ΙΣΡΡΙΜΡ ΑΠΙΕ ΣΑΤΣΡΣΗΣΑ ΑΟΑΠΣΤΠΗ & ΠΩΝΗΕΙ ΠΡΡΛΡΟΣΑ ΜΑΙ ΝΤΕΙ ΕΡΓΑ ΑΟΑΦΡΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΡΡΙΜΡ ΑΠΙΕ ΣΑΤΣΡΣΗΣΑ ΑΟΑΠΣΤΠΗ & ΠΩΝΗΕΙ ΠΡΡΛΡΟΣΑ ΜΑΙ ΝΤΕΙ ΕΡΓΑ ΑΟΑΦΡΡΑ"

Transcript

1 ΙΡΤΟΙΡ 2011

2 ΙΣΡΡΙΜΡ ΑΠΙΕ ΣΑΤΣΡΣΗΣΑ ΑΟΑΠΣΤΠΗ & ΠΩΝΗΕΙ ΠΡΡΛΡΟΣΑ ΜΑΙ ΝΤΕΙ ΕΡΓΑ ΑΟΑΦΡΡΑ

3 1983: φμβαςθ αγοράσ τεχνογνωςίασ από τθν KLEEMANN HUBTECHNIK GmbH Γερμανίασ και ίδρυςθ τθσ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ 1985: Ρλοκλιρωςθ των παραγωγικϊν εγκαταςτάςεων ςτθν ΒΙ.ΠΕ Μιλκίσ 1986: Ζναρξθ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ 1999: Ειςαγωγι ςτο Χ.Α.Α. 1999: Κδρυςθ τθσ KLEFER ςτθ ΒΙ.ΠΕ. Μιλκίσ 2000: Κδρυςθ τθσ KLEEMANN ASANSOR ςτθν Σουρκία 2001: Ζναρξθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ του νζου εργοςταςίου θλεκτρονικϊν και αυτοματιςμοφ ςτθ ΒΙ.ΠΕ. Μιλκίσ 2002: Ζναρξθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ του νζου εργοςταςίου καταςκευισ καλάμων και ανελκυςτιρων χωρίσ μθχανοςτάςιο (MRL) ςτθ ΒΙ.ΠΕ. Μιλκίσ 2004: Εγκαίνια του κζντρου διανομϊν ςτον Αςπρόπυργο Αττικισ 2005: Κδρυςθ τθσ KLEEMANN LIFTOVI ςτθ ερβία 2006: Κδρυςθ τθσ KLEEMANN LIFT RO ςτθ Ρουμανία 2007: Κδρυςθ τθσ Moda Lift ςτθ ΒΙ.ΠΕ. Μιλκίσ 2010: Ρλοκλιρωςθ καταςκευισ Πφργου Δοκιμϊν ςτθ ΒΙ.ΠΕ. Μιλκίσ (55m)

4 Σο όραμα τθσ KLEEMANN είναι να είμαςτε παγκοςμίωσ: ΑΠΙΕ Τγεία & Αςφάλεια Ακεραιότθτα Αγάπθ για τον Άνκρωπο & τθ Δουλειά μασ Πρόοδοσ & Καινοτομία ΣΡΑΣΗΓΙΜΡΙ ΣΡΧΡΙ Ποιότθτα Άριςτθ Εξυπθρζτθςθ υνεχισ Ανάπτυξθ Οικονομία Πόρων

5 Προϊόντα Τψθλι ποιότθτα / Καινοτόμα Προϊόντα / Εξειδικευμζνεσ Λφςεισ Ολοκλθρωμζνθ ςειρά προϊόντων Τπθρεςίεσ Γριγορθ & ευζλικτθ εξυπθρζτθςθ Διαρκι τεχνικι υποςτιριξθ (24ωρθ τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ, γριγορθ παράδοςθ ανταλλακτικϊν, υποςτιριξθ ςτθν εγκατάςταςθ) Σεχνικι εκπαίδευςθ

6 Η KLEEMANN είναι εταιρία παραγωγισ και εμπορίασ Ρλοκλθρωμζνων υςτθμάτων Ανελκυςτιρων Είναι από τισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ του κλάδου ςτθν Ευρωπαϊκι και διεκνι αγορά (πάνω από νζα ςυςτιματα ι 2% τθσ παγκόςμιασ αγοράσ ανελκυςτιρα) Απολαμβάνει θγετικι κζςθ ςτθν διαρκϊσ αναπτυςςόμενθ Ελλθνικι αγορά (περίπου 72% ςε εγκατεςτθμζνεσ μονάδεσ) Οι πωλιςεισ του ομίλου διεκνϊσ: πραγματοποιοφνται ςε 90 χϊρεσ, με κφριεσ αγορζσ τθν Αγγλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Βζλγιο, Ρωςία, ερβία, Σουρκία, Αυςτραλία και Κφπρο.

7

8 KLEEMANN (ζργα): , ΠΑΓΜΡΞΙΑ ΑΓΡΡΑ (ζργα):

9 KLEEMANN (ζργα): 8.000, ΕΝΝΑΔΑ (ζργα):

10 Εργοςτάςιο Ζδρα τθσ εταιρίασ Εργοςτάςιο Θαλάμων Εργοςτάςιο Ηλεκτρονικϊν Μζντρο διανομϊν Αςπροπφργου

11 Πφργοσ δοκιμϊν τθσ εταιρίασ

12 KLEFER ΒΙ. ΠΕ. ΜΙΝΜΙ

13 KLEEMANN ASANSOR ΜΩΟΣΑΟΣΙΟΡΤΠΡΝΗ, ΣΡΤΡΜΙΑ

14 KLEEMANN LIFTOVI ΒΕΝΙΓΡΑΔΙ, ΕΡΒΙΑ

15 KLEEMANN Lift Ro (Βουκουρζςτι, Ρουμανία)

16 ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΑΓΩΓΕ τισ πωλιςεισ ΡΞΙΝΡΤ δεν υπολογίηονται οι ενδοεταιρικζσ πωλιςεισ

17 ,4% 58,6% ,15% 58,85% ,3% 52,7% ,5% 49,5% ,3% 44,6% ΕΚΣΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΩΛΗΕΙ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ τισ πωλιςεισ ΡΞΙΝΡΤ δεν υπολογίηονται οι ενδοεταιρικζσ πωλιςεισ

18 ΕΝΝΑΔΑ 1. «Πακζτο» 2. Ανακαίνιςθ 3. Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία ςτο Ευρφ Κοινό ΕΠΩΣΕΡΙΜΡ 1. Νζα Καινοτόμα Προϊόντα 2. Ανάπτυξθ Δικτφου 3. Ενίςχυςθ Δθμιουργία Θυγατρικϊν

19 ΕΝΝΑΔΑ Κίνθτρα για τθν προϊκθςθ παραγγελιϊν ολοκλθρωμζνων ανελκυςτιρων που εξαςφαλίηουν ςυμβατότθτα των υλικϊν και μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτον τελικό χριςτθ Ολοκλθρωμζνο πακζτο λφςεων και υπθρεςιϊν για τθν ανακαίνιςθ των ανελκυςτιρων (εξειδικευμζνεσ λφςεισ, κάλυψθ Κ.Τ.Α.) Πρόγραμμα επικοινωνίασ ςτο ευρφ κοινό που περιλαμβάνει τθλεοπτικι καμπάνια, εμφανίςεισ ςε περιοδικά ποικίλθσ φλθσ, κλαδικά και ειδικά, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, χορθγίεσ, κ.α.

20 ΕΠΩΣΕΡΙΜΡ Ενδυνάμωςθ του τμιματοσ R & D για ανάπτυξθ νζων και πιο ανταγωνιςτικϊν προϊόντων τόχοσ θ κάλυψθ όλων των αναγκϊν των πελατϊν μασ Διεφρυνςθ πελατολογίου & ανάπτυξθ διανομισ Ανάπτυξθ πωλιςεων ςε υπάρχουςεσ χϊρεσ και ειςαγωγι ςε νζεσ αγορζσ Νζεσ εμπορικζσ ςυνεργαςίεσ / Θυγατρικζσ ςε χϊρεσ που παρουςιάηουν ζντονθ οικοδομικι δραςτθριότθτα ι που ζχουν κατά τθν πλειονότθτα τουσ ανελκυςτιρεσ που χριηουν ανακαίνιςθσ Νζεσ παραγωγικζσ μονάδεσ τθσ KLEEMANN ι Θυγατρικϊν για τθν παραγωγι εξειδικευμζνων προϊόντων

21 Ρλοκλθρωμζνα υςτιματα Ανελκυςτιρων Τδραυλικοί & Μθχανικοί Ανελκυςτιρεσ με Μθχανοςτάςιο Τδραυλικοί & Μθχανικοί Ανελκυςτιρεσ χωρίσ Μθχανοςτάςιο - MRL Οικιακοί Ανελκυςτιρεσ Αντιςειςμικοί & Αντιβανδαλικοί Ανελκυςτιρεσ Ανελκυςτιρεσ Πυροςβεςτϊν Ανελκυςτιρεσ Φορτίων Ανελκυςτιρεσ Αυτοκινιτων Ανελκυςτιρεσ Νοςοκομειακϊν φορείων Ανελκυςτιρεσ Μζγιςτθσ Επιφάνειασ Dumbwaiters

22 Τποςυςτιματα Ανελκυςτιρων Θάλαμοι, Πόρτεσ, Ηλεκτρονικά Τδραυλικά & Μθχανικά υςτιματα Ανφψωςθσ Μεταλλικά φρεάτια Ανταλλακτικά Ανακαίνιςθ ανελκυςτιρων Μυλιόμενεσ κάλεσ & Διάδρομοι υςτιματα τάκμευςθσ / Ανφψωςθσ Αυτοκινιτων Αναβατόρια κάλασ

23 Πλεονεκηήμαηα ζε ζτέζη με απλό σδρασλικό ανελκσζηήρα Φακειόηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο έσο θαη 50 % Άξηζηε πνηόηεηα θίλεζεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο βαιβίδαο Bucher (C-LRV), αλεμάξηεηε από ην αλπςνύκελν θνξηίν θαη ηε ζεξκνθξαζία Βέιηηζηε αθξίβεηα ζηάζκεπζεο (ππεξθαιύπηεη ην λέν πξόηππν ΔΝ 81-2/Α3). Γελ απαηηνύληαη: δηάηαμε δηόξζσζεο ζπλεκίηνλνπ θαη πιένλ ζπζηήκαηα αζηέξα - ηξηγώλνπ ή soft starter Περιλαμβάνεηαι Οδήγεζε από Inverter (VVVF) Φσηηζκόο ζαιάκνπ ηερλνινγίαο LED Ηιεθηξνληθόο πίλαθαο κε εηδηθή ιεηηνπξγία standby mode (Τίζεληαη εθηόο ιεηηνπξγίαο θώηα, display θαη ν inverter, όηαλ δελ θηλείηαη ν αλειθπζηήξαο) Πξνξπζκηζκέλε ειεθηξνληθή βαιβίδα, inverter θαη πίλαθαο, γηα επθνιόηεξε εγθαηάζηαζε

24 Πλεονεκηήμαηα ζε ζτέζη με απλό μητανικό ανελκσζηήρα Φακειόηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο έσο θαη 55% Άξηζηε πνηόηεηα θίλεζεο Βέιηηζηε αθξίβεηα ζηάζκεπζεο (ππεξθαιύπηεη ην λέν πξόηππν ΔΝ 81-1/Α3) Μεησκέλν ξεύκα εθθίλεζεο (κηθξόηεξε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζην θηίξην) Περιλαμβάνεηαι Gearless κεραλή Οδήγεζε από Inverter (VVVF) Φσηηζκόο ζαιάκνπ ηερλνινγίαο LED Ηιεθηξνληθόο πίλαθαο κε εηδηθή ιεηηνπξγία standby mode (Τίζεληαη εθηόο ιεηηνπξγίαο ν inverter, ηα θώηα θαη ηα display όηαλ δελ θηλείηαη ν αλειθπζηήξαο) Πξνξπζκηζκέλνο inverter θαη πίλαθαο, γηα επθνιόηεξε εγθαηάζηαζε

25 ATLAS MRL (Gearless VVVF) Μητανικός Ανελκσζηήρας Υφρίς Μητανοζηάζιο: Η ηδαληθή ιύζε Μεραληθνύ Αλειθπζηήξα Φσξίο Μεραλνζηάζην γηα σθέιηκν θνξηίν κέρξη θαη: 5000kg (Super Gigas) 2500kg (Gigas) 1275kg (2:1) 1050kg (1:1) Δηδηθόο ζρεδηαζκόο γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε Μέγηζηε ηαρύηεηα: 1,6m/sec Πηζηνπνηεηηθό Δμέηαζεο Τύπνπ ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 95/16 ΔΚ

26 MAISON LIFT PLUS Ο ΝΕΟ Οικιακός Ανελκσζηήρας: Γελ απαηηεί θξεάηην αλειθπζηήξα, νύηε επηπιένλ ρώξν γηα κεραλνζηάζην Καηάιιεινο γηα σθέιηκν θνξηίν έσο 450kg Φακειέο απαηηήζεηο ζε Βάζνο Ππζκέλα & Ύςνο Τειεπηαίνπ Οξόθνπ Φακειή θαηαλάισζε & αζόξπβε ιεηηνπξγία Μέγηζηε ηαρύηεηα: 0,52 m/sec Γηαζέηεη απηόκαην απεγθισβηζκό Πηζηνπνηεηηθό Δμέηαζεο Τύπνπ ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 95/16 ΔΚ

27 COMPACT Ανελκσζηήρας Φορηίφν Ωθέιηκν θνξηίν έσο 1.500kg Γηαζηάζεηο πιαηθόξκαο έσο 2.000mm x 1.600mm Μέγηζηε δηαδξνκή: 11,5m Μέγηζηε ηαρύηεηα: 0,15m/s Πηζηνπνηεηηθό Δμέηαζεο Τύπνπ ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία Μεραλώλ 98/37/ΔΚ

28 FLEXYLIFT MRL / MR Η εσέλικηη λύζη Τδρασλικού Ανελκσζηήρα: Αλειθπζηήξαο κε ή ρσξίο κεραλνζηάζην Ιδαληθόο γηα θάζε θηίξην κε ρακειό βάζνο ππζκέλα θαη πεξηνξηζκέλν ύςνο ηειεπηαίνπ νξόθνπ. Καηάιιεινο γηα σθέιηκν θνξηίν από 450kg έσο 1.000kg Με ειεθηξνληθή βαιβίδα πςειήο πνηόηεηαο Μέγηζηε ηαρύηεηα: 1,0m/sec Απηόκαηνο Απεγθισβηζκόο Πηζηνπνηεηηθό Δμέηαζεο Τύπνπ ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 95/16 ΔΚ

29 Κσλιόμενες ζκάλες και διάδρομοι Ο ιεηηνπξγηθόο ζρεδηαζκόο ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πνιιαπιέο επηινγέο δηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ, πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ηαηξηάδεη κε ην πεξηβάιινληα ρώξν γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. Ιδαληθή πξόηαζε γηα αεξνδξόκηα, Μεηξό, εκπνξηθά θέληξα, μελνδνρεία, γξαθεία θιπ. Καιύπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη έρνπλ πςειή απόδνζε. Μεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη ειάρηζηε ζπληήξεζε Αζόξπβε ιεηηνπξγία θαη πνηνηηθή ιεηηνπξγία Σήκαλζε CE θαη πιήξεο πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 115 Δύθνιε θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε Δγγύεζε θαη πνηόηεηα KLEEMANN

30 KLEEMANNPARK σζηήμαηα ζηάθμεσζης KPS σζηήμαηα ανύυφζης ασηοκινήηφν KTS Κάζε πεξίπησζε κειεηάηαη θαη ζρεδηάδεηαη εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξννξίδεηαη από εηδηθεπκέλνπο κεραληθνύο ηεο KLEEMANN Δύθνιε θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε Πηζηνπνηεκέλν πξντόλ κε ζήκαλζε CE Δγγύεζε θαη πνηόηεηα KLEEMANN

31 ΙΔΗΡΟΚΑΣΑΚΕΤΕ ΦΡΕΑΣΙΟΤ Λύζεις θρεαηίφν με ασηοθερόμενες ή επιηοίτιες ζιδηροκαηαζκεσές για ηην εγκαηάζηαζη ανελκσζηήρα όηαν δεν σπάρτει θρεάηιο. Η θαηαζθεπή πξνζαξκόδεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ζαο, ζρεδηάδεηαη από κεραληθνύο ηεο εηαηξίαο θαη πξνζθέξεηαη κε πνηθηιία επηινγώλ γηα ηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν (RAL βακκέλε ιακαξίλα, γπαιί θιπ.) ηόζν γηα ην ζθειεηό, όζν θαη γηα ηα πιατλά. Δζσηεξηθή ή εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζην θηίξην Μπνξεί λα εγθαηαζηαζεί νπνηνδήπνηε πξντόλ ηεο Kleemann. Μέγηζην θνξηίν 5000Kg Απνηέιεζκα πςειήο αηζζεηηθήο Πνηόηεηα θαη εγγύεζε KLEEMANN

32 MAISONLIFT BASIC Η ιδανική ζτέζη ποιόηηηας και ηιμής Ωθέιηκν θνξηίν κέρξη 450kg Μέγηζηε δηαδξνκή κέρξη 15m Μέγηζηε ηαρύηεηα 0,15m/s Απαίηεζε γηα Β.Π. 75mm Διάρηζην Υ.Τ.Ο. 2300mm Μέγηζηε επηθάλεηα θακπίλαο: 1,65 m 2 Πηζηνπνηεηηθό εμέηαζεο ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία κεραλώλ 98/37/EC

33 DUMBWAITER Traction MRL αλειθπζηήξαο κηθξώλ θνξηίσλ Η ηδαληθή ιύζε γηα εζηηαηόξηα, γξαθεία, δηακεξίζκαηα, μελνδνρεία, λνζνθνκεία, ηξάπεδεο θιπ. Μέγηζηε ηαρύηεηα: 0,4 m/sec Μέγηζην θνξηίν: 150 Kg Μέγηζηε επηθάλεηα θακπίλαο: 1 m 2 Μέρξη 12 ζηάζεηο (max 35m δηαδξνκή) Σρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ην EN 81.3 Αζόξπβε ιεηηνπξγία Γξήγνξε θαη εύθνιε εγθαηάζηαζε Πνηόηεηα θαη εγγύεζε KLEEMANN

34 freestair Ελεσθερία ζηην κίνηζη! Απόιπηα ειεγρόκελε ιεηηνπξγία κε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία ή δπλαηόηεηα γηα ηξηθαζηθό ξεύκα Σρεδηαζκόο γηα ηε κέγηζηε αζθάιεηα θαη άλεζε Αηζζεηηθή πνπ πξνζαξκόδεηαη ζην ρώξν ζαο Διάρηζηνο απαηηνύκελνο ρώξνο εγθαηάζηαζεο Δύθνιε θαη γξήγνξε ηνπνζέηεζε Γεξκαληθή θαηαζθεπή Πηζηνπνίεζε κε ζήκαλζε CE θαη Πηζηνπνηεηηθό Δμέηαζεο Τύπνπ

35 Φαλιδφηές πλαηθόρμες Γηα αλύςσζε θνξηίσλ ή νρεκάησλ Καηαιακβάλνπλ ειάρηζην ρώξν ζην θηίξην πνπ πξννξίδνληαη λα εγθαηαζηαζνύλ Σύκθσλα κε ηελ νδεγία κεραλώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2006/42/EΚ Μέρξη 3000Kgr σθέιηκν θνξηίν Φεηξνθίλεηνο δηαθόπηεο θαζόδνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο Πηζηνπνίεζε Δμέηαζεο Τύπνπ από TUV Austria Διιάδνο θαη πιήξε ζήκαλζε CE Δύθνιε θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε Δγγύεζε θαη πνηόηεηα KLEEMANN

36 υμβουλευτικό κζντρο ανακαίνιςθσ χεδιαςτικό πρόγραμμα διαμόρφωςθσ καλάμων Cabin Configurator Πλιρθσ Διαδικτυακι υποςτιριξθ Kleemann Partners Εκπαιδευτικά ςεμινάρια πελατϊν

37 Περιςςότερο ανταγωνιςτικά προϊόντα Προϊόντα για νζεσ αγορζσ Ανελκυςτιρεσ υψθλϊν ταχυτιτων μεγάλων διαδρομϊν (Πφργοσ Δοκιμϊν) Νζεσ υπθρεςίεσ (Ηλεκτρονικζσ πωλιςεισ, ςυςτιματα ενθμζρωςθσ κατάςταςθσ παραγγελίασ)

38 Τπερςφγχρονοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ Ιδιόκτθτεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ m2 ςε ςυνολικι ιδιόκτθτθ ζκταςθ m άτομα ανκρϊπινο δυναμικό 220 Πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ (150 Μθχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μθχανικοί) Ανκρωποκεντρικι κουλτοφρα

39 Κουλτοφρα επικοινωνίασ & ςυνεχοφσ μάκθςθσ (προϊοντικι εκπαίδευςθ, επιδότθςθ μεταπτυχιακϊν πρ/των, απαςχόλθςθ ςπουδαςτϊν) Ενδυνάμωςθ προςωπικοφ (εναλλαγζσ ςε κζςεισ εργαςίασ, επιδότθςθ γεφματοσ, κάλυψθ μεταφοράσ εργαηομζνων, δωρο-επιταγζσ) Πρόγραμμα εναρμόνιςθσ εργαςιακισ και προςωπικισ ηωισ (ςυνεργαςία με το ΑΠΘ ςτο πρόγραμμα ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΦΕΛΕΡΕΚ) Προςταςία υγείασ προςωπικοφ (ομαδικι αςφάλιςθ, προλθπτικοί ζλεγχοι, ιατρείο, νοςθλεφτρια, επιτροπι υγιεινισ και αςφάλειασ) Προαγωγι πνεφματοσ εκελοντιςμοφ (τράπεηα αίματοσ)

40 χεδίαςθ ανελκυςτιρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ φιλικϊν προσ το περιβάλλον (green edition lifts) χεδίαςθ ανελκυςτιρων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ΑμΕΑ (Maisonlift, Freestair) Εξοικονόμθςθ κερμικισ ενζργειασ (ειδικά κάτοπτρα φυςικοφ αερίου ςε όλθ τθν παραγωγι) τιριξθ ςε κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ: πυρόπλθκτουσ, Κζντρο Κοινωνικισ τιριξθσ Κιλκίσ Ενίςχυςθ κοινωνικϊν πρωτοβουλιϊν (δωρεζσ, χορθγίεσ, γιορτζσ)

41 KLEEMANN PROJECTS AUSTRALIA, Sydney Ferrari & Maserati Exhibition Center ATLAS Traction MRL Lifts, Shaft Structure

42 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Rhodes Island Atrium Prestige Hotel 2 Traction MRL Lifts

43 KLEEMANN PROJECTS IRELAND, Belfast Obel Building 3 Blocks 6 Traction MRL Lifts

44 KLEEMANN PROJECTS UK, Brighton American Express Brighton Stadium 8 Traction MRL Lifts, 1 Hydraulic MRL Lift

45 KLEEMANN PROJECTS IRELAND, Dublin Lansdowne Road (Aviva Stadium) 16 Traction MRL Lifts, 2 Hydraulic Lifts

46 KLEEMANN PROJECTS SLOVENIA, Maribνr Raifaisen Bank Hydraulic Panoramic Lift

47 KLEEMANN PROJECTS EGYPT, El-kureimat Power Plant 4 Traction Earthquake Resistant Lifts

48 KLEEMANN PROJECTS RUSSIA, Moscow Offices Building Panoramic Lifts

49 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Athens Various Shopping Centers Panoramic Lifts

50 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Athens Offices Building Panoramic Lifts

51 KLEEMANN PROJECTS ROMANIA Offices Building Panoramic Lifts, Shaft Structure

52 KLEEMANN PROJECTS REPUBLIC OF SINGAPURE Tanjog Pagar Plaza MaisonLift MRL Hydraulic Lifts, Shaft Structures

53 KLEEMANN PROJECTS LITHUANIA, Vilnius Santariski University Hospital 7 Traction Lifts, Antibacterial Cabins

54 KLEEMANN PROJECTS ESTONIA, Tallinn Art Museum Hydraulic Lift, 10 tons

55 KLEEMANN PROJECTS GERMANY, Berlin Tempelhofer Hafen Shopping Centre 7 Traction MRL Lifts, 6 Hydraulic Lifts

56 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Athens Athens Metro Stations Panoramic Lifts

57 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Athens 420 Olympic Games Projects Hydraulic & Traction Lifts

58 KLEEMANN PROJECTS THE NETHERLANDS, Bloemendaal Winkelcentrum ATLAS Traction MRL Lifts

59 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Thessaloniki International Airport ATLAS Traction MRL Lift, Panoramic Cabin

60 KLEEMANN PROJECTS IRELAND, Dublin Dundrum Business Park 2 Traction MRL Lifts

61 KLEEMANN PROJECTS LATVIA, Riga Airport Hydraulic Panoramic Lift

62 KLEEMANN PROJECTS NORWAY, Oslo Shopping Mall 3 ATLAS Traction MRL Lifts, 2 Shaft Structures

63 KLEEMANN PROJECTS CARIBBEAN, St. Lucia Bay Walk Shopping Mall ATLAS Traction MRL Lifts

64 KLEEMANN PROJECTS SERBIA, Belgrade Public Insurance Building Hydraulic Panoramic Lift

65 KLEEMANN PROJECTS JORDAN, Amman Kirresh Auto Mall Hydraulic Car Lifts

66 KLEEMANN PROJECTS IRELAND, Limerick ECCO Shoes Stores IRELAND, Cork UCC Atrium-2 Traction MRL Lifts

67 KLEEMANN PROJECTS RUSSIA, Rostov Offices Building RUSSIA, St. Petersburg Shopping Mall Hydraulic Panoramic Lifts

68 KLEEMANN PROJECTS ALBANIA, Tirana Citypark Shopping Mall FlexyLift Hydraulic MRL Lift

69 KLEEMANN PROJECTS AUSTRIA, Sölden Ski Center UKRAINE, Kiev Shopping Mall ATLAS Traction MRL Lifts, MaisonLift, Shaft Structure

70 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Thessaloniki Store Benetton FlexyLift Hydraulic Lift

71 KLEEMANN PROJECTS RUSSIA, Moscow Luxury Apartments 21 ATLAS 1:1 Traction Panoramic MRL Lifts

72 KLEEMANN PROJECTS RUSSIA, Lipetsk Offices Buildings Hydraulic Panoramic Lifts

73 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Thessaloniki ABB Office Hydraulic Lifts (heavy weights)

74 KLEEMANN PROJECTS MONTENEGRO, Kotor Hotel Astoria FlexyLift Hydraulic MRL Lift, Dumbwaiter

75 KLEEMANN PROJECTS IRELAND, Limerick Rochestown Park Hotel Traction MRL Lift

76 KLEEMANN PROJECTS SERBIA, Belgrade Hotel Townhouse 27 ATLAS Traction Panoramic MRL Lift

77 KLEEMANN PROJECTS SAUDI ARABIA, Jubail Saline Water Conversion (SWCC) ATLAS Traction MRL Lifts

78 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Crete - Minoan Palace Hotel Escalators

79 KLEEMANN PROJECTS FYROM, Skopje Vero Center Supermarket 19 Lifts, 12 Moving Walks

80 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Crete - Super Market EAS Escalators & Moving Walks

81 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Athens West Plaza Mall Escalators & Moving Walks

82 KLEEMANN PROJECTS GREECE, Thessaloniki - Night Club Vogue Escalator

83 KLEEMANN PROJECTS BOSNIA AND HERZEGOVINA, Banja Luka - Mercator Centre Moving Walks

84 KLEEMANN PROJECTS GERMANY, Heidelberg Swimming Pool GERMANY, Munich - Theater Special Hydraulic Projects

85

86

87

88

89

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Α (Ύιε Α Λπθείνπ) Φεθηαθή Ηιεθηξνληθή-Λνγηθέο Πύιεο Γηδάζθσλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθσλν: 99616199

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ (εγγεγξακκέλνπ ζην ΔΣΔΚ) Φωηοβοληαϊκά ςζηήμαηα με Δγκαηεζηημένη Ιζσύ 20kWp μέσπι και 150kWp Δγώ ν/ε Μειεηεηήο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ 2011 Περιεχόμενα Θεζκηθό πιαίζην Μειέηε απόδνζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο Μεζνδνινγία Απνηειέζκαηα Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΩΝ Εηζαγσγή... 3 Δηδαθηηθή Ελφηεηα 2.1. Παξαγσγή βηνινγηθήο ειηάο... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T.

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TÜV TIMES No.11 Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 TÜV AUSTRIA HELLAS Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 Ι 153 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 Διονφςησ Μπαλοφρδοσ, Διευθυντήσ Ερευνών ΕΚΚΕ Γαβριήλ Αμίτςησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΣΕΙ Αθήνασ Γιώργοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα