Tοτέλοςτηςαρχήςτηςψηφιακήςεποχής: ηπρόκλησησήμεραγιατις εταιρείεςμέσωνμαζικήςενημέρωσηςέγκειταιστοπωςθαυλοποιήσουντις ψηφιακέςστρατηγικέςτους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tοτέλοςτηςαρχήςτηςψηφιακήςεποχής: ηπρόκλησησήμεραγιατις εταιρείεςμέσωνμαζικήςενημέρωσηςέγκειταιστοπωςθαυλοποιήσουντις ψηφιακέςστρατηγικέςτους"

Transcript

1 Tοτέλοςτηςαρχήςτηςψηφιακήςεποχής: ηπρόκλησησήμεραγιατις εταιρείεςμέσωνμαζικήςενημέρωσηςέγκειταιστοπωςθαυλοποιήσουντις ψηφιακέςστρατηγικέςτους ΣύμφωναμετασυμπεράσματατηςΠαγκόσμιαςΑνασκόπησηςτουΚλάδουΨυχαγωγίας& Μέσων Ενημέρωσης τηςpwc, ηψηφιακήμετανάστευσηεπηρεάζειταδιάφορατμήματακαιτις γεωγραφικέςπεριφέρειεςτουκλάδουψυχαγωγίαςκαιμέσωνμαζικήςενημέρωσηςκατάτρόποπολύ διαφορετικό. Παράτησυνεχιζόμενηοικονομικήαβεβαιότητα, οιπαγκόσμιεςπωλήσειςtablets καιέξυπνων συσκευώνκατέγραψανγιαακόμημιαφοράεπίπεδαρεκόρκατάτηνπερσινήχρονιά, αναδεικνύοντας τιςευκαιρίεςγιααύξησητωνεσόδωνμέσααπότοψηφιακόπεριεχόμενοπουπαρέχεταιγια ψυχαγωγία καιενημέρωσηαλλάκαιγιαδιαφήμιση, σεένακαταναλωτικόκοινόπουείναιπάντακαι ολοένακαιπερισσότεροσυνδεδεμένοστοδιαδίκτυοενώπαράλληλαμετακινείταιδιαρκώς. ΣύμφωναμετηνετήσιαΠαγκόσμιαΑνασκόπησητουΚλάδουΨυχαγωγίας& ΜέσωνΜαζικής Ενημέρωσης , οιεταιρείεςμέσωνενημέρωσης, ταδιαφημιστικάγραφείακαιοιίδιοιοι διαφημιστέςαντιλαμβάνονταισήμεραπολύκαλάτιςευκαιρίεςπουπροσφέρειτοψηφιακό περιβάλλον. Οκλάδοςπλησιάζειστο«τέλοςτηςαρχήςτηςψηφιακήςεποχής» καθώςτααυξημένα επίπεδαεξοικείωσηςμετηνψηφιακήτεχνολογίασυνεπάγονταιότιμιλάμεπλέονγιαμιασυνηθισμένη επιχειρηματικήπρακτική. Παράτοότιτο«ομιχλώδες» σκηνικότωντελευταίωνετώναναφορικάμε τιςστρατηγικέςεπιλογέςαρχίζειπλέονναξεκαθαρίζει, υπάρχουνακόμηπολλάπουπρέπειναγίνουν: ηπρόκλησησήμεραέγκειταιστηνίδιατηνυλοποίησητωνψηφιακώναυτώνστρατηγικών. Έναςδιαφορετικόςκόσμος ΗPwC πιστεύειότιενώηψηφιακήμετανάστευσηεξακολουθείναβρίσκεταιστοεπίκεντρο, οι προκλήσειςγιατιςεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςποικίλουνμεβάσημια διαφοροποιημένηεικόνατωναγορώνσεό,τιαφοράταδιάφορατμήματατουκλάδουκαιτις γεωγραφικέςπεριφέρειες. Ταδεδομένακαιηανάλυσητηςφετινήςανασκόπησηςτονίζουνταακόλουθασημείακαμπήςγιατον κλάδοκαιτουςδιαφορετικούςρυθμούςανάπτυξηςτηςαγοράς: Οιπαγκόσμιεςδαπάνεςτουκλάδουψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςσεψηφιακή διαφήμισηκαικαταναλωτικάσχέδιααυξήθηκανκατά17,6% το2011 σεσύγκρισημεαύξηση μόλις0,6% σεμηψηφιακέςδαπάνες. Τομερίδιοτηςψηφιακήςτεχνολογίαςεπίτωνσυνολικών δαπανώνθααυξηθείαπό28% το2011 σε37,5% το2016, καιοιψηφιακέςδαπάνεςθα αντιπροσωπεύουνμέχριτο2016 το67% τηςσυνολικήςαύξησηςτωνδαπανώντουκλάδου ψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσης. Η ψηφιακήωριμότηταπαρουσιάζειμεγάλεςδιαφοροποιήσειςσεεπίπεδοτμημάτωντου κλάδου. Γιαπαράδειγμα, οιπαγκόσμιεςδαπάνεςτωνψηφιακώνηχογραφημένωνμουσικών θαξεπεράσουντο2015 ταφυσικάκανάλιαδιανομής, φθάνονταςτο55% τωνσυνολικών εσόδωντο2016. Επίσης, οιπαγκόσμιεςδαπάνεςγιαδιαδικτυακάκαιασύρματα βιντεοπαιχνίδιαθαξεπεράσουντο2013 ταέσοδααπόπαιχνίδιακονσόλαςκαιpc. Αντίθετα, η ψηφιακήσυνιστώσατωνκαταναλωτικώνπεριοδικώνθααντιπροσωπεύειμόλιςτο10,4% των δαπανώνμέχριτο2016, σεσύγκρισημε3,1% το2011. Οιπαγκόσμιεςδαπάνεςστονκλάδοτηςμουσικήςκατέγραψαντο2011, μετάαπόπολλά χρόνια, αύξησητηςτάξηςτου1,3%, χάρηστηνανάπτυξητηςαγοράςσυναυλιώνκαιμουσικών

2 φεστιβάλαλλάκαιστημείωσημεβραδύτερουςρυθμούςτηςηχογραφημένηςμουσικής. Οι αυξήσειςστιςδαπάνεςπουαφορούντηνψηφιακήμουσικήσυνεπάγονταιότιοιπαγκόσμιες δαπάνεςγιαηχογραφημένημουσικήγενικότεραθααρχίσουνεπιτέλουςνααυξάνονταιτο Οαριθμόςτωνσυνδρομητώνμεπρόσβασησεκινητόδιαδίκτυο, πουαποτελείκαθοριστικό παράγονταγιατιςψηφιακέςδαπάνες, αναμένεταιναυπερδιπλασιαστείμέσασταεπόμενα πέντεχρόνιαφθάνονταςμέχριτο2016 τα2,9 δις, εκτωνοποίωντοένασχεδόνδιςθααφορά τηνκίνα. ΣτηνΙνδία, οαριθμόςτωνσυνδρομητώνστοκινητόδιαδίκτυοθααυξηθείαπόμια χαμηλήσήμεραβάσηκατάένασύνθετοετήσιοποσοστότηςτάξηςτου50,8% το2016, καιη χώραθακαταστείηπιοραγδαίααναπτυσσόμενηαγοράγιακινητόδιαδίκτυοστονκόσμο. Μέχριτο2016, ταπαγκόσμιαδιαφημιστικάέσοδααπότοκινητόδιαδίκτυούψους$24,5 δις θααυξηθούνκατά36,5% σεσύνθετηετήσιαβάση, φθάνονταςσχεδόντομέγεθοςτηςαγοράς μικρώναγγελιώνστοδιαδίκτυο. Ωστόσο, ηπληρωμένηαναζήτησηκαιταbanner/οπτικές παρουσιάσειςθαδιατηρήσουντο2016, με$78,1 διςκαι$46,6 διςαντίστοιχα, τημερίδατου λέοντοςτηςαγοράς. Η διαφημιστικήαγοράτηςκίναςστοκινητόδιαδίκτυοθααυξηθείμε σύνθετοετήσιοποσοστό68,4% φθάνονταςτο2016 τα$6,2 δις, κατακτώνταςτοντίτλοτης δεύτερηςμεγαλύτερηςαγοράςστονκόσμομετάτιςηνωμένεςπολιτείεςμε$9,4 δις. Τοτμήματουκλάδουπουαφοράτιςεκδόσειςεφημερίδωνπαρουσιάζειτάσεις διαφοροποίησηςμεταξύώριμωνκαιαναπτυσσόμενωνοικονομιών. Η μείωσηθασυνεχιστείσε ορισμένεςαγορέςόπωςοιηνωμένεςπολιτείες(μείωση1,4% σεσύνθετηετήσιαβάσημέχριτο 2016 καιαναμενόμενηαξίακατά43,8% μικρότερητο2016 σεσύγκρισημετο2007), ωστόσο καταγράφεταιισχυρήανάπτυξησεχώρεςόπουηψηφιακήυποδομήείναιλιγότερο εδραιωμένη, όπωςείναιηαργεντινή(σύνθετηετήσιααύξηση11,9% μέχριτο2016), η Ινδονησία(11,2%) καιηινδία(9,6%). Το2011 ηγαλλίαξεπέρασετοηνωμένοβασίλειοκαιτηγερμανίακαιείναισήμεραηδεύτερη μεγαλύτερηαγοράτηλεοπτικώνσυνδρομώνστονκόσμομετάτιςηνωμένεςπολιτείες, χάρη στηναύξησηκατά76% τωννοικοκυριώνπουδιαθέτουνδιαδικτυακήτηλεόραση(iptv). Σε ό,τιαφοράτοτμήματηςτηλεοπτικήςδιαφήμισης, οιδαπάνεςστηρωσίααυξήθηκαντο2011 κατά20,2%. Μέχριτο2016, ηρωσίαθαξεπεράσειτοηνωμένοβασίλειο, τηγερμανία, την ΙταλίακαιτηΓαλλίακαιθακαταστείημεγαλύτερηαγοράτηλεοπτικήςδιαφήμισηςστην περιοχήευρώπης, ΜέσηςΑνατολήςκαιΑφρικής. Στηνπαγκόσμιααγοράοπτικοακουστικώνμέσωνψυχαγωγίας, οιυπηρεσίεςover-thetop/streaming θασημειώσουνετήσιοσύνθετοποσοστόαύξησης21% φθάνονταςτα$11 διςτο 2016, ξεπερνώνταςτιςδαπάνεςτωνπαρόχωντηλεοπτικώνσυνδρομώντο2012. ΟMarcel Fenez, ΕπικεφαλήςΠαγκόσμιωνΕργασιώνΚλάδουΨυχαγωγίας& ΜέσωνΕνημέρωσης στηνpwc, δήλωσεσχετικά: «ΤαδιάφορατμήματατουκλάδουΨυχαγωγίας& ΜέσωνΕνημέρωσηςβρίσκονταισε διαφορετικάστάδιαψηφιακήςανάπτυξης, ωστόσοόλαενσωματώνουντηνψηφιακή τεχνολογίαώστεναικανοποιήσουντιςσυνεχώςμεταβαλλόμενεςαπαιτήσειςτων καταναλωτώνκατάτρόποαποτελεσματικόκαικερδοφόρο. Οιεταιρείεςψυχαγωγίαςκαι μέσωνενημέρωσηςέχουνφθάσεισεαυτόπουαποκαλούμε«τέλοςτηςαρχήςτηςψηφιακής εποχής»: Έχουνδεσμευτείγιαέναψηφιακόμέλλονκαιτώραπροσπαθούνναπροβούνστις απαραίτητεςαλλαγέςσταπροϊόντα, τηδιανομήκαιτουςοργανισμούςτους.» Οιεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςαναδιαμορφώνονταικαι αναπροσαρμόζονταισεένανκόσμοόπουηψηφιακήτεχνολογίαθεωρείταιπιαδεδομένη 2 of 7

3 Σύμφωναμετηνανασκόπηση, ηπρόκλησησήμεραγιατιςεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσων ενημέρωσης, σεένανκόσμοόπουηψηφιακήτεχνολογίαέχεικαθιερωθείπλέονωςησυνηθισμένη επιχειρηματικήπρακτική καιιδιαίτεραστιςαγορέςεκείνεςόπουηυποδομήέχειαναπτυχθεί κατάλληλαώστεναστηρίζειτηνψηφιακήδιανομήκαιτηνκατανάλωση έγκειταιστονα επικεντρωθούνστονπρογραμματισμόκαιτηνυλοποίησητωνψηφιακώνστρατηγικώντους. Η αβεβαιότητατωνπερασμένωνχρόνωνλόγωτηςψηφιακήςμετανάστευσηςέχεισήμεραδώσειτηθέση τηςστοστόχογιαεντοπισμό, επιλογήκαιυλοποίησηεπιχειρηματικώνμοντέλων, οργανωτικώνδομών καιδεξιοτήτωνπουναανταποκρίνονταιστιςνέεςσυμπεριφορέςτωνκαταναλωτώνκαινα προσφέρουναυξημένημελλοντικήαξία. Καταγράφονταςτονπαλμότουκαταναλωτή Οιεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςκαλούνταισήμερα, περισσότεροαπόποτέ προηγουμένως, νακατανοήσουντιςσυμπεριφορέςκαιτακίνητρατωνκαταναλωτώνώστενα προσελκύσουνκαιναδιατηρήσουντουςκαταναλωτέςστοδικότουςσυνδεδεμένοκαιμε πολλαπλέςοθόνεςπεριβάλλον. Απαιτούνταισήμεραεργαλείαανάλυσηςγιαεπεξεργασίατου τεράστιουόγκουτωνδεδομένωνπουαφορούντουςκαταναλωτές, ωστόσοηανάπτυξήτους ενδέχεταιναπροκαλείφόβουςγιακίνδυνοπαραβίασηςτηςιδιωτικήςτουςζωής. ΗPwC πιστεύειότιγιανααποφευχθείαυτόςοκίνδυνος, θαπρέπειοκλάδοςνααλλάξεινοοτροπία, απόμιαπροσέγγιση«ιδιοκτησίαςτουπελάτη» στηδιευκόλυνσηενόςπεριβάλλοντοςόπουο ίδιοςοκαταναλωτήςθα«έχειτονέλεγχο». Οιεταιρείεςθαδιαπιστώσουνότιανοικαταναλωτέςαποκτήσουνμεγαλύτεροέλεγχοσε σχέσημετοπώςχρησιμοποιούνταιταπροσωπικάτουςδεδομέναενδέχεταινααποκομίσουν τελικάμεγαλύτεραοφέλη, γεγονόςπουθατουςενθαρρύνειναδώσουνεθελοντικάακόμη περισσότερεςπληροφορίες. Αυτόσυνεπάγεταιπαράλληλακαιμεγαλύτερηαξίαγιατους διαφημιστέςκαιυψηλότερακέρδηγιατουςιδιοκτήτεςμέσωνενημέρωσης. Οιεπιχειρήσειςθα πρέπειναστοχεύσουνσεέναμοντέλοόπουόλοιβγαίνουνκερδισμένοι, όπουτομέσο, ο διαφημιστήςκαιοκαταναλωτήςσυνεργάζονταιπροςαμοιβαίοόφελος. Σετελικήανάλυση, το μόνοπρόσωποπου«κυριαρχεί» επίτουκαταναλωτή καιτωνδεδομένωντου είναιοίδιος οκαταναλωτής. Ανάδειξηνέωνρόλωνστηναλυσίδααξίαςτουκλάδουψυχαγωγίαςκαιμέσων ενημέρωσης Οιεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςθαπρέπειναπροσδιορίσουντορόλοήτους ρόλουςπουθααναλάβουνμέσααπότηνανάδειξηνέωνδομώνσεόλητηνψηφιακήαλυσίδα αξίας, καινασυνεργαστούνμεάλλουςπαρόχουςμεσυμπληρωματικέςδυνατότητες. ΣύμφωναμετηνΑνασκόπηση, οιρόλοιαυτοίθαμπορούσανναπεριλαμβάνουνμεταξύάλλων καιταακόλουθα: o παροχήδιαδικτυακούπροορισμούήαίθουσαςπουφιλοξενείτηνεμπειρίατουπελάτη («τόπος») o συγκέντρωσηκαιφιλτράρισματωναπαιτήσεωντωνκαταναλωτώνσεό,τιαφοράτο περιεχόμενο(«επιμελητήςτηςκοινότητας») o παροχήαποκλειστικούπεριεχομένου(«μονοπωλητήςπεριεχομένου») o «σχεδιαστήςσυσκευών» o έμπιστοςεταίροςτωνκαταναλωτώνσεό,τιαφοράτοπεριεχόμενοσεαριθμό διαφορετικώνσυσκευών(«πρωταθλητήςψηφιακώνυπηρεσιών») o ανεξάρτητοςειδικόςπουστηρίζειτονπειραματισμό, τηνκαινοτομίακαιτηνεκτέλεση («δημιουργόςιδεών») Γιαταγραφείαδημιουργικούκαιμέσωνενημέρωσης, ηάνοδοςτωνμέσωνενημέρωσηςόπου οίδιοςοκαταναλωτήςμετατρέπεταισεκανάλιεπικοινωνίαςαντικατοπτρίζειμια πρωτοποριακήνέαμορφήσυγχώνευσηςτηςδιαφήμισης, τουπεριεχομένουκαιτηςανάλυσης τωνδεδομένωνκαιαναδεικνύειμιαευκαιρίαγιασαρωτικέςαλλαγέςστουςρόλουςκαιστα 3 of 7

4 επιχειρηματικάμοντέλα. Η προώθησητηςκοινωνικοποίησηςσυνάδειμετηνευρέωςαποδεκτή μεταξύτωνγραφείωνκαιτωνδιαφημιστώνέννοιατηςδιαφήμισηςπου«αγοράζεται, κατέχεταικαικερδίζεται». Μιατέταρτηκατηγορίααναδύεταισήμερα ηλεγόμενη «διαχειριζόμενη» διαφήμιση(ηενορχηστρωμένηχρήσημέσωνκοινωνικήςδικτύωσηςόπως π.χ. μέσωτηςαξιοποίησηςbloggers). Όλαόσαπροσφέρουνσήμεραταγραφείαστουςπελάτες τουςενσωματώνουντοψηφιακόστοιχείοενώπαράλληλακατευθύνουντηνπροσοχήτων πελατώντουςσεδείκτεςμέτρησηςόπωςηεμβέλειατωνμέσων, όπουοκαταναλωτήςγίνεταιο ίδιοςκανάλιεπικοινωνίας, καιοιπροθέσειςαγοράς. Ταδιαφημιστικάγραφείαέχουνσυνεπώςευκαιρίεςναενεργήσουνωςσύμβουλοιψηφιακού μάρκετινγκκαιbranding, καθοδηγώνταςτουςπελάτεςτουςμεχρήσιμηπληροφόρησηγιατις ευκαιρίεςπουπροκύπτουναπότησυσσώρευσηδεδομένων, τηνκοινωνικήδικτύωσηκαιτο περιεχόμενο, ιδιαίτεραανλάβουμευπόψηότιηδιάκρισημεταξύπαραδοσιακούκαιψηφιακού δενυφίσταταιπλέον. Ταοφέλητηςαναδιοργάνωσηςγύρω απότηνψηφιακήτεχνολογία Μέχρισήμερα, πολλέςεπιχειρήσειςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςέχουναναπτύξειτο ψηφιακόκομμάτιτωνεργασιώντουςωςέναξεχωριστόλειτουργικότμήμα, μεξεχωριστή υποδομή, λύσειςκαιπροσωπικό. Ωστόσο, στηνέατάξηπραγμάτων, ηpwc πιστεύειότιοι εταιρείεςθαπρέπειναξεφύγουναπόαυτήτηνπροσέγγισητουδιαχωρισμούκαιαντίθετανα ενσωματώσουντιςψηφιακέςλειτουργίεςτουςστηβασικήτουςεργασία, προωθώντας βελτιώσειςσετρειςβασικούςτομείς: (Ι) κερδοφορία, μετημείωσητωνλειτουργικώνεξόδων χάρησεκοινέςπλατφόρμεςκαιολοκληρωμένεςεπιχειρηματικέςδιεργασίες, (ΙΙ) κλιμακοθετησιμότητα, μετηναπόκτησημεγαλύτερηςπροσαρμοστικότηταςγιαανάπτυξηκαι ευελιξίατηςεπιχείρησης, και(ιιι) καινοτομία, μέσωτηςολοκλήρωσης, τηςαυτοματοποίησης καιτουταλαντούχουανθρώπινουδυναμικού. Γιανααξιοποιήσουνταπιοπάνωοφέλη, οιεταιρείεςθαπρέπειναδιαχειριστούνπροκλήσεις πουαφορούνπνευματικάδικαιώματα, δικαιώματαεκμετάλλευσηςκαιπειρατεία, τομείςστους οποίουςπολλέςεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςέχουνκληρονομήσει δύσκαμπτα, περίπλοκακαιεξατομικευμένασυστήματα. Προκύπτουνεπίσηςπρόσθετα ζητήματαπουαφορούντηνκαθοδήγησητουταλέντουκαιτηςκουλτούραςτηςκαινοτομίας, τα οποίακρίνονταιαπαραίτηταγιαναγίνειπραγματικότηταηψηφιακήυλοποίηση, ιδιαίτερασε σχέσημετηνικανοποίησητωνσυγκεκριμένωναναγκώναπασχόλησηςκαιτωνπροσδοκιών τηςγενιάςτηςχιλιετίας. ΟFenez πρόσθεσεσχετικά: «Καθώςτατείχηπουχωρίζουνταδιάφορατμήματαπέφτουν, οιεργαζόμενοιαυτώντων οργανισμώνθαπρέπειναπροσαρμοστούνσενέουςδείκτεςαπόδοσηςκαιλειτουργικές συμπεριφορές. Σεαντίθετηπερίπτωση, αντιμετωπίζουντονκίνδυνοναμείνουνστο περιθώριο, μετηνψηφιακήγενιάνατουςπροσπερνά.» Φθάνειτοτέλοςτης«αρχήςτηςψηφιακήςεποχής» Ενόψειτωνσαρωτικώναλλαγώνκαιτηςαβεβαιότηταςπουεπικρατεί, οκλάδοςψυχαγωγίαςκαι μέσωνενημέρωσηςέχειαφιερώσειτατελευταίαμερικάχρόνιαστηναναζήτησηαποτελεσματικών επιχειρηματικώνκαιλειτουργικώνμοντέλωνγιατονέοκόσμο, μέσααπόένακύκλοσυνεχούς πειραματισμού, καινοτομίαςκαιστοχευμένηςανάλυσηςτωναποτελεσμάτων. Αυτόθασυνεχιστεί. Αλλάμετηνψηφιακήτεχνολογίαναβρίσκεταιπλέονστοεπίκεντροτηςσυνήθουςεπιχειρηματικής πρακτικής, ηpwc πιστεύειότιοπειραματισμόςκαιηυλοποίησηδενακολουθούντοένατοάλλοαλλά προχωρούνσήμεραπαράλληλα, επιτρέπονταςστιςεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςνα ατενίζουντηνέατάξηπραγμάτωνμεεμπιστοσύνη. ΣύμφωναμετονFenez: 4 of 7

5 «Έχουμεφτάσεισεένασημείοόπουμετονααναφερόμαστεσυγκεκριμέναστη«ψηφιακή τεχνολογία» χάνουμετηνουσία. Καθώςτοψηφιακόπεριβάλλονγίνεταιοκανόνας, η αυξανόμενηδιείσδυσήτουπαύεινααποτελείαυτήκαθαυτήθέμαπροςσυζήτηση. Αυτόπου έχεισήμερασημασίαείναιτοπώςοιεταιρείεςαξιοποιούνκαιλειτουργούνμέσαστο συγκεκριμένοπεριβάλλον.» Notes: Key stats from PwC s Global Entertainment and Media Outlook : Global spending: Over the next five years, global spending on entertainment and media is projected to rise from $1.6 trillion in 2011 to $2.1 trillion in 2016, a 5.7 percent compound annual advance. This growth lags some way behind below the projected 6.6 percent compound annual increase in nominal GDP over the same period, reflecting the ongoing shift from higher-priced physical distribution to lower-priced digital distribution. Largest 13 E&M markets: There were 13 countries in 2011 with total E&M spending (combined advertising and consumer/end-user revenues) above $25 billion, led by the United States at $464 billion, Japan at $193 billion, China at $109 billion, and Germany at $99 billion. China passed Germany in 2011 to become the third largest E&M market in the world. Of the leading countries, China and Brazil will be the fastest growing with projected compound annual increases of 12.0 percent and 10.6 percent, respectively. Brazil overtook South Korea in 2011 to move into ninth place, and during the next five years will pass Canada and Italy to become the seventh largest market. Advertising spending: The most cyclically sensitive E&M spending stream, advertising spending increased by 3.6 percent in This represented a slowdown from the 7.0 percent gain in 2010 that was augmented by advertising associated with the FIFA World Cup and Winter Olympics, and by the rebound from a sluggish In spite of growth during the past two years, advertising still remained lower in 2011 than in 2007, the beginning of the Outlook s reported period. Overall global advertising will increase at a 6.4 percent compound annual rate from $486 billion in 2011 to $661 billion in Advertising segment growth: Internet advertising will be the fastest-growing advertising category with a 15.9 percent compound annual increase, followed by the small video games advertising market, at 11.2 percent. Television advertising will average 6.6 percent compounded annually through 2016, out-of-home advertising will grow at a projected 5.0 percent compound annual rate, followed by radio at 3.8 percent compounded annually. The print segments newspapers, consumer magazines, trade magazines, and directories will average less than 3.5 percent compounded annually. Consumer/end-user spending: Overall consumer/end-user spending will rise from $802 billion in 2011 to $966 billion in 2016, a 3.8 percent compound annual increase. Video games are expected to rebound and become the fastest-growing segment of consumer/end-user spending during the next five years with a 7.0 percent compound annual increase, followed by TV subscriptions and license fees at 6.2 percent compounded annually. The remaining segments (see notes) will grow at rates of 4 percent or less. Internet access spending: Internet accesswhether wired or mobileis not an entertainment and media segment in itself, but is a fee to access content and is a key driver of entertainment and media spending in most segments. Global Internet access spending will rise from $317 billion in 2011 to $493 billion in 2016, a 9.3 percent compound annual increase. Mobile Internet access: Spending on mobile access increased from 26 percent of total global Internet access spending in 2007 to 40 percent in 2011and will account for 46 percent in 2016, almost catching up with wired access spending. 5 of 7

6 Consumer magazines: Overall global spending declined during the past four years, although annual decreases in were less than 1 percent. The market is expected to begin to increase in 2012, averaging 1.3 percent compounded annually to $80 billion in 2016 from $75 billion in Consumer and educational books: global spending on electronic books will rise at a CAGR of 30.3 percent to $20.8 billion in 2016, taking electronic books share of total global book spending from 4.9 percent in 2011 to 17.9 percent in Out-of-home advertising: Indonesia, Russia, and India will be the fastest-growing countries for out-of-home spending through 2016, with CAGRs of 11.2 percent, 11.0 percent, and 10.9 percent, respectively. 6 of 7

7 Notes to Editor: About the Outlook PwC s Global Entertainment and Media Outlook , the 13 th annual edition, contains in-depth analysis and historical and forecast data for advertising and consumer/end-user spending in 13 major industry segments across 48 countries. Find out more at Segments covered by the Outlook Business-to-business, Consumer and educational books, Consumer magazine publishing, Filmed entertainment, Internet access spending: wired and mobile, Internet advertising: wired and mobile, Newspaper publishing, Out-of-home advertising, Radio, Music, Television advertising, TV Subscriptions and license fees, Video games. Digital Spending Digital spending consists of broadband and mobile Internet access; online and mobile Internet advertising; mobile TV subscriptions; digital music; electronic home video; online and wireless video games; digital consumer magazine circulation spending; digital newspaper circulation spending; digital trade magazine circulation spending; electronic consumer, educational, and professional books; and satellite radio subscriptions. About PricewaterhouseCoopers PwC firms help organisations and individuals create the value they re looking for. We re a network of firms in 158 countries with close to 169,000 people who are committed to delivering quality in assurance, tax and advisory services. Tell us what matters to you and find out more by visiting us at "PwC" is the brand under which member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) operate and provide services. Together, these firms form the PwC network. Each firm in the network is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. 7 of 7

How to develop and manage a tourism destination. Juan Carlos Belloso Future Places

How to develop and manage a tourism destination. Juan Carlos Belloso Future Places How to develop and manage a tourism destination Juan Carlos Belloso Future Places Tourism is no economic panacea and is best suited as a supplement to the local economy. Planning for Sustainability Sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Policy Paper. The Future of Spain (2014 and beyond) Javier Díaz-Giménez Professor of Economics at IESE Business School

Policy Paper. The Future of Spain (2014 and beyond) Javier Díaz-Giménez Professor of Economics at IESE Business School Policy Paper No 24_April 2014 The Future of Spain (2014 and beyond) Javier Díaz-Giménez Professor of Economics at IESE Business School Morten Graugaard Olsen Assistant Professor of Economics at IESE Business

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

A message from the Prime Minister

A message from the Prime Minister Ιούνιος 2014 A message from the Prime Minister We live in turbulent times. The stability of the world economy has been severely tested, and we in Europe have experienced our own difficulties as well. Climate

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. DEH, BOC, Quantum in Balkans energy JV. AIG spin-off to benefit Cyprus operations

FinancialMirror. DEH, BOC, Quantum in Balkans energy JV. AIG spin-off to benefit Cyprus operations FinancialMirror 1.00 Issue No. 822 April 29 - May 5, 2009 WE WANT TO STAY SAY VAST MAJORITY OF BRITS CYPRUS GOURMET: GREAT OUTLOOK FOR ROSE WINE DEH, BOC, Quantum in Balkans energy JV Greece s Public Power

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

EU to delay Basel III bank capital rules Postponement follows similar move by U.S.

EU to delay Basel III bank capital rules Postponement follows similar move by U.S. December 12-18, 2012 FinancialMirror.com 2 NEWS EU to delay Basel III bank capital rules Postponement follows similar move by U.S. The European Union is set to delay introduction of new capital rules for

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 28 March 2014

Final Terms dated 28 March 2014 Final Terms dated 28 March 2014 Citigroup Inc. Issue of up to EUR20,000,000 Callable Notes due May 2019 linked to a Basket of Security Indices Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 28 March 2014

Final Terms dated 28 March 2014 Final Terms dated 28 March 2014 Citigroup Inc. Issue of up to EUR20,000,000 Callable Notes due May 2019 linked to a Basket of Security Indices Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. EAC to develop its properties

FinancialMirror. EAC to develop its properties FinancialMirror 1.00 Issue No. 820 April 15-21, 2009 CYPRUS HOSTS 150,000 ROUNDS OF GOLF A YEAR CYPRUS GOURMET TRIES THE OLD HOUSE AT PARAMALI CSE shares wipe out 09 losses A powerful rally led by banking

Διαβάστε περισσότερα

FINAL PUBLIC REPORT 2009-2010

FINAL PUBLIC REPORT 2009-2010 FINAL www. s a f eli n e. g r www.safeline.gr Greek combined node for creating public awareness and offering knowledge about how to use the Internet and other online technologies more safely, and for continuing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ www.pwc.com ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΔΙΤ KAI FAST TRACK Δρ. Κώστας Σ. Μητρόπουλος Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το δημόσιο χρέος αλλά οι προοπτικές ανάπτυξης Η ύπαρξη πρωτογενούς

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

None of the Issuer and any Dealer has authorised, nor do any of them authorise, the making of any offer of Notes in any other circumstances.

None of the Issuer and any Dealer has authorised, nor do any of them authorise, the making of any offer of Notes in any other circumstances. Amended and Restated Final Terms dated 11 November 2013 amending and restating the Final Terms dated 16 October 2013 to reflect publication of the Citigroup Inc. Underlying Linked Notes Base Prospectus

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. Greece by three major credit rating agencies in December, pushing borrowing costs up for the euro zone s most indebted country.

FinancialMirror. Greece by three major credit rating agencies in December, pushing borrowing costs up for the euro zone s most indebted country. FinancialMirror 1.00 Issue No. 858 January 13-19, 2010 UK LICENSES WORLD S BIGGEST OFFSHORE WIND FARMS CYPRUS GOURMET REVIEW TAKES US TO YIALOS TAVERN IN PISSOURI M&As plunge 80% in value The value of

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS Prokopis Appios Limassol 2013 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Do Media Data Help to Predict German Industrial Production?

Do Media Data Help to Predict German Industrial Production? No 149 Do Media Data Help to Predict German Industrial Production? Konstantin A. Kholodilin, Tobias Thomas, Dirk Ulbricht July 2014 IMPRINT DICE DISCUSSION PAPER Published by düsseldorf university press

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 16 October 2013

Final Terms dated 16 October 2013 Final Terms dated 16 October 2013 Citigroup Inc. Issue of up to EUR10,000,000 Notes Linked to the EURO STOXX50 (Price) Index Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Any person making

Διαβάστε περισσότερα

1.00 - Issue No. 865 - March 3-9, 2010 CYPRUS TO HAVE NATURAL GAS NETWORK BY 2014 CYGAS CALLS FOR PIPELINE TENDERS

1.00 - Issue No. 865 - March 3-9, 2010 CYPRUS TO HAVE NATURAL GAS NETWORK BY 2014 CYGAS CALLS FOR PIPELINE TENDERS FREE GET YOUR FREE COPY OF THE CYPRUS GOURMET MAGAZINE ONLY WITH TODAY S FINANCIAL MIRROR 1 FOR BOTH FinancialMirror 1.00 - Issue No. 865 - March 3-9, 2010 CYPRUS TO HAVE NATURAL GAS NETWORK BY 2014 CYGAS

Διαβάστε περισσότερα

RINΤ AND ΟΝΙΙΝΕ Ε SPAPERS ΙΝ EUROPE. Α comparatiνe anaiysis ίη 16 countries. RICHARD ναν DER WURFF &: EDMUND LAUF (EDS) Het Spinhuis

RINΤ AND ΟΝΙΙΝΕ Ε SPAPERS ΙΝ EUROPE. Α comparatiνe anaiysis ίη 16 countries. RICHARD ναν DER WURFF &: EDMUND LAUF (EDS) Het Spinhuis RINΤ AND ΟΝΙΙΝΕ Ε SPAPERS ΙΝ EUROPE Α comparatiνe anaiysis ίη 16 countries RICHARD ναν DER WURFF &: EDMUND LAUF (EDS) Het Spinhuis 2005 Chapter 11 GREECE Sophistication Identical Contents, Lack of DIMITRA

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. Stavrakis who also attended the press conference. Constantinos Loizides, Chairman and

FinancialMirror. Stavrakis who also attended the press conference. Constantinos Loizides, Chairman and FinancialMirror 1.00 Issue No. 812 February 18-24, 2009 REAL MADRID TOPS DELOITTE FOOTBALL MONEY LEAGUE CYPRUS GOURMET FINDS SUPERMARKET WINE BARGAINS Banks open spreads on corp. loans Cyprus three largest

Διαβάστε περισσότερα

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Policy Paper No 23_March 2014 What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Isabella Rota Baldini Editorial Coordinator,

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Amended and Restated Final Terms dated 11 October 2013 amending and restating the Final Terms dated 30 September 2013 to reflect an increase in the "up to" aggregate principal amount of the Notes Citigroup

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 31 January 2014. Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020

Final Terms dated 31 January 2014. Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020 Final Terms dated 31 January 2014 Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020 Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Any person making

Διαβάστε περισσότερα

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1]

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1] PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS ICIB 2013 proceedings edited by Aristidis Bitzenis and Vasileios A. Vlachos Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία CARBON ZAPP International που με την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα