350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΑΝ ΑΡ ΤΗ ΤΕ Α ΣΤΟ ΔΙ ΑΔΙ ΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Π/Υ Τηλ.: Φ.831/ΑΔ.85/448 Σ.200 Σέδες, 5 Φεβ 2015 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλω σης Ενδιαφέ ροντ ος υπ αριθμ. 1/2015 με τη Λήψ η Ε νσφ ράγιστω ν Προσφορώ ν για τ ην Προμήθεια Εκατόν Εξήντα (160) Σακιδίων BERGIN (Σακίδια) Παραλλαγής προς Κάλυψ η Ανα γκ ώ ν τ ης 350 ΠΚΒ. ΣΥΝΟΠΤΙΚ Α ΣΤΟΙΧΕΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 350 ΠΚΒ/ΟΙΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 350 ΠΚΒ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ CPV ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ% ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ε.Φ , Π/Υ Π.Α. 2015, ΚΑΕ ΑΑΥ: ,00 6,2476% επί της αρχικής προ ΦΠΑ αξίας (οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στη τιμή της προσφοράς) Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το Ν.4172/13, άρθρο 64 φόρος εισοδήματος, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 09:00. Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14:00.

2 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 350 ΠΚΒ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΕΔΕΣ,ΘΕΡΜΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί άμεσα, με την υπογραφή του Συμφωνητικού. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 350 ΠΚΒ Αεροπορική Βάση Σέδες, Θέρμη Θεσσαλονίκης, ΤΚ , με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της αποσφράγισης των προσφορών, με δικαίωμα της Υπηρεσίας παράτασης τους για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 περί «Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». β. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». γ. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκετροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3871/10. δ. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4210/13. ε. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 περί «Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4038/12 και του Ν.4250/14. ζ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». η. Την υπ αριθμ. Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β 2300) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». θ. Την υπ αριθμ /739/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1291), με την οποία καθορίζεται ότι το όριο για τη σύναψη συμφωνητικών

3 του Δημοσίου, που αφορούν στη προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων είναι για δαπάνες από 2.500,00 και άνω με ΦΠΑ. ι. Την Φ.831/ΑΔ /Σ.363/ /ΓΕΑ/Δ6 διαταγή, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες λήψης προσφορών για δαπάνες ποσού 3.000,01 (χωρίς ΦΠΑ) έως ,00 (χωρίς ΦΠΑ). ια. Την Φ.812/ΑΔ /Σ.95/ /ΓΕΑ/Δ6/3α διαταγή μεταβίβασης πιστώσεων σε βάρος του Κρατικού Π/Υ. ιβ. Την υπ αριθμ 1449/ΩΙΤΨ6-6ΛΘ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) της Μονάδος με τον αντίστοιχο ΑΔΑ σε βάρος ΚΑΕ 1424 «Προμήθεια Κάθε Είδους Υλικών Εξάρτησης και Αλεξιπτωτών». Καλούμε 2. Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να καταθέσουν έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια υλικών ως συνημμένης προσφοράς προς κάλυψη αναγκών της 350 ΠΚΒ. 3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό 5.600,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων). 4. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα διενεργηθεί την 12 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο γραφείο της Διαχείρισης Δαπανών του Τμήματος Οικονομικού. 5. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν τους φακέλους προσφοράς τους, καταθέτοντάς τους στην Κεντρική Γραμματεία της 350 ΠΚΒ (Αεροπορική Βάση Σέδες) Θέρμη ΤΚ , τηλ.: ,5043 ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courrier ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής αγορών. Απαραίτητη, όμως προϋπόθεση, αποτελεί ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την 11 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία, μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την επιτροπή αγορών της 350 ΠΚΒ. 8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με τη προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

4 9. Mε τον ανάδοχο θα υπογραφεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό, σύμφωνα με το σχέδιο του Παραρτήματος «Β». 10. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται ως ακολούθως: α. Σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας μας, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30-14:00. β. Σε ηλεκτρονική μορφή από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www. haf.gr) και τον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στο διαδίκτυο. 11. Για πληροφορίες όσον αφορά στα παραρτήματα της παρούσας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος τηλ.: , αρμόδιος Υπσγός (Ο) Καλογιάννης Απόστολος, ενώ για ερωτήματα επί των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: , αρμόδιος Ασμχος (Ε) Στερνάς Αθανάσιος. Για τον απουσιάζοντα Δκτη Σμχος (Ι) Κιτρινάκης Αλ. Υπδιοικητής Ακριβές Αντίγραφο Η Γραμματέας 350 ΠΚΒ Μαυροφρύδου Σοφ. Μ.Υ. Β ΚΛ/Δ-Λ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Απ ο δέ κτ ες για Ε νέ ργεια : 350 ΠΚΒ/ΤΜ.ΟΙΚ. Απ ο δέ κτ ες για Πληροφορία Π ΑΡ ΑΡ ΤΗ Μ ΑΤ Α «Α»: Οικονομική Προσφορά. «B»: Σχέδιο Συμφωνητικού προς υπογραφή.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» Στη Φ.831./ΑΔ.85/448/Σ ΠΚΒ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Π/Υ Σέδες, 5 Φεβ 15 Επωνυμία Προμηθευτή ΑΦΜ Στοιχεία Επικοινωνίας ΙΒΑΝ Λογαριασμού Τράπεζας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡ Α Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. ΣΑΚΙΔΙΑ BERGIN (ΣΑΚΙΔΙΑ) ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ 160 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ σε χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (...%) ΣΥΝΟΛΟ (Υπογραφή-Σφραγίδα Συμμετέχοντα) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ποσοστού 6,2476% και η παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος ποσοστού 4%, ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση. 2. Ο μειοδότης βαρύνεται με μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα.

6 3. Η ισχύς της προσφοράς είναι. ( ) ημέρες. Ακριβές Αντίγραφο Ο ΕOY Η Γραμματέας 350 ΠΚΒ Επγός (Ο) Κωνσταντίνου Στ Μαυροφρύδου Σοφ. Μ.Υ. Β ΚΛ/Δ-Λ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» Στη Φ.831/ΑΔ.85/448/Σ ΠΚΒ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Π/Υ Σέδες, 5 Φεβ 15 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.../2015 Για την προμήθεια Σακιδίων BERGIN (Σακίδια) Παραλλαγής ως παράρτημα «Α» της παρούσας, προς κάλυψη αναγκών της 350 ΠΚΒ. 1. Στο Σέδες σήμερα./ /2015 μεταξύ των παρακάτω υπογεγραμμένων: α. Του Σμχου (Ι) Κομιανού Στέφανου, ως εκπρόσωπο της Π.Α. σύμφωνα με τη. απόφαση. β. Του αναδόχου προμηθευτή, η οποία εδρεύει επί της οδού,., Τ.Κ..., τηλ.:. ΑΦΜ:., ΔΟΥ:.., ο οποίος εκπροσωπείται από τον/την κ. με ΑΔΤ., κάτοικο.,διεύθυνση:., τηλ.: Συμφωνήθηκε η προμήθεια υλικών, ως ακολούθως: Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. ΣΑΚΙΔΙΑ BERGIN (ΣΑΚΙΔΙΑ) ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ 160 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ σε χωρίς ΦΠΑ Φ.Π.Α..% ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2. Eργοστάσιο Κατασκευής: Χώρα Προέλευσης:. 3. Τόπος-χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις εγκαταστάσεις της 350 ΠΚΒ το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη του παρόντος.

8 4. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Λάρισας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τιμολογίου και αφού έχει προηγηθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας, με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: α. Τιμολόγιο του προμηθευτή. β. Αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του προμηθευτή. γ. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών από την αρμόδια ορισμένη επιτροπή. δ. Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών ως περιουσία της Π.Α. ε. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο. στ. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Ν.2065/ Εγγυήσεις: Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής ποιότητας των προσφερόμενων ειδών. 6. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, υπολογιζόμενες επί της αρχικής, προ ΦΠΑ, αξίας: α. Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3981/59. β. Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 398/74. γ. Υπέρ Χαρτοσήμου 0,144%, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43. δ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 0,10%, σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/12. ε. Χαρτόσημο 3%, επί της παραπάνω κράτησης. στ. ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 7. Επιπρόσθετα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος με συντελεστή 4% για την πώληση υλικών, υπολογιζόμενος στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των προαναφερθέντων κρατήσεων από την αρχική, προ ΦΠΑ, αξία του τιμολογίου. Η Μονάδα θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρου φόρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης του Αναδόχου στην οικεία ΔΟΥ. 8. Η προμήθεια θα γίνει με βάση τους όρους του παρόντος και τη προσφορά του προμηθευτή, ως το Παράρτημα «Α» του παρόντος.

9 9. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους του συμφωνητικού, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/95, των άρθρων του Ν. 2362/95 και του ΠΔ 118/ Ο ανάδοχος αποδέχεται τους όρους του παρόντος, ονομαστικού ποσού ( ). Ο Διοικητής ΟΙ ΣΥΜΒ ΑΛ ΛΟ ΜΕΝΟ Ι Ο Ανάδοχος Ο Ακριβές Αντίγραφο ΕOY Η Γραμματέας 350 ΠΚΒ Επγός (Ο) Κωνσταντίνου Στ Μαυροφρύδου Σοφ. Μ.Υ. Β ΚΛ/Δ-Λ

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα