ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: /ΓΠ32920 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : FAX : : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Έχοντας υπόψη : 1. Την 11389/93 Υπουργική απόφαση περί «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. Τον Ν.2286/1995 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» 3. Την /739/ κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ναυτιλίας & Ανάπτυξης περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ορίων. 4. Την παρ. 4,5 & 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ & την υπ αριθμ.π13305/ Απόφαση του Υπ. Οικονομικών Ανταγωνισμού & Ναυτιλίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα. 5. To άρθρο 72 του Ν.3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 240 του Ν. 3463/ Την υπ αριθμ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης. 8. Την περίπτωση γ της παρ.12 του άρθρου 2 του 2286/ Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ Την υπ αριθμ. 454/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών διατροφής των ΚΑΠΗ Βόλου και Νέας Ιωνίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού ,53 (ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π.Α. για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας υγείας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του έτους Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της με Κ. Α πίστωσης του τρέχοντος προϋπολογισμού. Τη διακήρυξη συνοδεύουν τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμός, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου στις ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., όπου και θα εξετασθούν από την Επιτροπή αξιολόγησης, η οποία η οποία λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη τιμή. 1

2 Η προμήθεια των τροφίμων θα ανατεθεί στον προμηθευτή ή προμηθευτές, του οποίου το είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή Η τιμή θεωρείται καθαρή χωρίς Φ. Π. Α, δηλαδή δεν αναπροσαρμόζεται, ούτε αναθεωρείται σε καμιά περίπτωση. 4. Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειωθούν +- 30% χωρίς να υπερβαίνουν το ποσόν του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. 5. Η προσφερόμενη τιμή γράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και δεν πρέπει να υπάρχουν ξάσματα, σβησίματα,προσθήκες και διορθώσεις. 8. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές του ζητούμενου είδους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 2. Α) Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια του κάθε είδους τροφίμου οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής. Β) Τα προσφερόμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Γ) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Δ) Η κατακύρωση της προμήθειας ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών και κατεψυγμένων), θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 1 Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α / ), στους διαγωνισμούς για την προμήθεια ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών και κατεψυγμένων), ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. 2 Κατά την παρ. 6 της αριθμ /53/ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή του κλειστού διαγωνισμού και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, αλλά μόνον εκείνα των παραγράφων 1 ή 6 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (δηλαδή, απόδειξη της εγγραφής του προμηθευτή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο) ή του άρθρου 8, προκειμένου για τις ενώσεις προμηθευτών. Όμως, για τη διασφάλιση των συμφερόντων των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων, κρίνουμε ότι πρέπει να ζητείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κλπ. από τον προμηθευτή στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια. Για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους αρκεί η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 των όρων διακήρυξης. 2

3 εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ ) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 2) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α.. 3) Η παράδοση των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στο κτίριο διοίκησης. 4) Η ποσότητα των τροφίμων με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται στο κτίριο διοίκησης κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη και έπειτα από ενημέρωση του προμηθευτή τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. Τα είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής θα παρασκευάζονται την ημέρα παράδοσής τους, τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα θα είναι πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 5) Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. 6) Η μεταφορά των τροφίμων θα γίνεται με ειδικά φορτηγά ή και ψυγεία και θα παραδίδεται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 7) Αν διαπιστωθεί αλλοίωση κάποιου τροφίμου, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή ή παραδοθεί στην Υπηρεσία ποσότητα τροφίμου μεταγενέστερης παραγωγής από την οριζόμενη ανωτέρω, ή η παράδοση των τροφίμων στην Υπηρεσία δεν είναι τακτή και σύμφωνη με τα συμφωνηθέντα, ή τα παραδοθέντα τρόφιμα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να επιβληθεί στον προμηθευτή πρόστιμο ίσο με το 2,5% της συμβατικής αξίας του ακατάλληλου τροφίμου, χωρίς Φ.Π.Α. ή αυτού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Πέραν τούτου, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να κηρυχθεί έκπτωτος. 8) Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης, μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης μέχρι και 30% και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%. 9) Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε δυο (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 3

4 διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 10) Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 11) Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου τροφίμου προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αυτών που το κατανάλωσε, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 12) Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 13) Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η Υπηρεσία. 14) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίσθηκαν με την αριθμ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 15) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. 16) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 17) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή εφόσον προκύψουν περισσότεροι του ενός, θα κατανεμηθούν αναλογικά στους αναδόχους με βάση το ποσό της σύμβασης του καθενός. 18) Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης, μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης μέχρι και 30% και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%. 19) Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε δυο (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 4

5 Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 20) Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 21) Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου τροφίμου προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αυτών που το κατανάλωσε, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 22) Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 23) Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η Υπηρεσία. α ) Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζονταν την προσφορά. β) Φάκελο που θα φέρει εξωτερικά το ονοματεπώνυμο και τη Διεύθυνση, καλά σφραγισμένο και θα έχει μέσα την προσφορά. γ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού που ισοδυναμεί σε ποσοστό 5% της συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της μελέτης της αξίας των ειδών που προσφέρονται ή απόδειξη κατάθεσης του ποσού στο ταμείο του Δήμου Βόλου συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. για όλα τα είδη της μελέτης ( 1.338,00 ) ΧΙΛΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ εάν κατατεθεί για όλα τα είδη της μελέτης προσφορά η οποία θα αντικατασταθεί με εγγυητική καλής εκτέλεσης αναλογικά τα είδη που θα κατακυρωθούν στον καθένα.. δ ) Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο δηλαδή βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ότι ο συμμετέχων είναι μέλος αυτού με απόλυτη συνάφεια για τα είδη που προσφέρει. ε) Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης διακήρυξης. ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης για τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί η προμήθεια. Η) Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση και ενταλματοποίηση τιμολογίου αφού έχει προηγηθεί η παραλαβή του είδους και έχει συνταχθεί και εγκριθεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [ δηλαδή ΙΚΑ ] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους [ φορολογική ενημερότητα ] κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 των συμμετεχόντων ότι ; α) έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα β) ότι ο προμηθευτής δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του στους διαγωνισμούς του δημοσίου & 5

6 γ) η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά και απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τεσσάρων παραρτημάτων του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ή στο Μαγειρείο και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 9. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της προμήθειας θα επιβαρύνεται με τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Ο Φ. Π. Α επιβαρύνει το Δήμο Βόλου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους αναδόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του 3801/ Οι ενδιαφερόμενοι,μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της διακήρυξης και την Τεχνική Περιγραφή μελέτη - Προϋπολογισμό από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου -πληροφορίες Φώτου Ντίνα - τηλ: Σύμφωνα με τις αριθμ. 173/2010 και 243/2010 πράξεις του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα τρόφιμα αποτελούν ομοειδή είδη αγαθών, που εντάσσονται στο ευρύτερο γένος των «τροφίμων». Συνεπώς, για να μη θεωρηθεί κατάτμηση, θα πρέπει να διενεργείται ένας ενιαίος διαγωνισμός και να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παραγωγό ή έμπορο να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να προσφέρει τα είδη που παράγει ή εμπορεύεται (π.χ. ο κρεοπώλης να υποβάλει προσφορά για τα κρέατα, ο μανάβης για τα κηπευτικά, κλπ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ασκούν εμπορικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά και εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.: α). Έλληνες πολίτες : 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των εργαζομένων τους [ δηλαδή ΙΚΑ ] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους [ φορολογική ενημερότητα ] κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 των συμμετεχόντων ότι α) έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα β) ότι ο προμηθευτής δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του στους διαγωνισμούς του δημοσίου. και γ) η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά και απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τεσσάρων παραρτημάτων του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ή στο Μαγειρείο και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 3. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν παρίσταται αυτοπροσώπως καθώς και στην περίπτωση που συμμετέχει στον διαγωνισμό εταιρεία ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, κ.λ.π. αυτός που παρίσταται πρέπει να καταθέσει έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 4. Βεβαίωση της Δ/νσης Ταμειακής Υπηρεσίας ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή τους προς το Δήμο Βόλου από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους. Έχοντας υπ όψη: 1. Την 11389/93 Υπουργική Απόφαση του ΕΚΠΟΤΑ. 2. Τον Ν.2286/1995 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3. Την 27319/ κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης ΦΕΚ. (Β 945/ ) Περί αύξησης και ορισμού σε ευρω των χρηματικών ορίων. 6

7 1. Επάνω σε κάθε υποβαλλόμενο φάκελο, εφόσον βεβαιωθεί η αυτοπρόσωπη από τον διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, επίδοσης της προσφοράς του (καθώς και σε όσους φακέλους έχουν αποσταλεί με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου), αναγράφεται ο αύξων αριθμός, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό. (καθώς και σε όσους φακέλους έχουν αποσταλεί με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου), 2. Οι προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο που παραλαμβάνει τις προσφορές, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται παραπάνω, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση προσφορών και αυτό αναγράφεται στο πρακτικό. 3. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 4. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποδοχή προσφορών μεταγενέστερα, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 5. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 6. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο. 7. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά που βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε επάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου της προσφοράς. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια γ) Τον αριθμό διακήρυξης δ) Την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα στ)την κατηγορία ή τις κατηγορίες προμηθειών του διαγωνισμού που συμμετέχει ο προμηθευτής. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Διευκρινήσεις δίνονται μόνον από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού. Προσφορά για μέρος της ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεχτες. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος. Μετά τον έλεγχο όλων των προσφορών αυτοί που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εξέρχονται, η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική και η επιτροπή αποφασίζει για εκείνους που πρέπει να αποκλεισθούν. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, γίνεται πάλι δημόσια και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείστηκαν, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού τους, και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με τις σφραγισμένες προσφορές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αυτών που έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών κι εφόσον παρέλθει ο χρόνος δικαιώματος ένστασης των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από την Ε.Δ.Δ.,ακολουθεί ανακοίνωση των αναφερομένων σε αυτές τιμών. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους διακήρυξης απορρίπτονται. 7

8 Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανακοινώνεται τηλεφωνικών και γραπτώς στους συμμετέχοντες μαζί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ.. Κατά τη συνεδρίαση αυτή επιστρέφεται στους αποτυχόντες η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την προμήθεια των ειδών σε περισσότερους από ένα προμηθευτές, εφόσον πρόκειται για διαιρετό είδος, επιλέγοντας τη συμφερότερη προσφορά από τεχνοοικονομική άποψη (ποιότητα & τιμή). ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ α]εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν κατά νόμο δικαίωμα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για ποσό ίσο τουλάχιστον με το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της αξίας των ειδών που προσφέρονται, ή απόδειξη κατάθεσης του ποσού στο ταμείο του Δήμου Βόλου, ως εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το γραμμάτιο ή η εγγυητική επιστολή εκδίδονται στο όνομα του Οργανισμού.Ο καταθέτων την εγγυητική έχει δικαίωμα κατάθεσης ποσού αναλογίας 5% συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αναλογικά με όσα είδη προσφέρει μόνον για τα είδη που θα καταθέσει προσφορά. β]εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο μειοδότης στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με εγγύηση ίση προς 10% (δέκα τοις εκατό) του συνολικού ποσού της κατακυρωθείσας τιμής συνολικά για τα είδη που προσφέρει ο κάθε προμηθευτής για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημόσίου Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο δια της επιστροφής σ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφο δήλωση του Δήμου ότι εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές. Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύμβασης που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή όλων των ειδών. ΤΙΜΕΣ Η προσφερόμενη τιμή δεν θα περιέχει ΦΠΑ και θα δίνεται ως εξής 1. για το νωπό κρέας σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 2. για τα κατεψυγμένα είδη σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 3. για το ψωμί σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 4. για το ελαιόλαδο σε ΕΥΡΩ ανά πεντόλιτρο 5. για τα τυροκομικά σε ΕΥΡΩ ανα κιλό, το φρέσκο γάλα σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο ή δίλιτρο 6. για τα λοιπά είδη παντοπωλείου τιμή σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 7. για τα αναψυκτικά τιμή σε ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο ή κιβώτιο 8. για τα σκεύη αλουμινίου σε ΕΥΡΩ ανά συσκευασία ή τεμάχιο, οι σακούλες σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 9. για τα οπωρολαχανικά σε ΕΥΡΩ ανά κιλό, υπολογισμένη σε ποσοστό έκπτωσης επί της χονδρικής τιμής που θα ισχύει κατά την ημέρα χορήγησης τους πριν τον υπολογισμό του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή για τα είδη από 1 έως 9 ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές και τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δε θα δεχτούμε καμία αναπροσαρμογή τιμών. 8

9 ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αξία κάθε ποσότητας που θα παραλαμβάνεται θα καταβάλλεται στον προμηθευτή το αργότερο μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών από τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών που έχουν οριστεί με απόφαση του Δ.Σ.. Τα είδη που θα παραλαμβάνονται θα συνοδεύονται απαραίτητα από δικαιολογητικά που είναι θεωρημένα νομίμως από την αρμόδια ΔΟΥ [ δηλ τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ ]. O προμηθευτής κατά την πληρωμή βαρύνεται και με τις παρακάτω κρατήσεις στην καθαρή αξία όλων των τιμολογίων που θα εκδώσει προς τον Οργανισμό. 1]Κράτηση 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ 2]Φόρος εισοδήματος 4%, για τον οποίο θα δοθεί στο τέλος του χρόνου βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης στην αρμόδια ΔΟΥ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως ως εξής α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι τη 10 η ημέρα πριν τη διενέργεια του. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή που τον διενήργησε και μετά την γνωμάτευση της επιτροπής εκδίδεται η σχετική απόφαση του Προέδρου το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β) Κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και της επόμενης της ανακοινώσεως αυτού. 2. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα την δημοπρασία Επιτροπή. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Όλα τα χορηγούμενα είδη, θα μεταφέρονται με τελείως καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους της νομοθεσίας. Θα παραδίδονται στα τέσσερα παραρτήματα του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου και στο μαγειρείο με φροντίδα και έξοδα του χορηγητή όσες φορές την εβδομάδα του ζητηθεί από το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Όλα τα είδη θα παραδίδονται το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση της παραγγελίας. Η παράδοση των ειδών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Διευθύντρια του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον Οργανισμό αντίγραφα της άδειας μεταφοράς τροφίμων, η οποία εκδίδεται με βάσει του Υγειονομικού Κώδικα (Αριθ. ΑΙΒ /8577), για τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί για την παράδοση των τροφίμων. Κατά την παράδοση θα παρίσταται υποχρεωτικά ο χορηγητής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, την ιδιότητα του οποίου θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο ίδρυμα και ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά για τις δειγματοληψίες και τις τυχόν γενόμενες απορρίψεις. Στην περίπτωση που ο χορηγητής ή ο κατά τα ανωτέρω αντιπρόσωπός του αρνηθεί την υπογραφή των ανωτέρω πρωτοκόλλων ή πρακτικών πρέπει να γίνεται σ αυτά ρητή μνεία για την άρνησή του αυτή. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου από τριμελή Επιτροπή που έχει οριστεί από το Δ.Σ. και λειτουργεί στην υπηρεσία Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών. Ουσιαστικός λόγος απόρριψης θεωρείται και η υπερβολική τιμή χρέωσης των προμηθευόμενων ειδών ειδικά για τα είδη οπορωλαχανικά που η προσφερόμενη τιμή θα είναι ποσοστό έκπτωσης επί της χονδρικής τιμής που θα ισχύει κατά την ημέρα της χορήγησής τους δηλαδή δεν θα είναι σταθερή. Σε περίπτωση απόρριψης του είδους η Επιτροπή Παραλαβής αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους απόρριψής του, γνωμοδοτώντας παράλληλα αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφ όσον κριθεί από την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι δυνατόν να εγκριθεί με απόφασή μας, η παραλαβή με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την πιστοποίηση των όρων συντήρησης και μεταφοράς των τροφίμων. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος όπως μέσα σε μία ώρα αντικαταστήσει το είδος, που έχει απορριφθεί παραιτούμενος ρητώς από το δικαίωμα της διαιτησίας διαφορετικά ο Οργανισμός 9

10 έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση ποσότητα του είδους που έχει απορριφθεί από την ελεύθερη αγορά η δε επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει το χορηγητή. Το ίδιο γίνεται και στη περίπτωση που ο χορηγητής δεν προσκομίσει το είδος που έχει παραγγελθεί ή προσκομίσει ποσότητα μικρότερη της παραγγελίας. Σε περίπτωση όμως που το είδος απορρίπτεται κατά πλειοψηφία το ζήτημα παραπέμπεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική για τον χορηγητή. Το πρακτικό για την απόρριψη θα υπογράφεται και από τον χορηγητή ή από τον αντιπρόσωπό του στο οποίο θα διατυπώνει επίσης τις αντιρρήσεις του αν υπάρχουν επί των οποίων η Επιτροπή Παραλαβής θα διατυπώνει τις αντιπαρατηρήσεις της. Εάν δεν διατυπωθούν από την Επιτροπή Παραλαβής αντιπαρατηρήσεις για τις παρατηρήσεις του χορηγητή το γεγονός αυτό μαρτυρεί για την αλήθεια των παρατηρήσεων του χορηγητού. Εξ άλλου η αδικαιολόγητη άρνηση από τον χορηγητή ή τον αντιπρόσωπο του να υπογράψει τα πρακτικά θα αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία για την ποινή που θα του επιβληθεί. Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών η ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται κατά περίπτωση από την Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών Μαγνησίας ή από την κτηνιατρική υπηρεσία Η παράδοση θα γίνεται με ειδικά μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τριών ΚΑΠΗ ή των αποθηκών των μαγειρείων που βρίσκονται. 1. Α ΚΑΠΗ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18 ΒΟΛΟΣ 2. Β ΚΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 147 ΔΟΝ ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΒΟΛΟΣ 3. Γ ΚΑΠΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 4. Δ ΚΑΠΗ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ 177 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΒΟΛΟΣ. Σε περίπτωση που το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου κάνει χρήση και άλλων χώρων ως αποθήκη τροφίμων προκειμένου να καλύψει τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη και στους νέους αυτούς χώρους αποθήκευσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τμηματικά με FAX επί αποδείξει ή τηλεφωνικώς από την υπηρεσία. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου ή του μαγειρείου και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του παραρτήματος. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης των ειδών, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία θα προτείνεται για τόσο χρόνο, όσο είναι απαραίτητο. Ο προμηθευτής γι αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου και ρητώς παραιτείται από τώρα, κάθε δικαιώματος ή αξιώσεως του γι αυτό το λόγο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το ζητούμενο είδος στην απαιτούμενη ποσότητα & ώρα υποχρεούται να ενημερώσει τους υπεύθυνους του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραγγελία Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι μεταξύ των άλλων συμβατικών υποχρεώσεων του περί εκτελέσεως της προμήθειας συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω υποχρεώσεις: Η υποχρέωση του προμηθευτή να παραδίδει δείγματα σε δική του συσκευασία για ανάλυση του δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλη καθ ύλην αρμόδια κρατική υπηρεσία, όποτε το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου το κρίνει αυτό σκόπιμο. Η παραλαβή και η καταμέτρηση των ειδών θα γίνεται στους χώρους παράδοσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Για την επίλυση των διαφόρων που τυχόν προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και των συναφών διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων εν γένει. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ειδικότερα το αντικείμενο του ελέγχου της Επιτροπής Παραλαβής είναι: 1. Ο έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για την μεταφορά των προμηθευόμενων ειδών 2. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή. 3. Ο έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη, κ.λ.π. 4. Η λήψη δειγμάτων, κατά την κρίση της, για χημικό, μικροβιολογικό κ.λ.π. έλεγχο, συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (είδος ποιότητα, ποσότητα, παραγωγός ή κατασκευαστής ή εισαγωγέας 10

11 προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του προϊόντος). 5. Ο έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδομένων από των προμηθευτή ειδών. 6. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης, με την σύνταξη πρωτοκόλλων απόρριψης αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται στην υπηρεσία και στον προμηθευτή, και θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία: Ημερομηνία παραγγελίας Η ποσότητα Το είδος και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού. Η πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Εάν η παράβαση ή ο λόγος απόρριψης έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία. Πάνω στο πρωτόκολλο απόρριψης πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή του εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις αυτού, και σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει. Η επιτροπή δικαιούται να δευτερολογήσει στις τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΑΠΌΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Η τηρούμενη διαδικασία από την Επιτροπή Παραλαβής σε περίπτωση που, το παραδιδόμενο είδος κατά την παραλαβή του στα τέσσερα ΚΑΠΗ ή στο Μαγειρείο, κρίνεται ότι δεν πληροί τους συμβατικούς όρους είναι η εξής: 1. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των ειδών, γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα για κατανάλωση και προς βρώση (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων) τότε τα είδη δεν θα επιστραφούν, αλλά παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του που υποχρεούται να παραβρίσκεται σε κάθε παράδοση παραλαβή, θα κληθεί ο αρμόδιος υπάλληλος (Γεωπόνος Κτηνίατρος Χημικός) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, ανάλογα με το είδος. 1.α) Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να παρευρεθεί ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό παράβασης των ειδών και θα διενεργηθεί απαραιτήτως δειγματοληπτικός έλεγχος των ειδών. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 1.β) Σε περίπτωση που με την παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας γίνει η παραλαβή των ειδών και η έκδοση του πορίσματος γίνει αμέσως, τότε αν μεν είναι θετική ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διεύθυνση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε επιτροπή να συντάξει πρακτικό απόρριψης (που θα συνυπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας ) για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. Αν το πόρισμα είναι αρνητικό τότε η Επιτροπή υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 1.γ)Σε περίπτωση που με την παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε διενεργείται δειγματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο της Νομαρχίας, η Δε Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό απόρριψης των ειδών (που θα προσυπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας), και ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των ειδών γιατί κρίνει 11

12 ότι, είναι ακατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την Επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε Επιτροπή να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που διενεργείται δειγματοληψία είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του δεν παρευρεθεί ή αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή αναφέρει την απουσία ή την άρνηση και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. Επίσης μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία σχετικά με το χορηγούμενο είδος. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Όταν η επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα ή την κατηγορία ή την προέλευση των περισσότερων παραδιδόμενων ειδών από τον προμηθευτή και σε περίπτωση που αυτός αμφισβητεί την ορθότητα της απόψεως της, τότε η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να πάρει αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα είδη, ακόμα και μετά την παραλαβή και να τα στείλει αμέσως και απευθείας στα αρμόδια εργαστήρια ή να καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και γνωμάτευση. Η λήψη και η εξέταση των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τα όσα αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της παρούσης. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε Μακροσκοπικούς και Εργαστηριακούς: 1. Οι μακροσκοπικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον έλεγχο της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, ο έλεγχος των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη, κ.λ.π., ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων της ποιότητας, (παρουσία εντόμων, ξένων σωμάτων κ.λ.π.) της κατηγορίας, της προέλευσης (τυχόν ενδείξεις στην συσκευασία) καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των ειδών. Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής αλλά και από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές κ.λ.π. υπηρεσίες και τους αρμόδιους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας που θα κλιθούν να παραβρεθούν στον τόπο παραλαβής των ειδών. 2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον χημικό, τον μικροβιολογικό, τον παρασιτολογικό, τον τοξικολογικό, και γενικά κάθε εργαστηριακό έλεγχο. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια, διενεργούνται όποτε κριθεί σκόπιμο ή κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση των ειδών με ευθύνη της Επιτροπής Παραλαβής. Και στις δυο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου, οι Επιτροπές Παραλαβής στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στην λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 3. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα περί δειγματοληψίας άρθρα της αρ. 1100/87 ή σε περίπτωση χημικού ή μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι αν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 4. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον εισαγγελέα θα γίνεται από την δειγματίζουσα Υπηρεσία (το ΚΑΠΗ ή την αρμόδια Υπηρεσία που έχει κλιθεί στην δειγματοληψία και έχει προβεί στην λήψη δείγματος). 5. Το ΚΑΠΗ, τηρώντας τις παραπάνω διαδικασίες δειγματοληψίας διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει και αποστέλλει, δείγματα του είδους στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, για εξέταση και πραγματογνωμοσύνη, οπότε το κρίνει σκόπιμο με έξοδα του προμηθευτή. Την αποστολή του δείγματος δικαιούται να συνοδεύσει και ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του, αν το ζητήσει εγγράφως με σημείωση στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν πάντοτε και κάθε φορά τον προμηθευτή. 12

13 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Από την ανακοίνωση της κατακυρώσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον τελευταίο μειοδότη αυτός υποχρεούνται : α) Για την μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. β) Για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Σε περίπτωση που μέσα στη παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ή τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς και στην περίπτωση που παραβιάσει ουσιαστικό όρο της σύμβασης, με απόφαση του Δ.Σ ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Προμηθειών κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεσης ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις ή πρόστιμα: α) Κατάπτωση ολική ή μερική της κατατεθείσης εγγυήσεως συμμετοχής στο διαγωνισμό. β) Προμήθεια του είδους σε βάρος του είτε από τους επόμενους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού, είτε με απ ευθείας αγορά. γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου ή τυχόν διαφέροντος που θα προκύψει και δ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα. Οι ανωτέρω κυρώσεις κατά του προμηθευτή είναι άσχετες από την εναντίον του ποινική δίωξη εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση της Υπηρεσίας που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν για κάθε ζημία της Υπηρεσίας από τον προμηθευτή ή κάθε αξίωσή της κατ αυτού θα κρατείται από όσα έχει να λάβει ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Γενικά σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί προμηθειών των ΟΤΑ. ε)αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του χορηγητή [εκπτώσεις, πρόστιμα και καταλογισμοί], υπόκειται σε αναθεώρηση που γίνεται με αίτηση του χορηγητή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από της κοινοποίησης σ αυτόν. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ Προσφορές οι οποίες ισχύουν για διάστημα μικρότερο από ένα χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές με τις οποίες ζητείται η απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις και τις κρατήσεις που αναφέρονται προηγουμένως είναι άκυρες και θεωρούνται σαν να μην έχουν υποβληθεί ποτέ. Οι αντιπροσφορές αποκλείονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ρήτρα που τυχόν θα έχει η προσφορά για το ενιαίο και αδιαίρετο της προσφοράς με την έννοια ότι αποκλείεται η μερική κατακύρωση, δεν δεσμεύει την επιτροπή. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν αναγράφει ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που δεν αποδέχεται, οπότε πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια. Ομοίως ο προσφέρων θεωρείται ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών διατάξεων για τις προμήθειες των ΟΤΑ. Εάν οι ενδιαφερόμενοι προσφέρουν τα είδη τα οποία παράγουν ή προϊόντα συγκεκριμένης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην προσφορά τους. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η χορήγηση αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31 η Ιανουαρίου 2011, με μονομερές δικαίωμα της υπηρεσίας να την παρατείνει για χρονικό διάστημα το πολύ δύο μηνών, χωρίς να απαιτείται προς τον σκοπό αυτό η συναίνεση του χορηγητή, ο οποίος δεν έχει την δυνατότητα να προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Οργανισμού για την αιτία αυτή. Ο χορηγητής παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι του Οργανισμού για αποζημίωσή του, σε περίπτωση αυξομείωσης της ποσότητας των ειδών που χορηγεί λόγω αυξομειώσεως της δύναμης του ή την περίπτωση 13

14 ίδρυσης νέου ή μεταφοράς σε άλλο σημείο της πόλης ή οριστικής κατάργησης ενός εκ των τριών του Μαγειρείου οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι δυνατόν να σταματήσει η εκτέλεση της σύμβασης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΑ Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου εκτός από προφανή σφάλματα ή λάθη γενικά. Ο χορηγητής σε σχέση με την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των ενταύθα δικαστηρίων. Η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ του μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα κρέατα που χορηγούνται θα είναι αρίστης ποιότητας, υγιή, φρέσκα ευτραφή χωρίς όμως υπερβολικό λίπος, η δε χορήγηση κρεάτων κατώτερης ποιότητας απαγορεύεται. Θα είναι: 1)Μοσχάρι ελιά χωρίς κόκαλο, 2)Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 3)Μοσχάρι κιμάς(νωπός), 4) Μοσχάρι κιμάς(κατεψυγμένος ), 5)Αρνί(νωπό), 6)Γαλοπούλα μπούτι(νωπό), 7)Γίδα ή πρόβατο (μπούτι), 8)Ζυγούρι (μπούτι), 9)Χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο, 10)Χοιρινό σπάλα χωρίς κόκαλο, 11)Γαρδουμπάκια και θα παραδίδονται όπως ακριβώς θα καθορίζεται από την παραγγελία του μαγειρείου η οποία θα δίδεται εγγράφως στον χορηγητή δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση. Ο χορηγητής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση του συγκεκριμένου είδους κρέατος που θα του ζητηθεί, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση της οικείας αγορανομικής υπηρεσίας της αστυνομίας για την ανυπαρξία στην αγορά του κρέατος που ζητήθηκε, οπότε μόλις θα του γίνει γνωστή η παραγγελία πρέπει να αναφέρει στο ΚΑΠΗ την έλλειψη αυτή, για να δοθεί σε αυτόν ο απαραίτητος χρόνος για την αλλαγή του συσσιτίου. Τα κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Οργανισμό για την κτηνοτροφική μονάδα από την οποία προέρχονται τα ζώα προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος από την Κτηνιατρική υπηρεσία των συνθηκών ανάπτυξης και σφαγής του. 2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Τα κατεψυγμένα λαχανικά που θα χορηγούνται θα είναι πρώτης ποιότητας. Θα χορηγούνται σε είδος και ποσότητα που ορίζει η διευθύντρια του ΚΑΠΗ. Η παραγγελία θα είναι έγγραφη και θα παραδίδεται στον χορηγητή δύο εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση. Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να είναι πρόσφατα κατεψυγμένα, καλά διατηρημένα και να μην έχουν αποψυχθεί. Θα πρέπει όλα τα δέματα να φέρουν υγειονομικό σήμα ώστε να καθίσταται δυνατός ανά πάσα στιγμή, κατά την μεταφορά και τη διανομή μέχρι τη λιανική πώληση, ο προσδιορισμός της ταυτότητας του κέντρου αποστολής τους. Το σήμα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 1)τη χώρα αποστολής 2)το είδος 3)τον προσδιορισμό της ταυτότητας του κέντρου αποστολής μέσω του αριθμού έγκρισης που χορηγείται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 4)την ημερομηνία συσκευασίας και την ημερομηνία λήξεως. Θα είναι 1)κατεψυγμένος αρακάς, 2)κατεψυγμένα φασολάκια, 3)ανάμικτα, 4)κατεψυγμένες χάντρες, 5)κατεψυγμένο καρότο σε κύβους, 6)κατεψυγμένο χταπόδι Τ4, 7)κατεψυγμένο χταπόδι Τ5, 8)κατεψυγμένο σπανάκι, 9)κατεψυγμένες μπάμιες, 10)κατεψυγμένες σουπιές (καθαρισμένες) U1-1000γρ., 11)κατεψυγμένο κοτόπουλο μπούτι, 12)κατεψυγμένα θράψαλα μεγάλα καθαρισμένα (300γρ-400γρ), 13)κατεψυγμένος βακαλάος ακέφαλος (Νούμερο Χ), 14)κατεψυγμένος βακαλάος φιλέτο (SHITH), 15)κατεψυγμένο αρνί μπούτι (κομμένο σε μερίδες) 16) κατεψυγμένο αρνί χεράκι (κομμένο σε μερίδες) 17) κατεψυγμένα σπανακοπιτάκια 18) κατεψυγμένα κασεροπιτακια 19)κατεψυγμένα λουκανικοπιτάκια 20)κατεψυγμένο μοσχοχτάποδο (μοσχοί), 21)κατεψυγμένα τυροπιτάκια 22) κατεψυγμένο ψάρι πέρκα (φιλέτο 300γρ-500γρ), 23)κατεψυγμένη γαλοπούλα (κότσι), 24)κατεψυγμένη γαλοπούλα (μπούτι ), 25) κατεψυγμένο κοτόπουλο φιλέτο, 26)μύδια καθαρισμένα ψύχα (μέτρια), 27)γαρίδες καθαρισμένες (40-60), 27)κρεμμυδάκια για στιφάδο. Τα κατεψυγμένα αλιευτικά προϊόντα θα πρέπει να διατηρούνται στη σταθερή θερμοκρασία των 18 ο C. Η συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής ώστε να αποτρέπεται η μόλυνση των αλιευτικών προϊόντων. Τα υλικά συσκευασίας και τα προϊόντα τα οποία ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα αλιευτικά προϊόντα, πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες υγιεινής και ιδίως : 14

15 1) να μην μπορούν να αλλοιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρασκευασμάτων και των αλιευτικών προϊόντων. 2) να μην μπορούν να μεταδίδουν στα αλιευτικά προϊόντα ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. 3) να είναι επαρκώς ανθεκτικά ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία των αλιευτικών προϊόντων. 3. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα οπωρολαχανικά που θα χορηγούνται πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας, της εποχής, νωπά, πρώτης ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά του Βόλου. Απαγορεύεται απόλυτα η χορήγηση οπωρολαχανικών ποιότητας κατώτερης της πρώτης εκτός από τις εξής δύο μόνο περιπτώσεις δηλαδή όταν πρόκειται α]για ντομάτες φαγητού και β]για φρούτα που προορίζονται για κομπόστα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις μόνον, το μαγειρείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον χορηγητή την χορήγηση ντομάτας ή φρούτων δεύτερης ποιότητας με έγγραφη παραγγελία τους, οφείλοντας συγχρόνως να αναγράφουν στα πρωτόκολλα παραλαβής ότι οι ντομάτες και τα φρούτα που έχουν παραληφθεί είναι δεύτερης ποιότητας και ότι η χορήγησή τους έγινε μετά από ειδική παραγγελία τους. Ο χορηγητής δεν έχει δικαίωμα να χορηγεί με πρωτοβουλία του είδη κατώτερης ποιότητας, έστω και αν ο Οργανισμός δέχεται εκ των υστέρων τέτοια χορήγηση. Επίσης απαγορεύεται η προμήθεια άγουρων ειδών. Οι πατάτες, τα κρεμμύδια και τα υπόλοιπα είδη θα παραδίδονται απαλλαγμένα από ξένες ύλες και χωρίς καμία αλλοίωση που προέρχεται από κακή συντήρηση. Τα διάφορα είδη οπωρολαχανικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν στο εμπόριο κατά μέγεθος και προέλευση. Σε περίπτωση που ο χορηγητής θα προσκομίσει με καθυστέρηση τα είδη που πρόκειται να χορηγηθούν ή που θα παραλείψει να τα χορηγήσει μπορεί ο Οργανισμός να τα αγοράσει κατ αρχήν από το χονδρικό εμπόριο, σε περίπτωση δε ανάγκης και από το λιανικό εμπόριο σε βάρος του χορηγητή. Η ύπαρξη ανάγκης εκτιμάται από την υπηρεσία. Επίσης στο Μαγειρείο θα προμηθεύεται και αποφλοιωμένη νωπή πατάτα τεμαχισμένη για τις ανάγκες της σίτισης. 4. ΨΩΜΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Το ψωμί θα πρέπει να είναι λευκό τύπου 70% και σιμιγδαλένιο. Η ποιότητα του ψωμιού, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και θα παράγονται, μεταφέρονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό του ψωμιού, μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί και βεβαίωση του αρμόδιου Υγειονομικού Κέντρου ότι το εργαστήριο ή το εργοστάσιο του εκπληρώνει απόλυτα τους σχετικούς υγειονομικούς όρους, χωρίς να αποκλείεται και η επιτόπια εξέταση από Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Επίσης οι επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι πραγματικά η επιχείρηση έχει και εφαρμόζει το σύστημα ασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων (HACCP) ή τον οδηγό πρακτικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ 1219/ ) και της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή να αποδείξουν την έναρξη εγκατάστασης του ανωτέρου συστήματος βάσει συμβολαίου. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί το ανώτερο ένα μήνα πριν από την υποβολή της προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό. Εάν δεν κατατεθούν τα ανωτέρω δύο δικαιολογητικά η προσφορά θεωρείται απαράδεκτη. 5. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Το ελαιόλαδο θα είναι εγχώριας παραγωγής, αγνό παρθένο έξτρα με οξύτητα 0-1. Θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία μεταλλική ανοξείδωτη 5 λίτρων. Πάνω στην συσκευασία θα αναγράφεται η προέλευση του ελαιολάδου και τα αναλυτικά στοιχεία του συσκευαστή [επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο] καθώς και η ημερομηνία κατανάλωσης ή λήξης. Λάδι ειδικό για τηγάνισμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO. Θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία PET των 5 λίτρων 15

16 Η επιτροπή παραλαβής είναι υποχρεωμένη κατά διαστήματα να πραγματοποιεί τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους. Επίσης η επιτροπή παραλαβής μπορεί σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για την ποιότητα, είδος, καταλληλότητα για βρώση κλπ για όλα τα παραπάνω είδη που προσφέρονται, να ζητά σχετική γνωμάτευση από την αρμόδια υπηρεσία [Κτηνιατρική υπηρεσία Βόλου ή Διεύθυνση χημικών υπηρεσιών Βόλου]. 6. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Α.ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ α] Θα χορηγείται φέτα από αιγοπρόβειο γάλα [70 % πρόβειο και 30% γίδινο] σε μεταλλικά ανοξείδωτα δοχεία, τα οποία πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία του παρασκευαστή [επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο] καθώς και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης. β]κασέρι παραδοσιακό από αιγοπρόβειο γάλα [και μέχρι 20% γίδινο γάλα] σε κεφάλια και μπαστούνια [φέτες για τοστ]. γ)κεφαλοτύρι, δ)ανθότυρο, ε)γιαούρτι το γιαούρτι που θα χορηγείται θα πρέπει να προέρχεται από αγνό αιγοπρόβειο γάλα κατά 100%, στ)γκούντα, ζ)μυτζήθρα τριμμένη, η)κρέμα γάλακτος. Β. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να έχει υποβληθεί σε παστερίωση με μια από τις αναγνωρισμένες μεθόδους. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να εκπληρώνει τους όρους με τους οποίους επιτρέπεται η προσφορά και η πώληση αγελαδινού γάλακτος, που καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών κ.λ.π του Γ.Χ.Κ. καθώς και από τις κάθε φορά τροποποιήσεις του. Το παστεριωμένο γάλα εκτός από τα ανωτέρω πρέπει επίσης: α) Κατά το στάδιο της παστεριώσεώς του να έχει θερμανθεί: Σε θερμοκρασία 61 ο μέχρι 63 ο και για χρονικό διάστημα 30 λεπτών. Σε θερμοκρασία 72 ο μέχρι 75 ο και για χρονικό διάστημα 15 λεπτών. Σε διάφορη από τις προηγούμενες θερμοκρασίες και για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να επιτυγχάνεται αναγνωρισμένα το ίδιο αποτέλεσμα με τις ανωτέρω μεθόδους. β) Να περιέχει κατά την παράδοση: Λιγότερα από μικρόβια κατά κυβικό εκατοστόμετρο, όταν η καταμέτρηση των μικροβίων γίνεται σε δείγμα που έχει ληφθεί μετά την έξοδο του γάλακτος από τον παστεριωτήρα και λιγότερο από μικρόβια κατά κυβικό εκατοστόμετρο όταν η καταμέτρηση γίνεται σε δείγματα που έχουν ληφθεί στον Οργανισμό. Λιγότερα από δέκα (10) κολοβακτηρίδια κατά κυβικό εκατοστόμετρο. γ) Εάν πρόκειται για ομογενοποιημένο παστεριωμένο γάλα, σ αυτό και μετά από ακινησία 48 ωρών δεν πρέπει να σχηματίζεται ορατός διαχωρισμός της κρέμας και η περιεκτικότητα σε λίπος της υπερκείμενης ποσότητας 100 κυβικά εκατοστά γάλακτος φιάλης του ενός λίτρου η ανάλογης ποσότητας για δοχεία με διάφορο μέγεθος να μη διαφέρει περισσότερο από 10% της περιεκτικότητας σε λίπος του γάλακτος που θα απομείνει. δ) Η παστερίωση του γάλακτος, πρέπει να γίνεται το αργότερο σε 14 ώρες από το άρμεγμα. ε) Να περιέχει : 1. Λίπος 3,5% το λιγότερο 2. Στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος όχι λιγότερο από 8,46%. στ) Να έχει ειδικό βάρος σε 15 ο C όχι λιγότερο από 1,030, το προμηθευόμενο παστεριωμένο γάλα να παραλαμβάνεται με ημερομηνία της ημέρας που έχει παστεριωθεί. Το παστεριωμένο γάλα κατά τη μεταφορά του στα Ιδρύματα πρέπει να διακινείται σε θερμοκρασία όχι ανώτερη από 10 ο C, εκτός αν ο χρόνος μεταφοράς του είναι μικρότερος από ½ της ώρας. 16

17 Θεωρούνται ως νοθείες και αλλοιώσεις αυτές που ισχύουν και για το νωπό γάλα δηλαδή : 1. Η μη προέλευση από αγελάδα 2. Αραίωση με νερό ή με αποβουτυρωμένο γάλα 3. Η προσθήκη κάθε άλλης ουσίας ( αλάτων, αμύλων, ή φυτικών ή ζωικών λιπών κ.λ.π. ) για την αποκατάσταση της πυκνότητας του γάλακτος. η) Κάθε εκτροπή από αυτά που περιλαμβάνονται στις παραγράφους (ε) και (στ) των ανωτέρω προδιαγραφών και στο Κώδικα Τροφίμων και Ποτών κ.λ.π. του Γ.Χ.Κ. Το παστεριωμένο εμφιαλωμένο γάλα θα χορηγείται σε χάρτινη συσκευασία 1 ή 2 lit. Πάνω στην συσκευασία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης. Οι φιάλες παραδίδονται μέσα σε κιβώτια ανοικτά στο επάνω κάλυμμα, ενισχυμένα με εσωτερικά διαχωρίσματα και με χειρολαβές τέτοιας μορφή, ώστε να προστατεύονται αρκετά στους χειρισμούς και τις μετακινήσεις τους. Το παστεριωμένο γάλα που θα χορηγείται πρέπει όταν κατά την παράδοση βράζεται, να μη κόβει, γεγονός που διαπιστώνεται με το βράσιμο μικρής ποσότητας αυτού μέσα σε απολύτως καθαρό δοχείο παρουσία του προμηθευτή, πράγμα που είναι αποτέλεσμα αυξημένης οξύτητας. Σε αυτή την περίπτωση το γάλα απορρίπτεται χωρίς παραπέρα χημική εξέταση ο δε χορηγητής υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως διαφορετικά το ΚΑΠΗ μπορεί να αγοράσει ίση ποσότητα γάλακτος με αυτήν που έχει απορριφθεί, από την ελεύθερη αγορά, η δε επιπλέον διαφορά στην τιμή καθώς και σε κάθε πρόσθετη σχετική δαπάνη βαρύνει το χορηγητή. 7. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα είδη παντοπωλείου που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τα είδη όπως ακριβώς αυτά χαρακτηρίζονται στα δελτία παραγγελίας του ΚΑΠΗ, διαφορετικά τα είδη θα απορρίπτονται. Ως λοιπά είδη παντοπωλείου θεωρούνται γενικά όλα τα είδη που πωλούνται στα μεγάλα παντοπωλεία χονδρικής ή λιανικής πώλησης εκτός από αυτά για τα οποία έχει γίνει ειδικός διαγωνισμός δηλαδή εξαιρούνται όλα τα χαρτικά, όλα τα απορρυπαντικά τα έλαια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω είδη : Αλεύρι, Άνθος αραβοσίτου, Γάλα φρέσκο, Ελιές (μαύρες και πράσινες), Κρέμα γάλακτος, Λαζάνια, Μαστίχα άτριφτη, Μυτζήθρα τριμμένη, Πίκλες, Φίλτρα γαλλικού καφέ, Χαλβάς, Βανίλια (άρωμα για γλυκά), Γιαούρτι στραγγιστό, Τυρί γκούντα (τριμμένο), Ζαμπόν, Ζάχαρη, Knorr Βοδινό επαγγελματικό, Κεφαλοτύρι (τριμμένο), Λεμόνι χυμός, Λουκάνικα Φρανκφούρτης, Μανιτάρια, Νισιστέ, Ρύζι Bonner, Ρύζι Καρολίνα, Ρύζι Parboit, Ρώσικη Σαλάτα, Ταραμοσαλάτα, Τυροσαλάτα γλυκιά, Τραχανάς, Φασόλια ξερά μέτρια (Ελληνικής προέλευσης), Φέτα (Ελληνικής προέλευσης σε δοχείο), Ψωμί τοστ, Αλάτι, Ανθότυρο, Αυγά, Φυτικό Βούτυρο (Μαργαρίνη), Γάλα Εβαπορέ, Γευστικό, Ζάχαρη άχνη, Κανέλλα Ξύλο, Κανέλλα Τριμμένη, Καρύδα Τριμμένη, Κέτσαπ, Κύμινο, Κονκασέ, Μαγιονέζα, Μακαρόνια Νο , Μακαρόνια κοφτά, Μανέστρα, Μαρμελάδα, Μοσχοκάρυδο τριμμένο, Μουστάρδα, Μπαχάρι, Μπέικιν-μπάουντερ, Μπέικον κομμένο, Ντοματοπελτές, Ξύδι, Παντζάρι σαλάτα, Πιπέρι, Πουρές σε τσουβάλι, Ρεβίθια αποφλοιωμένα (Ελληνικής προέλευσης), Ρίγανη, Σιμιγδάλι (ψιλό), Σιμιγδάλι (χοντρό), Τζατζίκι, Τσάι του βουνού,τσάι, Lipton, Φακές (Ελληνικής προέλευσης) Φαρίνα, Φασόλια Μαυρομάτικα (Ελληνικής προέλευσης), Φασόλια γίγαντες (Ελληνικής προέλευσης), Φρυγανιά τριμμένη, Χαμομήλι Lipton, Χυλοπίτες, Χάντρες ξερές (Ελληνικής προέλευσης), Φύλλα Δάφνης, Μελιτζανοσαλάτα, Ταρτάκια μεσαία, Λεμόνι τουζού (ξυνό) σε σκόνη, Κορν Φλάουερ, κλπ Στα αναψυκτικά είναι τα παρακάτω είδη : 1)Τύπου cola μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 3)Τύπου γκαζόζα μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 4)Κονιάκ (χύμα) Κg, 5)Κρασί λευκό ξηρό 0,5 κιλ. (κιβώτιο), 6)Λεμονάδες (κιβώτιο 1,5 λιτρ.), 7)Λεμονάδες μικρό γυάλινο μπουκάλι, 8)Μπύρα 500 ml(κιβώτιο), 9)Νερό εμφιαλωμένο1.5l, 10)Νερό εμφιαλωμένο 0.5 L, 11)Πορτοκαλάδες (κιβώτιο 1,5 λιτρ.), 12)Πορτοκαλάδες ΕΨΑ μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 13)Σόδα μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 14)Σουρωτή (κιβώτιο), 15)Bυσσινάδα (κιβώτιο), Τσίπουρο (χύμα)κg, 16)Μη αεριούχος βυσσινάδα μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 17)Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο). 17

18 8. ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα σκεύη αλουμινίου που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και κατάλληλα για τρόφιμα. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τα είδη όπως ακριβώς αυτά χαρακτηρίζονται στα δελτία παραγγελίας του ΚΑΠΗ, διαφορετικά τα είδη θα απορρίπτονται Τα είδη είναι τα εξής : 1) Καπάκια σκεύους R 43L βαρέου τύπου, 2) Καπάκια σκεύους R 28L βαρέου τυπού, 3) Σακουλάκια διάφανα 17x 25, 4) Σακουλάκια χάρτινα ½, 5) Σακούλες διάφανες 40, 6) Σακούλες διάφανες 50, 7) Σακούλες διάφανες 60, 8) Σκεύη αλουμινίου R 43L βαρέου τύπου, 9) Σκεύη αλουμινίου R 28L βαρέου τύπου, 10) Μπολάκι μνημόσυνου διαφανές 11) Καπάκια διαφανή 12) Κύπελλο 640 ml 13) Καπάκια 640 ml 9.ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ Τα οινοπνευματώδη που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας Τα είδη είναι τα εξής : 1)Κρασί Λευκό Ξηρό Χύμα 2) Ερυθρό Ξηρό Χύμα 3)Κονιάκ Χύμα 3* 4)Μπύρα Μεταλλικό Κουτί 330 ml 5) Μπύρα Γυάλινο Μπουκάλι 500 ml Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τα είδη όπως ακριβώς αυτά χαρακτηρίζονται στα δελτία παραγγελίας του ΚΑΠΗ, διαφορετικά τα είδη θα απορρίπτονται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 1 NΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ KΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΨΩΜΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ hhοινοπνευματωδη 819 Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες «...», «.» και. Βόλος, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΤΙΔΙΑ Πιθανή δαπάνη 26.000,00 συμπ/μένου του Φ.Π.Α Αρτίδια 159.000 τεμάχια ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Τα αρτίδια θα είναι βάρους 60-65 γραμμαρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 26/03/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.204-06/03/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) ΠΟΣΟΥ 12.503,85 ΕΥΡΩ ( ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΩΠA ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ και ΑΥΓΑ Προϋπολογισμού 67.000,00 συμπ/μένου του Φ.Π.Α Α) Κοτόπουλα νωπά 26.000 κιλά Β) Αυγά Α ωοσκοπημένα 28.000 τεμάχια ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: 15272

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: 15272 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15272 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 19750 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Αθήνα, 17-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 19750 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 17-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 19750 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.21 12:53:57 EEST Reason: ΑΔΑ: 63ΩΨΩΨ8-Σ3Ξ Location: ΔΗΜΟΣ Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ. )» ΤΑΧ. /ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5457 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9197/14-10-2016 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμ.Πρωτ.:630/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμ.Πρωτ.:630/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:630/23-11-2015 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : Τ. Κονδύλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Αλεξανδρούπολη, 8/06/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 809 Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 21/3/2016 Αρ. πρωτ: 888 ΘΕΜΑ: «Παρουσίαση, διοργάνωση και επιμέλεια ερασιτεχνικών σχημάτων, στα πλαίσια του 24 ου Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ποσότητες και Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου Α. Πίνακας ειδών και ποσοτήτων

Είδη - Ποσότητες και Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου Α. Πίνακας ειδών και ποσοτήτων Είδη - Ποσότητες και Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου Α. Πίνακας ειδών και ποσοτήτων 1) Φρυγανιές ατομικές 90.000 τεμάχια 2) Φρυγανιές 250 γραμ 1150 τεμάχια 3) Φύλλο κρούστας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α. 20.7336.001 13SYMV001689191 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΥ 3.918,29

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 7665 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο μελέτης «Εργασίες απομαγνητοφώνησης

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569971 2015-02-11

15REQ002569971 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1739

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: ΑΔΑΜ : 14PROC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: ΑΔΑΜ : 14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 24-3-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 21737 ΑΔΑΜ : 14PROC001942611 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Πληροφ: Ζ. Κοκκίδης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 / 2014 Τηλέφ.: 25310/ FΑΧ :25310/ Τ.Κ.

14SYMV Πληροφ: Ζ. Κοκκίδης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7 / 2014 Τηλέφ.: 25310/ FΑΧ :25310/ Τ.Κ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ε Τ Η Σ Ι Α 14SYMV001858675 2014-02-07 Πληροφ: Ζ. Κοκκίδης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα