ΔΡΒΗΑ Ν. ΚΟΕΑΝΖ SERVIA, PREFECTURE OF KOZANI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΒΗΑ Ν. ΚΟΕΑΝΖ SERVIA, PREFECTURE OF KOZANI"

Transcript

1 ΔΡΒΗΑ Ν. ΚΟΕΑΝΖ SERVIA, PREFECTURE OF KOZANI

2

3 Σεθκεξίσζε 1. Γηεξεύλεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ θάζηξνπ ησλ εξβίσλ 2. Γνκή θαη Αξρηηεθηνληθή ηνπ θάζηξνπ 3. ηνηρεία γηα ηελ νηθνδνκηθή ηζηνξία ηνπ 4. εκεξηλή θαηάζηαζε Παζνινγία ησλ πθηζηάκελσλ αλσδνκώλ 5. ηνηρεία γηα ηε ζύγρξνλε πόιε

4 Ζ έξεπλα απηή ζα ζπκβάιιεη ζην: Να εκπινπηίζνπκε ηηο γλώζεηο καο γηα ην παξειζόλ Να θαηαλνήζνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ θάζηξνπ Να εξκελεύζνπκε ηα αίηηα ησλ βιαβώλ ηνπ Να γλσξίζνπκε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηνπ ρώξνπ πνπ ην πεξηβάιιεη Ώζηε λα πξνηείλνπκε ιύζεηο πνπ: Θα ην δηαθπιάμνπλ σο πιηθή καξηπξία ηνπ παξειζόληνο Θα άξνπλ, θαηά ην δπλαηόλ, ηα αίηηα ησλ βιαβώλ ηνπ Θα ην εληάμνπλ αξκνληθά ζηε ζύγρξνλε δσή ηεο πόιεο

5 ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΟ CHRONOGRAPHY

6 ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΟ CHRONOGRAPHY

7 ΚΑΣΡΟ ΔΡΒΗΩΝ CASTLE OF SERVIA

8 ΒΑΗΛΗΚΖ ΔΡΒΗΩΝ BASILICA OF SERVIA

9 ΚΑΣΡΟ ΔΡΒΗΩΝ CASTLE OF SERVIA

10 ΓΗΑΜΔΟ ΣΔΗΥΟ INNER ENCLOSURE

11 ΑΚΡΟΠΟΛΖ ACROPOLIS

12 ΑΚΡΟΠΟΛΖ ACROPOLIS

13 ΑΚΡΟΠΟΛΖ ACROPOLIS

14

15 ΑΠΟΣΤΠΩΖ ARCHITECTURAL SURVEY

16 ΑΠΟΣΤΠΩΖ ARCHITECTURAL SURVEY

17 ΑΠΟΣΤΠΩΖ ARCHITECTURAL SURVEY

18 ΑΠΟΣΤΠΩΖ ARCHITECTURAL SURVEY

19 ΑΠΟΣΤΠΩΖ ARCHITECTURAL SURVEY

20 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΦΑΔΗ STRUCTURAL PHASES

21 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΦΑΔΗ STRUCTURAL PHASES

22 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΦΑΔΗ STRUCTURAL PHASES

23

24 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΦΑΔΗ STRUCTURAL PHASES

25 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΦΑΔΗ STRUCTURAL PHASES

26 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΦΑΔΗ STRUCTURAL PHASES

27 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΦΑΔΗ STRUCTURAL PHASES

28 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΦΑΔΗ STRUCTURAL PHASES

29 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΦΑΔΗ STRUCTURAL PHASES

30 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ (PATHOLOGY) Ζ ρξόληα εγθαηάιεηςε ηνπ θάζηξνπ, Οη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, Σα θπζηθά θαηλόκελα, Σα εδαθηθά δεδνκέλα θαη Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο είραλ σο ζπλέπεηα ηελ ζηαδηαθή εξείπσζή ηνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή κεγάινπ κέξνπο ηεο αλσδνκήο

31

32 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

33 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

34 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

35 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

36 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

37 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

38 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

39 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

40 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

41 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

42 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

43 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

44 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

45 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

46 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

47 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

48 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

49 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

50 ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ PATHOLOGY

51 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

52 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

53 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ. Παπαγεσξγίνπ Μ. Κσλζηαληηλίδε

54 ΣΔΡΔΩΖ ΑΝΩΓΟΜΖ REPAIR WORKS Γεληθέο αξρέο πξνηεηλόκελσλ επεκβάζεσλ (ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο Υάξηεο θαη πζηάζεηο): Γηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε θαηά ην δπλαηόλ ησλ απζεληηθώλ πιηθώλ δόκεζεο Υξήζε παξαδνζηαθώλ πιηθώλ θαη ηερληθώλ ζηηο επεκβάζεηο Διαρηζηνπνίεζε ησλ επεκβάζεσλ ζηηο εληειώο απαξαίηεηεο γηα ηε δηάζσζε ησλ αλσδνκώλ Πεξηνξηζκόο ησλ αλαθαηαζθεπώλ ζηηο εληειώο απαξαίηεηεο γηα ιόγνπο επζηάζεηαο Γηάθξηζε ησλ αλαθαηαζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ από ηα απζεληηθά

55

56 ΣΔΡΔΩ Ζ ΑΝΩΓΟΜΖ REPAIR WORKS

57 ΣΔΡΔΩΖ ΑΝΩΓΟΜΖ REPAIR WORKS

58 ΣΔΡΔΩΖ ΑΝΩΓΟΜΖ REPAIR WORKS

59

60 Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΟΛΖ Σα έξβηα είλαη ην εκπνξηθό θαη δηνηθεηηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο. Ο Γήκνο εξβίσλ απνηειείηαη από 14 θνηλόηεηεο κε ζπλνιηθό πιεζπζκό, ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, θαηνίθνπο. πγθεληξώλεη ππεξεζίεο, ζρνιεία, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έλα ηερληθό ιύθεην. Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη νη κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο έρνπλ θαηά θαλόλα νηθνγελεηαθό ραξαθηήξα. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ απαζρνιείηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (Τπεξεζίεο θαη κηθξά θαηαζηήκαηα), ελώ έλα κέξνο απαζρνιείηαη κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία θαη ην ππόινηπν ζηα εξγνζηάζηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Ζ αλεξγία είλαη πςειή θαη πξνζβάιιεη θπξίσο ηνπο λένπο. Ζ αλεξγία ήηαλ ε αηηία ηνπ κεγάινπ θύκαηνο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Διιάδα θαη πξνο ην εμσηεξηθό πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ πεξηνρή, ηδηαίηεξα θαηά ηηο 10εηίεο Ο ηνπξηζκόο, παξά ηα πνιηηηζηηθά απνζέκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ην εληππσζηαθό θπζηθό πεξηβάιινλ, δελ είλαη αλεπηπγκέλνο.

61

62

63 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ

64 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ Σα πνιηηηζηηθά απνζέκαηα θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κε ηε ζσζηή αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςή ηεο κε ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ εξβίσλ κε ηνπο όκνξνπο Γήκνπο Αηαλήο θαη Βειβεληνύ, κε αληίζηνηρν πνιηηηζηηθό θαη θπζηθό πινύην γηα ηελ ηνπξηζηηθή ελνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, κε πξνγξάκκαηα αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη δεκηνπξγίαο δηαδξνκώλ πνιηηηζηηθνύ θαη θπζηνιαηξηθνύ ελδηαθέξνληνο ζα πξνζειθύζεη επηζθέπηεο θαη ζα παξαηείλεη ην ρξόλν παξακνλήο ηνπο. Ζ δεκηνπξγία Δληαίνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζα κπνξνύζε λα παίμεη θαζνξηζηηθό ξόιν.

65 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ Έλα πξόγξακκα δξάζεο κε άκεζνπο, κεζνπξόζεζκνπο θαη καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο ζα βνεζήζεη ζην ζσζηό πξνγξακκαηηζκό ελεξγεηώλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. Σν πξόγξακκα απηό, κεηαμύ άιισλ, ζα πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ: oγηαθύιαμε θαη πξνζηαζία θάζε πιηθήο καξηπξίαο ηνπ απώηεξνπ θαη πξόζθαηνπ παξειζόληνο oηεξέσζε θαη αλάδεημε ηνπ κλεκεηαθνύ πινύηνπ oαμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ oπεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο oβειηίσζε ηεο πνηόηεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ ζηνπο επηζθέπηεο oέθδνζε θαη δηάρπζε ζρεηηθνύ πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ oρεδηαζκό θαη πινπνίεζε πνιιαπιώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηώλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα