ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που υφίστανται τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών, η διάρκεια του Ταμείου παρατείνεται αυτόματα για ένα (1) ακόμα έτος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να παρατείνεται η διάρκεια του Ταμείου έως το μέγιστο δύο (2) έτη, εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του.» 2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, μετά τις λέξεις «το Ταμείο» προστίθενται οι λέξεις «εξετάζει το κατά πόσον τα πιστωτικά ιδρύματα υλοποιούν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους και». 3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «του ν. 4021/2011» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του ν. 3601/2007». 4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κατατεθειμένο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων» αντικαθίσταται ως εξής: «Περιουσία του Ταμείου αποτελούν οι εισφορές, προς σχηματισμό κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων». 5. Στο άρθρο 3 του ν. 3864/2010, προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: «6. Κάθε αναφορά του παρόντος νόμου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή ΕΤΧΣ, νοείται και ως αναφορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας του άρθρου δεύτερου του ν.4063/2012 (Α 71), στην περίπτωση που ο τελευταίος υποκαταστήσει το ΕΤΧΣ στις αρμοδιότητές του που αφορούν στην χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης ή/και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.» 6. Το άρθρο 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Αρθρο 4 Οργανα Διοίκησης του Ταμείου 1. Ως όργανα Διοίκησης του Ταμείου ορίζονται το Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή του. 1

2 2. Το Γενικό Συμβούλιο είναι πενταμελές. Τρία μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, επιλέγονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, ενώ τις θέσεις των υπολοίπων μελών συμπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Πρόεδρος και ένα ακόμη μελος από τα πρόσωπα που επιλέγονται με τη διαδικασία της παραγράφου 4 έχουν διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριμελής. Δύο εκ των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα ή σε θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4. Το τρίτο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής υποδεικνύεται από τη Τράπεζα της Ελλάδος. 4. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγονται από ειδική προς τούτο επιτροπή αποτελούμενη από ισάριθμους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δύνανται να συμμετέχουν στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου. 5. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για θητεία, με χρόνο λήξης την και δυνατότητα ανανέωσής της για διάστημα ίσο με τον χρόνο τυχόν παράτασης της διάρκειας του Ταμείου. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση πληρούται εντός εξήντα (60) ημερών δια του διορισμού νέου μέλους μέχρις εξαντλήσεως της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους. Εξαιρουμένου του εκπροσώπου στο Γενικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του μέλους που έχει οριστεί από τη Τράπεζα της Ελλάδος, για το διορισμό των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για την ανανέωση της θητείας τους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group. 6. Μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα δύνανται να επιλεγούν ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ουδείς δύναται να επιλεγεί ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής εφόσον: α. έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που επισύρει ποινή φυλάκισης µε ή χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηµατική, β. έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, γ. λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος ή έχει αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρµόδια αρχή ως προς την άσκηση επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί να ασκεί καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση, ή δ. έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωµα. 2

3 7. Οι ιδιότητες του Βουλευτή, µέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής, στελέχους, υπαλλήλου ή συμβούλου χρηματοπιστωτικού ιδρύµατος, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή προσώπου που κατέχει 0,5% ή άνω του μετοχικού κεφαλαίου χρηματοπιστωτικού ιδρύµατος, είναι ασυμβίβαστες µε εκείνην του µέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στέλεχος ή υπάλληλος πανεπιστημίου, οργανισμού ή ιδρύµατος λειτουργικά αυτόνοµου από την Κυβέρνηση, δεν λογίζεται ως στέλεχος της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, δεν είναι ασυμβίβαστη προς το διορισµό ως µέλους του Γενικού Συμβουλίου η ιδιότητα υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου περί του εκπροσώπου αυτού στο Γενικό Συμβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οι σύμβουλοι και το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν μπορούν να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. 8. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να παύονται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, και πριν από τη λήξη της θητείας τους, εφόσον κατά τη διάρκειά της συντρέξουν στο πρόσωπό τους παράγοντες που τους καθιστούν µη επιλέξιµους µε βάση τις παραγράφους 6 και Το Γενικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο i) για την επίβλεψη τη άσκησης των εξουσιών και αρµοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής, της σύμφωνης με το νόμο και τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου εκτέλεσης των πράξεων διαχείρισης και διοίκησης από τα όργανα του Ταμείου και, εν γένει, της σύννομης λειτουργίας του, καθώς και ii) για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που ειδικώς του αναθέτει ο νόμος. Ειδικότερα, τo Γενικό Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρµοδιότητες: α. ελέγχει και επιβλέπει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή και τα όργανα του Ταμείου εκτελούν προσηκόντως τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και διενεργούν τις πράξεις διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης του Ταμείου σύμφωνα με το νόμο, τις αρχές του άρθρου 2 και τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου, β. αποφασίζει για τα θέματα των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 6 και του άρθρου 8, γ. αποφασίζει, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, για τα παρακάτω θέματα: αα) για τη θέσπιση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Ταμείου, που θέτει, ιδίως, τις αρχές γενικής πολιτικής ως προς τη διοίκηση του Ταμείου, τους κανόνες συνεργασίας των οργάνων του, το οργανόγραμμα και τους κανόνες εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του περιλαµβανομένου του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Κανονισμού Λειτουργίας τους, τις προϋποθέσεις σύστασης ενός ή περισσοτέρων συµβουλευτικών οργάνων, το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, τον καθορισμό των όρων διορισµού των µελών τους και των κανόνων συνεργασίας των εν λόγω συμβουλευτικών οργάνων με τα λοιπά όργανα του Ταμείου, καθώς και, εν γένει, την ένταξή τους στο οργανόγραμμα του Ταμείου, ββ) το διορισµό των ανώτατων στελεχών του Ταµείου, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ταμείου, στα οποία περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ο 3

4 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, ο Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, ο Διευθυντής Διαχείρισης Επενδύσεων, ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και ο Νομικός Σύμβουλος, γγ) για τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης στο Ταµείο, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής αµοιβών, δδ) για τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ταµείου, εε) για την ετήσια έκθεση και άλλες επίσηµες εκθέσεις, καθώς και για τις λογιστικές καταστάσεις του Ταµείου, στστ) για το διορισµό εξωτερικών ελεγκτών του Ταµείου, και ζζ) για τη συγκρότηση µιας ή περισσότερων επιτροπών αποτελούµενων από µέλη του Γενικού Συµβουλίου ή και άλλα πρόσωπα και για τον καθορισμό των αρµοδιοτήτων τους. Ειδικά για τα θέματα που αφορούν στην έγκριση του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Γενικού Συμβουλίου και του Κανονισμού Λειτουργίας του, το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει χωρίς προηγούμενη εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ως προς τα λοιπά θέματα, το Γενικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίζει και χωρίς την υποβολή σ αυτό εισήγησης από την Εκτελεστική Επιτροπή αν παρέλθει άκαρπη εύλογη προθεσμία που τάσσει στην Εκτελεστική Επιτροπή για την υποβολή σ αυτό σχετικής εισήγησης. δ. ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρµοδιότητα ανατίθεται στο Γενικό Συμβούλιο από τον νόµο. 10. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για κάθε πράξη διοίκησης του Ταμείου, διαχείρισης της περιουσίας του και επιδίωξης του σκοπού του, που δεν έχουν ειδικώς ανατεθεί στο Γενικό Συμβούλιο, καθώς και για την εκτέλεση και εφαρμογή των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου και τη διενέργεια των πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ενδεικτικώς τις ακόλουθες εξουσίες και αρµοδιότητες: α. εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων, επί θεμάτων αρμοδιότητός του και εκτελεί και υλοποιεί τις αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου, β. µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5, αποφασίζει για θέματα τρέχουσας διαχείρισης και διοίκησης του Ταµείου, περιλαμβανομένων των θεμάτων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2, προκηρύσσει και καταρτίζει συµβάσεις για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, προσλαμβάνει το προσωπικό και τους συµβούλους του Ταµείου και, εν γένει, αναλαμβάνει συµβατικές υποχρεώσεις επ ονόµατι του Ταµείου, δεσμεύει τούτο για όλα τα θέματα, ως προς τα οποία η αποφασιστική αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί στο Γενικό Συμβούλιο, και εκπροσωπεί το Ταμείο δικαστικώς και εξωδίκως, γ. αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρµοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε εκ των µελών της ή σε στελέχη του Ταµείου, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συµβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων Σύµβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύµφωνα προς την παράγραφο 11, και ότι τα λοιπά µέλη της Επιτροπής είναι πρωτίστως υπεύθυνα για τη διοίκηση ενός εκάστου των Τµηµάτων του Ταµείου που είναι αρµόδια αφ ενός µεν για πιστωτικά ιδρύµατα, αφ ετέρου δε για µεταβατικά πιστωτικά ιδρύµατα, κατά την έννοια του άρθρου 63Ε του ν. 3601/

5 Η αρμοδιότητα λήψεως αποφάσεως για κάθε θέμα που δεν έχει ρητώς ανατεθεί στο Γενικό Συμβούλιο ανήκει εν αμφιβολία στην Εκτελεστική Επιτροπή. 11. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος έναντι του Γενικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των αποφάσεών του και για τον έλεγχο της διοίκησης και των πράξεων του Ταμείου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος τηρεί ενήμερο το Γενικό Συμβούλιο, όσο συχνά απαιτείται από αυτό αλλά τουλάχιστον δέκα (10) φορές ετησίως, για την εκτέλεση της πολιτικής και των πράξεων του Ταμείου, για όλα τα γεγονότα και συνθήκες που έχουν ή αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην εκτέλεση της πολιτικής του Ταμείου και στη διοίκηση ή τις πράξεις του. 12. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής: α. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις διορισμού τους και δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Ταμείου, β. ορίζονται με τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη και διατήρηση στις θέσεις τους, προσώπων με εξειδικευμένα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία, γ. δεν δύνανται να μειωθούν κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, δ. δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών ή εσόδων του Ταμείου, ε. αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με το Euro Working Group. 13. Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του Ταμείου, τουλάχιστον δέκα (10) φορές κάθε ημερολογιακό έτος. Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του από το πρόσωπο που τον αναπληρώνει, το οποίο είναι έτερο μέλος του Γενικού Συμβουλίου, εκτός του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών και του προσώπου που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου, και, σε περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει το πρόσωπο που τον αναπληρώνει. Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου συγκαλούνται με κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα μέλη του τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση, εκτός από περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση όλων των μελών, οπότε στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να συγκληθεί σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ως προβλέπεται στην παράγραφο 15, δύνανται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο να συγκαλέσει συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου. Συνεδριάσεις μπορούν να συγκληθούν και κατόπιν αιτήματος δύο (2) μελών του Γενικού Συμβουλίου. 14. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του Ταμείου, τουλάχιστον δε μια φορά την εβδομάδα. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση απουσίας του από τον αναπληρωτή του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας του προεδρεύει το άλλο 5

6 μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται με κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα μέλη της, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση, πλην περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση όλων των μελών, οπότε η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει σε συντομότερο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ως ορίζονται στην παράγραφο 15, καλούνται με τον ίδιο τρόπο. Συνεδριάσεις μπορούν να συγκληθούν και κατόπιν αιτήματος των άλλων δύο μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. 15. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή οι αναπληρωτές τους χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως του προεδρεύοντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του. Εφόσον εκλήθησαν νομίμως, η απουσία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των αναπληρωτών τους δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι προεδρεύοντες του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να καλούν στελέχη του Ταμείου και λοιπούς ειδικούς στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους. 16. Το Γενικό Συμβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Η Εκτελεστική Επιτροπή τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της, ένας εκ των οποίων είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος ή το πρόσωπο που τον αναπληρώνει. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατά περίπτωση, δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία οι αποφάσεις μπορεί να ληφθούν και χωρίς την ύπαρξη απαρτίας. Αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται χωρίς την ύπαρξη απαρτίας είναι έγκυρες από τον χρόνο λήψης τους, αν επικυρωθούν κατά την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου. 17. Κάθε μέλος του Γενικού Συμβουλίου έχει μία (1) ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προεδρεύοντα είναι καθοριστική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να επιτρέπουν τη διεξαγωγή συνεδριάσεων και την ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω γραπτής διαδικασίας ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. 18. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι εμπιστευτικές. Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα των συζητήσεων του επί οποιουδήποτε θέματος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, 6

7 καμία πράξη ή διαδικασία του Γενικού Συμβουλίου δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κένωσης θέσεως ή θέσεων στο Γενικό Συμβούλιο. 19. Ολες οι ενέργειες οποιουδήποτε μέλους του Γενικού Συμβουλίου παραμένουν έγκυρες παρά την διαπίστωση ελαττώματος αναφορικά με το διορισμό, τη καταλληλότητα ή τα προσόντα του μέλους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αυτής και τον Γραμματέα του Γενικού Συμβουλίου. 20. Ο Γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου και ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου.Οι Γραμματείς είναι στελέχη του Ταμείου.» 7.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «του άρθρου 4 παρ. 2 περίπτωση ε» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του άρθρου 16Β». 8. Στο άρθρο 5 του ν.3864/2010 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: «4. Οι μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού του Ταμείου και των στελεχών αυτού δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις δώδεκα (12) για κάθε ημερολογιακό έτος. Οι κάθε φύσεως αποδοχές, αμοιβές, απολαβές και αποζημιώσεις του προσωπικού του Ταμείου και των στελεχών αυτού δεν συνοδεύονται από άλλου είδους παροχές». 9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση αιτήματος αύξησης του ποσού της ήδη χορηγηθείσας κεφαλαιακής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 ή τις παραγράφους 8 και 10 του παρόντος άρθρου, δεν υποβάλλεται νέο επιχειρησιακό σχέδιο και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου.» 10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να εκπονήσει λεπτοµερές σχέδιο αναδιάρθρωσης ή να τροποποιήσει σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο εγκρίνεται από το Ταµείο και στη συνέχεια υποβάλλεται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Υπουργείου Οικονομικών.» 11. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, διαγράφονται οι λέξεις «που έχει προστεθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 103)». 12. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «σε μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε κεφαλαιακή ενίσχυση» και οι λέξεις «στην αύξηση του μελλοντικού κεφαλαίου» διαγράφονται. 13. Το στοιχείο γ της υποπερίπτωσης α της παραγράφου 10 του άρθρου 6 αντικαθίσταται: «γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι η προκαταβολή της εισφοράς είναι αναγκαία προκειμένου να προστατεύεται η σταθερότητα του πιστωτικού 7

8 συστήματος και να διασφαλίζεται η συνεισφορά του στην ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία. 14. Στην υποπερίπτωση δ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 α. οι λέξεις «στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» διαγράφονται, β. οι λέξεις «ως άνω αύξηση» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση», γ. οι λέξεις «κατά το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 2190/1920» αντικαθίστανται με τις λέξεις «κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 11 και την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920». 15. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «για την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος» διαγράφονται και οι λέξεις «αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «κεφαλαιακή ενίσχυση», οι λέξεις «η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» διαγράφονται και πριν τις λέξεις «του Ταμείου» προστίθεται η λέξη «γνώμη». 16. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι που συνομολογούνται κατά τη σύναψη των συμβάσεων προεγγραφής του Ταμείου, του πιστωτικού ιδρύματος και του ΕΤΧΣ για την συμμετοχή του Ταμείου στην κάλυψη υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως του πιστωτικού ιδρύματος.» 17.Τα άρθρα 7 και 7α του ν. 3864/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης Έκδοση μετοχών 1. Η κατά τον παρόντα νόµο κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται µέσω της συµµετοχής του Ταµείου σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος µε την έκδοση κοινών µετοχών ή/και μέσω της κάλυψης από το Ταμείο υπό αίρεση μετατρέψιμων οµολογιών ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων έκδοσης του πιστωτικού ιδρύματος. 2. Το άθροισμα του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη και τα υπέρ το άρτιο ποσά, και το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών της παραγράφου 6, δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτό ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 3. Το Ταμείο καλύπτει τις αδιάθετες κοινές μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα κατ εφαρμογή του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 8

9 (α) Το συνολικό ποσό της αύξησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα υπέρ το άρτιο ποσά, ορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα και δεν μπορεί να: αα. Υπολείπεται του ποσού που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος και που απαιτείται, ώστε ο συντελεστής κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτός ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 3601/2007,να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 6%. Ειδικά για το σκοπό της παρούσας διάταξης δεν συνυπολογίζονται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, οι προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στο ν. 3723/2008, ούτε οι μετατρέψιμες ομολογίες του παρόντος νόμου, έκδοσης του πιστωτικού ιδρύματος. ββ. υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτές ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. (β) Η τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών που καλύπτει το Ταμείο, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα και: αα. Όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, είναι ίση με ή κατώτερη από την μικρότερη εκ των ακόλουθων δύο τιμών: (i) ποσοστό 50% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά την διάρκεια των πεντήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής διάθεσης των μετοχών, και (ii) την τιμή κλεισίματος της μετοχής στην οργανωμένη αγορά κατά την ημέρα διαπραγμάτευσης που προηγείται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής έκδοσης των μετοχών. ββ. Όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή οι μετοχές τους τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για περισσότερες από δέκα (10) ημέρες διαπραγμάτευσης εντός του διαστήματος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μέσης χρηματιστηριακής τιμής, είναι ίση με ή κατώτερη από ποσοστό 50% επί της εύλογης αξίας της μετοχής του πιστωτικού ιδρύματος. Η κατά τα ανωτέρω εύλογη αξία προσδιορίζεται από το μέσο όρο των, προ της αύξησης κεφαλαίου, εκτιμήσεων δύο (2) ανεξάρτητων, από το πιστωτικό ίδρυμα, ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, που διενεργούνται με κοινά αποδεκτές μεθόδους και κριτήρια, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων. Οι εν λόγω ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία ορίζονται από το Ταμείο και το πιστωτικό ίδρυμα, αντίστοιχα. Σε περίπτωση απόκλισης των μέσων τιμών των δύο εκτιμήσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15%, η αξία προσδιορίζεται οριστικά από τρίτο ανεξάρτητο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τις δύο αρχικές εκτιμήσεις. (γ) Η τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών για τους συμμετέχοντες, πλην του Ταμείου, στην αύξηση δεν μπορεί να υπολείπεται της τιμής διάθεσης των κοινών μετοχών που καλύπτει το Ταμείο. 9

10 (δ) Τηρούνται οι όροι της σύμβασης προεγγραφής του άρθρου Πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να προβεί σε μείωση του μετοχικού του κεφαλαίου ή/και του αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών του, στο μέτρο που απαιτείται προκειμένου να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 8 του άρθρου 7γ, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του άρθρου 14 του κ.ν 2190/ Για τους σκοπούς του νόμου η μέση χρηματιστηριακή τιμή της κοινής μετοχής πιστωτικού ιδρύματος ισούται με το κλάσμα όπου αριθμητής είναι το άθροισμα των γινομένων σε ημερήσια βάση της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της μετοχής για όλες τις ημέρες της ορισμένης περιόδου και παρονομαστής είναι το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στην σχετική οργανωμένη αγορά. Για τον υπολογισμό του προηγούμενου εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές πακέτων επί μετοχών. Σε περίπτωση που κατά το διάστημα υπολογισμού διενεργηθούν εταιρικές πράξεις επί της μετοχής, η εν λόγω τιμή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις μεθόδους αναπροσαρμογής της οργανωμένης αγοράς. Εάν οι μετοχές διαπραγματεύονται σε περισσότερες της μίας οργανωμένες αγορές, ως οργανωμένη αγορά για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοείται η κύρια οργανωμένη αγορά διαπραγμάτευσης των μετοχών. 6. Οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες εκδίδονται μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος στην οποία γίνεται ρητή μνεία ότι λαμβάνεται κατ εφαρμογή του παρόντος νόμου και έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο άρθρο 7γ. Η έκδοσή τους δύναται να προηγείται ή να έπεται της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της παραγράφου 3. Η συνολική ονομαστική αξία των μετατρέψιμων ομολογιών ορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του ποσού των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτό ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και του ποσού που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου Η ελάχιστη προθεσμία για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και των επαναληπτικών συνελεύσεων, η οποία αποφασίζει για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και η προθεσμία για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/ Το Ταµείο εκδίδει τίτλους παραστατικούς δικαιωµάτων κτήσης µετοχών για τις κοινές µετοχές που αναλαµβάνει κατά την παράγραφο 3,εφόσον επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, στην αύξηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 α. Οι τίτλοι έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά που 10

11 περιγράφονται στο άρθρο 7β. Οι ιδιώτες επενδυτές που συµµετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου της παραγράφου 3, λαμβάνουν τους τίτλους αυτούς κατά το λόγο της συµµετοχής τους στην αύξηση. 9. Η κεφαλαιακή ενίσχυση που παρέχεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος ή η μετατροπή των μετατρέψιμων ομολογιών ή η άρση των περιορισμών του Ταμείου στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου του άρθρου 7α, εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (Α 106). Για όσο χρόνο το Ταμείο περιορίζεται στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 7 α του νόμου, οι μετοχές που κατέχει το Ταμείο δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας πρότασης και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3461/2006.» «Άρθρο 7 α Δικαίωμα ψήφου 1. Εάν η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 είναι τουλάχιστον ίση με το 10% επί του ποσού της αυξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένων και τυχόν υπέρ το άρτιο ποσών, το Ταμείο ασκεί το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο για τις αποφάσεις τροποποίησης του καταστατικού, περιλαμβανομένης της αύξησης ή μείωσης κεφαλαίου ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού, περιλαμβανομένης της πώλησης θυγατρικών και εξαιρουμένων των τρεχουσών συναλλαγών, ή για όποιο άλλο θέμα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία κατά τα προβλεπόμενα στο κ ν. 2190/1920. Για τους σκοπούς υπολογισμού της απαρτίας και της πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, οι μετοχές του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για θέματα άλλα από αυτά που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής. 2. Το Ταµείο ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα ψήφου, χωρίς τους περιορισµούς της παραγράφου 1,στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος. β) Εάν μετατραπεί υποχρεωτικά το σύνολο των μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές κατά τους όρους του άρθρου 7γ και το πιστωτικό ίδρυμα δεν ολοκληρώσει επιτυχώς, εντός περιόδου 6 μηνών από την ημερομηνία μετατροπής, αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου για ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% του αθροίσματος της συνολικής ονομαστικής αξίας των μετατρέψιμων ομολογιών που κεφαλαιοποιήθηκαν και της συνολικής αξίας (ονομαστική αξία και υπέρ το άρτιο ποσά) της αύξησης κεφαλαίου, του παρόντος εδαφίου. 11

12 γ) Εάν διαπιστωθεί, με απόφαση των μελών του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου, ότι δεν τηρείται η υλοποίηση ουσιωδών δομικών στόχων του σχεδίου αναδιάρθρωσης. 3. Ποσά που καταβάλλονται από το Ταμείο στο πιστωτικό ίδρυμα με την μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 6 λόγω της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων βάσει του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007 δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσοστού της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο Για όσο χρόνο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας περιορίζεται στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου του σύμφωνα με το παρόν άρθρο, πέραν των γνωστοποιήσεων του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 (Α 91): (α)γνωστοποιεί και οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυση σύμφωνα με τον παρόντα νόμο στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησε ή διέθεσε μετοχές, και (β) οι μέτοχοι των πιστωτικών ιδρυμάτων, στα οποία έχει χορηγηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο, οφείλουν να γνωστοποιούν και τις μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν με βάση το συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, πλην αυτών του Ταμείου, όπως αυτές γνωστοποιούνται από το Ταμείο σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση (α). Για τις γνωστοποιήσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9επ του ν. 3556/2007» 18. Μετά το τέλος του άρθρου 7 α του ν. 3864/2010 προστίθενται άρθρα 7β και 7γ, ως εξής: «Άρθρο 7β Τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών 1. Οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (τίτλοι) αποτελούν κινητές αξίες σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α 178) με εκδότη το Ταμείο και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι. 2. Κάθε τίτλος ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του τίτλου να αγοράσει από το Ταμείο, στην τιμή που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, προκαθορισμένο αριθμό κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, τις οποίες έχει αποκτήσει το Ταμείο λόγω της συμμετοχής του σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 7 (δικαίωμα αγοράς). 3. Οι δικαιούχοι των τίτλων λαμβάνουν από το Ταμείο, δωρεάν, ένα τίτλο για κάθε μία νέα κοινή μετοχή του πιστωτικού ιδρύματος την οποία αποκτούν. Οι τίτλοι παραδίδονται στους δικαιούχους ταυτόχρονα με την παράδοση των νέων κοινών μετοχών. Ο αριθμός των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος που αντιστοιχεί σε κάθε τίτλο υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: X = A/B, όπου: 12

13 (Χ) είναι ο αριθμός των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος τις οποίες δικαιούται να αγοράσει από το Ταμείο ο κάτοχος εκάστου τίτλου, (Α) είναι ο συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών που αναλαμβάνει το Ταμείο λόγω της συμμετοχής του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και (Β) είναι ο συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών που αναλαμβάνουν οι ιδιώτες λόγω της συμμετοχής τους στην ίδια αύξηση. Τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται για όλα τα δικαιώματα αγοράς που ασκεί ο ίδιος δικαιούχος και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό. Ο αριθμός των μετοχών που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αναπροσαρμόζεται ανάλογα σε περίπτωση εταιρικών πράξεων. 4. Η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς για κάθε τίτλο ισούται με την τιμή διάθεσης στο Ταμείο των νέων μετοχών, τοκιζόμενη επί δεδουλευμένης βάσης, με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου: 100 μονάδων βάσης για το πρώτο έτος από την έκδοση των τίτλων, 200 μονάδων βάσης για το δεύτερο έτος, 300 μονάδων βάσης για το τρίτο έτος, 400 μονάδων βάσης για το τέταρτο έτος και 500 μονάδων βάσης για το εναπομείναν διάστημα επί του αριθμού των κοινών μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του Τίτλου κατά την άσκηση του δικαιώματός του. Η τιμή άσκησης δικαιώματος αναπροσαρμόζεται ανάλογα σε περίπτωση εταιρικών πράξεων. 5. Τα δικαιώματα αγοράς ασκούνται έως και πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων, εξαμηνιαίως. Πρώτη ημερομηνία άσκησης είναι η αντίστοιχη ημέρα μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων. Δικαιώματα αγοράς που δεν έχουν ασκηθεί έως και την ημερομηνία αυτή παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και οι τίτλοι ακυρώνονται από το Ταμείο. 6. Με την επιφύλαξη των μεταβιβάσεων που λαμβάνουν χώρα συνεπεία άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς, το Ταμείο δεν δύναται να μεταβιβάσει τις υποκείμενες στα δικαιώματα αγοράς μετοχές, για περίοδο 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων. Μετά την λήξη της ως άνω περιόδου και έως την τελική ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 5, το Ταμείο δύναται να μεταβιβάζει τις υποκείμενες στα δικαιώματα αγοράς μετοχές εφόσον έχει γνωστοποιήσει τη σχετική του πρόθεση μαζί με τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει και έχει καλέσει τους κατόχους των τίτλων, μετά από προηγούμενη σχετική ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών: (α) να αποκτήσουν τις προς μεταβίβαση μετοχές σε τιμή ανά μετοχή ίση με την κατώτερη από: (α) την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 4 και 13

14 (β) την μέση χρηματιστηριακή τιμή της εν λόγω μετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ως άνω ημερομηνίας γνωστοποίησης, ή/και (β) να ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς για τις τυχόν λοιπές μετοχές που δικαιούνται να αποκτήσουν από τον τίτλο κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών της παραγράφου 5 (ημερομηνία άτακτης άσκησης). Στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυμάτων των οποίων οι μετοχές δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, οι κάτοχοι των τίτλων δικαιούνται να αποκτήσουν τις προς μεταβίβαση μετοχές στην τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο Εφόσον μεταβιβαστούν από το Ταμείο μετοχές πιστωτικού ιδρύματος με τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, ο αριθμός των κοινών μετοχών που αντιστοιχούν εφεξής ανά τίτλο και δικαίωμα αγοράς αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση του Ταμείου για αποζημίωση των κατόχων των τίτλων για το λόγο αυτό. 8. Εάν, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία άτακτης άσκησης του δικαιώματος, το Ταμείο δεν έχει μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, τις υποκείμενες στα δικαιώματα αγοράς μετοχές που προορίζονταν προς μεταβίβαση, δεν αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των κοινών μετοχών που αντιστοιχούν ανά τίτλο και δικαίωμα αγοράς σε σχέση με τις μετοχές που δεν μεταβιβάστηκαν και το Ταμείο, εφόσον επιθυμεί να προβεί σε πώληση μετοχών του πριν την ημερομηνία λήξης των τίτλων οφείλει να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία. 9. Κατά την διάρκεια της ως άνω εξάμηνης περιόδου η άσκηση των δικαιωμάτων αγοράς αναστέλλεται, ωστόσο οι κάτοχοι των τίτλων δύναται να ασκήσουν τα δικαιώματα αγοράς κατά την ημερομηνία άτακτης άσκησης, καθώς και κατά την εκπνοή της εξάμηνης περιόδου. 10. Εάν οι μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, οι τίτλοι εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην ίδια αγορά μετά από αίτηση του πιστωτικού ιδρύματος, στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής και οι τίτλοι μπορούν να τηρούνται καταχωρημένοι σε άυλη μορφή στο σύστημα τήρησης άυλων τίτλων της εν λόγω οργανωμένης αγοράς. Εφόσον οι υποκείμενες μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, οι τίτλοι δύνανται να εκδοθούν σε άυλη μορφή και να καταχωρηθούν με αίτηση του Ταμείου στα ηλεκτρονικά αρχεία μη εισηγμένων τίτλων που τηρεί η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, άλλως είναι έγχαρτοι. 11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ταμείου, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7γ Υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες 14

15 1. Τα Ταμείο προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 στην κάλυψη υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, τις οποίες εκδίδει πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Οι ομολογίες δύνανται να εκδοθούν σε άυλη μορφή και να καταχωρηθούν, μετά από αίτηση του Ταμείου, στα ηλεκτρονικά αρχεία μη εισηγμένων τίτλων που τηρεί η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ. 2. Οι ομολογίες προσμετρώνται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) του πιστωτικού ιδρύματος. Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης των ομολογιών χρησιμοποιούνται από το πιστωτικό ίδρυμα για την ενίσχυση του συντελεστή κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων στα επίπεδα που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. 3. Οι ομολογίες κατέχονται μόνο από το Ταμείο ή από το πιστωτικό ίδρυμα συνεπεία άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς τους, σύμφωνα με την παράγραφο 16. Εκδίδονται στην ονομαστική τους αξία και είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης, εκτός αν εξαγοραστούν ή μετατραπούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 4. Οι ομολογίες ενσωματώνουν άμεσες, μη εξασφαλισμένες μειωμένης κατάταξης απαιτήσεις του κατόχου τους έναντι του πιστωτικού ιδρύματος και κατατάσσονται ως εξής: (α) ικανοποιούνται μετά τις απαιτήσεις των: (αα) καταθετών ή άλλων πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος με δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης, και (ββ)πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος μειωμένης κατάταξης στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι τίτλων που κατατάσσονται στα πρόσθετα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1) (β) ικανοποιούνται στην ίδια τάξη: (αα) μεταξύ τους χωρίς οποιαδήποτε προτίμηση, (ββ) με τους πιστωτές που συμφωνείται ότι κατατάσσονται στην ίδια τάξη με τις απαιτήσεις εκ των ομολογιών και (γγ) με τους κατόχους άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατατάσσονται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, (γ) ικανοποιούνται πριν τις απαιτήσεις των κοινών μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος και των λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων που κατατάσσονται στην ίδια τάξη με τις κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος. 5. Οι ομολογίες αποφέρουν συμβατικό τόκο λογιζόμενο με ετήσιο επιτόκιο 7%, προσαυξανόμενο κατά 50 μονάδες βάσης ετησίως. Τα ποσά των τόκων καταβάλλονται σε ετήσια βάση σε μετρητά, εκτός αν υφίσταται περίπτωση αντικατάστασης της καταβολής τόκων με καταβολή σε είδος, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η καταβολή τόκων σε μετρητά αντικαθίσταται αυτόματα, κατά το αναγκαίο μέτρο, με καταβολή σε είδος, μέσω της έκδοσης νέων κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος σε τιμή έκδοσης ίση με την 15

16 μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν οι τόκοι ή την ονομαστική αξία, όποια είναι μεγαλύτερη, στις κάτωθι περιπτώσεις: (α) Σε περίπτωση που η καταβολή από το πιστωτικό ίδρυμα οποιουδήποτε ποσού τόκων σε μετρητά έχει ως αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωσή του με την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και ειδικότερα του ελάχιστου συντελεστή κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων, ή (β) σε περίπτωση ανεπαρκών ποσών προς διανομή εφόσον μια τέτοια πληρωμή θα έθετε, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε κίνδυνο την συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος με την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και ειδικότερα του ελάχιστου συντελεστή κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων. Σε περίπτωση μη εισηγμένων μετοχών, η τιμή έκδοσης ισούται με την ονομαστική αξία των κοινών μετοχών του εκδότη. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως διανεμητέα ποσά ορίζονται τα καθαρά κέρδη του πιστωτικού ιδρύματος σε ενοποιημένη βάση για το οικονομικό έτος που προηγείται της ημερομηνίας καταβολής τόκων. 7. Πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών, το ανεξόφλητο κεφάλαιο των ομολογιών μετατρέπεται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος στην τιμή μετατροπής που ορίζεται με την παράγραφο Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η τιμή μετατροπής των ομολογιών σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος ισούται με το 50% της τιμής έκδοσης των κοινών μετοχών που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 7 και καλύπτονται από το Ταμείο. Εάν οι ομολογίες εκδοθούν πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η τιμή μετατροπής ισούται με το 50% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης των ομολογιών και αναπροσαρμόζεται αυτόματα στην τιμή του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον ολοκληρωθεί η αύξηση και επιτευχθεί η ελάχιστη προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 7α συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αν δεν πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7, η τιμή μετατροπής των ομολογιών ισούται με το 25% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης των ομολογιών. Σε περίπτωση που είτε οι κοινές μετοχές δεν είναι εισηγμένες είτε δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά για διάστημα μεγαλύτερο των δεκα (10) ημερών διαπραγμάτευσης εντός του παραπάνω 50ήμερου διαστήματος, τότε η τιμή μετατροπής ισούται με το 50% της εύλογης αξίας της τιμής της μετοχής του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του άρθρου 7. Η τιμή μετατροπής αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων. 16

17 9. Το πιστωτικό ίδρυμα δύναται σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει να μην καταβάλει τόκο επί των ομολογιών. Στην περίπτωση αυτή, οι τόκοι δεν είναι απαιτητοί και δεν συντρέχει γεγονός καταγγελίας του ομολογιακού δανείου, αλλά το σύνολο των ομολογιών μετατρέπεται υποχρεωτικά (κατά συνολικό ποσό κεφαλαίου και τόκων) σε κοινές μετοχές, σε τιμή μετατροπής, η οποία ισούται με το 25% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας καταβολής των τόκων που δεν καταβλήθηκαν. Κατ εξαίρεση, η τιμή μετατροπής ισούται με την ονομαστική αξία των μετοχών σε περίπτωση που είτε οι κοινές μετοχές δεν είναι εισηγμένες, είτε δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών διαπραγμάτευσης εντός του παραπάνω 50ήμερου διαστήματος, είτε η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών είναι υψηλότερη του 25% της ως άνω μέσης χρηματιστηριακής τιμής. Πριν την απόφαση περί μη καταβολής τόκου, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να μειώσει το μετοχικό του κεφάλαιο και τον αριθμό των κοινών μετοχών που έχει εκδόσει, κατά το μέτρο που απαιτείται για την εφαρμογή της τιμής μετατροπής που αναφέρεται στα προηγούμενα δύο εδάφια. 10. Εάν λάβει χώρα γεγονός βιωσιμότητας ή έκτακτο γεγονός σε σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις παραγράφους 11 ή 12 αντίστοιχα, το σύνολο των ομολογιών μετατρέπεται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος στην τιμή μετατροπής της παραγράφου Γεγονός βιωσιμότητας συντρέχει αν ληφθεί απόφαση περί παροχής ενίσχυσης στο πιστωτικό ίδρυμα από τον δημόσιο τομέα ή περί παροχής άλλης αντίστοιχης ενίσχυσης, χωρίς την οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι βιώσιμο κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν θεωρείται γεγονός βιωσιμότητας η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του άρθρου 7 που διενεργείται σε συνδυασμό με την έκδοση των ομολογιών. 12. Έκτακτο γεγονός υφίσταται όταν ο προβλεπόμενος, σύμφωνα με την EBA/REC/2011/1 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, συντελεστής των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, καταστεί μικρότερος του 7%. 13. Σε περίπτωση που, βάσει νέας νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης, οι ομολογίες δεν εξακολουθούν να προσμετρώνται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, το πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, δύναται: (α) Να εξοφλήσει το σύνολο των ομολογιών ή, καθ υπόδειξη της Τράπεζας της Ελλάδος, τμήμα αυτών, πλέον δεδουλευμένων τόκων. (β) Να συμφωνήσει με το Ταμείο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εφαρμογή της ως άνω νέας διάταξης, την τροποποίηση των χαρακτηριστικών των ομολογιών ώστε αυτές να υπάγονται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα στο Ταμείο και το πιστωτικό ίδρυμα, οι ομολογίες που δεν έχουν εξοφληθεί ή επαναγοραστεί από το 17

18 πιστωτικό ίδρυμα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές στην τιμή μετατροπής της παραγράφου Το Ταμείο μετατρέπει αμέσως το σύνολο των ομολογιών σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος στην τιμή μετατροπής της παραγράφου 8, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η ελάχιστη προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 α συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος. 15. Καθ όσο χρόνο υφίστανται ομολογίες: (α) το πιστωτικό ίδρυμα δεν διανέμει μερίσματα στους κοινούς μετόχους, και (β) οποιοδήποτε ποσό που κανονικά προορίζεται προς διανομή στους κοινούς μετόχους, διατίθεται αναλογικά για την καταβολή των τόκων των ομολογιών και τους τόκους ή μερίσματα προς τους πιστωτές ίδιας τάξης και την επαναγορά των ομολογιών και των τίτλων που κατέχουν οι πιστωτές ίδιας τάξης. Οι ανωτέρω υπό στοιχεία (α) και (β) υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύματος ισχύουν σε κάθε περίπτωση διανομής προς τους κοινούς μετόχους, συμπεριλαμβανομένης ιδίως των περιπτώσεων διανομής μερισμάτων ή στοιχείων ενεργητικού, επαναγοράς μετοχών, και επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 και της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 3756/ Το πιστωτικό ίδρυμα δύναται οποτεδήποτε, κατά την διακριτική του ευχέρεια, να επαναγοράζει τις ομολογίες, εν όλω ή εν μέρει, στην τιμή έκδοσής τους πλέον δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δίδεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) οι υπό επαναγορά ομολογίες έχουν αντικατασταθεί ή πρόκειται να αντικατασταθούν από εποπτικά κεφάλαια ίσης ή καλύτερης ποιότητας, και (β) το πιστωτικό ίδρυμα έχει παράσχει στην Τράπεζα της Ελλάδος ικανοποιητικές, κατά την κρίση της, αποδείξεις ότι μετά την εν λόγω επαναγορά τα ίδια κεφάλαιά του θα υπερβούν τον ελάχιστο συντελεστή κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τις εκάστοτε λοιπές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικότερες αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος. Οι ομολογίες που επαναγοράζονται από το πιστωτικό ίδρυμα ακυρώνονται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος. 17. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα χαρακτηριστικά των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 18. Μετά την θέση σε ισχύ του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου προληπτικής εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι ομολογίες προσμετρώνται στα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1), στα επίπεδα που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έκτακτο γεγονός 18

19 συντελείται εάν ο συντελεστής κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 κατέλθει του ποσοστού 5,125%.» 19. Το άρθρο 8 του ν. 3864/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8 Διάθεση μετοχών Το Ταμείο αποφασίζει τον τρόπο και τη διαδικασία διάθεσης των μετοχών σε χρόνο που κρίνει σκόπιμο και πάντως εντός πενταετίας από τη συμμετοχή του στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος εάν εφαρμόζεται το άρθρο 7α, εντός δε διετίας από τη συμμετοχή του στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, εάν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7α. Η διάθεση μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, αφού ληφθούν υπόψη και οι περιορισμοί του άρθρου 7 γ, κατά την κρίση του Ταμείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές διατίθενται εντός των χρονικών ορίων του πρώτου εδαφίου. Η διάθεση των μετοχών εντός των χρονικών ορίων του πρώτου εδαφίου, δεν μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο κράτος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διάθεση πραγματοποιείται με σκοπό την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου, συνεκτιμώντας την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την τήρηση των όρων ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Ταμείου, δύνανται να παρατείνονται οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου.» 20. Το άρθρο 10 του ν. 3864/2010 τροποποιείται ως εξής: α. Στον τίτλο του αντικαθίστανται οι λέξεις «των κοινών μετοχών» με τις λέξεις «του Ταμείου». β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μετά τις λέξεις «Οι κοινές μετοχές του άρθρου 7» προστίθενται οι λέξεις «και οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες του άρθρου 7γ». γ. Οι παράγραφοι 3, 4, 6, 7 και 9 αναριθμούνται σε 2,3,4,5 και 6. δ. Στην περίπτωση α της νέας αναριθμημένης παραγράφου 2 οι λέξεις «παράγραφο 5» αντικαθίστανται με τις λέξεις «παραγράφου 7». ε. Στην νέα αναριθμημένη παράγραφο 4 οι λέξεις «της Τράπεζας» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του πιστωτικού ιδρύματος». 21. Στο άρθρο 11 του ν. 3864/2010 διαγράφεται ο αριθμός 1 και στο τέλος της περίπτωσης β οι λέξεις «του άρθρου 4 παράγραφος 2 περίπτωση ε του παρόντος νόμου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του άρθρου 16Β». 22. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της παραγράφου 8 του άρθρου 4». 23.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «άρθρου 4 παράγραφος 2 περίπτωση ε» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άρθρου 16Β» και οι λέξεις «παραγράφου 5» αντικαθίστανται με τις λέξεις «παραγράφου 8». 19

20 24. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 Α του ν. 3864/2010, οι λέξεις «του Εκτελεστικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται με τις λέξεις «της Εκτελεστικής Επιτροπής». 25.Στο άρθρο 16 Β του ν. 3864/2010 κάθε αναφορά στις λέξεις «το Εκτελεστικό Συμβούλιο», «του Εκτελεστικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται με τις λέξεις «η Εκτελεστική Επιτροπή» και «της Εκτελεστικής Επιτροπής». 26. Η παράγραφος 9 του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υποθέσεις του Ταμείου και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Η υποχρέωση απορρήτου δεν ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.» Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 (Α 40) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 τροποποιείται ως εξής: «10. Μέχρι το διορισμό των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη συγκρότηση των οργάνων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3864/2010, το Ταμείο διοικείται από το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο. Με τον διορισμό των νέων οργάνων διοίκησης καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και παύει η θητεία των μελών του αυτοδικαίως και αζημίως.» 20

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 29 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4051 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα