Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. (Μάϊος 1941) Χάρται : 1 : Χανιά, Ρέθυμνον -Ήράκλειον, Νεάπολις - Σητεία, Καστέλλιον - Σφακιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. (Μάϊος 1941) Χάρται : 1 :200.000 Χανιά, Ρέθυμνον -Ήράκλειον, Νεάπολις - Σητεία, Καστέλλιον - Σφακιά"

Transcript

1 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Μάϊος 1941) Χάρται : 1 : Χανιά, Ρέθυμνον -Ήράκλειον, Νεάπολις - Σητεία, Καστέλλιον - Σφακιά ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1. Γερμανικά Σχέδια διά τήν Ν.Α. Εύρώπην α. Δέκα έξ ημέρας μετά τήν έναρξιν του Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου (12 Νοεμ. 1940) ό Χίτλερ εις οδηγίας επιχειρήσεων εκδηλώνει τάς προθέσεις του διά τήν κατάληψιν της Ελλάδος, ίνα καταατή δυνατή ή χρησιμοποίησις των γερμανικών εναέριων δυνάμεων εναντίον στόχων εις τήν Άνατολικήν Μεσόγειον καί ίνα διασφάλιση τό νότιον πλευρόν κατά τάς μελλοντικός εις Ρωσίαν επιχειρήσεις του. β. Βραδύτερον, τήν 13ην Δεκ. 1940, εκδίδεται ή ύπ' άριθ. 20ή διαταγή γενικών κατευθύνσεων, διά της όποιας καθωρίζετο ή αποστολή της αεροπορίας καθ' όλας τάς φάσεις της επιθέσεως κατά της Ελλάδος καί, έφ' δσον καθίστατο δυνατόν, έπρεπε νά καταληφθοΰν Βρεττανικά στηρίγματα έπί των Ελληνικών νήσων δι' αποβάσεων άπό αέρος. γ^ Κατά τήν έξέλιξιν της Γερμανικής Επιθέσεως εναντίον τής Ελλάδος καί έν όψει τών ανωτέρω προθέσεων τοϋ Χίτλερ, ό Πτέραρχος Λώρ (Loehr), Διοικητής τοϋ 4ου Γερμανικού Αεροπορικού Στόλου, εις τόν όποιον ειχον άνατεθή α'ι αεροπορικοί επιχειρήσεις ε'ις τήν Ν.Α. Εύρώπην, ϋπέβαλεν εις τόν Στρατάρχη ν ΓκαΤριγκ (τήν 15η ν Άπρ. 1941) σχέδιον περί καταλήψεως τής Κρήτης, τό όποιον εΐχεν έκπονηθή ύπό τοϋ Άντιπτεράρχου Στοϋντεντ (Student) Διοικητού τοϋ XI Αεροπορικού Σώματος. Τήν αυτήν ήμέραν, ή Ανωτάτη Διοίκησις τοΰ Στρατού υπέβαλε σχέδιον περί καταλήψεως τής Μάλτας. δ. Τήν 20ήν Άπρ ό Χίτλερ, επειδή αϊ διατιθέμενοι δυνάμεις δέν έπήρκουν διά τήν έφαρμογήν καί τών δύο σχεδίων (κατάληψις Μάλτας καί Κρήτης), έν συσκέψει εις τήν οποίαν συμμετείχε καί ό Στοϋντεντ, απεφάσισε νά προηγηθή ή έπιχείρησις πρός κατάληψιν της Κρήτης. 2. Κατάστασις είς τήν Κρήτην α. Μέ τήν ε'ίσοδον είς τόν πόλεμον τής "Ελλάδος, οι Βρεττανοί αναλαμβάνουν τήν εύθύνην ασφαλείας τής Κρήτης άπό συμφώνου μετά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί ή εδρεύουσα είς Κρήτην νη Μεραρχία μεταφέρεται είς Ήπειρον, διά τάς άνάγκας τοϋ ύπ' όψιν μετώπου. β. O't Βρεττανοί αρχικώς προέβησαν εις τήν όργάνωσιν βάσεως καυσίμων είς τόν κόλπον τής Σούδας καί άπέστειλον διαδοχικώς διά τήν άσφάλειαν τής νήσου έλαχίστας δυνάμεις, δεδομένης τής κυριαρχίας τοϋ Βρεττανικοϋ στόλου ε'ις τήν Μεσόγειον. Τοιουτοτρόπως αφίχθησαν διαδοχικώς μέχρι τέλους Μαρτίου 1941, τό Έπιτελεΐον τής 14ης Βρεττανικής Ταξιαρχίας, τό 2ον τάγμα τής Υόρκης καί Λάγκαστερ, τό 2ον τάγμα τής Μαύρης Φρουράς, τό 1ον τάγμα τών Ούαλλών, μία Μονάς Καταδρομών μικράς δυνάμεως διά τήν ένέργειαν εγχειρημάτων, κατά τής Δωδεκανήσου, μερικαί Μονάδες Α/Α πυροβολικού καί μερικοί βοηθητικοί σχηματισμοί.

2 Ή 14η Β.Τ. εΐχεν ώς άποστολήν νά προάσπιση τήν ναυτικήν βάσιν ανεφοδιασμού είς τόν κόλπον τής Σούδας καί έν συνεργασία μετά τών Ελληνικών δυνάμεων νά έμποδίση καί νά απόκρουση κάθε άπόπειραν εισβολής τοϋ εχθρού είς τήν νήσον.. γ. Άπό τής 1ης Μαρτίου 1941 ή κατά τής Ελλάδος Γερμανική Έπίθεσις άνεμένετο άπό ημέρας είς ήμέραν, μετά τήν ε'ίσοδον είς Βουλγαρίαν τών εις Ρουμανίαν σταθμευόντων Γερμανικών στρατευμάτων. Ταυτοχρόνως, τά βουλγαρικά αεροδρόμια κατελαμβάνοντο ύπό τών Γερμανικών Αεροπορικών Μονάδων. Ή νέα αυτή απειλή ώδήγησε τό Βρεττανικόν Στρατηγεΐον είς τήν άπόφασιν, ότι ή Κρήτη έπρεπε νά παύση θεωρούμενη ώς μία άπλή βάσις εφοδιασμού εις καύσιμα καί ότι έπρεπε νά όργανωθή ώς μία βάσις Ναυτική καί Αεροπορική, ή δέ σχετική άπόφασις ελήφθη τήν 1ην Απριλίου τοϋ Τήν 29ην Μαρτίου απεστάλη είς τήν νήσον ό Διοικητής τής MNBDO (MOBIL NAVAL BASE DEFENSE ORGANISATION -"Οργανισμός Κινητής Αμύνης Ναυτικών Βάσεων) "Υποστράτηγος Ούέστων, μέ έντολήν νά μελετήση τό όλον θέμα τής αμύνης τής νήσου. Τήν 15ην Απριλίου 1941 ύπέβαλεν έκθεσιν κατά τήν οποίαν ή Σούδα καί τό Ήράκλειον εθεωρούντο περιοχαί ζωτικής σημασίας καί προέτεινε τήν σοβαράν ένίσχυσιν εις δυνάμεις καί μέσα. Πρός τάς προτάσεις τοϋ ανωτέρω υποστρατήγου συνεφώνησε τό Γενικόν Στρατηγεΐον Μέσης Ανατολής, πλήν όμως ή κατάστασις έν Μέση Ανατολή καί α'ι έκ τοϋ έν "Ελλάδι αγώνος προκύψασαι άνάγκαι εκκενώσεως τής "Ελλάδος δέν επέτρεψαν τήν πράγμα 1 τοποίησίν των. δ. Ένώ συνετελεϊτο ή έκ τής "Ελλάδος άποχώρησις άπό 25 έως 30 "Απριλίου (έξεκενώθησαν έν συνόλω περίπου άνδρες πρός Κρήτην καί Α'ίγυπτον, έκ τών οποίων παρέμειναν τελικώς είς τήν Κρήτην, πλείστοι άοπλοι, άνευ ατομικών ειδών καί άνευ βαρέος οπλισμού καί οχημάτων), διετάχθη ό Διοικητής τοϋ Εκστρατευτικού Σώματος εις "Ελλάδα Στρατηγός Ούίλσων (τήν 28ην Άπρ. 1941), νά μελετήση καί νά άναφέρη τάς απαιτούμενος πρός τούτο.καταλλήλους δυνάμεις έκ τών εις τήν νήσον ευρισκομένων. ΑΙ υπόλοιποι θά μετεφέροντο εις Α'ίγυπτον, οπου υπήρχε μεγίστη ανάγκη στρατευμάτων. Κατόπιν γενομένης συσκέψεως, ό Στρατηγός Οϋΐλσων άνέφερεν, ότι έθεώρει δυνατήν βιαίαν άπόβασιν των Γερμανών άπό αέρος καί θαλάσσης ύπό τήν κάλυψιν της αεροπορίας των, οπότε ή έπέμβασις τοϋ Βρεττανικοϋ στόλου θά ήτο δύσκολος, δεδομένου ότι ή Γερμανική αεροπορική ύποστήριξις μιας τοιαύτης επιχειρήσεως ήτο απεριόριστος έν συγκρίσει πρός τάς δυνατότητας της Βρεττανικής "Αεροπορίας. Ύπό τάς συνθήκας αύτάς ή διατήρησις της νήσου ήτο μία δυσχερής αποστολή, έκτος έάν ήτο δυνατή ή διατήρησις εις αυτήν μιας επαρκούς δυνάμεως Στρατού ξηράς, "Αεροπορίας καί Στόλου. Ώς έλαχίστας δυνάμεις προέτεινε τρεις ταξιαρχίας των τεσσάρων ταγμάτων, ένα μηχανοκίνητον τάγμα καί έπί πλέον τάς δυνάμεις τής MNBDO διά τόν κόλπον της Σούδας. ε. Τοιουτοτρόπως, άν καί ή κατάληψις τής "Ηπειρωτικής "Ελλάδος προεθλέπετο καί ή εναντίον τής Κρήτης έπίθεσις εθεωρείτο επικείμενη, οριστικά σχέδια δέν εΐχον έκπονηθή. "Επίσης οϋτε α'ι προπαρασκευαί αμύνης κατά σοβαρός εκτάσεως εχθρικής προσβολής εΐχον αρχίσει ακόμη μέχρι τέλους Απριλίου, καίτοι άπό εξαμήνου ή Κρήτη έτέλει ύπό Βρεττανικήν εύθύνην. Ή Κρήτη,παρά τάς περί τοϋ αντιθέτου απόψεις τοϋ Βρεττανοΰ Πρωθυπουργού, ό όποιος έφιλοδόξει νά 'ίδη τήν Κρήτην όργανουμένην εις ένα δεύτερον Σκάπα Φλόου (έκ των σπουδαιότερων βάσεων τοϋ Βρεττανικοΰ στόλου ε'ις τόν

3 Άτλαντικόν ε'ις τάς Όρκάδας νήσους), πόρρω απείχε τοϋ νά δύναται νά άμυνθή εναντίον Ίσχυράς εχθρικής επιθέσεως. 3. Ένι'σχυσις τής Αμύνης τής Κρήτης δι' Ελληνικών Δυνάμεων α. Τήν V Μεραρχίαν μεταφερθεΐσαν εις τήν Ήπειρωτικήν "Ελλάδα, άντικατέοτησεν ή ύπ' αυτής συγκροτηθεΐσα Στρατιωτική Διοίκησις Χανίων, έχουσα ύπό τάς διαταγάς της τά έμπεδα Χανίων, Ρεθύμνου καί Ήρακλδίου. Ύπό των Έμπέδων ώργανώθησαν συνολικώς τρία τάγματα πεζικού, των δύο λόχων εκάστου καί διμοιρίας πολυβόλων Σαίντ Έτιέν. Διά τής δυνάμεως αυτής καί διά των εις τήν νήσον Βρεττανικών δυνάμεων, έφρουρεϊτο ή νήσος ύπό τήν κάλυψιν τοϋ Βρεττανικοΰ στόλου τής Μεσογείου. Κατά μήνα Ίανουάριον 1941 τά τρία τάγματα μετεφέρθησαν ε'ις τήν Ήπειρωτικήν "Ελλάδα. Τοιουτοτρόπως παρέμειναν ε'ις τήν νήσον οι πυρήνες των Έμπέδων, μέ δύναμιν κυρίως έκ διερχομένων οπλιτών καί μέ όπλισμόν 1000 έν ολω τυφεκίων Γκρά, μιας δωδεκάδος πολυβόλων Σαίντ-'Ετιέν καί τεσσαράκοντα περίπου οπλοπολυβόλων ύποδ β. Πρός ένίσχυσιν τής αμύνης τής νήσου απεφασίσθη ύπό τοϋ Γενικού Στρατηγείου κατά τόν μήνα Δεκέμβριον 1940, ή όργάνωσις Μονάδων Πολιτοφυλακής, αποστολή των οποίων θά ήτο ή ασφάλεια τεχνικών έργων καί ευπαθών έν γένει σημείων άπό ένδεχομένην δράσιν αλεξιπτωτιστών ή άμφ'ιβιον ένέργειαν, ή δέ δύναμίς των θά ανήρχετο εις περίπου άνδρας. Κατά τόν μήνα Φεβρουάριον 1941 ή δύναμις τής πολιτοφυλακής ήλαττώθη ε'ις 1500 περίπου καί ώργανώθησαν τελικώς τέσσαρα τάγματα, ένα δι' έκαστον Νομόν. Οί Βρεττανοί εΐχον ύποσχεθή τόν έξοπλισμόν τής πολιτοφυλακής, πλην όμως μέχρι τής γερμανικής άεραποβατικής ενεργείας δέν έπραγματοποιήθη. γ. Κατά τόν μήνα Μάρτιο ν τοϋ 1941, πρός ένίσχυσιν των έν Κρήτη δυνάμεων, μετεφέρθη εις αυτήν ή Σχολή οπλιτών χωροφυλακής, συνολικής δυνάμεως 15 Αξιωματικών καί 900 περίπου οπλιτών, έγκατασταθεϊσα ε'ις Ρέθυμνον. Επίσης, ή πρόθλεψις τής συνεχίσεως τοϋ πολέμου εκτός τής ηπειρωτικής Ελλάδος καί 'ίνα οί κληθέντες πρός έκπαίδευσιν νεοσύλλεκτοι κλάσεων 1940 καί 1941 εκπαιδευθούν απερίσπαστοι κατά τό δυνατόν έκ των πολεμικών γεγονότων, ώδήγησε τήν έλληνικήν στρατιωτική ν Ήγεσίαν εις τήν άπόφασιν όπως μεταφέρη εις Κρήτην τό 2ον δεκαπενθήμερον τοϋ Απριλίου 1941 οκτώ τάγματα έκ τών κέντρων εκπαιδεύσεως Πελοποννήσου. ΟΊ έν λόγω νεοσύλλεκτοι εΐχον τύχει μιάς ολιγοήμερου καί υποτυπώδους εκπαιδεύσεως. Ή Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων μετεκινήθη διά βενζινοπλο'ιων, άφιχθεΐσα εις Κολυμπάρι Χανίων τήν 29ην Άπρ. 1941, δι' αυθορμήτου ενεργείας ώρισμένων αξιωματικών καί τών μαθητών τής Σχολής. 4. Κάθοδος τοϋ Βασιλέως καί τής Κυβερνήσεως είς Κρήτην α. Ότε πάσα έλπίς δυνατότητος συνεχίσεως τοϋ αγώνος εις τήν ήπειρωτικήν "Ελλάδα έξέλιπεν, ό βασιλεύς τών "Ελλήνων Γεώργιος Β' καί ή κυθέρνησις Τσουδεροϋ απεφάσισαν τήν συνέχισιν τοϋ αγώνος, όπου ήτο δυνατόν νά διεξαχθή αυτός, σύμφωνα πρός τήν γενικήν γραμμήν τής Εθνικής καί έντιμου πολιτικής, τήν οποίαν ή "Ελλάς ήκολούθησεν έναντι τών φίλων καί συμμάχων της καί έναντι τοϋ εαυτού της.

4 β. Διά τούτο, ό βασιλεύς μετά τοϋ πρίγκιπος Πέτρου, ό Πρωθυπουργός 'Εμμ. Τσουδερός καί μερικά μέλη τής Κυβερνήσεως, επιβαίνοντες βρεττανικοΰ υδροπλάνου, αφίχθησαν τήν 23ην "Απριλίου εις Κρήτην. Ή προσθαλάσσωσις τοϋ υδροπλάνου έγένετο ε'ις τόν κόλπον τής Σούδας, ό όποιος μόλις πρό ολίγου είχε βομβαρδισθή. Τήν Ιδίαν ήμέραν διά διαγγέλματος πρός τόν "Ελληνικόν Λαόν καί δι' αύτοϋ πρός τόν κόσμον όλόκληρον, ό βασιλεύς «διαδήλωνε τήν άπόφασιν τοϋ έθνους, όπως συνέχιση τόν αγώνα μέχρι τής τελικής νίκης». γ. Μετά τοϋ βασιλέως άφίχθη ε'ις τήν Κρήτην καί ό είς τήν Ελλάδα πρεσβευτής τής Μ. Βρεττανίας. Ό Βασιλεύς καί ή Κυβέρνησις άπό τών πρώτων ωρών ;τής άφίξεώς των ήρχισαν τήν προσπάθειαν διά νά επιτύχουν τόν έξοπλισμόν τών κατοίκων καί τοϋ είς Κρήτην "Ελληνικού Στρατού, ώς καί τήν ίσχυροποίησιν τών ε'ις τήν Κρήτην Βρεττανικών δυνάμεων, καί μάλιστα εις άεροπορίαν. Προέβησαν πρός τούτο εις έντονους ενεργείας, τόσον πρός τάς έν Κρήτη Βρεττανικάς Στρατιωτικός "Αρχάς, όσον καί πρός τήν Βρεττανικήν Κυβέρνησιν μέσω τοϋ έν Κρήτη Βρεττανοϋ πρεσβευτοϋ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 5. Στρατιωτική Αξία τής Νήσου α Ή Κρήτη., κειμένη εις τό μέσον τής Ανατολικής λεκάνης τής Μεσογείου, αποτελεί φυσικόν τμήμα τής προστατευτικής γραμμής Γιβραλτάρ - Μάλτα - Κύπρος - Συρία, ύπό τήν κάλυψιν τής όποιας καί μόνον ήτο δυνατόν νά εκτελούνται κατά τήν διάρκειαν τοϋ ~Β' Παγκοσμίου Πολέμου αί διά τής διώρυγος τοϋ Σουέζ πρός τήν Μ. Βρεττανίαν μεταφοραί έκ τών πηγών ανεφοδιασμού τής Αυστραλίας καί Ινδιών, ώς καί έκ τής Μεγάλης Βρεττανίας πρός τήν Μ. 'Ανατολήν διά τάς άνάγκας τών έκετ διεξαγόμενων επιχειρήσεων, έκτος, εννοείται, τών διά τοϋ γύρου τής Αφρικής. Ευνόητος τυγχάνει ή κεφαλαιώδης σημασία τήν οποίαν είχε διά τούς Βρεττανούς, ή παρ' αυτών κατοχή τής νήσου ή τουλάχιστον ή παραμονή αυτής εις φιλίας χείρας. β. Κατεχόμενη ύπό τών συμμαχικών δυνάμεων, ή Κρήτη παρείχε τά κάτωθι πλεονεκτήματα : (1) Παρενέθαλλε μεγάλας δυσχέρειας ε'ις τήν έχθρικήν άεροπορίαν διά τήν ένέργειαν προσβολών κατά τών εις τήν Βόρειον 'Αφρικήν Βρεττανικών βάσεων, τών εχθρικών αεροπορικών δυνάμεων υποχρεουμένων νά εξορμούν έκ μεμακρυσμένων αεροδρομίων. (2) Ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή ύπό τών συμμάχων ώς προκεχωρημένη αεροναυτική βάσις, ή οποία θά άπετέλει σοβαράν άπειλήν κατά τών ρουμανικών πηγών πετρελαίου καί λοιπών εις τήν Ν.Α. Εύρώπην στόχων καί ώς τοιαύτη αμφιβίων επιχειρήσεων πρός τάς άκτάς καί νήσους τοϋ Αιγαίου καί τής Δωδεκανήσου, τής οποίας θά ήλεγχε τήν θαλασσίαν καί έναέριον έπικοινωνίαν μετά τής λοιπής Ευρώπης. Ή νήσος έμειονέκτει κατά τό δψ οί ζωτικοί χώροι αυτής εύρίσκοντο έπί τής βόρειας ακτής, υποκείμενοι είς αίφνιδιαστικήν άπό αέρος προσβολήν. (3) Έπί πλέον ή Κρήτη ήτο πολύτιμον έθνικόν έδαφος, ή δέ διατήρησις αυτής ελευθέρας, είχε τεραστίαν έθνικήν, ήθικήν καί πολιτικήν σημασίαν διά τήν Ελλάδα, διότι εις τήν έξεταζομένην χρονικήν περίοδον ήτο τό μόνον ελεύθερον τμήμα τής Ελληνικής επικρατείας διαθέτον Έλληνικήν καί Βρεττανικήν πολεμικήν Ίσχύν καί ύφίστατο ακόμη έννοια καί ουσία Ελευθέρου Ελληνικού Κράτους, διά τής παρουσίας τοϋ Βασιλέως, τής Κυβερνήσεως, ώς καί εθνικών ένοπλων δυνάμεων.

5 γ. "Αντιθέτως, καταλαμβανόμενη ή Κρήτη ύπό τοϋ Άξονος, παρεϊχεν εις τάς δυνάμεις αύτοΰ τά εξής στρατηγικά πλεονεκτήματα: (1) Έπέτρεπεν άμεσον άεροπορικήν άπειλήν τών διά τής Μεσογείου διενεργουμένων μεταφορών τών αντιπάλων του καί εναντίον τού Βρεττανικοΰ Στόλου, τόν όποιον ήδύνατο νά άπωθήση πρός τά παράλια τής Βορείου "Αφρικής καί νά διευκολύνη κατόπιν τούτου τήν δράσιν τοϋ "Ιταλικού Στόλου είς τήν Μεσόγειον. (2) Άπετέλει βάσιν έξορμήσεως πρός τόν χώρον τής Μέσης Ανατολής καί γενικώτερον τής Βορείου Αφρικής. (3) Καθίστα, τής Τουρκίας παραμενούσης ούδετέρας ή φίλης τοϋ "Αξονος, τό Αιγαίον άξονικήν λίμνην επικοινωνούσαν άνευ ναυτικής οχλήσεως μετά τών λιμένων τοϋ Ευξείνου, ώς καί τής Αδριατικής διά τοϋ Ισθμού τής Κορίνθου. 6. Εδαφική Διαμόρφωσις - Εγκαταστάσεις α. Άπό απόψεως μορφολογίας εδάφους, ή Κρήτη κατά τό πλείστον είναι ορεινή, διασχιζομένη καθ' όλην τήν έκτασιν αυτής έκ Δυσμών πρός Ανατολάς ύπό υψηλών καί απόκρημνων ορέων. Εις τό βόρειον διαμέρισμα, λόγω τών ομαλών κλίσεων τών πρός τήν θάλασσαν κατερχομένων αντερεισμάτων, δημιουργούνται λίαν εύρεΐαι κοιλάδες, ομαλοί αιγιαλοί μέ αμμώδεις άκτάς καί φυσικοί λιμένες, όπως ή κοιλάς Άλικυανοϋ-Άγυϊάς, ο'ι αιγιαλοί Καοτελλίου, Γεωργιουπόλεως, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, λίαν κατάλληλοι δι' αποβάσεις άπό θαλάσσης ή αέρος καί ό λιμήν τής Σούδας. Αντιθέτως ε'ις τό Νότιον διαμέρισμα, λόγω τών απότομων κλίσεων τών οροσειρών μέχρι τής θαλάσσης, δέν υπάρχουν φυσικοί λιμένες, πλήν μικρών όρμων, όπως ό τής Χώρας Σφακιών. β. Άπό απόψεως συγκοινωνιών, ή μόνη κυρία οδική αρτηρία έβαινε κατά μήκος τής Βόρειας ακτής, σκυρόστρωτος κατ' έκείνην τήν έποχήν, καί συνέδεε τό Καστέλλι μέ τό Μάλεμε, τά Χανιά, τό Ρέθυμνον, τό Ήράκλειον, τόν Άγιον Νικόλαον καί τήν Σητείαν καί πρός Νότον τήν Ίεράπετραν. Ακόμη χειρότερα ήτο ή κατάστασις τών κατευθυνόμενων οδών άπό Βορρά πρός Νότον. Άπό τό Μάλεμε πρός Παλαιοχώραν καί άπό τό Ήράκλειον πρός τό Τυμπάκι άμαξιταί οδοί απλής κυκλοφορίας κατηυθύνοντο πρός τάς Νοτίας άκτάς, ένώ 5 χιλ. ανατολικώς τής Σούδας καί άπό τό Ρέθυμνον, παρόμοιοι οδοί έφθανον περί τά δύο χιλιόμετρα άνωθεν τών όρμων Χώρας Σφακιών καί τής Πλάκας, αντιστοίχως. γ. Τό Ήράκλειον εΐχεν εκσυγχρονισμένος λιμενικός εγκαταστάσεις, είς τάς όποιας ήδύναντο νά προσδένωνται πλοία εκτοπίσματος μέχρι 3000 τόννων, ένώ εις τόν κόλπον τής Σούδας δέν ύπήρχον σοθαραί εγκαταστάσεις. ΕΊς τά Χανιά αϊ παλαιαί προκυμαίαι δέν ϋδύναντο νά δεχθούν τίποτε άλλο παρά μόνον πολύ μικρά σκάφη καί είς τό Ρέθυμνον τά πλοία ήδύναντο νά εκφορτωθούν μόνον διά φορτηγίδων. δ. "Ενα σύγχρονον δι' έκείνην τήν έποχήν άεροδρόμιον είχε κατασκευασθή είς τό Ήράκλειον, ένώ είς τό Μάλεμε ενας ημιτελής διάδρομος προσγειώσεως ήτο διηυθετημένος έπί τής άμμου καί εις τό Ρέθυμνον μία στενή λωρίς προσγειώσεως έβαινε παραλλήλως πρός τήν όδόν 10 χιλ. ανατολικώς τής πόλεως, πλησίον τοϋ χωρίου Πηγή. ΕΊς τό Μάλεμε καί τό Ρέθυμνον οι διάδρομοι προσγειώσεως δέν έπέτρεπον τήν προσγείωσιν καταδιωκτικών αεροπλάνων καί μόνον τό άεροδρόμιον τοϋ Ηρακλείου ήτο κατάλληλον πρός τούτο. Άπό πλευράς επικοινωνιών, α'ι τηλεγραφικοί καί τηλεφωνικοί τοιαϋται ήσαν στοιχειώδεις, ένώ βαθέα υποβρύχια καλώδια συνέδεον τήν Σούδαν καί τό Ήράκλειον μέ τήν Άλεξάνδρειαν.

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΙΣ 7. Γερμανικών Δυνάμεων α. Κατάστασις (1) Βάσει τοϋ ύπό τοϋ Πτέραρχου Λώρ υποβληθέντος σχεδίου τοϋ Στοϋντεντ καί τών αποφάσεων τοϋ Χίτλερ, εξεδόθη τήν 25ην Απριλίου 1941 ή ύπ' άριθ. 28 διαταγή γενικών κατευθύνσεων, διά τήν ύπό συνθηματικήν όνομασίαν «Ερμής» έπιχείρησιν πρός κατάληψιν τής Κρήτης, μέ σκοπόν τήν χρησιμοποίησιν τής νήσου, ώς αεροπορικής βάσεως εναντίον τής Αγγλίας είς τήν Άνατολικήν Μεσόγειον. (2) Διά τής διαταγής αυτής, ή Ανωτάτη Διοίκησις τής επιχειρήσεως ανετέθη εις τόν Στρατάρχην τής αεροπορίας Γκαΐριγκ. Ή τακτική προπαρασκευή αυτής εις τόν Διοικητήν τοϋ 4ου αεροπορικού Στόλου, Πτέραρχον Λώρ. Ή Διοίκησις τών διά τήν Κρήτην χρησιμοποιηθησομένων ισχυρών δυνάμεων τοϋ XI Σώματος Αεροπορίας είς τόν 'Αντιπτέραρχον Στοϋντεντ. Τό VIII Σώμα Αεροπορίας, ύπό τόν Άντιπτέραρχον Φόν Ριχτχόφεν (von Richthofen), θά ανελάμβανε νά εξασθένηση πρό τής ημέρας τής επιθέσεως τήν άμυναν καί έπειτα θά ύπεστήριζε τάς άεραποβάσεις καί τάς έπί τοϋ εδάφους ενεργούσας δυνάμεις. Ό Άντιπτέραρχος Κόνραντ (Conrant) διετάχθη νά μελετήση καί νά ένεργήση τάς δι' αεροπλάνων καί άνεμοπλάνων μεταφοράς τών Μονάδων καί εφοδίων. Είς τόν Διοικητήν τών Ναυτικών δυνάμεων Ν.Α. Ευρώπης, ύποναύαρχον Σχούστερ (SCHUSTER), ανετέθη νά οργάνωση τάς θαλάσσιας μεταφοράς τάς άφορώσας τήν έπιχείρησιν, δι' όλων τών εις τήν διάθεσίν του μέσων. (3) Ό Μουσσολίνι έζήτησεν όπως είς τήν έπιχείρησιν συμμετάσχη καί ό Ιταλικός Στρατός, ενεργών έκ Δωδεκανήσου διά δυνάμεως ενισχυμένου Συντάγματος, αποβιβαζομένου είς τάς Ανατολικός άκτάς τής νήσου. (4) Χαρακτηριστικόν μειονέκτημα τών πλείστων πρός χρησιμοποίησιν αεροδρομίων (είς Ήπειρωτικήν Ελλάδα), ήτο ή έλλειψις διαδρόμων προσγειώσεως έκ σκυροδέματος ασφάλτου ή μεταλλικών πλαισίων. Αποτέλεσμα τούτου ήτο ή άνύψωσις πυκνών νεφών κονιορτοϋ κατά πάσαν άπογείωσιν καί προσγείωσιν. Κατά τήν προπαρασκευήν τής επιθέσεως κατεβλήθη προσπάθεια διά τήν άρσιν τού κωλύματος τούτου καί έγένετο πρόβλεψις συγκεντρώσεως πυροσβεστικών αντλιών καί άλλων μέσων, διά τήν έξάλειψιν τού κονιορτοϋ. (5) Ύπελογίσθη ότι θά άπητεΐτο διάστημα δύο εβδομάδων διά τήν συγκέντρωσιν τοϋ προσωπικού καί υλικού. ΑΙ Μονάδες μεταφορών δέν εύρίσκοντο είς Ελλάδα κατά τήν έποχήν έκείνην. Ή 7η Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών, πλήν ενός Συντάγματος, εύρίσκετο εις τά στρατόπεδα εκπαιδεύσεως τής Γερμανίας. Μεταξύ 10ης καί 12ης Μαΐου είχον καθορισθή τά αεροδρόμια καί ο'ι χώροι πλησίον τών οποίων θά κατηυλίζετο εκάστη Μονάς καί μέχρι τής 16ης Μαΐου έγένετο ή συγκέντρωσις τών Μονάδων είς τούς χώρους τούτους. (6) Τήν 18ην Μαΐου προσεγειώθησαν είς τά αεροδρόμια ο'ι σχηματισμοί τών μεταφορικών αεροπλάνων. Τήν 19ην Μαΐου συνεπληρώθη ή κατανομή ε'ις τά αεροδρόμια τής απαιτουμένης βενζίνης επιχειρήσεων έκ λίτρων. β. Διάταξις Διά τήν έκτέλεσιν τής Επιχειρήσεως «Έρμης», ό Διοικητής τών δυνάμεων τής Επιχειρήσεως Πτέραρχος Λώρ, διέθετε:

7 (1) Τό Έπιτελεΐον τής IV Αεροπορικής δυνάμεως (Κηφισιά). Στοΰντεντ,ήτοι: (2) Τάς άεροκινήτους δυνάμεις τοϋ XI Αεροπορικού Σώματος ύπό τόν Άντιπτέραρχον Τήν 7ην Μεραρχίαν Αλεξιπτωτιστών τών τριών Συνταγμάτων έκ τριών Ταγμάτων έκαστον καί Μεραρχιακών Μονάδων. Τό Σύνταγμα "Εφόδου "Αλεξιπτωτιστών, τών τεσσάρων Ταγμάτων. Τήν 5ην όρεινήν Μεραρχίαν, ένισχυμένην διά Μονάδων τής 6ης Μεραρχίας. Τήν "Αεροπορίαν μεταφορών τοϋ XI "Αεροπορικού Σώματος μέ 600 μεταφορικά αεροπλάνα καί 100 περίπου άνεμοπλάνα. (3) Τό VIII 'Αεροπορικόν Σώμα ύπό τόν Άντιπτέραρχον Φόν Ριχτχόφεν μέ 60 αεροπλάνα αναγνωρίσεως, 280 βομβαρδισμού, 150 βομβαρδισμού καθέτου έφορμήσεως καί 180 διώξεως έκ τών όποιων 90 μακράς άκτΐνος. (4) Τάς ύπό τόν Διοικητήν τών Ναυτικών δυνάμεων Ν.Α. Ευρώπης ύποναύαρχον Σχοϋστερ Ναυτικός δυνάμεις. (5) Τό σύνολον τών ώς άνω διατεθεισών δυνάμεων πρός κατάληψιν τής Κρήτης, ανήρχετο εις άνδρας, 1370 αεροσκάφη, 70 σκάφη πρός μεταφοράν αποβατικών δυνάμεων καί εφοδίων, υποστηριζόμενα ύπό μικρού αριθμού Ιταλικών Άντιτορπιλλικών καί Τορπιλλακά- τ ων. Έκ τών ανδρών, θά έφώρμων κατά τής νήσου 750 δι" άνεμοπλάνων καί δι' αλεξιπτώτων, θά μετεφέροντο δέ ε'ις τά καταληφθησόμενα αεροδρόμια καί αιγιαλούς 5000 διά μεταφορικών αεροπλάνων καί 7000 διά πλωτών μέσων. Σημειοϋται ότι, τό VIII 'Αεροπορικόν Σώμα ήτο κατανεμημένον ε'ις τά αεροδρόμια τής Κεντρικής καί Νοτίου "Ελλάδος, ώς καί τών νήσων Μήλου καί Καρπάθου. "Επίσης δτι, αί Μονάδες πρός άεροπορικήν μεταφοράν μετά τών αεροσκαφών εύρίσκοντο εις τά αεροδρόμια Μεγάρων, Τοπόλια, Δαδίου καί Τανάγρας, τά "Επιτελεία εις τό άεροδρόμιον Π. Φαλήρου (Έλληνικόν) καί είς τό άεροδρόμιον Κορίνθου τά εφόδια. 8. Βρεττανο -Ελληνικών Δυνάμεων α. Κατάστασις (1) Τήν 30ήν Απριλίου 1941 άφίχθη είς τήν Κρήτην ό Αρχιστράτηγος Μ. Ανατολής Στρατηγός Οϋέϊβελ. Είς γενομένην κατά τήν αυτήν ήμέραν σύσκεψιν, ανέθεσε τήν Διοίκησιν τών είς τήν νήσον 'Ελληνοθρεττανικών δυνάμεων είς τόν τότε Διοικητήν τής άγωνισθείσης είς Ήπειρωτικήν Ελλάδα 2ας Νεοζηλανδικής Μεραρχίας (2 ΝΖΜ), Ύποστράτηγον Φρέϋμπεργκ, μέ άποστολήν ν' απαγόρευση είς τόν έχθρόν τήν χρησιμοποίηση/ αυτής ώς αεροπορικής βάσεως καί τοιαύτης υποβρυχίων. (2) Ό Διοικητής τής αμύνης έμελέτησεν αυθημερόν τήν κατάστασιν καί διεπίστωσε τάς τεραστίας ελλείψεις είς όπλισμόν, πυρομαχικά καί παντοειδή άλλα εφόδια. Αποτέλεσμα τής τοιαύτης διαπιστώσεως ήτο νά άναφέρη ότι, έάν δέν ένισχύετο σοβαρώς ή νήσος καί έάν δέν διετίθετο Ναυτική καί Αεροπορική προστασία, ή άπόφασις περί διατηρήσεως τής νήσου έπρεπε νά άναθεωρηθή. Ό Ούέιβελ τόν έπληροφόρησεν ότι ή παροχή αεροπορικής υποστηρίξεως ήτο δύσκολος, άλλ' ότι ό Στόλος τής Μεσογείου ήτο έτοιμος νά βοηθήση, έάν ο'ι Γερμανοί έπιτίθεντο. "Ομοίως ότι, τό Βρεττανικόν Συμβούλων είχε διατάξει ρητώς όπως ή Κρήτη διατηρηθή,καί ότι ήτο άμφίβολον έάν θά έπήρκει ό χρόνος διά νά

8 πραγματοποιηθή ή έκκένωσις πρό τής αναμενόμενης Γερμανικής επιθέσεως, έστω καί έάν άπεφασίζετο αυτή τότε. (3) Ό Υποστράτηγος Φρέϋμπεργκ έκ παραλλήλου ήσχολήθη δραστηρίως μέ τήν άξιοποίησιν τών είς χείρας του δυνάμεων καί μέσων, έν αναμονή τών είς ϋλικόν ενισχύσεων τάς όποιας έζήτησεν. Ατυχώς έκ τοϋ άποσταλέντος ύλικοΰ όλιγώτερον τοϋ ήμίσεος κατέστη δυνατόν νά άφιχθή εις τήν νήσον, λόγω τής δράσεως τής ΆερΘπορίας. Τοιουτοτρόπως μέχρι τών μέσων Μαΐου έξεφορτώθησαν περί τούς τόννοι; στρατιωτικού υλικού, ένώ έκ τών άποσταλέντων τόννων πυρομαχικών ζωτικής σημασίας, έξεφορτώθησαν όλιγώτεροι τών τόννων. Είς τό ανωτέρω ϋλικόν περιελαμβάνοντο 49 πυροβόλα, Ιταλικά καί Γαλλικά έκ λαφύρων, τών 75 καί 100 χιλ., τών οποίων πλείστα άνευ εξαρτημάτων καί ανταλλακτικών, μερικά δέ καί άνευ σκοπευτικών οργάνων, 10 ελαφρά άρματα μάχης, 6 μέσα καί αρκετή ποσότης συρματοπλέγματος. Διά τοϋ αφιχθέντος τοιούτου υλικού, άναδιωργανώθησαν καί έφωδιάσθησαν κατά τό δυνατόν αί εις Κρήτην δυνάμεις. (4) "Εκτός τών είς ϋλικόν ενισχύσεων, άπεβιβάσθησαν εις Κρήτην καί μερικαί Μονάδες, έκ τών οποίων άξιολογώτεραι αί τοιαύται Α/Α καί έπακτίου πυροβολικού τής MNBDO καί τό 2ον Τάγμα τοϋ Λάϊτσέστερ. (5) Ή εργασία διά τήν όργάνωσιν τών θέσεων συχεχίζετο εντόνως, μεγάλη δέ μέριμνα κατεβάλλετο διά τήν άπόκρυψιν καί παραλλαγήν. Τήν 16ην Μαΐου, ό Διοικητής τών Βρεττανο -"Ελληνικών δυνάμεων τής Κρήτης άνέφερεν, ότι συνεπλήρωσε τό σχέδιον αμύνης τής νήσου καί ήτο λίαν αισιόδοξος. Τά στρατεύματα του ήσαν εις καλήν κατάστασιν καί εΐχον ηθικόν άκμαϊον, ήλπιζε δέ ότι μέ τήν βοήθειαν τοϋ Βρεττανικοΰ Ναυτικού θά έκράτει τήν νήσον. β. Διάταξις ή κάτωθι: Ή Γενική διάταξις τών Βρεττανο -Ελληνικών δυνάμεων τό εσπέρας τής 19ης Μαΐου ήτο (1) Στρατηγεΐον δυνάμεων Κρήτης (Υποστράτηγος Φρέϋμπεργκ) ε'ις "Αγιον Ματθαίον, περί τά 3 χιλιόμετρα Ανατολικώς Χανίων καί άπ' ευθείας ύπό τάς διαταγάς του τό 1ον Τάγμα τών Ούαλλών (Σχεδ. 1). (2) Τομεύς Μάλεμε-"Αγυιάς (Σχέδ. 1) Ή 2α ΝΖ Μεραρχία (Ταξίαρχος Πάττικ). Στρατηγεΐον της πλησίον τής διχαλώσεως τών οδών 'Αλικυανοϋ - Χανίων καί Μάλεμε - Χανίων. Διέθετε τάς 5ην, 10ην ΝΖ Ταξιαρχίας, τό 20όν ΝΖΤ (4ης ΝΖΤ) ύπό τήν 10ην ΝΖΤ καί τά 6ον καί 8ον Ελληνικά ΣΠ (έκαστον τάγμα νεοσύλλεκτων έκ Πελοποννήσου μετωνομάσθη είς ΣΠ), τήν 27ην καί 28ην Μοΐραν πυροβολικού μάχης, τήν 1ην έλαφράν πυροβολαρχίαν, πυροβολαρχίαν καί ούλαμόν τής 156ης 'Ελαφρός Α/Α Μοίρας, Πυροβολαρχίαν τής 7ης Αυστραλιανής Μοίρας Α/Α πυροβολικοϋ και τήν βαρεΐαν Α/Α Μοΐραν. Επίσης βαρεΐαν μοΐραν "Επάκτιου αμύνης καί πυροβολαρχίαν τής 23ης Α/Α Μοίρας. Ή Μεραρχία επίσης εΐχεν ένισχυθή διά 2 μέσων αρμάτων μάχης καί 10 ελαφρών, τά όποια έτήρει εις τήν περιοχήν τής 4ης ΝΖΤ. Όρια : Δυτικόν ό ποταμός Ταυρωνίτης, "Ανατολικόν ό ποταμός Κλαδισσός, Βόρειον ή ακτή άπό εκβολών Ταυρωνίτου καί Κλαδισσού. Τό Νότιον δέν ήτο ώρισμένη εδαφική γραμμή, άλλ' ώρίζετο ύπό τής εκτάσεως τών Μονάδων αναλόγως τής αποστολής των.

9 Ύπό τήν Μεραρχίαν ύπήγετο επίσης καί τό 1ον ΣΠ ('Ελλην.), άνε-πτυγμένον είς τήν περιοχήν Καστελλίου Κισσάμου. (3) Τομεύς Χανίων - Σούδας (Σχέδ. 1) Τό Συγκρότημα M.N.B.D.O. (Υποστράτηγος Ούέστων). Στρατηγεΐον εις Χανιά. Διέθετε τό 2ον (έλλην.) ΣΠ, τό έμπεδον τάγμα Χανίων, τό 1ον τάγμα τών Ούαλλών, τό όποιον άνήκεν ε'ις τήν έφεδρείαν τοϋ Διοικητού τής Δυνάμεως Κρήτης, τό 1ον τάγμα τών Ρότζερ, τμήματα πεζικού τών 16ης καί 17ης Αυστραλιανών Ταξιαρχιών, Πεζόμαχα τμήματα τής 106ης Μοίρας Ίπποκινήτου πυροβολικοϋ, 2/2 καί 2/3 Αυστραλιανού Συντάγματος πυροβολικού, II Συντάγματος προβολέων καί τών Ούσσάρων τοϋ Νορθάμπερλαντ. "Επίσης τάς Μ καί S ομάδας πυροβολικού έκ 3 Μοιρών (- ούλαμός) Βαρέος Α/Α, 1 Μοίρας, 1 πυροβολαρχίας καί 2 ούλαμών Ελαφρού Α/Α, 1 Σύνταγμα Πυροβολικού καί 1 Μοΐραν προβολέων. "Ορια: Δυτικόν ό ποταμός Κλαδισσός καί Περιβολιανός, Βόρειον ή ακτή άπό Κλαδισσόν μέχρι τοϋ ακρωτηρίου Δράπανος. Τό 'Ανατολικόν καί Νότιον έξηρτώντο έκ τής ισχύος τών μέχρι Δράπανος τεταγμένων τμημάτων της M.N.B.D.O. καί έκ των τοιούτων τοϋ 2ου (Ελλ.) ΣΠ, τών τεταγμένων είς τήν περιοχήν Μουρνιές καί Περιβολιών. (4) Τομεύς Ρεθύμνου - Γεωργιουπόλεως (Σχέδ. 2) Ή 19η Αυστραλιανή Ταξιαρχία (Ταξίαρχος Βάζεϋ). Στρατηγεΐον αμέσως Δυτικώς Γεωργιουπόλεως. Ό Τομεύς ήτο διηρημένος εις τρία Συγκροτήματα υπαγόμενα είς τήν 19ην Αύστραλιανήν Ταξιαρχίαν. Τό Συγκρότημα Γεωργιουπόλεως περιελάμβανε τό Στρατηγεΐον τής 19ης Αύστρ. Ταξιαρχίας τά 2/7 καί 2/8 Αϋστρ. Τάγματα καί Διμοιρίαν πολυβόλων, τήν 10ην Βαρεϊαν Μοΐραν επάκτιου Πυροβολικού καί πυροβολαρ-χίαν τών 7,5 τού 2/3 Αύστρ. Συντάγματος πυροβολικού. Τό Συγκρότημα πόλεως Ρεθύμνου περιελάμβανε τό έμπεδον τάγμα Ρεθύμνου καί τό τάγμα οπλιτών Χωρ/κής. Τό Συγκρότημα "Αεροδρομίου (Πηγής) περιελάμβανε τά 4ον καί 5ον ('Ελλην.) ΣΠ, τά 2/1, 2/11 Αύστρ. Τάγματα, δύο διμοιρίας πολυβόλων, 10 πυροβόλα τοϋ 2/3 Αύστρ. Συντάγματος πυροβολικού. (5) Τομεύς "Ηρακλείου (Σχέδ. 3) Ό Τομεύς περιελάμβανε τήν περιοχήν "Ηρακλείου καί τό Άεροδρόμιον (Ρούσσων). Ή 14η Βρεττανική Ταξιαρχία (Ταξίαρχος Τσάππελ). Στρατηγεΐον είς Νέαν Άλικαρνασσόν (προάστιον Ανατολικώς "Ηρακλείου καί πλησίον τοϋ Αεροδρομίου). Διέθετε τό 2ον τάγμα Λάϊτσεστερ, τό 2ον τάγμα τής Μαύρης Φρουράς, τό 2ον τάγμα τής "Υόρκης καί Λάγγαοτερ καί τό 2/4 Αύστρ. Τάγμα (είς περιοχήν αεροδρομίου). Τό 3ον καί 7ον ('Ελλην.) ΣΠ καί τό Τάγμα έμπέδων "Ηρακλείου τοϋ 111 "Ελληνικού Στρατιωτικού Διαμερίσματος (είς περιοχήν Ηρακλείου). Τήν 234ην Μ.ΠΒ έκ 13 πυροβόλων τών 75 καί 100 χιλιοστών, 2 πυροβόλα "Επάκτιου Πυροβολικού, 14 Ελαφρά Α/Α πυροβόλα, 4 Βαρέα Α/Α. Τήν έσπέραν τής 19ης Μαΐου είχεν άποβιβασθή είς Τυμπάκιον, τό 1ον Τάγμα τοϋ Σκωτικοϋ Συντάγματος τών Άρτζυλ καί Σάτερλαντ Χαϊλάντερς μετά 3 μέσων αρμάτων, διατεθέν εις τόν τομέα "Ηρακλείου. Επίσης ό τομεύς είχε ένισχυθή μέ 2 εισέτι μέσα άρματα καί 6 ελαφρά τοιαύτα. (6) "Εφεδρεία Ή 4η Ταξιαρχία (18 καί 19 ΝΖ Τάγματα), ανεπτυγμένη εις τήν περιοχήν τής 2ας ΝΖΜ καί τό 1ον Τάγμα τών Ούαλλών.

10 (7) Αεροπορία Αεροπορία δέν ύφίστατο είς Κρήτην, διότι ή αρχικώς παραμείνασα εις αυτήν έφθείρετο συνεχώς καί κατόπιν προτάσεως τοϋ Διοικητού τών Δυνάμεων Κρήτης, τήν 19ην Μαΐου τά ελάχιστα αεροπλάνα έτράπησαν πρός τά αεροδρόμια τής Αιγύπτου. Σημειοϋνται επίσης καί τά κατωτέρω, ήτοι: (1) Ό συνολικός αριθμός ανδρών, πυροβόλων, αρμάτων τών Μονάδων Κρήτης, ήτο : Ελληνικών Μονάδων 474 Άξκοί καί όπλΐται. Βρεττανικών Μονάδων 1512 Άξκοί καί όπλΐται. Επίσης 151 πυροβόλα έκ τών οποίων 62 Α/Α καί 4 Α/Τ, 16 Ελαφρά άρματα καί 9 μέσα (πεζικού). (2) Ό αριθμός τών ώς άνω ανδρών ήτο επιβλητικός, άλλα τά μέσα πυρός ήσαν πολύ κάτω τής πρός τόν αριθμόν τών ανδρών παραδεκτής αναλογίας, είς όλα τά ε'ίδη οπλισμού, άπό τοϋ άπλοΰ τυφεκίου μέχρι τοϋ Α/Α πυροβόλου. Επίσης αϊ Βρεττανικαί Μονάδες, πλήν τών εγκατεστημένων ε'ις Κρήτην, ήσαν έκ τών έκκενωθεισών έξ Ελλάδος, ένθα εΐχον αντιμετωπίσει τούς Γερμανούς καί εΐχον ύποστή σημαντικός φθοράς. Αί πλεΐσται έξ αυτών αφίχθησαν μέ χαλαρωμένους τούς οργανικούς δεσμούς και μέ ελάχιστα μέσα. Χαρακτηριστικώς αναφέρεται ή παντελής έλλειψις οχημάτων καί βαρέος οπλισμού, ένώ πολλοί άνδρες ήσαν άοπλοι καί άνευ ατομικών ειδών, απάντων έγκαταλειφθέντων εις τήν Ελλάδα. Μερικαί έξ αυτών εΐχον συγκροτηθή έν Κρήτη ύπό πλεονάζοντος προσωπικού "Οπλων καί Υπηρεσιών, ώς ολόκληρος ή 10η ΝΖ Ταξιαρχία. (3) Έκτος τών στρατιωτικών Μονάδων ύφίσταντο κατά τήν Γερμανικήν έπίθεσιν καί πολλά τμήματα ενόπλων πολιτών, συγκροτηθέντα κατ' αυτήν καί τό πλείστον ώπλισθέντα έκ Γερμανικών (έκ τών ριπτομένων είς τούς Άλεξιπτωτιστάς ή έκ φονευθέντων τοιούτων) καί Βρεττανικών (έκ διανομής ύπό τών Βρεττανών ή έξ αρπαγής έκ Βρεττανικών αποθηκών) πηγών. Τό ηθικόν τών τμημάτων αυτών ήτο εις λίαν ύψηλόν βαθμόν. (4) "Απας ό Στόλος τής Ανατολικής Μεσογείου άπό τής 16ης Μαΐου ήτο κατανεμημένος ε'ις δύο κλιμάκια καί εϋρίσκετο εις τό πέλαγος πρός Ανατολάς καί Δυσμάς τής Κρήτης, έτοιμος νά έπέμβη πρός άπαγόρευσιν άποβάσεως άπό θαλάσσης. ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ 9. Γερμανικών Δυνάμεων α. Πληροφορίαι ΑΊ πληροφορίαι τάς όποιας διέθετον ο'ι Γερμανοί ήσαν ανεπαρκείς καί εσφαλμένοι. Κατ' αϋτάς ύπήρχον εις τήν Κρήτην μόνον Βρεττανοί, ώργανωμένοι εις δύο Ταξιαρχίας πεζικού καί ένα Σύνταγμα πυροβολικού, ώς καί μερικά Ελληνικά τάγματα. β. Σχέδιον Ενεργείας (Σχέδ. 1, 2, 3) (1) Συνθηματική ονομασία Επιχειρήσεως «Ερμής». (2) Ιδέα Ενεργείας.

11 Άπόκτησις αεροπορικής υπεροχής καί διατήρησις αυτής. Χρησιμοποίησις τμημάτων Αλεξιπτωτιστών καί προσγείωσις διά άνεμοπλάνων, πρός κατάληψιν τών αεροδρομίων τής Κρήτης μέ κυρίαν προσπάθειαν εις Μάλεμε. Καταλαμβανόμενων τών αεροδρομίων άεραπόβασις Μονάδων ορεινών κυνηγών πρός πλήρη κατάληψιν τής νήσου. Ένίσχυσις τών Μονάδων Μάλεμε (κυρία προσπάθεια), δι' άποβάσεως δυνάμεων ε'ις τάς πλησίον τούτου άκτάς, μεταφερομένων διά πλωτών μέσων. Επίσης άποβίβασις άπό θαλάσσης Ισχυρού Κλιμακίου πυροβολικού, αρμάτων, οχημάτων καί ήμιόνων πρός ένίσχυσιν τών δυνάμεων εδάφους. Ή έπιχείρησις θά διεξαχθή ε'ις δύο φάσεις καί ύπό τριών,ομάδων, ήτοι «Κομήτης», «Άρης" καί «Ώριων». (Ή έπιχείρησις έκλιμακώθη εις δύο φάσεις μή κατάστασης δυνατής τής ταυτοχρόνου εναερίου υποστηρίξεως καί ε'ις τάς τρεις ομάδας). ΕΊδικώτερον: (α) Α' Φάσις "Ωρα Η: ή 0800/ Ρϊψις τής ομάδος «Κομήτης» καί τού Α' κλιμακίου τής ομάδος «Άρης», (β) Β' Φάσις καί τής ομάδος «Ώρίων». "Ωρα Η+ 8: ή 1600/ Ρΐψις τοϋ Β' κλιμακίου τής ομάδος «Άρης» (γ) Τήν δευτέραν ήμέραν τής επιχειρήσεως ( ) ένίσχυσις τοϋ αγώνος διά θαλάσσιας μεταφοράς Μονάδων. (3) "Αποοτολαί Όμάς «Κομήτης»: Διοικητής, ό Διοικητής τοϋ Συντάγματος εφόδου. (Ύπτγος Μάϊντλ). Δύναμις: Σύνταγμα εφόδου μείον δύο Λόχοι. Άεραποβατική έφοδος (ώρα Η) πρός κατάληψιν τοϋ αεροδρομίου Μάλεμε εντός τής πρώτης ημέρας. 'Εν συνεχεία προέλασις πρός Ανατολάς πρός άπό-κτησιν συνδέσμου μετά τμημάτων τοϋ Α' κλιμακίου τής ομάδος «Άρης» εντός τής πρώτης ημέρας. '0 ίας «Άρης»: Διοικητής, ό Διοικητής τής 7ης Μεραρχίας (Ύποπτέραρχος Σούσμαν). Α' Κ λ ι μ ά κ ι ο ν : Διοικητής, ό Διοικητής τοϋ 3ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών (Σχης Χάίντριχ). Δύναμις τό 3ον Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών (3ον ΣΆ), Μεραρχιακαί Μονάδες καί δύο λόχοι τοϋ Συντάγματος Εφόδου. Άεροπόβασις τοϋ 3ου ΣΆ εις τήν κοιλάδα Αγυιάς (ώρα Η) πρός κατάληψιν εντός τής πρώτης ημέρας τών Χανίων καί εντός τής επομένης τής Σούδας. Ταυτοχρόνως προσγείωσις των 2 Λόχων (Σ. Εφόδου) δι' άνεμοπλάνων εντός τής πρώτης ημέρας Ανατολικώς καί Νοτίως τών Χανίων πρός καταστροφή ν τών Α/Α πυροβολαρχιών. Β' κλιμάκιο ν: Διοικητής, ό Διοικητής τοϋ 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών (Σχης Στούρμ). Δύναμις: Τό 2ον Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών (2ον ΣΆ) μείον τάγμα. Άεραποβατική έφοδος (Η + 8) πρός κατάληψιν εντός τής πρώτης ημέρας τοϋ Ρεθύμνου καί αεροδρομίου (Πηγής). Έν συνεχεία έπιδίωξις επαφής μετά τών δυνάμεων Α' Κλιμακίου. Όμάς «Ώρίων»: Διοικητής, ό Διοικητής τοϋ 1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών (Σχης Μπρόγιερ). Δύναμις: Τό 1ον Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών (1ον ΣΆ) σύν τό ΙΙ/2ον τάγμα. Άεραποβατική έφοδος (Η + 8) πρός κατάληψιν Ηρακλείου καί αεροδρομίου (Ρούσσων) εντός τής πρώτης ημέρας. Έν συνεχεία έπιδίωξις επαφής πρός Δυσμάς μετά τού κλιμακίου Ρεθύμνου καί αποστολή περιπόλων πρός Ανατολάς καί Νότον. Μονάδες τής 5ης "Ορεινής Μεραρχίας, μεταφερόμενοι διά θαλάσσης, θά αποβιβασθούν τήν δευτέραν ήμέραν τής επιχειρήσεως εγγύς τού Μάλεμε καί εις άλλας καταλλήλους" άκτάς πρός ένίσχυσιν τών αλεξιπτωτιστών καί άνάληψιν επιθετικών ενεργειών πρός όλοκλήρωσιν τής καταλήψεως τής νήσου. 10. Βρεττανοελληνικών Δυνάμεων

12 α. Σχέδιον Ενεργείας (σχέδ, 1, 2, 3) (1) Ιδέα Ενεργείας Διά τεσσάρων ανεξαρτήτων συγκροτημάτων έξασφάλισις τών ζωτικών περιοχών Αεροδρομίου Μάλεμε καί κοιλάδος Αγυιάς, Χανίων καί λιμένος Σούδας, Ρεθύμνου καί Γεωργιουπόλεως καί Ηρακλείου. Διεξαγωγή τού αγώνος κυρίως διά ταχειών αντεπιθέσεων πρός καταστροφήν τών αλεξιπτωτιστών άμα τή προσγειώσει των. (2) Άποστολαί (α) Τομεύς Μάλεμε -Αγυιάς (2ας ΝΖΜ): Έξασφάλισις τής ακτής, τού αεροδρομίου Μάλεμε καί τής κοιλάδος "Αγυιάς. (β) Τομεύς Χανίων - Σούδας (Συγκρότημα M.N.B.D.O): Έξασφάλισις τών Χανίων καί τοϋ λιμένος Σούδας. (γ) Τομεύς Ρεθύμνου - Γεώργιο υ πόλεως (19η Αύστραλ. Ταξιαρχία): Έξασφάλισις τοϋ Ρεθύμνου, τοϋ "Αεροδρομίου Πηγής καί τής Γεωργιουπόλεως άπό αέρος καί θαλάσσης. (δ) Τομεύς "Ηρακλείου (14ης Βρετ. Ταξιαρχίας). Έξασφά-λισις τής πόλεως, τοϋ "Αεροδρομίου καί τοϋ λιμένος "Ηρακλείου άπό θαλάσσης καί αέρος. (ε) Εφεδρεία: (4ης ΝΖ Τ μείον τάγμα σύν 1ον Τ. Ούαλλών). "Αντεπιθέσεις υπέρ 2ας ΝΖ Μεραρχίας καί συγκροτήματος MNBDO. (3) Ύποστήριξις Α/Τ πυροβολικού. Διά τών διατεθέντων εις τούς τομετς μέσων πυροβολικού, Α/Α πυροβολικού καί ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 11. Προπαρασκευαστικοί Βομβαρδισμοί-Αποτέλεσμα α. Τό VIII Σώμα τής Γερμανικής αεροπορίας, άπό τής 16ης "Απριλίου εϊχεν ώς κυρίαν άποστολήν τήν παρεμπόδισιν τής κινήσεως τών πλωτών μέσων είς τήν 'Ανατολικήν Μεσόγειον, διά τήν καταστροφήν τούτων. Τοιουτοτρόπως εμμέσως εΐχεν αρχίσει ή προπαρασκευή τής επιθέσεως πρός κατάληψιν τής Κρήτης, δεδομένου ότι ο'ι λιμένες Ηρακλείου καί Σούδας συχνάκις προσεθάλλοντο. β. Άπό τής 14ης Μαΐου όμως, ήρχισαν συμφώνως πρός τό σχέδιον ο'ι συστηματικοί βομβαρδισμοί τής νήσου, διά τήν προπαρασκευήν τής επιθέσεως καί τήν άπομόνωσιν αυτής. Κύριοι στόχοι ήσαν τά αεροδρόμια Μάλεμε, Ρεθύμνου (Πηγής) καί Ηρακλείου (Ρούσσων), ό λιμήν τής Σούδας καί τού Ηρακλείου, τά Α/Α πυροβολεία καί αϊ πόλεις Χανίων, Ρεθύμνου καί Ηρακλείου. γ. Ό Λιμήν τής Σούδας προσεβάλλετο μέ έξαιρετικήν σφοδρότητα. Άπό τής 14ης μέχρι τής 18ης Μαΐου έβυθίσθησαν έν πλω διά Κρήτην εμπορικά πλοία χωρητικότητος περίπου τόννων, τό Έλληνικόν Άντιτορπιλλικόν «Λέων» καί Βρεττανική κορβέτα «Σάλβια». Τά εις Σούδαν ευρισκόμενα πλοία

13 έβομβαρδίζοντο μέχρι καταβυθίσεώς των. Αποτέλεσμα τής δράσεως αυτής είς τό πέλαγος καί τόν λιμένα τής Σούδας ήτο, ότι αί αφίξεις καί εκφορτώσεις τών πλοίων διεκόπησαν κατά τήν διάρκειαν τής ημέρας, κατά δέ τήν νύκτα είσέπλεον μόνον ταχύπλοα σκάφη, ήτοι καταδρομικά καί Άντιτορπιλλικά, άλλά ή μικρά χωρητικότης τούτων μή προωρισμένων διά μεταφοράς καί τό μικρόν διατιθέμενον χρονικόν διάστημα τής νυκτός, μόλις έπέτρεπον τήν έκφόρτωσιν 100 τόννων υλικών, έναντι τών 600 απαιτουμένων ημερησίως. Συνέπεια τών ανωτέρω ύπήρξεν, ότι πολύτιμον ύλικόν δέν κατέστη δυνατόν νά φθάση μέχρι τής νήσου. δ.. Τοιουτοτρόπως, ή Γερμανική Αεροπορία επέτυχε μέχρι τής 20ής Μαΐου τήν άπομόνωσιν τής νήσου άπό θαλάσσης, κατά τό μεγαλύτερον μέρος έκαστου 24ώρου. Ή μικρά Βρεττανική δύναμις αεροπορίας τής νήσο^, ήμέραν μέ τήν ήμέραν έξηφανίζετο ε'ίτε καταστρεφομένη έπί τού εδάφους ε'ίτε κατά τάς αερομαχίας. Τά εναπομείναντα ολίγα αεροσκάφη άνεχώρησαν τήν 19ην Μαΐου δι' Α'ίγυπτον, 'ίνα μή θυσιασθοϋν ασκόπως. Κατόπιν τούτου άπό τής 20ής Μαΐου ή Γερμανική Αεροπορία άπέμεινεν απολύτως κυρία τοϋ εναερίου χώρου τής νήσου καί τών υδάτων αυτής. ε. Κατά τήν δράσιν τής Γερμανικής Αεροπορίας τό Α/Ά πυροβολικόν δέν υπέστη σημαντικός ζημίας, διότι ήτο καλώς παρηλλαγμένον καί διότι άπεφεύγετο ή έκδήλωσις όλων τών στοιχείων του πρός αποφυγήν επισημάνσεως καί προώρου καταστροφής. ΑΊ άπώλειαι επίσης τών στρατευμάτων υπήρξαν όλως ασήμαντοι καί τούτο ώφείλετο είς τήν καλήν κάλυψιν καί παραλλαγήν καί είς τάς ανακριβείς πληροφορίας τών Γερμανών, έπί τής διατάξεως των. Αί καταστροφαί όμως καί αί άπώλειαι άμαχου πληθυσμού είς Χανιά, Ρέθυμνον και Ήράκλειον, υπήρξαν σημαντικαί, μέ αποτέλεσμα μέγα μέρος τοϋ πληθυσμού νά καταφυγή εις τήν ϋπαιθρον. στ. Γενικώς, ή μή άφιξις όλου τοϋ υλικού τού προοριζομένου διά τήν άμυναν τής νήσου, ειχεν ώς αποτέλεσμα α'ι άεραποβατικαί δυνάμεις όταν έπέδραμον, νά αντιμετωπίσουν τμήματα ατελώς έξωπλισμένα καί έφωδιασμένα. 12. Ή Έναρξις καί ή Διεξαγωγή τής Μάχης α. 20ή Μαίου 1941 (Πρώτη ήμερα) (1) Πρώτη Φάσις Τήν ώραν τής 20ής Μαΐου σμήνη βομβαρδισμού καί διώξεως τοϋ VIII Αεροπορικού Σώματος κατέκλυσαν τόν χώρον τής 2ας ΝΖ Μεραρχίας καί τόν τοιούτον τής περιοχής Σούδας - Χανίων. Τά σμήνη αυτά ήρξαντο σφοδρού βομβαρδισμού καί πολυβολισμού, κυρίως πέριξ τοϋ αεροδρομίου Μάλεμε, κατά τών θέσεων τοϋ πυροβολικού καί τών τμημάτων αμύνης. Σφοδρώς επίσης έβομβαρδίζοντο τά Χανιά, όπου πολλαί οίκίαι κατεστράφησαν καί πυρκαϊαί καί θύματα έσημειώθησαν. Άπό τής ώρας ό βομβαρδισμός έξειλίχθη εις καταιγισμόν πυρός ύπό νέων αφιχθέντων σμηνών. Καθίστατο πλέον εμφανές ότι ή δράσις αυτή τής Γερμανικής Αεροπορίας, υπερβαίνουσα εις έντασιν καί διάρκειαν πάσαν προηγουμένην, έσκόπει εις τήν προπαρασκευήν μιας άμεσου άπό αέρος εισβολής διά τής δημιουργίας τών καταλλήλων συνθηκών. Τήν ώραν ό Στρατηγός Φρέϋμπεργκ απέστειλε σήμα πρός τάς Μονάδας νά είναι έτοιμοι δι' άμεσον ένέργειαν. (α) Τομεύς ΜΑΛΕΜΕ - ΑΓΥΙΑΣ (2α ΝΖΜ) Τήν ώραν ενεργείται ή άεραποβατική έφοδος ύπό τής Όμάδος «Κομήτης» είς τήν περιοχήν Μάλεμε (5η ΝΖ Ταξ.). Καθ' όλην τήν διάρκειαν τής ημέρας διεξήχθη σφοδρός

14 άγων μεταξύ τών αντιπάλων δυνάμεων. Μέ τήν έπέλευσιν τοϋ σκότους ο'ι Γερμανοί δέν ολοκληρώνουν τόν ΑΝΣΚ, ήτοι τήν κατάληψιν τοϋ αεροδρομίου Μάλεμε καί τοϋ ύψ. 107, καίτοι ό Διοικητής τοϋ Συντάγματος είχε διαθέσει άπάσας τάς δυνάμεις του, πλήν τής δημιουργίας μικροϋ προγεφυρώματος είς τό Άνατολικόν τμήμα τοϋ Ταυρωνίτου ποτ. καί τής προωθήσεως έξ αυτού πρός τάς βόρειας καί νοτιάς κλιτϋς τοϋ ύψ Αί άπώλειαι τών Γερμανών υπήρξαν σοβαρα'ι. Απώλεσαν όλόκληρον σχεδόν τό III τάγμα εφόδου, έφονεύθησαν ο'ι Διοικηταί τών I καί III ταγμάτων καί ό Διοικητής τοϋ Συντάγματος εφόδου ήτο βαρύτατα τραυματισμένος. Λόγω τής κοπώσεως έκ τοϋ ολοημέρου αγώνος καί τών απωλειών, ο'ι Γερμανοί έστερούντο κατά τήν νύκτα επιθετικής ισχύος. Ό Διοικητής τοϋ 22ου ΝΖ τάγματος, αμυνομένου είς τό άεροδρόμιον τοϋ Μάλεμε, κατά τάς νυκτερινός ώρας καί μετά τήν μή έκδήλωσιν ύπό τής 5ης ΝΖ Ταξ. τής αιτηθείσης άντεπιθέσεως, ενεργεί σύμπτυξιν. Ή 5η ΝΖ Ταξ., καίτοι τής ανεφέρθη ή σύμπτυξις, δέν επενέβη δραστηρίως πρός άπαγόρευσίν της, άλλά άφήκε πρωτοθουλίαν εις τόν Διοικητήν τοϋ Τάγματος. Τοιουτοτρόπως, τό ύψ. 107 καί τό άεροδρόμιον τοϋ Μάλεμε, ήτοι ό ζωτικός χώρος ολοκλήρου τής ΝΖ Μεραρχίας καί έκ τών σημαντικωτέρων σημείων τών δυνάμεων Κρήτης, έγκατελείφθη. Ο'ι ριφθέντες τήν ώραν 70 άλεξιπτωτισταί (II Τ. εφόδου) εις τήν περιοχήν Καστελλίου, αποκρούονται επιτυχώς ύπό τών τμημάτων του 1ου ('Ελλην.) ΣΠ τών τεταγμένων εις τήν Άνατολικήν παρυφήν τής κωμρπόλεως καί εκμηδενίζονται μέχρις ενός (φονευθέντες ή α'ιχμαλωτισθέντες). Ή Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, εγκατεστημένη έπί τών υψωμάτων τοϋ χωρίου Κολυμπάριον τής χερσονήσου Ροδωποϋ, απέκρουσε διαδοχικός επιθέσεις τών Γερμανών καί τήν νύκτα συμπτύσσεται, λόγω ελλείψεως πυρομαχικών, είς περιοχήν Δελιανά. Τήν ώραν ενεργείται άεραποβατική έφοδος ύπό τοϋ 1ου κλιμακίου τής ομάδος «Άρης» είς τήν κοιλάδα Αγυιάς (10 ΝΖΤ καί 4 ΝΖΤ εφεδρεία τής Μεραρχίας). Σφοδρός άγων διεξάγεται καθ' όλην τήν ήμέραν καί ο'ι Γερμανοί επιτυγχάνουν τήν έγκατάστασίν των είς τήν περιοχήν τών φυλακών Αγυιάς. Ή 4η ΝΖΤ, έχουσα άποστολήν εφεδρείας, (είχε τεθή ΥΔ 2ας ΝΖ Μ), εκκαθαρίζει τούς ριφθέντας ε'ις τήν περιοχήν της άλεξιπτωτιστάς καί τήν ώραν εκτοξεύει τήν διαταχθεΐσαν ύπό τής 2ας ΝΖ Μ. άντεπίθεσιν κατά τής περιοχής τών φυλακών Αγυιάς δι' ενός τάγματος, τό όποιον όμως έκαθηλώθη είς άπόστασιν 1 χιλ. έκ τών Γερμανικών θέσεων. (β) Τομεύς ΧΑΝΙΩΝ - ΣΟΥΔΑΣ (Μ.Ν.Β.Ο.Ο) Εις τήν περιοχήν Χανίων - Σούδας προσεγειώθησαν δι' άνεμοπλάνων οί 2 λόχοι τοϋ Συντάγματος εφόδου (1ου κλιμακίου ομάδος «Άρης»). Ό ένας τούτων προσεγειώθη ΒΑνατολικώς τής πόλεως Χανίων (περιοχή χωρίου Κουνουπιδιανών) καί ό άλλος Νοτίως Χανίων. Ό πρώτος έξουδετερώθη ταχέως, φονευθέντων ή τραυματισθέντων απάντων τών ανδρών, ό δέ δεύτερος άφοϋ κατέλαβε τάς θέσεις μιάς πυροβολαρχίας, έν συνεχεία υπέστη τήν έπίθεσιν διαφόρων τμημάτων καί ύπεχρεώθη τελικώς μέ σοβαρός άπωλείας νά συμπτυχθή ε'ις τήν περιοχήν χωρίου Περιβόλια. f Διά τόν Διοικητήν τοϋ 1ου κλιμακίου (όμάς «Άρης»), ή κατάστασις κατά τό τέλος τής ημέρας δέν ήτο ευνοϊκή, καθ' όσον δέν έπέτυχεν εντός τής ημέρας τήν κατάληψιν τών Χανίων ώς προεβλέπετο, α'ι δέ άπώλειαί του ήσαν σημαντικοί (απώλεια τών 2/3 τοϋ ΙΙΙ/3ου Τάγματος καί τών 2 Λόχων τοϋ Συντ. Εφόδου).

15 Κατόπιν τούτου, καί προβλέπουν άντεπίθεσιν κατά τήν νύκτα, συνεκέντρωσε τάς δυνάμεις του είς τήν περιοχήν τών φυλακών Αγυιάς. (2) Δευτέρα Φάσις (α) Τομεύς ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (19η Αυστραλιανή Ταξιαρχία) Τήν ώραν βομβαρδιστικά καί καταδιωκτικά αεροπλάνα ενεφανίσθησαν άνωθεν τοϋ Ρεθύμνου καί ήρχισαν βομβαρδισμόν καί πολυβολισμόν τής πέριξ τοϋ αεροδρομίου περιοχής, άνευ όμως αποτελέσματος λόγω τής αρίστης άποκρύψεως τών θέσεων. Τήν ώραν ενεργείται ή άεραποβατική έφοδος τοϋ 2ου κλιμακίου (ομάδος «Άρης»), εις τήν περιοχήν Ανατολικώς Ρεθύμνου καί τού αεροδρομίου (Πηγή). Τά προσγειωθέντα Ανατολικώς τοϋ χωρίου Περιβόλια τμήματα τοϋ 111/2 τάγματος έπετέθησαν κατά τοϋ σχεδόν άοπλου τάγματος έμπέδου, τό όποιον διέλυσαν καί κατέλαβον τά χωρία Περιβόλια καί Καστελλάκια. Συνέχισις τής επιθέσεως πρός Ρέθυμνον άπεκρούσθη ϋπό τοϋ τάγματος οπλιτών χωρ/κής, μέ σημαντικός εκατέρωθεν απώλειας. Άντεπίθεσις τοϋ Τάγματος χωρ/κής ήνάγκασε τούς Γερμανούς νά συμπτυχθοϋν πρός χωρίον Περιβόλια. Ο'ι προσγειωθέντες άλεξιπτωτισταί εις τήν περιοχήν τοϋ αεροδρομίου, ο'ι μέν Δυτικώς τούτου (πλησίον τοϋ λόφου «Β») υπέστησαν τεραστίας απώλειας καί διελύθησαν, ο'ι δέ Ανατολικώς έγκατεοτάθησαν ε'ις τό χωρίον Σταυρωμένος καί έπετέθησαν κατά rou σημείου στηρίγματος τοϋ Λόφου «Α», τό οποίον καί κατέλαβον, άπειλούντες αμέσως τό άεροδρόμιον. Ό Διοικητής τοϋ συγκροτήματος Σχης Κάμπελ έσχεδίασε δύο αντεπιθέσεις διά τήν έπομένην, πρός έκκαθάρισιν τής καταστάσεως. Ή νύκτα ευρίσκει τούς Γερμανούς κατέχοντας τά χωρία Περιβόλια καί Καστελλάκια, τόν Λόφον «Α» καί τό χωρίον Σταυρωμένος, ουχί όμως κυρίους τοϋ "Αεροδρομίου. ΑΊ άπώλειαι τών Γερμανών άνήλθον εις 400 περίπου νεκρούς, άγνωστον αριθμόν ταυματιών και αριθμόν αίχμαλωτισθέντων, ήτοι περίπου τό 1/3 τής δυνάμεως των. Αί αφίξεις τών μεταφορικών αεροπλάνων ϋπερθεν τών ζωνών προσγειώσεως δέν υπήρξαν σύγχρονοι, άλλά διήρκεσαν έπί δίωρον περίπου. Ό άποσυγχρονισμός αυτός απέκλεισε τόν τακτικόν αίφνιδιασμόν τών αμυνομένων καί άφήρεσεν άπό τούς Άλεξιπτωτιστάς τήν δυνατότητα εκμεταλλεύσεως τών προηγηθέντων βοβμαρδισμών καί πολυβολισμών τής αεροπορίας των. Είς τήν περιοχήν τής Γεωργιουπόλεως ουδεμία εχθρική ενέργεια έσημειώθη, διά τόν λόγον δέ αυτόν ό Διοικητής τών Δυνάμεων Κρήτης είχε τήν δυνατότητα νά μετακίνηση τάς εσπερινός ώρας είς τήν περιοχήν Χανίων τό 2/8 τάγμα. (β) Τομεύς ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (14η Βρεττανική Ταξιαρχία) Άπό τής ώρας περί τά 50 αεροπλάνα βομβαρδισμού καί διώξεως ήρχισαν βομβαρδίζοντα καί πολυβολοϋντα σφοδρώς τήν περιοχήν τοϋ τομέως μέ μηδαμινά αποτελέσματα έπί τών τμημάτων, λόγω τής καλής παραλλαγής, άλλά μέ σημαντικός καταστροφάς ε'ις τήν πόλιν τοϋ "Ηρακλείου. Άπό τής ώρας ενεργείται ή άεραποβατική έφοδος τής ομάδος «Ώριων» πλην ενός λόχου τοϋ 1ου ΣΆ καί δύο λόχων τοϋ ΙΙ/2 τάγματος, οί όποιοι παρέμειναν εις Ήπειρωτικήν "Ελλάδα, λόγω αδυναμίας μεταφοράς των, καί συνεχίσθη μέχρι τής ώρας, ένώ τά αεροπλάνα διώξεως τά ύποστηρίζοντα τήν ένέργειαν απεχώρησαν άπό τής ώρας, λόγω εξαντλήσεως τών καυσίμων των. Ό

16 άποσυγχρονισμός αυτός ύπήρξεν αποφασιστικής σημασίας διά τήν δυσμενή τύχην τών τμημάτων τής ομάδος επιθέσεως Ηρακλείου, άπό τών πρώτων στιγμών τής προσγειώσεως των. Τό 111/1 τάγμα προσεγειώθη Δυτικώς καί Νοτίως τής πόλεως, μέ άποστολήν τήν κατάληψιν αυτής. Τό τάγμα τούτο υπέστη σημαντικός απώλειας. Τό 11/1 τάγμα μείον 2 Λόχοι προσεγειώθη εις τήν περιοχήν τοϋ χωρίου Γάζι, 8 χιλ. Δυτικώς Ηρακλείου, μέ άποστολήν τήν ύποστήριξιν τής επιθέσεως τοϋ 111/1 τάγματος κατά τής πόλεως, δέν έλαβε δέ μέρος είς τόν αγώνα τής ημέρας αυτής, παρενοχλούμενον ύπό τολμηρών ομάδων πολιτών, Τό 11/1 τάγμα προσεγειώθη Δυτικώς καί Νοτίως τοϋ αεροδρομίου καί μέχρι τής ώρας σχεδόν έξωντώθη, πλήν τμήματος 70 ανδρών τό οποίον διεσώθη, έγκατασταθέν Ν. Ανατολικώς τοϋ αεροδρομίου ύπό ένα Λοχαγόν (έφονεύθησαν 12 Άξκοί καί 300 όπλΐται καί έτραυματίσθησαν 8 Άξκοί καί 100 όπλΐται). Τέλος, τό 1/1 τάγμα, μετά τής Διοικήσεως καί τοϋ επιτελείου τοϋ 1ου Σ. Άλεξ. προσεγειώθη εις τήν περιοχήν Γούρνες. Ό ένας Λόχος προσεγειώθη τήν κανονικήν ώραν, τά δέ άλλα τμήματα μετά τρίωρον. Ό Διοικητής τοϋ Συντάγματος (Σχης Μπρόγερ) εκίνησε τάς δυνάμεις τού 1/1 τάγματος πρός Δυσμάς καί πλησιάσας περί τό μεσονύκτιον τήν Άνατολικήν παρυφήν τοϋ αεροδρομίου ήφνιδιάσθη, δεχθείς ισχυρότατα πυρά. Παρά ταϋτα διέταξεν εντός τής νυκτός έπίθεσιν κατά τοϋ Ηρακλείου, μή εκτελεσθείσα όμως ύπό τοϋ 111/1 τάγματος καθ' όσον δέν έλαβε τήν δι' ασυρμάτου διαταγήν, καί κατά τού, αεροδρομίου ύπό τού 11/1 τάγματος, ή οποία καί απέτυχε. Τοιουτοτρόπως ή κατά τού τομέως Ηρακλείου έπίθεσις τής ομάδος «Ώριων» απέτυχε, τών Γερμανών άπολεσάντων περί τούς άλεξιπτωτιστάς. Επίσης διά τού περιελθόντος είς χείρας τών Ελλήνων οπλισμού, μέγα μέρος άοπλων έξωπλίσθη διά γερμανικών όπλων, οπλοπολυβόλων, χειροβομβίδων, όλμων καί πολ/λων. (3) Αποφάσεις καί Ένέργειαι Αντιπάλων Διοικήσεων. Ό Διοικητής τού XI Άεροκινήτου Σώματος, Άντιπτέραρχος Στοϋντεντ, είς τό τέλος τής 20ής Μαΐου έσχημάτισε τήν εικόνα, ότι τό μόνον σημεΐον εις τό όποιον είχε σημειωθή κάποια επιτυχία ήτο τό άεροδρόμιον τοϋ Μάλεμε (σχηματισμός προγεφυρώματος Ανατολικώς τοϋ Ταυρωνίτου) καί ότι α'ι δυνάμεις αί ένεργοϋσαι κατ' αυτού έπρεπε νά ενισχυθούν. Κατόπιν τούτου διέταξεν όπως, άπασα ή εφεδρεία Αλεξιπτωτιστών ενίσχυση τό Σύνταγμα εφόδου πρός κατάληψιν καί έξασφάλισιν τοϋ αεροδρομίου - έν συνεχεία άμεσον μεταφορά τής V ορεινής Μεραρχίας πρός κατάληψιν Χανίων καί Σούδας. Αί εις τούς λοιπούς τομείς ένεργούσαι δυνάμεις θά συνέχιζον τόν αγώνα άνευ ενισχύσεως, πρός τόν σκοπόν νά φθείρουν τόν άντίπαλον. Έξ άλλου, ό Διοικητής τών Δυνάμεων Κρήτης Υποστράτηγος Φρέϋμπεργκ, θεωρήσας έκ τών διαβιβαζομένων πληροφοριών κρίσιμον τήν κατάστασιν είς τήν περιοχήν τής 10 ΝΖΤ (Σχέδ. 1), διέθεσε περί τήν ώραν έκ τής εφεδρείας του τήν 4 ΝΖΤ (18ου καί 19ου τάγματος) καί έτήρησε μόνον τό 1ον τάγμα τών Ούαλλών, μετεκίνησε δέ εις τήν περιοχήν Χανίων έκ Γεωργιουπόλεως τό 2/8 Αύστρ. Τάγμα τής 19ης Αύστρ. Ταξ. καί τό προσηνατόλισεν είς τήν περιοχήν τού χωρίου Μουρνιές. Περί τήν ώραν θεωρεί εαυτόν κύριον τών αεροδρομίων καί λιμένων, άλλά μέ λίαν περιωρισμένας δυνατότητας περαιτέρω αμύνης, αγνοεί δέ τήν σοβαράν κατάστασιν ή οποία έχει δημιουργηθή εις τό Άεροδρόμιον Μάλεμε, 'ίνα έπέμβη εγκαίρως καί αμέσως πρός έξάλειψιν τής απειλής. β. 21η Μαίου 1941 (Δευτέρα ήμερα) (1) Τομεύς ΜΑΛΕΜΕ - ΑΓΎΙΑΣ

17 (α) Περί τήν ώραν τής 21ης Μαΐου ό Διοικητής τής 5ης ΝΖΤ (Ταξίαρχος Χάρκεστ) έπληροφορήθη τηλεφωνικώς περί τής εγκαταλείψεως τής ζώνης αμύνης τοΰ 22 ΝΖ τάγματος (ύψ. 107 Άεροδρόμιον Μάλεμε). Ό Ταξίαρχος διέταξε τούς Διοικητάς τοϋ 21ου καί 23ου ΝΖ ταγμάτων καί τόν Διοικητήν τής 27ης Μοίρας πυροβολικού νά συσκεφθοϋν καί νά αναφέρουν περί τοϋ πρακτέου. Αυτοί προέτεινον όπως τά τάγματα του διατηρήσουν τάς θέσεις των καί ή 27η ΜΠΒ έκτελή βολάς κατά τού αεροδρομίου διά τήν μή χρησιμοποίησίν του ύπό τών Γερμανών. Ό Ταξίαρχος ενέκρινε τάς προτάσεις αύτάς καί περί τήν άνέφερεν είς τήν 2αν ΝΖΜ περί τών συμβάντων, είσηγειτο δέ τήν ένέργειαν άντεπιθέσεως ύπό τοΰ 28 ΝΖΤ καί ενός τάγματος διατιθεμένου ύπό τής Μεραρχίας. Ό Μέραρχος τελικώς είσηγήθη είς τόν Φρέϋμπεργκ, περί τήν μεσημβρίαν, τήν ένέργειαν άντεπιθέσεως κατά τήν έπερχομένην νύκτα ύπό τών 20ού καί 28ου ΝΖΤ, ή οποία καί ενεκρίθη. Τήν ώραν έρρίφθησαν Δυτικώς τοϋ Ταυρωνίτου 1 Λόχος Αλεξιπτωτιστών καί 1 1/2 Λόχος έκ τοϋ Α/Τ τάγματος, όμοϋ μετά τοϋ Σχου Ράμκε, ό όποιος αντικατέστησε τόν σοβαρώς τραυματισθέντα Διοικητήν τοϋ Συντάγματος εφόδου Ύπτγον Μάϊντλ. Επίσης έρρίφθησαν δύο Λόχοι (ΙΙ/2 Τάγματος Άλεξ.) παρά τάς θέσεις τοϋ 28ου ΝΖ τάγματος. Ό Σχης Ράμκε διέταξε όπως τά Δυτικώς τοϋ Ταυρωνίτου ποτ. τμήματα κινηθούν έκκαθαριστικώς πρός τό ΰψ. 107, χωρίον Μάλεμε καί χωρίον Πύργος, καταληφθέντων τούτων εντός τής πρωίας, πλήν τού χωρίου Μάλεμε, τό όποιον αντέταξε άμυνα μέχρι τής ώρας (ώπλισμένοι κάτοικοι καί μερικοί Νεοζηλανδοί, υποστηριζόμενοι ύπό τής 28ης ΜΠΒ). Οί Ανατολικώς ριφθέντες έπί τών θέσεων τού 28ου ΝΖΤ, υπέστησαν σοβαρός απώλειας καί μόνον 80 έκ τούτων κατώρθωσαν νά διαφύγουν πρός τό χωρίον Πύργος. Συνέχισις τής επιθέσεως έκ Δυσμών κατά τοϋ 23ου ΝΖΤ άπεκρούσθη, τάς δέ απογευματινός ώρας προσεγειώθησαν είς τό άεροδρόμιον Μάλεμε, βαλλόμενα σφοδρώς ύπό πυροβολικού, τά αεροσκάφη τά όποϊα μετέφερον τό 11/100 τάγμα τής 5ης ορεινής Μεραρχίας. (β) Νύκτα 21/22 Μαΐου Τό σχέδιον άντεπιθέσεως τών Βρεττανών προέβλεπε τήν έκτέλεσιν τής ενεργείας είς δύο φάσεις, ύπό τών 20οΰ καί 28ου ΝΖΤ. Ή 1η φάσις (ώρα ενάρξεως ή 01.00) περιελάμβανεν ένα είδος προελάσεως άπό τοΰ ϋψους τών κατεχομένων ύπό τοϋ 28ου ΝΖΤ θέσεων μέχρι καταλήψεως τού χωρίου Πύργος καί ή 2α φάσις (ώρα ενάρξεως ή 04.00) έπίθεσιν Λ ς άνακατάληψιν ύπό τοϋ 20οϋ ΝΖΤ τοΰ αεροδρομίου Μάλεμε καί ύπό τοϋ 28ου ΝΖΤ τοϋ ύψ Μετά τήν κατάληψιν τών ΑΝΣΚ τό 28ον ΝΖΤ θά άντικαθίστατο ύπό τοϋ 20οϋ ΝΖΤ, άποσυρόμενον ε'ις τάς αρχικός του θέσεις. Τό 21 ον ΝΖΤ θά κατελάμβανε μίαν γραμμήν άπό ϋψώμ. 107 μέχρι Ξαμμουδοχώρι. Πρός ύποστήριξιν τής άντεπιθέσεως διετέθησαν τρία ελαφρά άρματα καί μία πυροβολαρχία επιπλέον τοϋ ανεπτυγμένου εις τόν τομέα τής 5ης ΝΖ Ταξ. πυροβολικού. Ή έκτέλεσις τής 1ης Φάσεως ήρχισε περί τήν ώραν τής 22ας Μαΐου, βραδύνουσα έπί δύο καί ημισείας ώρας, λόγω καθυστερήσεως τοΰ 2/7 Αύστρ. τάγματος νά άφιχθή έκ Γεωργιουπόλεως πρός άντικατάστασιν τοϋ 20οϋ ΝΖΤ, τό οποίον θά συμμετείχεν ε'ις τήν άντεπίθεσιν. Ήτο πλέον ήμερα όταν τά δύο τάγματα έφθασαν περί τά 1000 μέτρα Ανατολικώς τοΰ χωρίου Πύργος. Ή εχθρική αεροπορία είχεν επαναρχίσει τήν δράσιν της. Ύπό τάς συνθήκας αϋτάς ή προχώρησις τών ταγμάτων κατέστη δυσχερής. Τελικώς καθηλώθησαν τό μέν 20όν ΝΖΤ εντός τοϋ χωρίου Πύργος μέ λόχον προωθημένον εγγύς τής Ανατολικής παρυφής τοϋ αεροδρομίου, τό δέ 28ον ΝΖΤ Νοτίως τοϋ Ιδίου χωρίου, υφιστάμενα βαρείας

18 απώλειας. Κατόπιν τούτου οί Δκταί τών ταγμάτων συνέπτυξαν τάς δυνάμεις των εις τάς θέσεις τοΰ 23ου ΝΖΤ. Τό 21 ον ΝΖΤ, κινηθέν άπό τής πρωίας, ήδυνήθη νά φθάση μέχρι τοϋ χωρίου Βλαχερνίτσα (αμέσως Νοτίως τοΰ ύψ. 107). Βραδύτερον πληροφορηθέν τόν έκφυλισμόν τής άντεπιθέσεως, έπανήλθεν εις τάς άρχικάς του θέσεις. Αυτό* ήτο τό τέλος τής άντεπιθέσεως πρός άνακατάληψιν τοϋ αεροδρομίου Μάλεμε, ένώ οί Γερμανοί συνεχώς έσταθεροποιοϋντο καί έπεξέτεινον τό άεροπρογεφύρωμά των. (γ) Είς τήν περιοχήν Αγυιάς ή πρωία τής 21ης Μαΐου ευρίσκει τήν 10 ΝΖ Ταξ. κατέχουσαν τάς θέσεις της, τό δέ 6ον ('Ελλην.) ΣΠ άναδιοργανούμενον, μετά τόν αγώνα τής προηγουμένης, εις περιοχήν Γαλατά. Καθ^, όλην τήν ήμέραν διεξήχθησαν άψιμαχίαι. Τό άντεπιτεθέν κατά τής περιοχής τών φυλακών Αγυιάς 19ον ΝΖΤ (4 ΝΖ Ταξ.) έπανέκαμψεν εις τάς άρχικάς θέσεις του. (2) Τομεύς ΧΑΝΙΩΝ - ΣΟΥΔΑΣ Ουδέν τό σημαντικόν, πλήν τής έντονωτάτης δράσεως τής εχθρικής Αεροπορίας. (3) Τομεύς ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Είς τήν περιοχήν τοϋ "Αεροδρομίου (Πηγή) αί συμμαχικοί δυνάμεις έξετόξευσαν δύο αντεπιθέσεις ώς κάτωθι: Ή μία άντεπίθεσις ύπό τοϋ '2/11 τάγματος πρός έκκαθάρισιν τής Βορείως καί Ανατολικώς τών θέσεων του περιοχής καί ύπό τμήματος τοϋ 5ου ('Ελλην.) ΣΠ πρός τήν κατεύθυνσιν τοϋ χωρίου Πλάτανε, καλύπτον τήν ένέργειαν τοϋ 2/11 Αύστρ. τάγμ. έκ κατευθύνσεως χωρίου Περιβόλια. Ή άλλη άντεπίθεσις ύπό τοϋ 2/1 Αύστρ. τάγμ. πρός άνακατάληψιν τού Λόφου «Α» καί ύπό τμήματος τοϋ 5ου ('Ελλην.) ΣΠ τό όποιον έκάλυπτεν άπό "Ανατολών τό 2/1 Αύστρ. τάγμα, πρός άνακατάληψιν τοϋ χωρίου Σταυρωμένος, ένθα εΐχον έδραιωθή οί Γερμανοί. Ή πρώτη τούτων επέτυχε τόν ΑΝΣΚ της, ένώ ή δευτέρα πρός χωρίον Σταυρωμένος, δέν επέτυχε πλήρως, τών τμημάτων καθηλωθέντων πρό τού χωρίου. Αί άπώλειαι τών Γερμανών ήσαν σημαντικαί, συλληφθέντος μεταξύ τών άλλων αιχμαλώτων καί τού Δκτοΰ τοϋ 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών. Κατά τού Ρεθύμνου έπετέθησαν άπό τής πρωίας ο'ι Γερμανοί έκ Περιβολιών, άποκρουσθέντες. Τό απόγευμα άντεπιτεθέν τό Τάγμα Χωρ/κής κατέλαβε τό χωρίον Καστελλάκια κατόπιν σκληρού αγώνος, τών Γερμανών περιορισθέντων είς τόν "Αγιον Γεώργιον Περιβολιών (νεκροταφεΐον). Κυριευθεΐσαι ποσότητες γερμανικών φυσιγγίων υπήρξαν πολύτιμον λάφυρον διά τό τάγμα χωρ/κής. Επίσης είς τήν περιοχήν τοϋ αεροδρομίου τά τμήματα ένισχύθησαν είς μέσα πυρός διά τών κυριευθέντων γερμανικών λαφύρων. Τήν 21 ην Μαΐου έκινήθη καί ή υπόλοιπος δύναμις τοϋ Συγκροτήματος Γεωργιουπόλεως μετά τού Ταξιάρχου Βάζεϋ πρός Χανιά, κατόπιν εντολής τού Φρέϋμπεργκ. (4) Τομεύς ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άπό τής πρωίας ήρχισε σφοδρός βομβαρδισμός κατά τής πόλεως Ηρακλείου καί τών θέσεων τών Ελληνικών Μονάδων. Έκ Δυσμών, ο'ι Γερμανοί (ύπό τόν Σούλτς) έπετέθησαν περί τήν ώραν κατά τής πόλεως τοϋ Ηρακλείου, έπωφεληθέντες τών βομβαρδισμών καί κατώρθωσαν νά εισέλθουν εντός αυτής. Διεξήχθη σφοδρός άγων οδομαχιών μέχρι τής νυκτός μέ σοβαρός απώλειας εκατέρωθεν (Γερμανοί, "Ελληνες στρατιώται καί πολΐται καί Βρεττανοί) καί τελικώς οί Γερμανοί συνεπτύχθησαν είς τήν περιοχήν Τσαλικάκη καί Σταυρωμένος Ανατολικώς τοϋ χωρίου Γάζι (έκτος τής πόλεως).

19 Κατά τό λυκαυγές α'ι Γερμανικοί δυνάμεις, αί έπιτεθεΐσαι κατά τοϋ αεροδρομίου, μετά τήν άποτυχίαν των συνεπτύχθησαν έπί τών Δυτικών κλιτύων τών αμέσως Ανατολικώς τοϋ Χειμάρου Καρτεράς υψωμάτων (Ανατολικώς Αεροδρομίου). ΑΊ ρίψεις καί οι βοβμαρδισμοί τής Γερμανικής Αεροπορίας έδυσχεραίνοντο, λόγω χρησιμοποιήσεως ύπό τών Έλληνοβρεττανών φωτοβολίδων καί πλαισίων σηματοδοσίας καί τών σχετικών κωδίκων, τά όποια εΐχον περιέλθει είς αυτούς. Χαρακτηριστική περίπτωσις αίτησις τών Βρεττανών Ίκανοποιήθη διά τής ρίψεως ύπό Γερμανικών αεροσκαφών πολυβόλων, συσκευών ασυρμάτου, όλμων, τροφίμων, πυρομαχικών, μιάς μοτοσυκλέττας κ.ά. (5) 'Αγών είς τήν θάλασσαν (Κρητικόν Πέλαγος) Τήν ώραν, ή περιπολούσα, είς τό Δυτικώς τής Κρήτης πέλαγος, Μοίρα τοϋ Βρεττανικοΰ στόλου, έβύθισε μέγα αριθμόν γερμανικών πλωτών μέσων, τά όποια εΐχον εκκινήσει έκ Χαλκίδος καί Πειραιώς μεταφέροντα τά 111/100 καί ΙΙ/85 Τάγματα τής 5ης ορεινής Μεραρχίας. Αρκετοί άνδρες τοϋ 111/100 τάγματος έπνίγησαν καί σημαντικός αριθμός βαρέος οπλισμού άπωλέσθη. Τά μή καταβυθισθέντα πλωτά μέσα τής νηοπομπής κατέφυγον εις Μήλον, ένθα είχε καταφύγει καί ή νηοπομπή ή μεταφέρουσα τό 11/85 τάγμα. γ. 22α Μαΐου 1941 (Τρίτη ήμερα) (1) Τομεύς ΜΑΛΕΜΕ - ΑΓΎΙΑΣ (α) Έκφυλισθείσης τής Βρεττανικής άντεπιθέσεως διά τήν άνακατάληψιν τοΰ Μάλεμε (ώς ανεφέρθη ανωτέρω), ή πρωτοβουλία περιήλθεν έκ νέου είς τούς Γερμανούς, οί όποιοι συνέχισαν ένισχυόμενοι μέ ρυθμόν 12 προσγειώσεων καθ' ώραν. Τοιουτοτρόπως αφίχθησαν διαδοχικώς μέχρι τής ώρας τά 1/100 καί Ι/85 τάγματα τής 5ης Όρεινής Μεραρχίας, μία ελαφρά πυροβολαρχία (6 πυροβόλα), τό 95 τάγμα MX καί τμήμα τοΰ 55ου τάγμ. Μοτοσυκλεττιστών. Επίσης τήν ώραν άφίχθη καί ό Διοικητής τής 5ης Όρεινής Μεραρχίας (Υποστράτηγος ΡΊγκελ), ό όποιος ανέλαβε τήν Διοίκησιν τών έν Κρήτη Γερμανικών δυνάμεων, μέ έντολήν νά ολοκλήρωση τήν κατάληψιν τής νήσου. Έν συνεχεία ώργάνωσε τάς δυνάμεις του εις τρία συγκροτήματα. Τό ένα συγκρότημα έκ τοΰ 95 τάγματος MX μέ αποστολή ν τήν έξασφάλισιν τοΰ αεροδρομίου άπό Δυσμών καί Νότου δι' εκκαθαρίσεως τών περιοχών Καστελλίου καί Παλαιοχώρας ευρισκομένης είς τά Νότια παράλια τής νήσου. Τό δεύτερον έκ τών δυνάμεων Αλεξιπτωτιστών ύπό τόν Δκτήν τοϋ Συντάγματος Εφόδου (2 Τάγματα), μέ άποστολήν τήν προστασίαν τοϋ αεροδρομίου έξ Ανατολικής κατευθύνσεως καί τήν έν συνεργασία μετά τοΰ τρίτου συγκροτήματος έπίθεσιν εναντίον τών Χανίων. Τό τρίτον συγκρότημα έκ τών τριών ταγμάτων τής 5ης Όρεινής Μεραρχίας (1/100, 11/100 καί Ι/85 τάγματα) ύπό τόν Δκτήν τοϋ 100 Συντάγματος (Σχης Οϋτζ), μέ άποστολήν τήν συνέχισιν τής ενεργείας πρός τά Νοτίως τής 'Αγ. Μαρίνης ύψάίματα, ώστε νά έξουδετερωθή τό βάλλον κατά τοΰ αεροδρομίου πυροθολικόν, τήν άποκατάστασιν συνδέσμου μετά τοϋ 3ου Σ.Α καί τήν άποκοπήν τής παραλιακής όδοϋ παρά τήν 'Αγίαν Μαρίναν. (β) Άπόφασις Συμπτύξεως άπό Μάλεμε Ό Διοικητής τών Δυνάμεων Κρήτης, πληροφορηθείς τάς μεταμεσημβρινός ώρας περί τής αποτυχίας τής άντεπιθέσεως πρός Μάλεμε καί έχων ύπ' όψιν του ότι ή κατοχή τού αεροδρομίου ύπό τών Γερμανών έδημιούργει κρίσιμον κατάστασιν, απεφάσισε μετά τοΰ Δκτοϋ τής 2ας

20 ΝΖΜ τήν έκτέλεσιν νέας άντεπιθέσεως ύπό τών 4ης καί 5ης ΝΖ ταξιαρχιών. Βραδύτερον όμως, κατόπιν εισηγήσεως τοϋ Δκτοϋ τής Μεραρχίας, ό όποιος έπληροφορήθη έν τώ μεταξύ ότι ή 5η ΝΖΤ δέν είχε δυνατότητας εκτελέσεως άντεπιθέσεως καί ότι έκ τών φυλακών Αγυιάς εΐχεν έκδηλωθή εχθρική ενέργεια πρός Σταλόν, μέ κίνδυνον αποκοπής τής 5ης ΝΖΤ, απεφάσισε νά άναστείλη τήν άντεπίθεσιν καί νά σύμπτυξη αυτήν έπί νέας γραμμής 'Ανατολικώτερον. Έπί τής νέαο γραμμής τό 28ον ΝΖΤ θά παρέμενεν είς τάς θέσεις του, ένώ τά λοιπά τάγματα θά άνεπτύσσοντο αμέσως "Ανατολικώς τούτου άπό τής ακτής καί Νοτίως. (γ) Εις τήν περιοχήν τών φυλακών Αγυιάς ό Γερμανός Διοικητής (3ον Σ.Α) διέταξεν έπιθετικήν ένέργειαν κατά τών Δυτικώς τοϋ Γαλατά θέσεων τής 10ης ΝΖ Ταξ. καί τήν κίνησιν ενός Ίσχυροϋ αποσπάσματος πρός Σταλόν 'Αγίαν Μαρ'ιναν, πρός άποκοπήν τής παραλιακής όδοϋ. Καί τά μεν έπιτεθέντα πρός Γαλατάν τμήματα έπέτυχον αρχικώς τήν κατάληψιν του, άλλά έν συνεχεία ανετράπησαν κατόπιν άντεπιθέσεως "Ελληνικών τμημάτων, τό δέ κινηθέν πρός 'Αγίαν Μαρίναν απόσπασμα έφθασε μέχρι τών Βορείως τοϋ Σταλοϋ υψωμάτων, δημιούργησαν τήν έντύπωσιν τοϋ κινδύνου αποκοπής τής 5ης ΝΖ Ταξ. Ή 10η ΝΖ Ταξ. έπιτεθεΐσα πρός άνακατάληψιν τών κατεχομένων πρότερον ύπό τοϋ 6ου ("Ελλ.) ΣΠ θέσεων Νοτίως τής όδοϋ "Αλικυανοϋ - Χανίων, απέτυχε. (2) Τομεύς ΧΑΝΙΩΝ - ΣΟΥΔΑΣ Εις τόν τομέα Χανίων - Σούδας συνεκροτήθη συγκρότημα ύπό τόν Ταξίαρχον Βάζεϋ, έκ τής 19ης Αύστρ. Ταξ. απαρτιζόμενης έκ τοϋ 2ου ("Ελλ.) ΣΠ, τών 2/7 καί 2/8 Αύστρ. ταγμάτων, κατάλαβαν τήν περιοχήν Περιβολιών - Μουρνιών. Ή Σ.ΣΕ έκινήθη έκ Δελιανών καί άφιχθεΐσα εις Χωστήν μέσω Κακοπέτρου - Σεμπρώνος, επεδίωξε τόν σύνδεσμον μετά τών "Ελληνοβρεττανικών δυνάμεων πρός τήν κατεύθυνσιν Χανίων. (3) Τομεύς ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Κατά τήν 22αν Μαΐου ε'ις τό συγκρότημα Ρεθύμνου δέν έσημειώθη σημαντική δράσις, πλήν αεροπορικής τοιαύτης κατά τής πόλεως αυτής, τής οποίας πολλά κτίρια κατέρρευσαν. Μεταξύ τούτων καί τό μέγαρον τής Εθνικής Τραπέζης, εντός τοϋ όποιου έφονεύθησαν ο'ι συνεργαζόμενοι τήν ώραν έκείνην Νομάρχης Ρεθύμνου, Δκτής Χωρ/κής καί μερικοί πολΐται. ΕΊς τό συγκρότημα Αεροδρομίου τό2/11 Αύστρ. Τάγμα (2 Λόχοι), έπιτεθέν πρός έκκαθάρισιν τών εις Περιβόλια Γερμανών, καθηλώθη είς άπόστασιν ενός χιλιομέτρου άπό τάς περί τόν "Αγιον Γεώργιον οικίας τοϋ χωρίου Περιβόλια, καίτοι αί Γερμανικοί θέσεις έβομβαρδίσθησαν ύπό αεροσκαφών των, κατόπιν παραπλανήσεως των. ύπό τών Βρεττανών διά τών κωδίκων, οί όποιοι εΐχον περιέλθει είς αυτούς."επίσης τό 2/1 Αύστρ. τάγμα έπιτεθέν διά δύο λόχων κατά τοϋ εις έργοστάσιον έλαιουργίας τοϋ χωρίου Σταυρωμένος) ένθα εΐχον όχυρωθή ο'ι Γερμανοί, δέν επέτυχε νά καταλάβη τοϋτο. Ή ενέργεια αυτή ϋπεστηρίχθη καί ύπό Λόχου τοϋ 5ου ("Ελλ.) ΣΠ. Μέ τήν έπέλευσιντοϋ σκότους ο'ι Λόχοι άνεκλήθησαν εις τάς άρχικάς των θέσεις. (4) Τομεύς ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κατά τήν 22αν Μαΐου δέν έλαβον χώραν οημαντικαί μάχαι, πλήν μικρών εκκαθαριστικών ενεργειών. (5) 'Αγών είς τήν Θάλασσαν

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (20 29 ΜΑΪΟΥ 1941)

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (20 29 ΜΑΪΟΥ 1941) Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (20 29 ΜΑΪΟΥ 1941) Ιωάννης Δ. Κακουδάκης Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Α Υπαρχηγός ΓΕΣ και Διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού του ΓΕΣ και Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

H Απόβαση στη Νορμανδία. www.ekeo.gr. Μελέτες Αναλύσεις

H Απόβαση στη Νορμανδία. www.ekeo.gr. Μελέτες Αναλύσεις Μελέτες Αναλύσεις Παρασκευή 6 Ιουλίου 2014 H Απόβαση στη Νορμανδία του Ιωάννη Κακουδάκη, Αντιστράτηγου ε.α. επιτ. Α Υπαρχηγού ΓΕΣ, τ.διευθυντή Ιστορίας Στρατού ΓΕΣ www.ekeo.gr Σελίδα 1 από 5 Η Νορμανδία

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων 1 17 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων Του Χρήστου Μηνάγια Στις 13 Απριλίου 2012, η ιοίκηση των Εικονικών Τουρκικών Αεροπορικών υνάµεων [Türk Sanal

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Φράγκου Όνομα : Δημήτριος Όν. Πατρός : Διογένης Διεύθυνση : Χρυσοστόμου Σμύρνης 6 Χολαργός Τ.Κ. 15 562 Τηλέφωνο : 6944 692232,2106543996 Τόπος γεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οριστική οργάνωση του Στρατού σε Μεραρχίες και Ταξιαρχίες

Οριστική οργάνωση του Στρατού σε Μεραρχίες και Ταξιαρχίες Γενικά Η ατυχής έκβαση του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897, όπως και το «Μακεδονικό Ζήτημα», που δημιουργήθηκε στο μεταξύ από τη δράση του Βουλγαρικού Κομιτάτου, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη υπάρξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΝΙΚΗ» Το πρωί της 20ής Ιουλίου 1974, τουρκικές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΝΙΚΗ» Το πρωί της 20ής Ιουλίου 1974, τουρκικές ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΝΙΚΗ» α ε ρ ομ ε ταφορα α ντι α ε ρα ποβα σησ Η Επιχείρηση ΝΙΚΗ που εκτελέστηκε την νύκτα 21/22 Ιουλίου 1974, ήταν η μοναδική αποστολή μεταφοράς ενισχύσεων στην Κύπρο, που εκτελέστηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναδιοργάνωση των Ελληνικών υνάµεων -Συγκρότηση της III Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας Μετά την καταστολή του στασιαστικού κινήµατος της 6ης

1. Αναδιοργάνωση των Ελληνικών υνάµεων -Συγκρότηση της III Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας Μετά την καταστολή του στασιαστικού κινήµατος της 6ης 1. Αναδιοργάνωση των Ελληνικών υνάµεων -Συγκρότηση της III Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας Μετά την καταστολή του στασιαστικού κινήµατος της 6ης Απριλίου 1944, τη διάλυση των µονάδων που αναµίχθηκαν σε αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσωρινός οργανισμός του Στρατού του 1913 Σύσταση νέων Σωμάτων και Υπηρεσιών

Ο προσωρινός οργανισμός του Στρατού του 1913 Σύσταση νέων Σωμάτων και Υπηρεσιών Γενικά Αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου 1913), το Γενικό Στρατηγείο επέστρεψε στην Αθήνα. Το σημαντικότερο θέμα που το απασχολούσε εκείνη την περίοδο ήταν η αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-18 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ)

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) Στο άρθρο αυτό και στις συγκεκριμένες παραγράφους, γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ 2000 ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831)

ΤΑΞΗ 2000 ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) ΤΑΞΗ 2000 ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) Πολιτική, Διπλωματική και Ηγετική Προσωπικότητα των αρχών του 19 ου αιώνα. Πρώτος κυβερνήτης του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους («Ελληνικής Πολιτείας») μετά

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense»

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» ΘΕΜΑ: Η Θέση των Ενόπλων Δυνάμεων στο Νέο Περιβάλλον Ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου Προκλήσεις και Απαντήσεις Κύριε Υπουργέ, κύριε πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Στη Στ τάξη δουλεύουμε ομαδικά και μαθαίνουμε για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Σελίδα 1 από 13

Στη Στ τάξη δουλεύουμε ομαδικά και μαθαίνουμε για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Σελίδα 1 από 13 Σελίδα 1 από 13 Εισαγωγικό σημείωμα Στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν την ομαδο-συνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας, την εφαρμογή της οποίας ενθαρρύνει και ενισχύει από καιρό η Σχολή Μωραΐτη, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ. Στρατηγικής Σηµασίας η Λειτουργία της για τις Ένοπλες υνάµεις µας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ. Στρατηγικής Σηµασίας η Λειτουργία της για τις Ένοπλες υνάµεις µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ Στρατηγικής Σηµασίας η Λειτουργία της για τις Ένοπλες υνάµεις µας Η ΕΒΟ ιδρύθηκε το 1977 και ξεκίνησε µε τη λειτουργία του εργοστασίου της στο Αίγιο αρχικώς µε τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορία - Η εποχή των πρωτοπόρων 1908-1913 Βαλκανικοί Πόλεμοι

Αεροπορία - Η εποχή των πρωτοπόρων 1908-1913 Βαλκανικοί Πόλεμοι Αεροπορία - Η εποχή των πρωτοπόρων 1908-1913 Βαλκανικοί Πόλεμοι Στις αρχές του αιώνα, και πιο συγκεκριμένα από το 1908 και μετά, η Ελλάδα ήταν έτοιμη να δεχτεί και να αξιοποιήσει την πρόοδο στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940-41. Του Ανχου (ΤΘ) Λαλούση Χαράλαμπου

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940-41. Του Ανχου (ΤΘ) Λαλούση Χαράλαμπου 1 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940-41 Του Ανχου (ΤΘ) Λαλούση Χαράλαμπου Ο ηρωικός αγώνας της Ελλάδος εναντίον του Άξονα, κατά τους επτά συνολικά μήνες του ελληνοϊταλικού και του ελληνογερμανικού πολέμου (28 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Του ηµήτρη Θ. Στεργίου

Του ηµήτρη Θ. Στεργίου E Z H E F G H Aποστολή στις µονάδες Στην προσπάθειά του να αναδείξει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε καθηµερινή βάση, 365 ηµέρες το χρόνο για την βελτίωση της αµυντικής θωράκισης των ελληνικών νησιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 Π.Δ. 130/10.4.84 (ΦΕΚ 42 Α ) : Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη : α) Τα αρθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απούχει άρματα ας κρατά κι απού δεν έχει ας βρίσκει...»

«Απούχει άρματα ας κρατά κι απού δεν έχει ας βρίσκει...» 59 «Απούχει άρματα ας κρατά κι απού δεν έχει ας βρίσκει...» Δημοτικό τραγούδι του Διγενή Ακρίτα, Κρητική παραλλαγή ± Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Φ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΠΡΩΙ της 29ης Οκτωβρίου, μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών.

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η ιδέα τροφοδοτείται κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ ΚΕ Β Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ µετατίθεστε στο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Το πρώτο ελεύθερο Ελληνικό κράτος (1800) με συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Λιμενικό Σώμα προτάσσει καθημερινά την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία των συνόρων μας. Σε συνεργασία με άλλους φορείς στο πλαίσιο της διακλαδικότητας και διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 30. Γιγουρτάκη Ειρήνη, ΠΕ02, Γυμνάσιο Γαράζου

Σχέδιο παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 30. Γιγουρτάκη Ειρήνη, ΠΕ02, Γυμνάσιο Γαράζου Σχέδιο παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 30 Γιγουρτάκη Ειρήνη, ΠΕ02, Γυμνάσιο Γαράζου Ιστορία Γ Γυμνασίου, 38 η Ενότητα: «Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)» σσ. 105-107 Τα παρακάτω σχεδιάστηκαν κι εφαρμόστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚ 20-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ... 3 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (8ος-4ος π.χ. αιώνας)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (8ος-4ος π.χ. αιώνας) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (20ος-8ος π.χ. αιώνας) Κατά την αρχαιότητα το Πεζικό αποτελούσε τη βάση του Στρατού. Οπλισµένο µε αµυντικά και επιθετικά όπλα, διεξήγαγε τον αγώνα µε την κίνηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

1923 1924 26% 1924 1925 23% 1925 1926 26% 1926 1927 25% 1927 1928 17% 1928 1929 12% 1929 1930 15% 1930 1931 12% 1931 1932 10%

1923 1924 26% 1924 1925 23% 1925 1926 26% 1926 1927 25% 1927 1928 17% 1928 1929 12% 1929 1930 15% 1930 1931 12% 1931 1932 10% Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1925-1928). Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ Αντισυνταγµατάρχης (ΠΒ) Γεώργιος Σκαλτσογιάννης Ιστορικός Πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις Θα µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

31 MK 1964-1974. να περάσετε τώρα δεξιά». Ταγματάρχης Γεώργιος Καρούσος 42 ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ. Γράφει ο Σάββας Δ. Βλάσσης

31 MK 1964-1974. να περάσετε τώρα δεξιά». Ταγματάρχης Γεώργιος Καρούσος 42 ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ. Γράφει ο Σάββας Δ. Βλάσσης 31 MK 1964-1974 «Όσοι από σας θα επιλέξετε τις Καταδρομές, θέλω από τώρα να ξέρετε πως, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σας θα πεινάσετε, θα διψάσετε, θα ταλαιπωρηθείτε, θα χάσετε κάθε επαφή με τους δικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 80 χρόνια από τη σύστασή της

ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 80 χρόνια από τη σύστασή της ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 80 χρόνια από τη σύστασή της Του Υπoπτεράρχου (Ι) ε.α. Παναγιώτη Βαρδή Παπαδάκη Η εφετινή επέτειος των 80 χρόνων της ενιαίας ΠΑ, οδηγεί τη σκέψη μας στους παράγοντες της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις και η νέα ιεραρχία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σκέψεις και Προβληματισμοί

Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις και η νέα ιεραρχία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σκέψεις και Προβληματισμοί 1 Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις και η νέα ιεραρχία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων Σκέψεις και Προβληματισμοί Μετά τον θόρυβο από τις παραιτήσεις των Κοσανέρ, Τσεϊλάνογλου, Γιγκίτ και Ακσάϋ, διεξήχθησαν κανονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ -1- ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Η αποστολή του Στρατού είναι, να εξασφαλίζει την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Νέα ΤΟΜΑ για τον ΕΣ Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) βρίσκεται στο στάδιο εξεύρεσης ενός νέου ΤΟΜΑ ώστε αυτό να πλαισιώσει τα νεοπαραληφθέντα άρµατα µάχης Leopard 2A4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Kνωσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 1. Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 634/70 και Ν.Δ. 1245/72, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ. 306/73,

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΑΒ Α.Ε. 16 Μαΐου 1975 Δημοσίευση Νόμου 43/75 που αφορά στη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Περίληψη: Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήµατος και όταν το ατύχηµα επέφερε συντάξιµο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά πλήκτρα ελέγχου πεζικού 3. Οθόνη παιχνιδιού τρόπου λειτουργίας Εκστρατεία 6. Εκστρατεία 7

Βασικά πλήκτρα ελέγχου πεζικού 3. Οθόνη παιχνιδιού τρόπου λειτουργίας Εκστρατεία 6. Εκστρατεία 7 TM Πίνακας περιεχομένων Βασικά πλήκτρα ελέγχου πεζικού 3 Οθόνη παιχνιδιού τρόπου λειτουργίας Εκστρατεία 6 Εκστρατεία 7 Οθόνη παιχνιδιού τρόπου λειτουργίας Παιχνίδι για πολλούς παίκτες 9 Παιχνίδι για πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ SECRETARY GENERAL FOR PORTS AND PORT POLICY, MINISTRY OF SHIPPING AND THE AEGEAN, GREECE The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Σύντομο Ιστορικό O Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο, σχεδιάστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. ΣΗΜΑΙΑ Αρ. 155 Ποινικού Κώδικα Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους, που τελεί σε ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

22 ª -π À π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION

22 ª -π À π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION ANAXAITIΣΗ: Κύριε Αρχηγέ, ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθείτε περιληπτικά σε έναν απολογισµό του µέχρι τώρα έργου σας από αναλήψεως των καθηκόντων σας.. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Κύριε Σπαγόπουλε, µε την ανάληψη των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών ιαταγµάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (ΦΕΚ 311/Α/31-12-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΝ 4 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΑΡ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 02/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πέντε διαλέξεις για τα Βαλκάνια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα Κώστας Καραμαλής 1912 2012 Εκατό Χρόνια Ελλαδικής Θεσσαλονίκης ( ἤ εκατό χρόνια μοναξιάς;

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*)

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*) 1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Εθνική Περίληψη Αποχαρακτηρισμένων Πληροφοριών. Χημικό Πρόγραμμα της Συρίας

Μετάφραση. Εθνική Περίληψη Αποχαρακτηρισμένων Πληροφοριών. Χημικό Πρόγραμμα της Συρίας Μετάφραση Εθνική Περίληψη Αποχαρακτηρισμένων Πληροφοριών Χημικό Πρόγραμμα της Συρίας Περιπτώσεις χρήσης χημικών παραγόντων στο παρελθόν από το συριακό καθεστώς Η χημική επίθεση από το συριακό καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 19 Ιουλίου 1974

Ομιλία Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 19 Ιουλίου 1974 Ομιλία Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 19 Ιουλίου 1974 Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, για το έντονο ενδιαφέρον τους ως προς την κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Τελική Επιθυμητή Κατάσταση Κυριαρχία της Διακλαδικής Δύναμης στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον μέσω της Αποφασιστικής Υπεροχής Έναντι κάθε Ενδεχόμενης Απειλής.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΒΒΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ) ISBN 978-960-9480-13-0

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΒΒΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ) ISBN 978-960-9480-13-0 Τον Αύγουστο του 1944 αποβιβάστηκε στη νότια Κρήτη, συνοδεύοντας τον Αντ/χη Ανδρέα Νάθενα, και ανέλαβε Επιτελάρχης των αντάρτικων ομάδων του Ψηλορείτη. Στις 5 Αυγούστου 1944 στην τοποθεσία Μύθια του Ψηλορείτη

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-15 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδ. : 10181 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής & ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α [[ Α1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: α. Εθνικά Κινήματα (19 ος αιώνας) β. Τρίτος Κόσμος γ. Συμφωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Δημοτικών Σχολείων»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Δημοτικών Σχολείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Κνωσού 6 Τ.Κ. - Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Π ρ ώ τ η Ε ι δ ι κ ή Αεροκίνητη Επιχείρηση

Η Π ρ ώ τ η Ε ι δ ι κ ή Αεροκίνητη Επιχείρηση Η Π ρ ώ τ η Ε ι δ ι κ ή Αεροκίνητη Επιχείρηση ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπαγεωργίου Τις πρωινές ώρες της 10 Μαΐου 1940, λίγες ώρες πριν αρχίσει η εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα