Územný plán obce Makov Návrh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Územný plán obce Makov Návrh"

Transcript

1 Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, Ţilina, tel.: 041/ , MT: Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ ČASŤ Základné údaje Riešenie územného plánu Návrh záväznej časti V Ţiline 02/2006 ÚPN O Makov návrh riešenia 1

2 Riešiteľský kolektív : Hlavný riešiteľ Urbanizmus Doprava Ing. Vodné hospodárstvo Elektrická energia Telekomunikácie Plyn Ţivotné prostredie Krajinná ekológia PPF Ing. arch. Peter Krajč Ing. arch. Peter Krajč Roman Tiso Ing. Michal Leštach Karol Kollár Karol Kollár Karol Kollár Ing. arch. Peter Krajč RNDr. Pavel Auxt Daniela Tomanová ÚPN O Makov návrh riešenia 2

3 Obsah 1 Úvod Základné údaje 4 2 Riešenie územného plánu obce Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu (vúc) Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce Širšie vzťahy a začlenenie obce do systému osídlenia Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania Návrh funkčného vyuţitia územia obce Návrh riešenia bývania občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie Vymedzenie zastavaného územia obce Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov Návrh riešenia záujmov obrany štátu, poţiarnej ochrany, ochrany pred povodňami, civilne ochrany Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, prvkov úses a ekostabilizačných opatrení Návrh verejného dopravného vybavenia Návrh verejného technického vybavenia Koncepcia starostlivosti o ţivotné prostredie Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území a chránených loţiskových území a dobývacích priestorov Vymedzenie plôch vyţadujúcich zvýšenú ochranu Vyhodnotenie perspektívneho pouţitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely Hodnotenie navrhovaného riešenia 83 3 Návrh záväznej časti všeobecné Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného vyuţitia Určenie prípustných, obmedzujúcich, alebo vylučujúcich podmienok pre vyuţitie územia Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianského vybavenia, rekreácie a priemyslu Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia Zásady a regulatívy pre ochranu kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a vyuţívanie prírodných hodnôt a prvkov MÚSES Zásady a regulatívy pre starostlivosť o ţivotné prostredie Vymedzenie zastavaného územia obce Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonavanie delenia a sceľovanie pozemkov, pre asanáciu, pre chránené časti krajiny a stavebné uzávery Určenie častí obce pre ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny Zoznam verejnoprospešných stavieb Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb C. Dokladová časť 110 ÚPN O Makov návrh riešenia 3

4 1 ÚVOD 1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi Obstarávateľ: Osoba spôsobilá na obstarávanie: Okres: Spracovateľ dokumentácie : Spracovateľ KEP Obec Makov Ing. arch. Miroslav Kontriš Čadca Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Nám. gen. M. R. Štefánika 5, Ţilina, IČO: , DIČO: RNDr Pavel Auxt autorizovaný architekt HLAVNÉ CIELE A PROBLÉMY KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI Dôvody obstarania ÚPN Obec Makov doposiaľ nemala spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá riešila urbanistický rozvoj územia. Preto hlavným dôvodom je absencia základného územnoplánovacieho nástroja pre sústavné komplexné priestorové usporiadanie a funkčné vyuţitie územia obce. Hlavné ciele obstarania ÚPN 1. definovanie základných zásad a záväzných regulatívov pre optimálne priestorové usporiadanie a funkčne vyuţitie katastra obce Krasňany 2. stanoviť prípustné, obmedzené, či zakázané funkčné vyuţitie plôch a určiť zásady starostlivosti o ţivotné prostredie, ochranu kultúrnohistorických hodnôt a prvkov krajiny, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľajú na územnom systéme ekologickej stability. 3. definovať nové hranice zastavaného územia 4. stanoviť zásady verejného dopravného a technického vybavenia 5. definovať verejnoprospešné stavby VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Obec nemala platný územný plán ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO SÚBORNÝM STANOVISKOM V prvej etape územnoplánovacieho procesu boli spracované prieskumy a rozbory na celé katastrálne územie obce. Následne na ich základe vypracované a schválené zadanie ÚPN O Makov (oznámenie vyvesené dňa ) slúţilo a podklad pre vypracovanie konceptu ÚPN O Makov. Koncept bol spracovaný v priebehu Po vypracovaní konceptu prebehlo pripomienkové konanie od do Sporné otázky boli predmetom ďalších jednaní, po ktorých bolo vypracované a dňa 13. októbra 2004 schválené súborné stanovisko. Riešenie ÚPN je v celku súlade so schváleným súborným stanoviskom. Niektoré otázky vzhľadom na stupeň podrobnosti riešenia ÚPN nebolo moţné doriešiť. Riešenie si vyţaduje vypracovanie ďalších podrobnejších dokumentácii a územno-plánovacích podkladov (ďalej ÚPP). Jednou z takých dokumentácií je Posúdenie vplyvu na ţivotné prostredie (EIA) na zámery hlavne v lokalite Kasárne. ÚPN O Makov návrh riešenia 4

5 1.1.4 SÚPIS POUŢITÝCH PODKLADOV PRI SPRACOVANÍ ÚPN - digitálny polohopis vo formáte DXF - výškopis digitalizovaný z mapových podkladov v m 1: Štátne mapy odvodené v mierke 1: základné mapy Slovenska v mierke 1:10 000, 1:25000 formát TIF, JPG - ÚPN VÚC Ţilina, 1998 (Ing.arch. Kropitz, Ing. arch. M. Pivarči) - Regionálny územný systém ekologickej stability krajiny, okres Čadca - situácia elektrickej siete Makov - súpis parciel evidencie nehnuteľností - súpis vydaných územných rozhodnutí a stavebných povolení - Sčítanie ľudu, domov a bytov z roku Súpis pamiatok na Slovensku (1967) - konzultácie s organizáciami a správcami sietí - publikácie Makov - turistická mapa Makova - Rozvojová stratégia turistického potenciálu Severozápadné Kysuce mikroregión Makov, Archekta Čadca, 4 People, Obec Makov - LHP platný na obdobie od do , Lesoprojekt Zvolen,pobočka Ţilina. - krajino-ekologický plán, 2002, RNDr. Pavel Auxt - Studia rozptýlených osídlení obce Makov z roku 1990, ktorá podrobne skúma pamiatkový stav objektov ÚPN O Makov návrh riešenia 5

6 2 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS VYMEDZENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA Záujmovým územím obce Makov je kataster susednej obce Vysoká nad Kysucou a časť územia leţiaca v Českej republike. S územím našich západných susedov má Makov spoločný záujem v oblasti rozvoja zimnej a letnej rekreácie v lokalitách Bumbálka a Kasární. Česká republika je zdrojom pracovných príleţitostí. Makov má s Kolárovicami spoločný záujem v oblasti Čerenky, kde je potenciál rozvoja rekreácie (zimné športy lyţovanie) VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA Riešené územie je vymedzené hranicou katastra obce Makov a je spracované v dvoch základných mierkach výkresov. Širšie územie, kde sú dokumentované aj záujmy obce Makov v iných katastroch je riešené v mierke 1: Samotná obec (kataster) je spracovaná v mierke 1: PRÍRODNÉ PODMIENKY Geológia Makov a jeho katastrálne územie patrí do dvoch orografických celkov: Javorníkov a Turzovskej vrchoviny. Obidve pohoria sú budované treťohornými flyšovými horninami stredného aţ vrchného eocénu, tzv. zlínskymi vrstvami račianskej jednotky magurského flyšu. Tieto sú v podstate zloţené z ílovcov a pieskovcov, ktoré sa striedajú v mocných súvrstviach v podobe predĺţených pásov. Geomorfológia Podľa geomorfologického členenia patrí územie do podsústavy Karpát, provincie Vonkajšie Západné Karpaty a oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Západné Beskydy. Petrografická skladba podnietila hornatinový a vrchovinový reliéf eróznych brázd. Tvary sú modelované hladko, dominujú pásma chrbtov, miestami rozčlenenými priečnymi dolinami. Medzi typické javy na Kysuciach patria zosuvy pôdy, vyskytujúce sa viac menej na celom území flyšového pásma. Najvyššou kótou katastrálneho územia je Veľký Javorník 1070 m n.m., ktorý je zároveň najvyšším bodom pohoria Hydrologické pomery Územie katastra odvodňuje rieka Kysuca so svojimi pravostrannými a ľavostrannými prítokmi. Kysuca je najvodnatejším prítokom Váhu. Zdrojom vodnatosti sú výlučne daţde a snehové zráţky. Povrchový odtok je preto veľký, ale nevyrovnaný. V k.ú. Makova preteká Kysuca pozdĺţne celým centrom intravilánu. Bočnými prítokmi sú: Čierny potok, Pavelkovský potok, Trojačanka, Nekorancov, Bugalov a Papajovkský potok. Technický stav brehov môţe ovplyvniť kvalitu, ale aj moţnosti, stupeň a bezpečnosť vyuţitia územia popri toku. Prameň Kysuce je definovaný v prírodnej rezervácii Hričovec. Typickou vlastnosťou vodných tokov na Kysuciach je ich rozkolísanosť, ktorá je daná jednak časovým rozdelením vodnatosti podľa mikroklimatických pomerov, jednak flyšovým podloţím, ale aj zmenou kultúr v neprospech krajinnej vegetácie tvoriacej zachytávajúce ÚPN O Makov návrh riešenia 6

7 bariéry. Orografické, geomorfologické a geologické pomery povodia Kysuce zapríčiňujú nadmernú veľkosť odtoku, vodnú eróziu a prudký priebeh povodňových vĺn. Spolu s pôdnymi pomermi spôsobujú devastáciu povrchu územia katastra, odnos pôdy do údolia tokov s veľkým mnoţstvom splavenín, poškodzovania brehov záplavami za povodní, ako aj neustále prehlbovanie tokov. Nepriaznivé geologické a hydrogeologické pomery a slabé zvodnenie hornín majú za následok tieţ nedostatok zásob podzemnej vody. Z dôvodu vysokého potenciálu zásob kvalitných povrchových vôd bolo celé územie katastra /celý okres/ vyhlásené za súčasť chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy Javorníky. Hĺbková erózia dna Kysuce a jej prítokov sa negatívne prejavuje na stabilite svahov, spôsobuje odplavovanie splaveninového materiálu z vlastného alúvia. Deformuje sa prirodzený vývoj koryta, ktoré sa dostáva aţ na úroveň eróznej bázy. V záujme zabezpečenia dostatočnej prietokovej kapacity koryta Kysuce boli realizované úpravy toku a stabilizované päty svahov koryta kamennou nahádzkou. Zvýšené kapacity koryta boli dosiahnuté rozšírením dna, rýchlejšie odvádzajú vody z povodia najmä v období vysokých stavov, ale v období malých prietokov sa voda stráca v plochom a širokom dne, výrazne sa tým zniţuje ekologická funkcia toku. Nezanedbaniteľným prejavom hĺbkovej erózie je zmena hladiny spodnej vody. Klimatické pomery Územie patrí do chladnej klimatickej oblasti (s nadmorskou výškou nad 600m n.m.) - priemerné ročné teploty sa pohybujú 6,7 o C - priemerný ročný úhrn zráţok mm - priemerný počet jasných dní/rok 20% - priemerný počet zamračených dní/rok 80% - trvanie obdobia so snehovou pokrývkou dní - maximum snehovej pokrývky cm - trvanie vykurovacieho obdobia dní - počet letných dní v roku počet mrazových dní v roku 90 Výrazne členité územie katastra má zásadný vplyv na rozmiestnenie klimatickogeografických typov. V území katastra sú vyčlenené tieto typy : 1. Horská klíma mierne chladná s malou inverziou teplôt, vlhká aţ veľmi vlhká s teplotami v januári - 4 aţ -6 C a teplotami v júli 16 aţ 17 C a ročnými úhrnmi zráţok mm. 2. Horská klíma chladná s malou inverziou teplôt vlhká aţ veľmi vlhká s teplotami v januári - 5 aţ 6, 5 C, s teplotami v júli 13, 5 aţ 16 C a s ročnými úhrnmi zráţok mm. Vplyv krajiny na urbanistickú štruktúru Morfológia krajiny veľmi ovplyvnila formovanie urbanistickej štruktúry katastra. Osady sa zakladali v údoliach pri potokoch na slnečných stráňach, alebo v horských priestoroch, často ťaţko prístupných, ale vhodne orientovaných na svetové strany. Najčastejšie sa vyuţívali juţné, východné a západné svahy. Najväčšie zoskupenia osídlenia však vznikali v polohách, ktoré boli ľahšie prístupné, dobre oslnené a rovinaté. Podobne aj medzisídelné (väzby medzi osadami) sa podriaďovali morfológii terénu. Napriek tomu sú prístupové cesty často v sklonoch a šírkových parametroch nevyhovujúce pre súčasné dopravné prostriedky. Osady boli v minulosti nezávislé na samotnom jadrovom území. O čom svedčia aj niektoré zhluky osád, prípadne medziosadných väzieb. V súčasnosti by mali komunikačné väzby medzi sídelnými jednotkami inklinovať k jadru Makova. Negatívne pôsobenie tvrdých klimatických podmienok, nedostupné časti katastra odsúdili v zimnom období ťaţko prístupné osady na postupný prechod z obytnej funkcie na rekreačnú. Prirodzeným vývojom však dochádza k zániku niektorých osád, ktoré mnohokrát tvoria dva či tri domy. Nepriaznivý vplyv na obytnú funkciu týchto osád je fakt, ţe technická ÚPN O Makov návrh riešenia 7

8 vybavenosť (vybavenie vodovodom, kanalizáciou, plynom a pod.) je na nízkej úrovni a finančné nároky na jej dobudovanie v ťaţko prístupnom teréne sú limitom rozvoja. Ďalším negatívnym faktorom v území je geologická skladba podloţia, ktoré je náchylné na erózie a zosuvy, čím sa zvyšuje riziko výstavby objektov a stavebných zásahov. Krajinno-estetické hodnoty územia Morfológia, vegetačný kryt, klimatické pomery a fauna krajiny vytvárajú mozaiku prírodných hodnôt, ktoré sa prejavujú aj vizuálne ako dynamické rázovité prostredie typické striedaním odlesnených a zalesnených plôch, kopcov a dolín, vrastlej solitérnej zelene doplnených objektmi viac či menej estetickej a historickej hodnoty. Hodnotné výhľady moţno nájsť po celom katastri. Niektoré z nich sú vyznačené vo výkresovej časti. 2.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU (VÚC) Základným dokumentom pre koncepčné riadenie územia regiónu je ÚPN VÚC Ţilinského kraja. Nasledujúce citácie vzťahujúce sa k riešenému územiu sú vybraté z kapitoly 2.20 Záväzné regulatívy územného rozvoja ÚPN VÚC Ţilinského kraja: V oblasti štruktúry osídlenia - Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenných ţivotných podmienok obyvateľov regiónu, - Rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj, V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu: - Podporovať diferencované regionálne potreby vyuţitia rekreácie a turizmu pre zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, hlavne na Kysuciach, pre upevňovanie zdravia a rekondíciu obyvateľstva, predovšetkým miest Ţiliny. -...v CHKO Kysuce a Horná Orava podporovať aj kvantitatívny rozvoj s budovaním vybavenosti pre turizmus v mestách a vidieckych sídlach. Vyuţiť polohu Kysúc a Oravy, ktoré sú dobre dostupné z veľkých sídelných aglomerácií v susednej Českej republike a v Poľsku a budovať vybavenosť pre hromadnú zahraničnú návštevnosť so športovým a relaxačným zameraním plošne vo všetkých horských a podhorských sídlach, pri Oravskej Priehrade a na Oraviciach. V oblasti hospodárstva a trvalo udrţateľného zdroja V oblasti hospodárskeho rozvoja vytvoriť podmienky pre zvýšenie: - podielu zamestnanosti v terciálnom sektore - stupňa komplexnosti odvetvovo - produkčnej štruktúry Ţilinského kraja - diverzifikácie odvetvovej štruktúry hlavne na úrovni stredných a malých podnikov (perspektívu majú nové výrobné prevádzky, ktorých produkcia bude vhodne dopĺňať odvetvovú štruktúru priemyslu, najmä formou malého a stredného podnikania v oblasti spracovania dreva, potravinárskej výroby, vyuţívanie vodnej energie, výrobných sluţieb, remeselnej a stavebnej výroby) - Preferovať rozvoj priemyselných odvetví vyuţívajúcich miestne, dostupné surovinové zdroje, najmä drevnú hmotu, poľnohospodársku produkciu, miestne nerastné suroviny a druhotné suroviny. Je nevyhnutné zamerať sa na maximálne zhodnotenie týchto materiálov aţ do polohy finálnych výrobkov vo všetkých priemyselných odvetviach. ÚPN O Makov návrh riešenia 8

9 V oblasti odpadového hospodárstva - Zneškodňovanie nevyuţitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených regionálnych skládkach odpadov. V oblasti ochrany ovzdušia Zníţenie emisného zaťaţenia riešiť: - plynofikáciou obcí a zdrojov znečisťovania ovzdušia - inštaláciou odlučovačov do problémových zdrojov znečistenia - rekonštrukciou alebo budovaním nových zabezpečených spaľovní nebezpečných odpadov - širším uplatnením pohonných látok a druhov dopravy neznečisťujúcich ţivotné prostredie (napr. plyn, elektrina, bezolovnatý benzín a pod.) V oblasti dopravnej sústavy Hierarchia priorít dopravných a dopravno-urbanistických väzieb 1.1. Priority vonkajších cezhraničných a celoslovenských väzieb: Oblasť severnej Moravy a Sliezka v Českej republike a Sliezka (Katowicko-Krakowská aglomerácia) v Poľskej republike, európske prepojenia podporujúce trojstrannú spoluprácu s Poľskou a Českou republikou. 1.2 Priority nadregionálnych väzieb. Rozvojový impulz trojstranných - Slovenská, Poľská a Česká republika - nadregionálnych väzieb v oblasti Beskýd. 2. Nadradená dopravná infraštruktúra dopravných systémov Systém cestnej dopravy. III. Cesty I. triedy a pretriedené cesty I.triedy A. Pretriedené cesty II/487 hranica Česká republika - Makov - Turzovka - Raková - Čadca V. Cestné hraničné priechody I.) Cesta I/18 Makov/Česká republika, 2.7.Systém cyklistickej dopravy. I. Sieť cyklomagistrál: B.) Kysucká, Oblasť vodného hospodárstva 1. Chrániť územia s legislatívnou ochranou vôd 1.1.Chránené vodohospodárske oblasti stanovené Nariadením vlády SSR č. 13/1987 Zb Beskydy Javoríky 1.2.Vodárenské toky a ich povodia stanovené Vyhláškou MLVH SSR č. 10/1977 Zb a následnou novelizáciou Kysuca 3. Pre rozvoj vodného hospodárstva chrániť koridory I/ pre hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby 1) predĺţenie SKV Nová Bystrica Čadca vetva Turzovka Vysoká nad Kysucou (aj Makov spracováva sa projekt prívodného vedenia ) V oblasti elektrickej energie bez regulatívov pre územie Makova ÚPN O Makov návrh riešenia 9

10 V oblasti plynofikácie zvýšiť % plynofikácie obcí v ŢK v ekonomicky efektívnych oblastiach a v územiach so zvýšenými poţiadavkami na ochranu ţivotného a prírodného prostredia z hľadiska územného rozvoja zabezpečiť, vytvoriť I. územné podmienky pre vedenie trás navrhovaných plynovodov vo všetkých okresoch hlavne pre VTL plynovod Raková - Turzovka Makov (uţ je realizované!) A. v súvislosti s rozšírením diverzifikácie zdrojov ZP v SR územnú rezervu pre moţnú realizáciu VVTL medzištátneho plynovodu Sever - Juh z územia Poľskej republiky cez okresy Čadca K.N.Mesto, Ţilina, a Bytča aţ do doby rozhodnutia o jeho definitívnej trase cez územie SR - podporovať hlavné rozvojové investičné akcie Slovenského plynárenstva, ktoré svojou realizáciou prispejú k dosiahnutiu navrhovanej úrovne plynofikácie ŢK V oblasti teplofikácie pri navrhovaní novej výstavby treba rešpektovať ochranné pásma teplárenských a plynárenských sietí V oblasti pôšt a telekomunikácií V oblasti telekomunikácií dosiahnutie hlavných a strategických cieľov stanovených v materiáloch nazvaných Telekomunikačný projekt. - Pre obdobie rokov podľa pripravovaného Telekomunikačného projektu III sa doporučuje: - aby telekomunikačné sluţby sa priblíţili európskej úrovni sluţieb - aby boli uspokojené všetky poţiadavky na zriaďovanie telefonických staníc a dostupne všetky druhy telekomunikačných sluţieb - ukončiť digitalizáciu siete aby sa zabezpečilo pohotové a kvalitné poskytovanie - sluţieb. - V ďalšom období v horizonte do roku 2010 cieľom rozvoja telekomunikácií bude dosiahnuť špičkovú medzinárodnú úroveň telekomunikačných sluţieb. - V rozvoji poštového sektora sa zamerať na koncepčne materiály doteraz schválené vládou SR ako aj dokumentov schválených MDPaT SR. Regulatívy pre krajinnú štruktúru 1) Krajinný priestor prírodný - zachovať a udrţiavať prírodný charakter územia v celom rozsahu - zachovať v prírodnej štruktúre jestvujúce a navrhované územia v kategóriách národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka prírodná pamiatka a chránený areál - lesohospodársku činnosť zamerať na lesnícku ochranársku aktivitu (ekologizácia v obhospodarovaní lesov) uplatňovať podrastový spôsob hospodárenia a obnovu usmerňovať podľa horizontálnej a vertikálnej zonácie územia - ekologicky optimálnou kategóriou pre agroekosystémy sú trvalé trávne porasty - poľnohospodársku výrobu zamerať na alternatívne poľnohospodárstvo - zosúladiť záujmy rekreačného vyuţívania územia s ekologickou únosnosťou územia 2) Krajinný priestor lesný - uprednostňovať prioritnú produkčnú funkciu lesov - uplatňovať ekologicko-ekonomický princíp v lesnom hospodárstve - zachovať prírodný charakter lesov v lokalitách chránených území kategórií NPR, PR, NP, PP a CHA 3) Krajinný priestor poľnohospodársky - poľnohospodársku pôdu vyuţívať v druhej skladbe zodpovedajúcej pôdnoekologic-kej podoblasti a typologicko-produkčnej kategorizácie pôd - veľkosť pôdnych celkov orných pôd zosúladiť s ekologickými poţiadavkami stabili-zácie územia ÚPN O Makov návrh riešenia 10

11 - zvýšiť podiel krajinnej zelene - intenzitu poľnohosp. výroby usmerňovať podľa produkčného potenciálu pôd - lesné remízky a enklávy chápať ako ekostabilizačný prvok v území - zachovať, chrániť a udrţiavať všetky nelesnú vegetácia v území, zachovať prírodný charakter potokov a vylúčiť z hospodárskeho vyuţívania všetky lokality s výskytom mokradí a vlhkomilných spoločenstiev - usmerňovať poľnohospodársku aktivitu v priestoroch chránených území kategórií NPR, PR, NPP, PP a CHA v intenciách zákona o ochrane prírody a krajiny 4) Krajinný priestor zmiešaný - hospodárske aktivity usmerňovať poţiadavkami ekologických a environmentálnych funkcií - v lesohospodárskej činnosti uplatňovať ekologicko-ekonomický princíp, obnovu usmerňovať podľa horizontálnej a vertikálnej zonácie územia - poľnohospodársku pôdu vyuţívať prevaţne v kategórii trvalé trávne porasty podľa typologicko-produkčnej kategorizácie pôd - usporiadanie pôdnych celkov orných pôd riešiť prevaţne pásovou formou v smere vrstevníc s protieróznym účinkom - chrániť a udrţiavať všetku rozptýlenú vegetáciu medzí, terénnych predelov, strţí, výmoľov a sprievodnú vegetáciu vodných tokov - zachovať prírodný charakter všetkých vodných tokov - usmerňovať hospodársku aktivitu v priestoroch chránených území kategórií NPR, PR, NPP, PP, a CHA v intenciách zákona o ochrane prírody a krajiny V oblasti územného systému ekologickej stability - dôsledne dodrţiavať podmienky ochrany v chránených územiach podľa stupňov ochrany stanovených zákonom č. 287/94 Z.z. (od januára 2003 nový zákon!) - diferencovať a optimalizovať vyuţívanie lesného pôdneho fondu podľa kategorizácie lesov, vertikálnej a horizontálnej zonácie územia a zabezpečiť plnenie aj mimoprodukčných funkcií lesov - optimalizovať vyuţívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa druhovej a funkčnej diferenciácie územia a produkčného potenciálu pôd - zabezpečiť legislatívnu ochranu krajinným prvkom (mimo chránené územia) začlenených do ekologickej siete (?) - presadzovať celkové ekologické vyuţívanie a hospodárenie v území - územia biocentier ponechať výlučne pre rozvoj prírodnej zloţky a vylúčiť z nich také antropické, ktoré by narúšali, alebo ohrozovali ich existenciu a prírodný charakter - v územiach terestrických biokoridorov rozvíjať a uprednostňovať len prvky vysokej ekologickej výkonnosti a ich vyuţívanie usmerňovať poţiadavkami ochrany prírody a krajiny - pre hydrické biokoridory zachovať pôvodnú morfológiu toku, nezasahovať do hydrologického reţimu tokov,(a čo veľké vody?) zabezpečiť pôvodnú pobreţnú vegetáciu v celej dĺţke tokov, zabezpečiť ochranný zasakovací pás v šírke cca 50m od brehov tokov tvorený trvalým trávnym porastom - ponechať a chrániť existujúce fragmenty močiarnej a vlhkomilnej vegetácie v kontaktnej aluviálnej nive ako významné refúgiá fauny a flóry - zabezpečiť monitoring a následný management pre udrţanie prirodzeného charakteru jednotlivých ekosystémov začlenených do kostry územného systému ekologickej stability ÚPN O Makov návrh riešenia 11

12 2.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE OBYVATEĽSTVO Obec Makov mala ku sčítaniu ľudu (k ) trvalo bývajúcich obyvateľov, z toho 998 ţien ( 51,7%). Najstaršie údaje o počte obyvateľov sú známe z roku 1869, kedy mala obec obyvateľov. Retrospektívny vývoj obyvateľstva od roku 1869: Rok počet obyvateľov prírastok ( úbytok) index rastu , , , , , , Za obdobie 130 rokov vzrástol počet obyvateľov o 572 osôb a priemerný ročný prírastok predstavuje 4,4 osoby. Počet obyvateľov za sledované obdobie vzrástol o 42% Veková štruktúra obyvateľstva k : Veková skupina muţi ţeny spolu podiel v % 0 14 roč , , ţeny ,3 60+, ,5 Spolu V obci Makov ţije regresívny typ populácie. Zastúpenie predproduktívneho veku je niţšie, ako zastúpenie poproduktívneho veku. Index vitality má hodnotu iba 85,1. Index vitality je vzťah počtu osôb predproduktívneho veku ku 100 osobám poproduktívneho veku. Z hľadiska budúcich reprodukčných procesov je najvýhodnejšie ak je hodnota indexu vitality čo najvyššia. Ak je index vitality niţší ako 100, populácia má regresívny charakter a nie je schopná narastať na základe prirodzeného prírastku Prognóza demografického vývoja Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva obce poukazuje na regresívny charakter a nie je schopná narastať na základe prirodzeného prírastku. Situácia v migrácii obyvateľstva do obce nie je priaznivá. V rokoch zaznamenala obec migračný úbytok. Geografická poloha obce Makov má pozitívny vplyv na rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. V návrhovom období sa uvaţuje s rýchlejším oţivením hospodárskych činnosti a tým aj s ich aktívnejším vplyvom na demografický vývoj. Na základe poznania dynamiky rozvoja obce v uplynulom období, ako aj prognóz rozvoja v návrhovom období je moţné uvaţovať s počtom 1850 obyvateľov v roku Na základe uvedeného môţeme predpokladať aj s intenzívnejším rozvojom obce a preto uvaţujeme s 5% urbanistickou rezervou, čo odpovedá 100 osobám. ÚPN O Makov návrh riešenia 12

13 Predpokladaný vývoj obyvateľov obce Makov: Počet obyvateľov k Prirodzený úbytok v r Migračné prírastky Celkový úbytok Stav v roku Urbanistická rezerva 5% Predpokladáme, ţe v návrhovom období sa prirodzený úbytok nepatrne zníţi oproti súčasnej dobe Veková štruktúra obyvateľstva Pre kvantifikáciu vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva k návrhovému roku boli ako východiskové údaje pouţité údaje zo sčítania ľudu k a Projekcia obyvateľstva Slovenskej republiky podľa okresov do roku 2015, ktorú spracoval Štatistický úrad SR. V uvedenej projekcii vývoja obyvateľstva sa predpokladá postupné zniţovanie podielu obyvateľstva v predproduktívnom veku, čo sa prejaví v posilnení skupiny obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku. Vo vývoji vekového zloţenia obyvateľstva sa odráţa vplyv súčasnej vekovej štruktúry populácie, ako aj predpokladaného vývoja reprodukčného procesu a dosídľovania obyvateľov najmä niţších vekových skupín. V nasledujúcom tabuľkovom prehľade sú konkretizované a kvantifikované predpoklady vývoja vekového zloţenia obyvateľstva v obci Makov: Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva: Veková skupina abs. údaje podiel v% abs. údaje podiel v % predproduktívny vek , ,5 produktívny vek , ,8 poproduktívny vek , ,7 Spolu EKONOMICKY AKTÍVNE OBYVATEĽSTVO A NEZAMESTNANOSŤ. K sčítaniu ľudu k ţilo v obci Makov 865 ekonomicky aktívnych obyvateľov, z toho 389 ţien. Z celkového počtu obyvateľstva je 44,8 % osôb zapojených do pracovného procesu a 45% ţien je ekonomicky aktívnych. V návrhovom období predpokladáme, ţe podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva bude stagnovať a v roku 2015 bude z celkového počtu obyvateľov ekonomicky aktívnych cca. 870 ( 44,6%) osôb. S ekonomickou aktivitou úzko súvisí pohyb za prácou. Pohyb za prácou mimo obec trvalého bydliska je jedným z faktorov vyrovnávajúcich bilanciu zdrojov a potrieb pracovných síl a je podmienený rozsahom a štruktúrou pracovných príleţitosti v mieste bydliska. Z obce Makov odchádza za prácou mimo miesta bydliska 343 osôb ( 39,6%) ekonomicky aktívnych osôb. V období do roku 2015 predpokladáme rozvoj podnikateľských aktivít, ktoré sú spojené s rozvojom zamestnanosti obyvateľstva obce Makov. Ku sčítaniu ľudu mala obec Makov 125 uchádzačov o zamestnanie, z toho 42 ţien. Miera nezamestnanosti dosiahla hodnotu 14,4% z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb. V období do roku 2015 predpokladáme, ţe sa hospodárska základňa v obci podstatne zlepší a odchádzka za prácou sa zníţi na minimum. Pre existenciu trhu práce postačuje 5-6% nezamestnanosť, čo v obci Makov predstavuje osôb. Vývoj obyvateľstva v jednotlivých miestnych častiach obce Makov do roku 2015: ÚPN O Makov návrh riešenia 13

14 Obec, časť obce rok Čierne Kopanice Makov Potok Trojačka Spolu BYTOVÝ FOND Pri sčítaní ľudu, domov a bytov k mala obec Makov 813 bytov, z toho 574 trvalo obývaných, 245 bytov neobývaných. Neobývané byty podľa dôvodu neobývanosti: Neobýv. byty podľa dôvodu Počet bytov Podiel v % neobývanosti Zmena uţívateľa 4 1,6 Určený na rekreaciu ,3 Uvoľnený na prestavbu 5 2,0 Nespôsobilý na bývanie 16 6,5 Po kolaudácii 3 1,2 V pozostalostnom alebo súdnom konaní 6 2,5 Z iných dôvodov 29 11,9 Spolu Najvyšší podiel neobývaných bytov tvoria byty určené na rekreáciu ( 74,3%) NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA Charakteristika domového a bytového fondu v roku 1991 a 2001: Ukazovateľ počet trvalo obývaných domov počet neobývaných domov celkový počet domov počet trvalo obývaných bytov počet neobývaných bytov celkový počet bytov počet osôb na jeden byt 3,36 3,36 počet bytov na 1000 obyvateľov 297,3 297,1 Čistý úbytok bytového fondu za obdobie rokov 1991 aţ 2001 predstavuje 32 bytov. Priemerný ročný úbytok v obci Makov bol 3,2 byty. V obci prevláda individuálna bytová výstavba, iba 27 bytov je lokalizovaných v hromadnej bytovej výstavbe. Byty, ktoré nevyhovujú súčasnému štandardu bývania tvoria cca 3,5% ( 20 bytov). Kvantitatívny ukazovateľ počtu bytov na 1000 obyvateľov v roku 2001 má hodnotu VÝPOČET OPTIMÁLNEHO POČTU BYTOV PRE NAVRHOVANÝ POČET OBYVATEĽOV V ROKU 2015: V roku 2001 podľa údajov zo sčítania ľudu bolo v obci 574 trvalo obývaných bytov a na jeden byt pripadalo 3,36 osôb. ÚPN O Makov návrh riešenia 14

15 Z titulu fyzického a morálneho opotrebovania bytov dôjde k doţitiu cca 20 bytov. Táto úvaha nevylučuje rekonštrukciu ďalších starších domov, avšak pri týchto rekonštrukciách sa uţ nepočíta s únikom trvalo obývaných bytov. Výpočet nárokov na nové byty do roku 2015: Počet bytov v roku Predpokladaný odpad Nová bytová výstavba 96 Počet trvalo obývaných bytov 650 Potreba nových bytov v obci Makov pre návrhové obdobie je 96 bytov formou IBV. V obci Makov uvaţujeme s rezervou bytového fondu do roku 2015 vo výške 30 bytov, v ktorých by bývalo asi 100 obyvateľov. Lokalizácia bytovej výstavby v jednotlivých základných sídelných jednotkách: časť obce, 2001 úbytok prírastok 2015 obec bytov bytov poč. obyv. poč. bytov poč. obyv. poč. bytov Čierne Kopanice Makov Potok Trojačka Spolu ŠIRŠIE VZŤAHY A ZAČLENENIE OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA ŠIRŠIE VZŤAHY POLOHA A VÝZNAM OBCE, PRIEMET OCHRANY PRÍRODY Obec Makov je pohraničnou obcou. Štátna hranica prináša obci charakteristický typ občianskej vybavenosti akou sú colnice a zároveň vytvára predpoklady pre väčší tranzit ľudí cez katastrálne územie. Česká republika, s ktorou Makov susedí je potenciálny zdroj pracovných príleţitosti a zároveň zdroj moţného odbytu domácej produkcie. Dôleţité administratívno-správne väzby má Makov na obec Turzovka a mesto Čadca, ktoré je zároveň okresným mestom so sieťou vyššej vybavenosti. Väzba na obec Kolárovice je reprezentovaná štátnou cestou I/18 a potenciálom v oblasti rozvoja zimných športov Čierne Čerenka. Obec Makov je súčasťou prírodnej územnej ochrany, ktorú prezentuje CHKO Kysuce (2 ). CHKO Kysuce tvorí celý kataster obce. Okrem Tejto ochrany časť územia je chránená legislatívne aţ na úrovni 5 a to NPR Javorník a PR Hričovec. Obidve rezervácie sa nachádzajú na juţných okrajoch katastrálnych hraníc ŠIRŠIE VZŤAHY - TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA Doprava Riešené územie je v súčasnosti dopravne napojené na hlavný komunikačný skelet cestných trás Slovenska prostredníctvom cesty II/487 na cestu I/18, ktorá je cestným ťahom medzinárodného významu dopravná väzba celoštátneho a európskeho významu. ÚPN O Makov návrh riešenia 15

16 Katastrálnym územím obce Makov prechádza trať ŢSR Makov Čadca a späť - Zásobovanie vodou Pre obec Makov je pripravovaný prívod z SKV Nová Bystrica Čadca vetva Turzovka Vysoká nad Kysucou - Makov. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia. Prívod bude ukončený v existujúcom vodojeme nad obcou. Vodovod Zásobovanie vodou je riešené v Makove z vlastných vodných zdrojov najvýdatenejších v časti Kopanice, kde je záchyt úpravňa vody a vodojem. Systém je rozdelený do niekoľkých tlakových pásmem. Ústredný priestor Makova je zásobovyný z vodojemu 1x 150 m 3 na Krupovskom vŕšku. Tento vodojem bude dotovaný skupinovým vodovodom z vodárenskej nádrţe Nová Bystrica. Systém bude tlakovo-gravitačný, pričom horný úsek bude tlakový do obce Makov. Kanalizácia Kanalizácia nie je v súčasnosti vybudovaná. Obec je zaradená do systému odkanalizovania Horných Kysúc z čistením OV v ČOV Podvysoká. Plynovodné siete Zásobovacím zdrojom zemného plynu pre riešené územie obce Makov je VTL Kysucký plynovod DN 300 PN 40 s následne VTL plynovody: - DN 200 PN 40 Čadca Raková - DN 150 PN 40 Raková Turzovka - VTL prípojka DN 150 PN 40 Turzovka Vysoká nad Kysucou Plynofikácia obce Makov je riešená spolu s obcou Vysoká nad Kysucou regulačnou stanicou RS 3000/2/1 400 tak, ţe STL plynovody sú navzájom poprepájané s ďalšími obcami Horných Kysúc. Do prepojenej STL siete pracujú ďalšie regulačné stanice plynu: - Raková 2000 m3/hod - Podvysoká 300 m3/hod - Turzovka 2 x RS po 3000 m3/hod. Elektrická energia Záujmové územie obce Makov je zásobované elektrickou energiou z dvoch 110 kv uzlov transformovní 110/22 kv Bytča a Čadca po VN vedeniach: - číslo 232 Bytča Makov s prepojom na VN č. 187 Turzovka-Čadca, - oblasť Bumbalka po linke 232 s prepojom na VN vedenie z ČR, - oblasť Kasárne po VN vedení z českej strany Pošta Pošta v Makove organizačne patrí pod Stredisko poštovej prevádzky (SPP) Čadca, ktoré je priamo riadené OZ SRP Banská Bystrica. Z hľadiska poštovej prepravy patrí pod Oblastné spracovateľské centrum (CSC) Čadca 1, s príslušnosťou pod Hlavné spracovateľské centrum (HSC) Ţilina a vyclievaciu poštu Ţilina 2. Telefonizácia Z hľadiska telekomunikačného členenia sa územie obce Makov nachádza podľa nového usporiadania telekomunikačnej siete v Sekundárnej oblasti (SO) Ţilina. V celom telekomunikačnom obvode SO sa prešlo na miestnu telefónnu prevádzku, čím sa veľká časť medzimestských telefónnych hovorov zmenila na miestne hovory. Diaľkové káble Riešeným územím prechádza trasa DOK a OOk v smeroch Turzovka Makov, Makov Bytča, Makov Bumbálka. ÚPN O Makov návrh riešenia 16

17 2.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA VÝCHODISKÁ PRE FORMOVANIE URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY Pri formovaní základnej koncepcie funkčno-priestorových vzťahov z prírodných daností územia z poţiadaviek obecného zastupiteľstva na rozvoj jednotlivých funkčných zloţiek obce z predpokladaného demografického vývoja z daností urbanistickej štruktúry obce a súčasného rozloţenia funkčných plôch Pozitívne prvky, podporujúce rozvoj obce dostatočné plošné rezervy pre rozvoj bytovej výstavby a iných funkčných zloţiek sídla (občianska vybavenosť, drobné podnikateľské aktivity v oblasti nezávadnej výroby) kvalita ţivotného prostredia bohaté zastúpenie prírodných prvkov väzby na prírodné prvky (voda, les, lúka) potenciál pre rozvoj športu (zimné športy lyţovanie, letné športy turistika, cykloturistika a pod) potenciál pre rozvoj rekreácie so zameraním na pobyt v prírode, prechádzky, nenáročné turistické aktivity dobrá poloha ako východzieho miesta turistických trás hubárske rajóny, poľovnícke rajóny priaznivé klimatické pomery kapacitné moţnosti pre netradičné formy ubytovania v osadách prijateľná dostupnosť z Čadce, Turzovky, Ţiliny a Českej republiky Negatívne prvky obmedzujúce rozvoj riešenej lokality nedostatok pracovných príleţitosti v obci - migrácia za prácou rozvoj urbanistickej štruktúry zväčša na úkor plôch poľnohospodárskeho pôdneho fondu nedostatok tradícií v oblasti sluţieb a rekreácie finančné moţnosti domáceho obyvateľstva finančné nároky na zvýšenie štandardu bývania v osadách (dlhé prípojky energií, problémy zásobovania vodou ZÁKLADNÁ URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA Súčasný stav priestorového usporiadania Súčasné priestorové usporiadanie Makova je dôsledkom historického vývoja. Stará nepravidelná zástavba je sústredená v osadách. Osady sú koncipované prirodzene okolo menších tokov v nepravidelných formách, vyplývajúcich z terénnej konfigurácie. V ústredí obce Makov sú sústredené novšie domy s pravidelným radením okolo potoka a cesty, štítmi situovanými kolmo na os komunikácií. Pozoruhodnú urbanistickú štruktúru a zachovalé stavby ľudovej architektúry moţno nájsť v osade Gregušovci. Jej zachovalý charakter ju predurčuje pre pamiatkovú ochranu v oblasti ľudovej architektúry. Obec Makov má definované dva hlavné primárne líniové priestory, ktoré svojim významom rovnocenné, ale čiastočne odlišné. Prvý priestor, významný z hľadiska spojenia obce s okolím je priestor v ktorom je vedená cesta I/18. Tento priestor graduje pred domom kultúry a domom sluţieb. Jeho funkcia je dopravná, obsluţná a pobytová. Druhý priestor dôleţitý pre obec je spojnica medzi miestnou časťou Potok, domom sluţieb, školou, ÚPN O Makov návrh riešenia 17

18 kostolom, športovým areálom a osadou Čierne. Jeho funkcia je obytná, obsluţná a pobytová. Významným líniovým priestorom je dolina od odbočky z Makova do miestnej časti Kopanice aţ po vodný zdroj na Kopaniciach. Ostatné priestory v jednotlivých miestnych častiach a osadách sú podruţné. Uzlové priestory ktoré vznikli na kríţení líniových priestorov nie sú priestorovo formulované a podporené hmotovým riešením Organizácia územia obce - stav Územné členenie je zaloţené na prirodzenom členení katastra na ucelené kompaktné urbanistické štruktúry s väčšou či menšou koncentráciou obyvateľstva. V zastavanej centrálnej časti obce Makov je koncentrovaná väčšina obyvateľov. Na ostatných častiach územia je koncentrácia obyvateľov podstatne niţšia v roztrúsených osadách. Administratívne je obec členená obec miestna časť základná sídelná jednotka Makov Čierne Belonovci, Niţní Labajovci, Šubíkovci, Vyšní Labajovci, Čierne, Baculovci, Gregušovci, Holákovci, Mičovci, Lovásovci, Mičovci, Kopanice Makov Potok Trojačka Ostatné Bobíkovci, Buková, Koleňákovci, Kopanice, Kršlisko, Dybalovci, Fabšovci, Jantošovci, Jašovci, Nová Dedina, Kypusovci, Valíčkovci, Papajovci, Trebulovci, Kasárne Makov Bitalovci, Hlboké, Potok, Kýčerka, Mláka, Pokryvky, Bajcarovci Bumbalka, Moravčíkovci, Riečky, Trojačka, Pisárovci, Zadky, Vŕšok, U Tabulí, Smutníky, Bumbálka, Bulovci Obracane, Vidielky, U Šipuli, Bugalovci Priestorové usporiadanie - návrh Pre potreby tohto ÚPN sme priestorové členenie prispôsobili organizácii rekreácie ako hlavnej motivačnej aktivity pre rozvoj obce. Okrem toho pre potreby identifikácie určitých špecifických regulatívov zavádzame členenie na dva základne priestory a to priestor intravilánu a priestor katastra. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny je moţné vyčleniť tieţ škálu priestorov Priestorové usporiadanie intravilánu Urbanistická koncepcia rešpektuje zaloţené pešie trasy a komunikačný systém pričom ich priestorové a obsahové vyjadrenie modifikuje a rozvíja vo vzťahu k súčasným potrebám obce. Urbanistická koncepcia navrhuje pre investičnú činnosť v intraviláne pouţiť tieto základné zásady: - architektonicky, urbanisticky a funkčne dotvoriť v prvom rade uţ zaloţené urbanistické priestory s cieľom ich estetizácie a zvýšenia štandardu (líniová trasa priestor cesty I/18 cez intravilán), - architektonické akcenty, dominanty, netradičné stavby s výraznými tvaroslovnými prvkami umiestňovať v uzlových priestoroch (okolie domu kultúry, kostol, škola) - novú zástavbu rodinných domov realizovať formou izolovanej zástavby s dodrţaním mierky prostredia (výška zástavby max. 2 podlaţné domy s podkrovím, šírka rod domu max. 12 m, neplatí pre členenité pôdorysy, zastrešenie sedlovou, alt. polvalbovou strechou so sklonom ) - novú zástavbu rodinných domov realizovať v prielukách a v priestoroch v priamej väzbe na intravilán ÚPN O Makov návrh riešenia 18

19 - doplnenie obce urbanistickou štruktúrou, ktorá korešponduje z pôvodnou zástavbou - t.j. izolované rodinné domy jednopodlaţné, max. 2 podlaţné so sedlovými, polvalbovými strechami a zodpovedá kapacitným potrebám do roku Priestorové usporiadanie katastrálneho územia okrem intravilánu Celé územie katastra tvorí CHKO Kysuce čo obmedzuje moţnosti vyuţitia územia, ale dáva predpoklad pre rozvoj turistiky, rekreácie a poľovníctva. V rámci lesných pozemkov a priestorov platí lesný hospodársky plán preto nenavrhujeme ţiadne doplňujúce regulatívy. Riešenie tohto ÚPN sa mimo intravilánu podrobnejšie zameriava na štyri základné priestory, ktoré sú predmetom rozvoja. Priestor SRT V. Javorník - Kasárne, Bumbálke, osady Čierne a Kopanice. Voľná krajina - Vo voľnej krajine bez zástavby navrhujeme rešpektovať vyznačené krajinné priestory a udrţiavať mozaikovitú štruktúru krajiny. Postupujúci sukcesný proces, ktorý mení obraz krajiny a lúky a pasienky sú zanášané samonáletom chápeme ako proces prirodzený pozitívny. V prípadoch vyznačených krajinných priestorov je potrebné tento proces regulovať pre zachovanie krajinného obrazu. Priestor SRT Kasárne V priestore navrhujeme novú zástavbu realizovať v časti Bútorky, pod Bútorkami, v časti Kuťacko. Na lyţiarskom svahu ukončiť novú výstavbu objektov bývania a rekreácie, realizovať iba modernizáciu existujúcich objektov a rešpektovať plochu určenú ako hranica stavebnej uzávery viď grafická časť tejto dokumentácie. Navrhujeme vytvoriť priestor pre penzión s parkoviskom, ktoré bude v súlade s ochranou ŢP Priestor SRT Bumbálka V tejto časti obce navrhujeme novú zástavbu realizovať len v priestore pri parkovisku pri hotely na Bumbálke. Na lyţiarskom svahu, kde bol pôvodne umiestnený vlek navrhujeme jeho obnovu (vo výhľade) Priestor UZ Kopanice V priestore tejto osady navrhujeme realizovať zachytenie všetkých pasantov do oblasti SRT Kasárne (priestor bývalého kempu) a vyuţiť existujúci domový fond pre rozvoj ubytovania. Doporučujeme vo obnoviť priestor pre malú lyţiarsku zjazdovú trať s vlekom Priestor SRT Čierne V priestore tejto osady navrhujeme realizovať novú zástavbu len v priestore pri parkovisku pod vlekmi a vyuţiť nástupy do strediska z priestoru Pančava, Čierne, Kolárovice Čerenka Priestory ostatných osád Navrhujeme vyuţiť ako rekreačné osady pre viazaný a voľný cestovný ruch. Osady je vhodné mať obývané aj trvalo ţijúcim obyvateľstvom. Vo všetkých osadách navrhujeme zachovať pôvodnú urbanistickú a architektonickú podobu a hlavne sa sústrediť na zachovanie objektov drevenej architektúry, zvoníc, stromovej vegetácie KOMPOZIČNÉ PRINCÍPY: Kompozičné osi Hlavná kompozičná os obce je preloţená v priestore cesty I/18 prechádzajúcej od odbočky na Vysokú nad Kysucou k chate Makov. Táto os je dôleţitá z hľadiska vonkajších ÚPN O Makov návrh riešenia 19

20 väzieb obce na okolie. V tomto priestore navrhujeme sústreďovať funkcie, ktorým neprekáţa zvýšená úroveň hluku, väčšia prašnosť a pod. Vedľajšiu kompozičnú os tvorí os preloţená v spojnici osady Čierne a miestnej časti Potok. Táto os je dôleţitá z hľadiska vnútorných väzieb obce Na obidve kompozičné osi navrhujeme viazať objekty vybavenosti a všetky dôleţité pešie priestory Dominanty: V zastavanom území obce sa ako hlavná dominanta uplatňuje kostol - je potrebné rešpektovať jeho dominantné pôsobenie v urbanistickej štruktúre. Subdominanty tvoria: poţiarna zbrojnica, dom kultúry, dom sluţieb. Tieto sa uplatňujú iba v rámci malého urbanistického priestoru. Hlavný peší priestor navrhujeme pred Obecným úradom, domom kultúry, domom sluţieb a kostolom a školou. Tento priestor je formulovaný uţ v súčasnosti, aj úpravami spevnených plôch, a parterom ZÁSADY OSADZOVANIA STAVIEB Objekty rodinných domov navrhujeme situovať štítmi k uliciam. Osadenie domov min. 6m od okraja miestnej komunikácie. Všetky rodinné domy budú jednopodlaţné, max. dvojpodlaţné s podkrovím s max. výškou hrebeňa strechy 10 m nad okolitým terénom. Sklon striech musí byť min. 35. Oplotenia domov navrhujeme 3m od okraja verejnej komunikácie, pričom sa pred domom vytvára oplotená predzáhradka široká 3m. Pás verejnej zelene môţe slúţiť na vedenie inţinierskych sietí ako verejné osvetlenie, telekomunikačné rozvody, vodovod ZÁSADY ESTETICKÉHO DOTVORENIA PRIESTOROV V zastavanom území obce navrhujeme dotvoriť tieto priestory: - pred obecným úradom a domom kultúry (budúce námestie s lavičkami, kvetináčmi s okrasnou zeleňou, prípadne fontánou s prírodnými motívmi a pod). - pred kostolom lavičky, odpadové koše, zeleň, spevnené plochy vyloţené prírodným kameňom, alebo betónovou zámkovou dlaţbou. - pri navrhovanom Dome smútku okrasná zeleň, oplotenie, odpadové koše, spevnená plocha, architektonické zamaskovanie a začlenenie odpadového kontajnera do spevnenej plochy - v areáli plánovanom pre Dom sociálnej starostlivosti kompletné terénne a sadové úpravy, nové oplotenie, záhradný altán a chodníky z kameňa Hlavnou zásadou by vo všetkých priestoroch mal byť citlivý architektonický prístup zodpovedajúci prostrediu, do ktorého sa zásah realizuje a prispôsobenie sa mierke prostredia a aj tvarosloviu. Pri osadzovaní solitérnej architektúry je akceptovateľný aj nekonvenčný prístup k riešeniu objektov a priestorov okolo nich. V roztrúsených osadách je nutné dodrţať prispôsobiť tvaroslovie pôvodným stavbám a dodrţať proporčnú vyrovnanosť prvkov pôvodnej architektúry. Lokalizáciu objektov na Kopaniciach je na základe Súborného stanoviska potrebné konzultovať so správou CHKO. ÚPN O Makov návrh riešenia 20

21 2.5.6 NÁVRH ZÁSAD OCHRANY A VYUŢITIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH A PRÍRODNÝCH HODNÔT Kultúrnohistorický potenciál územia Makov sa vyvinul ako voľná reťazová kolonizačná dedina. Starú nepravidelnú zástavbu moţno sledovať len v osadách. V samotnej obci Makov sú novšie domy s tendenciou po pravidelnosti okolo potoka a cesty, štítmi situovanými kolmo na os ciest. Staršia architektúra zrubová trojpriestorová s bodovou maľovkou okolo dvier a okien je uţ len ojedinelá. Drotárske a robotnícke murované domy z 1. pol. 20. stor. majú na fasádach znaky secesie. Z 2. tretiny 20. stor. Z kultúrnych pamiatok na území Makova je potrebné rešpektovať a chrániť Kostol sv. Štefana kráľa, (kat.) klasicistný z r Je to jednoloďový objekt s presbytériom s rovným uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi. Fasáda je hladká so segmentovo zakončenými oknami. Veţa je vstavaná do priečelia. Vnútorné zariadenie je neogotické z konca 19. a zač. 20. storočia. Z pôvodných zariadení sa zachoval murovaný hlavný oltár s dvoma neskorobarokovými plastikami s. Petra a Pavla apošt., luisézna kazateľnica zo začiatku 19. storočia a neskorobarokový obraz Piety z poslednej tretiny 18. storočia. Pôvodná katolícka fara bola postavená v roku 1803 v duchu klasicizmu. v interiéri sa zachovali segmentové valené klenby a rovné stropy. Upravená bola v rokoch V súčasnosti je zastrešená manzardovou strechou. Pozoruhodnú urbanistickú štruktúru a zachovalé stavby ľudovej architektúry moţno nájsť v osade Gregušovci. Výrazným prvkom ľudovej architektúry sú zvonice umiestňované na vyvýšených miestach pri osádách. Niektoré z nich sa zachovali dodnes. K najznámejším patrí zvonica na Kršlisku. Pôvodné stavby rodinných domov boli väčšinou zrubové z jedľového, smrekového a iného dreva. Terénne nerovnosti spodnej stavby vyrovnávali kamennými múrikmi lepenými hlinou. Najţiadanejší materiál na stavbu domu bola jedľa, pre svoje úţitkové vlastnosti. Murované stavby boli zriedkavejšie. Väčšinou to boli podruţné hospodárske budovy, maštale, sklady a pod Návrh ochrany kultúrnohistorického potenciálu územia - vyuţívať kostol v súlade s jeho pamiatkovou hodnotou - pôvodnú katolícku faru rekonštruovať v duchu pôvodného architektonického slohu a vyuţívať v súlade s jej pamiatkovou hodnotou. - osadu Gregušovci zaradiť medzi pamätihodnosti obce na základe 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z o ochrane pamiatkového fondu. Zachovať štýlovú architektonickú čistotu objektov a nové domy podriadiť pôvodnej ľudovej forme. Doplniť vyššiu zeleň pri rodinných domoch, - Zvonicu na Kršlisku zaradiť medzi pamätihodnosti obce na základe 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z o ochrane pamiatkového fondu - opraviť miestne komunikácie, chátrajúce oplotenia rod. domov, hospodárske stavby - upraviť chátrajúce objekty rodinných domov (dreveníc) a ich okolie do dobrého stavebnotechnického stavu - podporovať rozvoj tradičných remesiel a remeselníckych dielní ÚPN O Makov návrh riešenia 21

22 2.6 NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŢITIA ÚZEMIA OBCE FUNKČNÉ VYUŢITIE - STAV Z hľadiska funkčného vyuţitia územia má sídlo primárnu obytnú funkciu. Ako doplnkové funkcie sú rekreačná a výrobná. Výrobná funkcia je zastúpená vo forme poľnohospodárstva a priemyselnej malovýroby. Občianska vybavenosť je koncentrovaná v ťaţisku obce v polohe pri kríţení št. cesty I/18 a II/487. Rozloţenie funkcií občianskej vybavenosti je relatívne vyváţené t.j. vybavenosť je sústredená v časti kde je najväčšia koncentrácia obyvateľstva. Dochádzkové vzdialenosti z osád do zariadení základnej občianskej vybavenosti ako ZŠ, MŠ, obchody, pošta, kostol a pod. sú veľmi veľké a dosahujú dĺţky aţ okolo 10 km. Tento fakt, ako aj nedostupnosť osád v zimnom období sa podpísal na postupnom vyľudňovaní týchto osád a ich prerod z obytných na rekreačné. Rozloţenie potravinových obchodov je nedostatočné, ale tento fakt nie je moţné zmeniť, pretoţe súčasná roztrúsená forma osídlenia neumoţňuje rentabilnú prevádzku takýchto zariadení. Tento nedostatok zmierňujú podnikateľské subjekty, ktoré prevádzkujú tzv. obchody na kolesách. Rekreácia v Makove sa orientuje v prevaţnej miere na chalupnícku a chatársku formu. Rekreačné sluţby určené pre voľný cestovný ruch sú sústredené v štyroch polohách. - lokalita Bumbálka Hotel Bumbálka, lyţiarsky vlek na českú stranu - lokalita Kasárne (V. Javorník) sieť podnikových rekreačných zariadení a chát, lyţiarske vleky - lokalita Pančava Hotel Pančava, lyţiarsky vlek - obec Makov penzióny Makov, Poľana, reštaurácie, bungalovy, a ďalšia vybavenosť - lokalita Čierne rozostavaný Penzión, v súčasnosti bufet, lyţiarsky vlek V obci sú umiestnené aj malé závody výrobne prevádzky zaoberajúce sa spracovaním dreva. Poľnohospodárska výroba je lokalizovaná v miestnej časti Čierne FUNKČNÉ ČLENENIE ZÓNOVANIE Makov je z hľadiska funkčného členenia najrozmanitejší v intraviláne, kde sú zastúpené všetky uvedené funkčné plochy. Náznak určitého zónovania zoskupovania jednotlivých rovnakých, alebo príbuzných funkcií vedľa seba je moţné nájsť v okolí ţelezničnej stanice Makov, kde je vytvorená priemyselná zóna. Zónu občianskej vybavenosti je moţné vymedziť v jadre Makova (penzión Poľana, dom kultúry, obecný úrad, ZŠ, MŠ, kostol fara, zdravotné stredisko. V zónovaní navrhujeme pokračovať aj v návrhovom období ROZVOJ FUNKČNÝCH PLÔCH A FUNKČNÝCH ZLOŢIEK V OBCI Do roku 2015 navrhujeme v obci rozvíjať všetky existujúce funkčné zloţky proporčne k moţnostiam územia. Pozornosť navrhujeme sústrediť na rozvoj bývania, rekreácie a cestovného ruchu, sluţieb a vybavenosti súvisiacej s rekreáciou. Bývanie Funkčná zloţka bývania je základným činiteľom rozvoja sídla a jej rozsah je podmienený demografickým potenciálom a územno-technickými podmienkami. Novú výstavbu rodinných domov navrhujeme sústrediť v prvom rade do centra obce, kde sú k tomu uţ vytvorené legislatívne a technické predpoklady a po vyčerpaní týchto moţností rozšíriť výstavbu do okrajových častí obce. Bývanie navrhujeme koncentrovať do miestnej časti Šubíkovci, U Šipuli, Kubačkovka, Nad školou a rezervu v lokalite Obracanovci. Podmienkou pre rozvoj bývania je oţivenie hospodárskej základne. ÚPN O Makov návrh riešenia 22

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Záverečná správa Október 2006 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Objednávateľ:

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2

ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKEHO KRAJA V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2 TEXTOVÁ ČASŤ 2012 OBSTARÁVATEĽ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín info@tsk.sk www.tsk.sk

Διαβάστε περισσότερα

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP)

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP) Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Investícia do vašej budúcnosti. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 2020 (SEAP) Akčný plán udržateľného

Διαβάστε περισσότερα

Rekreácia a cestovný ruch

Rekreácia a cestovný ruch Rekreácia a cestovný ruch " Turizmus a jeho podiel na tvorbe HDP Cestovný ruch je najefektívnejšou činnosťou na produkciu devíz a významným faktorom politiky zamestnanosti. Príjmy z aktívneho zahraničného

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8 Makroekonomické agregáty Prednáška 8 Hrubý domáci produkt (HDP) trhová hodnota všetkých finálnych statkov, ktoré boli vyprodukované v ekonomike za určité časové obdobie. Finálny statok predstavuje produkt,

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko. Kraje alebo župy?

Slovensko. Kraje alebo župy? komun álne výskumné a poradenské centrum, n.o., Námestie SNP 4, 921 01 Piešťany, t el.:+421 33 762 2 4 40, e-mail: info@komunal.eu, www. komunal.eu Slovensko. Kraje alebo župy? Dušan Sloboda Komunálne

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE 1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE Texty obsahujú vybrané state z: Dzubák: Vodné hospodárstvo (1985), www.enviro.gov.sk, Metodiky vodohospodárskych bilancií a Monitoringu vôd SHMÚ (www.enviro.gov.sk,

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH.

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. Pašerbová Elena, Zimnikovalová Oľga Septembrom 1996, t.j. po delimitácii rozhodujúcej časti Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Aby nezamestnanosť v okrese klesla, iba otvoriť diaľnicu nestačí

Aby nezamestnanosť v okrese klesla, iba otvoriť diaľnicu nestačí 1 Súhrnné údaje o kilometroch cestnej siete sú k dispozícii od roku 1995. Podrobné údaje o cestných komunikáciách publikuje Slovenská správa ciest v ročnej publikácii Prehľad údajov o sieti cestných komunikácií

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Spracovateľ zámeru Pavol Šoltis Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Prešov,

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely Predkladá : SEA, regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín 911 01 Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ Júl 2006 OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

2. CHARAKTERISTIKA VODNÝCH TOKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

2. CHARAKTERISTIKA VODNÝCH TOKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 1. ÚVOD Energia najmä jej kvalita, zabezpečenosť dodávky a cena sa stáva jedným z limitujúcich faktorov rozvoja spoločnosti. Naša krajina pritom trpí veľkým nedostatkom prírodných zdrojov energie. Zásoby

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník Vyhlásené:.. Časová verzia predpisu účinná od:.. Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z.

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Ak sa účtuje prostredníctvom účtu 261, a ocenenie prírastku je ocenené iným kurzom, t.j. podľa 24 ods. 3, je rozdiel na účte 261 kurzovým rozdielom.

Ak sa účtuje prostredníctvom účtu 261, a ocenenie prírastku je ocenené iným kurzom, t.j. podľa 24 ods. 3, je rozdiel na účte 261 kurzovým rozdielom. Príloha č. 11 V 24 ods. 6 zákona: Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti z devízového účtu, sa môže použiť na prepočet cudzej meny na eurá cena zistená váženým aritmetickým priemerom spôsobom, keď

Διαβάστε περισσότερα

HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV. Galanta. Zámer

HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV. Galanta. Zámer HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV Galanta Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Navrhovateľ

Διαβάστε περισσότερα

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 realizovaný v zmysle

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0 ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( 9.REVÍZIA) Autori: Kajaba,I., Štencl,J., Ginter,E., Šašinka,M.A., Trusková,I., Gazdíková,K., Hamade,J.,Bzdúch,V. Tabuľka 1 Základná tabuľka

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie

Obsah Analýza doterajšieho vývoja 3. Prognóza vývoja dopravy a základné faktory vplývajúce na rozvoj dopravy 4. Vízia, priority a ciele stratégie Obsah Obsah 1 Zoznam použitých skratiek 2 1. Úvod 3 2. Analýza doterajšieho vývoja 4 2.1. Vývoj dopravy v EÚ 4 2.2. Vývoj dopravy na Slovensku 4 2.2.1. Dopravná infraštruktúra 4 2.2.2. Spoplatnenie dopravnej

Διαβάστε περισσότερα

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE MESTO PÚCHOV VZN č.: 2 / 2005 Strana / Počet strán: 1 / 45 VZN č.: 2 / 2005 KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE VZN nadobúda platnosť dňom:... 2005 Uznesenie MsZ č.: 58/2005 zo dňa 6.7.2005

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky Mesto Ilava Mierové námestie č.6/3, 9 Ilava Predkladá : SEA, regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín 9 Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ august 26

Διαβάστε περισσότερα

Modely sieťovej analýzy

Modely sieťovej analýzy Modely sieťovej analýzy Sieťová analýza Sieťová analýza súbor modelov a metód založených na grafickom vyjadrení realizujúcich časovú, resp. nákladovú analýzu. Používa sa predovšetkým na prípravu a realizáciu

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava DEŇ ZODPOVEDNOSTI Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane 13 Odbor podpory zdravia doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD.,

Διαβάστε περισσότερα

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014 Znalec: Ing.Ladislav Augustinič, Cerovská 39, 900 81 Šenkvice, ev.č.914032 mobil: 0903 056 307 e-mail:augustinic@post.sk Zadávateľ: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie územného rozvoja mesta,

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením.

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením. Priezvisko a meno študenta: 216_Antropometria.xlsx/Pracovný postup Študijná skupina: Ročník štúdia: Antropometria Cieľ: Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým

Διαβάστε περισσότερα

PAMIATKOVÁ ZÓNA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ~ ~ ~

PAMIATKOVÁ ZÓNA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ~ ~ ~ KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE PAMIATKOVÁ ZÓNA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ~ ~ ~ ZÁSADY OCHRANY PAMIATKOVÉHO ÚZEMIA ~ AKTUALIZÁCIA 2015 ~ TEXTOVÁ ČASŤ KOŠICE 2015 ~ 2 ~ Krajský pamiatkový úrad Košice Hlavná

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα