Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. (Μάϊος 1941) Χάρται : 1 : Χανιά, Ρέθυμνον -Ήράκλειον, Νεάπολις - Σητεία, Καστέλλιον - Σφακιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. (Μάϊος 1941) Χάρται : 1 :200.000 Χανιά, Ρέθυμνον -Ήράκλειον, Νεάπολις - Σητεία, Καστέλλιον - Σφακιά"

Transcript

1 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Μάϊος 1941) Χάρται : 1 : Χανιά, Ρέθυμνον -Ήράκλειον, Νεάπολις - Σητεία, Καστέλλιον - Σφακιά ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1. Γερμανικά Σχέδια διά τήν Ν.Α. Εύρώπην α. Δέκα έξ ημέρας μετά τήν έναρξιν του Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου (12 Νοεμ. 1940) ό Χίτλερ εις οδηγίας επιχειρήσεων εκδηλώνει τάς προθέσεις του διά τήν κατάληψιν της Ελλάδος, ίνα καταατή δυνατή ή χρησιμοποίησις των γερμανικών εναέριων δυνάμεων εναντίον στόχων εις τήν Άνατολικήν Μεσόγειον καί ίνα διασφάλιση τό νότιον πλευρόν κατά τάς μελλοντικός εις Ρωσίαν επιχειρήσεις του. β. Βραδύτερον, τήν 13ην Δεκ. 1940, εκδίδεται ή ύπ' άριθ. 20ή διαταγή γενικών κατευθύνσεων, διά της όποιας καθωρίζετο ή αποστολή της αεροπορίας καθ' όλας τάς φάσεις της επιθέσεως κατά της Ελλάδος καί, έφ' δσον καθίστατο δυνατόν, έπρεπε νά καταληφθοΰν Βρεττανικά στηρίγματα έπί των Ελληνικών νήσων δι' αποβάσεων άπό αέρος. γ^ Κατά τήν έξέλιξιν της Γερμανικής Επιθέσεως εναντίον τής Ελλάδος καί έν όψει τών ανωτέρω προθέσεων τοϋ Χίτλερ, ό Πτέραρχος Λώρ (Loehr), Διοικητής τοϋ 4ου Γερμανικού Αεροπορικού Στόλου, εις τόν όποιον ειχον άνατεθή α'ι αεροπορικοί επιχειρήσεις ε'ις τήν Ν.Α. Εύρώπην, ϋπέβαλεν εις τόν Στρατάρχη ν ΓκαΤριγκ (τήν 15η ν Άπρ. 1941) σχέδιον περί καταλήψεως τής Κρήτης, τό όποιον εΐχεν έκπονηθή ύπό τοϋ Άντιπτεράρχου Στοϋντεντ (Student) Διοικητού τοϋ XI Αεροπορικού Σώματος. Τήν αυτήν ήμέραν, ή Ανωτάτη Διοίκησις τοΰ Στρατού υπέβαλε σχέδιον περί καταλήψεως τής Μάλτας. δ. Τήν 20ήν Άπρ ό Χίτλερ, επειδή αϊ διατιθέμενοι δυνάμεις δέν έπήρκουν διά τήν έφαρμογήν καί τών δύο σχεδίων (κατάληψις Μάλτας καί Κρήτης), έν συσκέψει εις τήν οποίαν συμμετείχε καί ό Στοϋντεντ, απεφάσισε νά προηγηθή ή έπιχείρησις πρός κατάληψιν της Κρήτης. 2. Κατάστασις είς τήν Κρήτην α. Μέ τήν ε'ίσοδον είς τόν πόλεμον τής "Ελλάδος, οι Βρεττανοί αναλαμβάνουν τήν εύθύνην ασφαλείας τής Κρήτης άπό συμφώνου μετά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί ή εδρεύουσα είς Κρήτην νη Μεραρχία μεταφέρεται είς Ήπειρον, διά τάς άνάγκας τοϋ ύπ' όψιν μετώπου. β. O't Βρεττανοί αρχικώς προέβησαν εις τήν όργάνωσιν βάσεως καυσίμων είς τόν κόλπον τής Σούδας καί άπέστειλον διαδοχικώς διά τήν άσφάλειαν τής νήσου έλαχίστας δυνάμεις, δεδομένης τής κυριαρχίας τοϋ Βρεττανικοϋ στόλου ε'ις τήν Μεσόγειον. Τοιουτοτρόπως αφίχθησαν διαδοχικώς μέχρι τέλους Μαρτίου 1941, τό Έπιτελεΐον τής 14ης Βρεττανικής Ταξιαρχίας, τό 2ον τάγμα τής Υόρκης καί Λάγκαστερ, τό 2ον τάγμα τής Μαύρης Φρουράς, τό 1ον τάγμα τών Ούαλλών, μία Μονάς Καταδρομών μικράς δυνάμεως διά τήν ένέργειαν εγχειρημάτων, κατά τής Δωδεκανήσου, μερικαί Μονάδες Α/Α πυροβολικού καί μερικοί βοηθητικοί σχηματισμοί.

2 Ή 14η Β.Τ. εΐχεν ώς άποστολήν νά προάσπιση τήν ναυτικήν βάσιν ανεφοδιασμού είς τόν κόλπον τής Σούδας καί έν συνεργασία μετά τών Ελληνικών δυνάμεων νά έμποδίση καί νά απόκρουση κάθε άπόπειραν εισβολής τοϋ εχθρού είς τήν νήσον.. γ. Άπό τής 1ης Μαρτίου 1941 ή κατά τής Ελλάδος Γερμανική Έπίθεσις άνεμένετο άπό ημέρας είς ήμέραν, μετά τήν ε'ίσοδον είς Βουλγαρίαν τών εις Ρουμανίαν σταθμευόντων Γερμανικών στρατευμάτων. Ταυτοχρόνως, τά βουλγαρικά αεροδρόμια κατελαμβάνοντο ύπό τών Γερμανικών Αεροπορικών Μονάδων. Ή νέα αυτή απειλή ώδήγησε τό Βρεττανικόν Στρατηγεΐον είς τήν άπόφασιν, ότι ή Κρήτη έπρεπε νά παύση θεωρούμενη ώς μία άπλή βάσις εφοδιασμού εις καύσιμα καί ότι έπρεπε νά όργανωθή ώς μία βάσις Ναυτική καί Αεροπορική, ή δέ σχετική άπόφασις ελήφθη τήν 1ην Απριλίου τοϋ Τήν 29ην Μαρτίου απεστάλη είς τήν νήσον ό Διοικητής τής MNBDO (MOBIL NAVAL BASE DEFENSE ORGANISATION -"Οργανισμός Κινητής Αμύνης Ναυτικών Βάσεων) "Υποστράτηγος Ούέστων, μέ έντολήν νά μελετήση τό όλον θέμα τής αμύνης τής νήσου. Τήν 15ην Απριλίου 1941 ύπέβαλεν έκθεσιν κατά τήν οποίαν ή Σούδα καί τό Ήράκλειον εθεωρούντο περιοχαί ζωτικής σημασίας καί προέτεινε τήν σοβαράν ένίσχυσιν εις δυνάμεις καί μέσα. Πρός τάς προτάσεις τοϋ ανωτέρω υποστρατήγου συνεφώνησε τό Γενικόν Στρατηγεΐον Μέσης Ανατολής, πλήν όμως ή κατάστασις έν Μέση Ανατολή καί α'ι έκ τοϋ έν "Ελλάδι αγώνος προκύψασαι άνάγκαι εκκενώσεως τής "Ελλάδος δέν επέτρεψαν τήν πράγμα 1 τοποίησίν των. δ. Ένώ συνετελεϊτο ή έκ τής "Ελλάδος άποχώρησις άπό 25 έως 30 "Απριλίου (έξεκενώθησαν έν συνόλω περίπου άνδρες πρός Κρήτην καί Α'ίγυπτον, έκ τών οποίων παρέμειναν τελικώς είς τήν Κρήτην, πλείστοι άοπλοι, άνευ ατομικών ειδών καί άνευ βαρέος οπλισμού καί οχημάτων), διετάχθη ό Διοικητής τοϋ Εκστρατευτικού Σώματος εις "Ελλάδα Στρατηγός Ούίλσων (τήν 28ην Άπρ. 1941), νά μελετήση καί νά άναφέρη τάς απαιτούμενος πρός τούτο.καταλλήλους δυνάμεις έκ τών εις τήν νήσον ευρισκομένων. ΑΙ υπόλοιποι θά μετεφέροντο εις Α'ίγυπτον, οπου υπήρχε μεγίστη ανάγκη στρατευμάτων. Κατόπιν γενομένης συσκέψεως, ό Στρατηγός Οϋΐλσων άνέφερεν, ότι έθεώρει δυνατήν βιαίαν άπόβασιν των Γερμανών άπό αέρος καί θαλάσσης ύπό τήν κάλυψιν της αεροπορίας των, οπότε ή έπέμβασις τοϋ Βρεττανικοϋ στόλου θά ήτο δύσκολος, δεδομένου ότι ή Γερμανική αεροπορική ύποστήριξις μιας τοιαύτης επιχειρήσεως ήτο απεριόριστος έν συγκρίσει πρός τάς δυνατότητας της Βρεττανικής "Αεροπορίας. Ύπό τάς συνθήκας αύτάς ή διατήρησις της νήσου ήτο μία δυσχερής αποστολή, έκτος έάν ήτο δυνατή ή διατήρησις εις αυτήν μιας επαρκούς δυνάμεως Στρατού ξηράς, "Αεροπορίας καί Στόλου. Ώς έλαχίστας δυνάμεις προέτεινε τρεις ταξιαρχίας των τεσσάρων ταγμάτων, ένα μηχανοκίνητον τάγμα καί έπί πλέον τάς δυνάμεις τής MNBDO διά τόν κόλπον της Σούδας. ε. Τοιουτοτρόπως, άν καί ή κατάληψις τής "Ηπειρωτικής "Ελλάδος προεθλέπετο καί ή εναντίον τής Κρήτης έπίθεσις εθεωρείτο επικείμενη, οριστικά σχέδια δέν εΐχον έκπονηθή. "Επίσης οϋτε α'ι προπαρασκευαί αμύνης κατά σοβαρός εκτάσεως εχθρικής προσβολής εΐχον αρχίσει ακόμη μέχρι τέλους Απριλίου, καίτοι άπό εξαμήνου ή Κρήτη έτέλει ύπό Βρεττανικήν εύθύνην. Ή Κρήτη,παρά τάς περί τοϋ αντιθέτου απόψεις τοϋ Βρεττανοΰ Πρωθυπουργού, ό όποιος έφιλοδόξει νά 'ίδη τήν Κρήτην όργανουμένην εις ένα δεύτερον Σκάπα Φλόου (έκ των σπουδαιότερων βάσεων τοϋ Βρεττανικοΰ στόλου ε'ις τόν

3 Άτλαντικόν ε'ις τάς Όρκάδας νήσους), πόρρω απείχε τοϋ νά δύναται νά άμυνθή εναντίον Ίσχυράς εχθρικής επιθέσεως. 3. Ένι'σχυσις τής Αμύνης τής Κρήτης δι' Ελληνικών Δυνάμεων α. Τήν V Μεραρχίαν μεταφερθεΐσαν εις τήν Ήπειρωτικήν "Ελλάδα, άντικατέοτησεν ή ύπ' αυτής συγκροτηθεΐσα Στρατιωτική Διοίκησις Χανίων, έχουσα ύπό τάς διαταγάς της τά έμπεδα Χανίων, Ρεθύμνου καί Ήρακλδίου. Ύπό των Έμπέδων ώργανώθησαν συνολικώς τρία τάγματα πεζικού, των δύο λόχων εκάστου καί διμοιρίας πολυβόλων Σαίντ Έτιέν. Διά τής δυνάμεως αυτής καί διά των εις τήν νήσον Βρεττανικών δυνάμεων, έφρουρεϊτο ή νήσος ύπό τήν κάλυψιν τοϋ Βρεττανικοΰ στόλου τής Μεσογείου. Κατά μήνα Ίανουάριον 1941 τά τρία τάγματα μετεφέρθησαν ε'ις τήν Ήπειρωτικήν "Ελλάδα. Τοιουτοτρόπως παρέμειναν ε'ις τήν νήσον οι πυρήνες των Έμπέδων, μέ δύναμιν κυρίως έκ διερχομένων οπλιτών καί μέ όπλισμόν 1000 έν ολω τυφεκίων Γκρά, μιας δωδεκάδος πολυβόλων Σαίντ-'Ετιέν καί τεσσαράκοντα περίπου οπλοπολυβόλων ύποδ β. Πρός ένίσχυσιν τής αμύνης τής νήσου απεφασίσθη ύπό τοϋ Γενικού Στρατηγείου κατά τόν μήνα Δεκέμβριον 1940, ή όργάνωσις Μονάδων Πολιτοφυλακής, αποστολή των οποίων θά ήτο ή ασφάλεια τεχνικών έργων καί ευπαθών έν γένει σημείων άπό ένδεχομένην δράσιν αλεξιπτωτιστών ή άμφ'ιβιον ένέργειαν, ή δέ δύναμίς των θά ανήρχετο εις περίπου άνδρας. Κατά τόν μήνα Φεβρουάριον 1941 ή δύναμις τής πολιτοφυλακής ήλαττώθη ε'ις 1500 περίπου καί ώργανώθησαν τελικώς τέσσαρα τάγματα, ένα δι' έκαστον Νομόν. Οί Βρεττανοί εΐχον ύποσχεθή τόν έξοπλισμόν τής πολιτοφυλακής, πλην όμως μέχρι τής γερμανικής άεραποβατικής ενεργείας δέν έπραγματοποιήθη. γ. Κατά τόν μήνα Μάρτιο ν τοϋ 1941, πρός ένίσχυσιν των έν Κρήτη δυνάμεων, μετεφέρθη εις αυτήν ή Σχολή οπλιτών χωροφυλακής, συνολικής δυνάμεως 15 Αξιωματικών καί 900 περίπου οπλιτών, έγκατασταθεϊσα ε'ις Ρέθυμνον. Επίσης, ή πρόθλεψις τής συνεχίσεως τοϋ πολέμου εκτός τής ηπειρωτικής Ελλάδος καί 'ίνα οί κληθέντες πρός έκπαίδευσιν νεοσύλλεκτοι κλάσεων 1940 καί 1941 εκπαιδευθούν απερίσπαστοι κατά τό δυνατόν έκ των πολεμικών γεγονότων, ώδήγησε τήν έλληνικήν στρατιωτική ν Ήγεσίαν εις τήν άπόφασιν όπως μεταφέρη εις Κρήτην τό 2ον δεκαπενθήμερον τοϋ Απριλίου 1941 οκτώ τάγματα έκ τών κέντρων εκπαιδεύσεως Πελοποννήσου. ΟΊ έν λόγω νεοσύλλεκτοι εΐχον τύχει μιάς ολιγοήμερου καί υποτυπώδους εκπαιδεύσεως. Ή Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων μετεκινήθη διά βενζινοπλο'ιων, άφιχθεΐσα εις Κολυμπάρι Χανίων τήν 29ην Άπρ. 1941, δι' αυθορμήτου ενεργείας ώρισμένων αξιωματικών καί τών μαθητών τής Σχολής. 4. Κάθοδος τοϋ Βασιλέως καί τής Κυβερνήσεως είς Κρήτην α. Ότε πάσα έλπίς δυνατότητος συνεχίσεως τοϋ αγώνος εις τήν ήπειρωτικήν "Ελλάδα έξέλιπεν, ό βασιλεύς τών "Ελλήνων Γεώργιος Β' καί ή κυθέρνησις Τσουδεροϋ απεφάσισαν τήν συνέχισιν τοϋ αγώνος, όπου ήτο δυνατόν νά διεξαχθή αυτός, σύμφωνα πρός τήν γενικήν γραμμήν τής Εθνικής καί έντιμου πολιτικής, τήν οποίαν ή "Ελλάς ήκολούθησεν έναντι τών φίλων καί συμμάχων της καί έναντι τοϋ εαυτού της.

4 β. Διά τούτο, ό βασιλεύς μετά τοϋ πρίγκιπος Πέτρου, ό Πρωθυπουργός 'Εμμ. Τσουδερός καί μερικά μέλη τής Κυβερνήσεως, επιβαίνοντες βρεττανικοΰ υδροπλάνου, αφίχθησαν τήν 23ην "Απριλίου εις Κρήτην. Ή προσθαλάσσωσις τοϋ υδροπλάνου έγένετο ε'ις τόν κόλπον τής Σούδας, ό όποιος μόλις πρό ολίγου είχε βομβαρδισθή. Τήν Ιδίαν ήμέραν διά διαγγέλματος πρός τόν "Ελληνικόν Λαόν καί δι' αύτοϋ πρός τόν κόσμον όλόκληρον, ό βασιλεύς «διαδήλωνε τήν άπόφασιν τοϋ έθνους, όπως συνέχιση τόν αγώνα μέχρι τής τελικής νίκης». γ. Μετά τοϋ βασιλέως άφίχθη ε'ις τήν Κρήτην καί ό είς τήν Ελλάδα πρεσβευτής τής Μ. Βρεττανίας. Ό Βασιλεύς καί ή Κυβέρνησις άπό τών πρώτων ωρών ;τής άφίξεώς των ήρχισαν τήν προσπάθειαν διά νά επιτύχουν τόν έξοπλισμόν τών κατοίκων καί τοϋ είς Κρήτην "Ελληνικού Στρατού, ώς καί τήν ίσχυροποίησιν τών ε'ις τήν Κρήτην Βρεττανικών δυνάμεων, καί μάλιστα εις άεροπορίαν. Προέβησαν πρός τούτο εις έντονους ενεργείας, τόσον πρός τάς έν Κρήτη Βρεττανικάς Στρατιωτικός "Αρχάς, όσον καί πρός τήν Βρεττανικήν Κυβέρνησιν μέσω τοϋ έν Κρήτη Βρεττανοϋ πρεσβευτοϋ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 5. Στρατιωτική Αξία τής Νήσου α Ή Κρήτη., κειμένη εις τό μέσον τής Ανατολικής λεκάνης τής Μεσογείου, αποτελεί φυσικόν τμήμα τής προστατευτικής γραμμής Γιβραλτάρ - Μάλτα - Κύπρος - Συρία, ύπό τήν κάλυψιν τής όποιας καί μόνον ήτο δυνατόν νά εκτελούνται κατά τήν διάρκειαν τοϋ ~Β' Παγκοσμίου Πολέμου αί διά τής διώρυγος τοϋ Σουέζ πρός τήν Μ. Βρεττανίαν μεταφοραί έκ τών πηγών ανεφοδιασμού τής Αυστραλίας καί Ινδιών, ώς καί έκ τής Μεγάλης Βρεττανίας πρός τήν Μ. 'Ανατολήν διά τάς άνάγκας τών έκετ διεξαγόμενων επιχειρήσεων, έκτος, εννοείται, τών διά τοϋ γύρου τής Αφρικής. Ευνόητος τυγχάνει ή κεφαλαιώδης σημασία τήν οποίαν είχε διά τούς Βρεττανούς, ή παρ' αυτών κατοχή τής νήσου ή τουλάχιστον ή παραμονή αυτής εις φιλίας χείρας. β. Κατεχόμενη ύπό τών συμμαχικών δυνάμεων, ή Κρήτη παρείχε τά κάτωθι πλεονεκτήματα : (1) Παρενέθαλλε μεγάλας δυσχέρειας ε'ις τήν έχθρικήν άεροπορίαν διά τήν ένέργειαν προσβολών κατά τών εις τήν Βόρειον 'Αφρικήν Βρεττανικών βάσεων, τών εχθρικών αεροπορικών δυνάμεων υποχρεουμένων νά εξορμούν έκ μεμακρυσμένων αεροδρομίων. (2) Ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή ύπό τών συμμάχων ώς προκεχωρημένη αεροναυτική βάσις, ή οποία θά άπετέλει σοβαράν άπειλήν κατά τών ρουμανικών πηγών πετρελαίου καί λοιπών εις τήν Ν.Α. Εύρώπην στόχων καί ώς τοιαύτη αμφιβίων επιχειρήσεων πρός τάς άκτάς καί νήσους τοϋ Αιγαίου καί τής Δωδεκανήσου, τής οποίας θά ήλεγχε τήν θαλασσίαν καί έναέριον έπικοινωνίαν μετά τής λοιπής Ευρώπης. Ή νήσος έμειονέκτει κατά τό δψ οί ζωτικοί χώροι αυτής εύρίσκοντο έπί τής βόρειας ακτής, υποκείμενοι είς αίφνιδιαστικήν άπό αέρος προσβολήν. (3) Έπί πλέον ή Κρήτη ήτο πολύτιμον έθνικόν έδαφος, ή δέ διατήρησις αυτής ελευθέρας, είχε τεραστίαν έθνικήν, ήθικήν καί πολιτικήν σημασίαν διά τήν Ελλάδα, διότι εις τήν έξεταζομένην χρονικήν περίοδον ήτο τό μόνον ελεύθερον τμήμα τής Ελληνικής επικρατείας διαθέτον Έλληνικήν καί Βρεττανικήν πολεμικήν Ίσχύν καί ύφίστατο ακόμη έννοια καί ουσία Ελευθέρου Ελληνικού Κράτους, διά τής παρουσίας τοϋ Βασιλέως, τής Κυβερνήσεως, ώς καί εθνικών ένοπλων δυνάμεων.

5 γ. "Αντιθέτως, καταλαμβανόμενη ή Κρήτη ύπό τοϋ Άξονος, παρεϊχεν εις τάς δυνάμεις αύτοΰ τά εξής στρατηγικά πλεονεκτήματα: (1) Έπέτρεπεν άμεσον άεροπορικήν άπειλήν τών διά τής Μεσογείου διενεργουμένων μεταφορών τών αντιπάλων του καί εναντίον τού Βρεττανικοΰ Στόλου, τόν όποιον ήδύνατο νά άπωθήση πρός τά παράλια τής Βορείου "Αφρικής καί νά διευκολύνη κατόπιν τούτου τήν δράσιν τοϋ "Ιταλικού Στόλου είς τήν Μεσόγειον. (2) Άπετέλει βάσιν έξορμήσεως πρός τόν χώρον τής Μέσης Ανατολής καί γενικώτερον τής Βορείου Αφρικής. (3) Καθίστα, τής Τουρκίας παραμενούσης ούδετέρας ή φίλης τοϋ "Αξονος, τό Αιγαίον άξονικήν λίμνην επικοινωνούσαν άνευ ναυτικής οχλήσεως μετά τών λιμένων τοϋ Ευξείνου, ώς καί τής Αδριατικής διά τοϋ Ισθμού τής Κορίνθου. 6. Εδαφική Διαμόρφωσις - Εγκαταστάσεις α. Άπό απόψεως μορφολογίας εδάφους, ή Κρήτη κατά τό πλείστον είναι ορεινή, διασχιζομένη καθ' όλην τήν έκτασιν αυτής έκ Δυσμών πρός Ανατολάς ύπό υψηλών καί απόκρημνων ορέων. Εις τό βόρειον διαμέρισμα, λόγω τών ομαλών κλίσεων τών πρός τήν θάλασσαν κατερχομένων αντερεισμάτων, δημιουργούνται λίαν εύρεΐαι κοιλάδες, ομαλοί αιγιαλοί μέ αμμώδεις άκτάς καί φυσικοί λιμένες, όπως ή κοιλάς Άλικυανοϋ-Άγυϊάς, ο'ι αιγιαλοί Καοτελλίου, Γεωργιουπόλεως, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, λίαν κατάλληλοι δι' αποβάσεις άπό θαλάσσης ή αέρος καί ό λιμήν τής Σούδας. Αντιθέτως ε'ις τό Νότιον διαμέρισμα, λόγω τών απότομων κλίσεων τών οροσειρών μέχρι τής θαλάσσης, δέν υπάρχουν φυσικοί λιμένες, πλήν μικρών όρμων, όπως ό τής Χώρας Σφακιών. β. Άπό απόψεως συγκοινωνιών, ή μόνη κυρία οδική αρτηρία έβαινε κατά μήκος τής Βόρειας ακτής, σκυρόστρωτος κατ' έκείνην τήν έποχήν, καί συνέδεε τό Καστέλλι μέ τό Μάλεμε, τά Χανιά, τό Ρέθυμνον, τό Ήράκλειον, τόν Άγιον Νικόλαον καί τήν Σητείαν καί πρός Νότον τήν Ίεράπετραν. Ακόμη χειρότερα ήτο ή κατάστασις τών κατευθυνόμενων οδών άπό Βορρά πρός Νότον. Άπό τό Μάλεμε πρός Παλαιοχώραν καί άπό τό Ήράκλειον πρός τό Τυμπάκι άμαξιταί οδοί απλής κυκλοφορίας κατηυθύνοντο πρός τάς Νοτίας άκτάς, ένώ 5 χιλ. ανατολικώς τής Σούδας καί άπό τό Ρέθυμνον, παρόμοιοι οδοί έφθανον περί τά δύο χιλιόμετρα άνωθεν τών όρμων Χώρας Σφακιών καί τής Πλάκας, αντιστοίχως. γ. Τό Ήράκλειον εΐχεν εκσυγχρονισμένος λιμενικός εγκαταστάσεις, είς τάς όποιας ήδύναντο νά προσδένωνται πλοία εκτοπίσματος μέχρι 3000 τόννων, ένώ εις τόν κόλπον τής Σούδας δέν ύπήρχον σοθαραί εγκαταστάσεις. ΕΊς τά Χανιά αϊ παλαιαί προκυμαίαι δέν ϋδύναντο νά δεχθούν τίποτε άλλο παρά μόνον πολύ μικρά σκάφη καί είς τό Ρέθυμνον τά πλοία ήδύναντο νά εκφορτωθούν μόνον διά φορτηγίδων. δ. "Ενα σύγχρονον δι' έκείνην τήν έποχήν άεροδρόμιον είχε κατασκευασθή είς τό Ήράκλειον, ένώ είς τό Μάλεμε ενας ημιτελής διάδρομος προσγειώσεως ήτο διηυθετημένος έπί τής άμμου καί εις τό Ρέθυμνον μία στενή λωρίς προσγειώσεως έβαινε παραλλήλως πρός τήν όδόν 10 χιλ. ανατολικώς τής πόλεως, πλησίον τοϋ χωρίου Πηγή. ΕΊς τό Μάλεμε καί τό Ρέθυμνον οι διάδρομοι προσγειώσεως δέν έπέτρεπον τήν προσγείωσιν καταδιωκτικών αεροπλάνων καί μόνον τό άεροδρόμιον τοϋ Ηρακλείου ήτο κατάλληλον πρός τούτο. Άπό πλευράς επικοινωνιών, α'ι τηλεγραφικοί καί τηλεφωνικοί τοιαϋται ήσαν στοιχειώδεις, ένώ βαθέα υποβρύχια καλώδια συνέδεον τήν Σούδαν καί τό Ήράκλειον μέ τήν Άλεξάνδρειαν.

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΙΣ 7. Γερμανικών Δυνάμεων α. Κατάστασις (1) Βάσει τοϋ ύπό τοϋ Πτέραρχου Λώρ υποβληθέντος σχεδίου τοϋ Στοϋντεντ καί τών αποφάσεων τοϋ Χίτλερ, εξεδόθη τήν 25ην Απριλίου 1941 ή ύπ' άριθ. 28 διαταγή γενικών κατευθύνσεων, διά τήν ύπό συνθηματικήν όνομασίαν «Ερμής» έπιχείρησιν πρός κατάληψιν τής Κρήτης, μέ σκοπόν τήν χρησιμοποίησιν τής νήσου, ώς αεροπορικής βάσεως εναντίον τής Αγγλίας είς τήν Άνατολικήν Μεσόγειον. (2) Διά τής διαταγής αυτής, ή Ανωτάτη Διοίκησις τής επιχειρήσεως ανετέθη εις τόν Στρατάρχην τής αεροπορίας Γκαΐριγκ. Ή τακτική προπαρασκευή αυτής εις τόν Διοικητήν τοϋ 4ου αεροπορικού Στόλου, Πτέραρχον Λώρ. Ή Διοίκησις τών διά τήν Κρήτην χρησιμοποιηθησομένων ισχυρών δυνάμεων τοϋ XI Σώματος Αεροπορίας είς τόν 'Αντιπτέραρχον Στοϋντεντ. Τό VIII Σώμα Αεροπορίας, ύπό τόν Άντιπτέραρχον Φόν Ριχτχόφεν (von Richthofen), θά ανελάμβανε νά εξασθένηση πρό τής ημέρας τής επιθέσεως τήν άμυναν καί έπειτα θά ύπεστήριζε τάς άεραποβάσεις καί τάς έπί τοϋ εδάφους ενεργούσας δυνάμεις. Ό Άντιπτέραρχος Κόνραντ (Conrant) διετάχθη νά μελετήση καί νά ένεργήση τάς δι' αεροπλάνων καί άνεμοπλάνων μεταφοράς τών Μονάδων καί εφοδίων. Είς τόν Διοικητήν τών Ναυτικών δυνάμεων Ν.Α. Ευρώπης, ύποναύαρχον Σχούστερ (SCHUSTER), ανετέθη νά οργάνωση τάς θαλάσσιας μεταφοράς τάς άφορώσας τήν έπιχείρησιν, δι' όλων τών εις τήν διάθεσίν του μέσων. (3) Ό Μουσσολίνι έζήτησεν όπως είς τήν έπιχείρησιν συμμετάσχη καί ό Ιταλικός Στρατός, ενεργών έκ Δωδεκανήσου διά δυνάμεως ενισχυμένου Συντάγματος, αποβιβαζομένου είς τάς Ανατολικός άκτάς τής νήσου. (4) Χαρακτηριστικόν μειονέκτημα τών πλείστων πρός χρησιμοποίησιν αεροδρομίων (είς Ήπειρωτικήν Ελλάδα), ήτο ή έλλειψις διαδρόμων προσγειώσεως έκ σκυροδέματος ασφάλτου ή μεταλλικών πλαισίων. Αποτέλεσμα τούτου ήτο ή άνύψωσις πυκνών νεφών κονιορτοϋ κατά πάσαν άπογείωσιν καί προσγείωσιν. Κατά τήν προπαρασκευήν τής επιθέσεως κατεβλήθη προσπάθεια διά τήν άρσιν τού κωλύματος τούτου καί έγένετο πρόβλεψις συγκεντρώσεως πυροσβεστικών αντλιών καί άλλων μέσων, διά τήν έξάλειψιν τού κονιορτοϋ. (5) Ύπελογίσθη ότι θά άπητεΐτο διάστημα δύο εβδομάδων διά τήν συγκέντρωσιν τοϋ προσωπικού καί υλικού. ΑΙ Μονάδες μεταφορών δέν εύρίσκοντο είς Ελλάδα κατά τήν έποχήν έκείνην. Ή 7η Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών, πλήν ενός Συντάγματος, εύρίσκετο εις τά στρατόπεδα εκπαιδεύσεως τής Γερμανίας. Μεταξύ 10ης καί 12ης Μαΐου είχον καθορισθή τά αεροδρόμια καί ο'ι χώροι πλησίον τών οποίων θά κατηυλίζετο εκάστη Μονάς καί μέχρι τής 16ης Μαΐου έγένετο ή συγκέντρωσις τών Μονάδων είς τούς χώρους τούτους. (6) Τήν 18ην Μαΐου προσεγειώθησαν είς τά αεροδρόμια ο'ι σχηματισμοί τών μεταφορικών αεροπλάνων. Τήν 19ην Μαΐου συνεπληρώθη ή κατανομή ε'ις τά αεροδρόμια τής απαιτουμένης βενζίνης επιχειρήσεων έκ λίτρων. β. Διάταξις Διά τήν έκτέλεσιν τής Επιχειρήσεως «Έρμης», ό Διοικητής τών δυνάμεων τής Επιχειρήσεως Πτέραρχος Λώρ, διέθετε:

7 (1) Τό Έπιτελεΐον τής IV Αεροπορικής δυνάμεως (Κηφισιά). Στοΰντεντ,ήτοι: (2) Τάς άεροκινήτους δυνάμεις τοϋ XI Αεροπορικού Σώματος ύπό τόν Άντιπτέραρχον Τήν 7ην Μεραρχίαν Αλεξιπτωτιστών τών τριών Συνταγμάτων έκ τριών Ταγμάτων έκαστον καί Μεραρχιακών Μονάδων. Τό Σύνταγμα "Εφόδου "Αλεξιπτωτιστών, τών τεσσάρων Ταγμάτων. Τήν 5ην όρεινήν Μεραρχίαν, ένισχυμένην διά Μονάδων τής 6ης Μεραρχίας. Τήν "Αεροπορίαν μεταφορών τοϋ XI "Αεροπορικού Σώματος μέ 600 μεταφορικά αεροπλάνα καί 100 περίπου άνεμοπλάνα. (3) Τό VIII 'Αεροπορικόν Σώμα ύπό τόν Άντιπτέραρχον Φόν Ριχτχόφεν μέ 60 αεροπλάνα αναγνωρίσεως, 280 βομβαρδισμού, 150 βομβαρδισμού καθέτου έφορμήσεως καί 180 διώξεως έκ τών όποιων 90 μακράς άκτΐνος. (4) Τάς ύπό τόν Διοικητήν τών Ναυτικών δυνάμεων Ν.Α. Ευρώπης ύποναύαρχον Σχοϋστερ Ναυτικός δυνάμεις. (5) Τό σύνολον τών ώς άνω διατεθεισών δυνάμεων πρός κατάληψιν τής Κρήτης, ανήρχετο εις άνδρας, 1370 αεροσκάφη, 70 σκάφη πρός μεταφοράν αποβατικών δυνάμεων καί εφοδίων, υποστηριζόμενα ύπό μικρού αριθμού Ιταλικών Άντιτορπιλλικών καί Τορπιλλακά- τ ων. Έκ τών ανδρών, θά έφώρμων κατά τής νήσου 750 δι" άνεμοπλάνων καί δι' αλεξιπτώτων, θά μετεφέροντο δέ ε'ις τά καταληφθησόμενα αεροδρόμια καί αιγιαλούς 5000 διά μεταφορικών αεροπλάνων καί 7000 διά πλωτών μέσων. Σημειοϋται ότι, τό VIII 'Αεροπορικόν Σώμα ήτο κατανεμημένον ε'ις τά αεροδρόμια τής Κεντρικής καί Νοτίου "Ελλάδος, ώς καί τών νήσων Μήλου καί Καρπάθου. "Επίσης δτι, αί Μονάδες πρός άεροπορικήν μεταφοράν μετά τών αεροσκαφών εύρίσκοντο εις τά αεροδρόμια Μεγάρων, Τοπόλια, Δαδίου καί Τανάγρας, τά "Επιτελεία εις τό άεροδρόμιον Π. Φαλήρου (Έλληνικόν) καί είς τό άεροδρόμιον Κορίνθου τά εφόδια. 8. Βρεττανο -Ελληνικών Δυνάμεων α. Κατάστασις (1) Τήν 30ήν Απριλίου 1941 άφίχθη είς τήν Κρήτην ό Αρχιστράτηγος Μ. Ανατολής Στρατηγός Οϋέϊβελ. Είς γενομένην κατά τήν αυτήν ήμέραν σύσκεψιν, ανέθεσε τήν Διοίκησιν τών είς τήν νήσον 'Ελληνοθρεττανικών δυνάμεων είς τόν τότε Διοικητήν τής άγωνισθείσης είς Ήπειρωτικήν Ελλάδα 2ας Νεοζηλανδικής Μεραρχίας (2 ΝΖΜ), Ύποστράτηγον Φρέϋμπεργκ, μέ άποστολήν ν' απαγόρευση είς τόν έχθρόν τήν χρησιμοποίηση/ αυτής ώς αεροπορικής βάσεως καί τοιαύτης υποβρυχίων. (2) Ό Διοικητής τής αμύνης έμελέτησεν αυθημερόν τήν κατάστασιν καί διεπίστωσε τάς τεραστίας ελλείψεις είς όπλισμόν, πυρομαχικά καί παντοειδή άλλα εφόδια. Αποτέλεσμα τής τοιαύτης διαπιστώσεως ήτο νά άναφέρη ότι, έάν δέν ένισχύετο σοβαρώς ή νήσος καί έάν δέν διετίθετο Ναυτική καί Αεροπορική προστασία, ή άπόφασις περί διατηρήσεως τής νήσου έπρεπε νά άναθεωρηθή. Ό Ούέιβελ τόν έπληροφόρησεν ότι ή παροχή αεροπορικής υποστηρίξεως ήτο δύσκολος, άλλ' ότι ό Στόλος τής Μεσογείου ήτο έτοιμος νά βοηθήση, έάν ο'ι Γερμανοί έπιτίθεντο. "Ομοίως ότι, τό Βρεττανικόν Συμβούλων είχε διατάξει ρητώς όπως ή Κρήτη διατηρηθή,καί ότι ήτο άμφίβολον έάν θά έπήρκει ό χρόνος διά νά

8 πραγματοποιηθή ή έκκένωσις πρό τής αναμενόμενης Γερμανικής επιθέσεως, έστω καί έάν άπεφασίζετο αυτή τότε. (3) Ό Υποστράτηγος Φρέϋμπεργκ έκ παραλλήλου ήσχολήθη δραστηρίως μέ τήν άξιοποίησιν τών είς χείρας του δυνάμεων καί μέσων, έν αναμονή τών είς ϋλικόν ενισχύσεων τάς όποιας έζήτησεν. Ατυχώς έκ τοϋ άποσταλέντος ύλικοΰ όλιγώτερον τοϋ ήμίσεος κατέστη δυνατόν νά άφιχθή εις τήν νήσον, λόγω τής δράσεως τής ΆερΘπορίας. Τοιουτοτρόπως μέχρι τών μέσων Μαΐου έξεφορτώθησαν περί τούς τόννοι; στρατιωτικού υλικού, ένώ έκ τών άποσταλέντων τόννων πυρομαχικών ζωτικής σημασίας, έξεφορτώθησαν όλιγώτεροι τών τόννων. Είς τό ανωτέρω ϋλικόν περιελαμβάνοντο 49 πυροβόλα, Ιταλικά καί Γαλλικά έκ λαφύρων, τών 75 καί 100 χιλ., τών οποίων πλείστα άνευ εξαρτημάτων καί ανταλλακτικών, μερικά δέ καί άνευ σκοπευτικών οργάνων, 10 ελαφρά άρματα μάχης, 6 μέσα καί αρκετή ποσότης συρματοπλέγματος. Διά τοϋ αφιχθέντος τοιούτου υλικού, άναδιωργανώθησαν καί έφωδιάσθησαν κατά τό δυνατόν αί εις Κρήτην δυνάμεις. (4) "Εκτός τών είς ϋλικόν ενισχύσεων, άπεβιβάσθησαν εις Κρήτην καί μερικαί Μονάδες, έκ τών οποίων άξιολογώτεραι αί τοιαύται Α/Α καί έπακτίου πυροβολικού τής MNBDO καί τό 2ον Τάγμα τοϋ Λάϊτσέστερ. (5) Ή εργασία διά τήν όργάνωσιν τών θέσεων συχεχίζετο εντόνως, μεγάλη δέ μέριμνα κατεβάλλετο διά τήν άπόκρυψιν καί παραλλαγήν. Τήν 16ην Μαΐου, ό Διοικητής τών Βρεττανο -"Ελληνικών δυνάμεων τής Κρήτης άνέφερεν, ότι συνεπλήρωσε τό σχέδιον αμύνης τής νήσου καί ήτο λίαν αισιόδοξος. Τά στρατεύματα του ήσαν εις καλήν κατάστασιν καί εΐχον ηθικόν άκμαϊον, ήλπιζε δέ ότι μέ τήν βοήθειαν τοϋ Βρεττανικοΰ Ναυτικού θά έκράτει τήν νήσον. β. Διάταξις ή κάτωθι: Ή Γενική διάταξις τών Βρεττανο -Ελληνικών δυνάμεων τό εσπέρας τής 19ης Μαΐου ήτο (1) Στρατηγεΐον δυνάμεων Κρήτης (Υποστράτηγος Φρέϋμπεργκ) ε'ις "Αγιον Ματθαίον, περί τά 3 χιλιόμετρα Ανατολικώς Χανίων καί άπ' ευθείας ύπό τάς διαταγάς του τό 1ον Τάγμα τών Ούαλλών (Σχεδ. 1). (2) Τομεύς Μάλεμε-"Αγυιάς (Σχέδ. 1) Ή 2α ΝΖ Μεραρχία (Ταξίαρχος Πάττικ). Στρατηγεΐον της πλησίον τής διχαλώσεως τών οδών 'Αλικυανοϋ - Χανίων καί Μάλεμε - Χανίων. Διέθετε τάς 5ην, 10ην ΝΖ Ταξιαρχίας, τό 20όν ΝΖΤ (4ης ΝΖΤ) ύπό τήν 10ην ΝΖΤ καί τά 6ον καί 8ον Ελληνικά ΣΠ (έκαστον τάγμα νεοσύλλεκτων έκ Πελοποννήσου μετωνομάσθη είς ΣΠ), τήν 27ην καί 28ην Μοΐραν πυροβολικού μάχης, τήν 1ην έλαφράν πυροβολαρχίαν, πυροβολαρχίαν καί ούλαμόν τής 156ης 'Ελαφρός Α/Α Μοίρας, Πυροβολαρχίαν τής 7ης Αυστραλιανής Μοίρας Α/Α πυροβολικοϋ και τήν βαρεΐαν Α/Α Μοΐραν. Επίσης βαρεΐαν μοΐραν "Επάκτιου αμύνης καί πυροβολαρχίαν τής 23ης Α/Α Μοίρας. Ή Μεραρχία επίσης εΐχεν ένισχυθή διά 2 μέσων αρμάτων μάχης καί 10 ελαφρών, τά όποια έτήρει εις τήν περιοχήν τής 4ης ΝΖΤ. Όρια : Δυτικόν ό ποταμός Ταυρωνίτης, "Ανατολικόν ό ποταμός Κλαδισσός, Βόρειον ή ακτή άπό εκβολών Ταυρωνίτου καί Κλαδισσού. Τό Νότιον δέν ήτο ώρισμένη εδαφική γραμμή, άλλ' ώρίζετο ύπό τής εκτάσεως τών Μονάδων αναλόγως τής αποστολής των.

9 Ύπό τήν Μεραρχίαν ύπήγετο επίσης καί τό 1ον ΣΠ ('Ελλην.), άνε-πτυγμένον είς τήν περιοχήν Καστελλίου Κισσάμου. (3) Τομεύς Χανίων - Σούδας (Σχέδ. 1) Τό Συγκρότημα M.N.B.D.O. (Υποστράτηγος Ούέστων). Στρατηγεΐον εις Χανιά. Διέθετε τό 2ον (έλλην.) ΣΠ, τό έμπεδον τάγμα Χανίων, τό 1ον τάγμα τών Ούαλλών, τό όποιον άνήκεν ε'ις τήν έφεδρείαν τοϋ Διοικητού τής Δυνάμεως Κρήτης, τό 1ον τάγμα τών Ρότζερ, τμήματα πεζικού τών 16ης καί 17ης Αυστραλιανών Ταξιαρχιών, Πεζόμαχα τμήματα τής 106ης Μοίρας Ίπποκινήτου πυροβολικοϋ, 2/2 καί 2/3 Αυστραλιανού Συντάγματος πυροβολικού, II Συντάγματος προβολέων καί τών Ούσσάρων τοϋ Νορθάμπερλαντ. "Επίσης τάς Μ καί S ομάδας πυροβολικού έκ 3 Μοιρών (- ούλαμός) Βαρέος Α/Α, 1 Μοίρας, 1 πυροβολαρχίας καί 2 ούλαμών Ελαφρού Α/Α, 1 Σύνταγμα Πυροβολικού καί 1 Μοΐραν προβολέων. "Ορια: Δυτικόν ό ποταμός Κλαδισσός καί Περιβολιανός, Βόρειον ή ακτή άπό Κλαδισσόν μέχρι τοϋ ακρωτηρίου Δράπανος. Τό 'Ανατολικόν καί Νότιον έξηρτώντο έκ τής ισχύος τών μέχρι Δράπανος τεταγμένων τμημάτων της M.N.B.D.O. καί έκ των τοιούτων τοϋ 2ου (Ελλ.) ΣΠ, τών τεταγμένων είς τήν περιοχήν Μουρνιές καί Περιβολιών. (4) Τομεύς Ρεθύμνου - Γεωργιουπόλεως (Σχέδ. 2) Ή 19η Αυστραλιανή Ταξιαρχία (Ταξίαρχος Βάζεϋ). Στρατηγεΐον αμέσως Δυτικώς Γεωργιουπόλεως. Ό Τομεύς ήτο διηρημένος εις τρία Συγκροτήματα υπαγόμενα είς τήν 19ην Αύστραλιανήν Ταξιαρχίαν. Τό Συγκρότημα Γεωργιουπόλεως περιελάμβανε τό Στρατηγεΐον τής 19ης Αύστρ. Ταξιαρχίας τά 2/7 καί 2/8 Αϋστρ. Τάγματα καί Διμοιρίαν πολυβόλων, τήν 10ην Βαρεϊαν Μοΐραν επάκτιου Πυροβολικού καί πυροβολαρ-χίαν τών 7,5 τού 2/3 Αύστρ. Συντάγματος πυροβολικού. Τό Συγκρότημα πόλεως Ρεθύμνου περιελάμβανε τό έμπεδον τάγμα Ρεθύμνου καί τό τάγμα οπλιτών Χωρ/κής. Τό Συγκρότημα "Αεροδρομίου (Πηγής) περιελάμβανε τά 4ον καί 5ον ('Ελλην.) ΣΠ, τά 2/1, 2/11 Αύστρ. Τάγματα, δύο διμοιρίας πολυβόλων, 10 πυροβόλα τοϋ 2/3 Αύστρ. Συντάγματος πυροβολικού. (5) Τομεύς "Ηρακλείου (Σχέδ. 3) Ό Τομεύς περιελάμβανε τήν περιοχήν "Ηρακλείου καί τό Άεροδρόμιον (Ρούσσων). Ή 14η Βρεττανική Ταξιαρχία (Ταξίαρχος Τσάππελ). Στρατηγεΐον είς Νέαν Άλικαρνασσόν (προάστιον Ανατολικώς "Ηρακλείου καί πλησίον τοϋ Αεροδρομίου). Διέθετε τό 2ον τάγμα Λάϊτσεστερ, τό 2ον τάγμα τής Μαύρης Φρουράς, τό 2ον τάγμα τής "Υόρκης καί Λάγγαοτερ καί τό 2/4 Αύστρ. Τάγμα (είς περιοχήν αεροδρομίου). Τό 3ον καί 7ον ('Ελλην.) ΣΠ καί τό Τάγμα έμπέδων "Ηρακλείου τοϋ 111 "Ελληνικού Στρατιωτικού Διαμερίσματος (είς περιοχήν Ηρακλείου). Τήν 234ην Μ.ΠΒ έκ 13 πυροβόλων τών 75 καί 100 χιλιοστών, 2 πυροβόλα "Επάκτιου Πυροβολικού, 14 Ελαφρά Α/Α πυροβόλα, 4 Βαρέα Α/Α. Τήν έσπέραν τής 19ης Μαΐου είχεν άποβιβασθή είς Τυμπάκιον, τό 1ον Τάγμα τοϋ Σκωτικοϋ Συντάγματος τών Άρτζυλ καί Σάτερλαντ Χαϊλάντερς μετά 3 μέσων αρμάτων, διατεθέν εις τόν τομέα "Ηρακλείου. Επίσης ό τομεύς είχε ένισχυθή μέ 2 εισέτι μέσα άρματα καί 6 ελαφρά τοιαύτα. (6) "Εφεδρεία Ή 4η Ταξιαρχία (18 καί 19 ΝΖ Τάγματα), ανεπτυγμένη εις τήν περιοχήν τής 2ας ΝΖΜ καί τό 1ον Τάγμα τών Ούαλλών.

10 (7) Αεροπορία Αεροπορία δέν ύφίστατο είς Κρήτην, διότι ή αρχικώς παραμείνασα εις αυτήν έφθείρετο συνεχώς καί κατόπιν προτάσεως τοϋ Διοικητού τών Δυνάμεων Κρήτης, τήν 19ην Μαΐου τά ελάχιστα αεροπλάνα έτράπησαν πρός τά αεροδρόμια τής Αιγύπτου. Σημειοϋνται επίσης καί τά κατωτέρω, ήτοι: (1) Ό συνολικός αριθμός ανδρών, πυροβόλων, αρμάτων τών Μονάδων Κρήτης, ήτο : Ελληνικών Μονάδων 474 Άξκοί καί όπλΐται. Βρεττανικών Μονάδων 1512 Άξκοί καί όπλΐται. Επίσης 151 πυροβόλα έκ τών οποίων 62 Α/Α καί 4 Α/Τ, 16 Ελαφρά άρματα καί 9 μέσα (πεζικού). (2) Ό αριθμός τών ώς άνω ανδρών ήτο επιβλητικός, άλλα τά μέσα πυρός ήσαν πολύ κάτω τής πρός τόν αριθμόν τών ανδρών παραδεκτής αναλογίας, είς όλα τά ε'ίδη οπλισμού, άπό τοϋ άπλοΰ τυφεκίου μέχρι τοϋ Α/Α πυροβόλου. Επίσης αϊ Βρεττανικαί Μονάδες, πλήν τών εγκατεστημένων ε'ις Κρήτην, ήσαν έκ τών έκκενωθεισών έξ Ελλάδος, ένθα εΐχον αντιμετωπίσει τούς Γερμανούς καί εΐχον ύποστή σημαντικός φθοράς. Αί πλεΐσται έξ αυτών αφίχθησαν μέ χαλαρωμένους τούς οργανικούς δεσμούς και μέ ελάχιστα μέσα. Χαρακτηριστικώς αναφέρεται ή παντελής έλλειψις οχημάτων καί βαρέος οπλισμού, ένώ πολλοί άνδρες ήσαν άοπλοι καί άνευ ατομικών ειδών, απάντων έγκαταλειφθέντων εις τήν Ελλάδα. Μερικαί έξ αυτών εΐχον συγκροτηθή έν Κρήτη ύπό πλεονάζοντος προσωπικού "Οπλων καί Υπηρεσιών, ώς ολόκληρος ή 10η ΝΖ Ταξιαρχία. (3) Έκτος τών στρατιωτικών Μονάδων ύφίσταντο κατά τήν Γερμανικήν έπίθεσιν καί πολλά τμήματα ενόπλων πολιτών, συγκροτηθέντα κατ' αυτήν καί τό πλείστον ώπλισθέντα έκ Γερμανικών (έκ τών ριπτομένων είς τούς Άλεξιπτωτιστάς ή έκ φονευθέντων τοιούτων) καί Βρεττανικών (έκ διανομής ύπό τών Βρεττανών ή έξ αρπαγής έκ Βρεττανικών αποθηκών) πηγών. Τό ηθικόν τών τμημάτων αυτών ήτο εις λίαν ύψηλόν βαθμόν. (4) "Απας ό Στόλος τής Ανατολικής Μεσογείου άπό τής 16ης Μαΐου ήτο κατανεμημένος ε'ις δύο κλιμάκια καί εϋρίσκετο εις τό πέλαγος πρός Ανατολάς καί Δυσμάς τής Κρήτης, έτοιμος νά έπέμβη πρός άπαγόρευσιν άποβάσεως άπό θαλάσσης. ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ 9. Γερμανικών Δυνάμεων α. Πληροφορίαι ΑΊ πληροφορίαι τάς όποιας διέθετον ο'ι Γερμανοί ήσαν ανεπαρκείς καί εσφαλμένοι. Κατ' αϋτάς ύπήρχον εις τήν Κρήτην μόνον Βρεττανοί, ώργανωμένοι εις δύο Ταξιαρχίας πεζικού καί ένα Σύνταγμα πυροβολικού, ώς καί μερικά Ελληνικά τάγματα. β. Σχέδιον Ενεργείας (Σχέδ. 1, 2, 3) (1) Συνθηματική ονομασία Επιχειρήσεως «Ερμής». (2) Ιδέα Ενεργείας.

11 Άπόκτησις αεροπορικής υπεροχής καί διατήρησις αυτής. Χρησιμοποίησις τμημάτων Αλεξιπτωτιστών καί προσγείωσις διά άνεμοπλάνων, πρός κατάληψιν τών αεροδρομίων τής Κρήτης μέ κυρίαν προσπάθειαν εις Μάλεμε. Καταλαμβανόμενων τών αεροδρομίων άεραπόβασις Μονάδων ορεινών κυνηγών πρός πλήρη κατάληψιν τής νήσου. Ένίσχυσις τών Μονάδων Μάλεμε (κυρία προσπάθεια), δι' άποβάσεως δυνάμεων ε'ις τάς πλησίον τούτου άκτάς, μεταφερομένων διά πλωτών μέσων. Επίσης άποβίβασις άπό θαλάσσης Ισχυρού Κλιμακίου πυροβολικού, αρμάτων, οχημάτων καί ήμιόνων πρός ένίσχυσιν τών δυνάμεων εδάφους. Ή έπιχείρησις θά διεξαχθή ε'ις δύο φάσεις καί ύπό τριών,ομάδων, ήτοι «Κομήτης», «Άρης" καί «Ώριων». (Ή έπιχείρησις έκλιμακώθη εις δύο φάσεις μή κατάστασης δυνατής τής ταυτοχρόνου εναερίου υποστηρίξεως καί ε'ις τάς τρεις ομάδας). ΕΊδικώτερον: (α) Α' Φάσις "Ωρα Η: ή 0800/ Ρϊψις τής ομάδος «Κομήτης» καί τού Α' κλιμακίου τής ομάδος «Άρης», (β) Β' Φάσις καί τής ομάδος «Ώρίων». "Ωρα Η+ 8: ή 1600/ Ρΐψις τοϋ Β' κλιμακίου τής ομάδος «Άρης» (γ) Τήν δευτέραν ήμέραν τής επιχειρήσεως ( ) ένίσχυσις τοϋ αγώνος διά θαλάσσιας μεταφοράς Μονάδων. (3) "Αποοτολαί Όμάς «Κομήτης»: Διοικητής, ό Διοικητής τοϋ Συντάγματος εφόδου. (Ύπτγος Μάϊντλ). Δύναμις: Σύνταγμα εφόδου μείον δύο Λόχοι. Άεραποβατική έφοδος (ώρα Η) πρός κατάληψιν τοϋ αεροδρομίου Μάλεμε εντός τής πρώτης ημέρας. 'Εν συνεχεία προέλασις πρός Ανατολάς πρός άπό-κτησιν συνδέσμου μετά τμημάτων τοϋ Α' κλιμακίου τής ομάδος «Άρης» εντός τής πρώτης ημέρας. '0 ίας «Άρης»: Διοικητής, ό Διοικητής τής 7ης Μεραρχίας (Ύποπτέραρχος Σούσμαν). Α' Κ λ ι μ ά κ ι ο ν : Διοικητής, ό Διοικητής τοϋ 3ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών (Σχης Χάίντριχ). Δύναμις τό 3ον Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών (3ον ΣΆ), Μεραρχιακαί Μονάδες καί δύο λόχοι τοϋ Συντάγματος Εφόδου. Άεροπόβασις τοϋ 3ου ΣΆ εις τήν κοιλάδα Αγυιάς (ώρα Η) πρός κατάληψιν εντός τής πρώτης ημέρας τών Χανίων καί εντός τής επομένης τής Σούδας. Ταυτοχρόνως προσγείωσις των 2 Λόχων (Σ. Εφόδου) δι' άνεμοπλάνων εντός τής πρώτης ημέρας Ανατολικώς καί Νοτίως τών Χανίων πρός καταστροφή ν τών Α/Α πυροβολαρχιών. Β' κλιμάκιο ν: Διοικητής, ό Διοικητής τοϋ 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών (Σχης Στούρμ). Δύναμις: Τό 2ον Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών (2ον ΣΆ) μείον τάγμα. Άεραποβατική έφοδος (Η + 8) πρός κατάληψιν εντός τής πρώτης ημέρας τοϋ Ρεθύμνου καί αεροδρομίου (Πηγής). Έν συνεχεία έπιδίωξις επαφής μετά τών δυνάμεων Α' Κλιμακίου. Όμάς «Ώρίων»: Διοικητής, ό Διοικητής τοϋ 1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών (Σχης Μπρόγιερ). Δύναμις: Τό 1ον Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών (1ον ΣΆ) σύν τό ΙΙ/2ον τάγμα. Άεραποβατική έφοδος (Η + 8) πρός κατάληψιν Ηρακλείου καί αεροδρομίου (Ρούσσων) εντός τής πρώτης ημέρας. Έν συνεχεία έπιδίωξις επαφής πρός Δυσμάς μετά τού κλιμακίου Ρεθύμνου καί αποστολή περιπόλων πρός Ανατολάς καί Νότον. Μονάδες τής 5ης "Ορεινής Μεραρχίας, μεταφερόμενοι διά θαλάσσης, θά αποβιβασθούν τήν δευτέραν ήμέραν τής επιχειρήσεως εγγύς τού Μάλεμε καί εις άλλας καταλλήλους" άκτάς πρός ένίσχυσιν τών αλεξιπτωτιστών καί άνάληψιν επιθετικών ενεργειών πρός όλοκλήρωσιν τής καταλήψεως τής νήσου. 10. Βρεττανοελληνικών Δυνάμεων

12 α. Σχέδιον Ενεργείας (σχέδ, 1, 2, 3) (1) Ιδέα Ενεργείας Διά τεσσάρων ανεξαρτήτων συγκροτημάτων έξασφάλισις τών ζωτικών περιοχών Αεροδρομίου Μάλεμε καί κοιλάδος Αγυιάς, Χανίων καί λιμένος Σούδας, Ρεθύμνου καί Γεωργιουπόλεως καί Ηρακλείου. Διεξαγωγή τού αγώνος κυρίως διά ταχειών αντεπιθέσεων πρός καταστροφήν τών αλεξιπτωτιστών άμα τή προσγειώσει των. (2) Άποστολαί (α) Τομεύς Μάλεμε -Αγυιάς (2ας ΝΖΜ): Έξασφάλισις τής ακτής, τού αεροδρομίου Μάλεμε καί τής κοιλάδος "Αγυιάς. (β) Τομεύς Χανίων - Σούδας (Συγκρότημα M.N.B.D.O): Έξασφάλισις τών Χανίων καί τοϋ λιμένος Σούδας. (γ) Τομεύς Ρεθύμνου - Γεώργιο υ πόλεως (19η Αύστραλ. Ταξιαρχία): Έξασφάλισις τοϋ Ρεθύμνου, τοϋ "Αεροδρομίου Πηγής καί τής Γεωργιουπόλεως άπό αέρος καί θαλάσσης. (δ) Τομεύς "Ηρακλείου (14ης Βρετ. Ταξιαρχίας). Έξασφά-λισις τής πόλεως, τοϋ "Αεροδρομίου καί τοϋ λιμένος "Ηρακλείου άπό θαλάσσης καί αέρος. (ε) Εφεδρεία: (4ης ΝΖ Τ μείον τάγμα σύν 1ον Τ. Ούαλλών). "Αντεπιθέσεις υπέρ 2ας ΝΖ Μεραρχίας καί συγκροτήματος MNBDO. (3) Ύποστήριξις Α/Τ πυροβολικού. Διά τών διατεθέντων εις τούς τομετς μέσων πυροβολικού, Α/Α πυροβολικού καί ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 11. Προπαρασκευαστικοί Βομβαρδισμοί-Αποτέλεσμα α. Τό VIII Σώμα τής Γερμανικής αεροπορίας, άπό τής 16ης "Απριλίου εϊχεν ώς κυρίαν άποστολήν τήν παρεμπόδισιν τής κινήσεως τών πλωτών μέσων είς τήν 'Ανατολικήν Μεσόγειον, διά τήν καταστροφήν τούτων. Τοιουτοτρόπως εμμέσως εΐχεν αρχίσει ή προπαρασκευή τής επιθέσεως πρός κατάληψιν τής Κρήτης, δεδομένου ότι ο'ι λιμένες Ηρακλείου καί Σούδας συχνάκις προσεθάλλοντο. β. Άπό τής 14ης Μαΐου όμως, ήρχισαν συμφώνως πρός τό σχέδιον ο'ι συστηματικοί βομβαρδισμοί τής νήσου, διά τήν προπαρασκευήν τής επιθέσεως καί τήν άπομόνωσιν αυτής. Κύριοι στόχοι ήσαν τά αεροδρόμια Μάλεμε, Ρεθύμνου (Πηγής) καί Ηρακλείου (Ρούσσων), ό λιμήν τής Σούδας καί τού Ηρακλείου, τά Α/Α πυροβολεία καί αϊ πόλεις Χανίων, Ρεθύμνου καί Ηρακλείου. γ. Ό Λιμήν τής Σούδας προσεβάλλετο μέ έξαιρετικήν σφοδρότητα. Άπό τής 14ης μέχρι τής 18ης Μαΐου έβυθίσθησαν έν πλω διά Κρήτην εμπορικά πλοία χωρητικότητος περίπου τόννων, τό Έλληνικόν Άντιτορπιλλικόν «Λέων» καί Βρεττανική κορβέτα «Σάλβια». Τά εις Σούδαν ευρισκόμενα πλοία

13 έβομβαρδίζοντο μέχρι καταβυθίσεώς των. Αποτέλεσμα τής δράσεως αυτής είς τό πέλαγος καί τόν λιμένα τής Σούδας ήτο, ότι αί αφίξεις καί εκφορτώσεις τών πλοίων διεκόπησαν κατά τήν διάρκειαν τής ημέρας, κατά δέ τήν νύκτα είσέπλεον μόνον ταχύπλοα σκάφη, ήτοι καταδρομικά καί Άντιτορπιλλικά, άλλά ή μικρά χωρητικότης τούτων μή προωρισμένων διά μεταφοράς καί τό μικρόν διατιθέμενον χρονικόν διάστημα τής νυκτός, μόλις έπέτρεπον τήν έκφόρτωσιν 100 τόννων υλικών, έναντι τών 600 απαιτουμένων ημερησίως. Συνέπεια τών ανωτέρω ύπήρξεν, ότι πολύτιμον ύλικόν δέν κατέστη δυνατόν νά φθάση μέχρι τής νήσου. δ.. Τοιουτοτρόπως, ή Γερμανική Αεροπορία επέτυχε μέχρι τής 20ής Μαΐου τήν άπομόνωσιν τής νήσου άπό θαλάσσης, κατά τό μεγαλύτερον μέρος έκαστου 24ώρου. Ή μικρά Βρεττανική δύναμις αεροπορίας τής νήσο^, ήμέραν μέ τήν ήμέραν έξηφανίζετο ε'ίτε καταστρεφομένη έπί τού εδάφους ε'ίτε κατά τάς αερομαχίας. Τά εναπομείναντα ολίγα αεροσκάφη άνεχώρησαν τήν 19ην Μαΐου δι' Α'ίγυπτον, 'ίνα μή θυσιασθοϋν ασκόπως. Κατόπιν τούτου άπό τής 20ής Μαΐου ή Γερμανική Αεροπορία άπέμεινεν απολύτως κυρία τοϋ εναερίου χώρου τής νήσου καί τών υδάτων αυτής. ε. Κατά τήν δράσιν τής Γερμανικής Αεροπορίας τό Α/Ά πυροβολικόν δέν υπέστη σημαντικός ζημίας, διότι ήτο καλώς παρηλλαγμένον καί διότι άπεφεύγετο ή έκδήλωσις όλων τών στοιχείων του πρός αποφυγήν επισημάνσεως καί προώρου καταστροφής. ΑΊ άπώλειαι επίσης τών στρατευμάτων υπήρξαν όλως ασήμαντοι καί τούτο ώφείλετο είς τήν καλήν κάλυψιν καί παραλλαγήν καί είς τάς ανακριβείς πληροφορίας τών Γερμανών, έπί τής διατάξεως των. Αί καταστροφαί όμως καί αί άπώλειαι άμαχου πληθυσμού είς Χανιά, Ρέθυμνον και Ήράκλειον, υπήρξαν σημαντικαί, μέ αποτέλεσμα μέγα μέρος τοϋ πληθυσμού νά καταφυγή εις τήν ϋπαιθρον. στ. Γενικώς, ή μή άφιξις όλου τοϋ υλικού τού προοριζομένου διά τήν άμυναν τής νήσου, ειχεν ώς αποτέλεσμα α'ι άεραποβατικαί δυνάμεις όταν έπέδραμον, νά αντιμετωπίσουν τμήματα ατελώς έξωπλισμένα καί έφωδιασμένα. 12. Ή Έναρξις καί ή Διεξαγωγή τής Μάχης α. 20ή Μαίου 1941 (Πρώτη ήμερα) (1) Πρώτη Φάσις Τήν ώραν τής 20ής Μαΐου σμήνη βομβαρδισμού καί διώξεως τοϋ VIII Αεροπορικού Σώματος κατέκλυσαν τόν χώρον τής 2ας ΝΖ Μεραρχίας καί τόν τοιούτον τής περιοχής Σούδας - Χανίων. Τά σμήνη αυτά ήρξαντο σφοδρού βομβαρδισμού καί πολυβολισμού, κυρίως πέριξ τοϋ αεροδρομίου Μάλεμε, κατά τών θέσεων τοϋ πυροβολικού καί τών τμημάτων αμύνης. Σφοδρώς επίσης έβομβαρδίζοντο τά Χανιά, όπου πολλαί οίκίαι κατεστράφησαν καί πυρκαϊαί καί θύματα έσημειώθησαν. Άπό τής ώρας ό βομβαρδισμός έξειλίχθη εις καταιγισμόν πυρός ύπό νέων αφιχθέντων σμηνών. Καθίστατο πλέον εμφανές ότι ή δράσις αυτή τής Γερμανικής Αεροπορίας, υπερβαίνουσα εις έντασιν καί διάρκειαν πάσαν προηγουμένην, έσκόπει εις τήν προπαρασκευήν μιας άμεσου άπό αέρος εισβολής διά τής δημιουργίας τών καταλλήλων συνθηκών. Τήν ώραν ό Στρατηγός Φρέϋμπεργκ απέστειλε σήμα πρός τάς Μονάδας νά είναι έτοιμοι δι' άμεσον ένέργειαν. (α) Τομεύς ΜΑΛΕΜΕ - ΑΓΥΙΑΣ (2α ΝΖΜ) Τήν ώραν ενεργείται ή άεραποβατική έφοδος ύπό τής Όμάδος «Κομήτης» είς τήν περιοχήν Μάλεμε (5η ΝΖ Ταξ.). Καθ' όλην τήν διάρκειαν τής ημέρας διεξήχθη σφοδρός

14 άγων μεταξύ τών αντιπάλων δυνάμεων. Μέ τήν έπέλευσιν τοϋ σκότους ο'ι Γερμανοί δέν ολοκληρώνουν τόν ΑΝΣΚ, ήτοι τήν κατάληψιν τοϋ αεροδρομίου Μάλεμε καί τοϋ ύψ. 107, καίτοι ό Διοικητής τοϋ Συντάγματος είχε διαθέσει άπάσας τάς δυνάμεις του, πλήν τής δημιουργίας μικροϋ προγεφυρώματος είς τό Άνατολικόν τμήμα τοϋ Ταυρωνίτου ποτ. καί τής προωθήσεως έξ αυτού πρός τάς βόρειας καί νοτιάς κλιτϋς τοϋ ύψ Αί άπώλειαι τών Γερμανών υπήρξαν σοβαρα'ι. Απώλεσαν όλόκληρον σχεδόν τό III τάγμα εφόδου, έφονεύθησαν ο'ι Διοικηταί τών I καί III ταγμάτων καί ό Διοικητής τοϋ Συντάγματος εφόδου ήτο βαρύτατα τραυματισμένος. Λόγω τής κοπώσεως έκ τοϋ ολοημέρου αγώνος καί τών απωλειών, ο'ι Γερμανοί έστερούντο κατά τήν νύκτα επιθετικής ισχύος. Ό Διοικητής τοϋ 22ου ΝΖ τάγματος, αμυνομένου είς τό άεροδρόμιον τοϋ Μάλεμε, κατά τάς νυκτερινός ώρας καί μετά τήν μή έκδήλωσιν ύπό τής 5ης ΝΖ Ταξ. τής αιτηθείσης άντεπιθέσεως, ενεργεί σύμπτυξιν. Ή 5η ΝΖ Ταξ., καίτοι τής ανεφέρθη ή σύμπτυξις, δέν επενέβη δραστηρίως πρός άπαγόρευσίν της, άλλά άφήκε πρωτοθουλίαν εις τόν Διοικητήν τοϋ Τάγματος. Τοιουτοτρόπως, τό ύψ. 107 καί τό άεροδρόμιον τοϋ Μάλεμε, ήτοι ό ζωτικός χώρος ολοκλήρου τής ΝΖ Μεραρχίας καί έκ τών σημαντικωτέρων σημείων τών δυνάμεων Κρήτης, έγκατελείφθη. Ο'ι ριφθέντες τήν ώραν 70 άλεξιπτωτισταί (II Τ. εφόδου) εις τήν περιοχήν Καστελλίου, αποκρούονται επιτυχώς ύπό τών τμημάτων του 1ου ('Ελλην.) ΣΠ τών τεταγμένων εις τήν Άνατολικήν παρυφήν τής κωμρπόλεως καί εκμηδενίζονται μέχρις ενός (φονευθέντες ή α'ιχμαλωτισθέντες). Ή Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, εγκατεστημένη έπί τών υψωμάτων τοϋ χωρίου Κολυμπάριον τής χερσονήσου Ροδωποϋ, απέκρουσε διαδοχικός επιθέσεις τών Γερμανών καί τήν νύκτα συμπτύσσεται, λόγω ελλείψεως πυρομαχικών, είς περιοχήν Δελιανά. Τήν ώραν ενεργείται άεραποβατική έφοδος ύπό τοϋ 1ου κλιμακίου τής ομάδος «Άρης» είς τήν κοιλάδα Αγυιάς (10 ΝΖΤ καί 4 ΝΖΤ εφεδρεία τής Μεραρχίας). Σφοδρός άγων διεξάγεται καθ' όλην τήν ήμέραν καί ο'ι Γερμανοί επιτυγχάνουν τήν έγκατάστασίν των είς τήν περιοχήν τών φυλακών Αγυιάς. Ή 4η ΝΖΤ, έχουσα άποστολήν εφεδρείας, (είχε τεθή ΥΔ 2ας ΝΖ Μ), εκκαθαρίζει τούς ριφθέντας ε'ις τήν περιοχήν της άλεξιπτωτιστάς καί τήν ώραν εκτοξεύει τήν διαταχθεΐσαν ύπό τής 2ας ΝΖ Μ. άντεπίθεσιν κατά τής περιοχής τών φυλακών Αγυιάς δι' ενός τάγματος, τό όποιον όμως έκαθηλώθη είς άπόστασιν 1 χιλ. έκ τών Γερμανικών θέσεων. (β) Τομεύς ΧΑΝΙΩΝ - ΣΟΥΔΑΣ (Μ.Ν.Β.Ο.Ο) Εις τήν περιοχήν Χανίων - Σούδας προσεγειώθησαν δι' άνεμοπλάνων οί 2 λόχοι τοϋ Συντάγματος εφόδου (1ου κλιμακίου ομάδος «Άρης»). Ό ένας τούτων προσεγειώθη ΒΑνατολικώς τής πόλεως Χανίων (περιοχή χωρίου Κουνουπιδιανών) καί ό άλλος Νοτίως Χανίων. Ό πρώτος έξουδετερώθη ταχέως, φονευθέντων ή τραυματισθέντων απάντων τών ανδρών, ό δέ δεύτερος άφοϋ κατέλαβε τάς θέσεις μιάς πυροβολαρχίας, έν συνεχεία υπέστη τήν έπίθεσιν διαφόρων τμημάτων καί ύπεχρεώθη τελικώς μέ σοβαρός άπωλείας νά συμπτυχθή ε'ις τήν περιοχήν χωρίου Περιβόλια. f Διά τόν Διοικητήν τοϋ 1ου κλιμακίου (όμάς «Άρης»), ή κατάστασις κατά τό τέλος τής ημέρας δέν ήτο ευνοϊκή, καθ' όσον δέν έπέτυχεν εντός τής ημέρας τήν κατάληψιν τών Χανίων ώς προεβλέπετο, α'ι δέ άπώλειαί του ήσαν σημαντικοί (απώλεια τών 2/3 τοϋ ΙΙΙ/3ου Τάγματος καί τών 2 Λόχων τοϋ Συντ. Εφόδου).

15 Κατόπιν τούτου, καί προβλέπουν άντεπίθεσιν κατά τήν νύκτα, συνεκέντρωσε τάς δυνάμεις του είς τήν περιοχήν τών φυλακών Αγυιάς. (2) Δευτέρα Φάσις (α) Τομεύς ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (19η Αυστραλιανή Ταξιαρχία) Τήν ώραν βομβαρδιστικά καί καταδιωκτικά αεροπλάνα ενεφανίσθησαν άνωθεν τοϋ Ρεθύμνου καί ήρχισαν βομβαρδισμόν καί πολυβολισμόν τής πέριξ τοϋ αεροδρομίου περιοχής, άνευ όμως αποτελέσματος λόγω τής αρίστης άποκρύψεως τών θέσεων. Τήν ώραν ενεργείται ή άεραποβατική έφοδος τοϋ 2ου κλιμακίου (ομάδος «Άρης»), εις τήν περιοχήν Ανατολικώς Ρεθύμνου καί τού αεροδρομίου (Πηγή). Τά προσγειωθέντα Ανατολικώς τοϋ χωρίου Περιβόλια τμήματα τοϋ 111/2 τάγματος έπετέθησαν κατά τοϋ σχεδόν άοπλου τάγματος έμπέδου, τό όποιον διέλυσαν καί κατέλαβον τά χωρία Περιβόλια καί Καστελλάκια. Συνέχισις τής επιθέσεως πρός Ρέθυμνον άπεκρούσθη ϋπό τοϋ τάγματος οπλιτών χωρ/κής, μέ σημαντικός εκατέρωθεν απώλειας. Άντεπίθεσις τοϋ Τάγματος χωρ/κής ήνάγκασε τούς Γερμανούς νά συμπτυχθοϋν πρός χωρίον Περιβόλια. Ο'ι προσγειωθέντες άλεξιπτωτισταί εις τήν περιοχήν τοϋ αεροδρομίου, ο'ι μέν Δυτικώς τούτου (πλησίον τοϋ λόφου «Β») υπέστησαν τεραστίας απώλειας καί διελύθησαν, ο'ι δέ Ανατολικώς έγκατεοτάθησαν ε'ις τό χωρίον Σταυρωμένος καί έπετέθησαν κατά rou σημείου στηρίγματος τοϋ Λόφου «Α», τό οποίον καί κατέλαβον, άπειλούντες αμέσως τό άεροδρόμιον. Ό Διοικητής τοϋ συγκροτήματος Σχης Κάμπελ έσχεδίασε δύο αντεπιθέσεις διά τήν έπομένην, πρός έκκαθάρισιν τής καταστάσεως. Ή νύκτα ευρίσκει τούς Γερμανούς κατέχοντας τά χωρία Περιβόλια καί Καστελλάκια, τόν Λόφον «Α» καί τό χωρίον Σταυρωμένος, ουχί όμως κυρίους τοϋ "Αεροδρομίου. ΑΊ άπώλειαι τών Γερμανών άνήλθον εις 400 περίπου νεκρούς, άγνωστον αριθμόν ταυματιών και αριθμόν αίχμαλωτισθέντων, ήτοι περίπου τό 1/3 τής δυνάμεως των. Αί αφίξεις τών μεταφορικών αεροπλάνων ϋπερθεν τών ζωνών προσγειώσεως δέν υπήρξαν σύγχρονοι, άλλά διήρκεσαν έπί δίωρον περίπου. Ό άποσυγχρονισμός αυτός απέκλεισε τόν τακτικόν αίφνιδιασμόν τών αμυνομένων καί άφήρεσεν άπό τούς Άλεξιπτωτιστάς τήν δυνατότητα εκμεταλλεύσεως τών προηγηθέντων βοβμαρδισμών καί πολυβολισμών τής αεροπορίας των. Είς τήν περιοχήν τής Γεωργιουπόλεως ουδεμία εχθρική ενέργεια έσημειώθη, διά τόν λόγον δέ αυτόν ό Διοικητής τών Δυνάμεων Κρήτης είχε τήν δυνατότητα νά μετακίνηση τάς εσπερινός ώρας είς τήν περιοχήν Χανίων τό 2/8 τάγμα. (β) Τομεύς ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (14η Βρεττανική Ταξιαρχία) Άπό τής ώρας περί τά 50 αεροπλάνα βομβαρδισμού καί διώξεως ήρχισαν βομβαρδίζοντα καί πολυβολοϋντα σφοδρώς τήν περιοχήν τοϋ τομέως μέ μηδαμινά αποτελέσματα έπί τών τμημάτων, λόγω τής καλής παραλλαγής, άλλά μέ σημαντικός καταστροφάς ε'ις τήν πόλιν τοϋ "Ηρακλείου. Άπό τής ώρας ενεργείται ή άεραποβατική έφοδος τής ομάδος «Ώριων» πλην ενός λόχου τοϋ 1ου ΣΆ καί δύο λόχων τοϋ ΙΙ/2 τάγματος, οί όποιοι παρέμειναν εις Ήπειρωτικήν "Ελλάδα, λόγω αδυναμίας μεταφοράς των, καί συνεχίσθη μέχρι τής ώρας, ένώ τά αεροπλάνα διώξεως τά ύποστηρίζοντα τήν ένέργειαν απεχώρησαν άπό τής ώρας, λόγω εξαντλήσεως τών καυσίμων των. Ό

16 άποσυγχρονισμός αυτός ύπήρξεν αποφασιστικής σημασίας διά τήν δυσμενή τύχην τών τμημάτων τής ομάδος επιθέσεως Ηρακλείου, άπό τών πρώτων στιγμών τής προσγειώσεως των. Τό 111/1 τάγμα προσεγειώθη Δυτικώς καί Νοτίως τής πόλεως, μέ άποστολήν τήν κατάληψιν αυτής. Τό τάγμα τούτο υπέστη σημαντικός απώλειας. Τό 11/1 τάγμα μείον 2 Λόχοι προσεγειώθη εις τήν περιοχήν τοϋ χωρίου Γάζι, 8 χιλ. Δυτικώς Ηρακλείου, μέ άποστολήν τήν ύποστήριξιν τής επιθέσεως τοϋ 111/1 τάγματος κατά τής πόλεως, δέν έλαβε δέ μέρος είς τόν αγώνα τής ημέρας αυτής, παρενοχλούμενον ύπό τολμηρών ομάδων πολιτών, Τό 11/1 τάγμα προσεγειώθη Δυτικώς καί Νοτίως τοϋ αεροδρομίου καί μέχρι τής ώρας σχεδόν έξωντώθη, πλήν τμήματος 70 ανδρών τό οποίον διεσώθη, έγκατασταθέν Ν. Ανατολικώς τοϋ αεροδρομίου ύπό ένα Λοχαγόν (έφονεύθησαν 12 Άξκοί καί 300 όπλΐται καί έτραυματίσθησαν 8 Άξκοί καί 100 όπλΐται). Τέλος, τό 1/1 τάγμα, μετά τής Διοικήσεως καί τοϋ επιτελείου τοϋ 1ου Σ. Άλεξ. προσεγειώθη εις τήν περιοχήν Γούρνες. Ό ένας Λόχος προσεγειώθη τήν κανονικήν ώραν, τά δέ άλλα τμήματα μετά τρίωρον. Ό Διοικητής τοϋ Συντάγματος (Σχης Μπρόγερ) εκίνησε τάς δυνάμεις τού 1/1 τάγματος πρός Δυσμάς καί πλησιάσας περί τό μεσονύκτιον τήν Άνατολικήν παρυφήν τοϋ αεροδρομίου ήφνιδιάσθη, δεχθείς ισχυρότατα πυρά. Παρά ταϋτα διέταξεν εντός τής νυκτός έπίθεσιν κατά τοϋ Ηρακλείου, μή εκτελεσθείσα όμως ύπό τοϋ 111/1 τάγματος καθ' όσον δέν έλαβε τήν δι' ασυρμάτου διαταγήν, καί κατά τού, αεροδρομίου ύπό τού 11/1 τάγματος, ή οποία καί απέτυχε. Τοιουτοτρόπως ή κατά τού τομέως Ηρακλείου έπίθεσις τής ομάδος «Ώριων» απέτυχε, τών Γερμανών άπολεσάντων περί τούς άλεξιπτωτιστάς. Επίσης διά τού περιελθόντος είς χείρας τών Ελλήνων οπλισμού, μέγα μέρος άοπλων έξωπλίσθη διά γερμανικών όπλων, οπλοπολυβόλων, χειροβομβίδων, όλμων καί πολ/λων. (3) Αποφάσεις καί Ένέργειαι Αντιπάλων Διοικήσεων. Ό Διοικητής τού XI Άεροκινήτου Σώματος, Άντιπτέραρχος Στοϋντεντ, είς τό τέλος τής 20ής Μαΐου έσχημάτισε τήν εικόνα, ότι τό μόνον σημεΐον εις τό όποιον είχε σημειωθή κάποια επιτυχία ήτο τό άεροδρόμιον τοϋ Μάλεμε (σχηματισμός προγεφυρώματος Ανατολικώς τοϋ Ταυρωνίτου) καί ότι α'ι δυνάμεις αί ένεργοϋσαι κατ' αυτού έπρεπε νά ενισχυθούν. Κατόπιν τούτου διέταξεν όπως, άπασα ή εφεδρεία Αλεξιπτωτιστών ενίσχυση τό Σύνταγμα εφόδου πρός κατάληψιν καί έξασφάλισιν τοϋ αεροδρομίου - έν συνεχεία άμεσον μεταφορά τής V ορεινής Μεραρχίας πρός κατάληψιν Χανίων καί Σούδας. Αί εις τούς λοιπούς τομείς ένεργούσαι δυνάμεις θά συνέχιζον τόν αγώνα άνευ ενισχύσεως, πρός τόν σκοπόν νά φθείρουν τόν άντίπαλον. Έξ άλλου, ό Διοικητής τών Δυνάμεων Κρήτης Υποστράτηγος Φρέϋμπεργκ, θεωρήσας έκ τών διαβιβαζομένων πληροφοριών κρίσιμον τήν κατάστασιν είς τήν περιοχήν τής 10 ΝΖΤ (Σχέδ. 1), διέθεσε περί τήν ώραν έκ τής εφεδρείας του τήν 4 ΝΖΤ (18ου καί 19ου τάγματος) καί έτήρησε μόνον τό 1ον τάγμα τών Ούαλλών, μετεκίνησε δέ εις τήν περιοχήν Χανίων έκ Γεωργιουπόλεως τό 2/8 Αύστρ. Τάγμα τής 19ης Αύστρ. Ταξ. καί τό προσηνατόλισεν είς τήν περιοχήν τού χωρίου Μουρνιές. Περί τήν ώραν θεωρεί εαυτόν κύριον τών αεροδρομίων καί λιμένων, άλλά μέ λίαν περιωρισμένας δυνατότητας περαιτέρω αμύνης, αγνοεί δέ τήν σοβαράν κατάστασιν ή οποία έχει δημιουργηθή εις τό Άεροδρόμιον Μάλεμε, 'ίνα έπέμβη εγκαίρως καί αμέσως πρός έξάλειψιν τής απειλής. β. 21η Μαίου 1941 (Δευτέρα ήμερα) (1) Τομεύς ΜΑΛΕΜΕ - ΑΓΎΙΑΣ

17 (α) Περί τήν ώραν τής 21ης Μαΐου ό Διοικητής τής 5ης ΝΖΤ (Ταξίαρχος Χάρκεστ) έπληροφορήθη τηλεφωνικώς περί τής εγκαταλείψεως τής ζώνης αμύνης τοΰ 22 ΝΖ τάγματος (ύψ. 107 Άεροδρόμιον Μάλεμε). Ό Ταξίαρχος διέταξε τούς Διοικητάς τοϋ 21ου καί 23ου ΝΖ ταγμάτων καί τόν Διοικητήν τής 27ης Μοίρας πυροβολικού νά συσκεφθοϋν καί νά αναφέρουν περί τοϋ πρακτέου. Αυτοί προέτεινον όπως τά τάγματα του διατηρήσουν τάς θέσεις των καί ή 27η ΜΠΒ έκτελή βολάς κατά τού αεροδρομίου διά τήν μή χρησιμοποίησίν του ύπό τών Γερμανών. Ό Ταξίαρχος ενέκρινε τάς προτάσεις αύτάς καί περί τήν άνέφερεν είς τήν 2αν ΝΖΜ περί τών συμβάντων, είσηγειτο δέ τήν ένέργειαν άντεπιθέσεως ύπό τοΰ 28 ΝΖΤ καί ενός τάγματος διατιθεμένου ύπό τής Μεραρχίας. Ό Μέραρχος τελικώς είσηγήθη είς τόν Φρέϋμπεργκ, περί τήν μεσημβρίαν, τήν ένέργειαν άντεπιθέσεως κατά τήν έπερχομένην νύκτα ύπό τών 20ού καί 28ου ΝΖΤ, ή οποία καί ενεκρίθη. Τήν ώραν έρρίφθησαν Δυτικώς τοϋ Ταυρωνίτου 1 Λόχος Αλεξιπτωτιστών καί 1 1/2 Λόχος έκ τοϋ Α/Τ τάγματος, όμοϋ μετά τοϋ Σχου Ράμκε, ό όποιος αντικατέστησε τόν σοβαρώς τραυματισθέντα Διοικητήν τοϋ Συντάγματος εφόδου Ύπτγον Μάϊντλ. Επίσης έρρίφθησαν δύο Λόχοι (ΙΙ/2 Τάγματος Άλεξ.) παρά τάς θέσεις τοϋ 28ου ΝΖ τάγματος. Ό Σχης Ράμκε διέταξε όπως τά Δυτικώς τοϋ Ταυρωνίτου ποτ. τμήματα κινηθούν έκκαθαριστικώς πρός τό ΰψ. 107, χωρίον Μάλεμε καί χωρίον Πύργος, καταληφθέντων τούτων εντός τής πρωίας, πλήν τού χωρίου Μάλεμε, τό όποιον αντέταξε άμυνα μέχρι τής ώρας (ώπλισμένοι κάτοικοι καί μερικοί Νεοζηλανδοί, υποστηριζόμενοι ύπό τής 28ης ΜΠΒ). Οί Ανατολικώς ριφθέντες έπί τών θέσεων τού 28ου ΝΖΤ, υπέστησαν σοβαρός απώλειας καί μόνον 80 έκ τούτων κατώρθωσαν νά διαφύγουν πρός τό χωρίον Πύργος. Συνέχισις τής επιθέσεως έκ Δυσμών κατά τοϋ 23ου ΝΖΤ άπεκρούσθη, τάς δέ απογευματινός ώρας προσεγειώθησαν είς τό άεροδρόμιον Μάλεμε, βαλλόμενα σφοδρώς ύπό πυροβολικού, τά αεροσκάφη τά όποϊα μετέφερον τό 11/100 τάγμα τής 5ης ορεινής Μεραρχίας. (β) Νύκτα 21/22 Μαΐου Τό σχέδιον άντεπιθέσεως τών Βρεττανών προέβλεπε τήν έκτέλεσιν τής ενεργείας είς δύο φάσεις, ύπό τών 20οΰ καί 28ου ΝΖΤ. Ή 1η φάσις (ώρα ενάρξεως ή 01.00) περιελάμβανεν ένα είδος προελάσεως άπό τοΰ ϋψους τών κατεχομένων ύπό τοϋ 28ου ΝΖΤ θέσεων μέχρι καταλήψεως τού χωρίου Πύργος καί ή 2α φάσις (ώρα ενάρξεως ή 04.00) έπίθεσιν Λ ς άνακατάληψιν ύπό τοϋ 20οϋ ΝΖΤ τοΰ αεροδρομίου Μάλεμε καί ύπό τοϋ 28ου ΝΖΤ τοϋ ύψ Μετά τήν κατάληψιν τών ΑΝΣΚ τό 28ον ΝΖΤ θά άντικαθίστατο ύπό τοϋ 20οϋ ΝΖΤ, άποσυρόμενον ε'ις τάς αρχικός του θέσεις. Τό 21 ον ΝΖΤ θά κατελάμβανε μίαν γραμμήν άπό ϋψώμ. 107 μέχρι Ξαμμουδοχώρι. Πρός ύποστήριξιν τής άντεπιθέσεως διετέθησαν τρία ελαφρά άρματα καί μία πυροβολαρχία επιπλέον τοϋ ανεπτυγμένου εις τόν τομέα τής 5ης ΝΖ Ταξ. πυροβολικού. Ή έκτέλεσις τής 1ης Φάσεως ήρχισε περί τήν ώραν τής 22ας Μαΐου, βραδύνουσα έπί δύο καί ημισείας ώρας, λόγω καθυστερήσεως τοΰ 2/7 Αύστρ. τάγματος νά άφιχθή έκ Γεωργιουπόλεως πρός άντικατάστασιν τοϋ 20οϋ ΝΖΤ, τό οποίον θά συμμετείχεν ε'ις τήν άντεπίθεσιν. Ήτο πλέον ήμερα όταν τά δύο τάγματα έφθασαν περί τά 1000 μέτρα Ανατολικώς τοΰ χωρίου Πύργος. Ή εχθρική αεροπορία είχεν επαναρχίσει τήν δράσιν της. Ύπό τάς συνθήκας αϋτάς ή προχώρησις τών ταγμάτων κατέστη δυσχερής. Τελικώς καθηλώθησαν τό μέν 20όν ΝΖΤ εντός τοϋ χωρίου Πύργος μέ λόχον προωθημένον εγγύς τής Ανατολικής παρυφής τοϋ αεροδρομίου, τό δέ 28ον ΝΖΤ Νοτίως τοϋ Ιδίου χωρίου, υφιστάμενα βαρείας

1. Αναδιοργάνωση των Ελληνικών υνάµεων -Συγκρότηση της III Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας Μετά την καταστολή του στασιαστικού κινήµατος της 6ης

1. Αναδιοργάνωση των Ελληνικών υνάµεων -Συγκρότηση της III Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας Μετά την καταστολή του στασιαστικού κινήµατος της 6ης 1. Αναδιοργάνωση των Ελληνικών υνάµεων -Συγκρότηση της III Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας Μετά την καταστολή του στασιαστικού κινήµατος της 6ης Απριλίου 1944, τη διάλυση των µονάδων που αναµίχθηκαν σε αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940-41. Του Ανχου (ΤΘ) Λαλούση Χαράλαμπου

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940-41. Του Ανχου (ΤΘ) Λαλούση Χαράλαμπου 1 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940-41 Του Ανχου (ΤΘ) Λαλούση Χαράλαμπου Ο ηρωικός αγώνας της Ελλάδος εναντίον του Άξονα, κατά τους επτά συνολικά μήνες του ελληνοϊταλικού και του ελληνογερμανικού πολέμου (28 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-18 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (20 29 ΜΑΪΟΥ 1941)

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (20 29 ΜΑΪΟΥ 1941) Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (20 29 ΜΑΪΟΥ 1941) Ιωάννης Δ. Κακουδάκης Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Α Υπαρχηγός ΓΕΣ και Διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού του ΓΕΣ και Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

καλαμι 24-7RADΙΟ.us Ενημέρωση, ψυχαγωγία, σάτιρα. Προγράμματα γιά ιστορία, πολιτισμό, γράμματα-τέχνες 24 ώρες Live, με ποιότητα ήχου 320 kbps

καλαμι 24-7RADΙΟ.us Ενημέρωση, ψυχαγωγία, σάτιρα. Προγράμματα γιά ιστορία, πολιτισμό, γράμματα-τέχνες 24 ώρες Live, με ποιότητα ήχου 320 kbps 24-7RADΙΟ.us Ενημέρωση, ψυχαγωγία, σάτιρα. Προγράμματα γιά ιστορία, πολιτισμό, γράμματα-τέχνες 24 ώρες Live, με ποιότητα ήχου 320 kbps Ιδρύθηκε Απρίλιο 1977 καλαμι Το παλαιότερο και μεγαλύτερο ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Καραβίτης ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ

Γιώργος Καραβίτης ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ Γιώργος Καραβίτης ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ Τίτλος: ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ Συγγραφέας: Γιώργος Καραβίτης ISBN: 978-960-93-6055-5 Επίλεκτες Ψηφιακές Εκδόσεις: 24grammata.com Σειρά: εν καινώ, Αριθμός σειράς:

Διαβάστε περισσότερα

31 MK 1964-1974. να περάσετε τώρα δεξιά». Ταγματάρχης Γεώργιος Καρούσος 42 ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ. Γράφει ο Σάββας Δ. Βλάσσης

31 MK 1964-1974. να περάσετε τώρα δεξιά». Ταγματάρχης Γεώργιος Καρούσος 42 ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ. Γράφει ο Σάββας Δ. Βλάσσης 31 MK 1964-1974 «Όσοι από σας θα επιλέξετε τις Καταδρομές, θέλω από τώρα να ξέρετε πως, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σας θα πεινάσετε, θα διψάσετε, θα ταλαιπωρηθείτε, θα χάσετε κάθε επαφή με τους δικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΓΑΛΛΙΑΣ 1939-1940. ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θεοφάνη Κοπανιτσάνου Φιλόλογος-Ιστοριογράφος Η πορεία του νεότερου ελληνικού κράτους έχει αναπόφευκτα

Διαβάστε περισσότερα

Όμαρ Μπράντλεϋ & Έρβιν Ρόμμελ

Όμαρ Μπράντλεϋ & Έρβιν Ρόμμελ Όμαρ Μπράντλεϋ & Έρβιν Ρόμμελ Βίοι Παράλληλοι δύο Μεγάλων Διοικητών Συνδυασμένων Στρατιωτικών Δυνάμεων KEIMENO: Ανχης (ΔΕ) Όθων Κ. Κυπριωτάκης Διευθυντής, ΓΕΣ/ΓΓ/3 ου Γραφείου (Μεταφραστικού) Οι νεότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΟΛΙΟΤΤΟΥΛΟΣ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1941 * Ο Απρίλιος του 1941 αποτελεί τραγικό ορόσημο στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας : το εξάμηνο πολεμικό δράμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ KATA TΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Β Έκδοση, συµπληρωµένη. Εισαγωγή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ KATA TΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Β Έκδοση, συµπληρωµένη. Εισαγωγή Σελίδα 1 από 128 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ KATA TΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Β Έκδοση, συµπληρωµένη Σύντοµη παρουσίαση από τον Υποναύαρχο ε.α Σωτήριο Γεωργιάδη Π.Ν. της Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Εισαγωγή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Συντοµη παρουσίαση από τον Υποναύαρχο ε.α Σωτήριο Γεωργιάδη Π.Ν. της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας Εισαγωγή Οι Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

Tο περιοδικο της ενωσης Aποστρατων Aξιωματικων Nαυτικου

Tο περιοδικο της ενωσης Aποστρατων Aξιωματικων Nαυτικου Tο περιοδικο της ενωσης Aποστρατων Aξιωματικων Nαυτικου ETOΣ 20ο TEYXOΣ 107 IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2012 ΔEΛTIO ENHMEPΩΣHΣ επίκαιρα θέματα TO ΠEPIOΔIKO ENHMEPΩΣHΣ TΩN AΠOΣTPATΩN ΠN KAI ΛΣ ΔIΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τολμών. Τριμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων Τεύχος 27 ο, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008, 6.00

Τολμών. Τριμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων Τεύχος 27 ο, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008, 6.00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ 3458 Τριμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων Τεύχος 27 ο, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008, 6.00 Τολμών Μικρασιατική Εκστρατεία. Η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ! 1912-1913 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΕ! ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΗ Ι.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ! 1912-1913 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΕ! ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΗ Ι. "Ιστωρ 2 / 1990 ΠΗΓΕΣ «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ! 1912-1913 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΕ! ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΗ Ι. ΚΑΠΙΔΑΚΗ Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης Σ τίς παραμονές των

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Απρίλιος 2002 Χρήστος Σ. Φωτόπουλος Αντιστράτηγος ε.α

Χολαργός, Απρίλιος 2002 Χρήστος Σ. Φωτόπουλος Αντιστράτηγος ε.α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περί τα μέσα της δεκαετίας του 1950, είχα τη μοναδική εύνοια της τύχης να γνωρίσω, απόστρατο πια, τον αείμνηστο Στρατηγό Χριστόδουλο Τσιγάντε, όταν υπηρετούσα, ως νεαρός τότε υπολοχαγός, στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1912-1913)

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1912-1913) ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1912-1913) ΙΚ ΙΙΙ ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚ ΙΙΙ ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚ ΙΙΙ ΤΣΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Για σκοπούς ιστορικής αναφοράς η πρώτη απόφαση της Βουλής για τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 25 - Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014. Ο «Εθνικός Κήρυκας» παρουσιάζει με υπερηφάνεια το αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου 1940

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 25 - Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014. Ο «Εθνικός Κήρυκας» παρουσιάζει με υπερηφάνεια το αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου 1940 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 25 - Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 Ο «Εθνικός Κήρυκας» παρουσιάζει με υπερηφάνεια το αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου 1940 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕθΝΙΚΗΣ ΑΝfΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1941-1945

ΕθΝΙΚΗΣ ΑΝfΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1941-1945 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΣΙΩΡΗ Συνταγματάρχου Ε.Α. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕθΝΙΚΗΣ ΑΝfΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1941-1945 Αθήναι, Σεπτέμβριος 1992 ΑΦΙΕΡΩΝΕ'f ΑΙ ΣτΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑθΑΝΑΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ ΕθΝΙΚΗΣ ANYIΣ'f ΑΣΕΩΣ ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσωρινός οργανισμός του Στρατού του 1913 Σύσταση νέων Σωμάτων και Υπηρεσιών

Ο προσωρινός οργανισμός του Στρατού του 1913 Σύσταση νέων Σωμάτων και Υπηρεσιών Γενικά Αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου 1913), το Γενικό Στρατηγείο επέστρεψε στην Αθήνα. Το σημαντικότερο θέμα που το απασχολούσε εκείνη την περίοδο ήταν η αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.)

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.) Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα Θάνος Ντόκος (επιμ.) Copyright 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος ISBN: 978-960-8356-17-7

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος

Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος Του Βαλάντη Αθανασίου, ιστορικού Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-41 ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία διήρκεσε από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

Tο περιοδικο της ενωσης Aποστρατων Aξιωματικων Nαυτικου

Tο περιοδικο της ενωσης Aποστρατων Aξιωματικων Nαυτικου Tο περιοδικο της ενωσης Aποστρατων Aξιωματικων Nαυτικου ETOΣ 16ο TEYXOΣ 99 ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2010 TO ΠEPIOΔIKO ENHMEPΩΣHΣ TΩN AΠOΣTPATΩN ΠN KAI ΛΣ ΔIΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 98 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Tο περιοδικο της ενωσης Aποστρατων Aξιωματικων Nαυτικου

Tο περιοδικο της ενωσης Aποστρατων Aξιωματικων Nαυτικου Tο περιοδικο της ενωσης Aποστρατων Aξιωματικων Nαυτικου ETOΣ 23ο TEYXOΣ 124 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα TO ΠEPIOΔIKO ENHMEPΩΣHΣ TΩN AΠOΣTPATΩN ΠN KAI ΛΣ ΔIΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 124 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γκορέζης Υποστράτηγος Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (1941-1945)

Γιώργος Γκορέζης Υποστράτηγος Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (1941-1945) Γιώργος Γκορέζης Υποστράτηγος Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (1941-1945) Γιώργος Γκορέζης Υποστράτηγος Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (1941-1945) Όλα τα αντίτυπα φέρουν την υπογραφή του συγγραφέα Γιώργος Γκορέζης Παραµυθιά 0666-23322

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ ΕΩΣ ΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ ΜΑΪΟΣ 1944 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1945

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ ΕΩΣ ΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ ΜΑΪΟΣ 1944 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1945 ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ ΕΩΣ ΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ ΜΑΪΟΣ 1944 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1945 Η εθνική ενότητα Η ίδρυση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) τον Μάρτιο του 1944, η ανάδειξή της σε πραγµατικό κυβερνητικό σχήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Άρµα Μάχης LEO 2A4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΙΣΠΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Μάχη των Οχυρών 6-10 Απριλίου 1941

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Άρµα Μάχης LEO 2A4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΙΣΠΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Μάχη των Οχυρών 6-10 Απριλίου 1941 ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 4 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Άρµα Μάχης LEO 2A4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Α ΙΣΠΟ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα, 1940-1950 Μια τόσο κοντινή εποχή

Ελλάδα, 1940-1950 Μια τόσο κοντινή εποχή Ελλάδα, 1940-1950 Μια τόσο κοντινή εποχή Πρώτα, η μορφολογία, ο χώρος, μετά τα μέσα, ύστερα οι άνθρωποι, αυτοί που ποιούν την ιστορία. Θεόρατοι ορεινοί όγκοι, για να αρχίσουμε από τη μορφολογία, ανάμεσά

Διαβάστε περισσότερα