Tοτέλοςτηςαρχήςτηςψηφιακήςεποχής: ηπρόκλησησήμεραγιατις εταιρείεςμέσωνμαζικήςενημέρωσηςέγκειταιστοπωςθαυλοποιήσουντις ψηφιακέςστρατηγικέςτους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tοτέλοςτηςαρχήςτηςψηφιακήςεποχής: ηπρόκλησησήμεραγιατις εταιρείεςμέσωνμαζικήςενημέρωσηςέγκειταιστοπωςθαυλοποιήσουντις ψηφιακέςστρατηγικέςτους"

Transcript

1 Tοτέλοςτηςαρχήςτηςψηφιακήςεποχής: ηπρόκλησησήμεραγιατις εταιρείεςμέσωνμαζικήςενημέρωσηςέγκειταιστοπωςθαυλοποιήσουντις ψηφιακέςστρατηγικέςτους ΣύμφωναμετασυμπεράσματατηςΠαγκόσμιαςΑνασκόπησηςτουΚλάδουΨυχαγωγίας& Μέσων Ενημέρωσης τηςpwc, ηψηφιακήμετανάστευσηεπηρεάζειταδιάφορατμήματακαιτις γεωγραφικέςπεριφέρειεςτουκλάδουψυχαγωγίαςκαιμέσωνμαζικήςενημέρωσηςκατάτρόποπολύ διαφορετικό. Παράτησυνεχιζόμενηοικονομικήαβεβαιότητα, οιπαγκόσμιεςπωλήσειςtablets καιέξυπνων συσκευώνκατέγραψανγιαακόμημιαφοράεπίπεδαρεκόρκατάτηνπερσινήχρονιά, αναδεικνύοντας τιςευκαιρίεςγιααύξησητωνεσόδωνμέσααπότοψηφιακόπεριεχόμενοπουπαρέχεταιγια ψυχαγωγία καιενημέρωσηαλλάκαιγιαδιαφήμιση, σεένακαταναλωτικόκοινόπουείναιπάντακαι ολοένακαιπερισσότεροσυνδεδεμένοστοδιαδίκτυοενώπαράλληλαμετακινείταιδιαρκώς. ΣύμφωναμετηνετήσιαΠαγκόσμιαΑνασκόπησητουΚλάδουΨυχαγωγίας& ΜέσωνΜαζικής Ενημέρωσης , οιεταιρείεςμέσωνενημέρωσης, ταδιαφημιστικάγραφείακαιοιίδιοιοι διαφημιστέςαντιλαμβάνονταισήμεραπολύκαλάτιςευκαιρίεςπουπροσφέρειτοψηφιακό περιβάλλον. Οκλάδοςπλησιάζειστο«τέλοςτηςαρχήςτηςψηφιακήςεποχής» καθώςτααυξημένα επίπεδαεξοικείωσηςμετηνψηφιακήτεχνολογίασυνεπάγονταιότιμιλάμεπλέονγιαμιασυνηθισμένη επιχειρηματικήπρακτική. Παράτοότιτο«ομιχλώδες» σκηνικότωντελευταίωνετώναναφορικάμε τιςστρατηγικέςεπιλογέςαρχίζειπλέονναξεκαθαρίζει, υπάρχουνακόμηπολλάπουπρέπειναγίνουν: ηπρόκλησησήμεραέγκειταιστηνίδιατηνυλοποίησητωνψηφιακώναυτώνστρατηγικών. Έναςδιαφορετικόςκόσμος ΗPwC πιστεύειότιενώηψηφιακήμετανάστευσηεξακολουθείναβρίσκεταιστοεπίκεντρο, οι προκλήσειςγιατιςεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςποικίλουνμεβάσημια διαφοροποιημένηεικόνατωναγορώνσεό,τιαφοράταδιάφορατμήματατουκλάδουκαιτις γεωγραφικέςπεριφέρειες. Ταδεδομένακαιηανάλυσητηςφετινήςανασκόπησηςτονίζουνταακόλουθασημείακαμπήςγιατον κλάδοκαιτουςδιαφορετικούςρυθμούςανάπτυξηςτηςαγοράς: Οιπαγκόσμιεςδαπάνεςτουκλάδουψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςσεψηφιακή διαφήμισηκαικαταναλωτικάσχέδιααυξήθηκανκατά17,6% το2011 σεσύγκρισημεαύξηση μόλις0,6% σεμηψηφιακέςδαπάνες. Τομερίδιοτηςψηφιακήςτεχνολογίαςεπίτωνσυνολικών δαπανώνθααυξηθείαπό28% το2011 σε37,5% το2016, καιοιψηφιακέςδαπάνεςθα αντιπροσωπεύουνμέχριτο2016 το67% τηςσυνολικήςαύξησηςτωνδαπανώντουκλάδου ψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσης. Η ψηφιακήωριμότηταπαρουσιάζειμεγάλεςδιαφοροποιήσειςσεεπίπεδοτμημάτωντου κλάδου. Γιαπαράδειγμα, οιπαγκόσμιεςδαπάνεςτωνψηφιακώνηχογραφημένωνμουσικών θαξεπεράσουντο2015 ταφυσικάκανάλιαδιανομής, φθάνονταςτο55% τωνσυνολικών εσόδωντο2016. Επίσης, οιπαγκόσμιεςδαπάνεςγιαδιαδικτυακάκαιασύρματα βιντεοπαιχνίδιαθαξεπεράσουντο2013 ταέσοδααπόπαιχνίδιακονσόλαςκαιpc. Αντίθετα, η ψηφιακήσυνιστώσατωνκαταναλωτικώνπεριοδικώνθααντιπροσωπεύειμόλιςτο10,4% των δαπανώνμέχριτο2016, σεσύγκρισημε3,1% το2011. Οιπαγκόσμιεςδαπάνεςστονκλάδοτηςμουσικήςκατέγραψαντο2011, μετάαπόπολλά χρόνια, αύξησητηςτάξηςτου1,3%, χάρηστηνανάπτυξητηςαγοράςσυναυλιώνκαιμουσικών

2 φεστιβάλαλλάκαιστημείωσημεβραδύτερουςρυθμούςτηςηχογραφημένηςμουσικής. Οι αυξήσειςστιςδαπάνεςπουαφορούντηνψηφιακήμουσικήσυνεπάγονταιότιοιπαγκόσμιες δαπάνεςγιαηχογραφημένημουσικήγενικότεραθααρχίσουνεπιτέλουςνααυξάνονταιτο Οαριθμόςτωνσυνδρομητώνμεπρόσβασησεκινητόδιαδίκτυο, πουαποτελείκαθοριστικό παράγονταγιατιςψηφιακέςδαπάνες, αναμένεταιναυπερδιπλασιαστείμέσασταεπόμενα πέντεχρόνιαφθάνονταςμέχριτο2016 τα2,9 δις, εκτωνοποίωντοένασχεδόνδιςθααφορά τηνκίνα. ΣτηνΙνδία, οαριθμόςτωνσυνδρομητώνστοκινητόδιαδίκτυοθααυξηθείαπόμια χαμηλήσήμεραβάσηκατάένασύνθετοετήσιοποσοστότηςτάξηςτου50,8% το2016, καιη χώραθακαταστείηπιοραγδαίααναπτυσσόμενηαγοράγιακινητόδιαδίκτυοστονκόσμο. Μέχριτο2016, ταπαγκόσμιαδιαφημιστικάέσοδααπότοκινητόδιαδίκτυούψους$24,5 δις θααυξηθούνκατά36,5% σεσύνθετηετήσιαβάση, φθάνονταςσχεδόντομέγεθοςτηςαγοράς μικρώναγγελιώνστοδιαδίκτυο. Ωστόσο, ηπληρωμένηαναζήτησηκαιταbanner/οπτικές παρουσιάσειςθαδιατηρήσουντο2016, με$78,1 διςκαι$46,6 διςαντίστοιχα, τημερίδατου λέοντοςτηςαγοράς. Η διαφημιστικήαγοράτηςκίναςστοκινητόδιαδίκτυοθααυξηθείμε σύνθετοετήσιοποσοστό68,4% φθάνονταςτο2016 τα$6,2 δις, κατακτώνταςτοντίτλοτης δεύτερηςμεγαλύτερηςαγοράςστονκόσμομετάτιςηνωμένεςπολιτείεςμε$9,4 δις. Τοτμήματουκλάδουπουαφοράτιςεκδόσειςεφημερίδωνπαρουσιάζειτάσεις διαφοροποίησηςμεταξύώριμωνκαιαναπτυσσόμενωνοικονομιών. Η μείωσηθασυνεχιστείσε ορισμένεςαγορέςόπωςοιηνωμένεςπολιτείες(μείωση1,4% σεσύνθετηετήσιαβάσημέχριτο 2016 καιαναμενόμενηαξίακατά43,8% μικρότερητο2016 σεσύγκρισημετο2007), ωστόσο καταγράφεταιισχυρήανάπτυξησεχώρεςόπουηψηφιακήυποδομήείναιλιγότερο εδραιωμένη, όπωςείναιηαργεντινή(σύνθετηετήσιααύξηση11,9% μέχριτο2016), η Ινδονησία(11,2%) καιηινδία(9,6%). Το2011 ηγαλλίαξεπέρασετοηνωμένοβασίλειοκαιτηγερμανίακαιείναισήμεραηδεύτερη μεγαλύτερηαγοράτηλεοπτικώνσυνδρομώνστονκόσμομετάτιςηνωμένεςπολιτείες, χάρη στηναύξησηκατά76% τωννοικοκυριώνπουδιαθέτουνδιαδικτυακήτηλεόραση(iptv). Σε ό,τιαφοράτοτμήματηςτηλεοπτικήςδιαφήμισης, οιδαπάνεςστηρωσίααυξήθηκαντο2011 κατά20,2%. Μέχριτο2016, ηρωσίαθαξεπεράσειτοηνωμένοβασίλειο, τηγερμανία, την ΙταλίακαιτηΓαλλίακαιθακαταστείημεγαλύτερηαγοράτηλεοπτικήςδιαφήμισηςστην περιοχήευρώπης, ΜέσηςΑνατολήςκαιΑφρικής. Στηνπαγκόσμιααγοράοπτικοακουστικώνμέσωνψυχαγωγίας, οιυπηρεσίεςover-thetop/streaming θασημειώσουνετήσιοσύνθετοποσοστόαύξησης21% φθάνονταςτα$11 διςτο 2016, ξεπερνώνταςτιςδαπάνεςτωνπαρόχωντηλεοπτικώνσυνδρομώντο2012. ΟMarcel Fenez, ΕπικεφαλήςΠαγκόσμιωνΕργασιώνΚλάδουΨυχαγωγίας& ΜέσωνΕνημέρωσης στηνpwc, δήλωσεσχετικά: «ΤαδιάφορατμήματατουκλάδουΨυχαγωγίας& ΜέσωνΕνημέρωσηςβρίσκονταισε διαφορετικάστάδιαψηφιακήςανάπτυξης, ωστόσοόλαενσωματώνουντηνψηφιακή τεχνολογίαώστεναικανοποιήσουντιςσυνεχώςμεταβαλλόμενεςαπαιτήσειςτων καταναλωτώνκατάτρόποαποτελεσματικόκαικερδοφόρο. Οιεταιρείεςψυχαγωγίαςκαι μέσωνενημέρωσηςέχουνφθάσεισεαυτόπουαποκαλούμε«τέλοςτηςαρχήςτηςψηφιακής εποχής»: Έχουνδεσμευτείγιαέναψηφιακόμέλλονκαιτώραπροσπαθούνναπροβούνστις απαραίτητεςαλλαγέςσταπροϊόντα, τηδιανομήκαιτουςοργανισμούςτους.» Οιεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςαναδιαμορφώνονταικαι αναπροσαρμόζονταισεένανκόσμοόπουηψηφιακήτεχνολογίαθεωρείταιπιαδεδομένη 2 of 7

3 Σύμφωναμετηνανασκόπηση, ηπρόκλησησήμεραγιατιςεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσων ενημέρωσης, σεένανκόσμοόπουηψηφιακήτεχνολογίαέχεικαθιερωθείπλέονωςησυνηθισμένη επιχειρηματικήπρακτική καιιδιαίτεραστιςαγορέςεκείνεςόπουηυποδομήέχειαναπτυχθεί κατάλληλαώστεναστηρίζειτηνψηφιακήδιανομήκαιτηνκατανάλωση έγκειταιστονα επικεντρωθούνστονπρογραμματισμόκαιτηνυλοποίησητωνψηφιακώνστρατηγικώντους. Η αβεβαιότητατωνπερασμένωνχρόνωνλόγωτηςψηφιακήςμετανάστευσηςέχεισήμεραδώσειτηθέση τηςστοστόχογιαεντοπισμό, επιλογήκαιυλοποίησηεπιχειρηματικώνμοντέλων, οργανωτικώνδομών καιδεξιοτήτωνπουναανταποκρίνονταιστιςνέεςσυμπεριφορέςτωνκαταναλωτώνκαινα προσφέρουναυξημένημελλοντικήαξία. Καταγράφονταςτονπαλμότουκαταναλωτή Οιεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςκαλούνταισήμερα, περισσότεροαπόποτέ προηγουμένως, νακατανοήσουντιςσυμπεριφορέςκαιτακίνητρατωνκαταναλωτώνώστενα προσελκύσουνκαιναδιατηρήσουντουςκαταναλωτέςστοδικότουςσυνδεδεμένοκαιμε πολλαπλέςοθόνεςπεριβάλλον. Απαιτούνταισήμεραεργαλείαανάλυσηςγιαεπεξεργασίατου τεράστιουόγκουτωνδεδομένωνπουαφορούντουςκαταναλωτές, ωστόσοηανάπτυξήτους ενδέχεταιναπροκαλείφόβουςγιακίνδυνοπαραβίασηςτηςιδιωτικήςτουςζωής. ΗPwC πιστεύειότιγιανααποφευχθείαυτόςοκίνδυνος, θαπρέπειοκλάδοςνααλλάξεινοοτροπία, απόμιαπροσέγγιση«ιδιοκτησίαςτουπελάτη» στηδιευκόλυνσηενόςπεριβάλλοντοςόπουο ίδιοςοκαταναλωτήςθα«έχειτονέλεγχο». Οιεταιρείεςθαδιαπιστώσουνότιανοικαταναλωτέςαποκτήσουνμεγαλύτεροέλεγχοσε σχέσημετοπώςχρησιμοποιούνταιταπροσωπικάτουςδεδομέναενδέχεταινααποκομίσουν τελικάμεγαλύτεραοφέλη, γεγονόςπουθατουςενθαρρύνειναδώσουνεθελοντικάακόμη περισσότερεςπληροφορίες. Αυτόσυνεπάγεταιπαράλληλακαιμεγαλύτερηαξίαγιατους διαφημιστέςκαιυψηλότερακέρδηγιατουςιδιοκτήτεςμέσωνενημέρωσης. Οιεπιχειρήσειςθα πρέπειναστοχεύσουνσεέναμοντέλοόπουόλοιβγαίνουνκερδισμένοι, όπουτομέσο, ο διαφημιστήςκαιοκαταναλωτήςσυνεργάζονταιπροςαμοιβαίοόφελος. Σετελικήανάλυση, το μόνοπρόσωποπου«κυριαρχεί» επίτουκαταναλωτή καιτωνδεδομένωντου είναιοίδιος οκαταναλωτής. Ανάδειξηνέωνρόλωνστηναλυσίδααξίαςτουκλάδουψυχαγωγίαςκαιμέσων ενημέρωσης Οιεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςθαπρέπειναπροσδιορίσουντορόλοήτους ρόλουςπουθααναλάβουνμέσααπότηνανάδειξηνέωνδομώνσεόλητηνψηφιακήαλυσίδα αξίας, καινασυνεργαστούνμεάλλουςπαρόχουςμεσυμπληρωματικέςδυνατότητες. ΣύμφωναμετηνΑνασκόπηση, οιρόλοιαυτοίθαμπορούσανναπεριλαμβάνουνμεταξύάλλων καιταακόλουθα: o παροχήδιαδικτυακούπροορισμούήαίθουσαςπουφιλοξενείτηνεμπειρίατουπελάτη («τόπος») o συγκέντρωσηκαιφιλτράρισματωναπαιτήσεωντωνκαταναλωτώνσεό,τιαφοράτο περιεχόμενο(«επιμελητήςτηςκοινότητας») o παροχήαποκλειστικούπεριεχομένου(«μονοπωλητήςπεριεχομένου») o «σχεδιαστήςσυσκευών» o έμπιστοςεταίροςτωνκαταναλωτώνσεό,τιαφοράτοπεριεχόμενοσεαριθμό διαφορετικώνσυσκευών(«πρωταθλητήςψηφιακώνυπηρεσιών») o ανεξάρτητοςειδικόςπουστηρίζειτονπειραματισμό, τηνκαινοτομίακαιτηνεκτέλεση («δημιουργόςιδεών») Γιαταγραφείαδημιουργικούκαιμέσωνενημέρωσης, ηάνοδοςτωνμέσωνενημέρωσηςόπου οίδιοςοκαταναλωτήςμετατρέπεταισεκανάλιεπικοινωνίαςαντικατοπτρίζειμια πρωτοποριακήνέαμορφήσυγχώνευσηςτηςδιαφήμισης, τουπεριεχομένουκαιτηςανάλυσης τωνδεδομένωνκαιαναδεικνύειμιαευκαιρίαγιασαρωτικέςαλλαγέςστουςρόλουςκαιστα 3 of 7

4 επιχειρηματικάμοντέλα. Η προώθησητηςκοινωνικοποίησηςσυνάδειμετηνευρέωςαποδεκτή μεταξύτωνγραφείωνκαιτωνδιαφημιστώνέννοιατηςδιαφήμισηςπου«αγοράζεται, κατέχεταικαικερδίζεται». Μιατέταρτηκατηγορίααναδύεταισήμερα ηλεγόμενη «διαχειριζόμενη» διαφήμιση(ηενορχηστρωμένηχρήσημέσωνκοινωνικήςδικτύωσηςόπως π.χ. μέσωτηςαξιοποίησηςbloggers). Όλαόσαπροσφέρουνσήμεραταγραφείαστουςπελάτες τουςενσωματώνουντοψηφιακόστοιχείοενώπαράλληλακατευθύνουντηνπροσοχήτων πελατώντουςσεδείκτεςμέτρησηςόπωςηεμβέλειατωνμέσων, όπουοκαταναλωτήςγίνεταιο ίδιοςκανάλιεπικοινωνίας, καιοιπροθέσειςαγοράς. Ταδιαφημιστικάγραφείαέχουνσυνεπώςευκαιρίεςναενεργήσουνωςσύμβουλοιψηφιακού μάρκετινγκκαιbranding, καθοδηγώνταςτουςπελάτεςτουςμεχρήσιμηπληροφόρησηγιατις ευκαιρίεςπουπροκύπτουναπότησυσσώρευσηδεδομένων, τηνκοινωνικήδικτύωσηκαιτο περιεχόμενο, ιδιαίτεραανλάβουμευπόψηότιηδιάκρισημεταξύπαραδοσιακούκαιψηφιακού δενυφίσταταιπλέον. Ταοφέλητηςαναδιοργάνωσηςγύρω απότηνψηφιακήτεχνολογία Μέχρισήμερα, πολλέςεπιχειρήσειςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςέχουναναπτύξειτο ψηφιακόκομμάτιτωνεργασιώντουςωςέναξεχωριστόλειτουργικότμήμα, μεξεχωριστή υποδομή, λύσειςκαιπροσωπικό. Ωστόσο, στηνέατάξηπραγμάτων, ηpwc πιστεύειότιοι εταιρείεςθαπρέπειναξεφύγουναπόαυτήτηνπροσέγγισητουδιαχωρισμούκαιαντίθετανα ενσωματώσουντιςψηφιακέςλειτουργίεςτουςστηβασικήτουςεργασία, προωθώντας βελτιώσειςσετρειςβασικούςτομείς: (Ι) κερδοφορία, μετημείωσητωνλειτουργικώνεξόδων χάρησεκοινέςπλατφόρμεςκαιολοκληρωμένεςεπιχειρηματικέςδιεργασίες, (ΙΙ) κλιμακοθετησιμότητα, μετηναπόκτησημεγαλύτερηςπροσαρμοστικότηταςγιαανάπτυξηκαι ευελιξίατηςεπιχείρησης, και(ιιι) καινοτομία, μέσωτηςολοκλήρωσης, τηςαυτοματοποίησης καιτουταλαντούχουανθρώπινουδυναμικού. Γιανααξιοποιήσουνταπιοπάνωοφέλη, οιεταιρείεςθαπρέπειναδιαχειριστούνπροκλήσεις πουαφορούνπνευματικάδικαιώματα, δικαιώματαεκμετάλλευσηςκαιπειρατεία, τομείςστους οποίουςπολλέςεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςέχουνκληρονομήσει δύσκαμπτα, περίπλοκακαιεξατομικευμένασυστήματα. Προκύπτουνεπίσηςπρόσθετα ζητήματαπουαφορούντηνκαθοδήγησητουταλέντουκαιτηςκουλτούραςτηςκαινοτομίας, τα οποίακρίνονταιαπαραίτηταγιαναγίνειπραγματικότηταηψηφιακήυλοποίηση, ιδιαίτερασε σχέσημετηνικανοποίησητωνσυγκεκριμένωναναγκώναπασχόλησηςκαιτωνπροσδοκιών τηςγενιάςτηςχιλιετίας. ΟFenez πρόσθεσεσχετικά: «Καθώςτατείχηπουχωρίζουνταδιάφορατμήματαπέφτουν, οιεργαζόμενοιαυτώντων οργανισμώνθαπρέπειναπροσαρμοστούνσενέουςδείκτεςαπόδοσηςκαιλειτουργικές συμπεριφορές. Σεαντίθετηπερίπτωση, αντιμετωπίζουντονκίνδυνοναμείνουνστο περιθώριο, μετηνψηφιακήγενιάνατουςπροσπερνά.» Φθάνειτοτέλοςτης«αρχήςτηςψηφιακήςεποχής» Ενόψειτωνσαρωτικώναλλαγώνκαιτηςαβεβαιότηταςπουεπικρατεί, οκλάδοςψυχαγωγίαςκαι μέσωνενημέρωσηςέχειαφιερώσειτατελευταίαμερικάχρόνιαστηναναζήτησηαποτελεσματικών επιχειρηματικώνκαιλειτουργικώνμοντέλωνγιατονέοκόσμο, μέσααπόένακύκλοσυνεχούς πειραματισμού, καινοτομίαςκαιστοχευμένηςανάλυσηςτωναποτελεσμάτων. Αυτόθασυνεχιστεί. Αλλάμετηνψηφιακήτεχνολογίαναβρίσκεταιπλέονστοεπίκεντροτηςσυνήθουςεπιχειρηματικής πρακτικής, ηpwc πιστεύειότιοπειραματισμόςκαιηυλοποίησηδενακολουθούντοένατοάλλοαλλά προχωρούνσήμεραπαράλληλα, επιτρέπονταςστιςεταιρείεςψυχαγωγίαςκαιμέσωνενημέρωσηςνα ατενίζουντηνέατάξηπραγμάτωνμεεμπιστοσύνη. ΣύμφωναμετονFenez: 4 of 7

5 «Έχουμεφτάσεισεένασημείοόπουμετονααναφερόμαστεσυγκεκριμέναστη«ψηφιακή τεχνολογία» χάνουμετηνουσία. Καθώςτοψηφιακόπεριβάλλονγίνεταιοκανόνας, η αυξανόμενηδιείσδυσήτουπαύεινααποτελείαυτήκαθαυτήθέμαπροςσυζήτηση. Αυτόπου έχεισήμερασημασίαείναιτοπώςοιεταιρείεςαξιοποιούνκαιλειτουργούνμέσαστο συγκεκριμένοπεριβάλλον.» Notes: Key stats from PwC s Global Entertainment and Media Outlook : Global spending: Over the next five years, global spending on entertainment and media is projected to rise from $1.6 trillion in 2011 to $2.1 trillion in 2016, a 5.7 percent compound annual advance. This growth lags some way behind below the projected 6.6 percent compound annual increase in nominal GDP over the same period, reflecting the ongoing shift from higher-priced physical distribution to lower-priced digital distribution. Largest 13 E&M markets: There were 13 countries in 2011 with total E&M spending (combined advertising and consumer/end-user revenues) above $25 billion, led by the United States at $464 billion, Japan at $193 billion, China at $109 billion, and Germany at $99 billion. China passed Germany in 2011 to become the third largest E&M market in the world. Of the leading countries, China and Brazil will be the fastest growing with projected compound annual increases of 12.0 percent and 10.6 percent, respectively. Brazil overtook South Korea in 2011 to move into ninth place, and during the next five years will pass Canada and Italy to become the seventh largest market. Advertising spending: The most cyclically sensitive E&M spending stream, advertising spending increased by 3.6 percent in This represented a slowdown from the 7.0 percent gain in 2010 that was augmented by advertising associated with the FIFA World Cup and Winter Olympics, and by the rebound from a sluggish In spite of growth during the past two years, advertising still remained lower in 2011 than in 2007, the beginning of the Outlook s reported period. Overall global advertising will increase at a 6.4 percent compound annual rate from $486 billion in 2011 to $661 billion in Advertising segment growth: Internet advertising will be the fastest-growing advertising category with a 15.9 percent compound annual increase, followed by the small video games advertising market, at 11.2 percent. Television advertising will average 6.6 percent compounded annually through 2016, out-of-home advertising will grow at a projected 5.0 percent compound annual rate, followed by radio at 3.8 percent compounded annually. The print segments newspapers, consumer magazines, trade magazines, and directories will average less than 3.5 percent compounded annually. Consumer/end-user spending: Overall consumer/end-user spending will rise from $802 billion in 2011 to $966 billion in 2016, a 3.8 percent compound annual increase. Video games are expected to rebound and become the fastest-growing segment of consumer/end-user spending during the next five years with a 7.0 percent compound annual increase, followed by TV subscriptions and license fees at 6.2 percent compounded annually. The remaining segments (see notes) will grow at rates of 4 percent or less. Internet access spending: Internet accesswhether wired or mobileis not an entertainment and media segment in itself, but is a fee to access content and is a key driver of entertainment and media spending in most segments. Global Internet access spending will rise from $317 billion in 2011 to $493 billion in 2016, a 9.3 percent compound annual increase. Mobile Internet access: Spending on mobile access increased from 26 percent of total global Internet access spending in 2007 to 40 percent in 2011and will account for 46 percent in 2016, almost catching up with wired access spending. 5 of 7

6 Consumer magazines: Overall global spending declined during the past four years, although annual decreases in were less than 1 percent. The market is expected to begin to increase in 2012, averaging 1.3 percent compounded annually to $80 billion in 2016 from $75 billion in Consumer and educational books: global spending on electronic books will rise at a CAGR of 30.3 percent to $20.8 billion in 2016, taking electronic books share of total global book spending from 4.9 percent in 2011 to 17.9 percent in Out-of-home advertising: Indonesia, Russia, and India will be the fastest-growing countries for out-of-home spending through 2016, with CAGRs of 11.2 percent, 11.0 percent, and 10.9 percent, respectively. 6 of 7

7 Notes to Editor: About the Outlook PwC s Global Entertainment and Media Outlook , the 13 th annual edition, contains in-depth analysis and historical and forecast data for advertising and consumer/end-user spending in 13 major industry segments across 48 countries. Find out more at Segments covered by the Outlook Business-to-business, Consumer and educational books, Consumer magazine publishing, Filmed entertainment, Internet access spending: wired and mobile, Internet advertising: wired and mobile, Newspaper publishing, Out-of-home advertising, Radio, Music, Television advertising, TV Subscriptions and license fees, Video games. Digital Spending Digital spending consists of broadband and mobile Internet access; online and mobile Internet advertising; mobile TV subscriptions; digital music; electronic home video; online and wireless video games; digital consumer magazine circulation spending; digital newspaper circulation spending; digital trade magazine circulation spending; electronic consumer, educational, and professional books; and satellite radio subscriptions. About PricewaterhouseCoopers PwC firms help organisations and individuals create the value they re looking for. We re a network of firms in 158 countries with close to 169,000 people who are committed to delivering quality in assurance, tax and advisory services. Tell us what matters to you and find out more by visiting us at "PwC" is the brand under which member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) operate and provide services. Together, these firms form the PwC network. Each firm in the network is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. 7 of 7

ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ www.pwc.com ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΔΙΤ KAI FAST TRACK Δρ. Κώστας Σ. Μητρόπουλος Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το δημόσιο χρέος αλλά οι προοπτικές ανάπτυξης Η ύπαρξη πρωτογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ONLINE MARKETING ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ DELL l Αµερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας υπολογιστών. l Έχει βάση στο Τέξας

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012

www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 www.pwc.com ΟΝΓΕΕ Γραφείο Σταδιοδρομίας ΥΣΦΜ Αποτελεσματικές Τεχνικές Παρουσιάσεων Μάρτιος 2012 Οι 10 μεγαλύτεροι φόβοι του ανθρώπου 10. Σκύλοι 9. Μοναξιά 8. Πτήσεις 7. Θάνατος 6. Ασθένειες 5. Βαθιές Θάλασσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ανακοίνωση Επικοινωνία

Εισαγωγή Ανακοίνωση Επικοινωνία Φορολογικό ενημερωτικό δελτίο Ιανουάριος 2012 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Stars & Zombies Οι ελληνικές επιχειρήσεις βγαίνοντας από την κρίση

Stars & Zombies Οι ελληνικές επιχειρήσεις βγαίνοντας από την κρίση www.pwc.com/gr & Οι ελληνικές επιχειρήσεις βγαίνοντας από την κρίση Εισαγωγή Ανάπτυξη για την Ελλάδα Για να επανεκκινήσει η Ελληνική οικονομία και να μπει σε τροχιά ανάπτυξης χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστική Πολιτική και το Φαινόµενο του «Στρώµατος Νερού» στην Τηλεφωνία

Ρυθµιστική Πολιτική και το Φαινόµενο του «Στρώµατος Νερού» στην Τηλεφωνία Ρυθµιστική Πολιτική και το Φαινόµενο του «Στρώµατος Νερού» στην Τηλεφωνία Χρήστος Γκενάκος Ο.Π.Α & CEP, LSE Ρύθµιση Τελών Τερµατισµού Κλήσεων Οι χρεώσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας προς άλλα δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ισορροπίες στην Αγορά Εργασίας. 10 Απριλίου, 2013

Νέες Ισορροπίες στην Αγορά Εργασίας. 10 Απριλίου, 2013 Νέες Ισορροπίες στην Αγορά Εργασίας 10 Απριλίου, 2013 Παρουσίαση της KPMG Η KPMG Διεθνώς Παγκόσμιο δίκτυο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών Παρουσία σε 146 χώρες, 140 000 στελέχη 40 χρόνια παρουσίας στην

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Θεματολογία Page 1 Εισαγωγή 1 2 Διαχείριση προβλημάτων ρευστότητας 4 3 Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις

Ομότιμη παραγωγή. προβλήματα και πιθανές λύσεις Ομότιμη παραγωγή προβλήματα και πιθανές λύσεις Redhat 1. Δεδομένα επιχειρησης - πελατολόγιο, νομικες σχεσεις πελατων με την επιχειρηση 2. Brand - οχι ανα ατομο, ουτε ανα οργανωτικη δομη 3. Πατέντες 4.

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

σε αριθμούς Έναρξη 2007 30 εξειδικευμένες υπηρεσίες 34.000 εγγεγραμμένοι πελάτες/χρήστες σε περισσότερες από 40 χώρες >150.000.

σε αριθμούς Έναρξη 2007 30 εξειδικευμένες υπηρεσίες 34.000 εγγεγραμμένοι πελάτες/χρήστες σε περισσότερες από 40 χώρες >150.000. σε αριθμούς Έναρξη 2007 30 εξειδικευμένες υπηρεσίες 34.000 εγγεγραμμένοι πελάτες/χρήστες σε περισσότερες από 40 χώρες >150.000.000 SMS 24/7/365 δραστηριότητα 7 χρόνια B2B δραστηριότητα Mobile Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing στην πράξη

Cloud Computing στην πράξη Cloud Computing στην πράξη Aντιγόνη Παπανικολάου, Διευθύντρια Νομικών & Εταιρικών Υποθέσεων, Μicrosoft Ελλάς, Κύπρος & Μάλτα Μάριος Ίσαρης, Διευθυντής Τμήματος Marketing & Λειτουργιών, Microsoft Ελλάς

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Increase of standard VAT rate as from 1 st March 2012

Increase of standard VAT rate as from 1 st March 2012 Indirect Tax Update Issue 74 17 February 2012 Increase of standard VAT rate as from 1 st March 2012 For further information please contact one of our VAT specialist The purpose of this Indirect Tax Update

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Γ.Δ. Σιουρούνης 2 η Διάλεξη: : Εθνικοί Λογαριασμοί και το

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer Αλίκη Λέσση CNS&P Presales Engineer Agenda Η BYTE Διεθνείς τάσεις A New Reality All Virtual Case Study 2 Από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR S AND INCENTIVES conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2009) April, 2010 TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

«6 α Ποσειδώνια 2015»

«6 α Ποσειδώνια 2015» «6 α Ποσειδώνια 2015» Διεθνής Παράπλους Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση του camping στο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Στέφανη Χατζηπροκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα