CYPRUS LIMNI RESORTS and GOLFCOURSES PLC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CYPRUS LIMNI RESORTS and GOLFCOURSES PLC"

Transcript

1 CYPRUS LIMNI RESORTS and GOLFCOURSES PLC Μη Ελεγµένος Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 6 µήνες Ευρώ 6 µήνες Ευρώ Ζηµιά περιόδου ( ) ( ) Ζηµιές ανά µετοχή των 0,10 σεντ Σεντ Σεντ Ζηµιές ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους για την περίοδο (0,12) (0,05) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Ο Μη Ελεγµένος Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων ετοιµάστηκε µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 2. Η Cyprus Limni Resorts and GolfCourses Plc είναι ιδιοκτήτρια έκτασης γης περίπου δεκαρίων στην περιοχή Λίµνη, του ιαµερίσµατος Πόλης Χρυσοχούς. Η κτηµοσύνη αρχίζει από τα παράλια, µε µέτωπο προς τη θάλασσα µήκους 750 µέτρων και διαθέτει προβλήτα περίπου 160 µέτρων, και εκτείνεται µέχρι τα σύνορα του κρατικού δάσους στο βουνό. Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει γραπτές εγκρίσεις για τη δηµιουργία δύο γηπέδων γκολφ στο µεγαλύτερο µέρος της έκτασης αυτής. Στόχος της Εταιρείας είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου Συγκροτήµατος υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, το οποίο θα αποτελείται από δύο signature Γήπεδα Γκολφ, µε µία λέσχη για κάθε γήπεδο, ξενοδοχείο πολυτελείας 5 αστέρων διεθνώς αναγνωρισµένου brand, κέντρο υγείας και οµορφιάς spa, επαύλεις σε αυτόνοµα οικόπεδα και άλλες οικιστικές µονάδες, καφεστιατόρια, καταστήµατα, αθλητικές εγκαταστάσεις, µουσείο µεταλλείου και µουσείο της θεάς Αφροδίτης, διευκολύνσεις επισκεπτών, golf players και λουόµενων, µονάδα αφαλάτωσης και άλλες συναφείς αναπτύξεις. Φιλοδοξία της Εταιρείας είναι να δηµιουργήσει ένα έργο ξεχωριστό που θα κάνει τη διαφορά και θα εµπλουτίσει και αναβαθµίσει σηµαντικά το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. 3. Η ζηµιά της πρώτης εξαµηνίας του που αναλογεί στους µετόχους, έφθασε τις από της αντίστοιχης περιόδου του. H Εταιρεία στο παρόν στάδιο έχει αµελητέα έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες. Τα έξοδά της αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα συντήρησης της ακίνητης περιουσίας, ενώ για την τρέχουσα περίοδο ήταν αυξηµένα λόγω µη επαναλαµβανόµενων εξόδων για την εισαγωγή της Εταιρείας στο ΧΑΚ. Οι αµοιβές συµβούλων, εργοληπτικές εργασίες και τα χρηµατοδοτικά και άλλα έξοδα που αφορούν την ανάπτυξη του Τουριστικού Συγκροτήµατος, κεφαλαιοποιούνται στον Ισολογισµό είτε στο Πάγιο Ενεργητικό είτε ως Αποθέµατα.

2 4. Στις 30 Ιουνίου, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν σε σχέση µε στις 31 εκεµβρίου. Η διαφορά των αφορά δαπάνες και επενδύσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του εξαµήνου για χωµατουργικές εργασίες, αγορά γης, αµοιβές συµβούλων και τόκους που κεφαλαιοποιήθηκαν σχετικά µε το έργο. Τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου ήταν σε σχέση µε που ήταν στις 31 εκεµβρίου. 5. Στις 29 Μαρτίου, άρχισε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας στη Νεοαναπτυσσόµενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ. Συνολικά έχουν εισαχθεί 300 εκατοµµύρια µετοχές. Με βάση την τιµή εισαγωγής του 1,00 ανά µετοχή, η χρηµατιστηριακή αξία της Εταιρείας υπολογίζεται στα 300 εκατοµµύρια. 6. Αντίγραφα του Μη Ελεγµένου Ενοποιηµένου Συνοπτικού Λογαριασµού Αποτελεσµάτων διατίθενται στο Τµήµα Μετοχών της Εταιρείας, Μέγαρο Σιακόλα, Αθαλάσσα, 3 ος όροφος, τηλ , καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες του Οµίλου Σιακόλα στο διαδίκτυο και Tα αποτελέσµατα αυτά θα δηµοσιευθούν σε εφηµερίδες ηµερήσιας κυκλοφορίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Cyprus Limni Resorts & GolfCourses Plc. Λευκωσία, 25 Αυγούστου

3 Μη ελεγμένερ ενδιάμεζερ ζςνοπηικέρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ Πεπιεσόμενα ελίδα ςνοπηική ενδιάμεζη καηάζηαζη λογαπιαζμού αποηελεζμάηων 1 ςνοπηικόρ ενδιάμεζορ ιζολογιζμόρ 2 ςνοπηική ενδιάμεζη καηάζηαζη μεηαβολών ιδίων κεθαλαίων 3 ςνοπηική ενδιάμεζη καηάζηαζη ηαμειακών ποών 4 ημειώζειρ ζηιρ ζςνοπηικέρ ενδιάμεζερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ 5 12

4 ςνοπηική ενδιάμεζη καηάζηαζη λογαπιαζμού αποηελεζμάηων για ηην πεπίοδο πος έληξε ζηιρ Σεκ. Έξι μήνερ πος έληξαν Έμη κήλεο πνπ έιεμαλ 30 Ηνπλίνπ Δηζφδεκα 3 (9.880) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ( ) ( ) Άιια έζνδα Εημιά επγαζιών ( ) ( ) Φξεκαηνδνηηθά έμνδα 5 ( ) (13.537) Εημιά ππιν ηη θοπολογία ( ) ( ) Φνξνινγία - - Εημιά πεπιόδος ( ) ( ) ========== ========== Εημιέρ ανά μεηοσή πος αναλογούν ζηοςρ μεηόσοςρ ηηρ Δηαιπείαρ (ζενηρ ανά μεηοσή): 6 (0,12) (0,05) Βαζηθέο Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 5 κέρξη 12 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (1)

5 ςνοπηικόρ ενδιάμεζορ ιζολογιζμόρ για ηην πεπίοδο πος έληξε ζηιρ Σεκ. 31 Γεθεκβξίνπ Πεπιοςζιακά ζηοισεία Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία Απνζέκαηα Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Φνξνινγία επηζηξεπηέα ύνολο πεπιοςζιακών ζηοισείων ============ ============ Ίδια κεθάλαια Κεθάλαιο και αποθεμαηικά αποδοηέα ζηοςρ μεηόσοςρ ηηρ Δηαιπείαρ Μεηνρηθφ θεθάιαην Κέξδε πνπ θξαηήζεθαλ ύνολο ιδίων κεθαλαίων Τποσπεώζειρ Μη βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ Γαλεηζκφο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο Τξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Γαλεηζκφο ύνολο ςποσπεώζεων ύνολο ιδίων κεθαλαίων και ςποσπεώζεων ============ ============ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 5 κέρξη 12 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (2)

6 ςνοπηική ενδιάμεζη καηάζηαζη μεηαβολών ιδίων κεθαλαίων Πεπίοδορ έξι μηνών πος έληξε ζηιρ Μεηνρηθφ Κέξδε πνπ θεθάιαην θξαηήζεθαλ Σχλνιν Τπόλοιπο ηην 1 Ιανοςαπίος ςνολικό ειζόδημα Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν - ( ) ( ) ςνολικό ειζόδημα για ηην πεπίοδο - ( ) ( ) Τπόλοιπο ηην =========== =========== =========== Πεπίοδορ έξι μηνών πος έληξε ζηιρ Τπόλοιπο ηην 1 Ιανοςαπίος ςνολικό ειζόδημα Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν - ( ) ( ) ςνολικό ειζόδημα για ηην πεπίοδο - ( ) ( ) Τπόλοιπο ηην =========== =========== =========== Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 5 κέρξη 12 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (3)

7 ςνοπηική ενδιάμεζη καηάζηαζη ηαμειακών ποών για ηην πεπίοδο πος έληξε ζηιρ Σεκ. 30 Ηνπλίνπ Ροή μεηπηηών για επγαζίερ ππιν ηιρ αλλαγέρ ζηο κεθάλαιο κίνηζηρ ( ) ( ) Αλλαγέρ ζηο κεθάλαιο κίνηζηρ ( ) ( ) Μεηπηηά πος σπηζιμοποιήθηκαν ζε επγαζίερ ( ) ( ) Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε (717) - Καθαπά μεηπηηά για επγαζίερ ( ) ( ) Ροή μεηπηηών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Αγνξά αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 7 ( ) ( ) Αγνξά επελδχζεσλ ζε αθίλεηα - ( ) Καθαπή ποή μεηπηηών για επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ( ) ( ) Ροή μεηπηηών από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Δηζπξάμεηο απφ καθξνπξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ (Πιεξσκέο)/εηζπξάμεηο απφ δάλεηα απφ ζπγγεληθά κέξε ( ) Τφθνη πνπ πιεξψζεθαλ ( ) - Καθαπή ποή μεηπηηών από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Καθαπή μείωζη ζηα μεηπηηά και ιζοδύναμα μεηπηηών ( ) Μεηπηηά και ιζοδύναμα μεηπηηών ζηην απσή ηηρ πεπιόδος ( ) ( ) Μεηπηηά και ιζοδύναμα μεηπηηών ζηο ηέλορ ηηρ πεπιόδος 10 ( ) ( ) ========== ========== Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 5 κέρξη 12 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (4)

8 ημειώζειρ ζηιρ ζςνοπηικέρ ενδιάμεζερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ 1 Γενικέρ πληποθοπίερ Γενικά Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Cyprus Limni Resorts and Golf Courses Plc. Οη εμακεληαίεο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ. Mη ελεγμένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε εμακεληαία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο. 2 Λογιζηικέρ πολιηικέρ Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εηνηκαζία ησλ ζπλνπηηθψλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, εθηφο φπνπ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. Οη ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Cyprus Limni Resorts and Golf Courses Plc έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΦΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ (ΓΛΠ) 34 Eλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Τιοθέηηζη καινούπγιων και αναθεωπημένων ΓΠΥΑ Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε Δηαηξεία πηνζέηεζε φια ηα θαηλνχξγηα θαη αλαζεσξεκέλα ΓΠΦΑ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο θαη είλαη εθαξκφζηκα γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ. Ζ πηνζέηεζε απηή δελ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο. C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (5)

9 2 Λογιζηικέρ πολιηικέρ (ζςνέσεια) Τιοθέηηζη καινούπγιων και αναθεωπημένων ΓΠΥΑ (ζςνέσεια) Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα πην θάησ ινγηζηηθά πξφηππα είραλ εθδνζεί απφ ην Σπκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αιιά δελ είραλ ηεζεί αθφκε ζε εθαξκνγή: (i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σποποποιήζειρ Τξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε: Ταμηλφκεζε Δθδφζεσλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ ). (ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέα ππόηςπα Σποποποιήζειρ Νέερ Δπμηνείερ ΓΛΠ 24 (Αλαζεσξεκέλν) Γλσζηνπνηήζεηο Σπγγεληθψλ Μεξψλ (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011). ΓΠΦΑ 9 Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). Τξνπνπνίεζε ζην ΔΓΓΠΦΑ 14 Πξνθαηαβνιέο κηαο Διάρηζηεο Απαίηεζεο Φξεκαηνδφηεζεο (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011). Τξνπνπνίεζε ζην ΓΠΦΑ 1 Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο ζε Πξψηε Δθαξκνγή ζρεηηθά κε ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ΓΠΦΑ 7 (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ ). Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΦΑ (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ κέρξη ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011). ΔΓΓΠΦΑ 19 Δμάιεηςε Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Υπνρξεψζεσλ κε Μεηνρηθνχο ηίηινπο (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ ). Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην αλακέλεη φηη ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 3 Διζόδημα Έξι μήνερ πος έληξαν Έμη κήλεο πνπ έιεμαλ 30 Ηνπλίνπ Καζαξά (έμνδα)/έζνδα απφ θπηείεο (9.880) Άιια εηζνδήκαηα (9.880) ========= ========= C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (6)

10 4 Άλλα έζοδα Έξι μήνερ πος έληξαν Έμη κήλεο πνπ έιεμαλ 30 Ηνπλίνπ Κπβεξλεηηθέο ρνξεγίεο Άιιν έζνδν ========= ========= 5 Υπημαηοδοηικά έξοδα Έξι μήνερ πος έληξαν Έμη κήλεο πνπ έιεμαλ 30 Ηνπλίνπ Φξεσζηηθνί ηφθνη: Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο Kαζαξή ζπλαιιαγκαηηθή δεκηά Καζπζηεξεκέλε θνξνινγία ========== ========== 6 Εημιέρ ανά μεηοσή Οη βαζηθέο δεκηέο αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο κε ην κεζνζηαζκηθφ αξηζκφ εθδνκέλσλ κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Έξι μήνερ πος έληξαν Έμη κήλεο πνπ έιεμαλ 30 Ηνπλίνπ Εεκηά γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ( ) ( ) =========== =========== Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο εθδνκέλσλ κεηνρψλ =========== =========== Βαζηθέο δεκηέο αλά κεηνρή ζεληο (0,12) (0,05) =========== =========== C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (7)

11 7 Κεθαλαιοςσικέρ δαπάνερ Έξι μήνερ πος έληξαν ζηιρ Αθίλεηα Δπελδχζεηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζε αθίλεηα εμνπιηζκφο Καθαπή λογιζηική αξία ζηην απσή ηηρ πεπιόδος Αγνξέο Απνζβέζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ - (17.878) Καθαπή λογιζηική αξία ζηο ηέλορ ηηρ πεπιόδος =========== ============ 8 Αποθέμαηα 31 Γεθεκβξίνπ Υπφινηπν ζηελ αξρή ηνπ έηνπο Γε πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Καηαζθεπαζηηθφ θφζηνο Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη εξγνιεπηηθέο εξγαζίεο Τφθνη πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ Τπόλοιπο ζηο ηέλορ ηος έηοςρ =========== ============ 9 Δμποπικά και άλλα ειζππακηέα 31 Γεθεκβξίνπ Δηζπξαθηέα απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (Σεκ. 16) Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε (Σεκ. 16) Πξνθαηαβνιέο, πξνπιεξσκέο θαη άιινη ρξεψζηεο ========= ========= 10 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 31 Γεθεκβξίνπ Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν ========= ========= Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα κεηξεηά θαη ηζνδχλακα κεηξεηψλ αληηπξνζσπεχνπλ: Έξι μήνερ πος έληξαν Έμη κήλεο πνπ έιεμαλ 30 Ηνπλίνπ Μεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν Τξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα ( ) ( ) ( ) ( ) ========== ========== C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (8)

12 11 Μεηοσικό κεθάλαιο και αποθεμαηικό ςπέπ ηο άπηιο Αξηζκφο κεηνρψλ Mεηνρηθφ θεθάιαην Σηηο 1 Ηαλνπαξίνπ /31 Γεθεκβξίνπ θαη 30 Ηνπλίνπ =========== ========== Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζπλήζσλ κεηνρψλ είλαη κεηνρέο (: κεηνρέο) κε νλνκαζηηθή αμία 0,10 αλά κεηνρή. 12 Γανειζμόρ 31 Γεθεκβξίνπ Βπασςππόθεζμορ Τξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα Γαλεηζκφο απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία (Σεκ. 16) Γαλεηζκφο απφ ζπγγεληθά κέξε (Σεκ. 16) Μη βπασςππόθεζμορ Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο ύνολο δανειζμού ========== ========== 13 Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ Ζ αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη σο εμήο: 31 Γεθεκβξίνπ Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ: - Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζα δηαθαλνληζηνχλ κεηά απφ πεξίνδν δψδεθα κελψλ Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ - καθαπέρ =========== =========== Ζ κεηθηή θίλεζε ζην ινγαξηαζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο έρεη σο εμήο: 31 Γεθεκβξίνπ Σηελ αξρή ηνπ έηνπο Φξέσζε ζηε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ - (1.012) Ίδηα θεθάιαηα - (1.222) Σην ηέινο ηεο πεξηφδνπ/ηνπ έηνπο =========== =========== C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (9)

13 13 Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ (ζςνέσεια) Ζ θίλεζε ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ' φςηλ ν ζπκςεθηζκφο ππνινίπσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδία θνξνινγηθή αξρή, είλαη σο εμήο: Κέξδε δίθαηεο αμίαο Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ Τελ 1 Ηαλνπαξίνπ Φξέσζε: Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ (1.012) Ίδηα θεθάιαηα (1.222) Σηηο 31 Γεθεκβξίνπ /30 Ηνπλίνπ =========== 14 Δμποπικοί και άλλοι πιζηωηέρ 31 Γεθεκβξίνπ Βπασςππόθεζμοι Δκπνξηθνί πηζησηέο Πιεξσηέα ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (Σεκ. 16) Πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε (Σεκ. 16) Άιινη πηζησηέο Οθεηιφκελα έμνδα Κξαηήζεηο εξγνιάβσλ Μη βπασςππόθεζμα Κξαηήζεηο εξγνιάβσλ Σχλνιν εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ ========== ========== 15 Γεζμεύζειρ Κεθαλαιοςσικέρ δεζμεύζειρ Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο ππνγξάθηεθαλ ζπκβφιαηα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ αιιά δελ έρνπλ πινπνηεζεί αθφκα είλαη σο εμήο: 31 Γεθεκβξίνπ Aθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο Απνζέκαηα ========== ========== C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (10)

14 16 ςναλλαγέρ με ζςγγενικά μέπη Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ Arsinoe Investments Company Limited, πνπ ζπζηάζεθε ζηελ Αγγιία θαη θαηέρεη ην 70,57% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, ηελ N.K Shacolas (Holdings) Limited πνπ ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν, θαη θαηέρεη ην 17,40% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηε Chrysochou Merchants Limited, πνπ ζπζηάζεθε ζηελ Κχπξν, θαη θαηέρεη ην 11,73% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Ο θχξηνο Νίθνο Κ. Σηαθφιαο ειέγρεη έκκεζα ην 99,70% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. (i) Αγοπέρ εμποπεςμάηων ςπηπεζιών και άλλερ ζςναλλαγέρ 30 Ηνπλίνπ ςγγενικέρ εηαιπείερ Φξεκαηνδνηηθή & ηφθνη Αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ ========= ========= (ii) Τπόλοιπα ζηο ηέλορ ηος έηοςρ πος πποέπσονηαι από πωλήζειρ/αγοπέρ αγαθών/ςπηπεζιών 31 Γεθεκβξίνπ Δηζπξαθηέα απφ ζπγγεληθά κέξε (Σεκ. 9): Limni Mines Limited Limni Air & Seas Tourist Limtied Limni Foods & Fisheries Limited Limni Development Project Limited Danapan Limited CSC Kafkalla Viklin Limited CSC Evloimeni Limni Limited CSC Kynousa Limni Limited CSC Mavroli Limni Limited CSC Kharkoma Limni Limited CSC Kafkala Aloni Limited Woolworth (Cyprus) Properties Plc ========= ========= 31 Γεθεκβξίνπ Πιεξσηέα ζε ζπγγεληθά κέξε (Σεκ. 14): PLC s Management Limited Ermes Department Stores Plc Superhome D.I.Y. Limited - 71 Akamas Lime Company Limited Cyprus Trading Corporation Plc ========= ========= C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (11)

15 16 ςναλλαγέρ με ζςγγενικά μέπη (ζςνέσεια) (iii) Γανειζμόρ από ζςγγενικά μέπη 31 Γεθεκβξίνπ Γαλεηζκφο απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία: Σηελ αξρή ηνπ έηνπο Γαλεηζκφο πνπ παξαρσξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Γαλεηζκφο πνπ απνπιεξψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ( ) ( ) Τφθνο πνπ ρξεψζεθε _ Σην ηέινο ηνπ έηνπο (Σεκ. 12) ========== =========== Γαλεηζκφο απφ ζπγγεληθφ κέξνο: Σηελ αξρή ηνπ έηνπο Γαλεηζκφο πνπ παξαρσξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Γαλεηζκφο πνπ απνπιεξψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ( ) ( ) Τφθνο πνπ ρξεψζεθε Σην ηέινο ηνπ έηνπο (Σεκ. 12) ========= =========== Ο δαλεηζκφο απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαη απφ ζπγγεληθά κέξε θέξνπλ ηφθν 4,75% (: 4,75%) θαη δελ έρνπλ ζπκθσλεζεί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνπιεξσκή θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπο. (iv) Δγγςήζειρ Ζ Δηαηξεία έρεη εγγπεζεί δάλεηα ηεο ηειηθήο ηζχλνπζαο εηαηξείαο γηα ην πνζφ ησλ Γεγονόηα μεηαγενέζηεπα ηος ιζολογιζμού Γελ ππήξραλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 18 Άλλο θέμα Σηηο 16 Ννεκβξίνπ ζε Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζηεθε ε δηάζεζε πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο ζηε Νεναλαπηπζζφκελσλ Δηαηξεηψλ Αγνξά (Ν.Δ.Α). Σηηο 29 Μαξηίνπ μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηε Νεναλαπηπζζφκελσλ Δηαηξεηψλ Αγνξά (Ν.Δ.Α) ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ. Σπλνιηθά εηζήρζεθαλ 300 εθαηνκκχξηα κεηνρέο. C:\Documents and Settings\mmichalopo001\Desktop\_(6 months).doc (12)

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1 .. CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1... μ μ μ μ. μ μ μ (CISCO) : μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. H μ μ 15 2010 1 1... 3 2... 4 2.1...4 2.2...4 2.3...5 2.4...5 3... 6 4... 11 4.1...11

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της (το

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε

Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited (πρώηνf.w. Woolworth & Co. (Cyprus) Limited) Έκθε ση και οποι ημέ κον ομι κατ αστ άσε 31 Δε Έκθεσηκαιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου2005 Περιεχόμενα Σελίδα ΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιάλλοιαξιωματούχοι 1 ΔήλωσητωνμελώντουΔιοικητικούΣυμβουλίου 2 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίου 3 8 ΈκθεσηΔιοικητικούΣυμβουλίουπερίΕταιρικήςΔιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED Η ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 31 ΕΚ. 2003: ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ WOOLWORTH ΚΑΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0115/00010838/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange Ενοποίηση υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ/ Κατάταξη εισηγμένων εταιρειών στις Αγορές του ΧΑΚ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CSE Attachment: 1. CSE Announce Non

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΓΕΘΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΜΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

&("& '&$%)&23%'4%$* * $*!$&$(!"+,'% 215,"!"#$%&'&(!$&$) -) $&$''&+6 + ''. $)/011*)"' "!+ ('(' '%* 7$-'&%#'%* '2:6''2 $/ 2&$('% 2&&%+0 )3'-2"+&$ 2&$),'!$")2$%&'8 *26"'!' ''.1* )2 215$" +('8+2!%;*2' ) +23%'4%+.,

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA A.B.E.E 1 31 2008 3556/2007

VIVARTIA A.B.E.E 1 31 2008 3556/2007 10 151 23 1 31 2008 3556/2007 1 2!" 4 #"" " $! 31 2008 42 #"" " $! 31 2008 43 %& 31 2008 44 #"" '" %( #)"" " $! " 31 2008 " 31 2007 45 #"" '" %( #)"" " $! " 31 2008 " 31 2007 46 #"" *"" + ( () " $! 31

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση Ermes Department Stores Plc Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα