ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :33:23 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των σχολικών επιτροπών α βάθµιας εκπαίδευσης του ήµου Χαλανδρίου, (3η, 4η, 5η, 6η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 17η, 21η, 25η) Συγχώνευση των σχολικών επιτροπών β βάθµιας εκπαίδευσης του ήµου Χαλανδρίου, (1η, 2η, 4η, 7η, 8η, 9η, 16η, 18η, 19η, 20η, 22η, 23η, 24η) Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας Εκ παίδευσης ήµου Καλυµνίων Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Καλυµνίων Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων του ήµου: α) η µοσθένειος Βιβλιοθήκη, β) ηµοσθένειος Φιλαρ µονική, γ) ηµοτική Χορωδία ήµου Παιανίας, δ) Αθλητικός Οργανισµός ήµου Παιανίας, ε) Πνευ µατικό Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Γλυκών Νερών και στ) Οργανισµός Άθλησης και Νεολαίας ήµου Γλυκών Νερών σε ένα φορέα µε τίτλο «Πολιτιστι κός Αθλητικός Οργανισµός ήµου Παιανίας»... 5 Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων του ήµου: α) ηµο τικός Παιδικός Σταθµός ήµου Παιανίας, β) ηµο τικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Παιανίας, γ) Κ.Α.Π.Η. ήµου Παιανίας, δ) Κέντρο Ανοικτής Προ στασίας Ηλικιωµένων ήµου Γλυκών Νερών και ε) Α ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Γλυκών Νε ρών σε ένα φορέα µε τίτλο «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ήµου Παιανίας» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 73 (1) Συγχώνευση των σχολικών επιτροπών α βάθµιας εκπαί δευσης του ήµου Χαλανδρίου, (3η, 4η, 5η, 6η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 17η, 21η, 25η). ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10, το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 20, παρ. 4.6 του Ν. 3731/2008 και το άρθρο 243 του Ν. 3463/ ) Την υπ αριθµ. 8440/ απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών (Καθορισµός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών). 3) Την υπ αριθµ /13495/ απόφαση, του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, ελέγχου νοµιµότητας της αριθµ 73/2011 απόφασης του.σ. Χαλανδρίου, αποφασίζουµε: Συγχωνεύουµε τις σχολικές επιτροπές α βάθµιας εκ παίδευσης ήµου Χαλανδρίου: 3η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 141/ /10 4η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 141/92 5η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 141/ /09 743/10 6η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 141/ /10 10η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 141/ /09 11η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 141/ /09 12η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 141/92 252/ /09 13η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 252/ /09 14η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 252/ /10 15η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 253/ /09 17η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 253/ /09 21η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 476/95 679/10 25η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 1865/09 Συστήνουµε νέο Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ως εξής: Άρθρο 1 Επωνυµία του Νοµικού Προσώπου: Σχολική Επιτροπή Α βαθµιας Εκπαίδευσης ήµου Χαλανδρίου Άρθρο 2 Σκοπός του Νοµικού Προσώπου: Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρµανσης, φωτι σµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιµων υλικών κλπ. Η εκτέλεση µικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων. Η αποκατάσταση φθορών και ζηµιών επίπλων, εξοπλι σµού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφο διασµός της σχολικής µονάδας µε έπιπλα και σκεύη, µε

2 20708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά µε όλα τα µέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και γενικότερα η λήψη όλων των µέτρων που κρίνονται ανα γκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της. Άρθρο 3 ιοίκηση: Το εν λόγω Νοµικό Πρόσωπο θα είναι 15µελές και το ιοικητικό Συµβούλιο θα απαρτίζεται από: 1. Tον ήµαρχο ως Πρόεδρο ή έναν ηµοτικό Σύµβου λο που ορίζεται από την πλειοψηφία. 2. ύο ιευθυντές (εκ των πέντε αρχαιοτέρων), των σχολικών µονάδων α /βθµιας εκπαίδευσης. 3. Ένα εκπρόσωπο της ένωσης γονέων α /θµιας εκ παίδευσης. 4. Επτά ηµοτικοί Σύµβουλοι εκ των οποίων τέσσερις ορίζονται από την µειοψηφία. Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί ηµοτικών Συµβούλων να ορίσει ως εκπροσώπους της δηµότες ή κατοίκους. 5. Τέσσερις δηµότες ή κατοίκους. Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέµατα τα οποία αφορούν συγκεκριµένη σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου, µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των δηµοτών. Άρθρο 4 Πόροι του Νοµικού Προσώπου: Τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπή προέρχονται: α) Από τις επιχορηγήσεις του ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. α και β του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 το ύψος της οποίας θα καθορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κάθε έτος και θα προβλέπεται στον προϋπολογισµό. β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόµιµη πηγή. Άρθρο 5 Περιουσία του Νοµικού Προσώπου: Στο νέο Νοµικό Πρόσωπο θα µεταβιβαστεί τυχόν κινη τή ή ακίνητη περιουσία που κατέχουν σήµερα τα Νοµικά Πρόσωπα που συγχωνεύονται. Εκπροσώπηση του Νοµικού Προσώπου: Το εν λόγω νοµικό πρόσωπο θα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. Κάλυψη δαπανών του Νοµικού προσώπου Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. εξόδων του Προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2011, ύψους ,71 (προέρχεται από κατανοµές ΥΠ.Ε.Σ.). Για τα επόµενα οικονοµικά έτη, το ύψος της δαπάνης θα καθορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κάθε φορά. Τα λοιπά θέµατα διοίκησης καθορίζονται από το άρ θρο 240 του ΚΚ και 243 του Ν. 3463/06 Χαλάνδρι, 1 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος ηµοτικού συµβουλίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Αριθµ. 74 (2) Συγχώνευση των σχολικών επιτροπών β βάθµιας εκ παίδευσης του ήµου Χαλανδρίου, (1η, 2η, 4η, 7η, 8η, 9η, 16η, 18η, 19η, 20η, 22η, 23η, 24η). ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10, το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 20, παρ. 4.6 του Ν. 3731/2008 και το άρθρο 243 του Ν. 3463/ ) Την υπ αριθµ. 8440/ απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών (Καθορισµός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών). 3) Την υπ αριθµ /17523/ απόφαση, του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, ελέγχου νοµιµότητας της αριθµ 74/2011 απόφασης του.σ. Χαλανδρίου, αποφασίζουµε: Συγχωνεύουµε τις σχολικές επιτροπές β βάθµιας εκ παίδευσης ήµου Χαλανδρίου: 1η σχολική επιτροπή 2η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 253/ /10 ΦΕΚ 252/ /10 4η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 141/92 252/92 7η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 273/ /10 8η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 141/ /10 9η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 141/ /09 16η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 253/ /10 18η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 241/ /09 19η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 828/ /10 20η σχολική επιτροπή 22η σχολική επιτροπή 23η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 828/ /09 ΦΕΚ 691/04 743/10 ΦΕΚ 634/04 743/10 24η σχολική επιτροπή ΦΕΚ 1865/09 Συστήνουµε νέο Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ως εξής: Άρθρο 1 Επωνυµία του Νοµικού Προσώπου: Σχολική Επιτροπή Β βαθµιας Εκπαίδευσης ήµου Χαλανδρίου Άρθρο 2 Σκοπός του Νοµικού Προσώπου: Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λει τουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιµων υλικών κλπ. Η εκτέλεση µικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων. Η αποκατάσταση φθορών και ζηµιών επίπλων, εξοπλι σµού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφο διασµός της σχολικής µονάδας µε έπιπλα και σκεύη, µε βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά µε όλα τα µέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και γενικότερα η λήψη όλων των µέτρων που κρίνονται ανα γκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 ιοίκηση: Το εν λόγω Νοµικό Πρόσωπο θα είναι 15µελές και το ιοικητικό Συµβούλιο θα απαρτίζεται από: 1. Tον ήµαρχο ως Πρόεδρο ή έναν ηµοτικό Σύµβου λο που ορίζεται από την πλειοψηφία. 2. ύο ιευθυντές (εκ των πέντε αρχαιοτέρων), των σχολικών µονάδων β /βθµιας εκπαίδευσης. 3. Ένα εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων της β /θµιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας. 4. Ένα εκπρόσωπο της ένωσης γονέων β /θµιας εκ παίδευσης. 5. Επτά ηµοτικοί Σύµβουλοι εκ των οποίων τρεις ορίζονται από την µειοψηφία. Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί ηµοτικών Συµβούλων να ορίσει ως εκπροσώπους της δηµότες ή κατοίκους. 6. Τρεις δηµότες ή κατοίκους. Άρθρο 4 Πόροι του Νοµικού Προσώπου Τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής προέρχονται: α) Από τις επιχορηγήσεις του ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. α και β του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 το ύψος της οποίας θα καθορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κάθε έτος και θα προβλέπεται στον προϋπολογισµό. β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόµιµη πηγή. Άρθρο 5 Περιουσία του Νοµικού Προσώπου: Στο νέο Νοµικό Πρόσωπο θα µεταβιβαστεί τυχόν κινη τή ή ακίνητη περιουσία που κατέχουν σήµερα τα Νοµικά Πρόσωπα που συγχωνεύονται. Εκπροσώπηση του Νοµικού Προσώπου: Το εν λόγω νοµικό πρόσωπο θα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. Κάλυψη δαπανών του Νοµικού προσώπου Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. εξόδων του Προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2011, ύψους ,71 (προέρχεται από κατανοµές ΥΠ.Ε.Σ.). Για τα επόµενα οικονοµικά έτη το ύψος της δαπάνης θα καθορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κάθε φορά. Τα λοιπά θέµατα διοίκησης καθορίζονται από το άρ θρο 240 του ΚΚ και 243 του Ν.3463/06 και του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 του ΚΚ. Κυβερνησεως. Χαλάνδρι, 1 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος ηµοτικού συµβουλίου ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ F Αριθ /62 (3) Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Καλυµνίων. ΤO ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω µένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.α ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (Κ Κ). 2. Την εγκύκλιο 59/74596/ ΥΠ.ΕΣ.ΑΗ.. 3. Την εγκύκλιο 11/ ΥΠ.ΕΣ.ΑΗ.. 4. Την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.ΑΗ / (ΦΕΚ Β 318/ ). 5. Την αριθµ. 2027/ απόφαση του Γενικού Γραµ µατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου περί ελέγχου νοµιµότητας της υπ αριθµ. 62/2011 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καλυµνίων, αποφασίζουµε: Συγχωνεύουµε τα Νοµικά Πρόσωπα: 1. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Άργους Καλύµνου (ΦΕΚ Β 1582/ ) 2. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πανόρµου Καλύ µνου (ΦΕΚ Β 14/ ) 3. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Βαθύ Καλύµνου (ΦΕΚ Β 216/ ) 4. Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Κα 5. Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Κα 6. Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Κα 7. Σχολική Επιτροπή 4ου και 6ου Νηπιαγωγείου Πόλε ως Κα 8. Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Κα 9. Σχολική Επιτροπή 7ου και 8ου Νηπιαγωγείου Πόλε ως Καλύµνου (ΦΕΚ 390/ και 752/ ) 10. Σχολική Επιτροπή Ειδικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Καλύµνου (ΦΕΚ Β 428/ ) 11. Σχολική Επιτροπή 1ου ηµοτικού και 1ου Νηπιαγω γείου Χώρας Κα 12. Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Χώρας Κα 13. Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Χώρας Κα λύµνου (ΦΕΚ Β 692/ ) 14. Σχολική Επιτροπή 2ου ηµοτικού Σχολείου Χώρας Καλύµνου (ΦΕΚ Α 110/ ) 15. Σχολική Επιτροπή ηµοτικού Σχολείου Βαθύ Κα λύµνου (ΦΕΚ Α 110/ ) 16. Σχολική Επιτροπή ηµοτικού Σχολείου Πανόρµου Καλύµνου (ΦΕΚ Β 14/ ) 17. Σχολική Επιτροπή ηµοτικού Σχολείου Άργους Καλύµνου (ΦΕΚ Α 110/ ) 18. Σχολική Επιτροπή ηµοτικού Σχολείου Τελένδου Καλύµνου (ΦΕΚ Α 110/ ) 19. Σχολική Επιτροπή 1ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Κα 20. Σχολική Επιτροπή 2ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Κα 21. Σχολική Επιτροπή 3ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Κα 22. Σχολική Επιτροπή 4ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύµνου (ΦΕΚ Α 110/ ) 23. Σχολική Επιτροπή 5ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύµνου (ΦΕΚ Β 428/ ) 24. Σχολική Επιτροπή 6ου ηµοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύµνου (ΦΕΚ Β 657/ ). Συστήνουµε νέο Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ως εξής: 1. ΟΝΟΜΑ: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Καλυµνίων»

4 20710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 2. ΣΚΟΠΟΣ: του Νοµικού Προσώπου είναι: Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκπαί δευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της δι ατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.), η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλι σµού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µο νάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόµου. (άρθρο 243 του Ν.3463/06) 3. ΙΟΙΚΗΣΗ: του νέου Νοµικού Προσώπου: Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ιοι κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη, ως εξής: Τον εκάστοτε ήµαρχο, ως Πρόεδρο ή δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας ύο (2) ηµοτικούς Συµβούλους, από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου Τέσσερις (4) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Έναν εκπρόσωπο (1) της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν εκ πρόσωπο των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας πρωτο βάθµιας εκπαίδευσης Έναν (1) δηµότη ή κάτοικο µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Τον εκάστοτε Σχολικό Σύµβουλο Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου ασκάλων Έναν (1) άσκαλο Έναν (1) Νηπιαγωγό Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ακο λουθεί τη θητεία του ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε την εγκατάσταση του νέου ιοικητικού Συµβουλίου. Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης του ηµο τικού Συµβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των µελών των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται (άρθρο 103 π. 4 του Ν.3852/10). 4. ΠΟΡΟΙ: του Ν.Π.. είναι: α) Από τις επιχορηγήσεις των ήµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόµιµη πηγή. 5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτρο πών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά πρόσωπα. Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής. Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί ζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ καλείται καµία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋ πολογισµού του ήµου. Κάλυµνος 17 Ιουνίου 2011 Ο Πρόεδρος ηµοτικού Συµβουλίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ F Αριθ /53 (4) Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Καλυµνίων. ΤO ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.α ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του Ν. 3463/2006 (Κ Κ). 2. Την εγκύκλιο 59/74596/ ΥΠ.ΕΣ.ΑΗ.. 3. Την εγκύκλιο 11/ ΥΠ.ΕΣ.ΑΗ.. 4. Την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.ΑΗ / (ΦΕΚ Β 318/ ). 5. Την αριθµ. 1805/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου περί ελέγχου νοµιµότητας της υπ αριθµ. 53/2011 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καλυµνίων, αποφασί ζουµε: Συγχωνεύουµε τα Νοµικά Πρόσωπα: α. Σχολική Επιτροπή Νικηφορείου 1ου Γυµνασίου Καλύµνου και Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) (ΦΕΚ Β 1665/ ) β. Σχολική Επιτροπή 2ου Γυµνασίου Καλύµνου (ΦΕΚ Β 216/ ) γ. Σχολική Επιτροπή 3ου Γυµνασίου Καλύµνου (ΦΕΚ Β 255/ ) δ. Σχολική Επιτροπή Εσπερινού Γυµνασίου Καλύµνου (ΦΕΚ Β 613/ ) ε. Σχολική Επιτροπή 1ου Λυκείου Καλύµνου (ΦΕΚ Β 216/ ) στ. Σχολική Επιτροπή 2ου Λυκείου Καλύµνου (ΦΕΚ Β 217/ ζ. Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ ΙΕΚ Καλύµνου (ΦΕΚ Β 217/ όπως τροποποιήθηκε µε τα ΦΕΚ Β 1449/ και ΦΕΚ Β 1379/ ) Συστήνουµε νέο Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ως εξής: 1. ΟΝΟΜΑ: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ σης ήµου Καλυµνίων».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΣΚΟΠΟΣ: του Νοµικού Προσώπου είναι: Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθµιας εκ παίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.), η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλι σµού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µο νάδων, ή των αρµοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόµου. (άρθρο 243 του Ν.3463/06) 3. ΙΟΙΚΗΣΗ: του νέου Νοµικού Προσώπου: Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ιοι κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη, ως εξής: Τον εκάστοτε ήµαρχο, ως Πρόεδρο ή δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας ύο (2) ηµοτικούς Συµβούλους, από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου Τέσσερις (4) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υο (2) εκπρόσωπους της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, δύο (2) εκ προσώπους των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας δευτερο βάθµιας εκπαίδευσης Ένα (1) εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας. Έναν (1) δηµότη ή κάτοικο µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Τον εκάστοτε προϊστάµενο του 2ου Γραφείου Β θµιας Εκπαίδευσης Έναν (1) εκπρόσωπο της Β ΕΛΜΕ Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ακο λουθεί τη θητεία του ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε την εγκατάσταση του νέου ιοικητικού Συµβουλίου. Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης του ηµο τικού Συµβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των µελών των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται (άρθρο 103 π. 4 του Ν.3852/10). 4. ΠΟΡΟΙ: του Ν.Π.. είναι: α) Από τις επιχορηγήσεις των ήµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. ε) Από κάθε άλλη νόµιµη πηγή. 5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτρο πών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά πρόσωπα. Το µόνιµο προσωπικό, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νοµικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση εργασίας και έµµισθης εντολής. Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νοµικό πρόσωπο που δηµιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαι τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ καλείται καµία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋ πολογισµού του ήµου. Κάλυµνος 17 Ιουνίου 2011 Ο Πρόεδρος ηµοτικού Συµβουλίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ F Αριθµ. απόφ. 92/2011 (5) Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων του ήµου: α) ηµο σθένειος Βιβλιοθήκη, β) ηµοσθένειος Φιλαρµονική, γ) ηµοτική Χορωδία ήµου Παιανίας, δ) Αθλητικός Οργανισµός ήµου Παιανίας, ε) Πνευµατικό Πολιτι στικό Κέντρο ήµου Γλυκών Νερών και στ) Οργανι σµός Άθλησης και Νεολαίας ήµου Γλυκών Νερών σε ένα φορέα µε τίτλο «Πολιτιστικός Αθλητικός Ορ γανισµός ήµου Παιανίας». ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.α ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ..Κ.) 2) Την υπ αριθµ /17121/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ανατολικής Αττικής περί ελέγχου νοµιµότητας της υπ αριθµ. 92/2011 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παιανίας, αποφασίζουµε: Α) Συγχωνεύουµε τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ι καίου µε την επωνυµία: «ηµοσθένειος Βιβλιοθήκη» το οποίο συστάθηκε µε το υπ αριθ. 176/Α / ΦΕΚ και τροποποιήθηκε µε το υπ αριθµ. 1175/Β / ΦΕΚ. «ηµοσθένειος Φιλαρµονική» το οποίο συστάθηκε µε το υπ αριθ. 115/Α / ΦΕΚ και τροποποιήθηκε µε το υπ αριθµ. 1175/Β / ΦΕΚ. «ηµοτική Χορωδία ήµου Παιανίας» το οποίο συ στάθηκε µε το υπ αριθ. 650/Β / ΦΕΚ και τρο ποποιήθηκε µε το υπ αριθµ. 1175/Β / ΦΕΚ. «Αθλητικός Οργανισµός ήµου Παιανίας» το οποίο συστάθηκε µε το υπ αριθ. 545/Β / ΦΕΚ και τρο ποποιήθηκε µε το υπ αριθµ. 1199/Β / ΦΕΚ. «Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Γλυκών Νερών» το οποίο συστάθηκε µε το υπ αριθ. 928/Β / ΦΕΚ και τροποποιήθηκε µε το 1264/Β / ΦΕΚ. «Οργανισµός Άθλησης και Νεολαίας ήµου Γλυκών Νερών» το οποίο συστάθηκε µε το υπ αριθ. 1020/Β / ΦΕΚ και τροποποιήθηκε µε το 1264/Β / ΦΕΚ. Β) Συστήνουµε νέο Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου στο ήµο Παιανίας ως εξής:

6 20712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 1) ΟΝΟΜΑ: «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισµός ήµου Παιανίας». 2) ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του νεοσύστατου µε την άνω συγχώνευση Νοµικού Προσώπου είναι: Η δηµιουργία και λειτουργία αθλητικών Κέντρων, γυµναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών, γυµναστικής και κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε άλλης εγκατάστασης, ώστε να καλύπτονται οι αυξηµένες ανά γκες των χρηστών των υπηρεσιών του ενιαίου φορέα. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητικού πνεύµα τος, της οµαδικότητας, της ευγενούς άµιλλας, µακριά από φανατισµούς, βίαιες πράξεις, ανταγωνισµούς και κερδοσκοπικούς στόχους. Η ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού ως κοινωνικής ανά γκης και εξασφάλιση της δυνατότητας σε όλους τους εν διαφερόµενους δηµότες και κατοίκους να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Η αναβάθµιση του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου, των σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων και της σωµατι κής και πνευµατικής υγείας των δηµοτών και κατοίκων. Η διάδοση µέσα από τον αθλητισµό, των δηµοκρα τικών παραδόσεων και φιλειρηνικών αισθηµάτων του λαού µας και η προώθηση µέσα από τους αθλητικούς αγώνες της φιλίας µεταξύ των λαών. Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η δη µιουργία δυνατοτήτων πνευµατικής ανόδου των δηµο τών, η οποία επιδιώκεται µε την οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού ψυχαγωγικού χαρακτήρα και η σύσταση τµηµάτων : Βιβλιοθήκης, Αθλητικού Τµήµατος, Χορευτι κού Τµήµατος, Κινηµατογραφικού Τµήµατος, Τµήµατος Μουσικής και Τραγουδιού, Θεατρικού Τµήµατος, Φω τογραφικού Τµήµατος, Φιλολογικού Οµίλου, Τµήµατος Λαογραφίας, Τµήµατος Νεολαίας κλπ. Η καλλιέργεια του πνεύµατος κοινωνικής συµµετο χής, αξιοποίησης του έµψυχου υλικού της πόλης µας και γενικά πολιτιστικής ανάπτυξης µέσα από την πολι τιστική του πολιτική και δράση. Η κατάρτιση πλήρους και άρτιας Φιλαρµονικής για την ψυχαγωγία των δηµοτών και κατοίκων και την εν γένει προαγωγή του µουσικού αισθήµατος και την δη µιουργία χορωδίας. Η προσφορά γνώσης, αρχών, αξιών, ηθών, εθίµων, µόρφωσης και επιµόρφωσης των πολιτών και γενικά παιδείας και πολιτισµού. Η συνεργασία µε όλους τους φορείς και παράγοντες (αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις κλπ), η λειτουργία επι τροπών γενικά για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ανάπτυξης. Η απασχόληση των παιδιών και των εφήβων σε πρό γραµµα δηµιουργικής απασχόλησης, η ενηµέρωση τους για τις σύγχρονες µεθόδους επιστήµης και τεχνολογίας σε συνεργασία µε άλλους φορείς, η συµµετοχή σε προγράµ µατα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και µεταφοράς τους σε ενδεδειγµένους χώρους για το σκοπό κλπ. Η µε την αιγίδα και εποπτεία του δήµου, δηµιουργία δυνατοτήτων πνευµατικής και εκπολιτιστικής προόδου των δηµοτών και κατοίκων και γενικά όλων των κατοί κων της πόλης, µε την διοργάνωση διαλέξεων, προβολή ταινιών επιστηµονικού και µορφωτικού περιεχοµένου, απαγγελιών, διεξαγωγή θεατρικών έργων και µορφω τικών παραστάσεων, οργάνωση εκθέσεων βιβλίου, ζω γραφικής, έργων τέχνης κλπ., δηµοσίων συζητήσεων και διαλέξεων πάνω σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και η πλήρης λειτουργία της βιβλιοθήκης και πινακοθήκης. Η φροντίδα του περιβάλλοντος µε τη λήψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών σε τοπικό, εθνικό ή διε θνές επίπεδο. Η ανάληψη δράσεων ώστε να δηµιουργήσει περιβαλ λοντική συνείδηση στους πολίτες του ήµου και τους χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου. Η διοργάνωση ηµερίδων, εκδροµών και περιηγήσεων για την αποτελεσµατικότερη και συχνότερη επαφή των χρηστών των υπηρεσιών του µε το φυσικό περιβάλλον και τα οφέλη που προκύπτουν από την προστασία του. Η ηµιουργία εθελοντικών οµάδων πληθυσµού για τη συνδροµή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, φυσι κών καταστροφών, φροντίδας του περιβάλλοντος. Η συνεργασία µε άλλα Ν.Π., Ο.Τ.Α., φορείς, συλλόγους κλπ στα πλαίσια όλων των παραπάνω σκοπών του. Ο «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισµός ήµου Παια νίας» για τη πραγµάτωση του σκοπού του: Μεριµνά για την συντήρηση όλων των εγκαταστά σεων και µέσων που έχει στην διάθεση του και την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση τους. Μεριµνά για τον εφοδιασµό του µε τα κατάλληλα µέσα και όργανα. Μεριµνά για τον προγραµµατισµό και εκτέλεση έρ γων υποδοµής. Μεριµνά για τον προγραµµατισµό, πραγµατοποίη ση και οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων πνευµατικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού, ψυχαγωγικού και γενικά πο λιτιστικού χαρακτήρα πχ. διαλέξεις, προβολές ταινιών επιστηµονικού, επιµορφωτικού, αθλητικού και ψυχαγω γικού χαρακτήρα, απαγγελίες, θεατρικά έργα, δηµόσιες συζητήσεις σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, εκθέσεις εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή άλλων ντοκου µέντων, µουσικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις λαογραφικού περιεχοµένου, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, εκδροµές, ξεναγήσεις, αθλητικές συναντήσεις, αγώνες κλπ. Μεριµνά για την λειτουργία δηµοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης οργανωµένης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και µε τις αντίστοιχες προς αυτήν εκδηλώσεις (εκθέσεις βιβλίου, παιδικό τµήµα, ανάγνωση ιστοριών και έκφραση, άλλες εκθέσεις, διαλέ ξεις κλπ) και Κέντρου Ν. Γενιάς και Νεολαίας κλπ. Μεριµνά και ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβου λιών από τους δηµότες και κατοίκους και οργάνωση τµηµάτων ερασιτεχνικής δηµιουργίας και µάθησης [ πχ. χορευτικά, µουσικά, χορωδιακά, θεατρικά, φιλολογικά, λογοτεχνικά, εικαστικά, αθλητικά, κινηµατογράφου και φωτογραφίας, ελληνικής παράδοσης, επικοινωνίας, πλη ροφορικής, οικογενειακού προγραµµατισµού κλπ. Μεριµνά ώστε κάθε τµήµα που θα δηµιουργείται, να εξοπλίζεται µε τα απαραίτητα µέσα και υλικά που απαιτούνται για την λειτουργία του. Μεριµνά για την δηµιουργία έργων υποδοµής που θα αφήσουν σφραγίδα συνέχειας και πολιτιστικής ανάπτυξης και παρέµβασης που θα ανεβάσουν το επίπεδο γνώσης, των αξιών και της καλλιέργειας του σώµατος και πνεύµατος. Μεριµνά ώστε τα Τµήµατα του να µπορούν να λαµ βάνουν µέρος σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε εκδηλώσεις µέσα στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο καθώς και σε διεθνείς εκδηλώσεις και ανταλλαγές. Μεριµνά για την συνεργασία µε άλλους τοπικούς ή ευρύτερου χαρακτήρα φορείς (σωµατεία, σχολεία, συλλόγους κλπ). Για την αναβάθµιση και ποιοτική λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Αθλητικού Ορ γανισµού ήµου Παιανίας µπορούν να συγκροτηθούν και τα κατωτέρω συµβουλευτικά γνωµοδοτικά όργανα:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) α) Πολιτιστικό Συµβούλιο β) Συµβούλιο Νέας Γενιάς γ) Καλλιτεχνικό Συµβούλιο δ) Αθλητικό Συµβούλιο ε) Συµβούλιο Περιβάλλοντος Για την πολύπλευρη βοήθεια και στήριξη των νέων δηµοτών και κατοίκων οργανώνονται και λειτουργούν Κέντρα Νεολαίας και Άθλησης. Μεριµνά για την παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των παραπάνω περιπτώσεων µε κάθε δυνατό τρόπο και δη µε εισήγηση σε κάθε αρµόδιο Οργανι σµό, φορέα ηµοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και συνεργασία µε εξειδικευµένους επιστηµονικούς φορείς. Μεριµνά για την διενέργεια εγκαίρων παραστάσεων, µελετών και προτάσεων προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την λήψη των νοµίµων και αναγκαίων κατά περίπτωση µέτρων. Μεριµνά για την διοργάνωση είτε µόνο του είτε σε συνεργασία µε άλλους φορείς οµιλιών, διαλέξεων προς διαφώτιση, ενηµέρωση για την σηµασία του πρασίνου, της ποιότητος ζωής κλπ. και προς ανάπτυξη της ανα γκαίας περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών. 3) ΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από 11 µελές ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από: Επτά (7) αιρετούς εκπροσώπους του ήµου ( ήµαρ χος ηµτοικοί Σύβµουλοι), εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Τέσσερα (4) µέλη, δηµότες ή κάτοικοι, τα οποία κατέχουν την ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία η οποία συνάδει µε τον σκοπό του Ν.Π.. ή είναι χρήστες των υπηρεσιών του. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων του Νοµικού Προσώπου σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο απασχο λήσει άνω των δέκα (10) εργαζοµένων, προτεινόµενοι από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων του Ν.Π. µε αντίστοιχη µείωση ενός εκ των δηµοτών ή κατοίκων. Η θητεία των µελών του ιοικητικού συµβουλίου ορί ζεται να είναι διετής για τη δηµοτική περίοδο και δύο και µισό έτη για τις δηµοτικές περιόδους από το Σεπτέµβριο του 2013 και έπειτα και λήγει µε την εγκατάσταση του νέου ιοικητικού Συµβουλίου. Λοιπά θέµατα διοίκησης ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του 3463/2006 (Κ Κ) όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. 4) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι: Η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευοµένων Νοµικών Προσώπων καθώς και κάθε άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα Νοµικά Πρόσωπα. 5) ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Νοµικού Προσώπου είναι: 1. Η ετήσια επιχορήγηση του ήµου Παιανίας ύψους ,00 ευρώ που θα προσαρµόζεται ανάλογα µε τις ανάγκες του φορέα. Για το οικ. Έτος 2011 έχει εγγραφεί ποσό ,00 ευρώ στον προϋπολογισµό του ήµου Παιανίας στον Κ.Α µε τίτλο «Τακτική Επι χορήγηση στο φορέα Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισµό ήµου Παιανίας». 2. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισµό, Νοµικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νοµικό Πρό σωπο είτε προς το ήµο για λογαριασµό του. 3. Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. 4. Εισπράξεις από το αντίτιµο των παρεχόµενων πραγ µάτων ή υπηρεσιών. 5. Πρόσοδοι από την υπηρεσία του. 6. Έκτακτες επιχορηγήσεις του ήµου Παιανίας προς το Νοµικό Πρόσωπο. 7. Πρόσοδοι και εισοδήµατα από την περιουσία του. 8. Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος. 6) Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα ικαστήρια και σε κάθε άλλη δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο του. ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΗΣ 1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου Παιανίας ύψους Ευρώ για το τρέχον έτος που για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα αναπρο σαρµόζεται ανάλογα µε τις ανάγκες. 2. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισµό οικον. έτους 2011 του ήµου Παιανίας ύψους Ευρώ σε βάρος τουκ.α µε τίτλο «Τακτική Επιχορήγηση στο φορέα Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισµό ήµου Παιανίας». Παιανία, 7 Ιουνίου 2011 Ο Πρόεδρος ηµοτικού Συµβουλίου ΚΩΝ. ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ Ö Αριθµ. απόφ. 93/2011 (6) Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων του ήµου: α) ηµοτι κός Παιδικός Σταθµός ήµου Παιανίας, β) ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Παιανίας, γ) Κ.Α.Π.Η. ήµου Παιανίας, δ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλι κιωµένων ήµου Γλυκών Νερών και ε) Α ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Γλυκών Νερών σε ένα φο ρέα µε τίτλο «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ήµου Παιανίας». ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.α ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ..Κ.) 2) Την υπ αριθµ /17122/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ανατο λικής Αττικής περί ελέγχου νοµιµότητας της υπ αριθµ. 93/2011 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παιανίας, αποφασίζουµε: Α) Συγχωνεύουµε τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ι καίου µε την επωνυµία: «ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ήµου Παιανίας» το οποίο συστάθηκε µε το υπ αριθ. 416/Β / ΦΕΚ και τροποποιήθηκε µε το υπ αριθµ. 732/Β / ΦΕΚ. «ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Παιανί ας» το οποίο συστάθηκε µε το υπ αριθ. 152/Β / ΦΕΚ. «Κ.Α.Π.Η. ήµου Παιανίας» το οποίο συστάθηκε µε το υπ αριθ. 284/Β / ΦΕΚ και τροποποιήθηκε µε το υπ αριθµ. 2483/Β / ΦΕΚ. «Α ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Γλυκών Νερών» το οποίο συστάθηκε µε το υπ αριθ. 1032/Β / ΦΕΚ και τροποποιήθηκε µε το 1264/Β / ΦΕΚ.

8 20714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Γλυκών Νερών» το οποίο συστάθηκε µε το υπ αριθ. 1020/Β / ΦΕΚ και τροποποιήθηκε µε το 939/Β / ΦΕΚ Β) Συστήνουµε νέο Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου στο ήµο Παιανίας ως εξής: 1) ΟΝΟΜΑ: «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ήµου Παιανίας». 2) ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του νεοσύστατου µε την άνω συγχώνευση Νοµικού Προσώπου είναι Η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών ερ γαζοµένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική συναισθηµα τική, κοινωνική, ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική µετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης η συνεργασία µε φορείς, ιδρύµατα, Πανεπιστήµια, των οποίων το αντικείµενο άπτεται των σκοπών και δρα στηριοτήτων του Ν.Π, είτε σε τοπικό εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. Η παροχή εξωιδρυµατικής και πάσης φύσεως και µορφής ιατροκοινωνικής προστασίας προς τα ηλικιω µένα άτοµα της περιοχής του ήµου Παιανίας, ώστε να παραµένουν στην οικογένεια και τον ήµο. Η προστασία αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις συνθήκες της περιοχής αυτής, εις εφαρ µογή προγράµµατος των Υπουργείων Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και σε συνεργασία µε το Παιανίας σαν φορέα εκτελέσεως της. Ο «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ήµου Παιανίας» µπορεί να χρησιµοποιείται και σαν εκπαιδευτικό Κέντρο πρακτικής άσκησης σπουδαστών σχολών που σχετίζο νται µε τους τοµείς δράσης του. Ο προγραµµατισµός Ανάπτυξη και Υλοποίηση προ γραµµάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο των κοι νωνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου των πολιτών, που έχουν µεταξύ άλλων ως στόχο την προαγωγή της ισοτιµίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συµµετοχής στα κοινά. Η διοργάνωση θεµατικών διαλέξεων εκπαίδευ σης και συµβουλευτικής γονέων, εκπαιδευτικών επι σκέψεων και σεµιναρίων που αφορούν τους τρόπους και τα µέσα ανάπτυξης προγραµµάτων εθελοντισµού και κατάρτισης του προσωπικού και στελεχών του ενιαίου φορέα. 3) ΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από 13µελές ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από: Οκτώ (8) αιρετούς εκπροσώπους του ήµου ( ήµαρ χος ηµοτικοί Σύµβουλοι), εκ των οποίων δύο (2) ορίζο νται από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Τέσσερα (4) µέλη, δηµότες ή κάτοικοι, τα οποία κατέχουν την ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία η οποία συνάδει µε τον σκοπό του Ν.Π.. ή κοινωνική δράση ή είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων του Νοµικού Προσώπου. Η θητεία των µελών του ιοικητικού συµβουλίου ορί ζεται να είναι διετής για τη δηµοτική περίοδο και δύο και µισό έτη για τις δηµοτικές περιόδους από το Σεπτέµβριο του 2013 και έπειτα και λήγει µε την εγκατάσταση του νέου ιοικητικού Συµβουλίου. Λοιπά θέµατα διοίκησης ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του 3463/2006 (Κ Κ) όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. 4) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι: Η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευοµένων Νοµικών Προσώπων καθώς και κάθε άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα Νοµικά Πρόσωπα. 5) ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Νοµικού Προσώπου είναι: 1. Η ετήσια επιχορήγηση του ήµου Παιανίας ύψους ,00 ευρώ που θα προσαρµόζεται ανάλογα µε τις ανάγκες του φορέα. Για το οικ. Έτος 2011 έχει εγ γραφεί ποσό ,00 ευρώ στον προϋπολογισµό του ήµου Παιανίας στον Κ.Α µε τίτλο «Τακτική Επιχορήγηση στο φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ήµου Παιανίας». 2. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισµό, Νοµικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νοµικό Πρό σωπο είτε προς το ήµο για λογαριασµό του. 3. Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. 4. Εισπράξεις από το αντίτιµο των παρεχόµενων πραγ µάτων ή υπηρεσιών. 5. Πρόσοδοι από την υπηρεσία του. 6. Έκτακτες επιχορηγήσεις του ήµου Παιανίας προς το Νοµικό Πρόσωπο. 7. Πρόσοδοι και εισοδήµατα από την περιουσία του. 8. Κάθε άλλη νόµιµη πρόσοδος. Η υφιστάµενη κινητή και ακίνητη περιουσία που κα τέχει σήµερα καθώς και κάθε χώρος ή κτήριο που θα που θα παραχωρηθεί ή θα περιέλθει σε αυτό για την εκπλήρωση του σκοπού του. 6) Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα ικαστήρια και σε κάθε άλλη δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρό του. ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΗΣ: 1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου Παιανίας ύψους ,00 Ευρώ για το τρέχον έτος που για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις ανάγκες. 2. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισµό οικον. έτους 2011 του ήµου Παιανίας ύψους ,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α µε τίτλο «Τακτική Επιχορήγηση στο φορέα Κοινω νικής Προστασίας και Παιδείας ήµου Παιανίας». Παιανία, 7 Ιουνίου 2011 Ο Πρόεδρος ηµοτικού Συµβουλίου ΚΩΝ. ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1318 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α / βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 59 Β/2011 Περί λήψης απόφασης, για την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.06 08:02:28 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 16037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 1 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 13 ο.- Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.03 11:44:06 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.04 09:22:21 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 23565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.05.06 12:37:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 10637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 591 14 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δράμας.... 1 Συγχώνευση Κοινωφελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 5/ 7/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 134

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 5/ 7/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 134 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 7/7/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 5/ 7/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 134 Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/ 5.7.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1674 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί ου των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 732 5 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Λεύκτρου... 1 Χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 709 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗ ΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ».... 1 Λύση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 17 ο.- Συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προσώπων σε ένα Νομικό Πρόσωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 877 17 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προ στασίας....1 Συγχώνευση των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά της 21 ης Συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Αριθ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά της 21 ης Συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά της 21 ης Συνεδρίασης της 20-6-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθ. 321 Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συνεδρίασε σήμερα 20-6-11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.05.31 12:59:43 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.07.28 11:41:50 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.:29107/ΓΠ7939 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: Λύση Οργανισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.05.25 10:08:23 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 13861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 24 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας εκπαίδευσης σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1295 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών: «Πο λιτιστικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 767 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 83911/25883/10 12 2010 από φασης της Γενικής Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 20 Μαίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ.πρωτ. 7748 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1675 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμε νων με εντολή του Εθνικού Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1241 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών δευ τεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.6/2011 τακτικής συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµός απόφασης 101/2011 ΠΕΡΙΛΗΨH: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών και σύσταση «Σχολικής Επιτροπής ευτεροβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.08.03 17:42:36 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1237 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Ηρακλείου: 1) Δημοτική Κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 909 /2013 «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 909 /2013 «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ --------------------------------------- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -------------------------------------- ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Τηλ: /910/911/912 κα.μακρυλάκη, Ιστοσελίδα:

(Τηλ: /910/911/912 κα.μακρυλάκη,   Ιστοσελίδα: ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολικού Έτους 2016-2017 Γ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Αντιδήµαρχος ήµου Ρεθύµνης Σ Υ Ν Ο Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον πολιτισμό Ο διαμορφούμενος χαρακτήρας της πολιτιστικής πολιτικής Πολιτισμοκεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1209 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μουζακίου

Διαβάστε περισσότερα

(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

(Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1 ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930 Μελίσσια: 2/10/2104 Αρ.Πρωτ. 361 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1922 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ ΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :30959 /ΓΠ8602 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα Θέμα : Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής Σεβασµός στο ηµότη Συνεργασία µε τους πολίτες και θεσµικούς φορείς, ενάντια σε ακραίες συµπεριφορές και νοοτροπίες, που προσβάλλουν και αποδυναµώνουν το ηµοκρατικό αίσθηµα. Ενδυνάµωση της ηµοκρατικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΚΥ-Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΚΥ-Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 81 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1055 30 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι καίου του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 4681/ Αρ. Απόφ. 97/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 4681/ Αρ. Απόφ. 97/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 4681/30-03-2011 Αρ. Απόφ. 97/2011 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.: 29172/ΓΠ7970 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ Θέμα: Κατάργηση του ΚΑΠΗ Δήμου Αρτέμιδας Με τις παρ.3,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα