ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 2000-2011"

Transcript

1 ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά απφ πνηνπο θηλδχλνπο πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ε ζπζθεπαζία ην πεξηερφκελν ηξφθηκν. Ση είδνπο πξνζηαζία πξέπεη λα πξνζθέξεη ε ζπζθεπαζία ζε ηξφθηκα κε πςειή ελεξγφηεηα χδαηνο θαη γηαηί; Πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ φζνλ αθνξά ηε δηέιεπζε αεξίσλ θαη γηαηί; Πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπζθεπαζία θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ φζνλ αθνξά ηελ δηέιεπζε πδξαηκψλ θαη ηελ δηέιεπζε αεξίσλ ; Δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Αλαθέξαηε ηηο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ γπαιηνχ. Απφ πνηα ζπζηαηηθά απνηειείηαη ην ζπλεζηζκέλν γπαιί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ θαη ηη πξνζθέξεη θαζέλα απ απηά ζην γπαιί; Δψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ γπαιηνχ απφ ρεκηθή άπνςε. Πσο θαη γηα πνην ιφγν γίλεηαη ε αλφπηεζε ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ; Πσο θαη γηα πνην ιφγν γίλνληαη νη «ελ ςπρξψ» θαηεξγαζίεο ηεο επηθάλεηαο ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ; Δψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ γπαιηνχ απφ θπζηθή θαη απφ ρεκηθή άπνςε. Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηα είδε ζξαχζεο ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ. Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ γπαιηνχ σο πιηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή δνρείσλ γηα ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. ρνιηάζαηε ηε δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ είηε πξνο ην ζπζθεπαζηήξην ή πξνο ην εξγνζηάζην παξαγσγήο γπαιηνχ. Γπάιηλν δνρείν αθνχ πξνζεξκαλζεί γεκίδεηαη κε ζεξκφ ηξφθηκν θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηε ςχμε ηνπ πξντφληνο εκβαπηίδεηαη ζε ςπρξφ λεξφ. Παξαηεξείηαη ζξαχζε ηνπ δνρείνπ. Πσο νλνκάδεηαη απηή ε ζξαχζε, ζε ηη νθείιεηαη θαη πσο κπνξεί λα απνθεπρζεί; Εάλ ε δηεξγαζία είρε γίλεη αληίζηξνθα, δειαδή ην ςπρξφ γπάιηλν δνρείν είρε γεκηζηεί κε ςπρξφ ηξφθηκν θαη ζηε ζπλέρεηα είρε εκβαπηηζηεί ζε ζεξκφ λεξφ, ε πηζαλφηεηα ζξαχζεο ηνπ δνρείνπ ζα ήηαλ ε ίδηα, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απ φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη γηαηί; Εμππαθνχεηαη βεβαίσο φηη νη ζεξκνθξαζίεο ηνπ ζεξκνχ ηξνθίκνπ ή λεξνχ θαη ηνπ ςπρξνχ ηξνθίκνπ ή λεξνχ είλαη νη ίδηεο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο. Γπάιηλεο θηάιεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπζθεπαζία αλαςπθηηθνχ πνηνχ κε αλζξαθηθφ. Απφ ηελ άπνςε κεραληθήο αληνρήο ησλ θηαιψλ πνην είδνο ζξαχζεο πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη γηαηί; Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα απμεζεί ε αληνρή ηνπ δνρείνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζξαχζεο; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηνπο απηφκαηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη ζηα γπάιηλα δνρεία κεηά ηελ αλφπηεζε. Πνηεο είλαη νη ηξεηο θαηεγνξίεο ειαηησκάησλ ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ; Πνηεο είλαη νη θαηεξγαζίεο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ; Πσο γίλνληαη θαη ηη πξνζθέξνπλ; Με πνηνλ άιιν ηξφπν πξνζηαηεχεηαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ γπάιηλσλ δνρείσλ; Με πνην ηξφπν κπνξεί λα ειεγρζεί νπηηθά φηη ππάξρεη ην απαηηνχκελν θελφ (δειαδή πίεζε κηθξφηεξε ηεο αηκνζθαηξηθήο) ζηνλ ειεχζεξν ππεξθείκελν ρψξν (headspace) γπάιηλνπ βάδνπ φπνπ έρνπκε ζπζθεπάζεη έηνηκε ζάιηζα ηνκάηαο γηα δπκαξηθά; Η εηαηξεία πνπ εξγάδεζζε πξφθεηηαη λα ζπζθεπάζεη γηα πξψηε θνξά έλα απφ ηα πξντφληα ηεο ζε γπάιηλα θπιηλδξηθά βάδα ρσξεηηθφηεηαο 400 ml κε νκνηφκνξθν πάρνο ηνηρσκάησλ 3 mm. Πνηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο (δηάκεηξνο θαη χςνο) ζα επηιέγαηε γηα ηα βάδα θαη γηαηί; 1

2 Ti είλαη ηα νξγαληθά επηρξίζκαηα (ιάθεο, βεξλίθηα) κε ηα νπνία επηζηξψλεηαη ε εζσηεξηθή επηθάλεηα (θαη ζπρλά θαη ε εμσηεξηθή) ησλ κεηαιιηθψλ δνρείσλ ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ; Γηα πνηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εζσηεξηθή θαη γηα πνηνπο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα; ε πνην ζηάδην ηεο θπηηνπνίεζεο θαη πσο γίλεηαη ε επίζηξσζε; ε πνηεο πεξηπηψζεηο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ζε ιεπθνζηδεξά θνπηηά ρξεζηκνπνηνχληαη νπσζδήπνηε ιαθαξηζκέλα θνπηηά; Απφ πνηα ζηξψκαηα απνηειείηαη ην θχιιν ιεπθνζηδήξνπ θαη απφ πνηα ην θχιιν ECCS πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θνλζεξβνθπηίσλ; Πνηεο θαηεξγαζίεο γίλνληαη ζην θχιιν ηνπ ιεπθνζηδήξνπ κεηά ηελ επηθαζζηηέξσζε; Πσο γίλεηαη ε θαζεκηά θαη ζε ηη απνζθνπεί; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηηο κεζφδνπο ζπγθφιιεζεο ηεο πιάγηαο ξαθήο ησλ κεηαιιηθψλ θνλζεξβνθπηίσλ ηξηψλ ηεκαρίσλ. Με πνηεο κεζφδνπο γίλεηαη ε ζπγθφιιεζε ζηα θνπηηά απφ TFS θαη κε πνηεο ζηα θνπηηά απφ αινπκίλην; Πνηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ηα ιεπθνζηδεξά θνπηηά θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο; Ση είλαη ηα κεηαιιηθά θνπηηά δπν ηεκαρίσλ (two-piece cans); Πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο έλαληη ησλ θιαζζηθψλ θνπηηψλ ηξηψλ ηεκαρίσλ; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά κε πνηεο κεζφδνπο θαηαζθεπάδνληαη. Πνηεο είλαη νη ρξήζεηο θαη νη δηαθνξέο ησλ θνπηηψλ δπν ηεκαρίσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο; Αλαθέξαηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάβξσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ απφ ην νμπγφλν. Γξάςηε ηε ζρεηηθή αληίδξαζε. Πσο κπνξεί λα απνθεπρζεί απηφ ην πξφβιεκα; Γηαηί ε δηάβξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ νλνκάδεηαη γαιβαληθή δηάβξσζε; Γξάςηε θαη ηηο ζρεηηθέο ανοδικέρ αληηδξάζεηο. Πσο δξνπλ νη θαζνδηθνί απνπνισηέο θαη πσο νη αλνδηθνί απνπνισηέο; Πνπ νθείιεηαη ε δηάβξσζε ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ; Να γξάςεηε ηελ νιηθή αληίδξαζε απηήο ηεο δηάβξσζεο. Γηαηί ε δηάβξσζε απηνχ ηνπ είδνπο απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ θνλζεξβνπνηία; Γηαηί πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε εθίδξσζε ησλ θνπηηψλ; Ση είλαη ε ζεηνχρνο θειίδσζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ιεπθνζηδεξέο θνλζέξβεο; ε πνηα ηξφθηκα ζπκβαίλεη θαη γηαηί; Είλαη ζνβαξφ ην πξφβιεκα; Πνηα κέηξα ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζεηνχρνπ θειίδσζεο; Πνηα κέηξα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ θνλζεξβνπνίεζε θαη απνζήθεπζε ησλ θνλζεξβψλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη εζσηεξηθέο δηαβξψζεηο ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ; Εμεγήζηε. Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν δηάβξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ; Γξάςηε θαη ηηο ζρεηηθέο αλνδηθέο αληηδξάζεηο. Πσο δξνπλ νη νπζίεο πνπ πξνθαινχλ δηάβξσζε; Πνηεο απαληψληαη ζπλεζέζηεξα ζηα ηξφθηκα; (απιψο λα ηηο αλαθέξεηε, κε γξάςεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο). Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηνπο δπν ηχπνπο δηάβξσζεο πνπ απαληψληαη ζηα αιαθάξηζηα θνπηηά. Γηα θάζε ηχπν δηάβξσζεο αλαθέξαηε ην κέηαιιν πνπ δηαιχεηαη θαηά πξνηίκεζε θαη ην ηη ζπκβαίλεη ηειηθά ζην θνπηί. ηηο παξαθάησ θνλζέξβεο παξαηεξήζεθε δηάβξσζε: α) ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ιαθαξηζκέλνπ ιεπθνζηδεξνχ θνπηηνχ πνπ πεξηείρε ρπκφ ηνκάηαο, β) ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ιαθαξηζκέλνπ ιεπθνζηδεξνχ θνπηηνχ πνπ πεξηείρε ρπκφ ηνκάηαο, γ) ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ιαθαξηζκέλνπ ιεπθνζηδεξνχ θνπηηνχ πνπ πεξηείρε παληδάξηα ζε μχδη, δ) ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα αιαθάξηζηνπ ιεπθνζηδεξνχ θνπηηνχ πνπ πεξηείρε ρπκφ grapefruit. Γηα θάζε κηα απ απηέο ηηο θνλζέξβεο αναθέπαηε ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ (συπίρ να αναπηύξεηε) ηα παξαθάησ: πσο νλνκάδεηαη ε παξαηεξνχκελε δηάβξσζε, πνην κέηαιιν είλαη ε άλνδνο θαη πνην ε θάζνδνο, πνην κέηαιιν δηαιχεηαη θαηά πξνηίκεζε, ηη κπνξεί λα επέιζεη ηειηθά ζην θνπηί. 2

3 ε πνηα πεξίπησζε ηα ληηξηθά ηφληα πνπ πεξηέρνληαη ζηα ηξφθηκα πξνθαινχλ ζεκαληηθή δηάβξσζε ζηα ιεπθνζηδεξά θνπηηά; Πνηα είλαη ζπλήζσο απηά ηα ηξφθηκα θαη κε πνην ηξφπν εηζέξρνληαη ηα ληηξηθά ηφληα ζ απηά ηα ηξφθηκα; Γξάςηε ηηο ζρεηηθέο αληηδξάζεηο. Πνηα κέηξα ζπληζηά ην Ακεξηθαληθφ Ιλζηηηνχην Κνλζεξβψλ λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ θνλζεξβνπνίεζε θαη απνζήθεπζε ησλ θνλζεξβψλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη εζσηεξηθέο δηαβξψζεηο ησλ ιεπθνζηδεξψλ θνλζεξβνθπηίσλ; Εμεγήζηε. Αλνίμακε κηα θνλζέξβα αλαλά ζε ζηξφπη (ζε αιαθάξηζην ιεπθνζηδεξφ θνπηί) θαη παξαηεξήζακε φηη ζηνλ θνξκφ ηνπ θνπηηνχ ζ φιε ηελ πεξηθέξεηα θαη ζην χςνο ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο ηξνθίκνπ-headspace είρε δεκηνπξγεζεί κηα γξακκή φπνπ είρε απνθαιπθζεί ν ράιπβαο. Ση κπνξεί λα πξνθάιεζε απηή ηε δηάβξσζε; Γξάςηε ηηο ζρεηηθέο αληηδξάζεηο. Πσο κπνξεί λα απνθεπρζεί απηφ ην πξφβιεκα; Πεξηγξάςηε ηνλ κεραληζκφ θαη ηελ πνξεία ηεο δηάβξσζεο ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ελφο ιαθαξηζκέλνπ (κε επνμπ-θαηλνιηθή ξεηίλε) ιεπθνζηδεξνχ θνλζεξβνθπηίνπ πνπ πεξηέρεη πάζηα ηνκάηαο. Γηαηί είλαη πηζαλφ ζ' απηή ηελ πεξίπησζε ε ρξεζηκνπνίεζε βεξληθσκέλνπ θνπηηνχ αληί αιαθάξηζηνπ λα νδεγήζεη ζ' αληίζεηα απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα; Πσο αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα; Πεξηγξάςηε ηα ηελεςηαία ζηάδια ηεο δηάβξσζεο ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ελφο αιαθάξηζηνπ ιεπθνζηδεξνχ θνλζεξβνθπηίνπ πνπ πεξηέρεη φμηλν πξντφλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θαζζίηεξνο είλαη ζπζηαδνκέλε άλνδνο. Γξάςηε θαη ηηο ζρεηηθέο αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο αληηδξάζεηο. Γηα ην PP γξάςηε ηε ρεκηθή νλνκαζία ηνπ θαη ην ρεκηθφ ηνπ ηχπν. Να αλαθέξεηε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρξήζεηο ηνπ ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. Πνηα είλαη ε ρεκηθή νλνκαζία ηνπ θαη πσο παξάγεηαη θαζέλα απφ ηα παξαθάησ; (α) PET (β) Νάηινλ (γ) εινθάλ Πνηα είλαη ε ρεκηθή νλνκαζία ηνπ PET; Να αλαθέξεηε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. Οη θηάιεο απφ ΡΕΣ κε πνηα ηερληθή θαηαζθεπάδνληαη; θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θηαιψλ πνπ γίλνληαη κ απηή ηε κέζνδν; Ση είλαη ηα ζχκβνια ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο; Αλαθέξαηε ην φλνκα θάζε κηαο απφ ηηο 6 απηέο ξεηίλεο ζηα ειιεληθά. Αλαθέξαηε επίζεο γηα θάζε κηα ξεηίλε κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπζθεπαζία ηξνθίκνπ φπνπ είλαη πηζαλφλ λα βιέπαηε έλα ηέηνην ζχκβνιν. Ση είλαη ην ζεινθάλ; Απφ ηη θαη πσο παξάγεηαη; Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηέο ηνπ; Με πνηα κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ; Με πνηα άιια πιηθά ζπλδπάδεηαη; Να γξάςεηε ην ρεκηθφ ηχπν ηνπ πνιπαηζπιελίνπ, λα αλαθέξεηε ηα δπν είδε ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο σο πξνο ηε δνκή θαη ηηο ηδηφηεηεο. Να ζρνιηάζεηε ηε δηαπεξαηφηεηα θαη ησλ δπν εηδψλ πνιπαηζπιελίνπ ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηα αέξηα. Να αλαθέξεηε 3 ραξαθηεξηζηηθέο ρξήζεηο θαη ησλ δπν εηδψλ πνιπαηζπιελίνπ ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. Δψζηε ηνλ νξηζκφ ησλ: Πεξγακελφ ραξηί, Υαξηφλη, Πιαζηηθή κεκβξάλε, Θεξκνκνξθνπνίεζε, Κπκαηνεηδέο ραξηφλη, Νάηινλ, εινθάλ, 3

4 Μεραλή ζπζθεπαζίαο FFS (Form-Fill-Seal), Μεηαιιηθφ θνπηί δπν ηεκαρίσλ (Two-piece can). Laminate. πλεμψζεζε (coextrusion), Πνηεο είλαη νη δπν ζπνπδαηφηεξεο θαηεγνξίεο πξνζζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην PVC; Γηα πνην ιφγν πξνζηίζεληαη; Πσο δξνπλ; Είλαη γλσζηφ φηη νη ζπζθεπαζίεο απφ PVC είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάζνπλ ην πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο νπζηψλ ζην πεξηερφκελν ηξφθηκν. Εθηφο απφ ηα πξφζζεηα πνηα άιιε νπζία κεηαλαζηεχεη ζπλήζσο απφ ην PVC θαη γηαηί απηφ είλαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα; Ση αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε απηήο ηεο νπζίαο ν Κψδηθαο Σξνθίκσλ & Πνηψλ; Γηα ηελ ζπζθεπαζία πνηψλ ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο θηάιεο, βάδα θαη κεκβξάλεο απφ PVC; πγθξίλαηε ηε δηαπεξαηφηεηα ηνπ PVC ζηνπο πδξαηκνχο θαη ηα αέξηα κ εθείλε ησλ HDPE θαη PP. Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο πιαζηηθψλ δνρείσλ κε ζεξκνκνξθνπνίεζε. Ση είδνπο δνρεία θαηαζθεπάδνληαη κ απηή ηε κέζνδν; Πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα απηψλ ησλ δνρείσλ θαη πσο αληηκεησπίδεηαη; Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή πνπ ζεξκνκνξθνπνηνχληαη; Πσο γίλεηαη ε επηκεηάιισζε ππφ θελφ (vacuum metallization) ησλ πιαζηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ηνπ ραξηηνχ; Γηα πνηνπο ιφγνπο γίλεηαη; Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα πιαζηηθψλ κεκβξαλψλ πνπ επηκεηαιιψλνληαη. Πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη επηκεηαιισκέλεο πιαζηηθέο κεκβξάλεο; Ση είλαη ηα laminates (νξηζκφο) θαη πνην είλαη ην βαζηθφ ηνπο πιενλέθηεκα; Απφ πνηα πιηθά (αλαθέξαηε ζεηξά θαη πιηθά) απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο ρπκνχ ηνκάηαο; Απφ πνηα πιηθά (αλαθέξαηε ζεηξά θαη πιηθά) απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο; Γηαηί είλαη δηαθνξεηηθά ηα laminates; Σα retort pouches είλαη ζαθίδηα πνπ αθνχ γεκηζηνχλ κε πξντφλ θαη ζθξαγηζζνχλ, απνζηεηξψλνληαη ζε απνζηεηξσηήξεο πηέζεσο κε αηκφ φπσο θαη νη κεηαιιηθέο θνλζέξβεο. Πνηα είλαη ε ζχζηαζε ηνπ laminate απφ ην νπνίν ζπλήζσο θαηαζθεπάδνληαη; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ retort pouches θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαιιηθέο θνλζέξβεο; Πσο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο γίλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πιαζηηθψλ κεκβξαλψλ; Ση ζπκβαίλεη φηαλ κηα πξνζαλαηνιηζκέλε κεκβξάλε επαλαζεξκαλζεί ζηελ ζεξκνθξαζία πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θαη πνπ απηφ βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ; Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ κεκβξαλψλ. Πσο κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί πιαζηηθή θηάιε απνηεινχκελε απφ ζηξψκαηα δηαθνξεηηθψλ πνιπκεξψλ; Γηα πνηνπο ιφγνπο ζα ζέιακε λα θαηαζθεπάζνπκε κηα ηέηνηα θηάιε; Με ηελ ηερληθή ηεο κνξθνπνίεζεο κε ηέλησκα θαη εκθχζεζε (strech blow molding) ή κε πξνζαλαηνιηζκφ θαη εκθχζεζε (orientation blow molding) ηη είδνπο πιαζηηθέο θηάιεο θαηαζθεπάδνληαη θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ θηαιψλ; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο πιαζηηθψλ δνρείσλ θαη θηαιψλ. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ κέζνδν ηεο κνξθνπνίεζεο κε έγρπζε; Οη θηάιεο απφ ΡΕΣ γηα ηα αλαςπθηηθά κε αλζξαθηθφ κε πνηα ηερληθή θαηαζθεπάδνληαη, ηη επηηπγράλεηαη κ απηή ηελ ηερληθή θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θηαιψλ πνπ γίλνληαη κ απηή ηε κέζνδν; Γηα πνην ιφγν πξέπεη λα απνθεπρζεί ε θξπζηάιισζε ηνπ ΡΕΣ θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ θηαιψλ; Απφ πνηα πιηθά απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο ρπκνχ ηνκάηαο; Ση πξνζθέξεη θαζέλα απ' απηά ηα πιηθά ζηελ ζπζθεπαζία θαη ζην ηξφθηκν; Πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ ραξηνλέλησλ θνπηηψλ γηα αζεπηηθή ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ έλαληη ησλ γπάιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ δνρείσλ; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηα πιηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο. Είραλ ζην παξειζφλ εθθξαζζεί αλεζπρίεο φηη δηνμίλεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζ έλα απφ ηα πιηθά απηνχ ηνπ laminate θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζνχλ ζην γάια. ε πνην απφ ηα πιηθά ηνπ laminate είλαη δπλαηφλ λα 4

5 έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηνμίλεο; ζε πνην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηνπ θαη απφ ηη; Με πνην ηξφπν απνθεχγεηαη ζήκεξα ε δεκηνπξγία δηνμηλψλ ζ απηφ ην πιηθφ; Πνηα είλαη ηα πιηθά θξαγκνχ (barrier materials) πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηα πιαζηηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο ψζηε λα κεησζεί ε δηαπεξαηφηεηά ηνπο ζηα αέξηα θαη ηνπο αηκνχο; Πνηα απ απηά ηα πιηθά πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ πγξαζία; Πσο έρεη αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα θαηαζθεπήο δηαθαλψλ πιαζηηθψλ θηαιψλ θαηάιιεισλ γηα ζπζθεπαζία κπχξαο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ κπχξα δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ; Πνηα είλαη ηα δπν ζεκαληηθφηεξα πολςμεπή ςτηλού θπαγμού πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ; Γηα θάζε έλα απ απηά ζρνιηάζηε ηε δηαπεξαηφηεηά ηνπ ζηα αέξηα θαη πδξαηκνχο, ηελ επαηζζεζία ηνπ ζηελ πγξαζία, ηελ αληνρή ηνπ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Όηαλ απηά ηα δπν πνιπκεξή ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιπζηξσκαηηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ κε πνηα άιια πιηθά ζπλδπάδνληαη; πνπ ηνπνζεηνχληαη; γηα πνην ιφγν; Πνην άιιν πιηθφ (αλαθέξαηε νλνκαζηηθά) ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εχθακπηεο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ σο ςλικό ςτηλού θπαγμού; ηεξεφ αθπδαησκέλν ηξφθηκν ζπζθεπάδεηαη ζε αδξαλή αηκφζθαηξα N 2 ζε ζαθίδηα απφ πξνζαλαηνιηζκέλν PP θαη απνζεθεχεηαη ζηνπο 25 C. ηνλ αέξα έμσ απφ ην ζαθίδην ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 είλαη p 1 =150 mm Hg θαη ε ζρεηηθή πγξαζία (RH) 1 =10%. ην αέξην κέζα ζην ζαθίδην ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 είλαη p 2 =0 θαη ε ζρεηηθή πγξαζία (RH) 2 =10%. ηηο ζπλζήθεο απηέο ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην O 2 είλαη 0,8 barrer. α) Απαληήζηε κνλνιεθηηθά αλ ζηηο ζπλζήθεο απηέο ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην Ν 2 είλαη κεγαιχηεξνο, κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 0,8 barrer θαη αλ ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην CO 2 είλαη κεγαιχηεξνο, κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 0,8 barrer. β) Αλ ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 ζηνλ αέξα έμσ απφ ην ζαθίδην κεησζεί ζε p 1 =100 mm Hg ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,8 barrer θαη γηαηί; γ) Αλ ε ζρεηηθή πγξαζία ζηνλ αέξα έμσ απφ ην ζαθίδην απμεζεί ζε (RH) 1 =100% ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,8 barrer θαη γηαηί; δ) Αλ ε ζεξκνθξαζία απμεζεί ζηνπο 40 C ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,8 barrer; Πσο κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε λέα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δηαπεξαηφηεηαο; ε) Αλ αληί γηα πξνζαλαηνιηζκέλν PP ρξεζηκνπνηεζεί κε-πξνζαλαηνιηζκέλν PP ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ κε-πξνζαλαηνιηζκέλνπ PP ζην Ο 2 ζα είλαη κεγαιχηεξνο, κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 0,8 barrer; (απαληήζηε κνλνιεθηηθά). Θέινπκε λα ζπζθεπάζνπκε έλα ηξφθηκν επαίζζεην ζην νμπγφλν θαη ηελ πγξαζία ζε πιαζηηθά ζαθίδηα. Ση ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε σο πιηθφ θξαγκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επηζπκεηφ λα κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα βιέπεη ην πεξηερφκελν ηξφθηκν θαη λα κπνξεί λα ηνπνζεηεί ην ζαθίδην γηα δέζηακα ηνπ ηξνθίκνπ ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ; Με πνηα άιια πιηθά ζα ην ζπλδπάδαηε θαη γηαηί; Ση ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε σο πιηθφ θξαγκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επηζπκεηή ε αδηαθάλεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ελψ δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ; Με πνηα άιια πιηθά ζα ζπλδπάδαηε απηφ ην πιηθφ θξαγκνχ θαη γηαηί; Φηικ απφ HDPE δηαρσξίδεη δπν ρψξνπο (1) θαη (2). ην ρψξν (1) ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 είλαη p 1 =150 mm Hg θαη ε ζρεηηθή πγξαζία (RH) 1 =0. ην ρψξν (2) ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 είλαη p 2 =50 mm Hg θαη ε ζρεηηθή πγξαζία (RH) 2 =0. H ζεξκνθξαζία θαη ζηνπο δπν ρψξνπο είλαη 25 C. ηηο ζπλζήθεο απηέο ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην O 2 είλαη 0,66 barrer. α) Απαληήζηε κνλνιεθηηθά αλ ζηηο ζπλζήθεο απηέο ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην Ν 2 είλαη κεγαιχηεξνο, κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 0,66 barrer θαη αλ ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην CO 2 είλαη κεγαιχηεξνο, κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 0,66 barrer. β) Αλ ε κεξηθή πίεζε ηνπ Ο 2 ζηνλ ρψξν (1) απμεζεί ζε p 1 =200 mm Hg ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,66 barrer; (απαληήζηε κνλνιεθηηθά). γ) Αλ ε ζρεηηθή πγξαζία ζηνλ ρψξν (1) απμεζεί ζε (RH) 1 =100 ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,66 barrer; Δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. δ) Αλ ε ζεξκνθξαζία θαη ζηνπο δπν ρψξνπο απμεζεί ζηνπο 40 C ελψ φιεο νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ίδηεο, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ HDPE ζην Ο 2 ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ίζνο κε 0,66 barrer; Πσο κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε λέα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δηαπεξαηφηεηαο; 5

6 ε) Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή: Ι. Σν HDPE έρεη κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζηνπο πδξαηκνχο θαη κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζηα αέξηα. ΙΙ. Σν HDPE έρεη κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζηνπο πδξαηκνχο θαη κηθξή δηαπεξαηφηεηα ζηα αέξηα. ΙΙΙ. Σν HDPE έρεη κηθξή δηαπεξαηφηεηα ζηνπο πδξαηκνχο θαη κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζηα αέξηα. IV. Σν HDPE έρεη κηθξή δηαπεξαηφηεηα ζηνπο πδξαηκνχο θαη κηθξή δηαπεξαηφηεηα ζηα αέξηα. Απαληήζηε κε Συζηό (Σ) ή Λάθορ (Λ) ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: α) Γηα ηα ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηάο ηνπο ζην O 2 είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ζπληειεζηή δηαπεξαηφηεηάο ηνπο ζην Ν 2. β) Γηα ηα ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηάο ηνπο ζηνπο πδξαηκνχο είλαη αλεμάξηεηνο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πδξαηκψλ ζην πνιπκεξέο. γ) Γηα ηα ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηάο ηνπο ζην Ν 2 είλαη αλεμάξηεηνο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Ν 2 ζην πνιπκεξέο. δ) Η δηαπεξαηφηεηα ηνπ λάυινλ ζην Ο 2 είλαη αλεμάξηεηε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο. ε) Η δηαπεξαηφηεηα ηνπ HDPE ζην CO 2 είλαη αλεμάξηεηε ηεο ζεξκνθξαζίαο. ζη) Η ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηαπηψζεσο αλαθέξεηαη ζηα άκνξθα πνιπκεξή. δ) Σα πδξφθηια πνιπκεξή έρνπλ κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζηνπο πδξαηκνχο. ε) Σα θξπζηαιιηθά πνιπκεξή έρνπλ κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζην Ο 2. ζ) Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ άκνξθσλ πνιπκεξψλ κεηψλεη ηελ δηαπεξαηφηεηά ηνπο. η) Όηαλ έλα πνιπκεξέο έρεη πςειή ζεξκνθξαζία παιψδνπο κεηαπηψζεσο ηφηε έρεη θαη θαιέο ηδηφηεηεο θξαγκνχ. Ση είλαη ην θπκαηνεηδέο ραξηφλη; Πνηνη είλαη νη ηχπνη ηνπ; Ση πξνζθέξνπλ νη θπκαηψζεηο ζην θπκαηνεηδέο ραξηφλη; Πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ηα ραξηνθηβψηηα ηχπνπ πξέζζαο; Ση είλαη ην πεξγακελφ ραξηί, πψο παξάγεηαη, πνηεο νη ηδηφηεηέο ηνπ θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ; Γηαηί ηα θιαζζηθά ρεκηθά κέζα (Cl 2, NaOCl) ιεχθαλζεο ηνπ ρεκηθνχ ραξηνπνιηνχ αληηθαζίζηαληαη πξννδεπηηθά απφ νμπγφλν, φδνλ, ππεξνμείδηα; Με πνηεο κεζφδνπο θαη πσο παξάγεηαη ν ρεκηθφο ραξηνπνιηφο; Πσο θαη γηαηί γίλεηαη ε ιεχθαλζε ηνπ ραξηνπνιηνχ; Πσο παξάγεηαη ην ραξηί ηχπνπ Kraft, πνηεο νη ηδηφηεηέο ηνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αζεπηηθήο επεμεξγαζίαο & ζπζθεπαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή θνλζεξβνπνίεζε; Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηεο αζεπηηθήο επεμεξγαζίαο & ζπζθεπαζίαο; Ωο γλσζηφλ ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηείξσζε δηαθφξσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαηά ηελ αζεπηηθή ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ. Τπφ πνηεο ζπλζήθεο είλαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηνπ; ε ηη νθείιεηαη ε κεγάιε θαηαζηξνθηθή ηζρχο ηνπ έλαληη ησλ βαθηεξίσλ θαη ζπφξσλ ηνπο; Ση αλαθέξνπλ νη θαλνληζκνί ηνπ FDA ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην δηάιπκα ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηε ζπζθεπαζία. Με πνηεο άιιεο θαηεξγαζίεο ζπλδπάδεηαη ε θαηεξγαζία κε H 2 O 2 ψζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθή απνζηείξσζε; Εθηφο απφ ην H 2 O 2 πνηα άιια ρεκηθά κέζα απνζηείξσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αζεπηηθή ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ; Απφ πνηα πιηθά (αλαθέξαηε ζεηξά θαη πιηθά) απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ κε ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο 6 κήλεο; Απφ πνηα πιηθά (αλαθέξαηε ζεηξά θαη πιηθά) απνηειείηαη ην laminate κε ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη ηα ραξηνλέληα θνπηηά αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο; Γηαηί είλαη δηαθνξεηηθά ηα laminates; Αλαθέξαηε ηα δπν ζεκαληηθφηεξα ζπζηήκαηα αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο ζε ραξηνλέληα θνπηηά θαη ηελ θπξηφηεξε δηαθνξά ησλ θνπηηψλ. Αλαθέξαηε ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εν θεπμώ πλήπυζηρ (hot filling). Γηα πνηα ηξφθηκα εθαξκφδεηαη; Απφ πνηα πνιπκεξή θαηαζθεπάδνληαη νη πιαζηηθέο θηάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα ζπζθεπαζίαο ζ απηή ηε δηεξγαζία; 6

7 Πνηα είλαη ηα ζηάδηα ηεο αζεπηηθήο επεμεξγαζίαο & ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηεο; Γηα ην ζχζηεκα αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο Tetra Brik ηεο Tetra Pak πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη εμεγήζηε γηα πνηνπο ιφγνπο γίλεηαη θάζε ζηάδην. Πσο απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε ηνπ πιηθνχ ζπζθεπαζίαο κεηά ηελ απνζηείξσζή ηνπ; Αλαθέξαηε νλνκαζηηθά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε απνζηείξσζε ησλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αζεπηηθή ζπζθεπαζία. ηε ζπζθεπαζία ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο δηαπεξαηφηεηαο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ζηελ πεξίπησζε ηξνθίκσλ πνπ δελ αλαπλένπλ θαη ηξνθίκσλ πνπ αλαπλένπλ; Πσο απηφ επηηπγράλεηαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη πσο ζηε δεχηεξε πεξίπησζε; Δψζηε ηνπο νξηζκνχο: (α) ζπζθεπαζία ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα (β) απνζήθεπζε ζε ειεγρφκελε αηκφζθαηξα (γ) ελεξγή ζπζθεπαζία Γηα πνηνπο ιφγνπο ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα απνθεχγεηαη ην νμπγφλν είηε παληειψο ή ρξεζηκνπνηείηαη ζε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε; Πνηεο είλαη νη εμαηξέζεηο θαη γηαηί; ρνιηάζηε ηελ αληηκηθξνβηαθή δξάζε ηνπ CO 2 έλαληη βαθηεξίσλ, επξσηνκπθήησλ θαη δπκνκπθήησλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα. Πσο ε αληηκηθξνβηαθή δξάζε ηνπ CO 2 επεξεάδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο θαη γηαηί; Πνηνη είλαη νη κεραληζκνί ηεο αληηκηθξνβηαθήο δξάζεο ηνπ CO 2 ; Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν "ζπζθεπαζία ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα"; Πσο επηηπγράλεηαη ε ζπζθεπαζία ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα, γηα πνηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε πνηα πξντφληα; Πνηα είλαη ε ζεκαληηθή πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζ απηή ηελ πεξίπησζε; Πνην πνιπκεξέο πςεινχ θξαγκνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηηο ζπζθεπαζίεο ηξνπνπνηεκέλεο αηκφζθαηξαο; Πνηα είλαη ε δηαθνξά ειεγρφκελεο θαη ηξνπνπνηεκέλεο αηκφζθαηξαο; ε ηη αλαθέξεηαη ν φξνο ολική μεηανάζηεςζη απφ ηε ζπζθεπαζία ζην ηξφθηκν θαη ζε ηη ν φξνο ειδική μεηανάζηεςζη; Πνην είλαη ην φξην νιηθήο κεηαλάζηεπζεο γηα ηα πιαζηηθά πιηθά; Αλ ηα πιαζηηθά πιηθά πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζε πνηα ζεξκνθξαζία θαη γηα πφζν ρξφλν πξέπεη λα γίλεη ε δνθηκαζία κεηαλάζηεπζεο; Πνηεο είλαη νη γεληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα ζχκθσλα κε ην Άξζξν 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ & Πνηψλ; Ση ζεκαίλεη ην παξαθάησ ζήκα θαη γηα πνην πξάγκα ρξεζηκνπνηείηαη; Ση νξίδεηαη σο «Ιρλειαζηκφηεηα» απφ ηνλ Καλνληζκφ 1935/2004/ΕΚ θαη γηα πνηνπο ιφγνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ; Πνηα είλαη ηα γεληθά είδε κεηαλάζηεπζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ; επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηε ζπζθεπαζία ζην ηξφθηκν; Πνηεο είλαη νη ηηο δνθηκέο κεηαλάζηεπζεο απφ πιαζηηθά πιηθά αληί ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζνκνησηέο. Γηαηί; Πνηνη είλαη απηνί νη πξνζνκνησηέο; Γηα πνηνπο βαζηθνχο ηχπνπο ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηείηαη ν θάζε πξνζνκνησηήο; Καηά ην Άξζξν 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ & Πνηψλ πνηεο είλαη νη γεληθέο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα; Πνηεο είλαη νη δπν ζπνπδαηφηεξεο θαηεγνξίεο πξνζζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην PVC; Γηα πνην ιφγν πξνζηίζεληαη; Πσο δξνπλ; Είλαη γλσζηφ φηη νη ζπζθεπαζίεο απφ PVC είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάζνπλ ην 7

8 πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο νπζηψλ ζην πεξηερφκελν ηξφθηκν. Εθηφο απφ ηα πξφζζεηα πνηα άιιε νπζία κεηαλαζηεχεη ζπλήζσο απφ ην PVC θαη γηαηί απηφ είλαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα; Ση αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε απηήο ηεο νπζίαο ν Κψδηθαο Σξνθίκσλ & Πνηψλ; Καηά ηελ κεηαλάζηεπζε νπζηψλ απφ πιαζηηθά κέζα ζπζθεπαζίαο ζηα ηξφθηκα πσο εμαξηάηαη ε κάδα ηεο κεηαλαζηεχνπζαο νπζίαο απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη πσο απφ ηνλ ρξφλν επαθήο γηα κηθξνχο ρξφλνπο επαθήο; (αλαθέξαηε νλνκαζηηθά). Καηά ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ε δηάξθεηα δσήο ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ αλαθέξεηαη είηε σο εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο είηε σο ηειηθή εκεξνκελία αλάισζεο. Δψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο θαη αλαθέξαηε πσο αλαγξάθεηαη απηή πάλσ ζηε ζπζθεπαζία. Πφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε ηειηθή εκεξνκελία αλάισζεο θαη πσο αλαγξάθεηαη απηή πάλσ ζηε ζπζθεπαζία; Ση είλαη ην δηάγξακκα δηάξθεηαο δσήο (shelf life plot) ελφο ηξνθίκνπ; Δψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ Q 10 γηα ηελ θχξηα αληίδξαζε πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ελφο ηξνθίκνπ. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 45 C ίζε κε 2 βδνκάδεο θαη ζηνπο 25 C ίζε κε 18 βδνκάδεο. Να εθηηκεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 31 C. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 50 C ίζε κε 2 βδνκάδεο θαη ζηνπο 20 C ίζε κε 32 βδνκάδεο. Να εθηηκεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 35 C. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 45 C ίζε κε 4 βδνκάδεο θαη ζηνπο 25 C ίζε κε 25 βδνκάδεο. Να εθηηκεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 20 C. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 45 C ίζε κε 3 βδνκάδεο θαη ζηνπο 25 C ίζε κε 48 βδνκάδεο. Να εθηηκεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 20 C. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 45 C ίζε κε 4 βδνκάδεο θαη ζηνπο 35 C ίζε κε 14 βδνκάδεο. Να εθηηκεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 20 C. Γηα θάπνην πξντφλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο 40 C ίζε κε 3 βδνκάδεο. Να ππνινγηζηεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο ζηνπο 20 C αλ ε θχξηα αληίδξαζε πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ πξντφληνο έρεη Q 10 = 4. Γηα πνηα ηξφθηκα εθαξκφδεηαη ε επηηαρπλζείζα δνθηκαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηάξθεηαο δσήο (ASLT); Πνηα είλαη ε βαζηθή αξρή επί ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ε κέζνδνο; Είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ ASLT αθξηβή; Γηα ηα παξαθάησ ηξφθηκα πνηνο λνκίδεηε φηη είλαη ν θχξηνο (ή νη θχξηνη) κεραληζκφο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ θηάλνπλ ζην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο; α. παηαηάθηα ηζηπο ζε πιαζηηθφ ζαθίδην, β. ρπκφο ηνκάηαο ζε ιαθθαξηζκέλν ιεπθνζηδεξφ θνπηί, γ. ρπκφο πνξηνθαιηνχ ζε ραξηνλέλην θνπηί αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο, δ. αλαςπθηηθφ κε αλζξαθηθφ ζε πιαζηηθή θηάιε απφ ΡΕΣ, ε. ειαηφιαδν ζε πιαζηηθή θηάιε απφ ΡΕΣ. Αλαθέξαηε ηη είδνπο πξνζηαζία πξέπεη λα πξνζθέξεη ε ζπζθεπαζία ζηα βξψζηκα έιαηα. Πνηα είλαη ηα ηξία ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα ζπζθεπαζίαο γηα ηα βξψζηκα έιαηα; Πξνζθέξνπλ απηά ηελ απαηηνχκελε πξνζηαζία ζην πξντφλ; ηηο ΗΠΑ γηα ηελ ζπζθεπαζία ηνπ νυπού κνζραξίζηνπ θξέαηνο πνπ πξννξίδεηαη λα πσιεζεί ζηα super markets ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο boxed beef πνπ έρεη σο αθνινχζσο. ην ζθαγείν κεγάια θνκκάηηα θξέαηνο (2-9 kg) ζπζθεπάδνληαη ππφ θελφ ζε ζαθνχιεο απφ laminate λάυινλ/πνιπαηζπιέλην. Σν έηζη ζπζθεπαζκέλν θξέαο πάληνηε ππφ ςχμε κεηαθέξεηαη ζηα super markets. ηα super markets ην θξέαο θφβεηαη ζε κηθξά θνκκάηηα (0,25-1 kg) θαη ην θάζε θνκκάηη ηνπνζεηείηαη ζε δίζθν απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξφιην θαη θαιχπηεηαη απφ πάλσ κε κεκβξάλε απφ εηδηθήο ζχλζεζεο πιαζηηθνπνηεκέλν PVC. ηελ ζπλέρεηα απηέο νη ζπζθεπαζίεο ιηαληθήο πψιεζεο εθηίζεληαη ζε αλνηρηά ςπγεία ζην super market γηα λα αγνξαζζνχλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα πνην ιφγν γίλεηαη ε ζπζθεπαζία ησλ κεγάισλ θνκκαηηψλ ηνπ θξέαηνο ππφ θελφ; θαη γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη laminate απφ λάυινλ/πνιπαηζπιέλην; Εμεγήζηε. Γηαηί ε κεκβξάλε απφ PVC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ιηαληθήο πψιεζεο πξέπεη λα έρεη κεγάιε δηαπεξαηφηεηα ζην Ο 2 ; Εμεγήζηε. 8

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα Καινοτομία Ποιότητα Ζωής 31 Μαΐου 2013

Τρόφιμα Καινοτομία Ποιότητα Ζωής 31 Μαΐου 2013 31 Μαΐου 2013 «Καινοτόμα προϊόντα στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων» Εισηγητής Δρ. Λευτέρης Τουρασανίδης, μέλος ΔΣ του ΣΥΒΙΠΥΣ και R&D manager της Α.Χατζόπουλος Α.Ε. Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Τι οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Καθηγητής Συσκευασίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. Αθήνας 1 Ορισμοί Συσκευασία τροφίμων: αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Security Doors by ETEM

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Security Doors by ETEM Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Security Doors by ETEM Ο παρών τιµοκατάλογος αντικαθιστά κάθε προηγούµενο. Οι αναγραφόµενες τιµές πώλησης δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Σουρωτή... ένα με τη ζωή!

Κατάλογος Προϊόντων. Σουρωτή... ένα με τη ζωή! Κατάλογος Προϊόντων Σουρωτή... ένα με τη ζωή! ΣΟΥΡΩΤΗ Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό Φιάλη Γυάλινη 250ml Πράσινη Επιστρεφόμενη Διατίθεται σε Πλαστικό Κιβώτιο 24 Φιαλών Φιάλη Γυάλινη 750ml Πράσινη Επιστρεφόμενη

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου

Μάθημα 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου Μάθημα 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Χρήστος Παπακωνσταντίνου Συνθετα Υλικά Τα υλικά που παράγονται με σύνθεση δυο ή περισσότερων υλικών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το νέο «σύνθετο» εννιά υλικό να έχει «καλύτερες»

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 1 από 15. ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων

ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 1 από 15. ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 1 από 15 ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ρ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ Ε. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ασηπτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενες & Τροποποιηµένες Ατµόσφαιρες

Ελεγχόµενες & Τροποποιηµένες Ατµόσφαιρες Ορισµοί Ελεγχόµενες & Τροποποιηµένες Ατµόσφαιρες Μαζί µε τη χαµηλή θερµοκρασία και τον έλεγχο της σχετικής υγρασίας, αν µεταβληθεί η σύνθεση της ατµοσφαίρας του αποθηκευτικού χώρου, είναι δυνατόν να επιµηκυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Επένδυση! CHALLENGES IN PACKAGING OFFICIAL NEWS REPORT OCTOBER 2014. Αυτόµατη Ροµποτική Γραµµή, AutoCON.

Νέα Επένδυση! CHALLENGES IN PACKAGING OFFICIAL NEWS REPORT OCTOBER 2014. Αυτόµατη Ροµποτική Γραµµή, AutoCON. CHALLENGES IN PACKAGING OFFICIAL NEWS REPORT OCTOBER 2014 Νέα Επένδυση! Αυτόµατη Ροµποτική Γραµµή, AutoCON. Βασικές Οδηγίες Προεκτυπωτικού Σταδίου ΒαθυτυπικήςΤεχνολογίας Εκτύπωσης Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ 2000 / OV 160x90+60 1781-245-00 VS 004 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1781-102-00 3000/OV 210x103+45+45 1781-350-00 1950 / OV 145x80+50 1781-190-00 42 2400 / IP 180x103+60 1781-270-00 ΞΥΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών

ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών 2013 ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακές Ασκήσεις Διδάσκουσα: Δρ. Θεοδώρα Κρασιά-Χριστοφόρου krasia@ucy.ac.cy Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Thermophysical Properties of Materials For Nuclear Engineering: A Tutorial and Collection of Data

Thermophysical Properties of Materials For Nuclear Engineering: A Tutorial and Collection of Data Thermophysical Properties of Materials For Nuclear Engineering: A Tutorial and Collection of Data INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY VIENNA 2008 The originating Section of this publication in the IAEA

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline

Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline Τιμοκατάλογος Προϊόντων 2012-2013 Geberit Whiteline Ισχύει από 1 Απριλίου 2012 Χρωματολόγιο GEBERIT Xρώμα 11 10 CG DK white alpine DW bahama beige EP manhattan FB edelwhite FR jet black RAL 9005 KQ pergamon

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα