ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου"

Transcript

1 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Νιγρίτας ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (βά. = βάλτα, βν. = βουνό, κά. = κάµπος, στρ. χ. = στρατιωτικοί χάρτες). α Τοπωνύµια υπαίθρου Αβδουλάς, ο βά., [τουρ. όν. Abdul ή Abdulah]. Αγά του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [τουρ. ağa(= αγάς) + σιουλνιάρ(ι)]. Αγιλαδόστρατα, η βά., [αγιλάδια + στράτα]. Άγιος Αθανάσιος βν., στους στρ. χ., [αρχ. γιος + ον. Αθανάσιος]. Αγιουνέρ(ι), το βν., αλλ. κρυουνέρ(ι), [αρχ. γιος + νιρό]. Αγραµάδα, η βν., [δες αγραµάδις, τοπων. Τερπνής]. Αγρουκήπιου, το κά., [ίδιο µε το οµώνυµο της Τερπνής]. Αγώ(ι), το κά., [γω > γωγς > αρχ. γώγιον > αγώγι, υπήρχε ρεύµα νερού που κινούσε τέσσερις µύλους]. Αϊτουφουλιά, η βν., και κά., υπάρχουν δυο τοπων., [αρχ. ετός + αρχ. φωλεά]. Αλαφίνα, η κά., αλλ. Λαφίνα, [αλαφίνα]. Αλής, ο βν., [τουρ. όν. Αλής]. Αλιβρά δέντρους, τ κά., αλλ. τ Γκιόργκα παρτσιάς, [προσων. Αλευράς + δέντρους]. Αµµούδις, οι κά., [αµµούδα]. Αµπιλούδια, τα κά., [αµπέλ(ι) + -ούδ(ι)]. Αραµπόστρατα, η βά., αλλ. τσίπρους, [αραµπάς + στράτα]. Αρκουδόλακκας, ο βν., [αρχ. ρκτος > µσν. ρκούδα + -λακκας]. Αρµύρις, οι βά., [αρµύρα]. Αρναούτς, ο βά., [αρναούτς]. Ασβισταριά, τα βν., δίπλα στα Μάρµαρα, [αρχ. σβεστος > µσν. σβέστης]. Ασπρόπετρες, οι βν., στους στρ. χ., [άσπρους + πέτρα]. Βάγιας ρέµα, της βν., στους στρ. χ., [όν. Βάγια + αρχ. ρεµα (< ρέω)]. Βερνοπουλιάνα, η βν., στους στρ. χ., προφανώς είναι οι Βιργουπουλιάνις. Βιργουπουλιάνις, οι βν., [βέργα + απουλιάνα]. Βρύσες ρέµα βν., στους στρ. χ., [βρύσ(η) + αρχ. ρεµα]. Βρύσις, οι κά., [βρύσ(η)]. Γαλάζια βρύσ(η), η βν., [γαλάζιους + βρύσ(η)]. Γελαδοράχη, η βν., στους στρ. χ., [γιλάδ(ι) + ράχ(η)]. Γερµανόρεµα, το βν., αλλ. ο Γιρµανόλακκας. Γέφυρα τ Γιουργουλά, η κά., [αρχ. γέφυρα + τοπων. Γιουργουλάς]. Γιάντσιους, ο βν., [ον. Γιαντς]. Γιουργουλάς, ο κά., [από το όν. του οικισµού Γεωργιλάς, που υπήρχε εκεί]. Γιρακούδα, η κά., [αρχ. έραξ > µτγν. εράκιον > µσν. γεράκιν + -ούδα]. Γιρµάν(ι), το βν., αλλ. ο Γιρµανόλακκας. Γιρµανόλακκας, ο βν., αλλ. το Γερµανόρεµα, το Γιρµάν(ι), [Γερµανός + -λακκας, από το φόνο Γερµανού στρατιώτη στην κατοχή]. 499

2 500 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Γκάγκανους, ο κά., [αρχ. κάγκανον(= κατάξηρο)]. Γκιώργκα παρτεσί βά., αλλ. τ Γκιώρκα παρτσιάς. Γκιώργκα παρτσιάς, τ βά., αλλ. τ Αλιβρά δέντρους, Γκιώργκα παρτεσί, [Γκιώργκας + παρτσιάς, στην περιοχή αυτή βρέθηκε σκοτωµένος ο Γκιώρκας του δηµ. τραγουδιού]. Γκουγκόια, ο βν., **[τουρ. gök(= πρασινωπός) + göya(= φαίνεται)]. Γκουλιουµαρυάκα, η βν., [δες Γκουλιουµαρυάκα]. Γκουλόµπαρου, το βν., αλλ. Μουζντράς, [γκουλόµπαρους]. Γκουνέλ(η) του ραχών(ι), τ βν., [επών. Γκουνέλης + ραχών(ι), τουρ. gönül (= θάρρος)]. Γριάς λάκκους, τ ς βν., [γρια + λάκκους]. ιχάλουµα, το βν., στο σύνορο Νιγρίτας-Θερµών, [αρχ. δίχαλος]. ράκ(η) τα φκυάρια, τ βν., [αρχ. δράκων > δράκος + φκυάρ(ι)]. Ελεύθερον, το βν., στους στρ. χ., [αρχ. "λεύθερος]. Εξοχή, η βν., αλλ. Καρύδας, [αρχ. "ξοχή]. Ζάχου τα σιουλνιάρια, τ βν., [επών. Ζάχος + σιουλνιάρ(ι), όν. Ζαχαρίας > Ζάχος]. Ζούντουλου, το βν., **[αρχ. ζ' > ζώντα(= ζώα) + τουρ. yol(= δρόµος), δρόµος από όπου περνούσαν τα ζώα για τη βοσκή, δες τοπων. Τερπνής κουσίγιουλου]. Καβακούδ(ι), το υπάρχουν δυο τοπων. βν., και κά., [καβάκ(ι) + -ούδ(ι)]. Καζάν(ι), το βν., αλλ. στιφάν(ι), [καζάν(ι)]. Καλάη του µπγάδ(ι), τ κά., [επών. Καλάης + µπγάδ(ι), τουρ. kalay(=κασσίτερος)]. Καλαµούδια, τα είναι δυο τοπων., βν., και κά., [αρχ. κάλαµος > µσν. καλάµιν + ούδ(ι)]. Καλνά του σιουλνιάρ(ι), τ κά., αλλ. τ Καλνά βρύσ(η), [προσων. Καλνάς( < καλίνα) + σιουλνιάρ(ι)]. Καλνούδα, η κά., [καλνιά + ούδα]. Καλουγριές, οι βν., [καλουγριά, από το γυναικείο µοναστήρι, που ιδρύθηκε στην περιοχή λίγο πριν από το 1960]. Καλτσίκ(η) µύλους, τ κά., [επών. Καλτσίκης + µύλους, τουρ. kalcı(= αυτός που λιώνει µέταλλα, διυλιστής)]. Καµπλουκέφαλου, το βν., [καµήλα + αρχ. κεφαλή]. Κανάκ(η) τ αµπέλια, τ κά., [επών. Κανάκης + αµπέλ(ι), κανάκι(= χάδι), ίσως από αρχ. καναχή(= ήχος µουσικών οργάνων]. Καντλάθκα τα χουράφια, τα βν., και κά., υπάρχουν δυο τοπων., [επών. Καντήλας + -θκους + χουράφ(ι), δες καντήλα]. Καντούρ(η) µύλους, τ κά., [επών. Καντούρης (δες καντουριά) + µτγν. µύλος (< αρχ. µύλη)]. Καραµανλή µπαξές, τ βά., [προσων. Καραµανλής + µπαξές, τουρ. karaman(= ηγε- µονία της Ανατολίας)]. Καραούλ(ι), το βν., [καραούλ(ι)]. Καρά ουρµάν(ι), το βά., [τουρ. kara(= τόπος) + ουρµάν(ι)]. Καρά πουρνάρ(ι), το βν., [τουρ. kara(= τόπος) + πουρνάρ(ι), πουρναρότοπος]. Καρδιά, η κά., [αρχ. κάρυον > καρύδι > καρυδιά, από την καρυδιά που υπήρχε]. Καρόδρουµους, ο βν., [κάρου + δρόµους].

3 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Νιγρίτας Καρτάλ(η)ς, ο βν., [καρτάλ(ι)]. Καρύδας, ο βν., [επών. Καρύδας, δες καρύδ(ι)]. Κάστρο, το βν., πάνω από τη Γκουλ(ι)µαρυάκα, [λατ. castrum > µσν. κάστρον]. Καταρούδα, η βν., [αρχ. κατάρα + ούδ(ι)]. Κατσιαούν(η) βίρακας βά., [Προσων. Κατσιαούν(η)ς + βίρακας, από το κοίλωµα που είχε η περιοχή στο κέντρο της, όπου λίµναζαν νερά και το καλοκαίρι και ήταν η λύση για το πότισµα των ζώων]. Κιρασούδα, η βν., [κιρασιά 2. + ούδα].. Κλαδίτ(ι)κους, ο κά., [κλαδί + -ίτ(ι)κους, δες -ίτκους]. Κοιµιτζήδις, οι βν., περιοχή στο Καρά πουρνάρ(ι), [κοιµούµι]. Κόκουτα µπαντίνις, τ βν., [επών. Κόκουτας + µπαντίνα, τουρ. koku(= οσµή)]. Κουκκίν(η) τα πλατάνια, τ βν., [επών. Κοκκίνης + αρχ. πλάτανος, κουκκνίζου]. Κουκκινόχουµα, το βν., [κουκκνόχουµα]. Κουκουλιού τα κµάσια, τ βν., [επών. Κουκουλιός + κµάσ(ι), δες κουκουλιός]. Κουραδάς, ο βν., αλλ. Χρυσορρόης, ο Σαρπουβνός πουταµός για τους Τερπνιώτες, στους στρ. χ. Ξανθόρεµα, [κουραδάς]. Κουτούπα τα χουράφια, τ βν., [επών. Κουτούπας + χουράφ(ι), τουρ. kutup(= πάσσαλος)]. Κουτσιουβός, ο κά., **[αρχ. κόσυµβος(= άκρα, κράσπεδο), βρίσκεται στα κράσπεδα του κάµπου]. Κουφουκώτσια µύλους, τ βν., [επών. Κουφοκώτσιος + µύλους, κουφός + όν. Κώτσιους]. Κρέµασµα, το βν., [κρέµασµα]. Κρουµδόλακκας, ο βν., στα όρια του δάσους Χουµνικού - Νιγρίτας, [κρουµµύδ(ι) + λάκκους]. Κρυουνέρ(ι), το βν., αλλ. Αγιουνέρ(ι), µέρος του Λαγάτρη, [αρχ. κρύος + νιρό]. Κρυσταλλής του µουνουπάτ(ι), τ ς βν., [όν. Κρυσταλλή + µσν. µονοπάτιον]. Κφος, ο βν., [κφος]. Λαγάτρης, ο βν., ποταµός, το Κρυονέρ(ι) και η Γκουστίλα της Τερπνής, [λαγάτρης]. Λακκούδια, τα βν., [λάκκους]. Λάσκο, το βν., η Λιάσκα στους δασικούς χάρτες. Λαφίνα, η αλλ. η Αλαφίνα. Λιάσκα, η βν., αλλ. Λάσκο στους δασικούς χάρτες, [βουλ. liaska(= λεπτοκαρυά)]. Λιάσκα αλαταριά, η βν., στους δασικούς χάρτες, [Λιάσκα + αλαταριά]. Λιασκόλακκας, ο βν. [τοπων. Λιάσκα + λάκκους]. Λιάτσα τ αλώνια, τ βν., [επών. Λιάτσας + αλών(ι)]. Λιβάδ(ι), το κά., [αρχ. λιβ+ς > µτγν. λιβάδιον > µσν. λιβάδιν]. Λιόλια του µουνουπάτ(ι), τ βν., [επών. Λιόλιας + µσν. µονοπάτιον]. Λισσά, η κά., [αρχ. επ. λισσς(= λείος, γυµνός), θηλ. λισσ+ς, είναι επίπεδο και καθαρό µέρος δίπλα στη Νιγρίτα]. Λούτζια, τα βν., δες λεξ., αλλ. Μαχαλάδις, [Μ.Τ. lüdze]. Λουτρινή, η βν., [Λουτρά]. Λόχους, ο βν., [αρχ. λόχος, από το λόχο που είχε εγκατασταθεί εκεί στη διάρκεια του Εµφυλίου πολέµου της περιόδου ]. 501

4 502 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Μακεδονία, η βν., [αρχ. Μακεδονία]. Μαναστήρ(ι), το βν., [µαναστήρ(ι)]. Μαντριά µπουρούνια, τα βν., [µαντρί + τουρ. burun(= άκρο, µύτη)]. Μαρακίνια, τα βν., [ιταλ. marascino(= βυσινιά)]. Μαργαρώνα, η βν., **[λατ. mar(= θάλασσα) + αρχ. γ.(= γη) > µάργα (= ιζηµατογενές πέτρωµα) + -ώνα (Λ.Αν. -ώνας, κατ. τοπων.) > µαργαρώνα, κι ανάπτυξη ρ ]. Μάρµαρα, τα βν., [αρχ. µάρµαρον]. Μαρµαρένια βρύσ(η), η βν., [αρχ. µάρµαρον + βρύσ(η)]. Μαρούδα, η βά., [µαρούδα, από τις µαρούδις που µαζεύονταν στην περιοχή εξαιτίας της υγρασίας που επικρατούσε]. Μασλαρινόστρατα, η βν., [Μασλάρ(ι) + στράτα]. Μαυραµπέλια, τα βν., [µαυρου- + αµπέλ(ι)]. Μαχαλάδις, οι βν., στην περιοχή εγκαταστάθηκαν προσωρινά οι Νιγριτινοί, κατά τη διάρκεια του Α παγκοσµίου πολέµου, αλλ. Λούτζια, [µαχαλάς]. Μεγάλο ρέµα, το βν., η Γκουλιουµαρυάκα στους στρ. χ., [µεγάλος (< αρχ. µέγας + αρχ. ρεµα]. Μερ σ(υ)καµνιά, τ κά., [επών. Μέρτσιος > Μερ + σ(υ)καµνιά, δες επόµενο]. Μέρτσιου σ(υ)κιά, τ κά., [επών. Μέρτσιος + σ(υ)κιά, τουρ. merci(= αυθεντία), ο Μέρτσιος Θωµάς ήταν πρώτο βιολί στη Νιγρίτα]. Μιράς, ο βά., αλλ. Τσίπρους, [µιράς]. Μιρχιά, η κά., [µιρχιά]. Μοίρας του µπούζνου, τ ς κά., [µοίρα + τουρ. bozunma(= αποσύνθεση)]. Μουζντράς, ο βν., αλλ. γκουλόµπαρου, [αρχ. µοσ(αι) + τουρ. dar(= χώρα, σπίτι) (> µουζνταράς) > µουζντράς, σε ελ. µετ. χώρα των µουσών]. Μουσχάθκα, τα κά., [µουσχάθκους]. Μπαγκάνου, το βν., [µπάγκους, δες και τοπων. Τερπνής τραπέζια]. Μπαϊρούδια, τα βά., [µπαΐρ(ι) + -ούδ(ι)]. Μπάκα του κλαδούδ(ι), ντ βά., [επών. Μπάκας + κλαδί + -ούδ(ι), λατ. baca(= κοιλιά)]. Μπάµπους µπάρα, τ ς βά., [µπάµπου + µπάρα]. Μπαντνιά, η κά., [µπατνιά]. Μπατίκια, τα βν., [µπατίκια]. Μπικίρς, ο βν., [τουρ. bıkır(= παρθένος)]. Μπιρ µπαντνιές, τ βν., [τουρ. bir(= πρώτος) + µπατνιά]. Μπλός, ο βν., αλλ. Πλος, [Μπλός]. Μπόγια του ουρµάν(ι), τ βά., [επών. Μπόγιας + ουρµάν(ι)]. Μπραστούδια, τα βν., [µπραστός]. Μπριάτανους, ο βν., **[συµφ. των λ. αρχ. δωρ. πρ.τος(= πρώτος) και αρχ. πλάτανος, από την περιοχή περνά η γκουλιουµαρυάκα και είναι πλατανότοπος]. Μπρουµπτήρ(ι), το κά., [µπρούµπτα]. Μυλουνά το κιραµδαριό, τ βν., αλλ. πλατανούδια, [µυλουνάς + κιραµδαριό]. Μύλους, ο κά., [µύλους]. Νικόλα λάκκους, τ βν., [όν. Νικόλας + λάκκους].

5 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Νιγρίτας Νιγριτνές τσιγκούρις, οι κά., αλλ. Ψυχουγιός, [νιγριτνός + τσιγκούρα]. Νικουλού µύλους, τ βν., [επών. Νικολός + µύλους]. Νταούλη του σιουλνιάρ(ι), τ βν., [προσων. Νταούλης + σιουλνιάρ(ι), νταούλ(ι)]. Ντάφ(η) τα µαντριά, τ βν., [όν. Ντάφης(<Τριαντάφυλλος) + µαντρί]. Ντιρµέν αλτί, το κά., [τουρ. değirmen(= µύλος) + alt(= χαµηλά, κάτω) + επίθ. -ı, σε ελ. µετ. µύλοι που βρίσκονται χαµηλά]. Ντόµπρους, ο κά., [σλ. dobr(= καλός) > ντόµπρος]. Ντουλµάδις, οι κά., [ντουλµάς]. Ντούµπα τ Γιουργουλά, η κά., [ντούµπα, δες τοπων. Πάτουµα τ Γιουργουλά]. Ντραγουµιρού, η κά., [σλ. draga(= κοιλάδα) + αρχ. µέρος]. Ντριµπίτουλου, το βν., **[αρχ δριµ2ς(= τραχύς) + τουρ. yol(= δρόµος), µε δ > ντ, µ > µπ, δες και ζούντουλου]. Ξανθόρεµα, το βν., ο Χρυσορρόης/Κουραδάς στους στρ. χ. [αρχ. ξανθός + αρχ. ρεµα]. Ξηρό σιουλνιάρ(ι), το κά., [αρχ. ξηρς + σιουλνιάρ(ι)]. Ξινάδια, τα βν., [ξινάδια]. Ουρµαντζιλίκ(ι), το βά., [ουρµάν(ι) + τουρ. κατ. -cil + -ik]. Παγούν(ι), το βν., **[συµφ. αρχ. πάγος + (κορφοβ)ούνι]. Παλιάµπιλα, τα κά., [παλιου- + αµπέλ(ι)]. Παλιουκκλησιά, η κά., [παλιου- + αρχ. "κκλησία]. Παλιοχώρα, η βν., στους στρ. χ., η Παλιόχουρα. Παλιόχουρα, η βν., αλλ. Παλιοχώρα στους στρ. χ., [παλιό- + αρχ. χώρα > Παλαιοχώρα, η παλιά θέση της Νιγρίτας]. Παντούσα τα µαντριά, τ βν., [επών. Παντούσας + µαντρί]. Παπαδιά, η βά., [παπαδιά]. Παπάδις, οι βν., [παπάς]. Παπριά, η βά., [πάπρας]. Παραπόταµους, ο κά., [πρόθ. παρά + πουταµός]. Παρατηρητήριον, το βν., στους στρ. χ., [αρχ. παρατηρέω > παρατηρώ]. Πάτουµα τ Γιουργουλά, το κά., [πάτουµα + Γιουργουλάς(τοπων. Νιγρ.), επειδή είναι ίσιωµα]. Πηγάδι, το βν., στους στρ. χ., [µπγάδ(ι)]. Πιτρένια καλύβα, η κά., [πιτρένιους + αρχ. καλύβη]. Πιτρουτούρα, η βν., [πιτρουτούρ(ι)]. Πλάκις, οι βν., [πλάκα]. Πλατανούδια, τα βν., αλλ. τ µυλουνά του κιραµδαριό, [αρχ. πλάτανος]. Πλος, ο βν. αλλ. Μπλος, [πλος]. Πουρναρούδια, τα κά., [πουρνάρ(ι) + -ούδ(ι)]. Ρασµπόια, τα κά., **[τουρ. arazi(= έδαφος) + boy(= ύψος, βάθος) > τ αρασµπόια > τα ρασµπόια, τοποθεσία στα χαµηλά]. Ραχοκοκαλιά, η βν., στους στρ. χ., [ράχ(η) + αρχ. κόκκαλος]. Ραχών(ι) τ Καραµανλή, το βν., [ραχών(ι) + Καραµανλής, δες Καραµανλή µπαξές]. Σάιταλης, ο βά., [επών. Σάιταλης, δες σάιταλης]. Σακλί/σαχλί, το βά., [τουρ. sakli(= µυστικός)]. 503

6 504 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Σαµαράδες, οι βν., στους στρ. χ., [σαµάρ(ι)]. Σαµαρινόν ρέµα, το βν., ο Λαγάτρης στους στρ. χ., [τοπ. Σαµαράδις + αρχ. ρε- µα]. Σαπουντζή λάκκους, τ βν., [επών. Σαπουντζής + λάκκους, λατ. sap > µσν. σαπούνιν]. Σαρπουβνές απουλιάνις, οι βν., [σαρπουβνός + απουλιάνα]. Σαρπουβνές τσιγκούρις, οι βν., [σαρπουβνός + τσιγκούρα]. Σήµα, το βν., στους στρ. χ., [αρχ. σ3µα]. Σίδηρα, τα κά., [αρχ. σίδηρος, από τα εγκαταλειµµένα σίδερα των Άγγλων από τον Α Παγκόσµιο πόλεµο]. Σιαµπάνια, τα βν., [τουρ. saban(= αλέτρι)]. Σίκαλις, οι βν., [σίκαλ(η)]. Σιουλαµάς, ο κά., [τουρ. sulama(= ποτίζω, αρδεύω)]. Σιρκές, ο βν., [τουρ. sirke(= κόνιδα)]. Σκάλα, η βν., [σκάλα]. Σκέµπιρ(η) του δέντρου βν., [επών. Σκέµπερης + αρχ. δένδρον]. Σούκουλου, το βν., [τουρ. su(= νερό) + kul(= δηµιούργηµα)]. Σουλτάνας του δέντρου, τ ς βν., [όν. Σουλτάνα + αρχ. δένδρον]. Σουχνιά γέφυρα, η βν., [σουχνιά + αρχ. γέφυρα]. Στρατουνούδα, η βν., [αρχ. στρατ4ν > στρατώνα + -ούδα]. Στιφάν(ι), το βν., αλλ. το καζάν(ι), [αρχ. στεφάνη]. Στινή, η κά., [αρχ. στενός]. Στρίγκα, η βν., [αρχ. στρ5ξ(= νυχτοκόρακας) > αιτ. στρίγγα]. Στρουβαδιά, η βν., [στρουβάδ(ι), βοσκότοπος µε άφθονο στρουβάδ(ι)]. Συναγουνίστρια, η βν., [από το φόνο µιας αντάρτισσας στον Εµφύλιο πόλεµο της περιόδου ]. Σύνουρου, το κά., [µτγν. σύνορον]. Σφαγεία, τα κά., [αρχ. σφαγε6ον]. Σφιντάν(ι), το βν., [σφιντάν(ι)]. Τζαρτζά µπαντίνα, τ βν., [επών. Τζαρτζάς + µπαντίνα, τουρ. zar(= επιθυµώ πολύ) και κατ. -τζιάς]. Τζιουρτζιλούδα, η κά., [τιουρτζιλιά]. Τιουγκούδια, τα κα. και βν., (υπάρχουν δυο τοπων.), [τιούγκ(ι)]. Τόπ(ι), το βν., [τουρ. top(= στρόγγυλος, κύκλος, στροφή, συστάδα)]. Τουκουζλούκ(ι), το κά., [τουρ. tokuz(= πυκνό και χοντρό ύφασµα), είναι δίπλα στη Γκουλιουµαρυάκα, κοντά στη συµβολή της µε το Στρυµόνα, όπου πιθανώς θα είχε παλιότερα πυκνή άγρια βλάστηση]. Τουρκουµίρµαρα, τα βν., [Τούρκος + µάρµαρα(< τουρ. mermer)]. Τρανή ράχη, η βν., στους στρ. χ., [τρανός + ράχ(η)]. Τρανός λάκκους, ο κά., [τρανός + λάκκους]. Τρανταφλούδα, η βν., [τρανταφλιά, τοποθεσία στην οποία υπάρχουν αγριοτριανταφυλλιές νάνοι]. Τρεις µύλ(οι), οι βν., [αρχ. τρε6ς + µύλους]. Τρίγουνου, το βν., στη συµβολή Στρυµόνα και γκουλιουµαρυάκας, [αρχ. τρίγω-

7 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Τα τοπωνύµια της Νιγρίτας νον]. Τσιακίλια/Τσακίλια, τα κά., [τσιακίλ(ι)]. Τσιάσιους, ο κά., [τουρ. caşus(= διερευνώ), µέρος από όπου φαίνεται όλος ο κά- µπος]. Τσιγκούρις, οι βν., δες Νιγριτνές Τσιγκούρις, Σαρπουβνές Τσιγκούρις, [τσιγκούρα]. Τσιουρακά σ(υ)καµνιά, τ κά., [επών. Τσιουρακάς + σ(υ)καµνιά, τσιουράκ(ι)]. Τσιπλάκ(η)ς, ο βν., αλλ. τσιουπλάκς, [τσιουπλάκ(η)ς]. Τσίπρους, ο βά., αλλ. αραµπόστρατα, µιράς, **[τουρ. çip(= λίγος) + αρχ. 7ος(= ροή)]. Τσιρκέ(η)ζς, ο κά., [τσιρκέζους]. Τσιρόντς, ο βν., [τσιρόν(ι) > τσιρόν(η)ς > τσιρόντς]. Τσιφλίκ(ι), το κά., [τουρ. çiftlik > τσιφλίκι]. Μαύρα αµπέλια, τα βν., [αρχ. µαυρς > µτγν. µαρος + αµπέλ(ι)]. Φαρδύ µουνουπάτ(ι), το βν., [aρχ. ε8φραδ9ς > µσν. φαρδ2ς + µσν. µονοπάτιον]. Φτενοχώραφα, τα βν., στους στρ. χ., [φτηνός (< µτγν. ε8θηνός) + χωράφι (µτγν. χωράφιον < αρχ. χώρα)]. Χαρβάτ(ι), το κά., **[πιθανώς θα είχε κάποιο δέντρο για παρατηρητήριο, όπως το ντραγατίκου δέντρου στην Τερπνή στο Σοχό χαρβάτα = παρατηρητήριο]. Χατζήθκα, τα κά., αλλ. Χατζήδκα, [δες οµώνυµο τοπων. Τερπνής]. Χρυσορρόης, ο βν., λόγια ονοµασία του Κουραδά, ο Σαρπουβνός πουταµός για τους Τερπνιώτες, στους στρ. χ. το Ξανθόρεµα, [αρχ. χρυσς + αρχ. 7οή, η άµµος του είναι χρυσοφόρος]. Ψυχογιός, ο αλλ. Νιγριτνές τσιγκούρις, κά. [από το όνοµα αξιωµατικού που σκοτώθηκε εκεί]. 505

8 Νίκος Λ. Πασχαλούδης β Τοπωνύµια αστικά (Οι γειτονιές της Νιγρίτας) Βουργάρκα αλώνια, τα περιοχή στην ανατολική πλευρά της γειτονιάς Τσιακαλάδις, [Βούλγαρος + αλών(ι), επειδή στα αλώνια που υπήρχαν εκεί έρχονταν παλιότερα συνεργεία από τη Βουλγαρία και αλώνιζαν µε τις ντουκάνες σιτάρια των Νιγριτινών]. Καµινίκια, τα περιοχή στη νοτιοδυτική πλευρά της γειτονιάς Τσιακαλάδις, [αρχ. κάµινος > καµίνι]. Καρακόλ(ι), το γειτονιά στη νοτιοδυτική πλευρά της Νιγρίτας, πίσω από το η- µαρχείο, [τουρ. karakul (= αστυνοµικός σταθµός), επειδή ήταν η αστυνοµία στην περιοχή πριν από την απελευθέρωση]. Μισουχώρ(ι), το κεντρική γειτονιά στην παλιά Νιγρίτα, το ίδιο και στη Σούρπα ήταν κέντρα της κοινωνικής ζωής παλιότερα, [µισο-/µισου-, 1. + αρχ. χωρίον]. Τούµπα, η γειτονιά κοντά στο κέντρο της Νιγρίτας, προς την ανατολική πλευρά της πόλης, [ντούµπα]. Τσιακαλάδις, οι η γειτονιά στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης, στο ψηλότερο µέρος και προς την πλευρά του βουνού, [τσιακάλ(ι)]. Πύργος, ο γειτονιά στη νοτιοδυτική πλευρά της Σούρπας, [αρχ. πύργος, από τα ερείπια πύργου που υπήρχαν στην περιοχή]. 506

Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός].

Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός]. ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Β Β Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός]. βαγιόνια, τα τα βαρέλια, ξηνταδυό βαγιόνια να γιµίσουµι, στη Φραγκιά να πα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 190 Μ µ κτητική ή προσ. αντων., µου/µε, πατέρα µ δεν µπουρεί, µ έδουσις ένα θα σι δώσου δυο, [αρχ. γ > µού/µέ, κτητική αντων. µου]. µ άκλ. µόριο εµ, µ δε θα ρτω, θα σι κουρντίσου,

Διαβάστε περισσότερα

1o Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ. Σχ. Έτος 2012-13 Τάξη Α Μάθημα: Γεωγραφία

1o Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ. Σχ. Έτος 2012-13 Τάξη Α Μάθημα: Γεωγραφία 1o Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ Σχ. Έτος 2012-13 Τάξη Α Μάθημα: Γεωγραφία Πρώτα μαθήματα Γεωγραφίας στην Α Τάξη Γυμνασίου με μαθητές από πολλά Δημοτικά Σχολεία που δεν γνωριζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕμμανουήλ Παπάς, που παλαιότερα ονομαζόταν Δοβίστα, To γεφύρι βρίσκεται στην παροπλισμένη

ΟΕμμανουήλ Παπάς, που παλαιότερα ονομαζόταν Δοβίστα, To γεφύρι βρίσκεται στην παροπλισμένη Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Σερρών 161 Κάνοντας πράξη την ευχή της Προέδρου της Βιβλιοθήκης κας Σοφίας Γεωργιάδου - Σωτηρίου, αλλά και την προτροπή του αγαπητού φίλου κ. Γεωργίου Τσότσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) *************

ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) ************* 1 Τάσος Κολοκοτρώνης 1948 ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) ************* Τάσος Κολοκοτρώνης 2008 Μελβούρνη 2009 2 Προλεγόμενα Καθώς πέρασαν

Διαβάστε περισσότερα

2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου. 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου)

2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου. 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου) 2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου) Ο Άγιος Νικόλαος, ο εν Μύροις ως προστάτης των θαλασσινών είχε τιμητική θέση στο εορτολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 392 Χ χαβάδια, τα χαϊδέµατα, αγκαλιές, φιλιά, χάδια, έρωτες, καµώµατα, [τουρ. hava (=επιθυµία)]. χαβανάς, ο αλλ. ο χαϊβανάς. χαβάν(ι), το γουδί, εργαλείο για το κόψιµο του καπνού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας Εδώ βρίσκεται η εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας. Γιορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΝΟΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Ρεθύμνης...4 Η πόλη του Ρεθύμνου...5 Παραλία Ρεθύμνου... 10 Το χωριό και η παραλία Πλατανιάς... 10 Η παραλία Περιβόλια... 11 Η παραλία Κουμπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ Κατά την αποχώρηση των Βουλγάρων από την περιοχή των Σερρών Βούλγαροι Στρατιώτες και άνδρες του ΕΛΑΣ συνέλαβαν στην περιοχή Μυρκίνου Μυρίνης και Παλαιάς Ζίχνης 350 άτομα

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Το χωριό στα Φηρά... 5 Το χωριό στο Φηροστεφάνι... 6 Το χωριό στο Ημεροβίγλι... 7 Το χωριό Καρτεράδος... 8 Η περιοχή στην Παραλία Καρτεράδου...

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Φ

ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Φ Φ φαγάνα, η αυτός που τρώει πολύ και λαίµαργα, εκσκαφέας, µι φαγάνις άνοιξαν του Στρυµόνα, [φαγανός]. φαγανός, -νιά, -νό αυτός που τρώει µε όρεξη, που τρώει πολύ, φαγάς, [αρχ. σθίω β αόρ. φαγον > µσν.

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ

- 2 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ ` - 2 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, µετατίθεστε στη φρουρά Πλάτης, στην ακριτική περιοχή του Β. ΕΒΡΟΥ. Μια περιοχή µε πολύχρονη ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Ασκληπιάδα Κυριάκου Αντί προλόγου Ανάπλι. Η πόλη η µαγευτική που σαγηνεύει και ταξιδεύει τον καθένα µέσα στο χρόνο. Το πεφταστέρι φωτεινό, ξαγρυπνά πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ του Νικηφόρου Βρεττάκου Πάνω στο χώμα το δικό σου λέμε τ' όνομά μας. Πάνω στο χώμα το δικό σου σχεδιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ! Β ΕΝΟΤΗΤΑ 57 Γενικές οδηγίες Το παρόν πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για κάθε δάσκαλο/εκπαιδευτικό που επιθυμεί να υλοποιήσει μια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά!

Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά! Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά! ιαθεµατική ραστηριότητα από τους µαθητές της Στ τάξης. Σχολικό έτος 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Η Ευρώπη σελ.5 3. Η Ασία σελ.12 4. Η Αφρική - σελ.17 5. Η Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Μ a Ν e t : Β ό ι ο. Τοπωνύμια των Μαστόρων της Πέτρας. Φωτεινή Γιαννουλίδη Θεοδοσία Μαρούτση Tetyana Strashevska Παρασκευή Ζαφείρη

Μ a Ν e t : Β ό ι ο. Τοπωνύμια των Μαστόρων της Πέτρας. Φωτεινή Γιαννουλίδη Θεοδοσία Μαρούτση Tetyana Strashevska Παρασκευή Ζαφείρη Μ a Ν e t : Β ό ι ο Τοπωνύμια των Μαστόρων της Πέτρας Φωτεινή Γιαννουλίδη Θεοδοσία Μαρούτση Tetyana Strashevska Παρασκευή Ζαφείρη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 1.1. Τοπωνύμια: Ταξίδι στο χώρο και το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ (ΣΑΝ ΤΟ ΠΛΙ) Του Παναγιώτη Κοµίλη του ηµητρίου Αθηνα 2012 Τα πρωτότυπα κείµενα του Π.. Κοµίλη, που τα συνέγραψε τη δεκαετία του 90, δακτυλογραφήθηκαν σε υπολογιστή από τη Μελποµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΙΑ ΑΛΕΚΟΥ Ν ΑΓΓΕΛΙΔΗ

ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΙΑ ΑΛΕΚΟΥ Ν ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΙΑ ΑΛΕΚΟΥ Ν ΑΓΓΕΛΙΔΗ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς σε λίγες λέξεις το δημιουργικό πνεύμα του Αλέκου Αγγελίδη. Θαρρώ, δίπλα σ εκείνο το ομηρικό επίθετο «πολύτροπος», που περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί Προσκύνημα στους Ναούς και τις Μονές της Λευκάδας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ email: tourismos@lefkada.gr www.lefkada.gr 1 ΕΥΡΩΠΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ για Πρίντεζι για Ανκόνα

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Λασιθίου...4 Η πόλη του Αγίου Νικολάου...5 Παραλία Χαβάνια...7 Παραλία Αμμούδι...7 Παραλία Κιτροπλατεία...7 Παραλία Άμμος...7 Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

Έχεις χρόνο για τη Μύκονο και την άλλη Μύκονο!

Έχεις χρόνο για τη Μύκονο και την άλλη Μύκονο! Έχεις χρόνο για τη Μύκονο και την άλλη Μύκονο! 1 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Ταξιδεύοντας στη Μύκονο συνειδητοποιείς ότι ο χρόνος μοιάζει διαφορετικός την ίδια ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό στην πόλη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Το νερό στην πόλη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες φύλλο εκπαιδευτικών Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Τη διαδροµή του νερού

Διαβάστε περισσότερα

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο 124 Κυριάκου Κυρ. Παπακυριάκου βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο της ζωής τους 200. ε) Ο Στρυμόνας. Από το πολύστιχο ψήφισμα του δήμου της Αμφιπόλεως του 357 π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες Ένας υπέροχος πολιτισμικός και γαστρονομικός γύρος μιας περιοχής πλούσιας σε αρχαία Ελληνικά και Βυζαντινά μνημεία, η οποία

Διαβάστε περισσότερα