Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(2): Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή του επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων-επαγγελματιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου, η διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με αυτή, καθώς και η συγκριτική ανάλυση ανά νοσοκομείο και επαγγελματική κατηγορία. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 770 επαγγελματίες υγείας από τα τέσσερα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου, που επιλέχθηκαν με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία, κατά νοσοκομείο και κατηγορία προσωπικού. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη χρήση αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου και κάλπης. Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη με μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, ενώ η συγκριτική ανάλυση των απαντήσεων ανά νοσοκομείο και επαγγελματική ομάδα έγινε με το λόγο συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds ratio) σε διατάξιμες κατηγορίες πεντάβαθμης κλίμακας Likert. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οκτώ στους 10 εργαζόμενους δήλωσαν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Περισσότερο ικανοποιημένοι βρέθηκαν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Πάφου και λιγότερο ικανοποιημένοι αυτοί στο νοσοκομείο Λεμεσού. Η ικανοποίηση αντλείται κυρίως από το ιδιαίτερο αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας ιδιαίτερα για ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες και από τη σχέση με τους ασθενείς, ενώ για τους νοσηλευτές καθοριστικός ήταν και ο παράγοντας των αποδοχών. Παρά τα υψηλά ποσοστά συνολικής ικανοποίησης, για κάποιες επί μέρους παραμέτρους/συνισταμένες της εργασίας, ο μέσος βαθμός δυσαρέσκειας ήταν ιδιαίτερα αυξημένος. Τέτοιες παράμετροι ήταν η αναγνώριση και η προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, η εξασφάλιση αντικειμενικότητας στις προαγωγές, η αναγνώριση και η επιβράβευση θετικών προσπαθειών, η παροχή κινήτρων και η οργάνωση, καθώς και η διεύθυνση του νοσοκομείου. Η ικανοποίηση των λοιπών επαγγελματιών υγείας υστερούσε έναντι των ιατρών και ιδιαίτερα των νοσηλευτών σε 12 από τις 16 παραμέτρους/συνισταμένες της εργασίας. Τέλος, το νοσοκομείο της Πάφου παρουσίαζε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα έναντι των άλλων τριών νοσοκομείων στις 14 από τις 16 παραμέτρους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα της έρευνας κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνα δύο ερευνών ικανοποίησης ασθενών (εσωτερικών και εξωτερικών), που διεξήχθησαν πρόσφατα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα ίδια νοσοκομεία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου, γεγονός που δηλώνει ότι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι και ικανοποιημένοι χρήστες-ασθενείς. Με αυτές τις τρεις έρευνες, τα νοσοκομεία της Λευκωσίας και της Πάφου κατατάσσονται στην ομάδα των «καλών», ενώ τα νοσοκομεία της Λεμεσού και της Λάρνακας στην ομάδα των «λιγότερο καλών». Η λήψη μέτρων εκ μέρους του Υπουργείου πρωτίστως πρέπει να γίνει στα δύο εν λόγω νοσοκομεία και μάλιστα σε επί μέρους παραμέτρους/συνισταμένες της εργασίας, οι οποίες θεωρούνται από τους εργαζόμενους, αλλά και από τους ασθενείς, ως προβληματικές και πηγές πρόκλησης δυσαρέσκειας. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2011, 28(2): Μ. Μακρής, 1 Μ. Θεοδώρου, 1 Ν. Middleton 2 1 Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος 2 Νοσηλευτικό Τμήμα, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος Job satisfaction in the public general hospitals in Cyprus Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Δημόσια νοσοκομεία Κύπρου Επαγγελματίες υγείας Επαγγελματική ικανοποίηση Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Επαγγελματική ικανοποίηση (ΕΙ), σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό του Locke, 1 είναι «η θετική συναισθηματική απόκριση προς συγκεκριμένο έργο, που πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτό εκπληρώνει τις εργασιακές αξίες του ατόμου». Αποτελεί ένα από τα περισσότερο μελετημένα θέματα στην οργανωτική/βιοµηχανική ψυχολογία, κυρίως

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 235 λόγω της άμεσης σχέσης της τόσο µε την ψυχική υγεία του εργατικού δυναμικού όσο και µε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για υψηλή αποδοτικότητα σε συνδυασμό με σταθερό, μόνιμο και ικανοποιημένο προσωπικό. 2 Σε θεωρητικό επίπεδο, έχει συνδεθεί με τα κίνητρα, τις αξίες και τις στάσεις των εργαζομένων, 2 ενώ έχει βρεθεί ότι επηρεάζεται εξ ίσου από παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία και το περιβάλλον της, καθώς και με τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. 3 Ο συνδυασμός και η αλληλεπίδραση των δύο εν λόγω κατηγοριών μεταβλητών καθορίζουν σημαντικά τη διαμόρφωσή της. H ΕΙ έχει συνδεθεί όμως και με άλλες επί μέρους μεταβλητές, όπως είναι η ψυχολογική και η σωματική ευημερία/ σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, 4,5 η κινητικότητα στο χώρο εργασίας και η τάση για αποχώρηση, 6,7 οι απουσίες, 2,7,8 η απόδοση και η παραγωγικότητα, 9 η ικανοποίηση των πελατών, 10 οι σχέσεις με την οικογένεια, 11,12 ο ρόλος του εργαζομένου ως γονέα 13 και η ικανοποίηση από τη ζωή. 14 Στον υγειονομικό τομέα, η ΕΙ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ψυχολογική ευημερία των εργαζομένων, την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών, την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων, την παροχή ποιοτικής περίθαλψης, 15,16 τα θετικά για την υγεία των ασθενών αποτελέσματα, 17,18 αλλά και την ικανοποίησή τους. Με την παρούσα έρευνα, η οποία διεξάγεται πρώτη φορά στην Κύπρο, διερευνώνται θέματα που σχετίζονται με την EI των επαγγελματιών υγείας-εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Ειδικότερα, επιχειρείται η μέτρηση του επιπέδου ΕΙ, ο εντοπισμός των παραγόντων που καθορίζουν την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια, καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης από βασικές παραμέτρους της επαγγελματικής δραστηριότητας. Τέλος, οι συσχετίσεις της ικανοποίησης με τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά και οι συγκρίσεις των ευρημάτων μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων και νοσοκομείων, οδηγούν σε ενδιαφέροντα δευτερογενή ευρήματα. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Πληθυσμός αναφοράς της έρευνας ήταν το σύνολο των επαγγελματιών υγείας-εργαζομένων στα δημόσια Γενικά Νοσοκομεία της Κύπρου (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου) κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2008 Φεβρουαρίου Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 770 επαγγελματίες υγείας (123 ιατροί, 528 νοσηλευτές, 106 λοιποί επαγγελματίες υγείας και 13 άτομα αδιευκρίνιστου επαγγέλματος). Στην ομάδα «λοιποί επαγγελματίες υγείας» δεν περιλαμβανόταν το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό αλλά μόνο οι φαρμακοποιοί, οι φυσικοθεραπευτές, οι τεχνολόγοι-ακτινολόγοι, οι λειτουργοί νοσοκομειακών εργαστηρίων, οι τεχνολόγοι νοσοκομειακών εργαστηρίων και ραδιοϊσοτόπων, οι ιατροφυσικοί, οι οδοντοτεχνίτες, οι βοηθοί οδοντιατρείων, οι διαιτολόγοι κ.ά. Ο αριθμός των επιθυμητών συμπληρωμένων ερωτηματολογίων καθορίστηκε σε 746, ώστε να διασφαλίζεται στατιστική ακρίβεια 5 ποσοστιαίων μονάδων στις εκτιμώμενες αναλογίες, με διάστημα εμπιστοσύνης 90 στο σύνολο του προσωπικού κάθε νοσοκομείου. Για την επίτευξη παρόμοιας στατιστικής ακρίβειας στα τέσσερα νοσοκομεία, δόθηκε αναλογικά μεγαλύτερος αριθμός ερωτηματολογίων στα νοσοκομεία με τη μικρότερη αναλογία προσωπικού επί του συνόλου. Στη στατιστική ανάλυση, υπολογίστηκαν σταθμισμένα ποσοστά (ή μέσοι όροι) παγκυπρίως με βάση το δειγματοληπτικό κλάσμα που εκφράζει τη διαφορετική πιθανότητα επιλογής στην κάθε επαρχία. Η αντιπροσώπευση ανά κατηγορία επαγγέλματος έγινε με βάση τις αναλογίες που ίσχυαν σε κάθε νοσοκομείο, ενώ οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας σε κάθε νοσοκομείο και κατηγορία προσωπικού, από τους σχετικούς καταλόγους υπηρετούντων που δόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Ως ποσοστό, το τελικό δείγμα αποτελούσε περίπου το 25 του συνόλου στις τρεις σχετικές ομάδες εργαζομένων στα τέσσερα νοσοκομεία. Ως εργαλείο συλλογής και μέτρησης των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε δομημένο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, ελεγμένο για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε ανάλογη έρευνα στην Ελλάδα. 19 Για την καλύτερη προσαρμογή κάποιων ερωτήσεων στα δεδομένα της Κύπρου απαιτήθηκε πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε δείγμα 40 επαγγελματιών υγείας, εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 26 συνολικά ερωτήσεις ή ομάδες ερωτήσεων, χωρισμένες σε δύο ενότητες. Στην πρώτη, οι ερωτήσεις αναφέρονταν άμεσα ή έμμεσα στην ΕΙ, οι περισσότερες διαβαθμισμένες σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert, ενώ στη δεύτερη στα κοινωνικο-δημογραφικά και ασφαλιστικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Για την πραγματοποίηση της έρευνας ζητήθηκε και δόθηκε σχετική άδεια από το Υπουργείο Υγείας και ενημερώθηκαν γραπτά οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε δύο φάσεις, από 15 Δεκεμβρίου Φεβρουαρίου 2009, και οι συμμετέχοντες καλούνταν να το συμπληρώσουν, σε ώρες που τους διευκόλυναν, να το τοποθετήσουν στο φάκελο που επίσης τους δόθηκε και να το ρίξουν στην κλειδωμένη κάλπη που βρισκόταν εντός του νοσοκομείου, σε σημείο γνωστό και εύκολα προσπελάσιμο. Συνολικά, διανεμήθηκαν 948 ερωτηματολόγια και στις κάλπες βρέθηκαν 770 φάκελοι (ποσοστό ανταπόκρισης 81,2), κατανεμημένοι κατά νοσοκομείο ως εξής: Λευκωσία 225, Λεμεσός 203, Λάρνακα 178 και Πάφος 164. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, με στόχο την αύξηση του ποσοστού ανταπόκρισης, είχαν αναρτηθεί σε κεντρικά σημεία του κάθε νοσοκομείου υπενθυμητικές ανακοινώσεις-προτροπές για τη συμπλήρωση και την παράδοση του ερωτηματολογίου. Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων περιελάμβανε μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Η επαγωγική στατιστική αφορούσε σε στατιστικό έλεγχο για διαφορές στην

3 236 Μ. Μακρής και συν ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων με τη δοκιμασία x 2, αλλά και συγκριτική ανάλυση, κατά κύριο λόγο με τη χρήση του λόγου συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds ratio), όπως υπολογίστηκε σε μοντέλο διατάξιμης λογιστικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την κλίμακα ικανοποίησης (ordinal logistic regression). Ο λόγος αυτός εκφράζει την αναλογία του λόγου των συχνοτήτων των απαντήσεων μεταξύ των συγκρινομένων ομάδων, ανεξάρτητα από το σημείο διχοτόμησης στην κλίμακα (π.χ. πολύ ικανοποιημένος έναντι όλων των υπολοίπων, πολύ ικανοποιημένος και ικανοποιημένος έναντι όλων των υπολοίπων κ.λπ.). Ο τελικός δείκτης είναι μια γενική περίληψη των αναλογιών στην κλίμακα σε κάθε νοσοκομείο ή επαγγελματική ομάδα. Επειδή η κλίμακα είναι κωδικοποιημένη, με 1 τη μέγιστη ικανοποίηση έως 5 τη μέγιστη δυσαρέσκεια, στους πίνακες λόγος των odds >1 σημαίνει μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, ενώ λόγος των odds <1 μεγαλύτερη ικανοποίηση. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος STATA SE, v9 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κοινωνικο-δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά δείγματος Στο παγκύπριο δείγμα βρέθηκε ότι 7 στους 10 (69,6) ήταν γυναίκες. Προφανώς, αυτό οφειλόταν στη συντριπτική αριθμητική υπεροχή του γυναικείου φύλου στους νοσηλευτές, που αποτελούσαν και τη μεγαλύτερη ομάδα του δείγματος. Η σχέση αυτή σχεδόν αντιστρέφεται στην ομάδα των ιατρών, όπου 6 στους 10 ήταν άνδρες (πίν. 1). Σχεδόν 8 στους 10 (77,9) ήταν έγγαμοι και από αυτούς το 55,5 είχαν δύο ή περισσότερα παιδιά. Ηλικιακά, το 43,8 ήταν <40 και το 54,9 ήταν ετών. Η ηλικιακή κατανομή παρουσίασε κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των τριών επαγγελματικών ομάδων, με κυριότερες (α) το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των ατόμων ηλικίας >50 ετών στους ιατρούς και (β) το αρκετά υψηλότερο ποσοστό των ατόμων ηλικίας <30 ετών στους λοιπούς επαγγελματίες. Περίπου 3 στους 10 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου, από τους οποίους οι περισσότεροι με μεταπτυχιακές σπουδές ή ιατρική ειδικότητα. Οι υπόλοιποι (69,3) ήταν απόφοιτοι μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των μέσων νοσηλευτικών σχολών. Στην κατά μηνιαίο προσωπικό εισόδημα κατανομή, η συντριπτική πλειονότητα των ιατρών μοιραζόταν, όπως ήταν αναμενόμενο, σχετικά ισότιμα στα τρία υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια (>3.000 ), ενώ οι άλλες δύο επαγγελματικές κατηγορίες ταξινομούνταν κυρίως στα δύο χαμηλότερα (<3.000 ). Η ίδια κλιμάκωση καταγραφόταν και στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα. Σε ό,τι αφορά στην προϋπηρεσία, οι συμμετέχοντες στην έρευνα, κατά μέσο όρο είχαν 14,8 χρόνια υπηρεσίας στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζονται σήμερα, 17,2 γενικότερα στο δημόσιο τομέα και 18,7 συνολικά στο επάγγελμα. Ικανοποίηση από το επάγγελμα Στον πίνακα 2 αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του παγκύπριου δείγματος με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα «πόσο ευχαριστημένος είστε από το επάγγελμα που ασκείτε;». Επί πλέον, για την ίδια ερώτηση καταγράφηκε η ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων κατά νοσοκομείο και επαγγελματική ομάδα, αλλά και ο λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds ratio). Οι συγκρίσεις, κατά νοσοκομείο, του λόγου συμπληρωματικών πιθανοτήτων έγιναν με βάση τις απαντήσεις στη Λευκωσία, ενώ κατά επαγγελματική ομάδα η βάση σύγκρισης ήταν οι απαντήσεις των ιατρών. Όπως φάνηκε, 8 στους 10 εργαζόμενους (80,7) δήλωσαν «ευχαριστημένοι» ή «πολύ ευχαριστημένοι», ενώ ένα σχετικά μικρό ποσοστό (17,1) δήλωσαν «δυσαρεστημένοι» ή «πολύ δυσαρεστημένοι». Πιο ενδιαφέροντα ήταν τα ευρήματα ανά νοσοκομείο, όπου περισσότερο ευχαριστημένοι ήταν οι εργαζόμενοι στην Πάφο και λιγότερο οι εργαζόμενοι στη Λεμεσό. Στην τελευταία, το ποσοστό «δυσαρεστημένων» και «πολύ δυσαρεστημένων» (23,2) ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με το αντίστοιχο στην Πάφο (12,2). Οι διαφορές, που ήταν και στατιστικά σημαντικές (p<0,01), φάνηκαν πολύ καλύτερα στις τιμές του λόγου συμπληρωματικών πιθανοτήτων. Ανά επαγγελματική ομάδα και παρά τη σχετικά μεγαλύτερη ικανοποίηση των ιατρών (odds ratio: 1,00) και τη μικρότερη των λοιπών επαγγελματιών υγείας (odds ratio: 1,60), οι διαφορές δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές. Τα συμπεράσματα δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά μετά από διορθώσεις για την επίδραση στον τρόπο που απαντούσαν άτομα διαφορετικού φύλου, ηλικίας, εισοδήματος και άλλων κοινωνικο-δημογραφικών διαφορών. Για παράδειγμα, ελήφθη υπ όψη ότι αν οι άνδρες, γενικότερα, δήλωναν περισσότερο ικανοποιημένοι ή οι νεαρότεροι σε ηλικία λιγότερο ικανοποιημένοι, τότε λόγω της πλειοψηφίας των ανδρών στην επαγγελματική ομάδα των ιατρών σε σχέση με τους νοσηλευτές και της μικρότερης ηλικιακής σύνθεσης των λοιπών επαγγελματιών υγείας, οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μπορεί να εκφράζουν τη διαφορετική σύσταση της κάθε ομάδας και όχι αναγκαία επαγγελματικές διαφορές στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Η ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων στο ίδιο ερώτημα, καθώς και οι λόγοι συμπληρωματικών πιθανοτήτων κατά φύλο, ηλικιακή και εισοδηματική ομάδα παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Αν και τα ποσοστά, από μόνα τους, δεν επέτρεψαν να εντοπιστεί κάποια σαφής διαφορά στην ικανοποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, από τους λόγους συμπληρωματικών πιθανοτήτων προέκυψε ότι οι άνδρες δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι και μάλιστα με διαφορά που ήταν στατιστικώς οριακά σημα-

4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 237 Πίνακας 1. Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά παγκύπριου δείγματος ανά επαγγελματική ομάδα. Ιατροί n=123 () Νοσηλευτές n=528 () Επαγγελματίες υγείας n=106 () Σύνολο n=770 () Φύλο Άνδρες 60,0 20,5 30,8 27,9 Γυναίκες 38,8 78,2 68,6 69,6 Δεν απάντησαν 1,2 1,3 0,7 2,5 Ηλικία <30 0,0 14,0 35,4 14, ,4 32,9 19,2 28, ,3 24,3 28,7 26, ,3 28,8 16,6 30,2 Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμοι 83,5 81,1 63,2 77,9 Άγαμοι 7,8 12,1 27,7 13,5 Διαζευγμένοι/χήροι 8,0 5,0 2,9 5,1 Δεν απάντησαν 0,6 1,8 6,1 3,5 Αριθμός παιδιών Κανένα 32,5 29,5 44,9 33,1 Ένα 15,5 9,6 16,9 11,4 Δύο 35,6 35,4 26,0 33,7 Τρία και άνω 16,4 25,6 12,2 21,8 Εκπαίδευση Διδακτορικό/μεταπτυχιακό 92,2 0,4 1,7 17,3 Πανεπιστήμιο 7,1 8,3 30,0 11,1 Ανώτερη/μέση 0,6 89,9 52,3 69,3 Δεν απάντησαν 0,0 1,4 0,0 2,3 Προσωπικό εισόδημα ( ) < ,2 47,9 57,2 41, ,2 41,7 31,1 38, ,1 4,7 4,8 8,8 > ,5 0,1 1,3 3,9 Δεν απάντησαν 11,0 5,6 5,6 7,7 Οικογενειακό εισόδημα ( ) < ,2 13,4 26,0 13, ,3 24,6 23,0 22, ,6 29,0 10,1 23, ,3 14,3 13,8 15,0 > ,2 8,5 13,1 14,2 Δεν απάντησαν 13,2 10,1 14,0 12,3 ντική (p=0,06). Περισσότερο ευχαριστημένοι εμφανίστηκαν, επίσης, εκείνοι με τα υψηλότερα μηνιαία εισοδήματα (p για τάση <0,01), καθώς και οι εργαζόμενοι ηλικίας >40 ετών (p για τάση=0,09). Αντίθετα, η ανάλυση κατά οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο και έτη υπηρεσίας στο δημόσιο τομέα δεν ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα ικανοποίησης. Παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση και τη δυσαρέσκεια Το ιδιαίτερο αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας αποτελεί πολύ σημαντική πηγή άντλησης ικανοποίησης, τη σημαντικότερη μάλιστα για τους ιατρούς και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας (πίν. 4). Εξ ίσου σημαντική

5 238 Μ. Μακρής και συν Πίνακας 2. Ποσοστιαία κατανομή και σχετικός λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds ratio) πριν και μετά από διορθώσεις για κοινωνικοδημογραφικές διαφορές στις συγκρινόμενες ομάδες για τον τρόπο που απαντήθηκε το ερώτημα: «Πόσο ευχαριστημένος είστε από το επάγγελμα που ασκείτε;», στο παγκύπριο δείγμα, κατά νοσοκομείο και επαγγελματική ομάδα. Πολύ ευχαριστημένος Ευχαριστημένος Δυσαρεστημένος Πολύ δυσαρεστημένος Δεν απάντησαν Odds ratio (95, ΔΕ) Διορθωμένο odds ratio (95, ΔΕ) Σταθμισμένο παγκύπριο δείγμα 18,3 62,4 14,5 2,6 2,2 Κατά νοσοκομείο Λευκωσία 21,3 64,4 12,0 1,8 0,5 1,00 1,00 Λεμεσός 11,3 63,1 20,2 3,0 2,5 1,95** (1,33 2,85) Λάρνακα 18,0 59,0 14,6 4,5 3,9 1,37 (0,90 2,10) Πάφος 23,8 59,1 10,4 1,8 4,9 0,85 (0,56 1,29) Κατά επαγγελματική ομάδα 1,92** (1,26 2,93) 1,20 (0,75 1,93) 0,79 (0,51 1,24) Ιατροί 27,5 54,5 15,1 2,1 0,9 1,00 1,00 Νοσηλευτές 16,8 65,4 13,8 2,6 1,4 1,43 (0,89 2,30) Λοιποί επαγγελματίες υγείας * p<0,05, **p<0,01, ΔΕ: Διάστημα εμπιστοσύνης 17,2 62,0 16,9 3,2 0,7 1,60 (0,88 2,92) 1,38 (0,55 3,44) 1,27 (0,53 3,07) Πίνακας 3. Ποσοστιαία κατανομή και σχετικός λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds ratio) για τον τρόπο που απαντήθηκε το ερώτημα «Πόσο ευχαριστημένος είστε από το επάγγελμα που ασκείτε;», κατά φύλο, ηλικία και εισόδημα. Πολύ ευχαριστημένος Ευχαριστημένος Δυσαρεστημένος Πολύ δυσαρεστημένος Δεν απάντησαν Odds ratio (95, ΔΕ) Τιμή p Φύλο Άνδρες 25,1 57,8 14,0 2,4 0,8 1,00 Γυναίκες 15,9 65,6 14,5 2,7 1,2 1,42 (0,99 2,03) 0,06 Ηλικία <30 17,0 64,8 17,2 1,0 1, ,3 61,2 18,0 2,6 0,8 1,09 (0,66 1,78) ,8 65,4 10,6 2,9 0,4 0,76 (0,47 1,25) >50 21,1 62,4 10,9 3,0 2,5 0,76 (0,46 1,24) 0,09 Εισόδημα ( ) < ,8 60,6 19,7 1,7 1,2 1, ,8 68,4 9,5 3,3 1,9 0,76 (0,54 1,06) ,1 61,2 15,1 2,6 0,77 (0,43 1,37) > ,0 41,8 8,2 0,20 (0,08 0,45) <0,01 και για τις τρεις επαγγελματικές ομάδες ήταν η σχέση με τους ασθενείς. Άξιο προσοχής ήταν το γεγονός ότι για τους νοσηλευτές καθοριστικός ήταν ο ρόλος των αποδοχών (1η ), ενώ για τους λοιπούς επαγγελματίες οι σχέσεις με τους άλλους εργαζόμενους (2η ). Τέλος, σημαντικός παράγοντας επαγγελματικής ικανοποίησης για όλους τους επαγγελματίες υγείας ήταν και η αναγνώριση της προσφοράς τους. Η σχετική ερώτηση, που ήταν πολλαπλής επιλογής, απαντήθηκε μόνο από εκείνους που δήλωσαν στη γενική ερώτηση περί ικανοποίησης ότι ήταν «ικανοποιημένοι» ή «πολύ ικανοποιημένοι». Στον αντίποδα, ο σημαντικότερος παράγοντας πρόκλησης

6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 239 Πίνακας 4. Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων κατά επαγγελματική ομάδα για τους παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης, σειρά κατάταξης των παραγόντων και μέσος όρος [ΜΟ] (τυπική απόκλιση, ΤΑ) που προέκυψε από τις απαντήσεις στην κλίμακα 1=σπουδαιότερος έως 6=λιγότερο σημαντικός. Παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης Ιατροί n=101 Νοσηλευτές n=431 Λοιποί επαγγελματίες n=83 ΜΟ (ΤΑ) ΜΟ (ΤΑ) ΜΟ (ΤΑ) Το ιδιαίτερο αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας 94,1 (1) 1,8 (1,4) 71,5 (4) 2,5 (1,6) 83,1 (1) 2,0 (1,6) Οι σχέσεις με τους ασθενείς 84,2 (2) 2,4 (1,6) 78,0 (2) 2,7 (1,5) 68,7 (3) 2,6 (1,5) Η αναγνώριση της προσφοράς 66,3 (3) 3,0 (1,7) 73,3 (3) 3,0 (1,7) 56,6 (5) 2,8 (1,7) Οι σχέσεις με τους άλλους επαγγελματίες υγείας 61,4 (4) 3,2 (1,6) 68,5 (5) 3,5 (1,7) 69,9 (2) 3,3 (1,6) Το ύψος των αποδοχών 50,5 (6) 3,7 (1,8) 80,3 (1) 2,6 (1,7) 59,0 (4) 2,6 (1,8) επαγγελματικής δυσαρέσκειας και για τις τρεις ομάδες ήταν η μη αναγνώριση της προσφοράς τους. Ακολουθούσαν, με διαφορετική όμως σειρά για κάθε ομάδα, οι συνθήκες εργασίας (2ος στη σειρά παράγοντας για τους ιατρούς), η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης στο νοσοκομείο (2ος στη σειρά παράγοντας για τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας), ο φόρτος εργασίας (2ος στη σειρά παράγοντας για τους νοσηλευτές) και τα στενά περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας (πίν. 5). Η σχετική ερώτηση, που ήταν πολλαπλής επιλογής, απαντήθηκε μόνο από εκείνους που δήλωσαν στη γενική ερώτηση περί ικανοποίησης ότι ήταν «δυσαρεστημένοι» ή «πολύ δυσαρεστημένοι». Ικανοποίηση ως προς διάφορες παραμέτρους της επαγγελματικής δραστηριότητας Παρά το γεγονός ότι στη γενική ερώτηση περί συνολικής ικανοποίησης από το επάγγελμα 8 στους 10 δήλωσαν «ικανοποιημένοι» ή «πολύ ικανοποιημένοι» (πίν. 2), η εικόνα εμφανίστηκε αρκετά διαφορετική σε επί μέρους παραμέτρους/συνισταμένες της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση για το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων σε 16 παραμέτρους/συνισταμένες της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στο νοσοκομείο βρέθηκε ότι μόνο σε δύο από αυτές η πλειονότητα των εργαζομένων δήλωσε «πολύ ή παρά πολύ ικανοποιημένοι», και ειδικότερα σε αυτές της συνεργασίας με τον άμεσο προϊστάμενο και του ωραρίου εργασίας. Από την άλλη πλευρά, σε πέντε παραμέτρους οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους δήλωσαν «λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι». Οι συγκεκριμένες παράμετροι ήταν κατά σειρά (α) η παροχή κινήτρων και γενικά συνθηκών υποκίνησης, (β) η εξασφάλιση αντικειμενικότητας στις προαγωγές, (γ) η αναγνώριση και η προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης, (δ) ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένο το νοσοκομείο και (ε) η αναγνώριση και η επιβράβευση των θετικών προσπαθειών (πίν. 6). Από τις απαντήσεις των εργαζομένων μπορεί να αναδείχθηκαν οι «καλές» και οι «προβληματικές» παράμετροι της εργασίας μέσα στα κυπριακά νοσοκομεία, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα 6, ενδιαφέρον όμως έχουν και τα στοιχεία κατά νοσοκομείο και επαγγελματική ομάδα. Ο μέσος βαθμός ικανοποίησης όσον αφορά στην «αναγνώριση και την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης», την «εξασφάλιση αντικειμενικότητας στις προαγωγές από την Πίνακας 5. Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων κατά επαγγελματική ομάδα για τους παράγοντες επαγγελματικής δυσαρέσκειας, σειρά κατάταξης των παραγόντων και μέσος όρος [ΜΟ] (τυπική απόκλιση, ΤΑ) που προέκυψε από τις απαντήσεις στην κλίμακα 1=σπουδαιότερος έως 6=λιγότερο σημαντικός. Παράγοντες επαγγελματικής δυσαρέσκειας Ιατροί n=21 Νοσηλευτές n=87 Λοιποί επαγγελματίες n=22 ΜΟ (ΤΑ) ΜΟ (ΤΑ) ΜΟ (ΤΑ) Η μη αναγνώριση της προσφοράς 85,7 (1) 2,1 (1,5) 86,2 (1) 2,4 (1,6) 90,9 (1) 2,8 (1,6) Οι συνθήκες εργασίας (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) 85,7 (2) 2,6 (1,8) 54,0 (4) 3,2 (1,7) 54,6 (5) 3,0 (1,8) Η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης στο νοσοκομείο 81,0 (3) 2,1 (1,3) 58,6 (3) 3,4 (1,9) 86,4 (2) 2,7 (1,6) Ο φόρτος εργασίας 57,1 (4) 2,8 (2,0) 78,2 (2) 3,3 (1,8) 68,2 (3) 3,5 (1,6) Τα στενά περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλίας/ δημιουργικότητας 57,1 (5) 3,1 (2,1) 44,8 (6) 2,0 (1,6) 63,6 (4) 3,5 (1,6)

7 240 Μ. Μακρής και συν Πίνακας 6. Ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων αναφορικά με το επίπεδο ικανοποίησης από συγκεκριμένες παραμέτρους της επαγγελματικής δραστηριότητας στο σύνολο του δείγματος. Παράμετροι επαγγελματικής δραστηριότητας Πολύ ή πάρα πολύ Βαθμός ικανοποίησης Ούτε πολύ ούτε λίγο Λίγο ή καθόλου Στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο και διευθύνεται το νοσοκομείο (n=752) 10,8 30,5 58,7 Στη δυνατότητα συμμετοχής σας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του τμήματος ή υπηρεσίας όπου εργάζεστε (n=746) 25,1 25,8 49,1 Στη σαφή γνώση των στόχων του τμήματος ή υπηρεσίας όπου εργάζεστε (n=741) 39,5 26,9 33,6 Στην επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου (n=743) 22,6 32,8 44,6 Στη συνεργασία σας με τον άμεσο προϊστάμενό σας (n=736) 57,3 21,7 21,0 Στη συνεργασία σας με τους άλλους επαγγελματίες υγείας (n=730) 47,9 32,9 19,2 Στην παροχή κινήτρων και γενικά συνθηκών υποκίνησης από τα ανώτερα στελέχη (n=744) 14,5 24,4 61,1 Στη δυνατότητα ανάπτυξης των ικανοτήτων σας μέσα από τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα (n=743) Στην αναγνώριση και προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης των εργαζομένων από τη διοίκηση (n=738) 30,5 23,4 46,1 13,3 26,5 60,2 Στην αναγνώριση και επιβράβευση των θετικών προσπαθειών σας (n=742) 18,7 22,7 58,6 Στην εξασφάλιση αντικειμενικότητας στις προαγωγές από το σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων (n=739) 15,6 23,4 61,0 Στο εργασιακό περιβάλλον σας (κτήρια, εξοπλισμός κ.ά.) (n=748) 32,8 32,8 34,4 Στην παροχή υγιεινής και ασφάλειας από την εργασία σας (n=736) 30,2 31,6 38,2 Στο ωράριο εργασίας σας (n=747) 52,9 25,1 22,0 Στην αμοιβή της εργασίας σας (n=749) 43,1 30,6 26,3 Στην ηθική αναγνώριση της προσπάθειάς σας (n=746) 32,8 24,9 42,3 αξιολόγηση», την «αναγνώριση και την επιβράβευση θετικών προσπαθειών», την «παροχή κινήτρων» και την «οργάνωση και διεύθυνση του νοσοκομείου» ήταν ιδιαίτερα χαμηλός σε όλα τα νοσοκομεία και τις επαγγελματικές ομάδες. Η ανάλυση έδειξε ότι, συγκριτικά, η Πάφος παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα στις περισσότερες από τις σχετικές παραμέτρους, ενώ η Λεμεσός τα χειρότερα. Ενδιαφέρον όμως έχουν τα ευρήματα και για συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως π.χ. στο εργασιακό περιβάλλον, όπου η Λευκωσία, το πλέον σύγχρονο κτηριακά νοσοκομείο της Κύπρου, παρουσιάζει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα, ενώ η Λάρνακα, ως το παλαιότερο νοσοκομείο, τα χειρότερα. Επίσης, η ικανοποίηση των λοιπών επαγγελματιών υγείας φαίνεται να υστερεί συστηματικά σε 12 από τις 16 παραμέτρους/ συνισταμένες της εργασίας έναντι των ιατρών και ιδιαίτερα των νοσηλευτών, στους οποίους παρατηρήθηκαν, συγκριτικά, τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης. Εξαίρεση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αποτελούν η «εξασφάλιση αντικειμενικότητας στις προαγωγές από την αξιολόγηση», η «δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», το «ωράριο εργασίας» και η «αμοιβή από την εργασία», όπου χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης καταγράφηκαν στους ιατρούς. Προτάσεις για βελτίωση Αν και με διαφορετική σειρά, οι αλλαγές που προτάθηκαν από τους εργαζόμενους για βελτίωση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ήταν παρόμοιες. Έτσι, οι ιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας επέλεξαν και τοποθέτησαν στην πρώτη τη «συνεχιζόμενη εκπαίδευση με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων», ενώ οι νοσηλευτές την ανάγκη «αύξησης του αριθμού του προσωπικού». Πολύ υψηλή κατέλαβε και η πρόταση για «βελτίωση των συνθηκών εργασίας». Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η επιλογή των ιατρών για «αύξηση των οικονομικών τους αποδοχών» (2η ). Ακολουθούσαν τα θέματα της «αντικειμενικής αξιολόγησης του έργου του προσωπικού» και η «αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία» (πίν. 7). Αντίστοιχα, κατά νοσοκομείο, η πρόταση για «αύξηση του προσωπικού» κατέλαβε την πρώτη για τα νοσοκομεία της Λεμεσού και της Λευκωσίας, ενώ για την Πάφο και τη Λάρνακα την πρώτη κατέλαβε η «βελτίωση-συμπλήρωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» (πίν. 8). Ακολουθούσε η πρόταση για «επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση», που αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και για τα τέσσερα νοσοκομεία (2η 4η ).

8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 241 Πίνακας 7. Ποσοστά κατά επαγγελματική ομάδα όσων επέλεξαν τις συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση της δραστηριότητάς τους και αναβάθμιση του επαγγέλματός τους. Ιατροί, n=123 Νοσηλευτές n=528 Άλλα επαγγέλματα n=106 Πρόταση Συνεχιζόμενη εκπαίδευση με την παρακολούθηση σεμιναρίων 75,6 (1) 45,5 47,7 (4) 22,4 70,8 (1) 38,7 Αύξηση των οικονομικών αποδοχών 63,4 (2) 24,4 44,1 (5) 25,6 45,3 (5) 27,4 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας 61,0 (3) 39,0 56,6 (2) 33,3 54,7 (2) 30,2 Αύξηση του αριθμού του προσωπικού 55,3 (4) 34,2 64,2 (1) 38,1 50,9 (4) 28,3 Αντικειμενική αξιολόγηση του έργου του προσωπικού 48,8 (5) 26,8 38,3 (8) 17,4 36,8 (6) 12,3 Αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία 46,3 (6) 18,7 49,2 (3) 25,2 52,8 (3) 28,3 Διευκρινίσεις: (α) Τα ποσοστά στις στήλες εκφράζουν τη συχνότητα με την οποία επιλέχθηκε η κάθε πρόταση από τους εργαζόμενους, είτε στις θέσεις 1 4 είτε στις θέσεις 1 2 (β) Οι αριθμοί στην παρένθεση αναφέρονται στη σειρά κατάταξης του κάθε παράγοντα με βάση τις απαντήσεις των εργαζομένων Πίνακας 8. Ποσοστά κατά επαρχία όσων επέλεξαν τις συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας του νοσοκομείου όπου εργάζονται. Λευκωσία n=225 Λεμεσός n=203 Λάρνακα n=178 Πάφος n=164 Πρόταση Αύξηση του αριθμού του προσωπικού 68,4 (1) 44,4 74,4 (1) 47,3 61,8 (3) 33,2 49,4 (4) 28,1 Υψηλή προτεραιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση 63,6 (2) 36,0 56,2 (3) 29,1 51,1 (4) 23,0 53,7 (3) 24,4 Βελτίωση λειτουργικότητας του νοσοκομείου 61,3 (3) 31,1 43,8 (5) 23,7 38,2 (5) 19,7 45,7 (5) 23,8 Καλύτερη οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας 60,9 (4) 37,8 53,7 (4) 31,5 62,4 (2) 37,1 62,8 (2) 43,3 Βελτίωση-συμπλήρωση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού νοσοκομείου 45,3 (5) 21,8 65,5 (2) 33,5 71,9 (1) 47,8 74,4 (1) 44,5 Διευκρινίσεις: (α) Τα ποσοστά στις στήλες εκφράζουν τη συχνότητα με την οποία επιλέχθηκε η κάθε πρόταση από τους εργαζόμενους, είτε στις θέσεις 1 4 είτε στις θέσεις 1 2 (β) Οι αριθμοί στην παρένθεση αναφέρονται στη σειρά κατάταξης του κάθε παράγοντα με βάση τις απαντήσεις των εργαζομένων ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκε ότι η συνολική ικανοποίηση στα τέσσερα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, υψηλότερα από εκείνα που βρέθηκαν σε αντίστοιχη έρευνα σε νοσοκομείο στην Ελλάδα, με τη χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου. 19 Ωστόσο, στην ανάλυση κατά νοσοκομείο καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον τρόπο που απαντήθηκε το σχετικό ερώτημα στα τέσσερα νοσοκομεία. Οι διαφορές αυτές μπορεί να εδράζονται σε πραγματικά προβλήματα, αλλά και σε διαφορετικές προσδοκίες, αντιλήψεις και εμπειρίες εκ μέρους των εργαζομένων. Για παράδειγμα, τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης της Πάφου, του μικρότερου και σχετικά παλαιού κτηριακά νοσοκομείου, ίσως να οφείλονται στα λιγότερα προβλήματα, αλλά μπορεί να εκφράζουν και χαμηλότερες προσδοκίες, διαφορετικές αντιλήψεις και εμπειρίες των εργαζομένων. Στον αντίποδα, ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων του νοσοκομείου Λεμεσού μάλλον προκαλείται από πραγματικά προβλήματα, που συνδέονται με ελλιπή στελέχωση και εξοπλισμό, με μεγάλο φόρτο εργασίας, λίστες αναμονής και ανεπαρκή οργάνωση. Είναι ενδιαφέρον και πρέπει να αναφερθεί ότι τα ευρήματα από δύο πρόσφατες έρευνες ικανοποίησης εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών στα τέσσερα νοσοκομεία, που εκπονήθηκαν από το Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, 20,21 κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με αυτά της εν λόγω έρευνας. Συγκεκριμένα,

9 242 Μ. Μακρής και συν οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι το νοσοκομείο Πάφου έχει τις καλύτερες επιδόσεις ή έχει τα λιγότερα προβλήματα, σε αντίθεση με το νοσοκομείο της Λεμεσού, το οποίο, μέσα από τις απαντήσεις των εργαζομένων και των ασθενών, παρουσιάζεται ως το πλέον «προβληματικό». Η Λάρνακα βρίσκεται πλησιέστερα στις επιδόσεις της Λεμεσού και η Λευκωσία πιο κοντά στις επιδόσεις της Πάφου. Η συγκεκριμένη σύγκλιση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ένα νοσοκομείο μπορεί να συνοδεύεται και από ικανοποιημένους ασθενείς-χρήστες των υπηρεσιών του νοσοκομείου, 9 όπως βέβαια και το αντίθετο. Τα ευρήματα κατά επαγγελματική ομάδα τοποθετούν τους ιατρούς στην πρώτη όσον αφορά στη συνολική ικανοποίηση, με τους νοσηλευτές στη δεύτερη και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας στην τελευταία. Η εν λόγω σειρά κατάταξης δεν ταυτίζεται πλήρως με τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης των Zangaro και Soeken, 22 καθώς και της έρευνας των Lambiris et al, 23 που κατατάσσουν τους νοσηλευτές σε χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης απ όλες τις άλλες επαγγελματικές ομάδες. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση των ιατρών στην Κύπρο ίσως να συνδέεται με το πολύ υψηλό κύρος και την κοινωνική καταξίωση που απολαμβάνουν στην κυπριακή κοινωνία, τον αρκετά υψηλό μισθό, αλλά και τη σχετικά μεγάλη ελευθερία που έχουν στην άσκηση της Ιατρικής στα δημόσια νοσοκομεία. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης αφορούν σε θέματα που αναφέρονται κυρίως στις ανθρώπινες αντιλήψεις, τις σχέσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ιδίων των εργαζομένων και της κοινωνίας ευρύτερα, π.χ. το ιδιαίτερο αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας, τις σχέσεις με τους ασθενείς και τους άλλους επαγγελματίες υγείας, την αναγνώριση της προσφοράς κ.ά. Από την άλλη πλευρά, οι παράγοντες δυσαρέσκειας αφορούν κυρίως σε θέματα οργάνωσης και περιβάλλοντος εργασίας, όπως είναι οι συνθήκες εργασίας, οι προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης, ο φόρτος εργασίας κ.ά. (πίνακες 4, 5). Τα συγκεκριμένα ευρήματα παραπέμπουν ευθέως στη γνωστή θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg, 24 σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη κάποιων παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας μπορεί να μην προκαλεί ικανοποίηση, η απουσία τους όμως είναι αντικίνητρο και οδηγεί σε δυσαρέσκεια τους εργαζόμενους. Τα υψηλά ποσοστά γενικής ικανοποίησης έρχονται σε αντίθεση με τη σχετικά χαμηλή ικανοποίηση στις περισσότερες από τις επί μέρους παραμέτρους/συνισταμένες της επαγγελματικής δραστηριότητας. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει το επιχείρημα των Ironson et al, 25 που υποστηρίζουν ότι η συνολική ικανοποίηση δεν είναι απλά το άθροισμα των επί μέρους όψεών της και γι αυτό πρέπει να προσμετράται ξεχωριστά. Οι κυρίαρχοι παράγοντες από τους οποίους οι επαγγελματίες υγείας αντλούν ΕΙ αναφέρονται στο ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας και την καθημερινή πρακτική, θέματα που έχουν αναδειχθεί και μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία ως καθοριστικής σημασίας για την ΕΙ των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας και ειδικότερα των ιατρών. 3,26 Στους νοσηλευτές, η υψηλή που καταλαμβάνει η αναγνώριση της προσφοράς τόσο στην ικανοποίηση όσο και στη δυσαρέσκεια υποδηλώνει τη σημασία της υποστήριξης, της ενθάρρυνσης και της ανατροφοδότησης εκ μέρους των προϊσταμένων, γεγονός που είναι σύμφωνο με αρκετά ερευνητικά δεδομένα. 27 Τέλος, οι προτάσεις που επιλέγονται από τους εργαζόμενους, τόσο για τη βελτίωση και την αναβάθμιση του επαγγέλματος και της δραστηριότητάς τους, όσο και για τη βελτίωση της λειτουργίας του νοσοκομείου, φαίνεται ότι είναι «επί του προβλήματος» και έχουν αντιστοίχιση με τους παράγοντες, τους οποίους είχαν εντοπίσει οι ίδιοι ότι τους προκαλούν δυσαρέσκεια. ABSTRACT Job satisfaction in the public general hospitals in Cyprus M. MAKRIS, 1 Μ. THEODOROU, 1 Ν. MIDDLETON 2 1 Health Services Management, Open University of Cyprus, Nicosia, 2 Department of Nursing, Cyprus University of Technology, Nicosia, Cyprus Archives of Hellenic Medicine 2011, 28(2): OBJECTIVE To record levels of job satisfaction among health professionals employed in the public sector hospitals in Cyprus, explore issues related to job satisfaction and provide a comparative analysis by hospital and occupational group. METHOD The study sample consisted of 770 health professionals from four public hospitals in Cyprus, selected from among all the employees by random stratified sampling according to hospital and occupational group

10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 243 (i.e., doctors, nurses and other health professionals). A self-completed structured questionnaire was used, collected in ballots. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data, and odds ratios (calculated using ordinal logistic regression) were used to compare the level of satisfaction, ranked on a 5-point Likert scale, across different hospitals and occupational groups. RESULTS Eight in ten employees reported being satisfied or very satisfied with their job. Employees in the Pafos hospital reported higher levels and employees in the Limassol hospital reported lower levels of overall job satisfaction. Satisfaction was derived from the specific job description (particularly for doctors and other health professionals) and the relationship between the employee and the patients, while for nurses income was also important. Despite the high recorded levels of overall satisfaction, levels of dissatisfaction appeared relatively high in several job components or aspects, such as recognition and encouragement of personal development, fair promotion based on review, recognition of positive efforts, motivation of employees and level of organisation/administration of the hospitals. Levels of job satisfaction among other professionals appeared lower in 12 of the 16 parameters under study in comparison to that of doctors and nurses. Finally, the employees in the Pafos hospital scored significantly higher in 14 of 16 parameters than those in the other three hospitals. CON- CLUSIONS The findings are consistent with those from both an outpatient and an inpatient patient satisfaction survey performed recently by the Cyprus Open University on behalf of the Cyprus Ministry of Health. This suggests that satisfaction of employees means satisfied patient-users. In all three surveys, the responders in the hospitals in Nicosia and Pafos reported consistently higher levels of satisfaction while those in the Limassol and Larnaca hospitals scored lower. Special attention should be given to these two hospitals, introducing measures directed towards improvement in the specific components or aspects considered to be problematic or sources of dissatisfaction by both employees and patients. Key words: Cyprus, Health professionals, Job satisfaction, Public hospitals Βιβλιογραφία 1. Locke E. The nature and the causes of job satisfaction. In: Dunnette MD (ed) Handbook of industrial and organizational psychology. Rand McNally, Chicago, Κάντας Α. Οργανωτική-βιομηχανική Ψυχολογία: Κίνητρα, επαγγελματική ικανοποίηση και ηγεσία (μέρος 1 ο ). 14η έκδοση. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Duffy RD, Richard GV. Physician job satisfaction across six major specialties. J Vocat Behav 2006, 68: Poghosyan L. Cross-national exploration of nurse burnout: Predictors and consequences in eight countries. Doctoral dissertation. University of Pennsylvania, Reader TW, Cuthbertson BH, Decruyenaere J. Burnout in the ICU: Potential consequences for staff and patient well-being. Intensive Care Med 2008, 34: Carsten JM, Spector PE. Unemployment, job satisfaction and employee turnover: A meta-analysis test of the Muchinsky model. J Appl Psychol 1987, 72: Robbins SP. Organizational behavior. 6th ed. Prentice Hall International Inc, USA, De Jonge J, Van Breukelen GJ, Landeweerd JA, Nijhuis FJ. Comparing group and individual level assessments of job characteristics in testing the job demand-control model: A multilevel approach. Hum Relat 1999, 52: Judge TA, Thoreson CJ, Bono JE, Patton GK. The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychol Bull 2001, 127: Fosam EB, Grimsley MF, Wisher SJ. Exploring models for employee satisfaction with particular reference to a police force. Total Qual Manage 1998, 9: Bedeian AG, Burke BG, Moffet RG. Outcomes of work-family conflict among married male and female professionals. J Manage 1998, 14: Rice RW, Frone MR, McFarlin DB. Work-nonwork conflict and the perceived quality of life. J Organ Behav 1992, 13: Stewart W, Barling J. Fathers work experiences effect children s behaviors via job-related affect and parenting behaviors. J Organ Behav 1996, 17: Judge TA, Watanabe S. Another look at the job satisfactionlife satisfaction relationship. J Appl Psychol 1993, 6: Aiken LH, Smith HL, Lake ET. Lower Medicare mortality among a set of hospitals known for good nursing care. Med Care 1994, 32: Norrish BR, Rundall TG. Hospital restructuring and the work of registered nurses. Milbank Q 2001, 79: Grol R, Mokkink H, Smits A, Van Eijk J, Beek M, Mesker P et al. Work satisfaction of general practitioners and the quality of patient care. Fam Pract 1985, 2: Gosden T, Williams J, Petchey R, Leese B, Sibbald B. Salaried contracts in UK general practice: A study of job satisfaction and stress. J Health Serv Res Policy 2002, 7: Πουζουκίδου Α, Θεοδώρου Μ, Καϊτελίδου Δ. Επαγγελματική ικανοποίηση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού σε ένα δημόσιο γενικό νοσοκομείο. Νοσηλευτική 2006, 46: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ικανοποίηση των ασθενών από

11 244 Μ. Μακρής και συν τις υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων της Κύπρου. Αδημοσίευτη έρευνα. ΑΠΚυ για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου, Κύπρος, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ικανοποίηση εσωτερικών ασθενών νοσηλευομένων στα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου. Αδημοσίευτη έρευνα. ΑΠΚυ για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου, Κύπρος, Zangaro GA, Soeken KL. A meta-analysis of studies of nurses job satisfaction. Res Nurs Health 2007, 4: Labiris G, Gitona K, Drosou V, Niakas D. A proposed instrument for the assessment of job satisfaction in Greek mental NHS hospitals. J Med Syst 2008, 32: Herzberg F. Work and the nature of man. World Publishing Co, Cleveland, Ironson GH, Smith PC, Brannick MT, Gibson WM, Paul KB. Constitution of a job in general scale: A comparison of global, composite, and specific measures. J Appl Psychol 1989, 74: Bovier PA, Pernegar TV. Predictors of work satisfaction among physicians. Eur J Public Health 2003, 13: Krogstad U, Hofoss D, Veenstra M, Hjortdahl P. Predictors of job satisfaction among doctors, nurses and auxiliaries in Norwegian hospitals: Relevance for micro unit culture. Hum Resource Health 2006, 4:3 8 Corresponding author: M. Theodorou, Open University of Cyprus, 5 Agios Antonios street, CY-2002 Strovolos-Nicosia, Cyprus xxxxxxxxxxxxx

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο

Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η περιφερειακή οργάνωση του ΕΣΥ στην Ελλάδα Σύντομη αναδρομή στις μέχρι σήμερα νομοθετικές παρεμβάσεις

Η περιφερειακή οργάνωση του ΕΣΥ στην Ελλάδα Σύντομη αναδρομή στις μέχρι σήμερα νομοθετικές παρεμβάσεις Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SPECIAL ARTICLE Η περιφερειακή οργάνωση του ΕΣΥ στην Ελλάδα Σύντομη αναδρομή στις μέχρι σήμερα νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας των γενικών δημόσιων νοσοκομείων

Διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας των γενικών δημόσιων νοσοκομείων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας των γενικών δημόσιων νοσοκομείων ΣΚΟΠΟΣ H καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο

Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(1):66-76 Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο

Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ REVIEW OF BIBLIOGRAPHY ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):6-18 Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό σύνδρομο και καρκινογένεση

Μεταβολικό σύνδρομο και καρκινογένεση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(4):622-634 Μεταβολικό σύνδρομο και καρκινογένεση Ο όρος μεταβολικό σύνδρομο περιγράφει τη συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και ινσουλινοαντίστασης με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

Από τη διδασκαλία της περίληψης στη διδασκαλία της έκθεσης Η διδασκόμενη θεωρία στην πράξη Εισηγήτρια: Μαρία Κάππου

Από τη διδασκαλία της περίληψης στη διδασκαλία της έκθεσης Η διδασκόμενη θεωρία στην πράξη Εισηγήτρια: Μαρία Κάππου Από τη διδασκαλία της περίληψης στη διδασκαλία της έκθεσης Η διδασκόμενη θεωρία στην πράξη Εισηγήτρια: Μαρία Κάππου Copyright: Κάππου Μαρία Προϋποθέσεις σύνταξης περιληπτικού κειμένου και παραγωγής κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΣ7ΛΡ-876 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012

ΑΔΑ: Β4ΩΣ7ΛΡ-876 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012 ΘΕΜΑ: 19 ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 244/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών ΣΚΟΠΟΣ Η πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2ου ΕΚΦΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΘΕΩΡΙΑ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη Εάν τρίψουμε ένα πλαστικό στυλό σε ένα μάλλινο ύφασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα6. Μέθοδοι Κοστολόγησης. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς

Ενότητα6. Μέθοδοι Κοστολόγησης. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Γεώργιος ρογαλάς Ενότητα6 Μέθοδοι Κοστολόγησης 1 Μέθοδοι Κοστολόγησης Υπάρχουν δύο µέθοδοι Κοστολόγησης που αναφέρονται στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των λογιστικών στοιχείων κόστους: Κοστολόγηση κατάέργοή κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Εισαγωγή... 2 επεξεργαστής βάσεων... 2 Τρόπος εµφάνισης των εγγραφών στη βάση δεδοµένων... 2 Ερώτηση- Σύνολο... 3 Λειτουργία... 3 Ραβδογράµµατα... 6 Γραφήµατα... 7 Εφαρµογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 739 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 739 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 739 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση βράβευσης της αρχαιολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ANATOMIA ΨΑΡΙΟΥ Α γυμνασίου Υλικά για ανατομία Λιμνίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11)

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) H γη των µύθων Στα παράλια της άξενης θάλασσας που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Βοσπόρου, Έλληνες πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια έχτισαν φιλόξενες πολιτείεςκιβωτούς του

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες στην ελληνική γλώσσα

Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες στην ελληνική γλώσσα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):787-792 Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες στην ελληνική γλώσσα ΣΚΟΠΟΣ Η προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 18-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΘΕΜΑ: Ορισµός Καλλιτεχνικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθµ. απόφασης 571-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Σκοπός - Να γνωρίσετε την κατασκευή και τη λειτουργία του µικροσκοπίου. - Να εξασκηθείτε στην προετοιµασία παρασκευασµάτων. - Να εξοικειωθείτε στη χρήση του µικροσκοπίου. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισµού των δεσµεύσεων της ΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά µε την αγορά προµήθειας φυσικού αερίου και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης 1 η Επιστηµονική συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες στην Ελλάδα Πολλαπλασιαστικό υλικό τοπικών ποικιλιών: Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές για την επίσηµη καταγραφή, παραγωγή και εµπορία τους Οµιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Ελληνικής Αιµατολογικής Εταιρείας για τα Οµφαλικά Μοσχεύµατα (βλαστοκύτταρα)

Θέσεις της Ελληνικής Αιµατολογικής Εταιρείας για τα Οµφαλικά Μοσχεύµατα (βλαστοκύτταρα) Θέσεις της Ελληνικής Αιµατολογικής Εταιρείας για τα Οµφαλικά Μοσχεύµατα (βλαστοκύτταρα) Στον µυελό των οστών καθώς και στο αίµα του οµφάλιου λώρου και πλακούντα τα βλαστικά κύτταρα που έχουν αποµονωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΕΘΥΛ-ΑΙΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ/ ΜΕΚ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Ενδείξεις και : συµπτώµατα Επιδείνωση : προϋπάρχουσας ασθένειας Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Πτυχιακή εργασία Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Ονοματεπώνυμο: Νταμπο Αρτεμίσια Αρ. Μ ητρώου:2007058 Επιβλέπουσα κ αθη γή τρια: Ρόη Γεωργιλά \Ί\6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Αριθμός Απόφασης 122/2015 Θέμα 2 ο : Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να εξηγηθεί η σειριακή αναζήτηση. Η λειτουργία της αναζήτησης σε πίνακα είναι η εύρεση της θέσης στην οποία υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή που ενδιαφέρει το χρήστη. Οι πιο γνωστές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 7 Μάιου 2004

Παρασκευή 7 Μάιου 2004 ΙΣΤΟΡΙΑ Οι έρευνες των αρχαιολόγων τεκµηρίωσαν την ύπαρξη ζωής και ανθρώπινης δραστηριότητας στο θεσσαλικό χώρο. Στην κοίτη του ποταµού βρέθηκαν απολιθωµένα οστά ελεφάντων, ιπποπόταµων, ρινόκερων, µεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Διατηρητέο μέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή λειτουργία υπέρβαρων/ παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 9 14 ετών

Παράγοντες που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή λειτουργία υπέρβαρων/ παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 9 14 ετών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Παράγοντες που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή λειτουργία υπέρβαρων/ παχύσαρκων παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Φτώχεια & Οικολογική Καταστροφή ΚΕΙΜΕΝΟ Είναι αναµφισβήτητο ότι το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα έχει δηµιουργήσει πρωτοφανή πλούτο, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ - ΚΡΗΝΩΝ Φυσική πηγή στον ποταµό Νέστο, στους Τοξότες Για πολλούς αιώνες οι φυσικές πηγές των λιµνών και των ποταµών αποτέλεσαν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ευρημάτων της Έρευνας Πεδίου «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις με στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας] Ως ψυχαγωγία θεωρείται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που επιτρέπει στους ανθρώπους να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία. Σύνοψη Συµπερασµάτων

Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία. Σύνοψη Συµπερασµάτων Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία Σύνοψη Συµπερασµάτων Οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης µιας οικονοµίας. Για την προσέλκυσή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 194/39 (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµαντική συµβολή της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Γεωγραφίας ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ Δημητράκη Αικατερίνη Μυτιλήνη 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 Μεθοδολογία..6 Συμπεράσματα 13 Βιβλιογραφία 20 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 Δ/νση Κοινωνικών Παρεμβάσεων Τμήμα ΚΚΣ & Ξενώνων Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα