ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,74 με Φ. Π. Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,74 με Φ. Π. Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 5. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Κ.Μ. Π 118 /2014 ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,74 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π.Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές)τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). Του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97 περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 "Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις". Του Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου). Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/ Αγορανομική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β / , Υγειονομική διάταξη Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών) Του Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» Της με αριθμό 1450/550/ Υπουργικής Απόφασης. Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β /00). Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις". Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 2

3 Του Ν. 2000/91 και του Ν. 2286/95 περί «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Tου Ν (ΦΕΚ204 Α/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. Tου Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) : Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. Του N.4257/2014 (ΦΕΚ 93/ ): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα του 69 ου άρθρου. Του Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,65 επιπλέον Φ.Π.Α. (13% και 23%) ,09 και θα βαρύνει Κ.Α.Ε. που θα προβλεφθούν στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Μονάδος ( ) Ενδεικτική Συνολική Τιμή ( ) 1η ΟΜΑΔΑ : Τρόφιμα για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλειου του Δήμου Α : Ελαια 1 Ελαιόλαδο λίτρο , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 13% 4.563,00 Σύνολο Α ,00 Β : Είδη παντοπωλείου 2 Ζάχαρη - συσκευασία 1kg κιλό , , Ζυμαρικά (Μακαρόνια Νο 6) - συσκευασία 500gr Ζυμαρικά (Κριθαράκι) - συσκευασία 500gr Ρύζι τύπου Καρολίνα - συσκευασία 1Kg τεμάχιο , ,00 τεμάχιο , ,00 κιλό , ,00 6 Γάλα εβαπορέ - συσκευασία 410gr τεμάχιο , ,00 7 Φασόλια - συσκευασία 500gr τεμάχιο , ,00 8 Ρεβύθια - συσκευασία 500gr τεμάχιο , ,00 9 Φακές - συσκευασία 500gr τεμάχιο , ,00 10 Τοματοπολτός - συσκευασία 410gr τεμάχιο , ,00 11 Αλεύρι - συσκευασία 1kg κιλό , ,00 3 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 13% ,20 Σύνολο Β ,20

4 Γ : Είδη κρεοπωλείου 12 Χοιρινό νωπό εγχώριας προέλευσης (μπριζόλες καρέ με κόκκαλο) 2η ΟΜΑΔΑ : Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η Α : Είδη παντοπωλείου - καντίνας κιλό , ,00 Φ.Π.Α. 13% 3.666,00 Σύνολο Δ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ (Α + Β +Γ ) ,20 13 Κανέλλα τριμμένη - συσκευασία 50 γραμ. τεμάχιο 30 1,15 34,50 14 Κορν φλάουρ - συσκευασία 200 γραμ. τεμάχιο 60 1,20 72,00 15 Ανθός Αραβοσίτου βανίλια - συσκευασία 160 γραμ. τεμάχιο 220 1,20 264,00 16 Ζελέ - συσκευασία καθαρού βάρους 200 γραμ. τεμάχιο 500 1,60 800,00 17 Καφές τύπου ελληνικός - συσκευασία καθαρού βάρους 1kg κιλό , ,00 18 Τσάι του βουνού - συσκευασία βάρους περίπου γραμ. τεμάχιο 150 1,40 210,00 19 Γάλα εβαπορέ - συσκευασία 410gr τεμάχιο 800 0,85 680,00 20 Ζάχαρη - συσκευασία 1kg κιλό , ,00 21 Ρύζι τύπου Γλασέ - συσκευασία 1Kg κιλό 100 1,50 150,00 Σύνολο ,50 Φ.Π.Α13% 1.485,32 Σύνολο με Φ.Π.Α. 13% , Πορτοκαλάδα με ανθρακικό (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml) Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml) Λεμονίτα (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml) Αναψυκτικό τύπου Coca - Cola ή Pepsi - Cola (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml) Αεριούχο ποτό τύπου Sprite ή Seven - Up (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml) Σόδα (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml.) Αναψυκτικά (σε συσκευασία του 1,5 λίτρου) τεμάχιο , ,00 τεμάχιο , ,00 τεμάχιο , ,00 τεμάχιο , ,00 τεμάχιο , ,00 τεμάχιο 900 1,00 900,00 τεμάχιο , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α 23% 3.084,30 Σύνολο με Φ.Π.Α. 23% ,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ ,12 3η ΟΜΑΔΑ : Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Α : Είδη Αρτοποιείου 29 ΨΩΜΙ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ κιλό , ,00 30 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασίας 1 κιλό τεμ , ,00 31 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασίας 500 γρ. τεμ ,75 385,00 32 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ συσκευασία 450 γρ. τεμ ,50 700,00 33 ΣΦΟΛΙΑΤΑ συσκευασία 850 γρ. τεμ , ,00 4

5 34 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ-ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ- ΖΑΜΠΟΝΟΠΙΤΑΚΙΑ κιλό 250 8, ,00 35 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ κιλό 500 8, ,00 36 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ κιλό 400 8, ,00 37 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ τεμ , ,00 38 Κουλούρι Θεσσαλονίκης τεμ ,35 700,00 39 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ γρ. τεμ ,79 134,30 40 ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ μίνι (συσκευασία 200 γρ) τεμ , ,00 41 ΓΑΛΑΚΤΟΣΟΚΟΛΑΤΕΣ KINDER (συσκ. 8 τεμ.) συσκευασία , ,00 42 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ ΜΙΚΡΑ τύπου KINDER τεμ , ,00 43 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ κιλό 80 9,90 792,00 44 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 38 γρ (τύπου ΙΟΝ) τεμ ,45 495,00 45 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ (καραμέλες μαλακές) κιλό , ,00 46 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (με γαρνίρισμα καρύδι) κιλό 80 7,00 560,00 47 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ κέικ απλό κιλό 110 9,00 990, ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (με φρέσκο βούτυρο γάλακτος και αμύγδαλο) κιλό 80 ΔΙΠΛΕΣ γαρνιρισμένες με μέλι και καρύδι κιλό 40 Β : Είδη Ζαχαροπλαστείου Σοκολατένιες φιγούρες γεμιστες με πραλίνα 10 γρ./τεμάχιο Σοκολατένια αυγουλάκια γεμιστά με πραλίνα 7 γρ./τεμ. 5 8,00 640,00 9,00 360,00 Σύνολο ,30 Φ.Π.Α. 13% 7.068,92 Σύνολο Α ,22 κιλό 60 9,80 588,00 κιλό 60 10,60 636,00 52 Σοκολατένιο αυγό 200 γρ. από τεμάχιο 600 4, ,00 σοκολάτα γάλακτος γαρνιρισμένο 53 Αγιοβασιλάκια-σοκολατάκια κιλό 55 9,80 539,00 54 Σοκολατάκια δίφουντα κιλό 55 10,60 583,00 55 ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ κιλό , ,00 56 ΜΙΚΡΑ ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (όπως κοκ, σου, εκλέρ, ταρτάκια κλπ) Γ : Είδη Κρεοπωλείου κιλό 100 9,00 900,00 Σύνολο 9.906,00 Φ.Π.Α. 13% 1.287,78 Σύνολο Β ,78 57 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ κιλό , ,00 58 ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο κιλό , ,00 59 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΣΠΆΛΑ κιλό , ,00 60 ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο κιλό 170 3,65 620,50 61 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ κιλό 310 3, ,50 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 13% 4.124,90 Σύνολο Γ ,90

6 Δ : Είδη Οπωροπωλείου - Φρούτα 62 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ εγχώρια κιλό , ,00 63 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εγχώρια κιλό , ,00 64 ΜΠΑΝΑΝΕΣ κιλό , ,00 65 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ εγχώρια κιλό , ,00 66 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ εγχώρια κιλό 550 0,71 390,50 67 ΡΟΔΑΚΙΝΑ εγχώρια κιλό 550 0,96 528,00 68 ΠΕΠΟΝΙΑ εγχώρια κιλό ,66 726,00 69 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ εγχώρια κιλό ,20 220,00 70 ΒΕΡΥΚΟΚΑ εγχώρια κιλό 300 1,23 369,00 71 ΦΡΑΟΥΛΕΣ εγχώρια κιλό 800 2, ,00 72 ΚΕΡΑΣΙΑ εγχώρια κιλό 110 3,09 339,90 73 ΛΕΜΟΝΙΑ εγχώρια κιλό , ,00 74 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ εγχώρια κιλό 70 1,50 105,00 75 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ κιλό 150 1,54 231,00 Σύνολο ,40 Ε : Είδη Οπωροπωλείου - Κηπευτικά 6 ΦΠΑ 13% 2.485,65 Σύνολο Δ ,05 76 ΑΓΓΟΥΡΙΑ τεμ , ,00 77 ΑΝΙΘΟΣ δέμα 450 γρ. τεμ ,88 193,60 78 ΚΑΡΟΤΑ κιλό 660 0,61 402,60 79 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ κιλό 300 1,17 351,00 80 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ κιλό 250 0,70 175,00 81 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ξερά κιλό ,61 823,50 82 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ φρέσκα κιλό 250 0,92 230,00 83 ΛΑΧΑΝΟ κιλό ,35 490,00 84 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ δέμα 450 γρ. τεμ ,88 352,00 85 ΜΑΡΟΥΛΙ τεμ ,41 360,80 86 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ φλάσκες κιλό 40 1,05 42,00 87 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ κιλό , ,50 88 ΠΑΤΑΤΕΣ εγχώριες κιλό , ,00 89 ΣΕΛΙΝΟ κιλό 500 1,01 505,00 90 ΣΠΑΝΑΚΙ κιλό 660 1,05 693,00 91 ΣΚΟΡΔΑ τεμ ,27 121,50 92 ΠΙΠΕΡΙΕΣ στρογγυλες κιλό 70 1,01 70,70 93 ΦΑΣΟΛΙΑ φρέσκα, τσαουλιά κιλό 450 1,54 693,00 94 ΜΠΡΟΚΟΛΟ κιλό 250 1,76 440,00 95 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ κιλό 250 0,80 200,00 96 ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ τεμ ,53 530,00 97 ΠΡΑΣΑ κιλό 350 1,42 497,00 Σύνολο ,20 ΣΤ : Είδη Ιχθυοπωλείου και Κατεψυγμένα ΦΠΑ 13% 2.591,06 Σύνολο Ε ,26 98 ΠΕΡΚΑ φιλέτο κιλό , ,50 99 ΒΑΚΑΛΑΟΣ φιλέτο κιλό 750 5, , ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ (ΓΛΩΣΣΑ φιλέτο) κιλό 825 6, ,75 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ σε συσκεαυσία 101 συσκευασία πακέτου του 1 κιλού 770 1, , ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ σε συσκευασία πακέτου του 1 κιλού συσκεαυσία 620 1,53 948,60

7 103 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ σε συσκευασία του 1 κιλού συσκεαυσία Ζ : Είδη Παντοπωλείου - Αλάτι, μπαχαρικά, ξύδι, είδη ζαχαροπλαστικής ,48 325,60 Σύνολο ,65 ΦΠΑ 13% 4.029,95 Σύνολο ΣΤ , ΑΛΑΤΙ πλαστική σακούλα 500 γρ συσκεαυσία 550 0,60 330, ΒΑΝΙΛΙΑ συσκ. 5 τεμ. Χ 3γρ. συσκεαυσία 55 0,50 27, ΔΥΟΣΜΟΣ συσκ. 20 γρ. συσκεαυσία 55 1,30 71, ΚΑΝΕΛΛΑ τριμμένη συσκ. 50 γρ. συσκεαυσία 35 1,10 38, ΠΙΠΕΡΙ συσκ. 50 γρ. συσκεαυσία 235 1,20 282, ΡΙΓΑΝΗ συσκ. 50 γρ. συσκεαυσία 155 1,20 186, ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ συσκ. 200 γρ. συσκεαυσία 35 0,60 21, ΔΑΦΝΗ συσκ. 20 γρ. συσκεαυσία 25 0,90 22, ΞΥΔΙ φιάλη πλασική 350 ml τεμάχιο 385 0,70 269, ΑΛΕΥΡΙ πακέτο 1 κιλού τεμάχιο 120 1,45 174, ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ πακέτο 500 γρ. τεμάχιο 160 1,00 160, ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200γρ. τεμάχιο 70 1,20 84, ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ συσκ. 200 γρ. τεμάχιο 35 0,90 31, ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ (σε συσκευασία καθαρού βάρους 160 γραμμαρίων) συσκεαυσία 250 1,20 300, ΜΠΕΣΑΜΕΛ 174 γρ τεμάχιο 150 2,00 300, ΠΟΥΡΕΣ ΣΚΟΝΗ τεμάχιο 150 2,40 360, ΚΥΜΙΝΟ τριμμένο βαζάκι 35 γρ. τεμάχιο 120 1,00 120,00 Σύνολο 2.778,00 Η : Είδη Παντοπωλείου - Αλλαντικά, τυριά, είδη πρωινού κλπ ΦΠΑ 13% 361,14 Σύνολο Ζ 3.139, ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ εγχώριο κιλό 110 8,00 880, ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ κιλό , , ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ κιλό , , ΤΥΡΙ ΡΕΓΓΑΤΟ κιλό 110 9, , ΚΑΣΕΡΙ εγχώριο κιλό , , ΚΑΣΕΡΙ εγχώριο ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ κιλό , , ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ εγχώριο κιλό , , ΦΕΤΑ εγχώρια κιλό , , ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΞ συσκευασία 250 γρ. τεμάχιο , , ΚΑΚΑΟ 125 γρ. τεμάχιο 120 1,60 192,00 ΚΑΦΕΣ τύπου ελληνικός (συσκευασία συσκεαυσία γρ. ) 500 1,30 650,00 ΚΑΦΕΣ τύπου ελληνικός (συσκευασία κιλού) κιλό 50 9,00 450,00 ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ σε συσκευασία συσκεαυσία 133 βάρους περίπου γραμμαρίων 50 1,40 70,00 ΧΑΜΟΜΙΛΙ (τεμ. 20 γρ.)σετ 10 συσκεαυσία 134 τεμάχια 33 1,45 47,85 ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ συσκ. τεμάχιο γρ ,00 880, ΜΕΡΕΝΤΑ 600 γρ. τεμάχιο 550 4, , ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ συσκ. 420 γρ. τεμάχιο 165 2,65 437, ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330 γρ. τεμάχιο 440 3, ,00 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ τεμάχιο 139 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ soft πακ. 250 γρ , ,00

8 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ κουτί τεμάχιο γρ , , ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 250 γρ. τεμάχιο 385 3, ,00 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 γρ. με 3,5 % λιπαρά τεμάχιο 142 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ , , ΖΑΧΑΡΗ πακέτο 1 κιλού τεμάχιο , , ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ κουτί γρ. τεμάχιο 440 7, ,00 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ τεμάχιο γρ , , ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ 275 γρ. τεμάχιο 880 1, , ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ γρ. τεμάχιο 600 1, , ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ τεμάχιο , , ΤΑΧΙΝΙ βάζο 450 γρ. τεμάχιο 50 4,50 225,00 Θ : Ελαια 150 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ συσκ. 5 λίτρα Ι : Είδη Παντοπωλείου - Ζυμαρικά, όσπρια, ρύζια 8 Σύνολο ,10 ΦΠΑ 13% ,78 Σύνολο Η ,88 λίτρο , ,00 ΦΠΑ 13% 2.488,20 Σύνολο Θ , ΠΑΣΤΕΣ (μακ. Κοφτό, βίδες, τεμάχιο κριθαράκι κ.α. ) 500 γρ , , ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ συσκ. 5 λίτρα τεμάχιο 45 11,60 522, ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (σπαγγετίνη, Νο 2 τεμάχιο συσκ. 500 γρ. ) , , ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ πακέτο 500 γρ. τεμάχιο 450 2, , ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ συσκ. 1/2 κιλού τεμάχιο 660 1, , ΡΥΖΙ Καρολινα συσκ. 1/2 κιλού τεμάχιο 825 1, , ΡΕΒΥΘΙΑ πακέτο 500 γρ. τεμάχιο ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 350 3, , ΦΑΚΕΣ ψιλές - χονδρές πακέτο 500 τεμάχιο γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ , , Φασολια γίγαντες πακέτο 500 γρ. τεμάχιο ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 500 5, , ΦΑΣΟΛΙΑ μέτρια πακέτο 500 γρ. τεμάχιο ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 660 3, , ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ συμπυκνωμένος τεμάχιο 500 γρ , ,00 Σύνολο ,00 Κ : Είδη Παντοπωλείου - Φυσικοί χυμοί, αναψυκτικά ΦΠΑ 13% 2.585,18 Σύνολο Ι ,18 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ συσκ λίτρο τεμάχιο , ,00 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ συσκ ml τεμάχιο 550 0,60 330, Αναψυκτικά διάφορα συσκευασία 1,5λ. τεμάχιο 200 1,60 320,00 Σύνολο 3.026,00 ΦΠΑ 23% 695,98 Σύνολο Κ 3.721,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ (Α + Β +Γ +Δ +Ε +ΣΤ +Ζ +Η +Ι +Κ ) ,19

9 4η ΟΜΑΔΑ: Αναψυκτικά-νερά για εκδηλώσεις του Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης 165 Αναψυκτικά σε συσκευασία 1,5 λίτρου τεμ. 40 1,60 64, Χυμοί ανάμικτοι 250 m.l. τεμ ,50 225,00 Σύνολο 289,00 9 ΦΠΑ 23% 66,47 Σύνολο με Φ.Π.Α. 23% 355, Νερό σε συσκευασία 0,5 λίτρου τεμ ,15 292,50 ΦΠΑ 13% 38,03 Σύνολο με Φ.Π.Α. 13% 330,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 686,00 5η ΟΜΑΔΑ : Τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, νερά για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Α : Τρόφιμα 168 Γραβιέρα Κρήτης κιλό 80 12,00 960, Τυροπιτάκια Κρήτης κιλό 90 7,80 702, Παξιμάδια σε συσκευασία 800 συσκευασία γραμμαρίων 30 3,00 90, Αλεύρι κιλό 100 0,90 90, Φιστίκια φλοιού κιλό 60 4,60 276,00 Ξηροί καρποί, όπως περιγράφονται κιλό 173 στις Τεχνικές Προδιαγραφές 15 16,00 240, Καφές φίλτρου γαλλικός κιλό 10 10,00 100,00 Γαλατάκια (σε συσκευασία των 10 συσκευασία 175 μερίδων) 50 1,10 55, Ζάχαρη κιλό 20 1,00 20,00 Τσάϊ (σε συσκευασίες με συσκευασία φακελάκια) 50 1,10 55,00 Σύνολο 2.588,00 Β : Γλυκά ΦΠΑ 13% 336,44 Σύνολο Α 2.924,44 Γλυκά, όπως περιγράφονται στις κιλό 178 Τεχνικές Προδιαγραφές 70 10,00 700, Κέϊκ - Βουτήματα κιλό 50 7,00 350, Καραμέλες ζελέ κιλό 15 7,00 105, Λουκούμια μπουκιές με αμύγδαλο κιλό 10 3,00 30,00 Σύνολο 1.185,00 Γ : Αναψυκτικά - Νερά ΦΠΑ 13% 154,05 Σύνολο Β 1.339, Αναψυκτικά σε συσκευασία 1,5 λίτρου τεμ ,60 800, Χυμοί ανάμικτοι 250 m.l. τεμ ,50 350,00 Σύνολο 1.150,00 ΦΠΑ 23% 264,50 Σύνολο με Φ.Π.Α. 23% 1.414, Νερό σε συσκευασία 0,5 λίτρου τεμ ,15 525,00 ΦΠΑ 13% 68,25 Σύνολο με Φ.Π.Α. 13% 593,25 Γενικό Σύνολο Γ 2.007,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ (Α + Β +Γ ) 6.271,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης + 2ης + 3ης + 4ης + 5ης ΟΜΑΔΑΣ ,74

10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο «Ελαιόλαδο», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου : 3,90 Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 2 ο «Ζάχαρη σε συσκευασία του 1Kg» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,90 Ενενήντα λεπτά του ευρώ ΑΡΘΡΟ 3 ο «Ζυμαρικά (Μακαρόνια Νο 6) σε συσκευασία των 500 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,70 Εβδομήντα λεπτά του ευρώ ΑΡΘΡΟ 4 ο «Ζυμαρικά (Κριθαράκι μέτριο) σε συσκευασία των 500 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,70 Εβδομήντα λεπτά του ευρώ ΑΡΘΡΟ 5 ο «Ρύζι καρολίνα σε συσκευασία του 1Kg» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά Τιμή ενός κιλού: 1,60 Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 6 ο «Γάλα εβαπορέ 410gr σε συσκευασία μεταλλική η χάρτινη (tetra pack)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου:0,85 Ογδόντα πέντε λεπτά του ευρώ ΑΡΘΡΟ 7 ο «Φασόλια σούπας μέτρια σε συσκευασία των 500 gr» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 1,80 Ενα ευρώ και ογδόντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 8 ο «Ρεβύθια - συσκευασία 500gr», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 1,80 Ενα ευρώ και ογδόντα λεπτά 10

11 ΑΡΘΡΟ 9 ο «Φακές σε συσκευασία των 500gr», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 1,40 Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 10 ο «Τοματοπολτός 410gr (Μεταλλικό)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά ΑΡΘΡΟ 11 ο «Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία 1 kgr» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,95 Ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ ΑΡΘΡΟ 12 ο «Χοιρινό νωπό εγχώριας προέλευσης (μπριζόλες καρέ με κόκκαλο)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 4,70 Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά Άρθρο 13 ο «Κανέλλα τριμμένη σε συσκευασία 50 γραμ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια Τιμή ενός τεμαχίου: 1,15 Ένα ευρώ και δεκα πέντε λεπτά. Άρθρο 14 ο «Κορν φλάουρ - συσκευασία 200 γραμ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 15 ο «Ανθός Αραβοσίτου βανίλια - συσκευασία 160 γραμ..», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 16 ο «Ζελέ - συσκευασία καθαρού βάρους 200 γραμ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,60 Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 17 ο «Καφές τύπου ελληνικός - συσκευασία καθαρού βάρους 1kg» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. 11

12 Τιμή ενός κιλού: 8,00 Οκτώ ευρώ Άρθρο 18 ο «Τσάι του βουνού - συσκευασία βάρους περίπου γραμ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,40 Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά Άρθρο 19 ο «Γάλα εβαπορέ - συσκευασία 410gr» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,85 Ογδόντα πέντε λεπτά του ευρώ Άρθρο 20 ο «Ζάχαρη - συσκευασία 1kg», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,90 Ενενήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 21 ο «Ρύζι τύπου Γλασέ - συσκευασία 1Kg», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,50 Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 22 ο «Πορτοκαλάδα με ανθρακικό (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 Ένα ευρώ Άρθρο 23 ο «Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 Ένα ευρώ Άρθρο 24 ο «Λεμονίτα (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 Ένα ευρώ Άρθρο 25 ο «Αναψυκτικό τύπου Coca - Cola ή Pepsi - Cola (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένησε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 Ένα ευρώ 12

13 Άρθρο 26 ο «Αεριούχο ποτό τύπου Sprite ή Seven - Up (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 Ένα ευρώ Άρθρο 27 ο «Σόδα (σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml.)», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 Ένα ευρώ Άρθρο 28 ο «Αναψυκτικά (σε συσκευασία του 1,5 λίτρου)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,60 Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 29 ο «Ψωμί τύπου χωριάτικο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά Τιμή ενός κιλού: 1,60 Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά. Άρθρο 30 ο «ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασίας 1 κιλού» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 3,30 Τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 31 ο «ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ συσκευασίας 500 γρ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,75 Ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά Άρθρο 32 ο «ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ συσκευασία 450 γρ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 3,50 Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 33 ο «ΣΦΟΛΙΑΤΑ συσκευασία 850 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 5,50 Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 34 ο «ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ-ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ-ΖΑΜΠΟΝΟΠΙΤΑΚΙΑ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. 13

14 Τιμή ενός κιλού: 8,50 Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 35 ο «ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 8,50 Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 36 ο «Τσουρέκια» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 8,80 Οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 37 ο «Τυρόπιτες» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,40 Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά Άρθρο 38 ο «Κουλούρι Θεσσαλονίκης», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,35 Τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ Άρθρο 39 ο «ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,79 Εβδομήντα εννέα λεπτά του ευρώ Άρθρο 40 ο «ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ μίνι (συσκευασία 200 γρ)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 2,90 Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά Άρθρο 41 ο «ΓΑΛΑΚΤΟΣΟΚΟΛΑΤΕΣ KINDER (συσκ. 8 τεμ.)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 2,50 Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 42 ο «ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ ΜΙΚΡΑ τύπου KINDER» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 Ένα ευρώ 14

15 Άρθρο 43 ο «ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,90 Ενέα ευρώ και ενενήντα λεπτά Άρθρο 44 ο «ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ 38 γρ (τύπου ΙΟΝ)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,45 Σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ Άρθρο 45 ο «ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ (καραμέλες μαλακές)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 14,00 Δέκα τέσσερα ευρώ Άρθρο 46 ο «ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (με γαρνίρισμα καρύδι)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 7,00 Επτά ευρώ Άρθρο 47 ο «ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ κέικ απλό» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,00 Ενέα ευρώ Άρθρο 48 ο «ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (με φρέσκο βούτυρο γάλακτος και αμύγδαλο)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 8,00 Οκτώ ευρώ Άρθρο 49 ο «Δίπλες γαρνιρισμένες με μέλι και καρύδια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,00 Ενέα ευρώ Άρθρο 50 ο «Σοκολατένιες φιγούρες γεμιστες με πραλίνα 10 γρ./τεμάχιο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,80 Ενέα ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 51 ο «Σοκολατένια αυγουλάκια γεμιστά με πραλίνα 7 γρ./τεμ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. 15

16 Τιμή ενός κιλού: 10,60 Δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 52 ο «Σοκολατένιο αυγό 200 γρ. από σοκολάτα γάλακτος γαρνιρισμένο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 4,50 Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 53 ο «Αγιοβασιλάκια-σοκολατάκια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,80 Ενέα ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 54 ο «Σοκολατάκια δίφουντα» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 10,60 Δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 55 ο «ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 12,00 Δώδεκα ευρώ Άρθρο 56 ο «ΜΙΚΡΑ ΓΛΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (όπως κοκ, σου, εκλέρ, ταρτάκια κλπ)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,00 Ενέα ευρώ Άρθρο 57 ο «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 2,02 Δύο ευρώ και δύο λεπτά Άρθρο 58 ο «ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 6,50 Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 59 ο «ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΣΠΑΛΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 6,09 Έξι ευρώ και εννέα λεπτά 16

17 Άρθρο 60 ο «ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 3,65 Τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά Άρθρο 61 ο «ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 3,65 Τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά Άρθρο 62 ο «ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,50 Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 63 ο «ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,06 Ένα ευρώ και έξι λεπτά Άρθρο 64 ο «ΜΠΑΝΑΝΕΣ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,24 Ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά Άρθρο 65 ο «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,52 Πενήντα δύο λεπτά του ευρώ Άρθρο 66 ο «ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,71 Εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ Άρθρο 67 ο «ΡΟΔΑΚΙΝΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,96 Ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ Άρθρο 68 ο «ΠΕΠΟΝΙΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. 17

18 Τιμή ενός κιλού: 0,66 Εξήντα έξι λεπτά του ευρώ Άρθρο 69 ο «ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,20 Είκοσι λεπτά του ευρώ Άρθρο 70 ο «ΒΕΡΥΚΟΚΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,23 Ένα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά Άρθρο 71 ο «ΦΡΑΟΥΛΕΣ εγχώριες» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 2,12 Δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά Άρθρο 72 ο «ΚΕΡΑΣΙΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 3,09 Τρία ευρώ και εννέα λεπτά Άρθρο 73 ο «ΛΕΜΟΝΙΑ εγχώρια», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,76 Ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά Άρθρο 74 ο «ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ εγχώρια», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,50 Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 75 ο «Ακτινίδια», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,54 Ένα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά Άρθρο 76 ο «ΑΓΓΟΥΡΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,36 Τριάντα έξι λεπτά του ευρώ 18

19 Άρθρο 77 ο «ΑΝΙΘΟΣ δέμα 450 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,88 Ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ Άρθρο 78 ο «ΚΑΡΟΤΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,61 Εξήντα ένα λεπτά του ευρώ Άρθρο 79 ο «ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,17 Ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά Άρθρο 80 ο «ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,70 Εβδομήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 81 ο «ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ξερά» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,61 Εξήντα ένα λεπτά του ευρώ Άρθρο 82 ο «ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ φρέσκα» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,92 Ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ Άρθρο 83 ο «ΛΑΧΑΝΟ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,35 Τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ Άρθρο 84 ο «ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ δέμα 450 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,88 Ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ Άρθρο 85 ο «ΜΑΡΟΥΛΙ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. 19

20 Τιμή ενός κιλού: 0,41 Σαράντα ένα λεπτά του ευρώ Άρθρο 86 ο «ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ φλάσκες» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,05 Ένα ευρώ και πέντε λεπτά Άρθρο 87 ο «ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,37 Ένα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά Άρθρο 88 ο «ΠΑΤΑΤΕΣ εγχώριες» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,66 Εξήντα έξι λεπτά ευρώ Άρθρο 89 ο «ΣΕΛΙΝΟ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,01 Ένα ευρώ και ένα λεπτό Άρθρο 90 ο «ΣΠΑΝΑΚΙ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,05 Ένα ευρώ και πέντε λεπτά Άρθρο 91 ο «ΣΚΟΡΔΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,27 Εικοσι επτά λεπτά του ευρώ. Άρθρο 92 ο «ΠΙΠΕΡΙΕΣ στρογγυλές» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,01 Ένα ευρώ και ένα λεπτό Άρθρο 93 ο «ΦΑΣΟΛΙΑ φρέσκα, τσαουλιά» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,54 Ένα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 20

21 Άρθρο 94 ο «ΜΠΡΟΚΟΛΟ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,76 Ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά Άρθρο 95 ο «ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένησε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,80 Ογδόντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 96 ο «ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 0,53 Πενήντα τρία λεπτά του ευρώ Άρθρο 97 ο «Πράσα» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 1,42 Ένα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά Άρθρο 98 ο «ΠΕΡΚΑ φιλέτο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 7,07 Επτά ευρώ και επτά λεπτά Άρθρο 99 ο «ΒΑΚΑΛΑΟΣ φιλέτο» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 5,30 Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 100 ο «ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ (ΦΙΛΕΤΟ γλώσσα)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 6,19 Έξι ευρώ και δέκα εννέα λεπτά Άρθρο 101 ο «ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ σε συσκευασία πακέτου του 1 κιλού» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 1,56 Ένα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά Άρθρο 102 ο «ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ σε συσκευασία πακέτου του 1 κιλού» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. 21

22 Τιμή μίας συσκευασίας: 1,53 Ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά Άρθρο 103 ο «ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ σε συσκευασία του 1 κιλού» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 1,48 Ένα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά Άρθρο 104 ο «ΑΛΑΤΙ πλαστική σακούλα 500 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 0,60 Εξήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 105 ο «ΒΑΝΙΛΙΑ συσκ. 5 τεμ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 0,50 Πενήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 106 ο «ΔΥΟΣΜΟΣ συσκ. 20 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένησε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 1,30 Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 107 ο «ΚΑΝΕΛΛΑ τριμμένη συσκ. 50 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 1,10 Ένα ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 108 ο «ΠΙΠΕΡΙ συσκ. 50 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 109 ο «ΡΙΓΑΝΗ συσκ. 50 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 110 ο «ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ συσκ. 200 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 0,60 Εξήντα λεπτά του ευρώ 22

23 Άρθρο 111 ο «ΔΑΦΝΗ συσκ. 20 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 0,90 Ενενήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 112 ο «ΞΥΔΙ φιάλη πλασική 350 ml» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,70 Εβδομήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 113 ο «ΑΛΕΥΡΙ πακέτο 1 κιλού» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου:1,45 Ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά Άρθρο 114 ο «ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ πακέτο 500 γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου:1,00 Ένα ευρώ Άρθρο 115 ο «ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200γρ.», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 116 ο «ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ συσκ. 200 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 0,90 Ενενήντα λεπτά του ευρώ Άρθρο 117 ο «ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ (σε συσκευασία καθαρού βάρους 160 γραμμαρίων)» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 1,20 Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ Άρθρο 118 ο «ΜΠΕΣΑΜΕΛ 174 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 2,00 Δύο ευρώ 23

24 Άρθρο 119 ο «ΠΟΥΡΕΣ ΣΚΟΝΗ» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 2,40 Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά Άρθρο 120 ο «ΚΥΜΙΝΟ τριμμένο βαζάκι 35 γρ.» ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 Ένα ευρώ Άρθρο 121 ο «ΖΑΜΠΟΝ ΩΜΟΠΛΑΤΗ εγχώριο» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 8,00 Οκτώ ευρώ Άρθρο 122 ο «ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 13,00 Δέκα τρία ευρώ Άρθρο 123 ο «ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 10,00 Δέκα ευρώ Άρθρο 124 ο «ΤΥΡΙ ΡΕΓΓΑΤΟ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,50 Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 125 ο «ΚΑΣΕΡΙ εγχώριο» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 12,50 Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 126 ο «ΚΑΣΕΡΙ εγχώριο ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 11,50 Έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 127 ο «ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ εγχώριο» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. 24

25 Τιμή ενός κιλού: 11,00 Έντεκα ευρώ Άρθρο 128 ο «ΦΕΤΑ εγχώρια» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 8,50 Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 129 ο «ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΞ συσκευασία 250 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 2,50 Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 130 ο «ΚΑΚΑΟ 125 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,60 Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 131 ο «ΚΑΦΕΣ τύπου ελληνικός (συσκευασία 100 γρ. )» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 1,30 Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 132 ο «Καφές τύπου ελληνικός (συσκευασία καθαρού βάρους γραμμαρίων)» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. Τιμή ενός κιλού: 9,00 Εννέα ευρώ Άρθρο 133 ο «ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ σε συσκευασία βάρους περίπου γραμμαρίων» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένησε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 1,40 Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά Άρθρο 134 ο «ΧΑΜΟΜΙΛΙ (τεμ. 20 γρ.)σετ 10 τεμάχια» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε συσκευασίες. Τιμή μίας συσκευασίας: 1,45 Ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά Άρθρο 135 ο «ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ συσκ. 500 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 2,00 Δύο ευρώ 25

26 Άρθρο 136 ο «ΜΕΡΕΝΤΑ 600 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 4,00 Τέσσερα ευρώ Άρθρο 137 ο «ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ συσκ. 420 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 2,65 Δύο ευρώ και εξήντα πεντε λεπτά Άρθρο 138 ο «ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 3,30 Τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 139 ο «ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ soft πακ. 250 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 3,50 Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 140 ο «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ κουτί 410 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,10 Ένα ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 141 ο «ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 250 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 3,00 Τρία ευρώ Άρθρο 142 ο «ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 γρ. με 3,5 % λιπαρά ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,80 Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 143 ο «ΖΑΧΑΡΗ πακέτο 1 κιλού», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,10 Ένα ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 144 ο «ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ κουτί γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε κιλά. 26

27 Τιμή ενός κιλού: 7,20 Επτά ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 145 ο «ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 250 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,30 Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 146 ο «ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ 275 γρ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,40 Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά Άρθρο 147 ο «ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ γρ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,80 Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 148 ο «ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,00 Ένα ευρώ Άρθρο 149 ο «ΤΑΧΙΝΙ βάζο 450 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 4,50 Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 150 ο «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ συσκ. 5 λίτρα» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή ενός λίτρου: 5,80 Πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 151 ο «ΠΑΣΤΕΣ (μακ. Κοφτό, βίδες, κριθαράκι κ.α. ) 500 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,20 Ένα ευρώ και εικοσι λεπτά Άρθρο 152 ο «ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ συσκ. 5 λίτρα», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 11,60 Έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτά 27

28 Άρθρο 153 ο «ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (σπαγγετίνη, Νο 2 συσκ. 500 γρ. )» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,25 Ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά Άρθρο 154 ο «ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ πακέτο 500 γρ.», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 2,60 Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 155 ο «ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ συσκ. 1/2 κιλού» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,60 Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 156 ο «ΡΥΖΙ Καρολινα συσκ. 1/2 κιλού» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 1,60 Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά Άρθρο 157 ο «Ρεβύθια σε πακέτο 500 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 3,00 Τρία ευρώ Άρθρο 158 ο «ΦΑΚΕΣ ψιλές - χονδρές πακέτο 500 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 3,30 Τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 159 ο «Φασολια γίγαντες πακέτο 500 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 5,80 Πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 160 ο «ΦΑΣΟΛΙΑ μέτρια πακέτο 500 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ», ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ενός τεμαχίου: 3,80 Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 161 ο «ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ συμπυκνωμένος 500 γρ.» ήτοι προμήθεια παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. 28

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προϋπολογισμού: 40.000,00 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τηλ.-213-2023842-4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. Θήβα Τ.Κ.32 200 του Δήμου Θηβαίων Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005- Νέα Μάκρη Τηλ.: 2294320585-2294320572 FAX: 2294320555 Μαραθώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. /νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 21/11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ.: 4333 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Καθολικός Διάδοχος του τ. Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5127/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 81/2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 100.889,68

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 100.889,68 ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα