ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: /ΓΠ32920 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : FAX : : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Έχοντας υπόψη : 1. Την 11389/93 Υπουργική απόφαση περί «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. Τον Ν.2286/1995 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» 3. Την /739/ κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ναυτιλίας & Ανάπτυξης περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ορίων. 4. Την παρ. 4,5 & 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ & την υπ αριθμ.π13305/ Απόφαση του Υπ. Οικονομικών Ανταγωνισμού & Ναυτιλίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα. 5. To άρθρο 72 του Ν.3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 240 του Ν. 3463/ Την υπ αριθμ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης. 8. Την περίπτωση γ της παρ.12 του άρθρου 2 του 2286/ Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ Την υπ αριθμ. 454/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών διατροφής των ΚΑΠΗ Βόλου και Νέας Ιωνίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού ,53 (ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π.Α. για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας υγείας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του έτους Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της με Κ. Α πίστωσης του τρέχοντος προϋπολογισμού. Τη διακήρυξη συνοδεύουν τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμός, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου στις ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., όπου και θα εξετασθούν από την Επιτροπή αξιολόγησης, η οποία η οποία λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη τιμή. 1

2 Η προμήθεια των τροφίμων θα ανατεθεί στον προμηθευτή ή προμηθευτές, του οποίου το είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή Η τιμή θεωρείται καθαρή χωρίς Φ. Π. Α, δηλαδή δεν αναπροσαρμόζεται, ούτε αναθεωρείται σε καμιά περίπτωση. 4. Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειωθούν +- 30% χωρίς να υπερβαίνουν το ποσόν του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. 5. Η προσφερόμενη τιμή γράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και δεν πρέπει να υπάρχουν ξάσματα, σβησίματα,προσθήκες και διορθώσεις. 8. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές του ζητούμενου είδους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 2. Α) Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια του κάθε είδους τροφίμου οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής. Β) Τα προσφερόμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Γ) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Δ) Η κατακύρωση της προμήθειας ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών και κατεψυγμένων), θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 1 Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α / ), στους διαγωνισμούς για την προμήθεια ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών και κατεψυγμένων), ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προμηθευτής που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. 2 Κατά την παρ. 6 της αριθμ /53/ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή του κλειστού διαγωνισμού και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, αλλά μόνον εκείνα των παραγράφων 1 ή 6 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (δηλαδή, απόδειξη της εγγραφής του προμηθευτή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο) ή του άρθρου 8, προκειμένου για τις ενώσεις προμηθευτών. Όμως, για τη διασφάλιση των συμφερόντων των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων, κρίνουμε ότι πρέπει να ζητείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κλπ. από τον προμηθευτή στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια. Για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους αρκεί η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 των όρων διακήρυξης. 2

3 εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ ) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 2) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α.. 3) Η παράδοση των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στο κτίριο διοίκησης. 4) Η ποσότητα των τροφίμων με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται στο κτίριο διοίκησης κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη και έπειτα από ενημέρωση του προμηθευτή τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. Τα είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής θα παρασκευάζονται την ημέρα παράδοσής τους, τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα θα είναι πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 5) Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. 6) Η μεταφορά των τροφίμων θα γίνεται με ειδικά φορτηγά ή και ψυγεία και θα παραδίδεται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 7) Αν διαπιστωθεί αλλοίωση κάποιου τροφίμου, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή ή παραδοθεί στην Υπηρεσία ποσότητα τροφίμου μεταγενέστερης παραγωγής από την οριζόμενη ανωτέρω, ή η παράδοση των τροφίμων στην Υπηρεσία δεν είναι τακτή και σύμφωνη με τα συμφωνηθέντα, ή τα παραδοθέντα τρόφιμα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να επιβληθεί στον προμηθευτή πρόστιμο ίσο με το 2,5% της συμβατικής αξίας του ακατάλληλου τροφίμου, χωρίς Φ.Π.Α. ή αυτού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Πέραν τούτου, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να κηρυχθεί έκπτωτος. 8) Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης, μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης μέχρι και 30% και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%. 9) Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε δυο (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 3

4 διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 10) Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 11) Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου τροφίμου προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αυτών που το κατανάλωσε, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 12) Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 13) Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η Υπηρεσία. 14) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίσθηκαν με την αριθμ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 15) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. 16) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 17) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή εφόσον προκύψουν περισσότεροι του ενός, θα κατανεμηθούν αναλογικά στους αναδόχους με βάση το ποσό της σύμβασης του καθενός. 18) Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης, μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης μέχρι και 30% και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%. 19) Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε δυο (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 4

5 Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 20) Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου τροφίμου και αποστολής στην Υπηρεσία του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 21) Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου τροφίμου προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία αυτών που το κατανάλωσε, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 22) Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 23) Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η Υπηρεσία. α ) Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζονταν την προσφορά. β) Φάκελο που θα φέρει εξωτερικά το ονοματεπώνυμο και τη Διεύθυνση, καλά σφραγισμένο και θα έχει μέσα την προσφορά. γ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού που ισοδυναμεί σε ποσοστό 5% της συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της μελέτης της αξίας των ειδών που προσφέρονται ή απόδειξη κατάθεσης του ποσού στο ταμείο του Δήμου Βόλου συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. για όλα τα είδη της μελέτης ( 1.338,00 ) ΧΙΛΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ εάν κατατεθεί για όλα τα είδη της μελέτης προσφορά η οποία θα αντικατασταθεί με εγγυητική καλής εκτέλεσης αναλογικά τα είδη που θα κατακυρωθούν στον καθένα.. δ ) Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο δηλαδή βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ότι ο συμμετέχων είναι μέλος αυτού με απόλυτη συνάφεια για τα είδη που προσφέρει. ε) Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης διακήρυξης. ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης για τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί η προμήθεια. Η) Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση και ενταλματοποίηση τιμολογίου αφού έχει προηγηθεί η παραλαβή του είδους και έχει συνταχθεί και εγκριθεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [ δηλαδή ΙΚΑ ] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους [ φορολογική ενημερότητα ] κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 των συμμετεχόντων ότι ; α) έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα β) ότι ο προμηθευτής δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του στους διαγωνισμούς του δημοσίου & 5

6 γ) η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά και απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τεσσάρων παραρτημάτων του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ή στο Μαγειρείο και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 9. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της προμήθειας θα επιβαρύνεται με τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Ο Φ. Π. Α επιβαρύνει το Δήμο Βόλου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους αναδόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του 3801/ Οι ενδιαφερόμενοι,μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της διακήρυξης και την Τεχνική Περιγραφή μελέτη - Προϋπολογισμό από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου -πληροφορίες Φώτου Ντίνα - τηλ: Σύμφωνα με τις αριθμ. 173/2010 και 243/2010 πράξεις του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα τρόφιμα αποτελούν ομοειδή είδη αγαθών, που εντάσσονται στο ευρύτερο γένος των «τροφίμων». Συνεπώς, για να μη θεωρηθεί κατάτμηση, θα πρέπει να διενεργείται ένας ενιαίος διαγωνισμός και να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παραγωγό ή έμπορο να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να προσφέρει τα είδη που παράγει ή εμπορεύεται (π.χ. ο κρεοπώλης να υποβάλει προσφορά για τα κρέατα, ο μανάβης για τα κηπευτικά, κλπ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ασκούν εμπορικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά και εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.: α). Έλληνες πολίτες : 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των εργαζομένων τους [ δηλαδή ΙΚΑ ] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους [ φορολογική ενημερότητα ] κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 των συμμετεχόντων ότι α) έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα β) ότι ο προμηθευτής δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του στους διαγωνισμούς του δημοσίου. και γ) η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά και απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τεσσάρων παραρτημάτων του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ή στο Μαγειρείο και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 3. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν παρίσταται αυτοπροσώπως καθώς και στην περίπτωση που συμμετέχει στον διαγωνισμό εταιρεία ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, κ.λ.π. αυτός που παρίσταται πρέπει να καταθέσει έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 4. Βεβαίωση της Δ/νσης Ταμειακής Υπηρεσίας ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή τους προς το Δήμο Βόλου από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους. Έχοντας υπ όψη: 1. Την 11389/93 Υπουργική Απόφαση του ΕΚΠΟΤΑ. 2. Τον Ν.2286/1995 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3. Την 27319/ κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης ΦΕΚ. (Β 945/ ) Περί αύξησης και ορισμού σε ευρω των χρηματικών ορίων. 6

7 1. Επάνω σε κάθε υποβαλλόμενο φάκελο, εφόσον βεβαιωθεί η αυτοπρόσωπη από τον διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, επίδοσης της προσφοράς του (καθώς και σε όσους φακέλους έχουν αποσταλεί με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου), αναγράφεται ο αύξων αριθμός, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό. (καθώς και σε όσους φακέλους έχουν αποσταλεί με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου), 2. Οι προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο που παραλαμβάνει τις προσφορές, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται παραπάνω, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση προσφορών και αυτό αναγράφεται στο πρακτικό. 3. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 4. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποδοχή προσφορών μεταγενέστερα, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 5. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 6. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο. 7. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά που βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε επάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου της προσφοράς. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια γ) Τον αριθμό διακήρυξης δ) Την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα στ)την κατηγορία ή τις κατηγορίες προμηθειών του διαγωνισμού που συμμετέχει ο προμηθευτής. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Διευκρινήσεις δίνονται μόνον από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού. Προσφορά για μέρος της ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεχτες. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής τα οποία μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος. Μετά τον έλεγχο όλων των προσφορών αυτοί που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εξέρχονται, η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική και η επιτροπή αποφασίζει για εκείνους που πρέπει να αποκλεισθούν. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, γίνεται πάλι δημόσια και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείστηκαν, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού τους, και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με τις σφραγισμένες προσφορές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αυτών που έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών κι εφόσον παρέλθει ο χρόνος δικαιώματος ένστασης των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από την Ε.Δ.Δ.,ακολουθεί ανακοίνωση των αναφερομένων σε αυτές τιμών. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους διακήρυξης απορρίπτονται. 7

8 Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανακοινώνεται τηλεφωνικών και γραπτώς στους συμμετέχοντες μαζί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ.. Κατά τη συνεδρίαση αυτή επιστρέφεται στους αποτυχόντες η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την προμήθεια των ειδών σε περισσότερους από ένα προμηθευτές, εφόσον πρόκειται για διαιρετό είδος, επιλέγοντας τη συμφερότερη προσφορά από τεχνοοικονομική άποψη (ποιότητα & τιμή). ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ α]εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν κατά νόμο δικαίωμα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για ποσό ίσο τουλάχιστον με το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της αξίας των ειδών που προσφέρονται, ή απόδειξη κατάθεσης του ποσού στο ταμείο του Δήμου Βόλου, ως εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το γραμμάτιο ή η εγγυητική επιστολή εκδίδονται στο όνομα του Οργανισμού.Ο καταθέτων την εγγυητική έχει δικαίωμα κατάθεσης ποσού αναλογίας 5% συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αναλογικά με όσα είδη προσφέρει μόνον για τα είδη που θα καταθέσει προσφορά. β]εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο μειοδότης στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με εγγύηση ίση προς 10% (δέκα τοις εκατό) του συνολικού ποσού της κατακυρωθείσας τιμής συνολικά για τα είδη που προσφέρει ο κάθε προμηθευτής για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημόσίου Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο δια της επιστροφής σ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφο δήλωση του Δήμου ότι εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές. Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύμβασης που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή όλων των ειδών. ΤΙΜΕΣ Η προσφερόμενη τιμή δεν θα περιέχει ΦΠΑ και θα δίνεται ως εξής 1. για το νωπό κρέας σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 2. για τα κατεψυγμένα είδη σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 3. για το ψωμί σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 4. για το ελαιόλαδο σε ΕΥΡΩ ανά πεντόλιτρο 5. για τα τυροκομικά σε ΕΥΡΩ ανα κιλό, το φρέσκο γάλα σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο ή δίλιτρο 6. για τα λοιπά είδη παντοπωλείου τιμή σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 7. για τα αναψυκτικά τιμή σε ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο ή κιβώτιο 8. για τα σκεύη αλουμινίου σε ΕΥΡΩ ανά συσκευασία ή τεμάχιο, οι σακούλες σε ΕΥΡΩ ανά κιλό 9. για τα οπωρολαχανικά σε ΕΥΡΩ ανά κιλό, υπολογισμένη σε ποσοστό έκπτωσης επί της χονδρικής τιμής που θα ισχύει κατά την ημέρα χορήγησης τους πριν τον υπολογισμό του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή για τα είδη από 1 έως 9 ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές και τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δε θα δεχτούμε καμία αναπροσαρμογή τιμών. 8

9 ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αξία κάθε ποσότητας που θα παραλαμβάνεται θα καταβάλλεται στον προμηθευτή το αργότερο μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών από τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών που έχουν οριστεί με απόφαση του Δ.Σ.. Τα είδη που θα παραλαμβάνονται θα συνοδεύονται απαραίτητα από δικαιολογητικά που είναι θεωρημένα νομίμως από την αρμόδια ΔΟΥ [ δηλ τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ ]. O προμηθευτής κατά την πληρωμή βαρύνεται και με τις παρακάτω κρατήσεις στην καθαρή αξία όλων των τιμολογίων που θα εκδώσει προς τον Οργανισμό. 1]Κράτηση 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ 2]Φόρος εισοδήματος 4%, για τον οποίο θα δοθεί στο τέλος του χρόνου βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης στην αρμόδια ΔΟΥ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως ως εξής α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι τη 10 η ημέρα πριν τη διενέργεια του. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή που τον διενήργησε και μετά την γνωμάτευση της επιτροπής εκδίδεται η σχετική απόφαση του Προέδρου το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β) Κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και της επόμενης της ανακοινώσεως αυτού. 2. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα την δημοπρασία Επιτροπή. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Όλα τα χορηγούμενα είδη, θα μεταφέρονται με τελείως καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους της νομοθεσίας. Θα παραδίδονται στα τέσσερα παραρτήματα του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου και στο μαγειρείο με φροντίδα και έξοδα του χορηγητή όσες φορές την εβδομάδα του ζητηθεί από το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Όλα τα είδη θα παραδίδονται το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση της παραγγελίας. Η παράδοση των ειδών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Διευθύντρια του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον Οργανισμό αντίγραφα της άδειας μεταφοράς τροφίμων, η οποία εκδίδεται με βάσει του Υγειονομικού Κώδικα (Αριθ. ΑΙΒ /8577), για τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί για την παράδοση των τροφίμων. Κατά την παράδοση θα παρίσταται υποχρεωτικά ο χορηγητής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, την ιδιότητα του οποίου θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο ίδρυμα και ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά για τις δειγματοληψίες και τις τυχόν γενόμενες απορρίψεις. Στην περίπτωση που ο χορηγητής ή ο κατά τα ανωτέρω αντιπρόσωπός του αρνηθεί την υπογραφή των ανωτέρω πρωτοκόλλων ή πρακτικών πρέπει να γίνεται σ αυτά ρητή μνεία για την άρνησή του αυτή. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου από τριμελή Επιτροπή που έχει οριστεί από το Δ.Σ. και λειτουργεί στην υπηρεσία Η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών. Ουσιαστικός λόγος απόρριψης θεωρείται και η υπερβολική τιμή χρέωσης των προμηθευόμενων ειδών ειδικά για τα είδη οπορωλαχανικά που η προσφερόμενη τιμή θα είναι ποσοστό έκπτωσης επί της χονδρικής τιμής που θα ισχύει κατά την ημέρα της χορήγησής τους δηλαδή δεν θα είναι σταθερή. Σε περίπτωση απόρριψης του είδους η Επιτροπή Παραλαβής αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους απόρριψής του, γνωμοδοτώντας παράλληλα αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφ όσον κριθεί από την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι δυνατόν να εγκριθεί με απόφασή μας, η παραλαβή με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την πιστοποίηση των όρων συντήρησης και μεταφοράς των τροφίμων. Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος όπως μέσα σε μία ώρα αντικαταστήσει το είδος, που έχει απορριφθεί παραιτούμενος ρητώς από το δικαίωμα της διαιτησίας διαφορετικά ο Οργανισμός 9

10 έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση ποσότητα του είδους που έχει απορριφθεί από την ελεύθερη αγορά η δε επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει το χορηγητή. Το ίδιο γίνεται και στη περίπτωση που ο χορηγητής δεν προσκομίσει το είδος που έχει παραγγελθεί ή προσκομίσει ποσότητα μικρότερη της παραγγελίας. Σε περίπτωση όμως που το είδος απορρίπτεται κατά πλειοψηφία το ζήτημα παραπέμπεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική για τον χορηγητή. Το πρακτικό για την απόρριψη θα υπογράφεται και από τον χορηγητή ή από τον αντιπρόσωπό του στο οποίο θα διατυπώνει επίσης τις αντιρρήσεις του αν υπάρχουν επί των οποίων η Επιτροπή Παραλαβής θα διατυπώνει τις αντιπαρατηρήσεις της. Εάν δεν διατυπωθούν από την Επιτροπή Παραλαβής αντιπαρατηρήσεις για τις παρατηρήσεις του χορηγητή το γεγονός αυτό μαρτυρεί για την αλήθεια των παρατηρήσεων του χορηγητού. Εξ άλλου η αδικαιολόγητη άρνηση από τον χορηγητή ή τον αντιπρόσωπο του να υπογράψει τα πρακτικά θα αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία για την ποινή που θα του επιβληθεί. Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών η ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται κατά περίπτωση από την Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών Μαγνησίας ή από την κτηνιατρική υπηρεσία Η παράδοση θα γίνεται με ειδικά μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των τριών ΚΑΠΗ ή των αποθηκών των μαγειρείων που βρίσκονται. 1. Α ΚΑΠΗ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18 ΒΟΛΟΣ 2. Β ΚΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 147 ΔΟΝ ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΒΟΛΟΣ 3. Γ ΚΑΠΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 4. Δ ΚΑΠΗ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ 177 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΒΟΛΟΣ. Σε περίπτωση που το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου κάνει χρήση και άλλων χώρων ως αποθήκη τροφίμων προκειμένου να καλύψει τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη και στους νέους αυτούς χώρους αποθήκευσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τμηματικά με FAX επί αποδείξει ή τηλεφωνικώς από την υπηρεσία. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ειδικά, καθαρά απολυμασμένα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους των ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου ή του μαγειρείου και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού μετά από συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του παραρτήματος. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης των ειδών, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία θα προτείνεται για τόσο χρόνο, όσο είναι απαραίτητο. Ο προμηθευτής γι αυτήν την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου και ρητώς παραιτείται από τώρα, κάθε δικαιώματος ή αξιώσεως του γι αυτό το λόγο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το ζητούμενο είδος στην απαιτούμενη ποσότητα & ώρα υποχρεούται να ενημερώσει τους υπεύθυνους του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραγγελία Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι μεταξύ των άλλων συμβατικών υποχρεώσεων του περί εκτελέσεως της προμήθειας συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω υποχρεώσεις: Η υποχρέωση του προμηθευτή να παραδίδει δείγματα σε δική του συσκευασία για ανάλυση του δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλη καθ ύλην αρμόδια κρατική υπηρεσία, όποτε το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου το κρίνει αυτό σκόπιμο. Η παραλαβή και η καταμέτρηση των ειδών θα γίνεται στους χώρους παράδοσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Για την επίλυση των διαφόρων που τυχόν προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και των συναφών διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων εν γένει. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ειδικότερα το αντικείμενο του ελέγχου της Επιτροπής Παραλαβής είναι: 1. Ο έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για την μεταφορά των προμηθευόμενων ειδών 2. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή. 3. Ο έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη, κ.λ.π. 4. Η λήψη δειγμάτων, κατά την κρίση της, για χημικό, μικροβιολογικό κ.λ.π. έλεγχο, συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (είδος ποιότητα, ποσότητα, παραγωγός ή κατασκευαστής ή εισαγωγέας 10

11 προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του προϊόντος). 5. Ο έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδομένων από των προμηθευτή ειδών. 6. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης, με την σύνταξη πρωτοκόλλων απόρριψης αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται στην υπηρεσία και στον προμηθευτή, και θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία: Ημερομηνία παραγγελίας Η ποσότητα Το είδος και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού. Η πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Εάν η παράβαση ή ο λόγος απόρριψης έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία. Πάνω στο πρωτόκολλο απόρριψης πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή του εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις αυτού, και σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει. Η επιτροπή δικαιούται να δευτερολογήσει στις τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΑΠΌΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Η τηρούμενη διαδικασία από την Επιτροπή Παραλαβής σε περίπτωση που, το παραδιδόμενο είδος κατά την παραλαβή του στα τέσσερα ΚΑΠΗ ή στο Μαγειρείο, κρίνεται ότι δεν πληροί τους συμβατικούς όρους είναι η εξής: 1. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των ειδών, γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα για κατανάλωση και προς βρώση (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων) τότε τα είδη δεν θα επιστραφούν, αλλά παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του που υποχρεούται να παραβρίσκεται σε κάθε παράδοση παραλαβή, θα κληθεί ο αρμόδιος υπάλληλος (Γεωπόνος Κτηνίατρος Χημικός) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, ανάλογα με το είδος. 1.α) Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να παρευρεθεί ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό παράβασης των ειδών και θα διενεργηθεί απαραιτήτως δειγματοληπτικός έλεγχος των ειδών. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 1.β) Σε περίπτωση που με την παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας γίνει η παραλαβή των ειδών και η έκδοση του πορίσματος γίνει αμέσως, τότε αν μεν είναι θετική ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διεύθυνση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε επιτροπή να συντάξει πρακτικό απόρριψης (που θα συνυπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας ) για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. Αν το πόρισμα είναι αρνητικό τότε η Επιτροπή υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 1.γ)Σε περίπτωση που με την παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε διενεργείται δειγματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο της Νομαρχίας, η Δε Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό απόρριψης των ειδών (που θα προσυπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας), και ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των ειδών γιατί κρίνει 11

12 ότι, είναι ακατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά η Διοίκηση σε συνεργασία με την Επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα να αναζητούν το είδος αυτό, σύμφωνα με την κρίση τους, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η Δε Επιτροπή να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν μεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό, ο προμηθευτής απαλλάσσεται. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που διενεργείται δειγματοληψία είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του δεν παρευρεθεί ή αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή αναφέρει την απουσία ή την άρνηση και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. Επίσης μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία σχετικά με το χορηγούμενο είδος. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Όταν η επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα ή την κατηγορία ή την προέλευση των περισσότερων παραδιδόμενων ειδών από τον προμηθευτή και σε περίπτωση που αυτός αμφισβητεί την ορθότητα της απόψεως της, τότε η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να πάρει αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα είδη, ακόμα και μετά την παραλαβή και να τα στείλει αμέσως και απευθείας στα αρμόδια εργαστήρια ή να καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και γνωμάτευση. Η λήψη και η εξέταση των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τα όσα αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της παρούσης. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε Μακροσκοπικούς και Εργαστηριακούς: 1. Οι μακροσκοπικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον έλεγχο της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, ο έλεγχος των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη, κ.λ.π., ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στοιχείων της ποιότητας, (παρουσία εντόμων, ξένων σωμάτων κ.λ.π.) της κατηγορίας, της προέλευσης (τυχόν ενδείξεις στην συσκευασία) καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των ειδών. Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής αλλά και από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές κ.λ.π. υπηρεσίες και τους αρμόδιους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας που θα κλιθούν να παραβρεθούν στον τόπο παραλαβής των ειδών. 2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον χημικό, τον μικροβιολογικό, τον παρασιτολογικό, τον τοξικολογικό, και γενικά κάθε εργαστηριακό έλεγχο. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια, διενεργούνται όποτε κριθεί σκόπιμο ή κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση των ειδών με ευθύνη της Επιτροπής Παραλαβής. Και στις δυο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου, οι Επιτροπές Παραλαβής στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στην λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 3. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα περί δειγματοληψίας άρθρα της αρ. 1100/87 ή σε περίπτωση χημικού ή μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι αν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 4. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον εισαγγελέα θα γίνεται από την δειγματίζουσα Υπηρεσία (το ΚΑΠΗ ή την αρμόδια Υπηρεσία που έχει κλιθεί στην δειγματοληψία και έχει προβεί στην λήψη δείγματος). 5. Το ΚΑΠΗ, τηρώντας τις παραπάνω διαδικασίες δειγματοληψίας διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει και αποστέλλει, δείγματα του είδους στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, για εξέταση και πραγματογνωμοσύνη, οπότε το κρίνει σκόπιμο με έξοδα του προμηθευτή. Την αποστολή του δείγματος δικαιούται να συνοδεύσει και ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του, αν το ζητήσει εγγράφως με σημείωση στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν πάντοτε και κάθε φορά τον προμηθευτή. 12

13 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Από την ανακοίνωση της κατακυρώσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον τελευταίο μειοδότη αυτός υποχρεούνται : α) Για την μέσα σε πέντε ( 5 ) ημέρες προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. β) Για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως. Σε περίπτωση που μέσα στη παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ή τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς και στην περίπτωση που παραβιάσει ουσιαστικό όρο της σύμβασης, με απόφαση του Δ.Σ ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Προμηθειών κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεσης ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις ή πρόστιμα: α) Κατάπτωση ολική ή μερική της κατατεθείσης εγγυήσεως συμμετοχής στο διαγωνισμό. β) Προμήθεια του είδους σε βάρος του είτε από τους επόμενους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού, είτε με απ ευθείας αγορά. γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του Δημοσίου ή τυχόν διαφέροντος που θα προκύψει και δ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα. Οι ανωτέρω κυρώσεις κατά του προμηθευτή είναι άσχετες από την εναντίον του ποινική δίωξη εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση της Υπηρεσίας που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν για κάθε ζημία της Υπηρεσίας από τον προμηθευτή ή κάθε αξίωσή της κατ αυτού θα κρατείται από όσα έχει να λάβει ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Γενικά σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί προμηθειών των ΟΤΑ. ε)αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του χορηγητή [εκπτώσεις, πρόστιμα και καταλογισμοί], υπόκειται σε αναθεώρηση που γίνεται με αίτηση του χορηγητή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από της κοινοποίησης σ αυτόν. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ Προσφορές οι οποίες ισχύουν για διάστημα μικρότερο από ένα χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές με τις οποίες ζητείται η απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις και τις κρατήσεις που αναφέρονται προηγουμένως είναι άκυρες και θεωρούνται σαν να μην έχουν υποβληθεί ποτέ. Οι αντιπροσφορές αποκλείονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ρήτρα που τυχόν θα έχει η προσφορά για το ενιαίο και αδιαίρετο της προσφοράς με την έννοια ότι αποκλείεται η μερική κατακύρωση, δεν δεσμεύει την επιτροπή. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν αναγράφει ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που δεν αποδέχεται, οπότε πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια. Ομοίως ο προσφέρων θεωρείται ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών διατάξεων για τις προμήθειες των ΟΤΑ. Εάν οι ενδιαφερόμενοι προσφέρουν τα είδη τα οποία παράγουν ή προϊόντα συγκεκριμένης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην προσφορά τους. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η χορήγηση αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31 η Ιανουαρίου 2011, με μονομερές δικαίωμα της υπηρεσίας να την παρατείνει για χρονικό διάστημα το πολύ δύο μηνών, χωρίς να απαιτείται προς τον σκοπό αυτό η συναίνεση του χορηγητή, ο οποίος δεν έχει την δυνατότητα να προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Οργανισμού για την αιτία αυτή. Ο χορηγητής παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι του Οργανισμού για αποζημίωσή του, σε περίπτωση αυξομείωσης της ποσότητας των ειδών που χορηγεί λόγω αυξομειώσεως της δύναμης του ή την περίπτωση 13

14 ίδρυσης νέου ή μεταφοράς σε άλλο σημείο της πόλης ή οριστικής κατάργησης ενός εκ των τριών του Μαγειρείου οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι δυνατόν να σταματήσει η εκτέλεση της σύμβασης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΑ Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου εκτός από προφανή σφάλματα ή λάθη γενικά. Ο χορηγητής σε σχέση με την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των ενταύθα δικαστηρίων. Η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ του μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα κρέατα που χορηγούνται θα είναι αρίστης ποιότητας, υγιή, φρέσκα ευτραφή χωρίς όμως υπερβολικό λίπος, η δε χορήγηση κρεάτων κατώτερης ποιότητας απαγορεύεται. Θα είναι: 1)Μοσχάρι ελιά χωρίς κόκαλο, 2)Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 3)Μοσχάρι κιμάς(νωπός), 4) Μοσχάρι κιμάς(κατεψυγμένος ), 5)Αρνί(νωπό), 6)Γαλοπούλα μπούτι(νωπό), 7)Γίδα ή πρόβατο (μπούτι), 8)Ζυγούρι (μπούτι), 9)Χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο, 10)Χοιρινό σπάλα χωρίς κόκαλο, 11)Γαρδουμπάκια και θα παραδίδονται όπως ακριβώς θα καθορίζεται από την παραγγελία του μαγειρείου η οποία θα δίδεται εγγράφως στον χορηγητή δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση. Ο χορηγητής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση του συγκεκριμένου είδους κρέατος που θα του ζητηθεί, εκτός αν προσκομίσει βεβαίωση της οικείας αγορανομικής υπηρεσίας της αστυνομίας για την ανυπαρξία στην αγορά του κρέατος που ζητήθηκε, οπότε μόλις θα του γίνει γνωστή η παραγγελία πρέπει να αναφέρει στο ΚΑΠΗ την έλλειψη αυτή, για να δοθεί σε αυτόν ο απαραίτητος χρόνος για την αλλαγή του συσσιτίου. Τα κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Οργανισμό για την κτηνοτροφική μονάδα από την οποία προέρχονται τα ζώα προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος από την Κτηνιατρική υπηρεσία των συνθηκών ανάπτυξης και σφαγής του. 2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Τα κατεψυγμένα λαχανικά που θα χορηγούνται θα είναι πρώτης ποιότητας. Θα χορηγούνται σε είδος και ποσότητα που ορίζει η διευθύντρια του ΚΑΠΗ. Η παραγγελία θα είναι έγγραφη και θα παραδίδεται στον χορηγητή δύο εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση. Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να είναι πρόσφατα κατεψυγμένα, καλά διατηρημένα και να μην έχουν αποψυχθεί. Θα πρέπει όλα τα δέματα να φέρουν υγειονομικό σήμα ώστε να καθίσταται δυνατός ανά πάσα στιγμή, κατά την μεταφορά και τη διανομή μέχρι τη λιανική πώληση, ο προσδιορισμός της ταυτότητας του κέντρου αποστολής τους. Το σήμα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 1)τη χώρα αποστολής 2)το είδος 3)τον προσδιορισμό της ταυτότητας του κέντρου αποστολής μέσω του αριθμού έγκρισης που χορηγείται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 4)την ημερομηνία συσκευασίας και την ημερομηνία λήξεως. Θα είναι 1)κατεψυγμένος αρακάς, 2)κατεψυγμένα φασολάκια, 3)ανάμικτα, 4)κατεψυγμένες χάντρες, 5)κατεψυγμένο καρότο σε κύβους, 6)κατεψυγμένο χταπόδι Τ4, 7)κατεψυγμένο χταπόδι Τ5, 8)κατεψυγμένο σπανάκι, 9)κατεψυγμένες μπάμιες, 10)κατεψυγμένες σουπιές (καθαρισμένες) U1-1000γρ., 11)κατεψυγμένο κοτόπουλο μπούτι, 12)κατεψυγμένα θράψαλα μεγάλα καθαρισμένα (300γρ-400γρ), 13)κατεψυγμένος βακαλάος ακέφαλος (Νούμερο Χ), 14)κατεψυγμένος βακαλάος φιλέτο (SHITH), 15)κατεψυγμένο αρνί μπούτι (κομμένο σε μερίδες) 16) κατεψυγμένο αρνί χεράκι (κομμένο σε μερίδες) 17) κατεψυγμένα σπανακοπιτάκια 18) κατεψυγμένα κασεροπιτακια 19)κατεψυγμένα λουκανικοπιτάκια 20)κατεψυγμένο μοσχοχτάποδο (μοσχοί), 21)κατεψυγμένα τυροπιτάκια 22) κατεψυγμένο ψάρι πέρκα (φιλέτο 300γρ-500γρ), 23)κατεψυγμένη γαλοπούλα (κότσι), 24)κατεψυγμένη γαλοπούλα (μπούτι ), 25) κατεψυγμένο κοτόπουλο φιλέτο, 26)μύδια καθαρισμένα ψύχα (μέτρια), 27)γαρίδες καθαρισμένες (40-60), 27)κρεμμυδάκια για στιφάδο. Τα κατεψυγμένα αλιευτικά προϊόντα θα πρέπει να διατηρούνται στη σταθερή θερμοκρασία των 18 ο C. Η συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής ώστε να αποτρέπεται η μόλυνση των αλιευτικών προϊόντων. Τα υλικά συσκευασίας και τα προϊόντα τα οποία ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα αλιευτικά προϊόντα, πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες υγιεινής και ιδίως : 14

15 1) να μην μπορούν να αλλοιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρασκευασμάτων και των αλιευτικών προϊόντων. 2) να μην μπορούν να μεταδίδουν στα αλιευτικά προϊόντα ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. 3) να είναι επαρκώς ανθεκτικά ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία των αλιευτικών προϊόντων. 3. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα οπωρολαχανικά που θα χορηγούνται πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας, της εποχής, νωπά, πρώτης ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά του Βόλου. Απαγορεύεται απόλυτα η χορήγηση οπωρολαχανικών ποιότητας κατώτερης της πρώτης εκτός από τις εξής δύο μόνο περιπτώσεις δηλαδή όταν πρόκειται α]για ντομάτες φαγητού και β]για φρούτα που προορίζονται για κομπόστα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις μόνον, το μαγειρείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον χορηγητή την χορήγηση ντομάτας ή φρούτων δεύτερης ποιότητας με έγγραφη παραγγελία τους, οφείλοντας συγχρόνως να αναγράφουν στα πρωτόκολλα παραλαβής ότι οι ντομάτες και τα φρούτα που έχουν παραληφθεί είναι δεύτερης ποιότητας και ότι η χορήγησή τους έγινε μετά από ειδική παραγγελία τους. Ο χορηγητής δεν έχει δικαίωμα να χορηγεί με πρωτοβουλία του είδη κατώτερης ποιότητας, έστω και αν ο Οργανισμός δέχεται εκ των υστέρων τέτοια χορήγηση. Επίσης απαγορεύεται η προμήθεια άγουρων ειδών. Οι πατάτες, τα κρεμμύδια και τα υπόλοιπα είδη θα παραδίδονται απαλλαγμένα από ξένες ύλες και χωρίς καμία αλλοίωση που προέρχεται από κακή συντήρηση. Τα διάφορα είδη οπωρολαχανικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν στο εμπόριο κατά μέγεθος και προέλευση. Σε περίπτωση που ο χορηγητής θα προσκομίσει με καθυστέρηση τα είδη που πρόκειται να χορηγηθούν ή που θα παραλείψει να τα χορηγήσει μπορεί ο Οργανισμός να τα αγοράσει κατ αρχήν από το χονδρικό εμπόριο, σε περίπτωση δε ανάγκης και από το λιανικό εμπόριο σε βάρος του χορηγητή. Η ύπαρξη ανάγκης εκτιμάται από την υπηρεσία. Επίσης στο Μαγειρείο θα προμηθεύεται και αποφλοιωμένη νωπή πατάτα τεμαχισμένη για τις ανάγκες της σίτισης. 4. ΨΩΜΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Το ψωμί θα πρέπει να είναι λευκό τύπου 70% και σιμιγδαλένιο. Η ποιότητα του ψωμιού, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και θα παράγονται, μεταφέρονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό του ψωμιού, μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί και βεβαίωση του αρμόδιου Υγειονομικού Κέντρου ότι το εργαστήριο ή το εργοστάσιο του εκπληρώνει απόλυτα τους σχετικούς υγειονομικούς όρους, χωρίς να αποκλείεται και η επιτόπια εξέταση από Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Επίσης οι επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι πραγματικά η επιχείρηση έχει και εφαρμόζει το σύστημα ασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων (HACCP) ή τον οδηγό πρακτικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ 1219/ ) και της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή να αποδείξουν την έναρξη εγκατάστασης του ανωτέρου συστήματος βάσει συμβολαίου. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί το ανώτερο ένα μήνα πριν από την υποβολή της προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό. Εάν δεν κατατεθούν τα ανωτέρω δύο δικαιολογητικά η προσφορά θεωρείται απαράδεκτη. 5. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Το ελαιόλαδο θα είναι εγχώριας παραγωγής, αγνό παρθένο έξτρα με οξύτητα 0-1. Θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία μεταλλική ανοξείδωτη 5 λίτρων. Πάνω στην συσκευασία θα αναγράφεται η προέλευση του ελαιολάδου και τα αναλυτικά στοιχεία του συσκευαστή [επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο] καθώς και η ημερομηνία κατανάλωσης ή λήξης. Λάδι ειδικό για τηγάνισμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO. Θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία PET των 5 λίτρων 15

16 Η επιτροπή παραλαβής είναι υποχρεωμένη κατά διαστήματα να πραγματοποιεί τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους. Επίσης η επιτροπή παραλαβής μπορεί σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για την ποιότητα, είδος, καταλληλότητα για βρώση κλπ για όλα τα παραπάνω είδη που προσφέρονται, να ζητά σχετική γνωμάτευση από την αρμόδια υπηρεσία [Κτηνιατρική υπηρεσία Βόλου ή Διεύθυνση χημικών υπηρεσιών Βόλου]. 6. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Α.ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ α] Θα χορηγείται φέτα από αιγοπρόβειο γάλα [70 % πρόβειο και 30% γίδινο] σε μεταλλικά ανοξείδωτα δοχεία, τα οποία πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία του παρασκευαστή [επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο] καθώς και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης. β]κασέρι παραδοσιακό από αιγοπρόβειο γάλα [και μέχρι 20% γίδινο γάλα] σε κεφάλια και μπαστούνια [φέτες για τοστ]. γ)κεφαλοτύρι, δ)ανθότυρο, ε)γιαούρτι το γιαούρτι που θα χορηγείται θα πρέπει να προέρχεται από αγνό αιγοπρόβειο γάλα κατά 100%, στ)γκούντα, ζ)μυτζήθρα τριμμένη, η)κρέμα γάλακτος. Β. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να έχει υποβληθεί σε παστερίωση με μια από τις αναγνωρισμένες μεθόδους. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να εκπληρώνει τους όρους με τους οποίους επιτρέπεται η προσφορά και η πώληση αγελαδινού γάλακτος, που καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών κ.λ.π του Γ.Χ.Κ. καθώς και από τις κάθε φορά τροποποιήσεις του. Το παστεριωμένο γάλα εκτός από τα ανωτέρω πρέπει επίσης: α) Κατά το στάδιο της παστεριώσεώς του να έχει θερμανθεί: Σε θερμοκρασία 61 ο μέχρι 63 ο και για χρονικό διάστημα 30 λεπτών. Σε θερμοκρασία 72 ο μέχρι 75 ο και για χρονικό διάστημα 15 λεπτών. Σε διάφορη από τις προηγούμενες θερμοκρασίες και για τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να επιτυγχάνεται αναγνωρισμένα το ίδιο αποτέλεσμα με τις ανωτέρω μεθόδους. β) Να περιέχει κατά την παράδοση: Λιγότερα από μικρόβια κατά κυβικό εκατοστόμετρο, όταν η καταμέτρηση των μικροβίων γίνεται σε δείγμα που έχει ληφθεί μετά την έξοδο του γάλακτος από τον παστεριωτήρα και λιγότερο από μικρόβια κατά κυβικό εκατοστόμετρο όταν η καταμέτρηση γίνεται σε δείγματα που έχουν ληφθεί στον Οργανισμό. Λιγότερα από δέκα (10) κολοβακτηρίδια κατά κυβικό εκατοστόμετρο. γ) Εάν πρόκειται για ομογενοποιημένο παστεριωμένο γάλα, σ αυτό και μετά από ακινησία 48 ωρών δεν πρέπει να σχηματίζεται ορατός διαχωρισμός της κρέμας και η περιεκτικότητα σε λίπος της υπερκείμενης ποσότητας 100 κυβικά εκατοστά γάλακτος φιάλης του ενός λίτρου η ανάλογης ποσότητας για δοχεία με διάφορο μέγεθος να μη διαφέρει περισσότερο από 10% της περιεκτικότητας σε λίπος του γάλακτος που θα απομείνει. δ) Η παστερίωση του γάλακτος, πρέπει να γίνεται το αργότερο σε 14 ώρες από το άρμεγμα. ε) Να περιέχει : 1. Λίπος 3,5% το λιγότερο 2. Στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος όχι λιγότερο από 8,46%. στ) Να έχει ειδικό βάρος σε 15 ο C όχι λιγότερο από 1,030, το προμηθευόμενο παστεριωμένο γάλα να παραλαμβάνεται με ημερομηνία της ημέρας που έχει παστεριωθεί. Το παστεριωμένο γάλα κατά τη μεταφορά του στα Ιδρύματα πρέπει να διακινείται σε θερμοκρασία όχι ανώτερη από 10 ο C, εκτός αν ο χρόνος μεταφοράς του είναι μικρότερος από ½ της ώρας. 16

17 Θεωρούνται ως νοθείες και αλλοιώσεις αυτές που ισχύουν και για το νωπό γάλα δηλαδή : 1. Η μη προέλευση από αγελάδα 2. Αραίωση με νερό ή με αποβουτυρωμένο γάλα 3. Η προσθήκη κάθε άλλης ουσίας ( αλάτων, αμύλων, ή φυτικών ή ζωικών λιπών κ.λ.π. ) για την αποκατάσταση της πυκνότητας του γάλακτος. η) Κάθε εκτροπή από αυτά που περιλαμβάνονται στις παραγράφους (ε) και (στ) των ανωτέρω προδιαγραφών και στο Κώδικα Τροφίμων και Ποτών κ.λ.π. του Γ.Χ.Κ. Το παστεριωμένο εμφιαλωμένο γάλα θα χορηγείται σε χάρτινη συσκευασία 1 ή 2 lit. Πάνω στην συσκευασία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης. Οι φιάλες παραδίδονται μέσα σε κιβώτια ανοικτά στο επάνω κάλυμμα, ενισχυμένα με εσωτερικά διαχωρίσματα και με χειρολαβές τέτοιας μορφή, ώστε να προστατεύονται αρκετά στους χειρισμούς και τις μετακινήσεις τους. Το παστεριωμένο γάλα που θα χορηγείται πρέπει όταν κατά την παράδοση βράζεται, να μη κόβει, γεγονός που διαπιστώνεται με το βράσιμο μικρής ποσότητας αυτού μέσα σε απολύτως καθαρό δοχείο παρουσία του προμηθευτή, πράγμα που είναι αποτέλεσμα αυξημένης οξύτητας. Σε αυτή την περίπτωση το γάλα απορρίπτεται χωρίς παραπέρα χημική εξέταση ο δε χορηγητής υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως διαφορετικά το ΚΑΠΗ μπορεί να αγοράσει ίση ποσότητα γάλακτος με αυτήν που έχει απορριφθεί, από την ελεύθερη αγορά, η δε επιπλέον διαφορά στην τιμή καθώς και σε κάθε πρόσθετη σχετική δαπάνη βαρύνει το χορηγητή. 7. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα είδη παντοπωλείου που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τα είδη όπως ακριβώς αυτά χαρακτηρίζονται στα δελτία παραγγελίας του ΚΑΠΗ, διαφορετικά τα είδη θα απορρίπτονται. Ως λοιπά είδη παντοπωλείου θεωρούνται γενικά όλα τα είδη που πωλούνται στα μεγάλα παντοπωλεία χονδρικής ή λιανικής πώλησης εκτός από αυτά για τα οποία έχει γίνει ειδικός διαγωνισμός δηλαδή εξαιρούνται όλα τα χαρτικά, όλα τα απορρυπαντικά τα έλαια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω είδη : Αλεύρι, Άνθος αραβοσίτου, Γάλα φρέσκο, Ελιές (μαύρες και πράσινες), Κρέμα γάλακτος, Λαζάνια, Μαστίχα άτριφτη, Μυτζήθρα τριμμένη, Πίκλες, Φίλτρα γαλλικού καφέ, Χαλβάς, Βανίλια (άρωμα για γλυκά), Γιαούρτι στραγγιστό, Τυρί γκούντα (τριμμένο), Ζαμπόν, Ζάχαρη, Knorr Βοδινό επαγγελματικό, Κεφαλοτύρι (τριμμένο), Λεμόνι χυμός, Λουκάνικα Φρανκφούρτης, Μανιτάρια, Νισιστέ, Ρύζι Bonner, Ρύζι Καρολίνα, Ρύζι Parboit, Ρώσικη Σαλάτα, Ταραμοσαλάτα, Τυροσαλάτα γλυκιά, Τραχανάς, Φασόλια ξερά μέτρια (Ελληνικής προέλευσης), Φέτα (Ελληνικής προέλευσης σε δοχείο), Ψωμί τοστ, Αλάτι, Ανθότυρο, Αυγά, Φυτικό Βούτυρο (Μαργαρίνη), Γάλα Εβαπορέ, Γευστικό, Ζάχαρη άχνη, Κανέλλα Ξύλο, Κανέλλα Τριμμένη, Καρύδα Τριμμένη, Κέτσαπ, Κύμινο, Κονκασέ, Μαγιονέζα, Μακαρόνια Νο , Μακαρόνια κοφτά, Μανέστρα, Μαρμελάδα, Μοσχοκάρυδο τριμμένο, Μουστάρδα, Μπαχάρι, Μπέικιν-μπάουντερ, Μπέικον κομμένο, Ντοματοπελτές, Ξύδι, Παντζάρι σαλάτα, Πιπέρι, Πουρές σε τσουβάλι, Ρεβίθια αποφλοιωμένα (Ελληνικής προέλευσης), Ρίγανη, Σιμιγδάλι (ψιλό), Σιμιγδάλι (χοντρό), Τζατζίκι, Τσάι του βουνού,τσάι, Lipton, Φακές (Ελληνικής προέλευσης) Φαρίνα, Φασόλια Μαυρομάτικα (Ελληνικής προέλευσης), Φασόλια γίγαντες (Ελληνικής προέλευσης), Φρυγανιά τριμμένη, Χαμομήλι Lipton, Χυλοπίτες, Χάντρες ξερές (Ελληνικής προέλευσης), Φύλλα Δάφνης, Μελιτζανοσαλάτα, Ταρτάκια μεσαία, Λεμόνι τουζού (ξυνό) σε σκόνη, Κορν Φλάουερ, κλπ Στα αναψυκτικά είναι τα παρακάτω είδη : 1)Τύπου cola μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 3)Τύπου γκαζόζα μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 4)Κονιάκ (χύμα) Κg, 5)Κρασί λευκό ξηρό 0,5 κιλ. (κιβώτιο), 6)Λεμονάδες (κιβώτιο 1,5 λιτρ.), 7)Λεμονάδες μικρό γυάλινο μπουκάλι, 8)Μπύρα 500 ml(κιβώτιο), 9)Νερό εμφιαλωμένο1.5l, 10)Νερό εμφιαλωμένο 0.5 L, 11)Πορτοκαλάδες (κιβώτιο 1,5 λιτρ.), 12)Πορτοκαλάδες ΕΨΑ μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 13)Σόδα μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 14)Σουρωτή (κιβώτιο), 15)Bυσσινάδα (κιβώτιο), Τσίπουρο (χύμα)κg, 16)Μη αεριούχος βυσσινάδα μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο), 17)Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό μικρό γυάλινο μπουκάλι (κιβώτιο). 17

18 8. ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα σκεύη αλουμινίου που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και κατάλληλα για τρόφιμα. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τα είδη όπως ακριβώς αυτά χαρακτηρίζονται στα δελτία παραγγελίας του ΚΑΠΗ, διαφορετικά τα είδη θα απορρίπτονται Τα είδη είναι τα εξής : 1) Καπάκια σκεύους R 43L βαρέου τύπου, 2) Καπάκια σκεύους R 28L βαρέου τυπού, 3) Σακουλάκια διάφανα 17x 25, 4) Σακουλάκια χάρτινα ½, 5) Σακούλες διάφανες 40, 6) Σακούλες διάφανες 50, 7) Σακούλες διάφανες 60, 8) Σκεύη αλουμινίου R 43L βαρέου τύπου, 9) Σκεύη αλουμινίου R 28L βαρέου τύπου, 10) Μπολάκι μνημόσυνου διαφανές 11) Καπάκια διαφανή 12) Κύπελλο 640 ml 13) Καπάκια 640 ml 9.ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ Τα οινοπνευματώδη που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας Τα είδη είναι τα εξής : 1)Κρασί Λευκό Ξηρό Χύμα 2) Ερυθρό Ξηρό Χύμα 3)Κονιάκ Χύμα 3* 4)Μπύρα Μεταλλικό Κουτί 330 ml 5) Μπύρα Γυάλινο Μπουκάλι 500 ml Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τα είδη όπως ακριβώς αυτά χαρακτηρίζονται στα δελτία παραγγελίας του ΚΑΠΗ, διαφορετικά τα είδη θα απορρίπτονται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 1 NΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ KΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΨΩΜΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ hhοινοπνευματωδη 819 Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες «...», «.» και. Βόλος, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 18

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/964

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5324,79 για το έτος 2016 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ. ΤΕ3 με βαθμό Β ΠΕ5 με βαθμό Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5324,79 για το έτος 2016 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ. ΤΕ3 με βαθμό Β ΠΕ5 με βαθμό Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 15/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» Ενδ. Προϋπολογισμός: 22299.16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 08 05 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 10403 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Aριθμ. Μελέτης: 5 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.998,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αριθ.Μελέτης 14 /14 ΕΡΓΟ:Προμήθεια ζωοτροφών ΑΠ20685 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 31 / 8 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 3551 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 20 01 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1348 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002566123 2015-02-10

15PROC002566123 2015-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 9/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1346 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα