ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 242/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου την κατάρτιση ενός καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 242/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2010. την κατάρτιση ενός καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών."

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 242/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2010 για την κατάρτιση του καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση των οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 83/228/ΕΚ του Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/113/ΕΚ του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, και της απόφασης 2004/217/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 2, Έπειτα από διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 προβλέπει την κατάρτιση ενός καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών. (2) Θα πρέπει συνεπώς να καταρτιστεί η πρώτη έκδοση του εν λόγω καταλόγου, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Θεσπίζεται ο κατάλογος πρώτων υλών ζωοτροφών που προβλέπεται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, όπως ορίζεται στο παράρτημα. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) ΕΕ L 229 της , σ. 1.

2 L 77/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Το γλωσσάριο που ακολουθεί αναφέρεται στις κυριότερες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των πρώτων υλών ζωοτροφών οι οποίες αναφέρονται στο παρόν παράρτημα. Όταν στις ονομασίες αυτών των πρώτων υλών περιλαμβάνεται κοινή ονομασία ή χαρακτηρισμός, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος πρέπει να αντιστοιχεί στον σχετικό ορισμό του γλωσσαρίου. Μέθοδος Ορισμός Κοινό όνομα/χαρακτηρισμός 1 Συμπύκνωση ( 1 ) Αύξηση της περιεκτικότητας σε ορισμένες δι απομακρύνσεως του ύδατος ή άλλων συστατικών 2 Αποφλοίωση ( 2 ) Μερική ή ολική αφαίρεση των περιβλημάτων από κόκκους, σπόρους, καρπούς κ.λπ. Συμπύκνωμα Αποφλοιωμένο, μερικώς αποφλοιωμένο 3 Ξήρανση Τεχνητή ή φυσική αφυδάτωση Αποξηραμένο (στον ήλιο ή με τεχνητό τρόπο) 4 Εκχύλιση Χρήση οργανικού διαλύτη για την αφαίρεση του λίπους ή του ελαίου από ορισμένες, ή υδατικού διαλύτη για την αφαίρεση της ζάχαρης και άλλων υδατοδιαλυτών συστατικών. Όταν χρησιμοποιείται οργανικός διαλύτης, το τελικό προϊόν πρέπει να είναι τεχνικώς απαλλαγμένο από τον διαλύτη αυτόν 5 Εξώθηση Συμπίεση ή ώθηση υλικών μέσα από ειδικά ανοίγματα, υπό πίεση. (Βλέπε επίσης προζελατινοποίηση) 6 Νιφαδοποίηση Κυλίνδριση υλικού το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με υγρή θερμότητα 7 Αλευροποίηση Φυσική επεξεργασία των κόκκων με σκοπό τη μείωση του μεγέθους των σωματιδίων και τη διευκόλυνση του διαχωρισμού τους σε συστατικά κλάσματα (κυρίως: αλεύρι, πίτυρο και ψιλά πίτυρα) Πλακούντας εκχείλισης (στην περίπτωση των ελαιούχων υλικών), μελάσσα, πούλπα (για τα προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη ή άλλα υδατοδιαλυτά συστατικά) Προϊόν εξώθησης Νιφάδες Αλεύρι, πίτυρα, ψιλά πίτυρα σίτου ( 3 ), ψιλά πίτυρα 8 Θερμική επεξεργασία/θέρμανση Γενικός όρος ο οποίος καλύπτει ορισμένο αριθμό θερμικών επεξεργασιών οι οποίες εκτελούνται υπό ορισμένες συνθήκες με σκοπό να υπάρξει επίδραση επί της δομής ή της θρεπτικής αξίας του υλικού Ψημένο, βρασμένο, θερμικά επεξεργασμένο 9 Υδρογόνωση Επεξεργασία των λιπών και των ελαίων για την άνοδο του σημείου τήξεως αυτών 10 Υδρόλυση Διάσπαση σε απλά χημικά συστατικά μέσω κατάλληλης επεξεργασίας με νερό και, ενδεχομένως, είτε με ένζυμα είτε με οξέα/αλκάλια 11 Έκθλιψη (πίεση) ( 4 ) Απομάκρυνση, μέσω μηχανικής πίεσης (με κοχλία ή άλλο είδος πιεστηρίου) και, ενδεχομένως, κάποιας θερμικής επεξεργασίας, των λιπών και των ελαίων από ελαιούχα υλικά, ή του χυμού από φρούτα ή άλλα φυτικά προϊόντα Υδρογονωμένο (σκληρυνθέν), μερικώς υδρογονωμένο Υδρολυμένο Πλακούντες έκθλιψης ( 5 ) (στην περίπτωση ελαιούχων υλικών), πούλπα, στέμφυλα (στην περίπτωση φρούτων κ.λπ.), ρινίσματα (στην περίπτωση σακχαρότευτλων) που έχουν υποβληθεί σε πίεση 12 Σύμπηξη Συμπίεση διά διελεύσεως μέσω οπών μήτρας πιεστηρίου Σύμπηκτο (pellet) 13 Προζελατινοποίηση Τροποποίηση του αμύλου με σκοπό να βελτιωθούν σημαντικά οι διογκωτικές του ιδιότητες εντός ψυχρού ύδατος Προζελατινοποιημένο ( 6 ), διογκωμένο 14 Καθαρισμός (ραφινάρισμα) Πλήρης ή μερική απομάκρυνση των ξένων προσμείξεων από σάκχαρα, έλαια, λίπη και άλλα φυσικά υλικά με χημική/ φυσική επεξεργασία Καθαρισμένο (ραφιναρισμένο), μερικώς καθαρισμένο

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/19 15 Υγρή άλεση Μηχανικός διαχωρισμός των συστατικών μερών του πυρήνα/ κόκκου, ενίοτε δι εμβαπτίσεως σε νερό που μπορεί να περιέχει διοξείδιο του θείου για την εκχύλιση του αμύλου 16 Σύνθλιψη Μηχανική μεταποίηση των σπόρων ή άλλων πρώτων υλών ζωοτροφών, με σκοπό τη μείωση του μεγέθους τους 17 Αποσακχάρωση Πλήρης ή μερική εξαγωγή των μονο- ή δισακχαριτών της μελάσσας και άλλων ουσιών οι οποίες περιλαμβάνουν ζάχαρη, με χημικές ή φυσικές μεθόδους Φύτρο, γλουτένη, άμυλο Θραύσμα, σύνθλιψη Αποσακχαροποιημένο, αποσακχαροποιημένο μερικώς ( 1 ) Η υποσημείωση αυτή αφορά μόνο το γερμανικό κείμενο. ( 2 ) Ο όρος «αποφλοίωση» είναι δυνατόν να αντικαθίσταται από τους όρους «αποκελύφωση» ή «απολεπύρωση» ανάλογα με την περίπτωση. Οπότε η κοινή ονομασία/χαρακτηρισμός πρέπει να είναι αντίστοιχα «απολεπυρωμένο» ή «αποκελυφωμένο». ( 3 ) Η υποσημείωση αυτή αφορά μόνο το γαλλικό κείμενο. ( 4 ) Η υποσημείωση αυτή αφορά μόνο το γαλλικό κείμενο. ( 5 ) Ανάλογα με την περίπτωση, ο όρος «πλακούντας έκθλιψης» μπορεί να αντικαθίσταται από τον όρο «πίττα». ( 6 ) Η υποσημείωση αυτή αφορά μόνο το γερμανικό κείμενο. Μη αποκλειστικός κατάλογος των κύριων πρώτων υλών ζωοτροφών 1. ΣΠΟΡΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 1.01 Βρώμη Σπόροι του φυτού Avena sativa L. και άλλων καλλιεργούμενων ποικιλιών βρώμης 1.02 Νιφάδες βρώμης Προϊόν που λαμβάνεται από απολεπυρωμένη βρώμη η οποία υποβάλλεται σε επεξεργασία με ατμό και κυλίνδριση και το οποίο δύναται να περιέχει λέπυρα βρώμης σε μικρή αναλογία 1.03 Σκύβαλα απολεπυρωμένης βρώμης Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την επεξεργασία κοσκινισμένης και απολεπυρωμένης βρώμης σε σιμιγδάλι και άλευρο βρώμης και το οποίο αποτελείται κυρίως από πίτυρο βρώμης και μέρος του ενδοσπερμίου Σκύβαλα βρώμης Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την επεξεργασία κοσκινισμένης βρώμης σε σιμιγδάλι βρώμης και το οποίο αποτελείται κυρίως από φλοιούς βρώμης και πίτυρα 1.05 Κριθή Σπόροι του φυτού Hordeum vulgare L Σκύβαλα κριθής Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την επεξεργασία κοσκινισμένης αποφλοιωμένης κριθής για τη μετατροπή της σε μαργαριταρώδη κριθή, σιμιγδάλι ή αλεύρι 1.07 Πρωτεΐνη κριθής Αποξηραμένο υποπροϊόν αμυλοποιείου κριθής. Αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες οι οποίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού του αμύλου 1.08 Θραύσματα ρυζιού Υποπροϊόν που προκύπτει κατά την παρασκευή γυαλισμένου ή στιλβωμένου ρυζιού Oryza sativa L. το οποίο αποτελείται κυρίως από μικρομεγέθεις ή/και θραυσμένους κόκκους 1.09 Πίτυρο ρυζιού (καστανόχρωμο κτηνάλευρο) Υποπροϊόν που προκύπτει κατά την πρώτη στίλβωση ακατέργαστου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από περιβλήματα, τμήματα του στρώματος αλευρώνης, του ενδοσπερμίου και του φύτρου 1.10 Πίτυρο ρυζιού (λευκό κτηνάλευρο) Υποπροϊόν που προκύπτει κατά τη δεύτερη στίλβωση ακατέργαστου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από τμήματα του στρώματος αλευρώνης, του ενδοσπερμίου και του φύτρου

4 L 77/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίτυρα ρυζιού με ανθρακικό ασβέστιο 1.12 Κτηνάλευρο μερικώς βρασμένου ρυζιού 1.13 Αλεσμένο αλεύρι για ζωοτροφές 1.14 Πλακούντες έκθλιψης φύτρων ρυζιού 1.15 Πλακούντες εκχύλισης φύτρων ρυζιού Υποπροϊόν που προκύπτει κατά τη στίλβωση ακατέργαστου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από αργυρόχρωμα περιβλήματα, τμήματα του στρώματος αλευρώνης, του ενδοσπερμίου, του φύτρου και μεταβλητή ποσότητα ανθρακικού ασβεστίου που προκύπτει από τη βιομηχανική διαδικασία Υποπροϊόν που προκύπτει κατά τη στίλβωση ακατέργαστου μερικώς βρασμένου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από αργυρόχρωμα περιβλήματα, τμήματα του στρώματος αλευρώνης, του ενδοσπερμίου, του φύτρου και μεταβλητή ποσότητα ανθρακικού ασβεστίου που προκύπτει από τη βιομηχανική διαδικασία Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από το άλεσμα ρυζιού για ζωοτροφές που αποτελείται, είτε από ανώριμους πράσινους ή κρητιδώδεις σπόρους, μετά από κοσκίνισμα, κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας του αποφλοιωμένου ρυζιού είτε από φυσιολογικούς κηλιδωμένους ή κίτρινους σπόρους ρυζιού, αποφλοιωμένους Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη φύτρων ρυζιού στα οποία έχει παραμένει μέρος του ενδοσπερμίου και των περιβλημάτων Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση φύτρων ρυζιού στα οποία έχει παραμένει μέρος του ενδοσπερμίου και των περιβλημάτων Ανθρακικό ασβέστιο Ανθρακικό ασβέστιο 1.16 ρυζιού Τεχνικώς καθαρό άμυλο ρυζιού 1.17 Κεχρί Σπόροι του Panicum miliaceum L Σίκαλη Σπόροι του Secale cereale L Ψιλά πίτυρα σίκαλης ( 1 ) Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένη σίκαλη και αποτελείται κυρίως από τμήματα του ενδοσπερμίου με λεπτά θραύσματα των εξωτερικών στρωμάτων και μερικά υπολείμματα κόκκων 1.20 Κτηνάλευρο σίκαλης Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένη σίκαλη και αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών στρωμάτων και από σωματίδια σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί μικρότερη ποσότητα ενδοσπερμίου από ό,τι το πίτυρο σίκαλης 1.21 Πίτυρο σίκαλης Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένη σίκαλη και αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών στρωμάτων και από σωματίδια σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενδοσπερμίου 1.22 Σόργο Σπόροι του Sorghum bicolor L. Moench s.l Σίτος Σπόροι του Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. και άλλων καλλιεργούμενων ποικιλιών σίτου 1.24 Ψιλά πίτυρα σίτου ( 2 ) Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένους σπόρους σίτου ή αποφλοιωμένου σίτου σπέλτα και αποτελείται κυρίως από τμήματα του ενδοσπερμίου με λεπτά θραύσματα των εξωτερικών στρωμάτων και μερικά υπολείμματα κόκκων 1.25 Κτηνάλευρο σίτου Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένους σπόρους σίτου ή αποφλοιωμένου σίτου σπέλτα και αποτελείται κυρίως από θραύσματα των εξωτερικών στρωμάτων και από τμήματα σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί μικρότερο μέρος του ενδοσπερμίου από όσο στο πίτυρο σίτου

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ Πίτυρο σίτου ( 3 ) Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένους σπόρους σίτου ή αποφλοιωμένου σίτου σπέλτα και το οποίο αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών περιβλημάτων και από τμήματα σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενδοσπερμίου 1.27 Φύτρα σίτου Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο αποτελείται κυρίως από φύτρα σίτου, κυλινδρισμένα ή όχι, στα οποία ενδέχεται να παραμένουν τμήματα του ενδοσπερμίου και του εξωτερικού περιβλήματος 1.28 Γλουτένη σίτου Αποξηραμένο υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου σίτου το οποίο αποτελείται κυρίως από γλουτένη που προκύπτει κατά το διαχωρισμό του αμύλου 1.29 Κτηνοτροφική γλουτένη σίτου Υποπροϊόν που λαμβάνεται κατά την παρασκευή αμύλου και γλουτένης σίτου. Αποτελείται από πίτουρο από το οποίο έχει αφαιρεθεί ενδεχομένως μερικώς το φύτρο και από γλουτένη, στα οποία δύναται να προστεθούν πολύ μικρές ποσότητες θραυσμάτων σίτου που προέρχονται από το κοσκίνισμα των σπόρων καθώς και πολύ μικρές ποσότητες υπολειμμάτων της υδρόλυσης του αμύλου 1.30 σίτου Τεχνικώς καθαρό άμυλο σίτου 1.31 Προζελατινοποιημένο άμυλο σίτου Προϊόν που αποτελείται από άμυλο σίτου προζελατινοποιημένο σε μεγάλο βαθμό με θερμική επεξεργασία 1.32 Σίτος σπέλτα Σπόροι του σίτου σπέλτα Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum 1.33 Τριτικάλε Σπόροι του υβριδίου Triticum X Secale 1.34 Αραβόσιτος (καλαμπόκι) Σπόροι του Zea mays L Κτηνάλευρο αραβοσίτου ( 4 ) Υποπροϊόν της παραγωγής αλεύρου ή σιμιγδαλιού από αραβόσιτο, το οποίο αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών περιβλημάτων και από τμήματα σπόρων από τους οποίους έχει αφαιρεθεί μικρότερο μέρος του ενδοσπερμίου από όσο στο πίτυρο αραβοσίτου 1.36 Πίτυρο αραβόσιτου Υποπροϊόν της παραγωγής αλεύρου ή σιμιγδαλιού από αραβόσιτο, το οποίο αποτελείται κυρίως από τα εξωτερικά περιβλήματα και μερικά τμήματα του φύτρου του αραβόσιτου, με μερικά τμήματα ενδοσπερμίου 1.37 Πλακούντες έκθλιψης φύτρων αραβοσίτου 1.38 Πλακούντες εκχύλισης φύτρων αραβοσίτου 1.39 Γλουτένη αραβοσίτου ( 5 ) Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από ξηρά ή υγρά επεξεργασμένα φύτρα αραβοσίτου στα οποία ενδέχεται να έχει παραμένει μέρος του ενδοσπερμίου και των περιβλημάτων Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από ξηρά ή υγρά επεξεργασμένα φύτρα αραβοσίτου στα οποία ενδέχεται να έχει παραμένει μέρος του ενδοσπερμίου και των περιβλημάτων Υποπροϊόν της αμυλοβιομηχανίας αραβοσίτου που λαμβάνεται με τεχνική υγρής φάσης. Αποτελείται από πίτουρο και γλουτένη με προσθήκη υπολειμμάτων από το κοσκίνισμα του αραβοσίτου, σε αναλογία που δεν υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος ή/και υπολειμμάτων που προέρχονται από το νερό διαβροχής του αραβοσίτου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοόλης ή άλλων παραγώγων του αμύλου. Το προϊόν δύναται, επίσης, να περιέχει υπολείμματα από την εκχύλιση σπορελαίου αραβοσίτου, τα οποία έχουν ληφθεί με τεχνική υγρής φάσεως όταν είναι > 4,5 %

6 L 77/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γλουτένη αραβοσίτου Αποξηραμένο υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου αραβοσίτου το οποίο αποτελείται κυρίως από γλουτένη που προκύπτει κατά το διαχωρισμό του αμύλου 1.41 αραβοσίτου Τεχνικώς καθαρό άμυλο αραβοσίτου 1.42 Προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου ( 6 ) Προϊόν που αποτελείται από άμυλο αραβοσίτου, προζελατινοποιημένο σε μεγάλο βαθμό με θερμική επεξεργασία 1.43 Ριζίδια βύνης Υποπροϊόν της βυνοποίησης το οποίο αποτελείται κυρίως από αποξηραμένα ριζίδια σιτηρών που έχουν βλαστήσει 1.44 Αποξηραμένα φυράματα ζυθοποιίας 1.45 Αποξηραμένα φυράματα απόσταξης ( 7 ) 1.46 Σπόροι απόσταξης σκούρου χρώματος ( 8 ) Υποπροϊόν της ζυθοποιίας το οποίο λαμβάνεται με αποξήρανση υπολειμμάτων ζυμωθέντων ή μη σιτηρών και άλλων αμυλούχων προϊόντων Υποπροϊόν της απόσταξης αλκοόλης το οποίο λαμβάνεται με αποξήρανση των στερεών υπολειμμάτων σπόρων που έχουν υποστεί ζύμωση Υποπροϊόν της απόσταξης το οποίο λαμβάνεται με αποξήρανση των στερεών υπολειμμάτων ζυμωθέντων σπόρων στα οποία έχουν προστεθεί το σιροπιώδες κατάλοιπο της απόσταξης ή τα εξατμισμένα απόνερα εμβάπτισης ( 1 ) Τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν ποσοστό αμύλου μεγαλύτερο του 40 % δύναται να χαρακτηρίζονται «πλούσια σε άμυλο». Στο γερμανικό κείμενο δύναται να ονομάζονται «Roggennachmehl». ( 2 ) Τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν ποσοστό αμύλου μεγαλύτερο του 40 % δύναται να χαρακτηρίζονται «πλούσια σε άμυλο». Στο γερμανικό κείμενο δύναται να ονομάζονται «Weizennachmehl». ( 3 ) Σε περίπτωση που αυτή η πρώτη ύλη ζωοτροφών έχει υποβληθεί σε λεπτότερη άλεση, είναι δυνατόν να προστίθεται ο όρος «λεπτή» στην ονομασία της είτε η ονομασία αυτή να αντικαθίσταται από κάποια άλλη αντίστοιχη. ( 4 ) Τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν ποσοστό αμύλου μεγαλύτερο του 40 % δύναται να χαρακτηρίζονται «πλούσια σε άμυλο». Στο γερμανικό κείμενο δύναται να ονομάζονται «Maisnachmehl». ( 5 ) Η ονομασία αυτή δύναται να αντικατασταθεί από την ονομασία «κτηνοτροφική γλουτένη αραβοσίτου». ( 6 ) Η ονομασία αυτή δύναται να αντικατασταθεί από την ονομασία «άμυλο αραβοσίτου που είναι προϊόν εξώθησης». ( 7 ) Το είδος του δημητριακού μπορεί να προστίθεται στην ονομασία. ( 8 ) Η ονομασία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από την ονομασία «αποξηραμένα φυράματα και διαλυτά συστατικά απόσταξης». Το είδος του δημητριακού μπορεί να προστίθεται στην ονομασία. 2. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ, ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 2.01 Πλακούντες έκθλιψης μερικώς αποφλοιωμένης αραχίδας 2.02 Πλακούντες εκχύλισης μερικώς αποφλοιωμένης αραχίδας 2.03 Πλακούντες έκθλιψης αποφλοιωμένης αραχίδας 2.04 Πλακούντες εκχυλισμένης αποφλοιωμένης αραχίδας Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη μερικώς αποφλοιωμένων αραχίδων Arachis hypogaea L. και άλλων ειδών αραχίδας Arachis. (μέγιστη περιεκτικότητα σε 16 % επί της ξηράς ουσίας) μερικώς αποφλοιωμένων αραχίδων (μέγιστη περιεκτικότητα σε 16 % επί της ξηράς ουσίας) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη σπόρων αποφλοιωμένων αραχίδων σπόρων αποφλοιωμένων αραχίδων 2.05 Σπόροι κράμβης ( 1 ) Σπόροι της κράμβης Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., της ινδικής κράμβης Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz και της κράμβης Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 94 %) 2.06 Πλακούντες έκθλιψης κραμβόσπορων ( 1 ) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη κραμβόσπορων (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 94 %)

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ Πλακούντες εκχυλισμένων κραμβόσπορων ( 1 ) κραμβόσπορων (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 94 %) 2.08 Φλοιοί κραμβόσπορων Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την αποφλοίωση κραμβόσπορων 2.09 Πλακούντες εκχυλισμένων μερικώς αποφλοιωμένων σπόρων ατρακτυλίδας 2.10 Πλακούντες έκθλιψης φοινικοκαρυάς 2.11 Πλακούντες εκχυλισμένης φοινικοκαρυάς 2.12 Πλακούντες έκθλιψης ελαΐδος 2.13 Πλακούντας εκχυλισμένης ελαΐδος 2.14 Ψημένη (-α) (σπέρματα) σόγια (-ς) 2.15 Ψημένη (-α) εκχυλισμένη (-α) (σπέρματα) σόγια (-ς) 2.16 Πλακούντες εκχυλισμένων αποφλοιωμένων και ψημένων σπερμάτων σόγιας 2.17 Συμπύκνωμα πρωτεϊνών από (σπέρματα) σόγια(-ας) μερικώς αποφλοιωμένων σπόρων ατρακτυλίδας Carthamus tinctorius L. Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από τον αποξηραμένο πυρήνα (ενδοσπέρμιο) και το εξωτερικό περίβλημα (καλυπτήρια στοιβάδα) του σπόρου της φοινικοκαρυάς Cocos nucifera L. Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από τον αποξηραμένο πυρήνα (ενδοσπέρμιο) και το εξωτερικό περίβλημα (καλυπτήρια στοιβάδα) του σπόρου της φοινικοκαρυάς Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από τα σπέρματα ελαΐδος Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) από τα οποία έχει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αφαιρεθεί το σκληρό κέλυφος από σπέρματα ελαΐδος από τα οποία έχει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αφαιρεθεί το σκληρό κέλυφος Σπέρματα σόγιας (Glycine max. L. Merr.) που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία (μέγιστη ποσότητα αμμωνιακού αζώτου: 0,4 mg N/g min.) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται από σπέρματα σόγιας με εκχύλιση και κατάλληλη θερμική επεξεργασία (μέγιστη ποσότητα αμμωνιακού αζώτου: 0,4 mg N/g min.) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται από αποφλοιωμένα σπέρματα σόγιας με εκχύλιση και κατάλληλη θερμική επεξεργασία (μέγιστη περιεκτικότητα σε ακατέργαστες ίνες 8 % επί της ξηράς ουσίας) (μέγιστη ποσότητα αμμωνιακού αζώτου: 0,5 mg N/g min.) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται από αποφλοιωμένα σπέρματα σόγιας τα οποία έχουν υποβληθεί σε εκχύλιση για τα απομακρυνθεί το λίπος τους εφόσον > 8 % 2.18 Φυτικό έλαιο ( 2 ) Έλαιο που προέρχεται από φυτά Υγρασία, εφόσον > 1 % 2.19 Φλοιοί σπερμάτων σόγιας Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την αποφλοίωση σπερμάτων σόγιας 2.20 Βαμβακόσπορος Σπόροι βάμβακος Gossypium ssp. από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι ίνες 2.21 Πλακούντες εκχυλισμένου μερικώς αποφλοιωμένου βαμβακόσπορου 2.22 Πλακούντας έκθλιψης βαμβακόσπορου βαμβακόσπορων από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι ίνες και μέρος του φλοιού (μέγιστη περιεκτικότητα σε ακατέργαστες ίνες 22,5 % επί της ξηράς ουσίας) Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη βαμβακόσπορων από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι ίνες

8 L 77/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πλακούντας έκθλιψης σπόρων της γουιζοτίας της ελαιοφόρου Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη σπόρων της γουιζοτίας της ελαιοφόρου Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. (τέφρα αδιάλυτη σε HCI: ανώτατο όριο 3,4 %) 2.24 Ηλιανθόσπορος Σπόροι του ηλίανθου Helianthus annuus L Πλακούντες εκχυλισμένου ηλιανθόσπορου 2.26 Πλακούντες εκχυλισμένου μερικώς αποφλοιωμένου ηλιανθόσπορου ηλιανθόσπορων ηλιανθόσπορων από τους οποίους έχει αφαιρεθεί μέρος των φλοιών (μέγιστη περιεκτικότητα σε ακατέργαστες ίνες 27,5 % επί της ξηράς ουσίας) 2.27 Λιναρόσπορος Σπόροι λίνου Linum usitatissimum L. (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 93 %) 2.28 Πλακούντες έκθλιψης λιναρόσπορου 2.29 Πλακούντες εκχυλισμένου λιναρόσπορου Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από λιναρόσπορο (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 93 %) από λιναρόσπορο (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 93 %) 2.30 Ελαιάλευρο από πιεσμένες ελιές Olea europea L. και από το οποίο έχουν αφαιρεθεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό μέρη του πυρήνα 2.31 Πλακούντες έκθλιψης σησαμόσπορου 2.32 Πλακούντες εκχυλισμένων μερικώς αποφλοιωμένων σπερμάτων κακάο Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από τους σπόρους του σησαμιού Sesamum indicum L. (τέφρα αδιάλυτη σε HCl: ανώτατο όριο 5 %) από αποξηραμένα και ψημένα σπέρματα του κακάο Theobroma cacao L. από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του φλοιού 2.33 Φλοιοί κακάο Λέπυρα των αποξηραμένων και ψημένων σπερμάτων του κακάο Theobroma cacao L. ( 1 ) Η διευκρίνιση «χαμηλής περιεκτικότητας σε γλυκοζινολικές ενώσεις» δύναται να προστίθεται στην ονομασία εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η έννοια της χαμηλής περιεκτικότητας νοείται όπως ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία. ( 2 ) Το φυτικό είδος πρέπει να προστίθεται στην ονομασία. 3. ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 3.01 Ρεβύθια Σπέρματα του Cicer arietinum L Άλεσμα εκχυλισμένων σπερμάτων κυάμοψης Υποπροϊόν που λαμβάνεται από εκχύλιση του γλισχράσματος σπερμάτων του φυτού Cyanopsis tetragonoloba (L.) Taub Ρόβη Σπόροι του Ervum ervilia L Λάθυρος ( 1 ) Σπέρματα του Lathyrus sativus L. που έχουν υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ Φακή Σπέρματα του Lens culinaris a.o. Medik 3.06 Γλυκά λούπινα Σπέρματα του Lupinus ssp. χαμηλής περιεκτικότητας σε πικρά σπέρματα 3.07 Ψημένα φασόλια Σπέρματα του Phaseolus ή Vigna ssp. τα οποία έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία για την καταστροφή των τοξικών λεκτινών 3.08 Πίσα Σπέρματα του Pisum ssp Σκύβαλα πίσων (κτηνάλευρο πίσων) Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την παραγωγή αλεύρου από πίσα και το οποίο αποτελείται κυρίως από τεμαχίδια των κοτυληδόνων και, σε μικρότερο βαθμό, των φλοιών 3.10 Πίτυρο πίσων Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την παραγωγή χονδράλευρου από πίσα και το οποίο αποτελείται κυρίως από φλοιούς που απομακρύνονται με αποφλοίωση και το καθάρισμα των πίσων 3.11 Κύαμοι Σπέρματα των Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. και var. minuta (Alef.) Mansf Βίκος ο μόνανθος Σπέρματα του Vicia monanthos Desf Βίκος Σπέρματα του Vicia sativa L. var. sativa και άλλων ποικιλιών ( 1 ) Η ονομασία αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της φύσης της θερμικής επεξεργασίας. 4. ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΡΙΖΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 4.01 Πούλπα (ζαχαρο)τεύτλων 4.02 Μελάσσα (ζαχαρο)τεύτλων 4.03 Μελασσωμένη πούλπα (ζαχαρο)τεύτλων 4.04 Βινάσσα (ζαχαρο)τεύτλων 4.05 Ζάχαρη (ζαχαρο) τεύτλων ( 1 ) Υποπροϊόν της ζαχαροποιίας το οποίο αποτελείται από αποξηραμένα τεμάχια ζαχαρότευτλων που προκύπτουν κατά την επεξεργασία της εκχυλίσεως του Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell. (μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη σε HCl: 4,5 % επί της ξηράς ουσίας) Υποπροϊόν το οποίο αποτελείται από το σιροπιώδες υπόλειμμα πούλπα που συλλέγεται κατά την παραγωγή ή τη διύλιση ζάχαρης από τεύτλα Υποπροϊόν της ζαχαροποιίας το οποίο περιέχει αποξηραμένη πούλπα ζαχαρότευτλων στην οποία έχει προστεθεί μελάσσα (μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη σε HCl: 4,5 % επί της ξηράς ουσίας) Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται μετά τη ζύμωση της μελάσσας ζαχαρότευτλων κατά την παραγωγή αλκοόλης, ζύμης, κιτρικού οξέος ή άλλων οργανικών ενώσεων Ζάχαρη που λαμβάνεται από ζαχαρότευτλα Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σακχαρόζη, εφόσον > 10,5 % Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σακχαρόζη Υγρασία, εφόσον > 28 % Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σακχαρόζη Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας Υγρασία, εφόσον > 35 % Σακχαρόζη 4.06 Γλυκοπατάτες Κόνδυλοι του Ipomoea batatas (L.) Poir, ανεξάρτητα από τη μορφή τους

10 L 77/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μανιόκα ( 2 ) Ρίζες του Manihot esculenta Crantz, ανεξάρτητα από τη μορφή τους (μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη σε HCl: 4,5 % επί της ξηράς ουσίας) Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας 4.08 Προζελατινοποιημένο άμυλο μανιόκας ( 3 ) το οποίο λαμβάνεται από ρίζες μανιόκας, και το οποίο υποβάλλεται σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία για να αυξηθεί πολύ ο όγκος του 4.09 Πούλπα γεωμήλων Υποπροϊόν της εκχυλίσεως του αμύλου γεωμήλων (Solanum tuberosum L.) 4.10 γεωμήλων Τεχνικώς καθαρό άμυλο γεωμήλων 4.11 Πρωτεΐνη γεωμήλων Αποξηραμένο υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου, το οποίο αποτελείται κυρίως από πρωτεϊνούχες που προκύπτουν μετά το διαχωρισμό του αμύλου 4.12 Νιφάδες γεωμήλων Προϊόν που λαμβάνεται με περιστρεφόμενη αποξήρανση πλυμένων, ξεφλουδισμένων ή μη ξεφλουδισμένων και μερικώς βρασμένων γεωμήλων 4.13 Συμπυκνωμένος χυμός γεωμήλων 4.14 Προζελατινοποιημένο άμυλο γεωμήλων Υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου από γεώμηλα, από το οποίο έχει αφαιρεθεί ένα μέρος των πρωτεϊνών και του ύδατος Προϊόν που αποτελείται από άμυλο γεωμήλων προζελατινοποιημένο σε μεγάλο βαθμό Ολική τέφρα ( 1 ) Η ονομασία αυτή δύναται να αντικατασταθεί από την ονομασία «σακχαρόζη». ( 2 ) Η ονομασία αυτή δύναται να αντικατασταθεί από την ονομασία «ταπιόκα». ( 3 ) Η ονομασία αυτή δύναται να αντικατασταθεί από την ονομασία «άμυλο ταπιόκας». 5. ΑΛΛΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 5.01 Λοβοί χαρουπιών Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με σύνθλιψη του αποξηραμένου καρπού (λοβών) της χαρουπιάς Ceratonia seliqua L., απ όπου έχουν αφαιρεθεί τα σπέρματα 5.02 Πούλπα εσπεριδοειδών Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται με πίεση εσπεριδοειδών Citrus ssp. κατά την παραγωγή χυμού εσπεριδοειδών 5.03 Στέμφυλα φρούτων ( 1 ) Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται με πίεση κατά την παραγωγή χυμών φρούτων με πυρήνα ή με γίγαρτα (κουκούτσια) 5.04 Πούλπα τομάτας Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται με πίεση τομάτων Solanum lycopersicum Karst. κατά την παραγωγή τοματοχυμού 5.05 Πλακούντες από γίγαρτα σταφυλιών Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την εκχύλιση του ελαίου γίγαρτων σταφυλιών εφόσον > 45 % 5.06 Πούλπα σταφυλιών Στέμφυλα σταφυλιών, ταχέως αποξηραμένα μετά από εκχύλιση της αλκοόλης και, στο βαθμό του εφικτού, καθαρισμένα από τα στελέχη και τα γίγαρτα των σταφυλιών εφόσον > 25 %

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ Γίγαρτα σταφυλιών Γίγαρτα τα οποία λαμβάνονται με εκχύλιση από τα στέμφυλα σταφυλιών, χωρίς αφαίρεση του ελαίου., εφόσον > 45 % ( 1 ) Το είδος του φρούτου δύναται να προστίθεται στην ονομασία. 6. ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΟΝΔΡΟΕΙΔΩΝ ΧΟΡΤΟΝΟΜΩΝ 6.01 Μηδικάλευρο ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και άλεση νεαρών φυτών μηδικής Medicago sativa L. και Medicago var. Martyn., το οποίο ενδέχεται, εντούτοις, να περιλαμβάνει μέχρι και 20 % νεαρών φυτών τριφυλλιών ή άλλων φυτών χορτονομής που έχουν υποστεί αποξήρανση και άλεση ταυτοχρόνως με τη μηδική 6.02 Στέμφυλα μηδικής Αποξηραμένο υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη χυμού από τη μηδική 6.03 Συμπύκνωμα πρωτεϊνών μηδικής Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με τεχνητή ξήρανση κλασμάτων χυμού έκθλιψης μηδικής, το οποίο έχει υποβληθεί σε φυγοκέντρηση και σε θερμική επεξεργασία για την καθίζηση των πρωτεϊνών 6.04 Τριφυλλάλευρο ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και άλεση νεαρών φυτών τριφυλλιού Trifolium spp. το οποίο ενδέχεται, εντούτοις, να περιλαμβάνει μέχρι και 20 % νεαρών φυτών μηδικής ή άλλων φυτών χορτονομής που έχουν υποστεί αποξήρανση και άλεση ταυτοχρόνως με το τριφύλλι 6.05 Άλευρο χλόης ( 1 ) ( 2 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και άλεση νεαρών κτηνοτροφικών φυτών 6.06 Άχυρο σιτηρών ( 3 ) Άχυρο σιτηρών 6.07 Επεξεργασμένο άχυρο δημητριακών ( 4 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με κατάλληλη επεξεργασία αχύρων δημητριακών Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας Καροτίνιο Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας Αδιάλυτη τέφρα σε HCI: εφόσον > 3,5 % επί της ξηράς ουσίας Νάτριο, εάν έχει γίνει επεξεργασία με NaOH ( 1 ) Ο όρος «άλευρο» δύναται να αντικατασταθεί από τον όρο «σύμπηκτα». Η μέθοδος ξήρανσης δύναται να αναφέρεται μαζί με την ονομασία. ( 2 ) Το είδος των χορτονομών μπορεί να προστίθεται στην ονομασία. ( 3 ) Το είδος των σιτηρών πρέπει να αναφέρεται στην ονομασία. ( 4 ) Η ονομασία πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της φύσης της θερμικής επεξεργασίας. 7. ΑΛΛΑ ΦΥΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 7.01 Μελάσσα ζαχαροκαλάμου 7.02 Βινάσσα ζαχαροκαλάμου 7.03 Ζάχαρη (ζαχαροκαλάμου) ( 1 ) Υποπροϊόν το οποίο αποτελείται από το σιροπιώδες υπόλειμμα που συλλέγεται κατά την παραγωγή ή τη διύλιση ζάχαρης ζαχαροκαλάμου Saccharum officinarum L. Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται μετά τη ζύμωση της μελάσσας ζαχαροκαλάμου κατά την παραγωγή αλκοόλης, ζύμης, κιτρικού οξέος ή άλλων οργανικών ενώσεων Ζάχαρη που λαμβάνεται από το ζαχαροκάλαμο Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σακχαρόζη Υγρασία, εφόσον > 30 % Υγρασία, εφόσον > 35 % Σακχαρόζη

12 L 77/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άλευρο από θαλασσινά φύκια Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και σύνθλιψη φυκών, ιδίως φαιοφυκών. Το προϊόν αυτό είναι δυνατόν να έχει υποστεί πλύση για να μειωθεί η περιεκτικότητά του σε ιώδιο Ολική τέφρα ( 1 ) Η ονομασία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από την ονομασία «σακχαρόζη». 8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 8.01 Σκόνη αποκορυφωμένου γάλακτος 8.02 Σκόνη βουτυρογάλακτος 8.03 Σκόνη τυρογάλακτος 8.04 Σκόνη τυρογάλακτος χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρο 8.05 Σκόνη πρωτεΐνης τυρογάλακτος ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση γάλακτος από το οποίο έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος των λιπαρών ουσιών Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση του υγρού που παραμένει μετά την επεξεργασία του γάλακτος και την αφαίρεση του βουτύρου Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση του υγρού που παραμένει μετά την επεξεργασία παρασκευής τυριού, quark, καζεΐνης και παρόμοιων διαδικασιών Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση ορού γάλακτος από τον οποίο έχει αφαιρεθεί μέρος της λακτόζης Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση των πρωτεϊνούχων ενώσεων που λαμβάνονται από το τυρόγαλα ή το γάλα με χημική ή φυσική επεξεργασία 8.06 Σκόνη καζεΐνης Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από αποκορυφωμένο γάλα ή βουτυρόγαλα διά ξηράνσεως καζεΐνης που κατακρημνίζεται με τη βοήθεια οξέων ή πυτιάς 8.07 Σκόνη λακτόζης Σάκχαρο, διαχωριζόμενο από το γάλα ή το τυρόγαλα με καθαρισμό και ξήρανση ( 1 ) Η ονομασία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από την ονομασία «σκόνη αλβουμίνης γάλακτος». Υγρασία, εφόσον > 5 % Λακτόζη Υγρασία, εφόσον > 6 % Λακτόζη Ολική τέφρα Λακτόζη Ολική τέφρα Υγρασία, εφόσον > 10 % Λακτόζη Υγρασία, εφόσον > 5 % 9. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΩΝ 9.01 Κρεατάλευρο ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με θέρμανση, ξήρανση και άλεση ολόκληρων σφαγίων ή μερών σφαγίων θερμόαιμων χερσαίων ζώων από τα οποία ενδέχεται να έχει αφαιρεθεί μέρος του λίπους με εκχύλιση ή με άλλο φυσικό διαχωρισμό. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από τρίχες, φτερά, κέρατα, οπλές, καθώς και από το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα (ελάχιστη περιεκτικότητα σε ακατέργαστες πρωτεΐνες: 50 % επί της ξηράς ουσίας). (μέγιστη περιεκτικότητα του συνολικού φωσφόρου: 8 %) 9.02 Οστεοκρεατάλευρο ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με θέρμανση, ξήρανση και άλεση ολόκληρων σφαγίων ή μερών σφαγίων θερμόαιμων χερσαίων ζώων από τα οποία ενδέχεται να έχει αφαιρεθεί μέρος του λίπους με εκχύλιση ή με άλλο φυσικό διαχωρισμό. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από τρίχες, φτερά, κέρατα, οπλές, καθώς και από το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα 9.03 Οστεάλευρο Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με θέρμανση, λεπτή άλεση και ξήρανση οστών θερμόαιμων χερσαίων ζώων από τα οποία έχει αφαιρεθεί μεγάλο μέρος του λίπους με εκχύλιση ή με άλλο φυσικό διαχωρισμό. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από τρίχες, φτερά, κέρατα, οπλές, καθώς και από το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα Ολική τέφρα Ολική τέφρα Ολική τέφρα

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ Υπολείμματα βιομηχανίας ζωικού λίπους 9.05 Άλευρα πουλερικών ( 1 ) 9.06 Υδρολυμένο πτεράλευρο Υπόλειμμα που απομένει στη βιομηχανία βοείου λίπους, λιωμένου λίπους ή άλλων ζωικών λιπών μετά την αφαίρεσή τους με εκχύλιση ή με άλλο φυσικό διαχωρισμό Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με θέρμανση, ξήρανση και άλεση υποπροϊόντων σφαγμένων πουλερικών. Πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από φτερά Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με υδρόλυση, ξήρανση και άλεση φτερών πουλερικών 9.07 Αιματάλευρο Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση του αίματος σφαγμένων θερμόαιμων ζώων. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από ξένες προσμίξεις 9.08 Ζωικά λίπη ( 2 ) Προϊόν το οποίο αποτελείται από λίπος από θερμόαιμα χερσαία ζώα Ολική τέφρα Αδιάλυτη τέφρα σε HCI, εφόσον > 3,3 % Αδιάλυτη τέφρα σε HCI, εφόσον > 3,4 % Υγρασία, εφόσον > 1 % ( 1 ) Προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε λίπος υπερβαίνει το 13 % επί της ξηράς ουσίας πρέπει να ονομάζονται «πλούσια σε λίπος». ( 2 ) Η ονομασία αυτή είναι δυνατόν να συμπληρώνεται από ακριβέστερη ένδειξη του είδους του ζωικού λίπους σε συνάρτηση με την προέλευσή του ή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνεται (βόειο λίπος, λιωμένο λίπος, λίπος οστών κ.λπ.). 10. ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ Ιχθυάλευρο ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με επεξεργασία ολόκληρων ψαριών ή μερών αυτών από τα οποία ενδέχεται να έχει αφαιρεθεί μέρος του ελαίου και στα οποία ενδέχεται να έχουν προστεθεί εκ νέου τα διαλυτά συστατικά ψαριών Ολική τέφρα, εφόσον > 20 % Συμπυκνωμένα διαλυτά συστατικά ψαριών Προϊόν το οποίο προκύπτει από το χυμό πιέσεως που προκύπτει κατά την παραγωγή ιχθυαλεύρου και το οποίο έχει διαχωριστεί και σταθεροποιηθεί με όξυνση ή ξήρανση Υγρασία, εφόσον > 5 % Ιχθυέλαιο Έλαιο που λαμβάνεται από ψάρια ή από μέρη ψαριών Υγρασία, εφόσον > 1 % Ραφιναρισμένο και υδρογονωμένο (σκληρυνθέν) ιχθυέλαιο Ιχθυέλαιο το οποίο λαμβάνεται από ψάρια ή μέρη ψαριών και το οποίο έχει διυλισθεί και υποβληθεί σε υδρογόνωση Βαθμός ιωδίου Υγρασία, εφόσον > 1 % ( 1 ) Προϊόντα τα οποία περιέχουν άνω του 75 % ολικών αζωτούχων ουσιών επί της ξηράς ουσίας δύναται να ονομάζονται «πλούσια σε πρωτεΐνη». 11. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ Ανθρακικό ασβέστιο ( 1 ) Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με άλεση από υλικά που αποτελούν πηγές ανθρακικού ασβεστίου όπως είναι ο ασβεστόλιθος, τα όστρακα των στρειδιών και των μυδιών ή με καθίζηση από όξινο διάλυμα Τέφρα αδιάλυτη στο HCI, εφόσον > 5 %

14 L 77/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο Φυσικό μείγμα ανθρακικού ασβεστίου και ανθρακικού μαγνησίου Μαγνήσιο Ασβεστούχα θαλάσσια φύκη (Maerl) Προϊόν φυσικής προελεύσεως, το οποίο λαμβάνεται από ασβεστούχα φύκη που έχουν αλεσθεί ή κοκκοποιηθεί Τέφρα αδιάλυτη στο HCI, εφόσον > 5 % Οξείδιο του μαγνησίου Τεχνικώς καθαρό οξείδιο του μαγνησίου (MgO) Μαγνήσιο Θειικό μαγνήσιο Τεχνικώς καθαρό θειικό μαγνήσιο (MgSO 4 7H 2 O) Μαγνήσιο Θείο Φωσφορικό ασβέστιο ( 2 ) Μονόξινο φωσφορικό ασβέστιο που λαμβάνεται με καθίζηση από οστά ή ανόργανες πηγές (CaHPO 4 H 2 O) Φωσφορικό μονοδιασβέστιο Προϊόν το οποίο λαμβάνεται χημικώς και αποτελείται από ίσα μέρη φωσφορικού διασβεστίου και μονοασβεστίου (CaHPO 4 -Ca(H 2 PO 4 ) 2 H 2 O) Αποφθοριωμένο ορυκτό φωσφορικό άλας Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με άλεση καθαρισμένων και καταλλήλως αποφθοριωμένων φυσικών φωσφορικών αλάτων Αποζελατινοποιημένο οστεάλευρο Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με αποζελατινοποίηση, αποστείρωση και άλεση οστών από τα οποία έχει αφαιρεθεί το λίπος Φωσφορικό μονοασβέστιο Τεχνικώς καθαρό φωσφορικό μονοασβέστιο [Ca(H 2 PO 4 ) 2 xh 2 O] Φωσφορικό άλας ασβεστίου-μαγνησίου Τεχνικώς καθαρό άλας ασβεστίου-μαγνησίου Μαγνήσιο Φωσφορικό μονοαμμώνιο Τεχνικώς καθαρό φωσφορικό μονοαμμώνιο (NH 4 H 2 PO 4 ) Ολικό άζωτο Χλωριούχο νάτριο ( 1 ) Τεχνικώς καθαρό χλωριούχο νάτριο ή προϊόν το οποίο λαμβάνεται με άλεση φυσικών πηγών χλωριούχου νατρίου όπως είναι το ορυκτό και το θαλασσινό αλάτι Νάτριο Προπιονικό μαγνήσιο Τεχνικώς καθαρό προπιονικό μαγνήσιο Μαγνήσιο Φωσφορικό μαγνήσιο Προϊόν το οποίο αποτελείται από φωσφορικό μαγνήσιο (MgHPO 4 xh 2 O) Μαγνήσιο Φωσφορικά άλατα νατρίου, ασβεστίου, μαγνησίου Προϊόν το οποίο αποτελείται από φωσφορικά άλατα νατρίου, ασβεστίου, μαγνησίου Μαγνήσιο Νάτριο Φωσφορικό νάτριο Τεχνικώς καθαρό φωσφορικό νάτριο (NaH 2 PO H 2 O) Νάτριο Ανθρακικό νάτριο Τεχνικώς καθαρό ανθρακικό νάτριο (NaHCO 3 ) Νάτριο ( 1 ) Η φύση της πηγής δύναται να αντικαθιστά την ονομασία ή να τη συνοδεύει. ( 2 ) Η μέθοδος παρασκευής δύναται να περιλαμβάνεται στην ονομασία.

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ ΔΙΑΦΟΡΑ Προϊόντα και υποπροϊόντα αρτοποιίας και βιομηχανίας ζυμαρικών ( 1 ) Προϊόν ή υποπροϊόν αρτοποιίας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αρτοποιίας υψηλής ποιότητας, μπισκότων και ζυμαρικών Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σακχαρόζη Ζαχαρώδη προϊόντα και υποπροϊόντα ζαχαροπλαστικής ( 1 ) Προϊόν ή υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων ζαχαροπλαστικής, συμπεριλαμβανομένων των σοκολατούχων Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σακχαρόζη Προϊόντα και υποπροϊόντα ζαχαροπλαστικής και παγωτά ( 1 ) Προϊόν ή υποπροϊόν που λαμβάνεται κατά την παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής γλυκών ή παγωτών Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σακχαρόζη Λιπαρά οξέα Υποπροϊόν που λαμβάνεται από έλαια και λίπη μη προσδιοριζόμενης φυτικής ή ζωικής προέλευσης, κατά την εξουδετέρωση των οξέων τους με χρήση καυστικών αλκαλίων ή με απόσταξη Υγρασία, εφόσον > 1 % Άλατα λιπαρών οξέων ( 2 ) Προϊόν που λαμβάνεται διά σαπωνοποιήσεως λιπαρών οξέων με υδροξείδιο του ασβεστίου, του νατρίου ή του καλίου Ca (ή Na ή K, ανάλογα με την περίπτωση) ( 1 ) Η ονομασία δύναται να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται έτσι ώστε να διευκρινίζεται η γεωργοτροφική μέθοδος με την οποία λαμβάνεται η πρώτη ύλη ζωοτροφών. ( 2 ) Η ονομασία δύναται να συμπληρώνεται από ένδειξη του τύπου του άλατος. 13. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΖΥΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ Ονομασία του προϊόντος Πρωτεϊνικό προϊόν ζύμωσης το οποίο λαμβάνεται από την καλλιέργεια του Methylophilus methylotrophus σε μεθανόλη Προϊόν πρωτεϊνικής συστάσεων παραγόμενο με ζύμωση από καλλιέργειες: Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis και Bacillus firmus, με φυσικό αέριο ως υπόστρωμα και των οποίων τα κύτταρα έχουν θανατωθεί Όλες οι ζύμες που λαμβάνονται από τους μικροοργανισμούς και τα υποστρώματα των στηλών 3 και 4 αντιστοίχως και των οποίων τα κύτταρα έχουν θανατωθεί Μυκήλιο, υγρό υποπροϊόν της παρασκευής πενικιλλίνης, ενσίρωμα με τη βοήθεια Lactobacillus brevis, plantarum, sake collinoides και streptococcus με σκοπό να αδρανοποιήσει την πενικιλλίνη και θερμικά κατεργασμένο Χαρακτηρισμός του θρεπτικού συστατικού ή χαρακτηρισμός του μικροοργανισμού Methylophilus methylotrophus στέλεχος NCIB Methylococcus capsulatus (Bath) στέλεχος NCIMB Alcaligenes acidovorans στέλεχος NCIMB Στέλεχος Bacillus brevis στέλεχος NCIMB Στέλεχος Bacillus firmus στέλεχος NCIMB Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis Candida guilliermondii Αζωτούχες ενώσεις Penicillium chrysogenum ATCC Καλλιεργητικό υπόστρωμα (τυχόν προδιαγραφές) Μεθανόλη Φυσικό αέριο: (κατά προσέγγιση 91 % μεθάνιο, 5 % αιθάνιο, 2 % προπάνιο, 0,5 % ισοβουτάνιο, 0,5 % n-βουτάνιο, 1 % άλλα συστατικά), αμμωνία, ανόργανα άλατα Μελάσσες, όξος σιτηρά και αμυλώδη προϊόντα, χυμοί φρούτων, ορός γάλακτος, γαλακτικό οξύ, προϊόντα υδρολύσεως φυτικών ινών Διάφοροι υδατάνθρακες και τα προϊόντα υδρολύσεώς τους

16 L 77/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονομασία του προϊόντος Γαλακτικό αμμώνιο, που παράγεται από ζύμωση με Lactobacillus bulgaricus Χαρακτηρισμός του θρεπτικού συστατικού ή χαρακτηρισμός του μικροοργανισμού CH 3 CHOHCOONH 4 Καλλιεργητικό υπόστρωμα (τυχόν προδιαγραφές) Ορός γάλακτος Οξικό αμμώνιο σε υδατικό διάλυμα Θειικό αμμώνιο σε υδατικό διάλυμα CH 3 COONH 4 (NH 4 ) 2 SO Υγρά, υπό συμπυκνωμένη μορφή υποπροϊόντα της παρασκευής L-γλουταμινικού οξέος με ζύμωση με Corynebacterium melassecola Υγρά, υπό συμπυκνωμένη μορφή υποπροϊόντα της παρασκευής μονοϋδροχλωριούχου L-λυσίνης με ζύμωση με Brevibacterium lactofermentum Αμμωνιακά άλατα και άλλες αζωτούχες Αμμωνιακά άλατα και άλλες αζωτούχες Σακχαρόζη, μελάσσες, αμυλώδη προϊόντα και τα προϊόντα υδρολύσεώς τους Σακχαρόζη, μελάσσες, αμυλώδη προϊόντα και τα προϊόντα υδρολύσεώς τους

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 340/2001

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 340/2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 340/2001 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Τ1 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 185/73 περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 17.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 575/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2011 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 68/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 68/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών 30.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 68/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/68 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2277/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I και II του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου περί του βιολογικού τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2015 L 31/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 73 (1) Σπορέλαια. Α. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 73 (1) Σπορέλαια. Α. Γενικές διατάξεις Άρθρο 73 (1) Σπορέλαια Α. Γενικές διατάξεις 1. «Φυτικά έλαια (σπορέλαια) και λίπη» χαρακτηρίζονται τα βρώσιμα έλαια και λίπη που λαμβάνονται από την σύνθλιψη των ελαιούχων καρπών και σπερμάτων ή την εκχύλισή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: ζωοτροφές

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: ζωοτροφές Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: ζωοτροφές I. Πουλοπούλου 1, Ι. Χατζηγεωργίου 2, Ε. Ξυλούρη 1 1 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, 2 Εραγαστήριο Διατροφής Αγροτικών Ζώων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD Οι τιμές του σογιαλεύρου και των κρυσταλλικών αμινοξέων παραμένουν ασταθείς. Κατά καιρούς, υπάρχει ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 25.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη Δημητριακά Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών. Τα πιο σημαντικά δημητριακά είναι το σιτάρι ή σίτος, το ρύζι, το καλαμπόκι ή αραβόσιτος, το κριθάρι, η σίκαλη και η βρώμη. Ο κόκκος

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους μια σπουδαία ευκαιρία για την ελληνική κτηνοτροφία Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Χυµού Φρούτων Εισαγωγή Αναφερόµαστε κυρίως σε εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεµόνια, κίτρο), σε πυρηνόκαρπα (βερίκοκα, ροδάκινα, δαµάσκηνα, αχλάδια) και µήλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 EL L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των καθεστώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ 1

ΜΕΡΟΣ Β: Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ 1 ΜΕΡΟΣ Β: Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ 1 Στη βιολογική γεωργία/ελαιοκομία ο εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ουσία και οι λοιποί πρωταρχικοί στόχοι, όπως τους παραθέτει και ο σχετικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συστηματική βοτανική των Λαχανικών Ταξινόμηση με βάση την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Β., ΚΕΚΟΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Καύσιμη στερεά, υγρή ή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5//00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 98 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 4 Προς: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ Οξέα Βάσεις Άλατα τάξη Γ γυµνασίου Τα οξέα έχουν ξινή γεύση Οξέα και ανθρακικό ασβέστιο Τα οξέα µεταβάλλουν το χρώµα των δεικτών Οξέα και µέταλλα Τα οξέα αντιδρούν µε πολλά µέταλλα και πολλές φορές παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Από τους: Χαλάς Μιχάλης Ελευθερία Γεροδήμου Σπύρος Μπίκας Πέτρος Στέλλας Δημοσθένης Μπιτζήλος Κουρούπης Κωνσταντίνος

Από τους: Χαλάς Μιχάλης Ελευθερία Γεροδήμου Σπύρος Μπίκας Πέτρος Στέλλας Δημοσθένης Μπιτζήλος Κουρούπης Κωνσταντίνος Από τους: Χαλάς Μιχάλης Ελευθερία Γεροδήμου Σπύρος Μπίκας Πέτρος Στέλλας Δημοσθένης Μπιτζήλος Κουρούπης Κωνσταντίνος Λίπη και έλαια χαρακτηρίζονται όλα τα κατάλληλα γλυκερίδια των διαφόρων λιπαρών οξέων,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 118/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3964 της 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 118 ΟΙ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤιΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Λίπη & έλαια (Λιπίδια)

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 286/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2012 για τροποποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή νέων Ζωοτροφών. Δρ. Δημ. Οικονόμου Γεωπόνος - Βιοτεχνολόγος Τροφίμων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ)

Παραγωγή νέων Ζωοτροφών. Δρ. Δημ. Οικονόμου Γεωπόνος - Βιοτεχνολόγος Τροφίμων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ) Παραγωγή νέων Ζωοτροφών Δρ. Δημ. Οικονόμου Γεωπόνος - Βιοτεχνολόγος Τροφίμων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ) 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών τροφίμων και συμπληρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 55472/24.04.1997 Περιορισμοί στα παρεχόμενα βάσει του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 επενδυτικά κίνητρα για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 163(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Δημητριακά

Κεφάλαιο 10. Δημητριακά Κεφάλαιο 10 Δημητριακά ημειώσεις 1. Α) Σα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων του κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός είναι η Μείωση της φ% από 31%-12%

1. Σκοπός είναι η Μείωση της φ% από 31%-12% Σταυρούλα Κουτραφούρη Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Χημείας Τροφίμων & Διατροφής ΣΙΤΗΡΑ ΘΕΩΡΙΑ Α. Β/ο Σημειώσεις Τεχνολογίας Σιτηρών- Κ.Τσιάρας (p.66-104) B Μέρος- 1. Ξήρανση 1. Σκοπός είναι η Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά κατά τον μετέλεγχο φυτών μεγάλης καλλιέργειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά κατά τον μετέλεγχο φυτών μεγάλης καλλιέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά κατά τον μετέλεγχο φυτών μεγάλης καλλιέργειας Φυτικό Είδος Ί. ΒΑΜΒΑΚΙ (Gossypium spp) Εξεταζόμενα χαρακτηριστικά Ί.Άνθος: χρώμα πετάλων 2. Φυτό: τύπος ανθοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Τα λίπη και έλαια αποτελούν σπουδαία πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. Η παρουσία των λιπαρών στις τροφές συντελεί στην αύξηση της ικανότητας κορεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ I. Γενικότητες Αναλόγως των τροφικών τους απαιτήσεων τα µικρόβια διαιρούνται σε κατηγορίες: - αυτότροφα που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 EL 7.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1274/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλή κατανάλωση οσπρίων Υψηλή κατανάλωση δημητριακών Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών. 57ο Γενικό Λύκειο Αθήνας

Υψηλή κατανάλωση οσπρίων Υψηλή κατανάλωση δημητριακών Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών. 57ο Γενικό Λύκειο Αθήνας Υψηλή κατανάλωση οσπρίων Υψηλή κατανάλωση δημητριακών Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών Υψηλή κατανάλωση οσπρίων. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνες και φυσικά λόγω της χαμηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΑΜ: 17PROC005695732 ΑΔΑ: Ψ5ΙΦΟΡΙΕ-ΙΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κορυδαλλός, 13.01.2017 Αρ. Πρωτ. 77 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής Άσκηση 4η Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής 2 Θεωρητικό μέρος Αναλυτική Χημεία ονομάζεται ο κλάδος της Χημείας που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασβέστιο Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου Βρέφη 0-12 μηνών Παιδιά 1-3 ετών Παιδιά 4-8 ετών Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών Ενήλικες 19-50 ετών Ενήλικες > 50 ετών Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Η επισήμανση είναι ένας ιδιαίτερος τομέας στο χώρο της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της ζάχαρης

Η ιστορία της ζάχαρης ΖΑΧΑΡΗ Η ιστορία της ζάχαρης H λέξη ζάχαρη προέρχεται ετυμολογικά από την σανσκριτική λέξη śarkara, που αρχικά σήμαινε άμμος ή χαλίκι. Το αρχαίο ινδικό όνομά της γκάουρα προφανώς προήλθε από την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά)

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Λίπη και έλαια: Βασική κατηγορία θρεπτικών υλών που αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας. Είναι ενώσεις που προκύπτουν από την αντίδραση οργανικών οξέων με γλυκερίνη και λέγονται γλυκερίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για

Διαβάστε περισσότερα

927 ΚΛΜ. 194/ Ο Πρώτος και ο Δεύτερος Πίνακας των βασικών κανονισμών αντικαθίστανται από τους ακόλουθους Πίνακες:

927 ΚΛΜ. 194/ Ο Πρώτος και ο Δεύτερος Πίνακας των βασικών κανονισμών αντικαθίστανται από τους ακόλουθους Πίνακες: E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 989,4.7.95 97 ΚΛΜ. 94/95 Αριθμός 94 Οι περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 995, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατατεθέντες στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Από: Κατερινόπουλο, Α. & Σταματάκη, Μ. 1995. Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία Πετρολογία. Τα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα και οι Χρήσεις τους. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Τα τρόφιμα είναι σύνθετοι συνδυασμοί που προέρχονται από πολλές πηγες. Όλα τα τρόφιμα έχουν τη δυνατότητα αλλεπίδρασης (χημικής) σε διαφορετικό βαθμό.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο Συγκαλλιέργεια ψυχανθών με σιτηρά για παραγωγή ζωοτροφών Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών Η οικονομική κρίση δημιούργησε χρηματο-οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Διάλεξη 4.3: Βασικές Αρχές Βιολογικής Πτηνοτροφίας Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Προέλευση πτηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (Α.Μ. 107/03) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Απογαλακτισμού χοιριδίων

Απογαλακτισμού χοιριδίων X ΙΝ OIΡ Α ΙΣ ΟΠ ΟΡΡ ΙΣΤΕ Σ 2910 Απογαλακτισμού χοιριδίων ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Αμινοξέα, Ανθρακικό ασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Πρόμιγμα Βιταμινών Ιχνοστοιχείων, Φωσφ. μονασβέστιο, Οξυνιστές, Προβιοτικό, Χλ. xολίνη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα