Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ. Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Κεθάιαην ΚΑΛΩΟΡΙΑΣΔ ΣΟ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE... 5 ΤΜΒΑΔΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ... 6 ΤΝΓΔΗ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ. Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 1. Κεθάιαην 1... 5 ΚΑΛΩΟΡΙΑΣΔ ΣΟ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE... 5 ΤΜΒΑΔΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ... 6 ΤΝΓΔΗ..."

Transcript

1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 1 Κεθάιαην ΚΑΛΩΟΡΙΑΣΔ ΣΟ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE... 5 ΤΜΒΑΔΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ... 6 ΤΝΓΔΗ... 7 ΑΡΥΙΚΗ ΔΛΙΓΑ... 8 Σα καζήκαηά κνπ Community Ο ινγαξηαζκόο κνπ Τπνζηήξημε Έμνδνο Λεμηθό You! Who? Read Message Send Message Παξάζπξν Μελύκαηνο See History User Info Invite To Chat Accept Chat Βνήζεηα Η Πξόνδόο Μνπ Γηαζέζηκα Αξρεία ΈΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE Κεθάιαην ΞΔΚΙΝΩΝΣΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΜΟΤ ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΟ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΜΟΤ Δίδε Μειέηεο ζην Σα Μαζήκαηά Μνπ Παξαθνινπζώληαο ηελ Πξόνδν Δθκάζεζήο ζαο ΞΔΚΙΝΩΝΣΑ ΣΟ ΣΔΣ ΚΑΣΑΣΑΞΗ Γνπιεύνληαο ζην Σεζη Καηάηαμεο

2 Απνηειέζκαηα ηνπ Σεζη Καηάηαμεο Δπίπεδν Καηάηαμεο Δπηινγή Τςειόηεξνπ ή Υακειόηεξνπ Δπηπέδνπ Δθθίλεζεο Έμνδνο από ην Σεζη Καηάηαμεο ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΟΤ Η ΠΡΟΟΓΟ ΜΟΤ Πξόνδνο αλά ελόηεηα Πξόνδνο αλά Δίδνο Μειέηεο Κεθάιαην ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΟ LISTENING ΔΙΟΓΟ ΣΟ LISTENING LISTENING ΜΔΛΔΣΗ LISTENING ΔΞΑΚΗΗ LISTENING ΣΔΣ Βιέπνληαο ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Σεζη Κεθάιαην ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΟ READING ΔΙΟΓΟ ΣΟ READING READING ΜΔΛΔΣΗ READING ΔΞΑΚΗΗ READING ΣΔΣ Βιέπνληαο ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Σεζη Κεθάιαην ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΟ SPEAKING ΔΙΟΓΟ ΣΟ SPEAKING SPEAKING ΜΔΛΔΣΗ SPEAKING ΔΞΑΚΗΗ SPEAKING ΔΞΑΚΗΗ Κεθάιαην ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΟ GRAMMAR ΔΙΟΓΟ ΣΟ GRAMMAR GRAMMAR ΜΔΛΔΣΗ GRAMMAR ΔΞΑΚΗΗ GRAMMAR ΣΔΣ Βιέπνληαο ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Σεζη

3 Κεθάιαην ΔΙΓΗ ΑΚΗΔΩΝ ΔΡΩΣΗΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΠΙΛΟΓΩΝ - ΓΔΝΙΚΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΠΙΛΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΔΝΩΝ - ΓΔΝΙΚΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ CLOZE ΓΔΝΙΚΔ CLOZE ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΒΡΔΙΣΔ ΣΑ ΩΣΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΥΡΟΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΔΙΚΟΝΩΝ Κεθάιαην ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΗ ΔΛΙΓΑ COMMUNITY DISCUSSION TIME FORUM πδήηεζε Κνηλόηεηαο πκκεηνρή ζε ζέκαηα ζπδεηήζεσλ πδήηεζε ηεο Σάμεο ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ Γηαβάδνληαο ην πεξηνδηθό Πεξηνρή Topics Γηαβάδνληαο ηα άξζξα WEB PALS Inbox Αλάγλσζε Μελύκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ ύληαμε Μελύκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ Γηαγξαθή Μελύκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ Pals Profile Mail Write Delete

4 Search Pals For new pals By name Search Results Update My Profile Sent Items WORDZONE ΙΓΙΩΜΑΣΙΜΟΙ ΟΜΙΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Δηζεξρόκελα Αλάγλσζε ελόο Μελύκαηνο Απάληεζε ζε έλα Μήλπκα Γηαγξαθή ελόο Μελύκαηνο Γξάςηε Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ιεμηθό γηα βνήζεηα Σν παξάζπξν Γξάςηε ζα θιείζεη απηόκαηα Απεζηαικέλα Πξνβνιή ελόο Απεζηαικέλνπ Μελύκαηνο Σν παξάζπξν Πξνβνιή Μελύκαηνο εκθαλίδεηαη Γηαγξαθή ελόο απεζηαικέλνπ κελύκαηνο

5 Κεθάιαην 1 ΚΑΛΩΟΡΙΑΣΔ ΣΟ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE Καισζνξίζαηε ζην English Discoveries Online. Σν English Discoveries Online είλαη έλα online πξόγξακκα ην νπνίν δεκηνπξγεί έλα πινύζην δηαδξαζηηθό πεξηβάιινλ, ζην νπνίν γίλεηαη ε εθκάζεζε θαη εμάζθεζε όισλ ησλ νπηηθώλ πηπρώλ ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Σν English Discoveries Online απνηειείηαη από 9 καζήκαηα δηαηξεκέλα ζε 3 επίπεδα: Basic, Intermediate θαη Advanced. Έλα ηεζη Καηάηαμεο θαζνξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθεζηε ζηα αγγιηθά θαη ζαο πξνηείλεη από πνην κάζεκα κπνξείηε λα μεθηλήζεηε. Μπνξείηε λα κειεηήζεηε, λα εμαζθεζείηε θαη λα δνθηκάζεηε ηελ αθνπζηηθή ζαο ηθαλόηεηα, ηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ, ηνλ πξνθνξηθό ζαο ιόγν θαη ηε γξακκαηηθή ζηα αγγιηθά. Γνπιεύεηε κε ην δηθό ζαο ξπζκό, κε όια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα επηηπρεκέλε αλεμάξηεηε εθκάζεζε. αο δίλνληαη επθαηξίεο γηα επαλάιεςε θαη εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ζαο ζε θάζε επίπεδν, ελώ απνζεθεύεηαη αλαθνξά ηεο πξνόδνπ ζαο. Δπηπξνζζέησο, ε ζειίδα community ηνπ English Discoveries Online ζαο πξνζθέξεη πνηθηιία ζπλδέζκσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, γηα πεξαηηέξσ εκπινπηηζκό ηεο εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο, θαζώο θαη ησλ ηθαλνηήησλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζην Internet κε: παηρλίδηα ιέμεσλ, αλάπηπμε ιεμηινγίνπ, ηδησκαηηζκώλ θαη επηθνηλσλία κε άιινπο καζεηέο ζην δίθηπν ηεο πιαηθόξκαο. 5

6 ΤΜΒΑΔΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Οη αθόινπζεο ζπκβάζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε απηό ηνλ νδεγό ρξήζεο Πίλαθαο 1-1 πκβάζεηο Οδεγνύ Υξήζεο ύκβαζε Έληνλε Γξαθή Πεξηγξαθή Υξεζηκνπνηείηαη γηα ζπλδέζκνπο, πιεθηξνιόγεζε θαη ππνγξακκηζκέλα θαη αξηζκεκέλα αληηθείκελα. Έληνλε Πιάγηα Γξαθή Σν English Discoveries Online εκθαλίδεηαη κε έληνλε πιάγηα γξαθή πάληα. Πιάγηα γξαθή ιεο νη παξαπνκπέο εκθαλίδνληαη κε πιάγηα γξαθή. 6

7 εκείσζε. Η ζεκείσζε ζαο επηζεκαίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα εμεηάζεηε πξηλ ζπλερίζεηε. ΤΝΓΔΗ Γηα λα ζπλδεζείηε ζην English Discoveries Online, ζα ρξεηαζηείηε έλα όλνκα ρξήζηε θαη έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο. Ο δάζθαινο ζαο ή ν δηαλνκέαο English Discoveries Online κπνξεί λα ζαο εθνδηάζεη κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Γηα πιεξνθνξίεο εγθαηάζηαζεο, αλαηξέμηε ζην English Discoveries Online. Γηα λα ζπλδεζείηε ζην English Discoveries Online: 1. Αλνίμηε ηνλ θπιινκεηξεηή ζαο. 2. Πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο (URL) ζην πεδίν ηεο δηεύζπλζεο θαη παηήζηε ENTER. Δκθαλίδεηαη ε πεξηνρή ζύλδεζεο κειώλ ζην θέληξν ηεο ζειίδαο ηνπ English Discoveries Online. 3. Δηζάγεηε ην πξνζσπηθό ζαο όλνκα ρξήζηε ζην πεδίν λνκα Υξήζηε. 4. Δηζάγεηε ηνλ πξνζσπηθό ζαο θσδηθό πξόζβαζεο ζην πεδίν Κσδηθόο Πξόζβαζεο. 7

8 Αλ μεράζαηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζήο ζαο, θάληε θιηθ ζην Ξεράζαηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο;. Θα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν κε νδεγίεο γηα λα αλαθηήζεηε ηνλ θσδηθό ζαο. Κάληε θιηθ ζην. Έρεηε ζπλδεζεί ζην English Discoveries Online. ΑΡΥΙΚΗ ΔΛΙΓΑ Αθνύ ζπλδεζείηε σο κέινο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ English Discoveries Online κε ηνλ θπιινκεηξεηή ζαο, ζα αλνίμεη ε θεληξηθή ζειίδα ηνπ English Discoveries Online. Αλ είζηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζειίδα κέζα ζηελ εθαξκνγή, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Αξρηθή, πνπ βξίζθεηαη ζην κελνύ επηινγώλ ζην πάλσ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ English Discoveries Online. 8

9 Η αξρηθή ζειίδα απνηειείηαη από ηνπο εμήο ηνκείο: Μελνύ επηινγώλ ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ζπλδέζκνπο: Αξρηθή Αξρηθή ζειίδα ηνπ English Discoveries Online Σα καζήκαηα κνπ Σα καζήκαηα αγγιηθή γιώζζαο πνπ ζαο έρνπλ αλαηεζεί. Community ειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπ English Discoveries Online, πνπ δέρεηαη πνιιέο ελεκεξώζεηο θαη εκπινπηηζκό ηεο ύιεο ησλ καζεκάησλ ησλ αγγιηθώλ. Ο ινγαξηαζκόο κνπ Πεξηέρεη ηηο δηθέο ζαο ιεπηνκέξεηεο ρξήζηε θαη πξνηηκήζεηο. Τπνζηήξημε Δξγαιεία πνπ ζαο βνεζνύλ λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θαζεγεηή ζαο. Teacher s Corner Ο ζύλδεζκνο απηόο είλαη δηαζέζηκνο κόλν αλ έρεηε ζπλδεζεί κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ θαζεγεηή. Έμνδνο Γηα λα απνζπλδεζείηε από ηα καζήκαηα English Discoveries Online. Γεμί κελνύ επηινγώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ζπλδέζκνπο: Λεμηθό On-line δίγισζζν ιεμηθό. You! Who? Δξγαιείν επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, πνπ ζαο παξέρεη ζύζηεκα ζύληνκσλ κελπκάησλ θαη chat κε άιινπο online ρξήζηεο ηνπ English Discoveries Online. Βνήζεηα Θέκαηα βνήζεηαο ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ παξαζύξνπ ηεο πιαηθόξκαο ζην νπνίν βξίζθεζηε. Η Πξόνδόο κνπ Αλαιπηηθέο εθζέζεηο ηεο πξνόδνπ ζαο ζηα καζήκαηα πνπ έρεηε θάλεη. Γηαζέζηκα αξρεία(downloads) Καηεβάδεηε ην απαξαίηεην ινγηζκηθό γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο. My Recordings Μπνξείηε λα βξείηε όιεο ηηο θσλεηηθέο εγγξαθέο πνπ έρεηε απνζεθεύζεη. Πεξηνρή εξγαζίαο, κε κεηαβαιιόκελν πεξηερόκελν, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ζπλδέζκνπο: 9

10 Guided Tour Δπηζθόπεζε θαη επεμήγεζε ηνπ English Discoveries Online θάλνληαο θιηθ ζην ζύλδεζκν Guided Tour. Σεζη Καηάηαμεο Μπνξείηε κε ηε βνήζεηα ηνπ λα θαζνξίζεηε ην επίπεδν από ην νπνίν ζα μεθηλήζεηε ηα καζήκαηά ζαο ζην English Discoveries Online. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 2: Ξεθηλώληαο Σα Μαζήκαηά κνπ ζηελ παξάγξαθν Ξεθηλώληαο ην Σεζη Καηάηαμεο. Σα καζήκαηά κνπ Δδώ εηζέξρεζηε γηα λα δείηε ηα καζήκαηα πνπ ζαο έρνπλ αλαηεζεί, θάλνληαο θιηθ ζην ζύλδεζκν Continue. Τπνζηήξημε Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ θαζεγεηή ζαο γηα ππνζηήξημε, ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα. Δηζέιζεηε θάλνληαο θιηθ ζην ζύλδεζκν Continue. New Magazine Issue! Γηαβάζηε ην λέν ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θάληε θιηθ ζην ζύλδεζκν Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα. 10

11 Σα καζήκαηά κνπ Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Σα καζήκαηά κνπ, ζην κελνύ επηινγώλ πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ή ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο ηεο αξρηθήο ζειίδαο θάλνληαο θιηθ ζην ζύλδεζκν Continue, γηα λα εηζαρζείηε ζην πξόγξακκα εθκάζεζεο αγγιηθώλ. Έρεηε ηηο εμήο επηινγέο: Ξεθηλήζηε λα εξγάδεζηε θάλνληαο θιηθ ζε έλα από ηα καζήκαηα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 2: Ξεθηλώληαο Σα καζήκαηά κνπ. Κάληε θιηθ ζην Σεζη Καηάηαμεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο ηεο αξρηθήο ζειίδαο γηα λα θαζνξίζεηε ην επίπεδν ησλ αγγιηθώλ ζαο θαη από πνηό επίπεδν πξέπεη λα μεθηλήζεηε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 2: Ξεθηλώληαο Σα καζήκαηά κνπ ζηελ παξάγξαθν Σεζη Καηάηαμεο. 11

12 Community Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Community από ην κελνύ επηινγώλ πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ή ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο θάλνληαο θιηθ ζην ζύλδεζκν Continue γηα λα εηζαρζείηε ζηε ζειίδα Community ηνπ English Discoveries Online. ηε ζειίδα Community ηνπ English Discoveries Online ζαο παξέρεηαη πξόζβαζε ζε εκπινπηηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε κία παγθόζκηα θνηλόηεηα καζεηώλ αγγιηθήο γιώζζαο, όπσο εζείο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζην Κεθάιαην 8 Γνπιεύνληαο ζηε ζειίδα Community. 12

13 Ο ινγαξηαζκόο κνπ Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Ο ινγαξηαζκόο κνπ από ην κελνύ επηινγώλ πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο γηα λα δείηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ρξήζηε ζαο θαη νξίζηε ηηο πξνηηκήζεηο ζαο. Παξνπζηάδνληαη ηα εμήο πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία: λνκα ρξήζηε λνκα Δπίζεην Υώξα Ηκεξνκελία γέλλεζεο Δπίπεδν γηα ην Community 13

14 Γιώζζα ππνζηήξημεο Δπίπεδν ππνζηήξημεο κεηξηθήο γιώζζαο: Υσξίο ππνζηήξημε ιε ε ππνζηήξημε είλαη κόλν ζηα αγγιηθά Υακειό επίπεδν ππνζηήξημεο Βνήζεηα, Λεμηθό, Grammar Book θαη Γείηε ηε κεηάθξαζε εκθαλίδνληαη ζηε κεηξηθή ζαο γιώζζα. Πιήξεο ππνζηήξημε ισλ ησλ κνξθώλ ε ππνζηήξημε είλαη ζηελ κεηξηθή ζαο γιώζζα. Γηα λα αιιάμεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, πιεθηξνινγήζηε ή επηιέμηε από ηηο αλαπηπζζόκελεο ιίζηεο θαη θάληε θιηθ ζην. Μπνξείηε λα νξίζεηε ηα εμήο: Να δειώζεηε εάλ επηζπκείηε λα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο λέεο ιεηηνπξγίεο. Οη ελεκεξώζεηο απηέο ζα ζαο απνζηέιινληαη κέζσ . Να αιιάμεηε ηνλ πξνζσπηθό ζαο θσδηθό πξόζβαζεο. Αλ επηιέμεηε απηή ηε ιεηηνπξγία, ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν, ην νπνίν ζα ζαο δεηάεη λα εηζάγεηε ηνλ παιηό ζαο θσδηθό πξόζβαζεο, ην λέν θαη ηέινο λα επηβεβαηώζεηε ην λέν θσδηθό εηζάγνληαο ηνλ μαλά. Να αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο ησλ γισζζηθώλ εξγαιείσλ. ην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία άκεζεο κεηάθξαζεο-νξηζκνύ κε δεμί θιηθ ζε κία επηιεγκέλε από εζάο ιέμε. 14

15 Τπνζηήξημε Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Τπνζηήξημε από ην κελνύ επηινγώλ πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο γηα λα εηζαρζείηε ζηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θαζεγεηή ζαο. Έρεηε ηηο εμήο επηινγέο: Δηζεξρόκελα πνπ κπνξείηε λα δηαβάζεηε, λα γξάςεηε θαη λα δηαγξάςεηε κελύκαηα ηνπ θαζεγεηή ζαο. Γξάςηε πνπ κπνξείηε λα γξάςεηε κελύκαηα ζηνλ θαζεγεηή ζαο. Απεζηαικέλα πνπ κπνξείηε λα δείηε θαη λα δηαγξάςεηε κελύκαηα πνπ έρεηε ήδε ζηείιεη ζηνλ θαζεγεηή ζαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 9: Τπνζηήξημε. 15

16 Έμνδνο Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Έμνδνο, όηαλ ζέιεηε λα απνζπλδεζείηε από ηα καζήκαηα ηνπ English Discoveries Online. Θα αλνίμεη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζα ζαο ξσηάεη αλ είζηε ζίγνπξνη γηα ηελ έμνδό ζαο από ηελ πιαηθόξκα. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Ναη γηα λα απνζπλδεζείηε από ην English Discoveries Online θαη λα ηεξκαηίζεηε ηελ ελόηεηα ησλ καζεκάησλ ζαο. Δάλ δελ επηζπκείηε ηελ έμνδό ζαο από ηελ πιαηθόξκα English Discoveries Online, κπνξείηε λα θιείζεηε ην παξάζπξν Έμνδνο σο εμήο: Κάλνληαο θιηθ ζην Cancel Κάλνληαο θιηθ ζην Κάλνληαο θιηθ ζην X Δάλ δνπιεύεηε ζε θνηλόρξεζην ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ζαο ζπκβνπιεύνπκε θάλεηε απνζύλδεζε πξνηνύ ζπλδεζείηε. Έηζη, ζα δηαγξαθνύλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ πξνεγνύκελνπ ρξήζηε, 16

17 πνπ κπνξεί λα έρεη μεράζεη λα απνζπλδεζεί. Λεμηθό Σν Λεμηθό πνπ βξίζθεηαη ζην πιατλό κελνύ, ελεξγνπνηεί ηελ πξόζβαζή ζαο ζην online ιεμηθό. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ιεμηθό: 1. Πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε πνπ ζα ζέιαηε λα αλαδεηήζεηε ζην πεδίν ηνπ ιεμηθνύ. 2. θάληε θιηθ ζην GO. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ ιεμηθνύ: Λέμε πξνο εύξεζε Δπηινγή γιώζζαο Σνκέαο απνηειέζκαηνο Μέξνο ηνπ Λόγνπ Μεηάθξαζε Οξηζκόο Άιιεο κνξθέο ηεο ιέμεο Παξάδεηγκα ην παξάζπξν ηνπ ιεμηθνύ κπνξείηε λα: Δηζάγεηε κία ιέμε γηα κεηάθξαζε Να επηιέμεηε ηηο γιώζζεο ζηηο νπνίεο επηζπκείηε λα εηζάγεηε ιέμεηο θαη λα βιέπεηε ηε κεηάθξαζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, επηιέμηε English/Greek αλ ζέιεηε λα εηζάγεηε αγγιηθέο ιέμεηο θαη λα δείηε ηε κεηάθξαζή ηνπο ζηα ειιεληθά. ηνλ ηνκέα Απνηειεζκάησλ ηνπ παξαζύξνπ ηνπ ιεμηθνύ κπνξείηε: Να θάλεηε θιηθ ζην εηθνλίδην κε ην ερείν γηα λα αθνύζεηε πώο πξνθέξεηαη ε ιέμε. Να δείηε ζε πνηό κέξνο ηνπ ιόγνπ αλήθεη ε ιέμε. Να δείηε ηε κεηάθξαζε ηεο ιέμεο. Να δείηε ηνλ/ηνπο νξηζκό/-νύο ηεο ιέμεο Να δείηε άιιεο κνξθέο ηεο ιέμεο 17

18 Να δείηε παξάδεηγκα πνπ λα επεμεγεί πώο ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε. You! Who? Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή You! Who? από ην δεμί πιατλό κελνύ επηινγώλ γηα επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε άιινπο online ρξήζηεο ηνπ English Discoveries Online. Σν θηλνύκελν θείκελν Now Online ζαο ελεκεξώλεη πόζνη ρξήζηεο είλαη ζπλδεκέλνη. Κάληε θιηθ ζην βειάθη ηεο αλαπηπζζόκελεο ιίζηαο γηα λα επηιέμεηε αλάκεζα ζε: See All Users Μπνξείηε λα δείηε κία ιίζηα κε όινπο ηνπο online ρξήζηεο. Υξήζηεο κε Web Pals ζαο. δίπια ζην όλνκά ηνπο είλαη νη See Web Pals Μπνξείηε λα δείηε ηε ιίζηα όισλ ησλ Web Pals ζαο πνπ είλαη online εθείλε ηε ζηηγκή. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 8: Γνπιεύνληαο ζην Community ζηελ παξάγξαθν Web Pals. Δπηιέμηε ην θνπηί δίπια ζην Sound On γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ ήρν. Κάληε θιηθ μαλά ζην θνπηί γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ήρν. Κάληε θιηθ ζην γηα online νδεγίεο βνήζεηαο ζην You! Who? Αλ δνπιεύεηε ζε θάπνηα άιιε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο θαη δε ζέιεηε λα βιέπεηε ην παξάζπξν You! Who? κπνξείηε λα ην ειαρηζηνπνηήζεηε θάλνληαο θιηθ ζην, ή θάλνληαο θιηθ ζην γηα λα θιείζεηε ην You! Who? Αλ θιείζεηε ην You! Who? ην όλνκά ζαο δε ζα εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα ηνπ You! Who? πνπ βιέπνπλ νη άιινη ρξήζηεο. αο ζπληζηνύκε λα θιείλεηε ην You! Who?, όηαλ δνπιεύεηε ζην Σα Μαζήκαηά Μνπ. 18

19 Γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε θάπνηνλ, θάληε θιηθ ζην όλνκα ελόο αηόκνπ από ηε ιίζηα. Αλνίγεη έλα κελνύ κε ηηο εμήο επηινγέο: Read Message, Send Message, See History, User Info, Invite to Chat, Decline Chat. Read Message ηαλ ιάβεηε έλα ζύληνκν κήλπκα από θάπνηνλ, ζα εκθαληζηεί δίπια από ην όλνκά ηνπ έλα εηθνλίδην θαθέινπ θαη αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν ήρνο ζα αθνπζηεί You! Who? Γηα λα αλνίμεηε ην κήλπκα: Κάληε δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην κε ην θάθειν. Ή Κάληε θιηθ ζην όλνκα δίπια ζην νπνίν βξίζθεηαη ην εηθνλίδην ηνπ θαθέινπ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ηελ επηινγή Read Message από ην κελνύ. Σν παξάζπξν ηνπ Read Message εκθαλίδεηαη. ην παξάζπξν ηνπ Read Message, βιέπεηε: ην κήλπκα, από πνηόλ είλαη θαη ηελ ώξα πνπ εζηάιε. Αλ έρεηε ιάβεη θη άιια κελύκαηα από απηόλ ην ρξήζηε κπνξείηε λα κεηαβείηε από ην έλα ζην άιιν θάλνληαο θιηθ ζην Previous ή ζην Next. Αλ ζέιεηε λα απαληήζεηε ζηνλ απνζηνιέα θάληε θιηθ ζην Reply. Γηα λα επηζηξέςεηε ζην παξάζπξν ηνπ You! Who? θάληε θιηθ ζην Back. 19

20 Send Message Γηα λα ζηείιεηε έλα ζύληνκν κήλπκα, θάληε θιηθ ζην όλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ ζέιεηε λα γξάςεηε θαη επηιέμηε από ην κελνύ Send Message. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν κελύκαηνο. πσο θαίλεηαη θαη από ην όλνκά ηνπο ηα ζύληνκα κελύκαηα είλαη κηθξά, ζπλήζσο όρη πάλσ από κία ή δύν ζεηξέο. Γηα κεγαιύηεξα κελύκαηα θαη γηα πην ιεπηνκεξή επηθνηλσλία επηιέμηε Invite To Chat. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 1: Invite To Chat. Παξάζπξν Μελύκαηνο ην παξάζπξν ηνπ κελύκαηνο, ζα εκθαληζηεί ζην πεδίν To ην όλνκα ηνπ ρξήζηε ζηνλ νπνίν ζηέιλεηε ην κήλπκα. ην πεδίν ηνπ θεηκέλνπ πιεθηξνινγείηε ην θείκελν πνπ ζέιεηε λα ζηείιεηε θαη θάλεηε θιηθ ζην Send. Αλ απνθαζίζεηε λα κε ζηείιεηε ην κήλπκα, θάληε θιηθ ζην X. Γηα λα επηζηξέςεηε ζην παξάζπξν ηνπ You! Who? θάληε θιηθ ζην Back. See History Γηα λα δείηε όια ηα κελύκαηα πνπ έρεηε ιάβεη από θάπνην ρξήζηε, θάληε θιηθ ζην όλνκά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην See History. Μπνξείηε λα πεξηεγεζείηε ζηα κελύκαηα ρξεζηκνπνηώληαο Next θαη Previous. Κάληε θιηθ ζην Reply γηα λα ζηείιεηε απαληεηηθό κήλπκα. Γηα λα επηζηξέςεηε ζην παξάζπξν ηνπ You! Who? θάληε θιηθ ζην Back. 20

21 User Info Γηα λα δείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θάπνην ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ην όλνκα εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν You! Who?, θάληε θιηθ ζην όλνκα ηνπ ρξήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην User Info από ην κελνύ. ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη βιέπεηε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: User Name First Name Last Name Institution Country Invite To Chat Μπνξείηε λα πξνζθαιέζεηε θάπνην ρξήζηε ζην Chat κέζσ ηνπ You! Who?. Κάληε θιηθ πάλσ ζην όλνκα θαη επηιέμηε Invite To Chat από ην κελνύ. Ο ρξήζηεο πνπ επηιέμαηε ζα ζαο ζηείιεη έλα κήλπκα Accept ή Decline. Αλ ε πξόζθιεζε ζαο γίλεη απνδεθηή, ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν ζπλνκηιίαο (chat). Η δηαδηθαζία ηεο πξόζθιεζεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί κεξηθά ιεπηά. Γηαβάζηε ηα κελύκαηα ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ You! Who? γηα λα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο θαη αθνινπζήζηε ηα βήκαηα πνπ ζαο γξάθεη. ηαλ θάπνηνο ζαο ζηέιλεη κία πξόζθιεζε γηα ζπλνκηιία(chat), εκθαλίδεηαη δίπια ζην όλνκά ηνπ ην εηθνλίδην. Κάληε θιηθ θαη επηιέμηε αλάκεζα ζε Accept Invitation θαη Decline Invitation ή θάληε δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ chat θαη δηαβάζηε ην κήλπκα ηεο πξόζθιεζεο. Κάληε θιηθ ζην Accept, αλ ζέιεηε λα ζπλνκηιήζεηε. Πεξηκέλεηε κεξηθά δεπηεξόιεπηα θαη ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ζπλνκηιίαο. Αλ δε ζέιεηε λα ζπλνκηιήζεηε θάληε θιηθ ζην Back, θάληε θιηθ ζην όλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ ζαο πξνζθάιεζε θαη επηιέμηε Decline Chat. Ο ρξήζηεο πνπ ζαο 21

22 έζηεηιε ηελ πξόζθιεζε ζα δεη έλα εηθνλίδην δίπια ζην όλνκα ζαο. Accept Chat ην παξάζπξν ζπλνκηιίαο Chat κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε εθηελέζηεξα κε θάπνην θίιν. Σν όλνκα ηνπ θίινπ εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν. λνκα ζπλνκηιεηή Δδώ γξάθεηε ην κήλπκά ζαο Πιεθηξνινγήζηε ην κήλπκά ζαο ζην θαηώηεξν πεδίν. Μόιηο ηειεηώζεηε, θάληε θιηθ ζην Send. Σν κήλπκά ζαο εκθαλίδεηαη ηώξα ζην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ θπιηόκελε κπάξα γηα λα θηλεζείηε πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ ζην παξάζπξν ζπλνκηιίαο, αλ ζέιεηε λα δηαβάζεηε πξνεγνύκελα θνκκάηηα ηνπ δηαιόγνπ. ηαλ ν θίινο ζαο εγθαηαιείςεη ηε ζπλνκηιία, έλα κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ζα ζαο ελεκεξώλεη όηη ν θίινο ζαο εγθαηέιεηςε ηε ζπλνκηιία. Αλ εγθαηαιείςεηε εζείο ηε ζπλνκηιία, ηόηε εθείλνο ζα θαηαιάβεη από έλα αληίζηνηρν κήλπκα όηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα γξάθεη. Αλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ην θίιν ζαο ζηε ιίζηα Web Pals, θάληε θιηθ ζην Add Pal. Γηα online πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην Chat, θάληε θιηθ ζηε Βνήζεηα. 22

23 Βνήζεηα Κάληε θιηθ ζην πιατλό κελνύ γηα λα εηζαρζείηε ζε παξάζπξν βνήζεηαο ζρεηηθό κε ην πεξηερόκελν ηεο ζειίδαο πνπ βξίζθεζηε. Έλα παξάζπξν βνήζεηαο εκθαλίδεηαη παξέρνληάο ζαο νδεγίεο θαη επεμεγήζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζειίδα ηεο πιαηθόξκαο ζηελ νπνία βξίζθεζηε εθείλε ηε ζηηγκή. Η Πξόνδόο Μνπ Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Η Πξόνδόο Μνπ ζην πιατλό κελνύ γηα λα δείηε ηελ πξόνδό ζαο. Σν παξάζπξν Η Πξόνδόο Μνπ εκθαλίδεηαη κε επηιεγκέλε ηελ θαξηέια Πξόνδνο αλά ελόηεηα. Σν παξάζπξν Η Πξόνδόο Μνπ πεξηέρεη δύν θαξηέιεο: Σελ θαξηέια Πξόνδνο αλά ελόηεηα είλαη ε θαξηέια πνπ εθζέηεη ηελ πξόνδν αλά ελόηεηα καζήκαηνο. Σελ θαξηέια Πξόνδνο αλά είδνο κειέηεο είλαη ε θαξηέια πνπ εθζέηεη ηελ πξόνδό ζαο αλά είδνο κειέηεο θαη ηη πνζνζηό έρεηε αθνκνηώζεη. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 2: Σα Μαζήκαηά Μνπ 23

24 Γηαζέζηκα Αξρεία ηαλ ην English Discoveries Online εληνπίζεη όηη ην ζύζηεκά ζαο πζηεξεί θάπνησλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο, ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν, ην νπνίν ζα ζαο πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ην πνηό ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα θαηεβάζεηε από ηα δηαζέζηκα αξρεία. Αθνινπζήζηε ηηο επί ηεο νζόλεο νδεγίεο. Αλ ζέιεηε λα πξνεγθαηαζηήζεηε όια ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γηαζέζηκα Αξρεία ζην πιατλό κελνύ θαη αθνινπζήζηε ηηο επί ηεο νζόλεο νδεγίεο. ΈΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE Μπνξείηε λα εμέιζεηε από ην English Discoveries Online, θιείλνληαο ην θπιινκεηξεηή ζαο, θάλνληαο θιηθ ζην. Παξόια απηά, ζαο πξνηείλνπκε λα αθνινπζήζεηε ηε δηαδηθαζία εμόδνπ πνπ ζαο πεξηγξάςακε ζε απηό ην θεθάιαην θάλνληαο θιηθ ζην Έμνδνο. Διπίδνπκε ε εθκάζεζε αγγιηθώλ κε ηελ πιαηθόξκα English Discoveries Online λα είλαη γηα ζαο κία επηηπρεκέλε εκπεηξία! Η νκάδα ηνπ English Discoveries Online 24

25 Κεθάιαην 2 ΞΔΚΙΝΩΝΣΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΜΟΤ Γηα λα εηζαρζείηε ζηα καζήκαηα εθκάζεζεο αγγιηθώλ, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Σα Μαζήκαηά κνπ ζην κελνύ πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηεο πιαηθόξκαο ηνπ English Discoveries Online. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζε έλα από ηα καζήκαηα θαη λα μεθηλήζεηε λα δνπιεύεηε πάλσ ζε απηό. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο πάλσ ζηελ εξγαζία ζην Σα Μαζήκαηά κνπ, αλαηξέμηε ζηελ παξάγξαθν Γνπιεύνληαο ζηα Μαζήκαηά Μνπ ηνπ θεθαιαίνπ. 25

26 ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΟ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΜΟΤ Η ινγηθή ηεο δνκήο δελδξηθνύ δηαγξάκκαηνο ζην Σα Μαζήκαηά κνπ ζαο θαζνδεγεί ζηα καζήκαηά ζαο. Γηα λα μεθηλήζεηε λα εξγάδεζηε πξέπεη πξώηα λα επηιέμεηε έλα Μάζεκα, ζηε ζπλέρεηα κία Δλόηεηα από ην κάζεκα, έπεηηα έλα Δίδνο Μειέηεο θαη ηέινο λα εμεξεπλήζεηε, λα εμαζθεζείηε θαη λα εμεηάζεηε ηηο γλώζεηο ζαο πάλσ ζε απηό ην είδνο κειέηεο. Σα αθόινπζα βήκαηα πεξηγξάθνπλ πώο δνπιεύεηε ζην Σα Μαζήκαηά κνπ: 1. ηαλ θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή Σα Μαζήκαηά κνπ, εκθαλίδεηαη ην κελνύ ησλ καζεκάησλ. Σν κελνύ απηό, ζαο παξέρεη ζπλδέζκνπο γηα όια ηα δηαζέζηκα καζήκαηα. Μελνύ Δπηπέδσλ 2. Δπηιέμηε έλα κάζεκα θάλνληαο θιηθ πάλσ ηνπ ζην κελνύ επηπέδσλ. Ακέζσο ζα εκθαληζηεί ην κελνύ ησλ Δλνηήησλ, παξέρνληαο ζπλδέζκνπο γηα όιεο ηηο δηαζέζηκεο ελόηεηεο ζην κάζεκα πνπ επηιέμαηε. Η δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζαηε γηα λα θηάζεηε ζε απηό ην κάζεκα εκθαλίδεηαη ζηε κπάξα Γηαδξνκήο. 26

27 Μπάξα Γηαδξνκήο Μελνύ Δλνηήησλ 3. Δπηιέμηε κία ελόηεηα θάλνληαο θιηθ ζην κελνύ Κεθαιαίσλ. Θα εκθαληζηεί ην κελνύ κε ηα Δίδε Μειέηεο πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα πνπ έρεηε επηιέμεη. Μπάξα Γηαδξνκήο Μελνύ Δηδώλ Μειέηεο 4. Δπηιέμηε έλα είδνο κειέηεο. αο πξνηείλνπκε λα αθνινπζήζεηε ηα είδε κειέηεο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη. 27

28 Θα εκθαληζηεί κία ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα εξγαζηείηε πάλσ ζε θάζε είδνο κειέηεο αλαηξέμηε ζηα Κεθάιαηα 3-6. Γηα λα γπξίζεηε ζην επόκελν επίπεδν ηεο δελδξηθήο δνκήο, θάληε θιηθ ζην ηνπ πξνεγνύκελνπ κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε κπάξα δηαδξνκήο. ην πώο ζα όλνκα Δίδε Μειέηεο ζην Σα Μαζήκαηά Μνπ Τπάξρνπλ 4 είδε κειέηεο δηαζέζηκα ζην Σα Μαζήκαηά Μνπ: Listening αο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα αθνύζεηε ηελ αγγιηθή θαζνκηινπκέλε γιώζζα ζε κία πνηθηιία από θσλέο θαη πξνθνξέο, θαζώο θαη λα εμαζθήζεηε θαη λα εμεηάζεηε ηηο αθνπζηηθέο ζαο ηθαλόηεηεο ζηελ θαηαλόεζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 3: Γνπιεύνληαο ζην Listening. Reading αο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαβάζεηε θαη λα αλαιύζεηε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θεηκέλσλ, θαζώο θαη λα εμαζθήζεηε θαη λα εμεηάζεηε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 4: Γνπιεύνληαο ζην Reading. Speaking αο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα κηιήζεηε αγγιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζε δηάινγν. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 5: Γνπιεύνληαο ζην Speaking. Γξακκαηηθή (Grammar) αο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα κάζεηε γξακκαηηθνύο θαλόλεο, θαζώο θαη λα εμαζθήζεηε θαη λα εμεηάζεηε ηηο γξακκαηηθέο ζαο ηθαλόηεηεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 6: Γνπιεύνληαο ζηε Γξακκαηηθή. Παξαθνινπζώληαο ηελ Πξόνδν Δθκάζεζήο ζαο Τπάξρνπλ δύν κεραληζκνί πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα παξαθνινπζήζεηε ηελ πξόνδν ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Μηα ζύληνκε έλδεημε ηεο πξνόδνπ ζαο, ζαο παξέρεηαη από ηα ηεηξάγσλα πνπ εκθαλίδνληαη δεμηά από θάζε Δπίπεδν-Μάζεκα-Δλόηεηα ησλ κελνύ ζην Σα Μαζήκαηά Μνπ: Έλα άδεην ηεηξάγσλν ππνδειώλεη έλα κάζεκα/ ελόηεηα/ είδνο κειέηεο κε ην νπνίν δελ έρεηε δνπιέςεη. Έλα κηζνγεκάην ηεηξάγσλν ππνδειώλεη όηη δελ έρεηε νινθιεξώζεη θάπνην κάζεκα/ ελόηεηα/ είδνο κειέηεο, κε ην νπνίν, όκσο, έρεηε αζρνιεζεί. 28

29 Έλα γεκάην ηεηξάγσλν ππνδειώλεη όηη έρεηε νινθιεξώζεη θάπνην κάζεκα/ ελόηεηα/ είδνο κειέηεο. Μία νινθιεξσκέλε αλαθνξά πξνόδνπ ζαο παξέρεηαη ζηηο αλαθνξέο ηνπ Η Πξόνδόο κνπ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηελ παξάγξαθν Αλαθνξέο ηνπ Η Πξόνδόο Μνπ ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ. ΞΔΚΙΝΩΝΣΑ ΣΟ ΣΔΣ ΚΑΣΑΣΑΞΗ Κάληε θιηθ ζην Σεζη Καηάηαμεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθόξκαο ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο, γηα λα θαζνξίζεηε ην επίπεδν ησλ αγγιηθώλ ζαο θαη από πνηό επίπεδν πξέπεη λα μεθηλήζεηε ηελ εξγαζία ζαο ζηα καζήκαηα. Δκθαλίδεηαη ε εηζαγσγηθή ζειίδα ηνπ Σεζη Καηάηαμεο. Γηα λα μεθηλήζεηε ην Σεζη Καηάηαμεο: 1. Δπηιέμηε ην ηξέρνλ επίπεδν αγγιηθώλ ζαο. 2. θάληε θιηθ ζην Start Test. 29

30 Γνπιεύνληαο ζην Σεζη Καηάηαμεο Σν Σεζη Καηάηαμεο απνηειείηαη από ηξεηο ηνκείο: Reading, Listening θαη Grammar. Σν Σεζη νινθιεξώλεηαη ζε δύν θύθινπο, ν θάζε έλαο από ηνπο νπνίνπο πεξηέρεη θαη ηνπο ηξεηο παξαπάλσ ηνκείο. ηνλ Σνκέα Reading: 1. Γηαβάζηε ην θείκελν. 2. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο: ζύξεηε ηηο απαληήζεηο ζην ζσζηό θελό, επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε από πνιιαπιέο επηινγέο, ζεκεηώζηε ζσζηό/ιάζνο θηι. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 7: Σύπνη Αζθήζεσλ. ηνλ Σνκέα Listening: 3. Τπνδειώζηε ην ηξέρνλ επίπεδν ησλ αγγιηθώλ ζαο. 4. Παηήζηε ην θνπκπί Play γηα λα αθνύζεηε ην θείκελν ζην νπνίν εμεηάδεζηε. Μπνξεί λα είλαη ξαδηνθσληθή εθπνκπή, κήλπκα ζε ηειεθσλεηή, ή video clip. 5. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο: ζύξεηε ηηο απαληήζεηο ζην ζσζηό θελό, επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε από πνιιαπιέο επηινγέο, ζεκεηώζηε ζσζηό/ιάζνο θηι. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 7: Σύπνη Αζθήζεσλ. ηνλ ηνκέα Grammar: 6. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο: ζύξεηε ηηο απαληήζεηο ζην ζσζηό θελό, επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε από πνιιαπιέο επηινγέο, ζεκεηώζηε ζσζηό/ιάζνο θηι. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 7: Σύπνη Αζθήζεσλ. 30

31 Απνηειέζκαηα ηνπ Σεζη Καηάηαμεο Ακέζσο κόιηο νινθιεξώζεηε θαη ηελ ηειεπηαία εξώηεζε, ζα εκθαληζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σεζη. Η επίδνζε ζαο ζηα Reading, Listening θαη Grammar εκθαλίδεηαη ζε πιαίζην κε ηε κνξθή γξαθήκαηνο. Δπίπεδν Καηάηαμεο Έλα γεληθό επίπεδν θαηάηαμεο γηα ην English Discoveries Online εκθαλίδεηαη πάλσ από ην γξάθεκα καδί κε ην ζπζρεηηζκό κε ηα πξόηππα ηεζη TOEFL (βαζηζκέλα ζε γξαπηέο εμεηάζεηο θαη ζε εμεηάζεηο κέζσ ππνινγηζηή). 31

32 Δπηινγή Τςειόηεξνπ ή Υακειόηεξνπ Δπηπέδνπ Δθθίλεζεο Δάλ έρεηε θαηαηαρζεί ζε έλα επίπεδν κεηαμύ Basic1 (ρακειόηεξν) θαη Advanced3 (πςειόηεξν), έρεηε ηελ επηινγή λα δηαιέμεηε επίπεδα ρακειόηεξα ή πςειόηεξα από απηό πνπ ζαο έρεη θαηαηάμεη ην Σεζη Καηάηαμεο, θάλνληαο θιηθ ζην Click here ζηελ αθόινπζε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη δεμηά ζηελ νζόλε ζαο. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν Αιιαγήο Δπηπέδνπ, ζην νπνίν κπνξείηε λα επηιέμεηε ην επίπεδν από ην νπνίν ζέιεηε λα μεθηλήζεηε ηα καζήκαηά ζαο ζηελ πιαηθόξκα English Discoveries Online. Δπηιέμηε ην επίπεδν από ην ζέιεηε λα μεθηλήζεηε ζην παξάζπξν Αιιαγήο Δπηπέδνπ θάληε θιηθ ζην επίπεδν πνπ ζέιεηε, ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Submit ή ζην Cancel. Σν παξάζπξν ζα θιείζεη απηόκαηα. Έμνδνο από ην Σεζη Καηάηαμεο Κάληε θιηθ ζην Exit Test γηα λα εμέιζεηε από ην Σεζη Καηάηαμεο θαη λα επηζηξέςεηε ζην English Discoveries Online Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην Do the test again αλ ζέιεηε λα μαλαθάλεηε ην Σεζη Καηάηαμεο. ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΟΤ Η ΠΡΟΟΓΟ ΜΟΤ Οη αλαθνξέο ζην Η πξόνδόο Μνπ είλαη δηαζέζηκεο, κόλν αλ έρεηε μεθηλήζεη λα δνπιεύεηε ζηα καζήκαηα. Κάληε θιηθ ζην Η Πξόνδόο Μνπ ζην πιατλό κελνύ γηα λα δείηε ηε πξόνδν ζαο. Σν παξάζπξν ηνπ Η Πξόνδόο Μνπ εκθαλίδεηαη κε επηιεγκέλε ηελ θαξηέια Πξόνδνο αλά Δλόηεηα. Σν Η Πξόνδόο Μνπ πεξηέρεη δύν θαξηέιεο: Η θαξηέια Πξόνδνο αλά ελόηεηα αλαθέξεη ηελ πξόνδό ζαο αλά ελόηεηα. Η θαξηέια Πξόνδνο αλά είδνο κειέηεο αλαθέξεη ηελ πξόνδό ζαο αλά είδνο κειέηεο πνπ έρεηε αθνκνηώζεη. 32

33 Πξόνδνο αλά ελόηεηα Κάληε θιηθ ζην πξόνδνο αλά ελόηεηα ζην Η Πξόνδόο Μνπ γηα λα δείηε ηελ πξόνδν ζαο αλά ελόηεηα. Δπίπεδν Μαζήκαηνο ην Η Πξόνδόο Μνπ Πξόνδνο αλά ελόηεηα κπνξείηε λα θάλεηε ηα εμήο: Να δείηε ην Δπίπεδν Μαζήκαηνο από ηελ αλαπηπζζόκελε ιίζηα πάλσ δεμηά ζηε ζειίδα θαη λα επηιέμεηε ην επίπεδν ζην νπνίν ζέιεηε λα δείηε ηελ πξόνδό ζαο. Να δείηε ηελ Πξόνδν αλά ελόηεηα θάλνληαο θιηθ ζην πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά από θάζε ελόηεηα γηα λα δείηε ηελ πξόνδν ζαο ζηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ ελόηεηα πνπ επηιέμαηε. Σν κεηαηξέπεηαη ζε, θαη εκθαλίδεηαη κία ππνελόηεηα πνπ έρεη θαηαλεκεκέλε ηελ πξόνδό ζαο ζηελ ελόηεηα πνπ επηιέμαηε αξρηθά αλά είδνο κειέηεο. 33

34 Σν Η Πξόνδόο κνπ Πξόνδνο αλά ελόηεηα ζαο παξέρεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επηιεγκέλν επίπεδν καζήκαηνο: Δλόηεηα Οη ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν καζήκαηνο. Αλ αλνίμεηε ηελ ππνελόηεηα κηαο ελόηεηαο καζήκαηνο ζα εκθαληζηνύλ ηα είδε κειέηεο. Οινθιήξσζε Σν κέγεζνο πνπ ζαο δείρλεη ζε ηη πνζνζηό έρεηε νινθιεξώζεη κηα ελόηεηα ή είδνο κειέηεο. Η κπάξα πξνόδνπ ζαο δείρλεη ην πνζνζηό πνπ έρεηε νινθιεξώζεη. Βαζκνινγίεο Σεζη Η βαζκνινγία γηα ην ηεζη ηεο ελόηεηαο ή ηνπ είδνπο κειέηεο. ρόιηα ρόιηα ηνπ English Discoveries Online γηα ηελ πξόνδό ζαο. Οινθιήξσζε Σάμεο αο δείρλεη ζε ηη πνζνζηό έρεη νινθιεξσζεί ε ελόηεηα ή ην είδνο κειέηεο από ην ζύλνιν ηεο νκάδαο πνπ αλήθεηε. Πξόνδνο αλά Δίδνο Μειέηεο Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξόνδνο αλά είδνο κειέηεο ζην παξάζπξν ηνπ Η Πξόνδόο κνπ γηα λα δείηε ηελ πξόνδό ζαο αλά είδνο κειέηεο. Δπίπεδν Μαζήκαηνο 34

35 ην Η Πξόνδόο Μνπ Πξόνδνο αλά είδνο κειέηεο κπνξείηε λα θάλεηε ηα αθόινπζα: Να επηιέμεηε ην Δπίπεδν Μαζήκαηνο από ηελ αλαπηπζζόκελε ιίζηα πάλσ δεμηά ζηελ νζόλε, θαη λα επηιέμεηε ην επίπεδν ζην νπνίν ζέιεηε λα δείηε ηελ πξόνδν ζαο. Να δείηε ηελ Πξόνδν αλά είδνο κειέηεο - θάλνληαο θιηθ ζην πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά από θάζε είδνο κειέηεο γηα λα δείηε ηελ πξόνδό ζαο ζην είδνο πνπ επηιέμαηε ζε όιεο ηηο ελόηεηεο. Σν κεηαηξέπεηαη ζε, θαη εκθαλίδεηαη κηα ππνελόηεηα πνπ έρεη θαηαλεκεκέλε ηελ πξόνδό ζαο ζην είδνο κειέηεο πνπ επηιέμαηε αξρηθά αλά ελόηεηα. 35

36 Σν Η Πξόνδόο κνπ Πξόνδνο αλά ελόηεηα ζαο παξέρεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επηιεγκέλν επίπεδν καζήκαηνο: Δίδνο κειέηεο Σα είδε πνπ δηδάζθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν καζήκαηνο. Αλ αλνίμεηε ηελ ππνελόηεηα ελόο είδνπο ζα εκθαληζηνύλ νη ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ απηό ην είδνο κειέηεο. Οινθιήξσζε Σν κέγεζνο πνπ ζαο δείρλεη ζε ηη πνζνζηό έρεηε νινθιεξώζεη κία ελόηεηα ή είδνο κειέηεο. Η κπάξα πξνόδνπ ζαο δείρλεη ην πνζνζηό πνπ έρεηε νινθιεξώζεη. Βαζκνινγίεο Σεζη Η βαζκνινγία γηα ην ηεζη ηεο ελόηεηαο ή ηνπ είδνπο κειέηεο. ρόιηα ρόιηα ηνπ English Discoveries Online γηα ηελ πξόνδό ζαο. Οινθιήξσζε Σάμεο αο δείρλεη ζε ηη πνζνζηό έρεη νινθιεξσζεί ε ελόηεηα ή ην είδνο κειέηεο από ην ζύλνιν ηεο νκάδαο πνπ αλήθεηε. 36

37 Κεθάιαην 3 ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΟ LISTENING αο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα αθνύζεηε ηελ αγγιηθή θαζνκηινπκέλε γιώζζα ζε κία πνηθηιία από θσλέο θαη πξνθνξέο, θαζώο θαη λα εμαζθήζεηε θαη λα εμεηάζεηε ηηο αθνπζηηθέο ηθαλόηεηέο ζαο ζηελ θαηαλόεζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. ΔΙΟΓΟ ΣΟ LISTENING Γηα λα εηζαρζείηε ζην είδνο κειέηεο Listening, θάληε θιηθ ζην (+) αξηζηεξά από ην [Listening] Δκθαλίδνληαη νη εμήο ηξεηο επηινγέο: Μειέηε Δμάζθεζε Σεζη Κάληε θιηθ ζε κηα από ηηο επηινγέο: ηε ζπλέρεηα επεμεγείηαη θάζε κία από ηηο επηινγέο. Αλ θαη κπνξείηε λα κεηαβείηε ζε όπνηα επηινγή ζέιεηε, ζαο ζπκβνπιεύνπκε λα αθνινπζήζεηε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη, πξώηα Μειέηε, ζηε ζπλέρεηα Δμάζθεζε θαη ηέινο Σεζη. 37

38 LISTENING ΜΔΛΔΣΗ Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Μειέηε γηα λα αλνίμεη ην ζρεηηθό παξάζπξν. ην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί ζα δείηε έλα θνπκπί Play. Τπάξρεη ην ελδερόκελν εκθάληζεο βίληεν. Παηήζηε ην θνπκπί Play γηα λα αθνύζεηε ην θείκελν ζην νπνίν εμεηάδεζηε. Μπνξεί λα είλαη ξαδηνθσληθή εθπνκπή, κήλπκα ζε ηειεθσλεηή, ή video clip. Μπνξείηε λα επηιέμεηε από ηα αθόινπζα: Γείηε ην θείκελν Γηα λα βιέπεηε ην θείκελν ηαπηόρξνλα κε ην θνκκάηη πνπ αθνύηε. Κάζε πξόηαζε πνπ αθνύηε θαίλεηαη ππνγξακκηζκέλε. Αθνύζηε ηκεκαηηθά Γηα λα αθνύζεηε κεκνλσκέλεο πξνηάζεηο. Απηή ε επηινγή είλαη ελεξγή όηαλ έρεηε επηιέμεη ην Γείηε ην θείκελν. Κάληε θιηθ ζηε πξόηαζε πνπ ζέιεηε λα αθνύζεηε θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Αθνύζηε ηκεκαηηθά. Γείηε ηε κεηάθξαζε Γηα λα δείηε ηε κεηάθξαζε επηιεγκέλσλ πξνηάζεσλ ζηε δηθή ζαο γιώζζα. Απηή ε επηινγή είλαη ελεξγή όηαλ έρεηε επηιέμεη ην Γείηε ην θείκελν. Κάληε θιηθ ζηε πξόηαζε πνπ ζέιεηε λα κεηαθξάζεηε, θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γείηε ηε κεηάθξαζε. 38

39 Ηρνγξαθήζηε ηνλ εαπηό ζαο Γηα λα ερνγξαθήζεηε ηνλ εαπηό ζαο λα ιέεη θνκκάηη ηνπ δηαιόγνπ. Απηή ε επηινγή είλαη ελεξγή, όηαλ έρεηε επηιέμεη ην Γείηε ην θείκελν. Γηα λα ερνγξαθήζεηε ηνλ εαπηό ζαο: 1. θάληε θιηθ ζηελ επηινγή πνπ ζέιεηε λα δηαβάζεηε δπλαηά, ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Ηρνγξαθήζηε ηνλ εαπηό ζαο. 2. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν, ζην νπνίν θάληε θιηθ ζην γηα λα αθνύζεηε ηελ πξόηαζε. δηαβάδεη 3. Μόιηο ηειεηώζεη ε πξόηαζε θαη ελεξγνπνηεζεί ην θάληε θιηθ πάλσ ηνπ γηα λα ερνγξαθήζεηε ηνλ εαπηό ζαο λα ηε πξόηαζε. Μηιήζηε απεπζείαο ζην κηθξόθσλν, αξγά θαη θαζαξά. Σν θόθθηλν θσο δείρλεη όηη ην κηθξόθσλό ζαο δνπιεύεη ζσζηά. Δάλ δελ αλάςεη ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ κηθξνθώλνπ ζαο. 4. Γείηε ηε κπάξα ζην δεμί κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ερνγξάθεζεο γηα λα ειέγμεηε ηελ αθξίβεηα ηεο ερνγξάθεζήο ζαο. 5. Κάληε θιηθ ζην γηα λα αθνύζεηε ηελ ερνγξάθεζή ζαο. 6. Κάληε θιηθ ζην Send to teacher γηα λα ζηείιεηε αλ ζέιεηε ηελ ερνγξάθεζή ζαο ζηνλ θαζεγεηή ζαο. Γείηε ην θείκελν Γηα λα δείηε νιόθιεξν ην θείκελν. Γείηε ζε πιήξε νζόλε Γηα λα δείηε ην βίληεν ζε πιήξε νζόλε θάληε θιηθ ζην Παηήζηε ESC ζην πιεθηξνιόγηό ζαο γηα λα επαλαθέξεηε ηελ εηθόλα ζην αξρηθό ηεο κέγεζνο. Αλ ν θαζεγεηήο έρεη θάλεη εμ νξηζκνύ επηινγέο, ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεηε κόλν από ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. 39

40 LISTENING ΔΞΑΚΗΗ Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δμάζθεζε γηα λα αλνίμεηε ην ζρεηηθό παξάζπξν. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ Δμάζθεζε γηα λα αλαπηύμεηε ηελ αθνπζηηθή ζαο ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ζηα αγγιηθά. Αξηζκόο ζειίδσλ Οδεγίεο Άζθεζε Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ζειίδεο γηα ηελ άζθεζε, θάληε θιηθ πάλσ ζηνπο αξηζκνύο ησλ ζειίδσλ γηα λα πεξηεγεζείηε ζηηο ζειίδεο ηεο άζθεζεο. ε θάζε ζειίδα εμάζθεζεο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο εμεγνύλ πώο ζα επηιύζεηε ηελ άζθεζε: αθνύζηε ην θείκελν, ζύξηε ηηο απαληήζεηο ζηε ζσζηή ζέζε, επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε από πνιιαπιέο επηινγέο, ζεκεηώζηε ην ζσζηό/ιάζνο, θηι. Γηα πιεξνθνξίεο πάλσ ζηα είδε αζθήζεσλ, αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 7: Δίδε Αζθήζεσλ. 40

41 Γηα λα νινθιεξώζεηε κία ζειίδα εμάζθεζεο, κπνξείηε λα επηιέμεηε από ηα αθόινπζα: Έιεγρνο απάληεζεο Γηα λα δείηε πνηέο από ηηο απαληήζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηέο δελ είλαη. Σν English Discoveries Online πξνζζέηεη έλα δίπια ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο ή έλα δίπια ζηηο ιαλζαζκέλεο. Κάληε θιηθ ζην Έιεγρνο απάληεζεο γηα λα δηαγξαθνύλ νη πξνεγνύκελεο απαληήζεηο θαη λα πξνζπαζήζεηε μαλά λα βξείηε ηηο ζσζηέο. Γείηε ηελ απάληεζε Γηα λα δείηε όιεο ηηο ζσζηέο απαληήζεηο. Σν English Discoveries Online ζπκπιεξώλεη όιεο ηηο εξσηήζεηο κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο. Καζαξηζκόο Γηα λα ζβήζεηε όιεο ηηο απαληήζεηο ζαο. Σώξα κπνξείηε λα εηζάγεηε μαλά ηηο απαληήζεηο. LISTENING ΣΔΣ Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Σεζη γηα λα αλνίμεη ην ζρεηηθό παξάζπξν. αο παξνπζηάδεηαη έλα ζύληνκν ηεζη γηα έλα θείκελν πνπ αθνύζαηε θαη εμαζθεζήθαηε. Μόιηο ππνβάιεηε ην ηεζη, ην English Discoveries Online ειέγρεη ηηο απαληήζεηο ζαο θαη ζαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα. Κάληε θιηθ ζην Έλαξμε Test. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ ηεζη θαη ζαο δείρλεη ηελ πξώηε εξώηεζε από ην ζύλνιν ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ηεζη. Αξηζκόο ζειίδσλ Οδεγίεο Άζθεζε Αθνύζηε μαλά ην θείκελν 41

42 Γηα λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά θάζε εξώηεζε θαη απαληήζηε. Δάλ ην επηζπκείηε, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην θαη λα αθνύζεηε ην θείκελν μαλά. Αλ δε γλσξίδεηε θάπνηα απάληεζε, κπνξείηε λα ηελ πξνζπεξάζεηε, λα γπξίζεηε πίζσ αξγόηεξα θαη λα ηε ζθεθηείηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηνπο αξηζκνύο γηα λα κεηαθέξεζηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ επηζπκείηε. Αθνύ ειέγμεηε ηηο απαληήζεηο ζαο, θάληε θιηθ ζην Τπνβνιή ηεζη. Βιέπνληαο ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Σεζη Σν English Discoveries Online ειέγρεη ην ηεζη ζαο θαη ζαο δείρλεη ην απνηέιεζκά ηνπ. Πηζαλά απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη είλαη: 100% - Σέιεηα! 85-99% - Πνιύ Καιά! 75-84% - Καιά! 60-74% - Πξνζπαζήζηε λα βειηηώζεηε ηε βαζκνινγία ζαο! 0-59% - Πξέπεη λα μαλαθάλεηε ην ηεζη! Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζε κία εξώηεζε, λα δείηε ηελ απάληεζή ζαο, ηε ζσζηή απάληεζε θαη ην θνκκάηη πνπ αλαθέξεηαη ζε απηή κέζα ζην θείκελν. 42

43 Κεθάιαην 4 ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΟ READING αο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαβάζεηε θαη λα έρεηε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κέζα από δηαθνξεηηθά ήδε θεηκέλσλ, λα ελδπλακώζεηε, λα εμαζθήζεηε θαη λα εμεηάζεηε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ. ΔΙΟΓΟ ΣΟ READING Γηα λα εηζαρζείηε ζην είδνο κειέηεο Reading, θάληε θιηθ ζην (+) αξηζηεξά από ην [Reading]. Δκθαλίδνληαη νη εμήο ηξεηο επηινγέο: Μειέηε Δμάζθεζε Σεζη Κάληε θιηθ ζε κία από ηηο επηινγέο: ηε ζπλέρεηα θάζε κία από ηηο επηινγέο επεμεγείηαη. Αλ θαη κπνξείηε λα κεηαβείηε ζε όπνηα επηινγή ζέιεηε, ζαο ζπκβνπιεύνπκε λα αθνινπζήζεηε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη, πξώηα Μειέηε, ζηε ζπλέρεηα Δμάζθεζε θαη ηέινο Σεζη. 43

44 READING ΜΔΛΔΣΗ Κάληε θιηθ ζην Reading γηα λα αλνίμεη ην ζρεηηθό παξάζπξν. Δκθαλίδεηαη έλα θείκελν, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη θεηκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: εμηζηόξεζε, θαξη πνζηάι, άξζξν, αλαθνξά, γξάκκα, δηαθήκηζε, εηδνπνίεζε θηι. Κείκελν Αξηζκνί ειίδσλ Αλ ην θείκελν είλαη κεγαιύηεξν από κία ζειίδα, θάληε θιηθ ζηνπο αξηζκνύο ζειίδσλ ζην θάησ κέξνο θαη πεξηεγεζείηε ζην θείκελν. αο πξνηείλνπκε λα δηαβάζεηε κία θνξά ην θείκελν κε ηελ εζπρία ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεηε από ηα αθόινπζα: Αθνύζηε ην όιν Γηα λα αθνύζεηε ην θείκελν. Καζώο αθνύηε ην θείκελν, ε πξόηαζε πνπ δηαβάδεηαη θάζε θνξά ππνγξακκίδεηαη. Αθνύζηε ηκεκαηηθά Γηα λα αθνύζεηε κία ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε. Κάληε θιηθ ζηελ πξόηαζε πνπ ζέιεηε λα αθνύζεηε. Γείηε ηε κεηάθξαζε Γηα λα δείηε ηε κεηάθξαζε κηαο επηιεγκέλεο πξόηαζεο ζηε γιώζζα ζαο. Κάληε θιηθ ζηελ πξόηαζε πνπ ζέιεηε λα κεηαθξαζηεί. Κεληξηθή ηδέα γηα λα δείηε ηελ θεληξηθή ηδέα. Οη πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα είλαη ππνγξακκηζκέλεο. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ζειίδεο, πεξηεγεζείηε γηα λα δείηε όιεο ηηο ππνγξακκηζκέλεο πξνηάζεηο. Λέμεηο θιεηδηά Γηα λα δείηε ηηο ιέμεηο θιεηδηά ηνπ θεηκέλνπ. Οη ιέμεηο θιεηδηά είλαη ππνγξακκηζκέλεο. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ζειίδεο, πεξηεγεζείηε γηα λα δείηε όιεο ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο. 44

45 Κάληε θιηθ ζε κία ιέμε θιεηδί γηα λα δείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηή ηε ιέμε. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ ζαο επηηξέπεη λα αθνύζεηε πώο πξνθέξεηαη ε ιέμε θαη λα δηαβάζεηε έλα παξάδεηγκα πξόηαζεο πνπ επεμεγεί πώο ρξεζηκνπνηείηαη. Λέμεηο αλαθνξάο Γηα λα δείηε ηηο ιέμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε άιιεο ζην θείκελν. Γηα παξάδεηγκα: John, his, he είλαη ππνγξακκηζκέλεο κε θίηξηλν ρξώκα, ελώ νη Alison, her, she είλαη ππνγξακκηζκέλεο κε πξάζηλν. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ζειίδεο, πεξηεγεζείηε γηα λα δείηε όιεο ηηο αλαθνξηθέο ιέμεηο. Δθηύπσζε Γηα λα εθηππώζεηε ην θείκελν. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν, πνπ ζαο επηηξέπεη λα εθηππώζεηε νιόθιεξν ην θείκελν ή ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο. READING ΔΞΑΚΗΗ Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δμάζθεζε γηα λα αλνίμεηε ην ζρεηηθό παξάζπξν. Υξεζηκνπνηήζηε ην γηα λα εμαζθήζεηε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ. Αξηζκνί ειίδσλ Οδεγίεο Άζθεζε Δάλ ππάξρνπλ παξαπάλσ από κηα ζειίδεο γηα ηελ άζθεζε, θάληε θιηθ πάλσ ζηνπο αξηζκνύο ησλ ζειίδσλ γηα λα πεξηεγεζείηε ζηηο ζειίδεο ηεο άζθεζεο. ε θάζε ζειίδα εμάζθεζεο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο εμεγνύλ πώο ζα επηιύζεηε ηελ άζθεζε: αθνύζηε ην θείκελν, ζύξηε ηηο απαληήζεηο ζηε ζσζηή ζέζε, επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε από πνιιαπιέο επηινγέο, ζεκεηώζηε ην ζσζηό/ιάζνο, θηι. Γηα πιεξνθνξίεο πάλσ ζηα είδε αζθήζεσλ, αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 7: Δίδε Αζθήζεσλ. 45

46 Γηα λα νινθιεξώζεηε κία ζειίδα εμάζθεζεο, κπνξείηε λα επηιέμεηε από ηα αθόινπζα: Έιεγρνο απάληεζεο Γηα λα δείηε πνηέο από ηηο απαληήζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηέο δελ είλαη. Σν English Discoveries Online πξνζζέηεη έλα δίπια ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο ή έλα δίπια ζηηο ιαλζαζκέλεο. Κάληε θιηθ ζην Έιεγρνο απάληεζεο γηα λα δηαγξαθνύλ νη πξνεγνύκελεο απαληήζεηο θαη λα πξνζπαζήζεηε μαλά λα βξείηε ηηο ζσζηέο. Γείηε ηελ απάληεζε Γηα λα δείηε όιεο ηηο ζσζηέο απαληήζεηο. Σν English Discoveries Online ζπκπιεξώλεη όιεο ηηο εξσηήζεηο κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο. Καζαξηζκόο Γηα λα δηαγξάςεηε όιεο ηηο απαληήζεηο ζαο. Σώξα κπνξείηε λα εηζάγεηε μαλά ηηο απαληήζεηο. Γείηε ην θείκελν Γηα λα δείηε ην θείκελν. Θα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν όπνπ ζα κπνξείηε λα δηαβάζεηε ην θείκελν. READING ΣΔΣ Κάληε θιηθ ζην Σεζη γηα λα αλνίμεη ην ζρεηηθό παξάζπξν. Παξαηίζεηαη έλα ζύληνκν ηεζη γηα έλα θείκελν πνπ κόιηο αθνύζαηε θαη εμαζθεζήθαηε. Αθνύ ππνβάιεηε ην ηεζη, ην English Discoveries Online ειέγρεη ηηο απαληήζεηο ζαο θαη ζαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα. Κάληε θιηθ ζην Έλαξμε Test. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ ηεζη θαη ζαο δείρλεη ηελ πξώηε εξώηεζε από ην ζύλνιν ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ηεζη. Αξηζκνί ειίδσλ Οδεγίεο Δξσηήζεηο Γηα λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά θάζε εξώηεζε θαη απαληήζηε. 46

47 Δάλ ην επηζπκείηε κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή δείηε ην θείκελν θαη λα δηαβάζεηε ην θείκελν μαλά. Αλ δε γλσξίδεηε θάπνηα απάληεζε κπνξείηε λα ηελ πξνζπεξάζεηε, λα γπξίζεηε πίζσ αξγόηεξα θαη λα ηε ζθεθηείηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηνπο αξηζκνύο γηα λα κεηαθέξεζηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ επηζπκείηε. Αθνύ ειέγμεηε ηηο απαληήζεηο ζαο θάληε θιηθ ζην Τπνβνιή ηεζη. Βιέπνληαο ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Σεζη Σν English Discoveries Online ειέγρεη ην ηεζη ζαο θαη ζαο δείρλεη ην απνηέιεζκά ηνπ. Πηζαλά απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη είλαη: 100% - Σέιεηα! 85-99% - Πνιύ Καιά! 75-84% - Καιά! 60-74% - Πξνζπαζήζηε λα βειηηώζεηε ηε βαζκνινγία ζαο! 0-59% - Πξέπεη λα μαλαθάλεηε ην ηεζη! Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζε κία εξώηεζε, θαη λα δείηε ηελ απάληεζή ζαο, ηε ζσζηή απάληεζε θαη ην θνκκάηη πνπ αλαθέξεηαη ζε απηή κέζα ζην θείκελν. 47

48 Κεθάιαην 5 ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΟ SPEAKING αο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα κηιήζεηε αγγιηθά θαη λα πάξεηε κέξνο αθόκα θαη ζε δηάινγν. ΔΙΟΓΟ ΣΟ SPEAKING Γηα λα εηζέιζεηε ζην είδνο κειέηεο Speaking, θάληε θιηθ ζην (+) αξηζηεξά από ην [Speaking]. Δκθαλίδνληαη νη εμήο επηινγέο: Μειέηε Δμάζθεζε 1 Δμάζθεζε 2 ην Speaking κπνξεί λα βξείηε πεξηζζόηεξεο από κία επηινγέο γηα εμάζθεζε. Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην Δμάζθεζε 2, αλαηξέμηε ζην Speaking Δμάζθεζε 2. Κάληε θιηθ ζε κία από ηηο 2 επηινγέο ηεο εμάζθεζεο. Κάζε κία επηινγή πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Αλ θαη κπνξείηε λα επηιέμεηε όπνηα ζέιεηε, ζαο πξνηείλνπκε λα μεθηλήζεηε από ην Μειέηε θαη κεηά Δμάζθεζε. ηηο ελόηεηεο κε πεξηζζόηεξεο από κηα επηινγέο Δμάζθεζεο, λα νινθιεξώλεηε πξώηα ην Δμάζθεζε 1 θαη κεηά ην Δμάζθεζε 2. 48

49 SPEAKING ΜΔΛΔΣΗ Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Μειέηε γηα λα αλνίμεη ην ζρεηηθό παξάζπξν. ηαλ αλνίμεη ην παξάζπξν, ζα εκθαλίδεηαη ην πξώην θαξέ από έλα θιηπ θαξηνύλ. Κνπκπί εθθίλεζεο θιηπ Πιαίζην θεηκέλνπ Κάληε θιηθ ζην επηινγέο: γηα λα μεθηλήζεη ην θιηπ θαη λα αθνύζεηε ην δηάινγν. Έρεηε ηηο εμήο Γείηε ην θείκελν Γηα λα δείηε ηηο ιεδάληεο ηνπ δηαιόγνπ. Η πξόηαζε πνπ δηαβάδεηαη είλαη ππνγξακκηζκέλε. Κάληε θιηθ ζηα βέιε δεμηά από ην πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ, αλ ζέιεηε λα κεηαθεξζείηε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ δηαιόγνπ. Αθνύζηε ηκεκαηηθά Γηα λα αθνύζεηε κεκνλσκέλα θνκκάηηα ηνπ δηαιόγνπ. Η επηινγή απηή είλαη ελεξγή κόλν όηαλ είλαη επηιεγκέλν ην Γείηε ην θείκελν. Κάληε θιηθ ζηελ πξόηαζε πνπ ζέιεηε λα αθνύζεηε θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Αθνύζηε ηκεκαηηθά. Γείηε ηε κεηάθξαζε Γηα λα δείηε ηε κεηάθξαζε επηιεγκέλσλ πξνηάζεσλ ζηελ εγρώξηα γιώζζα ζαο. Κάληε θιηθ ζηελ πξόηαζε πνπ επηζπκείηε λα κεηαθξαζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γείηε ηε κεηάθξαζε. Ηρνγξαθήζηε ηνλ εαπηό ζαο Γηα λα ερνγξαθήζεηε ηνλ εαπηό ζαο θαζώο δηαβάδεηε θνκκάηηα ηνπ δηαιόγνπ. Η επηινγή απηή είλαη ελεξγή όηαλ είλαη επηιεγκέλν ην Γείηε ην θείκελν. Γηα λα ερνγξαθήζεηε ηνλ εαπηό ζαο: 49

50 1. Κάληε θιηθ ζηελ πξόηαζε πνπ επηζπκείηε λα δηαβάζεηε δπλαηά θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Ηρνγξαθήζηε ηνλ εαπηό ζαο. 2. ηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη, θάληε θιηθ ζην γηα λα αθνύζεηε ηελ πξόηαζε. 3. ηαλ εκθαληζηεί ε ιέμε SPEAK, θάληε θιηθ ζην γηα λα ερνγξαθήζεηε ηνλ εαπηό ζαο λα δηαβάδεη ηελ πξόηαζε. Μηιήζηε αξγά θαη θαζαξά θαηεπζείαλ ζην κηθξόθσλν. Σν θόθθηλν ιακπάθη δείρλεη πώο ην κηθξόθσλό ζαο είλαη ζπλδεδεκέλν ζσζηά. Αλ δελ αλάβεη, ειέγμηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ κηθξνθώλνπ ζαο. Αλαηξέμηε ζηελ κπάξα ζηε δεμηά κεξηά ηνπ πίλαθα ερνγξάθεζεο γηα λα δείηε ην πνζνζηό αθξίβεηαο ηεο ερνγξάθεζήο ζαο. 4. θάληε θιηθ ζην γηα λα αθνύζεηε ηελ ερνγξάθεζή ζαο. Γείηε ην θείκελν Γηα λα δείηε νιόθιεξν ην θείκελν. SPEAKING ΔΞΑΚΗΗ Κάληε θιηθ ζην Δμάζθεζε γηα λα αλνίμεη ην ζρεηηθό παξάζπξν, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα εμαζθήζεηε ηηο ηθαλόηεηεο ζαο ζην Speaking. Δάλ ην πξόγξακκα αλαγλώξηζεο θσλήο δε βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ζα ιάβεηε έλα κήλπκα. Αθνινπζήζηε ηηο επί ηεο νζόλεο νδεγίεο γηα λα ην εγθαηαζηήζεηε. Πίλαθαο Οδεγηώλ Πίλαθαο Ηρνγξάθεζεο Δπηινγή Οκηιεηή Πιαίζην Κεηκέλνπ Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζηνλ πίλαθα νδεγηώλ. Θα ζαο θαζνδεγήζνπλ ζηα επόκελα βήκαηα: 1. Δπηιέμηε ηνλ νκηιεηή πνπ ζέιεηε λα παξαζηήζεηε, θάλνληαο θιηθ ζην βέινο θνληά ζηνλ νκηιεηή. Σν πξώην ηκήκα ηνπ δηαιόγνπ εκθαλίδεηαη κέζα ζην πιαίζην θεηκέλνπ. 50

51 Μόιηο εκθαληζηεί ν θσηεηλόο δείθηεο δίπια ζηελ πξόηαζε ζα είλαη ε ζεηξά ζαο λα κηιήζεηε. 2. Κάληε θιηθ ζην γηα λα μεθηλήζεηε. Μόιηο εκθαληζηεί ε παξόηξπλζε SPEAK είλαη ε ζεηξά ζαο λα κηιήζεηε. Σν θόθθηλν ιακπάθη δείρλεη πσο ην κηθξόθσλό ζαο είλαη ζπλδεδεκέλν ζσζηά. Αλ δελ αλάβεη, ειέγμηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ κηθξνθώλνπ ζαο. 3. Μηιήζηε ζην κηθξόθσλν αξγά θαη θαζαξά. Αλ ε εθθώλεζή ζαο γίλεη δεθηή από ην English Discoveries Online, εκθαλίδεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ δηαιόγνπ. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 2 θαη 3 κέρξη λα θηάζεηε ζην ηέινο ηνπ δηαιόγνπ. Αλ ε εθθώλεζή ζαο δε γίλεη δεθηή από ην English Discoveries Online, πξνζπαζήζηε μαλά επαλαιακβάλνληαο ηα βήκαηα 2 θαη 3. Αλ εμαθνινπζείηε λα κελ επηηπγράλεηε θαη ζέιεηε λα ζπλερίζεηε, θάληε θιηθ ζην επόκελν θνκκάηη ηνπ δηαιόγνπ. γηα λα πξνρσξήζεηε ζην 4. ηαλ θηάζεηε ζην ηέινο ηνπ δηαιόγνπ, κπνξείηε λα θάλεηε ηα εμήο: Κιηθ ζην γηα λα αθνύζεηε ηελ ερνγξάθεζε ηνπ εαπηνύ ζαο πνπ παίξλεη κέξνο ζηνλ δηάινγν. Κιηθ ζην γηα λα δηαγξάςεηε ηελ ερνγξάθεζή ζαο θαη λα μεθηλήζεηε μαλά. 51

52 SPEAKING ΔΞΑΚΗΗ 2 Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δμάζθεζε 2 γηα λα αλνίμεη ην ζρεηηθό παξάζπξν, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα εμαζθήζεηε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο ζην Speaking. Πίλαθαο Οδεγηώλ Πιαίζην Κεηκέλνπ Πίλαθαο Ηρνγξάθεζεο Γηάινγνο κε Κηλνύκελεο Δηθόλεο θαη Κείκελν Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζηνλ Πίλαθα νδεγηώλ. Θα ζαο νδεγήζνπλ ζηα επόκελα βήκαηα: 1. Κάληε θιηθ ζην γηα λα μεθηλήζεηε. Η θηλνύκελε εηθόλα εθθσλεί κία πξόηαζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην Γηάινγν κε θηλνύκελεο εηθόλεο θαη θείκελν. 2. ηαλ είλαη ε δηθή ζαο ζεηξά λα κηιήζεηε, εκθαλίδεηαη ε παξόηξπλζε SPEAK. Κάληε θιηθ ζην δίπια ζηελ πξόηαζε πνπ ζέιεηε λα εθθσλήζεηε. Σν θόθθηλν ιακπάθη δείρλεη πσο ην κηθξόθσλό ζαο είλαη ζπλδεδεκέλν ζσζηά. Αλ δελ αλάβεη, ειέγμηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ κηθξνθώλνπ ζαο. 3. Μηιήζηε ζην κηθξόθσλν αξγά θαη θαζαξά. Αλ ε εθθώλεζή ζαο γίλεη δεθηή από ην English Discoveries Online, εκθαλίδεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ δηαιόγνπ. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 2 θαη 3 κέρξη λα θηάζεηε ζην ηέινο ηνπ δηαιόγνπ. Αλ ε εθθώλεζή ζαο δελ γίλεη δεθηή από ην English Discoveries Online, πξνζπαζήζηε μαλά επαλαιακβάλνληαο ηα βήκαηα 2 θαη 3. Αλ εμαθνινπζείηε λα κελ επηηπγράλεηε θαη ζέιεηε λα ζπλερίζεηε, θάληε θιηθ ζην πξνρσξήζεηε ζην επόκελν θνκκάηη ηνπ δηαιόγνπ. γηα λα 4. ηαλ θηάζεηε ζην ηέινο ηνπ δηαιόγνπ, κπνξείηε λα θάλεηε ηα εμήο: Κιηθ ζην γηα λα αθνύζεηε ηελ ερνγξάθεζε ηνπ εαπηνύ ζαο πνπ παίξλεη κέξνο ζην δηάινγν. Κιηθ ζην γηα λα δηαγξάςεηε ηελ ερνγξάθεζή ζαο θαη λα μεθηλήζεηε μαλά. 52

53 Κεθάιαην 6 ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΟ GRAMMAR αο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα κάζεηε ηα γξακκαηηθά θαηλόκελα, λα εμαζθεζείηε ζηε ρξήζε ηνπο θαη λα εμεηάζεηε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο ζηε ρξήζε ηνπο. ΔΙΟΓΟ ΣΟ GRAMMAR Γηα λα εηζέιζεηε ζην είδνο κειέηεο Reading, θάληε θιηθ ζην (+) αξηζηεξά από ην [Grammar]. Δκθαλίδνληαη νη εμήο ηξεηο επηινγέο: Μειέηε Δμάζθεζε Σεζη Κάληε θιηθ ζε κία από ηηο επηινγέο: ηε ζπλέρεηα θάζε κία από ηηο επηινγέο επεμεγείηαη. Αλ θαη κπνξείηε λα κεηαβείηε ζε όπνηα επηινγή ζέιεηε, ζαο ζπκβνπιεύνπκε λα αθνινπζήζεηε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη, πξώηα Μειέηε, ζηε ζπλέρεηα Δμάζθεζε θαη ηέινο Σεζη. 53

54 GRAMMAR ΜΔΛΔΣΗ Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Grammar γηα λα αλνίμεη ην ζρεηηθό παξάζπξν. Δκθαλίδεηαη κία εηθόλα, κε έλα θνπκπί αθξηβώο από θάησ. Κάληε θιηθ ζην γηα λα αθνύζεηε θαη λα δείηε ηελ θηλνύκελε εηθόλα κε ην παξάδεηγκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν γξακκαηηθό θαηλόκελν ή δνκή. Γηα λα μεθηλήζεηε ηε κειέηε ζαο ζην Grammar: 1. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γείηε ηελ εμήγεζε γηα λα κάζεηε ζρεηηθά κε ην γξακκαηηθό θαηλόκελν. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ζειίδεο, θάληε θιηθ ζηνλ αξηζκό ηεο ζειίδαο ζην θάησ κέξνο γηα λα πεξηεγεζείηε ζηηο ζειίδεο πνπ ζέιεηε. 2. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Γείηε ην θείκελν γηα λα δείηε ηελ θηλνύκελε εηθόλα κε ην ζρεηηθό παξάδεηγκα. 54

55 GRAMMAR ΔΞΑΚΗΗ Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δμάζθεζε γηα λα αλνίμεηε ην ζρεηηθό παξάζπξν. Υξεζηκνπνηήζηε ην γηα λα εμαζθήζεηε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο ζηα γξακκαηηθά θαηλόκελα. Αξηζκνί ειίδσλ Οδεγίεο Άζθεζε Δάλ ππάξρνπλ παξαπάλσ από κία ζειίδεο γηα ηελ άζθεζε, θάληε θιηθ πάλσ ζηνπο αξηζκνύο ησλ ζειίδσλ γηα λα πεξηεγεζείηε ζηηο ζειίδεο ηεο άζθεζεο. ε θάζε ζειίδα εμάζθεζεο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο εμεγνύλ πώο ζα επηιύζεηε ηελ άζθεζε: αθνύζηε ην θείκελν, ζύξηε ηηο απαληήζεηο ζηε ζσζηή ζέζε, επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε από πνιιαπιέο επηινγέο, ζεκεηώζηε ην ζσζηό/ιάζνο, θηι. Γηα πιεξνθνξίεο πάλσ ζηα είδε αζθήζεσλ, αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 7: Δίδε Αζθήζεσλ. Γηα λα νινθιεξώζεηε κία ζειίδα εμάζθεζεο, κπνξείηε λα επηιέμεηε από ηα αθόινπζα: Έιεγρνο απάληεζεο Γηα λα δείηε πνηέο από ηηο απαληήζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηέο δελ είλαη. Σν English Discoveries Online πξνζζέηεη έλα δίπια ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο ή έλα δίπια ζηηο ιαλζαζκέλεο. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Έιεγρνο απάληεζεο γηα λα δηαγξαθνύλ νη πξνεγνύκελεο απαληήζεηο θαη λα πξνζπαζήζεηε μαλά λα βξείηε ηηο ζσζηέο. Γείηε ηελ απάληεζε Γηα λα δείηε όιεο ηηο ζσζηέο απαληήζεηο. Σν English Discoveries Online ζπκπιεξώλεη όιεο ηηο εξσηήζεηο κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο. Καζαξηζκόο Γηα λα ζβήζεηε όιεο ηηο απαληήζεηο ζαο. Σώξα κπνξείηε λα εηζάγεηε μαλά ηηο απαληήζεηο. Γείηε ηελ εμήγεζε Γηα λα δείηε ηελ εμήγεζε ηνπ γξακκαηηθνύ θαηλνκέλνπ. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ ζαο παξνπζηάδεη ηελ εμήγεζε. 55

56 GRAMMAR ΣΔΣ Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Σεζη γηα λα αλνίμεη ην ζρεηηθό παξάζπξν. αο παξνπζηάδεηαη έλα ζύληνκν ηεζη γηα έλα γξακκαηηθό θαηλόκελν πνπ κάζαηε θαη εμαζθεζήθαηε. Μόιηο ππνβάιεηε ην ηεζη, ην English Discoveries Online ειέγρεη ηηο απαληήζεηο ζαο θαη ζαο δίλεη ηα απνηειέζκαηα Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Έλαξμε Test. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηνπ ηεζη θαη ζαο δείρλεη ηε πξώηε εξώηεζε από ην ζύλνιν ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ηεζη. Γηα λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά θάζε εξώηεζε θαη απαληήζηε. Δάλ ην επηζπκείηε, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή Γείηε ηελ εμήγεζε, γηα λα δείηε ηελ εμήγεζε ηνπ γξακκαηηθνύ θαηλνκέλνπ. Αλ δε γλσξίδεηε θάπνηα απάληεζε, κπνξείηε λα ηελ πξνζπεξάζεηε, λα γπξίζεηε πίζσ αξγόηεξα θαη λα ηε ζθεθηείηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηνπο αξηζκνύο γηα λα κεηαθέξεζηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ επηζπκείηε. Αθνύ ειέγμεηε ηηο απαληήζεηο ζαο, θάληε θιηθ ζην Τπνβνιή ηεζη. 56

57 Βιέπνληαο ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Σεζη Σν English Discoveries Online ειέγρεη ην ηεζη ζαο θαη ζαο δείρλεη ην απνηέιεζκά ηνπ. Πηζαλά απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη είλαη: 100% - Σέιεηα! 85-99% - Πνιύ Καιά! 75-84% - Καιά! 60-74% - Πξνζπαζήζηε λα βειηηώζεηε ηε βαζκνινγία ζαο! 0-59% - Πξέπεη λα μαλαθάλεηε ην ηεζη! Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζε κία εξώηεζε, λα δείηε ηελ απάληεζή ζαο, ηε ζσζηή απάληεζε θαη ην θνκκάηη πνπ αλαθέξεηαη ζε απηή κέζα ζην θείκελν 57

58 Κεθάιαην 7 ΔΙΓΗ ΑΚΗΔΩΝ Σν θεθάιαην απηό θαηεγνξηνπνηεί ηα πην ζεκαληηθά είδε αζθήζεσλ, κε νδεγίεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ζε πνηό είδνο κειέηεο κπνξείηε λα βξείηε ην θάζε είδνο άζθεζεο, θαζώο θαη παξάδεηγκα γηα ην θάζε έλα από απηά. ΔΡΩΣΗΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΠΙΛΟΓΩΝ - ΓΔΝΙΚΔ ε απηέο ηηο αζθήζεηο, ζηηο νπνίεο εηζέξρεζζε κπνξείηε λα θάλεηε αλαζθόπεζε ηνπ παξερόκελνπ πιηθνύ (αθνπζηηθό ή θείκελν) θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο. Γηα θάζε εξώηεζε πνπ δηαβάδεηε, θάλεηε θιηθ ζην πιαίζην δίπια ζηε ζσζηή απάληεζε. Γηα λα αιιάμεηε κία απάληεζε, θάληε θιηθ ζε έλα δηαθνξεηηθό θνπηάθη. Η ύπαξμε πεξηζζνηέξσλ από κία απαληήζεσλ ζα δηεπθξηλίδεηαη ζηηο νδεγίεο. Δίδνο κειέηεο Reading Σξόπνο κειέηεο Δμάζθεζε Σεζη Παξάδεηγκα 58

59 Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Listening Δμάζθεζε Σεζη Παξάδεηγκα ΔΡΩΣΗΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΠΙΛΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ε απηέο ηηο αζθήζεηο, γηα θάζε εξώηεζε, αθνύζηε ην ζρεηηθό ηκήκα από ην θείκελν θάλνληαο θιηθ ζην θίηξηλν βειάθη δίπια από ηελ εξώηεζε θαη κεηά θάληε θιηθ ζην θνπηάθη δίπια ζηε ζσζηή απάληεζε. Γηα λα αιιάμεηε κία απάληεζε, θάληε θιηθ ζε έλα άιιν θνπηάθη. Γηα λα αθνύζεηε όιν ην θείκελν, θάληε θιηθ ζην θάησ από ηε ζπζθεπή ήρνπ πνπ απεηθνλίδεηαη. Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Listening Δμάζθεζε Παξάδεηγκα 59

60 ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΔΝΩΝ - ΓΔΝΙΚΔ ε απηέο ηηο αζθήζεηο, εηζαρζείηε θαη επαλαιάβεηε ην παξερόκελν πιηθό (αθνπζηηθό ή γξαπηό θείκελν) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώζηε ηηο πξνηάζεηο, θάλνληαο θιηθ ζην βέινο κέζα ζην θελό, γηα λα εκθαληζηεί ε ιίζηα κε ηηο πξνηεηλόκελεο ιέμεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ζπκπιεξσζεί ε πξόηαζε. Κάληε θιηθ ζηε ιέμε πνπ νινθιεξώλεη θαιύηεξα ηελ πξόηαζε. Γηα λα αιιάμεηε κία απάληεζε, θάληε θιηθ ζην βέινο μαλά θαη επηιέμηε κία άιιε ιέμε. Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Reading Δμάζθεζε Σεζη Παξάδεηγκα 60

61 Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Listening Δμάζθεζε Σεζη Παξάδεηγκα 61

62 ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ε απηέο ηηο αζθήζεηο, γηα θάζε εξώηεζε, αθνύζηε ην ζρεηηθό ηκήκα από ην θείκελν θάλνληαο θιηθ ζην θίηξηλν βειάθη δίπια από ηελ εξώηεζε ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώζηε ηηο πξνηάζεηο, θάλνληαο θιηθ ζην βέινο κέζα ζην θελό, γηα λα εκθαληζηεί ε ιίζηα κε ηηο πξνηεηλόκελεο ιέμεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ζπκπιεξσζεί ε πξόηαζε. Κάληε θιηθ ζηε ιέμε πνπ νινθιεξώλεη θαιύηεξα ηελ πξόηαζε. Γηα λα αιιάμεηε κία απάληεζε, θάληε θιηθ ζην βέινο μαλά θαη επηιέμηε κία άιιε ιέμε. Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Listening Δμάζθεζε Παξάδεηγκα 62

63 CLOZE ΓΔΝΙΚΔ ε απηέο ηηο αζθήζεηο, εηζαρζείηε θαη επαλαιάβεηε ην παξερόκελν πιηθό (αθνπζηηθό ή γξαπηό θείκελν) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώζηε ηηο πξνηάζεηο. Γηα θάζε θελό, θάληε θιηθ ζηε ιέμε από ην πιαίζην, πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο άζθεζεο, ε νπνία ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηε πξόηαζε πνπ ζέιεηε λα ζπκπιεξώζεηε. ύξηε θαη αθήζηε ηε ιέμε ζην θελό. Γηα λα ηνπνζεηήζεηε ηε ιέμε ζε έλα άιιν θελό, θάληε θιηθ ζηε ιέμε μαλά, ζύξηε θαη αθήζηε ηε ζην άιιν θελό. Γηα λα επηζηξέςεηε ηε ιέμε πάιη ζην αξρηθό πιαίζην, ζύξηε ηε θαη αθήζηε ηε ζην πιαίζην. Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Reading Δμάζθεζε Σεζη Παξάδεηγκα 63

64 Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Listening Δμάζθεζε Σεζη Παξάδεηγκα Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Grammar Δμάζθεζε Σεζη Παξάδεηγκα 64

65 CLOZE ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ε απηέο ηηο αζθήζεηο, γηα θάζε εξώηεζε, αθνύζηε ην ζρεηηθό ηκήκα από ην θείκελν θάλνληαο θιηθ ζην θίηξηλν βειάθη δίπια από ηελ εξώηεζε ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώζηε ηηο πξνηάζεηο. Γηα λα αθνύζεηε όιν ην θείκελν, θάληε θιηθ ζην θάησ από ηε ζπζθεπή ήρνπ πνπ απεηθνλίδεηαη. Γηα θάζε θελό, θάληε θιηθ ζηε ιέμε από ην πιαίζην, πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο άζθεζεο, ε νπνία ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηελ πξόηαζε πνπ ζέιεηε λα ζπκπιεξώζεηε. ύξηε θαη αθήζηε ηε ιέμε ζην θελό. Γηα λα ηνπνζεηήζεηε ηε ιέμε ζε έλα άιιν θελό, θάληε θιηθ ζηε ιέμε μαλά, ζύξηε θαη αθήζηε ηε ζην άιιν θελό. Γηα λα επηζηξέςεηε ηε ιέμε πάιη ζην αξρηθό πιαίζην, ζύξηε ηε θαη αθήζηε ηε ζην πιαίζην. Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Listening Δμάζθεζε Παξάδεηγκα 65

66 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ε απηέο ηηο αζθήζεηο εηζαρζείηε θαη επαλαιάβεηε ην παξερόκελν πιηθό (αθνπζηηθό ή θείκελν) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δηαζέζηκεο ιέμεηο πνπ ζα βξείηε ζην πιαίζην θάησ από ηνλ πίλαθα. Υξεζηκνπνηήζηε ην πάλσ ή ην θάησ βέινο γηα λα δείηε ηηο δηαζέζηκεο ιέμεηο. Γηα λα ηνπνζεηήζεηε κία ιέμε ζηνλ πίλαθα, ζύξηε θαη αθήζηε ηε ζην ζσζηό θειί ηνπ πίλαθα. Γηα λα ηελ ηνπνζεηήζεηε ζε έλα δηαθνξεηηθό θειί, θάληε θιηθ ζηε ιέμε μαλά, ζύξηε ηε θαη αθήζηε ηε ζην λέν θειί. Γηα λα επηζηξέςεηε ηε ιέμε ζην πιαίζην πνπ βξηζθόηαλ ζηελ αξρή, θάληε θιηθ, ζύξηε θαη αθήζηε ηε ζην ζρεηηθό ηκήκα θάησ από ηνλ πίλαθα. Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Listening Δμάζθεζε Παξάδεηγκα Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Reading Δμάζθεζε Παξάδεηγκα 66

67 ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ε απηέο ηηο αζθήζεηο εηζαρζείηε θαη επαλαιάβεηε ην παξερόκελν πιηθό (αθνπζηηθό ή θείκελν) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώζηε ηε ζηήιε ηνπ πίλαθα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δηαζέζηκεο ιέμεηο πνπ ζα βξείηε ζην πιαίζην θάησ από ηνλ πίλαθα. Υξεζηκνπνηήζηε ην πάλσ ή ην θάησ βέινο γηα λα δείηε ηηο δηαζέζηκεο ιέμεηο. Γηα λα ηνπνζεηήζεηε κία ιέμε ζηνλ πίλαθα, ζύξηε θαη αθήζηε ηε ζην ζσζηό θειί ηνπ πίλαθα. Γηα λα ηελ ηνπνζεηήζεηε ζε έλα δηαθνξεηηθό θειί, θάληε θιηθ ζηε ιέμε μαλά, ζύξηε ηε θαη αθήζηε ηε ζην λέν θειί. Γηα λα επηζηξέςεηε ηε ιέμε ζην πιαίζην πνπ βξηζθόηαλ ζηελ αξρή, θάληε θιηθ, ζύξηε θαη αθήζηε ηε ζην ζρεηηθό ηκήκα θάησ από ηνλ πίλαθα. Δίδνο κειέηεο Listening Σξόπνο κειέηεο Δμάζθεζε Παξάδεηγκα Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Reading Δμάζθεζε 67

68 Παξάδεηγκα ΒΡΔΙΣΔ ΣΑ ΩΣΑ ε απηέο ηηο αζθήζεηο εηζαρζείηε θαη επαλαιάβεηε ην παξερόκελν πιηθό (αθνπζηηθό ή θείκελν) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα. Κάληε θιηθ ζην θνπηάθη δίπια από ηηο πξνηάζεηο πνπ είλαη ζσζηέο. ηαλ θάλεηε θιηθ ζε έλα θνπηάθη, απηό εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή. Γηα λα αιιάμεηε ηελ επηινγή ζαο, απιά θάληε θιηθ ζην θνπηάθη μαλά. ηαλ ππνβάιιεηε ηελ άζθεζή ζαο θαη δηνξζσζεί, ζα δείηε έλα x δίπια ζηηο ιάζνο πξνηάζεηο πνπ επηιέμαηε ζαλ ζσζηέο, αιιά θαη ζηηο ζσζηέο πξνηάζεηο πνπ δελ επηιέμαηε. Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Reading Δμάζθεζε Παξάδεηγκα 68

69 Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Listening Δμάζθεζε Παξάδεηγκα ΥΡΟΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ε απηέο ηηο αζθήζεηο εηζαρζείηε θαη επαλαιάβεηε ην παξερόκελν πιηθό (αθνπζηηθό ή θείκελν) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ηηο πξνηάζεηο ζηε ζσζηή ζεηξά ζύκθσλα κε ην παξερόκελν πιηθό. Γηα λα κεηαθηλήζεηε κία πξόηαζε, θάληε θιηθ ζηελ πξόηαζε, ζύξηε ηε θαη αθήζηε ηε πάλσ ή θάησ από θάπνηα άιιε πξόηαζε. 69

70 ΥΡΟΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΔΙΚΟΝΩΝ ε απηέο ηηο αζθήζεηο εηζαρζείηε θαη επαλαιάβεηε ην παξερόκελν πιηθό (αθνπζηηθό ή θείκελν) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ηηο εηθόλεο ζηε ζσζηή ζεηξά ζύκθσλα κε ην παξερόκελν πιηθό. Γηα λα κεηαθηλήζεηε κία εηθόλα, θάληε θιηθ ζηελ εηθόλα, ζύξηε ηε θαη αθήζηε ηε πάλσ ή θάησ από θάπνηα άιιε. Δίδνο κειέηεο Σξόπνο κειέηεο Reading Δμάζθεζε Παξάδεηγκα 70

71 Κεθάιαην 8 ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΣΗ ΔΛΙΓΑ COMMUNITY Η ζειίδα Community ηεο πιαηθόξκαο English Discoveries παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ English Discoveries Online, αλάπηπμε δεμηνηήησλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο θαζώο θαη δξαζηεξηόηεηεο εκπινπηηζκνύ ηνπ ιεμηινγίνπ. 71

72 Μπνξείηε λα επηιέμεηε από ηα αθόινπζα: Discussion Time Forum Λάβεηε κέξνο ζε ζπδεηήζεηο κε άιινπο ζπνπδαζηέο θαη αληαιιάμηε απόςεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα. Πεξηνδηθό Γηαβάζηε άξζξα, πνπ αλαλεώλνληαη ηαθηηθά από έλα κεγάιν εύξνο ζεκάησλ. Web Pals Δπηθνηλσλήζηε ζηα αγγιηθά κε άιινπο ζπνπδαζηέο από όιν ηνλ θόζκν. WordZone Δίλαη παηρλίδη ιέμεσλ. Μαληέςηε ηελ θξπκκέλε ιέμε, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζηνηρείν θαη βξίζθνληαο ηα γξάκκαηα ηεο ιέμεο. Ιδησκαηηζκνί νκηιίαο Μάζεηε ηελ εξκελεία εθθξάζεσλ κε ηδησκαηηζκνύο. DISCUSSION TIME FORUM Δίλαη έλα forum ζην νπνίν κπνξείηε κέζα από ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε ζπδεηήζεηο κε άιινπο ζπνπδαζηέο ηνπ English Discoveries Online λα αλαπηύμεηε ηηο ηθαλόηεηεο επηθνηλσλίαο ζαο ζηα αγγιηθά. 72

73 πδήηεζε Κνηλόηεηαο Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή πδήηεζε Κνηλόηεηαο, κπνξείηε λα ιάβεηε κέξνο ζε ζπδεηήζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ όινη αλεμαηξέησο νη ζπνπδαζηέο. Γηα λα αλαδεηήζεηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη, γξάςηε ην ζην πιαίζην θάησ από ηα ήδε ππάξρνληα ζέκαηα θαη θάληε θιηθ ζην Αλαδήηεζε. Από ηα κελύκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θάληε θιηθ ζε απηό πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηελ αλαδήηεζή ζαο. Αλ δε βξείηε ην κήλπκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθό ζαο. πκκεηνρή ζε ζέκαηα ζπδεηήζεσλ Δπηιέγνληαο έλα ζέκα από ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ Discussion Time Forum εηζέξρεζηε ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη άιινη ζπνπδαζηέο. ην ζεκείν απηό κπνξείηε λα θάλεηε ηα εμήο: 1. Πξνζζήθε Νένπ Μελύκαηνο - Κάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε Νένπ Μελύκαηνο γηα λα ζπλζέζεηε ην δηθό ζαο ζρεηηθό κε ην ζέκα κήλπκα. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κελύκαηνο: Γξάθεηε ηνλ ηίηιν ηνπ κελύκαηνο ζην πεδίν Title. Γξάθεηε ην κήλπκά ζαο ζην θελό πιαίζην πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο θάησ από ηνλ ηίηιν. Παηάηε Απνζηνιή. Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιεμηθνύ γηα ηε κεηάθξαζε ιέμεσλ ζηε δηθή ζαο γιώζζα. 73

74 1. 2. Απάληεζε ζε Μήλπκα Κάληε θιηθ ζε έλα ήδε ππάξρνλ κήλπκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη, παηήζηε Απάληεζε γηα λα πξνζζέζεηε ηε δηθή ζαο άπνςε. Γξάθεηε ηνλ ηίηιν ηνπ κελύκαηνο ζην πεδίν Title. Γξάθεηε ην κήλπκά ζαο ζην θελό πιαίζην πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο θάησ από ηνλ ηίηιν. Παηάηε Απνζηνιή. Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιεμηθνύ γηα ηε κεηάθξαζε ιέμεσλ ζηε δηθή ζαο γιώζζα. ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ζα δείηε έλα γθξη πιαίζην ζην νπνίν θαίλεηαη ην ζέκα ηνπ κελύκαηνο ζην νπνίν επηζπκείηε λα απαληήζεηε. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δθηύπσζε γηα λα εθηππώζεηε ηε ζπδήηεζε πνπ επηζπκείηε. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή Δθηύπσζε θαη λα εθηππώζεηε ηε ζπδήηεζε πνπ επηζπκείηε. 74

75 πδήηεζε ηεο Σάμεο Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή πδήηεζε ηεο Σάμεο, κπνξείηε λα ιάβεηε κέξνο ζε ζπδεηήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ όινη νη ζπνπδαζηέο πνπ αλήθνπλ ζηε δηθή ζαο ηάμε. Γηα λα αλαδεηήζεηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη, γξάςηε ην ζην πιαίζην θάησ από ηα ήδε ππάξρνληα ζέκαηα θαη θάληε θιηθ ζην Αλαδήηεζε. Από ηα κελύκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θάληε θιηθ ζε απηό πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηελ αλαδήηεζή ζαο. Αλ δε βξείηε ην κήλπκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθό ζαο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπδεηήζεηο, αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 8: πκκεηνρή ζε ζέκαηα ζπδεηήζεσλ 75

76 ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ ια ηα ζέκαηα άξζξσλ ηνπ πεξηνδηθνύ όπσο Science & Technology, Business, Environment, θηι. εκθαλίδνληαη θαη ζηα 3 επίπεδα δπζθνιίαο Basic, Intermediate θαη Advanced έηζη ζαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δηαβάζεηε ην ίδην άξζξν ζην δηθό ζαο επίπεδν δπζθνιίαο. Γηαβάδνληαο ην πεξηνδηθό Κάληε θιηθ ζην Πεξηνδηθό ζηε ζειίδα Community γηα λα αλνίμεηε ην πεξηνδηθό. ηελ πξώηε ζειίδα εκθαλίδεηαη ην θύξην άξζξν θαη κεηά αθνινπζνύλ ηα ππόινηπα άξζξα ηνπ κήλα. Κάληε θιηθ ζην γηα λα δηαβάζεηε νιόθιεξα ηα θείκελα ησλ άξζξσλ. 76

77 Πεξηνρή Topics ηελ πεξηνρή απηή βξίζθνληαη όια ηα πεξηνδηθά ρσξηζκέλα ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζέκα ηνπο. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ πάλσ ζε κία θαηεγνξία Topics θαη λα δείηε όινπο ηνπο ηίηινπο άξζξσλ πνπ ππάξρνπλ γη απηήλ ηε ζεκαηηθή θαηεγνξία. Γηα λα δηαβάζεηε θάπνην άξζξν θάληε θιηθ ζην, ελώ γηα λα πεξηεγεζείηε ζηα άξζξα θάληε θιηθ ζηνπο αξηζκνύο ησλ ζειίδσλ ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο πνπ βξίζθεζηε ή θάληε θιηθ ζηα. 77

78 Γηαβάδνληαο ηα άξζξα ηαλ επηιέμεηε έλα άξζξν, απηό ζα αλνίμεη θαη ππάξρεη ζηελ θνξπθή ηνπ κία κπάξα πινήγεζεο ζαλ ηελ αθόινπζε: Η κπάξα πινήγεζεο ζαο δείρλεη ζε πνηό Topic ηνπ πεξηνδηθνύ βξίζθεζηε θαη πνηό άξζξν δηαβάδεηε. Αλ θάλεηε θιηθ πάλσ ζηνπο ππνγξακκηζκέλνπο ζπλδέζκνπο, κπνξείηε λα κεηαθεξζείηε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. ηε δεμηά πιεπξά ηνπ άξζξνπ πνπ έρεηε επηιέμεη, θάλνληαο θιηθ ζηελ αλαδπόκελε ιίζηα κε ηα επίπεδα, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα δηαβάζεηε ην άξζξν κε βαζκό δπζθνιίαο αληίζηνηρν ηνπ δηθνύ ζαο επηπέδνπ. Κάλνληαο θιηθ ζην, επηιέγνληαη ιέμεηο ζην θείκελν. Κάλνληαο θιηθ ζε θάζε κία από ηηο επηιεγκέλεο, αλνίγεη ην παξάζπξν ηνπ γισζζάξηνπ ην νπνίν πεξηέρεη ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο. WEB PALS To Web Pals είλαη έλα εζσηεξηθό ζύζηεκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηα κέιε ηνπ English Discoveries Online, απνζηέιιεη θαη παξαδίδεη κελύκαηα ζε απηνύο κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο Web Pals. Γελ είλαη απαξαίηεην λα έρεηε δηθή ζαο δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή λα γλσξίδεηε ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ web pal ζαο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ππεξεζία Web Pals. Κάληε θιηθ ζην Web Pals ζηε ζειίδα ηνπ Community ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηεο θνηλόηεηαο ηνπ English Discoveries Online. 78

79 Inbox Κάληε θιηθ ζην Inbox, ζηελ κπάξα πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο Web Pals, γηα λα δείηε ηε ιίζηα κε ηελ εηζεξρόκελε ειεθηξνληθή ζαο αιιεινγξαθία. Σν Inbox θαηεγνξηνπνηεί ζε ιίζηα ην όλνκα ηνπ αηόκνπ πνπ ζαο έζηεηιε κήλπκα, ην ζέκα ηνπ κελύκαηνο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ην ιάβαηε. Ο θάθεινο δίπια ζην κήλπκα δείρλεη πσο ην κήλπκα δελ έρεη δηαβαζηεί. Από ην Inbox κπνξείηε λα θάλεηε ηα εμήο: Να δηαβάζεηε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ Να γξάςεηε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ Να δηαγξάςεηε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ Αλάγλσζε Μελύκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ Γηα λα δηαβάζεηε έλα κήλπκα θάληε θιηθ ζην όλνκα ηνπ απνζηνιέα ζην inbox. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν αλάγλσζε κελύκαηνο. Πεδίν From Πεδίν Subject Πεδίν Μελύκαηνο 79

80 Σν πεδίν From πεξηέρεη ην όλνκα ηνπ απνζηνιέα ηνπ κελύκαηνο, ην πεδίν Subject ζαο ελεκεξώλεη γηα ην ζέκα ηνπ κελύκαηνο, ελώ ην πεδίν κελύκαηνο πεξηέρεη ην θείκελν ηνπ κελύκαηνο. Από ην Read Message κπνξείηε λα θάλεηε ηα εμήο: Reply Μπνξείηε λα ζηείιεηε απάληεζε ζηνλ απνζηνιέα ηνπ κελύκαηνο. Save Pal Μπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ηνλ απνζηνιέα ζαλ Web Pal. Dictionary Μπνξείηε λα αλνίμεηε ην ιεμηθό ηνπ English Discoveries Online. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ρξεζηκνπνηείηαη ην ιεμηθό αλαηξέμηε ζηελ παξάγξαθν Λεμηθό ηνπ Κεθαιαίνπ 1: Καισζνξίζαηε ζην English Discoveries Online. ύληαμε Μελύκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ Γηα λα γξάςεηε θαη λα ζηείιεηε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, επηιέμηε θάλνληαο θιηθ ζην θνπηάθη ην όλνκα ηνπ αηόκνπ ζην νπνίν ζέιεηε λα γξάςεηε κήλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Write. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Write Message. Δάλ επηζπκείηε λα γξάςεηε ην ίδην κήλπκα ζε πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα, επηιέμηε θάλνληαο θιηθ ζηα θνπηάθηα ηα όλνκα ησλ αηόκσλ ζηα νπνία ζέιεηε λα γξάςεηε κήλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Write. Πεδίν Subject Πεδίν Μελύκαηνο Γξάςηε ην ζέκα ηνπ κελύκαηόο ζαο ζην πεδίν Subject. Γξάςηε ην κήλπκά ζαο ζην πεδίν Μελύκαηνο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ιεμηθό γηα βνήζεηα. Κάληε θιηθ ζην Send γηα λα ζηείιεηε ην κήλπκά ζαο. 80

81 Γηαγξαθή Μελύκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ Γηα λα δηαγξάςεηε έλα κήλπκα, θάληε θιηθ ζην θνπηάθη δίπια ζην όλνκα ή ζηα νλόκαηα πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε ζην Inbox θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Delete. Pals Κάληε θιηθ ζην Pals ζηελ κπάξα πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο Web Pals. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Pals πνπ ζαο παξέρεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο web pals ζαο: όλνκα, γέλνο, θαη ρώξα πξνέιεπζεο. Profile Κάληε θιηθ ζην Profile γηα λα δείηε ην πξνθίι ηνπ web pal ζαο. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Pal Profile κε ηα ζηνηρεία ηεο ειηθίαο, ηνπ γέλνπο, ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο θαη κία ιίζηα κε ελδηαθέξνληα ηνπ web pal ζαο. 81

82 Mail Κάληε θιηθ ζην Mail γηα λα δείηε ην ηζηνξηθό ησλ κελπκάησλ πνπ έρεηε ζηείιεη ή ιάβεη από ηνλ Web Pal ζαο. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Pal History κε ην όλνκα ηνπ απνζηνιέα, ην ζέκα ηνπ θάζε κελύκαηνο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ζηάιζεθε ην κήλπκα. Από ην παξάζπξν Pal History κπνξείηε λα θάλεηε ηα εμήο: Μπνξείηε λα δείηε έλα παιηόηεξν κήλπκα θάλνληαο θιηθ ζην όλνκα ηνπ αηόκνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε απηό. Κάληε θιηθ ζην Reply γηα λα ζηείιεηε έλα κήλπκα απάληεζεο ζηνλ Web Pal ζαο. Κάληε θιηθ ζην Dictionary γηα λα αλνίμεη ην ιεμηθό ηνπ English Discoveries Online. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ρξεζηκνπνηείηαη ην ιεμηθό αλαηξέμηε ζηελ παξάγξαθν Λεμηθό ηνπ Κεθαιαίνπ 1: Καισζνξίζαηε ζην English Discoveries Online. Write Γηα λα γξάςεηε θαη λα ζηείιεηε έλα κήλπκα, επηιέμηε θάλνληαο θιηθ ζην θνπηάθη ην όλνκα ηνπ αηόκνπ ζην νπνίν ζέιεηε λα γξάςεηε κήλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Write. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ζα γξάςεηε θαη ζα ζηείιεηε έλα κήλπκα, αλαηξέμηε ζηε ύληαμε Μελύκαηνο Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ. 82

83 Delete Γηα λα δηαγξάςεηε έλα κήλπκα, θάληε θιηθ ζην θνπηάθη δίπια ζην όλνκα ή ζηα νλόκαηα πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε ζην Inbox θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Delete. Search Pals Κάληε θιηθ ζην Search Pals ζηε κπάξα πνπ βξίζθεηαη ζηε θνξπθή ηεο ζειίδαο Web Pals γηα λα αλαδεηήζεηε Web Pals πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ζηείιεηε κήλπκα. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Search Pals. Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε Web Pals κε ηε βνήζεηα θαηεγνξηώλ αιιά θαη λα αλαλεώζεηε ην δηθό ζαο πξνθίι. Σν κελνύ Search έρεη κία αλαπηπζζόκελε ιίζηα πνπ ζαο δίλεη ηηο εμήο επηινγέο: For New Pals - Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε λένπο Pals. By Name - Μπνξείηε λα ηνπο αλαδεηήζεηε νλνκαζηηθά. 83

84 For new pals Απηή ε αλαδήηεζε είλαη πξνεπηιεγκέλε θαη κπνξείηε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα βξείηε pals νη νπνίνη έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα κε εζάο. πκπιεξώζηε ηνπ αθόινπζνπο ηνκείο: Σνκέαο General Δπηιέμηε ηελ ειηθία, ην γέλνο θαη ηε ρώξα γηα ηνλ web pal πνπ ζέιεηε λα αλαδεηήζεηε. Σνκέαο Hobbies Κάληε θιηθ ζηα θνπηάθηα δίπια ζηα ελδηαθέξνληα πνπ ζέιεηε λα έρεη ν Web Pal πνπ αλαδεηάηε. Κάληε θιηθ μαλά ζην θνπηάθη ώζηε λα ην απνεπηιέμεηε. Σνκέαο More about myself Πιεθηξνινγήζηε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεηε λα κνηξαζηείηε κε άιινπο. Κάληε θιηθ ζην Search ζηελ κπάξα ηνπ Search Pals γηα λα εθθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο Web Pals. By name Υξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο εάλ γλσξίδεηε ην όλνκα, ην επίζεην, ην username ή ην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα. Δκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν: Πξνζπαζήζηε λα ζπκπιεξώζεηε όζεο πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε ζρεηηθά κε ην άηνκν πνπ αλαδεηάηε. Κάληε θιηθ ζην Search ζηε κπάξα ηνπ Search Pals γηα λα μεθηλήζεηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ Web Pal 84

85 Αλ απηή είλαη ε πξώηε θνξά πνπ εηζέξρεζηε ζην Web Pals, ζπκπιεξώζηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πιεξνθνξίεο ζην παξάζπξν My Profile θαη θάληε θιηθ ζην Submit. Search Results Σν παξάζπξν Search Result δηαζέηεη ιίζηα κε νλόκαηα, γέλε θαη ρώξεο από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη Web Pals πνπ βξέζεθαλ κε ηελ αλαδήηεζε. Κάληε θιηθ ζηνπο αξηζκνύο ησλ ζειίδσλ γηα λα πεξηεγεζείηε ζηα ππόινηπα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. Κάληε θιηθ ζην More γηα λα δείηε ην πξνθίι ηνπ Web Pal πνπ επηιέμαηε. Αξηζκνί ζειίδσλ ην παξάζπξν Search Result, κπνξείηε λα θάλεηε ηα αθόινπζα: Write Γηα λα γξάςεηε θαη λα ζηείιεηε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, επηιέμηε θάλνληαο θιηθ ζην θνπηάθη ην όλνκα ηνπ αηόκνπ ζην νπνίν ζέιεηε λα γξάςεηε κήλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Write. Δάλ επηζπκείηε λα γξάςεηε ην ίδην κήλπκα ζε πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα, επηιέμηε θάλνληαο θιηθ ζηα θνπηάθηα ηα όλνκα ησλ αηόκσλ ζηα νπνία ζέιεηε λα γξάςεηε κήλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Write. Add Pal επηιέμηε ηα νλόκαηα ησλ αηόκσλ πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ζηνπο Web Pals ζαο θαη θάληε θιηθ ζην Add Pal. Σα νλόκαηα πνπ επηιέμαηε ζα πξνζηεζνύλ ζηε ιίζηα κε ηνπο Web Pals ζαο. New Search γηα λα μεθηλήζεηε κηα λέα αλαδήηεζε γηα web pals κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα αλαδήηεζεο, θάληε θιηθ ζην New Search. 85

86 Update My Profile Γηα λα αλαλεώζεηε ην πξνθίι ζαο θάληε θιηθ ζην Update My Profile. Σν παξάζπξν ηνπ My Profile εκθαλίδεηαη. Κάληε όιεο ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε θαη παηήζηε Submit. Sent Items Κάληε θιηθ ζην Sent Items ζηελ κπάξα πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο Web Pals γηα λα δείηε ηε ιίζηα κε ηα κελύκαηα πνπ έρεηε ζηείιεη. Η ιίζηα Sent Items πεξηιακβάλεη ηε ιίζηα κε ηα νλόκαηα ησλ αηόκσλ ζηνπο νπνίνπο έρεηε ζηείιεη κελύκαηα, ην ζέκα ηνπ θάζε κελύκαηνο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ζηάιζεθε. ην παξάζπξν Sent Items, έρεηε ηηο αθόινπζεο επηινγέο: Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ην κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ έρεηε ζηείιεη. Σν παξάζπξν Read Message κε ην θείκελν ηνπ κελύκαηνο εκθαλίδεηαη. Γηα λα δηαγξάςεηε έλα κήλπκα από ηε ιίζηα ηνπ Sent Items, θάληε θιηθ ζην θνπηάθη δίπια ζην κήλπκα πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θαη θάληε θιηθ ζην Delete. 86

87 WORDZONE Σν WordZone είλαη έλα παηρλίδη ιεμηινγίνπ. Μπνξείηε λα καληέςεηε ηελ θξπκκέλε ιέμε ρξεζηκνπνηώληαο ην ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ζαο. Έρεηε 6 επθαηξίεο λα καληέςεηε ηε ιέμε. Κάληε θιηθ ζην WordZone ζην κελνύ ηεο ζειίδαο Community. Η ζειίδα WordZone εκθαλίδεηαη. Κηλνύκελε Δηθόλα Κξπκκέλε Λέμε Δπίπεδν Πιαίζην πόλησλ ηνηρείν Γξάκκαηα Δπηιέμηε ην επίπεδν ηνπ παηρληδηνύ πνπ ζέιεηε λα παίμεηε. Θα εκθαληζηεί ην παηρλίδη πνπ ζα είλαη θαηάιιειν γηα ην επίπεδό ζαο. Κάζε θελή παύια αληηπξνζσπεύεη έλα γξάκκα από ηελ θξπκκέλε ιέμε. Υξεζηκνπνηήζηε ην ζηνηρείν (εηθόλα ή θξάζε) γηα λα κπνξέζεηε λα καληέςεηε πνηά είλαη ε ιέμε. Δάλ επηιέμεηε ην ζσζηό γξάκκα, ην γξαθηθό δείρλεη όηη ρνξεύεη θη εζείο παίξλεηε πόληνπο. Οη πόληνη ζαο εκθαλίδνληαη ζην πιαίζην πόλησλ. Δάλ ν ήρνο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ( ) ζα αθνύζεηε ήρν ζρεηηθό κε ζπγραξεηήξηα. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ήρν θάληε θιηθ ζην. Γηα λα ηνλ ελεξγνπνηήζεηε μαλά θάληε θιηθ ζην. Δάλ δηαιέμεηε ιάζνο γξάκκα, ζα ράζεηε κία από ηηο 6 επθαηξίεο. Απηέο θαίλνληαη από ην γξαθηθό πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ην ζηνηρείν. Γηα παξάδεηγκα ην γξάκκα I ζηε ιέμε ηεο παξαπάλσ εηθόλαο ζα ήηαλ κία ιαλζαζκέλε επηινγή, γη απηό έλα από ηα πνπιηά ηεο εηθόλαο ζα θξεκαζηεί αλάπνδα ζην θιαξί, αληί λα θάζεηαη πάλσ ηνπ. Θα έκελαλ άιιεο 5 επθαηξίεο. Κάληε θιηθ ζην New Game γηα λα ηεξκαηίζεηε ην παηρλίδη πνπ παίδεηε θαη λα μεθηλήζεηε μαλά. Δάλ μεθηλήζεηε έλα λέν παηρλίδη ρσξίο λα έρεηε νινθιεξώζεη ην πξνεγνύκελν, ράλεηε όινπο ηνπο πόληνπο πνπ απνθηήζαηε ζην πξνεγνύκελν παηρλίδη. 87

88 ΙΓΙΩΜΑΣΙΜΟΙ ΟΜΙΛΙΑ Οη ηδησκαηηζκνί είλαη έλα εηδηθό είδνο εθθξάζεσλ. Η ζεκαζία ηνπ ηδησκαηηζκνύ δελ είλαη ε ίδηα κε απηή ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηέρεη. ην Ιδησκαηηζκνί Οκηιίαο κπνξείηε λα κάζεηε πνιινύο ηδησκαηηζκνύο. Μπνξείηε λα ηνπο αθνύζεηε, λα κάζεηε ηε ζεκαζία ηνπο θαη λα δείηε λα ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα από κία θηλνύκελε εηθόλα. Κάληε θιηθ ζην Ιδησκαηηζκνί Οκηιίαο ζηε ζειίδα Community. Θα εκθαληζηεί ε ζειίδα ησλ Ιδησκαηηζκώλ Οκηιίαο. Ιδησκαηηζκόο Ήρνο Ηρνγξάθεζε Η ζειίδα ηδησκαηηζκνί νκηιίαο απνηειείηαη από ηα αθόινπζα: Comic Ιδησκαηηζκόο ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ν ηδησκαηηζκόο πνπ εμεηάδεηαη είλαη ν look for a needle in a haystack. - Κάληε θιηθ γηα λα αθνύζεηε ηνλ ηδησκαηηζκό. Δμήγεζε Αλαιύεη ηε ζεκαζία ηνπ ηδησκαηηζκνύ. Παξάδεηγκα Υξήζε ηνπ ηδησκαηηζκνύ ζε πξόηαζε. Comic Γείηε θαη αθνύζηε πώο ρξεζηκνπνηείηε ν ηδησκαηηζκόο κέζα από έλα παξάδεηγκα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ γηα λα δείηε ην comic. o Κάληε θιηθ ζην γηα λα παίμεη ην comic. o Κάληε θιηθ ζην γηα λα ζηακαηήζεη ην comic Δπίπεδν Δπηιέμηε ην επίπεδό ζαο γηα λα αθνύζεηε ηνπο θαηάιιεινπο γηα εζάο ηδησκαηηζκνύο. 88

89 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Η ζειίδα Τπνζηήξημε ηνπ English Discoveries Online, δηαζέηεη όια ηα εξγαιεία, ηα νπνία ζαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θαζεγεηή ζαο. Μπνξείηε λα ζηείιεηε κελύκαηα ζηνλ θαζεγεηή ζαο θαζώο θαη λα ιάβεηε από ηνλ ίδην. Γηα λα εηζαρζείηε ζηε ζειίδα Τπνζηήξημε, θάληε θιηθ ζην Τπνζηήξημε ζην κελνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ηνπ English Discoveries Online. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Δπηθνηλσλία κε Καζεγεηή. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Μπνξείηε λα επηιέμεηε από ηα αθόινπζα: Δηζεξρόκελα κπνξείηε λα δηαβάζεηε, λα απαληήζεηε θαη λα δηαγξάςεηε κελύκαηα ηνπ θαζεγεηή ζαο. Γξάςηε κπνξείηε λα γξάςεηε κήλπκα ζηνλ θαζεγεηή ζαο. Απεζηαικέλα κπνξείηε λα δείηε θαη λα δηαγξάςεηε ηα κελύκαηα πνπ έρεηε ζηείιεη ζηνλ θαζεγεηή ζαο. 89

90 Δηζεξρόκελα Κάληε θιηθ ζηα Δηζεξρόκελα ζην κελνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο Δπηθνηλσλία κε Καζεγεηή, γηα λα δείηε ηε ιίζηα κε ηα κελύκαηα πνπ έρεηε ιάβεη από ηνλ θαζεγεηή ζαο. ην Δηζεξρόκελα κπνξείηε λα επηιέμεηε από ηα αθόινπζα: Να δηαβάζεηε έλα κήλπκα Να απαληήζεηε ζε έλα κήλπκα Να δηαγξάςεηε έλα κήλπκα 90

91 Αλάγλσζε ελόο Μελύκαηνο Γηα λα δηαβάζεηε έλα κήλπκα θάληε θιηθ ζην όλνκα πνπ ζέιεηε ζηα εηζεξρόκελα. Σν παξάζπξν Αλάγλσζε Μελύκαηνο εκθαλίδεηαη. Η πεξηνρή Από: ζαο πιεξνθνξεί γηα ην όλνκα ηνπ θαζεγεηή πνπ ζαο έζηεηιε ην κήλπκα. Η πεξηνρή Θέκα: ζαο πιεξνθνξεί πνηό είλαη ην ζέκα ηνπ κελύκαηνο θαη ε πεξηνρή Μελύκαηνο πεξηέρεη ην θείκελν ηνπ κελύκαηνο πνπ επηζπκείηε λα ζηείιεηε. ην Αλάγλσζε Μελύκαηνο κπνξείηε λα θάλεηε ηα αθόινπζα: Reply Μπνξείηε λα ζηείιεηε έλα κήλπκα απάληεζεο ζηνλ απνζηνιέα ηνπ κελύκαηνο. Λεμηθό Μπνξείηε λα αλνίμεηε ην ιεμηθό ηνπ English Discoveries Online. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ Λεμηθνύ αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 1: Καισζνξίζαηε ζην English Discoveries Online. Κάληε θιηθ ζην Υ γηα λα θιείζεηε ην παξάζπξν Αλάγλσζε Μελύκαηνο. 91

92 Απάληεζε ζε έλα Μήλπκα ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ζηείιεηε κία απάληεζε ζην κήλπκα πνπ ζαο έζηεηιε ν θαζεγεηήο ζαο: Γηα λα απαληήζεηε ζε έλα κήλπκα: 1. Κάληε θιηθ ζην Απάληεζε. Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Γξάςηε, κε ην όλνκα ηνπ θαζεγεηή ζπκπιεξσκέλν, έηνηκν λα ζπληάμεηε ην θείκελν κε ηελ απάληεζή ζαο ζηνλ θαζεγεηή. Δάλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ην ζέκα ηνπ κελύκαηόο ζαο, θάληε θιηθ ζην πεδίν ηνπ ζέκαηνο θαη γξάςηε ην λέν ζέκα. 2. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζην θελό πεδίν θαη γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο. 3. Κάληε θιηθ ζην Απνζηνιή. Σν κήλπκα έρεη ζηαιεί θαη ην παξάζπξν Γξάςηε θιείλεη. Γηαγξαθή ελόο Μελύκαηνο ηελ πεξίπησζε πνπ δε ζέιεηε λα θξαηήζεηε όια ηα κελύκαηα πνπ έρεηε ιάβεη: Γηα λα δηαγξάςεηε έλα κήλπκα: 1. Δπηιέμηε ην κήλπκα ή ηα κελύκαηα πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θάλνληαο θιηθ ζην θνπηάθη δίπια ζην όλνκα ηνπ θαζεγεηή ηεο ζηήιεο Από. 92

93 Έλα ζεκάδη επηινγήο εκθαλίδεηαη ζην θνπηάθη δίπια ζην όλνκα ηνπ θαζεγεηή. 2. Κάληε θιηθ ζην Γηαγξαθή. Σν επηιεγκέλν κήλπκα έρεη δηαγξαθεί. Γξάςηε Κάληε θιηθ ζην Γξάςηε ηνπ κελνύ ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο Δπηθνηλσλία κε Καζεγεηή γηα λα δείηε ηε ιίζηα κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ κπνξείηε λα ζηείιεηε κελύκαηα. Γηα λα γξάςεηε θαη λα ζηείιεηε έλα κήλπκα: 1. Κάληε θιηθ ζην θνπηάθη δίπια ζην όλνκα ηνπ θαζεγεηή ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα ζηείιεηε κήλπκα θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην Γξάςηε. Αλ ζέιεηε λα γξάςεηε ην ίδην κήλπκα ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ θαζεγεηέο, θάληε θιηθ ζην θνπηάθη δίπια ζην όλνκα θάζε θαζεγεηή πνπ ζέιεηε λα ζηείιεηε κήλπκα. 93

94 Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν Γξάςηε κε ηα νλόκαηα ησλ θαζεγεηώλ, πνπ έρεηε επηιέμεη λα ιάβνπλ ην κήλπκα, ζηελ πεξηνρή Πξνο. 2. Γξάςηε ην ζέκα ηνπ κελύκαηνο ζηελ πεξηνρή ζέκα. 3. Γξάςηε ην θείκελό ζαο ζηελ πεξηνρή Μελύκαηνο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ιεμηθό γηα βνήζεηα. 4. Κάληε θιηθ ζην Απνζηνιή γηα λα ζηείιεηε ην κήλπκά ζαο. Σν παξάζπξν Γξάςηε ζα θιείζεη απηόκαηα. 94

95 Απεζηαικέλα Κάληε θιηθ ζηα Απεζηαικέλα ηνπ κελνύ ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο Δπηθνηλσλία κε Καζεγεηή γηα λα δείηε ηε ιίζηα κε ηα κελύκαηα πνπ έρεηε ζηείιεη. Η ιίζηα απεζηαικέλσλ πεξηέρεη ηα νλόκαηα ησλ θαζεγεηώλ πνπ έρεηε ζηείιεη κελύκαηα, ηα ζέκαηα ησλ κελπκάησλ θαη ηελ εκεξνκελία πνπ απηά έρνπλ απνζηαιεί. ην παξάζπξν Απεζηαικέλα, κπνξείηε λα θάλεηε ηα αθόινπζα: Μπνξείηε λα δείηε έλα κήλπκα πνπ έρεηε ζηείιεη. Μπνξείηε λα δηαγξάςεηε από ηε ιίζηα έλα κήλπκα πνπ έρεηε ζηείιεη. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ιεμηθό γηα λα ειέγμεηε ηελ εξκελεία ησλ ιέμεσλ ή ηελ νξζνγξαθία ηνπο ζηα απεζηαικέλα κελύκαηα. 95

96 Πξνβνιή ελόο Απεζηαικέλνπ Μελύκαηνο Γηα λα δείηε έλα απεζηαικέλν κήλπκα: 1. Κάληε θιηθ ζην όλνκα ηνπ θαζεγεηή, ζηνλ νπνίν έρεηε ζηείιεη ην κήλπκα. Σν παξάζπξν Πξνβνιή Μελύκαηνο εκθαλίδεηαη. 2. Κάληε θιηθ ζην Υ γηα λα θιείζεηε ην παξάζπξν πξνβνιήο κελύκαηνο. Γηαγξαθή ελόο απεζηαικέλνπ κελύκαηνο Γηα λα δηαγξάςεηε έλα απεζηαικέλν κήλπκα: 1. θάληε θιηθ ζην θνπηάθη δίπια ζην κήλπκα ή ζηα κελύκαηα πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε. 2. Κάληε θιηθ ζην Γηαγξαθή. Σν επηιεγκέλν κήλπκα έρεη δηαγξαθεί. 96

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία:

Είδος: Αριθμός: Έηος: ΦΕΚ: Σέθηκε ζε ιζτύ: Αρμόδιος Φορέας: Ημ.Τπογραθής: Σίηλος: Προοίμιο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο: Ημ/νία: Είδος: ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ Αριθμός: 310584 Έηος: 1998 ΦΕΚ: Β 456 19980515 Σέθηκε ζε ιζτύ: 15.05.1998 Αρμόδιος Φορέας: Οη Τπνπξγνί Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο Ημ.Τπογραθής: 02.04.1998 Κπθινθνξία, έιεγρνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη.

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ Ειζαγυγικά Πήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πξνγξακκαηίδνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθέο ζε ρώξνπο πνιηηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ".

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ". Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ θξηηηθή ηεο πξώηεο απηήο πεξίπησζεο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε, όηη καο ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα δηαπηζηώζνπκε, εάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΥΜΑ Τ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΦΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ-ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑ-ΠΔΡΑΗΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82)

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) Θέμα : «Έγκριζη εθαρμογής προγράμμαηος οικονομικής ενιζτύζεως αηόμων ποσ πάζτοσν από ζσγγενή αιμολσηική αναιμία (Μεζογειακή δρεπανοκσηηαρική - μικροδρεπανοκσηηαρική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΜΠΑΛΑ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ηαδίνπ 24 105 64 Αζήλα Σει. 210-3312253, 210-3310022 Φαμ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2009 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7ΩΣ4Ζ-4ΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23 Ηνπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1102518 ΔΞ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Σηαύξνο Γηαγθάδνγινπ Σύκβνπινο Π.Ι. Η πξφηαζε ηνπ λένπ Π ζηα Θξεζθεπηηθά (ΜηΘ) παξνπζηάδεη έλα κάζεκα αλνηθηφ, πινπξαιηζηηθφ, πνπ δηαηεξεί ηνλ γλσζηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (Δ.Δ.) ην Γηεζλέο

Διαβάστε περισσότερα

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα.

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα 29/6/2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα 29/6/2015 Τα μεκεξψκαηα ηεο 27 εο Ινπλίνπ ν Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Αιέμεο Τζίπξαο, αλαθνίλσζε ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο ψζηε ν ειιεληθφο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: θνο ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΟΝΟΜΑ: ΜΗΝΟΓΩΡΑ ΜΑΡΓΔΛΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ:

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ: Αθήνα, 30/12/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ - ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ΘΥΓΗΘΑΠ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ -3745 (θαξ) Ζ εηαηξία καο ιεηηνπξγεί απφ ην 1977 έσο θαη ζήκεξα αθαηάπαπζηα. Ζ κνξθή θαη ε ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο έρεη αιιάμεη κέζα ζηα ρξφληα, δηαξθψο εκπινπηηδφκελε απφ λέεο δξαζηεξηφηεηεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Κιλκίς ΚΗΛΚΗ 13-10-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015». 1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Μελαγτολία ηοσ Ιάζονος Κλεάνδροσ ποιηηού εν Κομμαγηνή 595 μ.χ. Κ.Π. Καβάθεο Α. Σηνηρεία δνκήο (Γηάξζξσζε ηνπ πνηήκαηνο θαη πεξηερόκελν ελνηήησλ ) Σν ζπγθεθξηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ : ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΑΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΔΗΖΓΖΣΖ : ΕΟΤΜΠΟΤΛΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 2007 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α) πκβνχιην Αζθαιείαο ΟΖΔ β) Χάηη Χνπκαγηνχλ γ) Αλαηνιηθφ Εήηεκα Μονάδες 15 ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ ΘΔΜΑ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Πηζηνπνηεκέλνη ζηελ Κνιπνζθόπεζε Ιαηξνί Γπλαηθνιόγνη Έθδνζε 0.2 Εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΠΡΟ:ΓΔΝ/ΓΔΓΗ Φ. : 646/ 30/2015. : 1686 Αζήλα, : 07 / 04/15 ΚΟΙΝ.: ΓΔΝ/Δ1-ΙΙ, ΚΔΦΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 21.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο ΜΙΚΡΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΓΔΝΟΚΣΟΝΙΑ Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο Σνπ ΝΙΚΟΥ Φ. ΒΙΚΕΤΟΥ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Δλψζεσο κπξλαίσλ Σ ν ζπζηεκαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο.

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ. Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011. : Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Αξκελίαο. ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Δξεβάλ, 22 Απγνχζηνπ 2011 Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέυωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049

Διαβάστε περισσότερα

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ρρρ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα:

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα: ΣΔΚΜΗΡΙΑ Σνπ Γηώξγνπ Υξηζηόπνπινπ Αλ αγνξάζακε ζην 2013, έλα απηνθίλεην κε αμία 22.000 επξώ θαη ην εηζόδεκά καο είλαη 16.000 επξώ, αλ δελ έρνπκε λα επηθαιεζζνύκε άιια πνζά «θάιπςεο ηεθκεξίσλ» ζηνλ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ D ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη,

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη, ΔΗΑΓΩΓΖ Καζεηί πνπ έθαλε, ζθέθηεθε, θέξδηζε ή δεκηνύξγεζε ε αλζξωπόηεηα, όι απηά βξίζθνληαη, ζαλ κηα καγηθή παξαθαηαζήθε, ζηηο ζειίδεο ηωλ βηβιίωλ. Απνηεινύλ εθιεθηό θηήκα ηωλ αλζξώπωλ. Σόμαρ Καπλάιλ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ. Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Θέκα: ύζηαζε θαη Λεηηνπξγία ηωλ Γξαθείωλ Δμππεξέηεζεο Δπελδπηώλ ηνπ Δπελδπηηθνύ Νόκνπ Με ηελ παξνχζα εγθχθιην παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη απνδνηηθφηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ Παιαηά έζηκα ηεο πεξηνρήο Ξεξνβνπλίνπ θαη Σδνπκέξθσλ ΛΑΨΚΔ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΚΑΙ ΓΟΞΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ Άηεθλνη, ζηείξεο, άθιεξνη, πνιύηεθλνη Ζ γέλλεζε ηέθλσλ ήηαλ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο

Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Αποστολή ΕΣΠ στη Σάμο Φωτογραφία ΑΠΕ Δράζη ζηηριζόμενη ζε χρημαηοδόηηζη από ηο Ίδρυμα Open Society Institute, ζε ζυνεργαζία με ηην Open Society Initiative for Europe of the Open Society Foundations Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΤΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΙΩΝ ησλ Παχινπ Υαηδφπνπινπ θαη Διέλεο Κακπνχξε Βξεζήθακε ζην Παξίζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ηνπ Ννεκβξίνπ. Η πξφζβαζε ζηα πξνάζηηα ήηαλ αδχλαηε. Σν «θέληξν»

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Παξάγξαθνο είλαη κηθξφ ηκήκα θεηκέλνπ ζηνλ πεδφ ιφγν, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηφδνπο θαη έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ: Σε θάζε παξάγξαθν

Διαβάστε περισσότερα

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο.

Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΡΚΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Αηζζεηήξηα θαη κεηαηξνπείο. Κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. Δθαξκνγέο - Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Γξ Πσθξάηεο Ρνπκπεθηζήο Ππνπδαζηέο Ιεηβαδηψηεο Σξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ EU Kids Online

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ, ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Απ. Μελέηηρ : 06/15 ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Σπύξνο Αληωλέιινο, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Διέλε Κηίζηε, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Παληειήο Βνπηνπξήο, Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 445 Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα Γ. Λάππαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4) Να κειεηήζεηε αλ θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ Σ 1 θαη Σ 2. Μονάδες 7

Δ4) Να κειεηήζεηε αλ θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ Σ 1 θαη Σ 2. Μονάδες 7 ΘΕΜΑ 4 16090 Μηα ξάβδνο κήθνπο = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα) θαη κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην ζεκείν Ο. Σην άιιν ηεο Λ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο ΣΔΤΥΟ 1: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηώλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4»

Παπαδοηέο.Π1α.:Τεύχος Προδιαγραφών. Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςμάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα2014. «Υποέπγο 4» Έπγο: Υποζηήπιξη Υποςπγείος Παιδείαρ &Θπηζκεςάηων ζε Πληποθοπιακά Σςζηήαηα2014 «Υποέπγο 4» «Διασείπιζη & Παπακολούθηζη Σηοισείων Φςζικού και Οικονοικού Ανηικειένος για ηιρ ανάγκερ αςηεπιζηαζιών ζςγσπηαηοδοηούενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ...

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, όιν θαη πην ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζην Σηξαηεγό Γεώξγην Γξίβα Γηγελή, πνπ ππήξμε «άμην» ηέθλν ηεο παηξίδαο. Πώο αιιάδνπλ όκσο νη θαηξνί; Πξηλ κεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ - 27 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I)ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1)ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ»

«ΑΛΚΤΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΙΚΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αζήλα 15/11/2013 Αξηζκ. Πξση.2424 Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηώλ δεκνζηόηεηαο, επηθνηλσλίαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ «Ζ ΔΛΠΙ» ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ «Ζ ΔΛΠΙ» ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ» Αζήλα Αξηζκ. Πξση. Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡ: Π. ΜΔΡΜΠΔΗ ΣΗΛ: 213 2039 136 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 45ΟΤΗ - ΛΜ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2

Μ. Γθηξηδή 1, Α. Μπνπληίδνπ 2. ΔΠ ζηηο πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, mgirtzi@yahoo.com 2 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 185 «Πξόζθιεζε ζε γάκν απηνθξαηνξηθό ζηε Βπδαληηλή Θεζζαινλίθε»: έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα βαζηζκέλν ζε δξακαηνπνίεζε ηζηνξηθνύ ζελαξίνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ!

ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΣΗ 12 θαη 13 ΟΚΣΧΒΡΖ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ! ΣΔΛΝΟΤΜΔ ΜΖΝΤΜΑ ΚΑΣΑΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΟΛΟΦΟΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΤΣΧΝ ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 3-721 00 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ - 16 ρξόληα

Διαβάστε περισσότερα

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ

1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ 1ν ΓΔΛ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2011-12 ΔΚΓΡΟΜΖ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΑΣΕΑ ΚΑΜΔΝΑ ΒΟΤΡΛΑ Αλεβαίλνληαο ηελ Δζληθή Οδό από Αζήλα πξνο Λακία, 160 ρηιηόκεηξα από ηελ πξσηεύνπζα, ακέζσο κεηά ηνλ Άγην Κσλζηαληίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο ΜΟΤΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ Υ. ΔΣΟΤ 2011-2012 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ

21 ΜΑΡΤΗ 2013 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ζ ώξα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ καο έθηαζε. Η αλάγθε λα μεθύγνπκε νξηζηηθά από ηνλ ζύιινγν ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο κεηαβίβαζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010

EU KIDS ONLINE II Δξωηεκαηνιόγην γνλέωλ 23/4/2010 ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΥΤΛΛΟ ΕΠΑΥΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Ιωάννης Χρσζόζηομος Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Σνπ ελ αγηνηο παηξνο εκσλ Ησαλλνπ Αξρηεπηζθνπνπ Κσλζηαληηλνππνιεσο ηνπ Υξπζνζηνκνπ Λνγνη θαηα ηνπδαησλ Λόγος πρῶηος. αʹ. βνπιφκελ κῖλ ἀπνδνῦλαη ηὰ ιείςαλα ζήκεξνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011

Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 ΡΝ ΝΟΑΚΑ Ρνπ Βαζίιε Πεβδαιή ( Από ηελ αλζνινγία βξαβεπκέλσλ έξγσλ ηνπ ινγνηερληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ 2011 «Κάξκαξα ηνπ Ξαξζελώλα: ηζηνξία κηαο θινπήο ή ε θινπή ηεο ηζηνξίαο» ) Θαζόκνπλ ζε κηα πέηξα κπξνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν

ΘΔΜΑ : Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν Βαζκόο αζθαιείαο Να δηαηεξεζεί κέρξη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Ρφδνο, 11-02-2014 Αξ. Πξση.: 1037 Σαρ. Γ/λζε Σ.Κ. Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ Δ-mail : Οδφο Ηππνηψλ : 85 100 ΡΟΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ

Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ Η ΑΜΑΝΤΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΚΙΣΣΑ ΚΔΙΜΔΝΟ 1 Περίληυη: Από ηόηε πνπ πέζαλε ε Λενθάληηα, ν Πξίγθηπαο, πνπ ήηαλ εξσηεπκέλνο καδί ηεο, είλαη απαξεγόξεηνο. Η Δνύθηζζα, ε ζεία ηνπ Πξίγθηπα, ζπλάληεζε κία λεαξή ππάιιειν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Άλιμος: 30-06-2011 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: -1145- ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ Τατ.Δ/νζη: Θοσκσδίδοσ 73 Τ.Κ. 174 55 Αλιμος Πληροφορίες: Π. Νικολάοσ Τηλ.: 210-9836 648 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ύζηαζε Δπσλπκία - Έδξα πληζηάηαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «S&B BIOMHXANIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ ΠΡΟΠΟΙΗΗ ΝΣΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΤΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΔΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ ΣΔΛΛΑ (A.E.M. 0033)

METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ ΣΔΛΛΑ (A.E.M. 0033) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ-ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ METAΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ. Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔIΚΣYΟ ΠΡΟ: ΚΟΘΝ : ΘΕΜΑ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Γηαγσληζκνί πκβάζεηο 11 ν ΤΝΣΑΓΜΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟ» 4 ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ Σειέθ.(Δζση.)1234 Φ.600.163/22/6206.1156 Σξίπνιε, 01 Γεθ 14 ΥΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΔΛΟΣ Α.Δ., ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΓΟ ΑΥΑΡΝΧΝ 313-Κ. ΠΑΣΖΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΓΟ ΚΟΛΧΝΟΤ 12-14-ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών

Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Βελεηία Απνζηνιίδνπ Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών Δίθνζη ηξία αλαγλσζηηθά ηεο έθζεζήο καο είλαη γξακκέλα απφ νθηψ γλσζηνχο ινγνηέρλεο απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (θαη ζε θάπνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ Έρεη θαζηεξσζεί λα ιέκε πσο «Λαόο ρσξίο κλήκε είλαη ιαόο ρσξίο κέιινλ». Καη πξάγκαηη, ηίπνηε δελ ζα κπνξνύζε λα

Διαβάστε περισσότερα

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό [ يوناين Greek ] Ελληνικά του Δρα. Σάλιχ Ασ-Σάλιχ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλου Αριστέα Επιμέλεια : Τσεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ

Διαβάστε περισσότερα

11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270

11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 11 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 11.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 270 11.1.1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ... 270 11.1.2 SHOCK... 270 11.1.3 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ KΑΙ ΣΤΠΟΙ SHOCK... 270 11.2 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ & ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13365/29-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 522 Απφ ην πξαθηηθφ 27εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ

Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ [Πεξὶ ηῶλ 12 Ἀπνζηόισλ] [Πεξὶ ηῶλ 70 Ἀπνζηόισλ] ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΟΛΩΝ ΠΟΤ ΕΚΗΡΤΞΑΝ ΣΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΥΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΠΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 3/28-2-2012 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 95/2012 ΘΔΜΑ: Επιλογή δικαιούσυν για σοπήγηζη αδειών ςπαίθπιος πλανόδιος

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Τν λνκηθό πιαίζην ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Κνηλνηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην: 1. ε Οδεγία 2000/31 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην Διιεληθό λνκoζεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ ΘΔΜΑ: ΘΔΡΜΟΥΖΜΗΚΔ ΚΑΗ ΒΗΟΥΖΜΗΚΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10. Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008)

ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10. Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008) ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ BRNO 22-03-10 Τν ιαϊθό Θέαηξν ζηε Ζάθπλζν - «oμιλίες» (Ν. Αρβανιτάκη- Ζάκσνθος 17.11.2008) 1. Οξηζκόο 2. Καηαγωγή ηωλ ομιλιών 3. Θζηνξηθή εμέιημε 4. Έξγα θαη ζπγγξαθείο 5. Τα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART»

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» ΔΝΣΤΠΟ Α ΦΥΙΙΑ ΔΡΓΑΣΗΑΣ ΚΑΘΖΤΖ Μαρία Φραγκάκη Παηδηά, πνεζημμπμηώκηαξ ημ Revelation Natural Art, μπμνείηε κα δηαθμζμήζεηε ημ ελςηενηθό μένμξ θαη ημκ πενηβάιιμκηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 2/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο. Αλαθνηλώλεη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 45-47 53

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ. απνηειεί ην κέζν πξόθιεζεο, αλάπηπμεο θαη δηεθπεξαίσζεο πνιιψλ

1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ. απνηειεί ην κέζν πξόθιεζεο, αλάπηπμεο θαη δηεθπεξαίσζεο πνιιψλ Οθαιίδνπ, Α. Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο Λφγνπ θ Αθνήο 1 1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΛΟΓΟ 1.1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Η αλζξψπηλε επηθνηλσλία είλαη δσηηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο πξνφδνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 7 μ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΘΑΛΔΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΥΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4 ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΗΑΚΖ 15-16 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2011 ΠPOΓPAMMA. Γηνηθεηηθόο έιεγρνο ΑΒΒΑΣΟ 15-10-2011 ώξα 15.00-17.30 ζηελ

ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΗΑΚΖ 15-16 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2011 ΠPOΓPAMMA. Γηνηθεηηθόο έιεγρνο ΑΒΒΑΣΟ 15-10-2011 ώξα 15.00-17.30 ζηελ 36 Ο ΡΑΛΛΤ ΑΥΑΗΟ ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΗΑΚΖ 15-16 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2011 ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο ΓΔΤΣΔΡΑ 19-9-2011 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο ΠΑΡΑΚΔΤΖ 7-10-2011 ώξα 21.00 Γηαλνκή βηβιίνπ Γηαδξνκήο (Road Book) Από

Διαβάστε περισσότερα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα 1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα [ يوناين Greek ] Ελληνικά Χάλιντ Αλ-Χουςαϊνάν Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλοσ Κωνςταντίνοσ Επιμέλεια : Τςεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1434

Διαβάστε περισσότερα

Άρρενες Ομάδες ηλικιών

Άρρενες Ομάδες ηλικιών Περιγραθή ηόποσ μόνιμης διαμονής / κλάδος οικονομικής δραζηηριόηηηας ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΚΡΖΣΖ (Έδξα: Ζξάθιεηνλ,ην) Και των δύο φύλων Ομάδες ηλικιών Άρρενες Ομάδες ηλικιών Θήλεις Ομάδες ηλικιών Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ

Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ-ΠΔΤΚΖ («ΚΟΗ.Π.Α.Π.») Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 15 & Ρήγα Φεξαίνπ Σαρ. Κσδ.: 15121 Πεύθε Αηηηθήο Σει: 2132051745-746

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα