ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΥΟΛΔΙΟ: 1 ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΣΑΞΗ: Α ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: 04/05/2010 ΩΡΑ: 3 ε ΔΝΟΣΗΣΑ: 7 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: «ΠΡΟΘΔΖ ΚΑΗ ΑΦΑΗΡΔΖ ΓΗΦΖΦΗΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΟΦΖΦΗΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ» (ΚΔΦΑΛΑΗΟ 49) ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΊΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ Α.Δ.Μ: 2316 ΔΞΑΜΗΝΟ: Σ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Υ. ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΑΠΟΠΑΜΔΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ: Δ. ΜΠΟΤΗΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 2010

2 1. ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 4.1. ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ Δίλαη ην κάζεκα 49: «Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε Γηςήθηνη θαη κνλνςήθηνη αξηζκνί» (ζει ), αλήθεη ζηε Γ ρξνληθή πεξίνδν, ζηελ 7 ε Δλόηεηα θαη βξίζθεηαη ζην β ηεύρνο ηνπ βηβιίνπ ησλ καζεκαηηθώλ ηεο Α Γεκνηηθνύ. Σν γλσζηηθό αληηθείκελν, έρεη δηδαρζεί ζηνπο καζεηέο ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα ηεο ίδηαο ελόηεηαο ηνπ βηβιίνπ. πγθεθξηκέλα έρεη δηδαρζεί ζην θεθάιαην 46 «Πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο δηςήθησλ θαη κνλνςήθησλ αξηζκώλ»,ζην θεθ. 47 «Ζ πξόζζεζε θαη ε αθαίξεζε σο αληίζηξνθεο πξάμεηο ε ππέξβαζε ηεο δεθάδαο» θαη ζην θεθ. 48 «Τπνινγηζκνί επηζηξνθή ζηε πεληάδα» ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΗΚΑ ΜΔΑ Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, ηα πιηθά θαη κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ ηάμε είλαη: ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ν πξνηδέθηνξαο, ην βηβιίν ηνπ καζεηή «Μαζεκαηηθά ηεο θύζεο θαη ηεο δσήο γηα ηελ α δεκνηηθνύ», ε αξηζκνγξακκή, ην θύιιν εξγαζηώλ θαη ν πίλαθαο ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Ζ ηξίηε δηδαθηηθή ώξα θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε δηδαζθαιίαο, δηαξθεί 45 ιεπηά. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1 ε Φάζε: Δπεμεξγαζία ηνπ ηίηινπ σο πξσθαηαβνιηθνύ νξγαλσηή γηα πξνζαλαηνιηζκό θαη εηζαγσγή ζην θεθάιαην, έιεγρνο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο: 5 2 ε Φάζε: Γξαζηεξηόηεηα 1 θαη δξαζηεξηόηεηα 2 γηα αλαθάιπςε ηεο λέαο γλώζεο θαη κεξηθή επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο: 10 3 ε Φάζε: Δπηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο: 5 4 ε Φάζε: Γξαζηεξηόηεηα 3 γηα αλαθάιπςε θαη επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο: 15 5 ε Φάζε: Γξαζηεξηόηεηα 4 γηα εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο θαη εκπέδσζε: 10

3 4.4. ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Ο γεληθόο ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο, είλαη νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εθηεινύλ ηηο πξάμεηο ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο κε αξηζκνύο πνπ δελ μεπεξλνύλ ην 20. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν βαζηθόο δηδαθηηθόο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνύο ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα εξγάδνληαη κε ζρεηηθή άλεζε θαη απηνκαηηζκό κε απηνύο, λα ηνπο ρσξίδνπλ ζε κνλάδεο θαη δεθάδεο θαη λα εθηεινύλ πξάμεηο πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο κε ηε κέζνδν ηεο ππέξβαζεο ηεο δεθάδαο, νη νπνίεο όκσο ζα γίλνληαη κόλν κε ηε βνήζεηα λνεξώλ αλαπαξαζηάζεσλ. Άιινο έλαο ζηόρνο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο όηη ε αθαίξεζε είλαη ε αληίζηξνθε πξάμε ηεο πξόζζεζεο. Σέινο, λα εμνηθεησζνύλ κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο αθαίξεζεο «κε ηε πξόζζεζε πξνο ηα επάλσ» όηαλ ν αθαηξεηένο δελ έρεη κεγάιε δηαθνξά από ηνλ κεησηέν ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΤΠΑΡΥΟΤΔ ΓΝΧΔΗ Οη καζεηέο γλσξίδνπλ από ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα ηεο 7 εο ελόηεηαο λα θάλνπλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο δηςήθησλ θαη κνλνςήθησλ αξηζκώλ (θεθ. 46 ν ), λα ππνινγίδνπλ ηα αζξνίζκαηα θαη λα αθαηξνύλ κε ηε κέζνδν ηεο ππέξβαζεο ηεο δεθάδαο (θεθ. 47 ν ) θαη λα εθηεινύλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο «επηζηξνθήο ζηελ πεληάδα» (θεθ. 48 ν ) ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ Ζ δηδαζθαιία ζα είλαη θαηά βάζε καζεηνθεληξηθή, ζα πξνσζεί ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη όρη ηε κεησπηθή δηδαζθαιία. Σα παηδηά κόλα ηνπο κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο αιιά θαη κε ηε δηθή κνπ θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα, ην δηάινγν θαη ηε δηαηύπσζε εξσηήζεσλ ζα αλαθαιύςνπλ ηε λέα γλώζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζθεθηνύλ θαη λα ελεξγήζνπλ ζην δηθό ηνπο πξνζσπηθό επίπεδν θαη λα δηαηππώζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. Σέινο, κε ζθνπό ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ ζα γίλεη ρξήζε ηεο ινγνηερλίαο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξία ηνπ Άξε ηνπ ηζαγθάξε, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα επράξηζην θιίκα γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο.

4 4.7. ΠΟΡΔΗΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 1 ε Φάζε: Δπεμεξγαζία ηνπ ηίηινπ σο πξσθαηαβνιηθνύ νξγαλσηή γηα πξνζαλαηνιηζκό θαη εηζαγσγή ζην θεθάιαην, έιεγρνο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο ζε ζρέζε κε ην ηη είλαη κνλνςήθηνο θαη ηη δηςήθηνο αξηζκόο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε θάζε απηή, ζα αλαθνηλώζσ ζηνπο καζεηέο ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο «Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε δηςήθηνη θαη κνλνςήθηνη αξηζκνί» θαη κε εξσηήζεηο ζα δηαπηζηώζσ ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ηνλ καζεηώλ. Θα αθνινπζήζεη ε θαηαγξαθή κεξηθώλ δηςήθησλ θαη κνλνςήθησλ αξηζκώλ ζην πίλαθα. 2 ε Φάζε: Θα γίλνπλ νη δξαζηεξηόηεηεο 1 θαη 2 γηα αλαθάιπςε ηεο λέαο γλώζεο θαη κεξηθή επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο. Καηά ηε δεύηεξε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο ζα αξρίζεη ε αθήγεζε ηνπ παξακπζνύ «Ο Άξεο ν ηζαγθάξεο» θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δξαζηεξηόηεηα 1 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, πξνζαξκνζκέλε ζηα δεδνκέλα ηνπ παξακπζνύ. Σα παηδία ζα καληέςνπλ πξώηα κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζα ηνπο δνζνύλ πνηνο κπνξεί λα είλαη ν δηςήθηνο αξηζκόο πνπ ςάρλνπκε θαη αθνύ νινθιεξώζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο παξνπζηάζνπλ κέζα ζηε ηάμε ζα δνζνύλ νη ζσζηέο απαληήζεηο. Σν ίδην ζα γίλεη θαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα 2. 3 ε Φάζε: Δπηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο. απηό ην ζεκείν ζα αλαθνηλσζεί κε ηε ρξήζε ηεο αξηζκνγξακκήο πνηνη είλαη νη δηςήθηνη θάησ από ην 20, θαη γηα θαιύηεξε εκπέδσζε ζα ηνπο δεηεζεί λα αλαθέξνπλ θαη κεξηθνύο δηςήθηνπο πάλσ από ην 20 θαη ζα επαλαιάβνπκε κεξηθά αθόκα παξαδείγκαηα ζύκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο «Βξίζθσ πάληα ηνλ αξηζκό 8». 4 ε Φάζε: Γξαζηεξηόηεηα 3 γηα αλαθάιπςε θαη επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο. Θα δηαβάζνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο ηα νπνία είλαη δηακνξθσκέλα κε βάζε ηε δξαζηεξηόηεηα 4 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ θαη ζα δηδαρζεί ε κέζνδνο επίιπζεο κηαο αθαίξεζεο κε πξόζζεζε πξνο ηα επάλσ. Ο ξόινο κνπ ζε απηό ην ζεκείν ζα είλαη βνεζεηηθόο ώζηε λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε κέζνδν θαη λα ιπζνύλ ηπρόλ απνξίεο. 5 ε Φάζε: Γξαζηεξηόηεηα 4 γηα εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο θαη εκπέδσζε. Ζ δξαζηεξηόηεηα 4 ε νπνία είλαη ίδηα κε ηε δξαζηεξηόηεηα 5 ηνπ βηβιίνπ ζα γίλεη κε ζθνπό λα δσ αλ ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο κε δηπινύο αξηζκνύο γη απηό ε βνήζεηα θαη ε θαζνδήγεζε κνπ ζα είλαη πνιύ κηθξή εθηόο αλ δηαπηζηώζσ όηη νη καζεηέο δελ κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ κε άλεζε.

5 4.8. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ έγηλε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ακέζσο κεηά ηελ επηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο. Κπξίσο κε ηε βνήζεηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο πνπ ηνπο δόζεθε, κε εξσηήζεηο θαη κε ηε παξαηήξεζε ηεο επρέξεηαο ησλ καζεηώλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γειαδή, ε αμηνιόγεζε ήηαλ κηα ζπλερήο δηαδηθαζία θαη όρη θάηη πνπ εθαξκόζηεθε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο ηα πήγαηλαλ αξθεηά θαιά αθνύ θάλαλε ηηο αζθήζεηο κε επηηπρία. 2. ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Γεληθά ε δηδαζθαιία θύιεζε νκαιά θαη εμειίρζεθε όπσο ηελ είρα ζρεδηάζεη. Γελ ππήξραλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο θαζώο νη καζεηέο ήηαλ αξθεηά ζπλεξγάζηκνη. Υξεζηκνπνίεζα θαηάιιειν επνπηηθό πιηθό κε ζηόρν λα θξαηήζσ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Σν κάζεκα αθνινύζεζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία, ππήξρε δειαδή έλαο θύξηνο άμνλαο. Αξρηθά ξώηεζα ηνπο καζεηέο αλ γλσξίδνπλ ηε ιέμε «ςεθίν» θαη πηα ζρέζε κπνξεί λα έρεη κε ηε ιέμε «αξηζκόο». Μεηά ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ νδήγεζα ηε ζπδήηεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη έλαο αξηζκόο κπνξεί λα έρεη θαη έλα θαη δύν ή πεξηζζόηεξα ςεθία. Εήηεζα από ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ αξηζκνύο θαη λα κνπ πνπλ από πόζα ςεθία απνηεινύληαλ. ηε ζπλέρεηα δηεπθξηλίζηεθαλ νη νλνκαζίεο «κνλνςήθηνο αξηζκόο» θαη «δηςήθηνο αξηζκόο». απηό ην ζεκείν δηαπίζησζα θαη ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε ηνπο. Μεηά πξνρώξεζα ζηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ «Άξεο ν ηζαγθάξεο» ζην νπνίν έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη έθαλαλ όινη εζπρία γηα λα ην αθνύζνπλ, γεγνλόο πνπ βνήζεζε θαη ζην λα θαηαιάβνπλ ηα δεδνκέλα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαλ κέζα ζην παξακύζη. Τπήξρε κεγάιε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, όινη νη καζεηέο ήζειαλ λα πνύλε ην απνηέιεζκα ηεο θάζε άζθεζεο. Δπίζεο, απαληνύζαλ θαη γεληθά ζε θάπνηεο εξσηήζεηο κνπ γηα ην πώο βγαίλεη ην θάζε απνηέιεζκα, αιιά κόλν κε ηελ δηθή κνπ παξόηξπλζε θαη θαζνδήγεζε. Έθαλα ηηο εξσηήζεηο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αθνπζηεί θσλαρηά από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ε πνξεία ζθέςεο ηνπο, αιιηώο δελ κπνξνύζαλ λα ηελ εθθξάζνπλ. ην ηέινο θάζε πξνβιήκαηνο γξάθακε ηελ απάληεζε θαη παξνπζηάδνληαλ ζην power point ηα ζσζηά απνηειέζκαηα. ηόρνο κνπ ζηε δηδαζθαιία ήηαλ λα αλαδεηρηνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ όινη νη ηξόπνη ζθέςεο ησλ καζεηώλ. Μάιηζηα ζε θάπνην πξόβιεκα νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ σο ζηξαηεγηθή ηελ αξίζκεζε αλά έλα θαη γηα λα ην θαηαλνήζνπλ ηνπο έδεημα ζην πίλαθα κηα αξηζκνγξακκή θαη ζήθσζα έλαλ καζεηή γηα λα αξηζκήζεη. Αμίδεη λα αλαθέξσ πσο ζηόρνο κνπ ήηαλ λα δηαθνξνπνηεζώ από ην βηβιίν ηνπ νξγαληζκνύ, ην νπνίν παξνπζίαδε θαηεπζείαλ ηηο ζηξαηεγηθέο. Απηό ζηεξεί από ηα παηδηά ηε δπλαηόηεηα λα ζθεθηνύλ θαη λα πξνηείλνπλ δηθέο ηνπο ιύζεηο θαη ζηξαηεγηθέο. Δηδηθά ζην πξόβιεκα κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο αθαίξεζεο

6 «κε ηε πξόζζεζε πξνο ηα επάλσ», άθεζα πξώηα λα ην ιύζνπλ νη καζεηέο κε ηνλ ηξόπν πνπ μέξνπλ θαη κεηά ηνπο εηζήγαγα ζηε λέα γλώζε.. Οη καζεηέο δελ πξέπεη λα δέρνληαη ηε λέα γλώζε παζεηηθά. Πξέπεη νη ίδηνη λα ηελ αλαθαιύπηνπλ θαη θαιό ζα είλαη νη ηξόπνη ζθέςεο ησλ παηδηώλ λα αλαδεηθλύνληαη ζηελ ηάμε, γηαηί ν θαζέλαο ηνπο έρεη δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία. Γεληθόηεξα είκαη επραξηζηεκέλε από ην απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο. Θεσξώ ζεκαληηθό ην όηη ελζάξξπλα θαη επηβξάβεπα ηνπο καζεηέο, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έθαλαλ θάπνην ιάζνο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ είρα πξνβιέςεη.

7 3. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Λεκνλίδεο, Υ.: Πεξίπαηνο ζηε Μάζεζε ηεο ηνηρεηώδνπο Αξηζκεηηθήο. Δθδόζεηο Αδειθώλ Κπξηαθίδε, Θεο/λίθε, Van de Walle J.: Μαζεκαηηθά γηα ην Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην. Μηα εμειηθηηθή δηδαζθαιία. Δπηκειεηήο: Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο. Δθδόζεηο: Σππσζήησ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «ΑΡΖ Ο ΣΑΓΚΑΡΖ» Ενύζε θάπνηε ζην δάζνο κε ηηο παζραιηέο έλαο ηζαγθάξεο πνπ έθηηαρλε παπνύηζηα θαη παπνπηζάθηα γηα δώα θαη δσάθηα. Πιάη ζηελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπ θξεκόηαλ κηα ηακπέια πνπ έιεγε «Άξεο ν ηζαγθάξεο». - Φηηάρλσ παπνύηζηα, θίλα παπνπηζάθηα γηα κεγάια δώα θαη κηθξά δσάθηα! Αξβύιεο γηα παπνπηζνκέλνπο γάηνπο θαη θαζηόξηα γηα θάζηνξεο πνπ ρνξνπεδάλ απ ηε ραξά ηνπο. Μηα κέξα κπαίλεη ζην καγαδί ν Πεινπίδαο ν πειαξγόο. - Ση ζέιεηο Πεινπίδα; - Θέισ λα θηηάμεηο παπνύηζηα γηα εκάο ηνπο πειαξγνύο πνπ κέλνπκε δίπια ζηε ιηκλνύια ηνπ δάζνπο. - Γειαδή πόζα ζέιεηο; - Απηά ηα παπνύηζηα πνπ ζέισ είλαη έλαο δηςήθηνο αξηζκόο. - Γειαδή; θέθηεηαη ν ηζαγθάξεο. - Δπίζεο πξηλ θύγσ ζα ζνπ πσ όηη νη κνλάδεο ηνπ αξηζκνύ είλαη 4. Αλ αθαηξέζεηο ηηο κνλάδεο από ηνλ αξηζκό ζα βξεηο ην Δληάμεη λνκίδσ όηη ην κάληεςα, είπε ν Άξεο ν ηζαγθάξεο. Πέξαζε αύξην πξσί-πξσί. Πέξαζε λα ηα πάξεηο. Μόιηο βγήθε ν πειαξγόο, κπαίλεη ζην καγαδί ε Πελειόπε ε πάπηα. - Ση λα ζνπ θάλσ, Πελειόπε; - Θέισ γνβάθηα, γηα κέλα θαη ηηο αδεξθέο κνπ. - Ση ρξώκα; - Πξάζηλα κε ςειά ηαθνύληα. Θα ηα θνξάκε όηαλ πεγαίλνπκε ζηελ αγνξά γηα ςώληα. - Μάιηζηα είπε ν ηζαγθάξεο, Βνύηεμε ηα πόδηα ζνπ ζην ηαςί κε ηελ πξάζηλε κπνγηά θη αθνύκπα ηα κέζα ζε ηνύην ην ραξηί γηα λα ζπκάκαη ην κέγεζνο. - Πιαηο! Πιαηο! Βνύηεμε ε Πελειόπε ε πάπηα ηα πόδηα ηεο ζην ηαςί θαη ηα αθνύκπεζε πξνζεθηηθά.

8 - Δληάμεη είπε ν Άξεο ν ηζαγθάξεο. Καη πόζα γνβάθηα ζέιεηο; - θέθηνκαη έλαλ δηςήθην αξηζκό. Ο αξηζκόο απηόο είλαη κηθξόηεξνο από ην Υκκ, γηα λα ζθεθηώ.. νη δηςήθηνη αξηζκνί θάησ από ην 20 είλαη από ην 19 κέρξη ην 10. Δγώ ηειηθά πόζα γνβάθηα λα ζνπ θηηάμσ; - Από απηόλ ηνλ αξηζκό πνπ ζθέθηεθα αθαίξεζα ηηο κνλάδεο. Από απηό πνπ βξήθα αθαίξεζα ην 2 θαη βξήθα ην 8. - Δληάμεη είπε ν Άξεο ν ηζαγθάξεο. Πέξαζε αύξην λα ηα πάξεηο! Μηα άιιε κέξα ζην καγαδί ηνπ ν Άξεο ν ηζαγθάξεο είρε έηνηκα 13 δεπγάξηα παπνύηζηα λα πνπιήζεη. Μέρξη ην κεζεκέξη πνύιεζε ηα 9. Πόζα ηνπ έκεηλαλ αθόκα λα πνπιήζεη; ηαλ βξάδηαζε θαη αθνύ είρε πνπιήζεη θαη ηα άιια 4 δεπγάξηα παπνύηζηα πνπ ηνπ είραλ κείλεη ν Άξεο ν ηζαγθάξεο πήγε γηα ύπλν, γηα λα μεθνπξαζηεί. Σελ επόκελε κέξα πνπ ήηαλ Κπξηαθή, απνθάζηζε λα θαιέζεη ηνπο πειάηεο ηνπ λα δηαζθεδάζνπλ. Γελ έιεηςε θαλείο από ην πάξηη. Ήξζε ν Πεινπίδαο ν πειαξγόο, ε Πελειόπε ε πάπηα, ε Ενπδνύ ε Υξπζόκπγα κε ηελ θίιε ηεο ηε Υξπζή, ε θάκπηα ε Σδνύ θαη ε θάκπηα ε Σδί, ν Υαξάιακπνο ην ρηαπόδη κε ηνλ αδεξθό ηνπ ηνλ Λεσλίδα, ν δξάθνο Πάηξνθινο κε ηνλ μάδεξθό ηνπ ηνλ Πάξε θαη όια ηα άιια δσάθηα ηνπ δάζνπο πνπ αγόξαδαλ ηα όκνξθα ηνπο παπνπηζάθηα από ηνλ Άξε ηνλ ηζαγθάξε. Σνπ θέξαλε θαη δώξα γηα λα ηνλ επραξηζηήζνπλ γηα ηα όκνξθά παπνύηζηα πνπ ηνπο έθηηαρλε θάζε θνξά! Ο Πεινπίδαο ηνπ έθεξε έλα κσξό. Ζ Πελειόπε ε πάπηα ηνπ έθεξε 2 λνύθαξα από ηε ιίκλε. Ζ ρξπζόκπγα ε Ενπδνύ καδί κε ηελ θίιε ηεο ηνπ έθεξαλ 12 ρξπζά παξάζεκα από πέηαια ρξπζάλζεκνπ. Ο Υαξάιακπνο ην ρηαπόδη καδί κε ηνλ αδεξθό ηνπ ράξηζαλ 16 ζθνπγγάξηα. Καη ν δξάθνο ν Πάηξνθινο ηνπ έθεξε 9 αζηξαπέο πιεγκέλεο ζθνππηληνύ. Καη επεηδή όινη ήζειαλ λα δείμνπλ ηα θαηλνύξηα ηνπο παπνύηζηα παίμαλε έλα παηρλίδη. Πξώηεο μεθίλεζαλ νη Υξπζόκπγέο, ε Ενπδνύ θαη ε Υξπζή. Ρώηεζαλ ηα άιια ηα δσάθηα: - Πόζα παπνύηζηα έρνπκε θαη νη δπν καδί; - Άκα θύγεη ε κηα πόζα ζα έρνπκε (πόζα ζα κείλνπλ); Πξώηε απάληεζε ε θάκπηα ε Σδνύ θαη έηζη καδί κε ηε θάκπηα ηε Σδη πήγαλ ζηε ζεηξά γηα λα δείμνπλ ηα δηθά ηνπο παπνπηζάθηα...θ.η.ι. Έηζη, πέξαζαλ πνιύ όκνξθα ζην πάξηπ, ρνξέςαλε, ηξαγνπδήζαλε, δνπδνπλίζαλε, κνπγθξίζαλε, θάγαλε θξάνπιεο, ήπηαλε ρπκό από βαηόκνπξα, θαη πεξάζαλε απηνί θαιά θαη εκείο θαιύηεξα.

9 Μάζεκα: 49 Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε Γηςήθηνη θαη κνλνςήθηνη αξηζκνί Φύιιν εξγαζίαο λνκα καζεηή:... Ζκεξνκελία:... Γξαζηεξηόηεηα 1: Μανηεύω ηον απιθμό Πνηνο είλαη ν δηςήθηνο αξηζκόο ησλ παπνπηζηώλ πνπ δήηεζε ν πειαξγόο από ηνλ ηζαγθάξε; Γπάθω ηον απιθμό και ηην ππάξη. - = Γξαζηεξηόηεηα 2: Βπίζκω πάνηα ηον απιθμό 8 Πόζα γνβάθηα ζέιεη ε πάπηα; Πνηνο είλαη ν δηςήθηνο αξηζκόο πνπ ζθέθηεθε; Γπάθω ηον απιθμό και ηιρ ππάξειρ. - = - 2 = 8

10 Γξαζηεξηόηεηα 3: Αθαίπεζη με ππόζθεζη ππορ ηα επάνω. ην καγαδί ηνπ ν Άξεο είρε έηνηκα 13 δεπγάξηα παπνύηζηα λα πνπιήζεη. Μέρξη ην κεζεκέξη πνύιεζε ηα 9. Πόζα ηνπ έκεηλαλ αθόκα λα πνπιήζεη; Τπνινγίδσ ηελ αθαίξεζε = = 13 Άξα 13 9 = Γξαζηεξηόηεηα 4: Τπολογίζω ηιρ πποζθέζειρ και ηιρ αθαιπέζειρ με ηα διπλά = 12 6 = 7 + 7= = = = = =...

11

12 Μαληεύσ ηνλ αξηζκό Πόζα παπνύηζηα ζέιεηο; Απηά πνπ ζέισ είλαη έλαο δηςήθηνο αξηζκόο! ;

13 Δπίζεο, ζα ζνπ πσ όηη νη κνλάδεο ηνπ αξηζκνύ είλαη 4. Αλ αθαηξέζεηο ηηο κνλάδεο από ηνλ αξηζκό ζα βξεηο ην 10. Γ Μ ; 4 Βξίζθσ πάληα ηνλ αξηζκό 8 Πόζα γνβάθηα ζέιεηο; Σθέθηνκαη έλαλ δηςήθην αξηζκό. Ο αξηζκόο απηόο είλαη κηθξόηεξνο από ην 20.

14 Οη δηςήθηνη αξηζκνί είλαη από ην 19 κέρξη ην 10. Λνηπόλ πόζα γνβάθηα λα ζνπ θηηάμσ; Από ηνλ αξηζκό πνπ ζθέθηεθα αθαίξεζα ηηο κνλάδεο. Από απηό πνπ βξήθα αθαίξεζα ην 2 θαη βξήθα ην 8. Αθαίξεζε κε πξόζζεζε πξνο ηα επάλσ. Σην καγαδί ηνπ ν Άξεο είρε έηνηκα 13 δεπγάξηα παπνύηζηα λα πνπιήζεη. Μέρξη ην κεζεκέξη πνύιεζε ηα 9. Πόζα ηνπ έκεηλαλ αθόκα λα πνπιήζεη;

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο 10.000 (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: 2011-2012

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: 2011-2012 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: 2011-2012 ΜΑΘΖΜΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΔ ΥΡΗΗ Σ. Π. Δ. ΓΗΓΑΚΧΝ: ΛΔΜΟΝΙΓΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο Αζαλάζηνο Θενδώξνπ Αρηιιέαο Καςάιεο Γεκήηξηνο Πλεπκαηηθόο.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο Αζαλάζηνο Θενδώξνπ Αρηιιέαο Καςάιεο Γεκήηξηνο Πλεπκαηηθόο. Α Γεκνηηθνύ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο Αζαλάζηνο Θενδώξνπ Αρηιιέαο Καςάιεο Γεκήηξηνο Πλεπκαηηθόο Μαζεκαηηθά Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο Σεηξάδην Δξγαζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ Νίθνο άββαο Μαζεκαηηθόο nasav@geitonas-school.gr 2 Κάπνηα παξακαζεκαηηθά ζέκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκωζε Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: 2-3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ: Οη καζεηέο Να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο. (Άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Κ.η.Β.) ηελ Αζήλα ζήκεξα, 29 Απξηιίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9.10, ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο. (Άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Κ.η.Β.) ηελ Αζήλα ζήκεξα, 29 Απξηιίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9.10, ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα www.doe.gr ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΓ - ΤΝΟΓΟ Α ΓΙΑΡΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΑΓΙΟΡΘΩΣΑ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο (Άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Κ.η.Β.) ηελ Αζήλα ζήκεξα, 29 Απξηιίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9.10,

Διαβάστε περισσότερα

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1091 Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Ιυζηθίδος Ειπήνη Φηιόινγνο, eirini_iosifidou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα