ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 242/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου την κατάρτιση ενός καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 242/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2010. την κατάρτιση ενός καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών."

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 242/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2010 για την κατάρτιση του καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση των οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 83/228/ΕΚ του Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/113/ΕΚ του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, και της απόφασης 2004/217/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 2, Έπειτα από διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 προβλέπει την κατάρτιση ενός καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών. (2) Θα πρέπει συνεπώς να καταρτιστεί η πρώτη έκδοση του εν λόγω καταλόγου, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Θεσπίζεται ο κατάλογος πρώτων υλών ζωοτροφών που προβλέπεται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, όπως ορίζεται στο παράρτημα. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) ΕΕ L 229 της , σ. 1.

2 L 77/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Το γλωσσάριο που ακολουθεί αναφέρεται στις κυριότερες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των πρώτων υλών ζωοτροφών οι οποίες αναφέρονται στο παρόν παράρτημα. Όταν στις ονομασίες αυτών των πρώτων υλών περιλαμβάνεται κοινή ονομασία ή χαρακτηρισμός, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος πρέπει να αντιστοιχεί στον σχετικό ορισμό του γλωσσαρίου. Μέθοδος Ορισμός Κοινό όνομα/χαρακτηρισμός 1 Συμπύκνωση ( 1 ) Αύξηση της περιεκτικότητας σε ορισμένες δι απομακρύνσεως του ύδατος ή άλλων συστατικών 2 Αποφλοίωση ( 2 ) Μερική ή ολική αφαίρεση των περιβλημάτων από κόκκους, σπόρους, καρπούς κ.λπ. Συμπύκνωμα Αποφλοιωμένο, μερικώς αποφλοιωμένο 3 Ξήρανση Τεχνητή ή φυσική αφυδάτωση Αποξηραμένο (στον ήλιο ή με τεχνητό τρόπο) 4 Εκχύλιση Χρήση οργανικού διαλύτη για την αφαίρεση του λίπους ή του ελαίου από ορισμένες, ή υδατικού διαλύτη για την αφαίρεση της ζάχαρης και άλλων υδατοδιαλυτών συστατικών. Όταν χρησιμοποιείται οργανικός διαλύτης, το τελικό προϊόν πρέπει να είναι τεχνικώς απαλλαγμένο από τον διαλύτη αυτόν 5 Εξώθηση Συμπίεση ή ώθηση υλικών μέσα από ειδικά ανοίγματα, υπό πίεση. (Βλέπε επίσης προζελατινοποίηση) 6 Νιφαδοποίηση Κυλίνδριση υλικού το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με υγρή θερμότητα 7 Αλευροποίηση Φυσική επεξεργασία των κόκκων με σκοπό τη μείωση του μεγέθους των σωματιδίων και τη διευκόλυνση του διαχωρισμού τους σε συστατικά κλάσματα (κυρίως: αλεύρι, πίτυρο και ψιλά πίτυρα) Πλακούντας εκχείλισης (στην περίπτωση των ελαιούχων υλικών), μελάσσα, πούλπα (για τα προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη ή άλλα υδατοδιαλυτά συστατικά) Προϊόν εξώθησης Νιφάδες Αλεύρι, πίτυρα, ψιλά πίτυρα σίτου ( 3 ), ψιλά πίτυρα 8 Θερμική επεξεργασία/θέρμανση Γενικός όρος ο οποίος καλύπτει ορισμένο αριθμό θερμικών επεξεργασιών οι οποίες εκτελούνται υπό ορισμένες συνθήκες με σκοπό να υπάρξει επίδραση επί της δομής ή της θρεπτικής αξίας του υλικού Ψημένο, βρασμένο, θερμικά επεξεργασμένο 9 Υδρογόνωση Επεξεργασία των λιπών και των ελαίων για την άνοδο του σημείου τήξεως αυτών 10 Υδρόλυση Διάσπαση σε απλά χημικά συστατικά μέσω κατάλληλης επεξεργασίας με νερό και, ενδεχομένως, είτε με ένζυμα είτε με οξέα/αλκάλια 11 Έκθλιψη (πίεση) ( 4 ) Απομάκρυνση, μέσω μηχανικής πίεσης (με κοχλία ή άλλο είδος πιεστηρίου) και, ενδεχομένως, κάποιας θερμικής επεξεργασίας, των λιπών και των ελαίων από ελαιούχα υλικά, ή του χυμού από φρούτα ή άλλα φυτικά προϊόντα Υδρογονωμένο (σκληρυνθέν), μερικώς υδρογονωμένο Υδρολυμένο Πλακούντες έκθλιψης ( 5 ) (στην περίπτωση ελαιούχων υλικών), πούλπα, στέμφυλα (στην περίπτωση φρούτων κ.λπ.), ρινίσματα (στην περίπτωση σακχαρότευτλων) που έχουν υποβληθεί σε πίεση 12 Σύμπηξη Συμπίεση διά διελεύσεως μέσω οπών μήτρας πιεστηρίου Σύμπηκτο (pellet) 13 Προζελατινοποίηση Τροποποίηση του αμύλου με σκοπό να βελτιωθούν σημαντικά οι διογκωτικές του ιδιότητες εντός ψυχρού ύδατος Προζελατινοποιημένο ( 6 ), διογκωμένο 14 Καθαρισμός (ραφινάρισμα) Πλήρης ή μερική απομάκρυνση των ξένων προσμείξεων από σάκχαρα, έλαια, λίπη και άλλα φυσικά υλικά με χημική/ φυσική επεξεργασία Καθαρισμένο (ραφιναρισμένο), μερικώς καθαρισμένο

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/19 15 Υγρή άλεση Μηχανικός διαχωρισμός των συστατικών μερών του πυρήνα/ κόκκου, ενίοτε δι εμβαπτίσεως σε νερό που μπορεί να περιέχει διοξείδιο του θείου για την εκχύλιση του αμύλου 16 Σύνθλιψη Μηχανική μεταποίηση των σπόρων ή άλλων πρώτων υλών ζωοτροφών, με σκοπό τη μείωση του μεγέθους τους 17 Αποσακχάρωση Πλήρης ή μερική εξαγωγή των μονο- ή δισακχαριτών της μελάσσας και άλλων ουσιών οι οποίες περιλαμβάνουν ζάχαρη, με χημικές ή φυσικές μεθόδους Φύτρο, γλουτένη, άμυλο Θραύσμα, σύνθλιψη Αποσακχαροποιημένο, αποσακχαροποιημένο μερικώς ( 1 ) Η υποσημείωση αυτή αφορά μόνο το γερμανικό κείμενο. ( 2 ) Ο όρος «αποφλοίωση» είναι δυνατόν να αντικαθίσταται από τους όρους «αποκελύφωση» ή «απολεπύρωση» ανάλογα με την περίπτωση. Οπότε η κοινή ονομασία/χαρακτηρισμός πρέπει να είναι αντίστοιχα «απολεπυρωμένο» ή «αποκελυφωμένο». ( 3 ) Η υποσημείωση αυτή αφορά μόνο το γαλλικό κείμενο. ( 4 ) Η υποσημείωση αυτή αφορά μόνο το γαλλικό κείμενο. ( 5 ) Ανάλογα με την περίπτωση, ο όρος «πλακούντας έκθλιψης» μπορεί να αντικαθίσταται από τον όρο «πίττα». ( 6 ) Η υποσημείωση αυτή αφορά μόνο το γερμανικό κείμενο. Μη αποκλειστικός κατάλογος των κύριων πρώτων υλών ζωοτροφών 1. ΣΠΟΡΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 1.01 Βρώμη Σπόροι του φυτού Avena sativa L. και άλλων καλλιεργούμενων ποικιλιών βρώμης 1.02 Νιφάδες βρώμης Προϊόν που λαμβάνεται από απολεπυρωμένη βρώμη η οποία υποβάλλεται σε επεξεργασία με ατμό και κυλίνδριση και το οποίο δύναται να περιέχει λέπυρα βρώμης σε μικρή αναλογία 1.03 Σκύβαλα απολεπυρωμένης βρώμης Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την επεξεργασία κοσκινισμένης και απολεπυρωμένης βρώμης σε σιμιγδάλι και άλευρο βρώμης και το οποίο αποτελείται κυρίως από πίτυρο βρώμης και μέρος του ενδοσπερμίου Σκύβαλα βρώμης Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την επεξεργασία κοσκινισμένης βρώμης σε σιμιγδάλι βρώμης και το οποίο αποτελείται κυρίως από φλοιούς βρώμης και πίτυρα 1.05 Κριθή Σπόροι του φυτού Hordeum vulgare L Σκύβαλα κριθής Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την επεξεργασία κοσκινισμένης αποφλοιωμένης κριθής για τη μετατροπή της σε μαργαριταρώδη κριθή, σιμιγδάλι ή αλεύρι 1.07 Πρωτεΐνη κριθής Αποξηραμένο υποπροϊόν αμυλοποιείου κριθής. Αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες οι οποίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού του αμύλου 1.08 Θραύσματα ρυζιού Υποπροϊόν που προκύπτει κατά την παρασκευή γυαλισμένου ή στιλβωμένου ρυζιού Oryza sativa L. το οποίο αποτελείται κυρίως από μικρομεγέθεις ή/και θραυσμένους κόκκους 1.09 Πίτυρο ρυζιού (καστανόχρωμο κτηνάλευρο) Υποπροϊόν που προκύπτει κατά την πρώτη στίλβωση ακατέργαστου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από περιβλήματα, τμήματα του στρώματος αλευρώνης, του ενδοσπερμίου και του φύτρου 1.10 Πίτυρο ρυζιού (λευκό κτηνάλευρο) Υποπροϊόν που προκύπτει κατά τη δεύτερη στίλβωση ακατέργαστου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από τμήματα του στρώματος αλευρώνης, του ενδοσπερμίου και του φύτρου

4 L 77/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίτυρα ρυζιού με ανθρακικό ασβέστιο 1.12 Κτηνάλευρο μερικώς βρασμένου ρυζιού 1.13 Αλεσμένο αλεύρι για ζωοτροφές 1.14 Πλακούντες έκθλιψης φύτρων ρυζιού 1.15 Πλακούντες εκχύλισης φύτρων ρυζιού Υποπροϊόν που προκύπτει κατά τη στίλβωση ακατέργαστου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από αργυρόχρωμα περιβλήματα, τμήματα του στρώματος αλευρώνης, του ενδοσπερμίου, του φύτρου και μεταβλητή ποσότητα ανθρακικού ασβεστίου που προκύπτει από τη βιομηχανική διαδικασία Υποπροϊόν που προκύπτει κατά τη στίλβωση ακατέργαστου μερικώς βρασμένου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από αργυρόχρωμα περιβλήματα, τμήματα του στρώματος αλευρώνης, του ενδοσπερμίου, του φύτρου και μεταβλητή ποσότητα ανθρακικού ασβεστίου που προκύπτει από τη βιομηχανική διαδικασία Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από το άλεσμα ρυζιού για ζωοτροφές που αποτελείται, είτε από ανώριμους πράσινους ή κρητιδώδεις σπόρους, μετά από κοσκίνισμα, κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας του αποφλοιωμένου ρυζιού είτε από φυσιολογικούς κηλιδωμένους ή κίτρινους σπόρους ρυζιού, αποφλοιωμένους Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη φύτρων ρυζιού στα οποία έχει παραμένει μέρος του ενδοσπερμίου και των περιβλημάτων Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση φύτρων ρυζιού στα οποία έχει παραμένει μέρος του ενδοσπερμίου και των περιβλημάτων Ανθρακικό ασβέστιο Ανθρακικό ασβέστιο 1.16 ρυζιού Τεχνικώς καθαρό άμυλο ρυζιού 1.17 Κεχρί Σπόροι του Panicum miliaceum L Σίκαλη Σπόροι του Secale cereale L Ψιλά πίτυρα σίκαλης ( 1 ) Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένη σίκαλη και αποτελείται κυρίως από τμήματα του ενδοσπερμίου με λεπτά θραύσματα των εξωτερικών στρωμάτων και μερικά υπολείμματα κόκκων 1.20 Κτηνάλευρο σίκαλης Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένη σίκαλη και αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών στρωμάτων και από σωματίδια σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί μικρότερη ποσότητα ενδοσπερμίου από ό,τι το πίτυρο σίκαλης 1.21 Πίτυρο σίκαλης Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένη σίκαλη και αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών στρωμάτων και από σωματίδια σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενδοσπερμίου 1.22 Σόργο Σπόροι του Sorghum bicolor L. Moench s.l Σίτος Σπόροι του Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. και άλλων καλλιεργούμενων ποικιλιών σίτου 1.24 Ψιλά πίτυρα σίτου ( 2 ) Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένους σπόρους σίτου ή αποφλοιωμένου σίτου σπέλτα και αποτελείται κυρίως από τμήματα του ενδοσπερμίου με λεπτά θραύσματα των εξωτερικών στρωμάτων και μερικά υπολείμματα κόκκων 1.25 Κτηνάλευρο σίτου Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένους σπόρους σίτου ή αποφλοιωμένου σίτου σπέλτα και αποτελείται κυρίως από θραύσματα των εξωτερικών στρωμάτων και από τμήματα σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί μικρότερο μέρος του ενδοσπερμίου από όσο στο πίτυρο σίτου

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ Πίτυρο σίτου ( 3 ) Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένους σπόρους σίτου ή αποφλοιωμένου σίτου σπέλτα και το οποίο αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών περιβλημάτων και από τμήματα σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενδοσπερμίου 1.27 Φύτρα σίτου Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο αποτελείται κυρίως από φύτρα σίτου, κυλινδρισμένα ή όχι, στα οποία ενδέχεται να παραμένουν τμήματα του ενδοσπερμίου και του εξωτερικού περιβλήματος 1.28 Γλουτένη σίτου Αποξηραμένο υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου σίτου το οποίο αποτελείται κυρίως από γλουτένη που προκύπτει κατά το διαχωρισμό του αμύλου 1.29 Κτηνοτροφική γλουτένη σίτου Υποπροϊόν που λαμβάνεται κατά την παρασκευή αμύλου και γλουτένης σίτου. Αποτελείται από πίτουρο από το οποίο έχει αφαιρεθεί ενδεχομένως μερικώς το φύτρο και από γλουτένη, στα οποία δύναται να προστεθούν πολύ μικρές ποσότητες θραυσμάτων σίτου που προέρχονται από το κοσκίνισμα των σπόρων καθώς και πολύ μικρές ποσότητες υπολειμμάτων της υδρόλυσης του αμύλου 1.30 σίτου Τεχνικώς καθαρό άμυλο σίτου 1.31 Προζελατινοποιημένο άμυλο σίτου Προϊόν που αποτελείται από άμυλο σίτου προζελατινοποιημένο σε μεγάλο βαθμό με θερμική επεξεργασία 1.32 Σίτος σπέλτα Σπόροι του σίτου σπέλτα Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum 1.33 Τριτικάλε Σπόροι του υβριδίου Triticum X Secale 1.34 Αραβόσιτος (καλαμπόκι) Σπόροι του Zea mays L Κτηνάλευρο αραβοσίτου ( 4 ) Υποπροϊόν της παραγωγής αλεύρου ή σιμιγδαλιού από αραβόσιτο, το οποίο αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών περιβλημάτων και από τμήματα σπόρων από τους οποίους έχει αφαιρεθεί μικρότερο μέρος του ενδοσπερμίου από όσο στο πίτυρο αραβοσίτου 1.36 Πίτυρο αραβόσιτου Υποπροϊόν της παραγωγής αλεύρου ή σιμιγδαλιού από αραβόσιτο, το οποίο αποτελείται κυρίως από τα εξωτερικά περιβλήματα και μερικά τμήματα του φύτρου του αραβόσιτου, με μερικά τμήματα ενδοσπερμίου 1.37 Πλακούντες έκθλιψης φύτρων αραβοσίτου 1.38 Πλακούντες εκχύλισης φύτρων αραβοσίτου 1.39 Γλουτένη αραβοσίτου ( 5 ) Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από ξηρά ή υγρά επεξεργασμένα φύτρα αραβοσίτου στα οποία ενδέχεται να έχει παραμένει μέρος του ενδοσπερμίου και των περιβλημάτων Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από ξηρά ή υγρά επεξεργασμένα φύτρα αραβοσίτου στα οποία ενδέχεται να έχει παραμένει μέρος του ενδοσπερμίου και των περιβλημάτων Υποπροϊόν της αμυλοβιομηχανίας αραβοσίτου που λαμβάνεται με τεχνική υγρής φάσης. Αποτελείται από πίτουρο και γλουτένη με προσθήκη υπολειμμάτων από το κοσκίνισμα του αραβοσίτου, σε αναλογία που δεν υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος ή/και υπολειμμάτων που προέρχονται από το νερό διαβροχής του αραβοσίτου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοόλης ή άλλων παραγώγων του αμύλου. Το προϊόν δύναται, επίσης, να περιέχει υπολείμματα από την εκχύλιση σπορελαίου αραβοσίτου, τα οποία έχουν ληφθεί με τεχνική υγρής φάσεως όταν είναι > 4,5 %

6 L 77/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γλουτένη αραβοσίτου Αποξηραμένο υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου αραβοσίτου το οποίο αποτελείται κυρίως από γλουτένη που προκύπτει κατά το διαχωρισμό του αμύλου 1.41 αραβοσίτου Τεχνικώς καθαρό άμυλο αραβοσίτου 1.42 Προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου ( 6 ) Προϊόν που αποτελείται από άμυλο αραβοσίτου, προζελατινοποιημένο σε μεγάλο βαθμό με θερμική επεξεργασία 1.43 Ριζίδια βύνης Υποπροϊόν της βυνοποίησης το οποίο αποτελείται κυρίως από αποξηραμένα ριζίδια σιτηρών που έχουν βλαστήσει 1.44 Αποξηραμένα φυράματα ζυθοποιίας 1.45 Αποξηραμένα φυράματα απόσταξης ( 7 ) 1.46 Σπόροι απόσταξης σκούρου χρώματος ( 8 ) Υποπροϊόν της ζυθοποιίας το οποίο λαμβάνεται με αποξήρανση υπολειμμάτων ζυμωθέντων ή μη σιτηρών και άλλων αμυλούχων προϊόντων Υποπροϊόν της απόσταξης αλκοόλης το οποίο λαμβάνεται με αποξήρανση των στερεών υπολειμμάτων σπόρων που έχουν υποστεί ζύμωση Υποπροϊόν της απόσταξης το οποίο λαμβάνεται με αποξήρανση των στερεών υπολειμμάτων ζυμωθέντων σπόρων στα οποία έχουν προστεθεί το σιροπιώδες κατάλοιπο της απόσταξης ή τα εξατμισμένα απόνερα εμβάπτισης ( 1 ) Τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν ποσοστό αμύλου μεγαλύτερο του 40 % δύναται να χαρακτηρίζονται «πλούσια σε άμυλο». Στο γερμανικό κείμενο δύναται να ονομάζονται «Roggennachmehl». ( 2 ) Τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν ποσοστό αμύλου μεγαλύτερο του 40 % δύναται να χαρακτηρίζονται «πλούσια σε άμυλο». Στο γερμανικό κείμενο δύναται να ονομάζονται «Weizennachmehl». ( 3 ) Σε περίπτωση που αυτή η πρώτη ύλη ζωοτροφών έχει υποβληθεί σε λεπτότερη άλεση, είναι δυνατόν να προστίθεται ο όρος «λεπτή» στην ονομασία της είτε η ονομασία αυτή να αντικαθίσταται από κάποια άλλη αντίστοιχη. ( 4 ) Τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν ποσοστό αμύλου μεγαλύτερο του 40 % δύναται να χαρακτηρίζονται «πλούσια σε άμυλο». Στο γερμανικό κείμενο δύναται να ονομάζονται «Maisnachmehl». ( 5 ) Η ονομασία αυτή δύναται να αντικατασταθεί από την ονομασία «κτηνοτροφική γλουτένη αραβοσίτου». ( 6 ) Η ονομασία αυτή δύναται να αντικατασταθεί από την ονομασία «άμυλο αραβοσίτου που είναι προϊόν εξώθησης». ( 7 ) Το είδος του δημητριακού μπορεί να προστίθεται στην ονομασία. ( 8 ) Η ονομασία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από την ονομασία «αποξηραμένα φυράματα και διαλυτά συστατικά απόσταξης». Το είδος του δημητριακού μπορεί να προστίθεται στην ονομασία. 2. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ, ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 2.01 Πλακούντες έκθλιψης μερικώς αποφλοιωμένης αραχίδας 2.02 Πλακούντες εκχύλισης μερικώς αποφλοιωμένης αραχίδας 2.03 Πλακούντες έκθλιψης αποφλοιωμένης αραχίδας 2.04 Πλακούντες εκχυλισμένης αποφλοιωμένης αραχίδας Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη μερικώς αποφλοιωμένων αραχίδων Arachis hypogaea L. και άλλων ειδών αραχίδας Arachis. (μέγιστη περιεκτικότητα σε 16 % επί της ξηράς ουσίας) μερικώς αποφλοιωμένων αραχίδων (μέγιστη περιεκτικότητα σε 16 % επί της ξηράς ουσίας) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη σπόρων αποφλοιωμένων αραχίδων σπόρων αποφλοιωμένων αραχίδων 2.05 Σπόροι κράμβης ( 1 ) Σπόροι της κράμβης Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., της ινδικής κράμβης Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz και της κράμβης Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 94 %) 2.06 Πλακούντες έκθλιψης κραμβόσπορων ( 1 ) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη κραμβόσπορων (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 94 %)

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ Πλακούντες εκχυλισμένων κραμβόσπορων ( 1 ) κραμβόσπορων (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 94 %) 2.08 Φλοιοί κραμβόσπορων Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την αποφλοίωση κραμβόσπορων 2.09 Πλακούντες εκχυλισμένων μερικώς αποφλοιωμένων σπόρων ατρακτυλίδας 2.10 Πλακούντες έκθλιψης φοινικοκαρυάς 2.11 Πλακούντες εκχυλισμένης φοινικοκαρυάς 2.12 Πλακούντες έκθλιψης ελαΐδος 2.13 Πλακούντας εκχυλισμένης ελαΐδος 2.14 Ψημένη (-α) (σπέρματα) σόγια (-ς) 2.15 Ψημένη (-α) εκχυλισμένη (-α) (σπέρματα) σόγια (-ς) 2.16 Πλακούντες εκχυλισμένων αποφλοιωμένων και ψημένων σπερμάτων σόγιας 2.17 Συμπύκνωμα πρωτεϊνών από (σπέρματα) σόγια(-ας) μερικώς αποφλοιωμένων σπόρων ατρακτυλίδας Carthamus tinctorius L. Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από τον αποξηραμένο πυρήνα (ενδοσπέρμιο) και το εξωτερικό περίβλημα (καλυπτήρια στοιβάδα) του σπόρου της φοινικοκαρυάς Cocos nucifera L. Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από τον αποξηραμένο πυρήνα (ενδοσπέρμιο) και το εξωτερικό περίβλημα (καλυπτήρια στοιβάδα) του σπόρου της φοινικοκαρυάς Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από τα σπέρματα ελαΐδος Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) από τα οποία έχει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αφαιρεθεί το σκληρό κέλυφος από σπέρματα ελαΐδος από τα οποία έχει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αφαιρεθεί το σκληρό κέλυφος Σπέρματα σόγιας (Glycine max. L. Merr.) που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία (μέγιστη ποσότητα αμμωνιακού αζώτου: 0,4 mg N/g min.) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται από σπέρματα σόγιας με εκχύλιση και κατάλληλη θερμική επεξεργασία (μέγιστη ποσότητα αμμωνιακού αζώτου: 0,4 mg N/g min.) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται από αποφλοιωμένα σπέρματα σόγιας με εκχύλιση και κατάλληλη θερμική επεξεργασία (μέγιστη περιεκτικότητα σε ακατέργαστες ίνες 8 % επί της ξηράς ουσίας) (μέγιστη ποσότητα αμμωνιακού αζώτου: 0,5 mg N/g min.) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται από αποφλοιωμένα σπέρματα σόγιας τα οποία έχουν υποβληθεί σε εκχύλιση για τα απομακρυνθεί το λίπος τους εφόσον > 8 % 2.18 Φυτικό έλαιο ( 2 ) Έλαιο που προέρχεται από φυτά Υγρασία, εφόσον > 1 % 2.19 Φλοιοί σπερμάτων σόγιας Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την αποφλοίωση σπερμάτων σόγιας 2.20 Βαμβακόσπορος Σπόροι βάμβακος Gossypium ssp. από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι ίνες 2.21 Πλακούντες εκχυλισμένου μερικώς αποφλοιωμένου βαμβακόσπορου 2.22 Πλακούντας έκθλιψης βαμβακόσπορου βαμβακόσπορων από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι ίνες και μέρος του φλοιού (μέγιστη περιεκτικότητα σε ακατέργαστες ίνες 22,5 % επί της ξηράς ουσίας) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη βαμβακόσπορων από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι ίνες

8 L 77/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πλακούντας έκθλιψης σπόρων της γουιζοτίας της ελαιοφόρου Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη σπόρων της γουιζοτίας της ελαιοφόρου Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. (τέφρα αδιάλυτη σε HCI: ανώτατο όριο 3,4 %) 2.24 Ηλιανθόσπορος Σπόροι του ηλίανθου Helianthus annuus L Πλακούντες εκχυλισμένου ηλιανθόσπορου 2.26 Πλακούντες εκχυλισμένου μερικώς αποφλοιωμένου ηλιανθόσπορου ηλιανθόσπορων ηλιανθόσπορων από τους οποίους έχει αφαιρεθεί μέρος των φλοιών (μέγιστη περιεκτικότητα σε ακατέργαστες ίνες 27,5 % επί της ξηράς ουσίας) 2.27 Λιναρόσπορος Σπόροι λίνου Linum usitatissimum L. (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 93 %) 2.28 Πλακούντες έκθλιψης λιναρόσπορου 2.29 Πλακούντες εκχυλισμένου λιναρόσπορου Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από λιναρόσπορο (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 93 %) από λιναρόσπορο (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 93 %) 2.30 Ελαιάλευρο από πιεσμένες ελιές Olea europea L. και από το οποίο έχουν αφαιρεθεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό μέρη του πυρήνα 2.31 Πλακούντες έκθλιψης σησαμόσπορου 2.32 Πλακούντες εκχυλισμένων μερικώς αποφλοιωμένων σπερμάτων κακάο Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από τους σπόρους του σησαμιού Sesamum indicum L. (τέφρα αδιάλυτη σε HCl: ανώτατο όριο 5 %) από αποξηραμένα και ψημένα σπέρματα του κακάο Theobroma cacao L. από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του φλοιού 2.33 Φλοιοί κακάο Λέπυρα των αποξηραμένων και ψημένων σπερμάτων του κακάο Theobroma cacao L. ( 1 ) Η διευκρίνιση «χαμηλής περιεκτικότητας σε γλυκοζινολικές ενώσεις» δύναται να προστίθεται στην ονομασία εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η έννοια της χαμηλής περιεκτικότητας νοείται όπως ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία. ( 2 ) Το φυτικό είδος πρέπει να προστίθεται στην ονομασία. 3. ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 3.01 Ρεβύθια Σπέρματα του Cicer arietinum L Άλεσμα εκχυλισμένων σπερμάτων κυάμοψης Υποπροϊόν που λαμβάνεται από εκχύλιση του γλισχράσματος σπερμάτων του φυτού Cyanopsis tetragonoloba (L.) Taub Ρόβη Σπόροι του Ervum ervilia L Λάθυρος ( 1 ) Σπέρματα του Lathyrus sativus L. που έχουν υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ Φακή Σπέρματα του Lens culinaris a.o. Medik 3.06 Γλυκά λούπινα Σπέρματα του Lupinus ssp. χαμηλής περιεκτικότητας σε πικρά σπέρματα 3.07 Ψημένα φασόλια Σπέρματα του Phaseolus ή Vigna ssp. τα οποία έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία για την καταστροφή των τοξικών λεκτινών 3.08 Πίσα Σπέρματα του Pisum ssp Σκύβαλα πίσων (κτηνάλευρο πίσων) Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την παραγωγή αλεύρου από πίσα και το οποίο αποτελείται κυρίως από τεμαχίδια των κοτυληδόνων και, σε μικρότερο βαθμό, των φλοιών 3.10 Πίτυρο πίσων Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την παραγωγή χονδράλευρου από πίσα και το οποίο αποτελείται κυρίως από φλοιούς που απομακρύνονται με αποφλοίωση και το καθάρισμα των πίσων 3.11 Κύαμοι Σπέρματα των Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. και var. minuta (Alef.) Mansf Βίκος ο μόνανθος Σπέρματα του Vicia monanthos Desf Βίκος Σπέρματα του Vicia sativa L. var. sativa και άλλων ποικιλιών ( 1 ) Η ονομασία αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της φύσης της θερμικής επεξεργασίας. 4. ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΡΙΖΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 4.01 Πούλπα (ζαχαρο)τεύτλων 4.02 Μελάσσα (ζαχαρο)τεύτλων 4.03 Μελασσωμένη πούλπα (ζαχαρο)τεύτλων 4.04 Βινάσσα (ζαχαρο)τεύτλων 4.05 Ζάχαρη (ζαχαρο) τεύτλων ( 1 ) Υποπροϊόν της ζαχαροποιίας το οποίο αποτελείται από αποξηραμένα τεμάχια ζαχαρότευτλων που προκύπτουν κατά την επεξεργασία της εκχυλίσεως του Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell. (μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη σε HCl: 4,5 % επί της ξηράς ουσίας) Υποπροϊόν το οποίο αποτελείται από το σιροπιώδες υπόλειμμα πούλπα που συλλέγεται κατά την παραγωγή ή τη διύλιση ζάχαρης από τεύτλα Υποπροϊόν της ζαχαροποιίας το οποίο περιέχει αποξηραμένη πούλπα ζαχαρότευτλων στην οποία έχει προστεθεί μελάσσα (μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη σε HCl: 4,5 % επί της ξηράς ουσίας) Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται μετά τη ζύμωση της μελάσσας ζαχαρότευτλων κατά την παραγωγή αλκοόλης, ζύμης, κιτρικού οξέος ή άλλων οργανικών ενώσεων Ζάχαρη που λαμβάνεται από ζαχαρότευτλα Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σακχαρόζη, εφόσον > 10,5 % Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σακχαρόζη Υγρασία, εφόσον > 28 % Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σακχαρόζη Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας Υγρασία, εφόσον > 35 % Σακχαρόζη 4.06 Γλυκοπατάτες Κόνδυλοι του Ipomoea batatas (L.) Poir, ανεξάρτητα από τη μορφή τους

10 L 77/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μανιόκα ( 2 ) Ρίζες του Manihot esculenta Crantz, ανεξάρτητα από τη μορφή τους (μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη σε HCl: 4,5 % επί της ξηράς ουσίας) Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας 4.08 Προζελατινοποιημένο άμυλο μανιόκας ( 3 ) το οποίο λαμβάνεται από ρίζες μανιόκας, και το οποίο υποβάλλεται σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία για να αυξηθεί πολύ ο όγκος του 4.09 Πούλπα γεωμήλων Υποπροϊόν της εκχυλίσεως του αμύλου γεωμήλων (Solanum tuberosum L.) 4.10 γεωμήλων Τεχνικώς καθαρό άμυλο γεωμήλων 4.11 Πρωτεΐνη γεωμήλων Αποξηραμένο υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου, το οποίο αποτελείται κυρίως από πρωτεϊνούχες που προκύπτουν μετά το διαχωρισμό του αμύλου 4.12 Νιφάδες γεωμήλων Προϊόν που λαμβάνεται με περιστρεφόμενη αποξήρανση πλυμένων, ξεφλουδισμένων ή μη ξεφλουδισμένων και μερικώς βρασμένων γεωμήλων 4.13 Συμπυκνωμένος χυμός γεωμήλων 4.14 Προζελατινοποιημένο άμυλο γεωμήλων Υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου από γεώμηλα, από το οποίο έχει αφαιρεθεί ένα μέρος των πρωτεϊνών και του ύδατος Προϊόν που αποτελείται από άμυλο γεωμήλων προζελατινοποιημένο σε μεγάλο βαθμό Ολική τέφρα ( 1 ) Η ονομασία αυτή δύναται να αντικατασταθεί από την ονομασία «σακχαρόζη». ( 2 ) Η ονομασία αυτή δύναται να αντικατασταθεί από την ονομασία «ταπιόκα». ( 3 ) Η ονομασία αυτή δύναται να αντικατασταθεί από την ονομασία «άμυλο ταπιόκας». 5. ΑΛΛΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 5.01 Λοβοί χαρουπιών Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με σύνθλιψη του αποξηραμένου καρπού (λοβών) της χαρουπιάς Ceratonia seliqua L., απ όπου έχουν αφαιρεθεί τα σπέρματα 5.02 Πούλπα εσπεριδοειδών Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται με πίεση εσπεριδοειδών Citrus ssp. κατά την παραγωγή χυμού εσπεριδοειδών 5.03 Στέμφυλα φρούτων ( 1 ) Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται με πίεση κατά την παραγωγή χυμών φρούτων με πυρήνα ή με γίγαρτα (κουκούτσια) 5.04 Πούλπα τομάτας Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται με πίεση τομάτων Solanum lycopersicum Karst. κατά την παραγωγή τοματοχυμού 5.05 Πλακούντες από γίγαρτα σταφυλιών Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την εκχύλιση του ελαίου γίγαρτων σταφυλιών εφόσον > 45 % 5.06 Πούλπα σταφυλιών Στέμφυλα σταφυλιών, ταχέως αποξηραμένα μετά από εκχύλιση της αλκοόλης και, στο βαθμό του εφικτού, καθαρισμένα από τα στελέχη και τα γίγαρτα των σταφυλιών εφόσον > 25 %

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ Γίγαρτα σταφυλιών Γίγαρτα τα οποία λαμβάνονται με εκχύλιση από τα στέμφυλα σταφυλιών, χωρίς αφαίρεση του ελαίου., εφόσον > 45 % ( 1 ) Το είδος του φρούτου δύναται να προστίθεται στην ονομασία. 6. ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΟΝΔΡΟΕΙΔΩΝ ΧΟΡΤΟΝΟΜΩΝ 6.01 Μηδικάλευρο ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και άλεση νεαρών φυτών μηδικής Medicago sativa L. και Medicago var. Martyn., το οποίο ενδέχεται, εντούτοις, να περιλαμβάνει μέχρι και 20 % νεαρών φυτών τριφυλλιών ή άλλων φυτών χορτονομής που έχουν υποστεί αποξήρανση και άλεση ταυτοχρόνως με τη μηδική 6.02 Στέμφυλα μηδικής Αποξηραμένο υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη χυμού από τη μηδική 6.03 Συμπύκνωμα πρωτεϊνών μηδικής Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με τεχνητή ξήρανση κλασμάτων χυμού έκθλιψης μηδικής, το οποίο έχει υποβληθεί σε φυγοκέντρηση και σε θερμική επεξεργασία για την καθίζηση των πρωτεϊνών 6.04 Τριφυλλάλευρο ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και άλεση νεαρών φυτών τριφυλλιού Trifolium spp. το οποίο ενδέχεται, εντούτοις, να περιλαμβάνει μέχρι και 20 % νεαρών φυτών μηδικής ή άλλων φυτών χορτονομής που έχουν υποστεί αποξήρανση και άλεση ταυτοχρόνως με το τριφύλλι 6.05 Άλευρο χλόης ( 1 ) ( 2 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και άλεση νεαρών κτηνοτροφικών φυτών 6.06 Άχυρο σιτηρών ( 3 ) Άχυρο σιτηρών 6.07 Επεξεργασμένο άχυρο δημητριακών ( 4 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με κατάλληλη επεξεργασία αχύρων δημητριακών Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας Καροτίνιο Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας Νάτριο, εάν έχει γίνει επεξεργασία με NaOH ( 1 ) Ο όρος «άλευρο» δύναται να αντικατασταθεί από τον όρο «σύμπηκτα». Η μέθοδος ξήρανσης δύναται να αναφέρεται μαζί με την ονομασία. ( 2 ) Το είδος των χορτονομών μπορεί να προστίθεται στην ονομασία. ( 3 ) Το είδος των σιτηρών πρέπει να αναφέρεται στην ονομασία. ( 4 ) Η ονομασία πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της φύσης της θερμικής επεξεργασίας. 7. ΑΛΛΑ ΦΥΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 7.01 Μελάσσα ζαχαροκαλάμου 7.02 Βινάσσα ζαχαροκαλάμου 7.03 Ζάχαρη (ζαχαροκαλάμου) ( 1 ) Υποπροϊόν το οποίο αποτελείται από το σιροπιώδες υπόλειμμα που συλλέγεται κατά την παραγωγή ή τη διύλιση ζάχαρης ζαχαροκαλάμου Saccharum officinarum L. Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται μετά τη ζύμωση της μελάσσας ζαχαροκαλάμου κατά την παραγωγή αλκοόλης, ζύμης, κιτρικού οξέος ή άλλων οργανικών ενώσεων Ζάχαρη που λαμβάνεται από το ζαχαροκάλαμο Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σακχαρόζη Υγρασία, εφόσον > 30 % Υγρασία, εφόσον > 35 % Σακχαρόζη

12 L 77/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άλευρο από θαλασσινά φύκια Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και σύνθλιψη φυκών, ιδίως φαιοφυκών. Το προϊόν αυτό είναι δυνατόν να έχει υποστεί πλύση για να μειωθεί η περιεκτικότητά του σε ιώδιο Ολική τέφρα ( 1 ) Η ονομασία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από την ονομασία «σακχαρόζη». 8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 8.01 Σκόνη αποκορυφωμένου γάλακτος 8.02 Σκόνη βουτυρογάλακτος 8.03 Σκόνη τυρογάλακτος 8.04 Σκόνη τυρογάλακτος χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρο 8.05 Σκόνη πρωτεΐνης τυρογάλακτος ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση γάλακτος από το οποίο έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος των λιπαρών ουσιών Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση του υγρού που παραμένει μετά την επεξεργασία του γάλακτος και την αφαίρεση του βουτύρου Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση του υγρού που παραμένει μετά την επεξεργασία παρασκευής τυριού, quark, καζεΐνης και παρόμοιων διαδικασιών Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση ορού γάλακτος από τον οποίο έχει αφαιρεθεί μέρος της λακτόζης Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση των πρωτεϊνούχων ενώσεων που λαμβάνονται από το τυρόγαλα ή το γάλα με χημική ή φυσική επεξεργασία 8.06 Σκόνη καζεΐνης Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από αποκορυφωμένο γάλα ή βουτυρόγαλα διά ξηράνσεως καζεΐνης που κατακρημνίζεται με τη βοήθεια οξέων ή πυτιάς 8.07 Σκόνη λακτόζης Σάκχαρο, διαχωριζόμενο από το γάλα ή το τυρόγαλα με καθαρισμό και ξήρανση ( 1 ) Η ονομασία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από την ονομασία «σκόνη αλβουμίνης γάλακτος». Υγρασία, εφόσον > 5 % Λακτόζη Υγρασία, εφόσον > 6 % Λακτόζη Ολική τέφρα Λακτόζη Ολική τέφρα Υγρασία, εφόσον > 10 % Λακτόζη Υγρασία, εφόσον > 5 % 9. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΩΝ 9.01 Κρεατάλευρο ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με θέρμανση, ξήρανση και άλεση ολόκληρων σφαγίων ή μερών σφαγίων θερμόαιμων χερσαίων ζώων από τα οποία ενδέχεται να έχει αφαιρεθεί μέρος του λίπους με εκχύλιση ή με άλλο φυσικό διαχωρισμό. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από τρίχες, φτερά, κέρατα, οπλές, καθώς και από το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα (ελάχιστη περιεκτικότητα σε ακατέργαστες πρωτεΐνες: 50 % επί της ξηράς ουσίας). (μέγιστη περιεκτικότητα του συνολικού φωσφόρου: 8 %) 9.02 Οστεοκρεατάλευρο ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με θέρμανση, ξήρανση και άλεση ολόκληρων σφαγίων ή μερών σφαγίων θερμόαιμων χερσαίων ζώων από τα οποία ενδέχεται να έχει αφαιρεθεί μέρος του λίπους με εκχύλιση ή με άλλο φυσικό διαχωρισμό. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από τρίχες, φτερά, κέρατα, οπλές, καθώς και από το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα 9.03 Οστεάλευρο Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με θέρμανση, λεπτή άλεση και ξήρανση οστών θερμόαιμων χερσαίων ζώων από τα οποία έχει αφαιρεθεί μεγάλο μέρος του λίπους με εκχύλιση ή με άλλο φυσικό διαχωρισμό. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από τρίχες, φτερά, κέρατα, οπλές, καθώς και από το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα Ολική τέφρα Ολική τέφρα Ολική τέφρα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ)

ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ) ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ) Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών, και είναι από τα πιο σημαντικές πρώτες ύλες τροφίμων. Στις αναπτυγμένες (βιομηχανικές) χώρες, το ψωμί παρέχει στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 131/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.4.2014 L 106/7 ΚΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 354/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης πριλίου 2014 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη Δημητριακά Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών. Τα πιο σημαντικά δημητριακά είναι το σιτάρι ή σίτος, το ρύζι, το καλαμπόκι ή αραβόσιτος, το κριθάρι, η σίκαλη και η βρώμη. Ο κόκκος

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια L 70/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σηµ: Ο ΚΑ αυτός δεν ακολουθεί τη µεθοδολογία της Ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων 1. Ως «χρωστικές» νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με

1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με 1.Εισαγωγή Αρχικά στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γνωστό στην ανατολική μεσόγειο και όχι μόνο, λαχανικό μπάμια το οποίο είναι γνωστό ακόμα και με το όνομα όκρα (okra). Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2014 EL L 166/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μελέτη της τεχνολογίας παρασκευής και φυσικοχημικών,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014 Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014 Τα αναθεωρημένα, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (Έκδοση 2.9), σημεία του κειμένου, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα