ΑΠΟΥΑΕΙ ΕΝΣΑΞΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΥΑΕΙ ΕΝΣΑΞΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΥΑΕΙ ΕΝΣΑΞΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΡΑΗ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ». Στουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηονται τα κουπόνια, για τα οποία ζχουν εκδοκεί αποφάςεισ ζνταξθσ χρθματοδότθςθσ ανά περιφζρεια, δθλαδι τισ 8 περιφζρειεσ του ςτόχου 1 (Αν. Μακεδονία-Θράκθ, Θεςςαλία, Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Κριτθ, Ιόν. Νθςιά, Πελοπόννθςοσ, Δ. Ελλάδα) που χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και τισ 5 Περιφζρειεσ μεταβατικισ ςτιριξθσ (Αττικι, Κ. Μακεδονία, Δ. Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νιςων Νοτίου Αιγαίου) που χρθματοδοτοφνται από Περιφερειακά Επιχειρθςιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). 1. Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ)», περιφέρειεσ του ςτόχου 1 (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεςςαλία, Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νηςιά, Πελοπόννηςοσ, Δ. Ελλάδα), χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΗΑ ΣΗΑΚΗΡΖ Α.Δ. ΑΒΓΟ ΑΒΔΔ ΗΑΧΝ Α.Δ. ΜΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΤΛΗΑΝΖ ΣΔΛΗΝΑ ΣΗΑΝΣΟΤ ΔΣΑΗΡΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔΣΔΑΘ) , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010 SANDU EUGEN SILVIAN ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010

2 Η. ΑΠΗΡΣΑΚΖ Κ. ΒΡΟΝΣΑΚΖ Ο.Δ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ , 02/9/2010 ΠΑΣΡΑΨΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΤΦΑΜΑΣΧΝ ΖΛΗΑ ΜΑΝΣΕΑΒΡΑΚΟ Α.ΒΑΡΛΑΜΟ- Γ.ΔΗΡΑΓΑΚΖ ΟΔ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΑΛΑΗΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ) ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010 BLUEDEV Δηαιπεέα ΠεπιοπιζμΫνηρ Δςθύνηρ ΗΟΝΗΟ , 02/9/2010 Ανδπεόποςλορ ΑνδπΫαρ ΑΘΖΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ Σηρ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ, ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΓΝΧΖ , 10/9/2010 ΗΜΠΡΑΜ ΟΚΗΑΝ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΟΚΣΧ Α.Δ. ΠΑΣΡΧΝ , 10/9/2010 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΑΥΑΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ , 10/9/2010 Η.ΚΑΡΑΜΟΤΣΟ- Γ.ΝΣΑΝΗΚΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΓΔΧΝΑΣ Δ.Π.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΣΗΝΗΑ ΚΧΝ/ΝΟΤ ΜΑΡΗΑ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ , 10/9/2010 ΚΔΓΑΠ Α.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΑΦΟΗ ΣΑΜΑΣΑΚΖ ΟΔ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ , 10/9/2010

3 «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΑΦΟΗ ΧΣ.ΡΗΕΟΤ ΟΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΠΖΛΗΟ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΖ ΜΑΓΝΖΗΑ Α.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΚΑΛΟΡΟΓΗΑΝΝΖ Ν ΒΑΗΟ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΑΛ.ΕΗΑΚΑ-ΔΛ.ΕΗΑΚΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 Α. ΦΑΟΤΛΑ-Γ.ΝΣΟΤΦΑ & ΗΑ ΟΔ ΦΑΓΔΗΑ ΟΗΥΑΛΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ AE Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΑ , 10/9/2010 ΜΠΑΞΔΒΑΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΦΟΗ ΠΑΠΠΑ ΑΔ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΘ. ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ.) ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/2010 DYNAMIC FOODS A.E. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΑ , 10/9/2010 Α.ΦΟΗ ΚΟΤΣΟΤΚΟΤ Ο.Δ Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΑ , 10/9/2010 ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΠΑ & ΗΑ ΟΔ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ , 10/9/2010 ΚΧΝ/ΝΟ ΠΑΥΑΛΖ - ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΥΑΛΖ Ο.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΑΚΗΡΗΓΖ & ΗΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΑΓΡΟΚΣΖΜΑ ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010

4 Δ.Π.Δ. ΘΤΡΑΣΡΟΝ ΔΠΔ ΠΑΣΡΧΝ , 2/11/2010 OSTRACON Δ.Π.Δ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ , 2/11/2010 ΑναλογικΪ ΟλοκληπωμΫνα ΖλεκηπονικΪ ςζηάμαηα Α.Δ. ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΘΗΝΚ ΗΛΗΚΟΝ ΔΠΔ ΠΑΣΡΧΝ , 2/11/2010 ΠΑΣΡΧΝ , 2/11/2010 VET HELLAS Α.Δ.Β.Δ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΑΦΟΗ Δ. ΓΡΑΒΑΛΟΤ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΚΟΤΜΑΝΑΚΟ ΠΔΣΡΟ ΠΑΣΡΧΝ , 2/11/2010 ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ , 2/11/2010 Η. & Γ. ΚΡΑΝΗΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΘ.ΚΧΣΔΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΛΑΜΑΣΑ , 2/11/2010 Υ. ΚΟΠΑΝΟ - Υ. ΧΜΑΡΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΠΔΓΗΑΓΗΣΖ ΜΑΝΟΤΟ ΚΡΖΣΖ , 2/11/2010 ΡΑΝΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΚΑΡΔΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΒΔΔ ΗΣΔ/ΔΗΥΖΜΤΘ , 2/11/2010 Κ. ΣΕΗΣΕΗΓΖ THERMOGLASS ΔΠΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΑΦΟΗ Π ΥΡΖΣΟΤ ΟΔ ΥΗΧΣΗΚΟ ΚΔΛΛΑΡΗ - ΚΧΝΣΑΝΣΟΤΛΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΔΓΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ.) ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΣΑΣ Α.Δ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ.) , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/2010

5 ΓΖΜΖΣΡΗΟ Π. ΠΑΛΑΚΑ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ Γ.Α. ΝΟΤΗΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΔΞΑΡΥΟ Α.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΜΠΟΤΥΛΑΡΗΧΣΖ Α.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΥΧΣΟ Α.Β.Δ.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ DREAM ΑΒΔΔ ΔΣΑΚΔΗ ΑΔ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΧΣΑ Α.Β.Δ.Δ. GOLDEN HELIX ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΣΗΚΖ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ, ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Α.Δ. ΜΑΜΜΖ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ ΔΔ ΔΝΧΖ ΠΟΣΟΠΟΗΧΝ ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ ΜΟΤΥΑΚΖ ΑΛ. - ΣΡΗΓΑΕΖ ΑΓ. Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΠΑΣΡΧΝ ΗΟΝΗΟ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΚΣΔ-ΑΜΘ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΔΦΔΡΗΑΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ ΓΗΧΣΖ ΑΦΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΠΡΟΗΟΝΣΑ Α.Β.Δ.Δ..Κ.ΔΤΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΎΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΉ ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Π. ΓΔΡΟΓΗΑΝΝΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΑΘΑΝ. ΚΟΝΣΤΛΟΠΟΤΛΟ ΑΒΔΔ ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ

6 Θ. & Γ. ΣΗΣΟΤΡΑ ΤΗΟΗ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΑΦΟΗ Γ. ΑΒΡΑΜΟΤΛΖ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Ζλέαρ Νηελάρ ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ , FIVESTAR A.E. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ , HOME LINE E.Π.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , Η. ΑΒΒΟΓΛΟΤ Π. ΣΗΒΟΛΑ ΠΑΣΡΧΝ , ΡΗΕΟ ΑΠΟΣ. & ΗΑ ΔΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , Next Step ΑνΪπηςξη και ΟπγΪνωζη Δπισειπάζεων Δ.Π.Δ. ΠΤΡΟ ΝΗΚΟΛΗΣΑ Α.Δ. ΦΤΓΔΗΑ ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΑΝΔΣΖ & ΗΑ ΟΔ ΑΦΟΗ ΝΗΚΟΤ-ΑΦΟΗ ΗΧΥΟΤ & ΗΑ ΟΔ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Δ.Μ.Π Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , , , , ΣΕΔΚΟ ΛΔΧΝΗΓΑ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΜΠΑΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΕΑΦΔΗΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΠΑΣΡΧΝ , ΛΗΑΚΟΤ ΒΗΣΑΛΗΝΑ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΑΦΟΗ Υ. ΚΑΚΑΝΖ Ο.Δ. ΠΑΣΡΧΝ , ΚΑΛΣΟΤΓΑ ΗΧΑΝ.& ΑΝΓΡΔΑ ΟΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , Υ.&Π. ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ Ο.Δ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΑΦΟΗ ΒΑΓΓΔΛΟΚΧΣΑ ΔΠΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΚΑΡΦΟΒΔΛΟΝΟΠΟΗΗΑ ΘΑΡΡΟ ΑΔ ΑΦΟΗ ΣΕΗΟΤΜΑΚΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΛΑΣΧΝ ΚΑΗ ΟΡΔΚΣΗΚΧΝ Α.Π.Θ , ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ ,

7 Advanced Energy Technologies Δ.Κ.Δ.Σ.Α , ΝΣΗΚΑ ΗΟΛΗΔΡ ΓΚΛΑ Α.Δ ΠΑΝ. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ , ΔΝΒΗΟ Δ.Π.Δ. ΠΑΝ. ΠΑΣΡΧΝ , ΚΟΚΚΗΝΟ ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΑΝ. ΠΑΣΡΧΝ , ΠΑΛΖΟ ΑΝΣΧΝΖ & ΓΗΑΝΝΖ Ο.Δ. ΚΔΣΔΑΘ , DOMAINE GLINAVOS S.A. ΠΑΝ. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ , Κ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ & ΗΑ Δ.Δ. ΚΑΛΦΑ ΦΧΣΗΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΗΧΑΝΝΖ ΥΟΤΝΣΑΛΑ ΑΒΔΔ Α.Π.Θ , Κ.Σ.Δ. ΘΔΑΛΗΑ , Κ.Α.Π.Δ , Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Μακεδονίασ - Θράκησ, Περιφέρεια μετάβαςησ: Κ. Μακεδονία, χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ Γεώπγιορ Κ. Νικολαΐδηρ ΔΛΗΝΟ Α.Δ ΣΡΑΣΔΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010

8 ΖΛΗΑΓΖ ΚΧΝ. ΘΔΟΓΧΡΟ Α.Π.Θ , 02/9/2010 ΔΛΒΗΟΘΔΡΜ Ν. ΜΠΟΤΦΟ Δ.Μ.Π , 02/9/2010 Λ.ΚΑΛΣΗΓΖ & ΗΑ ΟΔ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ.) , 02/9/2010 ΦΛΧΡΟ Η. ΓΖΜΖΣΡΗΟ Α.Π.Θ , 02/9/2010 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΓΡΑΝΧΝ ΑΔ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ , 02/9/2010 ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΗΓΑΗΟΤ , 02/9/2010 ΤΗΟΗ ΜΗΥΑΖΛ ΠΑΣΗΑΒΟΤΡΑ Ο.Δ m.technology A.E. ΠΑΥΟ ΑΔΒΔ ΚΡΤΣΑΛΛΑ ΚΑΘΡΔΠΣΔ M-TEAM ΔΠΔ ΚΑΣΗΑΒΟ ΑΛΔΞΔΝΓΡΟ & ΗΑ ΔΔ TZIKAS ASTERIOS ΑΝΣΧΝΖ ΣΑΜΑΣΖ ΑΒΔΔ - ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΝΖΜΑΣΧΝ ΜΟΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ, , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 10/9/ , 10/9/2010 ΚΔΥΑΓΗΑ Β. & Λ. Ο.Δ Σ.Δ.Η. ΔΡΡΧΝ , 10/9/2010 ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΜΟΝ. ΔΠΔ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ , 10/9/2010

9 MANOSPACK ABEE ΑΛΦΑ ΤΣΔΜ Α.Δ. ΗΑΣΡΟ Α.Δ. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΟΓΟ ΑΔ C.B.S S.A. ΔΤΦΤΔΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΘΔΡΜΟΚΟΗΣΗΓΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ. HATEC (ΥΪηεκ) ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ ATLANTIS ENGINEERING A.E. ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΟΝ.ΔΠΔ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ, ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ, ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΓΝΧΖ, , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/2010 ΣΡΑΚΑΛΖ ΘΟΓΧΡΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ Σ.Δ.Η. ΔΡΡΧΝ , 10/9/2010 PANAROMA ΔΠΔ ΑΛΦΑ ΜΔΝΣΧΡ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ ΔΠΔ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , 2/11/ , 2/11/2010

10 ΑΦΟΗ Γ. κ Γ. ΡΟΨΓΖ ΟΔ ΓΔΧΡΓΗΟ ΟΤΓΡΗΝΖ Ο.Δ. ΣΑΤΡΟ ΛΑΓΑ & ΗΑ ΔΔ ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΜΠΟΤΗΟΤ ΑΘΑΝ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΔΚΟΒΗΣΖ ΑΦΟΗ ΟΔ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Α.Δ ΑΒΒΑ ΣΟΤΑΝΣΕΟΓΛΟΤ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΘΔΑΛΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΣΑΣ Α.Δ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/2010 ΝΣΡΑΥΑ Π. - ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ Θ. Ο.Δ. ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔ ΓΑΕΔΛΗΓΟΤ ΑΓΑΘΖ ζςζ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ Α.Π.Θ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔ/ΚΖ Δ.Μ.Π , , , ΣΟΤΚΝΗΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Α.Π.Θ , ΝΔΣ ΑΔ Α.Π.Θ , ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ A.E. Α.Π.Θ , ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΚΑΛΧΓΗΑ ΑΔ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔ/ΚΖ ,

11 ΘΑΛΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Πούλιορ Γημάηπιορ Δπεξεπγαζέα ΔλιΪρ Α.Π.Θ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ , , ΚΤΚΔ ΔΛΛΑ ΑΔ Α.Π.Θ , NATURE A.B.E.E. ΠΑΝ. ΘΔΑΛΗΑ , ΓΑΡΣΖ ΓΖΜΖΣΡΑ Α.Π.Θ , ΥΟΤΡΗΓΟΤ ΚΑΡΟΛΗΝΑ ΣΟΤ ΑΝΑΣ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔ/ΚΖ , ΠΑΝΣΟΤΓΖ ΧΣΖΡΗΟ & ΗΑ ΟΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΣΑΤΡΟ ΦΟΝΓΤΛΑ ΔΜΠ , ΣΗΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΘΗΑΓΔ , ΥΑΝΔΤΜΠΗ ΠΤΡΟ ΚΟΤΣΟΤΡΗΓΖ ΔΠΔ ΚΔΣΔΑΘ , Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Μακεδονίασ - Θράκησ, Περιφέρεια μετάβαςησ: Δ. Μακεδονία, χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΔ ΚΟΤΖ ΗΧΑΝΝΖ &ΗΑ Ο.Δ. ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ.) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ , 02/9/ , 02/9/2010 ΛΑΦΑΕΑΝΗΓΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010 ART WOOD ΑΡΣΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010

12 Θ. ΚΧΣΣΑ -. ΑΜΑΡΑ Ο.Δ. ΣΗΡΗΑΚΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΒΔΣΔ ΣΔΡΓΗΟ ΛΑΣΗΟ & ΗΑ ΟΔ ΣΔΗ Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ , ΔΜΠ , ΚΔΣΔΑΘ , ΑΦΟΗ ΟΡΣΟΤΛΗΓΖ Ο.Δ. ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΕΤΜΑΡΗΚΑ ΒΟΗΟΤ "ΠΔΛΚΑ" ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ , Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ τερεάσ Ελλάδασ - Ηπείρου, Περιφέρεια μετάβαςησ: τερεά Ελλάδα, χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ Α. ΒΑΗΛΑΗΝΑ ΜελΫηερ ΚαηαζκεςΫρ Ξύλος ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010 ΚΑΡΑΜΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΔΒΔ Γ.ΚΧΣΑΚΖ & ΤΗΟ ΟΔ ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ (Α.Π.Θ.) ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΔΣΑΗΡΗΑ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010 Miyama ύνθεηα ΤλικΪ ΑΔΒΔ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ , 02/9/2010 Δ.ΣΡΔΜΜΔΝΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010

13 ΑΦΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΒΔΣΛΔ ΔΤΡΟΚΛΤΓΧΝ Δ.Π.Δ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘΗΑΓΔ) , 02/9/ , 02/9/2010 ΔΡΓΑΦΑΛΣ Δ.Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ /11/2010 ATALANTA PLAST Α.Δ.Β.Δ. Δ.Μ.Π , ΗΧΑΝΝΖ ΓΚΑΝΣΕΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΑΓΟΤΡΕΔΝΗΣΕΗΓΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΔΗΓΧΝ IΝΝΟΒΗΕΗΟΝ ΣΔΥΝΟΒΛΑΣΟ ΔΠΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Δ.Μ.Π ΠΑΝ. ΘΔΑΛΗΑ , , , ΔΒΑΣΟΤ ΠΑΝ. ΞΔΝΗΑ ΔΚΔΠΤ Α.Δ , Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Αττικήσ, Περιφέρεια μετάβαςησ: Αττική, χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ ΜΟΗΡΧΣΟ Γ. ΝΗΚΑ Υ. ΟΔ Π. ΣΕΔΛΛΟ-.ΝΣΔΓΗΑΝΝΑΚΖ ΟΔ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΚΑΗ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ , 02/9/ , 02/9/2010 NANOPHOS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010

14 & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΑΥΟ Π. ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΡΟΖΓΜΔΝΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔ Infoproject Πληποθοπικά Α.Δ. ςζηάμαηα Ζλεκηπονικού Δπισειπεέν - EBS ΔΠΔ ΑΦΟΗ Γ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΗ ΟΔ ΜΟΗΟΝ ΔΛΛΑ ΔΠΔ Εαθειπόποςλορ Γαλανόποςλορ Ο.Δ. Γεωδά Ανώνςμορ Δηαιπεέα Δπεξεπγαζέαρ Φςηικών Πποϊόνηων BIOMAGNETIC SOLUTIONS ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΣΑΣ Α.Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010 MOBILE MEDIA ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ , 02/9/2010

15 ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ Γ. ΓΟΤΣΟΤΡΗΓΖ & Η. ΡΑΠΣΖ Ο.Δ. Κ. ΓΔΛΑΚΟΤΡΗΓΖ & ΗΑ ΟΔ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΓΟΤΝΖ ΔΠΔ ΚΤΡΗΑΚΟ ΓΟΤΛΟ & ΗΑ Δ.Δ. TWIN NET ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΟΝ/ΠΖ ΔΠΔ ΑΗΜΠΔΡ ΑΔ - ΑνΪπηςξη ΟλοκληπωμΫνων Λύζεων Ζλεκηπονικού Δμποπέος ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010 ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΠΔΗΡΑΗΑ , 02/9/2010 ΜΠΟΛΟΤΓΑΚΖ ΠΑΝΣ. ΜΗΥΑΖΛ ΠΔΗΡΑΗΑ , 02/9/2010 Θ.ΜΑΛΣΔΕΟ-Η.ΠΗΚΟΤΝΖ Ο.Δ. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) , 10/9/2010 Η. ΛΗΟΛΖ και ΗΑ ΟΔ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ , 10/9/2010 ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΦΖΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ , 10/9/2010

16 ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΓΔΧΡΓΗΑΚΑΚΖ ΠΔΣΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ , 10/9/2010 ΔΛΗΥΡΧΜ ΑΔΒΔ ΔΜΜ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΑΚΖ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» , 10/9/ , 10/9/2010 Μ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΜΗΑ , 10/9/2010 ΒΗΟΜΟΡ ΑΒΔΣΔ Παναγιώηηρ Κ. Παπακωνζηανηένος Ρεηεϊλ-Λινκ Α.Δ. ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/2010 ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑΚΖ ΑΗΓΑΗΟΤ , 10/9/2010 PRIME LASER TECHNOLOGY ΖΛΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ -ΘΔΡΜΑΝΖ Α.Β.Δ.Δ. Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ , 10/9/2010 ΜΑΤΡΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ ΑΗΓΑΗΟΤ , 10/9/2010 ειζακηρ ΗωΪννηρ & ΗΑ ΔΔ ΠΑΣΡΧΝ , 10/9/2010 ΑλΫξανδπορ ΜαςπομμΪηηρ CALSTA WORK WEAR S.A. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΛΧΣΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ , 10/9/ , 10/9/2010 ΝΗΚΟΛΑΟ & ΜΑΡΗΝΟ ΛΗΒΑΝΟ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ , 10/9/2010 ORASYS ID AE ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ , 10/9/2010 ΕΑΓΟΡΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ , 10/9/2010

17 Δ.ΕΑΓΟΡΑΚΖ - Γ.ΜΟΤΡΗΚΖ ΟΔ ΦΟΡΜΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΗ ΚΑΦΧΝ ΔΠΔ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΔΧΓΟΜΧΝ ΑΔ INFOMAP AE ςζηάμαηα Πληποθοπικάρ Θ.ΡΑΒΑΝΖ ΑΒΔΔ Chemical Safety International ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΡ. ΚΟΣΡΧΝΖ & ΗΑ ΟΔ Β.& Γ. ΜΑΔΛΟ ΟΔ ΚΟΕΑΝΗΣΟΤ Δ. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΛΧΣΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ «ΑΘΖΝΑ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 1/11/ , 1/11/ , 1/11/2010

18 ΚΔΠΛΔΡ ΦΑΗΝΑΝΗΑΛ ΡΗΔΡΣ ΑΗΓΑΗΟΤ , 1/11/2010 ΜΑΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ & ΗΑ ΟΔ ΓΡΑΦΑ ΑΒΔΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΑΡΖ ΔΠΔ ΘΧΜΑ ΓΔΧΡΓΑ ΑΒΔΔ ΔΛΚΔΓΔ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΔ , 1/11/ , 1/11/ , 1/11/ , 1/11/2010 ΚΗΑΝΑΚΖ ΚΧΝ. ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ , 1/11/2010 ΑΘΖΝΑΗΑ - Μ. ΚΑΡΑΜΗΥΑΛΖ ΑΒΔΔ , 1/11/2010 QUANTOS ΜΔΛΔΣΔ- ΣΑΣΗΣΗΚΑ- ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΗΓΑΗΟΤ , 1/11/2010 ABOLIN ΑΦΟΗ ΠΔΡΓΗΚΖ ΟΔ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ , 1/11/2010 TS CONSULTING ΔΠΔ ΚΡΖΣΖ , 1/11/2010 ΠΤΡΟΓΔΝΔΗ Α.Β.Δ.Δ. ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ , 1/11/2010

19 ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ Ο.Δ ΑΗΓΑΗΟΤ , 1/11/2010 ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΓΗΑΛΖ Α.Δ.Β.Δ , 1/11/2010 HYPERSYSTSMS ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ , ΣΔΦΑΝΗΓΖ Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ , ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΜΟΤΖΛ & ΗΑ Δ.Δ. NOVAGRICA HELLAS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ & ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ UNIPLAN ΑΝΧΝΤΜΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Δ.Δ. Σ.Δ.Η ΑΘΖΝΑ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ Δ.Μ.Π Δ.Μ.Π , , , , ΓΔΡΑΗΜΟ ΜΠΔΡΣΑΚΖ Σ.Δ.Η. ΜΔΟΛΟΓΗΟΤ , IMAGENET ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. ΛΑΜΠΡΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΤΗΟ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Δ.Μ.Π , , ΜΑΡΗΑ ΓΖΜ. ΥΛΧΜΟΤΓΖ Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ , RODAXAGRO ΔΠΔ ΠΑΣΡΧΝ , ΑΦΟΗ ΠΡΟΦΖΣΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΖ , ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΚΟΤΗΓΖ Σ.Δ.Η. ΜΔΟΛΟΓΗΟΤ , ΒΟΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ ΑΦΟΗ ΟΔ Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ , ΑΛΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ Α.Δ. Δ.Μ.Π , TROPICAL A.E.B.E. Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ,

20 ΔΤΘΤΜΗΟ Γ. ΜΠΗΣΔΚΟ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ , ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΛΗΜΠΑ & ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΠΡΗΛΖ ΝΟΤΗΑ Ο.Δ. ΑΗΓΑΗΟΤ , ΥΑΡΗΣΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ Ο.Π.Α , ΧΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡ. ΚΟΚΚΟ Σ.Δ.Η. ΜΔΟΛΟΓΗΟΤ , ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΡΗΣΑΚΟΠΟΤΛΟ Γέκηςο για ηην Αειθοπέα και ηη Βιολογικά Γεωπγέα ΔΣΑΚΔΗ , Δ.Κ.Δ.ΦΔ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ , ATTICOM Η.Π.Τ.Π./ Δ.Κ. "ΑΘΖΝΑ" , ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Θ. ΑΒΔΔ ΔΣΑΚΔΗ , ηαμϊηιορ ΓιολΫηηαρ, Φςζικόρ-Μελεηηηάρ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ , ΜΟΤΕΑΚΗΣΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΗΟΝΗΟ , ΓΔΜΗΡΣΕΟΓΛΟΤ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΒΔΣΔ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΧΝ , ΔΠΗΓΝΧΗ ΔΠΔ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ , MEDEXIS AEBE ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ ΝΔΟ ΛΑΜΠ Α.Δ. Α,ΦΗΛΟΚΧΣΑ & ΗΑ Δ.Δ. ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ , , , , ΛΗΒΗΔΡΑΣΟ ΑΝΣΧΝΖ ΠΑΝ. ΑΗΓΑΗΟΤ , INNORA ΠΡΟΖΓΜΔΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ Μ. ΔΠΔ ΜΠΡΗΣΕ ΗΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΚΔΣΔΑΘ , Δ.ΜΠ ,

21 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΠΗΚΟ-ΜΑΡΑΓΓΖ ΟΔ Δ.ΜΠ , ΠΔΗΡΑΗΚΖ ΜΗΚΡΟΕΤΘΟΠΟΗΗΑ ΑΔ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ , ΗΟΝΗΑ LABS ΑΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΔ - ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΗ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ , Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Κρήτησ και Νήςων Αιγαίου, Περιφέρεια μετάβαςησ: Νήςοι Ν. Αιγαίου, χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ DIGICULT ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΗΓΑΗΟΤ , 02/9/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα κουπόνια, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα κουπόνια, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα κουπόνια, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ "ΑΘΗΝΑ" "ΑΘΗΝΑ" (ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ) ΕΥ & ΕΦΑΡ. ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυµία Επιχείρησης. Υποβληθείσες Προτάσεις Page 1 of 12

Επωνυµία Επιχείρησης. Υποβληθείσες Προτάσεις Page 1 of 12 1 ICT-000008 2 ICT-000011 3 ICT-000058 4 ICT-000109 5 ICT-000112 6 ICT-000120 7 ICT-000135 8 ICT-000136 9 ICT-000144 10 ICT-000181 11 ICT-000196 12 ICT-000212 13 ICT-000234 14 ICT-000265 15 ICT-000309

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 1 ICT-000008 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ Computer Technologies 427.885,80 2 ICT-000011 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση BYTEMOBILE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Αττικής, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, Μακεδονίας Θράκης Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων επανεξέτασης που

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΟΥΚΙΔΗΣ Κοινωνικο-Οικονομική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Εργασία στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010) Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 7Η ΕΒΑ A S ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ACTION CAMP ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ADVANCED ENERGY TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ ΥΛ ΚΑΙ ΠΡ ΑΝΑΝ ΠΗΓ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

3 STARS SPORTS - ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ 3stars@3stars.gr 3SK - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ANDITION - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ FOOD & WINE - COFFEE & SPIRITS

3 STARS SPORTS - ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ 3stars@3stars.gr 3SK - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ANDITION - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ FOOD & WINE - COFFEE & SPIRITS 2ND FLOOR sales@2ndfloor.gr 3 STARS SPORTS - ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ 3stars@3stars.gr 3SK - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ACOU ACOUSTICS ENGINEERING-Σ.ΨΑΡΡΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ info@3sk.gr acou@otenet.gr ALFA LAMDA A. E. ALPINE

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) 2020 ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΤΡ-23830) 2009 53.377 ΕΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ...

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ... 2 ... 4... 4... 6... 9... 9... 9... 10... 11... 12... 12... 16... 18... 20... 22... 22... 25... 25... 25... 27... 27... 28... 30... 32... 34... 36... 43... 51... 54... 54... 55 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα