ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Μούσιου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: FAX: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΚΟΖΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 1.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Α3 ΤΗΣ Ε.Υ.Δ ΤΟΥ Ε.Π ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Φ.Ε.Λ.3/1.1/ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πρόχειρος - σε ευρώ Χαμηλότερη τιμή Όχι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση » (κωδ. MIS )» αριθμ. διακ. 5/2014, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (43.177,98 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Σελίδα 1 από 35

2 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 1. Τις διατάξεις: έχοντας υπόψη 1.1 Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) (ΦΕΚ Α' 150/ ). 1.2 Τoυ Ν.Δ.496/74 - Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός από το άρθρο 43) 1.3 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 1.4 Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/ τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ. II στ και 2 παρ Του άρθρου 11 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», 1.6 Του Ν. 3614/ 2007 (ΦΕΚ Α ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », 1.7 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 1.8 Του Ν.1404/83 - «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ 195/ τ. Α ). 1.9 Του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ 195/ τ. Α ) Τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/ (ΦΕΚ 826Β), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν.2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/ Την αριθμ / Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Την αριθμ / η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 2. Την αριθμ. 9/ θέμα 7ο με ΑΔΑ ΒΛ1Τ46914Β-Γ93 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την «Προμήθεια Αναλωσίμων στα πλαίσια της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση » (κωδ. MIS )», συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν Σελίδα 2 από 35

3 εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (43.177,98 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Τα αναλώσιμα για τα οποία γίνεται ο διαγωνισμός προορίζονται για επιστημονική έρευνα και περιγράφονται λεπτομερώς στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β' της παρούσης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Χαριτούδη Γεωργία Καθηγήτρια Σελίδα 3 από 35

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ανήκει στην διακήρυξη 5/2014) 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ ΚΟΖΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ημ. κατάθεσης προσφοράς: έως ) ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Πέμπτη ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και ενασχόληση σε συναφές αντικείμενο κατά την τελευταία πενταετία πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι, κάθε διαγωνιζόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό. (Γνωμοδ. Ν.Σ.Κ 394/2000 ολομέλεια). 3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη, Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, μέχρι τις 05/02/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και του ΠΔ 118/07. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κ. Βαλεντίνα Μούσιου (τηλέφωνο , fax ). Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως , ημέρα Τετάρτη και ώρα Σελίδα 4 από 35

5 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εγγράφων που τις συνοδεύουν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Ο φάκελος θα φέρει εξωτερικώς τις ακόλουθες ενδείξεις, οι οποίες θα αναγράφονται ευκρινώς: Α. Στοιχεία Αποστολέα Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), Α.Φ.Μ. Β. Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία διαγωνισμού ΠΡΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΛΑ, ΚΟΖΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αρ. Διακήρυξης 5/2014 Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Ημερομηνία κατάθεσης Προσφοράς: «Προμήθεια Αναλωσίμων στα πλαίσια της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση » (κωδ. MIS )». ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 1.Τα δικαιολογητικά της παρ. 5, επί ποινή απόρριψης. 2. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». H Οικονομική Προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο WORD. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Προσφορά για μέρος της ποσότητας ανά είδος που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφέροντες στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιγράφουν αυτοτελώς (μεμονωμένα και όχι μαζί με άλλα είδη) το κάθε προσφερόμενο είδος, το οποίο θα φέρει την αρίθμησή (Κωδικός είδους) του Παραρτήματος Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης, και εφόσον συνοδεύεται Σελίδα 5 από 35

6 από ενημερωτικό φυλλάδιο (prospectus), αυτό θα επισυνάπτεται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή και θα φέρει επίσης την αρίθμηση του προσφερόμενου είδους. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών (για την αξιολόγησή τους) είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, από την επόμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. Όλα τα φύλλα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα μονογράφονται και θα σφραγίζονται από τον ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους, δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Προσφορά για μέρος της ποσότητας ανά είδος που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιγράφουν αυτοτελώς (μεμονωμένα και όχι μαζί με άλλα είδη) το κάθε προσφερόμενο είδος, το οποίο θα φέρει την αρίθμησή (Κωδικός είδους) του Παραρτήματος Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης, και εφόσον συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο (prospectus), αυτό θα επισυνάπτεται στην παραπάνω τεχνιή περιγραφή και θα φέρει επίσης την αρίθμηση του προσφερόμενου είδους. 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται, μαζί με την προσφορά τους, να υποβάλουν στον κυρίως φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. ii. Δηλώνεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες (Η.Η.) προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. iii. Δηλώνεται ότι: α) η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας β) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, γ) είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές της υποχρεώσεις. δ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, εκτός εάν στην προσφορά τους αναφέρουν ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφουν τους όρους με τους οποίους μπορούν να αναλάβουν την προμήθεια, Σελίδα 6 από 35

7 ε) δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία, και στ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, από το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι: Ι) Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΙΙ) Προσφορές οι οποίες δεν συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο διαγωνισμό απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το ίδιο ισχύει και για προσφορές με μη επικυρωμένα δικαιολογητικά. 6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει δημοσία στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 6.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο. Σε περίπτωση που δεν γίνει στην ίδια συνεδρίαση το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, τότε ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, εφόσον αυτό δεν ορίζεται από τη διακήρυξη. 6.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 6.3 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ αυτό. Επισημαίνεται ότι εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δύναται η Επιτροπή Διαγωνισμού να προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια συνεδρίαση. Σελίδα 7 από 35

8 7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης. 8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Μετά την κατακύρωση και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα παραμείνει στην υπηρεσία μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου από την Επιστημονική Επιτροπή. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. 9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη των Κεφαλαίων Α, Β και Γ εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 10.1 Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της σύμβασης και την έκδοση τιμολογίου από τον προμηθευτή Η προμήθεια των παραπάνω ειδών απαλλάσσεται από κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 3%, χαρτόσημο επί του ποσού του ΜΤΠΥ 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΤΕΙ. Επί πλέον, θα του παρακρατηθεί φόρος ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 4% για τις προμήθειες υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου. Το ΤΕΙ θα του χορηγήσει βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο προμηθευτής επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις Οι Συμβάσεις υπάγονται στο Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4146/2013 (άρθρο 61), για ποσό ύψους άνω των ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης,. Ως εκ τούτου για ποσά άνω των ευρώ επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα παρακάτω στοιχεία: Σελίδα 8 από 35

9 ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Κοζάνης 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας υπηρεσιών το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ευρώ και μεγαλύτερο των ευρώ. Σελίδα 9 από 35

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ανήκει στην διακήρυξη 5/2014) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναλώσιμα H/Y & περιφερειακών (toner, USB κ.λ.π). Είδη: 1 έως 64. Συνολικός Π/Υ κεφαλαίου Α: ,49 ευρώ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Αναλώσιμα γραφείου (γραφική ύλη, αναλώσιμα οργάνωσης γραφείου, CD, DVD κ.λ.π). Είδη: 65 έως 158. Συνολικός Π/Υ κεφαλαίου Β: 6.466,74 ευρώ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Ειδικά Αναλώσιμα. Είδη: 159 έως 215. Συνολικός Π/Υ κεφαλαίου Γ: ,75 ευρώ. Το κάθε προσφερόμενο είδος θα περιγράφεται με αναφορά: α) στον ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΔΟΥΣ (που είναι μοναδικός για το σύνολο της Διακήρυξης) και β) στο ΥΠΟΕΡΓΟ, όπως αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Σημείωση: 1. Όλα τα προσφερόμενα toner θα είναι γνήσια αντιπροσωπείας αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original). 2. Παραδίδονται συσκευασμένα, ενώ αναγράφεται ευκρινώς και ο τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται. 3. Συμμορφώνονται με την πιστοποίηση CE για την ασφάλεια του καταναλωτή από τη χρήση προϊόντων. Η εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τους τεχνικούς φακέλους, εφόσον ζητηθούν. 4. Εφόσον κάποιο από τα προϊόντα δεν μπορεί να αναγνωρισθεί από το μηχάνημα, θα πρέπει να ανταλλάσσεται εντός δύο (2) ημερών. 5. Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς βεβαίωση ότι τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας. 6. Στην προσφορά πρέπει να δίνεται ο αριθμός σελίδων που τυπώνει, ο οποίος πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC (για μονόχρωμα toner), ISO/IEC19798 (για έγχρωμα toner) και ISO/IEC/ Τα αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες, μέσω του μηχανήματος για την κατάστασή τους (π.χ. αριθμός σελίδων που εκτυπώθηκαν, ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη, κ.λπ.) 8. Εφόσον ζητηθεί να κατατεθούν δείγματα για μελάνια ή τόνερ, προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, τότε ο διαγωνιζόμενος θα τα υποβάλει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση. 9. Σε περίπτωση που κάποιος τύπος αναλωσίμου (toner) αναγράφεται περισσότερο από μία φορά, ο προμηθευτής υποχρεούται να συμπληρώσει την τιμή για κάθε αναγραφόμενο τύπο αναλωσίμου (toner). Σελίδα 10 από 35

11 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46914Β-4ΓΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναλώσιμα H/Y & περιφερειακών (toner, USB, CD, DVD κ.λ.π) ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Σύνολο Υποέργου 5.000,00 με ΦΠΑ) 1 Μελάνι για Epson T0711 Μαύρο Μελάνι InkJet 7,4 ml 245 pages 10 Ultra Black 105,00 129,15 2 Μελάνι για Epson T0712 Kυανό Μελάνι InkJet 5,5 ml 485 pages 7 Ultra Cyan 73,50 90,41 3 Μελάνι για Epson T0713 Μελάνι InkJet Magenta 5,5 ml 270 pages 5 Ultra Magenta 52,50 64,58 4 Μελάνι για Epson T0714 Κίτρινο Μελάνι InkJet 5,5 ml 475 pages 5 Ultra Yellow 52,50 64,58 5 Μελάνι για HP 45 Black Μαύρο Μελάνι InkJet 42 ml ,00 344,40 6 Μελάνι για HP 78 Tricolor Μελάνι InkJet 3 χρωμάτων 38 ml 7 420,00 516,60 7 Μελάνι για HP LJ 1010 Ultraprecise Black Μαύρο Μελάνι Laser 2000 pages 2 118,00 145,14 8 Μελάνι για HP LJ 1100 Μαύρο Μελάνι Laser 2500 pages 2 Ultraprecise Black 110,00 135,30 9 Μελάνι για HP LJ P1566 Μαύρο Μελάνι Laser 2100 pages 2 140,00 172,20 10 Μελάνι για HP LJ Μαύρο Μελάνι Laser 2500 pages Series Black 118,00 145,14 11 Μελάνι για HP LJ Kυανό Μελάνι Laser 2000 pages Series Cyan 126,00 154,98 12 Μελάνι για HP LJ Κίτρινο Μελάνι Laser 2000 pages Series Yellow 126,00 154, Toner Laser HP LJ 2600Series Magenta - 2K Pgs Lexmark Toner 702HK Black 70C2HK0 Lexmark Toner 702HC Cyan 70C2HC0 Lexmark Toner 702HM Magenta 70C2HM0 Lexmark Toner 702HYO Yellow 70C2HY0 Lexmark Toner C540H1KG Black Lexmark Toner C540H1CG Cyan Lexmark Toner C540H1MG Magenta Μελάνι Laser Magenta 2000 pages 2 Μαύρο Μελάνι Laser 4000 pages 3 Kυανό Μελάνι Laser 3000 pages 2 Μελάνι Laser Magenta3000 pages 2 Κίτρινο Μελάνι Laser 3000 pages 2 Μαύρο Μελάνι Laser 2500 pages 3 Kυανό Μελάνι Laser 2000 pages 2 Μελάνι Laser Magenta 2000 pages 2 126,00 154,98 264,00 324,72 224,00 275,52 224,00 275,52 224,00 275,52 201,00 247,23 158,18 194,56 158,18 194,56 21 Lexmark Toner C540H1YG Κίτρινο Μελάνι Laser 2000 pages 2 Yellow 158,18 194,56 22 HP Tricolor 342 Μελάνι InkJet 3 χρωμάτων 5 ml 6 81,00 99,63 23 HP Tricolor 336 Μαύρο Μελάνι InkJet 5 ml 4 68,00 83,64 Σελίδα 11 από 35

12 24 SEAGATE STBX EXPANSION PORTABLE 2.5" 1TB USB 3.0 BLACK Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος (portable hard disk), χωρητικότητας 1ΤΒ, σύνδεση μέσω θύρας USB 3.0 και USB 2.0, συμβατός με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP/Vista/7/8. 297,00 365,31 25 USB flash memory 32GB ,00 196,80 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (Σύνολο Υποέργου 409,96 με ΦΠΑ) 26 Μελάνι για Epson T0895 Μελάνια InkJet. Συσκευασία MultiPack ,30 250,06 27 Μελάνι για Epson T0891 Μαύρο Μελάνι InkJet. Συσκευασία μονή ,00 159, ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (Σύνολο Υποέργου 799,99 με ΦΠΑ) TONER ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟ Τύπος toner: CLT - K504S Cyan (1 τεμ.) ΕΚΤΥΠΩΤΗ CLT - Μ504S Magenta (1 τεμ.), (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) CLT - Y504S yellow (1 τεμ.), LASER SAMSUNG CLT - Κ504S black (1 τεμ.), CLX-4195N ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ Η/Υ (NOTEBOOK): HP ProBook 4510s ,00 295, ,00 67, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ Η/Υ (NOTEBOOK): Asus EeePC1000H 1 60,00 73,80 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΣΗΣ 2 20,00 24,60 32 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, Χωρητικότητας τουλάχιστον 1ΤΒ. Σύνδεση μέσω θύρας USB 3.0, συμβατότητα και με USB 2.0, συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP/Vista/7/8) 2 160,00 196,80 33 MEMORY STICK Χωρητικότητας τουλάχιστον 16GB 2 30,40 37,39 34 ΑΣΥΡΜΑΤΟ MOUSE 1 10,00 12,30 35 ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/Υ ΟΘΟΝΗΣ 16'' 1 15,00 18,45 36 ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ TABLET Apple ipad Retina 1 25,00 30, ANTIVIRUS ME INTERNET SECURITY ΓΙΑ (3) Η/Υ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 (Σύνολο Υποέργου 1.634,99 με ΦΠΑ) 1 35,00 43,05 Toner 53Α - Q7553A για ΗP LaserJet 4 260,16 320,00 Toner 53X - Q7553X για ΗP LaserJet P ,32 639,99 Toner για ΗP LaserJet P2014 Q-Connect Toner Συμβατό Q7553X Black 3 219,51 270,00 Toner 53X - CE505A για HP LaserJetP2055d 4 292,68 360,00 42 CD-R 43 DVD+R Ταχύτητα Εγγραφής 52x Χωρητικότητα 700 MB Χρόνος Εγγραφής 80 λεπτά, Συσκευασία 100 τεμαχίων 1 16,26 20,00 Ταχύτητα Εγγραφής 16x Χωρητικότητα 4.7 GB Χρόνος Εγγραφής 120 λεπτά, Συσκευασία 100 τεμαχίων 1 20,33 25,01 Σελίδα 12 από 35

13 44 ΥΠΟΕΡΓΟ 6 (Σύνολο Υποέργου 2.549,55 με ΦΠΑ) Toner για HP Laser Jet 4250dtn Τύπος TONER: Genuine HP 42X LaserJet 4250/4350 High Capacity Toner Cartridge - Dual Pack (Includes 2 of Q5942X) 1 277,68 341,55 45 Toner για HP color laser jet CM3530fs MFP Τύπος TONER: Genuine HP Color LaserJet CM3530/CP3525 Standard Capacity Toner Cartridge - Black 4 331,72 408,00 46 Toner για HP color laser jet CM3530fs MFP Τύπος TONER: Genuine HP Color LaserJet CM3530/CP3525 Standard Capacity Toner Cartridge - Cyan 3 487,80 600,00 47 Toner για HP color laser jet CM3530fs MFP Τύπος TONER: Genuine HP Color LaserJet CM3530/CP3525 Standard Capacity Toner Cartridge - Yellow 3 487,80 600, Toner για HP color laser jet CM3530fs MFP Τύπος TONER: Genuine HP Color LaserJet CM3530/CP3525 Standard Capacity Toner Cartridge - Magenta ΥΠΟΕΡΓΟ 8 (Σύνολο Υποέργου 675,00 με ΦΠΑ) Τόνερ για HP Pro 400A M401a Τόνερ για HP LaserJet 1012 Τόνερ για HP Laserjet Pro M451DN Color Laser Τόνερ για HP Laserjet Pro M451DN Color Laser Τόνερ για HP Laserjet Pro M451DN Color Laser Τόνερ για HP Laserjet Pro M451DN Color Laser CD-R DVD+R 3 487,80 600,00 CF280A 2 113,82 140,00 Q2612A 2 105,69 130,00 CE410A 1 73,17 90,00 CE411A 1 73,17 90,00 CE412A 1 73,17 90,00 CE413A 1 73,17 90,00 Ταχύτητα Εγγραφής 52x Χωρητικότητα 700 MB. Χρόνος Εγγραφής 80 λεπτά. Συσκευασία 100 τεμαχίων Ταχύτητα Εγγραφής 16x Χωρητικότητα 4.7 GB. Χρόνος Εγγραφής 120 λεπτά. Συσκευασία 100 τεμαχίων 1 16,26 20, ,33 25,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 11 (Σύνολο Υποέργου 2.468,00 με ΦΠΑ) 57 Μελάνι για DESKJET 9800 Μελάνι: C9363E (3 χρώματα) 4 97,56 120,00 58 Μελάνι για DESKJET 9800 Μελάνι: Q7583A (MAGENTA) 6 136,59 168,00 59 Μελάνι για LASERJET 3800DN Μελάνι: Q6470A (BLACK) 5 528,46 650,00 60 Μελάνι για LASERJET 3800DN Μελάνι: Q7581A (CYAN) 3 414,63 510,00 61 Μελάνι για LASERJET 3800DN Μελάνι: Q7582A (YELLOW) 3 414,63 510,00 62 Μελάνι για LASERJET 3800DN Μελάνι: C8767E (μαύρο) 3 414,63 510,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 12 (Σύνολο Υποέργου 61,00 με ΦΠΑ) 63 USB flash memory 32GB 2 33,33 41,00 64 USB flash memory 16GB 2 16,26 20,00 Σελίδα 13 από 35

14 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46914Β-4ΓΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Αναλώσιμα γραφείου (γραφική ύλη, αναλώσιμα οργάνωσης γραφείου κ.λ.π) ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (Σύνολο Υποέργου 1.291,04 με ΦΠΑ) 65 Χαρτί εκτύπωσης 66 Κλασέρ αρχειοθέτησης 67 Ντοσιέ αρχειοθέτησης 68 Διαχωριστικά 69 Box Κιβώτιο Αρχείου 70 Συρραπτικό Επιτραπέζιο 71 Συρραπτικό Χειρός Μεταλλικό 72 Περφορατέρ 73 Αρχειοθήκη 5 Συρταριών 74 Θήκη Περιοδικών Post-it κύβος 3Μ παστέλ χρώματα Ντοσιέ Επαγγελματικών Καρτών 14x24cm Θήκη Διαφανής 0.06mm (100 τεμάχια) Xerox 3R90649 A4-500 φύλλα. Συσκευασία μονή. 3 εσωτερικές θήκες, θήκη για στυλό, εξωτερική ετικέτα για τη γρήγορη αναγνώριση του περιεχομένου και μηχανισμό 180. Χρώμα: κόκκινο. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 31 x 7.5 x 32 cm. Υλικό: πολυπροπυλένιο. Συσκευασία μονή. Kλειστό με 5 θήκες. Χρώμα: κόκκινο. Διαστάσεις (MxΠ): 30 x 25 cm.υλικό: πολυπροπυλένιο. Συσκευασία μονή. Τύπος Χρωματιστό.Διάσταση Α4+ Υλικό Πλαστικό. Αριθμός Θεμάτων 10. Κατάλληλο για Ντοσιέ 2,4 κρίκων. Χρώμα 5 διαφορετικά x 2. Τύπος Κιβώτιο Αρχείου. Χωρητικότητα 64 lt. Πλαστικό, διαφανές, με καπάκι.αδιάβροχο. Μήκος 71 cm.ύψος 31 cm Πλάτος 44 cm Βάρος 3.1 kg Χερούλια Ναι. Συσκευασία μονή. Έως 160 Φύλλα- Μεταλλικό Δέχεται 100 σύρματα 9S, 12S, 15S, 17S, 23/8, 23/10, 23/12, 23/13S, 23/15S, 23/17S. Συσκευασία μονή. Έως 40 Φύλλα. Τύπος Συρμάτων Νο.24/6, 24/8, 26/6, 26/8 mm. Χωρητικότητας Συρμάτων 100.Μέγιστο βάθος εισαγωγής χαρτιού 56 mm. Συσκευασία μονή. Αριθμός Τρυπών 2. Δυνατότητα διάτρησης 65 Φύλλα. Διάμετρος τρυπών 5.5 mm. Βάθος διάτρησης 12 mm. Με Οδηγός τρυπήματος, δοχείο αχρήστων και μηχανισμό κλειδώματος. Χρώμα Μπλε. Συσκευασία μονή. Πλαστική με κλειδαριά. Διαστάσεις: Ύψος 34 cm, Βάθος 36 cm, Πλάτος 31 cm. Πλαστική, Χρώμα Μπλε, Διαφανής, Αδιάβροχη. Δαχτυλίδι ναι. Μήκος 24.5 cm, Ύψος 31 cm, Ράχη 8 cm. Συσκευασία μονή. Φύλλα: 100. Διαστάσεις(MxΠ): 38x51. Συσκευασία 12τμχ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 97,56 120,00 162,60 200,00 162,60 200,00 48,78 60,00 73,17 90,00 105,69 130,00 8,13 10,00 26,83 33,00 73,17 90,00 51,22 63, ,26 20,00 76 Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Σετ 6 χρώματα 3 41,46 51,00 77 Mαρκαδόρος C4 gel mm μπλε 24,39 30,00 78 Mαρκαδόρος C4 gel 0.4 mm 10 μπλε 24,39 30,00 79 Λέιζερ Παρουσίασης 1 16,26 20,00 80 Τύπος Θήκες Χωρητικότητα 144 κάρτες 1 Διαστάσεις 54x86mm 13,04 16, ,52 40,00 Σελίδα 14 από 35

15 82 Φάκελος με Αυτιά και Λάστιχο (10 τμ) μπλε, πράσινο, κίτρινο. 83 Ντοσιέ 4 κρίκων μπλε 84 Ντοσιέ 4 κρίκων πράσινο Τύπος Φάκελοι Μεταφοράς Χωρητικότητα 400 φύλλα Μέγεθος φύλλων Α4+. Συσκευασία 10τμχ. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 275 x 40 x 318 mm Υλικό: πλαστικοποιημένο χαρτόνι Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 275 x 40 x 318 mm Υλικό: πλαστικοποιημένο χαρτόνι ΥΠΟΕΡΓΟ 4 (Σύνολο Υποέργου 3.501,70 με ΦΠΑ) Λευκό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 (80 g/m2) Λευκό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 (100 g/m2) ,63 18,00 28,46 35,00 28,46 35,00 Ανακυκλωμένο Λευκό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί A4 διαστάσεων (210 x 297 mm). - Βάρος 80 g/m2 με απόκλιση των επιμέρους τεμαχίων του δείγματος μέχρι ± 5%. - Λευκότητα (Brihgtness) κατά PHOTOVOLT ελάχιστο 85%. - Aντοχή στο χνούδιασμα κατά I.G.T: MD >2,4 m/s (α πλευρά), CD >2,4 m/s (β πλευρά). - Αδιαφάνεια (opacity) κατά ISO 2471/98 ελάχιστο 85%. - Πάχος 100 μm με απόκλιση μέχρι ± 10%. - Συσκευασία : Δεσμίδες των 500 φύλλων περιτυλιγμένες σε ειδικό χαρτί (κηρόχαρτο) για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος και κολλημένο με κόλλα από την μια άκρη μέχρι την άλλη. - Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: το είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων, το βάρος σε γραμμάρια. - Οι δεσμίδες να είναι συσκευασμένες σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια των 5 δεσμίδων. - Κατάλληλο για χρήση σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και παντός τύπου laser και inject εκτυπωτές, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN και DIN 12281, ή ισοδύναμα ,80 139,97 Λευκό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί A4 διαστάσεων (210 x 297 mm). - Βάρος 100 g/m2 με απόκλιση των επιμέρους τεμαχίων του δείγματος μέχρι ± 5%. - Λευκότητα (Brihgtness) κατά PHOTOVOLT ελάχιστο 85%. - Αντοχή στο χνούδιασμα κατά I.G.T: MD >2,4 m/s (α πλευρά), CD >2,4 m/s (β πλευρά). - Αδιαφάνεια (opacity) κατά ISO 2471/98 ελάχιστο 85%. - Πάχος 100 μm με απόκλιση μέχρι ± 10%. - Συσκευασία : Δεσμίδες των 500 φύλλων περιτυλιγμένες σε ειδικό χαρτί (κηρόχαρτο) για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος και κολλημένο με κόλλα από την μια άκρη μέχρι την άλλη. - Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: α) το είδος του χαρτιού, β) οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων, γ) το βάρος σε γραμμάρια. - Οι δεσμίδες να είναι συσκευασμένες σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια των 5 δεσμίδων. - Κατάλληλο για χρήση σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και παντός τύπου laser και inject εκτυπωτές, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN και DIN 12281, ή ισοδύναμα ,00 239,85 Σελίδα 15 από 35

16 87 88 Λευκό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 (90g/m2) Λευκό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α3 (100 g/m2) 89 Αρχειοθήκη Λευκό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 διαστάσεων (210 x 297 mm). - Βάρος 90g/m2 με απόκλιση των επιμέρους τεμαχίων του δείγματος μέχρι ± 5%. - Λευκότητα Αντοχή στο χνούδιασμα κατά I.G.T: MD >2,4 m/s (α πλευρά), CD >2,4 m/s (β πλευρά). - Αδιαφάνεια (opacity) κατά ISO 2471/98 ελάχιστο 85%. - Πάχος 100 μm με απόκλιση μέχρι ± 10%. - Συσκευασία: Δεσμίδες των 500 φύλλων περιτυλιγμένες σε ειδικό χαρτί (κηρόχαρτο) για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος και κολλημένο με κόλλα από την μια άκρη μέχρι την άλλη. - Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: α) το είδος του χαρτιού, β) οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων, γ) το βάρος σε γραμμάρια. - Οι δεσμίδες να είναι συσκευασμένες σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια των 5 δεσμίδων. - Κατάλληλο για χρήση σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και παντός τύπου laser και inject εκτυπωτές, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN και DIN 12281, ή ισοδύναμα ,00 239,85 Λευκό Φωτοαντιγραφικό Χαρτί A3 διαστάσεων (420 x 297 mm). Βάρος 100 g/m2 με απόκλιση των επιμέρους τεμαχίων του δείγματος μέχρι ± 5%. - Λευκότητα (Brihgtness) κατά PHOTOVOLT ελάχιστο 85%. - Αντοχή στο χνούδιασμα κατά I.G.T: MD >2,4 m/s (α πλευρά), CD >2,4 m/s (β πλευρά). - Αδιαφάνεια (opacity) κατά ISO 2471/98 ελάχιστο 85%. - Πάχος 100 μm με απόκλιση μέχρι ± 10%. - Συσκευασία: Δεσμίδες των 500 φύλλων περιτυλιγμένες σε ειδικό χαρτί (κηρόχαρτο) για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος και κολλημένο με κόλλα από την μια άκρη μέχρι την άλλη. - Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: α) το είδος του χαρτιού, β) οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων, γ) το βάρος σε γραμμάρια. - Οι δεσμίδες να είναι συσκευασμένες σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια των 5 δεσμίδων. - Κατάλληλο για χρήση σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και παντός τύπου laser και inject εκτυπωτές, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN και DIN 12281, ή ισοδύναμα. 5 31,35 38,56 ΤΎΠΟΥ Kapamax, Γκρί χρώμα. Με 5 συρτάρια, χωρητικότητας 250 φύλλων και κεντρικό κλείδωμα. Διαστάσεις: Ύψος 34εκ. Πλάτος 31εκ. Βάθος 36 εκατοστά ,50 500,00 Σελίδα 16 από 35

17 Μηχανή Πλαστικοποίησης A3 Μηχανή Θερμής Βιβλιοδεσίας Μηχανή Βιβλιοδεσίας Σπιράλ Τύπου FELLOWES SATURN A3, με σύστημα το οποίο να μειώνεται κατά περίπου 50% η θερμοκρασία στην επιφάνεια του μηχανήματος για την αποφυγή τραυματισμών. - Μηχανισμός αντιμπλοκαρίσματος σε περίπτωση που τοποθετηθεί λάθος το έγγραφο για πλαστικοποίηση. - Πλαστικοποιεί έγγραφα μεγέθους έως Α3. -Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας για ευκολία στην χρήση. - Οπτική και ακουστική ένδειξη όταν το μηχάνημα είναι έτοιμο για χρήση. - Χαρακτηριστικά προϊόντος: Πάχος πλαστικοποίησης (mic): mic. Χρόνος προθέρμανσης: 6 λεπτά. Άνοιγμα εισόδου: 330mm. Αριθμός κυλίνδρων: 2. Βάρος συσκευής: 3.14kg. Διαστάσεις: Υ240 x Π538 x Μ156mm ,95 150,00 Τύπου REXEL T-400. Βιβλιοδετεί έως 400 φύλλα Α4. Εφοδιασμένη με οπτικό & ακουστικό σήμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Μεταβαλλόμενος χρόνος θέρμανσης για καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας ,95 150,00 Τύπου FELLOWES QUASAR 500. Mέγιστη βιβλιοδεσία: 500 φύλλα. - Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης: 20φύλλα (80grs). - Κάθετη διάτρηση οριζόντια βιβλιοδεσία. Πλάτος δεσίματος: Α4 - Ρυθμιζόμενο βάθος διάτρησης - Βάρος 7.52 kg - Διαστάσεις Μ474 x Π518 x Y206mm ,25 250,00 93 Κοπτικό γραφείου 94 Πολύπριζο ασφαλείας Τύπου Tamerica TM-20 Trimmer, Κοπτικό trimmer A4 με δυνατότητα κοπής έως και 5 φύλλα 80γρ. Να διαθέτει 4 διαφορετικές κεφαλές για διαφορετικά είδη κοπής. Να διαθέτει και γωνιοκόπτη. 1 40,65 50,00 Πολύπριζο με κεντρικό master και 6 εξόδους (6+1). Διακόπτης ασφαλείας ON/OFF, επιλογή Auto/Manual. Τα περιφερειακά θα μπαίνουν σε λειτουργία μόλις ανοίγει το PC (master είσοδος). Αριθμός πριζών: 7 SHUKO (1 x Master & 6 Slave.) - Max. Απόδοση (VA): 250V - 16A - Προστασία από υπέρταση: Ναι. - Μήκος καλωδίου: 1.5m. - Τύπος καλωδίου: 3G 1.5mm2 - Διαστάσεις 31X5X4cm ,60 200,00 95 Κουτί Αποθήκευσης Κουτί αποθήκευσης από ανθεκτικό πλαστικό PP για αποθήκευση και προστασία φακέλων, εγγράφων κλπ μεγέθους Α4. Να έχει ανθεκτικές μεταλλικές λαβές για εύκολη μεταφορά. Θήκη ετικέτας για περιγραφή περιεχομένων. Διαστάσεις: 23Χ32cm ,60 200,00 96 Αριθμομηχανή Αριθμομηχανή τύπου CASIO επιστημονική FX- 991ES PLUS 6 121,95 150,00 97 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα βιβλιοδεσίας 25mm 40 13,20 16,24 98 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα βιβλιοδεσίας 16mm 20 5,60 6,89 99 Θερμοκολλητικά εξώφυλα βιβλιοδεσίας 6mm 20 4,00 4, Θερμοκολλητικά εξώφυλα βιβλιοδεσίας 8mm 10 2,40 2, Θερμοκολλητικά εξώφυλα βιβλιοδεσίας 12mm 10 2,40 2, Θερμοκολλητικά εξώφυλα 18mm 20 5,60 6,89 Σελίδα 17 από 35

18 βιβλιοδεσίας Κλασέρ με πλαστική επένδυση 4/32 τύπου Q- Connect χωρητικότητα 350 φύλλα Α4, 20 29,20 35,92 Κλασέρ με πλαστική επένδυση 8/32 τύπου Skag χωρητικότητα 750 φύλλα Α4, 30 43,80 53,87 φάκελος Α4+ πρεσπαν με αυτιά και λάστιχο τύπου Skag 80 32,80 40,34 Διαχωριστικά χρωματιστά 10 θέματα πλαστικό 10 8,10 9, Θήκη Διαφανής πλαστική Με άνοιγμα από πάνω και τρυπημένες θέσεις για σελίδες Α4 στο πλάι για αρχειοθέτηση σε κλασέρ/ντοσιέ Συσκευασία 100 τεμαχίων. 4 8,12 9, Περφορατής τύπου Lietz Δυνατότητα διάτρισης πάνω από 65 φύλλα. 1 24,39 30, Συραπτικό γραφείο τύπου Δυνατότητα σύρραψης τουλάχιστον 100 Bloky 17 σελίδων 1 32,52 40, Κόλλα ρευστή Τύπου UHU 20gr 50 40,50 49, Κόλλα STIC Τύπου PELIKAN 8 gr 50 40,50 49, Διορθωτικό στυλό Τύπου Q- Connect 30 12,30 15, Συραπτική μηχανή χειρός Τύπου PARVA ,65 50, Συραπτική μηχανή τύπου Δυνατότητα συρραφής έως 160 φύλλα. Δέχεται SKREBBA LANG 117/120 σύρματα 23/6mm έως 23/20mm ,69 130, ΓΟΜΑ τύπου ΛΕΥΚΗ PELIKAN μεγάλη AL ,20 19, ΓΟΜΑ τύπου ΔΙΠΛΗ PELIKAN Νο ,20 10,09 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ με ανταλλακτικά ξυραφάκια Γερμανίας 25 8,25 10, ΜΟΛΥΒΙ ΓΡΑΦΗΣ τύπου NORRIS Nο 2 STAEDTLER 60 14,40 17, ΜΟΛΥΒΙ ΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ Faber Castell GRIP ,50 30,14 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ τύπου 120 UNI VERY LAKNOCK SN MM 70 56,70 69, ΣΤΥΛΟ ΤΥΠΟΥ BIC CRYSTAL ,00 24, Βαριά πλαστική βάση κατάλληλη και για ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ επαγγελμα-τική χρήση. Με αντιολι-σθητική ΒΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΕSΑ βάση. Μεταλλικό μαχαίρι κοπής. Εύκολη στη χρήση. Δέχεται κολλητική ταινία 66yds. 5 12,20 15, ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ 5 4,05 4, ΣΕΛΟΤΕΪΠ 15MMX33MΜ ΤΥΠΟΥ ΤΕSA ,00 99, ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ 17 x 25/ 3Θ 105 φύλλων 40 48,80 60, Τετράδιο Σπιράλ 80 Φύλλων 40 32,40 39, ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗΣ 16,2x23 cm ,00 19, ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 20 13,00 15, Ανταλλακτικό για Στυλό Διαρκείας Parker ,00 140, ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΥΠΟΥ PRIMO 7 28,49 35,04 Σελίδα 18 από 35

19 από ανοξείδωτο χάλυβα. Μέγεθος 20cm. 131 Ψαλίδι γραφείου μεταλλικό 17 cm 5 12,20 15,01 ΚΟΠΙΔΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ 132 ΤΥΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΑΡ Νο D ,15 10,02 ΥΠΟΕΡΓΟ 8 (Σύνολο Υποέργου 545,00 με ΦΠΑ) 133 Χαρτί εκτύπωσης Α4 Α4 λευκό 100 gr/m2. Συσκευασία 2500 φύλλων 4 97,56 120, Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 3mm βιβλιοδεσίας ,89 22, Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 4mm βιβλιοδεσίας ,33 25, Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 6mm βιβλιοδεσίας ,33 25, Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 8mm βιβλιοδεσίας ,39 30, Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 12mm βιβλιοδεσίας ,39 30, Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 18mm βιβλιοδεσίας ,39 30, Κάστερ με πλαστική χωρητικότητα 350 φύλλα Α4, επένδυση 4/ ,90 54, Κάστερ με πλαστική χωρητικότητα 750 φύλλα Α4, επένδυση 8/ ,90 54, Φάκελος Α4+ πρεσπαν με αυτιά και λάστιχο ,65 50, Διαχωριστικά χρωματιστά Πλαστικό 10 θεμάτων 10 8,13 10, Θήκη διαφανής πλαστική για σελίδες Α4 με άνοιγμα από πάνω και τρυπημένες θέσεις στο πλάι για αρχειοθέτηση σε κλασέρ/ντοσιέ. Συσκευασία 100 τεμαχίων 10 20,33 25, Περφορατής δυνατότητα διάτρησης πάνω από 65 φύλλα 1 24,39 30, Συρραπτικό γραφείου δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 100 σελίδων 1 32,52 40,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 11 (Σύνολο Υποέργου 690,00 με ΦΠΑ) 147 ΦΥΛΛΑ Α4 Λευκά 148 ΦΥΛΛΑ Α3 Λευκά ΦΥΛΛΑ Α3 Illustration επιστρωμένα ΦΥΛΛΑ Α3 Velvet επιστρωμένα ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 12 (Σύνολο Υποέργου 439,00 με ΦΠΑ) Κλασέρ από χαρτόνι με μαύρη πλαστική επένδυση διαστάσεων 32x28x8cm +-1 cm. Θήκη Διαφανής πλαστική για σελίδες Α4 Χαρτί A4 HP Premium Photo Paper Inkjet Χαρτί A4 HP Everyday Photo Paper Inkjet Βάρος: 100gr/m2. ποσότητα συσκευασίας: 2500 τεμάχια ,34 180,00 Βάρος: 100gr/m2. Ποσότητα συσκευασίας: 2500 τεμάχια ,95 150,00 Βάρος: 150gr/m2. Ποσότητα συσκευασίας: 600 τεμάχια. 3 85,37 105,00 Βάρος: 150gr/m2. Ποσότητα συσκευασίας: 600 τεμάχια. 3 85,37 105,00 Βάρος: 100gr/m2. Φάρδος 610 mm. Μήκος 45,7 m. Mε διαφανή θήκη με ετικέτα διπλής όψεως στο επάνω τμήμα της ράχης και μηχανισμό κλασέρ ύψους 8 cm, με μηχανισμό συγκράτησης εγγράφων. με επένδυση μεταλλικής ακμής στην βάση Mε άνοιγμα από πάνω και τρυπημένες θέσεις στο πλάι για αρχειοθέτηση σε κλασέρ/ντοσιέ. Συσκευασία 100 τεμαχίων. Βάρος: 240gr/m2. Συσκευασία 20 φύλλων. Βάρος: 170gr/m2. Συσκευασία 100 φύλλων. Σελίδα 19 από ,95 150, ,98 75, ,81 62, ,78 60, ,91 70,00

20 Θήκη περιοδικών από Με μαύρη πλαστική επένδυση, πλάτος ράχης χαρτόνι έως 10 cm 30 85,37 105, Ντοσιέ με έλασμα Α4 Συσκευασία 50 τεμαχίων 4 26,02 32,00 Φάκελος με εσωτερικά αυτιά 158 Συσκευασία 50 τεμαχίων από χαρτόνι για έγγραφα Α4 3 28,05 34,50 Σελίδα 20 από 35

21 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46914Β-4ΓΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Ειδικά Αναλώσιμα 159 ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (Σύνολο Υποέργου 7.200,00 με ΦΠΑ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ SCRAPER ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΛΟ PULVERISETTE 2 (κωδικός ) ΣΥΣΚΕΥΩΝ Fritsch Γερμανίας: (2) TEM 2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ SET ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2 ΔΙΣΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΥΠΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΙΩΝ 13 MM Specac Μ. Βρετανίας:B11: (1) TEM. ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 1 650,41 800, ΕΙΔΙΚΑ STANDARDS ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΟΝΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΕΤΟΙΜΑ ΤΕΣΤ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ BARCODE ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: ΑΜΜΩΝΙΑΚΩΝ, ΝΙΤΡΙΚΩΝ, ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ & ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ, COD ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ IC Standard Μείγμα Ανιόντων 125ML: F(20ppm), Cl(40ppm), NO 2(40ppm), Br(40ppm) NO 3(40ppm), PO 4(40ppm), SO 4(40ppm) IC Standard Μείγμα Κατιόντων 125mL: Li(0.2ppm), Na(1.5ppm), NH4(1.5ppm), K(2.5ppm), Mg(2.0ppm), Ca(2.0ppm) Σελίδα 21 από ,50 500,00 1. Αµµωνιακά: Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για µέτρηση Αµµωνιακών µε ειδικό barcode για αυτόματη αναγνώριση, στην περιοχή 0,015-2mg/l ΝΗ 4-Ν ή 0,02-2,5mg/l NH 4: (3) τεμ. 2. Νιτρικά: Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για µέτρηση νιτρικών µε ειδικό barcode για αυτόματη αναγνώριση, στην περιοχή 0,23-13mg/l ΝΟ 3-Ν ή 1-60 mg/l NΟ 3: (3) τεμ. 3. Ολικό Άζωτο: Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για µέτρηση ολικού αζώτου µε ειδικό barcode για αυτόματη αναγνώριση, στην περιοχή 5-40mg/l: (3) τεμ. 4. Φωσφορικά και ολικός φωσφόρος: Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για µέτρηση ορθοφωσφορικών και ολικού φωσφόρου µε ειδικό barcode για αυτόματη αναγνώριση, στην περιοχή 0,5-5mg/l PO 4-P ή 1,5-15mg/l PO 4: (3) τεμ. 5. COD: Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για µέτρηση COD µε ειδικό barcode για αυτόματη αναγνώριση, στην περιοχή mg/l COD: (3) τεμ. 6. COD: Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για µέτρηση COD µε ειδικό barcode για αυτόματη αναγνώριση, στην περιοχή mg/l COD: (3) τεμ , ,00 1. Σφαιρική φιάλη με εσμυρισμένο στόμιο και επίπεδο πυθμένα, όγκου 1000ml και NS 29/32. Να συνοδεύεται από γυάλινο πώμα. Να είναι κατασκευασμένη από βοριοπυριτική ύαλο 3.3 ανθεκτική στη θέρμανση και στα χημικά, με παχιά τοιχώματα και βαριά βάση και ειδική ενίσχυση στο επάνω μέρος. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 1773 και DIN DIN Διαχωριστική χοάνη όγκου 100ml, με υποδιαιρέσεις και με πώμα πολυαιθυλενίου και εσμύρισμα NS 1926 και με στόμιο εκροής από PTFE το οποίο να μην χρειάζεται γράσο και να είναι αυτολιπαινόμενο. Να είναι κατασκευασμένη από βοριοπυριτική ύαλο 3.3 ανθεκτική στη θέρμανση και στα χημικά, με παχιά τοιχώματα. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα DIN , ,00

22 Χωνευτήρια πορσελάνης με καπάκι. Να είναι κατασκευασμένα από υαλοποιημένη πορσελάνη και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά και να είναι ανθεκτικά για πύρωση δειγμάτων σε υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον έως 1150 C. 4. Παραφίλμ κατάλληλο για χρήση και με ανόργανα οξέα και αλκαλικά διαλύματα κα διαλύματα αλάτων. Να είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -45 C έως και +50 C. Συσκευασία σε ρολό. 5. Titanium standard διάλυμα, για AAS, 1 mg/ml Ti σε 5% HF. Συσκευασία 100ml. 6. Σετ από μαγνητάκια για χρήση σε μαγνητικό αναδευτήρα. Να είναι επικαλυμμένα από TEFLON για άριστη αντοχή στα χημικά. Να να αποτελείται από 6 τεμ. με διάμ. 6mm και μήκος 1.5cm;2.0cm;3.0cm. 7. Καυστικό Νάτριο σε πέλλετς (NaOH). Να έχει καθαρότητα μεγαλύτερη από 97%. Συσκευασία του 1 kg. 8. Πλήρες γυάλινο δοχείο για τη μελέτη φωτοχημικών/φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων (αντιδραστήρας), με τα εξής επιμέρους τμήματα: - υάλινο δοχείο αντίδρασης (αντιδραστήρας) 250 ml από κατάλληλη ύαλο για να δέχεται ειδικό υποδοχέα (βύθισης) στον οποίο θα τοποθετείται λυχνία UV. Να διαθέτει και δύο γωνιακές εισόδους, μια για εισαγωγή αέρα και μια για τοποθέτηση ψυκτήρα. Επίσης, να διαθέτει και είσοδο για τοποθέτηση θερμομέτρου. Ακόμη, να διαθέτει και ειδικό επίπεδο πυθμένα για τοποθέτησή του σε μαγνητικό αναδευτήρα. - ειδικό καπάκι, βιδωτό ρυθμιζόμενου ύψους, με κεντρική θέση για τοποθέτηση υποδοχέα λυχνίας UV. - δακτύλιο στεγανοποίησης. - σωλήνα για εισαγωγή αέρα, συνοδευόμενος από βαλβίδα ρύθμισης της ροής - ειδικό υποδοχέα από κατάλληλη ύαλο, με εξωτερικό μανδύα ψύξης, για τοποθέτηση λυχνίας UV 9. Πλυντρίδα υάλινη όγκου 500 ml κατάλληλη για το ανωτέρω αναφερόμενο σετ φωτοχημικού υάλινου αντιδραστήρα. Να συνοδεύεται από τις σωληνώσεις και από την κατάλληλη αντλία αέρα διπλής εξόδου. 10. Σετ αποτελούμενο από δύο (2) λυχνίες UV-A και το κατάλληλο σύστημα τροφοδοσίας για την λειτουργία τους. 11. Αυτόματη πιπέττα για την λήψη δειγμάτων όγκου 5ml. Ο όγκος να ρυθμίζεται από 1 έως και 5 ml. Να συνοδεύεται από (1) συσκ. των 250 τεμ. με ρύγχη κατάλληλα για την πιπέττα. 12. Φίλτρα κυτταρίνης για την διήθηση του δείγματος με διάμετρο 47mm και πορώδες 0,45μm. Συσκευασία 100 τεμαχίων. 13. Titanium(IV) oxide, P25, 250 gr. 14. H2O2, 30%. Συσκευασία 1 L. 15. Θερμόμετρο ειδικό για τον ανωτέρω αναφερόμενο αντιδραστήρα. Να διαθέτει ειδική κατασκευή για την τοποθέτηση στον αντιδραστήρα. 16. Απλός μαγνητικός αναδευτήρας. Να έχει ρύθμιση στροφών, από 100 έως και Να μπορεί να αναδεύσει έως και 20 L νερού. Να είναι χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος και να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: α) Μια ατσάλινη ράβδο κατάλληλη για την στήριξη του αντιδραστήρα, β) ένα κατάλληλο στήριγμα για την σύνδεση του αντιδραστήρα με τη ράβδο στήριξης και γ) δύο μαγνητάκια για τον αντιδραστήρα και μια μαγνητική ράβδο για να ανασύρονται τα μαγνητάκια από το δοχείο. Σελίδα 22 από 35

23 163 ΣΕΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τα βακτήρια εκπομπής φωτός Vibrio fischeri: 1. Το σετ να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 φιαλίδια με ακινητοποιημένα βακτήρια για τον προσδιορισμό του ΙC50 τουλάχιστον 40 δειγμάτων και γυάλινες κυψελίδες (τουλάχιστον 600 τεμάχια). 2. Τα φιαλίδια με τα ακινητοποιημένα βακτήρια θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης στην κατάψυξη (-20οC) για τουλάχιστον 18 μήνες ,11 700,00 ΥΠΟΕΡΓΟ 6 (Σύνολο Υποέργου 8.159,28 με ΦΠΑ) Πλάκα Al alloy 5083 Ράβδος Ti-6Al-4V eli, ή αντιστοίχου Ti alloy Ράβδος INCONEL 718 Υπερκράματα φραίζας - Διαστάσεις: 500x280x60 (mm). Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ειδική απαίτηση: δυνατότητα άμεσης αλλαγής υλικού ή διαστάσεων, ανάλογα με την εξέλιξη των πειραμάτων Υπερκράματα τόρνου - Διαστάσεις: Ø (mm). Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ειδική απαίτηση: δυνατότητα άμεσης αλλαγής υλικού ή διαστάσεων, ανάλογα με την εξέλιξη των πειραμάτων , ,00 Υπερκράματα τόρνου - Διαστάσεις: Ø30x1000 (mm). Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ειδική απαίτηση: δυνατότητα άμεσης αλλαγής υλικού ή διαστάσεων, ανάλογα με την εξέλιξη των πειραμάτων , ,99 Ράβδος Κράματος Νικελίου Υπερκράματα τόρνου - Διαστάσεις: Ø30x1000 (mm). (Monel 400) Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ειδική απαίτηση: δυνατότητα άμεσης αλλαγής υλικού ή διαστάσεων, 167 ανάλογα με την εξέλιξη των πειραμάτων , ,00 Πλάκα Πολυακετάλης ή PVC Μη μεταλλικά υλικά φραίζας -Διαστάσεις: 500x200x (mm). Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών ,34 180,00 Πλάκα Αφρολέξ μόνωσης Μη μεταλλικά υλικά φραίζας -Διαστάσεις: Στάνταρ. 169 οικοδομών Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών ,6 200,00 Δοκός από Μασίφ Κελεμπέκι Μη μεταλλικά υλικά φραίζας - Διαστάσεις: (mm). Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. 2 81,3 100,00 Μη μεταλλικά υλικά φραίζας - Διαστάσεις: 52x210x Δοκός από Μασίφ Καρυδιά (mm). Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών ,95 150,00 Μη μεταλλικά υλικά φραίζας - Διαστάσεις: Δοκός από Μασίφ Δρυ (mm). Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών 1 121,95 150,00 Ράβδος Μασίφ τεφλόν Μη μεταλλικά υλικά τόρνου. - Διαστάσεις: Ø (mm). 173 (P.T.F.E) 60% μπρούτζος Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. 3 97,56 120,00 Ράβδος Μασίφ τεφλόν Μη μεταλλικά υλικά τόρνου. - Διαστάσεις: Ø (mm). 174 (P.T.F.E) 25% γυαλί Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. 3 48,78 60,00 Ράβδος Πολυακετάλης ή Μη μεταλλικά υλικά τόρνου. - Διαστάσεις: Ø PVC (mm). Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. 3 17,07 21,00 Ράβδος Πολυακετάλης ή Μη μεταλλικά υλικά τόρνου. - Διαστάσεις: Ø PVC (mm). Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. 1 24,39 30,00 Ράβδος πολυκαρβονικού ή Μη μεταλλικά υλικά τόρνου. - Διαστάσεις: Ø PET (mm). Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. 3 73,17 90,00 Ράβδος πολυκαρβονικού ή Μη μεταλλικά υλικά τόρνου. - Διαστάσεις: Ø PET (mm). Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. 1 97,56 120,00 Ρητίνη BIOTHAN 2MD Ρητίνες χύτευσης. - (Casting Resin white). - Ποσότητα: RS Κιλά 10 (δέκα) ,5 500,00 Hardener for BIOTHAN 2MD Ρητίνες χύτευσης. - Σκληρυντής. - Ποσότητα: Κιλά RS (πέντε) - Διατίθεται χωρίς χρέωση με την ρητίνη 5 0 0, Elastosil M4641 A Ρητίνες χύτευσης. - Σιλικόνη. - Ποσότητα: Κιλά 10 (δέκα) ,5 500,00 Hardener for Elastosil M4641 Ρητίνες χύτευσης. - Σκληρυντής Σιλικόνης. - Ποσότητα: 182 A Κιλά 1 (ένα). - Διατίθεται χωρίς χρέωση με την ρητίνη 1 0 0,00 Κοπτικά φραίζας. Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ειδική απαίτηση: Δυνατότητα επανακατεργασίας και 183 Φραιζοκεφαλή Ø50 επικάλυψης των κοπτικών ,6 200,00 Κοπτικά φραίζας. Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ειδική απαίτηση: Δυνατότητα επανακατεργασίας και 184 Φραιζοκεφαλή Ø100 επικάλυψης των κοπτικών ,64 280,00 ΚΟΝΔΥΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Κοπτικά φραίζας. - ΜΗΚΟΣ ΠΤΕΡΩΝ 50 mm ΚΑΙ ΑΝΩ 185 ΑΚΡΟΥ Ø10 (ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ). Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 39,02 47,99 Σελίδα 23 από 35

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο διαγωνισμό με τα κάτωθι στοιχεία, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως:

Πρόχειρο διαγωνισμό με τα κάτωθι στοιχεία, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως: Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με τα κάτωθι στοιχεία, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 06/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 07-04-2015 Αρ. Πρωτ.: 14604

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 2-2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 367 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 7-0-0 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 63.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο & στο Μητρώο»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο & στο Μητρώο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δ/1/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 30192700-8 προϋπολογισμός: 14.000,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δ/1/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 30192700-8 προϋπολογισμός: 14.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 04/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 1389 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 213-2052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε δύο (2) τμήματα για την υπογραφή Συμφωνίας/νιών Πλαισίου για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002925930 2015-07-21

15PROC002925930 2015-07-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 26 ης Οκτωβρίου 3-5 Τ.Κ.: 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 507454 Fax: 2310 507452

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005990 2015-09-01

15PROC003005990 2015-09-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003022420 2015-09-07

15PROC003022420 2015-09-07 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 Λυκόβρυση, 07/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1226 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638184 2015-03-13

15PROC002638184 2015-03-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002860933 2015-06-19

15PROC002860933 2015-06-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.19 15:01:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΧΒΝ7Λ1-ΧΒΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039727 2014-05-12

14PROC002039727 2014-05-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 12.5.2014 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 10826 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 14PROC002039727 2014-05-12 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 3-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56763 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα