ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ I Β. ΤΣΟΥΡΑΣ Λέκτορας

2 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Οι σηµειώσεις σ αυτό το τεύχος αποτελούν συµπλήρωµα των αντιστοίχων κεφαλαίων του βασικού βιβλίου της Οικοδοµικής. Η προσπάθεια έχει γίνει µε σκοπό να κατανοήσουν οι σπουδαστές /τριες τις βασικές αρχές σχεδιασµού των κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, σχετικά µε τις αρχικές εργασίες, τα στοιχεία και την διαµόρφωση του Φ.Ο., την ανάλυση της κατασκευής και τις χαράξεις των ρύσεων στα δώµατα. Τις σηµειώσεις επιµελήθηκε ο Β.Τσούρας Αρχιτέκτων, Λέκτορας, στην περιοχή της Οικοδοµικής. ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΧΑΡΑΞΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 3. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 4. ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 5. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 7. ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΡΥΣΕΩΝ 2

4 1- ΧΑΡΑΞΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ Η αρχική εργασία για την ανέγερση µιας κατασκευής είναι η χάραξη του περιγράµµατος των εκσκαφών στο οικόπεδο. (Σχ.1.1) Σκοπός των εκσκαφών είναι κύρια η διαµόρφωση µέσα σ αυτές των θεµελιώσεων του κτιρίου και η προσαρµογή του εδάφους στην αρχιτεκτονική µορφή του κτιρίου. Οι εκσκαφές των θεµελίων µπορούν να καταταχθούν σε δύο κατηγορίες. Α- ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ (Σχ.1.2) Β- ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ (Σχ.1.3) Προ των εργασιών της εκσκαφής πρέπει να καθαρισθεί ο χώρος από τυχόν δένδρα, θάµνους και να αποµακρυνθεί το «φυτικό» στρώµα εδάφους. Στην συνέχεια καθορίζεται το περίγραµµα των εκσκαφών µε τοπογραφικό µηχάνηµα και τα προβλεπόµενα από την µελέτη βάθη εκσκαφής. Το προβλεπόµενο βάθος των εκσκαφών έχει οριστεί από την στατική µελέτη και από σταθερό υψοµετρικό στοιχείο (ρεπέρ) συνήθως από τον διαµορφωµένο δρόµο η πεζοδρόµιο. Σε απλής µορφής περιγράµµατα η χάραξη µπορεί να γίνει µε µετροταινία και την εφαρµογή του Π.Θ. ( 3:4:5) και αλφαδολάστιχο. ΧΑΡΑΞΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ(Σχ 1.1 ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ (Σχ 1.2 ) ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ (Σχ 1.3 ) 3

5 2- ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ Κύρια κριτήρια για την διαµόρφωση των εκσκαφών αποτελούν τα χαρακτηριστικά του εδάφους (γαιώδες, ηµιβραχώδες, βραχώδες), το είδος της θεµελίωσης (ανεξάρτητα πέδιλα, πεδιλοδοκοί, κοιτοστρώσεις, πάσσαλοι, υποθεµελιώσεις), η ύπαρξη υπογείου /ων και η ασφάλεια των εργατών που εκτελούν τις εργασίες εκσκαφής και σκυροδέτησης των θεµελίων. Συνήθως είναι απαραίτητο όταν το βάθος των εκσκαφών είναι µεγάλο και τα χαρακτηριστικά του εδάφους δεν είναι καλά, τα διαµορφωµένα τοιχώµατα από τις εκσκαφές να αντιστηριχτούν κατάλληλα, µε ξύλινες ή µεταλλικές αντιστηρίξεις (Σχ.2.1),µε διαµόρφωση ενιαίων πρανών (Σχ.2.2) ή µε τµήµατα καθ ύψος (Σχ. 2.3). Η απόκλιση από την κατακόρυφο συνήθως είναι το 1/3 του ύψους των εκσκαφών. Επίσης όταν έχουµε µεγάλο βάθος εκσκαφής µε όµορα κτίσµατα γίνεται αντιστήριξη µε µεταλλικούς πασσάλους µορφής I. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να τοποθετηθούν και αγκύρια εδάφους. (Σχ. 2.1 ) (Σχ. 2.2 ) (Σχ.2.3 ) 4

6 3- ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Οι θεµελιώσεις αποτελούν βασικά µέλη του φέροντος οργανισµού των κατασκευών, διότι µέσω αυτών εξασφαλίζεται η επιτυχής παραλαβή και µεταφορά των φορτίων στο έδαφος. Εκτός από την ασφαλή και οµοιόµορφη στήριξη της κατασκευής στο έδαφος πρέπει ακόµη να εξασφαλισθούν οι οριζόντιες ωθήσεις (σεισµός) και οι καθιζήσεις του Φ.Ο. Το είδος της θεµελίωσης διαµορφώνεται ανάλογα µε την αντοχή του εδάφους και το σύστηµα της φέρουσας κατασκευής. Η αντοχή του εδάφους είναι βασική παράµετρος και καθορίζει το ανώτερο όριο αντοχής του εδάφους σε θλίψη. Το όριο αυτό το ονοµάζουµε ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ και είναι ο λόγος του φορτίου (Ν) προς την επιφάνεια (Α) της θεµελίωσης σ = N/A. Οι θεµελιώσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες Α- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΕ ΙΛΑ (Σχ. 3.1) Β- ΠΕ ΙΛΟ ΟΚΟΙ (Σχ. 3.2) Γ- ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (Σχ. 3.3) ιακρίνουµε επίσης τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις, θεµελιώσεων, µε πασσάλους, που εφαρµόζεται όταν έχουµε πολύ χαλαρά εδάφη, τα ντουλάπια,(µέθοδος υποθεµελίωσης) που συνήθως εφαρµόζονται σε κτίρια κατασκευασµένα από λίθους ή όταν πρόκειται να θεµελιώσουµε σε οικόπεδο µε όµορα κτίσµατα που τα θεµέλια του είναι σε υψηλότερη στάθµη από τα δικά µας καθώς επίσης και τα αγκύρια. Τα κύρια κριτήρια επιλογής για το είδος της θεµελίωσης ορίζονται από τα µηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους, (Σχ. 3.1) τις προβλεπόµενες καθιζήσεις που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε συνδυασµό µε την δυσκαµψία της συνολικής ανωδοµής και το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα κ.λ.π. Οι θεµελιώσεις ανάλογα µε την σύσταση του εδάφους µπορεί να είναι επιφανειακές ή σε µεγάλο βάθος. Το ελάχιστο βάθος των θεµελίων από την επιφάνεια του εδάφους δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 1,00 µ. Κατά την µελέτη του έργου εκτός από την παραπάνω αρχή πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη τα ακόλουθα: 1-Η επιφάνειες επιρροής των πεδίλων να µην αλληλεπικαλύπτονται διότι δηµιουργούνται ανοµοιόµορφες καθιζήσεις.(σχ.3.4) (Σχ. 3.2) 2-Και στους δύο άξονες οι αποστάσεις των υποστυλωµάτων θα πρέπει να είναι αρκετές για την ανάπτυξη των πεδίλων.(σχ.3-1) 3-Τα πέδιλα που διαµορφώνουν την θεµελίωση πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.(σχ.3 4) (Η ισοσταθµείς θεµελίωση αποτελεί απαίτηση του αντισεισµικού κανονισµού, η ανισοσταθµία είναι ιδιαίτερα σοβαρό σφάλµα όταν δεν τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις µεταξύ των πεδίλων σχετικά µε την επιρροή των δυνάµεων ).(Σχ.3 4) Τα ανεξάρτητα πέδιλα πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετήριες δοκούς (Σ. ) οι οποίες παραλαµβάνουν τις οριζόντιες δυνάµεις. Επίσης οι συνδετήριες δοκοί περιορίζουν τις σχετικές (Σχ. 3.3) µετακινήσεις οι οποίες είναι δυνατόν να εµφανισθούν κατά την διάρκεια του σεισµού. 5

7 3/Α - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΕ ΙΛΑ ( α,β = αξονικές αποστάσεις ανάπτυξης πεδίλων ) (Σχ.3 1) ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΕ ΙΣΟΣΤΑΘΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΣΤΑΘΜΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Σχ.3.4) 6

8 3/Β - ΠΕ ΙΛΟ ΟΚΟΙ (Σχ.3.2) 7

9 3/Γ - ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (Σχ 3.3) 8

10 4- ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 4.1 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΚΑ ΟΚΟΣ ΤΟΙΧΙΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ 4.2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 9

11 5- ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Φ.Ο. Ο φέρων οργανισµός αποτελεί κύριο συνθετικό στοιχείο το οποίο καθορίζει την µορφή του κτίσµατος και προκύπτει από την γνώση των βασικών εννοιών της δοµικής µηχανικής, των υλικών, την τεχνική, και την αισθητική, όπου προκύπτει ένα σύστηµα από φέροντα στοιχεία τα οποία κατανέµουν τα βάρη της ύλης, διαµορφώνουν τους όγκους του κτίσµατος και δηµιουργούν µορφές οι οποίες έχουν στατική και αισθητική υπόσταση. Ως φέροντα οργανισµό µιας κατασκευής ορίζουµε το σύνολο των κατακόρυφων και οριζοντίων δοµικών στοιχείων που φέρουν και µεταφέρουν τα φορτία της κατασκευής µε ασφάλεια στο έδαφος. ηλαδή ένα σύνολο φορέων που διαµορφώνει τον βασικό σκελετό του κτίσµατος το µορφοποιεί στον χώρο ανάλογα µε το βασικό υλικό κατασκευής και το σύστηµα δοµής που χρησιµοποιεί. Εποµένως ο Φ.Ο της κατασκευής αποτελείται από κατακόρυφα και οριζόντια µέλη τα οποία αποδίδουν ΓΡΑΜΜΙΚΑ και ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ δοµικά στοιχεία.(σχ. 5.1) 5.Α1/ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα γραµµικά δοµικά στοιχεία υπάγονται τα Υποστυλώµατα,οι οκοί,τα Πλαίσια και τα Τόξα. (Σχ. 5.2) Τα υποστυλώµατα είναι τα κατακόρυφα και οι δοκοί τα οριζόντια στοιχεία ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ οι δοκοί εδράζονται σε υποστυλώµατα, τοιχία ή τοιχώµατα. Όταν οι συνδέσεις δοκών και υποστυλωµάτων ενισχυθούν και τις κάνουµε άκαµπτες τότε δηµιουργούµε ένα σύστηµα το οποίο συµπεριφέρεται ως ενιαίο σύνολο και ονοµάζεται Πλαίσιο. Τα πλαίσια χρησιµοποιούνται κυρίως για να γεφυρώσουν στατικά ανοίγµατα που ξεπερνούν τα 8,0 µ. 5.Α2/ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα επιφανειακά δοµικά στοιχεία υπάγονται οι Πλάκες,τα Τοιχώµατα, οι Θόλοι και τα Κελύφη.(Σχ.5.3) Οι πρόβολοι άλλοτε είναι γραµµικά και άλλοτε επιφανειακά στοιχεία του Φ.Ο ανάλογα µε την θέση του και τη σύνδεση του µε τα υπόλοιπα φέροντα µέλη της κατασκευής. Ο πρόβολος συνδέεται και στηρίζεται µε το ένα του άκρο στους άλλους φορείς ενώ το υπόλοιπο µέρος του προβάλλεται στον χώρο. (Σχ 5.4) 10

12 5-1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. (Σχ.5.1) 11

13 5-Α1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Σχ.5.2) 5-Α2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Σχ.5.3) 12

14 5-Α3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ 13

15 5-Α4 ΠΡΟΒΟΛΟΙ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Σχ 5.4) 14

16 6- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η µελέτη µιας κατασκευής περιλαµβάνει εκτός από τα γενικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τοµές) και µια σειρά κατασκευαστικών λεπτοµερειών. Οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες συνδυάζονται κατά οµάδες ανάλογα µε το είδος της κατασκευής στο οποίο ανταποκρίνονται. Κάθε κατασκευαστική λεπτοµέρεια πρέπει να είναι µε ΑΚΡΙΒΕΙΑ σχεδιασµένη,ελεγµένη, διαστασιολογηµένη και µε αναφορά στα γενικά σχέδια. Για να έχουµε µια ολοκληρωµένη µελέτη και ένα όσο το δυνατόν σωστότερο τελικό αποτέλεσµα κατασκευής πρέπει στο στάδιο της µελέτης να εντοπίζονται όλα τα κατασκευαστικά προβλήµατα τα οποία µπορεί να παρουσιασθούν στην πορεία της κατασκευής του έργου. Ένα άλλο βασικό θέµα που πρέπει να µελετηθεί σωστά για την ολοκλήρωση του έργου είναι ο προγραµµατισµός των εργασιών. Τα στάδια που ακολουθούµε για την κατασκευή του έργου είναι τα ακόλουθα:.(σχ.6.1) 1.Χάραξη περιγράµµατος εκσκαφών 2.Εκσκαφές 3.Αντιστηρίξεις εδάφους (αν χρειάζεται) 4.Κατασκευή θεµελίων 5.Ολοκλήρωση Φ.Ο 6.Επιχώσεις 7.Εξωτερικό περίβληµα(τοιχοποιίες) 8.Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 9.Υδραυλικές εγκαταστάσεις 10.Κατασκευή δώµατος (µονώσεις, η στέγη) 11.Επιχρίσµατα 12. άπεδα 13.Κούφωµα 14.Τελειώµατα (περιβάλλον χώρος κ.λ.π) 15

17 6-Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Σχ 6.1) 16

18 7- ΧΑΡΑΞΗ ΡΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Τα δώµατα ανάλογα µε την τελική τους διαµορφωµένη επιφάνεια τα κατατάσσουµε σε ΒΑΤΑ και ΜΗ ΒΑΤΑ. Βασικές παράµετροι κατά την µελέτη για ένα ορθό κατασκευαστικά αποτέλεσµα ενός δώµατος είναι: A/ Η σωστή απορροή των οµβρίων υδάτων Β/ Η στεγανοποίηση Γ/ Η θερµοµόνωση. ΧΑΡΑΞΗ ΡΥΣΕΩΝ Η οριζόντια επιφάνεια ενός δώµατος πρέπει να διαµορφώνετε κατάλληλα σε επιµέρους τεµνόµενα επίπεδα µε κλίσεις από 2% έως 4% που θα κατευθύνουν τα νερά της βροχής στις υδρορρόες. Το σύνολο των επιπέδων του δώµατος εξαρτάτε από το σχήµα της κάτοψης και τα σηµεία απορροής. Οι κλίσεις των επιπέδων δεν πρέπει να είναι µεγάλες διότι έτσι αυξάνεται το τελικό κατασκευαστικό πάχος και επιβαρύνεται µε πρόσθετα φορτία η κατασκευή. Η απορροή των οµβριών υδάτων στα επίπεδα δώµατα γίνεται µέσω των ρύσεων σε κατακόρυφες υδρορροές που στην συνέχεια µεταφέρονται στο αποχετευτικό δίκτυο, στο πεζοδρόµιο η ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Οι ρύσεις οδηγούν τα νερά στις λεκάνες συλλογής ( µεταλλικές γαλβανισµένες η πλαστικές P.V.C), οι οποίες είναι πολύ καλά µονωµένες για να προστατέψουν την κατασκευή από τα συγκεντρωµένα νερά. Ο αριθµός των υδρορροών είναι ανάλογος των m2 της επιφάνειας του δώµατος και του ύψους της βροχής cm ανά h. Ελάχιστος αριθµός υδρορροών είναι 2 ανά 100m2 και η διατοµή τους πρέπει να έχει την αντιστοιχία 1m2 = 5χιλ. Ένα απλό γεωµετρικό παράδειγµα σε ένα ορθογώνιο δώµα θα µας βοηθήσει να καταλάβουµε την µέθοδο της χάραξης. (Σχ.7.1) Έστω ότι έχουµε τρία επίπεδα Π1,Π2,Π3 και την οριζόµενη απ εµάς θέση της υδρορροής (σηµείο Α) Υπερυψώνουµε τα ευθύγραµµα τµήµατα Γ- του επιπέδου Π2 και Γ-Β του επιπέδου Π3,( το σηµείο Α παραµένει στο 0,00) ανάλογα µε την κλίση που πρέπει να εφαρµόσουµε. Τα επίπεδα Π2 και Π3 τέµνονται στο ευθύγραµµο τµήµα Α-Β και διέρχονται από τι ίδιο σηµείο Α που βρίσκεται η υδρορροή. Με την απλή αυτή εφαρµογή µπορούµε να επιλύσουµε οιανδήποτε µορφή κάτοψης. (Σχ.7.1) 17

19 7-Α ΤΥΠΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΛΙΣΕΩΝ (Σχ.7.2) 18

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Οικοδοµική Μέρος Α Κυπριανού Μπίρη Ε.Μ.Π. Αθήνα Θέµατα Οικοδοµικής Ε.Μ.Π. εκδ. Συµµετρία Αρχιτεκτονική Τεχνολογία Ν. Τσινίκας εκδ. University Studio Press Θεσσαλονίκη Κατασκευή κτιρίων σύνθεση και τεχνολογία Χ. Αθανασόπουλος εκδ. Παπασωτηρίου Αθήνα Κτιριακές κατασκευές H. Schmitt-A. Heene εκδ. Μ. Γκιούρδας Αθήνα Η φέρουσα κατασκευή στην αρχιτεκτονική M. Salvadori R. Heller Αθήνα Οι στέγες στην οικοδοµή σαν µορφολογικά και φέροντα στοιχεία Π. Ιωαννίδη Αθήνα Σηµειώσεις Οικοδοµικής 1 Α.Π.Θ. εκδ. Κυριακίδη Θεσσαλονίκη Οικοδοµική τεχνολογία Α. Ζαχαριάδης εκδ. Παρατηρητής Θεσσαλονίκη Beton Kalender Τόµος 1 εκδ. Μ. Γκιούρδας Αθήνα Αρχιτεκτονική µορφή και στατική λειτουργία Α. Ζάννος εκδ. Ε.Μ.Π. Αθήνα Tehnicar gradevinski prirucnik M. Visnjic Gradevinski Fakultet Beograd Zgradarstvo Z. Popovic Gradevinski Fakultet Beograd Ευπαθή σηµεία Τόµος 1 Schild-Oswald-Rogier-Schweikert εκδ. Μ. Γκιούρδας Αθήνα Building construction illustrated F. Ching N. York

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 8. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 2 8.1. ΓΕΝΙΚΑ 2 8.2. ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 2 8.3. ΟΡΙΣΜΟΙ 2 8.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2 8.5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2 8.6. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1210 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ ΟΜΗΣΗΣ Παπαδοπούλου Ελένη Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια τεύχους σημειώσεων: Παναγιώτης Βασιλάτος - Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 2010

Επιμέλεια τεύχους σημειώσεων: Παναγιώτης Βασιλάτος - Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1 Επιμέλεια τεύχους σημειώσεων: Παναγιώτης Βασιλάτος - Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

-Μέθοδοι προκατασκευής, μεταφοράς και συναρμολόγησης οικοδομικών στοιχείων

-Μέθοδοι προκατασκευής, μεταφοράς και συναρμολόγησης οικοδομικών στοιχείων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μάρτιος 2012 ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ: 2 ο Διδακτική ομάδα: Ι. Τζουβαδάκης επικ.

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89]

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Απαιτούμενα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για την Εκδοση Οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 17.01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιανουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Β420/421 της Π.Α.Θ.Ε τμήμα ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Β420/421 της Π.Α.Θ.Ε τμήμα ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Β420/421 της Π.Α.Θ.Ε τμήμα ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ;

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; Αφορµή για τη προσπάθεια απάντησης στο ερώτηµα του τίτλου, αποτελεί η επιλογή κατασκευής κατοικίας από χαλύβδινο φέροντα οργανισµό, µε κριτήριο το πολύ χαµηλό ( όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Η ανταγωνιστικότητα των δομικών έργων σε οικονομικό επίπεδο αποτελεί πάγιο στόχο, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο ιδιωτικά, όσο και δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ α) Τίτλος µαθήµατος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Α' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Διαβάστε περισσότερα