ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: /ΓΠ32920 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : FAX : : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Έχοντας υπόψη : 1. Την 11389/93 Υπουργική απόφαση περί «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. Τον Ν.2286/1995 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» 3. Την /739/ κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ναυτιλίας & Ανάπτυξης περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ορίων. 4. Την παρ. 4,5 & 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ & την υπ αριθμ.π13305/ Απόφαση του Υπ. Οικονομικών Ανταγωνισμού & Ναυτιλίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα. 5. To άρθρο 72 του Ν.3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 240 του Ν. 3463/ Την υπ αριθμ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης. 8. Την περίπτωση γ της παρ.12 του άρθρου 2 του 2286/ Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ Την υπ αριθμ. 454/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών διατροφής των ΚΑΠΗ Βόλου και Νέας Ιωνίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού ,53 (ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π.Α. για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας υγείας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του έτους Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της με Κ. Α πίστωσης του τρέχοντος προϋπολογισμού. Τη διακήρυξη συνοδεύουν τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμός, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου στις ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., όπου και θα εξετασθούν από την Επιτροπή αξιολόγησης, η οποία η οποία λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη τιμή. 1

2 Η προμήθεια των τροφίμων θα ανατεθεί στον προμηθευτή ή προμηθευτές, του οποίου το είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή Η τιμή θεωρείται καθαρή χωρίς Φ. Π. Α, δηλαδή δεν αναπροσαρμόζεται, ούτε αναθεωρείται σε καμιά περίπτωση. 4. Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειωθούν +- 30% χωρίς να υπερβαίνουν το ποσόν του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. 5. Η προσφερόμενη τιμή γράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και δεν πρέπει να υπάρχουν ξάσματα, σβησίματα,προσθήκες και διορθώσεις. 8. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές του ζητούμενου είδους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 2. Α) Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια του κάθε είδους τροφίμου οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής. Β) Τα προσφερόμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Γ) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Δ) Η κατακύρωση της προμήθειας ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών και κατεψυγμένων), θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 1 Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α / ), στους διαγωνισμούς για την προμήθεια ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών και κατεψυγμένων), ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. 2 Κατά την παρ. 6 της αριθμ /53/ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή του κλειστού διαγωνισμού και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, αλλά μόνον εκείνα των παραγράφων 1 ή 6 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (δηλαδή, απόδειξη της εγγραφής του προμηθευτή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο) ή του άρθρου 8, προκειμένου για τις ενώσεις προμηθευτών. Όμως, για τη διασφάλιση των συμφερόντων των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων, κρίνουμε ότι πρέπει να ζητείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κλπ. από τον προμηθευτή στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια. Για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους αρκεί η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 των όρων διακήρυξης. 2

3 εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ ) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 2) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α.. 3) Η παράδοση των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στο κτίριο διοίκησης. 4) Η ποσότητα των τροφίμων με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται στο κτίριο διοίκησης κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη και έπειτα από ενημέρωση του προμηθευτή τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. Τα είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής θα παρασκευάζονται την ημέρα παράδοσής τους, τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα θα είναι πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 5) Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. 6) Η μεταφορά των τροφίμων θα γίνεται με ειδικά φορτηγά ή και ψυγεία και θα παραδίδεται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 7) Αν διαπιστωθεί αλλοίωση κάποιου τροφίμου, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή ή παραδοθεί στην Υπηρεσία ποσότητα τροφίμου μεταγενέστερης παραγωγής από την οριζόμενη ανωτέρω, ή η παράδοση των τροφίμων στην Υπηρεσία δεν είναι τακτή και σύμφωνη με τα συμφωνηθέντα, ή τα παραδοθέντα τρόφιμα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να επιβληθεί στον προμηθευτή πρόστιμο ίσο με το 2,5% της συμβατικής αξίας του ακατάλληλου τροφίμου, χωρίς Φ.Π.Α. ή αυτού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Πέραν τούτου, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να κηρυχθεί έκπτωτος. 8) Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης, μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης μέχρι και 30% και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%. 9) Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε δυο (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 3

4 διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 10) Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 11) Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου τροφίμου προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αυτών που το κατανάλωσε, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 12) Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 13) Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η Υπηρεσία. 14) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίσθηκαν με την αριθμ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 15) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. 16) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 17) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή εφόσον προκύψουν περισσότεροι του ενός, θα κατανεμηθούν αναλογικά στους αναδόχους με βάση το ποσό της σύμβασης του καθενός. 18) Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης, μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης μέχρι και 30% και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%. 19) Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε δυο (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 4

5 Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 20) Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 21) Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου τροφίμου προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αυτών που το κατανάλωσε, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 22) Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 23) Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η Υπηρεσία. α ) Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζονταν την προσφορά. β) Φάκελο που θα φέρει εξωτερικά το ονοματεπώνυμο και τη Διεύθυνση, καλά σφραγισμένο και θα έχει μέσα την προσφορά. γ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού που ισοδυναμεί σε ποσοστό 5% της συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της μελέτης της αξίας των ειδών που προσφέρονται ή απόδειξη κατάθεσης του ποσού στο ταμείο του Δήμου Βόλου συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. για όλα τα είδη της μελέτης ( 1.338,00 ) ΧΙΛΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ εάν κατατεθεί για όλα τα είδη της μελέτης προσφορά η οποία θα αντικατασταθεί με εγγυητική καλής εκτέλεσης αναλογικά τα είδη που θα κατακυρωθούν στον καθένα.. δ ) Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο δηλαδή βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ότι ο συμμετέχων είναι μέλος αυτού με απόλυτη συνάφεια για τα είδη που προσφέρει. ε) Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης διακήρυξης. ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης για τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί η προμήθεια. Η) Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση και ενταλματοποίηση τιμολογίου αφού έχει προηγηθεί η παραλαβή του είδους και έχει συνταχθεί και εγκριθεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [ δηλαδή ΙΚΑ ] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους [ φορολογική ενημερότητα ] κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 των συμμετεχόντων ότι ; α) έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα β) ότι ο προμηθευτής δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του στους διαγωνισμούς του δημοσίου & 5

6 γ) η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά και απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τεσσάρων παραρτημάτων του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ή στο Μαγειρείο και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 9. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της προμήθειας θα επιβαρύνεται με τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Ο Φ. Π. Α επιβαρύνει το Δήμο Βόλου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους αναδόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του 3801/ Οι ενδιαφερόμενοι,μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της διακήρυξης και την Τεχνική Περιγραφή μελέτη - Προϋπολογισμό από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου -πληροφορίες Φώτου Ντίνα - τηλ: Σύμφωνα με τις αριθμ. 173/2010 και 243/2010 πράξεις του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα τρόφιμα αποτελούν ομοειδή είδη αγαθών, που εντάσσονται στο ευρύτερο γένος των «τροφίμων». Συνεπώς, για να μη θεωρηθεί κατάτμηση, θα πρέπει να διενεργείται ένας ενιαίος διαγωνισμός και να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παραγωγό ή έμπορο να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να προσφέρει τα είδη που παράγει ή εμπορεύεται (π.χ. ο κρεοπώλης να υποβάλει προσφορά για τα κρέατα, ο μανάβης για τα κηπευτικά, κλπ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ασκούν εμπορικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά και εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.: α). Έλληνες πολίτες : 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των εργαζομένων τους [ δηλαδή ΙΚΑ ] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους [ φορολογική ενημερότητα ] κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 των συμμετεχόντων ότι α) έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα β) ότι ο προμηθευτής δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του στους διαγωνισμούς του δημοσίου. και γ) η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά και απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τεσσάρων παραρτημάτων του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ή στο Μαγειρείο και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 3. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν παρίσταται αυτοπροσώπως καθώς και στην περίπτωση που συμμετέχει στον διαγωνισμό εταιρεία ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, κ.λ.π. αυτός που παρίσταται πρέπει να καταθέσει έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 4. Βεβαίωση της Δ/νσης Ταμειακής Υπηρεσίας ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή τους προς το Δήμο Βόλου από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους. Έχοντας υπ όψη: 1. Την 11389/93 Υπουργική Απόφαση του ΕΚΠΟΤΑ. 2. Τον Ν.2286/1995 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3. Την 27319/ κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης ΦΕΚ. (Β 945/ ) Περί αύξησης και ορισμού σε ευρω των χρηματικών ορίων. 6

7 1. Επάνω σε κάθε υποβαλλόμενο φάκελο, εφόσον βεβαιωθεί η αυτοπρόσωπη από τον διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, επίδοσης της προσφοράς του (καθώς και σε όσους φακέλους έχουν αποσταλεί με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου), αναγράφεται ο αύξων αριθμός, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό. (καθώς και σε όσους φακέλους έχουν αποσταλεί με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου), 2. Οι προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο που παραλαμβάνει τις προσφορές, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται παραπάνω, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση προσφορών και αυτό αναγράφεται στο πρακτικό. 3. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 4. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποδοχή προσφορών μεταγενέστερα, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 5. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 6. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο. 7. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά που βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε επάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου της προσφοράς. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια γ) Τον αριθμό διακήρυξης δ) Την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα στ)την κατηγορία ή τις κατηγορίες προμηθειών του διαγωνισμού που συμμετέχει ο προμηθευτής. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Διευκρινήσεις δίνονται μόνον από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού. Προσφορά για μέρος της ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεχτες. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος. Μετά τον έλεγχο όλων των προσφορών αυτοί που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εξέρχονται, η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική και η επιτροπή αποφασίζει για εκείνους που πρέπει να αποκλεισθούν. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, γίνεται πάλι δημόσια και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείστηκαν, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού τους, και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με τις σφραγισμένες προσφορές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αυτών που έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών κι εφόσον παρέλθει ο χρόνος δικαιώματος ένστασης των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από την Ε.Δ.Δ.,ακολουθεί ανακοίνωση των αναφερομένων σε αυτές τιμών. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους διακήρυξης απορρίπτονται. 7

8 Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανακοινώνεται τηλεφωνικών και γραπτώς στους συμμετέχοντες μαζί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ.. Κατά τη συνεδρίαση αυτή επιστρέφεται στους αποτυχόντες η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την προμήθεια των ειδών σε περισσότερους από ένα προμηθευτές, εφόσον πρόκειται για διαιρετό είδος, επιλέγοντας τη συμφερότερη προσφορά από τεχνοοικονομική άποψη (ποιότητα & τιμή). ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ α]εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν κατά νόμο δικαίωμα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για ποσό ίσο τουλάχιστον με το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της αξίας των ειδών που προσφέρονται, ή απόδειξη κατάθεσης του ποσού στο ταμείο του Δήμου Βόλου, ως εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το γραμμάτιο ή η εγγυητική επιστολή εκδίδονται στο όνομα του Οργανισμού.Ο καταθέτων την εγγυητική έχει δικαίωμα κατάθεσης ποσού αναλογίας 5% συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αναλογικά με όσα είδη προσφέρει μόνον για τα είδη που θα καταθέσει προσφορά. β]εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο μειοδότης στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με εγγύηση ίση προς 10% (δέκα τοις εκατό) του συνολικού ποσού της κατακυρωθείσας τιμής συνολικά για τα είδη που προσφέρει ο κάθε προμηθευτής για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημόσίου Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο δια της επιστροφής σ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφο δήλωση του Δήμου ότι εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές. Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύμβασης που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή όλων των ειδών. ΤΙΜΕΣ Η προσφερόμενη τιμή δεν θα περιέχει ΦΠΑ και θα δίνεται ως εξής 1. για το νωπό κρέας σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 2. για τα κατεψυγμένα είδη σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 3. για το ψωμί σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 4. για το ελαιόλαδο σε ΕΥΡΩ ανά πεντόλιτρο 5. για τα τυροκομικά σε ΕΥΡΩ ανα κιλό, το φρέσκο γάλα σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο ή δίλιτρο 6. για τα λοιπά είδη παντοπωλείου τιμή σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 7. για τα αναψυκτικά τιμή σε ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο ή κιβώτιο 8. για τα σκεύη αλουμινίου σε ΕΥΡΩ ανά συσκευασία ή τεμάχιο, οι σακούλες σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 9. για τα οπωρολαχανικά σε ΕΥΡΩ ανά κιλό, υπολογισμένη σε ποσοστό έκπτωσης επί της χονδρικής τιμής που θα ισχύει κατά την ημέρα χορήγησης τους πριν τον υπολογισμό του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή για τα είδη από 1 έως 9 ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές και τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δε θα δεχτούμε καμία αναπροσαρμογή τιμών. 8

9 ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αξία κάθε ποσότητας που θα παραλαμβάνεται θα καταβάλλεται στον προμηθευτή το αργότερο μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών από τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών που έχουν οριστεί με απόφαση του Δ.Σ.. Τα είδη που θα παραλαμβάνονται θα συνοδεύονται απαραίτητα από δικαιολογητικά που είναι θεωρημένα νομίμως από την αρμόδια ΔΟΥ [ δηλ τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ ]. O προμηθευτής κατά την πληρωμή βαρύνεται και με τις παρακάτω κρατήσεις στην καθαρή αξία όλων των τιμολογίων που θα εκδώσει προς τον Οργανισμό. 1]Κράτηση 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ 2]Φόρος εισοδήματος 4%, για τον οποίο θα δοθεί στο τέλος του χρόνου βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης στην αρμόδια ΔΟΥ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως ως εξής α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι τη 10 η ημέρα πριν τη διενέργεια του. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή που τον διενήργησε και μετά την γνωμάτευση της επιτροπής εκδίδεται η σχετική απόφαση του Προέδρου το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β) Κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και της επόμενης της ανακοινώσεως αυτού. 2. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα την δημοπρασία Επιτροπή. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Όλα τα χορηγούμενα είδη, θα μεταφέρονται με τελείως καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους της νομοθεσίας. Θα παραδίδονται στα τέσσερα παραρτήματα του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου και στο μαγειρείο με φροντίδα και έξοδα του χορηγητή όσες φορές την εβδομάδα του ζητηθεί από το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Όλα τα είδη θα παραδίδονται το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση της παραγγελίας. Η παράδοση των ειδών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Διευθύντρια του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον Οργανισμό αντίγραφα της άδειας μεταφοράς τροφίμων, η οποία εκδίδεται με βάσει του Υγειονομικού Κώδικα (Αριθ. ΑΙΒ /8577), για τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί για την παράδοση των τροφίμων. Κατά την παράδοση θα παρίσταται υποχρεωτικά ο χορηγητής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, την ιδιότητα του οποίου θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο ίδρυμα και ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά για τις δειγματοληψίες και τις τυχόν γενόμενες απορρίψεις. Στην περίπτωση που ο χορηγητής ή ο κατά τα ανωτέρω αντιπρόσωπός του αρνηθεί την υπογραφή των ανωτέρω πρωτοκόλλων ή πρακτικών πρέπει να γίνεται σ αυτά ρητή μνεία για την άρνησή του αυτή. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου από τριμελή Επιτροπή που έχει οριστεί από το Δ.Σ. και λειτουργεί στην υπηρεσία Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών. Ουσιαστικός λόγος απόρριψης θεωρείται και η υπερβολική τιμή χρέωσης των προμηθευόμενων ειδών ειδικά για τα είδη οπορωλαχανικά που η προσφερόμενη τιμή θα είναι ποσοστό έκπτωσης επί της χονδρικής τιμής που θα ισχύει κατά την ημέρα της χορήγησής τους δηλαδή δεν θα είναι σταθερή. Σε περίπτωση απόρριψης του είδους η Επιτροπή Παραλαβής αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους απόρριψής του, γνωμοδοτώντας παράλληλα αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφ όσον κριθεί από την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι δυνατόν να εγκριθεί με απόφασή μας, η παραλαβή με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την πιστοποίηση των όρων συντήρησης και μεταφοράς των τροφίμων. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος όπως μέσα σε μία ώρα αντικαταστήσει το είδος, που έχει απορριφθεί παραιτούμενος ρητώς από το δικαίωμα της διαιτησίας διαφορετικά ο Οργανισμός 9

10 έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση ποσότητα του είδους που έχει απορριφθεί από την ελεύθερη αγορά η δε επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει το χορηγητή. Το ίδιο γίνεται και στη περίπτωση που ο χορηγητής δεν προσκομίσει το είδος που έχει παραγγελθεί ή προσκομίσει ποσότητα μικρότερη της παραγγελίας. Σε περίπτωση όμως που το είδος απορρίπτεται κατά πλειοψηφία το ζήτημα παραπέμπεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική για τον χορηγητή. Το πρακτικό για την απόρριψη θα υπογράφεται και από τον χορηγητή ή από τον αντιπρόσωπό του στο οποίο θα διατυπώνει επίσης τις αντιρρήσεις του αν υπάρχουν επί των οποίων η Επιτροπή Παραλαβής θα διατυπώνει τις αντιπαρατηρήσεις της. Εάν δεν διατυπωθούν από την Επιτροπή Παραλαβής αντιπαρατηρήσεις για τις παρατηρήσεις του χορηγητή το γεγονός αυτό μαρτυρεί για την αλήθεια των παρατηρήσεων του χορηγητού. Εξ άλλου η αδικαιολόγητη άρνηση από τον χορηγητή ή τον αντιπρόσωπο του να υπογράψει τα πρακτικά θα αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία για την ποινή που θα του επιβληθεί. Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών η ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται κατά περίπτωση από την Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών Μαγνησίας ή από την κτηνιατρική υπηρεσία Η παράδοση θα γίνεται με ειδικά μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τριών ΚΑΠΗ ή των αποθηκών των μαγειρείων που βρίσκονται. 1. Α ΚΑΠΗ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18 ΒΟΛΟΣ 2. Β ΚΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 147 ΔΟΝ ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΒΟΛΟΣ 3. Γ ΚΑΠΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 4. Δ ΚΑΠΗ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ 177 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΒΟΛΟΣ. Σε περίπτωση που το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου κάνει χρήση και άλλων χώρων ως αποθήκη τροφίμων προκειμένου να καλύψει τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη και στους νέους αυτούς χώρους αποθήκευσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τμηματικά με FAX επί αποδείξει ή τηλεφωνικώς από την υπηρεσία. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου ή του μαγειρείου και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του παραρτήματος. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης των ειδών, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία θα προτείνεται για τόσο χρόνο, όσο είναι απαραίτητο. Ο προμηθευτής γι αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου και ρητώς παραιτείται από τώρα, κάθε δικαιώματος ή αξιώσεως του γι αυτό το λόγο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το ζητούμενο είδος στην απαιτούμενη ποσότητα & ώρα υποχρεούται να ενημερώσει τους υπεύθυνους του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραγγελία Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι μεταξύ των άλλων συμβατικών υποχρεώσεων του περί εκτελέσεως της προμήθειας συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω υποχρεώσεις: Η υποχρέωση του προμηθευτή να παραδίδει δείγματα σε δική του συσκευασία για ανάλυση του δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλη καθ ύλην αρμόδια κρατική υπηρεσία, όποτε το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου το κρίνει αυτό σκόπιμο. Η παραλαβή και η καταμέτρηση των ειδών θα γίνεται στους χώρους παράδοσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Για την επίλυση των διαφόρων που τυχόν προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και των συναφών διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων εν γένει. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ειδικότερα το αντικείμενο του ελέγχου της Επιτροπής Παραλαβής είναι: 1. Ο έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για την μεταφορά των προμηθευόμενων ειδών 2. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή. 3. Ο έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη, κ.λ.π. 4. Η λήψη δειγμάτων, κατά την κρίση της, για χημικό, μικροβιολογικό κ.λ.π. έλεγχο, συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (είδος ποιότητα, ποσότητα, παραγωγός ή κατασκευαστής ή εισαγωγέας 10

11 προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του προϊόντος). 5. Ο έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδομένων από των προμηθευτή ειδών. 6. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης, με την σύνταξη πρωτοκόλλων απόρριψης αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται στην υπηρεσία και στον προμηθευτή, και θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία: Ημερομηνία παραγγελίας Η ποσότητα Το είδος και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού. Η πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Εάν η παράβαση ή ο λόγος απόρριψης έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία. Πάνω στο πρωτόκολλο απόρριψης πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή του εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις αυτού, και σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει. Η επιτροπή δικαιούται να δευτερολογήσει στις τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΑΠΌΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Η τηρούμενη διαδικασία από την Επιτροπή Παραλαβής σε περίπτωση που, το παραδιδόμενο είδος κατά την παραλαβή του στα τέσσερα ΚΑΠΗ ή στο Μαγειρείο, κρίνεται ότι δεν πληροί τους συμβατικούς όρους είναι η εξής: 1. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των ειδών, γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα για κατανάλωση και προς βρώση (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων) τότε τα είδη δεν θα επιστραφούν, αλλά παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του που υποχρεούται να παραβρίσκεται σε κάθε παράδοση παραλαβή, θα κληθεί ο αρμόδιος υπάλληλος (Γεωπόνος Κτηνίατρος Χημικός) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, ανάλογα με το είδος. 1.α) Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να παρευρεθεί ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό παράβασης των ειδών και θα διενεργηθεί απαραιτήτως δειγματοληπτικός έλεγχος των ειδών. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 1.β) Σε περίπτωση που με την παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας γίνει η παραλαβή των ειδών και η έκδοση του πορίσματος γίνει αμέσως, τότε αν μεν είναι θετική ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διεύθυνση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε επιτροπή να συντάξει πρακτικό απόρριψης (που θα συνυπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας ) για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. Αν το πόρισμα είναι αρνητικό τότε η Επιτροπή υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 1.γ)Σε περίπτωση που με την παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε διενεργείται δειγματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο της Νομαρχίας, η Δε Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό απόρριψης των ειδών (που θα προσυπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας), και ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των ειδών γιατί κρίνει 11

12 ότι, είναι ακατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την Επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε Επιτροπή να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που διενεργείται δειγματοληψία είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του δεν παρευρεθεί ή αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή αναφέρει την απουσία ή την άρνηση και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. Επίσης μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία σχετικά με το χορηγούμενο είδος. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Όταν η επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα ή την κατηγορία ή την προέλευση των περισσότερων παραδιδόμενων ειδών από τον προμηθευτή και σε περίπτωση που αυτός αμφισβητεί την ορθότητα της απόψεως της, τότε η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να πάρει αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα είδη, ακόμα και μετά την παραλαβή και να τα στείλει αμέσως και απευθείας στα αρμόδια εργαστήρια ή να καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και γνωμάτευση. Η λήψη και η εξέταση των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τα όσα αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της παρούσης. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε Μακροσκοπικούς και Εργαστηριακούς: 1. Οι μακροσκοπικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον έλεγχο της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, ο έλεγχος των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη, κ.λ.π., ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων της ποιότητας, (παρουσία εντόμων, ξένων σωμάτων κ.λ.π.) της κατηγορίας, της προέλευσης (τυχόν ενδείξεις στην συσκευασία) καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των ειδών. Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής αλλά και από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές κ.λ.π. υπηρεσίες και τους αρμόδιους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας που θα κλιθούν να παραβρεθούν στον τόπο παραλαβής των ειδών. 2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον χημικό, τον μικροβιολογικό, τον παρασιτολογικό, τον τοξικολογικό, και γενικά κάθε εργαστηριακό έλεγχο. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια, διενεργούνται όποτε κριθεί σκόπιμο ή κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση των ειδών με ευθύνη της Επιτροπής Παραλαβής. Και στις δυο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου, οι Επιτροπές Παραλαβής στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στην λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 3. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα περί δειγματοληψίας άρθρα της αρ. 1100/87 ή σε περίπτωση χημικού ή μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι αν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 4. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον εισαγγελέα θα γίνεται από την δειγματίζουσα Υπηρεσία (το ΚΑΠΗ ή την αρμόδια Υπηρεσία που έχει κλιθεί στην δειγματοληψία και έχει προβεί στην λήψη δείγματος). 5. Το ΚΑΠΗ, τηρώντας τις παραπάνω διαδικασίες δειγματοληψίας διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει και αποστέλλει, δείγματα του είδους στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, για εξέταση και πραγματογνωμοσύνη, οπότε το κρίνει σκόπιμο με έξοδα του προμηθευτή. Την αποστολή του δείγματος δικαιούται να συνοδεύσει και ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του, αν το ζητήσει εγγράφως με σημείωση στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν πάντοτε και κάθε φορά τον προμηθευτή. 12

13 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Από την ανακοίνωση της κατακυρώσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον τελευταίο μειοδότη αυτός υποχρεούνται : α) Για την μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. β) Για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Σε περίπτωση που μέσα στη παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ή τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς και στην περίπτωση που παραβιάσει ουσιαστικό όρο της σύμβασης, με απόφαση του Δ.Σ ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Προμηθειών κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεσης ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις ή πρόστιμα: α) Κατάπτωση ολική ή μερική της κατατεθείσης εγγυήσεως συμμετοχής στο διαγωνισμό. β) Προμήθεια του είδους σε βάρος του είτε από τους επόμενους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού, είτε με απ ευθείας αγορά. γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου ή τυχόν διαφέροντος που θα προκύψει και δ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα. Οι ανωτέρω κυρώσεις κατά του προμηθευτή είναι άσχετες από την εναντίον του ποινική δίωξη εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση της Υπηρεσίας που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν για κάθε ζημία της Υπηρεσίας από τον προμηθευτή ή κάθε αξίωσή της κατ αυτού θα κρατείται από όσα έχει να λάβει ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Γενικά σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί προμηθειών των ΟΤΑ. ε)αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του χορηγητή [εκπτώσεις, πρόστιμα και καταλογισμοί], υπόκειται σε αναθεώρηση που γίνεται με αίτηση του χορηγητή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από της κοινοποίησης σ αυτόν. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ Προσφορές οι οποίες ισχύουν για διάστημα μικρότερο από ένα χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές με τις οποίες ζητείται η απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις και τις κρατήσεις που αναφέρονται προηγουμένως είναι άκυρες και θεωρούνται σαν να μην έχουν υποβληθεί ποτέ. Οι αντιπροσφορές αποκλείονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ρήτρα που τυχόν θα έχει η προσφορά για το ενιαίο και αδιαίρετο της προσφοράς με την έννοια ότι αποκλείεται η μερική κατακύρωση, δεν δεσμεύει την επιτροπή. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν αναγράφει ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που δεν αποδέχεται, οπότε πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια. Ομοίως ο προσφέρων θεωρείται ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών διατάξεων για τις προμήθειες των ΟΤΑ. Εάν οι ενδιαφερόμενοι προσφέρουν τα είδη τα οποία παράγουν ή προϊόντα συγκεκριμένης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην προσφορά τους. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η χορήγηση αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31 η Ιανουαρίου 2011, με μονομερές δικαίωμα της υπηρεσίας να την παρατείνει για χρονικό διάστημα το πολύ δύο μηνών, χωρίς να απαιτείται προς τον σκοπό αυτό η συναίνεση του χορηγητή, ο οποίος δεν έχει την δυνατότητα να προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Οργανισμού για την αιτία αυτή. Ο χορηγητής παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι του Οργανισμού για αποζημίωσή του, σε περίπτωση αυξομείωσης της ποσότητας των ειδών που χορηγεί λόγω αυξομειώσεως της δύναμης του ή την περίπτωση 13

14 ίδρυσης νέου ή μεταφοράς σε άλλο σημείο της πόλης ή οριστικής κατάργησης ενός εκ των τριών του Μαγειρείου οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι δυνατόν να σταματήσει η εκτέλεση της σύμβασης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΑ Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου εκτός από προφανή σφάλματα ή λάθη γενικά. Ο χορηγητής σε σχέση με την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των ενταύθα δικαστηρίων. Η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ του μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα κρέατα που χορηγούνται θα είναι αρίστης ποιότητας, υγιή, φρέσκα ευτραφή χωρίς όμως υπερβολικό λίπος, η δε χορήγηση κρεάτων κατώτερης ποιότητας απαγορεύεται. Θα είναι: 1)Μοσχάρι ελιά χωρίς κόκαλο, 2)Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 3)Μοσχάρι κιμάς(νωπός), 4) Μοσχάρι κιμάς(κατεψυγμένος ), 5)Αρνί(νωπό), 6)Γαλοπούλα μπούτι(νωπό), 7)Γίδα ή πρόβατο (μπούτι), 8)Ζυγούρι (μπούτι), 9)Χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο, 10)Χοιρινό σπάλα χωρίς κόκαλο, 11)Γαρδουμπάκια και θα παραδίδονται όπως ακριβώς θα καθορίζεται από την παραγγελία του μαγειρείου η οποία θα δίδεται εγγράφως στον χορηγητή δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση. Ο χορηγητής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση του συγκεκριμένου είδους κρέατος που θα του ζητηθεί, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση της οικείας αγορανομικής υπηρεσίας της αστυνομίας για την ανυπαρξία στην αγορά του κρέατος που ζητήθηκε, οπότε μόλις θα του γίνει γνωστή η παραγγελία πρέπει να αναφέρει στο ΚΑΠΗ την έλλειψη αυτή, για να δοθεί σε αυτόν ο απαραίτητος χρόνος για την αλλαγή του συσσιτίου. Τα κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Οργανισμό για την κτηνοτροφική μονάδα από την οποία προέρχονται τα ζώα προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος από την Κτηνιατρική υπηρεσία των συνθηκών ανάπτυξης και σφαγής του. 2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Τα κατεψυγμένα λαχανικά που θα χορηγούνται θα είναι πρώτης ποιότητας. Θα χορηγούνται σε είδος και ποσότητα που ορίζει η διευθύντρια του ΚΑΠΗ. Η παραγγελία θα είναι έγγραφη και θα παραδίδεται στον χορηγητή δύο εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση. Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να είναι πρόσφατα κατεψυγμένα, καλά διατηρημένα και να μην έχουν αποψυχθεί. Θα πρέπει όλα τα δέματα να φέρουν υγειονομικό σήμα ώστε να καθίσταται δυνατός ανά πάσα στιγμή, κατά την μεταφορά και τη διανομή μέχρι τη λιανική πώληση, ο προσδιορισμός της ταυτότητας του κέντρου αποστολής τους. Το σήμα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 1)τη χώρα αποστολής 2)το είδος 3)τον προσδιορισμό της ταυτότητας του κέντρου αποστολής μέσω του αριθμού έγκρισης που χορηγείται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 4)την ημερομηνία συσκευασίας και την ημερομηνία λήξεως. Θα είναι 1)κατεψυγμένος αρακάς, 2)κατεψυγμένα φασολάκια, 3)ανάμικτα, 4)κατεψυγμένες χάντρες, 5)κατεψυγμένο καρότο σε κύβους, 6)κατεψυγμένο χταπόδι Τ4, 7)κατεψυγμένο χταπόδι Τ5, 8)κατεψυγμένο σπανάκι, 9)κατεψυγμένες μπάμιες, 10)κατεψυγμένες σουπιές (καθαρισμένες) U1-1000γρ., 11)κατεψυγμένο κοτόπουλο μπούτι, 12)κατεψυγμένα θράψαλα μεγάλα καθαρισμένα (300γρ-400γρ), 13)κατεψυγμένος βακαλάος ακέφαλος (Νούμερο Χ), 14)κατεψυγμένος βακαλάος φιλέτο (SHITH), 15)κατεψυγμένο αρνί μπούτι (κομμένο σε μερίδες) 16) κατεψυγμένο αρνί χεράκι (κομμένο σε μερίδες) 17) κατεψυγμένα σπανακοπιτάκια 18) κατεψυγμένα κασεροπιτακια 19)κατεψυγμένα λουκανικοπιτάκια 20)κατεψυγμένο μοσχοχτάποδο (μοσχοί), 21)κατεψυγμένα τυροπιτάκια 22) κατεψυγμένο ψάρι πέρκα (φιλέτο 300γρ-500γρ), 23)κατεψυγμένη γαλοπούλα (κότσι), 24)κατεψυγμένη γαλοπούλα (μπούτι ), 25) κατεψυγμένο κοτόπουλο φιλέτο, 26)μύδια καθαρισμένα ψύχα (μέτρια), 27)γαρίδες καθαρισμένες (40-60), 27)κρεμμυδάκια για στιφάδο. Τα κατεψυγμένα αλιευτικά προϊόντα θα πρέπει να διατηρούνται στη σταθερή θερμοκρασία των 18 ο C. Η συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής ώστε να αποτρέπεται η μόλυνση των αλιευτικών προϊόντων. Τα υλικά συσκευασίας και τα προϊόντα τα οποία ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα αλιευτικά προϊόντα, πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες υγιεινής και ιδίως : 14

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2015 του Δήμου Ζηρού και του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου»

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2015 του Δήμου Ζηρού και του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημ.: 21/2015 Αρ. πρωτ.:1506/11-2-2015 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2015 του Δήμου Ζηρού και του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό».

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 18/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20266 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2006/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2006/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 21-04-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2006/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 3\2015 Συνεδρίασης οικονοµικής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 1617/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2014» Ο Δήμαρχος Καρδίτσας έχοντας υπόψη: Το άρθρο 103

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375

Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, 1 ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 104 38 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΠΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες :Χρυσοβαλάντης Πανταζής Τηλ. : 24213 50106 Fax : 24210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα