12. Σελ ππ αξηζ. 2877/ Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/ ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009)."

Transcript

1 Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αιθνφιεο, Αιθννινχρσλ Πνηψλ,Οίλνπ & Εχζνπ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. 2. Σν εδάθην δ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4328/1929 (Φ.Δ.Κ. 272/Α/1929) «Πεξί ζπζηάζεσο Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο», φπσο ηζρχεη. 3. Σν άξζξν 4 ηνπ Γηαηάγκαηνο ηεο 31εο Οθησβξίνπ 1929 «Πεξί θαλνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ» (Φ.Δ.Κ. 391/Α/1929). 4. Σα Π.Γ. 284/1988 θαη 543/1989 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Φ.Δ.Κ. 128 θαη 165/Α/1988 θαη 229/Α/1989). 5. Σελ ππ αξηζ /927/0006 Α/ Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο θαη Οηθνλνκηθψλ «Πεξηνξηζκφο πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Φ.Δ.Κ. 517/Β/1992). 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 396/1976 (ΦΔΚ 198/Α) «πεξί νηλνινγηθψλ θαηεξγαζηψλ θαη εκπνξίαο ησλ νίλσλ» θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ.2 θαη ηνπ άξζξνπ 13 παξ Σελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3982/2011 «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/Α) 8. Σν άξζξν 88 ηνπ λ. 2960/2001 «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ 265/Α). 9. Σν Π.Γ. 185/2009 «Αλαζχζηαζε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη µεηνλνµαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο», κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (Φ.Δ.Κ. 213/Α/ ). 10. Σν Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (Φ.Δ.Κ. 221/Α/ ). 11. Σελ ππ αξηζ. 2876/ Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/ ). 1

2 12. Σελ ππ αξηζ. 2877/ Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/ ). 13. Σν Π.Γ 110/2011«Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξσλ ηεο Κπβέξλεζεο,Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α 243) 14. Σελ ππ αξηζ. Y 25/ Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ»(ΦΔΚ 2792/Β/ ) 15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005(Φ.Δ.Κ.98/Α/2005) 16. Tν γεγνλφο φηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Αποθαζίζοσμε Άρθρο 1 Δγθξίλνπκε ηελ απφθαζε ππ αξηζ. 54/2012 ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο θαη ε νπνία έρεη σο εμήο: «ΓΕΝΙΚΟ ΥΗΜΕΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΥΗΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Δγθξίλνπκε ηνπο φξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα εκθηαισηήξηα νίλσλ θαη αξσκαηηζκέλσλ νίλσλ θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο εηδηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απηψλ, σο εμήο: Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθαξκφδνληαη ζηα εξγαζηήξηα ζηα νπνία εκθηαιψλνληαη νίλνη θάζε θαηεγνξίαο, φπσο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΥΗβ ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Δ. L299/ ), πιελ ησλ αθξσδψλ θαη εκηαθξσδψλ νίλσλ, θαζψο θαη ηα αξσκαηηζκέλα ακπειννηληθά πξντφληα. Όπνπ ζηελ παξνχζα απφθαζε αλαθέξεηαη ν φξνο «εκθηαισηήξην νίλσλ» ή «εκθηαισηήξην», λνείηαη ην εξγαζηήξην φπνπ εκθηαιψλνληαη ηα ακπειννηληθά πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Άξζξν 2 Απαηηήζεηο γηα ηνπο ρψξνπο ησλ εκθηαισηεξίσλ νίλσλ 2

3 1. Σα εκθηαισηήξηα νίλσλ πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηζφγεηνπο ή/θαη αλψγεηνπο ρψξνπο, απνηεινχληαη δε απφ ηνλ θχξην ρψξν θαζψο θαη απφ ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Ωο θχξηνο ρψξνο λνείηαη ην δηακέξηζκα φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εκθηάισζε ησλ νίλσλ θαη ην δηακέξηζκα φπνπ γίλεηαη ην πιχζηκν ησλ θηαιψλ. Σν εκβαδφ ηνπ θχξηνπ ρψξνπ ησλ εκθηαισηεξίσλ νίλσλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 30 ηεηξαγσληθά κέηξα, ην δε χςνο απηνχ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 2,80 κέηξα. Ωο βνεζεηηθνί ρψξνη λννχληαη νη δηάθνξεο απνζήθεο, νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, φπσο θαη θάζε άιιν, ππνβνεζεηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εκθηαισηεξίνπ, δηακέξηζκα. Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβψηηα, πεξηέθηεο θιπ) πξέπεη λα γίλεηαη κφλν ζε βνεζεηηθφ ρψξν ηνπ εκθηαισηεξίνπ. 2. Σα εκθηαισηήξηα νίλσλ πνπ ζπζηεγάδνληαη κε νηλνπνηεία ή πνηνπνηεία, πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο επηκέξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 3. Ζ δηαξξχζκηζε θαη ε θαηαζθεπή ησλ εκθηαισηεξίσλ νίλσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Καλ. (ΔΚ) 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Δ. L 139/ ) θαη εηδηθφηεξα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ (πιελ ησλ θεθαιαίσλ ΗΗΗ θαη XI ηνπ ελ ιφγσ παξαξηήκαηνο), ψζηε λα επηηξέπνπλ επαξθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφ, λα επηηξέπνπλ νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο ησλ νίλσλ θαη λα παξέρνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ θαη απνζήθεπζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ αξκφδηεο είλαη νη νηθείεο Υεκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ.Υ.Κ. Άξζξν 3 Απαηηήζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκφ 1. Σα εκθηαισηήξηα νίλσλ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: α) Μεράλεκα πιήξσζεο ζπζθεπαζηψλ, β) Μεράλεκα πσκαηηζκνχ ζπζθεπαζηψλ, γ) Αληιίεο, δ) Φίιηξα δηήζεζεο νίλσλ, ε) Γεμακελέο θαη δνρεία απνζήθεπζεο νίλσλ. 2. ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο θαη γπάιηλσλ θηαιψλ, ηα εκθηαισηήξηα πξέπεη, επηπιένλ, λα είλαη εθνδηαζκέλα θαη κε ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: α) Πιπληήξην θηαιψλ, β) χζηεκα απνζηξάγγηζεο ησλ πιπκέλσλ θηαιψλ 3. Ο εμνπιηζκφο γεληθά θαη θάζε αληηθείκελν θαη ζπζθεπή εηδηθφηεξα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1, ακπειννηληθά πξντφληα, πξέπεη α) Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά αζθαιή γηα ηξφθηκα. β) Να είλαη εγθαηεζηεκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηνλ επαξθή θαζαξηζκφ ηνπο θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο, θαζψο θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πέξημ ρψξσλ. γ) Να ζπληεξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο νξζψλ πξαθηηθψλ. δ) Να κελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ επηκφιπλζε ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ κε ρεκηθνχο ξππαληέο. 4. Οη δεμακελέο, νη ζσιελψζεηο θαη νη πάζεο θχζεσο πεξηέθηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπζθεπαζία πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα, φπσο θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία. Απαηηείηαη λα 3

4 ππάξρεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ ελ ιφγσ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηξφθηκα θαη πνηά, ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο απηψλ. Δπίζεο, αλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε γπάιηλνη πεξηέθηεο γηα ηελ εκθηάισζε, απαηηείηαη λα ππάξρνπλ νδεγίεο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία απηψλ, ζηηο νπνίεο λα ππνδεηθλχεηαη ν νξζφο ρεηξηζκφο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πεξηεθηψλ, πξηλ θαη θαηά ηελ εκθηάισζε, νη νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απαξέγθιηηα. 5. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θαςπιιίσλ ή θχιισλ απφ κφιπβδν γηα ηελ θάιπςε ηνπ πψκαηνο ησλ θηαιψλ. 6. Οη δεμακελέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 (ελδηάκεζα πξντφληα) ηνπ λ. 2960/2001 (Φ.Δ.Κ. 265/Α), πξέπεη λα είλαη νγθνκεηξεκέλεο. Άξζξν 4 Βηβιίν απνζήθεο εκθηαισηεξίνπ 1. Σα εκθηαισηήξηα νίλσλ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ βηβιίν απνζήθεο ην νπνίν ζεσξείηαη θαη ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. 2. Ζ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα είλαη επρεξήο ε παξαθνινχζεζε ησλ νίλσλ θαη ησλ ινηπψλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ πνπ εκθηαιψλνληαη, απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην εκθηαισηήξην έσο θαη ηελ έμνδφ ηνπο απφ απηφ. 3. Σν βηβιίν απνζήθεο ηνπ εκθηαισηεξίνπ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 17 (παξάγξ. 3) ηνπ λ. 396/1976 (ΦΔΚ 198/Α). Κάζε θνξά πνπ ζηνηρεία ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηελεξγνχκελν έιεγρν ή επηζεψξεζε, ην βηβιίν ζεσξείηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηα θαηαρσξηζκέλα ζηνηρεία. Άξζξν 5 Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο εηδηθήο άδεηαο 1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο πνπ πξνηίζεηαη λα ιεηηνπξγήζεη κνλάδα εκθηαισηεξίνπ νίλνπ ή/θαη αξσκαηηζκέλσλ νίλσλ, ε νπνία είλαη λνκίκσο εγθαηεζηεκέλε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ππνβάιιεη αίηεζε-δήισζε ζηελ θαηά ηφπνλ αξκφδηα Υεκηθή Τπεξεζία ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, γηα ηελ έθδνζε εηδηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εκθηαισηεξίνπ νίλσλ ή/θαη αξσκαηηζκέλσλ νίλσλ. ηελ αίηεζε-δήισζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη: α) ηα ζηνηρεία ηνπ εκθηαισηεξίνπ (επσλπκία, δ/λζε, Α.Φ.Μ. θιπ), β) ν ππεχζπλνο ηνπ εκθηαισηεξίνπ, γ) ν εμνπιηζκφο κε ηνλ νπνίν είλαη εθνδηαζκέλν ην εκθηαισηήξην. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε φηη ε κνλάδα είλαη λνκίκσο εγθαηεζηεκέλε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 2. α) Ο πξντζηάκελνο ηεο Υεκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γ.Υ.Κ. πνπ έρεη ιάβεη ηελ αλσηέξσ αίηεζε, νξίδεη αξκφδην ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο γηα ηε δηελέξγεηα απηνςίαο 4

5 ζην ελ ιφγσ εκθηαισηήξην κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεοδήισζεο θαη ηε δηαπίζησζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. β) Ο εληεηαικέλνο γηα ηελ απηνςία αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο Υεκηθήο Τπεξεζίαο κεηαβαίλεη ζην εκθηαισηήξην θαη δηελεξγεί επηζεψξεζε ζρεηηθή κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ζπληάζζεη έθζεζε ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Υεκηθήο Τπεξεζίαο. γ) Αλ απφ ηελ αλσηέξσ έθζεζε πξνθχπηεη φηη ε κνλάδα πιεξνί ηνπ φξνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ηφηε ν πξντζηάκελνο ηεο Υεκηθήο Τπεξεζίαο ρνξεγεί ηελ εηδηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο εκθηαισηεξίνπ νίλσλ. 3. Ζ εηδηθή άδεηα, ε νπνία δελ ππνθαζηζηά άδεηεο άιισλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε Αιθνφιεο, Αιθ. Πνηψλ, Οίλνπ & Εχζνπ ηνπ Γ.Υ.Κ. 4. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εκθηαισηήο πξνηίζεηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εηδηθήο αδείαο, λα ηξνπνπνηήζεη νπζησδψο ηνλ εμνπιηζκφ ή λα επηθέξεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηνπο ρψξνπο ηνπ εκθηαισηεξίνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη, εγθαίξσο, ηελ Υεκηθή Τπεξεζία, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ζπκβαηφηεηα ησλ φπνησλ κεηαβνιψλ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 5. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηξνπνπνηνχληαη νπζηψδε ζηνηρεία φπσο ε επσλπκία ή ε δηεχζπλζε ηνπ εκθηαισηεξίνπ ηφηε ε άδεηα αλαθαιείηαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4(γ) ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαη εθδίδεηαη λέα άδεηα. 6. Ζ ρνξήγεζε θσδηθνχ αξηζκνχ ζην εκθηαισηήξην νίλσλ γίλεηαη απφ ηε Γ/λζε Αιθνφιεο, Αιθ. Πνηψλ, Οίλνπ & Εχζνπ ηνπ Γ.Υ.Κ., θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ εκθηαισηεξίνπ. Άξζξν 6 Έιεγρνη - Κπξψζεηο 1. ην πιαίζην ησλ ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ επηζεσξήζεσλ - ειέγρσλ ησλ εκθηαισηεξίσλ νίλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο Υεκηθέο Τπεξεζίεο, νη αξκφδηνη ππάιιεινη ησλ ελ ιφγσ Τπεξεζηψλ ειέγρνπλ ηνπο ρψξνπο ησλ εκθηαισηεξίσλ νίλσλ (θχξηνπο θαη βνεζεηηθνχο), ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηψλ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνπο πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γεληθά πξνβαίλνπλ ζε θάζε αλαγθαία εμέηαζε ή έξεπλα γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο θαη εθαξκνγήο απηήο ηεο απφθαζεο θαη γεληθφηεξα ηεο ηζρχνπζαο ακπειννηληθήο λνκνζεζίαο. Καηά ηνλ έιεγρν ζπκπιεξψλεηαη έληππν ειέγρνπ εκθηαισηεξίσλ νίλσλ. Δπίζεο, θαηά ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο, είλαη δπλαηφλ, αλ θξίλεηαη ζθφπηκν, λα δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία ακπειννηληθψλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζή ηνπο. 2. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη, απφ ηε Υεκηθή Τπεξεζία, απνθιίζεηο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα απφθαζε, γίλεηαη ε ζρεηηθή έγγξαθε ζχζηαζε-ππφδεημε ζηνλ ππεχζπλν ηνπ εκθηαισηεξίνπ γηα άκεζε ζπκκφξθσζε, ελψ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ θπξψζεσλ ησλ επνκέλσλ παξαγξάθσλ. 3. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε ιεηηνπξγία εκθηαισηεξίνπ νίλσλ ρσξίο απηφ λα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε εηδηθή άδεηα ή θαηά παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή, ηφηε εθαξκφδεηαη, απφ ηελ αξκφδηα Υεκηθή 5

6 Τπεξεζία, ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο [λ. 396/1976 (ΦΔΚ 198/Α), λ. 427/1976 (ΦΔΚ 230/Α)]. 4. Ο πξντζηάκελνο ηεο θαηά ηφπνλ αξκφδηαο Υεκηθήο Τπεξεζίαο δχλαηαη λα πξνβεί θαη ζηελ αλάθιεζε ηεο εηδηθήο αδείαο ηνπ εκθηαισηεξίνπ νίλνπ: α) ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη απφ ηε Υεκηθή Τπεξεζία παξαβάζεηο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απηή ρνξεγήζεθε ή β) ζε πεξηπηψζεηο ηέιεζεο, θαη επαλάιεςε, ζνβαξψλ παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο νπνηαζδήπνηε πξαθηηθήο, θαηά ηελ εκθηάισζε, πνπ θαζηζηά ηα, δηαηηζέκελα ζηελ αγνξά, ακπειννηληθά πξντφληα κε αζθαιή γηα θαηαλάισζε ή γ) ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. ε θάζε πεξίπησζε αλάθιεζεο άδεηαο εκθηαισηεξίνπ νίλσλ, ε ελ ιφγσ απφθαζε αλάθιεζεο θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε Αιθνφιεο, Αιθ. Πνηψλ, Οίλνπ & Εχζνπ ηνπ Γ.Υ.Κ. Άξζξν 7 Μεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο, έλαξμε ηζρχνο 1. Σα ήδε ιεηηνπξγνχληα εκθηαισηήξηα νίλσλ πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο κπνξνχλ λα εμαθνινπζήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ άδεηα πνπ θαηέρνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εληφο δψδεθα κελψλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ απηήο. 2. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ε αδεηνδφηεζε, απφ ηηο Υεκηθέο Τπεξεζίεο, θαη ε ιεηηνπξγία λέσλ εκθηαισηεξίσλ νίλσλ γίλεηαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηήο. 3. Οη απνθάζεηο Α.Υ.. ππ αξηζ. 1849/1960 (ΦΔΚ 58/Β/ ) θαη 1554/1966 (ΦΔΚ 645/Β/ ) θαηαξγνχληαη. Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Μ. ΣΗΜΗΓΟΤ Δ. ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ Σα μέλη: Γ. ηακαληάο, Θ. ηξηιάθνο, Μ. Κνληνκήλαο, Κ. Γεκεηξίνπ,. πλνχξε- Βξεηάθνπ, Γ. Σζίπε, Υ. Παπαρξήζηνπ, Η. Πεηξνρείινπ» Άρθρο 2 Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ παξνχζα απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 6

7 Αθήνα, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 7

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΣΖ Τ.Γ. ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ).

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΣΖ Τ.Γ. ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Άξζξν 1 ΟΡΗΜΟΗ α) Φνξεηφο ππξνζβεζηήξαο: πζθεπή πνπ πεξηέρεη θαηαζβεζηηθφ κέζν, ην νπνίν, ππφ ηε δξάζε εζσηεξηθήο πίεζεο, κπνξεί, λα εμαρζεί θαη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε θσηηά. Ζ πίεζε απηή κπνξεί λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ.96967

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα