ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 2000-2011"

Transcript

1 ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά απφ πνηνπο θηλδχλνπο πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ε ζπζθεπαζία ην πεξηερφκελν ηξφθηκν. Ση είδνπο πξνζηαζία πξέπεη λα πξνζθέξεη ε ζπζθεπαζία ζε ηξφθηκα κε πςειή ελεξγφηεηα χδαηνο θαη γηαηί; Πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ φζνλ αθνξά ηε δηέιεπζε αεξίσλ θαη γηαηί; Πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπζθεπαζία θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ φζνλ αθνξά ηελ δηέιεπζε πδξαηκψλ θαη ηελ δηέιεπζε αεξίσλ ; Δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Αλαθέξαηε ηηο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ γπαιηνχ. Απφ πνηα ζπζηαηηθά απνηειείηαη ην ζπλεζηζκέλν γπαιί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ θαη ηη πξνζθέξεη θαζέλα απ απηά ζην γπαιί; Δψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ γπαιηνχ απφ ρεκηθή άπνςε. Πσο θαη γηα πνην ιφγν γίλεηαη ε αλφπηεζε ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ; Πσο θαη γηα πνην ιφγν γίλνληαη νη «ελ ςπρξψ» θαηεξγαζίεο ηεο επηθάλεηαο ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ; Δψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ γπαιηνχ απφ θπζηθή θαη απφ ρεκηθή άπνςε. Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηα είδε ζξαχζεο ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ. Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ γπαιηνχ σο πιηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή δνρείσλ γηα ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. ρνιηάζαηε ηε δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ είηε πξνο ην ζπζθεπαζηήξην ή πξνο ην εξγνζηάζην παξαγσγήο γπαιηνχ. Γπάιηλν δνρείν αθνχ πξνζεξκαλζεί γεκίδεηαη κε ζεξκφ ηξφθηκν θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηε ςχμε ηνπ πξντφληνο εκβαπηίδεηαη ζε ςπρξφ λεξφ. Παξαηεξείηαη ζξαχζε ηνπ δνρείνπ. Πσο νλνκάδεηαη απηή ε ζξαχζε, ζε ηη νθείιεηαη θαη πσο κπνξεί λα απνθεπρζεί; Εάλ ε δηεξγαζία είρε γίλεη αληίζηξνθα, δειαδή ην ςπρξφ γπάιηλν δνρείν είρε γεκηζηεί κε ςπρξφ ηξφθηκν θαη ζηε ζπλέρεηα είρε εκβαπηηζηεί ζε ζεξκφ λεξφ, ε πηζαλφηεηα ζξαχζεο ηνπ δνρείνπ ζα ήηαλ ε ίδηα, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απ φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη γηαηί; Εμππαθνχεηαη βεβαίσο φηη νη ζεξκνθξαζίεο ηνπ ζεξκνχ ηξνθίκνπ ή λεξνχ θαη ηνπ ςπρξνχ ηξνθίκνπ ή λεξνχ είλαη νη ίδηεο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο. Γπάιηλεο θηάιεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπζθεπαζία αλαςπθηηθνχ πνηνχ κε αλζξαθηθφ. Απφ ηελ άπνςε κεραληθήο αληνρήο ησλ θηαιψλ πνην είδνο ζξαχζεο πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη γηαηί; Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα απμεζεί ε αληνρή ηνπ δνρείνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζξαχζεο; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηνπο απηφκαηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη ζηα γπάιηλα δνρεία κεηά ηελ αλφπηεζε. Πνηεο είλαη νη ηξεηο θαηεγνξίεο ειαηησκάησλ ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ; Πνηεο είλαη νη θαηεξγαζίεο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ; Πσο γίλνληαη θαη ηη πξνζθέξνπλ; Με πνηνλ άιιν ηξφπν πξνζηαηεχεηαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ; Με πνην ηξφπν κπνξεί λα ειεγρζεί νπηηθά φηη ππάξρεη ην απαηηνχκελν θελφ (δειαδή πίεζε κηθξφηεξε ηεο αηκνζθαηξηθήο) ζηνλ ειεχζεξν ππεξθείκελν ρψξν (headspace) γπάιηλνπ βάδνπ φπνπ έρνπκε ζπζθεπάζεη έηνηκε ζάιηζα ηνκάηαο γηα δπκαξηθά; Η εηαηξεία πνπ εξγάδεζζε πξφθεηηαη λα ζπζθεπάζεη γηα πξψηε θνξά έλα απφ ηα πξντφληα ηεο ζε γπάιηλα θπιηλδξηθά βάδα ρσξεηηθφηεηαο 400 ml κε νκνηφκνξθν πάρνο ηνηρσκάησλ 3 mm. Πνηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο (δηάκεηξνο θαη χςνο) ζα επηιέγαηε γηα ηα βάδα θαη γηαηί; 1

2 Ti είλαη ηα νξγαληθά επηρξίζκαηα (ιάθεο, βεξλίθηα) κε ηα νπνία επηζηξψλεηαη ε εζσηεξηθή επηθάλεηα (θαη ζπρλά θαη ε εμσηεξηθή) ησλ κεηαιιηθψλ δνρείσλ ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ; Γηα πνηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εζσηεξηθή θαη γηα πνηνπο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα; ε πνην ζηάδην ηεο θπηηνπνίεζεο θαη πσο γίλεηαη ε επίζηξσζε; ε πνηεο πεξηπηψζεηο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ζε ιεπθνζηδεξά θνπηηά ρξεζηκνπνηνχληαη νπσζδήπνηε ιαθαξηζκέλα θνπηηά; Απφ πνηα ζηξψκαηα απνηειείηαη ην θχιιν ιεπθνζηδήξνπ θαη απφ πνηα ην θχιιν ECCS πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θνλζεξβνθπηίσλ; Πνηεο θαηεξγαζίεο γίλνληαη ζην θχιιν ηνπ ιεπθνζηδήξνπ κεηά ηελ επηθαζζηηέξσζε; Πσο γίλεηαη ε θαζεκηά θαη ζε ηη απνζθνπεί; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηηο κεζφδνπο ζπγθφιιεζεο ηεο πιάγηαο ξαθήο ησλ κεηαιιηθψλ θνλζεξβνθπηίσλ ηξηψλ ηεκαρίσλ. Με πνηεο κεζφδνπο γίλεηαη ε ζπγθφιιεζε ζηα θνπηηά απφ TFS θαη κε πνηεο ζηα θνπηηά απφ αινπκίλην; Πνηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ηα ιεπθνζηδεξά θνπηηά θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο; Ση είλαη ηα κεηαιιηθά θνπηηά δπν ηεκαρίσλ (two-piece cans); Πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο έλαληη ησλ θιαζζηθψλ θνπηηψλ ηξηψλ ηεκαρίσλ; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά κε πνηεο κεζφδνπο θαηαζθεπάδνληαη. Πνηεο είλαη νη ρξήζεηο θαη νη δηαθνξέο ησλ θνπηηψλ δπν ηεκαρίσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο; Αλαθέξαηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάβξσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ απφ ην νμπγφλν. Γξάςηε ηε ζρεηηθή αληίδξαζε. Πσο κπνξεί λα απνθεπρζεί απηφ ην πξφβιεκα; Γηαηί ε δηάβξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ νλνκάδεηαη γαιβαληθή δηάβξσζε; Γξάςηε θαη ηηο ζρεηηθέο ανοδικέρ αληηδξάζεηο. Πσο δξνπλ νη θαζνδηθνί απνπνισηέο θαη πσο νη αλνδηθνί απνπνισηέο; Πνπ νθείιεηαη ε δηάβξσζε ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ; Να γξάςεηε ηελ νιηθή αληίδξαζε απηήο ηεο δηάβξσζεο. Γηαηί ε δηάβξσζε απηνχ ηνπ είδνπο απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ θνλζεξβνπνηία; Γηαηί πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε εθίδξσζε ησλ θνπηηψλ; Ση είλαη ε ζεηνχρνο θειίδσζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ιεπθνζηδεξέο θνλζέξβεο; ε πνηα ηξφθηκα ζπκβαίλεη θαη γηαηί; Είλαη ζνβαξφ ην πξφβιεκα; Πνηα κέηξα ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζεηνχρνπ θειίδσζεο; Πνηα κέηξα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ θνλζεξβνπνίεζε θαη απνζήθεπζε ησλ θνλζεξβψλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη εζσηεξηθέο δηαβξψζεηο ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ; Εμεγήζηε. Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν δηάβξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ; Γξάςηε θαη ηηο ζρεηηθέο αλνδηθέο αληηδξάζεηο. Πσο δξνπλ νη νπζίεο πνπ πξνθαινχλ δηάβξσζε; Πνηεο απαληψληαη ζπλεζέζηεξα ζηα ηξφθηκα; (απιψο λα ηηο αλαθέξεηε, κε γξάςεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο). Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηνπο δπν ηχπνπο δηάβξσζεο πνπ απαληψληαη ζηα αιαθάξηζηα θνπηηά. Γηα θάζε ηχπν δηάβξσζεο αλαθέξαηε ην κέηαιιν πνπ δηαιχεηαη θαηά πξνηίκεζε θαη ην ηη ζπκβαίλεη ηειηθά ζην θνπηί. ηηο παξαθάησ θνλζέξβεο παξαηεξήζεθε δηάβξσζε: α) ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ιαθαξηζκέλνπ ιεπθνζηδεξνχ θνπηηνχ πνπ πεξηείρε ρπκφ ηνκάηαο, β) ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ιαθαξηζκέλνπ ιεπθνζηδεξνχ θνπηηνχ πνπ πεξηείρε ρπκφ ηνκάηαο, γ) ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ιαθαξηζκέλνπ ιεπθνζηδεξνχ θνπηηνχ πνπ πεξηείρε παληδάξηα ζε μχδη, δ) ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα αιαθάξηζηνπ ιεπθνζηδεξνχ θνπηηνχ πνπ πεξηείρε ρπκφ grapefruit. Γηα θάζε κηα απ απηέο ηηο θνλζέξβεο αναθέπαηε ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ (συπίρ να αναπηύξεηε) ηα παξαθάησ: πσο νλνκάδεηαη ε παξαηεξνχκελε δηάβξσζε, πνην κέηαιιν είλαη ε άλνδνο θαη πνην ε θάζνδνο, πνην κέηαιιν δηαιχεηαη θαηά πξνηίκεζε, ηη κπνξεί λα επέιζεη ηειηθά ζην θνπηί. 2

3 ε πνηα πεξίπησζε ηα ληηξηθά ηφληα πνπ πεξηέρνληαη ζηα ηξφθηκα πξνθαινχλ ζεκαληηθή δηάβξσζε ζηα ιεπθνζηδεξά θνπηηά; Πνηα είλαη ζπλήζσο απηά ηα ηξφθηκα θαη κε πνην ηξφπν εηζέξρνληαη ηα ληηξηθά ηφληα ζ απηά ηα ηξφθηκα; Γξάςηε ηηο ζρεηηθέο αληηδξάζεηο. Πνηα κέηξα ζπληζηά ην Ακεξηθαληθφ Ιλζηηηνχην Κνλζεξβψλ λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ θνλζεξβνπνίεζε θαη απνζήθεπζε ησλ θνλζεξβψλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη εζσηεξηθέο δηαβξψζεηο ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ; Εμεγήζηε. Αλνίμακε κηα θνλζέξβα αλαλά ζε ζηξφπη (ζε αιαθάξηζην ιεπθνζηδεξφ θνπηί) θαη παξαηεξήζακε φηη ζηνλ θνξκφ ηνπ θνπηηνχ ζ φιε ηελ πεξηθέξεηα θαη ζην χςνο ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο ηξνθίκνπ-headspace είρε δεκηνπξγεζεί κηα γξακκή φπνπ είρε απνθαιπθζεί ν ράιπβαο. Ση κπνξεί λα πξνθάιεζε απηή ηε δηάβξσζε; Γξάςηε ηηο ζρεηηθέο αληηδξάζεηο. Πσο κπνξεί λα απνθεπρζεί απηφ ην πξφβιεκα; Πεξηγξάςηε ηνλ κεραληζκφ θαη ηελ πνξεία ηεο δηάβξσζεο ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ελφο ιαθαξηζκέλνπ (κε επνμπ-θαηλνιηθή ξεηίλε) ιεπθνζηδεξνχ θνλζεξβνθπηίνπ πνπ πεξηέρεη πάζηα ηνκάηαο. Γηαηί είλαη πηζαλφ ζ' απηή ηελ πεξίπησζε ε ρξεζηκνπνίεζε βεξληθσκέλνπ θνπηηνχ αληί αιαθάξηζηνπ λα νδεγήζεη ζ' αληίζεηα απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα; Πσο αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα; Πεξηγξάςηε ηα ηελεςηαία ζηάδια ηεο δηάβξσζεο ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ελφο αιαθάξηζηνπ ιεπθνζηδεξνχ θνλζεξβνθπηίνπ πνπ πεξηέρεη φμηλν πξντφλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θαζζίηεξνο είλαη ζπζηαδνκέλε άλνδνο. Γξάςηε θαη ηηο ζρεηηθέο αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο αληηδξάζεηο. Γηα ην PP γξάςηε ηε ρεκηθή νλνκαζία ηνπ θαη ην ρεκηθφ ηνπ ηχπν. Να αλαθέξεηε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρξήζεηο ηνπ ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. Πνηα είλαη ε ρεκηθή νλνκαζία ηνπ θαη πσο παξάγεηαη θαζέλα απφ ηα παξαθάησ; (α) PET (β) Νάηινλ (γ) εινθάλ Πνηα είλαη ε ρεκηθή νλνκαζία ηνπ PET; Να αλαθέξεηε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. Οη θηάιεο απφ ΡΕΣ κε πνηα ηερληθή θαηαζθεπάδνληαη; θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θηαιψλ πνπ γίλνληαη κ απηή ηε κέζνδν; Ση είλαη ηα ζχκβνια ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο; Αλαθέξαηε ην φλνκα θάζε κηαο απφ ηηο 6 απηέο ξεηίλεο ζηα ειιεληθά. Αλαθέξαηε επίζεο γηα θάζε κηα ξεηίλε κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπζθεπαζία ηξνθίκνπ φπνπ είλαη πηζαλφλ λα βιέπαηε έλα ηέηνην ζχκβνιν. Ση είλαη ην ζεινθάλ; Απφ ηη θαη πσο παξάγεηαη; Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηέο ηνπ; Με πνηα κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ; Με πνηα άιια πιηθά ζπλδπάδεηαη; Να γξάςεηε ην ρεκηθφ ηχπν ηνπ πνιπαηζπιελίνπ, λα αλαθέξεηε ηα δπν είδε ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο σο πξνο ηε δνκή θαη ηηο ηδηφηεηεο. Να ζρνιηάζεηε ηε δηαπεξαηφηεηα θαη ησλ δπν εηδψλ πνιπαηζπιελίνπ ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηα αέξηα. Να αλαθέξεηε 3 ραξαθηεξηζηηθέο ρξήζεηο θαη ησλ δπν εηδψλ πνιπαηζπιελίνπ ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. Δψζηε ηνλ νξηζκφ ησλ: Πεξγακελφ ραξηί, Υαξηφλη, Πιαζηηθή κεκβξάλε, Θεξκνκνξθνπνίεζε, Κπκαηνεηδέο ραξηφλη, Νάηινλ, εινθάλ, 3

4 Μεραλή ζπζθεπαζίαο FFS (Form-Fill-Seal), Μεηαιιηθφ θνπηί δπν ηεκαρίσλ (Two-piece can). Laminate. πλεμψζεζε (coextrusion), Πνηεο είλαη νη δπν ζπνπδαηφηεξεο θαηεγνξίεο πξνζζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην PVC; Γηα πνην ιφγν πξνζηίζεληαη; Πσο δξνπλ; Είλαη γλσζηφ φηη νη ζπζθεπαζίεο απφ PVC είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάζνπλ ην πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο νπζηψλ ζην πεξηερφκελν ηξφθηκν. Εθηφο απφ ηα πξφζζεηα πνηα άιιε νπζία κεηαλαζηεχεη ζπλήζσο απφ ην PVC θαη γηαηί απηφ είλαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα; Ση αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε απηήο ηεο νπζίαο ν Κψδηθαο Σξνθίκσλ & Πνηψλ; Γηα ηελ ζπζθεπαζία πνηψλ ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο θηάιεο, βάδα θαη κεκβξάλεο απφ PVC; πγθξίλαηε ηε δηαπεξαηφηεηα ηνπ PVC ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηα αέξηα κ εθείλε ησλ HDPE θαη PP. Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο πιαζηηθψλ δνρείσλ κε ζεξκνκνξθνπνίεζε. Ση είδνπο δνρεία θαηαζθεπάδνληαη κ απηή ηε κέζνδν; Πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα απηψλ ησλ δνρείσλ θαη πσο αληηκεησπίδεηαη; Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή πνπ ζεξκνκνξθνπνηνχληαη; Πσο γίλεηαη ε επηκεηάιισζε ππφ θελφ (vacuum metallization) ησλ πιαζηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ηνπ ραξηηνχ; Γηα πνηνπο ιφγνπο γίλεηαη; Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα πιαζηηθψλ κεκβξαλψλ πνπ επηκεηαιιψλνληαη. Πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη επηκεηαιισκέλεο πιαζηηθέο κεκβξάλεο; Ση είλαη ηα laminates (νξηζκφο) θαη πνην είλαη ην βαζηθφ ηνπο πιενλέθηεκα; Απφ πνηα πιηθά (αλαθέξαηε ζεηξά θαη πιηθά) απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο ρπκνχ ηνκάηαο; Απφ πνηα πιηθά (αλαθέξαηε ζεηξά θαη πιηθά) απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο; Γηαηί είλαη δηαθνξεηηθά ηα laminates; Σα retort pouches είλαη ζαθίδηα πνπ αθνχ γεκηζηνχλ κε πξντφλ θαη ζθξαγηζζνχλ, απνζηεηξψλνληαη ζε απνζηεηξσηήξεο πηέζεσο κε αηκφ φπσο θαη νη κεηαιιηθέο θνλζέξβεο. Πνηα είλαη ε ζχζηαζε ηνπ laminate απφ ην νπνίν ζπλήζσο θαηαζθεπάδνληαη; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ retort pouches θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαιιηθέο θνλζέξβεο; Πσο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο γίλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πιαζηηθψλ κεκβξαλψλ; Ση ζπκβαίλεη φηαλ κηα πξνζαλαηνιηζκέλε κεκβξάλε επαλαζεξκαλζεί ζηελ ζεξκνθξαζία πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θαη πνπ απηφ βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ; Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ κεκβξαλψλ. Πσο κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί πιαζηηθή θηάιε απνηεινχκελε απφ ζηξψκαηα δηαθνξεηηθψλ πνιπκεξψλ; Γηα πνηνπο ιφγνπο ζα ζέιακε λα θαηαζθεπάζνπκε κηα ηέηνηα θηάιε; Με ηελ ηερληθή ηεο κνξθνπνίεζεο κε ηέλησκα θαη εκθχζεζε (strech blow molding) ή κε πξνζαλαηνιηζκφ θαη εκθχζεζε (orientation blow molding) ηη είδνπο πιαζηηθέο θηάιεο θαηαζθεπάδνληαη θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ θηαιψλ; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο πιαζηηθψλ δνρείσλ θαη θηαιψλ. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ κέζνδν ηεο κνξθνπνίεζεο κε έγρπζε; Οη θηάιεο απφ ΡΕΣ γηα ηα αλαςπθηηθά κε αλζξαθηθφ κε πνηα ηερληθή θαηαζθεπάδνληαη, ηη επηηπγράλεηαη κ απηή ηελ ηερληθή θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θηαιψλ πνπ γίλνληαη κ απηή ηε κέζνδν; Γηα πνην ιφγν πξέπεη λα απνθεπρζεί ε θξπζηάιισζε ηνπ ΡΕΣ θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ θηαιψλ; Απφ πνηα πιηθά απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο ρπκνχ ηνκάηαο; Ση πξνζθέξεη θαζέλα απ' απηά ηα πιηθά ζηελ ζπζθεπαζία θαη ζην ηξφθηκν; Πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ ραξηνλέλησλ θνπηηψλ γηα αζεπηηθή ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ έλαληη ησλ γπάιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ δνρείσλ; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηα πιηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο. Είραλ ζην παξειζφλ εθθξαζζεί αλεζπρίεο φηη δηνμίλεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζ έλα απφ ηα πιηθά απηνχ ηνπ laminate θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζνχλ ζην γάια. ε πνην απφ ηα πιηθά ηνπ laminate είλαη δπλαηφλ λα 4

5 έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηνμίλεο; ζε πνην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηνπ θαη απφ ηη; Με πνην ηξφπν απνθεχγεηαη ζήκεξα ε δεκηνπξγία δηνμηλψλ ζ απηφ ην πιηθφ; Πνηα είλαη ηα πιηθά θξαγκνχ (barrier materials) πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηα πιαζηηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο ψζηε λα κεησζεί ε δηαπεξαηφηεηά ηνπο ζηα αέξηα θαη ηνπο αηκνχο; Πνηα απ απηά ηα πιηθά πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ πγξαζία; Πσο έρεη αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα θαηαζθεπήο δηαθαλψλ πιαζηηθψλ θηαιψλ θαηάιιεισλ γηα ζπζθεπαζία κπχξαο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ κπχξα δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ; Πνηα είλαη ηα δπν ζεκαληηθφηεξα πολςμεπή ςτηλού θπαγμού πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ; Γηα θάζε έλα απ απηά ζρνιηάζηε ηε δηαπεξαηφηεηά ηνπ ζηα αέξηα θαη πδξαηκνχο, ηελ επαηζζεζία ηνπ ζηελ πγξαζία, ηελ αληνρή ηνπ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Όηαλ απηά ηα δπν πνιπκεξή ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιπζηξσκαηηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ κε πνηα άιια πιηθά ζπλδπάδνληαη; πνπ ηνπνζεηνχληαη; γηα πνην ιφγν; Πνην άιιν πιηθφ (αλαθέξαηε νλνκαζηηθά) ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εχθακπηεο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ σο ςλικό ςτηλού θπαγμού; ηεξεφ αθπδαησκέλν ηξφθηκν ζπζθεπάδεηαη ζε αδξαλή αηκφζθαηξα N 2 ζε ζαθίδηα απφ πξνζαλαηνιηζκέλν PP θαη απνζεθεχεηαη ζηνπο 25 C. ηνλ αέξα έμσ απφ ην ζαθίδην ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 είλαη p 1 =150 mm Hg θαη ε ζρεηηθή πγξαζία (RH) 1 =10%. ην αέξην κέζα ζην ζαθίδην ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 είλαη p 2 =0 θαη ε ζρεηηθή πγξαζία (RH) 2 =10%. ηηο ζπλζήθεο απηέο ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην O 2 είλαη 0,8 barrer. α) Απαληήζηε κνλνιεθηηθά αλ ζηηο ζπλζήθεο απηέο ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην Ν 2 είλαη κεγαιχηεξνο, κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 0,8 barrer θαη αλ ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην CO 2 είλαη κεγαιχηεξνο, κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 0,8 barrer. β) Αλ ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 ζηνλ αέξα έμσ απφ ην ζαθίδην κεησζεί ζε p 1 =100 mm Hg ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,8 barrer θαη γηαηί; γ) Αλ ε ζρεηηθή πγξαζία ζηνλ αέξα έμσ απφ ην ζαθίδην απμεζεί ζε (RH) 1 =100% ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,8 barrer θαη γηαηί; δ) Αλ ε ζεξκνθξαζία απμεζεί ζηνπο 40 C ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,8 barrer; Πσο κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε λέα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δηαπεξαηφηεηαο; ε) Αλ αληί γηα πξνζαλαηνιηζκέλν PP ρξεζηκνπνηεζεί κε-πξνζαλαηνιηζκέλν PP ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ κε-πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην Ο 2 ζα είλαη κεγαιχηεξνο, κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 0,8 barrer; (απαληήζηε κνλνιεθηηθά). Θέινπκε λα ζπζθεπάζνπκε έλα ηξφθηκν επαίζζεην ζην νμπγφλν θαη ηελ πγξαζία ζε πιαζηηθά ζαθίδηα. Ση ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε σο πιηθφ θξαγκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επηζπκεηφ λα κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα βιέπεη ην πεξηερφκελν ηξφθηκν θαη λα κπνξεί λα ηνπνζεηεί ην ζαθίδην γηα δέζηακα ηνπ ηξνθίκνπ ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ; Με πνηα άιια πιηθά ζα ην ζπλδπάδαηε θαη γηαηί; Ση ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε σο πιηθφ θξαγκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επηζπκεηή ε αδηαθάλεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ελψ δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ; Με πνηα άιια πιηθά ζα ζπλδπάδαηε απηφ ην πιηθφ θξαγκνχ θαη γηαηί; Φηικ απφ HDPE δηαρσξίδεη δπν ρψξνπο (1) θαη (2). ην ρψξν (1) ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 είλαη p 1 =150 mm Hg θαη ε ζρεηηθή πγξαζία (RH) 1 =0. ην ρψξν (2) ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 είλαη p 2 =50 mm Hg θαη ε ζρεηηθή πγξαζία (RH) 2 =0. H ζεξκνθξαζία θαη ζηνπο δπν ρψξνπο είλαη 25 C. ηηο ζπλζήθεο απηέο ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην O 2 είλαη 0,66 barrer. α) Απαληήζηε κνλνιεθηηθά αλ ζηηο ζπλζήθεο απηέο ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην Ν 2 είλαη κεγαιχηεξνο, κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 0,66 barrer θαη αλ ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην CO 2 είλαη κεγαιχηεξνο, κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 0,66 barrer. β) Αλ ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 ζηνλ ρψξν (1) απμεζεί ζε p 1 =200 mm Hg ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,66 barrer; (απαληήζηε κνλνιεθηηθά). γ) Αλ ε ζρεηηθή πγξαζία ζηνλ ρψξν (1) απμεζεί ζε (RH) 1 =100 ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,66 barrer; Δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. δ) Αλ ε ζεξκνθξαζία θαη ζηνπο δπν ρψξνπο απμεζεί ζηνπο 40 C ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,66 barrer; Πσο κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε λέα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δηαπεξαηφηεηαο; 5

6 ε) Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή: Ι. Σν HDPE έρεη κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζηνπο πδξαηκνχο θαη κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζηα αέξηα. ΙΙ. Σν HDPE έρεη κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζηνπο πδξαηκνχο θαη κηθξή δηαπεξαηφηεηα ζηα αέξηα. ΙΙΙ. Σν HDPE έρεη κηθξή δηαπεξαηφηεηα ζηνπο πδξαηκνχο θαη κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζηα αέξηα. IV. Σν HDPE έρεη κηθξή δηαπεξαηφηεηα ζηνπο πδξαηκνχο θαη κηθξή δηαπεξαηφηεηα ζηα αέξηα. Απαληήζηε κε Συζηό (Σ) ή Λάθορ (Λ) ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: α) Γηα ηα ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηάο ηνπο ζην O 2 είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ζπληειεζηή δηαπεξαηφηεηάο ηνπο ζην Ν 2. β) Γηα ηα ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηάο ηνπο ζηνπο πδξαηκνχο είλαη αλεμάξηεηνο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πδξαηκψλ ζην πνιπκεξέο. γ) Γηα ηα ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηάο ηνπο ζην Ν 2 είλαη αλεμάξηεηνο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Ν 2 ζην πνιπκεξέο. δ) Η δηαπεξαηφηεηα ηνπ λάυινλ ζην Ο 2 είλαη αλεμάξηεηε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο. ε) Η δηαπεξαηφηεηα ηνπ HDPE ζην CO 2 είλαη αλεμάξηεηε ηεο ζεξκνθξαζίαο. ζη) Η ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηαπηψζεσο αλαθέξεηαη ζηα άκνξθα πνιπκεξή. δ) Σα πδξφθηια πνιπκεξή έρνπλ κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζηνπο πδξαηκνχο. ε) Σα θξπζηαιιηθά πνιπκεξή έρνπλ κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζην Ο 2. ζ) Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ άκνξθσλ πνιπκεξψλ κεηψλεη ηελ δηαπεξαηφηεηά ηνπο. η) Όηαλ έλα πνιπκεξέο έρεη πςειή ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηαπηψζεσο ηφηε έρεη θαη θαιέο ηδηφηεηεο θξαγκνχ. Ση είλαη ην θπκαηνεηδέο ραξηφλη; Πνηνη είλαη νη ηχπνη ηνπ; Ση πξνζθέξνπλ νη θπκαηψζεηο ζην θπκαηνεηδέο ραξηφλη; Πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ηα ραξηνθηβψηηα ηχπνπ πξέζζαο; Ση είλαη ην πεξγακελφ ραξηί, πψο παξάγεηαη, πνηεο νη ηδηφηεηέο ηνπ θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ; Γηαηί ηα θιαζζηθά ρεκηθά κέζα (Cl 2, NaOCl) ιεχθαλζεο ηνπ ρεκηθνχ ραξηνπνιηνχ αληηθαζίζηαληαη πξννδεπηηθά απφ νμπγφλν, φδνλ, ππεξνμείδηα; Με πνηεο κεζφδνπο θαη πσο παξάγεηαη ν ρεκηθφο ραξηνπνιηφο; Πσο θαη γηαηί γίλεηαη ε ιεχθαλζε ηνπ ραξηνπνιηνχ; Πσο παξάγεηαη ην ραξηί ηχπνπ Kraft, πνηεο νη ηδηφηεηέο ηνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αζεπηηθήο επεμεξγαζίαο & ζπζθεπαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή θνλζεξβνπνίεζε; Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηεο αζεπηηθήο επεμεξγαζίαο & ζπζθεπαζίαο; Ωο γλσζηφλ ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηείξσζε δηαθφξσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαηά ηελ αζεπηηθή ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ. Τπφ πνηεο ζπλζήθεο είλαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηνπ; ε ηη νθείιεηαη ε κεγάιε θαηαζηξνθηθή ηζρχο ηνπ έλαληη ησλ βαθηεξίσλ θαη ζπφξσλ ηνπο; Ση αλαθέξνπλ νη θαλνληζκνί ηνπ FDA ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην δηάιπκα ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηε ζπζθεπαζία. Με πνηεο άιιεο θαηεξγαζίεο ζπλδπάδεηαη ε θαηεξγαζία κε H 2 O 2 ψζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθή απνζηείξσζε; Εθηφο απφ ην H 2 O 2 πνηα άιια ρεκηθά κέζα απνζηείξσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αζεπηηθή ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ; Απφ πνηα πιηθά (αλαθέξαηε ζεηξά θαη πιηθά) απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ κε ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο 6 κήλεο; Απφ πνηα πιηθά (αλαθέξαηε ζεηξά θαη πιηθά) απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο; Γηαηί είλαη δηαθνξεηηθά ηα laminates; Αλαθέξαηε ηα δπν ζεκαληηθφηεξα ζπζηήκαηα αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο ζε ραξηνλέληα θνπηηά θαη ηελ θπξηφηεξε δηαθνξά ησλ θνπηηψλ. Αλαθέξαηε ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εν θεπμώ πλήπυζηρ (hot filling). Γηα πνηα ηξφθηκα εθαξκφδεηαη; Απφ πνηα πνιπκεξή θαηαζθεπάδνληαη νη πιαζηηθέο θηάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα ζπζθεπαζίαο ζ απηή ηε δηεξγαζία; 6

7 Πνηα είλαη ηα ζηάδηα ηεο αζεπηηθήο επεμεξγαζίαο & ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηεο; Γηα ην ζχζηεκα αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο Tetra Brik ηεο Tetra Pak πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη εμεγήζηε γηα πνηνπο ιφγνπο γίλεηαη θάζε ζηάδην. Πσο απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε ηνπ πιηθνχ ζπζθεπαζίαο κεηά ηελ απνζηείξσζή ηνπ; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε απνζηείξσζε ησλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αζεπηηθή ζπζθεπαζία. ηε ζπζθεπαζία ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο δηαπεξαηφηεηαο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ζηελ πεξίπησζε ηξνθίκσλ πνπ δελ αλαπλένπλ θαη ηξνθίκσλ πνπ αλαπλένπλ; Πσο απηφ επηηπγράλεηαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη πσο ζηε δεχηεξε πεξίπησζε; Δψζηε ηνπο νξηζκνχο: (α) ζπζθεπαζία ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα (β) απνζήθεπζε ζε ειεγρφκελε αηκφζθαηξα (γ) ελεξγή ζπζθεπαζία Γηα πνηνπο ιφγνπο ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα απνθεχγεηαη ην νμπγφλν είηε παληειψο ή ρξεζηκνπνηείηαη ζε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε; Πνηεο είλαη νη εμαηξέζεηο θαη γηαηί; ρνιηάζηε ηελ αληηκηθξνβηαθή δξάζε ηνπ CO 2 έλαληη βαθηεξίσλ, επξσηνκπθήησλ θαη δπκνκπθήησλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα. Πσο ε αληηκηθξνβηαθή δξάζε ηνπ CO 2 επεξεάδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο θαη γηαηί; Πνηνη είλαη νη κεραληζκνί ηεο αληηκηθξνβηαθήο δξάζεο ηνπ CO 2 ; Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν "ζπζθεπαζία ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα"; Πσο επηηπγράλεηαη ε ζπζθεπαζία ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα, γηα πνηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε πνηα πξντφληα; Πνηα είλαη ε ζεκαληηθή πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζ απηή ηελ πεξίπησζε; Πνην πνιπκεξέο πςεινχ θξαγκνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηηο ζπζθεπαζίεο ηξνπνπνηεκέλεο αηκφζθαηξαο; Πνηα είλαη ε δηαθνξά ειεγρφκελεο θαη ηξνπνπνηεκέλεο αηκφζθαηξαο; ε ηη αλαθέξεηαη ν φξνο ολική μεηανάζηεςζη απφ ηε ζπζθεπαζία ζην ηξφθηκν θαη ζε ηη ν φξνο ειδική μεηανάζηεςζη; Πνην είλαη ην φξην νιηθήο κεηαλάζηεπζεο γηα ηα πιαζηηθά πιηθά; Αλ ηα πιαζηηθά πιηθά πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζε πνηα ζεξκνθξαζία θαη γηα πφζν ρξφλν πξέπεη λα γίλεη ε δνθηκαζία κεηαλάζηεπζεο; Πνηεο είλαη νη γεληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα ζχκθσλα κε ην Άξζξν 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ & Πνηψλ; Ση ζεκαίλεη ην παξαθάησ ζήκα θαη γηα πνην πξάγκα ρξεζηκνπνηείηαη; Ση νξίδεηαη σο «Ιρλειαζηκφηεηα» απφ ηνλ Καλνληζκφ 1935/2004/ΕΚ θαη γηα πνηνπο ιφγνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ; Πνηα είλαη ηα γεληθά είδε κεηαλάζηεπζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ; επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηε ζπζθεπαζία ζην ηξφθηκν; Πνηεο είλαη νη ηηο δνθηκέο κεηαλάζηεπζεο απφ πιαζηηθά πιηθά αληί ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζνκνησηέο. Γηαηί; Πνηνη είλαη απηνί νη πξνζνκνησηέο; Γηα πνηνπο βαζηθνχο ηχπνπο ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηείηαη ν θάζε πξνζνκνησηήο; Καηά ην Άξζξν 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ & Πνηψλ πνηεο είλαη νη γεληθέο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα; Πνηεο είλαη νη δπν ζπνπδαηφηεξεο θαηεγνξίεο πξνζζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην PVC; Γηα πνην ιφγν πξνζηίζεληαη; Πσο δξνπλ; Είλαη γλσζηφ φηη νη ζπζθεπαζίεο απφ PVC είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάζνπλ ην 7

8 πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο νπζηψλ ζην πεξηερφκελν ηξφθηκν. Εθηφο απφ ηα πξφζζεηα πνηα άιιε νπζία κεηαλαζηεχεη ζπλήζσο απφ ην PVC θαη γηαηί απηφ είλαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα; Ση αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε απηήο ηεο νπζίαο ν Κψδηθαο Σξνθίκσλ & Πνηψλ; Καηά ηελ κεηαλάζηεπζε νπζηψλ απφ πιαζηηθά κέζα ζπζθεπαζίαο ζηα ηξφθηκα πσο εμαξηάηαη ε κάδα ηεο κεηαλαζηεχνπζαο νπζίαο απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη πσο απφ ηνλ ρξφλν επαθήο γηα κηθξνχο ρξφλνπο επαθήο; (αλαθέξαηε νλνκαζηηθά). Καηά ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ε δηάξθεηα δσήο ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ αλαθέξεηαη είηε σο εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο είηε σο ηειηθή εκεξνκελία αλάισζεο. Δψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο θαη αλαθέξαηε πσο αλαγξάθεηαη απηή πάλσ ζηε ζπζθεπαζία. Πφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε ηειηθή εκεξνκελία αλάισζεο θαη πσο αλαγξάθεηαη απηή πάλσ ζηε ζπζθεπαζία; Ση είλαη ην δηάγξακκα δηάξθεηαο δσήο (shelf life plot) ελφο ηξνθίκνπ; Δψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ Q 10 γηα ηελ θχξηα αληίδξαζε πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ελφο ηξνθίκνπ. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 45 C ίζε κε 2 βδνκάδεο θαη ζηνπο 25 C ίζε κε 18 βδνκάδεο. Να εθηηκεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 31 C. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 50 C ίζε κε 2 βδνκάδεο θαη ζηνπο 20 C ίζε κε 32 βδνκάδεο. Να εθηηκεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 35 C. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 45 C ίζε κε 4 βδνκάδεο θαη ζηνπο 25 C ίζε κε 25 βδνκάδεο. Να εθηηκεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 20 C. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 45 C ίζε κε 3 βδνκάδεο θαη ζηνπο 25 C ίζε κε 48 βδνκάδεο. Να εθηηκεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 20 C. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 45 C ίζε κε 4 βδνκάδεο θαη ζηνπο 35 C ίζε κε 14 βδνκάδεο. Να εθηηκεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 20 C. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 40 C ίζε κε 3 βδνκάδεο. Να ππνινγηζηεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 20 C αλ ε θχξηα αληίδξαζε πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ πξντφληνο έρεη Q 10 = 4. Γηα πνηα ηξφθηκα εθαξκφδεηαη ε επηηαρπλζείζα δνθηκαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηάξθεηαο δσήο (ASLT); Πνηα είλαη ε βαζηθή αξρή επί ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ε κέζνδνο; Είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ ASLT αθξηβή; Γηα ηα παξαθάησ ηξφθηκα πνηνο λνκίδεηε φηη είλαη ν θχξηνο (ή νη θχξηνη) κεραληζκφο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ θηάλνπλ ζην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο; α. παηαηάθηα ηζηπο ζε πιαζηηθφ ζαθίδην, β. ρπκφο ηνκάηαο ζε ιαθθαξηζκέλν ιεπθνζηδεξφ θνπηί, γ. ρπκφο πνξηνθαιηνχ ζε ραξηνλέλην θνπηί αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο, δ. αλαςπθηηθφ κε αλζξαθηθφ ζε πιαζηηθή θηάιε απφ ΡΕΣ, ε. ειαηφιαδν ζε πιαζηηθή θηάιε απφ ΡΕΣ. Αλαθέξαηε ηη είδνπο πξνζηαζία πξέπεη λα πξνζθέξεη ε ζπζθεπαζία ζηα βξψζηκα έιαηα. Πνηα είλαη ηα ηξία ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα ζπζθεπαζίαο γηα ηα βξψζηκα έιαηα; Πξνζθέξνπλ απηά ηελ απαηηνχκελε πξνζηαζία ζην πξντφλ; ηηο ΗΠΑ γηα ηελ ζπζθεπαζία ηνπ νυπού κνζραξίζηνπ θξέαηνο πνπ πξννξίδεηαη λα πσιεζεί ζηα super markets ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο boxed beef πνπ έρεη σο αθνινχζσο. ην ζθαγείν κεγάια θνκκάηηα θξέαηνο (2-9 kg) ζπζθεπάδνληαη ππφ θελφ ζε ζαθνχιεο απφ laminate λάυινλ/πνιπαηζπιέλην. Σν έηζη ζπζθεπαζκέλν θξέαο πάληνηε ππφ ςχμε κεηαθέξεηαη ζηα super markets. ηα super markets ην θξέαο θφβεηαη ζε κηθξά θνκκάηηα (0,25-1 kg) θαη ην θάζε θνκκάηη ηνπνζεηείηαη ζε δίζθν απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξφιην θαη θαιχπηεηαη απφ πάλσ κε κεκβξάλε απφ εηδηθήο ζχλζεζεο πιαζηηθνπνηεκέλν PVC. ηελ ζπλέρεηα απηέο νη ζπζθεπαζίεο ιηαληθήο πψιεζεο εθηίζεληαη ζε αλνηρηά ςπγεία ζην super market γηα λα αγνξαζζνχλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα πνην ιφγν γίλεηαη ε ζπζθεπαζία ησλ κεγάισλ θνκκαηηψλ ηνπ θξέαηνο ππφ θελφ; θαη γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη laminate απφ λάυινλ/πνιπαηζπιέλην; Εμεγήζηε. Γηαηί ε κεκβξάλε απφ PVC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ιηαληθήο πψιεζεο πξέπεη λα έρεη κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζην Ο 2 ; Εμεγήζηε. 8

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΜ 4 ΘΕΟΥΙΛΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ 5 ΣΟΚΑΣΛΗ ΕΤΝΙΚΗ ΑΜ 12 ΦΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΤ ΦΡΤΗ ΑΜ 11 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΟΤΝΣΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΓΙΑ ΥΡΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ, ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΒΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Βαζηιηθή Πιηόγθνπ δξ. Δπηζηεκώλ Αγσγήο, εηδηθή επηζηήκνλαο Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα