W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited"

Transcript

1 W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ IMPORTANT NOTICE TO THE INSURED This insurance is a legal contract. Please read it carefully to ensure that it is in accordance with your requirements and that you understand its terms and conditions. The Insurance Broker or other intermediary who arranged this insurance should be contacted immediately if any correction is necessary. Your attention is particularly drawn to the notice that appears overleaf. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Η παρούσα ασφάλιση αποτελεί νόμιμη σύμβαση. Σας παρακαλούμε να τη διαβάσετε προσεχτικά για να βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις σας και ότι κατανοείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Εάν απαιτείται κάποια διόρθωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Μεσίτη Ασφαλειών ή κάθε άλλο διαμεσολαβητή που κατάρτισε το παρόν ασφαλιστήριο. Ειδικότερα, εφιστούμε την προσοχή σας στην ειδοποίηση που αναγράφεται στην πίσω όψη της σελίδας. Registered Office: 40 Lime Street, London EC3M 7AW Registered in England & Wales Έδρα: 40 Lime Street, Λονδίνο EC3M 7AW Καταχωρημένη στην Αγγλία και την Ουαλία

2 NOTICE TO THE INSURED It is always our intention to provide a first class standard of service. However, if you have any cause for complaint or you wish to make any enquiry regarding this insurance you should, in the first instance, contact the Insurance Broker who arranged this insurance for you: FIDUCIA Ltd. Μαντώ Μαυρογένους 15, Νέα Μάκρη Αττικής 19005, Αθήνα Alternatively you may contact ourselves at the following address: Compliance Officer, W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited 2nd Floor 40 Lime Street London EC3M 7AW Or legal representative in Greece Jamila Khan, INCE & CO LLP. Livanos Building, Akti Miaouli, Piraeus Tel Fax: This insurance is underwritten by W R Berkley Insurance (Europe), Ltd., who are authorised to conduct insurance activities by the Financial Services Authority (FSA), the UK regulator of the financial services industry. If you are not satisfied with the way a complaint has been dealt with you have the right to request that the Financial Ombudsman Service ( FOS ) review your case. Their address is: Financial Ombudsman Service South Quay Plaza 183 Marsh Wall London E14 9SR Telephone: There are, however, some circumstances in which the FOS is not empowered to consider complaints. If you contact the FOS in respect of any complaints, this will not affect any rights you have in law. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πρόθεσή μας είναι να παρέχουμε πάντοτε πρώτης τάξης εξυπηρέτηση. Ωστόσο, εάν για κάποιο λόγο έχετε παράπονα ή επιθυμείτε να θέσετε κάποιο ερώτημα σχετικά με το παρόν ασφαλιστήριο θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το Μεσίτη Ασφαλειών που κατάρτισε το παρόν ασφαλιστήριο για εσάς: FIDUCIA Ltd. Μαντώ Μαυρογένους 15, Νέα Μάκρη Αττικής 19005, Αθήνα Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Compliance Officer, W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited 2nd Floor 40 Lime Street Λονδίνο EC3M 7AW Ή του Νόμιμου Εκπροσώπου στην Ελλάδα Jamila Khan, INCE & CO LLP. Livanos Building, Akti Miaouli, Piraeus Tel Fax: Το παρόν συμβόλαιο συνάπτεται με την W R Berkley Insurance (Europe), Ltd η οποία είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών (FSA), ρυθμιστική αρχή για την εκτέλεση οικονομικών υπηρεσιών του ΗΒ. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον χειρισμό κάποιου παραπόνου δικαιούστε να ζητήσετε επανεξέταση της περίπτωσής σας από την Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή (Financial Ombudsman Service ή FOS). Η διεύθυνση της υπηρεσίας αυτής είναι: Financial Ombudsman Service South Quay Plaza 183 Marsh Wall Λονδίνο E14 9SR Τηλέφωνο: Ωστόσο, σε ορισμένες περιστάσεις η FOS δεν ε ξουσιοδοτείται να χειρίζεται παράπονα. Εάν επικοινωνήσετε με την FOS αναφορικά με κάποιο παράπονο, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει κανένα δικαίωμά σας που απορρέει από τη νομοθεσία. 2

3 PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE THIS IS A CLAIMS MADE AND CIRCUMSTANCE NOTIFIED INSURANCE ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΥΠΟΥ «CLAIMS MADE AND CIRCUMSTANCE NOTIFIED» (κάλυψη απαιτήσεων που αναφέρονται σε χρόνο ισχύος του ασφαλιστηρίου). The INSURED having made a written proposal to INSUR- ERS bearing the date shown in the SCHEDULE containing particulars and statements which it is hereby agreed are the basis of this insurance and are to be considered as incorporated herein, and in consideration of the INSURED having agreed to pay the premium shown in the SCHED- ULE, INSURERS agree to indemnify the INSURED, subject to the terms, conditions, exclusions and limitations of this insurance. 1.1 Insuring Clause INSURERS shall indemnify the INSURED, up to the IN- DEMNITY LIMIT, for the amount of any claim including claimant s costs and expenses first made against the IN- SURED and notified to INSURERS during the POLICY PERIOD in respect of any breach of duty by reason of any negligent act, negligent error or negligent omission which arises out of the exercise and conduct of the BUSINESS. 1.2 Defence Costs INSURERS shall also indemnify the INSURED for DE- FENCE COSTS where such costs have been incurred with INSURERS prior written consent. Such DEFENCE COSTS shall not be in addition to the INDEMNITY LIM- IT and shall be the subject of any EXCESS. EXTENSIONS The following extensions are granted as part of this insurance, subject to the terms, conditions, exclusions and limitations of this insurance. 2.1 Loss of or Damage to DOCUMENTS In the event of physical loss of or damage to DOCU- MENTS suffered and notified to INSURERS during the POLICY PERIOD, the INSURED is indemnified for any claim or reasonable and necessary costs and expenses incurred in replacing, restoring or reconstituting any DOCU- MENTS which are the property of the INSURED or are in the INSURED s care, custody or control. The maximum amount payable by INSURERS shall be 50,000 in the aggregate. An EXCESS of 1,000 each and every claim shall apply. Should the EXCESS shown in the SCHEDULE be less than 1,000 each and every Εφόσον ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ έχει υποβάλλει γραπτή πρόταση στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ με την ημερομηνία που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ που περιέχει τα στοιχεία και τις δηλώσεις που με το παρόν συμφωνείται ότι αποτελούν τη βάση του παρόντος ασφαλιστηρίου και θεωρείται ότι ενσωματώνονται στο παρόν, και έχοντας υπόψη ότι ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ έχει συμφωνήσει να καταβάλει το ασφάλιστρο που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ, οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ συμφωνούν να αποζημιώνουν τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς του παρόντος ασφαλιστηρίου. 1.1 Διάταξη Ασφάλισης Οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ αποζημιώνουν τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ, έως το ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, για το ποσό κάθε απαίτησης συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των εξόδων που έγιναν πρώτα έναντι του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και κοινοποιήθηκαν στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ αναφορικά με κάθε αθέτηση καθήκοντος λόγω οιασδήποτε πράξης αμέλειας, σφάλματος εξ αμελείας ή παράλειψης εξ αμελείας που προκύπτει από την εκτέλεση και τη διεξαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 1.2 Έξοδα Υπεράσπισης Οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ αποζημιώνουν επίσης τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ για τυχόν ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ εφόσον έχουν προκύψει τέτοια έξοδα με γραπτή προηγηθείσα συναίνεση των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ. Αυτά τα ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ δεν είναι επιπρόσθετα στο ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ και θα υπόκεινται σε ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Παρέχονται οι ακόλουθες επεκτάσεις στα πλαίσια του παρόντος ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς του παρόντος ασφαλιστηρίου. 2.1 Απώλεια ή Ζημιά σε ΕΓΓΡΑΦΑ Σε περίπτωση φυσικής απώλειας ή ζημιάς σε ΕΓΓΡΑΦΑ και ειδοποίησης των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ εντός της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ, ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ αποζημιώνεται για κάθε απαίτηση ή εύλογα και απαραίτητα έξοδα και έξοδα που προκαλούνται για την αντικατάσταση, την ανάκτηση ή την επαναφορά οποιωνδήποτε ΕΓΓΡΑΦΩΝ τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ή βρίσκονται υπό τη φροντίδα, τη φύλαξη ή τον έλεγχο του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. Το μέγιστο πληρωτέο πόσο από τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ είναι σωρευτικά. Ισχύει ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ για κάθε απαίτηση. Εάν το ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ που 3

4 claim then the EXCESS shown in the SCHEDULE shall apply. 2.2 Indemnity to Employees, Former Employees and/or Consultants Employees or former employees of the INSURED are indemnified for any claim for any breach of duty by reason of any negligent act, negligent error or negligent omission first made against them and notified to INSURERS during the POLICY PERIOD which arises out of the exercise and conduct of the BUSINESS. Former partners, former directors or former employees of the INSURED who have continued as consultants to the INSURED and any persons who were formerly consultants to the INSURED are indemnified in respect of any claim for breach of duty by reason of any negligent act, negligent error or negligent omission first made against them and notified to INSURERS during the POLICY PE- RIOD which arises out of the exercise and conduct of the BUSINESS. 2.3 Defamation, Libel and Slander The INSURED is indemnified for any claim first made against the INSURED and notified to INSURERS during the POLICY PERIOD in direct consequence of any defamation, libel or slander by the INSURED which arises out of the exercise and conduct of the BUSINESS. An EXCESS of l,000 each and every claim shall apply, unless the EXCESS shown in the SCHEDULE is less than l,000 each and every claim, in which event the EXCESS shown in the SCHEDULE shall apply. αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ είναι λιγότερο από για κάθε απαίτηση τότε ισχύει το ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ. 2.2 Αποζημίωση Υπαλλήλων, Πρώην Υπαλλήλων ή και Συμβούλων Οι υπάλληλοι ή πρώην υπάλληλοι του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ αποζημιώνονται για κάθε απαίτηση για παράβαση καθήκοντος λόγω πράξης αμέλειας, σφάλματος εξ αμελείας ή παράλειψης εξ αμελείας που ασκείται εναντίον τους και κοινοποιείται στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ, που προκύπτει από την άσκηση και τη διεξαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Οι πρώην συνέταιροι, πρώην διευθυντές ή πρώην υπάλληλοι του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ που συνέχισαν ως σύμβουλοι του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και κάθε άτομο που ήταν προηγουμένως σύμβουλος του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ αποζημιώνονται αναφορικά με κάθε απαίτηση λόγω παράβασης καθήκοντος που οφείλεται σε πράξη αμέλειας, σφάλμα εξ αμελείας ή παράλειψη εξ αμελείας που ασκείται εναντίον τους και κοινοποιείται στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ, που προκύπτει από την άσκηση ή τη διεξαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 2.3 Δυσφήμηση, Διασυρμός και Συκοφαντία Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ αποζημιώνεται για κάθε απαίτηση που ασκείται εναντίον του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και κοινοποιείται στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ως άμεση συνέπεια δυσφήμησης, διασυρμού ή συκοφαντίας από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ που προκύπτει από την άσκηση και τη διεξαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ισχύει ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ για κάθε απαίτηση, εκτός εάν το ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ είναι λιγότερο από για κάθε απαίτηση και στην περίπτωση αυτή ισχύει το ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ. CLAIMS CONDITIONS The following claims conditions apply to this insurance: 3.1 Conditions Precedent to Liability All conditions set out below ( inclusive) are deemed to be conditions precedent to INSURERS liability under this insurance. 3.2 Discovery of a Claim or Circumstance If during the POLICY PERIOD the INSURED receives notice of any claim that is subject to indemnity under this insurance the INSURED shall give notice (in accordance with condition 3.3) to INSURERS as soon as practicable and, in any event, before expiry of the POLICY PERIOD If during the POLICY PERIOD the INSURED becomes aware of any CIRCUMSTANCE, the INSURED shall give notice (in accordance with condition 3.3) to INSURERS of such CIRCUMSTANCE as soon as prac- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ Για το παρόν ασφαλιστήριο ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις αξιώσεων: 3.1 Προϋποθέσεις Ευθύνης Όλες οι προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω ( συμπεριλαμβανομένου) θεωρούνται προϋποθέσεις για την ευθύνη των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ δυνάμει του παρόντος ασφαλιστηρίου. 3.2 Ανακάλυψη Απαίτησης ή Γεγονότος Εάν κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ λάβει ειδοποίηση για κάποια απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει του παρόντος ασφαλιστηρίου διαφορετική από την απαίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο, ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ειδοποιεί (σύμφωνα με την προϋπόθεση 3.3) τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ μόλις είναι εφικτό και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την εκπνοή της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ Εάν κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ αντιληφθεί κάποιο ΓΕΓΟΝΟΣ ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ειδοποιεί (σύμφωνα με την προϋπόθεση 3.3) τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ για αυτό το 4

5 ticable but, in any event, before expiry of the POLICY PERIOD. INSURERS agree that any CIRCUMSTANCE notified to them during the POLICY PERIOD which subsequently gives rise to a claim after expiry of this insurance shall be deemed to be a claim first made during the POLICY PERIOD. 3.3 Notice Notice to INSURERS under condition 3.2 shall not be valid unless it has been received in writing by W R Berkley Insurance (Europe), Limited. 3.4 Admission of Liability In the event of any claim or CIRCUMSTANCE, the IN- SURED shall not admit liability or make any admission, offer, promise or payment without INSURERS prior written consent. 3.5 Conduct of Claims Following notification of any claim or CIRCUMSTANCE, INSURERS shall be entitled to take over and conduct in the name of the INSURED the investigation, defence or settlement of any such matter. The INSURED shall CO- OPERATE and provide all such assistance as INSURERS may reasonably require. GENERAL CONDITIONS The following general conditions apply to this insurance: 4.1 Retroactive Date Unless the retroactive date in the SCHEDULE is specified to the contrary, this insurance shall not indemnify the IN- SURED for any claim notified to INSURERS which arises out of the exercise and conduct of the BUSINESS undertaken five (5) years or more prior to the inception date of this insurance. 4.2 Extended Reporting Period It Is understood and agreed that the Insured shall have the right of a 5 Year Extended Reporting Period. Such Extended Reporting Period is applied In the following circumstances:- 1. The Policy Is cancelled because of the Insured s merger, consolidation With, or sale to another entity, or; 2. The death, permanent Incapacity or retirement of the principle owner or shareholder of the Insured, or, 3. Cessation of all the BUSINESS activities carried out by the INSURED for any other reason except for termination due to any dishonest, fraudulent or criminal act or omission, However, it is a condition precedent of this EXTENDED REPORTING PERIOD that in the case that the Insured renews their Professional Indemnity Insurance with an- ΓΕΓΟΝΟΣ μόλις είναι εφικτό αλλά, σε κάθε περίπτωση, πριν από την εκπνοή της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ συμφωνούν ότι κάθε ΓΕΓΟΝΟΣ που τους κοινοποιείται κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και στη συνέχεια επισύρει απαίτηση μετά την εκπνοή του παρόντος ασφαλιστηρίου θα θεωρείται ως απαίτηση που ασκήθηκε για πρώτη φορά κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 3.3 Κοινοποίηση Η κοινοποίηση στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δυνάμει της προϋπόθεσης 3.2 δεν ισχύει εκτός εάν λαμβάνεται εγγράφως από την W R Berkley Insurance (Europe), Limited. 3.4 Παραδοχή Ευθύνης Σε περίπτωση απαίτησης ή ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ δεν παραδέχεται ευθύνη και δεν προβαίνει σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή δίχως την προηγούμενη γραπτή συναίνεση των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ. 3.5 Διεξαγωγή Απαιτήσεων Μετά από την κοινοποίηση απαίτησης ή ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δικαιούνται να αναλάβουν και να διεξάγουν την έρευνα, την υπεράσπιση ή τη διευθέτηση κάθε ζητήματος στο όνομα του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ και παρέχει κάθε βοήθεια που εύλογα απαιτούν οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Για το παρόν ασφαλιστήριο ισχύουν οι ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις: 4.1 Αναδρομική Ημερομηνία Εκτός εάν η αναδρομική ημερομηνία στον ΠΙΝΑΚΑ ορίζει το αντίθετο, το παρόν ασφαλιστήριο δεν αποζημιώνει τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ για απαίτηση που κοινοποιείται στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ και προκύπτει από την εκτέλεση και τη διεξαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ που έλαβε χώρα πέντε (5) χρόνια ή περισσότερα πριν από την ημερομηνία κατάρτισης του παρόντος ασφαλιστηρίου. 4.2 Παράταση Χρόνου Αναγγελίας Ζημίας Καθίσταται σαφές και συμφωνείται ότι ο Ασφαλισμένος δικαιούται Παράταση Χρόνου Αναγγελίας Ζημίας 5 ετών η οποία θα εφαρμόζεται ως ακολούθως: 1. Όταν το ασφαλιστήριο ακυρώνεται λόγω πώλησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς της ασφαλισμένης επιχείρησης από άλλη εταιρεία. 2. Στην περίπτωση θανάτου, μόνιμης ανικανότητας ή συνταξιοδότησης του κύριου κατόχου ή μετόχου της ασφαλισμένης επιχείρησης. 3. Παύση όλων των ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από παύση λόγω ανέντιμης, δόλιας ή αξιόποινης πράξης ή παράλειψης. 5

6 other Insurer at expiry of the POLICY PERIOD or in the future, the Extended Reporting Period shall not apply. The maximum amount payable by INSURERS shall not exceed in the aggregate for the entire Extended Reporting Period irrespective of the number of Claims and/or the number of claimants (and/or the number of originating Investors) and/or the number of Insureds and/ or the number of Insuring clauses applicable, the amount specified In the Schedule. The INSURED must notify INSURERS of any event triggering the EXTENDED REPORTING PERIOD within 30 days of its occurrence, or notification. All other terms conditions, exclusions and limitations In this policy remain unaltered. 4.3 Subrogation If any payment is made by INSURERS, the INSURED grants to INSURERS all rights of recovery against any parties from whom a recovery may be made and the IN- SURED shall take all reasonable steps to preserve such rights. However, INSURERS agree to waive any rights of recovery against any employee of the INSURED or former employee, self employed person or consultant of the IN- SURED unless liability has resulted in whole or part from any act or omission on the part of such person which is dishonest, fraudulent, criminal or malicious. 4.4 Jurisdiction and Insurance Disputes This insurance is governed and construed in accordance with the law of Greek Democracy. The INSURED and INSURERS agree that any dispute that may arise under this insurance is subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Athens. Any documents to be served by the IN- SURER to initiate legal proceedings against the INSURED in connection with this insurance will be done so by the INSURERS legal representative named in the NOTICE TO THE INSURED. The legal representative is authorised to receive notice of suit on behalf of the INSURER and to attend legal proceedings on behalf of the INSURER, and submit to the INSURED upon request written confirmation that they will attend legal proceedings on behalf of the INSURER. It is agreed that INSURERs to this insurance will be bound by any verdict issued by a competent court, or by the verdict of the Court of Appeal as the case may be. Παρόλα αυτά, όρος για την παραχώρηση της ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ είναι ότι στην περίπτωση που ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ανανεώσει την παρούσα Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης με άλλον Ασφαλιστή κατά τη λήξη της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ή στο μέλλον, η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ δεν θα παραχωρείται. Το ανώτατο ποσό που θα καταβάλουν οι Ασφαλιστές δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το αναγραφόμενο στον Πίνακα ποσό για όλη τη διάρκεια της παράτασης του χρόνου αναγγελίας ζημίας ανεξάρτητα από τον αριθμό των Απαιτήσεων ή/και τον αριθμό των απαιτούντων (ή /και τον αριθμό των περαιτέρω Επενδυτών) ή/και τον αριθμό των Ασφαλισμένων ή/και τον αριθμό των εφαρμοστέων ασφαλιστικών ρητρών. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ οφείλει να ειδοποίησει τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ σχετικά με οποιοδήποτε γεγονός θέτει εν ισχύ την ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που συνέβη ή έγινε γνωστό το γεγονός. Οι υπόλοιποι όροι, εξαιρέσεις και περιορισμοί παραμένουν αμετάβλητοι. 4.3 Υποκατάσταση Εάν γίνει κάποια πληρωμή από τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ, ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ παρέχει στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ όλα τα δικαιώματα είσπραξης έναντι οιωνδήποτε μερών από τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είσπραξη και ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Ωστόσο, οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ συμφωνούν να παραιτηθούν από κάθε δικαίωμα είσπραξης έναντι κάθε υπαλλήλου του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ή πρώην υπαλλήλου, ελεύθερου επαγγελματία ή συμβούλου του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ εκτός εάν προκύπτει ευθύνη, πλήρης ή μερική, από κάποια πράξη ή παράλειψη εκ μέρους του ατόμου αυτού που είναι ανέντιμη, δόλια, εγκληματική ή κακόβουλη. 4.4 Δικαιοδοσία / Ασφαλιστικές Διαμάχες Η παρούσα ασφάλιση διέπεται και ερμηνεύεται βάσει του Ελληνικού Δικαίου. Οι ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ συμφωνούν με το παρόν ότι οποιαδήποτε διαμάχη ήθελε προκύψει βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οποιαδήποτε δικόγραφα ή άλλα έγγραφα που πρέπει να επιδοθούν από πλευράς του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ για την εκκίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ σε σχέση με το παρόν ασφαλιστήριο θα επιδίδονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, το όνομα του οποίου αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ. Ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει επιδόσεις για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ και να παρίσταται σε δικαστικές διαμάχες για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ και να υποβάλει στον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ κατόπιν σχετικού αιτήματός του έγγραφη επιβεβαίωση ότι θα παραστεί για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Συμφωνείται ότι όλοι οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ που υπογράφουν το παρόν θα δεσμεύονται από δικαστική απόφαση εκδοθείσα από το αρμόδιο δικαστήριο ή απόφαση του Εφετείου σε κάθε περίπτωση. 6

7 4.4.1 NOTICE TO the proposer / assured Any notice, call, suit or application against Insurers to initiate any proceedings against them before courts in relation to this insurance should be reported to: John Elvey, INCE & CO LLP. Livanos Building, Akti Miaouli, Piraeus Tel Fax: Claim Settlements INSURERS may at any time pay to the INSURED in connection with any claim or claims the INDEMNITY LIMIT (less any sums already paid) or any lesser sum for which such claim or claims can be settled and upon such payment INSURERS shall not be under any further liability in respect of such claim or claims except for DEFENCE COSTS incurred prior to such payment with INSURERS prior written consent. 4.6 Several Liability Notice The subscribing INSURERS obligations under insurances to which they subscribe are several and not joint and are limited solely to the extent of their individual subscriptions. The subscribing INSURERS are not responsible for the subscription of any co-subscribing INSURER who for any reason whatsoever does not satisfy all or part of its obligations. 4.7 Disclaimer of Liability by Insurers In the event of INSURERS at any time being entitled to avoid this insurance from commencement by reason of any materially inaccurate or misleading information given to INSURERS in the written proposal, or at any time during the negotiations leading to the inception of this insurance, or as a result of failure to disclose material facts before the inception of this insurance, or for any other reason at law, INSURERS may at their election instead of avoiding this insurance from commencement give notice to the INSURED that they regard this insurance as being of full force and effect. Where such election is made no indemnity shall be provided for any claim which has arisen or which may arise out of any CIRCUMSTANCE which ought to have been disclosed to INSURERS in the written proposal or which arises out of materially inaccurate or misleading information given to INSURERS. 4.8 Cancellation This insurance may be cancelled at any time by or on behalf of INSURERS by 30 days notice given in writing to the INSURED at the INSURED s last known address or registered office (if a company) and the premium shall be adjusted on a pro rata basis. 4.9 Combined claims The maximum amount payable by INSURERS under insuring clause 1.1, 1.2 and any extension(s) under this in ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στον αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο Οποιαδήποτε ειδοποίηση, αγωγή ή δικόγραφο εναντίον των Ασφαλιστών η οποία πρόκειται να εγείρει δικαστική διαμάχη ενώπιον δικαστηρίων σχετική με το παρόν ασφαλιστήριο θα πρέπει να κοινοποιείται στον ακόλουθο: John Elvey, INCE & CO LLP. Livanos Building, Akti Miaouli, Piraeus Tel Fax: Διακανονισμός Απαιτήσεων Οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δύνανται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταβάλλουν στον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ σε σχέση με κάποια απαίτηση ή απαιτήσεις το ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (μείον τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί) ή μικρότερο ποσό με το οποίο δύναται να διευθετηθεί αυτή η απαίτηση ή απαιτήσεις και με την πληρωμή αυτή οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δεν φέρουν περαιτέρω ευθύνη αναφορικά με αυτή την απαίτηση ή τις απαιτήσεις εκτός από τα ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ που προκλήθηκαν πριν από την πληρωμή αυτή με προηγηθείσα γραπτή συναίνεση των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ. 4.6 Κοινοποίηση Ευθύνης εις Ολόκληρον Οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ δυνάμει ασφαλιστηρίων στα οποία συμμετέχουν είναι εις ολόκληρον και όχι αλληλέγγυες και περιορίζονται μόνο στο βαθμό των ατομικών συμμετοχών τους. Οι συμμετέχοντες ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δεν ευθύνονται για τη συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ που για οποιοδήποτε λόγο δεν πληροί όλες ή μέρος των υποχρεώσεών του. 4.7 Άρνηση Ευθύνης από τους Ασφαλιστές Σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δικαιούνται να αποφύγουν την παρούσα ασφάλιση ab initio λόγω κάποιας ουσιωδώς ανακριβούς ή παραπλανητικής πληροφορίας που παρέχεται στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ στη γραπτή πρόταση, ή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που οδηγούν στην κατάρτιση του παρόντος ασφαλιστηρίου, ή ως αποτέλεσμα της παράλειψης αποκάλυψης ουσιωδών γεγονότων πριν από την κατάρτιση του παρόντος ασφαλιστηρίου, ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δύνανται με δική τους επιλογή αντί να αποφύγουν το παρόν ασφαλιστήριο ab initio να ενημερώσουν τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ πως θεωρούν ότι το παρόν ασφαλιστήριο είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Στην περίπτωση αυτής της επιλογής δεν παρέχεται αποζημίωση για απαιτήσεις που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από κάποιο ΓΕΓΟΝΟΣ που θα έπρεπε να είχε αποκαλυφθεί στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ στο γραπτό λόγο ή που προκύπτει από ουσιωδώς ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που δόθηκαν στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. 4.8 Ακύρωση Το παρόν ασφαλιστήριο δύναται να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή από ή για λογαριασμό των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ με 30 ημερών έγγραφη προειδοποίηση του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ στην τελευταία γνωστή διεύθυνση ή την έδρα (εάν πρόκειται για εταιρία) του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και το ασφάλιστρο αναπροσαρμόζεται σε αναλογική βάση. 7

8 surance shall not exceed the INDEMNITY LIMIT Premium Payment Condition It is a condition precedent of this insurance that all premiums due to INSURERS under this insurance are paid within 30 days from inception. Failure to comply with this condition by midnight on the due date shall render this insurance void with effect from inception. EXCLUSIONS This insurance shall not indemnify the INSURED in respect of any liability for, or directly or indirectly arising out of, or in any way involving: 5.1 Liability involving Transport or Property owned by the Insured The ownership, possession or use by or on behalf of the INSURED of any aircraft, watercraft, hovercraft, motor vehicle or trailer or any buildings, structures, premises or land or that part of any building leased, occupied or rented by the INSURED or any property of the INSURED. 5.2 Liability arising out of Employment Any injury, disease, illness (including mental stress) or death of any employee under a contract of service with the INSURED or any claim arising out of any dispute between the INSURED and any present or former employee or any person who has been offered employment with the INSURED. 5.3 Supply of Goods The manufacture, construction, alteration, repair, servicing or treating of any goods or products sold, distributed or supplied including the sale and/or supply of hardware and/ or software by the INSURED. 5.4 Fraud, Dishonesty or Criminal Act Any act, error or omission which is dishonest, fraudulent, criminal or malicious. 5.5 Controlling Interest Any claim made against the INSURED by either: any entity in which the INSURED exercises a controlling interest; or any entity exercising a controlling interest over the INSURED by virtue of having a financial or executive interest in the operation of the INSURED; unless such claim is made against the INSURED for an indemnity or contribution in respect of a claim made by an independent party against the said entities detailed in or and arises out of the exercise and conduct of the BUSINESS. 4.9 Συνδυασμένες Απαιτήσεις Το μέγιστο ποσό πληρωτέο από τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ σύμφωνα με τη διάταξη ασφάλισης 1.1, 1.2 και κάθε επέκταση(εις) δυνάμει του παρόντος ασφαλιστηρίου δεν υπερβαίνει το ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Προϋπόθεση Πληρωμής Ασφαλίστρου Προϋπόθεση του παρόντος ασφαλιστηρίου είναι η πληρωμή όλων των ασφαλίστρων που οφείλονται στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ δυνάμει του παρόντος ασφαλιστηρίου εντός 30 ημερών από την κατάρτισή του. Η παράλειψη συμμόρφωσης με αυτή την προϋπόθεση μέχρι τα μεσάνυχτα της ημερομηνίας οφειλής καθιστά άκυρο το ασφαλιστήριο με ισχύ από την κατάρτισή του. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση δεν αποζημιώνει τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ αναφορικά με οποιαδήποτε ευθύνη για, ή προκύπτουσα άμεσα ή έμμεσα από, ή που συνδέεται με οιονδήποτε τρόπο με τα εξής: 5.1 Ευθύνη που συνδέεται με Μεταφορές ή Περιουσία που ανήκει στον Ασφαλισμένο Την κυριότητα, κατοχή ή χρήση από ή για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ οιουδήποτε αεροσκάφους, πλεούμενου, χόβερκραφτ, οχήματος ή ρυμούλκας ή οιουδήποτε κτηρίου, κατασκευών, χώρων ή γης ή το τμήμα μισθωμένου κτηρίου, κτηρίου που κατοικείται ή ενοικιάζεται από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή κάθε ακίνητο του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. 5.2 Ευθύνη που προκύπτει από την Απασχόληση Κάθε τραυματισμό, ασθένεια, αρρώστια (συμπεριλαμβανομένης και της πνευματικής πίεσης) ή το θάνατο κάποιου υπαλλήλου δυνάμει συμβολαίου εργασίας με τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή κάθε απαίτηση που προκύπτει από οιαδήποτε αντιδικία μεταξύ του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και κάθε σημερινού ή πρώην υπαλλήλου ή κάθε άτομο στο οποίο έχει προταθεί εργασία στον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ. 5.3 Προμήθεια Αγαθών Την παραγωγή, κατασκευή, μετατροπή, επισκευή, συντήρηση ή επεξεργασία αγαθών ή προϊόντων που πωλούνται, διανέμονται ή προμηθεύονται συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ή και της προμήθειας υλισμικού (hardware) ή και λογισμικού από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Δόλος, Ανεντιμότητα ή Αξιόποινη πράξη Οποιαδήποτε πράξη, λάθος ή παράλειψη η οποία είναι ανέντιμη, δόλια ή κακόβουλη. 5.5 Ελέγχουσα Συμμετοχή Κάθε απαίτηση που εγείρεται έναντι του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ από είτε: κάποιο φορέα στον οποίο ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ασκεί ελέγχουσα συμμετοχή, ή κάποιο φορέα που ελέγχει τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ δυνάμει οικονομικού ή εκτελεστικού συμφέροντος στη δραστηριότητα του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, εκτός εάν αυτή η απαίτηση εγείρεται έναντι του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ για 8

9 5.6 Liquidated Damages Any claim in respect of liquidated damages or penalties due to liability assumed by the INSURED under any contract or agreement where such liability would not otherwise have existed in the absence of such contract or agreement. 5.7 Nuclear Risks Any of the following: ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel; the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof. 5.8 War and Terrorism Any of the following: war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, riot, civil commotion; usurped power; confiscation or nationalisation or requisition or destruction or damage or loss of property by or under the order of any government or public or local authority; any act or acts of terrorism, force or violence for political, religious or other ends directed towards the overthrowing or influencing of the government, or for the purpose of putting the public in fear, by any person or persons acting alone or together or on behalf of or in connection with any organisation; any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to and/or and/or above. The burden of proving that a claim does not fall within this exclusion shall be upon the INSURED. However, this Exclusion does not apply to the negligent failure to place Insurances for these events, or any other breach of professional duty by reason of negligent act, negligent error or negligent omission by the INSURED or any person or firms acting on behalf of the INSURED. 5.9 Area of Activities Any work or activities undertaken by the INSURED outside the European Union Jurisdiction Any claim brought (or the enforcement of any judgement or award entered against the INSURED) outside of the courts of the European Union. αποζημίωση ή συνεισφορά αναφορικά με κάποια απαίτηση που εγείρεται από ανεξάρτητο μέρος έναντι των εν λόγω φορέων που περιγράφονται στα σημεία ή και προκύπτει από την εκτέλεση και τη διεξαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 5.6 Ρευστοποιημένες Ζημιές Κάθε απαίτηση αναφορικά με ρευστοποιημένες ζημιές ή ποινές λόγω ευθύνης που αναλαμβάνεται από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ δυνάμει κάποιου συμβολαίου ή συμφωνίας όπου αυτή η ευθύνη δεν θα υπήρχε διαφορετικά απουσία αυτού του συμβολαίου ή της συμφωνίας. 5.7 Πυρηνικοί Κίνδυνοι Οποιοδήποτε από τα εξής: ιονίζουσα ακτινοβολία ή ραδιενεργός μόλυνση από πυρηνικά καύσιμα ή πυρηνικά απόβλητα από την καύση πυρηνικών καυσίμων, ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες κάθε εκρηκτικού πυρηνικού μηχανισμού ή πυρηνικού εξαρτήματος αυτού. 5.8 Πόλεμος και Τρομοκρατία Οποιοδήποτε από τα εξής: πόλεμος, εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξίες (με ή χωρίς κήρυξη πολέμου), εμφύλιος πόλεμος, εξέγερση, επανάσταση, στάση, ταραχή, εμφύλιες ταραχές, σφετερισμός εξουσίας, κατάσχεση ή κρατικοποίηση ή επίταξη ή καταστροφή ή ζημιά ή απώλεια περιουσίας, από ή κατόπιν εντολής κάποιας κυβέρνησης ή κρατικής ή τοπικής αρχής, κάθε πράξη ή πράξεις τρομοκρατίας, εξαναγκασμού ή βίας για πολιτικούς, θρησκευτικούς ή άλλους σκοπούς που στοχεύουν στην ανατροπή ή τον επηρεασμό της κυβέρνησης, ή που στοχεύει στον εκφοβισμό του κοινού, από οποιοδήποτε άτομο ή άτομα που ενεργούν μόνα τους ή μαζί ή για λογαριασμό ή σε σχέση με κάποια οργάνωση, κάθε ενέργεια που αναλαμβάνεται για τον έλεγχο, την πρόληψη, την καταστολή ή που σχετίζεται με οιονδήποτε τρόπο με τα σημεία ή και ή και παραπάνω. Το βάρος της απόδειξης ότι κάποια απαίτηση δεν εμπίπτει στην παρούσα εξαίρεση εναπόκειται στον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ. Ωστόσο, η παρούσα Εξαίρεση δεν ισχύει για την αμελή παράλειψη σύναψης Ασφαλιστηρίων για αυτά τα γεγονότα ή κάθε άλλη παραβίαση του επαγγελματικού καθήκοντος λόγω πράξης αμέλειας, σφάλματος εξ αμελείας ή παράλειψης εξ αμελείας από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή οποιοδήποτε άτομο ή εταιρίες που ενεργούν για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. 5.9 Πεδίο Δραστηριοτήτων Κάθε εργασία ή δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9

10 5.11 Fines, Penalties, Punitive, Multiple or Exemplary Damages Any disciplinary investigations, proceedings or any fines, penalties, punitive, multiple or exemplary damages, other than in respect of defamation, libel or slander Loss of Documents - Magnetic or Electrical Media The physical loss of or damage to DOCUMENTS which are stored on magnetic or electrical media unless such DOCUMENTS are duplicated on magnetic or electrical media with the intention that in the event of loss or damage the duplicate can be used as the basis for restoring the DOCUMENTS to their original status POLLUTION Any claim arising from POLLUTION. However, this Exclusion does not apply to the negligent failure to place Insurances for these events, or any other breach of professional duty by reason of negligent act, negligent error or negligent omission by the INSURED or any person or firms acting on behalf of the INSURED Directors and Officers Liability Any claim arising from being a director, officer or trustee of the INSURED (as opposed to those duties and functions carried out in furtherance of the BUSINESS) or from the acceptance of any directorship or trusteeship in any other company not forming part of the INSURED Other Insurance Any claim where the INSURED is entitled to indemnity under any other insurance(s) except in respect of any amount for which the INSURED would otherwise be entitled to indemnity under this insurance beyond the amount for which the INSURED is entitled to indemnity under such other insurance Previous Claims and Circumstances Any claim or circumstance that may give rise to a claim which has been notified and accepted by insurers in respect of any other insurance attaching prior to the inception of this insurance or as disclosed as a material fact to INSUR- ERS which formed the basis of this insurance or any claim or circumstance that may give rise to a claim of which the INSURED was or should have been aware prior to the inception of this insurance Trading Losses Any trading losses or trading liabilities incurred by any business managed or carried on by the INSURED including loss of any client account or business Asbestos Any claim involving asbestos. However, this Exclusion does not apply to the negligent Δικαιοδοσία Κάθε προσφυγή (ή επιβολή οποιασδήποτε ετυμηγορίας ή απόφασης εναντίον του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ) εκτός των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόστιμα, Κυρώσεις, Κατασταλτικές, Πολλαπλές ή Παραδειγματικές Ζημιές Πειθαρχικές έρευνες, διαδικασίες ή πρόστιμα, κυρώσεις, κατασταλτικές, πολλαπλές ή παραδειγματικές ζημιές, εκτός αναφορικά με δυσφήμηση, διασυρμό ή συκοφαντία Απώλεια Εγγράφων - Μαγνητικά ή Ηλεκτρικά Μέσα Η φυσική απώλεια ή ζημιά σε ΕΓΓΡΑΦΑ τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μαγνητικά ή ηλεκτρικά μέσα εκτός εάν αυτά τα ΕΓΓΡΑΦΑ έχουν αντιγραφεί σε μαγνητικά ή ηλεκτρικά μέσα με στόχο, σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς, να χρησιμοποιηθεί το αντίγραφο ως βάση για την επαναφορά των ΕΓΓΡΑΦΩΝ στην αρχική τους κατάσταση ΡΥΠΑΝΣΗ Κάθε απαίτηση που προκύπτει από ΡΥΠΑΝΣΗ. Ωστόσο, η παρούσα Εξαίρεση δεν ισχύει για την αμελή παράλειψη σύναψης Ασφαλιστηρίων για αυτά τα γεγονότα ή κάθε άλλη παραβίαση του επαγγελματικού καθήκοντος λόγω πράξης αμέλειας, σφάλματος εξ αμελείας ή παράλειψης εξ αμελείας από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή οποιοδήποτε άτομο ή εταιρίες που ενεργούν για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ευθύνη Διευθυντών και Αξιωματούχων Κάθε απαίτηση που προκύπτει από την ιδιότητα του διευθυντή, αξιωματούχου ή διαχειριστή του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (σε αντίθεση με τα καθήκοντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται με στόχο την προαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ή από την αποδοχή οιασδήποτε θέσης διευθυντή ή διαχειριστή σε κάποια άλλη εταιρία που δεν αποτελεί μέρος του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Άλλη Ασφάλεια Κάθε απαίτηση όπου ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ δικαιούται αποζημίωση από άλλη ασφάλεια ή ασφάλειες εκτός αναφορικά με οιοδήποτε ποσό για το οποίο ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ θα δικαιούνταν αποζημίωσης δυνάμει της παρούσας ασφάλισης πέραν του ποσού για το οποίο ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ δικαιούται αποζημίωση βάσει αυτής της άλλης ασφάλισης Προηγούμενες Απαιτήσεις και Γεγονότα Κάθε απαίτηση ή γεγονός που ενδέχεται να επισύρει απαίτηση που έχει κοινοποιηθεί και γίνει αποδεκτή από τους ασφαλιστές αναφορικά με κάθε άλλη ασφάλιση πριν από την κατάρτιση της παρούσας ασφάλισης ή όπως αποκαλύπτεται ως ουσιώδες γεγονός στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ που δημιούργησε τη βάση της παρούσας ασφάλισης ή κάθε απαίτηση ή γεγονός που επέσυρε μια απαίτηση την οποία ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει πριν από την κατάρτιση της παρούσας ασφάλισης Εμπορικές Ζημιές Κάθε εμπορική ζημιά ή εμπορικές ευθύνες που προκύπτουν από οιαδήποτε επιχείρηση που διαχειρίζεται ή διεξάγει ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ συμπεριλαμβανομένης της απώλειας 10

11 failure to place Insurances for these events, or any other breach of professional duty by reason of negligent act, negligent error or negligent omission by the INSURED or any person or firms acting on behalf of the INSURED Investment Advice Any claim relating to or in connection with: any investment advice given or services performed the financial return of any investment or the depreciation of loss of investments when such depreciation or loss is as a result of normal or abnormal fluctuations in any financial, stock, commodity or other markets which are outside the influence of the INSURED Bodily Injury and/or Property Damage Any claim arising out of injury, disease, illness (including mental stress) or death of any person(s) or loss of or damage to property (except as provided under Extension 2.1) unless such claim arises directly out of any breach of duty by reason of any negligent act, negligent error or negligent omission by the INSURED arising from the exercise and conduct of the BUSINESS Insolvency Any claim arising from: the insolvency, receivership, bankruptcy, liquidation or financial inability to pay of the INSURED the insolvency, receivership, bankruptcy, liquidation or financial inability to pay of any insurance company, reinsurance company, underwriter, syndicate, agent, broker or intermediary, benefit plan, self-insurance plan, insurance pool, risk retention group or any other such company with whom, or through whom, insurance cover has been placed or obtained the failure to account for monies, including the insurance premiums and taxes loss of or damage to Computer Systems Records Suitability of Insurer Any claim arising from advice by the INSURED on the suitability (which expression shall, without prejudice to the generality of such term, include financial standing) of any insurer with whom any insurance (including reinsurance) is placed. κάποιου λογαριασμού πελάτη ή επιχείρησης Αμίαντος Κάθε απαίτηση που αφορά τον αμίαντο. Ωστόσο, η παρούσα Εξαίρεση δεν ισχύει για την αμελή παράλειψη σύναψης Ασφαλιστηρίων για αυτά τα γεγονότα ή κάθε άλλη παραβίαση του επαγγελματικού καθήκοντος λόγω πράξης αμέλειας, σφάλματος εξ αμελείας ή παράλειψης εξ αμελείας από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή οποιοδήποτε άτομο ή εταιρίες που ενεργούν για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Επενδυτικές Συμβουλές Κάθε απαίτηση που αφορά ή σχετίζεται με: κάθε επενδυτική συμβουλή που παρέχεται ή υπηρεσίες που εκτελούνται την οικονομική απόδοση κάθε επένδυσης ή η υποτίμηση ή απώλεια επενδύσεων όταν αυτή η υποτίμηση ή απώλεια είναι αποτέλεσμα φυσιολογικών ή μη φυσιολογικών διακυμάνσεων σε οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική αγορά, χρηματιστήριο, αγορά εμπορευμάτων ή άλλες αγορές που δεν επηρεάζονται από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Σωματική Βλάβη ή και Ζημιά σε Περιουσία Κάθε τραυματισμό, ασθένεια, αρρώστια (συμπεριλαμβανομένης και της πνευματικής πίεσης) ή το θάνατο κάποιου υπαλλήλου δυνάμει συμβολαίου εργασίας με τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή κάθε απαίτηση που προκύπτει από οιαδήποτε αντιδικία μεταξύ του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ και κάθε σημερινού ή πρώην υπαλλήλου ή κάθε άτομο στο οποίο έχει προταθεί εργασία στον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Αφερεγγυότητα Κάθε απαίτηση που προκύπτει από: την αφερεγγυότητα, αναγκαστική διαχείριση, χρεοκοπία, εκκαθάριση ή οικονομική ανικανότητα του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ να πληρώσει την αφερεγγυότητα, αναγκαστική διαχείριση, χρεοκοπία, εκκαθάριση ή οικονομική ανικανότητα πληρωμής κάποιας ασφαλιστικής εταιρίας, αντασφαλιστικής εταιρίας, ασφαλιστή, κοινοπραξίας, πράκτορα, μεσίτη ή διαμεσολαβητή, πρόγραμμα παροχών, πρόγραμμα αυτασφάλισης, ασφαλιστικό όμιλο, ομάδα παρακράτησης ρίσκου ή κάθε άλλη εταιρία με την οποία ή μέσω της οποίας συνάπτεται ή εξασφαλίζεται ασφαλιστική κάλυψη την παράλειψη λογοδοσίας για χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων και των φόρων απώλεια ή ζημιά σε Αρχεία Υπολογιστικών Συστημάτων, 5.22 Καταλληλότητα του Ασφαλιστή Κάθε απαίτηση που προκύπτει από συμβουλές του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ σχετικά με την καταλληλότητα (έκφραση που, δίχως προκατάληψη για τη γενικότητα αυτού του όρου, περιλαμβάνει την οικονομική επιφάνεια) κάθε ασφαλιστή με τον οποίο συνάπτεται οποιαδήποτε ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης και της αντασφάλισης). 11

12 DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS Headings and notes are for information purposes only and are not to be construed as part of this insurance. Various words and phrases are used in this insurance and wherever they appear in capital letters, whether they are used in the plural or singular form, they are deemed to have the meaning set out below: 6.1 INSURED Shall mean the corporate body or bodies named as the IN- SURED in the SCHEDULE including: Any predecessors in business; Any business for which the INSURED is legally liable in consequence of the INSURED S acquisition of such business (whether partial or otherwise) prior to inception of this insurance provided INSURERS have been notified in writing of the existence of such other business and have not refused to insure it; Any office or division of the INSURED unless expressly stated otherwise; Any Appointed Representatives disclosed by the INSURED and agreed by INSURERS. 6.2 BUSINESS Shall mean advice given and service(s) performed by or on behalf of the INSURED as a Licensed Insurance Broker. Where the INSURED is liable for any appointed agent or appointed sub-agent the definition of BUSINESS is extended to include any professional activities of the appointed agent or appointed sub-agent for which the IN- SURED is liable. 6.3 INSURERS Shall mean W R Berkley Insurance (Europe) Limited. 6.4 SCHEDULE Shall mean the document entitled SCHEDULE that relates to this insurance. 6.5 INDEMNITY LIMIT Shall mean the sum shown in the SCHEDULE which is available to indemnify the INSURED in respect of each claim provided that all claims payable under this insurance including any DEFENCE COSTS shall not exceed in the aggregate the limit shown in the SCHEDULE. 6.6 POLICY PERIOD Shall mean the period shown in the SCHEDULE plus any extensions to the period which may be granted by INSUR- ERS. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Οι τίτλοι και οι σημειώσεις παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και δεν ερμηνεύονται ως τμήμα της παρούσας ασφάλισης. Οι διάφορες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ασφάλιση και όποτε εμφανίζονται με κεφαλαία γράμματα, είτε χρησιμοποιούνται στον πληθυντικό είτε στον ενικό, θεωρείται ότι έχουν την έννοια που περιγράφεται παρακάτω: 6.1 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Ο εταιρικός φορέας ή οι φορείς που καλούνται ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ στον ΠΙΝΑΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω: Κάθε αρχικό δικαιούχο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, Κάθε επιχείρηση για την οποία ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ είναι νομικά υπεύθυνος ως συνέπεια της κτήσης αυτής της επιχείρησης από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ (μερική ή άλλη) πριν από την κατάρτιση της παρούσας ασφάλισης εφόσον οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ έχουν ενημερωθεί εγγράφως σχετικά με την ύπαρξη της άλλης επιχείρησης και δεν έχουν αρνηθεί να την ασφαλίσουν, Κάθε γραφείο ή τμήμα του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ εκτός εάν δηλώνεται ρητά διαφορετικά, Κάθε Διορισμένο Αντιπρόσωπο που αποκαλύπτεται από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ και συμφωνείται από τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. 6.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Οι συμβουλές και οι υπηρεσίες που παρέχονται από ή για λογαριασμό του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ως Αδειοδοτημένου Μεσίτη Ασφαλίσεων. Όταν ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ είναι υπεύθυνος για κάποιον διορισμένο πράκτορα ή διορισμένο υπό-πράκτορα, ο ορισμός της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα του διορισμένου πράκτορα ή του διορισμένου υπό-πράκτορα για τον οποίο ευθύνεται ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ Θα αναφέρεται στην εταιρεία W R Berkley Insurance (Europe) Limited. 6.4 ΠΙΝΑΚΑΣ Το έγγραφο με τίτλο «SCHEDULE» (ΠΙΝΑΚΑΣ) που αφορά την παρούσα ασφάλιση. 6.5 ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Το ποσό που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ το οποίο είναι διαθέσιμο για την αποζημίωση του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ αναφορικά με κάθε απαίτηση εφόσον όλες οι απαιτήσεις είναι πληρωτέες δυνάμει της παρούσας ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ δεν υπερβαίνουν συνολικά το όριο που 12

13 6.7 DEFENCE COSTS Shall mean all costs and expenses incurred in the investigation, defence or settlement of any claim or CIRCUM- STANCE notified under the terms of this insurance and/ or the cost of representation at any enquiry or other proceedings which have a direct or indirect relevance to the investigation, defence or settlement of any matter notified under the terms of this insurance. 6.8 CIRCUMSTANCE Shall mean information or facts or matters of which the INSURED is aware which is likely to give rise to a claim against the INSURED which the INSURED could become legally liable to pay and which arises out of the exercise and conduct of the BUSINESS. 6.9 DOCUMENTS Shall mean project models or displays, deeds, wills, agreements, maps, plans, records, photographs or negatives, written or printed books, letters, certificates or written or printed documents of any nature whatsoever and shall include computer software and systems records (electronic data shall be deemed to be physical property for the purposes of this insurance). This definition excludes bearer bonds, coupons, bank or currency notes and other negotiable paper EXCESS Shall mean the sum shown in the SCHEDULE unless otherwise stated in this insurance and shall be the first amount of each claim that is payable by the INSURED which shall not be indemnified by INSURERS. Where, however, more than one claim is made during the POLICY PERIOD which arises from the same original cause then only a single EXCESS shall apply in respect of such claims CO-OPERATE Shall mean that the INSURED: assists INSURERS and their duly appointed representatives to put forward the best possible defence of a claim within the time constraints available; shall have adequate internal systems in place, which will allow ready access to material information; shall at all times and at its own cost give to IN- SURERS or their duly appointed representatives all such information, assistance, signed statements or depositions as may properly be required to facilitate compliance with all applicable Civil Procedure Rules, Practice Directions and recoveries; shall pay the EXCESS on demand of INSURERS or their duly appointed representatives to comply with any settlement agreed by INSURERS. αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η διάρκεια που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ συν τυχόν επεκτάσεις της διάρκειας που τυχόν παρέχουν οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. 6.7 ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ Όλα τα έξοδα και τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διερεύνηση, υπεράσπιση ή το διακανονισμό οιασδήποτε απαίτησης ή ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ που κοινοποιείται δυνάμει των όρων της παρούσας ασφάλισης ή και το κόστος εκπροσώπησης σε κάθε έρευνα ή άλλη διαδικασία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διερεύνηση, την υπεράσπιση ή το διακανονισμό οιουδήποτε ζητήματος που κοινοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ασφάλισης. 6.8 ΓΕΓΟΝΟΣ Πληροφορίες ή γεγονότα ή θέματα για τα οποία έχει γνώση ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ και τα οποία δύνανται να επισύρουν απαίτηση έναντι του ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ την οποία ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ θα έχει νομική ευθύνη να πληρώσει και που προκύπτει από την εκτέλεση και τη διεξαγωγή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 6.9 ΕΓΓΡΑΦΑ Μοντέλα ή παρουσιάσεις έργων, πράξεις, διαθήκες, συμφωνητικά, χάρτες, σχέδια, αρχεία, φωτογραφίες ή αρνητικά, γραπτά ή τυπωμένα βιβλία, επιστολές, πιστοποιητικά ή γραπτά ή τυπωμένα έγγραφα οιασδήποτε φύσης, καθώς και λογισμικό και αρχεία συστημάτων (για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης, τα ηλεκτρονικά δεδομένα θεωρείται ότι αποτελούν φυσική περιουσία). Ο παρόν ορισμός αποκλείει τις ομολογίες στον κομιστή, τα τοκομερίδια, τα χαρτονομίσματα ή τραπεζογραμμάτια ή άλλους διαπραγματεύσιμους τίτλους ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ Το ποσό που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στην παρούσα ασφάλιση και είναι το πρώτο ποσό κάθε απαίτησης που είναι πληρωτέο από τον ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ το οποίο δεν αποζημιώνεται από τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. Ωστόσο, όταν εγείρεται παραπάνω από μία απαίτηση κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που προκύπτει από την ίδια αρχική αιτία τότε ισχύει μόνο ένα ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ αναφορικά με τις εν λόγω απαιτήσεις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σημαίνει ότι ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: βοηθά τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ και τους δεόντως διορισμένους εκπροσώπους αυτών να υπερασπιστούν μια απαίτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εντός των διαθέσιμων χρονικών περιορισμών, διαθέτει κατάλληλα εσωτερικά συστήματα τα οποία επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε ουσιώδεις πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή και με δικό του κόστος, παρέχει στους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ή τους δεόντως διορισμένους εκπροσώπους αυτών τις πληροφορίες, βοήθεια, υπογεγραμμένες δηλώσεις ή καταθέσεις που απαιτούνται κατάλληλα για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με όλους 13

14 τους Κανόνες Πολιτικής Δικονομίας, Οδηγίες Πρακτικής και Pre-Action Πρωτόκολλα και εισπράξεις, 6.12 POLLUTION Shall mean any one or a combination of a release, emission, discharge, dispersal, disposal, escape of any substances, which are capable of causing HARM to any person or any living organism, into or onto any water, land or air HARM Shall mean any harm to the health of any living organism or interference with ecological systems of which they form part and, in the case of a person, shall include offence caused to any of their senses EXTENDED REPORTING PERIOD Shall mean the extended period of time during which the IN- SURED may report any claims or CIRCUMSTANCE(s) arising out of a negligent act, negligent error or negligent omission which arises from the BUSINESS undertaken during any prior POLICY PERIOD insured by the IN- SURER καταβάλλει το ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ μετά από αίτημα των ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ή των δεόντως διορισμένων εκπροσώπων αυτών για τη συμμόρφωση με κάθε διακανονισμό που συμφωνείται με τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗ Ένα από ή συνδυασμός των εξής: απελευθέρωση, εκπομπή, απόρριψη, διάχυση, διάθεση, διαρροή ουσιών, που δύνανται να προκαλέσουν ΒΛΑΒΗ σε άτομα ή ζωντανούς οργανισμούς, επάνω ή μέσα σε ύδατα, το έδαφος ή την ατμόσφαιρα ΒΛΑΒΗ Κάθε βλάβη στην υγεία ζωντανού οργανισμού ή παρεμβολή στα οικολογικά συστήματα των οποίων αποτελούν μέρος και, στην περίπτωση ατόμου, περιλαμβάνει την προσβολή οιασδήποτε εκ των αισθήσεων αυτού ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Αναφέρεται στην παρατεταμένη χρονική περίοδο κατά την οποία ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ μπορεί να αναφέρει απαιτήσεις ή ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ(/ΕΙΣ) που προέκυψαν από αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη διαπραχθείσα σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που έχουν αναληφθεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε προηγούμενης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ για την οποία σύνηψε ασφαλιστήριο ο εν λόγω ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ. 14

International General Insurance (UK) Ltd

International General Insurance (UK) Ltd International General Insurance (UK) Ltd ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Part 1 General Information 1. Επωνυμία επιχείρησης/εταιρίας (Name of firm) Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ: 2. Διεύθυνση έδρας (Address

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, πολύτιμη ήταν η συμβολή του κου Χρίστου Γαβριήλ, τον οποίον το Επιμελητήριο ευχαριστεί.

Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, πολύτιμη ήταν η συμβολή του κου Χρίστου Γαβριήλ, τον οποίον το Επιμελητήριο ευχαριστεί. Εσωτερικοί Κανονισμοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισμένης ευθύνης στο μητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων CyberEdge ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Deposit Guarantee Scheme Basic information about the protection of deposits EN Deposits in

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Technical Specifications Packing Index 0 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Thechnical Specifications Special Indented Fittings Σπέσιαλ Σύνδεσμοι Φις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Grip Fittings

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ManagementGuard

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ManagementGuard ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Κώστας Βούλγαρης Τηλ: 2108127631 costas.voulgaris@aig.com Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης Η Παρουσίαση αυτή ετοιμάστηκε από την AIG και προορίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΕMAIL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚ ΕΤΕ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΕMAIL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚ ΕΤΕ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΕMAIL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚ ΕΤΕ: 1. Full name(s) and/or trading style(s) of the Firm(s) and addresses(es): Όνομα Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης και Διεύθυνση: Name(es) /

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOYER S LIABILITY INSURANCE POLICY ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

EMPLOYER S LIABILITY INSURANCE POLICY ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Παρακαλείσθε να διαβάσετε το Ασφαλιστήριο προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνο με τις ανάγκες σας. Το Ασφαλιστήριο αυτό, ο Πίνακας και οποιαδήποτε Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Professional Indemnity Proposal Form For the Technology Industry Επαγγελματική Ευθύνη Ερωτηματολόγιο για την Βιομηχανία Τεχνολογίας

Professional Indemnity Proposal Form For the Technology Industry Επαγγελματική Ευθύνη Ερωτηματολόγιο για την Βιομηχανία Τεχνολογίας Professional Indemnity Proposal Form For the Technology Industry Επαγγελματική Ευθύνη Ερωτηματολόγιο για την Βιομηχανία Τεχνολογίας This is a proposal for a claims made policy Αυτό είναι ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 -- 847 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιουνίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1058790/845/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1139

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα διατήρησης σκληρών δίσκων για την ασφάλεια δεδομένων στα προϊόντα της Xerox

Πρόγραμμα διατήρησης σκληρών δίσκων για την ασφάλεια δεδομένων στα προϊόντα της Xerox Πρόγραμμα διατήρησης σκληρών δίσκων για την ασφάλεια δεδομένων στα προϊόντα της Xerox October 10, 2017 Month 00, 0000 2017 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox, Xerox and Design

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 33

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 33 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 33 Από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων 24 Απριλίου 2008 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του άρθρου 116 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία 15-17 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level Το Microsoft Word είναι το απαραίτητο εργαλείο κειμενογραφίας. Με την χρήση αυτού οι υποψήφιοι θα μπορούν να δημιουργούν τις επιστολές τους,να τις μορφοποιούν να προσθέτουν σε αυτές πίνακές και εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY Jurisdiction

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 23 Μαΐου 2008 Θέμα: Αναθεωρημένο υπόδειγμα ψηφίσματος προς κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών για τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιώ ν - EBITDA

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιώ ν - EBITDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (2008 2009) 27 Μαρτίου 2008 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ These preliminary materials and any accompanying oral presentation (together, the Materials ) have been prepared by Mytilineos

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

RE: Business Delegation & Forum to SLOVAKIA (BRATISLAVA) and CZECH REPUBLIC (PRAGUE) 1 & 3 December 2015

RE: Business Delegation & Forum to SLOVAKIA (BRATISLAVA) and CZECH REPUBLIC (PRAGUE) 1 & 3 December 2015 05 October 2015 TO: All Members of the CCCI and Members of the Bilateral Business Associations Ladies and Gentlemen, RE: Business Delegation & Forum to SLOVAKIA (BRATISLAVA) and CZECH REPUBLIC (PRAGUE)

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 5 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1. Full name(s) and/or trading style(s) of the Firm(s) and addresses(es): Όνομα Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Globy Yachting Cancellation (ENGLISH VERSION: PAGES 5-8) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Το άτομο που

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια μιας Ομολογίας (Duration) Ανοσοποίηση (Immunization)

Διάρκεια μιας Ομολογίας (Duration) Ανοσοποίηση (Immunization) Διάρκεια μιας Ομολογίας (Duration) Ανοσοποίηση (Immunization) Προσδιορισμός της Τιμής όταν η Ομολογία Αγοράζεται μεταξύ δύο Τοκοφόρων Περιόδων Για να υπολογίσουμε την τιμή της ομολογίας πρέπει: Υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY SOLICITORS - PROPOSAL FORM

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY SOLICITORS - PROPOSAL FORM Βασ. Γεωργίου 44 & Κάλου, 152 33 Χαλάνδρι - Αττική ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY SOLICITORS - PROPOSAL FORM I. Γενικά Στοιχεία / General

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο

Η Κύπρος σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο Η Κύπρος σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο Η ουσιαστική παρουσία στην Κύπρο σήμερα είναι σημαντικός παράγοντας στο φορολογικό σχεδιασμό Σημερινές απαιτήσεις για ουσιαστική παρουσία στη Κύπρο Οι νέοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Within this framework, the following obligations are imposed on Citibank Greece, being a Reporting Financial Institution :

Within this framework, the following obligations are imposed on Citibank Greece, being a Reporting Financial Institution : PROCESSING AND REPORTING TO GREEK TAX AUTHORITIES OF CLIENT INFORMATION FOR CRS PURPOSES Citibank Europe Plc. Greek branch (Citibank Greece) is under obligation to collect from and report to the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΝΗΓΩΝ / HUNTERS INSURANCE (WEB)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΝΗΓΩΝ / HUNTERS INSURANCE (WEB) ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΝΗΓΩΝ / HUNTERS INSURANCE (WEB) Διαβάστε προσεκτικά το έγγραφο αυτό, βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος. Αν αποφασίσετε ότι αυτή η ασφάλιση δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 8: Sources of Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 8: Sources of Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 8: Sources of Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.:+ 30 210-8127600, fax:+30 210-8027189 Yποκ. Θεσσαλονίκης : Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Accountants Professional Indemnity Short Proposal Form Book-keeping & Taxation services

Accountants Professional Indemnity Short Proposal Form Book-keeping & Taxation services Accountants Professional Indemnity Short Proposal Form Book-keeping & Taxation services Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών Υπηρεσίες Τήρησης Βιβλίων & Φορολογικά θέματα Methodology

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Professional Indemnity Insurance Miscellaneous Πρόταση ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Professional Indemnity Insurance Miscellaneous Πρόταση ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Allianz Hellas S.A. Κωδικός Συνεργάτη Eκδοση ασφαλιστηρίου / Issuance of Insurance Policy Εκδοση προσφοράς / Issuance of Quotation Associate s code Professional Indemnity Insurance Miscellaneous Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση (Application Form)

Αίτηση (Application Form) 1 2 Αίτηση (Application Form) Προς Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (To Ministry of Infrastructures, Transportation & Networks General

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιρλανδία-Δουβλίνο: Έπιπλα 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά

Ιρλανδία-Δουβλίνο: Έπιπλα 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256204-2017:text:el:html Ιρλανδία-Δουβλίνο: Έπιπλα 2017/S 126-256204 Προκήρυξη σύμβασης Αγαθά Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα