ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12."

Transcript

1 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013

2 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη από 5κειή Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή θαη Γηνηθεηηθό πκβνύιην 61 κειώλ. Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή Ησάλλεο Ρεθιείηεο Πξόεδξνο Νηθόιανο Λεβεηζνβίηεο Α Αληηπξόεδξνο Γεώξγηνο Εεθόπνπινο Β Αληηπξόεδξνο Ησάλλεο Υαηδεζενδνζίνπ Γεληθόο Γξακκαηέαο Νηθόιανο Γξέληδεινο Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο Γηνηθεηηθό πκβνύιην 1. ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 2. ΑΛΑΜΠΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 3. ΑΤΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 4. ΒΑΡΓΑΚΧΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 5. ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 6. ΒΤΡΗΝΖ ΜΑΡΗΑ 7. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 8. ΓΛΔΝΣΕΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 9. ΓΡΔΝΣΕΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 10. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΛΔΝΖ 11. ΓΖΜΑΡΥΗΑΓΖ ΚΛΖΜΖ 12. ΓΖΜΟΘΔΟΓΧΡΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 13. ΓΖΜΟΘΔΟΓΧΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 14. ΕΖΚΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 15. ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΚΖ ΑΝΓΡΔΑ 16. ΚΑΡΑΓΖΜΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 17. ΚΑΡΒΟΤΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 18. ΚΑΡΝΑΥΧΡΗΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 19. ΚΑΦΗΚΖ ΜΑΡΗΟ 20. ΚΟΓΗΟΤΜΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 21. ΚΟΛΗΟ ΜΗΥΑΖΛ 22. ΜΑΡΧΝΗΣΖ ΛΑΜΠΡΟ 23. ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 24. ΚΟΝΣΟΤΡΖ ΥΡΖΣΑΚΖ 25. ΚΟΤΡΑΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 26. ΚΟΤΡΣΖ ΑΝΓΡΔΑ 27. ΚΟΤΣΡΟΤΛΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 28. ΛΑΓΟΤΣΖ ΓΔΡΑΗΜΟ 29. ΛΑΜΠΡΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 30. ΛΔΒΔΣΟΒΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 31. ΛΔΚΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2

3 32. ΛΧΛΟ ΗΧΑΝΝΖ 33. ΜΑΛΛΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 34. ΜΟΛΧΝΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 35. ΜΟΛΧΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 36. ΜΠΑΚΑΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 37. ΜΠΗΝΗΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 38. ΝΣΑΒΗΟ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ 39. ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ 40. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ-ΥΑΡΓΑΛΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 41. ΠΑΞΗΝΟ ΑΝΑΡΓΤΡΟ 42. ΠΔΠΠΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 43. ΠΗΗΜΗΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 44. ΠΟΘΖΣΟΤ ΔΡΓΗΑΝΖ 45. ΠΡΔΕΑΛΖ ΑΡΥΟΝΣΧ-ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 46. ΠΡΗΝΗΑΝΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 47. ΡΔΚΛΔΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ 48. ΡΗΕΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 49. ΑΞΗΧΝΖ ΣΑΤΡΟ 50. ΓΑΡΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 51. ΗΑΦΑΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 52. ΣΔΦΟ ΘΧΜΑ 53. ΣΑΜΒΑΚΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 54. ΣΑΣΟΤΛΖ ΦΡΑΓΓΧ (ΦΡΑΝΣΕΔΚΑ) 55. ΣΟΤΝΣΑ ΑΓΓΔΛΟ 56. ΣΗΡΧΝΖ ΚΛΔΑΝΘΖ 57. ΦΛΧΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 58. ΥΑΣΕΖΒΑΗΛΟΓΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ 59. ΥΑΣΕΖΘΔΟΓΟΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 60. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ 61. ΦΑΡΡΑ ΕΖΖ Σν παξόλ Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνέξρεηαη από ηηο εθινγέο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο

4 Παξόηη ε Δπηκειεηεξηαθή Ννκνζεζία δελ επηβάιιεη ηελ ζύληαμε δηνηθεηηθνύ απνινγηζκνύ, ζεσξήζακε ππνρξέσζή καο, ηόζν πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ην αλώηαην Όξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, όζν θαη πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ εθπξνζσπνύληαη ζε απηό, λα πξνβνύκε ζε εθηελή αλαθνξά ζε όζα πξάμακε από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ καο κέρξη , ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ καο δίλεη ν λόκνο. ηόρνο ηεο αλαθνξάο απηήο είλαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, έρνληαο ιεπηνκεξή πιεξνθόξεζε γηα ην έξγν καο, λα εληνπίζεη ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία νξζά θαη νινθιεξσκέλα ιεηηνπξγήζακε, λα καο ππνδείμεη θαη από θνηλνύ λα ζπδεηήζνπκε ηα ζέκαηα εθείλα ηα νπνία δηέιαζαλ ηνπ ελδηαθέξνληόο καο, ώζηε κε κνλαδηθό θίλεηξν ηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηεο δηαθάλεηαο, ε πξνζθνξά ηόζν ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο όζν θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην ξόιν θαη ην ζθνπό ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Ζ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή αλέπηπμε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ : πλέζηεζε Δπηηξνπέο : Οη Δπηηξνπέο είλαη όξγαλα πνπ ζπγθξνηνύληαη κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. Απνηεινύλ ζπκβνπιεπηηθά όξγαλα, δελ δεζκεύνπλ ην Δ.Δ.Α έλαληη ηξίησλ, ε δε ζεηεία θάζε Δπηηξνπήο δηαξθεί κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.. θαη έρνπλ ζαλ ζθνπό ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Δ.Δ.Α, ηα νπνία αθνξνύλ ηα κέιε ηνπ. Ο ξόινο ησλ Δπηηξνπώλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Δ.Α. θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ πξνο όθεινο ησλ κειώλ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο. (1) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΙΚΑ - ΟΑΔΔ 1.Γεκήηξηνο Βαξδαθώζηαο 2.Θσκάο ηέθνο 3.Παλαγηώηεο Παληειήο 4.Νηθόιανο Κνγηνπκηζήο 5.Κσλζηαληίλνο Λάκπξνπ ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Παλαγηώηεο Παληειήο (2) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 1.Αλάξγπξνο Παμηλόο 2.Παλαγηώηεο Λέθθαο 3.Γξεγόξηνο Γιεληδήο 4.Γεκήηξηνο Αξβαλίηεο 5.Σζηξώλεο Κιεάλζεο 4

5 6.Καζθίθεο Μάξηνο ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεκήηξηνο Αξβαλίηεο (3) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 1.Διέλε Πξηληαλάθε 2.Αζαλάζηνο Πηζηκίζεο 3.Γεώξγηνο Κνπξάζεο 4.Παλαγηώηεο Κνιιάξνο ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Παλαγηώηεο Κνιιάξνο (4) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΟΤΝΣΩΝ 1.Κιήκεο Γεκαξρηάδεο 2.Βαζίιεηνο Καξλαρσξίηεο 3.εξγηαλή Πνζεηνύ 4.Αγγειηθή Καξβνύλε 5.Κσλζηαληίλνο Λάκπξνπ ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Βαζίιεηνο Καξλαρσξίηεο (5) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΔΙΣΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ 1.Γεκήηξηνο Μπηληάξεο 2.Βαζίιεηνο Καξλαρσξίηεο 3.Δηξήλε Λντδνπ 4. Γεκαξρηάδεο Κιήκεο 5. Αζαλάζηνο Κνπαλάο 6. Αλαζηάζηνο-Κσλζηαληίλνο Σζίγθαλνο 7. Μηράιεο Γεσξγίνπ 8. Παλαγηώηεο πνπδαίαο 9. Διέλε Βαζηινπνύινπ ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεκήηξηνο Μπηληάξεο (6) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 1.Αξρόλησ Αηθαηεξίλε Πξεδαιή 2.Γεκήηξηνο γάξηζνο 3.Αζαλάζηνο Καξαδήκαο 4.Βαζίιεηνο Ρίδνο 5

6 5.Κιεάλζεο Σζηξώλεο ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Αξρόλησ Αηθαηεξίλε Πξεδαιή (7) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΩΝ 1.Διέλε Γξππάξε 2.Πξεδαιή Άληα 3.Γξεγόξηνο Γιεληδήο 4.Παλαγησηνπνύινπ Υαξδαιηά Παλαγηώηα 5.Υξηζηνδνύινπ Δκκαλνπέια 6.Αγγειηθή Καξβνύλε 7.Μαξία Βπξίλε ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Διέλε Γξππάξε (8) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΙΣΙΣΩΝ 1.Παλαγηώηεο Πέππαο 2.Γεώξγηνο Κνπξάζεο 3.Αλδξέαο Καιακπαιίθεο 4.Γεκήηξηνο Αξβαλίηεο 5.Θσκάο ηέθνο ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεκήηξηνο Αξβαλίηεο (9) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ 1.Γεώξγηνο Φισξάο 2.Αλάξγπξνο Παμηλόο 3.Γεκήηξηνο ηαθάθαο 4.Θεώδνξνο Μάιιηνο 5.Νηθόιανο Μπαθάιεο 6. Γξεγόξεο Γιεληδήο ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεώξγηνο Φισξάο (10) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 1.Γεκήηξηνο Βαξδαθώζηαο 2.Παλαγηώηεο Παληειήο 3.Παλαγηώηεο Κνιιάξνο 4.Κνπθνγεώξγνο σηήξηνο 5.Μίαξεο Θξαζύβνπινο 6

7 6.Υαηδεγεσξγίνπ Ζιίαο ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Παλαγηώηεο Παληειήο (11) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 1.Γεκήηξηνο Μπηληάξεο 2.Βαζίιεηνο Καξλαρσξίηεο 3.Δκκαλνπέιια Υξηζηνδνύινπ 4.Μαξία Βπξίλε ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Βαζίιεηνο Καξλαρσξίηεο (12) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1.Εήζεο Φαξξάο 1.Γεώξγηνο Κνπξάζεο 2.Νηθόιανο Κνγηνπκηζήο 3.Αγγειηθή Καξβνύλε 4.Δκκαλνπέια Υξηζηνδνύινπ 5.ηεξγηαλή Πνζεηνύ 6.Γξεγόξηνο Γιεληδήο ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Φαξξάο Εήζεο (13) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΚΣΤΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ Δ.Δ.Α. 1. Ησάλλεο Λώινο 2. Αλάξγπξνο Παμηλόο 3. Παλαγηώηεο Πέππαο 4. Μηράιεο Κνιηόο 5. Μαξία Βπξίλε ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ησάλλεο Λώινο Δλέξγεηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο πξνο δηαθόξνπο θνξείο ην έηνο έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, θ. Δπάγγειν Βεληδέιν ζρεηηθά κε ηε ξύζκηζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θαη ηελ Γεληθή Γξακκαηέα Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θ. Π. Γεξνπιάλν θαη. 7

8 Μελδώλε αληίζηνηρα, κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία Γειηίν Σύπνπ Γηακαξηπξία γηα ηε κείσζε ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, δειώλνληαο όηη ζα εμαληιεζεί θάζε λόκηκν έλδηθν κέζν γηα ηελ αλαδήηεζε επζπλώλ έλαληη νηνπδήπνηε ηεο πθαξπαγήο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ Δ.Δ.Α έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο θ. Υξπζνρνΐδε γηα Γηαρείξηζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Δ.Δ.Α έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θν Γεκήηξε Αβξακόπνπιν ώζηε λα επηηξαπεί ε εθκίζζσζε πεξηπηέξσλ θαη από εηαηξείεο Ο.Δ. θαη Δ.Δ Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ ζπλάληεζε ηεο Γ.Δ. κε Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην κύξλεο έγγξαθν πξνο ηνλ Οξγαληζκό Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο κε πξνηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζρεηηθά γηα ηνπο Οξγαληζκνύο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη ην δηθαίσκα δεκόζηαο εθηέιεζεο έξγσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο έγγξαθν δηακαξηπξίαο ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θν Ζιία Κηθίιηα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ κειώλ ηνπ ζε ζέκαηα θαηαγγειηώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ή θαηαζέζεσλ νηθεηνζειώλ απνρσξήζεσλ αιινδαπώλ ππαιιήισλ ηνπο Γειηίν Σύπνπ γηα ηηο θαηαζηξνθέο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηά από παξαηεηακέλα επεηζόδηα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ύζηεξα από ην ζπιιαιεηήξην θαηά ηνπ κλεκνλίνπ έγγξαθν ζηνλ Γήκαξρν Αζελαίσλ θν Γεώξγην Κακίλε γηα παξαγξαθή ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο θαηά ηα γεγνλόηα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ γηα ην κλεκόλην Γηαβίβαζε πξνηάζεσλ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θν Αζαλάζην Ξεξό θαη ζηελ Αληηδήκαξρν θαη Πξόεδξν Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Αζελαίσλ θα Νέιιε Παπαρειά γηα ηελ ζύληαμε ζρεδίνπ λόκνπ αλαθνξηθά ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαη άιια ζπλαθή θαηαζηήκαηα-εγθαηαζηάζεηο έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θν Αλδξέα Λνβέξδν θαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Γεκόζηαο Τγείαο θν Αληώλε Γεκόπνπιν γηα επαλεμέηαζε ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ δνινθνλία ηνπ πεξηπηεξά ζηε Λ. Αζελώλ Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ ζπλάληεζε Δ.Δ.Α. κε Γ.Δ.Η.Α & Δ.Α.Γ.Δ γηα ηα ζπκβόιαηα επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζύλεο- θαη ηηο εμεηάζεηο δηακεζνιαβνύλησλ έγγξαθν ζηνλ Πξόεδξν ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Γηθηύνπ ησλ Δπηκειεηεξίσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ Δπξσεπηκειεηεξίνπ δηαβίβαζε ςεθίζκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Δ.Α., επί ησλ ζεκάησλ ησλ Γεξκαληθώλ Δπαλνξζώζεσλ θαη δηεθδίθεζεο εθ κέξνπο ηεο ρώξαο καο από ηε Γεξκαλία, ζην Δζληθό πκβνύιην Γηεθδίθεζεο Οθεηιώλ ηεο Γεξκαλίαο πξνο ηελ Διιάδα. 8

9 Γειηίν ηύπνπ γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεμέιεγθηεο πώιεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ κε ηελ νξγάλσζε ησλ Γήκσλ ζε βάξνο ηνπ ζηεγαζκέλνπ εκπνξίνπ Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ νξίνπ ξύζκηζεο ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ δόζεσλ θαηαβνιήο ησλ νθεηιώλ από 24 ζε Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ ππεξθνξνιόγεζε ησλ κεηόρσλ ζηηο «νηθνγελεηαθέο» Α.Δ. πξνηείλνληαο ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνιόγεζεο ησλ θεξδώλ πνπ δηαλέκνπλ νη εηαηξείεο θαη ηελ δπλαηόηεηα πιεξσκήο ηνπ θόξνπ ζε δόζεηο Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ παξνπζία ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Δ.Α. ηεο Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαο Άλλαο Γηακαληνπνύινπ (Γ.Δ.ΜΖ. απνζεκαηηθά Δπηκειεηεξίσλ αδεηνδόηεζε επηρεηξήζεσλ παξεκπόξην πξνγξάκκαηα ΔΠΑ) έγγξαθν πξνο ηνλ Πξόεδξν θαη Γ/λνληα ύκβνπιν ηεο εηαηξείαο Αηηηθό Μεηξό ΑΔ, γηα παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ηνπ κεηξό θαηά ηηο θαζεκεξηλέο εκέξεο έγγξαθν πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε πξνηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο εληόο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θν Μηιηηάδε Παπατσάλλνπ, Τπνπξγό Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θν Αλδξέα Λνβέξδν θαη Γεληθό Γξακκαηέα Γεκόζηαο Τγείαο θν Αληώλε Γεκόπνπιν, ζρεηηθά κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν.4055/2012 δηα ηνπ νπνίνπ νη παξαβάζεηο ηεο ΤΓ Α5/3010/1985 κεηαηξέπνληαη από πηαίζκα ζε πιεκκέιεκα Γειηίν Σύπνπ δηα ηνπ νπνίνπ εδειώζε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εηζήγεζε ηεο Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο πξνο ηα ζπλαξκόδηα ππνπξγεία Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο, Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε γηα απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ίδξπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη θαηάξγεζε ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θν Γεώξγην Κνπηξνπκάλε θαη Γηνηθεηή Ο.Α.Δ.Δ. θα Γεσξγία Κσηίδνπ γηα δηαηήξεζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο γηα δώδεθα κήλεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν επαγγεικαηίαο αδπλαηεί λα θαηαβάιεη εγθαίξσο ηηο εηζθνξέο ηνπ θαη κέλεη ρσξίο πεξίζαιςε ηόζν απηόο, όζν θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ Παξνπζία ηνπ πξώελ Τθ. Οηθνλνκηθώλ θ. Αζαλαζίνπ Μπνύξα ζην Γ.. ηνπ Δ.Δ.Α θαηάζεζε πξνηάζεσλ πξνο ηελ Κ.Δ.Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ πξνώζεζε αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ηεο ρώξαο καο έγγξαθν δηακαξηπξίαο ζηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θν Γεώξγην Κνπηξνπκάλε ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζην Η.Κ.Α. 9

10 ππνβνιή αηηήκαηνο ζηνλ Αξρεγό ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θ. Νηθόιαν Παπαγηαλλόπνπιν γηα έθδνζε δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ ζρεηηθά κε παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ΤΓ Α5/3010/ Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ δόζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Δ.Δ.Α., ηνπ πιιόγνπ Εεκησζέλησλ από ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία «ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ», ζπλαηλώληαο ζηηο πξνηάζεηο ηνπο επηζηνιή πξνο ηνλ Δπίηξνπν Βηνκεραλίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, θ. Antonio Tajani ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο γηα ηα θαπληθά πξντόληα (2001/37/ΔΔ) ύζηαζε 3κεινύο Δπηηξνπήο απνηεινύκελε από ηνπο λνκηθνύο θα Σζόιθα θαη θ.θ. Βαξδαιά θαη Βαξηαληάλ θαη θαηάζεζε κελπηήξηαο αλαθνξάο ζηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ θαηά ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηελ θαθή δηαρείξηζε θαη απώιεηα κεγάινπ κέξνπο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γειηίν Σύπνπ κε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΔΑ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ από ηελ ΣηΔ ελεκεξσηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο, θ. Αιέμαλδξν Φνύξια ζρεηηθά κε πξόζεζε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην Δ.Δ.Α. θαη ζηνλ Δζληθό Απεζηαικέλν ηεο Διιάδαο γηα ηηο ΜκΔ Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε δεκηνπξγία Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Αξρείνπ Αζθαιηζηηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ κε παξάηππε ζπκπεξηθνξά «Σεηξεζίαο» γηα ηελ Αζθαιηζηηθή Γηακεζνιάβεζε Γειηίν Σύπνπ κε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Δ.Α. ζρεηηθά κε ηα δέθα πξώηα κέηξα άκεζεο εθαξκνγήο πνπ νθείιεη λα ιάβεη ε λέα Κπβέξλεζε επηζηνιή πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ, θ. Γεκήηξε Κπξηηζάθε, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ επηζηνιή πξνο ηνλ Γήκαξρν Πεξηζηεξίνπ, θ. Αλδξέα Παραηνπξίδε, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ παξεκπνξίνπ επηζηνιή πξνο όινπο ηνπο Γεκάξρνπο πεξηνρώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ρσξηθή εκβέιεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ παξεκπνξίνπ Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ Αζελώλ, θ. Κακίλε, ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔΑ, όπνπ ζπδεηήζεθαλ δηάθνξα ζέκαηα όπσο εγθιεκαηηθόηεηα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, παξεκπόξην, δεκνηηθά ηέιε, ρξήζεηο γεο) έγγξαθν πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ, θ. θ. Δπξηπίδε ηπιηαλίδε θαη Γηάλλε ηνπξλάξα ζρεηηθά κε ηε ξύζκηζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο Ο.Σ.Α έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο, Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ, θ. Κσλζηαληίλν Σδαβάξα ζρεηηθά κε πξνηάζεηο ηνπ Δ.Δ.Α. γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 10

11 έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θ. Αλδξέα Λπθνπξέδν, ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ζέκα ηελ ερνκέηξεζε, θαη ηνλ αληηθαπληζηηθό λόκν Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ θπβεξλεηηθή εμαγγειία ηνπ Τθ. Αλάπηπμεο θ. θνξδά αλαθνξηθά κε ηελ πάηαμε ησλ θαξηέι Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ηνπ Δ..Π.Α Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ ζύζθεςε ηνπ Δ.Δ.Α. κε ηελ Έλσζε Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ Διιάδνο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ζηα Δπηκειεηήξηα ησλ ζπκβνιαίσλ επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζύλεο Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Αξρείνπ Αζθαιηζηηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ κε παξάηππε ζπκπεξηθνξά «Σεηξεζίαο» έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Πάλν Παλαγησηόπνπιν, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθό Γηεπζπληή Γ.Γ.Ο..Τ., Σαμίαξρν Οηθνλόκνπ Γεώξγην θαη ηνλ Γηεπζπληή Γ.Δ.Π.Α.Θ.Α., Αληηζπληαγκαηάξρε Γειεγηάλλε Απόζηνιν, ζρεηηθά κε ηελ εθκίζζσζε αδεηώλ πεξηπηέξσλ έγγξαθν ζπλεγνξίαο ηνπ πλδέζκνπ Υνλδξεκπόξσλ Αηηηθήο Εαραξσδώλ Φηιηθώλ θιπ Πξντόλησλ ΓΤΝΑΜΖ, πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεληθή Γηεύζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδόηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθήο πώιεζεο ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ (δαραξσδώλ κπηζθόησλ snack πνηώλ - αλαςπθηηθώλ) Γειηίν Σύπνπ κε πξνηάζεηο ηνπ Δ.Δ.Α. γηα ηελ αλάθηεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία επελδπηηθνύ θεθαιαίνπ ζην νπνίν ζα κεηαθεξζνύλ νη ππνρξεώζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην Γεκόζην κε εγγύεζε αθηλήησλ Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε δξάζεηο γηα ηελ πάηαμε ηνπ παξεκπνξίνπ έγγξαθν (ζπλέρεηα αιιεινγξαθίαο) πξνο ηνλ Τπνπξγό Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θ. Αλδξέα Λπθνπξέδν, ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ζέκα ηελ ερνκέηξεζε, θαη ηνλ αληηθαπληζηηθό λόκν έγγξαθν πξνο ηνπο Τπνπξγνύο, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, θ. Κσλζηαληίλν Υαηδεδάθε, Δζσηεξηθώλ, θ. Δπξηπίδε ηπιηαλίδε θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, θ. ηέθαλν Κνκλελό ζρεηηθά κε ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο έγγξαθν (ζπλέρεηα αιιεινγξαθίαο) πξνο ηνπο Τπνπξγνύο, Δζσηεξηθώλ, θ. Δπξηπίδε ηπιηαλίδε, Γηθαηνζύλεο & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Αληώλε Ρνππαθηώηε, Γεκνζίαο Σάμεο & Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θ. Νηθόιαν Γεώξγην Γέλδηα, ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ζέκα ηελ ερνκέηξεζε, θαη ηνλ αληηθαπληζηηθό λόκν Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ πάηαμε ηνπ παξεκπνξίνπ θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. 11

12 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε έγγξαθν πξνο ηελ ΣηΔ κε ζέκα: «Σεηξεζίαο» Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Αξρείνπ Αζθαιηζηηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ» Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε θνηλή δήισζε Πξνέδξσλ Βηνηερληθώλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Δπηκειεηεξίσλ Αζήλαο Πεηξαηά γηα ην κέιινλ ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, θ. Κσλζηαληίλν Υαηδεδάθε, κε αίηεκα ζπλάληεζεο Γειηίν Σύπνπ δηα ηνπ νπνίνπ ην Δ.Δ.Α. ζπλαηλνύζε ζε ππόκλεκα ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξεκαηηώλ Δθκεηαιιεύζεσο Κπιηθείσλ Διιάδνο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό αλσηάησλ ηηκώλ ζε πξντόληα θπιηθείνπ Γειηίν Σύπνπ κε ηνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Δ.Α. ζηελ Γελ. πλέιεπζε ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε έγγξαθν πξνο ηα Τπνπξγεία, Άκπλαο, Δζσηεξηθώλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη Τγείαο ζρεηηθά κε ηε κείσζε κηζζσκάησλ θπιηθείσλ Γειηίν Σύπνπ κε παξέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Δ.Α. γηα ηε θνξνινγηθή ζηνρνπνίεζε ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ έγγξαθν πξνο ηνλ Γηνηθεηηθή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θ. Γεώξγην Πξνβόπνπιν, θαη ηνλ Πξόεδξν Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδώλ, θ. Γεώξγην Εαληά ζρεηηθά κε παξάλνκεο θαη θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ (θσηνβνιηατθά) ειεθηξνληθή επηζηνιή πξνο ηα Δπξσπατθά Δπηκειεηήξηα ζρεηηθά κε ζπκκεηνρή ζε έξεπλα γηα ηνλ ειεύζεξν αληαγσληζκό Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πξντόλησλ κε πεξαζκέλε ρξνλνινγία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκόηεηαο Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε εηζθνξώλ ΟΔΚ ΟΔΔ έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο θαη Πξόλνηαο, θ. Ησάλλε Βξνύηζε, ηνλ Τθππνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο θαη Πξόλνηαο, θ. Νηθόιαν Παλαγησηόπνπιν, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, θ. Παλαγηώηε Κνθθόξε θαη ηνλ Γηνηθεηή ΗΚΑ ΔΣΑΜ, θ. Ρνβέξδν ππξόπνπιν ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ππέξ Ο.Δ.Κ. θαη Ο.Δ.Δ έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο θαη Πξόλνηαο, θ. Ησάλλε Βξνύηζε θαη ην ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ζε επαγγεικαηίεο από ην.δπ.δ έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, θ. Ησάλλε ηνπξλάξα, κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ θνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε Γειηίν Σύπνπ κε πξνηάζεηο ηνπ Δ.Δ.Α. γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη δίθαηε θνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε Γειηίνπ Σύπνπ ζρεηηθά κε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηα Φξνληηζηήξηα Αηηηθήο έγγξαθν πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Δζσηεξηθώλ, θ. Δπξηπίδε ηπιηαλίδε, Γηθαηνζύλεο & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Αληώλε Ρνππαθηώηε θαη ηελ Έλσζε Δπαγγεικαηηώλ Καπλνπσιώλ Πεξηπηεξνύρσλ 12

13 Σέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνζθπγήο έλζηαζεο θαηά ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη από δήκνπο Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ εμαγγειία ηνπ Τθππνπξγνύ Αλάπηπμεο θ. Αζαλάζηνπ θνξδά γηα ηελ παξνρή δπλαηόηεηαο ζηνλ θαηαλαισηή λα κελ θαηαβάιιεη ην αληίηηκν αλ δελ ηνπ έρεη πξνζθνκηζηεί ην λόκηκν παξαζηαηηθό έγγξαθν πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα ηε δπλαηόηεηα πιήξνπο ςεθηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αξρείνπ ησλ κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γειηίν Σύπνπ γηα ηα δσξεάλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνο ηνπο δηακεζνιαβνύληεο κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γειηίν Σύπνπ δηακαξηπξίαο γηα ηελ ππνρξέσζε αλαλέσζεο ησλ αδεηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ησλ Κέληξσλ Ξέλσλ Γισζζώλ θαη ησλ Φξνληηζηεξίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο έγγξαθν πξνο ηα σκαηεία κε ην νπνίν δεηάκε ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο κέιε ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο Γήκνπο Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηέζεζε ην Δπηκειεηήξηό καο ζηελ «1 ε Οινκέιεηα Μεζαίσλ θαη Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ» πνπ δηνξγάλσζε ε Κύπξνο Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ έγγξαθώλ λέσλ κειώλ ζην κεηξών ηνπ Δ.Δ.Α. θαη ηε ζπξξίθλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο Γειηίν Σύπνπ - δηακαξηπξία γηα ηε ζρεδηαδόκελε θνξνιόγεζε ησλ νκαδηθώλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θν Κ. Αξβαληηόπνπιν γηα ηηο ππνρξεσηηθέο αιιαγέο ζηα θξνληηζηήξηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο πνπ πξνβιέπεη ν λένο λόκνο 4093/ έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θν Κ. Αξβαληηόπνπιν γηα ηελ θαηάξγεζε αδεηώλ Κέληξσλ Ξέλσλ Γισζζώλ πνπ πξνβιέπεη ν λένο λόκνο 4093/ Γειηίν Σύπνπ κε ζέκα ηε ξύζκηζε νθεηιώλ πξνο ην Γεκόζην δηαβίβαζε ζην Γήκν αξσληθνύ ηεο δηακαξηπξίαο ηνπ πιιόγνπ Δκπνξνεπαγγεικαηνβηνηερλώλ Κεξαηέαο Κνπβαξά γηα ηε ιεηηνπξγία Υξηζηνπγελληάηηθεο αγνξάο Γειηίν Σύπνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ έμη Κπξηαθέο θάζε έηνο Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ εμνλησηηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ όιεο ηηο Κπξηαθέο ηνπ ρξόλνπ έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό θαη Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ θ.θ. Η. ηνπξλάξα θαη Γ. Μαπξαγάλε ζρεηηθά κε ηε λέα ππνρξέσζε ησλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηεξίσλ λα δηαβηβάδνπλ ζηνηρεία θνξνινγηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο λα θαηαζηήζεη κε ππνρξεσηηθή ηελ εγγξαθή ζηα Δπηκειεηήξηα. 13

14 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο εγγξαθήο ζηα Δπηκειεηήξηα Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηεο θαηαβνιήο επηδόκαηνο αλεξγίαο ζηνπο επαγγεικαηίεο από ηνλ Ο.Α.Δ.Δ Γειηίν Σύπνπ ύζηεξα από ηε ζπλάληεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο θ. Κ. Υαηδεδάθε Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ επίζπεπζε ηεο θαηαβνιήο επηδόκαηνο αλεξγίαο ζηνπο άλεξγνπο απηναπαζρνινπκέλνπο από ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. ΤΝΑΝΣΗΔΙ : ζπλάληεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο κε αληηπξνζσπεία ηνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ κύξλεο ζπλάληεζε Δ.Δ.Α κε Γ.Δ.Η.Α & Δ.Α.Γ.Δ γηα ηα πκβόιαηα Δπαγγεικαηηθήο Αζηηθήο Δπζύλεο θαη ηηο εμεηάζεηο ησλ δηακεζνιαβνύλησλ ζπλάληεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο κε Πξνέδξνπο σκαηείσλ Μειώλ Δ.Δ.Α γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ θιάδσλ πνπ εθπξνζσπνύλ πλάληεζε Δ.Δ.Α. κε ηελ Έλσζε Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ Διιάδνο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ζηα Δπηκειεηήξηα ησλ ζπκβνιαίσλ επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζύλεο ζπλάληεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο θ. Κσζηή Υαηδεδάθε παξνπζία ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ «1 ε Οινκέιεηα Μεζαίσλ θαη Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ» πνπ δηνξγάλσζε ε Κύπξνο. Καηόπηλ ελεξγεηώλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο : παξνπζία ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Δ.Α. ηεο Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαο Άλλαο Γηακαληνπνύινπ παξνπζία ηνπ πξώελ Τθ. Οηθνλνκηθώλ Αζαλάζηνπ Μπνύξα ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ζέκαηα Γ.Δ.ΜΖ. ΔΠΑ - απνζεκαηηθώλ Δ.Δ.Α παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ Αζελαίσλ, θ. Κακίλε, ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Δ.Α. Αθνινύζσο : Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ κεηξώνπ πξνο ηα κέιε ηνπ ΔΔΑ κε ηελ εγθαηάζηαζε λέαο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο κεηξώσλ Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ εζσηεξηθώλ δηεξγαζηώλ ηνπ ΔΔΑ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο : 14

15 λέαο εθαξκνγήο Πξσηνθόιινπ, λέαο εθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη λέαο εθαξκνγήο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Η αλαβάζκηζε ηόζν ησλ ππεξεζηώλ κεηξώνπ όζν θαη ησλ εζσηεξηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ΕΕΑ, επηηειέζζεθε ράξε ζηελ απόθαζε ηεο δηνίθεζεο γηα εθζπγρξνληζκό ηνπ κεηξώνπ θαη ζηελ εγθαηάζηαζε λένπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) MySQL ζε πεξηβάιινλ Windows Server κε ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγία ζε Client/Server κε αξρηηεθηνληθή δηθηύνπ αξζξσηήο δνκήο. Τν έξγν αλέιαβε ε εηαηξία SGA Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο ζπλεπηθνπξνύκελε από ηα ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ πνπ είραλ κεηαμύ άιισλ θαη ηελ επζύλε ηεο νκαιήο κεηάπησζεο ησλ ζηνηρείσλ κεηξώνπ από ηελ παιηά εθαξκνγή ζηε λέα. Τν έξγν απνθαζίζζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2012 θαη νινθιεξώζεθε ζηα κέζα ηνπ Σεπηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο Δγθαηάζηαζε λέσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ κεηξώνπ πξνθεηκέλνπ ηελ απεπζείαο εμππεξέηεζε ησλ κειώλ ηνπ ΔΔΑ Πξόθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή Ηιεθηξνληθνύ Επηκειεηεξίνπ e-chamber ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηα κέιε ηνπ επηκειεηεξίνπ λα εμππεξεηνύληαη ειεθηξνληθά όπνπ θαη αλ βξίζθνληαη, κε ηηο έσο ηώξα παξερόκελεο ππεξεζίεο λα είλαη πιεξσκή ζπλδξνκώλ, έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ θαη αλεύξεζε επηρεηξήζεσλ. Τν e-chamber ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα ηνπ Μεηξώνπ ηνπ Επηκειεηεξίνπ θαη επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ από ην δηαδίθηπν, ελώ θάλεη δπλαηή θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο αθνξνύλ ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο, είηε ζ έλα δεύηεξν επίπεδν, εγγεγξακκέλα ειεθηξνληθά κέιε ηνπ Επηκειεηεξίνπ. Η ελεκέξσζε ηεο ινγηζκηθήο εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα θαη ρσξίο θακία παξέκβαζε αλζξώπηλνπ παξάγνληα. Τν έξγν πινπνηήζεθε θαη νινθιεξώζεθε ην Ννέκβξην ηνπ Τπνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ e-δπηκειεηεξίνπ Τν έξγν ηεο ππνζηήξημεο αθνξά ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ ζύλδεζεο πνπ δελ ηαπηνπνηνύληαη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο, ηελ απάληεζε αηηεκάησλ ήδε ή ελ δπλάκεη ρξεζηώλ πνπ ππνβάιινληαη κέζσ , θαμ ή κέζσ ηεο θόξκαο επηθνηλσλίαο ηνπ ηζηνηόπνπ ηνπ ΕΕΑ, ηελ απάληεζε ηειεθσληθώλ εξσηεκάησλ ζε πξαγκαηηθό ή κε ρξόλν θαη γεληθόηεξα ηελ επίιπζε ησλ όπνησλ ζεκάησλ αλαθύπηνπλ θαη αθνξνύλ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα κέιε καο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Τν έξγν νινθιεξώζεθε ην Δεθέκβξην ηνπ 2012 θαη ζπλερίδεηαη. Αλακόξθσζε ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΔΑ (www.eea.gr) ζε ζύγρξνλν εηδεζενγξαθηθό portal Τν έξγν απνθαζίζζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2012 θαη παξαδόζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο κε ηε ζπλδξνκή ηεο εηαηξίαο PRESS LINE ε νπνία αλέιαβε παξάιιεια θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ ηνπ ΕΕΑ. Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ κειώλ Αθνξά έξγν πνπ πινπνηήζεθε κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ππαξρόλησλ ή πξνζζήθε λέσλ ζηνηρείσλ γηα ηα κέιε καο, κε πξνζαλαηνιηζκό ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 15

16 ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο ( ) θαη ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Τν έξγν απνθαζίζζεθε ηνλ Ινύλην ηνπ 2012, νινθιεξώζεθε κε ην πέξαο ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2012 θαη εθηειέζηεθε από ηελ εηαηξία CIS, ζπλεπηθνπξνύκελε από ηα ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ κεραλνγξάθεζεο πνπ είραλ ηελ επζύλε απόδνζεο ζηελ εηαηξία ησλ αξρηθώλ ζηνηρείσλ, ηελ παξαιαβή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαρώξεζε ησλ λέσλ ζην κεηξών ηνπ ΕΕΑ, θαζώο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Τπεξεζίεο καδηθήο απνζηνιήο SMS πξνο ηα κέιε ηνπ ΔΔΑ Τν έξγν απνθαζίζζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2012 θαη ην γξαθείν κεραλνγξάθεζεο αλέιαβε ηελ εθπόλεζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ηε ζπκβαζηνπνίεζε (αλάδνρνο επηιέρζεθε ε εηαηξία Υςειήο Τερλνινγίαο AMD Telecom Α.Ε. - AMD Telecom) θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ. Σηα κέζα Δεθεκβξίνπ ηνπ 2012 νινθιεξώζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη ε εθηέιεζε ησλ καδηθώλ απνζηνιώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εηδηθήο δηαδηθηπαθήο (web) εθαξκνγήο ή κέζσ εηδηθνύ εξγαιείνπ (module) πνπ πξνζαξηήζεθε ζηελ εθαξκνγή ηνπ κεηξώνπ, θαηόπηλ ζρεηηθώλ εληνιώλ από ηε Δηνίθεζε ηνπ ΕΕΑ. Δγθαηάζηαζε κόληκνπ πξνβνιηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ αίζνπζα Γ ηνπ ΔΔΑ Τν έξγν απνθαζίζζεθε ην Σεπηέκβξην ηνπ 2012 θαη παξαδόζεθε ηνλ Δεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Πιεξσκή ζπλδξνκήο κειώλ κέζσ θαηαζηεκάησλ ηξαπεδώλ web banking (ζύζηεκα ΓΙΑ) Τν γξαθείν κεραλνγξάθεζεο αλέιαβε ηελ εθπόλεζε ησλ ζρεηηθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηε κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ κνξθνηύπσλ ησλ παξαγόκελσλ αξρείσλ δεδνκέλσλ (dat files), ηε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ εθαξκνγή κεηξώνπ, ελώ είρε θαη ηελ επζύλε ηεο ζπλελλόεζεο κε ηα ζηειέρε ηεο ΔΙΑΣ ΑΕ, ηεο κεζνιαβήηξηαο εηαηξίαο (EUROBANK EFG κε ηελ νπνία ζπκθσλήζεθε ε ρξήζε ηνπ αζθαινύο ζπζηήκαηνο δηαηξαπεδηθήο κεζνιάβεζεο κέζσ ηληεξλεη) θαη όισλ ησλ ππνινίπσλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ. Τν έξγν μεθίλεζε ην Ννέκβξην θαη νινθιεξώζεθε ην Δεθέκβξην ηνπ Τπεξεζίεο καδηθήο απνζηνιήο ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ ( s) θαη ειεθηξνληθνύ δειηίνπ (newsletter) πξνο ηα κέιε ηνπ ΔΔΑ Τν έξγν απνθαζίζζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ Η πξώηε καδηθή απνζηνιή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα κέζα Δεθεκβξίνπ ηνπ 2012 θαη έθηνηε πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηαθηή βάζε ε απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ ειεθηξνληθώλ δειηίσλ πξνο ηα κέιε ηνπ ΕΕΑ θαη έθηαθηα όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ εηδνπνίεζε ελεκέξσζε πξαγκαηνπνίεζεο εθδήισζεο ηνπ επηκειεηεξίνπ θιπ. Πξνβνιή ηνπ ΔΔΑ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο Τν έξγν απνθαζίζζεθε ην Δεθέκβξην ηνπ 2012 θαη αλακέλεηαη ε νινθιήξσζή ηνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, ελώ ηελ επζύλε πινπνίεζήο ηνπ έρεη ε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ ΕΕΑ. 16

17 Τπνζηεξηθηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηόηεηεο έσο Πξόηαζε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δξάζεσλ/ πξνγξακκάησλ από ην Δ.Δ.Α. (εθδόζεθε ζρεηηθό Γειηίν Σύπνπ 23/4/2012). 2. Πξόηαζε γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Τπνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ κειώλ ηνπ Δ.Δ.Α. γηα ηελ ξύζκηζε ησλ νθεηιώλ ηνπο» (Ν. 3869/2010 &Ν. 4013/2011 ) πνπ θαηαηέζεθε ζηελ Γ.Γ.Β. 3. Πξόηαζε γηα ηελ πξόζθιεζε 29 ηεο ΓΑ ηνπ Δ.Π. Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε. 4. Πξόηαζε απάληεζε ζην ππ. Αξηζκ. Πξση.Κ1-1178/ έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Δκπνξηθώλ Οξγαλώζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ κε ηίηιν «Νέα Γξάζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ» Δηζήγεζε θαη παξνπζίαζε ησλ Δζληθώλ θαη Δπξσπατθώλ πξνγξακκάησλ ζηελ 10 ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΔΑ (24/ ) 6. Δπεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ γηα ηα ρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα θαη δηαβίβαζή ηνπο ζηνλ αξκόδην πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Δ.Α 7. Γηεξεύλεζε ζπλεξγαζίαο κε ην Δ.Δ.Α. θαη ζπλάληεζε κε εθπξνζώπνπο Δπηηξνπήο Δκπνξεπκαηηθήο Κνηλόηεηαο Αεξνδξνκίνπ Αζελώλ ζην πιαίζην πξνζέγγηζεο κε δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνύο θνξείο (Δπηκειεηήξηα, θιπ) πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνύλ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πξνο ηα κέιε ηνπ, κε ζηόρν ηελ παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γ.Α.Α. Δι. Βεληδέινο σο πύιε εμόδνπ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο αεξνκεηαθνξάο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ Διιεληθώλ εμαγσγώλ. (17/07/2012) 8. Πξόηαζε γηα ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΔΔΑ- 23/07/ Πξόηαζε γηα πξνδηαγξαθέο θιαδηθώλ κειεηώλ γεληθά ( γηα όινπο ηνπο θιάδνπο) θαη πξόηαζε γηα θιαδηθή κειέηε πεξηπηέξσλ Καηάζεζε δέθα πξνηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΣΟΠΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ» κεηά από απόθαζε ηεο 11 εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΔΑ (28/ ) 10. ρεδηαζκόο ηνπ ΠΡΟΦΗΛ ηνπ Δ.Δ.Α. ( ) 11. Πξόηαζε γηα ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπώλ Τ.. αξηζ.18669/ θαη αξηζ.21461/ πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ ηεο UEAPME γηα ηα κέηξα θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηηο Βηνηερλίεο θαη ηηο ΜΜΔ θαζώο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή πινπνίεζε δξάζεο. 13. Γηεξεύλεζε ζεκάησλ πνπ δηαηππώζεθαλ από εηαηξεία ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ γηα λέα πξνγξάκκαηα (αξ.303/ απόθαζε Γ.Δ.) 14. Γηεξεύλεζε πξνζθιήζεσλ Κνηλνηηθώλ Αξρώλ «Ζ Δπξώπε γηα ηνπο πνιίηεο ( )» 15. Δπηζηνιή ζηελ ΓΓΒ/ΤΠΑΑΝ γηα ηνλ απεζηαικέλν ησλ ΜΜΔ (SME Envoy) 16. Πξόηαζε γηα δηνξγάλσζε απνζηνιήο ησλ κειώλ ηνπ Γ../Δ.Δ.Α. ζην Δκπνξηθό Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Παξηζίσλ (CCIP) θαη επίζθεςε ζηελ Γηεζλή Έθζεζε Σξνθίκσλ SIAL εληόο ηνπ Οθησβξίνπ

18 17. Αξηζ.21500/ Δλεκεξσηηθό εκείσκα γηα ην Πξόγξακκα Digi Mobile 18. Οξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα «ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΔ» ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο ζηηο 12/9/2012 γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο digi-mobile 19. πλδηνξγάλσζε Δλεκεξσηηθήο Ζκεξίδαο γηα ηηο Νέεο Πξνθεξύμεηο ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηηο 12/09/2012, ζην Ξελνδνρείν Athens Plaza από ηα Δζληθά εκεία Δπαθήο ΜκΔ/ΔΔΑ & ΝΜP-ΗΣΔ/ΠΡΑΞΖ. 20. Καζεκεξηλή ελεκέξσζε πιεξνθόξεζε (ππνδνρή ελδηαθεξνκέλσλ θαη απάληεζε ζε ηειεθσλήκαηα) γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα πξνγξάκκαηα. 21. Καηάζεζε πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο πξάμεο κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε Παξέκβαζε γηα ηελ Πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ηελ εμέιημε Δξγαδνκέλσλ, Απηναπαζρνινύκελσλ Γπλαηθώλ κε ηελ Αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Θέζεο ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο», κε ηελ επσλπκία «Δξηζζελήο II», ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7: «Πξνώζεζε ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο θαη ηεο εμέιημεο ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθώλ, κέζσ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ» ηεο θαηεγνξίαο πξάμεσλ 3: «Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο» ηνπ Θεκαηηθνύ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 5: «Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ » πνπ πξνθήξπμε ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζόηεηαο κε ηελ από 03/09/2012 κε αξ.πξση: 2907 πξόζθιεζεο (Κσδηθόο 15) κεηά από ηελ απόθαζε ηεο 12 εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Δ.Α. (33β/ ) 22. Πηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο θαηά ΔΛΟΣ 1429 Σύπνπ Γ (ΔΛΟΣ ) Δηζήγεζε γηα ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Δ.Α. σο θνξέα ππνδνρήο ηνπ «Δζληθνύ εκείνπ Δπαθήο γηα ηηο ΜΜΔ ζην 7 ν Πξόγξακκα Πιαίζην Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ-ΜκΔ) κε νξηζκό από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο Σερλνινγίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 24. Παξνρή Δλεκέξσζεο (κέζσ ηειέθσλνπ, s & ηειεζπλεξγαζίαο) θαη Σερληθήο ζπλδξνκήο ζε 68 θνξείο (Διιεληθέο ΜκΔ & Δξεπλεηηθνί Φνξείο) ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο Τπνβνιήο πξνηάζεσλ (7FP-SME-2013) ηνπ 7 νπ Πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 15/11/12 από ην Δζληθό εκείν Δπαθήο ΜΜΔ-Δ.Δ.Α. 25. πκκεηνρή ζηε Δπξσπατθή ζπλάληεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ ησλ Δζληθώλ εκείσλ Δπαθήο ΜκΔ ησλ Κξαηώλ κειώλ ζηηο 12/12/ πκκεηνρή ζε 2 Δλεκεξσηηθέο Δθδειώζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα. 27. πκκεηνρή ζην Δπξσπατθό ζπλέδξην <Πεξηζζόηεξεο Σερλνινγίεο Πεξηζζόηεξεο Γπλαίθεο Δπηρεηξεκαηίεο> LadyBizIT ζηηο 06/11/12 ζην Caravel Hotel. 28. Πξνεηνηκαζία ηεο απνζηνιήο & ζπκκεηνρήο ησλ Πξνέδξνπ θαη Γελ. Γξακκαηέα Δ.Δ.Α. ζηελ <1 ε Δπξσπατθή πλέιεπζε ησλ ΜκΔ ηεο Δ.Δ. > ζηηο 15-16/11/12 ζηελ Κύπξν ζην πιαίζην ηεο Κππξηαθή Πξνεδξίαο. 18

19 29. πκκεηνρή ζην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα <Αλαθνξά ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία & ηα Μέηξα πξόιεςεο-θαηαζηνιήο γηα ην μέπιπκα βξώκηθνπ ρξήκαηνο πνπ ζπλδηνξγάλσζε ε ΔΡΜΖ-Δ.Δ.Α. κε ην Δ.Η.Α.. ζηηο 18/12/ Δηζήγεζε ζηελ Γ.Δ., γηα ζπκκεηνρή ηνπ Δ.Δ.Α. ζην πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο (ΛΑΔΚ 1-25) έηνπο Πξόζθιεζε ζε ελδηαθεξόκελα Πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, κε δνκή ζην λνκό Αηηηθήο-Αμηνιόγεζε -Τπνβνιή 30 πξνηάζεσλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. 32. Πξνηάζεηο γηα ηνλ ξόιν ηνπ Δ.Δ.Α. ζηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θ. Κσζηή Υαηδεδάθε ζηηο Καηάζεζε 16 πξνηάζεσλ γηα ζπλεξγαζία κε ηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία παξαξηήκαηνο : ε πινπνίεζε ηεο αξηζ.31/ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηδξύζεθε παξάξηεκα, αξρηθά, ζηε Γιπθάδα κε ζθνπό ηελ απνζπκθόξεζε ηνπ θεληξηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηελ παξνρή ηεο δπλαηόηεηαο ζηα κέιε ηνπ ησλ λνηίσλ πξναζηείσλ ηεο κε πξνζέιεπζεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κε όηη αξλεηηθό απηό ζπλεπάγεηαη ζε ρξόλν. 19

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος

Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Χπιζηάκηρ Θεοσάποςρ Ίδπςμα Πποώθηζηρ Έπεςναρ Πεπιεσόμενα Enterprise Europe Network Εςπυπαφκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηα επόκελα έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. ηακάηεο Μπνβηάηζεο

Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηα επόκελα έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. ηακάηεο Μπνβηάηζεο Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηα επόκελα έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ηακάηεο Μπνβηάηζεο Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ ζηνλ Γεκόζην Σνκέα ζεκαίλεη: 1)κεηαθνξά θαη ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ.

ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ. ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ. ΣΟΥΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΕΓΚΤΚΛΙΟ 36035/ΔΕΚΟ 1350/13-8-2012) ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ & ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ 2013-1016 ΣΟΥΟΙ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΟΧΟ: Δλίζρπζε ηεο εμππεξέηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010

ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010 ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010 Σο Διοικητικό υμβούλιο τησ Δ.Ο.Ε., που προϋκυψε από τισ αρχαιρεςύεσ τησ 24 ησ Ιουνύου 2009, παρουςιϊζει, ςύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ), Μαξνύζη, 06-05-2010 ΑΠ. 564/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγθξηζε δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο Σπζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα