Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων"

Transcript

1 Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα ασφαλή με εγγυημένη ποιότητα. Οικονομική πρόταση για το βουλκανιζατέρ και για τους ιδιώτες, αποτελεί η νέα σειρά ΕXPRESS καροτσόγρυλλων και γρύλλων μπουκάλας. Προϊόντα με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και δοκιμασμένη ποιότητα είναι οι ξεμονταριστές και ζυγοσταθμίσεις EXPRESS που αποτελούν εγγυημένη εναλλακτική πρόταση προσιτή στον επαγγελματία. Για το συνεργείο: θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία σε γερανάκια και πρέσσες σε μεγάλη ποικιλία τιμών που σίγουρα καλύπτουν τους επαγγελματίες ανάλογα την οικονομική δυνατότητα που διαθέτουν. Επίσης, θα βρείτε ανυψωτικά μοτοσυκλέτας σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. πλυντήρια εξαρτημάτων, πάγκους εργασίας και εργαλειοφορείς, εξοπλισμό απαραίτητο σε κάθε συνεργείο. Για το φανοποιείο: προτείνουμε τη νέα σειρά των συσκευών στεγνώματος βαφών με υπέρυθρες ακτίνες (θα τις βρείτε στις σελίδες 280 και 281), τις πρέσσες φανοποιàας MEGA, τα πλυντήρια πιστολιών βαφής και τα εργαλεία φανοποιàας PICARD Γερμανίας και STANZANI Ιταλίας.

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Εύκολοι στη χρήση τους. Εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και το μέγιστο της δύναμης της μπαταρίας. Είναι εξοπλισμένοι με προηγμένη τεχνολογία ώστε η φόρτιση να γίνεται σε 8 παλμικούς κύκλους-βήματα. Διαθέτουν μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου μπαταρίας και δυναμό. Διαθέτουν σύστημα αλγορίθμου για την αναζωογόνηση της μπαταρίας. Είναι ικανοί να επαναφορτίσουν ακόμη και τις πιο αποφορτισμένες μπαταρίες (ξεκινώντας από 1,5 Volt). Οι 8 κύκλοι φόρτισης είναι: 1. Αξιολόγηση: γίνονται μετρήσεις για την κατάσταση της μπαταρίας. 2. Αναζωογόνηση: για το ξύπνημα της μπαταρίας από 1,5V. συνέχεια EASY 4 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 49,00 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ* * Στην τιμή περιλαμβάνεται το εξάρτημα Δυνατότητα στήριξης σε τοίχο Φορτιστής μπαταριών 12 Volt. Aυτόματος, με μικροεπεξεργαστή για φόρτιση σε 4 κύκλους - βήματα (1/3/4/7). Κατάλληλος για μπαταρίες χωρητικότητας 1,2-45 Ah σε φόρτιση ή έως και 100 Ah στη συντήρηση. Ρεύμα φόρτισης 0,9 Amp. Εξοπλισμένος με 2 LED (πράσινο: ένδειξη εκτέλεσης των κύκλων φόρτισης, κόκκινο: ένδειξη εντοπισμού προβλήματος). Κ900 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ* Συμβατό με σύστημα CAN BUS (μοτοσυκλέτες BMW) * Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα Δυνατότητα στήριξης σε τοίχο ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 73,00 Φορτιστής μπαταριών 6 Volt, 12 Volt, 12 Volt+CAN BUS (συμβατό για μοτοσυκλέτες BMW). Aυτόματος, με μικροεπεξεργαστή για φόρτιση σε 8 κύκλους - βήματα. Κατάλληλος για μπαταρίες χωρητικότητας 1,2-45 Ah σε φόρτιση ή έως και 100 Ah στη συντήρηση. Ρεύμα φόρτισης 0,9 Amp. Με πλήκτρο επιλογής λειτουργίας. Εξοπλισμένος με 2 LED (πράσινο: ένδειξη εκτέλεσης των κύκλων φόρτισης, κόκκινο: ένδειξη εντοπισμού προβλήματος) 276

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 3. Αργή φόρτιση: στάδιο φόρτισης όπου η μπαταρία ξεπερνά τη κρίσιμη φάση. 4. Γρήγορη φόρτιση: η μπαταρία ανακτά έως και το 85-90% της χωρητικότητας της. 5. Αποθείωση όπου καθαρίζονται τα στοιχεία της μπαταρίας και η μπαταρία ανακτά το υπόλοιπο 10-15% της χωρητικότητάς της). 6. Ανάλυση: εκτίμηση της κατάστασης της μπαταρίας. 7. Συντήρηση: δίνεται όσο ρεύμα χρειάζεται ώστε η μπαταρία να παραμείνει στο 100% της χωρητικότητάς της. 8. Εξίσωση: για μακρόχρονη συντήρηση μπαταρίας και αποφυγή της ηλεκτρόλυσης των στοιχείων της ΕVO ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 93,00 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ* * Στην τιμή περιλαμβάνεται το εξάρτημα Δυνατότητα στήριξης σε τοίχο Φορτιστής μπαταριών 12 Volt. Aυτόματος με μικροεπεξεργαστή για φόρτιση σε 8 κύκλους - βήματα. Κατάλληλος για μπαταρίες χωρητικότητας 3-80 Ah σε φόρτιση ή έως και 150 Ah στη συντήρηση. Με LCD οθόνη παροχής πολλαπλών ενδείξεων (ψηφιακό βολτόμετρο, τύπος φόρτισης, αναφορά σφάλματος φόρτισης κτλ.) Ρεύμα φόρτισης 3,5 Αmp (μπαταρία αυτοκινήτου), 0,9 Αmp (μπαταρία μοτοσυκλέτας) ΕVO ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 148,00 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ* * Στην τιμή περιλαμβάνεται το εξάρτημα Δυνατότητα στήριξης σε τοίχο Φορτιστής μπαταριών 12 Volt. Aυτόματος με μικροεπεξεργαστή για φόρτιση σε 8 κύκλους - βήματα. Κατάλληλος για μπαταρίες χωρητικότητας Ah σε φόρτιση ή έως και 200 Ah στη συντήρηση. Με LCD οθόνη παροχής πολλαπλών ενδείξεων (ψηφιακό βολτόμετρο, τύπος φόρτισης, αναφορά σφάλματος φόρτισης) Ρεύμα φόρτισης 9,0 Αmp (μπαταρία αυτοκινήτου), 1,0 Αmp (μπαταρία μοτοσυκλέτας). 277

4 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ÅðéëåãìÝíç êáé ïëïêëçñùìýíç óåéñü öïñôéóôþí IMPERIA, ðïõ êáëýðôåé ôüóï ôéò áíüãêåò åíüò éäéþôç (óåéñü STAR), üóï êáé ôïõò åðáããåëìáôßåò äéáöüñùí åéäéêïôþôùí êáé áðáéôþóåùí (óåéñýò BOXER & SUPER). ÄéáèÝôïõí åðéëïãýá ôüóçò, ñõèìéóôþ ñåýìáôïò, áìðåñüìåôñï êáé èåñìéêü ãéá ôçí ðñïóôáóßá áðü õðåñöüñôùóç êáé áðü áíáóôñïöþ ðïëéêüôçôáò. Oé öïñôéóôýò IMPERIA óõíäéüæïõí ðïëý êáëýò ðïéïôéêýò ðñïäéáãñáöýò, õøçëýò áðïäüóåéò (âëýðå ðßíáêá ôå íéêþí áñáêôçñéóôéêþí) êáé áíôáãùíéóôéêü åðßðåäï ôéìþí. STAR 6 STAR 15 BOXER 10 BOXER 20 BOXER 30 ÊÙÄÉÊOÓ STAR 6 STAR 15 BOXER 10 BOXER 20 BOXER 30 ÔÑOÖOÄOÓÉÁ (ÔÁÓÇ) (V) ÓÕ ÍOÔÇÔÁ (Çz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 ÔÁÓÇ ÖOÑÔÉÓÇÓ (V) 12 12/24 6/12 12/24 12/24 ÉÓ ÕÓ (Watt) ÑÅÕÌÁ ÖOÑÔÉÓÇÓ max (Á) ÑÅÕÌÁ ÖOÑÔÉÓÇÓ ÅÍ (Á) 2,6 6 7, ÖOÑÔÉÓÇ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ ÙÑÇÔÉÊOÔÇÔÁÓ (Ah) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ð x B x Y) (cm) 17x13x18 17x13x24 26x20x17 26x20x17 22x24x30 BAÑOÓ (kg) 1,8 3,2 4 6,2 10,8 ÔÉÌÇ 42,00 74,00 84,00 124,00 168,00 HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ DIGITAL 600 Εðáããåëìáôéêός öïñôéóôής ìðáôáñéþí, νέας γενιάς, ìå çëåêôñïíéêþ ðñïóôáóßá ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôùí õðåñôüóåùí êáôü ôç äéüñêåéá ôùí ëåéôïõñãéþí öüñôéóçò Þ åêêßíçóçò. ÊáôÜëëçëïς ãéá ôç öüñôéóç ìðáôáñéþí ÌÏËÕÂÄÏÕ (êëåéóôïý Þ áíïé ôïý ôýðïõ), GEL/AGM, ÁÓÂÅÓÔÉÏÕ êáé ãéá ôçí åêêßíçóç ï çìüôùí íýáò ôå íïëïãßáò ùñßò ôïí êßíäõíï æçìéþí óôéò çëåêôñïíéêýò óõóêåõýò ôùí ï çìüôùí. ÄéáèÝôει ëåéôïõñãßá óõíôþñçóçò ìðáôáñéþí. Åßíáé åöïäéáóìýíïς ìå: ÅðéëïãÝá ñåýìáôïò öüñôéóçò (Ámpere). ØçöéáêÝò åíäåßîåéò ôçò ôüóçò ôçò ìðáôáñßáò (Volt), ôïõ ðïóïóôïý öüñôéóçò ôçò ìðáôáñßáò (%), ôïõ ñåýìáôïò öüñôéóçò (Ámpere) êáé ôïõ åíáðïìýíïíôá ñüíïõ öüñôéóçò. Èåñìéêü ðñïóôáóßáò áðü õðåñöüñôùóç. Ðñïóôáóßá áðü âñá õêýêëùìá êáé áíáóôñïöþ ðïëéêüôçôáò. ñïíïäéáêüðôç. ÊÙÄÉÊOÓ DIGITAL 600 ÔÑOÖOÄOÓÉÁ (ÔÁÓÇ) (V) 230 ÓÕ ÍOÔÇÔÁ (Çz) 50/60 ÔÁÓÇ ÖOÑÔÉÓÇÓ / ÅÊÊÉÍÇÓÇÓ (V) 12/24 ÉÓ ÕÓ (Watt) 950 ÑÅÕÌÁ ÖOÑÔÉÓÇÓ (Á) 30 ÑÅÕÌÁ ÖOÑÔÉÓÇÓ ÅÍ (Á) 25 ÑÅÕÌÁ ÅÊÊÉÍÇÓÇÓ (Á) 450 ÖOÑÔÉÓÇ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ ÙÑÇÔÉÊOÔÇÔÁÓ (Ah) 300 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ð x B x Y) (cm) 25x35x28 BAÑOÓ (kg) 20 ÔÉÌÇ 550,00 278

5 ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - EKKINHΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Åðáããåëìáôéêïß ôñï Þëáôïé öïñôéóôýò - åêêéíçôýò êáôüëëçëïé ãéá üëá ôá óõíåñãåßá, çëåêôñïëïãåßá áõôïêéíþôùí áëëü êáé ãéá êüèå åðáããåëìáôßá ðïõ èýëåé åýêïëç, ãñþãïñç êáé áóöáëþ öüñôéóç Þ åêêßíçóç ôïõ ìïôïðïäçëüôïõ, ìç áíþò, áõôïêéíþôïõ, öïñôçãïý ê.ëð. Åßíáé åöïäéáóìýíïé ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò ðïõ ôους ðñïóôáôåýåé áðü ôçí õðåñöüñôùóç, âñá õêýêëùìá Þ áíáóôñïöþ ðïëéêüôçôáò. Oé ôýðïé SUPER 600, SUPER 700, SUPER 1100, SUPER 1400, SUPER 1500 äéáèýôïõí ñïíïäéáêüðôç. Oé ôýðïé SUPER 1100, SUPER 1400, SUPER 1500 äé á èý ôïõí çëåêôñïíéêþ ðëáêýôá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí çëåêôñïíéêþí óõóêåõþí ôùí ï çìüôùí. Ïé ôý ðïé SUPER 1400, SUPER 1500 å êôüò ôïõ á ìðå ñü ìå ôñïõ äé á èý ôïõí και âïë ôü ìå ôñï. SUPER 600 SUPER 700 SUPER 320 VICTOR 320 SUPER 1100 SUPER 1400 SUPER 1500 ÊÙÄÉÊOÓ VICTOR SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER ÔÑOÖOÄOÓÉÁ (ÔÁÓÇ) (V) (3ph)* 230 (3ph)* 230 (3ph)* 400 (3ph) 400 (3ph) 400 (3ph) ÓÕ ÍOÔÇÔÁ (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 ÔÁÓÇ ÖOÑÔÉÓÇÓ / ÅÊÊÉÍÇÓÇÓ (V) 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 IÓ ÕÓ (Watt) ÑÅÕÌÁ ÖOÑÔÉÓÇÓ (Á) ÑÅÕÌÁ ÖOÑÔÉÓÇÓ ÅÍ (Á) ÑÅÕÌÁ ÅÊÊÉÍÇÓÇÓ (Á) ÖOÑÔÉÓÇ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ ÙÑÇÔ. (Áh) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ð x B x Y) (cm) 22x24x30 32x22x55 49x32x75 49x32x75 49x32x75 57x33x77 57x35x77 BÁÑOÓ (kg) ÔÉÌÇ 179,00 278,00 473,00 557,00 960, , ,00 *ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá äßêôõá ñåýìáôïò ôñéöáóéêü 230 Volt üðùò ð.. óôá ðëïßá. 279

6 ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ Λάμπες εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας, ειδικά σχεδιασμένες για το στέγνωμα της βαφής των αυτοκινήτων. Ιδανική κατανομή της εκπεμπόμενης θερμότητας. Μηχανική ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας. Ανεξάρτητοι διακόπτες ελέγχου της κάθε λάμπας (κασέτας). Ρύθμιση του ύψους πάνω από την οροφή των αυτοκινήτων. Ισχύς : 2 x 1100 Watt Τάση / Συχνότητα: 230V / 50Hz Θερμοκρασία: 40 C C Περιοχή στεγνώματος: 800x800 mm Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας: 0 min - 60 min IRD-2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ 460,00 Ανταλλακτική Λάμπα ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΙΜΗ: 90,00 a Bάση και ρόδες με φρένο. a Μηχανική ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας. a Ανεξάρτητοι διακόπτες ελέγχου της κάθε λάμπας (κασέτας). IRD-3M IRD-3D Λάμπες εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας, ειδικά σχεδιασμένες για το στέγνωμα της βαφής των αυτοκινήτων. Ιδανική κατανομή της εκπεμπόμενης θερμότητας. Μηχανική ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας (για το μοντέλο IRD-3Μ). Ηλεκτρονική ρύθμιση και ψηφιακή ένδειξη, του χρόνου λειτουργίας και της εκπεμπόμενης θερμότητας.(για το μοντέλο IRD-3D). Δυνατότητα λειτουργίας προθέρμανσης με παλμούς. Ανεξάρτητοι διακόπτες ελέγχου της κάθε λάμπας (κασέτας) Θερμικό προστασίας. Υδραυλική υποβοήθηση βραχίονα. Περιστροφή 300 Στιβαρή βάση και ρόδες με φρένο. Ισχύς : 3 x 1100 Watt Τάση / Συχνότητα: 230V / 50Hz Θερμοκρασία: 40 C C Περιοχή στεγνώματος: 1200 x 1000 mm Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας: 0 min - 99 min IRD-3M IRD-3D ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ IRD-3M IRD-3D ΤΙΜΗ 750, ,00 Ανταλλακτική Λάμπα ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΙΜΗ: 90,00 280

7 ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ Λάμπες εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας, ειδικά σχεδιασμένες για το στέγνωμα της βαφής των αυτοκινήτων. Κατάλληλες για χρήση και σε υδατοδιαλυτά χρώματα. Ιδανική κατανομή της εκπεμπόμενης θερμότητας. Ηλεκτρονική ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας και της εκπεμπόμενης θερμότητας. Με αισθητήρα μέτρησης της θερμοκρασίας και της απόστασης της επιφάνειας από τις λάμπες. Μεγάλη οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων. Δυνατότητα λειτουργίας προθέρμανσης με παλμούς. Έλεγχος της κάθε λάμπας (κασέτας) ξεχωριστά. Θερμικό προστασίας. Υδραυλική υποβοήθηση βραχίονα. Περιστροφή 300. Στιβαρή βάση και ρόδες με φρένο. Ισχύς: 3 x 1100 Watt Τάση / Συχνότητα : 230V / 50 Hz Θερμοκρασία: 40 C C Περιοχή στεγνώματος: 1200 x 1000 mm Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας : 0 min - 99 min Αισθητήρας μέτρησης της θερμοκρασίας και της απόστασης της βαμμένης επιφάνειας από τις λάμπες. Με οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων IRD-3LS ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ 1.700,00 Ανταλλακτική Λάμπα ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΙΜΗ: 90,00 Στιβαρή βάση και ρόδες με φρένο. 281

8 ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ 1 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÁÓÇ (V/Hz) 230/50-60 ÉÓ ÕÓ 50% (KVA) 0,8 ÉÓ ÕÓ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ max. (KVA) 5,2 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ max. (Á) 2500 Á ÓÖÁ ËÅÉ Á ÐÉÍÁÊÁ (Á) 16 ÌÇÊÏÓ ÊÁËÙÄÉÏÕ (m) 3 ÂÁÑÏÓ (Kg) 5 TIMH 390,00 ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ (OPTIONAL) Å ÎÏ ÐËÉ ÓÌÏÓ ÐÏ ÍÔÁÓ ÅÉ ÑÏÓ - SPOTTER 2 ΠΟΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ - SPOTTER Ðéóôüëé óõãêüëëçóçò êáñöéþí, âéäþí, ñïäåëþí, ðñéôóéíéþí óå ëáìáñßíåò. ÊáôÜëëçëï ãéá ñþóç óôç öáíïðïéßá. Ç óõãêüëëçóç äéáöüñùí åîáñôçìüôùí êáé ï åîïëêýáò åðéôñýðåé ôï ßóéùìá ôùí ëáìáñéíþí êáé ôç ãñþãïñç åðéóêåõþ óå äýóêïëá óçìåßá ôùí áìáîùìüôùí. Íï ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ ÐÅ ÑÉ ÃÑÁ ÖÇ ÔÉ ÌÇ Ç ëå êôñü äéï óþ ìá ôïò ãéá óõ ãêüë ëç óç êõ ìá ôï åé äþí óõñ ìü ôùí 18, Ç ëå êôñü äéï óõãêüëëçóçò êõ ìá ôï åé äþí óõñ ìü ôùí 22,00 Óõíïäåýåôáé ìå: ÅîïëêÝá Ç ëå êôñü äéá óõ ãêüë ëç óçò êáñ öéþí, âé äþí, ðñé ôóé íéþí êáé ñï äå ëþí Ç ëå êôñü äéï óþ ìá ôïò ãéá óõ ãêüë ëç óç ñïäåëþí Êáó óå ôß íá ìå äéü öï ñá áíáëþóéìá ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER Öï ñç ôü øç öé á êü SPOTTER ðïë ëá ðëþí ëåé ôïõñ ãéþí êáé ñþ óå ùí ìå ñýè ìé óç ôïõ ñü íïõ óõ ãêüë ëç óçò á ðü 0,5 Ý ùò 99 êý - êëïõò. É äá íé êüò å îï ðëé óìüò ãéá óõ íåñ ãåß á öá íï ðïéß áò. Á ðá ñáß ôç ôï ãéá ôï ß óé ù ìá ôùí ëá ìá ñé íþí êáé êëåé óôïý ôý ðïõ ôìç - ìü ôùí ôùí á ìá îù ìü ôùí, å ðåì âáß íï íôáò ìü íï óôï å îù ôå ñé êü ôìþ ìá ôïõò, Óõíïäåýåôáé ìå: ìåéþ íï íôáò ôï êü óôïò êáé ôï ñü íï å ðé óêåõ Þò. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÁÓÇ (V/Hz) 230/50-60 ÉÓ ÕÓ 50% (KVA) 2,5 ÉÓ ÕÓ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ max. (KVA) 18 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ max. (Á) 2250 Á ÓÖÁ ËÅÉ Á (Á) 16 ÂÁÑÏÓ (Kg) 19 TIMH 1.150,00 ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ (OPTIONAL) Å ÎÏ ÐËÉ ÓÌÏÓ ÖÏ ÑÇ ÔÏÕ ØÇ ÖÉ Á ÊÏÕ SPOTTER 1 2 Íï ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ ÐÅ ÑÉ ÃÑÁ ÖÇ ÔÉ ÌÇ Κρίκοι με ουρά (σετ 50 τεμ.) 26, Ç ëå êôñü äéï óõ ãêüë ëç óçς κρίκων με ουρά 59,00 Ðé óôü ëé ìï íï ðü íôáò Óþ ìá ãåß ù óçò ÅîïëêÝá Êáó óå ôß íá ìå äéü öï ñá áíáëþóéìá ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Öï ñç ôü øç öé á êü SPOTTER ãéá ôç óõãêüëëçóç åîáñôçìüôùí i2,5-5 mm óå åëüóìáôá áëïõìéíßïõ. ÊáôÜëëçëï ãéá ôçí åðéóêåõþ êáé ßóéùìá ëáìáñéíþí áëïõìéíßïõ óôçí öáíïðïéßá. Óõíïäåýåôáé ìå: ÊÙÄÉÊOÓ ÔÁÓÇ (V/Hz) 230/50-60 ÉÓ ÕÓ (VA) 1000 ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÐÕÊÍÙÔÇ (mf) 66 ÖÏÑÔÉÓÇ ÐÕÊÍÙÔÇ (sec.) 2-3 ÂÁÑÏÓ (Kg) 14 TIMH 2.470,00 ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ (OPTIONAL) Å ÎÏ ÐËÉ ÓÌÏÓ: ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ Ðé óôü ëé êáôüëëçëï ãéá óõãêüëëçóç åîáñôçìüôùí áëïõìéíßïõ Óþ ìá ãåß ù óçò 3,5 m ìå äýï ôóéìðßäåò ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá âëýðå óåëßäá 316. Íï ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ ÐÅ ÑÉ ÃÑÁ ÖÇ ÔÉ ÌÇ Ðåßñïò ìå óðåßñùìá Ì4x15 AL SI12(óåô 100 ôåì.) 25, Ðåßñïò ìå óðåßñùìá Ì4x15 AL MG(óåô 100 ôåì.) 25, ÑïäÝëá ìå óðåßñùìá Ì4(óåô 10 ôåì.) 62,00 Óåô åñãáëåßùí - çëåêôñïäßùí i 4-5-6mm 282

9 ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ 2 ΚVA Hëåêôñïðüíôá åéñüò, êáôüëëçëç ãéá ôç óõãêüëëçóç ëáìáñéíþí êáé ñþóç óôç öáíïðïéßá. Ìå ñïíïäéáêüðôç ãéá ñýèìéóç ôïõ ñüíïõ óõãêüëëçóçò áðü 0,05 Ýùò 1,3. ÁóöáëÞ áðïôåëýóìáôá óå ïîåéäùìýíåò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÁÓÇ (V/Hz) 400/50 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (mm) 2+2 ÉÓ ÕÓ 50% (ÊVÁ) 2 IÓ ÕÓ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ max. (ÊVÁ) 11 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ max. (Á) 7000 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÐÉÍÁÊÁ (Á) 16 ÂÁÑÏÓ (Kg) 10 ÔÉÌÇ 890,00 ëáìáñßíåò Þ ëáìáñßíåò ìå õðïëåßììáôá ñþìáôïò. Åñãïíïìéêüò ó åäéáóìüò ãéá âýëôéóôç éóïññïðßá êáôü ôç ñþóç. Óõíïäåýåôáé ìå: Æåýãïò ôóéìðßäùí ìþêïõò 125 mm. Äõíáôüôçôá óôþñéîçò óå ðüãêï. ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΑ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ 8ΚVA ÓÅÔ ÁÅÑÏØÕÊÔÙÍ ÔÓÉ ÌÐÉ ÄÙÍ (OPTIONAL) ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΙΜΗ: 260,00 Hëåêôñïðüíôá áåñüøõêôç 8KVA ðëþñçò åîáñôçìüôùí ìå ôñï Þëáôï öïñåßï, ãéá ôç óõãêüëëçóç êáé ß óé ù ìá ëá ìá ñé íþí óôçí öáíïðïéßá. Éó õñýò êïëëþóåéò ùñßò ðáñáìïñöþóåéò ôùí åðéöáíåéþí. Ñýèìéóç ñüíïõ óõãêüëëçóçò áðü 1 Ýùò 65 êýêëïõò. Óýóôçìá compensation ðïõ áñ ßæåé íá õðïëïãßæåé ôï ñüíï óõãêüëëçóçò ìüíï áðü ôç óôéãìþ ðïõ ôï ñåýìá äéáðåñíü ôá ìýôáëëá, åðéôõã Üíïíôáò áóöáëþ á ðï ôå ëý óìá ôá. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÁÓÇ (V/Hz) 400/50 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (mm) 2+2 ÉÓ ÕÓ 50% (ÊVÁ) 8 IÓ ÕÓ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ max. (ÊVÁ) 35 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ max. (Á) 6400 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÐÉÍÁÊÁ (Á) 25 ÌÇÊÏÓ ÊÁËÙÄÉÙÍ ÄÁÃÊÁÍÁÓ (mm) 1800 ÊËÁÓÇ ÌÏÍÙÓÅÙÓ F ÂÁÈÌÏÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ IP 21 ÂÁÑÏÓ (Kg) 70 ÔÉÌÇ 2.930,00 Óõíïäåýåôáé ìå: Ðéóôüëé ôóéìðßäùí åé ñüò áåñüøõêôï ìå æåýãïò ôóéìðßäùí ìþêïõò 107 mm. Êáóóåôßíá ìå äéüöïñá áíáëþóéìá Ðé óôü ëé ìïíïðüíôáò êáé åîïëêýá Óþìá ãåßùóçò ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΑ 10ΚVA ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ØçöéáêÞ çëåêôñïðüíôá 10 KVA, äýï ðñïãñáììüôùí ðïõ åðéôñýðåé ôçí ôáõôü ñïíç óýíäåóç êáé ñþóç äýï ðéóôïëéþí (smart gun êáé ðéóôüëé ìïíüðïíôáò). SMART GUN: Ðíåõìáôéêü ðéóôüëé ìå ñõèìéæüìåíç äéáäñïìþ ôóéìðßäùí êáé äéðëþò åíýñãåéáò óêáíäüëç: óýóöéîç ôóéìðßäùí êáé óõãêüëëçóç üôáí ç äýíáìç óôá çëåêôñüäéá åßíáé ç óùóôþ. ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá âëýðå óåëßäá 316. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÁÓÇ (V/Hz) 400/50 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (mm) 2+2 ÉÓ ÕÓ 50% (ÊVÁ) 10 IÓ ÕÓ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ max. (ÊVÁ) 50 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ max. (Á) 8000 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÐÉÍÁÊÁ (Á) 35 ÐÉÅÓÇ ÁÅÑÁ (bar) 8 ÌÇÊÏÓ ÊÁËÙÄÉÙÍ (mm) 2000 ÂÁÑÏÓ (Kg) 105 ÔÉÌÇ * 4.600,00 EXTRA KIT ÕÄÑÏØÕÎÇÓ (OPTIONAL) ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΙΜΗ: 680,00 ÓÇÌ.: Ç áíùôýñù ðüíôá ìðïñåß íá ìåôáôñáðåß óå õäñüøõêôç ìå ôçí ðñïóáñìïãþ ôïõ ÊÉÔ õäñüøõîçò. * ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí áíùôýñù ôéìþ äåí óõìðåñéëáìâüíåôáé ôï ÊÉÔ õäñüøõîçò, ôï ðéóôüëé ôýðïõ C êáé ïé ôóé ìðß äåò, ç å ðé ëï ãþ ôùí ï ðïß ùí êá èï ñß æå ôáé á ðü ôï áí ç ðü íôá äïõ ëåý åé á å ñü øõ êôá (1ç å ðé ëï ãþ) Þ õ äñü øõ êôá (2ç å ðé ëï ãþ). Óõíïäåýåôáé ìå: Ðíåõìáôéêü ðéóôüëé ãéá áåñüøõêôåò Þ õäñüøõêôåò ôóéìðßäåò Êáóóåôßíá ìå äéüöïñá áíáëþóéìá Ðé óôü ëé ìïíïðüíôáò êáé åîïëêýá Óþìá ãåßùóçò Æåýãïò õäñüøõêôùí ôóéìðßäùí ìþêïõò 107mm Káëþäéá ðíåõìáôéêïý ðéóôïëéïý ìþêïõò 2000 mm 283

10 ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Μέγιστο φορτίο 600 Kg Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης ÊÙÄÉÊOÓ WB-15L ÂÁÑOÓ (Kg) 45 ÔÉÌÇ 190,00 Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κάλυψη σόκορου με PVC F E G 60 D A 60 C B ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) Α 1500 Β 850 C 653 D 1345 E 737 F 28 G 750 ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟ 1,5m Με τα εξαρτήματα για τις διάτρητες πλάτες της σειράς ΗΡ έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε πλάτες διαφόρων διαστάσεων σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. 712 mm 712 mm 299 mm ΠΛΑΤΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ÊÙÄÉÊOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 712x299 ÔÉÌÇ 20, mm Σημείωση: Για την σύνθεση της παραπάνω πλάτης χρειάζεστε τους εξής κωδικούς: (x2), (x2), (x3), (x1), 66412(x1) ΠΛΑΤΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ÊÙÄÉÊOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 712x299 ÔÉÌÇ 22,00 ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ ΚΟΛΩΝΑ 1442 mm ÊÙÄÉÊOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 1442 ÔÉÌÇ 24, mm ÊÙÄÉÊOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 1442 ÔÉÌÇ 24,00 ΚΟΛΩΝΑ στήριξης διάτρητης πλάτης σε πάγκο. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 19, mm 284

11 ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΣ Μέγιστο φορτίο 1 ton. Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2m Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC Ρυθμιζόμενο καθ ύψος 40 mm Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης ÊÙÄÉÊOÓ WB-21Μ ÂÁÑOÓ (Kg) 76,7 ÔÉÌÇ 310,00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής Ρύθμιση καθ ύψος Κάλυψη σόκορου με PVC F E G 60 D A 60 C B ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) Α 2100 Β 580 C 653 D 1950 E 725 F 53 G 750 ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟ 2 m Με τα εξαρτήματα για τις διάτρητες πλάτες της σειράς ΗΡ έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε πλάτες διαφόρων διαστάσεων σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες mm 712 mm 299 mm ΠΛΑΤΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ÊÙÄÉÊOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 1012x299 ÔÉÌÇ 28, mm Σημείωση: Για την σύνθεση της παραπάνω πλάτης χρειάζεστε τους εξής κωδικούς: (x2), (x2), (x3), 66411(x1), 66413(x1) ΠΛΑΤΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ÊÙÄÉÊOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 1012x299 ÔÉÌÇ 31,00 ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ ΚΟΛΩΝΑ 2041 mm ÊÙÄÉÊOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 2041 ÔÉÌÇ 32, mm ÊÙÄÉÊOÓ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 2041 ÔÉÌÇ 32,00 ΚΟΛΩΝΑ στήριξης διάτρητης πλάτης σε πάγκο. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 19, mm 285

12 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ ΣΕΙΡΑ WB ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ D580 (στερεώνεται κάτω από το τραπέζι του πάγκου) W565 H280 DR 20-2 ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑOÓ (Kg) 25,7 ÔÉÌÇ 150,00 Με διαχωριστικά συρταριών Μηχανισμός με ρουλεμάν αντοχής 40 kg Κλειδαριά και ασφάλεια. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ D580 W565 H450 DR 35-3 ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑOÓ (Kg) 35,2 ÔÉÌÇ 210,00 Με διαχωριστικά συρταριών Μηχανισμός με ρουλεμάν αντοχής 40 kg Κλειδαριά και ασφάλεια. (στερεώνεται κάτω από το τραπέζι του πάγκου) ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ 5 ΣΥΡΤΑΡΙΑ D580 W565 TDR 47-5A ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑOÓ (Kg) 51 ÔÉÌÇ 325, H670 Με διαχωριστικά συρταριών Μηχανισμός με ρουλεμάν αντοχής 40 kg Κλειδαριά και ασφάλεια. 95 ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ ΠΟΡΤΑΚΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ D580 W565 TDR 47-SH ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑOÓ (Kg) 24,1 ÔÉÌÇ 150,00 H670 ΡΑΦΙ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5 m κατάλληλο για πάγκο WB-15L SH-15 ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑOÓ (Kg) 4,5 ÔÉÌÇ 26,00 286

13 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΣ ΣΕΙΡΑ HP ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ WB-15 L & WB-21 M L L ΓΑΝΤΖΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ.) ÊÙÄÉÊÏÓ ΜΗΚΟΣ L (mm) i (mm) TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ , , , ,90 ΓΑΝΤΖΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ.) ÊÙÄÉÊÏÓ ΜΗΚΟΣ L i (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ TIMH (mm) ΓΑΝΤΖΩΝ (mm) ΤΕΜΑΧΙΟΥ , , , ΘΗΚΗ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ΘΕΣΕΙΣ i (mm) TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ 10,00 ΘΗΚΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ΘΕΣΕΙΣ TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΘΗΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ΘΕΣΕΙΣ TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ ,50 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ,70 56 ΚΡΙΚΟΣ U (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ.) ΘΗΚΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ,20 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ,50 56 i D ΚΡΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ.) ÊÙÄÉÊÏÓ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ i TIMH ΤΕΜΑΧΙΟΥ mm 2, mm 2, mm 2,20 287

14 ΠΑΓΚΟΙ - ΠΛΑΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ (Μήκος 2m) GR09 (2 συρτάρια) GR72 (3 συρτάρια) ÊÙÄÉÊOÓ GR09 GR72 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxΥ) (mm) 2000x650x x640x860 ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ (mm) 3 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 2 3 ΒΑΡΟΣ (kg) TIMH 450,00 490,00 ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΕΣ ΣΕΙΡΑΣ GR GR16 (ÌÞêïò 1,5 m) GR17 (ÌÞêïò 2 m) ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΠΑΓΚΟΥ GR18-A (ÌÞêïò 2 m) ÊÙÄÉÊOÓ GR16 GR17 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΥ) (mm) 1500x x830 ΒΑΡΟΣ (kg) 9 12 TIMH 105,00 132,00 ÊÙÄÉÊOÓ GR18-A ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΒxΥ) (mm) 2000x150x830 ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ (mm) 1,5 ΒΑΡΟΣ (kg) 50 TIMH 395,00 TΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ DERBY TΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΝΤΟΥΛΑΠΙ GR90 ÊÙÄÉÊOÓ DERBY ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΥ) (mm) 760x450x820 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ (mm) 80 (με φρένο) ΒΑΡΟΣ (kg) 34 TIMH 295,00 ÊÙÄÉÊOÓ GR90 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΥ) (mm) 720x670x1600 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ (mm) 125 ΒΑΡΟΣ (kg) 48 TIMH 415,00 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ ΣΕΙΡΑΣ GR GR91 GR92 GR93 GR94 GR95 GR96 GR19-A GR18-70mm GR19-100mm συσκ. 100 τεμ. συσκ. 100 τεμ. συσκ. 100 τεμ. ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 25,00 ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 14,00 ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 14,00 ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 13,00 ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 9,50 ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 30,50 ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ*: 0,75 ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ*: 0,65 ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ*: 0,65 * TIMH ANA TEMAXIO 288

15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ WB-152 D: 1,5 m Το σετ αποτελείται από: Μεταλλικό πάγκο διαστάσεων 1500x640x870 (ΜxΠxΥ) με 2 συρτάρια, με κλειδαριά και ράφι. Έχει αντιολισθητική μεμβράνη εργασίας που παράλληλα προστατεύει την επιφάνεια εργασίας από γδαρσίματα. Διάτρητη μεταλλική πλάτη διαστάσεων (ΜxΥ) 1500x682mm με βάση για στήριξη φωτισμού. Συνολικό βάρος 86 kg, πάχος επιφάνειας πάγκου 3mm και πλάτης 1,5mm. ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 555,00 WB-203 D: 2 m Το σετ αποτελείται από: Μεταλλικό πάγκο διαστάσεων 2000x640x870 (ΜxΠxΥ) με 3 συρτάρια, με κλειδαριά και ράφι. Έχει αντιολισθητική μεμβράνη εργασίας που παράλληλα προστατεύει την επιφάνεια εργασίας από γδαρσίματα. Διάτρητη μεταλλική πλάτη διαστάσεων (ΜxΥ) 2000x682mm με βάση για στήριξη φωτισμού. Συνολικό βάρος 109 kg, πάχος επιφάνειας πάγκου 3mm και πλάτης 1,5mm. ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 690,00 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΕΣ ΠΑΓΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ WB-152 & WB-203 ΓΑΝΤΖΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΘΗΚΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ 12 ΘΕΣΕΩΝ ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 2,40 ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 2,40 ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 13,20 289

16 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ TC-805 ΜΕ 5 ΣΥΡΤΑΡΙΑ Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 74,5 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 153,5 Συρτάρια με ρουλεμάν Βαφή πούδρας Ρόδες i100 mm με φρένο Βάρος (kg): 40,7 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δυνατότητα τοποθέτησης διάτρητης πλάτης HP-66 (ΚΩΔ.:66434) ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 340,00 TC-956 ΜΕ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x συρτάρι με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 74,5 4 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 100,5 1 συρτάρι με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 153,5 Συρτάρια με ρουλεμάν Βαφή πούδρας Ρόδες i125 mm με φρένο Βάρος (kg): 46 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δυνατότητα τοποθέτησης διάτρητης πλάτης HP-66 (ΚΩΔ.:66434) ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 355,00 TC-906 ΜΕ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 688 x 458 x συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 589 x 409 x 48 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 589 x 409 x 100,5 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 589 x 409 x 153 Συρτάρια με ρουλεμάν Βαφή πούδρας Ρόδες i125 mm με φρένο Βάρος (kg): 59 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δυνατότητα τοποθέτησης διάτρητης πλάτης HP-62 (ΚΩΔ.:66435) ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 415,00 290

17 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ TC-957 ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x συρτάρι με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 48 3 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 74,5 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 100,5 1 συρτάρι με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 153,5 Συρτάρια με ρουλεμάν Βαφή πούδρας Ρόδες i125 mm με φρένο Βάρος (kg): 48,5 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δυνατότητα τοποθέτησης διάτρητης πλάτης HP-66 (ΚΩΔ.:66434) ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 380,00 TC-1007 ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 74,5 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 153,5 Συρτάρια με ρουλεμάν Βαφή πούδρας Ρόδες i125 mm με φρένο Βάρος (kg): 55 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δυνατότητα τοποθέτησης διάτρητης πλάτης HP-66 (ΚΩΔ.:66434) ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 430,00 ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΩΝ ΓΑΝΤΖΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΚΡΙΚΟΣ HP-66 HP-62 ÊÙÄÉÊOÓ TΥΠΟΣ HP-66 HP-62 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxY (mm) 658x29x x29x500 ÔÉÌÇ 54,00 64,00 Κατάλληλο για (ΚΩΔ.: 66420) εργαλει οφορείς (ΚΩΔ.: 66421) (ΚΩΔ.: 66422) με κωδικούς: (ΚΩΔ.: 66423) (ΚΩΔ.: 66424) ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 2,40 ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 2,40 ΘΗΚΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ 12 ΘΕΣΕΩΝ ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 13,20 291

18 ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TC-803 ΜΕ ΡΑΦΙ Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 719 x 365 x 780 Διαστάσεις ραφιών ΜxΠxΥ (mm): 719 x 365 x 85 Βάρος (kg): 13 ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 102,00 TC-802 D ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 712 x 440 x συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 395 x 60 Βάρος (kg): 25,5 Συρτάρια με ρουλεμάν Βαφή πούδρας Ρόδες i100 mm με φρένο ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 186,00 TC-852 C ΣΥΝΘΕΤΟ Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 705 x 370 x συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 587 x 325 x 60 Βάρος (kg): 27,5 Συρτάρια με ρουλεμάν Ρόδες i100 mm με φρένο ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 210,00 292

19 ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ TC-1052 C ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 763 x 488 x 1050 Διαστάσεις άνω αποθηκευτικού χώρου ΜxΠxΥ (mm): 760 x 485 x συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 625 x 450 x 80 Διαστάσεις κάτω ραφιού ΜxΠxΥ (mm): 760 x 485 x 85/485 Βάρος (kg): 45 Συρτάρια με ρουλεμάν Ρόδες i125 mm με φρένο Καπάκι άνω αποθηκευτικού χώρου με αμορτισέρ αερίου για ασφαλή και άνετη χρήση Βαφή πούδρας ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 385,00 TC-1055 C ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ 5 ΣΥΡΤΑΡΙΑ Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 763 x 488 x 1050 Διαστάσεις άνω αποθηκευτικού χώρου ΜxΠxΥ (mm): 760 x 485 x μικρά συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 450 x 295 x 61,5 1 ψηλό συρτάρι με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 450 x 295 x μεσαίο συρτάρι με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 625 x 450 x 80 1 μεγάλο συρτάρι με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 625 x 450 x 127 Διαστάσεις κάτω ραφιού ΜxΠxΥ (mm): 760 x 485 x 85/345 Βάρος (kg): 70,5 Συρτάρια με ρουλεμάν Ρόδες i125 mm με φρένο Καπάκι άνω αποθηκευτικού χώρου με αμορτισέρ αερίου για ασφαλή και άνετη χρήση Βαφή πούδρας ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 495,00 ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ MTB ΘΕΣΕΩΝ ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 38,00 Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 495 x 200 x 290 Βάρος (kg): 5,5 MTB-553 D ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 71,00 Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 534 x 218 x 288 Διαστάσεις άνω αποθηκευτικού χώρου ΜxΠxΥ (mm): 532 x 215 x 58 2 συρτάρια με ΜxΠxΥ (mm): 501 x 189 x 36 1 συρτάρι με ΜxΠxΥ (mm): 501 x 189 x 75 Βάρος (kg): 5,5 Συρτάρια με ρουλεμάν 293

20 ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ EXPRESS ΣΤΑΘΕΡΑ 500 Kg 1000 Kg 4 èýóåéò ôïðïèýôçóçò ôïõ âñá ßïíá. ÌåãÜëï Üíïéãìá ðçñïõíéþí ãéá íá ùñüåé ðáëýôá 80 x 120 (åõñùðáëýôá). ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ 500 Kg 1000 Kg 2000 Kg ¼ëá ôá ðôõóóüìåíá ãåñáíüêéá EXPRESS äéáèýôïõí áíôëßåò äéðëþò åíýñãåéáò ãéá ãñþãïñç áíýøùóç öïñôßïõ. áìçëïý ðñïößë (ìüíï ôï ãåñáíüêé 1000Kg) ãéá åýêïëç ðñüóâáóç óå äýóêïëá óçìåßá ìå áìçëü ýøïò. Åýêïëï óôçí áðïèþêåõóç. ÅëÜ éóôç áðáßôçóç áðïèçêåõôéêïý þñïõ. ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÁÍÕØÙÓÇÓ(Kg) ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÕÐÏÓ ÈÅÓÅÉÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A B C D E F G H I TIMH ΣΤΑΘΕΡΑ Kg , Kg ,00 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ Kg , Kg , Kg ,00 294

21 ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ALTO ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΑ 500 Kg 1000 Kg 1500 Kg 2000 Kg Ïé ôýðïé ALTO 1500Kg êáé 2000Kg (ÊÙÄ.: êáé 46412) äéáèýôïõí áíôëßåò äéðëþò åíýñãåéáò. 4 èýóåéò ôïðïèýôçóçò ôïõ âñá ßïíá. ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ 500 Kg 1000 Kg ¼ëá ôá ðôõóóüìåíá ãåñáíüêéá ALTO äéáèýôïõí 4 èýóåéò ôïðïèýôçóçò ôïõ âñá ßïíá. Åýêïëï óôçí áðïèþêåõóç. ÅëÜ éóôç áðáßôçóç áðïèçêåõôéêïý þñïõ. ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÁÍÕØÙÓÇÓ(Kg) ÊÙÄ. ÔÕÐÏÓ ÈÅÓÅÉÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A B C D E F G H I TIMH ΣΤΑΘΕΡΑ Kg , Kg , Kg , Kg ,00 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ Kg , Kg ,00 295

22 ΠΡΕΣΕΣ EXPRESS Μανόμετρο ένδειξης πίεσης 100 Δυνατότητα μετακίνησης εμβόλου δεξιά-αριστερά (ESP-20 F) ESP-10 B Πάγκου 10 ton. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) KΩΔ A B C D E F ESP-20 F Οικονομικού τύπου 20 ton. ÊÙÄÉÊOÓ ESP-10 B ESP-20 F IΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton) ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ (mm) (Η) ΒΑΡΟΣ (kg) TIMH 340,00 550,00 ESP-20 HD Βαρέως Τύπου 20 ton. ESP-30 HD Βαρέως Τύπου 30 ton. Μανόμετρο ένδειξης πίεσης 100 Δυνατότητα μετακίνησης εμβόλου δεξιά-αριστερά (μετακινούμενο φορείο εδραζόμενο σε ρουλεμάν) Με αντλία διπλής λειτουργίας χειρόςαέρος (μόνο για την πρέσα 30 ton.) Μετακίνηση εμβόλου δεξιά-αριστερά Φορείο με ρουλεμάν Αντλία διπλής λειτουργίας (χειρός - αέρος μόνο για την πρέσα 30 ton.) ÊÙÄ. ÉÊÁÍOÔÇÔÁ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ óå mm ÂÁÑOÓ (ton) A B C D E G1min G2max R M (kg) ÔÉÌÇ ESP-20 HD , ESP-30 HD ,00 296

23 ΠΡΕΣΕΣ MEGA ΙΣΠΑΝΙΑΣ ÂéäùôÞ ðñïýêôáóç åìâüëïõ Ìáíüìåôñï Ýíäåéîçò ðßåóçò. Âáëâßäá áóöáëåßáò ãéá ðñïóôáóßá áðü õðåñðßåóç. ÅðéðëÝïí óôïí ôýðï KPD - 30A ôï ýøïò ôïõ ôñáðåæéïý ñõèìßæåôáé ìå õðïâïþèçóç ìáíéâýëáò, ôï Ýìâïëï ìðïñåß íá ìåôáêéíçèåß áñéóôåñü äåîéü åíþ äéáèýôåé áíôëßá äιπλής ενέργειας. KSC - 15A, ÐÜãêïõ 15 ton. ÊÙÄΙΚΟΣ: KCK - 15A 15 ton. KCK - 30A 30 ton. KPD - 30A 30 ton. ÊÙÄΙΚΟΣ: ÊÙÄΙΚΟΣ: ÊÙÄΙΚΟΣ: ÊÙÄ. ÉÊÁÍOÔÇÔÁ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ óå mm ÂÁÑOÓ (ton) A B C D E G1min G2max R1 R2 R M (kg) ÔÉÌÇ KSC - 15A , KCK - 15A , KCK - 30A , KPD - 30A , ,00 ΠΡΕΣΑ ALTO ΙΤΑΛΙΑΣ ÐñïóåãìÝíç êáé óôéâáñþ êáôáóêåõþ. ñùìéùìýíï Ýìâïëï. ÄéáèÝôïõí ìáíüìåôñï êáé âáëâßäá áóöáëåßáò. Ìå åéñïêßíçôç áíôëßá äιπλής ενέργειας. 15 ton. ÊÙÄΙΚΟΣ: ÐÉÅÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ ÄÉÁÄÑOÌÇ ÅÌÂOËOÕ ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÅÌÂOËOÕ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ óå mm ÂÁÑOÓ ÊÙÄ. bar mm (H) i mm(g) A B C D E F (kg) ÔÉÌÇ TON ,00 297

24 ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EXPRESS CR-640 ΜΗΚΟΣ: 1 m CR-640 P ΜΗΚΟΣ: 1 m ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 37,00 ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 45,00 CR-644 B ÊÁÈÉÓÌÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ΣΚΑΜΠΟ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ΜΗΚΟΣ: 1,10 m ÊÙÄΙΚΟΣ ÔÉÌÇ 64,00 ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ) (cm) 36x37x37 38x38x42-45 ΒΑΡΟΣ (kg) 3,5 5,7 ÔÉÌÇ 29,00 50,00 BAΣΕΙΣ (STAND) ΧΑΡΤΙΟΥ EXPRESS PS-01 W ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ* PS-02 F ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ* ÊÙÄÉÊOÓ PS-01 W ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) 27x24x36 ΒΑΡΟΣ (kg) 1,5 TIMH 23,00 ÊÙÄÉÊOÓ PS-02 F ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) 83x7x42 ΒΑΡΟΣ (kg) 2,25 TIMH 26,00 * Δεν περιλαμβάνεται το ρολό χαρτιού * Δεν περιλαμβάνεται το ρολό χαρτιού EMS-100 F 100 kg STAND ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ EXPRESS STAND ΜΠΡΟΣΤINOY ΤΡΟΧΟΥ STAND ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ STAND ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ EMS-200 R 200 kg EMS-200 AT 200 kg ÊÙÄÉÊOÓ EMS-100 F IΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) 100 ΒΑΡΟΣ (kg) 3 TIMH 33,00 ÊÙÄÉÊOÓ EMS-200 R IΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) 200 ΒΑΡΟΣ (kg) 5 TIMH 40,00 ÊÙÄÉÊOÓ EMS-200 AT IΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) 200 ΒΑΡΟΣ (kg) 4,8 TIMH 46,00 298

25 ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ - STAND ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ EXPRESS ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ STAND ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ETR kg ÊÙÄÉÊOÓ ETR-50 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (kg) 500 MΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (mm) 1950 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm) 1135 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) 1100x260x270 ΒΑΡΟΣ (kg) 28 TIMH 260,00 ES-700 ÊÙÄÉÊOÓ ΕS-700 IΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) 680 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 860x420x160 ΒΑΡΟΣ (kg) 33,6 TIMH 150,00 Πτυσσόμενος τύπος, εύκολο στην αποθήκευση ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 400 kg EXPRESS Ðïäïêßíçôç υδραυλική áíôëßá. Éêáíüôçôá áíýøùóçò 400 Kg. ¾øïò áíýøùóçò 58 cm (max.). ÄéáóôÜóåéò ôñáðåæéïý 220x65,4 cm. ÂÜñïò 135 Kg. Ìç áíéêþ ìýããåíç ãéá ôç óõãêñüôçóç ôïõ åìðñüò ôñï ïý ôçò ìïôïóõêëýôáò. EML kg ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 750,00 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ AEΡΟΣ 450kg MEGA ΙΣΠΑΝΙΑΣ Ðñïôåßíåôáé ç ñþóç F.R.L. 1/4 βλέπε σελ Óõíïäåýåôáé ìå ìýããåíç ãéá ôç óõãêñüôçóç ôïõ åìðñüò ôñï ïý ôçò ìïôïóõêëýôáò. PTM kg ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 1.400,00 Éêáíüôçôá áíýøùóçò 450 Kg. ¾øïò áíýøùóçò 77,5 cm (max.) ìå äõíáôüôçôá óôáèåñïðïßçóçò óôï åðéèõìçôü ýøïò. ÄéáóôÜóåéò ôñáðåæéïý 220x70 cm. ÂÜñïò 161,5 Kg. ñüíïò áíýøùóçò 3-8 sec. Λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα. 299

26 TΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EXPRESS EJS-2 2 ton. EJS-3 3 ton. EJS-6 6 ton. ÊÙÄÉÊOÓ EJS-2 EJS-3 EJS-6 IΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.) 2 ton 3 ton 6 ton ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm) ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) 210x195x x205x x265x460 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2 τεμ. 2 τεμ. 2 τεμ. ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.(kg) 5,5 7 13,2 TIMH (ΖΕΥΓΟΥΣ)* 27,00 31,00 61,00 * Οι ανωτέρω κωδικοί (60616,60617,60618) αφορούν συσκευασία των 2 τεμαχίων (ζεύγους) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 2 ton. 3 ton. 5 ton. 8 ton. ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 12,50 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 15,50 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 20,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 27,50 12 ton. 15 ton. 20 ton. ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 33,50 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 39,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 47,00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ÊÙÄÉÊOÓ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ton) (kg) A Β C D , , , , , ,

27 ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ MEGA ΙΣΠΑΝΙΑΣ Oé ãñýëëïé ìðïõêüëáò, åéñüò êáé áýñïò ôçò óåéñüò MEGA διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά τους. Ç âüóç, ï êýëéíäñïò êáé ç äåîáìåíþ ëáäéïý áðïôåëïýí åíéáßï óþìá. Áõôü êüíåé ôïí ãñýëëï ðåñéóóüôåñï áíèåêôéêü êáé áóöáëþ. Oé êëßóåéò ôïõ ï Þìáôïò êáé ïé ìåôáôïðßóåéò ôïõ öïñôßïõ äåí ðñïêáëïýí êáìßá öèïñü óôïõò ãñýëëïõò MEGA, åðåéäþ ôï Ýìâïëï äåí Ýñ åôáé ðïôý óå åðáöþ ìå ôïí êýëéíäñï. ΔéáèÝôïõí âáëâßäá áóöáëåßáò ãéá ðñïóôáóßá áðü õðåñöüñôùóç. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ MG-2 MG-3 MG-5 Äõíáôüôçôá ôïðïèýôçóçò ôùí ãñýëëùí ìðïõêüëáò MEGA óå ïñéæüíôéá èýóç. MG-10 MG-15 MG-20 MG-30 MG-50 ÊÙÄÉÊOÓ MG-2 MG-3 MG-5 MG-10 MG-15 MG-20 MG-30 MG-50 ÉÊÁÍOÔÇÔÁ 2 ton 3 ton 5 ton 10 ton 15 ton 20 ton 30 ton 50 ton ÂÁÑÏÓ 3,6 Kg 3,9 Kg 5 Kg 6,5 Kg 9 Kg 12,1 Kg 15,5 Kg 28,5 Kg TIMH 48,00 60,00 67,00 87,00 112,00 131,00 170,00 320,00 ΑΕΡΟΣ MGH-20 MGH-30 MGH-30A Ìå 2 âáëâßäåò ðïõ äßíïõí ôç äõíáôüôçôá åî áðïóôüóåùò áíýøùóçò êáé êáôåâüóìáôïò ôïõ öïñôßïõ. Oé ôýðïé MGH-30 & MGH-30A óõíïäåýïíôáé ìå ìåôáëëéêü âáëéôóüêé. ÊÙÄÉÊOÓ MGH-20 MGH-30 MGH-30A IKANOTHTA 20 ton 30 ton 30 ton ÐÁÑO Ç ÁÅÑÁ 270 lt/min 270 lt/min 270 lt/min ÐÉÅÓÇ 7 bar 7 bar 7 bar ÂÁÑOÓ 15,5 Kg 23,5 Kg 25,5 Kg ÔÉÌÇ 445,00 540,00 620,00 MG-2 MG-3 MG-5 MG-10 MG-15 MG-20 MG-30 MG-50 MGH-20 MGH-30 MGH-30A 301

28 ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ EXPRESS ETJ-902 ÊÙÄÉÊOÓ ETJ-902 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 2 ton TIMH 39,00 2 ton. Περιστρεφόμενη λαβή (360 ) ETJ-1102 ÊÙÄÉÊOÓ ETJ-1102 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 2 ton TIMH 59,00 2 ton. Νέος σχεδιασμός, άψογο φινίρισμα ETJ-1422 L ÊÙÄÉÊOÓ ETJ-1402L IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 2 ton TIMH 73,00 2 ton. Χαμηλού προφίλ (89mm) Περιστρεφόμενη λαβή (360 ) ETJ-250 HD ÊÙÄÉÊOÓ ETJ-250 HD IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 2,5 ton TIMH 163,00 2,5 ton. Χαμηλού προφίλ (85mm) Eπαγγελματικός, βαρέως τύπου ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Προστατευτικό λάστιχο πέλματος ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 3,00 302

29 ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ EXPRESS ETJ-250 AL 2,5 ton. ÊÙÄÉÊOÓ ETJ-150 AL ETJ-250 AL IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 1,5 ton 2,5 ton TIMH 180,00 205,00 Σασί αλουμινίου (ελαφρύ) Compact διαστάσεων ETJ-150 AL 1,5 ton. Δύο εμβόλων για γρήγορη ανύψωση (ETJ-250 AL) ETJ-300 HD ÊÙÄÉÊOÓ ETJ-300D IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 3 ton TIMH 225,00 3 ton. Eπαγγελματικός, βαρέως τύπου Δύο εμβόλων για γρηγορότερη ανύψωση Ποδοπεντάλ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ETJ-20 P ÊÙÄÉÊOÓ ETJ-20P IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 2 ton TIMH 345,00 2 ton. Eπαγγελματικός βαρέως τύπου Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm) Ποδοπεντάλ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Προστατευτικό λάστιχο πέλματος ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 3,00 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ A Β C D E F G (kg) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ETJ ton ,0 465x220x ETJ ton ,0 540x230x ETJ-1422 L 2 ton ,2 605x280x ETJ-250 HD 2,5 ton ,8 695x385x ETJ-150 AL 1,5 ton ,5 590x290x ETJ-250 AL 2,5 ton ,4 730x355x ETJ-300 HD 3 ton ,0 840x410x ETJ-20 P 2 ton ,0 1250x470x

30 KAΡOTΣΟΓΡΥΛΛΟΙ MEGA ΙΣΠΑΝΙΑΣ Oé ôñï Þëáôïé ãñýëλïé MEGA åßíáé áðü ôïõò ðéï ðïéïôéêïýò, και áîéüðéóôïõò ôçò Åõñþðçò Áõôüìáôï óýóôçìá ãéáôß êáôáóêåõüæïíôáé áðü õëéêü õøçëþò áíôï Þò ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ðéï ðñïçãìýíåò ôå ãéá ï ìá ëü ôå ñï êáé áóöáëýóôåñï êáôýâáóìá. íïëïãéêü ìåèüäïõò ðá ñá ãù ãþò êáé óõíáñìïëüãçóçò. Ðëçñïýí üëïõò ôïõò êáíïíéóìïýò áóöáëåßáò ôçò Å.Å.êáé ôá ðéï áõóôçñü äéåèíþ ðïéïôéêü standards. ïõí åéäéêýò ñüäåò ðïõ äåí ðëçãþíïõí ôο äüðåäï. TJE-2 ÊÙÄÉÊOÓ TJE-2 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 2 ton TIMH 299,00 Τ2 ÊÙÄÉÊOÓ T2 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 2 ton TIMH 362,00 Τ3 ÊÙÄÉÊOÓ T3 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 3 ton TIMH 505,00 Τ6 ÊÙÄÉÊOÓ T6 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 6 ton TIMH 810,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôç ôé ìþ ôùí êá ñï ôóü ãñõë ëùí MEGA (óåé ñü Ô) äåí ðå ñé ëáì âü íå ôáé ôï ðñï óôá ôåõ ôé êü ëü óôé ï ðýë ìá ôïò (âë. Ðñï áé ñå ôé êü Åîïðëéóìü). 304

31 KAΡOTΣΟΓΡΥΛΛΟΙ MEGA ΙΣΠΑΝΙΑΣ Åíóùìáôþíïõí ôçí ôå íïëïãßá L.C.S. (ðáôýíôá) ðïõ åðéôñýðåé ôï ïìáëü êáé áóöáëýò êáôýâáóìá ôïõ ï Þìáôïò. ¼ëá ôá ìïíôýëá (åêôüò áðü ôï ìéêñü TJE-2) åßíáé åöïäéáóìýíá ìå ðåíôüë ðïäéïý ãéá ðéï ãñþãïñç ðñïóýããéóç ôïõ âñá ßïíá óôï ðñïò áíýøùóç ü çìá. Áõôüìáôï óýóôçìá ãéá ï ìá ëü ôå ñï êáé áóöáëýóôåñï êáôýâáóìá. T10 ÊÙÄÉÊOÓ T10 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 10 ton TIMH 1.030,00 ÅóùôåñéêÞ ñüäá óôï âñá ßïíá ðïõ äéåõêïëýíåé ôïõò åëéãìïýò. EIΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ T1,5H: 1,5 ton ÕØÇËÇÓ ÁÍÕØÙÓÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ T1,5Η IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 1,5 ton TIMH 520,00 ÅóùôåñéêÞ ñüäá óôï âñá ßïíá ðïõ äéåõêïëýíåé ôïõò åëéãìïýò. T2X: 2 ton ÁÌÇËÏÕ ÐÑÏÖÉË ÊÙÄÉÊOÓ T2Χ IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 2 ton TIMH 520,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÉÊÁÍOÔÇÔÁ A B C D E F G ΒΑΡΟΣ MEGA : TJE-2 2 ton kg MEGA : T2 2 ton kg MEGA : T3 3 ton kg MEGA : T6 6 ton kg MEGA : T10 10 ton kg MEGA : T1,5H Υψηλής ανύψωσης 1,5 ton ,5 kg MEGA : T2Χ Χαμηλού προφίλ 2 ton ,5 kg ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ËÜ óôé o ðýë ìá ôïò ãéá óåéñü Ô (εκτός Τ10) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 12,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôç ôé ìþ ôùí êá ñï ôóü ãñõë ëùí MEGA (óåé ñü Ô) äåí ðå ñé ëáì âü íå ôáé ôï ðñï óôá ôåõ ôé êü ëü óôé ï ðýë ìá ôïò (âë. Ðñï áé ñå ôé êü Åîïðëéóìü). 305

32 ΓΡΥΛΟΙ ΑΕΡΟΣ EXPRESS 30 ton. 2 εμβόλων Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm ATJ-15/30 ÊÙÄÉÊOÓ ATJ-15/30 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 15/30 ton ΕΜΒΟΛΑ 2 ΠΙΕΣΗ 6-8 bar ΒΑΡΟΣ 50 kg TIMH 990,00 Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò áíôëßáò ôùí ãñýëëùí ðñïôåßíåôáé ç ñþóç F.R.L. 1/4 βλέπε σελ (Ðñïáéñåôéêüò åîïðëéóìüò). 50 ton. 2 εμβόλων Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm ATJ-25/50 ÊÙÄÉÊOÓ ATJ-25/30 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 25/50 ton ΕΜΒΟΛΑ 2 ΠΙΕΣΗ 6-10 bar ΒΑΡΟΣ 79 kg TIMH 1.150,00 Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò áíôëßáò ôùí ãñýëëùí ðñïôåßíåôáé ç ñþóç F.R.L. 1/4 βλέπε σελ (Ðñïáéñåôéêüò åîïðëéóìüò). 306

33 ΓΡΥΛΟΙ ΑΕΡΟΣ MEGA ΙΣΠΑΝΙΑΣ ÍÝá óåéñü ãñýëëùí áýñïò MEGA. ÏñéóìÝíá áðü ôá áñáêôçñéóôéêü ðïõ ôïõò êüíïõí íá ðñïôéìïýíôáé áðï ôïõò åðáããåëìáôßåò åßíáé: Ç ëåéôïõñãéêüôçôá êáé ç åñãïíïìßá ôïõò Ç áóöüëåéá ðïõ ðáñý ïõí óôï åéñéóìü ôïõò. Ïé åðéäüóåéò ôïõò óôçí áíýøùóç êáé êáôýâáóìá ôùí ï çìüôùí Ç áíôï Þ óôï ñüíï (Ýìâïëá áðü áôóüëé õøçëþò áíôï Þò ñùìßïõ, âáíáäßïõ, ìïëõâäýíéïõ ìå áíôéóêùñéáêþ åðåîåñãáóßá) Ç áîéïðéóôßá ôïõò Ï ó åäéáóìüò ôïõò. ¼ëïé ïé ãñýëëïé óõíïäåýïíôáé ìå ðñïýêôáóç 100mm. N15-2L (ΚΩΔ ) 30 ton. max. 2 åìâüëùí N20-3C (ΚΩΔ ) 65 ton. max. 3 åìâüëùí ÊÙÄΙΚΟΣ ÅÌÂÏËÁ ÉÊÁÍOÔÇÔÁ ÁÍÕØÙÓÇÓ ÔÉÌÇ N15-2L 2 15/30 ton 1.990, N20-3C 3 20/35/65 ton 2.990,00 OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Πιάτο για Ν35C, N15-2L, N20-3C ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 40,00 Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò áíôëßáò ôùí ãñýëëùí ðñïôåßíåôáé ç ñþóç F.R.L. 1/4 βλέπε σελ (Ðñïáéñåôéêüò åîïðëéóìüò). ÔÕÐÏÓ N15-2L N20-3C A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 46,5 69,5 ÐÉÅÓÇ (min) 7-10 bar ÐÁÑÏ Ç ÁÅÑÁ 270 lt/min 307

34 ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ EXPRESS ÇÌÉÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ΓΙΑ ΜΟΤΟ TC 2406 Μ ÊÙÄΙΚΟΣ: ÇÌÉÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ TC 2603 ÊÙÄΙΚΟΣ: Ìå óôáèåñþ êïëþíá êáé åéñïêßíçôï óðáóôü âñá ßïíá. Δυνατότητα να προστεθούν νύχια για ΜΟΤΟ. (βλέπε σελ. 309) ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ TCS 2631 ÊÙÄΙΚΟΣ: Ìå áõôüìáôç êëßóç êïëþíáò êáé ðíåõìáôéêü ñõèìéæüìåíï âñá ßïíá. Δυνατότητα να προστεθούν νύχια για ΜΟΤΟ. (βλέπε σελ. 309) ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ TUBELESS ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ TCS 2230 IT ÊÙÄΙΚΟΣ: Ìå áõôüìáôç êëßóç êïëþíáò, ðíåõìáôéêü ñõèìéæüìåíï âñá ßïíá êáé åíóùìáôùìýíï óýóôçìá τροφοδοσίας áýñá áðό ôá íý éá (ÉÔ). Δυνατότητα να προστεθούν νύχια για ΜΟΤΟ. (βλέπε σελ. 309) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ TC 2406 M TC 2603 TCS 2631 TCS 2230 IT ÉÓ ÕÓ 0,75 KW 0,75 KW 0,75 KW 0,75 KW ÔÁÓÇ 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz ÌÅÃÉÓÔÇ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÔÑÏ ÏÕ 41 (1040 mm) 45 (1143 mm) 45 (1143 mm) 39 (990 mm) ÌÅÃÉÓÔÏ ÐËÁÔÏÓ ÔÑÏ ÏÕ 14 (355 mm) 16 (406 mm) 16 (406 mm) 13 (330 mm) ÐÉÁÓÉÌÏ ÆÁÍÔÁÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ ÔÙÍ ÍÕ ÉÙÍ ÐÉÁÓÉÌÏ ÆÁÍÔÁÓ ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ ÔÙÍ ÍÕ ÉÙÍ ÁÍÏÉÃÌÁ ÅÌÂÏËÏÕ ÎÅÊÏËËÇÌÁÔÏÓ 15 (380 mm) 14 (360 mm) 16 (406 mm) 13 (330 mm) ÐÉÅÓÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar ÄÕÍÁÌÇ ÅÌÂÏËÏÕ ÎÅÊÏËËÇÌÁÔÏÓ 2500 Kg 2500 Kg 2500 Kg 2620 Kg ÓÔÁÈÌÇ ÈÏÑÕÂÏÕ <75 db <75 db <75 db <70 db ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (ÌxÐxÕ) max 830x680x1800 mm 880x500x1980 mm 1600x820x1980 mm 1650x1098x1810 mm ÂÁÑÏÓ 171 Kg 203 Kg 220 Kg 255 Kg ÔÉÌÇ 1.480, , , ,00 308

35 ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ EXPRESS Øç öé á êές æõ ãï óôüè ìé óεις ôñï þí, å ðé âá ôé êþí áõ ôï êé íþ ôùí ìå äõ íá ôü ôç ôá æõ ãï óôüè ìé óçò ôñï þí âü ñïõò Ý ùò êáé 65 Kg. Êá ôüë ëç ëç êáé ãéá ôñï ïýò ï ç ìü ôùí 4x4. Äé á èý ôουν: Ëåé ôïõñ ãé êü øç öé á êü ðß íá êá åí äåß îå ùí êáé åé óá ãù ãþò óôïé åß ùí ôïõ ôñï ïý. Óý óôç ìá êá ëé ìðñá ñß óìá ôïò êáé äéü ãíù óçò âëá âþí - ëá èþí ôçò æõ ãï óôüè ìé óçò. Áõ ôü ìá ôï öñý íï ôñï ïý. Ìå ãü ëç å ðé ëï ãþ ðñï ãñáì ìü ôùí ãéá óé äå ñý íé åò æü íôåò êáé æü íôåò á ëïõ ìé íß ïõ. BS 24 Ημιαυτόματη ÊÙÄΙΚΟΣ: BS 2429 A Αυτόματη (εισαγωγή δεδομένων τροχού) ÊÙÄΙΚΟΣ: ÂÁÓÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ Á ÍÔÁ ÐÔÏ ÑÁÓ ÃÉÁ ÆÁ ÍÔÅÓ ÃÁË ËÉ ÊÙÍ ÌÏ ÍÔÅ ËÙÍ (ÔÕ ÖËÅÓ ÆÁÍÔÅÓ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 390,00 ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ BS 24 BS 2429 A ΤΑΣΗ 230 V 230 V Á ÐÏÑ ÑÏ ÖÏÕ ÌÅ ÍÇ ÉÓ ÕÓ 0,2 KW 0,2 KW ÌÅ ÃÉ ÓÔÏ ÂÁ ÑÏÓ ÔÑÏ ÏÕ 65 Kg 65 Kg ÌÅ ÃÉ ÓÔÇ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÔÑÏ ÏÕ 31,5 31,5 ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÆÁÍÔÁÓ ÐËÁÔÏÓ ÆÁ ÍÔÁÓ 1,5-20 1,5-20 ÑÏ ÍÏÓ ÆÕ ÃÏ ÓÔÁÈ ÌÉ ÓÇÓ 10 sec. 8 sec. Á ÊÑÉ ÂÅÉ Á ÆÕ ÃÏ ÓÔÁÈ ÌÉ ÓÇÓ ±1 gr ±1 gr ÔÁ Õ ÔÇ ÔÁ ÐÅ ÑÉ ÓÔÑÏ ÖÇÓ 200 r.p.m. 200 r.p.m. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (ÌxÐxÕ) Á ÍÏÉ ÔÏÓ ÐÑÏ ÖÕ ËÁ ÊÔÇ ÑÁÓ 1016x1321x1651 mm 1100x1120x1670 mm ÊËÅÉ ÓÔÏÓ ÐÑÏÖÕËÁÊÔÇÑÁÓ 965x1321x1276 mm 1100x1230x1450 mm ÂÁÑÏÓ 145 Kg 130 Kg ÔÉÌÇ 2.700, ,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ (OPTIONAL) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏÓ ÂÑÁ ÉÏÍÁÓ Êá ôüë ëç ëïò ìü íï ãéá ôïí TCS 2230 IT Ìç áíéóìüò ðïõ âïçèü óôï ìïíôüñéóìá êáé îå ìï íôü ñé óìá óêëçñþí êáé áìçëïý ðñï ößë åëáóôéêþí. ÁD 2003 ÓÅÔ 4 ÍÕ ÉÙÍ ÃÉÁ ÌÏ ÔÏ ÓÕ ÊËÅ ÔÅÓ KAI ATV (ÐÉÁÓÉÌÏ ÆÁÍÔÁÓ 5-25 ) Êá ôüë ëç ëï ãéá ü ëïõò ôïõò ôý ðïõò îå ìï íôá ñé óôþí EXPRESS (εκτός από τύπο TC 2406 M). MAAS ÓÅÔ 4 ÐËÁÓÔÉÊÙÍ ÐÑÏ- ÓÔÁÔÅÕÔÉÊÙÍ ÍÕ ÉÙÍ ÃÉÁ ÆÁÍÔÅÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 10,00 ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÔÉÊÏ ÐËÁÓÔÉÊÏ ÊÅÖÁËÇÓ ÃÉÁ ÆÁÍÔÅÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 980,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 250,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 4,50 309

36 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ OéêïíïìéêÜ, åëáöñïý ôýðïõ, ðëõíôþñéá å îáñ ôç ìü ôùí ìå çëåêôñéêþ áíôëßá ðïõ áðåõèýíåôáé óå üóïõò Ý ïõí ìéêñü üãêï åñãáóéþí êáé æçôïýí ìéá ïéêïíïìéêþ ëýóç. ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐéíÝëï ãéá üëá ôá ðëõíôþñéá åîáñôçìüôùí ÊÙÄ TIMH 7,50 90 lt. 150 lt. 90 lt. 20 lt. PW-3½ G PW-20 G RPW-20 G PW-40 G ÊÙÄΙΚΟΣ: ÊÙÄΙΚΟΣ: ÊÙÄΙΚΟΣ: ÊÙÄΙΚΟΣ: ÊÙÄÉÊOÓ ÁÍÔËÉÁÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÙÑÇÔIKOTHTA ÄÅÎÁÌÅÍÇÓ (lt) 20 (ÐÜãêïõ) 90 (ÓôáèåñÞ) 90 (Ôñï Þëáôç) 150 (ÓôáèåñÞ) ÔÁÓÇ (Volt) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐxÂxÕ (mm) 470x340x x545x x410x x550x895 ÂÁÑOÓ (Kg) 6, TIMH 64,00 173,00 225,00 235,00 ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΓΚΟ ECT ,2 m ECT 12/20 1,2 m ÊÙÄÉÊOÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΠxΒxÕ (mm) 1200x805x1040 ÄÅÎÁÌÅÍÇ (lt) 13 ΒΑΡΟΣ (kg) 61 TIMH 330,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÁÍÔËÉÁÓ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ÄÅÎÁÌÅÍÇ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (lt) 20 ÄÅÎÁÌÅÍÇ ΠΑΓΚΟΥ (lt) 13 ΤΑΣΗ (Volt) 230 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΠxΒxÕ (mm) 1315x815x1005 ΒΑΡΟΣ (kg) 86 TIMH 490, ÊÙÄÉÊOÓ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé ÔÉÌÇ 6,50 Ö.Ð.Á.

37 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΒΑΦΗΣ 20 ËÉÔÑÙÍ ÌÅ ÁÍÔËÉÁ ÁÅÑOÓ ÁÐËÇ 20 ËÉÔÑÙÍ ÌÅ ÁÍÔËÉÁ ÁÅÑOÓ ÌÅÌÂÑÁÍOÖOÑÁ Κατάλληλο για 2 πιστόλια Κατάλληλο και για συνεχή ëåéôïõñãßá. Ìçäåíéêü êüóôïò óõíôþñçóçò. ÊáôÜëëçëï êáé ãéá êáèáñéóìü ðéóôïëéþí óôá ïðïßá Ý ïõí ñçóéìïðïéçèåß õäáôïäéáëõôü ñþìáôá. Áíôëßá áýñïò áðëþ Áíôëßá áýñïò μεμβρανοφόρα ÊÙÄÉÊOÓ ÁÍÔËÉÁÓ ÁÅÑOÓ ÁÐËÇ ÄÅÎÁÌÅÍÇ ÄÉÁËÕÔÉÊOÕ (lt) 20 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÌxÐxÕ (mm) 470x572x1016 KÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÁÅÑÁ (lt/min) ÐÉÅÓÇ ÁÅÑÁ (bar) 2-3,5 TIMH 660,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÁÍÔËÉÁÓ ÁÅÑOÓ ÌÅÌÂÑÁÍOÖOÑÁ ÄÅÎÁÌÅÍÇ ÄÉÁËÕÔÉÊOÕ (lt) 20 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÌxÐxÕ (mm) 645x465x1008 KÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÁÅÑÁ (lt/min) ÐÉÅÓÇ ÁÅÑÁ (bar) 2-4 TIMH 900,00 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΡΕΝΩΝ Συσκευή αλλαγής υγρών φρένων και υδραυλικού συμπλέκτη. Λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα. Διαθέτει εσωτερική ελαστική μεμβράνη για τον πλήρη διαχωρισμό του λαδιού από τον αέρα. Συνοδεύεται με κασετίνα εξαρτημάτων ÊÙÄÉÊOÓ TBF-12 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) 0,7-3,0 ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ (lt) 10 ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ (m) 5 ÂÁÑOÓ (Kg) 14 TIMH 490,00 Ελαστικός σωλήνας (δεν περιέχεται) Δοχείο συλλογής υγρών Παροχή αέρα Συσκευή αλλαγής υγρών φρένων Σωλήνας υγρών Δοχείο υγρών φρένων Ελαστικός σωλήνας (δεν περιέχεται) Δοχείο συλλογής υγρών 311

38 ΠΡΕΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ MEGA ΙΣΠΑΝΙΑΣ GC-5-S, 5 ton GC-10-S, 10 ton GC-20-M, 20 ton ÊÙÄÉÊOÓ GC-5-S GC-10-S GC-20-M ÉÊÁÍOÔÇÔÁ 5 ton 10 ton 20 ton TIMH 485,00 * 575,00 * 720,00 * *¼ëåò ïé ðñýóåò öáíïðïéàáò åßíáé ðëþñåéò åîáñôçìüôùí. Óôçí ôéìþ äåí óõìðåñéëáìâüíåôáé ôï êáñüôóé. ÅÉÑOÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÂÌ-04 ÂÌ-1 ÃÉÁ ÐÑÅÓÁ 5 ton 10 & 20 ton TIMH 125,00 143,00 ΑΝΤΛΙΕΣ AEÑOÓ ÊÙÄÉÊOÓ NS-1 ÔÉÌÇ 460,00 ÓÙËÇÍÁÓ 1,5m ÊÙÄÉÊOÓ Ãéá üëåò ôéò áíôëßåò MEGA TIMH 47,00 ΕΜΒΟΛΑ 5 ton 10 ton 20 ton ÊÙÄÉÊOÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÊÙÄÉÊOÓ CC-5-B CC-10-B CC-20-B TIMH 85,00 TIMH 96,00 TIMH 173,00 ÅÌÂÏËÏ ÔÑÁÂÇ ÔÉÊÏÕ ÊÙÄÉÊOÓ CC-10-B TIMH 133,00 ΠΡΕΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ) 4 ton 10 ton ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 150,00 ÐëÞñçò åîáñôçìüôùí óå ìåôáëëéêά âáëéôóüêéα, ùñßò êáñüôóé. ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 225,00 312

39 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ STANZANI ΙΤΑΛΙΑΣ ÄÁÃÊÁÍÁ ÅÐÉÐÅÄÇ 4 ton ÄÁÃÊÁÍÁ ÌÉÊÑÇ 4 ton ÄÁÃÊÁÍÁ 100 mm ÄÁÃÊÁÍÁ 6 ton 55 mm ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 158,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 85,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 188,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 196,00 ÄÁÃÊÁÍÁ 6 ton 60 mm ÄÁÃÊÁÍÁ ÌÅÔÁÂËÇÔÇÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ ÄÁÃÊÁÍÁ ÃÙÍÉÁÊÇÓ ÅËÎÅÙÓ ËÁÌÁ ÄÉÁÔÑÇÔÇ ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 216,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 179,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 220,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 62,50 ÄÁÃÊÁÍÁ 6 ton 100 mm ÄÁÃÊÁÍÁ 10 ton 60 mm ÄÁÃÊÁÍÁ ÌÉÊÑÇ ÃÙÍÉÁÊÇ 35 mm ÄÉ ÁËÏ ÁÑÈÑÙÔÏ 6 ton 350 mm ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 230,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 254,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 97,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 118,00 ÔÁÍÁËÉÁ 3 ton ÔÁÍÁËÉÁ 10 ton ÔÁÍÁËÉÁ 6 ton 50 mm ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 135,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 290,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 205,00 ÔÑÁÂÇ ÔÉÊÏ ÈÏËÙÍ ÁÍÁÑÔÇÓÅÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 248,00 ÌÐÑÁÔÓÏ ÐËÇÑÅÓ ÅÑÃÁËÅÉÏ ÖÔÅÑÙÍ ÌÅÃÁËÏ 1,5 ton ÅÑÃÁËÅÉÏ ÖÔÅÑÙÍ MIKPÏ 1,5 ton ÅÎÙËÊÅÁÓ ÁÅÑÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 233,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 60,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 58,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 365,00 ÅÎÙËÊÅÁÓ ÌÅÍÔÅÓÅÄÙÍ ÊÁÑÏÔÓÉ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÏ ÊÁÑÏÔÓÉ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ ÌÅÔÑÏ ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÏ mm ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 143,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 815,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 460,00 ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 295,00 313

40 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ STANZANI ΙΤΑΛΙΑΣ ÂÉÄÏËÏÃÏÓ (ÅÊÔÏNÙÔÇÓ) ÄÉÐËÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 262,00 ÂÉÄÏËÏÃÏÓ (ÅÊÔÏNÙÔÇÓ) ÌÏÍÏÓ ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 164,00 ÁËÕÓÉÄÁ Á 2,5m ÌÅ 1 ÃÁNÔÆÏ ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 118,00 ÁËÕÓÉÄÁ Á 3,0m ÌÅ 1 ÃÁNÔÆÏ ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 133,00 ÁËÕÓÉÄÁ Á 2,5 m ÌÅ 1 ÏÕÖÔÁ ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 127,00 ÓÕÍÄÅÔÇÑÁÓ 2 ÁËÕÓÉÄÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 32,00 ÃÁÍÔÆÏÓ ÌÅ ÐÅÉÑÏ ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 32,00 ÄÁÃÊÁÍÅÓ ÕÄÑÁÕËÉÊÏÕ ÅÊÔÏÍÙÔÇ (ÆÅÕÃÏÓ) ÊÙÄÉÊOÓ TIMH 100,00 made in Germany ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ PICARD ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ÓÖÕÑÉ ÄÅÊÁÑÁÓ ÓÖÕÑÉ MAÆÅÌÁÔÏÓ ÓÖÕÑÉ ÐÅÍÁÓ ÉÓÉÏ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ 252/22 252/23 ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ (mm) ÄÉÁÓÔÁÓÇ (mm) ÔÉÌÇ 34,00 38,50 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ 252/22K 252/48Κ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ (mm) ÄÉÁÓÔÁÓÇ (mm) ÔÉÌÇ 42,50 55,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ 252/25 ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ (mm) 30 ÄÉÁÓÔÁÓÇ (mm) 25x5 ÔÉÌÇ 34,50 ÌÉÓÏÓÖÕÑÏ ÅÐÉÐÅÄÏ ÌÉÓÏÓÖÕÑÏ ÌÐÏÌÐÅ ÓÖÕÑÉ ÐÅÍÁÓ ÊÁÌÐÕËÏ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ 252/54 ÄÉÁÓÔÁÓÇ (mm) 47x29 ÔÉÌÇ 49,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ 252/54,1/2 ÄÉÁÓÔÁÓÇ (mm) 47x29 ÔÉÌÇ 49,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ 252/51 ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ (mm) 40 ÄÉÁÓÔÁÓÇ (mm) 14x3 ÔÉÌÇ 44,00 ÓÖÕÑÉ ÐÅÍÁÓ ÉÓÉÏ / ÌÁÊÑÕ ÓÖÕÑÉ ÐÅÍÁÓ ÌÕÔÅÑÏ ÑÁÓÐÏËÉÌÁ ÁÌÁÎÙÌÁÔÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ 252/52 252/26 ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ (mm) ÄÉÁÓÔÁÓÇ (mm) 14x3 20x3 ÔÉÌÇ 45,00 44,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ 252/27, 1/2 ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ (mm) 37 ÔÉÌÇ 40,50 ËÉÌÅÓ ÑÁÓÐÏËÉÌÁÓ ÊÙÄÉÊOÓ /9,1/2 251/9A TIMH 69,50 33,50 314

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016)

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 10 (61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) (61-01-000118) (61-01-000100) Δοχείο Αναρρόφηση αέρα Πίεση Ισχύς Τάση Βάρος (λίτρα) (λιτ../λεπτό)

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός συνεργείου

Εξοπλισμός συνεργείου Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εξοπλισμός συνεργείου Εργαλειοφορείς Πάγκοι εργασίας Εργαλειοθήκες Εργαλειοθήκες Ντουλάπια Ερμάρια ιματιοθήκης Καθαρή αποθήκευση του εργαλείου Ο εξοπλισμός συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE 5 500 Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò

Διαβάστε περισσότερα

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας.

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιμα για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα 11-12 Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ Οι σόμπες ΠΕΛΛΕΤ είναι ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα της διαρκούς αύξησης του κόστους θέρμανσης εξαιτίας της αύξησης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ COMPANY PROFILE Τα έπιπλα μπάνιου DESIGN παράγονται στην Ελλάδα με τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Κατασκευάζονται από MDF, Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-17:00 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιµα για την αποθήκευση διαφόρων αντικειµένων εντός και εκτός σπιτιού (γκαράζ, µπαλκόνια, κλιµακοστάσια, αποθήκες, κήποι). Στιβαρά και ανθεκτικά στις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

A registered trademark of SNA Europe Group BAHCO COMPETE 2014. Έως 31/12/2014 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Καθαρές τιμές χωρίς ΦΠΑ

A registered trademark of SNA Europe Group BAHCO COMPETE 2014. Έως 31/12/2014 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Καθαρές τιμές χωρίς ΦΠΑ A registered trademark of SNA Europe Group BAHCO COMPETE 2014 Έως 31/12/2014 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1470KC ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2/3 ΔΙΣΚΩΝ 3 και 2 επίπεδα Δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý CC408 ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò GR Åã åéñßäéï åéñéóìïý Solution 880 CC408 I Åã åéñßäéï åéñéóìïý I Óçìåéþóåéò Óçìåßùóç Ðíåõìáôéêþí ÄéêáéùìÜôùí Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, η έκδοση αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30 EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC0 Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού 0 Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α (O) Έξοδος VDC για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

30 χρονια στον χωρο του τεχνολογικου εξοπλισμου μηχανημάτων συνεργείων αυτοκινήτων και βουλκανιζατέρ

30 χρονια στον χωρο του τεχνολογικου εξοπλισμου μηχανημάτων συνεργείων αυτοκινήτων και βουλκανιζατέρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 30 χρονια στον χωρο του τεχνολογικου εξοπλισμου μηχανημάτων συνεργείων αυτοκινήτων και βουλκανιζατέρ Με την εγγύηση των μεγαλύτερων εργοστασίων της Ευρώπης Faip Cemb Cartec Werther

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2724 Τρίτη 26 Μα ου 2015 ôïò 21ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 57χρονου για λαθρεµπόριο τσιγάρων στο Ζεφύρι Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.698 πακέτα τσιγάρα

Διαβάστε περισσότερα

0012 YΛΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜDF Νο 202 Κρεμαστό 2 πόρτες χούφτα + 2 συρτάρια Νιπτήρας πορσελάνη ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟ ΥΨΟΣ: 60 cm ΠΛΑΤΟΣ: 100 cm ΒΑΘΟΣ:

0012 YΛΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜDF Νο 202 Κρεμαστό 2 πόρτες χούφτα + 2 συρτάρια Νιπτήρας πορσελάνη ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟ ΥΨΟΣ: 60 cm ΠΛΑΤΟΣ: 100 cm ΒΑΘΟΣ: 29 30 100cm 0012 YΛΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜDF Νο 202 Κρεμαστό 2 πόρτες χούφτα + 2 συρτάρια ΕΠΙΠΛΟ ΥΨΟΣ: 60 cm 100 cm ΒΑΘΟΣ: πλάι: 36 cm μέση: 48 cm ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΥΨΟΣ: 65 cm 100 cm ÈáëÜóóçò, âëýðå óåë. 98-99 31 32 80

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Υποκαταστήματα. για την υπόλοιπη Ελλάδα Θεσσαλονίκη Νέα Μοναστηρίου 115, Κορδελιό- Ελευθεριό, 56334 Τηλ.: 2310 532.832 2310 530.323 Fax: 2310 546.

Υποκαταστήματα. για την υπόλοιπη Ελλάδα Θεσσαλονίκη Νέα Μοναστηρίου 115, Κορδελιό- Ελευθεριό, 56334 Τηλ.: 2310 532.832 2310 530.323 Fax: 2310 546. E-mail : info@iaponiki.gr www.iaponiki.gr Υποκαταστήματα για την υπόλοιπη Ελλάδα Θεσσαλονίκη Νέα Μοναστηρίου 115, Κορδελιό- Ελευθεριό, 56334 Τηλ.: 2310 532.832 2310 530.323 Fax: 2310 546.225 Κεντρικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

καζανάκια 30,88 Καζανάκι πλάτης υψηλής πιέσεως 46005 Καζανάκι NHPEAΣ

καζανάκια 30,88 Καζανάκι πλάτης υψηλής πιέσεως 46005 Καζανάκι NHPEAΣ Καζανάκι πλάτης υψηλής πιέσεως 46005 Καζανάκι NHPEAΣ Το καζανάκι προσφέρει : Αντοχή: Με αντιηλιακό, ειδικό ABS. Διάρκεια: Μηχανισμός αέρος από ABS. Μειωμένο θόρυβο: Μηχανισμός και φλοτέρ SPEK. Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση

δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση heating δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση ÏÉÊÏËÏÃÉÊÁ ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ 276-277 ÁD - SMALL 278 AD - BIG 279 DESIGN COOLER - TOΠΟΘΕΤΗΣΗ 280-281 COMFEE 282 DHUM E 283 MINIDRV - DRYDIGIT 284 FDC 285 FDNF 286 FD -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π À ƒπ À ƒ À À - ÙÈÌÔÎ Ù ÏÔÁÔ 2011 8 9 ª ƒ π º ƒδø Π ª ƒ π º ƒδø Π 9 kg EVO 1493 DW o Χωρητικότητα 9kg o Ταχύτητα εως 1400 σ.α.λ. o Ψηφιακή Oθόνη LED πολλαπλών ενδείξεων o Πλήκτρο qua+ για ευαίσθητες o Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 A È H N A Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΟΓΕΑΣ & ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 54,10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ µικρός, φορητός και εύχρηστος µετρητής χαρτονοµισµάτων Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες ΑΑ και διαθέτει επίσης αντάπτορα ρεύµατος και θήκη µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο

Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Χρόνος δράσης Χρόνος διασκέδασης Η εύκολη λύση καθαρισμού για το σπίτι και τον ελεύθερο χρόνο Make it your home. Τακτοποιήστε το σπίτι σας με τη σειρά πλυντικών υψηλής πίεσης AQT. Αντιμετωπίστε ένα μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών made in Italy αυτοκινούμενο μικρό αυτοκινούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μικρό ρυμουλκούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μεγάλο αυτοκινούμενο μικρό Ιδανικό για περιοχές που απαιτούν βαθύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28 ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθελιτε www.dewalt.eu ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΕΡΔΙΣΤΕ WIN TO A LIMITED NISSAN EDITION

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία 10,8 Volt Λιθίου 63416 Ôýðïò: BCT 102L 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1 20 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής Μέγιστη ροπή 25 Nm Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm Ταχυφορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214)

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214) (77-05-003221) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) ΑΠΛΙΚΕΣ 77-05-003221 ΕΔΑΦΟΥΣ 100W 77-05-003421 ΚΡΕΜΑΣΤΗ 100W 77-05-003121 ΤΟΙΧΟΥ 100W ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 77-05-003022 ΤΟΙΧΟΥ 60W

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 80 εκ. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, χρώματος γκρί ανθρακί, ο οποίος θα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα