Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι"

Transcript

1 Chapter 47 The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι 47.1 The -µι verbs are related to εἰµι and are very old verb forms in Greek. They were in use at the time the New Testament was written, but have disappeared from modern Greek. Even by the time of the New Testament they were beginning to lose their -µι endings, and be used with the -ω endings. The -µι verbs differ from verbs ending in -ω only in the Present, Imperfect, and Aorist tenses The basic pattern for the Present Indicative Active is I STEM-µι STEM-µεν we you (singular) STEM-ς STEM-τε y'all he/she/it STEM-σι(ν) STEM-ασι(ν) they This becomes for διδωµι τιθηµι ἱστηµι ἀφιηµι φηµι δεικνυµι I give I place I cause to stand I send away I say I indicate 1 διδωµι τιθηµι ἱστηµι ἀφιηµι φηµι δεικνυµι 2 διδως τιθης ἱστης ἀφιης φῃς δεικνυς 3 διδωσιν τιθησιν ἱστησιν ἀφιησιν φησιν δεικνυσιν 1 διδοµεν τιθεµεν ἱσταµεν ἀφιεµεν φαµεν δεικνυµεν 2 διδοτε τιθετε ἱστατε ἀφιετε φατε δεικνυτε 3 διδοασιν τιθεασιν ἱστασιν ἀφιεασιν φασιν δεικνυασιν Note the lengthening of the stem vowel in the for verbs in -µι (but not in -νυµι ) 1. Zακχαιος εἰπεν προς τον κυριον, Ἰδου, Zacchaeus said to the Lord, "Behold, τα ἡµισεια µου των ὑπαρχοντων, κυριε, the half of my goods, Lord, τοις πτωχοις διδωµι. I give to the poor." (Luke 19:8) ( τα ἡµισεια, used here in place of ἡµιση, is the Neuter plural of ἡµισυς ) 2. και εἰ τινος τι ἐσυκοφαντησα And if I have defrauded anyone (of) anything, ἀποδιδωµι τετραπλουν. I pay back four-fold. (Luke 19:8) 3. οὐδε καιουσιν λυχνον και τιθεασιν αὐτον Neither do they light a lamp and put it ὑπο τον µοδιον ἀλλ' ἐπι την λυχνιαν. under the basket, but on a lamp-stand. (Matt. 5:15) 4. οὐδεις δε λυχνον... ὑποκατω κλινης τιθησιν, No-one puts a lamp under a couch.. ἀλλ' ἐπι λυχνιας τιθησιν. but puts it on a lamp-stand. (Luke 8:16) 5. ἰδου, τιθηµι ἐν Σιων... πετραν σκανδαλου. Behold, I lay in Zion... a rock of offense. (Rom. 9:33) 6. Oὐαι δε ὑµιν, γραµµατεις και Φαρισαιοι Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, ὑποκριται, ὁτι κλειετε την βασιλειαν των because you lock the kingdom of the οὐρανων ἐµπροσθεν των ἀνθρωπων, heavens from men, ὑµεις γαρ οὐκ εἰσερχεσθε, οὐδε τους for you do not enter, neither do you εἰσερχοµενους ἀφιετε εἰσελθειν. allow the ones coming to enter. (Matt. 23:13)

2 7. δια τουτο µε ὁ πατηρ ἀγαπᾳ Because of this, my father loves me, ὁτι ἐγω τιθηµι την ψυχην µου... because I lay down my life... (put my life on the line) (John 10:17) 8. Tίς οὑτος ἐστιν ὁς και ἁµαρτιας ἀφιησιν ; Who is this, who also forgives sins? (Luke 7:49) 9. εἰρηνην ἀφιηµι ὑµιν, εἰρηνην την ἐµην I leave peace with you, I give my peace to you διδωµι ὑµιν, οὐ καθως ὁ κοσµος διδωσιν not like the world gives ἐγω διδωµι ὑµιν. do I give to you. (John 14:27) 10. Ἔσονται γαρ, φησιν, οἱ δυο εἰς σαρκα µιαν. "For the two," he says, "shall be one flesh." (1 Cor. 6:16) 47.3 The basic pattern for the Imperfect Indicative Active is I ἐ-stem-ν ἐ-stem-µεν we you (singular) ἐ-stem-ς ἐ-stem-τε y'all he/she/it ἐ-stem-(ε) ἐ-stem-σα(ν) they This becomes for διδωµι τιθηµι ἱστηµι ἀφιηµι φηµι δεικνυµι I give I place I cause to stand I send away I say I indicate 1 ἐδιδουν ἐτιθην ἱστην ἀφιην ἐφην ἐδεικνυν 2 ἐδιδους ἐτιθεις ἱστης ἀφιες ἐφης ἐδεικνυς 3 ἐδιδου ἐτιθει ἱστη ἀφιει ἐφη ἐδεικνυ or ἠφιεν 1 ἐδιδοµεν ἐτιθεµεν ἱσταµεν ἀφιεµεν ἐφαµεν ἐδεικνυµεν 2 ἐδιδοτε ἐτιθετε ἱστατε ἀφιετε ἐφατε ἐδεικνυτε 3 ἐδιδοσαν ἐτιθεσαν ἱστασαν ἀφιεσαν ἐφασαν ἐδεικνυσαν or ἐδιδουν or ἐτιθουν Note the lengthening of the vowel in the for verbs in -µι (but not in -νυµι) ἀφιηµι can behave as if it were not a compound, and take an initial augment. 1. ἀλλα δε ἐπεσεν ἐπι την γην την καλην But other (seed) fell on the good earth and και ἐδιδου καρπον, ὃ µεν ἑκατον, gave fruit, some a hundred(fold), ὃ δε ἑξηκοντα, ὃ δε τριακοντα. some sixty, and some thirty(fold) (Matt. 13:8) ( ἀλλα here is the neuter plural of ἀλλος -η -ον ) 2. ἐλαβεν τους ἑπτα ἀρτους και τους ἰχθυας He took the seven loaves and the fishes και εὐχαριστησας ἐκλασεν and having given thanks, he broke (them) και ἐδιδου τοις µαθηταις, and gave (them) to the disciples, οἱ δε µαθηται τοις ὀχλοις. and the disciples to the crowds. (Matt. 15:36) 3. ἐφη αὐτῳ ὁ κυριος αὐτου, Eὐ, His master said to him, "Well (done), δουλε ἀγαθε και πιστε. good and faithful slave. (Matt. 25:23) 4. ὑστερον δε προσελθοντες δυο εἰπαν, At last, two (guys), having come, said, Oὐτος ἐφη, υναµαι καταλυσαι "This one said, 'I am able to pull down τον ναον του θεου και the temple of God and δια τριων ἡµερων οἰκοδοµησαι. (re)build (it) in three days." ( καταλυσαι, and οἰκοδοµησαι are Aorist Infinitives of καταλυω and οἰκοδοµεω) (Matt.26:60-61) 5. ὁ Ἰησους ἐθεραπευσεν πολλους,... Jesus healed many (people), and cast out και δαιµονια πολλα ἐξεβαλεν, many demons, and he would not allow και οὐκ ἠφιεν λαλειν τα δαιµονια. the demons to speak. (Mark 1:34)

3 6. και ὁπου ἀν εἰσπορευετο... And wherever he was going... ἐτιθησαν τους ἀσθενουντας. they placed the sick. (Mark 6:56) 7. ὁ δε κυριος προσετιθει τους σῳζοµενους And daily the Lord was adding καθ' ἡµεραν. the ones (who were) being saved (Acts 2:47) 8. και τις ἀνηρ χωλος ἐκ κοιλιας And there was a man lame from his mother's µητρος αὐτου ὁν ἐτιθουν καθ' ἡνεραν womb, whom they placed daily πρoς την θυραν του ἱερου. by the door of the temple. (Acts 3:2) 9. και δυναµει µεγαλῃ ἀπεδιδουν το µαρτυριον And with great power the apostles were giving οἱ ἀποστολοι της ἀναστασεως the witness of the resurrection του κυριου Ἰησου. of the Lord Jesus. (Acts 4:33) 10. Σαυλος δε (ἐδιωκεν) την ἐκκλησιαν κατα Saul (was persecuting) the church, τoυς οἰκους εἰσπορευοµενος, going into the houses, leading (ἀγων) τε ἀνδρας και γυναικας both men and women he was handing παρεδιδου εἰς φυλακην. (them) over into prison. (see Acts 8:3) 47.4 The basic pattern for the Aorist Indicative Active is I ἐ-stem-(κ)-α ἐ-stem-καµεν we you (singular) ἐ-stem-(κ)-ας ἐ-stem-κατε y'all he/she/it ἐ-stem-(κ)-ε(ν) ἐ-stem-κα(ν) they The verbs διδωµι, ἱηµι, and τιθηµι have a kappa in the Active singular; and sometimes in the plural. The kappa is part of an earlier stem, rather than a personal ending. ἀπολλυµι and ἀφιηµι are treated as compound verbs : ἀπωλεσα (I destroyed) etc. ἱστηµι uses two forms of the Aorist, the Transitive "I caused (something) to stand" - ἐστησα (as in "I stood the lamp on the table") and the Intransitive "I stood" - ἐστην (as in "I stood at the door and knocked.") So we have for διδωµι τιθηµι ἱστηµι ἀφιηµι Aorist Stem δο-κ- θε-κ- στα- ἀφη-κ- I give I place I stand I cause to stand I send away 1 ἐδωκα ἐθηκα ἐστην ἐστησα ἀφηκα 2 ἐδωκας ἐθηκας ἐστης ἐστησας ἀφηκας 3 ἐδωκε(ν) ἐθηκε(ν) ἐστη ἐστησεν ἀφηκεν 1 ἐδωκαµεν ἐθεµεν ἐστηµεν ἐστησαµεν ἀφηκαµεν 2 ἐδωκατε ἐθετε ἐστητε ἐστησατε ἀφηκατε 3 ἐδωκαν ἐθεσαν ἐστησαν ἐστησαν ἀφηκαν or ἐθηκαν 1. ἐδωκεν αὐτοις ἐξουσιαν πνευµατων He gave them authority (over) unclean spirits. ἀκαθαρτων, ὡστε ἐκβαλλειν αὐτα. so as to cast them out. (Matt. 10:1) 2. ἐπεινασα γαρ και ἐδωκατε µοι φαγειν. I was hungry and you gave to me (something) to eat. (Matt. 25:35) 3. και εὐθυς ἀνεστη το κορασιον και And immediately the girl rose up and περιεπατει, ἠν γαρ ἐτων δωδεκα. walked about; she was twelve years (old) (Mark 5:42) 4. και ἐξεστησαν εὐθυς And immediately they were hit (amazed) ἐκστασει µεγαλῃ. with great amazement. (Mark 5:42)

4 5. ὁ δε Ἰησους κρατησας της χειρος αὐτου But Jesus, having grasped his hand, ἠγειρεν αὐτον, και ἀνεστη. raised him, and he arose. (Mark 9:27) 6. ἰδε ὁ τοπος ὁπου ἐθηκαν αὐτον. Behold the place where they placed him. (Mark 16:6) 7. τίς σοι ἐδωκεν την ἐξουσιαν ταυτην ; Who gave to you this authority? (Matt. 21:23) 8. ἐπετιµησεν δε ὁ Ἰησους Jesus rebuked τῳ πνευµατι τῳ ἀκαθαρτῳ the unclean spirit, και ἰασατο τον παιδα και ἀπεδωκεν and healed the lad and gave him back αὐτον τῳ πατρι αὐτου. to his father. (Luke 9:42) 9. ἀνεστησαν δε τινες των ἐκ της συναγωγης Some (guys) from the synagogue stood up συζητουντες τῳ Στεφανῳ. disputing with Stephen. (see Acts 6:9) 10. ὁτε δε ἠλθεν Kηφας εἰς Ἀντιοχειαν, When Cephas (Peter) came to Antioch κατα προσωπον αὐτῳ ἀντεστην... I opposed him to (his) face... (Gal. 2:11) 47.5 Go to Section 26.8 to review the Future Indicative Active The basic pattern for the Future Indicative Active is the same as that for verbs in -ω Note that the stem used for the Future tense is similar to the Aorist stem. Some of the verbs use Middle endings -σ-οµαι, -σ-ῃ, -σ-εται, -σ-οµεθα, -σ-εσθε, -σ-ονται. I STEM-σω STEM-σοµεν we you (singular) STEM-σεις STEM-σετε y'all he/she/it STEM-σει STEM-σουσι(ν) they This becomes for διδωµι τιθηµι ἱστηµι ἀφιηµι ἀπολλυµι I give I place I cause to stand I send away I destroy Future Stem δω- θη- στη- ἀφη- ἀπολ- 1 δωσω θησω στησω ἀφησω ἀπολεσω 2 δωσεις θησεις στησεις ἀφησεις ἀπολεσεις 3 δωσει θησει στησει ἀφησει ἀπολεσει 1 δωσοµεν θησoµεν στησoµεν ἀφησoµεν ἀπολεσoµεν 2 δωσοτε θησετε στησετε ἀφησετε ἀπολεσετε 3 δωσουσιν θησουσιν στησουσιν ἀφησουσιν ἀπολεσουσιν 1. ἀποδωσεις δε τῳ κυριῳ τους ὁρκους σου. You shall repay your vows to the Lord. (Matt. 5:33) 2. ἀνδρες Nινευιτα ἀναστησονται ἐν τῃ κρισει The Nineveh-men will rise up in the judgment µετα της γενεας ταυτης against this generation και κατακρινοῦσιν αὐτην. and condemn it. (Matt. 12:41) 3. Ἰδου ἀναβαινοµεν εἰς Ἱεροσολυµα, και Behold, we are going up to Jerusalem, and ὁ υἱος του ἀνθρωπου παραδοθησεται the Son if Man will be handed over τοις ἀρχιερευσιν και τοις γραµµατευσιν, to the high Priests and the Scribes και κατακρινοῦσιν αὐτoν θανατῳ and they will condemn him to death και παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν. and hand him over to the Gentiles. ( παραδοθησεται is Future Passive of παραδιδωµι - I hand over, hand on, betray (Mark 10:33) 4. ἐλευσεται και ἀπολεσει τους γεωργους, He will come and destroy the farmers και δωσει τον ἀµπελωνα ἀλλοις. and (will) give the vineyard to others. (Mark 12:9)

5 5. και ἐµπαιξουσιν αὐτῳ και ἐµπτυσουσιν αὐτῳ And they will trick him and spit on him και µαστιγωσουσιν αυτον και ἀποκτεινοῦσιν, and whip him and kill (him) και µετα τρεις ἡµερας ἀναστησεται. and after three days him will rise. (Mark 10:34) 6. ὁ πατηρ ὁ ἐξ οὐρανου δωσει πνευµα ἁγιον The Father from heaven will give the Holy τοις αἰτουσιν αὐτον. Spirit to those asking him. (Luke 11:13) 7. τουτο γαρ ἐστιν το θεληµα του πατρος µου, For this is the will of my Father, ἱνα πας ὁ θεωρων τον υἱον και πιστευων that everyone seeing the Son and believing εἰς αὐτον ἐχῃ ζωην αἰωνιον, και ἀναστησω in him should have eternal life, and I will αὐτον ἐγω ἐν τῃ ἐσχατῃ ἡµερᾳ. raise him up on the last day. (John 6:40) 8. λεγει αὐτῃ ὁ Ἰησους, Jesus says to her, Ἀναστησεται ὁ ἀδελφος σου. "Your brother will rise (again)". (John 11:23) 9. προφητην ὑµιν ἀναστησει The Lord your God will raise up κυριος ὁ θεος ὑµων. a prophet for you. (Acts 3:22) 10. και δωσω σοι τον στεφανον της ζωης. I will give to you the crown of life. (Rev.2:10) 47.6 The basic pattern for the Present Indicative Middle / Passive is I STEM-µαι STEM-µεθα we you (singular) STEM-σαι STEM-σθε y'all he/she/it STEM-ται STEM-νται they This becomes for διδωµι τιθηµι ἱστηµι ἀφιηµι I give I place I cause to stand I send away 1 διδoµαι τιθεµαι ἱσταµαι ἀφιεµαι 2 διδoσαι τιθεσαι ἱστασαι ἀφιεσαι 3 διδoται τιθεται ἱσταται ἀφιεται 1 διδοµεθα τιθεµεθα ἱσταµεθα ἀφιεµεθα 2 διδoσθε τιθεσθε ἱστασθε ἀφιεσθε 3 διδονται τιθενται ἱστανται ἀφιενται or ἀφεωνται 1. ὁ Ἰησους... εἰπεν τῳ παραλυτικῳ, Jesus said to the paralytic, Θαρσει, τεκνον, ἀφιεντει σου αἱ ἁµαρτιαι. "Take heart, child, your sins are forgiven. (Matt. 9:2) 2. οὐδε βαλλουσιν οἰνον νεον εἰς ἀσκους Neither do they put new wine into old skins, παλαιους, εἰ δε µηγε, ῥηγνυνται οἱ ἀσκοι, if not, the skins are ripped, και ὁ οἰνος ἐκχειται and the wine is poured out και οἱ ἀσκοι ἀπολλυνται. and the skins are destroyed. (Matt. 9:17) 3. οὐαι δε τῳ ἀνθρωπῳ ἐκεινῳ δι' οὑ ὁ υἱος Woe to that man through whom the Son of του ἀνθρωπου παραδιδοται. Man is betrayed. (Matt. 26:24) 4. ἰδου ἐγγιζει ἡ ὡρα και Behold, the hour approaches and ὁ υἱος του ἀνθρωπου παραδιδοται the Son of Man is betrayed εἰς χειρας ἁµαρτωλων. into the hands of sinners. (see Matt. 26:45) 5. εἰς ἑαυτον δε ἐλθων ἐφη, Ποσοι µισθιοι Having come to himself, he said, "How many του πατρος µου περισσευονται ἀρτων, of my father's hired hands have an abundance ἐγω δε λιµῳ ὡδε ἀπολλυµαι. of loaves, and I perish here with famine. (Luke 15:17)

6 6. και ἐγειρουσιν αὐτον και λεγουσιν αὐτῳ, And they rouse him and say to him, "Teacher. ιδασκαλε, οὐ µελει σοι don't you care (is it not a care to you) ὁτι ἀπολλυµεθα ; that we are perishing? (Mark 4:38) 7. Γραφω ὑµιν, τεκνια, ὁτι ἀφεωνται ὑµιν I write to you, children, that your sins αἱ ἁµαρτιαι δια το ὀνοµα αὐτου. are forgiven through his name. (1 John 2:12) 8. ᾧ µεν γαρ δια του πνευµατος διδοται To him, then, is given by the Spirit a word of λογος σοφιας, ἀλλῳ δε λογος γνωσεως wisdom, but to another a word of knowledge, κατα το αὐτο πνευµα. according to the same Spirit. (1 Cor. 12:8) 9. ἀει γαρ ἡµεις οἱ ζωντες εἰς θανατον We, while living, are always παραδιδοµεθα δια Ἰησουν, being delivered to death because of Jesus, ἱνα και ἡ ζωη του Ἰησου φανερωθῃ so that the life of Jesus may be revealed ἐν τῃ... σαρκι ἡµων. in... our flesh. (see 2 Cor. 4:11) 10. πας γαρ ἀρχιερευς εἰς το προσφερειν Every High Priest is appointed to offer δωρα τε και θυσιας καθισταται. gifts and sacrifices. (Heb. 8:3) 47.7 Go to Section 21.6 to review the Present Subjunctive Active διδωµι τιθηµι ἱστηµι ἀφιηµι δεικνυµι I give I place I cause to stand I send away I show 1 διδω τιθω ἱστω ἀφω δεικνυω 2 διδῳς τιθῃς ἱστῃς ἀφῃς δεικνυῃς 3 διδῳ τιθῃ ἱστῃ ἀφῃ δεικνυῃ 1 διδωµεν τιθωµεν ἱστωµεν ἀφωµεν δεικνυωµεν 2 διδωτε τιθητε ἱστητε ἀφητε δεικνυητε 3 διδωσιν τιθωσιν ἱστωσιν ἀφωσιν δεικνυωσιν 1. βλεποντες µη βλεπωσιν και Seeing, they may not see, and hearing ἀκουοντες µη συνιωσιν. they may not understand. (Luke 8:10) 2. ἐαν γαρ ἀφητε τοις ἀνθρωποις τα For if you forgive men παραπτωµατα αὐτων, ἀφησει και ὑµιν their trespasses your heavenly Father ὁ πατηρ ὑµων ὁ οὐρανιος. will forgive you also. (Matt. 6:14) 3. και καταβαινοντων αὐτων ἐκ του ὀρους And while they were coming down out of the διεστειλατο αὐτοις ἱνα µηδενι ἃ εἰδον mountain, he commanded them that they διηγησωνται, εἰ µη ὁταν ὁ υἱος should tell no-one what they had seen until του ἀνθρωπου ἐκ νεκρων ἀναστῃ. the Son of Man be risen from the dead. (Mark 9:9) 4. ὁταν γαρ ἐκ νεκρων ἀναστωσιν, οὐτε For when they rise from the dead they neither γαµουσιν οὐτε γαµιζονται, ἀλλ' εἰσιν ὡς marry nor are given in marriage, but they ἀγγελοι ἐν τοις οὐρανοις. are like angels in the heavens. (Mark 12:25) 5. ἀφιετε εἰ τι ἐχετε κατα τινος, και ὁ πατηρ Forgive if you have anything against anyone, ὑµων ὁ ἐν τοις οὐρανοις ἀφῃ ὑµιν and your Father in the heavens may forgive τα παραπτωµατα ὑµων. you your trespasses. (Mark 11:25) 6. ἐαν ἀφωµεν αὐτον οὑτως, If we leave him like this παντες πιστευσουσιν εἰς αὐτον... they will all believe in him. (John 11:48) 7. ἀν τινων ἀφητε τας ἁµαρτιας And (if) you should forgive some folks' sins ἀφεωνται αὐτοις. they are forgiven to them. (John 20:23) 8. οὑτως και ὁ πατηρ µου ὁ οὐρανιος ποιησει Likewise also my father will do to you ὑµιν ἐαν µη ἀφητε ἑκαστος τῳ ἀδελφῳ unless you do not each forgive his brother αὐτου ἀπο των καρδιων ὑµων. from your hearts. (Matt. 18:35)

7 47.8 Present and Aorist Active and Middle Participles are formed and function exactly like those of -ω verbs. Review Chapters 37 and 40 before proceeding to the Practice sentences. See Section 38.6 for the Present Active Participle of διδωµι and Section 40.5 for the Aorist Active Participles of ἱστηµι and ἀπολλυµι ἱστηµι has two Aorists : a First Aorist, which is transitive (having caused to stand), στησας, -ασα, -αν, and a Second Aorist, which is intransitive (having stood), στας, στασα, σταν Participles διδωµι - I give ἱστηµι - I cause to stand τιθηµι - I place δεικνυµι - I show Pres. Act. διδους, -ουσα, -ον ἱστας, -ασα, -αν τιθεις, -εισα, -εν δεικνυς, -υσα, -υν Aor. Act. δους, δουσα, δον στας, στασα, σταν θεις, θεισα, θεν δυς, δυσα, δυν Pres. M/P διδοµενος, -η, -ον ἱσταµενος, -η, -ον τιθεµενος, -η, -ον δεικνυµενος, -η, -ον Aor. Mid. δοµενος, -η, -ον στησαµενος, -η, -ον θεµενος, -η, -ον - Practice - until you can read and translate 1. ἀναστας δε ἀπο της συναγωγης εἰσηλθεν Having got up from the synagogue, he entered εἰς την οἰκιαν Σιµωνος. (in)to Simon's house. (Luke 4:38) 2. και ἐπιστας ἐπανω αὐτης ἐπετιµησεν And having stood over her, he rebuked τῳ πυρετῳ, και ἀφηκεν αὐτην. the fever, and it left her. παραχρηµα δε ἀναστασα Immediately, having risen, διηκονει αὐτοις. she served them. (Luke 4:39) 3. και τινες ἀνασταντες ἐψευδοµαρτυρουν And some (guys), having stood up, were κατ' αὐτου... bearing false witness against him. (Mark 14:57) 4. και ἀνασταν ἁπαν το πληθος αὐτων And the whole host of them, having got up, ἠγαγον αὐτον ἐπι τον Πιλατον. led him to Pilate. (Luke 23:1) 5. δους δε αὐτῃ χειρα ἀνεστησεν αὐτην, Having given her a hand, he raised her, φωνησας δε τους ἁγιους και τας χηρας and having called the saints and the widows παρεστησεν αὐτην ζωσαν. he presented her, living (Acts 9:41) 6. Ἐσται ἡ ῥιζα του Ἰεσσαι, There will be a root of Jesse, και ὁ ἀνισταµενος ἀρχειν ἐθνων, and one rising to rule the nations; ἐπ' αὐτῳ ἐθνη ἐλπιουσιν. in him will the nations hope. (Rom. 15:12) 7. µηδενι κακον ἀντι κακου ἀποδιδοντες. Returning to no-one evil for evil. (Rom 12:17) 8. ὁ εὑρων την ψυχην αὐτου ἀπολεσαι αὐτην, The one having found his soul will lose it και ὁ ἀπολεσας την ψυχην αὐτου and the one having lost his soul ἑνεκεν ἐµου εὑρησει αὐτην. on my account will find it. (Mat. 10:39) 9. ἰδοντες δε οἱ ὀχλοι ἐφοβηθησαν και The crowd, having seen (the miracle) feared ἐδοξασαν τον θεον τον δοντα and glorified God who had given (the one ἐξουσιαν τοιαυτην τοις ἀνθρωποις. having given) such authority to men. (Matt. 9:8) 10. και τιθεντες τα γονατα And going on their knees they were προσεκυνουν αὐτῳ. worshipping him. (Mark 15:19) 11. τοτε ἀφεις τους ὀχλους ἠλθεν Then, having left the crowds, he went εἰς την οἰκιαν. into the house. (Matt. 13:36) 12. οἱ δε εὐθεως ἀφεντες το πλοιον και τον But they, having left the boat and their father, πατερα αὐτων ἠκολουθησαν αὐτῳ. followed him. (Matt. 4:22) 47.9 Sentences for reading and translation 1. και ἀναστας ὁ ἀρχιερευς εἰπεν αὐτῳ, Oὐδεν ἀποκρινῃ ; (Matt. 26:62) 2. ὁ δε Ἰησους κρατησας της χειρος αὐτου ἠγειρεν αὐτον, και ἀνεστη. (Mark 9:27) 3. και ἀνασταντες ἐξεβαλον αὐτον ἐξω της πολεως. (Luke 4:29)

8 4. ὁ τρωγων µου την σαρκα και πινων µου το αἱµα ἐχει ζωην αἰωνιον, κἀγω ἀναστησω αὐτον τῃ ἐσχατῃ ἡµερᾳ. (John 6:54) 5. και ὁ πατηρ σου ὁ βλεπων ἐν τῳ κρυπτῳ αὐτος ἀποδωσει σοι. (Matt. 6:4) 6. Πας ἀνθρωπος πρωτον τον καλον οἰνον τιθησιν. (John 2:10) 7. οὐδεις αἰρει αὐτην (την ψυχην µου) ἀπ' ἐµου, ἀλλ' ἐγω τιθηµι αὐτην ἀπ' ἐµαυτου. (John 10:18) 8. λεγει αὐτῳ ὁ Πετρος, Kυριε,... την ψυχην µου ὑπερ σου θησω. ἀποκρινεται ὁ Ἰησους, Tην ψυχην σου ὑπερ ἐµου θησεις ; (John 13:37-38) 9. και στησει τα µεν προβατα ἐκ δεξιων αὐτου... (Matt. 25:33) 10. εἰ δε ὑµεις οὐκ ἀφιετε, οὐδε ὁ πατηρ ὑµων ὁ ἐν τοις οὐρανοις ἀφησει τα παραπτωµατα ὑµων. (Mark 11:26) Writing Practice : Write the Greek text, while saying aloud (Matt. 5:11-12) µακαριοι ἐστε ὁταν ὀνειδισωσιν ὑµας Happy are you when(ever) they insult/denounce you και διωξωσιν και εἰπωσιν and persecute (you) and say παν πονηρον καθ' ὑµων ψευδοµενοι every evil thing against you falsely ἑνεκεν ἐµου. on account of me. χαιρετε και ἀγαλλιασθε, Rejoice and be glad. ὁτι ὁ µισθος ὑµων πολυς ἐν τοις οὐρανοις for your reward is great in the heavens; οὑτως γαρ ἐδιωξαν τους προφητας for in this way they persecuted the prophets τους προ ὑµων. (who were) before you New Testament Passages for reading and translation 2 Tim. 4:14-15, Acts 8:14-19, 1 Cor. 11:23-26 In your Greek New Testament, read the passages aloud several times until you can read them without long pauses or stumbling. Then use the helps to translate them. ὁ χαλκευς copper-smith, metal-worker ( from ὁ χαλκος - copper) επιπεπτωκος having fallen upon ( Perfect Participle of πιπτω - I fall) βεβαπτσµενοι having been baptized ( Perf. Partic. Pass. of βαπιτιζω - I baptize) ὑπηρχον they were ( Imperfect of ὑπαρχω - I am, exist ) ἰδων having seen ( Aorist Participle of ὁραω, ὀψοµαι, εἰδον - I see) ἡ ἐπιθεσις laying on ( from ἐπιτιθηµι - I lay (hands) on) το χρηµα riches, wealth δοτε give! ( 2nd Person plural Aorist Imperative of διδωµι - I give ) ἡ ἀναµνησις memory, reminder το δειπνησαι supper, dinner ( Aorist Infinitive of δειπνεω - I dine, used as a noun) ὁσακις as often as Vocabulary to learn ἀνθίστηµι I oppose, set myself against ( from ἀντι + ἱστηµι ) ἀνίστηµι I rise, get up ( from ἀνα + ἱστηµι ) ἀποδίδωµι I hand over, pay back ἀπόλλυµι I destroy completely ( Active) ἀπόλλυµαι I perish ( Middle/Passive) ἀφίηµι I forgive, remit, allow, leave δείκνυµι I point, show, indicate, explain δίδωµι I give ἐνδείκνυµαι I show ἐξίστηµι I amaze ( Middle/Passive - I am amazed, "knocked out of my shoes")

9 ἐπιδίδωµι I hand, hand on ἐπιτίθηµι I put on, lay on, place, add ἐφίστηµι I come up, come to, come before, am present, attack ἵστηµι I cause to stand, I stand καθίστηµι I appoint, put in charge παραδίδωµι I hand on, hand over, betray παρατίθηµι I place before, distribute, commit παρίστηµι I present, show, "cause to stand beside" (Transitive) I am present, "stand beside", stand before (Intransitive) πίµπληµι I fill, end, fulfill προστίθηµι I lay before, put before, add to, go ahead ῥηγνυµµι I rip, burst, tear σβέννυµι I quench, restrain συνίηµι I understand (get it together) συνίστηµι I commend, recommend, show τίθηµι I place, put. lay φηµί I say ( in the GNT occurs only as φηµι, φησιν, φασιν, ἐφη ) διηγέοµαι I recount, relate, tell ἐµπαίζω I trick, make fun of, ridicule ( from παις - child ) ἐµπτύω I spit upon µαστιγόω I whip, beat with a whip, punish µαστίζω I whip, beat with a whip µέλει it is of concern ( Impersonal) πτύω I spit συζητέω I dispute, discuss τρωγώ I munch, eat φωνέω I call ὁ ἀσκός sack, skin (container for liquid) το δῶρον gift ( from διδωµι - I give ) ἡ ἕκστασις, -εως amazement, trance, vision ( from ἐξίστηµι, hence "ecstasy" ) ἡ κλίνη couch, bed ἡ µάστιξ, -ιγος whip, beating ὁ µίσθιος hired man, laborer ὁ µόδιος (bushel) basket, bucket ( as a measure, about 2 gallons) ὁ ὅρκος oath, vow ὁ πυρετός fever ( from το πυρ, πυρος - fire ) ἀεὶ ever, always τετραπλοῦν four-fold ὕστερον finally, at last, later, then εἰ δὲ µήγε otherwise, but if not, for then ( εἰ δὲ µή + γε )

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall I. Future Active Indicative A. Basics: Stem: The Greek future tense uses the Future Active Stem (sometimes the same as the

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Passive and Middle Voices A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Passive Voice So far all of our Greek verbs have been in the active voice Subject performs the verbal action "Clare is

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ]

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ] Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω A - TENSE ASPECT Summer Greek 2009 Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order)

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) v = verb s = subjunctive n = infinitive d = imperative p = present f = future a = aorist x = perfect a = active

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive Croy Lesson 28 Who is acting Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation of subject to action PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE 1 2 3 Endings:

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Greek Verbs. Kind (and with Indic, Time) of action. Relation of subject to action. Who is acting

Greek Verbs. Kind (and with Indic, Time) of action. Relation of subject to action. Who is acting Croy Lesson 8 PERSON Who is acting NUMBER Endings: and S/P Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action TENSE Imperfect Manner in which action is regarded by subject MOOD Indicative Infinitive Imperative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Fall Greek Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 23. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action

Fall Greek Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 23. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action A Fall Greek 2003 Croy Lesson 23 Ω TENSE => KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) and

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον.

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον. Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense Talking About the Past A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense So far we have only been able to talk about the present The Aorist tense is used to talk about

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs δίδωµι, τίθηµι, ἵστηµι, ἀφίηµι, φηµί and Verbs ending in -νυµι

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs δίδωµι, τίθηµι, ἵστηµι, ἀφίηµι, φηµί and Verbs ending in -νυµι Chapter 47 The Dinosaur Verbs - the µι Verbs δίδωµι, τίθηµι, ἵστηµι, ἀφίηµι, φηµί and Verbs ending in -νυµι 47.1 The -µι verbs are related to εἰµί and are very old verb forms in Greek. They were in use

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία oρθογραφίας. (Spelling tips) The final /ο/

Στοιχεία oρθογραφίας. (Spelling tips) The final /ο/ 29 Στοιχεία oρθογραφίας (Spelling tips) The dficulties in spelling of words which sound the same can be greatly reduced one follows some simple basic rules. Spelling can be made easier through grammar.

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα