Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου"

Transcript

1 Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου

2 BCA COLLEGE / Hospitality and Tourism Department / Ιςτορικό Το BCA College ιδρφκθκε το 1971 και υπιρξε ο πρϊτοσ εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ που αςχολικθκε αποκλειςτικά με τισ επιχειρθςιακζσ ςπουδζσ. Μια μακρόχρονθ πορεία διαρκοφσ αναβάκμιςθσ ανζδειξε το BCA College ςε ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ και εγκυρότερουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ τθσ Ελλάδασ. Χρόνια ςυνεχοφσ εκπαιδευτικισ προςφοράσ και επιτυχίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ, διαμόρφωςαν ποιοτικό επίπεδο και ςυνκικεσ ςπουδϊν αντίςτοιχεσ των μεγάλων πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ. Γιϋαυτό άλλωςτε, κορυφαία ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Αγγλίασ και των ΗΠΑ αναγνωρίηουν το BCA College ωσ αντίςτοιχο ποιοτικά τμιμα τουσ ςτθν Ελλάδα, που προςφζρει τθ δυνατότθτα μιασ επιτυχθμζνθσ ςταδιοδρομίασ. Υπογραμμίηοντασ τθ φιλοςοφία "ποιότητα σε κάθε διάσταση", το BCA δίνει ανάλογθ ςθμαςία τόςο ςτα προγράμματα, όςο και ςτουσ χϊρουσ που πραγματοποιοφνται οι ςπουδζσ. Σφγχρονα λειτουργικά κτίρια υψθλισ αιςκθτικισ ςτθν περιοχι του Hilton, ςτθν Κθφιςιά και πρόςφατα ςτθ Γλυφάδα, δθμιουργοφν ιδανικζσ ςυνκικεσ ςπουδϊν και ςυνκζτουν τθν εικόνα ενόσ κορυφαίου ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ. Μζςα από μια μακρόχρονθ διαδρομι ςτο χϊρο τθσ ξενοδοχειακισ και τουριςτικισ εκπαίδευςθσ, αναπτφξαμε τθ δυνατότθτα να αναγνωρίςουμε και να αναλφςουμε τισ παγκόςμιεσ εξελίξεισ και αλλαγζσ τθσ βιομθχανίασ. Το BCA College ςε αυτι τθ διαδρομι προςπάκθςε πετυχθμζνα και πάντα ςε ςυνεργαςία με κεςμικοφσ και ιδιωτικοφσ φορείσ αλλά και εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ παγκόςμιασ αναγνϊριςθσ και εμβζλειασ, να ςχεδιάηει και να προςφζρει ςφγχρονα προγράμματα ξενοδοχειακοφ και τουριςτικοφ management. Σε ζνα τόςο δυναμικό και ανταγωνιςτικό κλάδο και για μια χϊρα που είναι τόςο εξαρτϊμενθ από τθν απόδοςθ τθσ τουριςτικισ τθσ βιομθχανίασ, ο ςτόχοσ είναι θ ςυνεχόμενθ ανάπτυξθ με τρόπο που κα προςφζρει ανταγωνιςτικότθτα και αποτελεςματικότθτα. Προθγμζνοι και ανταγωνιςτικοί προοριςμοί αλλά και πετυχθμζνεσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ ζχουν βαςίςει τθν επιτυχία αυτι ςτθ ςωςτι μελζτθ και ςχεδιαςμό ξενοδοχειακισ και τουριςτικισ εκπαίδευςθσ. Συνεργαςία ΠΟΞ - BCA Η ΠΟΞ θαη ην BCA ζπλάςαλε κλεκόλην ζπλεξγαζίαο, θαηαξρήλ, εηήζηαο δηάξθεηαο. Σην πιαίζην απηό ην BCA βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θαη αθνξνύλ ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κε ην BCA ζπλεξγάδεηαη ν θ. Μάθεο Νηθνιάνπ Φσθάο, σο ζύκβνπινο δηνίθεζεο. Ο θ. Φσθάο έρεη θαηά ην παξειζόλ δηαηειέζεη εθιεγκέλνο Πξόεδξνο ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ηνπ Ξελνδνρεηαθνύ Επηκειεηεξίνπ ηεο Ειιάδαο, εθιεγκέλνο έθνξνο θαη Τακίαο ηεο ΠΟΞ, αλαπιεξσηήο δηεπζ. ζύκβνπινο ζηελ ΞΕΝΙΑ Α.Ε., κέινο ηνπ Α- λσηάηνπ Γλσκνδνηηθνύ Τνπξηζηηθνύ Σπκβνπιίνπ παξά ηνπ ΕΟΤ θαη Δηεπζπληήο ηεο Υπεξεζίαο Δηαηξνθήο ζηελ Αζήλα 2004 Α.Ε. γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ηεο Αζήλαο.

3 American Hotel & Lodging Association Specialized course for professionals. Οργάνωςη και Δομή Το American Hotel & Lodging Association (AH&LA) ιδρφκθκε το 1910 και είναι ο trade association που αντιπροςωπεφει τον Ξενοδοχειακό και Τουριςτικό κλάδο ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ τθσ Αμερικισ. Η ζδρα του είναι ςτο Washington DC και ςκοπόσ του είναι να παρζχει εκνικι εκπροςϊπθςθ τθσ βιομθχανίασ ςτθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ, εκπαίδευςθ, ζρευνα, ενθμζρωςθ και οποιαδιποτε άλλθ υπθρεςία με προςτικζμενθ αξία χρειάηονται τα μζλθ του οργανιςμοφ ϊςτε να λειτουργοφν ςε ζνα ιςορροπθμζνο και ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Η ςυνεργαςία του BCA με το American Hotel & Lodging Association (AH&LA) ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ οργανιςμοφσ ξενοδοχειακισ και τουριςτικισ εκπαίδευςθσ τθσ Αμερικισ δίνει τθν δυνατότθτα μιασ ςφγχρονθσ και υψθλισ κατάρτιςθσ ςε νζουσ ςπουδαςτζσ αλλά και ςε νζα και παλιά ςτελζχθ τθσ Ξενοδοχειακισ βιομθχανίασ που επικυμοφν να διευρφνουν τισ γνϊςεισ και να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτεσ τουσ ςε διάφορουσ τομείσ του κλάδου, και ςαν αποτζλεςμα να αναπτφξουν πιο γριγορα και αποτελεςματικά τθν καριζρα τουσ. Για πάνω από 50 χρόνια το AH&LA είναι θ κφρια πθγι εκπαίδευςθσ, ερευνάσ και κατάρτιςθσ τθσ Ξενοδοχειακισ βιομθχανίασ ςτθν Αμερικι αλλά και παγκόςμια. Το Educational institute of the American Hotel & Motel Association εκδίδει βιβλία και εγχειρίδια ξενοδοχειακισ κατάρτιςθσ και τα προγράμματα τουσ χρθςιμοποιοφνται ςε πάνω από 3,000 Πανεπιςτιμια και ςχολζσ ξενοδοχειακισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ παγκόςμια. Τα προγράμματα του AH&LA ςχεδιάηονται με γνϊμονα τθσ προτάςεισ και τισ απόψεισ επαγγελματιϊν του κλάδου και ζτςι αντικατοπτρίηουν τισ πιο ςφγχρονεσ πρακτικζσ και τάςεισ τθσ ξενοδοχειακισ βιομθχανίασ. Οι επιχειριςεισ του κλάδου γνωρίηουν ότι οι ςπουδαςτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει προγράμματα Hospitality AH&LA, είναι καλά προετοιμαςμζνοι να αναλάβουνε διοικθτικζσ ευκφνεσ και να προςδϊςουν προςτικζμενθ αξία ςτθν επιχείρθςθ. Για αυτοφσ που ζχουν αποκτιςει τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που προςφζρουν τα προγράμματα του AH&LA, θ εξζλιξθ καριζρασ είναι μια γριγορθ διαδικαςία ςτθν ξενοδοχειακι βιομθχανία. It s been proven that certificates and diplomas from the Educational Institute of AH&LA open doors to graduates looking for careers in industry, (Hotel Association USA) Τα προγράμματα κατάρτιςθσ είναι αναβακμιςμζνα και ανανεωμζνα με πολφ περιςςότερθ ευελιξία, δίνοντασ τθν δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ςε ολοκλθρωμζνα προγράμματα θ ςε επιλεγμζνα πεδία που κζλει ο ενδιαφερόμενοσ. Επίςθσ θ ανταγωνιςτικότθτα και θ ευελιξία τουσ, εςτιάηεται ςτθν πλουραλιςτικι αλλά και πολφ ςφγχρονθ κεματολογία και διδαςκαλία τουσ, με ςφγχρονεσ μεκόδουσ εκμάκθςθσ και οπτικοακουςτικό υλικό, που δίνουν ςτον εκπαιδευόμενο τθν πραγματικι εικόνα του Hospitality Operation. Επιπροςκζτωσ, θ ευελιξία του προγράμματοσ εςτιάηει ςτο χρόνο ολοκλιρωςθσ και ςτο χϊρο διεξαγωγισ. Αυτό μπορεί να γίνει με είτε με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ ενόσ course specialization που το κακζνα περιλαμβάνει 5 ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ μακθμάτων εξειδίκευςθσ, είτε με τθν δυνατότθτα επιλογισ διαφόρων κεματικϊν ενοτιτων από τα προτεινόμενα πεδία κατάρτιςθσ θ ακόμα και με τθν επιλογι εκπαίδευςθ εξ αποςτάςεωσ. Αυτά μποροφν να ολοκλθρωκοφν μζςα ςτο χρόνο που εξυπθρετεί τον ενδιαφερόμενο, ενδεικτικά από 1 ζωσ 6 μινεσ, AH&LA 5 course specialization for Professionals (Individual training Διάρκεια 3-6 Μήνεσ) AH&LA 5 course specialization for Professionals (Corporate training Διάρκεια 1-2 Μήνεσ) AH&LA 5 course specialization for Professionals (Distance Learning)

4 Ταχφρυθμα Τμήματα - Μαθήματα Rooms Division Food and Beverage Human Resources Marketing and Sales Accounting and Financial Front Office Food Safety: the HACCP Process Leadership& in The Hospitality Hospitality Sales & Marketing Technology in the Hospitality Housekeeping Service in Food & Beverage Training & Development for The Hospitality Convention & Services Technology in The Hospitality Planning & Control for Food and Beverage Hospitality Managerial Accounting Hospitality Today, An Introduction Revenue : Maximizing Revenue in Hospitality Accounting for Hospitality Managers Security and Loss Prevention Purchasing for Food Service Human Resources in Hospitality Fundamentals of Destination & Marketing Basic Hotel & Restaurant Accounting

5 Hospitality -Certificate & Hospitality Diploma (AH&LA) Η δομι του προγράμματοσ θ κεματολογία ζχει ζνα πιο ζντονο πρακτικό φφοσ και δίνει τθν δυνατότθτα ςε υποψιφιουσ φοιτθτζσ να εξειδικευτοφν ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ και τεχνικζσ που απαιτοφνται ςε όλα τα τμιματα μιασ ξενοδοχειακισ μονάδασ. Επίςθσ ο τρόποσ αξιόλογθσ των φοιτθτϊν είναι απλοφςτεροσ και ςφγχρονοσ. Με τθν ολοκλιρωςθ του HOC (8 εξειδικευμζνων Μακθμάτων) απονζμεται ςτο φοιτθτι το Hospitality Certificate και με τθν ολοκλιρωςθ ακόμα (4 εξειδικευμζνων Μακθμάτων) απονζμεται ςτο φοιτθτι το Hospitality Diploma (HMD) από το AH&LA EI. Το πρόγραμμα προςφζρεται και ςε distance learning μορφι. Οι φοιτθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα και τθν επιλογι να ενθμερϊνονται για τθν κεματολογία και τθν διδακτικι φλθ των μακθμάτων μζςα από το intranet (εςωτερικό internet) τθσ ςχολισ. Επίςθσ οι φοιτθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ με το διδακτικό προςωπικό ϊςτε να τουσ δίνει διευκρινίςεισ ςε τυχόν απορίεσ που κα προκφπτουν. Επίςθσ, οι φοιτθτζσ αξιολογοφνται μζςω γραπτϊν εξετάςεων ςε προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ που κα ζχουν οριςτεί από το Hospitality & Tourism Mgt Dept. AH&LA Year 1 Hospitality Certificate (HOC Distance Learning) Autumn semester Spring semester 333. Front Office 468. Technology in 241. Mgt. of Food & Beverage operations 338. Housekeeping 349. Service in Food & Beverage Basic Hotel & Restaurant Accounting 445. Purchasing for Food Service Year 2 AH&LA Hospitality Diploma (HMD) (level 2) Autumn semester 103. Hospitality Today an Introduction 357. Hospitality Human Resources 304. Leadership & in 281. Hospitality Facilities & Design London Metropolitan University / BCA (Προπτυχιακζσ Σπουδζσ) BA in Hospitality & Tourism BA in Events BA Business BA Accounting & Finance BA Economics BA Advertising & Marketing Communications & Public Relations BA Fashion Marketing BSc Computer Science BSc Psychology BSc Shipping BSc Shipping with & BSc Shipping with Insurance & Maritime Law BSc Shipping with Investment & Finance

6 Θεματολογία Σεμιναρίων για Hotel Operation (Taylor Made) Δομή και Οργάνωςη του Προγράμματοσ (Ελληνόφωνο) For HR (supervisory level)- 12 hours Hospitality Orgs effectively a. Skills for effective supervision b. Time management and its impacts c. Recruiting (internal & external and why) d. Learning from employee turnover e. Flex time compressed schedules job sharing Team working and quality motivating employees a. How to build strong teams what is team work b. Stages of team development c. Different effective types of work teams d. Develop and apply motivational & empowerment techniques e. Ensure flexibility in leadership styles f. How to increase employee participation & performance through empowerment Staffing productivity and controlling labour costs a. Planning budgeting controlling production in Hospitality operations b. Determining productivity standards c. Developing staffing guides d. Forecasting business basic and moving average forecasting e. Monitor and evaluate productivity & performance standards f. Aligning people with organizational standards For Rooms Division (FO & Housekeeping - supervisory and operational level) - 8 hours Productivity & performance standards in the front office a. Analysing the registration process b. Selling and up selling guestroom techniques and methods c. Handling effectively walk-in guest and guest with non reservations d. Guest communication and interdepartmental communication techniques Handling guests complaints a. Identifying complaints service related unusual complaints b. Guidelines for handling complaints effectively c. Body Language and the effect to customer service d. Follow up procedures fro guest complaints The Role of Housekeeping in Hospitality a. Planning and Organizing the Housekeeping Department b. Setting productivity and performance standards c. Housekeeping Human Resource Issues d. Safety and Security e. Guestroom Cleaning procedures (Turn down rooms, Public areas )

7 Πλεονεκτήματα και Στόχοι του Προγράμματοσ Τα προγράμματα κατάρτιςθσ παρζχουν τθν δυνατότθτα ςε νζα και παλαιά ςτελζχθ τθσ ξενοδοχειακισ και τουριςτικισ βιομθχανίασ να λάβουν εξειδίκευςθ ςε άμεςουσ ι ζμμεςουσ τομείσ που τουσ ενδιαφζρουν, δίνοντάσ τουσ ζτςι τθν ευκαιρία να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ και να εξελίξουν τθν καριζρα τουσ πιο γριγορα και αποτελεςματικά. Τα προγράμματα κατάρτιςθσ είναι αναβακμιςμζνα και ευζλικτα, δίνοντασ τθν δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ςε ολοκλθρωμζνα προγράμματα ι ςε επιλεγμζνα πεδία που κζλει ο ενδιαφερόμενοσ. Επίςθσ θ ανταγωνιςτικότθτα και θ ευελιξία τουσ, εςτιάηεται ςτθν πλουραλιςτικι αλλά και πολφ ςφγχρονθ κεματολογία και διδαςκαλία τουσ, με ςφγχρονεσ μεκόδουσ εκμάκθςθσ και οπτικοακουςτικό υλικό, που δίνουν ςτον εκπαιδευόμενο τθν πραγματικι εικόνα του Hospitality Operation. Επιπροςκζτωσ, θ ευελιξία του προγράμματοσ εςτιάηει ςτο χρόνο ολοκλιρωςθσ και ςτο χϊρο διεξαγωγισ. Η επιλογι του χρόνου και του χϊρου διεξαγωγισ των ςεμιναρίων γίνεται ςε πλιρθ ςυνάρτθςθ με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. Ο ςτόχοσ είναι πάντα οι ςυνκικεσ να ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχι και αποτελεςματικι ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ. Οφζλη Για την Επιχείρηςη και τα Στελζχη: Μακροπρόκεςμα: αναγνϊριςθ από τθν βιομθχανία και τθν αγορά - επαναλαμβανόμενουσ πελάτεσ νζεσ αγορζσ νζα ςζρβισ ςτάνταρ μείωςθ του κόςτουσ Μεςοπρόκεςμα: βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ μείωςθ ποςοςτοφ αντικατάςταςθ προςωπικοφ μεγαλφτερθ δζςμευςθ και κίνθτρο από τα ςτελζχθ Βραχυπρόκεςμα: ικανοποίθςθ πελατϊν και προςωπικοφ ποιοτικότερα λειτουργικά ςτάνταρ Τα ςεμινάρια διεκπεραιϊνονται από ζμπειρουσ ειςθγθτζσ και μεγάλθ ακαδθμαϊκι και επαγγελματικι εμπειρία ςτο κλάδο τθσ ξενοδοχειακισ και τουριςτικισ βιομθχανίασ Το certificate of specialization απονζμεται από το BCA, ζνα Κολλζγιο με παρουςία άνω των 40 ετϊν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, με αναγνωριςμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα από το υπουργείο Παιδείασ και το Ελλθνικό Κράτοσ Πιο ολοκλθρωμζνεσ και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτουσ τομείσ ευκφνθσ τουσ, δίνει κίνθτρο και ςυμβάλει ςτθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ

8 Προφίλ Ειςηγητών Κων/νοσ Χανδρινόσ Ο Κ. Χανδρινόσ γεννικθκε ςτθσ ςτο Μόντρεαλ του Καναδά, ςποφδαςε ςτο University of Huddersfield UK όπου και απζκτθςε το πτυχίο Bachelor ςε International Hospitality κακϊσ και το μεταπτυχιακό του (MBA). Ξεκίνθςε και ανζπτυξε τθν καριζρα του ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ ξενοδοχειακισ και τουριςτικισ βιομθχανίασ, ζχοντασ εργαςτεί από το 1994 ζωσ το 1999 ςε διάφορεσ κζςεισ ευκφνθσ ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ςτθν Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ζχει εργαςτεί ςτο Hilton Leeds UK ωσ Supervisor, ςτο Huddersfield Hotel ωσ Supervisor, ςτο Ledra Marriott Athens ωσ Banquet Supervisor, ςτο NJV Athens Plaza ωσ Assistant Banquet Manager. Από το 1999 και ζωσ ςιμερα εργάηεται ςτο BCA ςαν διευκυντισ του ακαδθμαϊκοφ τμιματοσ Hospitality & Tourism ζχοντασ υπό τθν εποπτεία του τθν λειτουργία και ανάπτυξθ του προγράμματοσ BA Hon s International Hospitality. Μζςα από τθν πολυετι του παρουςία ςτον εκπαιδευτικό χϊρο ζχει αναπτφξει και εςτιάςει τθν ζρευνά του ςτουσ τομείσ του Operation, Implementing Decision Making & Organization και ςτθν εφαρμογι διαφόρων μοντζλων που ςυςχετίηονται με τα πεδία International Tourism Development & Implementation of Sustainable Practices in Tourism. Ανδρζασ Τουμαηάτοσ Ο Κ. Ανδρζασ Τουμαηάτοσ από το 2009 εργάηεται ςτο BCA College ωσ υποδιευκυντισ του τμιματοσ Hotel & Tourism. Είναι απόφοιτοσ του Οργανιςμοφ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ Κατάρτιςθσ (ΟΤΕΚ). Ζλαβε υποτροφία από το Υπουργείο Τουριςμοφ με τθν οποία και επζκτεινε τισ ςπουδζσ του. Είναι επίςθσ κάτοχοσ HND ςε Hospitality από το Dundee College τθσ Σκοτίασ, BA (Hon s) ςε International Hospitality & Tourism από το Wales University κακϊσ και ενόσ MSc in Hospitality and Tourism από το University of Bournemouth. Ζχει εργαςτεί ςαν ειςθγθτισ ςε πολλζσ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ ςχολζσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, όπωσ ςτον ΟΤΕΚ Ναυπλίου και Αναβφςςου, ςτο DCT University of Lucerne ςτθν Ελβετία, ςτο Al Pine Center, Glion, Le Monde, Ξυνι. Ζχει εργαςτεί ςτο Hilton Dundee ωσ Events Manager, ςτθν Compass SA ωσ Food & Beverage Manager, ςτθν KLUEH Service (HOTEL PROJECTS), ςτο TITA- NIA Hotel ωσ Financial Controller, ςτο INTERCONTINENTAL Hotel ςτα, ςτο ST. GEORGE LYCABETTUS ςτα και ςτο Ξενία Λαγονιςι ωσ Financial Controller. Wim Bleyenbergh Χριςτοσ Ανδρεόπουλοσ Ο Wim Bleyenbergh ζχει μεταπτυχιακό ςτo Τουριςτικό Μάρκετινγκ (MSc) από το University of Surrey τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και πτυχίο (ΒΑ) ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων από το Πανεπιςτιμιο τθσ Αμβζρςασ (Βζλγιο). Πρόςφατα απζκτθςε μεταπτυχιακό τίτλο (PG cert) ςτο Learning and Teaching in Higher Education από το Πανεπιςτιμιο του Hertfordshire τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και είναι μζλοσ τθσ Higher Education Academy τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. Ζχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία ςτο τουριςμό και διδάςκει part-time. Από το 2001 διδάςκει ςτο BCA διάφορα μακιματα Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ και Διοίκθςθ Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων, τόςο ςε προπτυχιακό όςο και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ζχει εργαςτεί ωσ Γεν. Διευκυντισ ςτο Paris Village Resort, ςτα Oscar Hotels ωσ Marketing Manager, ςτο Travel Media Applications ωσ Marketing Manager και ςτο Ginis Vacances S.A. ωσ Executive. Σποφδαςε Διοίκθςθ Ξενοδοχειακϊν και Τουριςτικϊν Επιχειριςεων ςτα ΤΕΙ κακϊσ επίςθσ είναι και κάτοχοσ πτυχίου MSc in Tourism, επίςθσ είναι υποψιφιοσ διδάκτωρ ςτο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου με εξειδίκευςθ ςτθν «Διοίκθςθ, ςχεδιαςμό και πολιτικι για τον Τουριςμό». Ξεκίνθςε τθν καριζρα του το 1994 ςτθν Ελλάδα, δουλεφοντασ ςε ξενοδοχεία πόλεωσ και εποχιακά μζχρι το Στθν ςυνζχεια εργάςτθκε ςτον κλάδο τθσ πλθροφορικισ ςαν ςφμβουλοσ ςτθν Eurotel SA (Micros Fidelio) για τθν Ελλάδα και τθν Κφπρο. Ζχει εργαςτεί ςτο Ledra Marriott Athens Hotel ωσ Property Systems Manager Information Resources και ςτθν Eurotel Hospitality SA ωσ Project Manager - Customer Support. Είναι ειςθγθτισ ςε διάφορεσ ςχολζσ από το Από το 2010 ςυνεργάηεται με το BCA ςτα πεδία πλθροφορικισ για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακι λογιςτικι.

9 Περιςςότερεσ Πληροφορίεσ: Παρακαλϊ επικοινωνιςτε με τον Κο Κωνςταντίνο Χανδρινό Τθλ.: Fax.:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας»,

Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας», > page _ 2 Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας», Σε καλωσορίζουμε στο σύγχρονο κόσμο του ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Όπως ήδη γνωρίζεις, το ΙΕΚ ΞΥΝΗ εμπεριέχει σε κάθε του κύτταρο όλη την εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA Α.Π. : 3260 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Οφέλη προγράμματος: Τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αποκτούν μεθοδολογικά εργαλεία και αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους βοηθούν: να διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές: του 4ου έτους που έχουν προαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #69 / Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014 2.342 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Γραµµατείς,

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ICBS ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα εκπαιδευτικά κέντρα ICBS, που ιδρύθηκαν πριν από 3 δεκαετίες, λειτουργούν πλέον, από το 2009, ως Κολέγια, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ METROPOLITAN HOTEL ATHENS Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού 2024 ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SUPPLY

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα