1.0 ΔΙ ΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο Πξνθπιάμεηο Αζθαιείαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.0 ΔΙ ΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο Πξνθπιάμεηο Αζθαιείαο"

Transcript

1 1.0 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο ΜΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΗΔΣΔ ΣΟΝ ΓΔΚΣΗ Α: ε έλα θιεηζηό ή αλεπαξθώο αεξηδόκελν ληνπιάπη. απεπζείαο πάλσ ή θάησ από νπνηνδήπνηε άιιν εμνπιηζκό. επάλσ ζε κηα επηθάλεηα πνπ ζα κπνξνύζε λα εκπνδίζεη ηηο νπέο εμαεξηζκνύ. ΜΗΝ ΔΚΘΔΣΔΣΔ ΣΟ ΓΔΚΣΗ Η ΣΑ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ: ε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν εμνπιηζκό ν νπνίνο παξάγεη ζεξκόηεηα. ζε βξνρή ή έληνλε πγξαζία. ζε έληνλε δόλεζε θαη ζε θάζε ζνθ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κόληκε βιάβε ζηνλ δέθηε ζαο ή ζε νπνηαδήπνηε καγλεηηθά αληηθείκελα, όπσο ερεία, κεηαζρεκαηηζηέο, θιπ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε θαηεζηξακκέλν θαιώδην ξεύκαηνο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά ή ειεθηξνπιεμία. Μελ αγγίδεηε ην θαιώδην ξεύκαηνο κε βξεγκέλα ρέξηα. Μπνξεί λα πξνθιεζεί ειεθηξνπιεμία. Όηαλ ν δέθηεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ζα πξέπεη λα απνζπλδέζεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο από ηελ πξίδα. Μελ ρξεζηκνπνηείηε νηλόπλεπκα ή πγξά γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ δέθηε, ηα νπνία έρνπλ σο βάζε ηελ ακκσλία. Δάλ επηζπκείηε, κπνξείηε λα θαζαξίζεηε ην δέθηε ζαο κε έλα καιαθό παλί ρσξίο ρλνύδη, ειαθξώο πγξό κε έλα ήπην δηάιπκα ζαπνπληνύ, κόλν κεηά ηελ απνζύλδεζε από ηελ παξνρή ηάζεο δηθηύνπ. Βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρνπλ μέλα αληηθείκελα ηα νπνία πέθηνπλ κέζα ζηηο νπέο εμαεξηζκνύ, δηόηη απηό ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά ή ειεθηξνπιεμία. Μελ ηνπνζεηείηε αληηθείκελα πάλσ από ην δέθηε, δηόηη απηό ζα κπνξνύζε λα απνηξέςεη ηε ζσζηή ςύμε ησλ εμαξηεκάησλ ζην εζσηεξηθό ηνπ. Πξνθπιάμεηο Αζθαιείαο Πνηέ κελ αλνίγεηε ην θάιπκκα ηνπ δέθηε. Κάηη ηέηνην ζα αθπξώζεη ηελ εγγύεζε. Δίλαη επηθίλδπλν λα αγγίδεηε ην εζσηεξηθό ηνπ δέθηε ιόγσ πςειήο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη πηζαλώλ ειεθηξηθώλ 1

2 θηλδύλσλ. Αλαθέξεηε όιεο ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο ζην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ ζέξβηο. Όηαλ ζπλδέεηε ηα θαιώδηα, ζηγνπξεπηείηε όηη ν δέθηεο έρεη απνζπλδεζεί από ηελ πξίδα. Πεξηκέλεηε ιίγα δεπηεξόιεπηα κεηά ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ δέθηε, γηα λα κεηαθηλήζεηε ην δέθηε ή λα απνζπλδέζηε θάζε εμνπιηζκό. Υξεζηκνπνηείηε κόλν εγθεθξηκέλα θαιώδηα επέθηαζεο κε ζπκβαηή θαισδίσζε πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ. Παξαθαινύκε βεβαησζείηε όηη ε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο αληηζηνηρεί κε ηελ ηάζε ηνπ ειεθηξηθνύ ζηελ αλαγλσξηζηηθή πηλαθίδα ζην πίζσ κέξνο ηνπ δέθηε. Αλ ν δέθηεο δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, αθόκα θαη εάλ έρεηε αθνινπζήζεη πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ ρξήζεο, ζπληζηάηαη λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ αληηπξόζσπό ζαο. 1.2 Απνζήθεπζε Ο δέθηεο ζαο θαη ηα αμεζνπάξ ηνπ απνζεθεύνληαη θαη δηαλέκνληαη ζε ζπζθεπαζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία από ειεθηξνπιεμία θαη ηελ πγξαζία. Όηαλ ηνλ απνζπζθεπάδεηε, βεβαησζείηε όηη πεξηιακβάλνληαη όια ηα κέξε θαη θξαηήζηε ηε ζπζθεπαζία καθξηά από παηδηά. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ δέθηε από ην έλα κέξνο ζην άιιν ή αλ ζα επηζηξαθεί θάησ από ηνπο όξνπο εγγύεζεο, θξνληίζηε γηα ηελ επαλαζπζθεπαζία ηνπ δέθηε ζηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία καδί κε ηα εμαξηήκαηά ηνπ. Η απνηπρία λα ζπκκνξθσζείηε κε ηηο δηαδηθαζίεο ζπζθεπαζίαο ζα κπνξνύζε λα αθπξώζεη ηελ εγγύεζή ζαο. 1.3 Δμνπιηζκόο εγθαηάζηαζεο αο ζπληζηνύκε λα ζπκβνπιεπηείηε έλαλ επαγγεικαηία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζαο. Γηαθνξεηηθά, αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο: Αλαηξέμηε ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο IV θαη ηεο θεξαίαο ζαο. 2

3 Βεβαησζείηε όηη ηα εμαξηήκαηα ησλ θαισδίσλ HDMI θαη ηα εμσηεξηθά κέξε είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Υξεζηκνπνηήζηε κόλν έλα θαιώδην HDMI 1,3 ή πςειόηεξν γηα κέγηζηε απόδνζε. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζύλδεζε SCART γηα ηελ ηειεόξαζε, ηόηε ρξεζηκνπνηήζηε έλα θαιά κνλσκέλν θαιώδην SCART. Απηό ην εγρεηξίδην παξέρεη πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε απηνύ ηνπ δέθηε. Σα αθόινπζα ζύκβνια ζα ρξεζηκεύζνπλ σο εμήο. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Τπνδεηθλύεη ζηνηρεία πξνεηδνπνίεζεο. ΤΜΒΟΤΛΔ Γειώλεη νπνηαδήπνηε άιιε πξόζζεηε ζεκαληηθή ή ρξήζηκε πιεξνθνξία. ΜΔΝΟΤ Αληηπξνζσπεύεη έλα θνπκπί ζην ηειερεηξηζηήξην ή ην δέθηε (Έληνλνο ραξαθηήξαο). Μεηαθίλεζε ζην Αληηπξνζσπεύεη έλα ζηνηρείν ηνπ κελνύ κέζα από έλα παξάζπξν (Υαξαθηήξαο κε Πιάγηα γξαθή). 1.4 Αμεζνπάξ 1. Δγρεηξίδην Υξήζεο 2. 1 ηειερεηξηζηήξην 3. 2x Μπαηαξίεο (ηύπνπ ΑΑΑ) 4. Αηζζεηήξα ππεξύζξσλ ΗΜΔΙΧΗ: Οη κπαηαξίεο δελ πξέπεη λα επαλαθνξηηζηνύλ, λα απνζπλαξκνινγεζνύλ, λα βξαρπθπθισζνύλ, λα αλακηρζνύλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε άιινπο ηύπνπο κπαηαξηώλ. 1.5 Υξήζε εμσηεξηθώλ ζπζθεπώλ USB πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπζθεπέο απνζήθεπζεο USB 2.0 ή λεόηεξε έθδνζε. Δάλ ε ζπζθεπή ζαο δελ είλαη ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο USB 3

4 2.0, ε θαηαγξαθή, ε αλαπαξαγσγή θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ησλ πνιπκέζσλ ηνπ δέθηε κπνξεί λα κελ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιύηεξε δπλαηή απόδνζε ηεο ζπζθεπήο απνζήθεπζεο USB ζαο παξαθαινύκε λα κνξθνπνηήζεηε κε απηόλ ηνλ δέθηε (κελνύ "MEDIA +") ζε FAT32 ζύζηεκα. Άιια ζπζηήκαηα αξρείσλ δελ ππνζηεξίδνληαη από ην δέθηε. Ωζηόζν, είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ήδε NTFS δηακνξθσκέλνη δίζθνπη. Η THOMSON δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηε ζπκβαηόηεηα κε όινπο ηνπο ηύπνπο ζπζθεπώλ απνζήθεπζεο USB. πληζηάηαη λα κελ απνζεθεύνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπζθεπέο απνζήθεπζεο USB, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ην δέθηε. Πάληα λα δεκηνπξγείηε αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ζπζθεπή απνζήθεπζεο USB πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε κε απηόλ ηνλ δέθηε. Η THOMSON δελ ζα αλαιάβεη ηελ επζύλε γηα νπνηαδήπνηε απώιεηα πιεξνθνξηώλ ή ηηο πεξηζηάζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ απώιεηα πιεξνθνξηώλ. 2.0 Ο ΓΔΚΣΗ Α 2.1 Πξνεπηιεγκέλνο θσδηθόο PIN: Πξόζνςε Δηθ Δκθάληζε ςεθίσλ: Γείρλεη ηελ ηξέρνπζα ώξα ζε θαηάζηαζε ΑΝΑΜΟΝΗ Γείρλεη ηνλ ηξέρσλ αξηζκό θαλαιηνύ ή δξάζε ζηελ θαηάζηαζε ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 2. Αηζζεηήξαο IR: ηξέςηε ην ηειερεηξηζηήξην πξνο απηόλ ηνλ αηζζεηήξα. 3. Έλδεημε ιεηηνπξγίαο: Σν Κόθθηλν ζεκαίλεη πσο ν δέθηεο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. ηελ θαηάζηαζε ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ είλαη απελεξγνπνηεκέλν. 2.3 Πίζσ Πάλει Δηθ. 2 4

5 1. ANTI IN Γηα λα ζπλδέζεηε ηελ θεξαία ζαο γηα ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο εθπνκπήο. 2. USB Τπνδνρή USB γηα ζπζθεπέο USB. 3. TOTV Γηα λα ζπλδεζείηε κε ηελ επίγεηα είζνδν θεξαίαο ηεο ηειεόξαζήο ζαο. 4. Αηζζεηήξαο ππεξύζξσλ Γηα λα ζπλδεζείηε κε ηνλ εθηεηακέλν αηζζεηήξα ππεξύζξσλ. 5. HDMI Γηα λα ζπλδέζεηε ηνλ δέθηε ζαο κε ηελ ηειεόξαζή ζαο ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαιώδην HDMI. 6. Τπνδνρή Βίληεν Γηα λα ζπλδέζεηε ηνλ δέθηε ζαο κε ηελ ηειεόξαζή ζαο ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαιώδην cinch. 7. ύλδεζε ήρνπ R/L Γηα λα ζπλδέζεηε ηνλ δέθηε ζαο κε ηελ ηειεόξαζή ζαο ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαιώδην cinch. 8. TV SCART Γηα λα ζπλδέζεηε ηνλ δέθηε ζαο κε ηελ ηειεόξαζή ζαο ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαιώδην SCART. 9. S/PDIF Οκναμνληθή Γηα λα ζπλδέζεηε ηνλ δέθηε ζαο ζε έλαλ ςεθηαθό εληζρπηή ήρνπ. 10. Καιώδην Σξνθνδνζίαο Ο δέθηεο ζαο απαηηεί ηάζε V AC (Απηνεπηιεγόκελν), 50/60Hz ±5%. Διέγμηε ηελ ηνπηθή ηάζε πξηλ ζπλδέζεηε ην δέθηε ζαο ζηελ πξίδα. 2.4 Σειερεηξηζηήξην Δηθ Δλεξγνπνηεί ηνλ δέθηε ζε θαηάζηαζε On / Αλακνλήο 2. FAV Δπηινγή νκάδαο αγαπεκέλσλ 3. TV/R Δλαιιάζζεη ηηο ιεηηνπξγίεο TV ή RADIO 4. 0~9 Δπηινγή θαλαιηνύ 5. PG+/PG- ειίδα επάλσ/θάησ θαη 10 βήκαηα γηα ηα θαλάιηα ζηελ ιίζηα θαλαιηώλ 6. ΠΙΧ Δλαιιαγή κεηαμύ ησλ δύν ηειεπηαίσλ θαλαιηώλ 5

6 πνπ επηιέρηεθαλ 7. i Δκθαλίδεη ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο θαλαιηνύ 8. Menu Off: Αιιαγή θαλαιηνύ ζην πξνεγνύκελν /επόκελν. Menu On: Μεηαθηλεί ηνλ θέξζνξα πάλσ/θάησ. 9. Menu Off: Απμάλεη/κεηώλεη ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ. Menu On: Μεηαθηλεί ηνλ θέξζνξα αξηζηεξά/δεμηά θαη αιιάδεη ηηο ξπζκίδεηο γηα ζπγθεθξηκέλα Menu 10. OK Menu Off: Δκθαλίδεη ηελ ηξέρνπζα ιίζηα θαλαιηώλ Menu On: Δλεξγνπνηεί ην επηιεγκέλν ζηνηρείν κελνύ. 11. MENU Αλνίγεη ην θπξίσο κελνύ, ζην κελνύ ζα πάηε έλα βήκα πίζσ. 12. EXIT/SORTIE Έμνδνο από ην κελνύ ή ην ππνκελνύ 13. ΟΓΗΓΟ Γείρλεη ην EPG (Ηιεθηξνληθόο Οδεγόο Πξνγξάκκαηνο) ζηε ιεηηνπξγία ηεο TV 14. V+/V- Έληαζε πάλσ/θάησ 15. Απελεξγνπνηεί ηελ έμνδν ήρνπ ηνπ δέθηε. 16. P+/P- Πξόγξακκα ± (πάλσ/θάησ ζην κελνύ) 17. SUB Δκθαλίδεη ηηο γιώζζεο ησλ ππνηίηισλ 18. TXT Δθπνκπέο Teletext ζε OSD (On Screen Display) 19. AUDIO Δκθαλίδεη ην ηξέρσλ θαλάιη ήρνπ ή επηινγή αξηζηεξά, δεμηά ή ζηεξενθσληθά 20. LIST Αλνίγεη ζε θαηάζηαζε πξνβνιήο ε ιίζηα ηνπ θαηαιόγνπ ηνπ Media Player. 21. OPT Λεηηνπξγία GOTO θαηά ηελ αλαπαξαγσγή. 22. Αιιαγή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εηθόλαο αλάινγ ακε ηνπο ηξόπνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη. 23. Κακία ιεηηνπξγία 24. Γξήγνξε επαλαθνξά/γξήγνξε θίλεζε εκπξόο 25. Δθηειεί αξγή θίλεζε ζηελ αλαπαξαγσγή εγγξαθήο 6

7 26. Καηαγξάθεη ην ηειενπηηθό πξόγξακκα γηα ηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή απνζήθεπζεο. 27. Ξεθηλάεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ ζην Media Player ή ζπλερίδεη ζηε ιεηηνπξγία Timeshift 28. I I Γηαθνπή ή έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο Timeshift. 29. Γηαθόπηεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ ζην Media Player Καη αλαπαξαγάγεη ηελ εγγξαθή. ηακαηάεη ην ρξνλνδηαθόπηε. 30. ΚΟΚΚΙΝΟ Λεηηνπξγίεο πνιπκέζσλ θαη Teletext Αλνίγεη ε ιίζηα εγγξαθώλ ζηε ιεηηνπξγία πξνβνιήο (Δάλ είλαη ζπλδεδεκέλε ε ζπζθεπή απνζήθεπζεο) 31. ΠΡΑΙΝΟ Γηα ιεηηνπξγίεο Πνιπκέζσλ θαη Teletext 32. ΚΙΣΡΙΝΟ Γηα ιεηηνπξγίεο Πνιπκέζσλ θαη Teletext 33. ΜΠΛΔ Γηα ιεηηνπξγίεο Πνιπκέζσλ θαη Teletext 3.0 ΤΝΓΔΗ 3.1 ύλδεζε ζε κηα επίγεηα θεξαία Δηθ. 4 Γηα λα ιεθζεί ην ζήκα εθπνκπήο, ε επίγεηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή θεξαία ζαο ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ ANT IN ππνδνρή ζην πίζσ κέξνο ηνπ δέθηε. Υξεζηκνπνηήζηε ζσζηά ην κνλσκέλν θαιώδην ηεο θεξαίαο θαη ηα θαηάιιεια βύζκαηα. Η ππνδνρή ηεο ηειεόξαζήο ζαο επηηξέπεη ηελ εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο ηεο θεξαίαο ζε έλαλ δεύηεξν δέθηε ή ηειεόξαζε. 3.2 ύλδεζε κε ηελ ηειεόξαζε κε θαιώδην HDMI Εικ. 4 7

8 Η ηειεόξαζε πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην δέθηε ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαιήο πνηόηεηαο HDMI 1,3 ή κεγαιύηεξν θαιώδην. Η ζύλδεζε απηή δίλεη ηελ πςειόηεξε δπλαηή πνηόηεηα. 3.3 ύλδεζε κε ηελ ηειεόξαζε κε θαιώδην SCART Εικ.. 4 Σν THT501 είλαη επίζεο εμνπιηζκέλν κε ππνδνρή SCART. Δλαιιαθηηθά, ε ηειεόξαζε κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην δέθηε ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαιώδην SCART θαιήο πνηόηεηαο. 3.4 ύλδεζε κε ηελ ηειεόξαζε κε θαιώδην Cinch Εικ.. 4 Σειενξάζεηο ρσξίο SCART ή είζνδν(εηζόδνπο) HDMI κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ην δέθηε ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειν θαιώδην Cinch. πλδέζηε ην έλα άθξν ηνπ θαισδίνπ ηνπ ήρνπ L, R θαη ηηο ππνδνρέο βίληεν ζην πίζσ κέξνο ηνπ THT501. πλδέζηε ην άιιν άθξν κε ηηο αληίζηνηρεο εηζόδνπο ζηελ νζόλε ηεο ηειεόξαζήο ζαο. 3.5 ύλδεζε ζε Φεθηαθό Δληζρπηή Ήρνπ S/PDIF Εικ.. 5 Με ηε ζύλδεζε ηνπ δέθηε ζαο ζε ςεθηαθό εληζρπηή ή ζύζηεκα Home Cinema, κπνξείηε λα απνιαύζεηε ηελ θαιύηεξε δπλαηή πνηόηεηα ήρνπ θαη πνιπθάλαιν ήρν (αλάινγα κε ηελ εθπνκπή). πλδέζηε ηνλ Digital Audio εληζρπηήο ζαο ή ην ζύζηεκα Home Cinema κε έλα θαηάιιειν θαιώδην cinch ζε κία S/PDIF ππνδνρή ζην πίζσ κέξνο ηνπ δέθηε. 3.6 ύλδεζε ζε Φεθηαθό Δληζρπηή Ήρνπ θαη ηελ ηειεόξαζε κέζσ HDMI Εικ. 6 πλδένληαο ηνλ δέθηε ζαο κε ηνπο ηειεπηαίνπο ςεθηαθνύο εληζρπηέο ή ζπζηήκαηα νηθηαθνύ θηλεκαηνγξάθνπ κε HDMI ζπλδέζεηο, ζα απνιαύζεηε 8

9 ηελ θαιύηεξε δπλαηή πνηόηεηα ήρνπ θαη πνιιαπιώλ θαλαιηώλ ήρνπ (αλάινγα κε ηελ εθπνκπή). πλδέζηε ηελ έμνδν HDMI ηνπ δέθηε ζε κηα είζνδν ηνπ εληζρπηή ζαο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδέζηε ηελ έμνδν HDMI ηνπ εληζρπηή κε ηελ ηειεόξαζή ζαο. Δπηιέμηε ηε ζσζηή είζνδν ζηνλ εληζρπηή ζαο γηα λα παξαθνινπζήζεηε θαη λα αθνύζεηε ηα πξνγξάκκαηα. 3.7 πλδένληαο κηα ζπζθεπή απνζήθεπζεο USB Εικ.. 7 ΗΜΔΙΧΗ: πληζηάηαη ε ρξήζε ελόο ζθιεξνύ δίζθνπ USB 2.0 ή λεόηεξε γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλαπαξαγσγή ησλ ηειενπηηθώλ γεγνλόησλ. Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο Αιιαγήο ηεο ώξαο θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ εγγξαθήο, κηα γξήγνξε ζπζθεπή USB (όπσο έλαο ζθιεξόο δίζθνο) είλαη απαξαίηεηε. Η δηαθεθνκκέλε αλαπαξαγσγή ή κηα ζηξεβιή εηθόλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο ή Time Shift απνηεινύλ ελδείμεηο γηα ρακειή ηαρύηεηα ηεο ζπζθεπήο. Η THOMSON δελ κπνξεί λα εγγπεζεί νξζή ιεηηνπξγία θαη εθ λένπ θσδηθνπνίεζε ή ιεηηνπξγίεο Time Shift κε όιεο ηηο ζπζθεπέο USB. 3.8 πλδένληαο θαη ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ αηζζεηήξα ππεξύζξσλ Εικ.. 7 Με ηνλ αηζζεηήξα ππεξύζξσλ κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε ην δέθηε εθηόο πεδίνπ νξαηόηεηαο ζε κε εκθαλέο ζεκείν (π.ρ. ζε έλα θιεηζηό ληνπιάπη), ελώ εμαθνινπζεί λα είλαη ζε ζέζε λα ην ειέγμεη. πλδέζηε ηνλ αηζζεηήξα ππεξύζξσλ ζηελ "ΙR" ππνδνρή ζην πίζσ κέξνο ηνπ δέθηε. Δληνπίζηε ηνλ αηζζεηήξα ζε ζέζε πνπ λα επηηξέπεη ηελ άκεζε επαθή κε ηνλ ηειερεηξηζηήξην. Μόιηο βξεζεί κηα θαηάιιειε ζέζε, αθαηξέζηε ηελ πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε από ηελ θνιιεηηθή ηαηλία ζην θάησ κέξνο ηνπ αηζζεηήξα θαη ζηεξεώζηε ηελ πηέδνληαο ειαθξά πξνο ηα θάησ ζηελ επηθάλεηα πνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί. 4.0 ΔΚΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 9

10 Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην δέθηε γηα πξώηε θνξά, εκθαλίδεηαη ζην κελνύ ε αξρηθή έλδεημε "Δύθνιεο εγθαηάζηαζεο". Υξεζηκνπνηήζηε γηα λα κεηαθηλήζεηε ηελ κπάξα ζε κηα ξύζκηζε πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αιιάμεηε ηηο ηηκέο. Ξεθηλήζηε επηιέγνληαο ηε γιώζζα ζαο ρξεζηκνπνηώληαο. Αθνύ επηιέμεηε ηε γιώζζα ζαο, παηήζηε γηα λα πξνρσξήζεηε ζην επόκελν ζέκα ρξεζηκνπνηώληαο ηε ρξήζε γηα λα αιιάμεη. Γιώζζα Δπηιέμηε ηε γιώζζα ζαο. Πεξηνρή: Δπηιέμηε ηελ πεξηνρή, όπνπ απηόο ν δέθηεο ρξεζηκνπνηείηαη. Τπόηηηινο: Δπηιέμηε Normal (Καλνληθή) γηα λα εκθαλίζεηε ππόηηηινπο αλά πξνεπηινγή, Δπηιέμηε Hard of Hearing (Βαξήθνσλ) ώζηε λα εκθαληζηνύλ HOH ππόηηηινη αλά πξνεπηινγή. Δπηιέμηε Off (Όρη) γηα λα απνθξύςεηε ππόηηηινπο αλά πξνεπηινγή. Λεηηνπξγία εηθόλαο: Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ επηινγή γηα λα επηιέμεηε ηελ αλαινγία εηθόλαο ηεο ηειεόξαζήο ζαο θαη ηελ πξνηηκώκελε κέζνδν κεηαηξνπήο. Οη επηινγέο είλαη: Auto (Απηόκαηε) (απηόκαηε αλίρλεπζε ηνπ aspect ratio), 4:3 PanScan (εκθάληζε επξείαο νζόλεο 16:9 εθπνκπέο ζε πιήξε νζόλε ζε κία 4:3 ηειεόξαζε), 4:3 letterbox (καύξεο κπάξεο επάλσ θαη θάησ από ηελ εηθόλα ζε 4: 3 ηειεόξαζε) θαη 16:9 (ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηε ξύζκηζε γηα ηειενπηηθνύο δέθηεο 16:9). άξσζε: Δπηιέμηε All (Όια) γηα λα απνζεθεύεηε θαη λα θσδηθνπνηείηε θαλάιηα ειεύζεξεο πξόζβαζεο ή λα επηιέμεηε ειεύζεξα λα απνζεθεύνληαη κόλν ηα θαλάιηα ειεύζεξεο πξόζβαζεο. εκείσζε: Κσδηθνπνηεκέλα θαλάιηα δελ κπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε κε απηόλ ηνλ δέθηε. 1 0

11 ύλδεζε: Υξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ επηινγή γηα λα επηιέμεηε ηε ζύλδεζε κε ηελ ηειεόξαζή ζαο. Δπηιέμηε HDMI ή SCART. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε έλα θαιώδην Cinch ηόηε ε επηινγή δελ είλαη ζεκαληηθή. Μόιηο γίλνπλ όιεο νη ξπζκίζεηο, κεηαθηλήζηε ηελ κπάξα ζην OK θαη παηήζηε OK γηα λα ζπλερίζεηε. ΗΜΔΙΧΗ: Λαλζαζκέλε επηινγή πεξηνρήο κπνξεί λα νδεγήζεη λα ραζνύλ θάπνηα θαλάιηα ή ηα θαλάιηα λα απνζεθεύνληαη ζε ιάζνο ζέζεηο ζηε ιίζηα θαλαιηώλ. Ο δέθηεο ζα πξνρσξήζεη ηώξα ζηελ Οζόλε Ρύζκηζε θεξαίαο. Απηό ην κέξνο ηνπ νδεγνύ απνηειεί κεγάιε βνήζεηα θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θεξαίαο ζαο. Υξεζηκνπνηήζηε γηα λα κεηαθηλήζεηε ηελ κπάξα ζε κηα ξύζκηζε πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αιιάμεηε ηηο ηηκέο. Δίλαη δηαζέζηκεο νη αθόινπζεο ξπζκίζεηο: Κεξαία Ιζρύο: Θέζηε ηελ ζέζε On αλ ρξεζηκνπνηείηε κηα ελεξγή θεξαία. Όηαλ έρεη νξηζηεί ε ελεξγνπνίεζε On, ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε 5V ζηελ ππνδνρή ANT IN ηνπ δέθηε. Δπηιέμηε Off γηα παζεηηθέο θεξαίεο.όηαλ έρεη νξηζηεί ε ελεξγνπνίεζε On, ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε 5V ζηελ ππνδνρή ANT IN ηνπ δέθηε. Δπηιέμηε Off γηα παζεηηθέο θεξαίεο. Ήρνο: Δπηιέμηε On γηα κία αθνπζηηθή έλδεημε ηεο ιήςεο ζήκαηνο. Η έλδεημε Off ζέηεη εθηόο ιεηηνπξγίαο ηνλ βνκβεηή ήρνπ. Αξηζκόο Καλαιηνύ: Δπηιέμηε έλα θαλάιη πνπ είλαη γλσζηό όηη εθπέκπεη ζηελ πεξηνρή ζαο. Οη κπάξεο Ιζρύο ζήκαηνο θαη Πνηόηεηα ήκαηνο δίλνπλ κηα νπηηθή έλδεημε ηεο ππνδνρήο. Ρπζκίζηε ηελ θεξαία ζαο γηα λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε ηζρύο θαη πνηόηεηα. Μόιηο γίλνπλ όιεο νη ξπζκίζεηο, παηήζηε ΟΚ γηα λα μεθηλήζεη ε ζάξσζε. 1 1

12 Ο δέθηεο ζα ςάμεη ηώξα γηα όια ηα δηαζέζηκα θαλάιηα. Μόιηο νινθιεξσζεί ε ζάξσζε, ν δέθηεο κεηαβαίλεη ζε θαηάζηαζε πξνβνιήο. ΤΜΒΟΤΛΗ: ε πεξίπησζε πνπ ε αξρηθή έλδεημε θαισζνξίζκαηνο "Δύθνιε εγθαηάζηαζε" ζην κελνύ δελ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δέθηε ηελ πξώηε θνξά, επαλαθέξεηε ην δέθηε ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο παηώληαο ην θνπκπί MENU θαη επηιέγνληαο Δξγαιεία, ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ην ππνκελνύ Δξγνζηαζηαθή Ρύζκηζε (Πξνεπηινγή PIN 0000). 5.0 ΤΝΣΟΜΟ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΔΚΣΗ Α Δκείο ζηελ THOMSON θαηαλννύκε όηη δελ κπνξείηε λα πεξηκέλεηε γηα λα απνιαύζεηε ηνλ λέν ζαο πςειήο επθξίλεηαο ςεθηαθό επίγεην δέθηε. Ο αθόινπζνο γξήγνξνο νδεγόο ζα ζαο θάλεη λα εμνηθεησζείηε κε ηε βαζηθή ιεηηνπξγία απηήο ηεο ζπζθεπήο. Δκείο, όκσο, ζαο ζπκβνπιεύνπκε λα δηαβάζεηε ην πιήξεο εγρεηξίδην γηα λα πάξεηε ηελ θαιύηεξε απόδνζε από ην δέθηε ζαο. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ δέθηε ζαο ή λα ηνλ ζέζεηε ζε θαηάζηαζε αλακνλήο, ρξεζηκνπνηήζηε ην θνπκπί ζην ηειερεηξηζηήξην. Δπηιέμηε ην επηζπκεηό θαλάιη κε ηα θνπκπηά. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα ςεθηνπνηήζεηε ηνλ αξηζκό θαλαιηώλ κε ηα πιήθηξα 0-9 ζην ηειερεηξηζηήξην. Ή παηήζηε ΟΚ ζε ιεηηνπξγία πξνβνιήο γηα λα εκθαληζηεί ε ιίζηα θαλαιηώλ. Η έληαζε κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηα πιήθηξα. 6.0 ΥΡΗΗ Ο λένο δέθηεο ζαο είλαη εμνπιηζκέλνο κε αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα θάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ κηα πξαγκαηηθή απόιαπζε. Απηή ε παξάγξαθνο πεξηγξάθεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Παξαθαινύκε επίζεο λα δηαβάζεηε ην θεθάιαην 7.0 γηα λα εμνηθεησζείηε κε ην κελνύ ηνπ δέθηε ζαο. 1 2

13 6.1 Αιιάδνληαο θαλάιηα Ο λένο δέθηεο ζαο είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηέζζεξηο ηξόπνπο γηα λα αιιάμεηε θαλάιηα. Μέζσ άκεζεο πξόζβαζεο κε ηε ρξήζε ησλ 0 ~ 9 θνπκπηώλ. Μέζσ ηεο ιίζηαο θαλαιηώλ κέζσ ηνπ θνπκπηνύ OK. Μέζσ ησλ θιεηδηώλ PG + θαη PG-. Μέζσ ησλ πιήθηξσλ Άκεζε πξόζβαζε κέζσ ησλ θνπκπηώλ 0 ~ 9 Γηα λα απνθηήζεηε άκεζε πξόζβαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαλάιη, απιά εηζάγεηε ηνλ αξηζκό κε ηα πιήθηξα 0~9 ζην ηειερεηξηζηήξην. Οη αξηζκνί θαλαιηώλ κπνξεί λα είλαη κέρξη ηέζζεξα ςεθία. Δηζαγσγή αξηζκνύ κε ιηγόηεξα από ηέζζεξα ςεθία είλαη δπλαηή. Απιά πεξηκέλεηε κεξηθά δεπηεξόιεπηα θαη ν δέθηεο ζαο ζα κεηαβεί ζην επηιεγκέλν θαλάιη ή παηήζηε OK ακέζσο κεηά ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνύ θαλαιηνύ Λίζηα θαλαιηώλ Παηήζηε ΟΚ ζε ιεηηνπξγία πξνβνιήο γηα λα εκθαληζηεί ε Λίζηα Καλαιηώλ. Υξεζηκνπνηήζηε ζηε ιίζηα θαλαιηώλ γηα λα επηζεκάλεηε ην θαλάιη ηεο επηινγήο ζαο θαη παηήζηε ΟΚ κηα θνξά γηα λα επηιέμεηε ην επηζεκαζκέλν θαλάιη. Παηήζηε OK μαλά γηα λα αθήζεηε ηε ιίζηα θαλαιηώλ. ΤΜΒΟΤΛΗ: Υξεζηκνπνηήζηε γηα ελαιιαγή αλάκεζα ζε νιόθιεξε ηε Λίζηα Καλαιηώλ ή ηηο ιίζηεο κε ηα αγαπεκέλα, παηήζηε FAV γηα κηα ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ ιηζηώλ κε αγαπεκέλα Υξεζηκνπνηώληαο ηα ή ηα θιεηδηά PG + / PGκεηαβαίλεη ζην επόκελν θαλάιη. κεηαβαίλεη ζην πξνεγνύκελν θαλάιη. PG + κεηαβαίλεη ζηα επόκελα 10 θαλάιηα. PG- κεηαβαίλεη ζηα πξνεγνύκελα 10 θαλάιηα. 6.2 Banner Πιεξνθνξηώλ 1 3

14 Δλώ παξαθνινπζείηε ηειεόξαζε, κπνξείηε λα παηήζεηε ην θνπκπί i νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα λα πάξεηε πιεξνθνξίεο γηα ην ηξέρνλ θαλάιη θαη ηηο εθδειώζεηο*. Παηήζηε δπν θνξέο i, γηα εθηεηακέλεο ιεπηνκέξεηεο EPG ζρεηηθά κε ην ηξέρνλ θαλάιη. Πηέζηε i ηξεηο θνξέο γηα ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ηξέρνλ θαλάιη. * Οη πιεξνθνξίεο ζπκβάλησλ εκθαλίδνληαη όηαλ είλαη δηαζέζηκεο. Η δηαζεζηκόηεηα εμαξηάηαη από ηελ εθπνκπή. 6.3 Δπηινγή ηεο γιώζζαο ήρνπ Μεξηθά θαλάιηα ππνζηεξίδνπλ ηελ επηινγή ηνπ ήρνπ θαη / ή ηεο γιώζζαο. Γηα λα επηιέμεηε κηα άιιε ξνή ήρνπ, παηήζηε AUDIO ζε ιεηηνπξγία πξνβνιήο. Μηα ιίζηα κε ηνπο δηαζέζηκνπο ήρνπο ζα εκθαλίδεηαη ηώξα. Υξεζηκνπνηήζηε γηα λα επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή ξνή θαη επηβεβαηώζηε κε OK. Σν θαλάιη ήρνπ όπσο ζηεξενθσληθά, κνλν, αξηζηεξά θαη δεμηά κπνξνύλ λα επηιεγνύλ κε ηα θνπκπηά. 6.4 Teletext Ο δέθηεο ζαο πεξηιακβάλεη έλα πιήξεο ζύζηεκα Teletext. Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην Teletext, παηήζηε ην θνπκπί TXT ζε ιεηηνπξγία πξνβνιήο θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά 0 ~ 9 γηα λα εηζάγεηε ηνλ αξηζκό ηεο ζειίδαο πνπ ζέιεηε λα δείηε. Σα ρξσκαηηζηά θνπκπηά ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ ζάο επηηξέπνπλ λα κεηαβείηε ζε επηιεγκέλεο ζειίδεο άκεζα, όπσο αλαγξάθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο teletext. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα γηα λα επηιέμεηε κηα ζειίδα πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ, ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ππνζειίδεο. Παηήζηε EXIT/SORTIE ή TXT γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ θαηάζηαζε πξνβνιήο. Μεξηθά θαλάιηα ππνζηεξίδνπλ ηελ επηινγή γιώζζαο ππνηίηισλ. Παηήζηε SUB ζε ιεηηνπξγία πξνβνιήο γηα λα εκθαλίζεηε κηα ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο γιώζζεο ππόηηηισλ. Δπηιέμηε ηνλ ππόηηηιν ηεο επηινγήο ζαο κε θαη παηήζηε ΟΚ γηα επηβεβαίσζε. Παηήζηε EXIT/SORTIE λα θύγεηε ρσξίο λα γίλνπλ αιιαγέο. 1 4

15 6.6 Μεηαηόπηζε ρξόλνπ Η κεηαηόπηζε ρξόλνπ ζάο επηηξέπεη λα δηαθόςεηε δσληαλέο κεηαδόζεηο θαη λα ζπλερίζεηε ηελ αλαπαξαγσγή αξγόηεξα. Πξώηα ελεξγνπνηείζηε ηελ Μεηαηόπηζε ρξόλνπ (Timeshift) ζην Media +, δηακνξθώζηε ην DVR ζηε ζέζε ON θαη ζπλδέζηε κηα εμσηεξηθή ζπζθεπή απνζήθεπζεο USB. Γείηε ην θεθάιαην Γηακόξθσζε DVR γηα ιεπηνκέξεηεο. Παηήζηε ΙΙ ζε ιεηηνπξγία πξνβνιήο γηα λα μεθηλήζεη απηή ε ιεηηνπξγία. Μία κπάξα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ώξαο ζα εκθαληζηεί ζύληνκα ζηελ νζόλε. Παηήζηε tν Timeshifted ζπλερίζεηε ηελ αλαπαξαγσγή. Παηήζηε γηα γξήγνξε επαλαθνξά / επαλαθνξά πξνο ηα εκπξόο. Παηήζηε γηα λα επηζηξέςεηε ζην δσληαλό πξόγξακκα ηεο TV. ΗΜΔΙΧΗ: Η Μεηαηόπηζε Υξόλνπ (Time Shift) ρξεηάδεηαη κηα ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή απνζήθεπζεο USB κε αξθεηό ειεύζεξν ρώξν θαη επαξθή ηαρύηεηα, ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. 6.7 EPG (Ηιεθηξνληθόο Οδεγόο Πξνγξάκκαηνο) Ο Ηιεθηξνληθόο Οδεγόο Πξνγξάκκαηνο είλαη κηα πνιύ ρξήζηκε ιεηηνπξγία πνπ ζαο επηηξέπεη λα δείηε ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη πιεξνθνξίεο θαη λα καξθάξεηε ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ εγγξαθή. Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην EPG, παηήζηε ην θνπκπί GUIDE ζηε ιεηηνπξγία πξνβνιήο. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ην επηζπκεηό θαλάιη θαη γηα λα επηιέμεηε ην επηζπκεηό ζπκβάλ. Παηήζηε OK γηα λα εκθαλίζεηε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηιεγκέλε πεξίπησζε. Υξεζηκνπνηείζηε ηελ επηινγή EXIT/SORTIE γηα λα θιείζεηε ηελ νζόλε ιεπηνκεξώλ πιεξνθνξηώλ. Πηέζηε RED (ΚΟΚΚΙΝΟ) γηα λα θηάζεηε ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ώξαο. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ην επηζπκεηό βήκα θαη ΟΚ γηα λα ην εθηειέζεη. Παηήζηε EXIT/SORTIE γηα λα ηεξκαηίζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ βήκαηνο ρξόλνπ. Παηήζηε GREEN (ΠΡΑΙΝΟ) γηα λα νξίζεηε έλαλ ρξνλνδηαθόπηε γηα κηα εθδήισζε πνπ ζα επηιεγεί. Αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ρξνλνδηαθόπηε. 1 5

16 ΗΜΔΙΧΗ: Η δηαζεζηκόηεηα ησλ δεδνκέλσλ EPG εμαξηάηαη από ηελ εθπνκπή. 6.8 Άκεζε Δγγξαθή Ο λένο δέθηεο ζαο ζάο επηηξέπεη λα θάλεηε κηα άκεζε εγγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζείηε. Απιά παηήζηε γηα λα μεθηλήζεηε ηελ εγγξαθή. Γηα λα εηζαγάγεηε ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο, παηήζηε πάιη. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 0~9 γηα λα εηζάγεηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν εγγξαθήο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο έλα ζεκάδη θαηαγξαθήο ζύληνκα ζα εκθαληζηεί ζην επάλσ κέξνο ηεο νζόλεο ηεο ηειεόξαζήο ζαο. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ εγγξαθή, παηήζηε. Δπηιέμηε Ναη θαη παηήζηε OK μαλά γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ εγγξαθή. Μπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζην Γηαρεηξηζηή ηεο εγγξαθήο κέζσ ηνπ RED (ΚΟΚΚΙΝΟΤ) θνπκπηνύ, βιέπε θεθάιαην γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο. * Παξαθαινύκε ζπλδέζηε κηα ζπζθεπή απνζήθεπζεο USB κε αξθεηό ειεύζεξν ρώξν, πξηλ μεθηλήζεηε κηα εγγξαθή. 7.0 ΚΤΡΙΧ ΜΔΝΟΤ Σν θπξίσο κελνύ ζάο παξέρεη πξόζβαζε ζηηο ξπζκίζεηο, ιεηηνπξγίεο πνιπκέζσλ θαη ζηα παηρλίδηα. Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην θπξίσο κελνύ, παηήζηε MENU ζε θαηάζηαζε πξνβνιήο. Σν θπξίσο κελνύ απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ππνκελνύ: Δπεμεξγαζία Καλαιηνύ, Δγθαηάζηαζε, Ρύζκηζε πζηήκαηνο, εξγαιεία, παηρλίδηα θαη MEDIA +. Μέζσ ηνπ θπξίσο κελνύ, νη επηινγέο MENU ή EXIT/SORTIE κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε. 7.1 Δηζαγσγή Καλαιηνύ Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά για λα επηιέμεηε ηελ Edit Channel (Δπεμεξγαζία Καλαιηνύ) θαη παηήζηε ΟΚ ή γηα λα κπείηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά για λα επηζεκάλεηε ην επηζπκεηό ππνκελνύ θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα επηιέμεηε. Παηήζηε EXIT/SORTIE ή γηα λα επηζηξέςεηε ζην θύξην κελνύ. 1 6

17 7.1.1 Λίζηα θαλαιηώλ ηειεόξαζεο ην κελνύ Edit Channel (Δπεμεξγαζία Καλαιηνύ) επηιέμηε ηειενπηηθό θαλάιη κε ηα θνπκπηά θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα κπείηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα αιιάμεηε ηελ νκάδα θαλαιηώλ (πνπ ππνηίζεηαη όηη έρεηε ήδε δεκηνπξγήζεη νκάδεο αγαπεκέλσλ). Δπηιέμηε ην επηζπκεηό θαλάιη κε ηα θνπκπηά. Παηήζηε OK γηα λα δείηε ην θαλάιη πνπ είρε επηιεγεί ζην πιαίζην πξνεπηζθόπεζεο Πξνζζήθε θαλαιηώλ ζε ιίζηεο αγαπεκέλσλ Καλάιηα από ηε ιίζηα θαλαιηώλ ηειεόξαζεο κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ κέρξη θαη ζε 8 δηαθνξεηηθέο νκάδεο αγαπεκέλσλ. Παηήζηε FAV ελώ βξίζθεζηε ζηνλ θαηάινγν ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ, γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζε απηήλ ηε ιεηηνπξγία. Η έλδεημε FAV ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο ζα θηλεζεί πξνο ηα επάλσ γηα λα ππνδείμεη όηη ε αγαπεκέλε ιεηηνπξγία έρεη επηιεγεί. Υξεζηκνπνηήζηε γηα λα επηιέμεηε έλα θαλάιη πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ζε κηα νκάδα αγαπεκέλσλ. Όηαλ ε θσηεηλή έλδεημε είλαη ζην επηζπκεηό θαλάιη, παηήζηε ΟΚ. Μηα ιίζηα κε όιεο ηηο δηαζέζηκεο ιίζηεο αγαπεκέλσλ ζα εκθαληζηεί ηώξα. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ηε ιίζηα αγαπεκέλσλ πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ην θαλάιη θαη παηήζηε ΟΚ, πηέζηε ην πιήθηξν EXIT/SORTIE γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σα αγαπεκέλα θαλάιηα ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη κε έλα ζύκβνιν ζε ζρήκα θαξδηάο. Μόιηο γίλνπλ όιεο νη αιιαγέο, πηέζηε ην πιήθηξν EXIT/SORTIE δύν θνξέο. Έλα κπάλεξ επηβεβαίσζεο ζα εκθαληζηεί. Δπηιέμηε Ναη γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο ή Όρη γηα λα ηηο απνξξίςεηε Κιείδσκα θαλαιηώλ Σα θιεηδσκέλα θαλάιηα κπνξείηε λα ηα παξαθνινπζήζεηε κόλν κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνύ PIN (Πξνεπηιεγκέλν PIN: 0000). Γηα λα θιεηδώζεηε ή λα μεθιεηδώζεηε έλα θαλάιη, παηήζηε RED, ελώ είζηε ζηνλ θαηάινγν ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ. Σν θόθθηλν ζεκάδη θιεηδώκαηνο ζηελ θνξπθή ηεο νζόλεο ζα θηλεζεί πξνο ηα επάλσ γηα λα δείμεη όηη ε ιεηηνπξγία 1 7

18 θιεηδώκαηνο έρεη επηιεγεί. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ην επηζπκεηό θαλάιη θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα ην θιεηδώζεηε ή λα ην μεθιεηδώζεηε. αο δεηείηαη λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό PIN (Πξνεπηιεγκέλν PIN: 0000). Σα θιεηδσκέλα θαλάιηα ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη κε ην ζύκβνιν. Δίλαη δπλαηό ην Κιείδσκα / μεθιείδσκα πνιιαπιώλ θαλαιηώλ. Μόιηο γίλνπλ όιεο νη αιιαγέο, πηέζηε ην πιήθηξν EXIT/SORTIE δύν θνξέο. Έλα κπάλεξ επηβεβαίσζεο ζα εκθαληζηεί. Δπηιέμηε Ναη γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο ή Όρη γηα λα ηηο απνξξίςεηε. Δίλαη δπλαηό ην Κιείδσκα/μεθιείδσκα πνιιαπιώλ θαλαιηώλ ζε κία ζπλεδξία Παξάιεηςε θαλαιηώλ Καλάιηα πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηελ έλδεημε Skip (Παξάιεηςε) ζα παξαιεθζνύλ όηαλ θάλεηε δάπηλγθ κε ηα θνπκπηά. Παξ 'όια απηά, νη ζηαζκνί απηνί εμαθνινπζνύλ λα είλαη δηαζέζηκνη από ηε ιίζηα θαλαιηώλ. Γηα λα επηζεκάλεηε πνηα θαλάιηα ζέιεηε λα παξαιεηθζνύλ, παηήζηε GREEN (ΠΡΑΙΝΟ) ελώ είζηε ζηνλ θαηάινγν ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ. Σν ζύκβνιν Παξάιεηςεο (Skip) ζηελ θνξπθή ηεο νζόλεο ζα θηλεζεί πξνο ηα επάλσ γηα λα δείμεη όηη ε ιεηηνπξγία Skip έρεη επηιεγεί. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ην επηζπκεηό θαλάιη θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα επηζεκάλεηε ή λα αθαηξέζεηε ηελ έλδεημε ηεο παξάιεηςεο. Σα θαλάιηα πνπ ζέιεηε λα παξαιεηθζνύλ ζα θέξνπλ ην ζύκβνιν ENTER. Μόιηο γίλνπλ όιεο νη αιιαγέο, πηέζηε ην πιήθηξν EXIT/SORTIE δύν θνξέο. Έλα κπάλεξ επηβεβαίσζεο ζα εκθαληζηεί. Δπηιέμηε Ναη γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο ή Όρη γηα λα ηηο απνξξίςεηε Μεηαθίλεζε θαλαιηώλ Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία κεηαθίλεζεο, πηέζηε YELLOW (ΚΙΣΡΙΝΟ) ελώ βξίζθεζηε ζηνλ θαηάινγν ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ. Σν ζύκβνιν Μεηαθίλεζεο ζηελ θνξπθή ηεο νζόλεο ζα θηλεζεί πξνο ηα επάλσ γηα λα δείμεη όηη ε ιεηηνπξγία Μεηαθίλεζε έρεη επηιεγεί. Υξεζηκνπνηήζηε ηα 1 8

19 θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ην επηζπκεηό θαλάιη θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα ηελ επηιέμεηε. Σώξα κπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ην επηιεγκέλν θαλάιη επάλσ ή θάησ ζηε ιίζηα θαλαιηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά. Όηαλ ην θαλάιη είλαη ζηελ επηζπκεηή ζέζε, παηήζηε μαλά OK. Σν θαλάιη είλαη πιένλ ζηαζεξό ζηε λέα ηνπ ζέζε. Μόιηο γίλνπλ όιεο νη αιιαγέο, πηέζηε ην πιήθηξν EXIT/SORTIE δύν θνξέο. Έλα κπάλεξ επηβεβαίσζεο ζα εκθαληζηεί. Δπηιέμηε Τes γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο ή Όρη γηα λα ηηο απνξξίςεηε Δπεμεξγαζία θαλαιηώλ Η ιεηηνπξγία Δπεμεξγαζίαο ζάο επηηξέπεη λα ηαμηλνκείηε, λα κεηνλνκάζεηε ή λα δηαγξάςεηε ηα θαλάιηα. Γηα λα κπείηε ζην κελνύ Δπεμεξγαζίαο, πηέζηε ην BLUE (ΜΠΛΔ) θνπκπί ελώ βξίζθεζηε ζηνλ θαηάινγν ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ. Σν κελνύ Δπεμεξγαζίαο θαλαιηνύ ζα εκθαληζηεί. Αλ έρεηε θάλεη αιιαγέο ζην πξνεγνύκελν κελνύ, αιιά δελ ηηο ζώζαηε αθόκα, ζα ζαο δεηεζεί λα ην πξάμεηε ηώξα. Δίδνο Πηέζηε ΚΟΚΚΙΝΟ γηα λα κπείηε ζην κελνύ Σαμηλόκεζεο. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή κέζνδν ηαμηλόκεζεο θαη παηήζηε ΟΚ γηα επηβεβαίσζε. Πηζαλέο κέζνδνη είλαη: Όλνκα (Α-Ω): Σαμηλόκεζε θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά από ην Α σο ην Ω. Όλνκα (Ω-Α): Σαμηλόκεζε θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά από ην Ω σο ην Α. Γσξεάλ / Scramble: Πξώηα ζηε ιίζηα ζα είλαη ηα θαλάιηα Free-To-Air. Κιείδσκα: Όια ηα θιεηδσκέλα θαλάιηα ζα θαηαηαγνύλ ζηελ πξώηε ζέζε ζηε ιίζηα. Πξνεπηινγή: Γηαινγή από αλαδήηεζε Σάμεο (από ηελ ρακειόηεξε ζηελ πςειόηεξε ζπρλόηεηα ή κε αξίζκεζε LCN). Μεηνλνκαζία Παηήζηε ην ΠΡΑΙΝΟ ζηελ Δπεμεξγαζία θαλαιηνύ γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία Μεηνλνκαζίαο. Σν ζεκάδη Μεηνλνκαζίαο ζα θηλεζεί πξνο ηα επάλσ γηα λα ππνδείμεη όηη έρεη επηιεγεί ε Μεηνλνκαζία. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηζεκάλεηε ην επηζπκεηό θαλάιη θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα 1 9

20 ηελ επηιέμεηε. Έλα πεδίν θεηκέλνπ ζα εκθαληζηεί ηώξα ζηε δεμηά πιεπξά ηεο νζόλεο. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ηνπο επηζπκεηνύο ραξαθηήξεο θαη εηζάγεηέ ηνπο κε ην OK. Μόιηο νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία, παηήζηε ην ΜΠΛΔ θνπκπί γηα λα εηζάγεηε ηηο αιιαγέο. Μόιηο γίλνπλ όιεο νη αιιαγέο, πηέζηε ην πιήθηξν EXIT/SORTIE δύν θνξέο. Δπηιέμηε Ναη γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο ή Όρη γηα λα ηηο απνξξίςεηε. Γηαγξαθή Παηήζηε ην ΜΠΛΔ θνπκπί ζηελ Δπεμεξγαζία θαλαιηνύ γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία δηαγξαθήο. Σν ζύκβνιν Γηαγξαθή ζα θηλεζεί πξνο ηα επάλσ γηα λα ππνδείμεη όηη έρεη επηιεγεί ε Γηαγξαθή. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηζεκάλεηε ην επηζπκεηό θαλάιη θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα ζεκαηνδνηήζεηε γηα δηαγξαθή. Ο δέθηεο ζάο δεηά λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό PIN. Μόιηο έρεηε επηζεκάλεη όια ηα θαλάιηα πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε, παηήζηε EXIT/SORTIE δύν θνξέο. Έλα κπάλεξ επηβεβαίσζεο ζα εκθαληζηεί. Δπηιέμηε Ναη γηα λα δηαγξάςεηε ηα καξθαξηζκέλα θαλάιηα ή Όρη γηα λα ηα αθπξώζεηε Λίζηα θαλαιηώλ ξαδηνθώλνπ Βαζηθά, ε ιεηηνπξγία ηεο ιίζηαο Καλαιηώλ Ραδηνθώλνπ είλαη ε ίδηα όπσο θαη ζηελ ιίζηα ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ. Η κόλε δηαθνξά είλαη όηη ζηε ιίζηα Καλαιηώλ Ραδηνθώλνπ δελ ππάξρεη θακία πιεξνθνξία βίληεν, έηζη ζα εκθαλίδεηαη πάληα ην ινγόηππν ηνπ ξαδηνθώλνπ ζηελ δεμηά νζόλε πξνεπηζθόπεζεο Γηαγξαθή όισλ Υξεζηκνπνηήζηε απηό ην κελνύ γηα λα δηαγξάςεηε όια ηα απνζεθεπκέλα θαλάιηα. Δπηιέμηε Delete All (Γηαγξαθή Όισλ) κε ηα θνπκπηά θαη παηήζηε ΟΚ. Ο δέθηεο ζάο δεηά λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό PIN (Pin Πξνεπηινγή: 0000). ην παξάζπξν επηβεβαίσζεο επηιέμηε Ναη κε ηα θνπκπηά θαη παηήζηε OK γηα λα δηαγξάςεηε ή επηιέμηε Όρη γηα αθύξσζε. 2 0

21 ΠΡΟΟΥΗ! Η ιεηηνπξγία Γηαγξαθήο όισλ ζα δηαγξάςεη κόληκα όια ηα ζεκεξηλά θαλάιηα θαη όιεο ηηο ιίζηεο αγαπεκέλσλ από ηνλ δέθηε ζαο, θαη δελ είζηε ζε ζέζε λα βγείηε από ην κελνύ κέρξη λα αλαδεηήζεηε θαλάιηα θαη πάιη. 7.2 Δγθαηάζηαζε Απηόκαηε ζάξσζε Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα γηα λα επηιέμεηε Δγθαηάζηαζε θαη παηήζηε ΟΚ ή γηα λα πξνρσξήζεηε. Δπηιέμηε Απηόκαηε ζάξσζε κε ηα θνπκπηά θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα εηζέιζεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα ελαιιαγή κεηαμύ ησλ FTA Only Ναη ή Όρη. Όηαλ έρεη νξηζηεί ε επηινγή FTA Only ζε Ναη, ηα θσδηθνπνηεκέλα θαλάιηα δελ ζα απνζεθεύνληαη ζηε ιίζηα θαλαιηώλ. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά λα ηνλίζεηε ηελ Αλαδήηεζε. Σώξα παηήζηε ΟΚ γηα λα μεθηλήζεη ε απηόκαηε ζάξσζε. Ο δέθηεο ζα απνζεθεύζεη όια ηα θαλάιηα πνπ βξέζεθαλ πξόζθαηα ζηε ιίζηα θαλαιηώλ άξσζε Καλαιηώλ Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά για λα επηιέμεηε Δγθαηάζηαζε, παηήζηε ΟΚ ή γηα λα πξνρσξήζεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά για λα επηιέμεηε ζάξσζε θαλαιηώλ θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα εηζέιζεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα ελαιιαγή κεηαμύ ησλ δηαζέζηκσλ ηξόπσλ ζάξσζεο: Αλά θαλάιη θαη Με ζπρλόηεηα. Αλ έρεη επηιεγεί ε επηινγή By Channel (Αλά Καλάιη), ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα ηνπ δξνκέα γηα λα επηιέμεηε Scan Band θαη Channel No. Δάλ επηιεγεί ε επηινγή By Frequency (Με πρλόηεηα), ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα δξνκέα γηα λα επηιέμεηε ηε πρλόηεηα θαη ην Δύξνο δώλεο. 2 1

22 Δπηιέμηε Αλαδήηεζε θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα μεθηλήζεη ε ζάξσζε. Σα πξόζθαηα επξεζέληα θαλάιηα ζα απνζεθεπηνύλ ζηε ιίζηα θαλαιηώλ Ρύζκηζε θεξαίαο Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε Δγθαηάζηαζε, παηήζηε ΟΚ ή γηα λα πξνρσξήζεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε Δλαέξηα Ρύζκηζε θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα εηζέιζεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα κεηαθηλήζηε ηελ κπάξα ζε κηα ξύζκηζε πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα αιιάμεηε ηηο ηηκέο. Οη αθόινπζεο ξπζκίζεηο είλαη δηαζέζηκεο: Ιζρύο Κεξαίαο: Θέζηε ηελ ζέζε On εάλ ρξεζηκνπνηείηε κηα ελεξγή θεξαία. Όηαλ έρεη νξηζηεί ε ελεξγνπνίεζε On, ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε 5V ζηελ ππνδνρή ANT IN ηνπ δέθηε. Δπηιέμηε Off γηα παζεηηθέο θεξαίεο. Ήρνο: Δπηιέμηε On γηα κία αθνπζηηθή έλδεημε ηεο ιήςεο ζήκαηνο. H ζέζε Off ζέηεη ηνλ βνκβεηή ζε θαηάζηαζε εθηόο ιεηηνπξγίαο. Αξηζκόο Καλαιηνύ: Δπηιέμηε έλα θαλάιη πνπ είλαη γλσζηό όηη εθπέκπεη ζηελ πεξηνρή ζαο. Οη κπάξεο Ιζρύο ζήκαηνο θαη ε Πνηόηεηα ήκαηνο δίλνπλ κηα νπηηθή έλδεημε ηεο ππνδνρήο. Ρπζκίζηε ηελ θεξαία ζαο γηα λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε ηζρύο θαη πνηόηεηα. Παηήζηε EXIT/SORTIE γηα λα απνρσξήζεηε από ηελ νζόλε Ρύζκηζεο Κεξαίαο LCN (Αξίζκεζε Καλαιηώλ Logical) Αλ ε LCN (Αξίζκεζε Καλαιηώλ Logical) έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη έλα ζήκα LCN παξέρεηαη από ην θνξέα εθκεηάιιεπζεο, ηα θαλάιηα ζα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε έλαλ θνξέα πνπ νξίδεηαη. Θέζηε ηελ επηινγή LCN ζηελ θαηάζηαζε ελεξγνπνίεζεο On γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ αξίζκεζε ηνπ 2 2

23 θαλαιηνύ ηνπ θνξέα πνπ νξίδεηαη ή Όρη γηα λα απνζεθεύζεηε ηα θαλάιηα πνπ βξέζεθαλ ζηελ ηάμε. 7.3 Ρύζκηζε ζπζηήκαηνο Απηό ην κελνύ ζάο επηηξέπεη λα ξπζκίζεηε ηηο γισζζηθέο ζαο πξνηηκήζεηο. Γιώζζα: Υξήζε ησλ θνπκπηώλ γηα λα επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή γιώζζα. Πξώην θαλάιη ήρνπ: Υξήζε γηα λα επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή γιώζζα ήρνπ. Γεύηεξν θαλάιη ήρνπ: Υξήζε γηα λα επηιέμεηε κηα γιώζζα πνπ ζα αλαπαξάγεηαη όηαλ ε γιώζζα πνπ επηιέμαηε θαηά ην πξώην θαλάιη ήρνπ δελ είλαη δηαζέζηκε. Γιώζζα Τπνηίηινπ: Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα γηα λα επηιέμεηε ηελ πξνηηκώκελε γιώζζα ππνηίηισλ. Τπόηηηινη: Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα γηα λα επηιέμεηε ηνλ πξνηηκώκελν ηύπν ππόηηηινπ πνπ ζα εκθαλίδεηαη απηόκαηα. Teletext: Υξήζε γηα λα επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή γιώζζα teletext (Όηαλ είλαη δηαζέζηκν) ύζηεκα TV Υξεζηκνπνηήζηε απηό ην κελνύ γηα λα ηαηξηάμεηε ην δέθηε κε ηελ ηειεόξαζή ζαο. Οη αθόινπζεο ξπζκίζεηο είλαη δηαζέζηκεο: Αλάιπζε βίληεν: Δλαιιαγή κεηαμύ 576i κέρξη 1080p. Παξαθαινύκε ρξεζηκνπνηήζηε κηα ξύζκηζε πνπ λα ηαηξηάδεη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηειεόξαζήο ζαο. Αθόηνπ γίλεη κηα επηινγή, ζα ζαο δεηεζεί λα ηελ επηβεβαηώζεηε. εκείσζε: Η επηινγή είλαη δηαζέζηκε κόλν ζηνπο HDMI. Λεηηνπξγία εηθόλαο: Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ επηινγή γηα λα επηιέμεηε ηελ αλαινγία εηθόλαο ηεο ηειεόξαζήο ζαο θαη ηελ πξνηηκώκελε κέζνδν κεηαηξνπήο. Οη επηινγέο είλαη: Απηόκαηε (απηόκαηε αλίρλεπζε ηνπ aspect ratio), 4:3 2 3

24 PanScan (Δκθαλίδεη επξείαο νζόλεο 16:9 εθπνκπέο ζε πιήξε νζόλε ζηελ ηειεόξαζε 4:3 ζαο), 4:3 letterbox (καύξεο κπάξεο ζην επάλσ θαη θάησ κέξνο ηεο εηθόλαο ζε 4:3 TV) θαη 16:9 (ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηε ξύζκηζε γηα ηειενπηηθνύο δέθηεο 16:9). ύλδεζε: Υξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ επηινγή γηα λα επηιέμεηε ηε ζύλδεζε κε ηελ ηειεόξαζή ζαο. Δπηιέμηε HDMI ή SCART TV. Δάλ έρεη επηιεγεί ε ζύλδεζε ηύπνπ HDMI, ηόηε ζηε ζπλέρεηα είλαη δηαζέζηκν κόλν ην ζήκα CVBS ζηελ ηειεόξαζε SCART. Έμνδνο ςεθηαθνύ ήρνπ: Δλαιιαγή κεηαμύ PCM θαη Bitstream εμόδνπ. Όηαλ έρεη επηιεγεί ην PCM, όια ηα ερεηηθά ζα κεηαηξαπνύλ ζε ζηεξενθσληθό ήρν. Σν Bitstream δίλεη ηε δπλαηόηεηα πνιπθάλαινπ ήρνπ γηα ηελ ςεθηαθή έμνδν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νηθηαθό ζύζηεκα θηλεκαηνγξάθνπ Ρύζκηζε ηνπηθήο ώξαο Here you can set up your region and time zone. Δδώ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ πεξηνρή ζαο θαη ηε δώλε ώξαο. Πεξηνρή: Υξήζε γηα λα επηιέμεηε ηελ πεξηνρή πνπ δείηε. Υξήζε GMT: Θέζηε ηε ζέζε On γηα λα ζέζεηε ηνλ ξαδηνηειενπηηθό ρξόλν ή ζην Off γηα λα εηζάγεηε ηνλ ρξόλν θαη ηελ εκεξνκελία ρεηξνθίλεηα. GMT Offset: αο επηηξέπεη λα ξπζκίζεηε ηε δώλε ώξαο ζηελ πεξηνρή πνπ δείηε. Απηή ε επηινγή είλαη δηαζέζηκε κόλν όηαλ ε ρξήζε GMT έρεη νξηζηεί ζηε ζέζε On. Η ζεηξά κεηαηόπηζεο GMT είλαη "-11: :00", απμάλνληαο από κηζή ώξα ζηαδηαθά. Οη πόιεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ νκάδα κεηαηόπηζεο GMT εκθαλίδνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. Θεξηλή ώξα: Δπηιέμηε Off ή On γηα λα πξνζζέζεηε κηα ώξα επηπιένλ γηα ηε ζεξηλή ώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ. 2 4

25 Ηκεξνκελία: Ώξα: Ώξα πξνβνιήο : Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ Ηκεξνκελία θαη ηελ Ώξα είλαη δηαζέζηκεο κόλν όηαλ ε ρξήζε GMT έρεη ηεζεί ζηε ζέζε απελεξγνπνίεζεο Off. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά 0~9 γηα λα εηζάγεηε ηελ εκεξνκελία. Παηήζηε EXIT/SORTIE γηα λα πξνρσξήζεηε. Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ Ηκεξνκελία θαη ηελ Ώξα είλαη δηαζέζηκεο κόλν όηαλ ε ρξήζε GMT έρεη ηεζεί ζηε ζέζε απελεξγνπνίεζεο Off. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά 0~9 γηα λα εηζάγεηε ηελ εκεξνκελία. Παηήζηε EXIT/SORTIE γηα λα πξνρσξήζεηε. Όηαλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ε ζέζε On, ε ώξα-ρξόλνο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε, επηιέμηε Off γηα λα ην αθαηξέζεηε Ρύζκηζε ρξνλνδηαθόπηε Σν κελνύ απηό ζαο επηηξέπεη λα ξπζκίζεηε έσο θαη 8 ρξνληθά γεγνλόηα γηα ηελ εγγξαθή ή ηελ αθύπληζε ηνπ δέθηε. Υξεζηκνπνηήζηε γηα λα επηιέμεηε ηε Ρύζκηζε ηνπ ρξνλνδηαθόπηε από ην κελνύ System Setup θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα εηζέιζεηε. Ο δέθηεο ζα εκθαλίζεη κηα ιίζηα κε 8 ρξνλόκεηξα, αθνινπζνύκελε από ην αληίζηνηρν θαζεζηώο ηνπο. Δπηιέμηε ηνλ ρξνλνδηαθόπηε πνπ επηζπκείηε λα νξίζεηε ή λα αιιάμεηε κε ηα πιήθηξα θαη παηήζηε OK γηα λα ζπλερίζεηε. Σν κελνύ ξπζκίζεσλ ηνπ ρξνλνδηαθόπηε ζα εκθαλίδεηαη ηώξα. Οη αθόινπζεο ξπζκίζεηο είλαη δηαζέζηκεο: Λεηηνπξγία ρξνλνδηαθόπηε: Δπηιέμηε κεηαμύ Off (αλελεξγόο ρξνλνδηαθόπηεο), Once (Μία θνξά), Daily (Καζεκεξηλά), (Ο ρξνλνδηαθόπηεο ζα εθηειείηαη θάζε κέξα, ηελ ίδηα ώξα) ή Weekly (Δβδνκαδηαία) (Ο 2 5

26 ρξνλνδηαθόπηεο ζα εθηειείηαη θάζε εβδνκάδα, ηελ ίδηα εκέξα, ηελ ίδηα ώξα). Τπεξεζίεο ρξνλνδηαθόπηε: Δπηιέμηε αλάκεζα ζε Channel (Καλάιη) (Ο ρξνλνδηαθόπηεο ζα αθππλίζεη ην δέθηε) ή Record (Δγγξαθή) (Ο ρξνλνδηαθόπηεο ζα αξρίζεη λα θαηαγξάθεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εθδήισζε). Καλάιη Αθύπληζεο: Υξήζε γηα λα επηιέμεηε ην θαλάιη κε ην νπνίν ζα αθππλίζεηε ην ρξνλόκεηξν. Ηκεξνκελία Αθύπληζεο: Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 0~9 γηα λα εηζάγεηε ηελ εκεξνκελία γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εθδήισζε. Ώξα αθύπληζεο: Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 0~9 γηα λα εηζάγεηε ηελ επηζπκεηή ώξα έλαξμεο. Γηάξθεηα: Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 0~9 γηα λα εηζάγεηε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνλνδηαθόπηε. Αθνύ όιεο νη ξπζκίζεηο είλαη πιένλ εγθαηεζηεκέλεο ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ζαο, ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα γηα λα κεηαθηλήζεηε ηελ κπάξα ζην ζεκείν Save (Απνζήθεπζε) θαη παηήζηε ΟΚ γηα επηβεβαίσζε. Γηα λα θιείζεηε ην ρξνλόκεηξν ρσξίο λα απνζεθεύζεηε ηηο ξπζκίζεηο ζαο, κεηαθηλήζηε ηελ κπάξα ζην Cancel (Αθύξσζε) Γνληθή θιεηδαξηά Απηό ην κελνύ ζάο επηηξέπεη λα πξνζηαηεύζεηε ηελ εγθαηάζηαζε κελνύ θαη/ή ηα θαλάιηα κε θσδηθό πξόζβαζεο. Μπνξείηε επίζεο λα εηζάγεηε έλαλ λέν θσδηθό πξόζβαζεο ζηε κελνύ ηεο Γνληθήο Κιεηδαξηάο. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα για λα επηιέμεηε Γνληθή θιεηδαξηά από ην κελνύ System Setup θαη παηήζηε OK γηα λα ζπλερίζεηε. Θα ζαο δεηεζεί λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό PIN ζαο (Πξνεπηινγή: 0000). Κιείδσκα Μελνύ: Κιεηδώλεη ην κελνύ εγθαηάζηαζεο. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ην θιείδσκα ηνπ κελνύ ζε On ή Off. Κιείδσκα Καλαιηνύ: Δπηιέμηε αλάκεζα ζε: Off, AGE 4 (ΗΛΙΚΙΑ 4 ΔΣΩΝ), AGE 5 (ΗΛΙΚΙΑ 5 ΔΣΩΝ), up to AGE 18 (κέρξη ηελ Ηιηθία ησλ 18). Καλάιηα κε γνληθή βαζκνινγία πάλσ 2 6

27 από ηελ ειηθία πνπ έρεη επηιεγεί, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε θσδηθό πξόζβαζεο (εάλ είλαη δηαζέζηκε ε επηινγή απηή από ην ηνπηθό δίθηπν εθπνκπήο ζαο.) Νένο Κσδηθόο Πξόζβαζεο: Πιεθηξνινγήζηε εδώ ηνλ λέν θσδηθό πξόζβαζεο (4 ςεθία). Δπηβεβαίσζε θσδηθνύ πξόζβαζεο: Πιεθηξνινγήζηε μαλά ηνλ θσδηθό ζαο εδώ γηα λα επηβεβαηώζεηε Ρύζκηζε OSD Απηό ην κελνύ ζάο επηηξέπεη λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο γηα: OSD Timeout θαη OSD Transparency. OSD Timeout: Οξίδεη ην ρξόλν κεηά ηνλ νπνίν νη ελδείμεηο θαη ηα κελύκαηα ζηελ νζόλε εμαθαλίδνληαη. Η ζεηξά είλαη 7-70 δεπηεξόιεπηα. OSD Transparency: Γηα λα ξπζκίζεηε ην κελνύ OSD Transparency από Off - 40% κε 10% βήκαηα. Load Default OSD Setting: Παηήζηε OK γηα λα δηαγξάςεηε όιεο ηηο ξπζκίζεηο OSD θαη λα επαλέιζνπλ ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο Αγαπεκέλα Απηό ην κελνύ ζάο επηηξέπεη λα πξνζαξκόζεηε ηα νλόκαηα ησλ δηαζέζηκσλ 8 ιηζηώλ αγαπεκέλσλ. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα γηα λα επηιέμεηε Favourite (Αγαπεκέλν) από ην κελνύ System Setup θαη παηήζηε OK γηα λα ζπλερίζεηε. Σώξα εκθαλίδνληαη ηα νλόκαηα όισλ ησλ νκάδσλ. Δπηιέμηε ηελ επηζπκεηή αγαπεκέλε νκάδα κε ηα πιήθηξα θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα επεμεξγαζηείηε ην όλνκά ηεο. Έλα πεδίν θεηκέλνπ ζα εκθαληζηεί ηώξα ζηε δεμηά πιεπξά ηεο νζόλεο. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα γηα λα επηιέμεηε ηνπο επηζπκεηνύο ραξαθηήξεο θαη εηζάγεηέ ηνπο κε ην OK. Μόιηο νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία, παηήζηε BLUE (ΜΠΛΔ) γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο. Μόιηο γίλνπλ όιεο νη αιιαγέο, πηέζηε ην πιήθηξν EXIT/SORTIE δύν θνξέο. 2 7

28 7.3.8 Λεηηνπξγία απηόκαηεο αλακνλήο Η επηινγή Auto Standby (Aπηόκαηε Aλακνλή) είλαη έλα λέν ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζαο βνεζά ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Όηαλ ξπζκηζηεί ζηε ζέζε On, ν δέθηεο ζα ζηξαθεί ζε θαηάζηαζε αλακνλήο αλ δελ ιακβάλεη εληνιέο από ην ηειερεηξηζηήξην γηα ηξεηο ώξεο. Ρπζκίζηε ηελ επηινγή Auto Standby (Aπηόκαηε Aλακνλή) ζηε ζέζε Off πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεηε ηελ απηόκαηε δηαθνπή. 7.4 Δξγαιεία Παηήζηε MENU ζε ιεηηνπξγία πξνβνιήο γηα λα κπείηε ζην Κεληξηθό Μελνύ. Δπηιέμηε ην ππνκελνύ Δξγαιεία κε ηα πιήθηξα θαη παηήζηε ΟΚ ή γηα λα εηζέιζεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα γηα λα επηζεκάλεηε ην επηζπκεηό ππνκελνύ θαη παηήζηε ΟΚ λα πξνρσξήζεηε. Παηήζηε EXIT/SORTIE γηα λα απνρσξήζεηε Πιεξνθνξίεο Γέθηε Σν ππνκελνύ απηό δείρλεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δέθηε, όπσο ε έθδνζε πιηθνύ θαη έθδνζε ινγηζκηθνύ. Δπίζεο εκθαλίδεη ηελ ηζηνζειίδα καο Παξαθαινύκε λα έρεηε ηηο Πιεξνθνξίεο ηνπ Γέθηε κπξνζηά ζαο όηαλ θαιείηε ηελ γξακκή άκεζεο επηθνηλσλίαο καο. Σν άηνκν πνπ απαληά ηελ θιήζε ζαο κπνξεί λα ζαο ξσηήζεη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηή ηελ νζόλε Φόξησζε Δξγνζηαζηαθώλ Ρπζκίζεσλ Απηή ε επηινγή ζάο επηηξέπεη λα επαλαθέξεηε ην δέθηε ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο, ε νπνία δηαγξάθεη όια ηα απνζεθεπκέλα θαλάιηα πνπ έρεηε ζέζεη. ΠΡΟΟΥΗ! Με ηελ επαλαθνξά ηνπ δέθηε ζαο ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο, απνζεθεύνληαη όιεο νη ξπζκίζεηο ζαο θαη ηα θαλάιηα ζα 2 8

29 δηαγξαθνύλ νξηζηηθά. Θα απνθαηαζηήζεη ηνλ δέθηε ζαο ζε κία "εθηόο ηνπ θνπηηνύ" θαηάζηαζε. PI Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα για λα επηιέμεηε ηε "Ρύζκηζε Δξγνζηαζηαθώλ Ρπζκίζεσλ" ζην κελνύ Δξγαιεία θαη παηήζηε ΟΚ. Θα ζαο δεηεζεί λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό. Δηζαγάγεηε ηνλ ζσζηό θσδηθό πξόζβαζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά 0~9 (πξνεπηινγή: 0000). Δκθαλίδεηηα έλα παξάζπξν επηβεβαίσζεο. Δπηιέμηε Ναη γηα λα επηζηξέςεηε ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. ηε ζπλέρεηα, πξνρσξήζηε κε ην θεθάιαην 4. Δπηιέμηε Όρη αλ δελ ζέιεηε λα ηηο επαλαθέξεηε. Παηήζηε EXIT/SORTIE λα απνρσξήζεηε S/W αλαβάζκηζε επί ηνπ ινγηζκηθνύ Απηόο ν δέθηεο είλαη εμνπιηζκέλνο κε κία επί ηνπ ινγηζκηθνύ δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο. Η ππεξεζία απηή κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκε ζηελ πεξηνρή ζαο. Παξαθαινύκε επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο ή επηθνηλσλήζηε κε ηελ ηνπηθή γξακκή ηνπ ζέξβηο ζαο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηήλ ηελ επηινγή Αλαβάζκηζε κέζσ USB Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ζάο επηηξέπεη λα αλαβαζκίζεηε ην ινγηζκηθό ηνπ δέθηε ζαο κέζσ ηεο ζύξαο USB. Αλ ππάξρεη δηαζέζηκν λέν ινγηζκηθό γηα ηνλ δέθηε ζαο, κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε από ηελ ηζηνζειίδα καο www. thomsonstb.net. Σνπνζεηήζηε ην αξρείν ηνπ ινγηζκηθνύ (απνζπκπηεζκέλν) ζην root directory ηεο ζπζθεπήο απνζήθεπζεο USB (HDD, memory stick θιπ.) θαη ηνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζηε ζύξα USB ηνπ δέθηε. Δπηιέμηε Αλαβάζκηζε κέζσ USB από ην κελνύ Δξγαιεία θαη παηήζηε OK γηα λα ζπλερίζεηε. Θα εκθαληζηεί ηώξα ην κελνύ αλαβάζκηζεο. 2 9

30 Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ηε ιεηηνπξγία αλαβάζκηζεο θαη επηιέμηε ηελ επηινγή Allcode. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ην Αξρείν Αλαβάζκηζεο θαη επηιέμηε ην αξρείν πνπ πεξηέρεη ην λέν ινγηζκηθό. Μόιηο γίλνπλ όιεο νη ξπζκίζεηο, κεηαθηλήζηε ηελ κπάξα ζην Start θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο. Μεηά από ιίγα δεπηεξόιεπηα, ν δέθηεο ξσηάεη: "Δίζηε βέβαηνη όηη ζέιεηε λα πξνρσξήζεηε ζηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο;". Δπηιέμηε Ναη γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ αλαβάζκηζε ή Όρη γηα λα θιείζεηε ρσξίο αλαβάζκηζε. ΠΡΟΟΥΗ! Μεηά από κηα ελεκέξσζε γίλεηαη απηόκαηε επαλεθθίλεζε ηνπ δέθηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαβάζκηζεο ΠΟΣΔ κελ απνζπλδέεηε ην δέθηε από ηελ πξίδα ή κελ ηνλ απελεξγνπνηήζεηε κε δύλακε! Κάηη ηέηνην ζα κπνξνύζε λα βιάςεη ηνλ δέθηε ζαο θαη ζα αθύξσλε ηελ εγγύεζε! ΗΜΔΙΧΗ: Δάλ, κεηά από κηα αλαβάζκηζε ινγηζκηθνύ, ν δέθηεο ζπκπεξηθέξεηαη κε έλαλ απξνζδόθεην ηξόπν, παξαθαινύκε λα εθηειέζεηε ηελ επαλαθνξά εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ. Βιέπε θεθάιαην Καηάξγεζε ζπζθεπήο USB κε αζθάιεηα Δπηιέμηε Αθαίξεζε USB κε αζθάιεηα από ην κελνύ εξγαιείσλ θαη παηήζηε ΟΚ. Ο δέθηεο ζα εκθαλίζεη έλα κήλπκα πνπ δειώλεη όηη κπνξείηε λα αθαηξέζεηε κε αζθάιεηα ηε ζπζθεπή απνζήθεπζεο ζαο από ην δέθηε. ΗΜΔΙΧΗ: Μεηά ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ζπζθεπή USB δελ είλαη πιένλ πξνζβάζηκε από ηνλ δέθηε ζαο. Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζηε ζπζθεπή απνζήθεπζήο ζαο θαη πάιη, μαλαηνπνζεηήζηε ην δηαθόπηε ή ην δέθηε ζε θαηάζηαζε αλακνλήο θαη πάιη. 7.5 Παηρλίδηα 3 0

31 Ο δέθηεο ζαο είλαη εμνπιηζκέλνο κε δύν παηρλίδηα πνπ κπνξνύλ λα παηρηνύλ ζηελ νζόλε ηεο ηειεόξαζήο ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ην ηειερεηξηζηήξην ηνπ δέθηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε ην παηρλίδη από ην θεληξηθό κελνύ θαη παηήζηε ΟΚ ή γηα λα ζπλερίζεηε. Δπηιέμηε έλα από ηα δηαζέζηκα παηρλίδηα (Othello ή Sudoku) ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζηελ νζόλε. Υξεζηκνπνηήζηε ην θνπκπί EXIT/SORTIE γηα λα ηεξκαηίζεηε έλα παηρλίδη. 7.6 MEDIA + Σν MEDIA + κελνύ απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ππνκελνύ: Media Player, Record Manager, DVR HDD Information, HDD Format and DVFt Configuration. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηζεκάλεηε ην επηζπκεηό κελνύ θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα εηζέιζεηε. Παηήζηε EXIT/SORTIE γηα λα εμέιζεηε Media Player Απηή ε ιεηηνπξγία ζάο επηηξέπεη λα αλαπαξάγεηε αξρεία MPEG, AVI, MP3, JPG, πνιιά άιια αξρεία ηύπνπ, από ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή απνζήθεπζεο (βιέπε ιεπηνκέξεηεο ζην ηερληθό κέξνο). Δπηιέμηε Media Player από ην κελνύ MEDIA+ θαη παηήζηε OK γηα λα ζπλερίζεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά για να πεξηεγεζείηε κε ηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή USB θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην OK γηα λα αλνίμεηε ηνπο θαθέινπο. Παηήζηε OK γηα λα παίμεη ε επηιεγκέλε επηινγή. Σν κπάλεξ βνήζεηαο ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο εμεγεί όια ηα θνπκπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ. Παηήζηε EX- IT/SORTIE γηα λα εμέιζεηε από ηελ δηαδηθαζία. 3 1

32 ΗΜΔΙΧΗ: Μπνξείηε επίζεο λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζηε ξίδα ηνπ Media Player από ηνλ ηξόπν πξνβνιήο κε ην θιεηδί ΚΑΣΑΛΟΓΟ ζην ηειερεηξηζηήξην Γηαρεηξηζηήο Δγγξαθήο Ο Γηαρεηξηζηήο Δγγξαθήο ζάο δίλεη πξόζβαζε ζε παιαηόηεξα θαηαγεγξακκέλα γεγνλόηα. Δπηιέμηε ηνλ Γηαρεηξηζηή Δγγξαθήο από ην κελνύ MEDIA + θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα εηζέιζεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά για λα ηνλίζεηε ηελ εγγξαθή πνπ ζέιεηε λα παίμεηε θαη παηήζηε ΟΚ έλαξμε αλαπαξαγσγήο. Παηήζηε EXIT/SORTIΔ γηα λα απνρσξήζεηε. Καηά ηελ αλαπαξαγσγή, είλαη δπλαηό λα εθηειέζεηε ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: ΙΙ Γηα παύζε ηεο αλαπαξαγσγήο. Γηα λα ζπλερίζεηε ηελ αλαπαξαγσγή. Γηα γξήγνξε πξνώζεζε ή γξήγνξε επαλαθνξά θαηά ηελ αλαπαξαγσγή. ΚΟΚΚΙΝΟ Παηήζηε γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ αλαπαξαγσγή θαη λα επηζηξέςεηε ζην Γηαρεηξηζηή Δγγξαθήο. Όηαλ ην ρξνλόκεηξν εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε (ελεξγνπνηείηαη πηέδνληαο ή i), είλαη δπλαηέο νη αθόινπζεο ελέξγεηεο: θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα κεηαπεδήζεηε πξνο ηα εκπξόο θαη πξνο ηα πίζσ ζην ρξόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο. 1 = ζέζηε ην ζεκείν δείθηε ζηε ζέζε play back, παηήζηε θαη πάιη λα δηαγξάςεηε ην ζεκείν ζήκαλζεο. 2 = Μεηάβαζε ζην επόκελν ζεκείν δείθηε. 3 = Μεηάβαζε ζην ρξόλν πξνο ηα εκπξόο (Βιέπε ιεπηνκέξεηεο ζην Ρπζκίζεηο εγγξαθήο κέζσ Βεκάησλ (ιεπηά:).) ΗΜΔΙΧΗ: Μπνξείηε επίζεο λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζηελ Δγγξαθή Manager από ηνλ ηξόπν πξνβνιήο κε ην ΚΟΚΚΙΝΟ πιήθηξν ζην ηειερεηξηζηήξην. Σν κπάλεξ βνήζεηαο ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο 3 2

33 εμεγεί όια ηα θνπκπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επεμεξγαζία. Παηήζηε EXIT/SORTIE γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο ξπζκίζεηο θαη λα θιείζεηε ην κελνύ DVR HDD Πιεξνθνξίεο Απηή ε επηινγή δείρλεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή USB. Δπηιέμηε DVR HDD Δλεκέξσζε από ηελ Mediae κελνύ θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα εηζέιζεηε. Παηήζηε EXIT/SORTIE λα απνρσξήζεηε Γηακόξθσζε HDD Σν κελνύ θνξκάη ζθιεξνύ δίζθνπ ζάο επηηξέπεη λα δηακνξθώζεηε ηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή USB. ΠΡΟΟΥΗ! Η κνξθνπνίεζε ζα δηαγξάςεη νξηζηηθά όια ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή. Παξαθαινύκε θάλεηε έλα αληίγξαθν αζθαιείαο όισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζέιεηε λα θξαηήζεηε πξηλ ηελ είζνδν ζην κελνύ Φνξκάη ζθιεξνύ δίζθνπ. Η THOMSON δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηελ απώιεηα ησλ δεδνκέλσλ από ζπζθεπέο USB πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε απηόλ ηνλ δέθηε. Δπηιέμηε Φνξκάη ζθιεξνύ δίζθνπ από ην κελνύ MEDIA + θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα εηζέιζεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα επηιέμεηε the partition πνπ ζέιεηε λα δηακνξθώζεηε (ην Τπνζύζηεκα 1 έρεη νξηζηεί σο πξνεπηινγή) θαη παηήζηε ην πιήθηξν γηα λα επηζεκάλεηε ην Φνξκάη. Παηήζηε OK γηα λα ζπλερίζεηε, επηιέμηε FAT ή Cancel (Άθπξν), ή παηήζηε ην πιήθηξν EXIT/SORTIE γηα λα εμέιζεηε ρσξίο λα γίλεη κνξθνπνίεζε. ΗΜΔΙΧΗ: Δίλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ήδε δηακνξθσκέλα NTFS USB Γηακόξθσζε DVR 3 3

34 Απηό ην κελνύ ζάο επηηξέπεη λα θάλεηε ξπζκίζεηο γηα ηελ αιιαγή ηεο ώξαο θαη ηεο εγγξαθήο. Δπηιέμηε Γηακόξθσζε DVR από ην κελνύ MEDIA+ θαη παηήζηε ΟΚ γηα λα εηζέιζεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά γηα λα κεηαθηλήζεηε ηελ κπάξα θαη ηα θνπκπηά γηα λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο. Παηήζηε EXIT/SORTIE γηα λα εμέιζεηε. Shift Ώξα: On ή Off. Όηαλ ε κεηαηόπηζε ηνπ ρξόλνπ (Time Shift) έρεη νξηζηεί ζε Απελεξγνπνίεζε (Off), ε κεηαηόπηζε ηνπ ρξόλνπ (Time Shift) θαζίζηαηαη αλελεξγή. Μεηαηόπηζε ηνπ ρξόλνπ γηα Καηαγξαθή: On ή Off. Όηαλ έρεη νξηζηεί ζηελ ζέζε On, είλαη επίζεο δπλαηή ε κεηαηόπηζε ηνπ ρξόλνπ (Time Shift) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο. Σύπνο εγγξαθήο: TS ή PS. Όηαλ έρεη επηιεγεί ην TS, νη ερνγξαθήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ππόηηηινπο θαη ην teletext (όηαλ είλαη δηαζέζηκν). Σν PS θάλεη ερνγξαθήζεηο ρσξίο απηέο ηηο επηπιένλ παξνρέο. Δπηινγή εγγξαθήο: Δπηιέγεη the partition ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάςεη ν δέθηεο. Αλακνλή κεηά ηελ εγγξαθή: On ή Off. Δπηιέμηε αλ ν δέθηεο πξέπεη λα κεηαβεί ζε θαηάζηαζε αλακνλήο κεηά ηελ εγγξαθή κε Υξνλνδηαθόπηε. Βήκα πξνο (ιεπηά): Καζνξίδεη ην κήθνο ηνπ βήκαηνο ζηε ιεηηνπξγία αλαπαξαγσγήο. Πηζαλέο ξπζκίζεηο είλαη 0.5/1/3/5/10 ιεπηά. 8.0 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ Μπνξεί λα ππάξρνπλ δηάθνξνη ιόγνη γηα ηελ κε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δέθηε. Διέγμηε ην δέθηε ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο. Αλ ν δέθηεο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά κεηά ηνλ έιεγρν απηό, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπό ζαο ή ηελ ηνπηθή ππεξεζία Hotline. ΜΗΝ πξνζπαζήζεηε λα 3 4

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108 Picture similar Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 3 1.4 Αξεσουάρ 3 1.5 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Τγεία & Ππόλητη. Πάλσ από 500.000 ρηιηάδεο Έιιελεο πάζρνπλ από Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα, κε ηα 2/3 ησλ παζρόλησλ λα κελ ην γλσξίδνπλ.

Τγεία & Ππόλητη. Πάλσ από 500.000 ρηιηάδεο Έιιελεο πάζρνπλ από Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα, κε ηα 2/3 ησλ παζρόλησλ λα κελ ην γλσξίδνπλ. Τγεία & Ππόλητη Πάλσ από 500.000 ρηιηάδεο Έιιελεο πάζρνπλ από Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα, κε ηα 2/3 ησλ παζρόλησλ λα κελ ην γλσξίδνπλ. Σξεηο ζηνπο δέθα ελήιηθεο πνπ δνπλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

KANTZOS MEMBERS CLUB

KANTZOS MEMBERS CLUB KANTZOS MEMBERS CLUB Όροι σσμμετοτής: 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Σν Πξφγξακκα KANTZOS Members Club είλαη έλα πξφγξακκα αληακνηβήο ζηαζεξψλ πειαηψλ ηεο Εηαηξείαο "Kantzos A.G.N Travel" γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Τοσ Κωνζηανηίνοσ Τζοσκαλά* Η επηρείξεζε ηεο δπζθήκεζήο καο (θαη επηηξέςηε κνπ λα ζεσξψ φηη κπνξψ αθφκα λα ληψζσ κέινο ηεο πιεηηφκελεο αθαδεκατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ & ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ)

ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ & ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ) 1 ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ & ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ) Η ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο δαπαλώλ πνπ πινπνηεί ν δπλεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα