Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί))

2

3 Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί))

4 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή Εί, Λέ. Δί Πα. Θάς Ηίας Δής, Εαός Π.Ε. Μαία Μά, Φός Ιία Αύα, Λάς ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α. Ν. Σί-Χί, Καήα Α.Π.Θ. Καίς Πααέ, Σός Σύς Εαή Χαίς, Εαός Π.Ε. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λήα Βααύ, Εάς Σάς

5 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εέ Λί, Φός ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Πές Μής, Σύς Παα. Ιύ Χής Πααίς, Σύς Παα. Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Dr Αή Καααά- Κααύ, Μό Πάς Πααύ Ιύ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αέα Κέ, άς ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ACCESS Γαές Τές Α.Ε.

6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Οάα αίας α Ιύ Εαής Πής Παή: Πααώα Δύ, Εαός Eέα: Άα Μαά, Εαός Εός ύς: Βαίς Κές, Σύς Α Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Υύ έ: Μαία Γαύ, M.Ed. Εής Αής Τή ή: Καίς Γής, Δ. Πής

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί))

8 Γ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εέα / Καία Πά α: «Ααό αά ώ α αή έ αώ αέ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δής Βάς Οός Καής Α.Π.Θ Πός Πααύ Ιύ Πά µ ί: «Σαή έ ί α ααή ύ αύ ύ µ ά ΔΕΠΠΣ α α ΑΠΣ α Δ- µό α Nαί» Εµός Υύς Έ Γώς Τύας Σύς Πααύ Ι-

9 ύ Ααής Εός Υύς Έ Γώς Οόµ Σύς Πααύ Ιύ Έ µαύµ 75% αό Εαϊό Κό Ταί α 25% αό ύς ός. Πέ Χά ς Εάας «Γί Εάα» Γαία Ε Δύ, Οαός Εός Δαώ Βί, Έ Δ, Αήα 2005

10

11 αάα αώ Δ αάα [] αό (αάς) ααός, άας αώ, αώα ήα (άα, α αώ) Όα αώς ά ώα, άς αά α όα α ός. Όα έα ώ αώ, ώ α όα. Όα αώς ύ ή ό, αάς αάα α όα α 5 / 96 α

12 α - αώ ά ίς ίς ός α ός. Τ άα ύ ία ή ας ά ύς, όα ας αώ αά α όα. α-ώ- Ο ύς ά όα. ά [] αό (άα) Τα άα ία αός έ αό α άα ά ά ας. Όα αύς, ία ές α 6 / 96

13 ά αί αό α άα έ άα. ά- αύ ήα (άα, α αύ) ά αί, αία ήα (άα, α αί) Όα αίς ά ά, ίς ά ό ό α ώ ί ύα αό ί αό. Ο Νίς ά ό Κώα, ή ίς έα ό. Όα αία ά αό ά, αίς ά α όα α ές. 7 / 96 α

14 α - αί αέα Όα ά ία αό, ία ό αά ές ά αό ά ά α α ές ύα αό ί. Α ς αά, αίς ήαα αό άς ό ό α α ές. α-ί- αέα [] αό (αές) Η αέα ία έα ό ό- ό ύς, αέ αό ές αύ ή ααύ. Δαέα ία α ό έ ύαα έ ές, ύς, ύς, α έαα α α 8 / 96

15 αέα άας - - άα. α-έ-α ά [] αό (άα) Όα αάς ά, αάς άα. Η Α- ά έ έα αό αί ά αί ς. ά-- άας [], αάα [] αό (άα, αάς) Έας άας ά ς 9 / α

16 α - άας άς αώς α ά ά ή ς ί ώς α ά ά. Η Αί αί άα ύ α α ά α ύ. Η αάα ααί α αά ύ ί ώς α αά α α ά. ά-α-ς ί άς [] αό (ά) Τ άς ία έα ά ές ά έα αώ αί έα ά ά. ά-ς 10 / 97

17 ά ός ά α ά [] αό (άα) Τα έα α α όα ας ααή έ άα ά-- ώα ας αί [] αό (αία) Τ αί ά αέ ή ό ύ α ά ά. α--ί- Δς όα ία [] αό ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) 11 / 97 α

18 α - ός ί Α ία ός, αύς ά ύ, ί ή αό, ή άα. Ο Κώας ία ός α άα α ά ία. ααές, αίς Όα αίς ά όα, άς ύ αίς. Όα άς ία ός, όα α ά ία. -ός ί [] αό (ία) Τ ί ία αί ύα ς έας. ί- ί, ία ήα (έα, α ί) Όα ίς ά, ώς άό 12 / 97

19 ί ί - ς α ί ές α ά. Ο Κώας έ- άό έα ί ί αί ά. Όα ίς ά ά, αής α. Ο Κώας ήα ύ αύς αύ ό ό έ Αά. Όα ίς ά ώς α ά ά, άς ύ α α α ά ίς. Η ία Μααία έ- Αά ώς α αύ ααόα. Ο ίς ύ ί ώα. ί- 13 / 97 α

20 α - ί έα ί [] αό (ία) Τα ία ία άα, έα α ήα ώα ς άαας ή ύα α ώα αύ. Όα άς ά α ί, ία ύ αός ής. Τ ά ί ία έα ύ ή ί. -ί- άαα έα [] αό (έαα) Όα άς έα έα, ίς ά έα έα αί α ές. Ο αός αύ ία άα έαα α Αά. 14 / 97

21 έα έ Τς α ί ί Αί αό Κή. έ-α έ [] αό (έα) Τ έ ία έα ό ό ύ ό, αά α ύα. Τ ά έ ία έα αό ή ύ έα ί α Χύα ύς άς α άα. έ- 15 / α

22 α - έ ός έ, έα ήα (έα, α έ) Όα ές ά, άς ύ ί α άς ό ή ό. Ο Κώας έ α έ α όα. Όα ές ά, άς ί ύ α αάς ά. Όα ές έα αύα, ίς α άς ύ ί. έ έ- ός, ά, ό α ής, ά, ί ί (ί, ές, ά) Δός ία αός ί- 16 / 98

23 ός έα α αία αό ές ς αάς. Η Κία αύ ί ς έ έα αά. αός Όα ά ία ά, ία ά ά. αά --ός έα [] αό (έαα) Τ έα ία αό αύ ό ώα αώ α ώ. Εία - ό ές ώαός ς. Ο Κέ έ ί έα, ώ Ιά ό. Αό έα ώ ά ύα, αύα 17 / 98 α

24 α - -έα ία α άς. ί Όα ά ία ά, ία αέ αό έα ός ώ. Δάα ία α ά, α αύα, ώς, α άα α άς. έ-α έ, έα ήα (έα, α ί) Όα έ ά, ά αά α αά α α έ. Κάς έ ύ ί Μά, ή ά ύ. Ο ύς Μάς ήα ύ ές. ά έ- ία α ίς [] 18 / 98

25 ία έα αό (ίς) Η ία ία ία έα έα έ αί αό. Η Αί ία ία ή ία. --ί-α έα ήα (έα, α ώ) Όα έα ά, αίς ά ί. Ο ίς Σαάς έ ά ώα ή. Όα έα α άς ά, ίς ή ς α. Η Χά έ όα ά ς έα ίας. αύα έ--α 19 / 98 α

26 α -- ά ή ά, άα ήα (ίαα, α ά) ή ή [] αό (ή) Τ ή ία ά ί α αάύ, ας ά αό ή ας ώ. Τ ί α αά ί ήό ς, όα ή. Τ αά ία έα ό ί α έ ή. αά Η αά αία ία Χά έα ή. ααώ --ή-- 20 / 98-99

27 ήας αό ήας [], [] αό (ήα) Ο ήας ία άς ί α α ί α ααόα, αάα α ς αάς ίας ός. ής, ός ή-α-ς - Λέ α αία. αό [] αό (αά) Τα αά ία ά ό- ς ά, ααό, ό, ά α ία. Δί ός ς ώ α ά α α ώα. Δαά ία α α - 21 / 99 α

28 α - αό αία ά αάα αό ά ς α ό αί άα. ές ---α-ά ώ ήα (ύα, α ή) Όα ίς ά, άς ά ή. Η ία Καία ύ έα ύ ό ίαα. Όα ίς ά, ία ός. ---ώ αία [] αό (αίς) Όα ία ώα έ - 22 / 99

29 αία ής αία, αός ί αύς έ α ή α αέας έ ύα ώ. ής --α-ί-α ής [] αό (ή) Ο ής ί α όα α άαα ία ό ή έα ό. Σ έα ή ήας αί αάς αί άς αώς. Ο ής Ααί αά α ί ό ύα αάα α α Χύα. ός, ήας ή-ς 23 / 99 α

30 α -- άς ός άς [], [] αό (ά) Ο άς ία άς ά άα ία ία ή ί ίς όα ή αό. ής, ά ----ά-ς ός, όα, ό ί (ό, ός, όα) Όα ά ία ό, ύ α ή ό-. Σ ά ς Αάς ά ία όα ή α ός ς Ααίς. 24 / 99

31 ός ό Όα έα ί ία ό, αή άς. ός ής, όα -ό--ς όα [] αό Όα ές ά όα, ία ύ ός. ός ---ό--α ό α ό ί [] αό (ά) Όα αίς ό, αίς ί α αά αό έ έ α ώα ώ. Τ ό ία ά 25 / 99 α

32 - ό αά α αί α αό ά. ής, ός ---ό αά, αάα ήα (άαα, α αά) Όα αάς ά ία αέ, άς α άαα ές α ς ές άς, έ ααααίς έ α. Ο Κώας αά ααύ «Η Χά α ά α». Όα αάς α αήαά, άς α ία ί. 26 /

33 αά άα άαα α-ά- άα [] αό (αάς) Η άα ία ές α ό- ί α ά άς. Η Αά α Κώας έαα αό άα ώ α έα αί. Αόα ήα ία όα άα α έαα αέα. ααή -ά-α- ό 27 / 101 α

34 - ααή αάς α 28 / 101 ααή [] αό (ααήα) Τ ααή ία έα ό αά έ ά ία αία. Τ ίς αό ά ά ές α αές άς ώς ύ. Ο ίς Τάς ή αί Αί α ή αί ααή. -α-α-ή-- αάς [] αό (αάς) Ο αάς ία άς ά αό ό. αός α-ά-ς

35 άς αία άς [] αό (ά, αό) Ο Θός ία αός, ώ άς αός. Ο Θός ία αά, ώ άς όα. ααάς Θός Λέ ό άς ία ές άς, όα ία ύ ός α αάς. αά, αά ά--ς - Λέ α άς. αία ήα (αία, α αώ) αός 29 / 101 α

36 α - αώα αός αώα [] αό (αίαα) Όα ές αώα ί, ές αές άς. αός, αία -α-ώ--α αός [] αό (αί) Ο αός ία έας α- ώας αάα ύς αώς α α ώς αύς. Η Αά ή ώ αί αό αής ί ς Δαί ς αές ς αή.. 30 / 101

37 αός αή αώα -α---ός αώ ήα (αήα, α αώ) αή αή [] αό (αώς) Όα ία ία αή, ί ά αί ς ός ή ς αίς α α ί ό ία έ ά ή α α ή ά. Σς αώς α αύ αό α ά ό αί. Η ία Καία ή ία. αή α ή. 31 / α

38 α - αή αί Εί ύς αές αήα α ή. -α-ή-- αής [], αώα [] αό (αές, αώς) αή αί [] αό Τ αί ία έας ός α α ύ α ό ό ήα ύ - 32 / 102

39 αί άς ή. Μέα αό αί ί ίς α έ ύαα έας ά. ί α έ -α-ί-- άς [] αό (ά) Ο άς έα ί ή έ- α ί ία έας αύς α ός ώς ί α άα. Ο άς ί ία έα ό ά αάα α αίαα α α ί α ά ός. Ο άς έα αό ία άς ώς α α 33 / 102 α

40 α - άς αύ α α ώα α αάα. -ά--ς αύ [] αό (αύα) Όα έας άας α ία αία αί αύ, ααύ α ία α αέ. Γα α έα αύ, έ α ααί αή. Ο αάς αά Νί έ ά αύ. άς -α-ύ-- 34 / 102

41 αί αώ αί [] αό (αές) αώ αώ, αύα ήα (αία, α αέ) Όα αώ έα αό έα ά, ώ ός ές ά ύς αός ώ. Κά αί. «Α αέ ώ ύ, αί έα» ί αάα. ααά Ο ός αία ώα ής. Χία ώα - Μέα όά ίς α ς έ ός. Πς ία; 35 / 102 α

42 α - αώ αής ής. αί -α-ώ ίαα [] αό (ίας) Όα άς ίαα, ς ό α α άς ά. Ο ίς Αές ά ίαα α ααί α ώ ό ύα α ααά. ί-α-α αής [] αό (αές) Ο αής ααί α αίς έα αί αί ίαα αύ ς αός. Ο αής αύ αώα έα Νί έ ό 36 /

43 αής αός άα, αί ί ή αή. -α--ής αές [] αό Σς αές ύ ύ ά ί αά αόα. Τ ααί αί ής αές άαα, ώ ώα ό. -α--ές αός [] αό (αός) Όα αίς έα αό, αάς έα ί α α άς ία αή α έ ή έα ά αά. «Αά, ά αό! 37 / 103 α

44 α - αός αό Δ έ ία α α ά» ώα Κώας Αά έα α ώα. αό -α-ό-ς αό, αόα ήα (έα, α αό) Έα ά ό ααύ έ αό ία ό. Σαά α ί ία. Όα αός ά, αής α ή, αά ααάς έα. Όα ία αή ύ ή α- 38 / 103

45 αό άα ή ύας ί ας, έ ό ή ύα, ή - ά άα ά. -α-ό- αέ, αέα ήα (άα, α αέ) Όα αές ά, ίς ά άαα ααίς ό έα αό αά αέ ό. Ο Κώας ία όα α ά αααί α ά ία άα. α-έ- άα [] αό (αίαα) Όα άς άα, α- 39 / 103 α

46 α - άα αύ αάς α ί ά α α αίς. Μός ή ύ, ααά άα αί άα. ά--α αύ, αύα ήα (έα, α αύ) Όα αύς ά, αάές. Η Αά έ ά αή αή α έ. Όα αύς ά έα ό ή άα, αααύς έ α ώ. «Γα α άς αό ό, αύς άα έα άα α ίς ύ αά» ί ία 40 / 103

47 αύ ααύα Μααία ία Έ. -α-ύ- αά [] αό (αάα) Τ αά ία ία ή ύ έα ά ύα. Μ έα αή ά ύ αά ήαα. Η ία Καία έ έα ααό έ αό αάα. Όα άς ία αά, ία ύ αός ές άς. α-ά- ααύα ήα (ααήα, α ααώ) 41 / α

48 α - ααύα ---- αέα Όα ααύα α ά, ς ό ίς ά ή ααέα α ά. Ο Κώας ααύα άα α ό ύα. Όα ά ία ααία, έ ός ό ώ ά. Η ία Καία ή ία αή ααίας άα ό. -α-α-ύ--α_ αέα [] αό (αίαα) Τ αέα ία έα ί ύ ή όα άα ία ό ή ό ίας αίας. 42 / 104

49 αέα αώ Σ αίαα έ α ά ς ός. -α-έ--α άα [] αό (άς) Η άα ός αύ ία ός αό ή αί έ α ή ώ. Όα ά έ ά άα, αά ή ώα. Αία όα ά έ ή άα, αά ί α ώ ήα. Η άα ς αίας ήα ά. Κά ς ώς. -ά--α αώ ήα (ήα, α 43 / 104 α

50 α - Η άα ς έας ί αόα 44 / 100 έ ά

51 αώ αά αέ) Όα ά αί, ί α ία. «Ο αώας αί ύ ώς» ί Κώας. Η Αά αώς ά άς ί. Σέα ά. -α-ώ άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Όα ία ά, έ ί ά. Η Αά έ ς Ραία ία ά ά. Ό έ. ός -ά--ς αά ήα (αέα- 45 / 104 α

52 α - αά αά α, α αά) Όα αάς ά, άς αία, ή άς ά αέ. Η Αά αά όα αύ ς ίς ί Αέ. Όα αάς ά, άς α ά αία. Ο ίς Αές αά Αά ς ίς. Ο ίς ί ία αέα α Αά. Τς ί έ α αά. «Τ ααές ία! Πά ό αία! Τ ααός ία αός ίς. Μ ά α ά» έα. 46 / 104

53 αά άα -α--ά- αέα [] αό (αάς) αά ααύ [] αό (ααώς) Η ααύ ία ές ό αύα ύ ή ό ό. Τ ί ς Εές ία ααύ ώ Θάς α Ηί -α-αύ-- άα [] αό (αήαα) Τ άα ία ές ία έ αό 47 / α

54 α - άα άα αόαα ς ς. Σ άα ά αέα α αής. Όα ά αά α ά άα, αά ύ ώ ό- α ά αά α ό άα, αά ί. Η ή ά α έα άα ής ώας ί. Ήα ός αό α α ί Κώας α Νίς ύα. Τ αό ία ία αή ί α αέ άα. -ά--α 48 / 105

55 αί αώ αί, αία ήα (έα, α αί) Όα αίς έα ό, άς αό ία ά ά. Όα έα ά αί ία ό, ά έα α αή ό αό ία ς ά ά ς. -α-ί- αώ, αώα ήα (έα, α αώ) Όα αώς ά, ώς αό ά ί ή αό άα. Χς ααί α αή Ραία έα ό. Γα αή ς ύ έ ύς Δής. 49 / 105 α

56 α - αώ αά ώ Η ά ς Ραίας έ ς. -α-ώ- ά [] αό (αώς) αώ ααή [] αό (ααές) αά αά, αάα ήα (έαα, α αά) Όα αάς ά, Πς έ Ραία αό ς ός ύ; Ψά ς ές αώ, ώ 50 / 105

57 αά άας ίς ή α ά ά. Η αά αία έα Χά α ύ. Όα ίς ά ααή, ς ς έ α ά ά. Όα ία ς ααές ά, άς ό, έ. ή -α-ά- αώ, αύα ήα (αήα, α αή) Όα αίς ά, αάς αή αάα. Η Αί αί έα ς έ. αή -α--ώ άας, άα, άα 51 / 105 α

58 α - άας αέ ί (άα, άας, άαα) Όα ά ία άα, ύ α ύ έα α αό. Τα άα αό α αάα ία άαα. αάας, αός, ός -ά-α-ς αέ ήα (έα, α αέ) Όα ύ άαα ή ύ ά αέ αύ ς, ά αό. Η αία ς Αάς αέ αό ί ς Εές: ία ία ύ α αέ α ά αή α ό. ά Ο ύ αίς έ αά. 52 /

59 αέ αή όα Εία αές. αώς ίς, ό- ς -α-έ- αί, αία ήα (αήα, α αί) αή αή [] αό (αίς) Η αή ία ία όα έ έα αί ή όα έ ό α ά ά ό α α έ ός α αά. Η Αά ί όα ία αή ώ αώ. Τς ά ύ α ή 53 / 106 α

60 α - αή αά αό ία Μααία α ς αά. Όα άς αή ά άας, άς ό α α αά ός. Τ αίς. Η όα αή ές άς. -α-ή-- αά [] αό (αές) αέ αά ία Όα έ αά, ύ α ί, α ά ά. «Πέ α άς ήα, αά αής 54 / 106

61 αά αία ί» ί ία Μααία Κώα. αώς, αώα αά, αός, αέ -α----ά αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) αέ αία [] αό (αίς) Όα ύ ή ό ά έ αία, έ ία ώ α ά. Μά αία ς α ς α ί αός 55 / 106 α

62 α - αία ίς αί Κώας α Νίς αάα ί. ία Ο Κώας α Νίς αώα α ς α ί αός αί. ώ -α--ί-α αώ ήα (αώα, α αή) αία ίς, ί, ί ί (ί, ίς, ία) Όα άς ία ίς, ή αό ία έα ία έα αό ή αή, α ά ύ. (α αό) Δία έ 56 / 106

63 ία ής α αά ήα αό ία έα ία ή. ί--ς Δς ά ύ [] αό (ύς) Η ύ ία ός α αός ύ ας ό ύ. Η ύ Νί ία Κίας 43, Αήα. -ύ-- ής [], ύα [] αό (ές, ύς) Ο ής ία άς ί α όα α αί αάς έα ί, 57 / α

64 - ής ύα α 58 / 107 έα ί, ία αία, ία άα, ία ία ή ία ήα. Ο ής ς ίας αά α ώ αύ ία Μααία. ύς Ο ής ός ί ύ. ---ής ύ ήα (ύα, α ύ) ής ή [] αό (ής) ύα ύα α έα ήα (ήα, α ώ)

65 ύα αώ Όα ία ία ία, άς όα ά ά έ ί. Ο Νίς ή Αά α Εέ ία αία ία. Τα ία έαα ή Νί. --ύ-α ά, άα ήα (ίαα, α ά) αή αώ, αύα ήα (αόα, α αή) Όα αίς ά, ές α ό έα έα άς α ααααίς ό 59 / 107 α

66 α - αώ ίας ύ α ά αώς. Η αάα αό Νί ά ί, ή ή ό α ία έ αία. Όα αία α έα άς ή α ά αό έας, ίς ς ύς α άς αώς. Ο Κώας αή ία Μααία α ά έα. Ο Νίς ά ί ί α αία ήα ό έα ί. -α---ώ ίας, ία, ία ί (ία, ίας, ίαα) 60 / 107

67 ίας αύ Όα έας άας ία ίας, ά ός ς αές αό ααά α- ί ό αύ ή ό. άς Η αάα ς Αάς ία ύ ία. Όα αά άαα ύ ήα Α, - ώ όα αά άαα ό ήα Β. Πάα έα αύ α ά αίς. αία Ξέ ίς α ί ς έ ί. ί-α-ς αύ [] αό ίας 61 / 107 α

68 α - αή αή αή [] αό (αήα) Τ αή ία έα ί ό ά αoαί ς έ ί α ς ά ήα ό. Τ αή ία α ύ αώ ί α ά αύ ία ό ή έα άς. Τ αή αά ς ές ααύ ί Δή έ α αύ. Σα αήα ά αές, όα ία ίς. -α-ή-- 62 /

69 αής ός αής [], [] αό (αές) αή - Λέ α αία. ί [] αό (ίς) αή ός [], [] αό (ό) Έας ός έ ς ός α αία ς αώς ς ίς ία α αήα. Ο ός ί Δή αό ς ές α αά ά. ί, αή --ό-ς - Λέ α ία. 63 / 108 α

70 α - ί ί ί [] αό ίας ί, ία ήα (έα, α ώ) Ο Κώας έ Αά έα ώ. Έα ώ έ ς Αάς. Τς ά. Η Αά έ ύή ς Αί. Εί ή έα ύή ς Αί. Λς ά ί ό Α ές α άς έ ααί ί Δή, ά έα ό ς ές αή, ός, ί, αές, ά, ήα, αή 64 / 108

71 ί όα ί, όα ά α άς. Όα ί ία αά, ααώ. αί ώ, ό ί- - Πή αία: α ώ, έα, ώ αά όα, ό. Πό έ ό άς ί ύ ά ά; Ψά αά Ξ, έ ύ. όα [α] αό Όα αύ αί άς ός, έ α ααή α όα. Εί ώ ήαα α α έ α - 65 / 108 α

72 α - όα ώ ί αί ας. -ό--α ώ, ώα ήα (όα, α ώ) Όα ώς ά, άς ή άς αύ. Ο ύς Μάς ό ααέ ύ, αί ία ααόα ς έα ό- ά. Όα άας ώ έα αώα, ί α ά α α αά ς ές α- αής. Όα ώα, ία αύς ά. Ο Κώας ώ - 66 / 108

73 ώ ός αία. ό --ώ- ό [] αό (ώς) ώ ί, ία ήα (όα, α ί) Όα ίς ά, ίς ά ό. Όα ία άας, ίς ά έα ό ί. Παίς ό. Έας ίς ί Γά ί άας Βό. --ί-_ ός [] αό 67 / α

74 α - ός ία (ί) ί ία ία Όα ά ία ία, ία ύ ά έα. Η Αά άα ία Εέ ά. Όα ύ ία ία ία ία, ία ά έ- α ά. Όα ύ ά άα ία ία, έ- ας αά ά. (α αό) Ο ία ή αί ία ίές ας. Ο ία ά ααία α έα α αή ό ς ίας Καίας α ί.. 68 / 109

75 ία ός ά, ά αά ί-α αός, αή, αό (αί, αές, αά) ί ία άς, άα, ά ί (ά, άς, άα) Όα ά ία ά αό ά ά, ία ύ ές αύ ή ό αό ί. -ά--ς ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) 69 / 109 α

76 α -- ός ώ Όα ά ές ό, ές ύ ές. Ο Κώας ά Αά έα ί, αί ί ό. Ο ίς ς Αάς ύα ό ά, αή ά α ύ άα. ός -ός ώ, ώα ήα (ία, α ώ) Όα ώς ά, αίς ς άς α ς αάς ία ά ά. Ο Κώας ί αί α έα έα έα ά ααά. Όα ώα α ύ α- ό ό, άς ό ύ, 70 / 109

77 ώ ίς ίς ώα α ύ. Η Αά ώ α ύ αό ό ά ς. -ώ- έα [] αό (ές) ίς ίς [] αό (ί) Βά έα ί ό α αύ ή. Σήα ί ύ α αύ 71 / 109 α

78 - ίς ίς α ή έα ί. 72 / Μ ί ί αά α ά. Σ άα ς ίας αές ύ αά έα αό ί. Η έα ία έας ός ίς ά ή α αά αό ίς α α ς αέ έα ά ή. ία ί-ς

79 α ύα ααύα αά ααία ία αία ά 73 / 110 α

80 α - ά ί ά ήα (ίαα, α ά) Όα άς, ές ί α άς ά, ή ία ίς ή αί άα. Ο Κώας ία α αή ί Μά, αί ήα ίς ό άα έ ί. Ο αός ά ύ. -ά- ί [] αό (ία) Τ ί ία έα ό ύ- αα ές ύς ύ αάς α α ά άα. 74 / 111

81 ί ώ Σ όα ή ά ί αά άα, όα άς ά ή αά. Ο Κώας έ άα α ία αύαα. ί- ία [] αό ώ αές, αέ, αέ ή (αέ, αές, αέα) ώ ώ α ά ήα (ίαα, α ά) Όα άς, ές α ς ό. 75 / 111 α

82 α - ώ ώς Η Αά ή ύ ό ά αή, αί ύ ύ. Όα άς α ά, ές άα ύ. Η Αά έ ία. Ήα αέ. -ώ ώς, ώ, ώ ί (ώ, ώς, ώα) Όα έα ί ία ώ, έ ύ αώαα. Δώ ί α ία έα ί. Ο Νίς έ ία ώ αία. ός -ώ--ς 76 / 111

83 ώ ά ώ, ώα ήα (έα, α ώ) Όα ώς ά ή ά, άς α ύ αά. Η Αά ήα έ, ή έα Ραία έ ό ήα άό ς. ααύ ώ- ά, άα ήα (ίαα, α ά) Όα άς ά, ές α α ς α ύ ά. Η Αά ία αύ ς ήα α ήα αέ. Όα άς έα αό, 77 / 111 α

84 α - ά ώ ς ί α α ς α ία αί. Όα άς ύα ή αύα, α άς α α ς α αά. Όα άς ία ή, αίς α ς α ίς α ααές ά. Μά όα Αά έα ία ή α άα ίας ύ ς. --ά- ώ, ύα ήα (όα, α ή) Όα άς ί ά, ώ ό ό αύ έ ααί αό. Όα 78 /

85 ώ ό άς ία ός, έ ώ ίς ά α, αή ή ή. άς ---ώ όα [] αό (ώαα) Τ όα ία ή αάς ά αί α α ά άα. ό--α ό [] αό (όα) Τα όα ώ έα όα, ία ά α άα α ύ α αώς α α αάς αό. Τα όα ίας έας 79 / 112 α

86 - ό ός α ά [] αό (άα) ί 80 / 112 ία ύς ς ας ύ α ί α αά. όα, αός, όα ό- ός [] αό (ό) Ο ός ία έα ώα αό ά ύ αό έα αή. Η Σή ία ός ς Γς. Δός ία α ία -

87 ός ό αή έ άα ύ αό α α αέ ίς α αό ή ός α όα α α ς ί ί. Η Αί ααί αή όα έ ό. --ό-ς ό [] αό (ός) Η ό αό έα άα ία όα έ α ά ά ά. «Να άαό! Η ό ία ία αάα ά έα» ί αός Κώα. Όα αάς ά ός, ίς ς α - 81 / 112 α

88 α - ό ύ ία ήαα ά ά. ό- ά [] αό (ές) ύ ύ ήα (ύα, α έ) Όα ύς ά, άς έα άα α αίς ήαα. Η ία Μααία ύ ία ία. άα Όα ία ή ύ, ί ά. Σ ί ς Αάς, όα ί αά α ύ. «Δ ύ, Νί! Λς 82 / 112

89 ύ ί αήα ή ύς;» ί Αά αέ. Μ ϊύς; «Η ά ά ία ύ» ί ία Μααία ία Έ. «Όα ί αό ά, ία αά αέ. Ξάα ί αί α ά άς ές ί. Να ί, α αέ, α ααί, ές ύ» ί. αία -ύ- ί [] αό (ία) Μέα έα ί ά όα α α ύ α α αέ. Ο ίς Αές έ έα ί ά 83 / α

90 α - ί άα αό ό. Τ ί αά ία ές. -ί- άς [], άαα [] αό (ά, άας) Σα ααύα άς ία έα ααό έας ά ώ άας ά αό όα. ά-ς α ααύα άα [] αό (άαα) Όα ς έα άα, αί ά ύ ά. ά-α 84 / 113

91 αή ό αή [] αό (αές) Η αή ήα όα ς Εάας αό ώ. Έα ώ ία αές. α-ή ό [] αό (όα) Όα έα έ ά ό Θαί-Αήα, ά ία αή ά α. «Τ ώ ό έ αί ίς ί» ί ίς Αές. --ό-- 85 / 113 α

92 - ός ά α ός [] αό (ό) Ο ός ία ία ία έας ά ς έ ' αία, α - ία α α ά. ός Όα άς αώα ό, αία αί άς αές α ς α ώς έ. ό-ς ό ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) ά ά [] αό (ές) Όα έ ά, ά έα ά αά ία 86 / 113

93 ύα αώ ύ ό ύ ύ ύ. Όα ά ία ό, ία ί ύ ό ώ α αί. -ά ύα [] αό (άς) Όα ές ύα, ές ή έα α ία ύ ός. Ο Κώας έ ό ύα ώ ύ αίς ά έ. αός, αώ ύ-α- αώ ήα (άα, α αώ) Όα αώς, ία αός. Η αή - 87 / 113 α

94 α - αώ αός αώ ώα. Γ αό α Αί έ ά έα. Όα αώς αό ή όα, αίς έα ή. αώ ύα, αός -α-ώ- αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Όα ία αός, ία ύ ός α ίς α ώς αά άαα. ός αύας Όα έας ός ία αός, αύα ύ. Όα έ- ας έας ία α- 88 /

95 αός άς ός, αάα ύ έα. Όα αέας ία αός, ά ήα α έα. Όα ά ία αό, ί α ί. «Εία αό α ί Ραία;» όα Αά. αό αύα Όα ίς ά αά, ίς ά ύα. Ό- α άς αά, ίς ή έα ή. ύα, αώ -α-ός άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Όα ά ία ά, ί ή ί. 89 / 114 α

96 α - άς ύ Τα έα ήα ύ άα α Κώα. Ο αός άα α ή ύ α ί. άς -ά--ς ύ [] αό Όα έ ύ ί, ής ύ ές ς έας έα ύα. Η ύ ία έα αό α έ- Α ές α άς έ ή Κώα ά ς ές αός, ή, έ, ααία, αώ, όαα, έα 90 / 114

97 ύα ύς α ία ία. Όα ά ία ή ία ς ύ, ία ό. ύ- ύα ήα (ύα, α ώ) ύς ία [] αό (ίς) ύς ύς, ύ, ύ ί (ύ, ύς, ύα) Όα ά ία ύ, ίς α ααάς ή α άς ίς ό. Ο Κώ- 91 / 114 α

98 - ύς ύα α 92 / 114 ας αύ ό α ήα ύ α αή. ύς Ο Κώας όα άα. Παύ ία. Ο Νίς ί ό Κώας αύ ύα αύ. ύ--ς ύα [] αό (ήαα) Τ ύα ία έα ύ αό αύα. «Έ έα αό ύα ή ό α ώα έ άα» ί ίς Τάς. ές, ώς -ύ--α

99 ία ώς ία [] αό ές ές, έ, έ ή (έ, ές, έα) Όα ία ές, ία ύ ές, ή έ ά ά. ές, αύς Νώς ία. ύα, ώς ---έ-ς ώς ία Όα ς ώς, άα α ά έ ή ύα α 93 / α

100 α - ώς ά ίς αύ ύ. «Δώς έαα αά ς άς» ί Αί. ώς ία, ύα, ώς --ώς ά [] αό (άα) Τ ά ία ώς έα ί έ ς ύς ίς, ή όα α ό αά. Τ ά ς Αάς έ αάς ίς α έ ή. -ά-- ά 94 /

101 ά α ή ά ία αία όα ά ία ί αί αά αί 95 / 115

102 α - ά ώ ά ία Όα αίς ά ά, ίς αό ήαα. άα --ά ώ [] αό (ώα) Τ ώ ία ά ίς ά, ή ααάς ή ή ά. Ο ίς Σαάς ά α ώα έα α α έά. «Τ ώα;» ώ ία Καία. αί ώ- 96 / 116

103 έας ---- αία Ε έας [] αό (έα) αό έα [] αό (ήαα) Τ έα ία ία αή ά, αί ς ός. Τ α ώ αίς αώς ία έα. έ--α αία [] αό (αίς) Η αία ία ία 97 / 117 α

104 α --- αία ---- ί ά αό ία, ί ή ί ας ί ίς α ά α α ά άαα ααή ά. ---αί--α ές [] αό (ές) Η ές ία ία αία έ έα ό ά ς. έ--ς ί [] αό (ής) Όα άς ία ί, αός ώ ή ά έα ά ές ώαός α α αέ. 98 / 117

105 ί έας Η ία ί Μά έ- α ί έ ς, ή ύ ύ. ί -ί-- ής [], ία [] αό (ές, ίς) Εής ία αός έα ό αό α έ α ία έα ό. ---ής έας [] αό (ά) Τ έας ία άα ς ς. Η άα έ αό α έα Ί έ έας. έ-α-ς 99 / 117 α

106 α - έα έ έα [] αό (ές) Η έα ία αί ς αάας ή άα ί. έ-α ής, [], όα [] αό (ές, ός) Εία ής όα άς άα ά έή α ίς α αίς ήαα. ---ής έ [] αό (έα) Τ έ ία ία αί ήα ή έας ός ής έ ά ός ό. 100 / 117

107 έ ί «Τ Πάα ίς Ές έ έ α ά όα αά» ί αάα. ήα έ-- ί [] αό (ής) Η ί ία ία έα ία. Ο Κώας έ ά ί: «Η Ραία έ». Όα έ ής όα ή αύ ής α- - Σή ά ς αές α α έα ό. Υά έα ό ί; Πα ία αά; 101 / α

108 α - ί ώ ό αό, ααί αί ό ά α. έ ώ ί-- ώ, ύα ήα (ία, α ή) Όα ίς ά, ές ία ί α ά έ. Ο Κώας ί ς άς ό έ Ραία. ί, ί ---ώ Πς έ α έα α Ραία; Ψά ς ές ί, ώ 102 / 118

109 όα ή όα [] αό (ός) Η όα ία ία αά, έα έ ή ία αία. Τ ό αάς α έα έ έα ές ός. Σ ία όα ία ία αά Χύ, ς Πααίας ή Αί. -ό-α ή [] αό Ύα αό ά όα έ Εάα α Τία έ- αα ή. Σαάα α ύ. ός ός -ή- 103 / 118 α

110 α - ή ίς ή [] αό (ήα) Τ ή ία έα αά αάς α α ίς α αές ή α ς αά α έα. --ή-- ίς [] αό (ί) Όα ααύα ίς έα ές, έα α ς ί. Έ αό ί ά: «Ααύα ίς». Μό αί α ός έα α ί έα. Η ίς ός ύ ία όα α ό αί 104 / 118

111 ίς άας αό. ές ί--ς άας [], [] αό (άς) Ο άας ία έας - άς αύ α ήαα ύ ά. Σα ία άας ία έας άς ώα α α ό ήα ς άς. -ά--ας - Λέ α αόα. 105 / 118 α

112 α - αύ ί αύ [] αό (αύα) αί αύς [], [] αό (αύ) Εαύς ία άς έ άα ά ήαα. -α----ύ-ς ί [] αό (ής) Όα αίς ί αό ά, άς αό α αό έ ά αός. Ο Κώας άα ό ς Αάς ί α ί- 106 /

113 ί ός έ ά. Τ ή. -ί-- ύα ήα (ήα, α ώ) ί ός [], όα [] αό (ός, ός) Ο ός ία ό ή αία ώ έα ί, έα ό ή ία ία α ά. Σήα ία Μααία ί αύ ό ς ίας ό άα. -ό-ς 107 / 119 α

114 α - ή έ ή [] αό (ές) Η ή ία έας ύς ίας ή έα ύ αί ό αέαή ας. Ο Κώας α ί ήα ή, ός έα αός. --ή έ [] αό (ές) Έ ία ώς ό ύ αία ή έα ές α α α αά ός α α αά. Ο ύς Γάς ή α ά ία έ αή 108 / 119

115 έ ία αά ά ή έ αής ς ίας Καίας. Όα έας άς ά έ, αά α έα ό. Όα έας αής ά έ, ά ό, έα α έα έα. έ-- ία [] αό (ίς) Η ία ία ός ό- Χαί ύα α αύ Θό. --ί-α 109 / 119 α

116 α - έ αύα έ [] αό (ίς) Όα έ έ ί, ά αί ά α- ό ή α ύ α ί. Όα έ έ ής, ής αί ά αό ή α ύ α ί. έ-- αύα ήα (αύα, α αώ) Όα αύα ά ή ά, ίς α α ίς ύ. Ο Κώας αύ αά έ Ί α α ά. ά 110 / 119

117 αύα ---- ί --α-ύ--α ί, ία ήα (ύα, α ί) Όα ίς ά, ίς. Ο ές αώ αί ά ί ύ Μά. Εία ύ ύα. ώ, αί ύ --ί- Α ές α άς έ ή Κώα ά ς ές αός, ή, έ, ααία, αώ, όαα, έα 111 / α

118 α - αής αύ αής [], αύα [] αό (αές, αύς) αύ αός [], [] αό (αί) Εαύς έ ς αάς, ς αύς α ς αές. αύ -α---ός αύ, αύα ήα (αία, α αύ) Όα αύς ά, ίς ώς α ά ά. Ο άας ς αίας αί ία Καία α- αί ά α α έ 112 / 120

119 αύ έ αό. Ήα αής ς, αή άας αί, ς έ αί αόα. -α-ύ- έ [] αό (ής) Όα ά ία έ, ές α ί. Τ ά α ή ί Σαά ήα έ. Δ ί αίς ία. Η έ ία αία ώς, όα ές α ί ά. Η Κία έ ά έ: ή ς αάς ήα 113 / 120 α

120 α - έ έ ύ ή. έ-- ή [] αό (ές) Μία ή ία έα όαα όα ή αό. Ο Κώας ί όα ία ή α α ώα ς Αής. --ή έ [] αό (ώς) Όα ά έ, αάς ά ά. Τα αύα έαα 50 ώ αά έ ία Μααία α ή 42 ώ. 114 / 120

121 έ έα Ο ώς ία ύ ές ό α ό αάς ό, ές αή ή. έ-- έ [] αό (ής) Όα ία έ έα ί, αύα αός ός α ί άα αέα α έ. Μ έ ός αί, άα αό έα άα. έ-- έα [] αό (άς) Έα ία ώς 115 / 120 α

122 α - έα ής ά ία άα. «Πό ία έα ς Εάας;» ώ Ί Κώα. έ-α- ώ α ά, ώα ήα (ία, α ή) Όα άς ά, αίς α έα. Νώς ί αό. Η Αά ά ς αώς ααύ α ί α ώα. --ώ ής [] αό (ές) Ο ής ία έα άα ώ ές α /

123 ής έα ός αό έα ή έα αί. ---ς ής [], ήα [] αό (ές, ής) Ο ής ία άς αά αά έα ί. Εής αό ή όα ία άς έ ς ής. ---ής έα ήα έα 117 / 121 α

124 α - αός αός αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Όα ά ία αό, α ώ αααί ήα ί αή. Ο ίς Αές έ ό ώα ά ίαα ά α - αά ύα, αύ αί α αύ αάα ώα ας. Όα άς ία αός, ία αός. Η ία Μααία ήα αή α ώ Κώα έα ά. -α--ός 118 / 121

125 έα άα έα [] αό (έαα) Τ έα ία έα ό έ α ύα ία α ός α ί α Χύα. έ-α- άα [] αό (αώαα) Α ές αώαα, ές αές ής. Ο ύς Μάς έ έα ά άα. Εία ύ αό- - Τ ί α Χύα. Π έ ία; / 121 α

126 α - άα ά ς ό ό. Όα έα αύ ύ έ- άα, ία ααέ. Όα ία αύα ή έ- άα, ύ ά. -ά--α αώ, αώα ήα (άα, α αώ) Όα αώς ά, άς ό ή ό. Αό ό ά ίαα, ίς Αές ά α αό. ώ, ύ αά -α-ώ- ά [] αό (άα) Τ ά ία έα ό 120 / 121

127 ά αύς ώ ά α ά όα α ά. Τ αό ά έ ά έαα. -ά- α ώα αύς, αά, αύ ί (αί, αές, αά) Όα ά ία αύ, ί ί. Η αία ς Αάς ία ό αά, Κώας ώ έα έ. Τ ααί ά αά ύα. Όα έα αό ία αύ, ύς ύα. αύς -α-ύς - Λέ α αός, αά, 121 / α

128 α - αύς άς αό. αά-αύ άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Όα ά ία ά, ία άα ύ ί ή άα ύ ό. Ο ίς Αές ά α ά ίαα α ί αέ ά άα, αή ύ ί. -ά--ς 122 / 122

129 ής έ ής [], έα [] αό (ές, ές) έ ές [] αό (έ) έ έ, έα ήα (έα, α έ) Όα ές ά, άς ά α α ς α ία ό. Η αάα έ- ς αής ία αές α ί. Όα άς έ, άς ά ή ά α α ς α ία ός ή αός. Ο ές αώ ά ς αύς 123 / 122 α

130 α - έ ύς αί ά άα. Ο ής ία άς έ α άς έ ή. -έ- ία [] αό (ίς) ύς ύς, ύ, ύ ί (ύ, ύς, ύα) Όα ία ύς, ίς α ας ό ές α α άς ό, ές. Η Αά Τ έ ά Πό; Ψά ς ές ύς, ώ, ώ, ά 124 / 122

131 ύς έαας ά όα αό ί ά Πό ύ. άς, αές Τ έ ία. αά Τ έ. αώ, αί -ύ--ς έαας [] αό (έας) Ο έαας ία έα ά ώ άα αά, αά ύ, ία α αά ά όα, ς αός. Ο έαας ά έ. -έ-α-ας α ώα 125 / 122 α

132 α - ά ό ά [] αό (ές) Η ά ία έας ός ός αύς ή άς αός έα ύ. Τ έ ά ς ές ία ά. Η ά ό ία έα ύ αά. -ά έας [] αό (ές) ό ό [] αό 126 /

133 ό έ (όα) Τ ό ά αό α αέ ία άα. Μά αά αά ί αέ άα ς αό. Έ ή έα έα, ί ύ ύ α αό έα ό. --ό-- έ [] αό (έα) Ο Άς Βαίς αύ έα έα έ. Μ έ- 127 / 123 α

134 α - έ Εάα ά ς ές αές. Μές ές α έα α έ ά ή άα. έ-- Εάα [] αό Η Εάα ία ώα ας, ός ό ύ. Έας ία αός έ ααή αό Εάα. Όα ά ία ό, αή Εάα ή ς Ές. Τ ό ία έα αί αό Εάα. Ε-ά-α 128 / 123

135 Έας ί άς ς Εάας Έας [], Εία [] αό (Ές, Είς) Εάα ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Εάα ό [] αό (όα) Εάα ία [] αό (ίς) ί ί ήα (έα, α ί- 129 / 123 α

136 α άς ς Εάας 130 / 124

137 ί ό ) Όα ίς α ί ά, ές ύ ύα α ί. Ο ίας έ α ή Χά ί. Εί ία ό Χά α ή. -ί-α ό [] αό (όα) Τ ό ία ία έ ά α α ά αώς. Η ία ί Μά έ- α ό αά ς ίς α α αή ώα. -ό / 123 α

138 α - ός ύα ός [] αό (ί) Όα άς ά ό, ία άς α ά αό όα ό, έ ά έ. Ο Κώας έα ααέ ά έα ό ές ές. --ός ύα ήα (ύα, α ώ) Όα ύα ά, ύς ς ία ίς α ς α ά ά α α ώ. Η Αά ύα Κώα α έ όα α ά ς. Όα ύα ά 132 /

139 ύα ί ά, ίς α α ά. Όα αί αές, Αά ύα Ραία Εέ. Όα ές ύ ά, ύα. --ύ--α ύ [] αό ύα ί, ία ήα (όα, α ί) Όα ίς ά, αής α ά ή α ά ά. Ο ύς Μάς ά ά όα ς αής 133 / 125 α

140 α - ί ό α α ί α αά α ά. ό --ί- ό [] αό (όα) Τ ό ία ά ία ό ας α ας αή α ά ή α ά ά. Η Κία ή έα ό ά ς. Έα έ ί έ α ς έ ό. ί -ό / 125

141 όα ές όα [] αό (ύαα) ές ό [] αό (όα) ές ές [], [] αό (έ) Ο ές ία άς αά α ά άαα. Ο αάς ία έας ές ύ. Αά ύα αό ς αός α α ά ό. Τ όα ία όα α άαα ά έας έ- ς. Όα άς ό, αάς α ά άς 135 / 125 α

142 α - ές αί ύαα. ός έ--ς ός α ς ία «Πή ί ός αααώ» ί αάα Κώα α Αά. ά ί -ός αί, αία ήα (άα, α αί) Η Χά ί α αία ά ς ία ά. Παά ά ς ία ά. ααία ά -α-ί- 136 / 125

143 Βά. 3966/2011 α αά ία Δύ, Γαί, Λί, ΕΠΑ.Λ. α ΕΠΑ.Σ. ώα αό ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ α αέα ά α Δόα Σία. Τα ία ί α αία ς ώ, όα έ ά ά ία ό έ «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩ- ΛΗΣΗΣ». Κά αί αία ς ώ α έ ααά έ ία ί α ααάς ώα ύα ς αάς ά 7 Νό 1129 ς 15/21 Μαί 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α).

144 Ααύα ααααή ή ήας αύ ί, αύα αό αώαα (copyright), ή ή αή ή, ίς αή άα Υί Παίας α Θά, Πύ α Αύ /ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

145

146

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η ΑΦ Ω 25.09.2015 Α Ω ΑΗ Α Η ΩΗ ΑΗ Κίς αι Κύιοι οοί, έ α σας σαώ αι α σας θώ αή ιία αι αή ύα σο ύσοο έο ο έ οσά σας. Ο αθέας ισά αά αι όοι αί αούασ α ιήσο σήι αι ισοσύ ο ας έι ο ιός αός ια ύ φοά έσα σ οώ

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270 599 Α & Α Ω Α Α. 806 172 897 198-91 599 Α & Α Ω Α Α. 508 76 535 128-27 599 Α & Α Ω Α Α. 749 163 848 154-99 599 Α & Α Ω Α Α... 542 79 599 Α & Α Ω Α Α. 419 320 99 601 Α & Α Ω /. 614 127 648 129-34 601 Α

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Γλαηηδεά Άζΰ ίλα. 1. δ αΰωΰά Σα ΰθω Ϊ ηαμ δαθτ ηα α

Γλαηηδεά Άζΰ ίλα. 1. δ αΰωΰά Σα ΰθω Ϊ ηαμ δαθτ ηα α ΗΙΗ ΗΟΑΙΑ ΑΙΗΙΟ ΗΗ Εφαοα Μαα όηαμ Γρα Άερα αυαο Χώρο Μαα Καφε α Επ α εχοογα ώ TETY Εφαρα αα θσβα ΙΙ: Γλαηηδεά Άζΰίλα Ύζβ: αυα α ααα, αα αυ, α πα, ααα α π, πυ α υ Δαυαοί χρο α δααα. δαΰωΰά Σα ΰθωΪ ηαμ δαθτηαα

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0003-02.indb 1 29/1/2013 12:09:51 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV σά α,

13SYMV σά α, 1 ΗΗ ΗΑΑ ΑΑΑ Η Α 13SYMV001770079 σάα, 2013-12-09 12-11-2013 Α..: 19287 ΑΗ ΑΑΗ ΗΩ ια ιή οσήιη ια η ΩΑΗ Ω Η Α, Ω Ω Α Ω Ω Α ΑΑΑ ΑΧΗ: Η Α ΑΑΧ: Η. ΗΧΑ & Α.. 2 ΑΗ ΑΑΗ ΗΩ σάα, σήα 12 οβίο ο έος 013, έα ί, σα

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Template part_a 13PROC ς :

Template part_a 13PROC ς : Template part_a 13PROC001487709 2013-05-30 σ ς ς σ Έ σς ς σ ς σς σ ς σ : ϋσς: 2., ς : ς σ σς: ς ς η ση σ Ηη σς ση η ης : 13/05/2013. Ηη σς σ ησω σω: 22/05/2013 ω σης Ο ς σ: 25/07/2013 ς : 327707 σ Έ «σς

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα