ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτή των, οικονομικού έτους 2010 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κα τάστημα) λογαριασμού σε ΕΥΡΩ με την κατονο μασία «Λογαριασμός για την αξιοποίηση από την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου των κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Δι αχείριση των Μεταναστευτικών Ροών»... 2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση. 3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση. 4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Επέκταση Αστικής Επιβατικής Γραμμής No 15 ( Κε ντρική πλατεία Πάνθεον Plaza) προς κλινική Ιασώ πολυκατάστημα Ικέα & τροποποίηση της υφιστά μενης γραμμής ως προς κάποια δρομολόγια Μεταφορά μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Α.Π 24364/ περίληψη της τροποποιητικής απόφασης, που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1347/ τ.β ) και αφορά στην τροποποίηση της υπ αριθμ. Α.Π 23882/23194/Π12/5/00048Ε/ Ν.3299 /04/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτή των, οικονομικού έτους 2010 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β) απόφασης «Καθο ρισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 155 και 4 του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). 2. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2253 Β ) όμοια και ισχύει. 3. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2246 Β ) απόφασή μας, περί κατάρτισης προϋ πολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ / (ΦΕΚ 665 Β ) απόφαση μας, περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων και κοινοτήτων, για το έτος Τις διατάξεις των π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213) και 189/2009 (ΦΕΚ Α 221). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (κωδικο ποιητικού π.δ. 63/2005, Α 98). 7. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπο λογισμών των δήμων και κοινοτήτων, αποφασίζουμε: ΤΜΗΜΑ Α : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» Άρθρο 1 1. Η υποκατηγορία «673 Προαιρετικές εισφορές, παρο χές και επιχορηγήσεις» της κατηγορίας «67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρή σεις Παροχές Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις Δωρεές» της ομάδας «6 Έξοδα χρήσης» του τύπου του προϋπο λογισμού των ΟΤΑ, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ x 6732 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακριδών x 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες x 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία x

2 29504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία x 6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων x 6737 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) x 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους» x 2. Η υποκατηγορία «751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επι χειρήσεις» της κατηγορίας «75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)» του Κεφαλαίου της «Β Επενδύσεις» του τύπου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «751 Συμμετοχές σε δημοτικές/ κοινοτικές επιχειρήσεις 7511 Συμμετοχή σε αμιγείς δημοτικές/κοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 277 π.δ. 410/1995) 7512 Συμμετοχή σε διαδημοτικές/ διακοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 π.δ. 410/1995) 7513 Συμμετοχή σε κοινωφελείς δημοτικές/ κοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 254 ΚΔΚ) 7514 Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ. 3α και 265 ΚΔΚ) 7515 Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ. 3β ΚΔΚ) 7516 Συμμετοχή σε δημοτικές/ κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές, άρθρου 252 παρ. 3γ και 266 ΚΔΚ) 7517 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού (άρθρου 252 παρ. 4 ΚΔΚ) 7518 Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ) 7519 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ» ΤΜΗΜΑ Β : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 2 Σύνταξη του προϋπολογισμού Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπά τους που υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Κώδικα Δήμων και Κοινο τήτων (ΚΔΚ), να καταρτίσουν Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, παράλληλα με την κατάρτιση του προϋπολο γισμού τους καταρτίζουν και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δρά σης για το 2010 (π.δ. 185/2007), στο οποίο ενσωματώνεται και το Τεχνικό Πρόγραμμα (άρθρο 208 του ΚΔΚ). Ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών καλύπτει το κό στος των δράσεων που προβλέπονται στο Ετήσιο Πρό γραμμα Δράσης. Δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό. Η εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό συνοδεύ εται από το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και υποβάλλεται για έγκριση στη δημαρχιακή επιτροπή και στη συνέχεια στο δημοτικό συμβούλιο. Άρθρο 3 Συμπλήρωση κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού 2. Μέρος II Έξοδα Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων γίνονται ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορη γήσεις Η συγκεκριμένη υποκατηγορία αντικαθίσταται με την παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, με την οποία δη μιουργείται διακριτός κωδικός για την εγγραφή χρη ματοδοτήσεων κοινωφελών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 259 του ΚΔΚ. Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 673 εγγράφονται οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις. Ειδικότερα: ο ΚΑ 6731 αφορά επιχορηγήσεις προς ΝΠΔΔ που κα ταβάλλονται βάσει του άρθρου 202 παρ. 1 του ΚΔΚ και με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο αυτό. Στον ΚΑ 6733 εγγράφονται τα χρηματικά βοηθήματα σε απόρους που χορηγούνται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του ΚΔΚ (αλλά: η προμήθεια ειδών διαβίωσης και περί θαλψης για τους ίδιους θα εγγραφεί στον ΚΑ 6481). Στον ΚΑ 6736 θα εγγραφούν τα ποσά που μεταβι βάζονται σε τρίτους προς υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων, δηλ. αποτυπώνουν υποχρεώσεις που ανέλα βε ο δήμος ή η κοινότητα και περιέχονται στη σύμβαση. Για την ορθότερη παρακολούθηση των πόρων που με ταβιβάζονται μέσω προγραμματικών συμβάσεων, ο ΚΑ 6736 θα αναπτυχθεί σε , κ.ο.κ. ώστε κάθε προγραμματική σύμβαση να παρακολουθείται χωριστά. Στον ΚΑ 6737 θα εγγραφούν τα ποσά των χρημα τοδοτήσεων που παρέχονται σε κοινωφελείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 259 του ΚΔΚ. Για την ορθότερη παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων αυτών, ο ΚΑ 6737 θα αναπτυχθεί σε , κ.ο.κ. ώστε να παρακολουθούνται χωριστά ανά επιχείρηση. Σε αναπτύξεις του ΚΑ 6739 θα εγγραφούν, μεταξύ άλλων, και τα έξοδα των ιδρυμάτων χωρίς νομική προ σωπικότητα (περιουσία που έχει διατεθεί στους ΟΤΑ για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού) για τα οποία έχουν εγγραφεί αντίστοιχα έσοδα σε αναπτύξεις του ΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 75. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 751 Συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις Η συγκεκριμένη υποκατηγορία αντικαθίσταται με την παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, με την οποία δη μιουργούνται διακριτοί τετραψήφιοι κωδικοί για την εγγραφή των συμμετοχών του δήμου ή της κοινότητας ανά είδος επιχείρησης. Οι κωδικοί αυτοί περιλαμβάνουν τόσο τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων του π.δ. 410/1995 και εξακολουθούν να λει τουργούν κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, όσο και αυτές που συστήθηκαν και λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στον ισχύοντα ΚΔΚ. Για την ορθότερη παρακολούθηση των χρηματοδο τήσεων αυτών, οι ανωτέρω τετραψήφιοι κωδικοί θα αναπτυχθούν (επί παραδείγματι ο ΚΑ 7511 θα αναπτυ χθεί σε , κ.ο.κ.) ώστε να παρακολουθείται ξεχωριστά η συμμετοχή ανά επιχείρηση. Οι κωδικοί της υποκατηγορίας αυτής εντάσσονται στον ΚΑ 10 «Οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες». ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 4 1. Η παρούσα απόφαση, καθώς και η υπ αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) όμοια, όπως τροποποιήθηκε και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ισχύει, έχουν εφαρμογή στους δήμους και τις κοινότη τες, στα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους δή μων και κοινοτήτων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), στις αστικές εταιρείες (άρθρο 784 ΑΚ) και τα κοινωφελή ιδρύματα (ΑΝ 2039/1939) των ΟΤΑ, καθώς και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα διέπονται, ως προς τον προϋπολογισμό τους, από τις ειδικές για αυτά διατάξεις. 2. α) Το Τμήμα Α της παρούσας απόφασης ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οικονομικού έτους 2010 και επομένων. Όσοι από τους ανωτέρω φορείς έχουν προχωρήσει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού τους πριν τη δημοσίευση της απόφα σης αυτής, θα προβούν στις τροποποιήσεις που απαι τούνται από την εφαρμογή του Τμήματος Α κατά την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, όταν αυτή πραγματοποιηθεί. β) το Τμήμα Β της παρούσας απόφασης ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Κατά τα λοιπά, για την κατάρτιση του προϋπολο γισμού του έτους αυτού των δήμων, κοινοτήτων και λοιπών φορέων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2246/Β/ ) απόφασή μας, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Κυβερνήσεως. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθμ. 2/83302/Β0041 (2) Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατά στημα) λογαριασμού σε ΕΥΡΩ με την κατονομασία «Λογαριασμός για την αξιοποίηση από την Αρχή Πι στοποίησης και την Αρχή Ελέγχου των κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του γενικού προ γράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μετα ναστευτικών Ροών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 60, 61, 62, 83 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κρά τους και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α / ) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 6 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ. Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέ τρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 (παραγρ. 10) του Ν. 3613/ «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών και Ελεγκτικών Μηχανισμών». 4. Το υπ αριθμ. 118 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 150/ τα / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 5. Την απόφαση με αριθμό 435/2007 της του Συμβουλίου σχετικά με τη «Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περί οδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμμα τος Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών». 6. Την απόφαση με αριθμό 575/2007 της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη «Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και διαχείριση των μετα ναστευτικών ροών». 7. Την απόφαση με αριθμό 573/2007 της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη «Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και διαχείριση των μετα ναστευτικών ροών». 8. Την απόφαση με αριθμό 574/2007 της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετι κά με τη «Σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και διαχείριση των μετα ναστευτικών ροών». 9. Την υπ αριθμ. 2/86009/0041Γ (ΦΕΚ 2509/ τ.β / ) κοινή υπουργική απόφαση περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων Ταμείων που συστάθηκαν ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Δι αχείριση των Μεταναστευτικών Ροών της Ε.Ε.». 10. Την υπ αριθμ. 2/45564/0026/01 απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών (ΦΕΚ 1066/ τ.β / ) «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95». 11. Την υπ αριθμ. 2/39054/0022/08 απόφαση του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1850/ τ.β / ) «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίω σης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινουμένων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007». 12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.α ), σε συνδυασμό με εκείνες των συστατικών πράξεων των αναφερόμενων στην υπό στοιχείο 9 παράγραφο του προοιμίου Ταμείων, που ορίζουν ότι οι δραστηριότητες της Αρχής Πιστοποί ησης και οι λογιστικοί έλεγχοι που διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου χρηματοδοτούνται από την «Τεχνική Βοήθεια» των Ταμείων (άρθρα 16, 29 παρ. 2 και 30 παρ. 5 της 573/2007, 18, 31 παρ. 2 και 32 παρ. 5 της 574/2007, 17, 29 παρ. 2 και 30 παρ. 5 της 575/2007 και 15, 27 παρ. 2 και 28 παρ. 5 της 435/2007) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη, καθ όλη την προγραμματική περίοδο, από την αμοιβή των μελών των ελεγκτικών ομάδων της

4 29506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρχής Ελέγχου και την προμήθεια μηχανογραφικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου, το ύψος της ετήσιας δαπάνης εκτιμάται σε και θα καλύπτεται από την «Τεχνική Βοήθεια» των Ταμείων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση και σκοπός του Λογαριασμού 1. Εγκρίνουμε τη σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) λογαριασμού σε ΕΥΡΩ με την κατονομασία «Λογαριασμός για την αξιοποίηση από την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου των κονδυ λίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μετα ναστευτικών Ροών». 2. Μέσω του λογαριασμού αυτού δύναται να χρημα τοδοτηθεί: α) η προμήθεια μηχανογραφικού υλικοτεχνικού εξο πλισμού των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου του γε νικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών της Ε.Ε.» β) η αποζημίωση των μελών των ελεγκτικών ομάδων των Αρχών Ελέγχου και Πιστοποίησης και η κάλυψη των εξόδων κίνησης για τους σκοπούς των ελέγχων. Άρθρο 2 Πόροι του Λογαριασμού Οι πόροι του λογαριασμού προέρχονται από κονδύλια της Τεχνικής Βοήθειας των Υπεύθυνων Αρχών των: Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (EB): Υπουργείο Προ στασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Διεύθυνση Οικονομικών. Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (I): Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γενική Διεύθυνση Μετανα στευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης/Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης/Τα τμήματα Α και Β. Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (ER): Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής/Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης. Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής (R): Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνο μίας/διεύθυνση Οικονομικών. Άρθρο 3 Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Λογαριασμού 1. Η διαχείριση του Λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από την δι οίκηση και διαχείριση των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Ομάδα διαχείρισης του Λογαριασμού. Τα μέλη της ομάδας διαχείρισης λειτουργούν εντός του ωραρίου και είναι μη αμοιβόμενα. Άρθρο 4 Ομάδα Διαχείρισης του Λογαριασμού 1. Η Ομάδα Διαχείρισης του Λογαριασμού απαρτίζεται από: Τον Προϊστάμενο της 41ης Δ/νσης «Δημοσιονομικών Σχέσεων με ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς» ως Πρόεδρο της Επιτροπής. Τους Προϊσταμένους των Α και Β τμημάτων της αυτής ως άνω Διεύθυνσης, ως μέλη. Οι ανωτέρω αναπληρώνονται από τους κατά νόμο νομίμους αναπληρωτές τους. Ορίζεται γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας δια χείρισης, η οποία απαρτίζεται από: α) τον υπάλληλο του Β τμήματος Λάκκα Κων/νο Κά ρολο ΠΕ/Β β) την υπάλληλο του Β τμήματος Σουγκλάκου Δή μητρα ΔΕ/Α γ) αναπληρώτρια ορίζεται η υπάλληλος του Α τμή ματος κα Τίγκα Ειρήνη ΠΕ/Α 2. Η Ομάδα Διαχείρισης του Λογαριασμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Εποπτεύει το έργο της γραμματειακής υποστήριξης του Λογαριασμού. Είναι αρμόδια για την ανάληψη, διάθεση και κατα νομή των ποσών του λογαριασμού. Εξετάζει, αξιολογεί και εγκρίνει την προμήθεια μη χανογραφικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών της Ε.Ε.» Η γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας διαχείρισης του Λογαριασμού: Οργανώνει και παρακολουθεί τη λογιστική και δια χειριστική κίνηση του Λογαριασμού. Προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από το σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών και κάθε άλλη ενέργεια που θα αφορά στην εύρυθμη λειτουργία ή ενδέχεται να προκύψει κατά τη λειτουργία του λογα ριασμού αυτού. Άρθρο 5 Λειτουργία του Λογαριασμού Καθορίζουμε την κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού ως ακολούθως: Ο εν λόγω έντοκος λογαριασμός θα πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωση των λογαριασμών που λειτουρ γούν στην Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μετα ναστευτικών Ροών». Οι Υπεύθυνες Αρχές των Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (EB), Ευρωπαϊκού Ταμείου Έντα ξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (I), Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (ER) και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής (R) θα ενημερώνουν την Δ41 για το ύψος της τεχνικής βοήθειας και η οποία στη συνέχεια θα εκδίδει τις σχε τικές εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πληρωμές ποσών από το λογαριασμό και οι κα ταβολές στους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται με εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για τη μεταβίβαση ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιού χων. Οι εντολές θα συντάσσονται από την γραμμα τειακή υποστήριξη της ομάδας διαχείρισης του Λογα ριασμού και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Ομάδας Διαχείρισης του Λογαριασμού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Άρθρο 6 Διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και έλεγχος του Λογαριασμού Α. Οι διάφορες κατηγορίες δαπανών θα πραγματο ποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα: Αποζημίωση μέλους ελεγκτικής ομάδας. Η αποζημί ωση των συγκροτούμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρου 2 παρ. 6 της απόφασης αριθμ. 2/86009/0041Γ (ΦΕΚ. 2509/Β / ) ομάδων ελέγχου, προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου. Οι δαπάνες μετακίνησης, διανυκτέρευσης καθώς και η εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση των μελών των ελεγκτικών ομάδων καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 8 της απόφασης αριθμ. 2/86009/0041Γ (ΦΕΚ. 2509/Β / ) και τις διατάξεις της απόφα σης 2/39054/0022/08. Για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών ισχύει ότι προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Τα δικαιολογητικά κάθε είδους δαπάνης συγκεντρώ νονται από τη γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας διαχείρισης του Λογαριασμού. Β) Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού Η προμήθεια εξοπλισμού των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις. Γ) Ο έλεγχος των δαπανών θα ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα φωτοαντίγρα φά τους, δηλαδή τις σχετικές αποδείξεις, εντολές, απο φάσεις, τιμολόγια κλπ. τα οποία και τηρεί η γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας διαχείρισης του Λογαριασμού. Άρθρο 7 Προϋπολογισμός Απολογισμός Η Ομάδα διαχείρισης του λογαριασμού υποβάλλει προς τις Υπεύθυνες Αρχές του άρθρου 2, από τις οποίες προέρχονται τα κονδύλια του λογαριασμού, κατ έτος μέχρι την 30η Δεκεμβρίου υποχρεωτικά τον προϋπολο γισμό, τον απολογισμό και λογιστικές καταστάσεις. Άρθρο 8 Διαδικασία προσδιορισμού οικονομικών αποτελεσμάτων. 1. Το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. 2. Τα τυχόν χρηματικά υπόλοιπα στο τέλος κάθε οι κονομικού έτους παραμένουν στο λογαριασμό και με ταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (3) Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση. Δυνάμει της αρ. 217/2003/2009 Καταλογιστικής μας Πράξης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελω νείου Αθηνών που εκδόθηκε την κατά τις διατάξεις των αρθ και 155 του Ν.2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελω νειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον: Hossain Md Kamal του Md Abu Sayed (Mowsi) και της Aklima(Begum), γεν. το 1978 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών Δωδώνης 123 και νυν αγνώστου διαμονής, με αριθμό διαβατηρίου Q / και με ΑΦΜ: Πολλαπλό τέλος 2.696,85 (δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά), ήτοι το τριπλάσιο των δασμών, σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 2960/2001, που υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με το κώδικα περί Τ.Χ. Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών από την δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (4) Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση. Δυνάμει της αρ.329/2003/2009 Καταλογιστικής μας Πράξης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελω νίου Αθηνών που εκδόθηκε την κατά τις διατάξεις των αρθ και 155 του Ν.2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελω νειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον: Dalili Behnam του Jahfar και της Khanem, γεν στο Ιράν, κάτοικο Αθηνών Πιπίνου 98Α και νυν αγνώστου διαμονής και με αριθμό ειδικού δελτίου αλλοδαπού /19558/ που εκδόθηκε από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Πολλαπλό τέλος ,50 (δεκαεπτά χιλιάδες πεντα κόσια εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά), ήτοι το τριπλάσιο των δασμών και λοιπών φόρων, σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 2960/2001, που υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με το κώδικα περί Τ.Χ. Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. Ο Προϊστάμενος κ. α.α. ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αριθμ /1051 (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί ας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε νέστερα με το Π.Δ. 436/ Το Π.Δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 4. Το Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 5. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 515/1970 «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το Ν.Δ. 264/ Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π. Δ/τος της περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.»

6 29508 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 1037/71 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπι κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημο σίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 8. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/ Την ΚΥΑ υπ αρ. 2/7093/0022/ (ΦΕΚ Β 215) (Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσω πικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχο λείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.). 10. Την αριθμ. 33 της ΠΥΣ «Τροποποίηση και αναμόρφωση της αριθμ. 88/ ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 2470/97 (ΦΕΚ 109/Α/ ). 11. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αριθ /693/ (ΦΕΚ Β 1272) «Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βι οτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Β ημερολογιακού εξαμήνου 2009». 12. Τα με αρ. πρωτ. 6617/03/9/2009 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού. 13. Την από γνώμη του Ανωτάτου Συμβου λίου Εργασίας (ΑΣΕ). 14. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2009 του, στη ΣΑΕΠ 088/3, ποσόν μηνιαίας δαπάνης 4.000,00, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για επτά (7) υπαλλήλους (3 Αρχαιολόγους και 4 Εργάτες ), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Κ Εφορείας Προϊστο ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ως εξής: α) για τους εργάτες, έως 24 ώρες το μήνα, ο καθένας και β) για τους αρχαιολόγους, έως 12 ώρες το μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/12/09. Κυβερνήσεως Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ (6) Επέκταση Αστικής Επιβατικής Γραμμής No 15 ( Κεντρι κή πλατεία Πάνθεον Plaza) προς κλινική Ιασώ πολυ κατάστημα Ικέα & τροποποίηση της υφιστάμενης γραμμής ως προς κάποια δρομολόγια. Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/1994 τ. Α ) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι ατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 346/1986 (Φ.Ε.Κ. 154/1986 τ. Α ) με το οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Νο μάρχες και στις Περιφερειακές Αρχές διανομαρχιακού επιπέδου αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 (Φ.Ε.Κ. 21/1996 τ. Α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και του Ν. 3274/2004 (Φ.Ε.Κ. 195/ τ. Α ) «Οργάνωση και Λειτουργίας των ΟΤΑ Α και Β βαθμού». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1, 2, 7, 8 του Ν. 2963/2001 (Φ.Ε.Κ. 268/2001 τ. Α ) «Οργάνωση και λειτουρ γία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Β 54871/4060/ (Φ.Ε.Κ. 1364/ τ. Β ) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστι κής, μίας γραμμής ως αστικής ή υπεραστικής, καθώς και για τον καθορισμό αφετηριών, τερμάτων, διαδρο μών, στάσεων σταθμών, πρακτορείων εξυπηρέτησης και εκδοτηρίων εισιτηρίων» καθώς και η υπ αριθμ. Α 8949/834/ ( Φ.Ε.Κ. 941 τ.β) απόφαση του Υ.Μ.Ε η οποία αντικαθιστά κάποιες διατάξεις της παραπάνω απόφασης. 6. Την υπ αριθμ. 86/ (Φ.Ε.Κ. 29/2009 τ. Β ) απόφαση του Νομάρχη Λάρισας με την οποία ορίστη κε αρμόδιος Αντινομάρχης του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών ο Χρήστος Καλομπάτσιος. 7. Την υπ αριθμ. 1288/ (Φ.Ε.Κ. 132/2009) από φαση του Νομάρχη Λάρισας «Μεταβίβαση αρμοδιοτή των της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας στον Αντινομάρχη του Τομέα Έργων Υποδομής, Μεταφορών και Επικοινω νιών και Πολιτικής Προστασίας». 8. Την υπ αρίθμ. Σ 8652/ απόφαση του Αντι νομάρχη του τομέα Μεταφορών & Επικ/νιών Λάρισας με την οποία χαρακτηρίσθηκε η νέα Αστική Επιβατική γραμμή No 15 (Κεντρική Πλατεία Πάνθεον Plaza). 9. Την υπ αριθμ. 129/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Νίκαιας, με την οποία γνωμοδοτούν θετικά για την επέκταση της αστικής επιβατικής γραμμής No Η υπ αριθμ. 6658/69363/ βεβαίωση της Δ/νσης Ελέγχου Συντ/σης Έργων του Ν. Λάρισας για τις νέες στάσεις της διαδρομής και ότι το οδικό δί κτυο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση και κίνηση κατάλληλου τύπου και κλάσης αστικού ή ημιαστικού λεωφορείου κάτω από συνήθεις καιρικές συνθήκες. 11. Την υπ αρίθμ. Σ/12852/ απόφαση του Νομάρχη Λάρισας περί οριοθέτησης των ζωνών που αποτελούν το ζωνικό σύστημα κομίστρου στις αστικές γραμμές του ΚΤΕΛ Λάρισας. 12. Το υπ αριθμ. V3635A/4/ET έγγραφο της εταιρείας ΒΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕ, αρμόδια εταιρεία που έχει την ευθύ νη των εγκαταστάσεων του IKEA, με το οποίο συμφωνεί για την στάση μέσα στον αύλειο χώρο του IKEA. 13. Το από πρακτικό αυτοψίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών που βε βαιώνουν ότι το οδικό δίκτυο των αστικών περιοχών εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση και κί νηση κατάλληλου τύπου και κλάσης αστικού ή ημιαστικού λεωφορείου κάτω από συνήθεις καιρικές συνθήκες και οι θέσεις των στάσεων που πρόκειται να τοποθετηθούν

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είναι σύμφωνες με την υπ αριθμ. Β 54871/4060/ (Φ.Ε.Κ. 1364/ τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Με ταφορών και Επικοινωνιών και την Α 8949/834/ (ΦΕΚ 941 τ.β) τροποποίησή της. 14. Το υπ αριθμ. 3447/φ3/ έγγραφο του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε. με το οποίο μας γνωστο ποιεί ότι επιθυμεί την επέκταση και τροποποίηση της γραμμής No 15 καθώς και τις νέεες στάσεις και δια δρομή. 15. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 εδάφιο β του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/ τ. Α ) περί Εθνικού Τυπογραφείου κ.λπ., αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε μέσα στην αστική περιοχή του Δήμου Λαρισαίων & του Δήμου Νίκαιας την επέκταση της γραμμής No 15 (Κεντρική Πλατεία Πάνθεον Plaza) προς το IKEA & ΙΑΣΩ και την τροποποίηση της διαδρομής (μέσω συνοικίας Χαραυγής) για ορισμένα δρομολόγια που θα καθορίσει ανάλογα με τις ανάγκες του επιβα τικού κοινού το Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας. Η επέκταση και τροποποίηση της Αστικής Επιβατικής Γραμμής έχει ως εξής: Α ΓΡΑΜΜΗ No 15: Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ PANTHEON PLAZA IKEA ΙΑΣΩ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ: PANTHEON PLAZA Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ IKEA. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: IKEA ΙΑΣΩ Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ PANTHEON PLAZA. ΣΤΑΣΕΙΣ: ΟΡΕL(μέσα από την νησίδα) INTERHOUSE (μέσα από τη νησίδα) ΑΡΜΟΣ & WESTALIA (X.Θ ) Ανάμεσα ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗ & LARIPLAST (X.Θ στον υπάρχοντα χώρο στάθμευσης της εθνικής οδού) ΙΚΕΑ ΙΑΣΩ (στην είσοδο της κλινικής στον παράδρομο) ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ(Χ.Θ στον υπάρχοντα χώρο στάθμευσης της Εθνικής Οδού) ΚΑ ΡΑΤΖΗΣ OPEL. Β ΓΡΑΜΜΗ No 15: Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΡΑΥΓΗ PANTHEON PLAZA IKEA ΙΑΣΩ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΚΥΠΡΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΦΑΡΣΑ ΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΥΚΑ Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ PANTHEON PLAZA Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ IKEA. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: IKEA ΙΑΣΩ Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ PANTHEON PLAZA Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙ ΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΔΟΥ ΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΥΠΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΛ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΥΚΑ INTERNATIONAL Ι.Ν ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Η γραμμή έως τον ανισόπεδο κόμβο της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και συγκεκριμένα έως και την στάση της OPEL είναι στην Α ζώνη και ισχύουν οι τιμές κομίστρου της ζώνης αυτής. Από τον ανισόπεδο κόμβο της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ εώς το IKEA και επιστροφή η γραμμή είναι στην Β ζώνη και ισχύουν οι τιμές κομίστρου της ζώνης αυτής. 2. Όλες οι στάσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε. και λαμβάνοντας γνώση ο οι κείος Δήμος, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Β 54871/4060/ (Φ.Ε.Κ. 1364/2003 τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως. Λάρισα, 6 Νοεμβρίου 2009 Ο Αντινομάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ Αριθμ (7) Μεταφορά μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α) τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5α του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/ τ.α ), σύμφωνα με τις οποίες οι κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π. ανήκουν στα Α.Ε.Ι., β) την εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αριθμ. 107/ γ) το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Προσωπικού δ) τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση αριθμ. 1433/ ) για τη μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφασίζουμε: Τη μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης Διδα κτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής από τις υφιστάμε νες οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π. του Ιδρύματός μας, προκει μένου να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση του λέκτορα Στυλιανού Δημόπουλου του Αθανασίου από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχο λής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην υπ αριθμ. Α.Π 24364/ Περίληψη της τροποποιητικής απόφασης, που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1347/ τ.β ) και αφορά στην τροποποίηση της υπ αριθμ. Α.Π 23882/23194/Π12/5/ 00048Ε/ Ν.3299 /04/ απόφαση υπαγωγής που αφορά στην επένδυ ση της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ» στις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με κίνητρο της επιχορήγησης και της επι δότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, στη σελίδα που αναφέρεται στο ποσοστό της επιχορήγηση της συμβατικής επένδυσης καθώς και ότι αφορά στην Ιδία Συμμετοχή, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Από το λανθασμένο: «α) με ποσοστό επιχορήγησης για μεν την συμβατική επένδυση ποσό ,40 ευρώ που αντιστοιχεί σε πο σοστό 59% της συμβατικής επένδυσης.

8 29510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των ,60 που αποτελεί ποσοστό 40% επί του συνολικού κόστους της συμβατικής επένδυσης». Στο σωστό: «α) με ποσοστό επιχορήγησης για μεν την συμβατική επένδυση ποσό ,40 ευρώ που αντιστοιχεί σε πο σοστό 59,35% της συμβατικής επένδυσης. β) Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των ,60 που αποτελεί ποσοστό 40,65% επί του συνολικού κόστους της συμβατικής επένδυσης». Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Γενικός Διευθυντής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/2/16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 572 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ Σ 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3345/14-12-2000 (ΦΕΚ 1533/Β/14-12- 2000) 2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 17758/08-09-2005 (ΦΕΚ 1339/Β / 23-09-2005) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2739/B/16-12-2015 ΑΔΑ: ΩΦΒΔΗ-Φ1Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1031 25 Απριλίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 9748/100747/1.10.2012 από φασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΘΕΜΑ: 16 ο Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις και για Υπερωριακή Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Ταχ. Κωδ.: 14 41 Αθήνα Πληροφορίες: Δ.Ρακιτζή Αρ. Τηλεφώνου: 21 52

Διαβάστε περισσότερα