ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Transcript

1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 617 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ι. Σωτηρόπουλος Σ. Ι. Οικονοµίδης Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε Πανεπιστήµιο Αθηνών Περίληψη Προκειµένου να παρακινηθούν οι εκπαιδευόµενοι που συµµετέχουν σε ένα εργαστήριο φυσικών επιστηµών και για να καλλιεργήσουµε µέσω αυτού, βασικές δεξιότητες στις εργαστηριακές τεχνικές, αναπτύξαµε τέσσερις διεπιστηµονικές δραστηριότητες. Σε αυτές τις δραστηριότητες οι φοιτητές εκτίµησαν, µέτρησαν ή /και υπολόγισαν χρησιµοποιώντας αισθητήρες, απτήρες και κάποιες άλλες συσκευές συγκεκριµένα φυσικά µεγέθη που αποτελούν βιολογικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώµατος όπως: τους χτύπους της καρδιάς, τον ρυθµό αναπνοής, τον χρόνο αντίδρασης σε κάποιο ερέθισµα, την επιτάχυνση της ανθρώπινης γροθιάς και την θερµοκρασία του σώµατος σε διάφορες καταστάσεις. Λέξεις Κλειδιά Βιολογικά χαρακτηριστικά, ιεπιστηµονικές δραστηριότητες, Ανθρώπινο σώµα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει µια πρόταση χρήσης του ανθρωπίνου σώµατος ως µέσο διεξαγωγής διεπιστηµονικών δραστηριοτήτων στο εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών. Οι λειτουργίες του ανθρώπινου σώµατος και τα επιµέρους χαρακτηριστικά του, αφορούν και ενδιαφέρουν προφανώς όλους τους ανθρώπους και αυτός ίσως είναι ένας καλός λόγος για να εµπλακούν οι φοιτητές σε εργαστηριακές διαδικασίες που χρησιµοποιούν το ανθρώπινο σώµα για να γίνουν διάφορες µετρήσεις. Άλλωστε η παιδαγωγική και η εν γένει διδακτική τους αξία έχει µέσα από έρευνες και µελέτες που έχουν ήδη γίνει στο εξωτερικό αποδειχθεί και τεκµηριωθεί και µάλιστα διαχρονικά (Thornton Ronald και Sassi Elena). Αναπτύχθηκαν λοιπόν δραστηριότητες που χρησιµοποιούν το ανθρώπινο σώµα και επιπλέον κάποιες επιµέρους λειτουργίες του για να µετρηθούν / υπολογισθούν κάποιες φυσικές ποσότητες /µεγέθη. Οι λειτουργίες που χρη-

2 618 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ σιµοποιήθηκαν (και δεν αποτελούν προφανώς τις µόνες) είναι: οι χτύποι της καρδιάς, ο ρυθµός αναπνοής, ο χρόνος αντίδρασης σε κάποιο οπτικό ή ηχητικό ερέθισµα, η επιτάχυνση της ανθρώπινης γροθιάς και οι εναλλαγές/ διαφοροποιήσεις της θερµοκρασία του σώµατος σε διάφορες καταστάσεις. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σε ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία χρησιµοποιήθηκε ως εκπαιδευτική µεθοδολογία το ερευνητικά εξελισσόµενο διδακτικό πρότυπο (Γ.Θ. Καλκάνης 2002). Για την υποστήριξη της εργαστηριακής διαδικασίας δηµιουργήσαµε ένα υποστηρικτικό λογισµικό πολύµορφης επικοινωνίας (δηµιουργηµένο µε ένα εργαλείο δηµιουργίας ιστοσελίδων) και το δοµήσαµε χρησιµοποιώντας το ερευνητικά εξελισσόµενο διδακτικό πρότυπο. Σε κάθε δραστηριότητα χρησι- µοποιήσαµε και το αντίστοιχο λογισµικό/ οδηγό, το οποίο αναπτύχθηκε κάτω από την λογική του ανοικτού λογισµικού έτσι ώστε να µπορεί να εµπλουτισθεί/ βελτιωθεί / ανανεωθεί και τελικά να χρησιµοποιηθεί για οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία. Το λογισµικό ουσιαστικά καθοδηγεί τους φοιτητές σε κάθε βήµα της χρησιµοποιούµενης µεθοδολογίας προσφέροντας παράλληλα και τα απαραίτητα στοιχεία πολυµέσων όπως τα βίντεο και οι εικόνες, τα οποία χρησιµοποιούνται είτε για να ενεργοποιήσουν τους σπουδαστές είτε για να τους προσφέρουν τις κατάλληλες οδηγίες. Μέσα στο λογισµικό αυτό, δίνονται κατάλληλες ερωτήσεις ώστε οι φοιτητές να διατυπώσουν υποθέσεις τις οποίες καλούνται να ελέγξουν στη συνέχεια πειραµατικά. Ο τρόπος που το λογισµικό χρησι- µοποιείται µπορεί να αλλάξει σύµφωνα και µε το είδος του εργαστηρίου που επιλέγεται κάθε φορά. Στο λογισµικό επίσης υπάρχουν τα απαραίτητα φύλλα εργασίας που οι φοιτητές χρησιµοποιούν ενώ παρέχονται και πληροφορίες για τα χρησιµοποιούµενα κατά τη πειραµατική διαδικασία, υλικά Τα φύλλα εργασίας αναπτύχθηκαν µέσα από το πρίσµα της απλότητας και της αµεσότητας στην εκτέλεσης συγκεκριµένων πράξεων εργαστηριακών διαδικασιών µέσα στα πλαίσια του ερευνητικά εξελισσόµενου διδακτικού προτύπου. Τέτοιου είδους διαδικασίες λοιπόν φαίνεται (και µε βάση τα αναλυτικά προγράµµατα) πως µπορούν να εφαρµοστούν είτε στις δύο τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, είτε στις τελευταίες τάξεις του λυκείου είτε απλά ως εισαγωγικά µαθήµατα στον πειραµατισµό στις φυσικές επιστήµες και είναι διαδικασίες που µπορούν µε εύκολο και ευχάριστο τρόπο να εξοικειώσει τους φοιτητές (/µαθητές) µε τους αισθητήρες, το λογισµικό τους και την πειραµατική πρακτική εν γένει. Η πρώτη πιλοτική εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο φυσικής (αρχικά σε φοιτητές του τµήµατος φυσικής και στα πλαίσια ανάπτυξης διπλω- µατικών εργασιών και στη συνέχεια) σε φοιτητές του παιδαγωγικού τµήµατος του πανεπιστηµίου της Αθήνας. Οι σπουδαστές αυτοί είναι οι µελλοντικοί δάσκαλοι και πρέπει κατά τη γνώµη µας, από τη µια να αποκτήσουν σφαιρική γνώση για το ανθρώπινο σώµα και την καλή υγεία του και από την άλλη να αναπτύξουν δεξιότητες στις πειραµατικές διαδικασίες και την πειραµατική πρακτική εν γένει.

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 619 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Μέτρηση των καρδιακών παλµών και του ρυθµού αναπνοής µε χρήση ενός µικροφώνου Σε πολλές έρευνες είναι σαφές ότι οι περισσότεροι από τους σπουδαστές συγχέουν το ρυθµό που χτυπά η καρδία µε την αναπνοή. Αν και οι δύο λειτουργίες είναι αλληλοεξαρτώµενες ο ρυθµός της αναπνοής δεν είναι ο ίδιος µε το αριθµό των χτύπων της καρδιάς (σε δεδοµένο χρόνο). Προκειµένου να βοηθήσουµε στην εµπέδωση της διαφοράς αυτής χρησιµοποιήσαµε ;ως αισθητήρα, ένα κοινό µικρόφωνο που το τοποθετήσαµε σε ένα ορισµένο σηµείο στο λαιµό και µετρήσαµε, µέσω ενός προγράµµατος (π.χ. το shareware λογισµικό Goldwave ) τους κτύπους της καρδιάς ενός φοιτητή (αντί ενός κοινού µικροφώνου µπορεί να χρησιµοποιηθεί και κατάλληλος αισθητήρας µικρόφωνο). Εικόνα 1. Καρδιακοί παλµοί ενός σπουδαστή. Εάν ο ήχος δεν είναι αρκετά καθαρός χρησιµοποιώντας το προηγούµενο λογισµικό (ή οποιοδήποτε παρόµοιο) µπορεί να καθαριστεί έτσι ώστε ο ήχος να είναι δυνατός και σαφής. Από αυτήν την γραφική παράσταση οι σπουδαστές µπορούν να µετρήσουν τους κτύπους της καρδίας σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα µιας και η γραφική παράσταση έχει σαν οριζόντιό άξονα τον χρόνο. Στη συνέχεια οι φοιτητές τοποθετούν το µικρόφωνο κοντά στη µύτη και µια εικόνα όπως η 2 θα εµφανιστεί στην οθόνη Εικόνα 2. Ρυθµός αναπνοής ενός σπουδαστή. Επιπλέον χρησιµοποιώντας το µικρόφωνο µπορούν οι φοιτητές να υπολογίσουν τον ρυθµό της αναπνοής πριν και µετά από συγκεκριµένες σωµατικές ασκήσεις να συσχετίσουν τον ρυθµό αναπνοής ανθρώπων που καπνίζουν µε άλλους που δεν καπνίζουν και να συγκρίνουν -σε κάθε περίπτωση-τον ρυθµό αναπνοής µε τους παλµούς της καρδιάς. Το είδος των δραστηριοτήτων που

4 620 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ τελικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν εξαρτάται από τη βαθµίδα εκπαίδευσης και από το πόσο θέλουµε να εµβαθύνουµε µέσα από τέτοιες διαδικασίες σε ιατρικά θέµατα. Υπολογισµός του ρυθµού αντίδρασης ενός ανθρώπου και µέτρηση της ταχύτητας και της επιτάχυνσης της γροθιάς µε χρήση ενός αισθητήρα θέσης Περαιτέρω µια δραστηριότητα που πραγµατοποίησαν οι φοιτητές ήταν αυτή της χρήσης ενός αισθητήρα θέσης (αισθητήρας που µε την βοήθεια υπερήχων µπορεί να προσδιορίσει τη θέση ενός σώµατος που κινείται) για την µέτρηση ενός κινούµενου σώµατος. Εικόνα 3. Πιάνοντας έναν χάρακα που πέφτει Η πειραµατική διαδικασία πραγµατοποιείται από οµάδα φοιτητών (2 ή και τριών ατόµων). Ο ένας φοιτητής κρατά έναν χάρακα που πέφτει. Ο χάρακας βρίσκεται πάνω από τον αισθητήρα θέσης. Στον χάρακα (εικόνα 4) έχουµε προσαρµόσει στο κάτω µέρος ένας δίσκο από αφρολέξ προκείµένου να έχου- µε ακριβείς µετρήσεις χωρίς παρεµβολές. Εικόνα 4. Ο χάρακας µε τον δίσκο από αφρολέξ. Σε αυτή τη δραστηριότητα µετράται ο χρόνος αντίδρασης µε τη βοήθεια της γραφικής παράστασης που δηµιουργείται στο λογισµικό Coach 5 που υπάρχει στον υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος (µέσω της κονσόλας CoachLab II) o αισθητήρας. θέσης Στη συνέχεια χρησιµοποιώντας απτήρες ήχου (ηχείο υπολογιστή) και φω-

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 621 τός (λαµπάκι) µετράται ο χρόνος αντίδρασης ενός φοιτητή σε κάποιο ηχητικό ή και οπτικό ερέθισµα που παράγει ο υπολογιστής διασυνδεδεµένος µε τη κονσόλα των αισθητήρων (µέσα από κατάλληλο πρόγραµµα που έχει δηµιουργηθεί στο Coach5). Για παράδειγµα ακούγεται ένας ήχος και ο φοιτητής αµέσως πατά το κουµπί space του πληκτρολογίου και σταµατά η µέτρηση χρόνου από τον υπολογιστή. Έτσι καταγράφεται ο χρόνος αντίδρασης στα διαφορετικά ερεθίσµατα και µπορεί να γίνει συσχέτιση για το χρόνο αντίδρασης στα διαφορετικά ερεθίσµατα αλλά και για το χρόνο αντίδρασης στα ερεθίσµατα από διαφορετικούς ανθρώπους. Για να εµπλουτίσουµε της γνώσεις των φοιτητών σχετικά µε τη λειτουργία του εγκεφάλου αλλά για να ασχοληθούν µε πειραµατικά δεδοµένα σχετικά µε την ταχύτητα και την επιτάχυνση κινούµενου σώµατος, χρησιµοποιώντας τον αισθητήρα θέσης που ήδη έχουµε αναφέρει δηµιουργήσαµε µια δραστηριότητα που εµπλέκει την ανθρώπινη γροθιά. Μπροστά σε έναν αισθητήρα θέσης οι φοιτητές ρίχνουν γροθιές στον αέρα και µελετούν την κίνηση του χεριού. Εικόνα 5. Γράφηµα µιας ανθρώπινης γροθιάς. Σε όλες τις προηγούµενες δραστηριότητες ουσιαστικά προσφέρεται το έναυσµα για συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και των νεύρων, ενώ οι φοιτητές εντρυφούν στις µετρήσεις και στην εξαγωγή συµπερασµάτων από γραφικές παραστάσεις. Μετρώντας την θερµοκρασία του σώµατος σε διάφορες καταστάσεις Στην τελευταία διαδικασία ζητήθηκε από τους φοιτητές να πραγµατοποιήσουν µετρήσεις θερµοκρασίας του σώµατος σε διαφορές καταστάσεις. Στο εργαστήριο οι µετρήσεις µπορούν να γίνουν µε έναν ή και περισσότερους αισθητήρες θερµοκρασίας που συνδέονται στην κονσόλα CoachLab II. Επιπλέον προτάθηκε στα πλαίσια µιας δραστηριότητας στο σπίτι να χρησιµοποιούσουν και ψηφιακά θερµόµετρα (φτηνά και σχετικά αξιόπιστα θερµόµετρα) προκει- µένου να µετρήσουν την θερµοκρασία του σώµατος σε διάφορες καταστάσεις όπως αυτές πριν την κατάκλιση ή πριν και µετά το φαγητό ακόµα και κατά τη διάρκεια του κύκλου των γυναικών. Τέτοιες µετρήσεις µε τη βοήθεια αισθητήρων πριν και κατά τη διάρκεια σω- µατικών ασκήσεων πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό να συζητηθεί η εφίδρωση και οι λόγοι εµφάνισής της.

6 622 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Εικόνα 6. Θερµοκρασία σώµατος. Τέτοιες µετρήσεις θερµοκρασιών (και ειδικά αυτών σχετικά µε τον κύκλο των γυναικών) εκτός από τα προφανή και σχετικά µε την εργαστηριακή πρακτική οφέλη, µπορούν να βοηθήσουν όλους τους φοιτητές/τριες (και κυρίως τους µαθητές/τριες του λυκείου), να ωριµάσουν κοινωνικά και µάλιστα όλα αυτά µέσα από µια αυστηρά επιστηµονική διαδικασία, αυτή των µετρήσεων θερµοκρασίας µε συγκεκριµένο πάντα τρόπο κάτι που θα τους βοηθήσει ση- µαντικά και στην εκτίµηση της αξίας της µέτρησης.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εν κατακλείδι τέτοιες διαδικασίες φαίνεται από τη µια να βοηθούν σηµαντικά τους φοιτητές στο να κατανοούν την αξία της µέτρησης και από την άλλη να τους δίνουν κίνητρα και τρόπους να ασχοληθούν µε αυτές, µέσα από µια εργαστηριακή διαδικασία (και) µε την βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών. Επίσης το τρίπτυχο Επιστήµη Τεχνολογία και Κοινωνία που βοηθά στην κοινωνική ανάπτυξη των ατόµων και τους καθιστά ενεργούς πολίτες επιστηµονικά εγγράµµατους φαίνεται να ικανοποιείται µε τέτοιου είδους διαδικασίες. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στους φοιτητές η ενσωµάτωση της µέτρησης της θερ- µοκρασίας κατά την διάρκεια του κύκλου των γυναικών (θέµα ταµπού), αλλά τελικά φαίνεται να το αντιµετωπίζουν µε ωριµότητα και σοβαρότητα αφού στο «κάτω-κάτω εδώ µετρούµε φυσικά µεγέθη δεν παίζουµε». Το πιο ενθαρρυντικό (και σηµαντικό) στοιχείο της όλης µελέτης των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν ήταν το (προφανές) ενδιαφέρον που οι φοιτητές παρουσίασαν από την αρχή των πειραµατικών διαδικασιών. Αξιοσηµείωτες και αρκετά θετικές ήταν οι αντιδράσεις των φοιτητών του παιδαγωγικού τµήµατος όταν διαπίστωσαν πως µέσα στα πλαίσια του εργαστηρίου φυσικής θα πραγµατοποιήσουν µετρήσεις φυσικών ποσοτήτων που αφορούν στο σώµα τους στους ίδιους δηλαδή. Ενώ είναι επίσης άξιο να αναφερθεί ότι οι σπουδαστές που αρχικά εµφανίστηκαν να έχουν τις χαµηλότερες προσδοκίες από τους εαυτούς τους τελικά αποδείχθηκαν να είναι πιο επιδέξιοι στη πειραµατική πρακτική από ότι ανα- µέναµε και αυτό γιατί στην πορεία της εργαστηριακής διαδικασίας διαπίστωσαν πως «δεν ήταν και τόσο δύσκολο τελικά» να µετρήσουν την ταχύτητα της γροθιάς τους

7 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 623 Σηµαντική επίσης για τους φοιτητές ήταν και η διαθεµατική - διεπιστη- µονική προσέγγιση βιολογικών χηµικών και φυσικής θεµάτων µέσα από το πρίσµα των µετρήσεων και την επεξεργασία γραφικών παραστάσεων, αφού θεώρησαν αρκετά ενδιαφέρουσα την συµµετοχή τους σε ένα «πραγµατικό εργαστήριο φυσικών επιστηµών» Τα περισσότερα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε αφορούσαν στη χρήση του λογισµικού των αισθητήρων (Coach 5) αλλά αυτό είναι κάτι που αναµέναµε αφού η περίοδος εξοικείωσης µε αυτό ήταν σχετικά µικρή. Θεωρούµε πως µπορούµε να υπερκεράσουµε αυτού του είδους τις δυσκολίες µε την εκτενή χρήση των επιµέρους αισθητήρων και του λογισµικού (Coach 5) σε κάποιο εισαγωγικό εργαστήριο εκµάθησης/ εξοικείωσης ή και στην εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία µέσα στα εργαστηριακά µαθήµατα. Εντούτοις περισσότερα συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν εάν γίνει περισσότερη εφαρµογή και µελέτη. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πάντως ότι αυτό το είδος πειραµατικών δραστηριοτήτων µπορεί να καλλιεργήσει τις πειραµατικές δεξιότητες µε έναν εύκολο και ευχάριστο τρόπο ενώ µπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές (ή και τους µαθητές) στο να γίνουν επιστηµονικά εγγράµµατα και ώριµα µέλη της κοινωνίας µας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Thornton Ronald K, «Tools for scientific thinking-microcomputer-based laboratories for physics teaching», Physics Education vol 22,(p ) Sassi Elena (χ.η). «Some Views about Research in Physics Education» The First European Physics Education Conference EPEC-1 Bad Honnef, Germany, τελευταία πρόσβαση 24 Ιούλίου 2006, ιστοχώρος pdf. Kalkanis G., Which (and How) Science and Technology Education for Future Citizens?, proceedings of the 1st IOSTE Symposium Science and Technology Education Preparing Future Citizens, Paralimni, Cyprus; 2001, invited paper, vol II, p Walter Su, Yu-Jen. Promoting scientific Literacy for Future citizens through developing STS activities. Proceedings of the 1st IOSTE Symposium Science and Technology Education Preparing Future Citizens, Paralimni, Cyprus; 2001, invited paper, vol II, p Καλκάνης Γ., (2002), ΕκΠαιδευτική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕκΠαιδευτικές εφαρµογές των Τεχνολογιών Πληροφόρησης (και) στην ΕκΠαιδευση στις Φυσικές Επιστήµες, 1η έκδοση, Αθήνα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ι. Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Βελέντζας, Βασιλική Σερέπα, Κυριακή ηµητριάδη, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θεoφ. Καλκάνης (*)

ηµήτρης Ι. Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Βελέντζας, Βασιλική Σερέπα, Κυριακή ηµητριάδη, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θεoφ. Καλκάνης (*) Η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως µέσο αλλά και αντικείµενο εκπαιδευτικής προσέγγισης των φαινοµένων της θερµιονικής εκποµπής, της επίδρασης ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου σε δέσµη ηλεκτρονίων,

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο Νόµος του Αντιστρόφου Τετραγώνου" στο ΟΛΟκληρωµένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών

Ο Νόµος του Αντιστρόφου Τετραγώνου στο ΟΛΟκληρωµένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Το ΟΛΟκληρωµένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη ιδασκαλία της Πληροφορικής 1 Κεφάλαιο 10ο Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών Σ. Φράγκου Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά Δημητρίου Δημήτρης Δάσκαλος, MA IT in Education engino.education@gmail.com Σίσαμος Κώστας Μηχ. Μηχανικός, MSc Δάσκαλος c.sisamos@engino.com

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων

Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων Περιεχόμενα Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων... 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 2 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 2 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tο λογισµικό παρουσίασης στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Tο λογισµικό παρουσίασης στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας 08GIANNAKOU:Layout 1 6/22/09 2:48 PM Page 79 Tο λογισµικό παρουσίασης στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας Βασιλική Γιαννακού, Πανεπιστήµιο Αθηνών, ιδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως Ξένης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Προφορικές εργασίες Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνος Ανδρ. Μιτζήθρας, Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 331 Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής.Ψύλλος 1, Π.Αργυράκης 2, Ι.Βλαχάβας 3, Ε.Χατζηκρανιώτης 2, Γ.Μπισδικιάν 1, Ι.Ρεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Τεχνολογίες Υποστήριξης και εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Ε.Α. στη χρήση τους

Σύγχρονες Τεχνολογίες Υποστήριξης και εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Ε.Α. στη χρήση τους Σύγχρονες Τεχνολογίες Υποστήριξης και εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Ε.Α. στη χρήση τους Ταϊλαχίδης Σάββας Ειδικός Παιδαγωγός, Τμήμα Ένταξης 11ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας tailachidessavvas@yahoo.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

STREAMING MEDIA ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

STREAMING MEDIA ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 344 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STREAMING MEDIA ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τζιωρτζιώτη Χ. Φυσικός Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βαβουγυιός Δ. Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΕΑ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών»

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Α.Ε.Μ.: 1741)

Διαβάστε περισσότερα