ΑΠΟΥΑΕΙ ΕΝΣΑΞΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΥΑΕΙ ΕΝΣΑΞΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΥΑΕΙ ΕΝΣΑΞΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΡΑΗ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ». Στουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηονται τα κουπόνια, για τα οποία ζχουν εκδοκεί αποφάςεισ ζνταξθσ χρθματοδότθςθσ ανά περιφζρεια, δθλαδι τισ 8 περιφζρειεσ του ςτόχου 1 (Αν. Μακεδονία-Θράκθ, Θεςςαλία, Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Κριτθ, Ιόν. Νθςιά, Πελοπόννθςοσ, Δ. Ελλάδα) που χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και τισ 5 Περιφζρειεσ μεταβατικισ ςτιριξθσ (Αττικι, Κ. Μακεδονία, Δ. Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νιςων Νοτίου Αιγαίου) που χρθματοδοτοφνται από Περιφερειακά Επιχειρθςιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). 1. Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ)», περιφέρειεσ του ςτόχου 1 (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεςςαλία, Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νηςιά, Πελοπόννηςοσ, Δ. Ελλάδα), χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΗΑ ΣΗΑΚΗΡΖ Α.Δ. ΑΒΓΟ ΑΒΔΔ ΗΑΧΝ Α.Δ. ΜΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΤΛΗΑΝΖ ΣΔΛΗΝΑ ΣΗΑΝΣΟΤ ΔΣΑΗΡΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔΣΔΑΘ) , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010 SANDU EUGEN SILVIAN ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010

2 Η. ΑΠΗΡΣΑΚΖ Κ. ΒΡΟΝΣΑΚΖ Ο.Δ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ , 02/9/2010 ΠΑΣΡΑΨΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΤΦΑΜΑΣΧΝ ΖΛΗΑ ΜΑΝΣΕΑΒΡΑΚΟ Α.ΒΑΡΛΑΜΟ- Γ.ΔΗΡΑΓΑΚΖ ΟΔ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΑΛΑΗΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ) ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010 BLUEDEV Δηαιπεέα ΠεπιοπιζμΫνηρ Δςθύνηρ ΗΟΝΗΟ , 02/9/2010 Ανδπεόποςλορ ΑνδπΫαρ ΑΘΖΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ Σηρ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ, ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΓΝΧΖ , 10/9/2010 ΗΜΠΡΑΜ ΟΚΗΑΝ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΟΚΣΧ Α.Δ. ΠΑΣΡΧΝ , 10/9/2010 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΑΥΑΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ , 10/9/2010 Η.ΚΑΡΑΜΟΤΣΟ- Γ.ΝΣΑΝΗΚΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΓΔΧΝΑΣ Δ.Π.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΣΗΝΗΑ ΚΧΝ/ΝΟΤ ΜΑΡΗΑ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ , 10/9/2010 ΚΔΓΑΠ Α.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΑΦΟΗ ΣΑΜΑΣΑΚΖ ΟΔ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ , 10/9/2010

3 «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΑΦΟΗ ΧΣ.ΡΗΕΟΤ ΟΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΠΖΛΗΟ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΖ ΜΑΓΝΖΗΑ Α.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΚΑΛΟΡΟΓΗΑΝΝΖ Ν ΒΑΗΟ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΑΛ.ΕΗΑΚΑ-ΔΛ.ΕΗΑΚΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 Α. ΦΑΟΤΛΑ-Γ.ΝΣΟΤΦΑ & ΗΑ ΟΔ ΦΑΓΔΗΑ ΟΗΥΑΛΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ AE Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΑ , 10/9/2010 ΜΠΑΞΔΒΑΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΦΟΗ ΠΑΠΠΑ ΑΔ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΘ. ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ.) ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/2010 DYNAMIC FOODS A.E. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 10/9/2010 ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΑ , 10/9/2010 Α.ΦΟΗ ΚΟΤΣΟΤΚΟΤ Ο.Δ Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΑ , 10/9/2010 ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΠΑ & ΗΑ ΟΔ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ , 10/9/2010 ΚΧΝ/ΝΟ ΠΑΥΑΛΖ - ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΥΑΛΖ Ο.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΑΚΗΡΗΓΖ & ΗΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΑΓΡΟΚΣΖΜΑ ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010

4 Δ.Π.Δ. ΘΤΡΑΣΡΟΝ ΔΠΔ ΠΑΣΡΧΝ , 2/11/2010 OSTRACON Δ.Π.Δ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ , 2/11/2010 ΑναλογικΪ ΟλοκληπωμΫνα ΖλεκηπονικΪ ςζηάμαηα Α.Δ. ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΘΗΝΚ ΗΛΗΚΟΝ ΔΠΔ ΠΑΣΡΧΝ , 2/11/2010 ΠΑΣΡΧΝ , 2/11/2010 VET HELLAS Α.Δ.Β.Δ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΑΦΟΗ Δ. ΓΡΑΒΑΛΟΤ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΚΟΤΜΑΝΑΚΟ ΠΔΣΡΟ ΠΑΣΡΧΝ , 2/11/2010 ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ , 2/11/2010 Η. & Γ. ΚΡΑΝΗΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΘ.ΚΧΣΔΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΛΑΜΑΣΑ , 2/11/2010 Υ. ΚΟΠΑΝΟ - Υ. ΧΜΑΡΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΠΔΓΗΑΓΗΣΖ ΜΑΝΟΤΟ ΚΡΖΣΖ , 2/11/2010 ΡΑΝΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΚΑΡΔΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΒΔΔ ΗΣΔ/ΔΗΥΖΜΤΘ , 2/11/2010 Κ. ΣΕΗΣΕΗΓΖ THERMOGLASS ΔΠΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , 2/11/2010 ΑΦΟΗ Π ΥΡΖΣΟΤ ΟΔ ΥΗΧΣΗΚΟ ΚΔΛΛΑΡΗ - ΚΧΝΣΑΝΣΟΤΛΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΔΓΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ.) ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΣΑΣ Α.Δ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ.) , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/2010

5 ΓΖΜΖΣΡΗΟ Π. ΠΑΛΑΚΑ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ Γ.Α. ΝΟΤΗΑ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΔΞΑΡΥΟ Α.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΜΠΟΤΥΛΑΡΗΧΣΖ Α.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΥΧΣΟ Α.Β.Δ.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ DREAM ΑΒΔΔ ΔΣΑΚΔΗ ΑΔ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΧΣΑ Α.Β.Δ.Δ. GOLDEN HELIX ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΣΗΚΖ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ, ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Α.Δ. ΜΑΜΜΖ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ ΔΔ ΔΝΧΖ ΠΟΣΟΠΟΗΧΝ ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ ΜΟΤΥΑΚΖ ΑΛ. - ΣΡΗΓΑΕΖ ΑΓ. Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΠΑΣΡΧΝ ΗΟΝΗΟ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΚΣΔ-ΑΜΘ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΔΦΔΡΗΑΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ ΓΗΧΣΖ ΑΦΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΠΡΟΗΟΝΣΑ Α.Β.Δ.Δ..Κ.ΔΤΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΎΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΉ ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Π. ΓΔΡΟΓΗΑΝΝΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΑΘΑΝ. ΚΟΝΣΤΛΟΠΟΤΛΟ ΑΒΔΔ ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ

6 Θ. & Γ. ΣΗΣΟΤΡΑ ΤΗΟΗ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ ΑΦΟΗ Γ. ΑΒΡΑΜΟΤΛΖ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Ζλέαρ Νηελάρ ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ , FIVESTAR A.E. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ , HOME LINE E.Π.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , Η. ΑΒΒΟΓΛΟΤ Π. ΣΗΒΟΛΑ ΠΑΣΡΧΝ , ΡΗΕΟ ΑΠΟΣ. & ΗΑ ΔΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , Next Step ΑνΪπηςξη και ΟπγΪνωζη Δπισειπάζεων Δ.Π.Δ. ΠΤΡΟ ΝΗΚΟΛΗΣΑ Α.Δ. ΦΤΓΔΗΑ ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΑΝΔΣΖ & ΗΑ ΟΔ ΑΦΟΗ ΝΗΚΟΤ-ΑΦΟΗ ΗΧΥΟΤ & ΗΑ ΟΔ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Δ.Μ.Π Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , , , , ΣΕΔΚΟ ΛΔΧΝΗΓΑ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΜΠΑΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΕΑΦΔΗΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΠΑΣΡΧΝ , ΛΗΑΚΟΤ ΒΗΣΑΛΗΝΑ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΑΦΟΗ Υ. ΚΑΚΑΝΖ Ο.Δ. ΠΑΣΡΧΝ , ΚΑΛΣΟΤΓΑ ΗΧΑΝ.& ΑΝΓΡΔΑ ΟΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , Υ.&Π. ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ Ο.Δ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΑΦΟΗ ΒΑΓΓΔΛΟΚΧΣΑ ΔΠΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΚΑΡΦΟΒΔΛΟΝΟΠΟΗΗΑ ΘΑΡΡΟ ΑΔ ΑΦΟΗ ΣΕΗΟΤΜΑΚΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΛΑΣΧΝ ΚΑΗ ΟΡΔΚΣΗΚΧΝ Α.Π.Θ , ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ ,

7 Advanced Energy Technologies Δ.Κ.Δ.Σ.Α , ΝΣΗΚΑ ΗΟΛΗΔΡ ΓΚΛΑ Α.Δ ΠΑΝ. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ , ΔΝΒΗΟ Δ.Π.Δ. ΠΑΝ. ΠΑΣΡΧΝ , ΚΟΚΚΗΝΟ ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΑΝ. ΠΑΣΡΧΝ , ΠΑΛΖΟ ΑΝΣΧΝΖ & ΓΗΑΝΝΖ Ο.Δ. ΚΔΣΔΑΘ , DOMAINE GLINAVOS S.A. ΠΑΝ. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ , Κ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ & ΗΑ Δ.Δ. ΚΑΛΦΑ ΦΧΣΗΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΗΧΑΝΝΖ ΥΟΤΝΣΑΛΑ ΑΒΔΔ Α.Π.Θ , Κ.Σ.Δ. ΘΔΑΛΗΑ , Κ.Α.Π.Δ , Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Μακεδονίασ - Θράκησ, Περιφέρεια μετάβαςησ: Κ. Μακεδονία, χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ Γεώπγιορ Κ. Νικολαΐδηρ ΔΛΗΝΟ Α.Δ ΣΡΑΣΔΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010

8 ΖΛΗΑΓΖ ΚΧΝ. ΘΔΟΓΧΡΟ Α.Π.Θ , 02/9/2010 ΔΛΒΗΟΘΔΡΜ Ν. ΜΠΟΤΦΟ Δ.Μ.Π , 02/9/2010 Λ.ΚΑΛΣΗΓΖ & ΗΑ ΟΔ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ.) , 02/9/2010 ΦΛΧΡΟ Η. ΓΖΜΖΣΡΗΟ Α.Π.Θ , 02/9/2010 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΓΡΑΝΧΝ ΑΔ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ , 02/9/2010 ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΗΓΑΗΟΤ , 02/9/2010 ΤΗΟΗ ΜΗΥΑΖΛ ΠΑΣΗΑΒΟΤΡΑ Ο.Δ m.technology A.E. ΠΑΥΟ ΑΔΒΔ ΚΡΤΣΑΛΛΑ ΚΑΘΡΔΠΣΔ M-TEAM ΔΠΔ ΚΑΣΗΑΒΟ ΑΛΔΞΔΝΓΡΟ & ΗΑ ΔΔ TZIKAS ASTERIOS ΑΝΣΧΝΖ ΣΑΜΑΣΖ ΑΒΔΔ - ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΝΖΜΑΣΧΝ ΜΟΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ, , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 10/9/ , 10/9/2010 ΚΔΥΑΓΗΑ Β. & Λ. Ο.Δ Σ.Δ.Η. ΔΡΡΧΝ , 10/9/2010 ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΜΟΝ. ΔΠΔ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ , 10/9/2010

9 MANOSPACK ABEE ΑΛΦΑ ΤΣΔΜ Α.Δ. ΗΑΣΡΟ Α.Δ. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΟΓΟ ΑΔ C.B.S S.A. ΔΤΦΤΔΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΘΔΡΜΟΚΟΗΣΗΓΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ. HATEC (ΥΪηεκ) ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ ATLANTIS ENGINEERING A.E. ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΟΝ.ΔΠΔ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ, ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΘΖΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ, ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΓΝΧΖ, , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/2010 ΣΡΑΚΑΛΖ ΘΟΓΧΡΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ Σ.Δ.Η. ΔΡΡΧΝ , 10/9/2010 PANAROMA ΔΠΔ ΑΛΦΑ ΜΔΝΣΧΡ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ ΔΠΔ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , 2/11/ , 2/11/2010

10 ΑΦΟΗ Γ. κ Γ. ΡΟΨΓΖ ΟΔ ΓΔΧΡΓΗΟ ΟΤΓΡΗΝΖ Ο.Δ. ΣΑΤΡΟ ΛΑΓΑ & ΗΑ ΔΔ ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΜΠΟΤΗΟΤ ΑΘΑΝ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΔΚΟΒΗΣΖ ΑΦΟΗ ΟΔ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Α.Δ ΑΒΒΑ ΣΟΤΑΝΣΕΟΓΛΟΤ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΘΔΑΛΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΣΑΣ Α.Δ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/ , 2/11/2010 ΝΣΡΑΥΑ Π. - ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ Θ. Ο.Δ. ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔ ΓΑΕΔΛΗΓΟΤ ΑΓΑΘΖ ζςζ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ Α.Π.Θ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔ/ΚΖ Δ.Μ.Π , , , ΣΟΤΚΝΗΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Α.Π.Θ , ΝΔΣ ΑΔ Α.Π.Θ , ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ A.E. Α.Π.Θ , ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΚΑΛΧΓΗΑ ΑΔ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔ/ΚΖ ,

11 ΘΑΛΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Πούλιορ Γημάηπιορ Δπεξεπγαζέα ΔλιΪρ Α.Π.Θ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ , , ΚΤΚΔ ΔΛΛΑ ΑΔ Α.Π.Θ , NATURE A.B.E.E. ΠΑΝ. ΘΔΑΛΗΑ , ΓΑΡΣΖ ΓΖΜΖΣΡΑ Α.Π.Θ , ΥΟΤΡΗΓΟΤ ΚΑΡΟΛΗΝΑ ΣΟΤ ΑΝΑΣ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔ/ΚΖ , ΠΑΝΣΟΤΓΖ ΧΣΖΡΗΟ & ΗΑ ΟΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ , ΣΑΤΡΟ ΦΟΝΓΤΛΑ ΔΜΠ , ΣΗΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΘΗΑΓΔ , ΥΑΝΔΤΜΠΗ ΠΤΡΟ ΚΟΤΣΟΤΡΗΓΖ ΔΠΔ ΚΔΣΔΑΘ , Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Μακεδονίασ - Θράκησ, Περιφέρεια μετάβαςησ: Δ. Μακεδονία, χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΔ ΚΟΤΖ ΗΧΑΝΝΖ &ΗΑ Ο.Δ. ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ (ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ.) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ , 02/9/ , 02/9/2010 ΛΑΦΑΕΑΝΗΓΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010 ART WOOD ΑΡΣΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010

12 Θ. ΚΧΣΣΑ -. ΑΜΑΡΑ Ο.Δ. ΣΗΡΗΑΚΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΒΔΣΔ ΣΔΡΓΗΟ ΛΑΣΗΟ & ΗΑ ΟΔ ΣΔΗ Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ , ΔΜΠ , ΚΔΣΔΑΘ , ΑΦΟΗ ΟΡΣΟΤΛΗΓΖ Ο.Δ. ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΕΤΜΑΡΗΚΑ ΒΟΗΟΤ "ΠΔΛΚΑ" ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ , Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ τερεάσ Ελλάδασ - Ηπείρου, Περιφέρεια μετάβαςησ: τερεά Ελλάδα, χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ Α. ΒΑΗΛΑΗΝΑ ΜελΫηερ ΚαηαζκεςΫρ Ξύλος ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010 ΚΑΡΑΜΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΔΒΔ Γ.ΚΧΣΑΚΖ & ΤΗΟ ΟΔ ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ (Α.Π.Θ.) ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΔΣΑΗΡΗΑ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010 Miyama ύνθεηα ΤλικΪ ΑΔΒΔ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ , 02/9/2010 Δ.ΣΡΔΜΜΔΝΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010

13 ΑΦΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΒΔΣΛΔ ΔΤΡΟΚΛΤΓΧΝ Δ.Π.Δ ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘΗΑΓΔ) , 02/9/ , 02/9/2010 ΔΡΓΑΦΑΛΣ Δ.Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ /11/2010 ATALANTA PLAST Α.Δ.Β.Δ. Δ.Μ.Π , ΗΧΑΝΝΖ ΓΚΑΝΣΕΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΑΓΟΤΡΕΔΝΗΣΕΗΓΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ - ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΔΗΓΧΝ IΝΝΟΒΗΕΗΟΝ ΣΔΥΝΟΒΛΑΣΟ ΔΠΔ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Δ.Μ.Π ΠΑΝ. ΘΔΑΛΗΑ , , , ΔΒΑΣΟΤ ΠΑΝ. ΞΔΝΗΑ ΔΚΔΠΤ Α.Δ , Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Αττικήσ, Περιφέρεια μετάβαςησ: Αττική, χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ ΜΟΗΡΧΣΟ Γ. ΝΗΚΑ Υ. ΟΔ Π. ΣΕΔΛΛΟ-.ΝΣΔΓΗΑΝΝΑΚΖ ΟΔ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΚΑΗ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ , 02/9/ , 02/9/2010 NANOPHOS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ , 02/9/2010

14 & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΑΥΟ Π. ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΡΟΖΓΜΔΝΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔ Infoproject Πληποθοπικά Α.Δ. ςζηάμαηα Ζλεκηπονικού Δπισειπεέν - EBS ΔΠΔ ΑΦΟΗ Γ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΗ ΟΔ ΜΟΗΟΝ ΔΛΛΑ ΔΠΔ Εαθειπόποςλορ Γαλανόποςλορ Ο.Δ. Γεωδά Ανώνςμορ Δηαιπεέα Δπεξεπγαζέαρ Φςηικών Πποϊόνηων BIOMAGNETIC SOLUTIONS ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΣΑΣ Α.Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010 MOBILE MEDIA ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ , 02/9/2010

15 ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ Γ. ΓΟΤΣΟΤΡΗΓΖ & Η. ΡΑΠΣΖ Ο.Δ. Κ. ΓΔΛΑΚΟΤΡΗΓΖ & ΗΑ ΟΔ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΓΟΤΝΖ ΔΠΔ ΚΤΡΗΑΚΟ ΓΟΤΛΟ & ΗΑ Δ.Δ. TWIN NET ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΟΝ/ΠΖ ΔΠΔ ΑΗΜΠΔΡ ΑΔ - ΑνΪπηςξη ΟλοκληπωμΫνων Λύζεων Ζλεκηπονικού Δμποπέος ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/ , 02/9/2010 ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΠΔΗΡΑΗΑ , 02/9/2010 ΜΠΟΛΟΤΓΑΚΖ ΠΑΝΣ. ΜΗΥΑΖΛ ΠΔΗΡΑΗΑ , 02/9/2010 Θ.ΜΑΛΣΔΕΟ-Η.ΠΗΚΟΤΝΖ Ο.Δ. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) , 10/9/2010 Η. ΛΗΟΛΖ και ΗΑ ΟΔ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ , 10/9/2010 ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΦΖΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ , 10/9/2010

16 ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΓΔΧΡΓΗΑΚΑΚΖ ΠΔΣΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ , 10/9/2010 ΔΛΗΥΡΧΜ ΑΔΒΔ ΔΜΜ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΑΚΖ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» , 10/9/ , 10/9/2010 Μ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΜΗΑ , 10/9/2010 ΒΗΟΜΟΡ ΑΒΔΣΔ Παναγιώηηρ Κ. Παπακωνζηανηένος Ρεηεϊλ-Λινκ Α.Δ. ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/2010 ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑΚΖ ΑΗΓΑΗΟΤ , 10/9/2010 PRIME LASER TECHNOLOGY ΖΛΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ -ΘΔΡΜΑΝΖ Α.Β.Δ.Δ. Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ , 10/9/2010 ΜΑΤΡΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ ΑΗΓΑΗΟΤ , 10/9/2010 ειζακηρ ΗωΪννηρ & ΗΑ ΔΔ ΠΑΣΡΧΝ , 10/9/2010 ΑλΫξανδπορ ΜαςπομμΪηηρ CALSTA WORK WEAR S.A. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΛΧΣΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ , 10/9/ , 10/9/2010 ΝΗΚΟΛΑΟ & ΜΑΡΗΝΟ ΛΗΒΑΝΟ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ , 10/9/2010 ORASYS ID AE ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ , 10/9/2010 ΕΑΓΟΡΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ , 10/9/2010

17 Δ.ΕΑΓΟΡΑΚΖ - Γ.ΜΟΤΡΗΚΖ ΟΔ ΦΟΡΜΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΗ ΚΑΦΧΝ ΔΠΔ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΔΧΓΟΜΧΝ ΑΔ INFOMAP AE ςζηάμαηα Πληποθοπικάρ Θ.ΡΑΒΑΝΖ ΑΒΔΔ Chemical Safety International ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΡ. ΚΟΣΡΧΝΖ & ΗΑ ΟΔ Β.& Γ. ΜΑΔΛΟ ΟΔ ΚΟΕΑΝΗΣΟΤ Δ. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ (ΔΠΗΔΤ) ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΛΧΣΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ «ΑΘΖΝΑ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 10/9/ , 1/11/ , 1/11/ , 1/11/2010

18 ΚΔΠΛΔΡ ΦΑΗΝΑΝΗΑΛ ΡΗΔΡΣ ΑΗΓΑΗΟΤ , 1/11/2010 ΜΑΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ & ΗΑ ΟΔ ΓΡΑΦΑ ΑΒΔΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΑΡΖ ΔΠΔ ΘΧΜΑ ΓΔΧΡΓΑ ΑΒΔΔ ΔΛΚΔΓΔ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΔ , 1/11/ , 1/11/ , 1/11/ , 1/11/2010 ΚΗΑΝΑΚΖ ΚΧΝ. ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ , 1/11/2010 ΑΘΖΝΑΗΑ - Μ. ΚΑΡΑΜΗΥΑΛΖ ΑΒΔΔ , 1/11/2010 QUANTOS ΜΔΛΔΣΔ- ΣΑΣΗΣΗΚΑ- ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΗΓΑΗΟΤ , 1/11/2010 ABOLIN ΑΦΟΗ ΠΔΡΓΗΚΖ ΟΔ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ , 1/11/2010 TS CONSULTING ΔΠΔ ΚΡΖΣΖ , 1/11/2010 ΠΤΡΟΓΔΝΔΗ Α.Β.Δ.Δ. ΔΚΔΠΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΤΡΗΜΑΥΧΝ , 1/11/2010

19 ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ Ο.Δ ΑΗΓΑΗΟΤ , 1/11/2010 ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΓΗΑΛΖ Α.Δ.Β.Δ , 1/11/2010 HYPERSYSTSMS ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ , ΣΔΦΑΝΗΓΖ Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ , ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΜΟΤΖΛ & ΗΑ Δ.Δ. NOVAGRICA HELLAS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ & ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ UNIPLAN ΑΝΧΝΤΜΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Δ.Δ. Σ.Δ.Η ΑΘΖΝΑ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ Δ.Μ.Π Δ.Μ.Π , , , , ΓΔΡΑΗΜΟ ΜΠΔΡΣΑΚΖ Σ.Δ.Η. ΜΔΟΛΟΓΗΟΤ , IMAGENET ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. ΛΑΜΠΡΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΤΗΟ Ο.Δ. Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Δ.Μ.Π , , ΜΑΡΗΑ ΓΖΜ. ΥΛΧΜΟΤΓΖ Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ , RODAXAGRO ΔΠΔ ΠΑΣΡΧΝ , ΑΦΟΗ ΠΡΟΦΖΣΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΖ , ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΚΟΤΗΓΖ Σ.Δ.Η. ΜΔΟΛΟΓΗΟΤ , ΒΟΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ ΑΦΟΗ ΟΔ Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ , ΑΛΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ Α.Δ. Δ.Μ.Π , TROPICAL A.E.B.E. Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ,

20 ΔΤΘΤΜΗΟ Γ. ΜΠΗΣΔΚΟ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ , ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΛΗΜΠΑ & ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΠΡΗΛΖ ΝΟΤΗΑ Ο.Δ. ΑΗΓΑΗΟΤ , ΥΑΡΗΣΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ Ο.Π.Α , ΧΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡ. ΚΟΚΚΟ Σ.Δ.Η. ΜΔΟΛΟΓΗΟΤ , ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΡΗΣΑΚΟΠΟΤΛΟ Γέκηςο για ηην Αειθοπέα και ηη Βιολογικά Γεωπγέα ΔΣΑΚΔΗ , Δ.Κ.Δ.ΦΔ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ , ATTICOM Η.Π.Τ.Π./ Δ.Κ. "ΑΘΖΝΑ" , ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Θ. ΑΒΔΔ ΔΣΑΚΔΗ , ηαμϊηιορ ΓιολΫηηαρ, Φςζικόρ-Μελεηηηάρ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ , ΜΟΤΕΑΚΗΣΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΗΟΝΗΟ , ΓΔΜΗΡΣΕΟΓΛΟΤ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΒΔΣΔ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΖΝΧΝ , ΔΠΗΓΝΧΗ ΔΠΔ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ , MEDEXIS AEBE ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ ΝΔΟ ΛΑΜΠ Α.Δ. Α,ΦΗΛΟΚΧΣΑ & ΗΑ Δ.Δ. ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ , , , , ΛΗΒΗΔΡΑΣΟ ΑΝΣΧΝΖ ΠΑΝ. ΑΗΓΑΗΟΤ , INNORA ΠΡΟΖΓΜΔΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ Μ. ΔΠΔ ΜΠΡΗΣΕ ΗΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΚΔΣΔΑΘ , Δ.ΜΠ ,

21 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΠΗΚΟ-ΜΑΡΑΓΓΖ ΟΔ Δ.ΜΠ , ΠΔΗΡΑΗΚΖ ΜΗΚΡΟΕΤΘΟΠΟΗΗΑ ΑΔ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ , ΗΟΝΗΑ LABS ΑΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΔ - ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΗ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ , Αποφάςεισ ένταξησ χρηματοδότηςησ έργων ςτο Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Κρήτησ και Νήςων Αιγαίου, Περιφέρεια μετάβαςησ: Νήςοι Ν. Αιγαίου, χρηματοδότηςη των δικαιούχων ςύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΤΠΟΝΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΦΑΗ DIGICULT ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΗΓΑΗΟΤ , 02/9/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Θεσσαλονίκη 3 Μαϊου 2014 Αριθμ. Πρωτ. 170716(3747) ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ei Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011-2012, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα: Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3 Νοεμβρίου 0 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/3089/80/398/88 Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχι

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Β Μ Ε Ρ Ο Σ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Β Μ Ε Ρ Ο Σ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σχολικό έτος 2014-15 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Π α ρ α θ έ μ α τ α Ό λ α τ α θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Αθήνα, 24 6 2009 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.910.28 / 73949 / Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

& , 25 2014 15/832 . efaarg@culture.gr 1. 2. 3.

&   , 25 2014  15/832 .  efaarg@culture.gr  1. 2. 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Ναύπλιο, 25 Νοεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: Φ15/832 οικ. Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Συντάγµατος-Ναύπλιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0»

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0» Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0» 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ «Μετά τα όσα ζήσαμε τους τελευταίους μήνες

Διαβάστε περισσότερα

9. Οι σχέσεις µε την Ευρώπη: ο Φιλελληνισµός

9. Οι σχέσεις µε την Ευρώπη: ο Φιλελληνισµός 9. Οι χέεις µε την Ευρώπη: ο Φιλελληνιµός Από την εποχή της Αναγέννηης δηµιουργείται έντονο ενδιαφέρον την Ευρώπη για τα αρχαία ελληνικά κείµενα, την τέχνη και τον πολιτιµό. Πολλοί Ευρωπαίοι επικέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ:Β ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες, 05-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3397 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ Π.1.1 Βασικές Αρχές της Πρότασης Το δομικό σχέδιο της χωρικής οργάνωσης του ΠΣΒ περιγράφει το πρότυπο ανάπτυξης και οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/9/2014 31/07/2015

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/9/2014 31/07/2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ ΑΓ Μ Ε Ν ΩΝ Κ Α Ι Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/9/2014 31/07/2015 Συντάκτης: Αθηνά Κοτζάμπαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" με κωδικό MIS 380261 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ με κωδικό MIS 380261 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΘΟΥΡΗΣ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Όλες τις Διευθύνσεις Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πληροφορίες : Π. Σαμπάνη, Ε. Τζιβολιά

1. Όλες τις Διευθύνσεις Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πληροφορίες : Π. Σαμπάνη, Ε. Τζιβολιά ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/04/2014 Αρ.πρωτ. : 4076 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΙ: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 473 ΝΟΜΟΣ : ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, για όσες εδαφικές εκτάσεις 1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 1. Δ.Δ. Άργους 2,05 50,00 Εθνική Άργους-Κορίνθου 9,97 8,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ Α Τ ΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Ο Ρ Ι Α ΝΕΩΝ Ν Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 36006/2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 36006/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΥΣΧΕΠ Πληροφορίες: Ι. Αγιακάτσικας, Τ.Νικάκη Tηλ.: 210-368 4139, 4294 Fax: 210-368 4156 Εmail: agiakatsikas@mfa.gr, nikaki.tzina@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8871 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 707 Επανεκτυπώνεται λόγω διαγραφής θέματος που δημοσιεύθηκε εκ παραδρομής. 15 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μητροπολίτης Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς Ημερίδα με θέμα : «Εξορυκτική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 353-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 / 01 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 118 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 / 01 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 118 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 / 01 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 118 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό ε π ε ι σ ό δ ι ο σ τ ο ν Α Η Σ Α μ υ ν τ α ί ο υ - Φ ι λ ώ τ α ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 167 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Η ηχώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι. Εκδήλωση για τις σελ.3 εξελίξεις στο δημόσιο

Σημαντική. συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι. Εκδήλωση για τις σελ.3 εξελίξεις στο δημόσιο ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι Την Τ.Κ. Αχλάδας επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας Εκδήλωση για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 2013 ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 2013 ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 2013 ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑ (προσωρινό αρχείο) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τα τµήµατα που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-14 τίθενται σε µεταβατικότητα. Τα τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ: 483/11420/30-1-2012 Υ.Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2012

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ: 483/11420/30-1-2012 Υ.Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2012 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 83/364 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του Φυλλαδίου

Σκοπός του Φυλλαδίου 1 Σκοπός του Φυλλαδίου Σκοπός του παρόντος φυλλαδίου είναι : Να έλθει σε πρώτη επαφή η Μεραρχία µε το µετατιθέµενο στη δύναµή της προσωπικό. Να ενηµερώσει αυτό σε θέµατα τα οποία έχουν σχέση µε : Την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΞΟΔΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΞΟΔΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΞΟΔΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελίδα [1] Ν 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια...

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΟΚ 15 ΟΞΑ ΕΛΠΙ ΟΣ ΑΕΣ 2 ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ 16 ΕΛΠΙΣ ΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ 3 ΑΚΕ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 17 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ. 4 ΑΚΕΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 18 ΖΕΦΥΡΟΣ 02 ΑΣ

1 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΟΚ 15 ΟΞΑ ΕΛΠΙ ΟΣ ΑΕΣ 2 ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ 16 ΕΛΠΙΣ ΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ 3 ΑΚΕ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 17 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ. 4 ΑΚΕΤ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 18 ΖΕΦΥΡΟΣ 02 ΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Τέρµα Αγ. ηµητρίου (Κτίριο Κ2) Τ.Κ. 546 38 Θεσσαλονίκη, Τηλ. & Fax: 2310/95.3822-826 Αριθµ. Πρωτ.: 388 Θεσσαλονίκη, 28.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015. Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών}

Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015. Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών} ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ Πληρ.: Α. Κατσιάνη Τηλ.: 2273082010 Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών} Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015 Σας διαβιβάζουμε πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..1η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-1-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..14/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 «Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του τελευταίου εδαφίου του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3-9-2015. Αρ. Πρωτ. οικ. 170145 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 3-9-2015. Αρ. Πρωτ. οικ. 170145 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: Γραμματέας Μ. Σπυράτου ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 3-9-2015 Αρ. Πρωτ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ.

Α. ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Α. ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Η εικονομαχική έριδα συντάραξε την Ανατολική Εκκλησία και το Βυζαντινό κράτος για περισσότερα από 130 χρόνια και ανέκοψε την πορεία της ζωγραφικής. Η εικονογραφική παράδοση διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟε, 29 Φεβρουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟε, 29 Φεβρουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟε, 29 Φεβρουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Νόµος αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Για το Εννεάµηνο του 2005

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Για το Εννεάµηνο του 2005 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: ----- Να διατθρθκεί μζχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Βακμόσ Αςφαλείασ: ----- Να διατθρθκεί μζχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βακμόσ Αςφαλείασ: ----- Να διατθρθκεί μζχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Βακμόσ Προτεραιότθτασ: TMHMA Αϋ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΕΡΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός. Δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα η πεντασέλιδη πρόταση των «θεσμών» Άμυνας Πάνος Καμμένος σε φυλάκια της Φλώρινας

Ο υπουργός. Δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα η πεντασέλιδη πρόταση των «θεσμών» Άμυνας Πάνος Καμμένος σε φυλάκια της Φλώρινας Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς 5 ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 328 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Να το κρατήσουμε; Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη γλώσσα στην Β Δημοτικού

Να το κρατήσουμε; Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη γλώσσα στην Β Δημοτικού Να το κρατήσουμε; Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη γλώσσα στην Β Δημοτικού Μαρία Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Email: mariapap@uth.gr Ταυτότητα του σεναρίου Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 524 28 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ34690ΒΑ-ΕΒ7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4Λ34690ΒΑ-ΕΒ7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 407 10 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αρ. 8079/5 4 2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25 / 07 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/565 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 25 / 07 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/565 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 25 / 07 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/565 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 31ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-ΙΩ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-ΙΩ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΑΣΗ:..13η/2014.. ΗΜΟΣ ΟΝΥΣΟΥ της 2ας-6-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..186/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Αποφάσεως 72/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων Δήμου Βόλβης.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

των απανταχού Σφακιανών,

των απανταχού Σφακιανών, ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ τριμηνιαία έκδοση της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ, Ζαλόγγου 13-15, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΦΥΛΛΟ 129, έτος 43, ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΚΩΔ: 1077 τιμή φύλλου 0,01j Γ. ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ' Τετάρτη 10 Μαρτίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 10 Μαρτίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.36' συνήλθε στην Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ» συνολικού ποσού 405,90».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ» συνολικού ποσού 405,90». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5ης-3-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..63/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..54/2013..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..54/2013.. ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚ ΥΝΕ ΡΙΑ:..8η/.. της..27 ης /03/.. ΜΟ ΙΟΝΥΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος τέφανος..αριθ. Απόφασης:..54/.. ΑΠΟΠΑΜΑ Από το Πρακτικό της..27ης/03/.. της..8ης/..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόδοση κωδικού χρήστη (κλειδάριθμου) σε ασφαλισμένους».

ΘΕΜΑ: «Απόδοση κωδικού χρήστη (κλειδάριθμου) σε ασφαλισμένους». ΑΔΑ: 45ΒΜ4691ΩΓ-ΒΣ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4/11/2011 Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Χωροταξικός Σχεδιασμός & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Χωροταξικός Σχεδιασμός & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Βάννα Σφακιανάκη Αρχιτέκτων Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Η ένταξη των Α.Π.Ε. στον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης ΤΕΕ/ΤΑΚ ΤΕΕ/ΤΔΚ 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122459 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 135 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση:: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ξ ' Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.35' συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ EIΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ EIΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δροσιά,12/1/2015 Αρ.πρωτ.738 EIΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τον ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου. Θέµα: «Αναστολή λειτουργίας παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" με κωδικό MIS 373857 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με κωδικό MIS 373857 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρίθµ. Πρωτ. 21602 Αχαρνές,14/03/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας

Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας σελ.3 Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι και ορίσθηκε το προεδρείο και τα

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6052/165497 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 633/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 633/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 633/2014 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574186 Φ.337.1/153301 Σ.2645 (ΦΕΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 813 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά»

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά» ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 312 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των πιο κάτω ιστορικών όρων:

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των πιο κάτω ιστορικών όρων: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 131913 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10508/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 129/2015

Διαβάστε περισσότερα