Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό"

Transcript

1 Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΧΠΠΑ

2 Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ανήκει στη αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους για πρώτη φορά με το άρθρο 24 του Συντάγματος 1975 Άρθρο 24 παρ. 2, όπως αναθεωρήθηκε το 2001: «Η χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες τις επιστήμης». Έλλειψη εφαρμογής κατά την δεκαετίες 70 και 80 Αδράνεια νόμου Ανάληψη δράσης από ΣτΕ Η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και η μέριμνα για τη χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, κατ άρθρο 24 Συντάγματος, αποτελούν πρωταρχική αποστολή του κράτους, προκειμένου να διασφαλιστούν η ισόρροπη κατανομή των παραγωγικών δραστηριοτήτων και το βιώσιμο αστικό περιβάλλον.η οικονομική ανάπτυξη η οποία συνεπώς πρέπει να είναι βιώσιμη (ΣτΕ 4208/97). Έκδοση του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α ) 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 2

3 Παραδείγματα αποφάσεων, από το ΣτΕ σχετικά με χωροθετήσεις δραστηριοτήτων: ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας (ΣτΕ 1163/2002): κατά το άρ. 24 του ν. 1650/1986, πρέπει να εντάσσεται σε προηγούμενο σχεδιασμό με ολοκληρωμένο εθνικό ή περιφερειακό σχέδιο ή τουλάχιστον με τον καθορισμό ζώνης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων δεδομένου ότι και οι τουριστικές δραστηριότητες θεωρήθηκαν παραγωγικές κατά την έννοια του άρθρου αυτού. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 3

4 ΑΡΘΡΟΝ -1: Σκοπός Σκοπός του νόμου αυτού είναι η θέσπιση θεμελιωδών αρχών και η θεσμοθέτηση σύγχρονων οργάνων, διαδικασιών και μέσων άσκησης χωροταξικού σχεδιασμού που προωθούν: την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή, διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις επιμέρους ενότητές του και ενισχύουν τη θέση της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 4

5 ΑΡΘΡΟΝ -7: Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης- ΕΠΧΣΑΑ Αποτελούν σύνολα κειµένων ή και διαγραµµάτων µε τα οποία εξειδικεύονται ή και συμπληρώνονται οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης που αφορούν την ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου και ιδίως: τη χωρική διάρθρωση ορισµένων τοµέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής σηµασίας, τη χωρική οργάνωση δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδοµής εθνικού ενδιαφέροντος, µε εξαίρεση τα δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, καθώς και τη χωρική κατανοµή των υποδοµών γνώσης και καινοτοµίας, ορισµένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου και ιδίως τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, τις ορεινές και προβληµατικές ζώνες, τις περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές συµβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ενότητες του εθνικού χώρου που παρουσιάζουν κρίσιµα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήµατα. Συνοδεύονται από πρόγραµµα δράσης στο οποίο εξειδικεύονται: οι απαιτούµενες για την εφαρµογή τους ενέργειες, δράσεις, ρυθµίσεις και προγράµµατα, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηµατοδότησής τους το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των αναγκαίων έργων και µέτρων, και οι φορείς εφαρµογής. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 5

6 ΑΡΘΡΟΝ -7: Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης- ΕΠΧΣΑΑ Καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία και λοιπούς αρµόδιους οργανισµούς. Εγκρίνονται µε απόφαση της Επιτροπής που προβλέπεται στο Αρθ-3, ύστερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Παρακολουθούνται και αξιολογούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Εργων τήρηση των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεις του Γενικού και Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση προκύψει τεκµηριωµένη ανάγκη αναθεώρησης. Στο χρονικό αυτό διάστηµα είναι κατ εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 6

7 ΑΡΘΡΟΝ -9: Συνέπειες της έγκρισης των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, σχέδια ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας, ΖΟΕ, περιοχές του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, που εγκρίνονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Εγκεκριμένα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΖΟΕ, σχέδια ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας ή άλλα σχέδια χρήσεων γης επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή αναθεωρηθούν με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις που τα διέπουν, προκειμένου να εναρμονισθούν προς τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου γενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 7

8 Το Ειδικό Πλαίσιο αποτελεί ένα από τα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού του Ν.2742/99 Έχει στρατηγικό, κατευθυντήριο χαρακτήρα, διαλεκτική σχέση με το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σχεδιασμού και δυνατότητα αμφίδρομης ανάδρασης ανάμεσα στα υπερκείμενα και υποκείμενα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού Συμβατικές απαιτήσεις με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Απαίτηση για συμπληρωματικότητα με Γενικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Πρόβλεψη για εναρμόνιση υποκείμενων σχεδίων Περιβαλλοντική συνιστώσα Πρόγραμμα δράσης Μηχανισμός παρακολούθησης 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 8

9 Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις υδατοκαλλιέργειες ΦΕΚ 2505/Β/ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό ΚΥΑ 24208/2009 ΦΕΚ 1138/Β/ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τη Βιομηχανία ΚΥΑ 11508/ ΦΕΚ 151//ΑΑΠ/ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις Α.Π.Ε. ΚΥΑ 49828/2008 ΦΕΚ 2464/Β/ Γενικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. Ν. 6876/4871 ΦΕΚ 128/Α/ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τα Καταστήματα Κράτησης ΥΑ 28704/4362 ΦΕΚ 1575/Β/ Εκκρεμούν Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον ορεινό χώρο 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 9

10 ΕΓΚΡΙΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Στόχοι Άρθρο 3 Ορισμοί Άρθρο 4 Κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου Άρθρο 5 Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης Άρθρο 7 Ειδικές και τεχνικές υποδομές Άρθρο 8 Κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς και επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΪΟΝ Άρθρο 6 Ειδικές μορφές τουρισμού ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 9 Σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές μικτής χρήσης Άρθρο 10 Λοιπές κατευθύνσεις σχεδιασμού και προτάσεις τροποποίησης της νομοθεσίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Άρθρο 11 Πρόγραμμα Δράσης ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 12 Τελικές και καταργούμενες διατάξεις ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΧΥΣ Άρθρο ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χάρτης 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 10

11 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΠΛΑΙΣΙΟ Διαρθρωτικές τάσεις Ευκαιρίες Αδυναμίες 1 Η τουριστική δραστηριότητα διογκώνεται ραγδαία με μεσοπρόθεσμη αύξηση της τάξης του 6 % ετησίως Η Ευρώπη αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς προορισμούς παγκοσμίως, κατέχοντας την πρώτη θέση σε επισκεψιμότητα εσωτερικών και εξωτερικών τουριστών 2 Οι αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια τουριστική αγορά επιδρούν στα χαρακτηριστικά, τον τρόπο διάθεσης και τις απαιτήσεις τουριστικού προϊόντος. Επισημαίνεται η αυξημένη ζήτηση κατοικίας σε οργανωμένα συγκροτήματα τουρισμού καθώς και νέων μορφών διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων (π.χ.cnd htels) 3 Έλλειψη κοινής ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής Προβληματικός συντονισμός αναπτυξιακής πολιτικής στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής συνοχής(κπσ) 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 11

12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΠΛΑΙΣΙΟ Διαρθρωτικές τάσεις Συγκριτικά πλεονεκτήματα Ευκαιρίες Αδυναμίες Χωρικά προβλήματα 6* Η απήχηση της χώρας κυρίως στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η κυριαρχία του αεροπλάνου ως μέσου άφιξης αλλοδαπών επισκεπτών. 4 πολιτισμικό κεφάλαιο, κλίμα, Πολυνησιακός χαρακτήρας, μήκος και ποιότητα των ακτών, Πυκνότητα ποικιλία και έντονη εναλλαγή της μορφής Φυσικών πόρων (φυσικού κάλλους) 6* Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος και επιμήκυνση τουριστικής περιόδου Η ριζική ανασυγκρότηση της προβολής του στις διεθνείς αγορές και η ανάδειξη νέων μορφών τουρισμού. 6* Η επικράτηση του μαζικού τουρισμού και η περιορισμένη ανάπτυξη άλλων μορφών τουρισμού. Απαξίωση σημαντικού ποσοστού των τουριστικών καταλυμάτων, ελλείψεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές Η έντονη εποχικότητα 6* Προβληματική προσβασιμότητα των προορισμών. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση σε μερικούς προορισμούς. Δυσλειτουργίες/υποστηρικτικών υποδομών(κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη χώρων στάθμευσης κ.λπ.) σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 12

13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Στοχοθέτηση Χωρικός/ αναπτυξιακός σχεδιασμός 5 Η διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και του τοπίου Αντιμετώπιση των επιπτώσεων κλιματικών αλλαγών Επιδίωξη αειφόρου τουρισμού Τουρισμός ως μέσο για την ενίσχυση απασχόλησης και ανάπτυξης. 7 Τουριστική ανάπτυξη ως μοχλός των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων μιας περιοχής. 8 Επιχειρησιακό πλαίσιο αναφοράς για την συμπληρωματικότητα και συνέργεια τομεακών πολιτικών και για τη διευθέτηση συγκρούσεων ιδίως ως προς τις χρήσεις γης. 9 Αρχές της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης, για την δόμηση κλίματος εμπιστοσύνης και ωριμότητας για επενδυτές και τουρίστες 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 13

14 Σκοπός «η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών καθώς και η διατύπωση ενός προγράμματος δράσης για την επόμενη δεκαπενταετία ( )». Στρατηγικοί στόχοι Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος Βιωσιμότητα των πόρων που ενδιαφέρουν τον τουρισμό Ενίσχυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης Διαμόρφωση προγραμματικού πλαισίου κατευθύνσεων προς τον υποκείμενο σχεδιασμό, και τους επενδυτές 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 14

15 Χωρικοί στόχοι Την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισμού της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου και ειδικότερα στην προστασία των υδατικών πόρων και του εδάφους και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Την ποιοτική περιβαλλοντική αναβάθμιση, θεματική, χρονική και χωρική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με ειδική μέριμνα για την ανάδειξη και προβολή της ταυτότητάς του. Τη διάχυση της ανάπτυξης του τουρισμού σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές με πολιτικές που θα ενθαρρύνουν ή θα αποθαρρύνουν τη συγκέντρωση των επενδύσεων στον τουρισμό. Την εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και επιλογών του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, στον τομέα του τουρισμού. Την παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της αειφόρου, ισόρροπης, συνεκτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του χώρου. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 15

16 Διαρθρωτικοί στόχοι Την προσαρμογή του τουριστικού σχεδιασμού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές, για τη βελτίωση της απόδοσης στον τομέα του τουρισμού. Τη διάχυση των αποτελεσμάτων του τουρισμού στους υπολοίπους τομείς της οικονομίας, με πολιτικές οι οποίες ενισχύουν τη διασύνδεσή τους. Τη βελτίωση του συνολικού (άμεσου και έμμεσου) οικονομικού αποτελέσματος της τουριστικής δραστηριότητας και του βαθμού απόδοσής της. Αναπτυξιακοί στόχοι Την προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσα από τη δημιουργία σταθερού πλαισίου κανόνων που αφορούν στη χωροθέτηση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση σημαντικών, για την εθνική οικονομία, τουριστικών επενδύσεων. Την ενσωμάτωση κατευθύνσεων, παρεμβάσεων και έργων, των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλων γενικών ή ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν αξιόλογες επιπτώσεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για νέες παρεμβάσεις, έργα κ.λπ. Εξ ορισμού αειφορική προοπτική Αναπτυξιακή στρατηγική Διατύπωση στρατηγικών στόχων Ιδιαίτερα ασαφής διατύπωση στόχων Διατύπωση στόχων που αποτελούν συμβατική υποχρέωση των ΕΠΧΣΑΑ Προσπάθεια ανάδειξης του κομβικού ρόλου του τομέα στην οικονομία και ανάπτυξη 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 16

17 «αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα» δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί με ισχυρή φήμη και μεγάλη και αδιάλειπτη τουριστική ζήτηση «μαζικός τουρισμός» απευθύνεται στο ευρύ τουριστικό κοινό, διαμορφώνεται και διεκπεραιώνεται με οργανωμένο τρόπο από τουριστικούς φορείς και επιχειρήσεις και συνδέεται με τις εκάστοτε κυρίαρχες μορφές του. «εναλλακτικός τουρισμός» διαφέρει κατά περίπτωση από το κυρίαρχο μοντέλο μαζικού τουρισμού, τον τρόπο και το χώρο διάθεσής του καθώς και τη χρονική περίοδο ανάπτυξής του. «υψηλή συγκέντρωση τουρισμού» συγκέντρωση επισκεπτών εγγύς των ορίων της φέρουσας ικανότητας των πόρων του περιβάλλοντος και των υποδομών που εκφράζεται ως ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων που μπορούν να φιλοξενούν οι περιοχές αυτές χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών τους. «αποδεκτό επίπεδο υποδομών» επάρκεια τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. «σύνθετη και ολοκληρωμένη τουριστική υποδομή μικτής χρήσης» 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 17

18 Κατηγορίες Ένταση Είδος Ανάπτυξη Γεωγραφία Ευαισθησία (Α) Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές Χ Χ Χ (Β1) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού Χ Χ (Β2) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Χ Χ (Β3) Αναπτυγμένοι πυρήνες μαζικού τουρισμού εντός ευρύτερων Χ Χ αναπτυσσόμενων περιοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού. (Γ) Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά χαρακτηριστικά Χ Χ και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισμό (Δ) Μητροπολιτικές περιοχές Χ Χ Χ (Ε.Ι) 76 νησιά με σχετικά μικρή γεωγραφική έκταση Χ Χ (Ε.ΙΙ) 47 νησιά με σημαντική τουριστική δραστηριότητα ή νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, με ή χωρίς άλλη ιδιαίτερα δυναμική παραγωγική δραστηριότητα και εκμεταλλεύσιμους πόρους. Χ Χ Χ (Ε.ΙΙΙ) Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά Χ Χ (ΣΤ) Ορεινές περιοχές Χ Χ (Ζ) Πεδινές και ημιορεινές περιοχές Χ (Η) Περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 και λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας (Θ) Παραδοσιακοί οικισμοί (Ι) Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας παράκτιες περιοχές 350μ ( Α, Β, και Δ,Ε.ΙΙ) Χ Χ Χ Χ Χ Χ 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 18

19 (Α) Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές Χαρακτηριστικά Αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα με ισχυρή φήμη. Υψηλή συγκέντρωση μαζικού τουρισμού. Αυξημένη πιθανότητα για φθίνουσα οικονομική απόδοση του τουριστικού πόρου. Υψηλό βαθμό εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από την τουριστική δραστηριότητα. Χωρικός προσδιορισμός ΟΧΙ (μόνο στο χάρτη του παραρτήματος) 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 19

20 (Β) Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. Χαρακτηριστικά Χωρικός προσδιορισμός Συγκέντρωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Αξιόλογη κατά περίπτωση ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. Περιορισμένη αξιοποίηση πόρων που ενδιαφέρουν τον τουρισμό. Δυνατότητα μεγαλύτερης διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος σε σύγκριση με τις ήδη αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. Ύπαρξη ή προγραμματιζόμενη ανάπτυξη αποδεκτού επιπέδου υποδομών. (Β1)Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού. ΟΧΙ (Β2)Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού 15 Ζώνες (Β2.1 Β2.15) (Β3)Αναπτυγμένοι πυρήνες μαζικού τουρισμού εντός ευρύτερων αναπτυσσόμενων περιοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού. Εγκαταστάσεις υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων Χελμού, Παρνασσού, Τυμφρηστού και Βερμίου καθώς και των οικισμών που τα περιβάλλουν. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 20

21 (Γ) Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισμό Χαρακτηριστικά Κυρίαρχη άλλη χρήση πλην τουρισμού. Οι περιοχές αυτές διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά τουριστικής έλξης (φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία ιδιαίτερης αξίας, κ.α.), χωρίς αξιοποίηση Συμπληρωματικότητα της τουριστικής δραστηριότητας για την «ενίσχυση» άλλων χρήσεων και δραστηριοτήτων. Χαμηλό επίπεδο ή έλλειψη τουριστικών υποδομών. Χωρικός προσδιορισμός Γ1 Πομακοχώρια (Βόρεια Ξάνθης Κομοτηνής) Γ2 Ροδόπη (Ελατιά) Γ3 Άγραφα Ασπροπόταμος 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 21

22 (Δ) (Ζ) Γεωγραφικές ζώνες Χωρικός προσδιορισμός (Δ) Μητροπολιτικές περιοχές (Ε) Παράκτιες περιοχές και Νησιά Ομάδα Ι: με σχετικά μικρή γεωγραφική έκταση, τα οποία αντιμετωπίζουν κατά κανόνα σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης, Ομάδα ΙΙ: με σημαντική τουριστική δραστηριότητα ή νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, Ομάδα ΙΙΙ: Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά (ΣΤ) Ορεινές περιοχές Μητροπολιτικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Χερσαία ζώνη πλάτους 350 μέτρων από την γραμμή αιγιαλού του ηπειρωτικού χώρου και για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας των νησιών. 76 νησιά 47 νησιά Α) νησιά εμβαδού μικρότερου των 500 στρεμμάτων και νησιά στο Δίκτυο Φύση (NATURA) 2000 που καλύπτονται από καθεστώτα προστασίας Β) απομονωμένα νησιά (απόσταση από παράκτιες περιοχές ή από νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των κατοίκων μεγαλύτερη των 4 νμ Περιοχές της χώρας που εκτείνονται σε υψόμετρο άνω των 600 μ. (Ζ) Πεδινές και ημιορεινές περιοχές Περιοχές, που δεν κατατάσσονται στον παράκτιο ή ορεινό χώρο. Συμπεριλαμβάνουν και τον πεδινό ή ημιορεινό χώρο της Εύβοιας και της Κρήτης. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 22

23 (Η) (Ι) Ζώνες προστασίας Χωρικός προσδιορισμός (Η) Περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 και λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας (Θ) Παραδοσιακοί οικισμοί Περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA) 2000 και άλλες περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας όπως κηρυγμένοι ιστορικοί τόποι, καταφύγια άγριας ζωής, κ.λπ., όπως έχουν οριοθετηθεί Χαρακτηρισμένοι ως τέτοιοι οικισμοί από την νομοθεσία (Ι) Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία. Χαρακτηρισμένοι ως τέτοιοι οικισμοί από την νομοθεσία 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 23

24 Χαρακτηριστικά (Α) Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές (Β) Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές (Β1)Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού. Κατευθύνσεις Ανάδειξη-εξυγίανση τουριστικών πόρων και δομημένου περιβάλλοντος Μέτρα για αύξηση της χωρητικότητας κυρίως εντός σχεδίου δόμηση Αναβάθμιση υποδομών Κίνητρα για αναβάθμιση τουριστικών υποδομών (υφιστάμενων, απόσυρση και νέες επενδύσεις) Κανονιστικοί όροι: όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εκτός σχεδίου 15 στρ., μέγιστη πυκνότητα περιορίζεται για ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων αντίστοιχα σε 8 και 9 κλίνες/στρέμμα. Κανονιστικοί όροι: όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εκτός σχεδίου, αυξάνεται στα 8 στρέμματα, μέγιστη πυκνότητα περιορίζεται για ξενοδοχεία 5,4 & 3 * αντίστοιχα σε 8, 9,10 κλίνες / στρ. Ισχύουν οι κατευθύνσεις για τις περιοχές (Α) Πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη προβολή τους Βελτίωση της προσβασιμότητας τουριστικών πόρων Ενθάρρυνση ανάπτυξης εκτός κυρίαρχων μορφών Εντατικοποίηση-κατασκευή νέων καταλυμάτων κατά προτεραιότητα εντός σχεδίων πόλεων, ορίων οικισμών και ζωνών χρήσεων γης 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 24

25 Χαρακτηριστικά (Β2)Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Β3)Αναπτυγμένοι πυρήνες μαζικού τουρισμού εντός ευρύτερων αναπτυσσόμενων περιοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού. Κατευθύνσεις Διατήρηση, προστασία τουριστικών πόρων Προστασία και πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων Ενίσχυση υποδομών με ήπιες παρεμβάσεις Ενίσχυση του προσανατολισμού ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη Εμπλουτισμός τουριστικών δραστηριοτήτων Περιορισμός της δόμησης σχετικών με τον τουρισμό υποδομών, στον Ηπειρωτικό χώρο, εντός οικισμών Εξαιρέσεις μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όριά τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%). Για την επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων, για τη δημιουργία ειδικών τουριστικών υποδομών με έντονη χωρική εξάρτηση για τη δημιουργία ενός μικρού αριθμού ολοκληρωμένων τουριστικών αναπτύξεων Κατευθύνσεις των Β2 περιοχών του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τους αναπτυγμένους πυρήνες τους, που ακολουθούν τις κατευθύνσεις των Α περιοχών 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 25

26 Χαρακτηριστικά (Γ) Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισμό Κατευθύνσεις Διαφύλαξη τουριστικών πόρων Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών. Ενίσχυση υποδομών Εμπλουτισμός τουριστικών δραστηριοτήτων εντός οικισμών. Προώθηση προγραμμάτων ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης Κανονιστικοί όροι σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων, από τα όρια των Οικισμών αρτιότητα 2 στρ., σδ 0.3 και πυκνότητα κλινών 15/στρ. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 26

27 Χαρακτηριστικά (Δ) Μητροπολιτικές περιοχές Κατευθύνσεις Δράσεις αναβάθμισης οικιστικού αποθέματος Εκμετάλλευση και αξιοποίηση τουριστικών πόρων Εμπλουτισμός προσφερόμενων υπηρεσιών Ανάδειξη και προστασία φυσικού περιβάλλοντος Βελτίωση υποδομών «Δυσχερέστεροι» όροι δόμησης εκτός σχεδίου Όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων, 10 στρ., μέγιστη πυκνότητα για ξενοδοχεία 5,4,3 αστέρων 8-9 κλίνες/στρ.. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 27

28 Χαρακτηριστικά (Ε) Παράκτιες περιοχές και Νησιά Ομάδα Ι: με σχετικά μικρή γεωγραφική έκταση, τα οποία αντιμετωπίζουν κατά κανόνα σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης, Ομάδα ΙΙ: με σημαντική τουριστική δραστηριότητα ή νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, Ομάδα ΙΙΙ: Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά 15/3/2012 Κατευθύνσεις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες (μέχρι 100 κλινών) εντός ορίων οικισμών. Οι νέες κλίνες, δεν μπορεί να υπερβαίνουν ετησίως το 5% των υφισταμένων κλινών με ελάχιστο όριο τις 30 κλίνες. Κατεύθυνση για σχεδιασμό των χρήσεων γης (ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ Εκτός ορίων οικισμών οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping) Ανώτατο όριο δυναμικότητας νέων τουριστικών εγκαταστάσεων εντός ορίων οικισμών και σχεδίων πόλεως 100 κλίνες Εξαίρεση για νήσους Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο οικιστικά κέντρα των νησιών της ομάδας αυτής με πληθυσμό μεγαλύτερο των κατοίκων εφόσον από τον σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο δεν τίθενται αυστηρότερα όρια. Αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων, έλεγχος των περιβαλλοντικών πιέσεων αποτροπή της μονόπλευρης εξάρτησής τους από τον τουρισμό. καθορισμός ζωνών τουριστικής ανάπτυξης στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προσδιορισμός ζωνών προστασίας φέρουσα ικανότητα των περιοχών, υπέρβαση της αντοχής των πόρων αποτελεί απαγορευτικό κριτήριο για τη χωροθέτηση ζωνών ή τουριστικών μονάδων. Επιτρέπονται τουριστικές εγκαταστάσεις με τον όρο ότι κάλυψή τους δεν θα υπερβαίνει το 3% της έκτασης του νησιού, τηρουμένης της λοιπής νομοθεσίας. Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 28

29 Χαρακτηριστικά (Ε) Παράκτιες περιοχές και Νησιά ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε απόσταση 350 μ. από τον αιγιαλό και έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του τουρισμού. 15/3/2012 Κατευθύνσεις Για το σύνολο του παράκτιου χώρου και τα νησιά ορίζεται, για τις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, ελάχιστη απόσταση (Ε) τοποθέτησης των κτισμάτων, που εξυπηρετούν υποδομές φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής, από τη γραμμή 50,00μ Σε περίπτωση που η υψομετρική στάθμη του φυσικού εδάφους (Υ) του κτιρίου είναι μικρότερη 10,00μ. μέτρων από την στάθμη της θάλασσας, ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των κτισμάτων (Ε1) από την ακτογραμμή δίδεται από τη σχέση Ε1=50+(10 Υ)Χ5. Στις παράκτιες περιοχές (Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, Μητροπολιτικές Περιοχές) και στα νησιά που σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ενότητας αυτής κατατάσσονται στην ομάδα ΙΙ, Ο περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων χρήσεων μη συμβατών με την τουριστική δραστηριότητα ιδιαίτερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά. Η κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου και αναβάθμισης της λειτουργίας του χώρου. Η διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών της ζώνης υψηλής ανταγωνιστικότητας σε ορισμένα τμήματα της ακτογραμμής. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων, εθνικής σημασίας Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 29

30 Χωρικός προσδιορισμός (ΣΤ) Ορεινές περιοχές Προστασία αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων πόρων (Ζ) Πεδινές και ημιορεινές περιοχές Βελτίωση της προσβασιμότητας, Συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων Αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων οικισμών Περιορισμός σχετικών με τον τουρισμό υποδομών εντός οικισμών Εξαιρέσεις δόμησης μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όριά τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%) Για την επέκταση εγκαταστάσεων για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων για τη δημιουργία ειδικών τουριστικών υποδομών με έντονη χωρική εξάρτηση π.χ. (ιαματικές πηγές) και στους στάσιμους οικισμούς του ηπειρωτικού χώρου με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή μικρότερο των 300 κατοίκων καθώς και σε μια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τα όρια τους με τους παρακάτω όρους: αρτιότητα 2 στρ., σδ 0.3 και πυκνότητα κλινών 15/στρ. Δεν αποκλείεται η χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων εφόσον δεν υπάρχει σαφής αντίθεση με άλλες ρυθμίσεις σχεδιασμού του χώρου. η εφαρμογή των συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο (Leader, ΟΠΑΑΧ) καθώς και η χωροθέτηση σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών μικτής χρήσης 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 30

31 (Η) Περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 και λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας (Θ) Παραδοσιακοί οικισμοί (Ι) Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Χωρικός προσδιορισμός Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου και ενεργοποίηση φορέων διαχείρισης Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δημιουργία μικρών, τουριστικών καταλυμάτων στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, με βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα. Εξαιρέσεις δημιουργίας καταλυμάτων Ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%). παραδοσιακοί οικισμοί που η δόμηση περιορίζεται μόνο εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών, για την επέκταση υφισταμένων μονάδων για λόγους βιωσιμότητας, για τη δημιουργία ειδικών τουριστικών υποδομών με έντονη χωρική εξάρτηση π.χ. (ιαματικές πηγές) και για την ανάπτυξη σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών μικτής χρήσης Διαφύλαξη του πόρου και η προστασία παραδοσιακού χαρακτήρα, αναζωογόνηση φθινόντων Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, ανάδειξης 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 31

32 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 32

33 Γενικές κατευθύνσεις δράσεων υποστήριξης ανά κατηγορία χώρου Διατύπωση προτεραιοτήτων διεύρυνση τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού Είδος τουριστικής δραστηριότητας Ενδεικτική χωροθέτηση (Α) Συνεδριακός τουρισμός (Β) Αστικός Τουρισμός (Γ) Θαλάσσιος Τουρισμός (Δ) Πολιτισμικός Τουρισμός (Δ.1) Θρησκευτικός Τουρισμός (Ε) Αθλητικός Τουρισμός (Ε.1.1) Γκολφ (Ε.1.2) Χιονοδρομικός τουρισμός (Ε.1.3) Καταδυτικός Τουρισμός (Ε.1.4) Αθλητικές δραστηριότητες του ορεινού χώρου (ΣΤ) Ιαματικός και θεραπευτικός τουρισμός (Ζ) Τουρισμός φύσης (οικοτουρισμός αγροτοτουρισμός) στο χάρτη 26 πόλεις έντεκα (11) ενότητες θαλάσσιου τουρισμού Αναφορά σε 12 περιοχές στο χάρτη στο χάρτη (Η) Γεωτουρισμός (Θ) Άλλες ειδικές μορφές τουρισμού 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 33

34 Ορισμός «σύνθετη και ολοκληρωμένη τουριστική υποδομή μικτής χρήσης» νοείται η συνδυασμένη ανάπτυξη ξενοδοχείων διαφόρων λειτουργικών μορφών/τύπων υψηλών προδιαγραφών (4 ή 5 αστέρων), υπηρεσιών αναψυχής και άθλησης, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής ως διακεκριμένα τμήματα των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και προαιρετικά κατοικιών προς πώληση στις οποίες θα προβλέπεται η δυνατότητα παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου». Απαγόρευση χωροθέτησης Στον ορεινό χώρο (υψόμετρο > 600 μ.), στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 1650/1986 και στους οικοτόπους προτεραιότητας. στις μητροπολιτικές περιοχές και στα νησιά με επιφάνεια μικρότερη των 90 τ.χλμ. Ειδικές περιπτώσεις χωροθέτησης Περιοχές του δικτύου Φύση (NATURA) 2000 Η κάλυψη των εγκαταστάσεων μειώνεται στο 3% της έκτασης του γηπέδου και πρέπει να αποδεικνύεται με την κατάλληλη επιστημονική μελέτη ότι η επένδυση δεν θα επηρεάσει την οικολογική ισορροπία των οικοτόπων προτεραιότητας. Νησιά νησιά έκτασης τ.χλμ. η διατιθέμενη έκταση δεν υπερβαίνει το 2 της επιφάνειάς τους. νησιά έκτασης τ.χλμ. η διατιθέμενη έκταση δεν υπερβαίνει το 1.5 της επιφάνειάς τους. νησιά έκτασης πάνω από 150 τ.χλμ. η διατιθέμενη έκταση δεν υπερβαίνει το 1 της επιφάνειάς τους. πιλοτικές επενδύσεις σε περιορισμένο αριθμό (έως 3 στο σύνολο του εθνικού χώρου) ακατοίκητων νησιών στη δεύτερη κατηγορία της ομάδας ΙΙΙ της ενότητας Ε υπό την προϋπόθεση ότι θα τεκμηριώνεται η θετική συμβολή της επένδυσης στη βιώσιμη ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου στον οποίο εντάσσονται. Σε οργανωμένους υποδοχείς με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τις Π.Ο.Τ.Α. με εξαίρεση τον Σ.Δ. που στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας μειώνεται από 0.2 σε Το όριο αρτιότητας στην περίπτωση αυτή ορίζεται σε τμ. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 34

35 Κριτήρια έγκρισης Συμβάλλουν στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, ύστερα από συνεκτίμηση και της κατάστασης/δυνατοτήτων των πόρων που τίθενται προς εκμετάλλευση δηλαδή της φέρουσας ικανότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης αφενός της ικανότητας των δικτύων και των υποδομών να υποστηρίξουν υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες και αφετέρου του σεβασμού στο περιβάλλον και στο τοπίο. Ενισχύουν σημαντικά την κοινωνική, οικονομική, και παραγωγική βάση της ευρύτερής των περιοχής. Εξασφαλίζουν ικανοποιητική ζήτηση για τη βιωσιμότητα των επιμέρους υποδομών της. Διαθέτουν ικανοποιητική πρόσβαση. Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής. Εφαρμόζουν βέλτιστες τεχνικές λύσεις στους τομείς της πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αναπτύσσονται σε γήπεδα μεγαλύτερα των 150 στρεμμάτων Ειδικότερα σε περιοχές όπου παρατηρείται έλλειμμα υδατικών πόρων τίθεται προϋπόθεση κάλυψης των αναγκών σε νερό με κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο. Πρόσθετα κριτήρια Παράλληλη προώθηση δράσεων ανάδειξης / προβολής στοιχείων της φυσικής ή και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής ή και αναβίωσης παραδοσιακών δραστηριοτήτων. Η ενσωμάτωση αξιόλογων στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής. Η υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας (βιοκλιματικός σχεδιασμός) και υδάτινων πόρων. Η εξασφάλιση ενεργειακής αυτάρκειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αποκατάσταση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών και γενικότερα παλαιών κελυφών, καθώς και αλλοιωμένων φυσικών/τουριστικών πόρων. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 35

36 Α. Μεταφορικές υποδομές Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών όλων των σταθμών διακίνησης επιβατών Αξιοποίηση του συνόλου των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας Προώθηση της ένταξης του σιδηροδρόμου στη διακίνηση τουριστών επισκεπτών. Δημιουργία τοπικών δικτύων σύνδεσης τουριστικών προορισμών μέσω της χρήσης υδροπλάνων Πλήρης κάλυψη των τουριστικών πόρων με ειδικές σημάνσεις. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών τουριστικών διαδρομών σε περιοχές με ιδιαίτερη αισθητική αξία Β. Σταθμοί εισόδου Συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών των σταθμών εισόδου της χώρας. Γ. Ύδρευση Εξασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των υδατικών πόρων που προορίζονται για την ύδρευση των περιοχών με προτεραιότητα τουρισμού. Ειδικότερα για τις περιοχές ελλειμματικές σε υδατικούς πόρους δράσεις εξασφάλισης κατάλληλης ποιότητας νερού μέσω ανακύκλωσης ή αφαλάτωσης. Δ. Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων Ορθολογικός σχεδιασμός και οργάνωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Καθαρισμός και αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού. Αποφυγή δημιουργίας διάθεσης/διαχείρισης απορριμμάτων σε προτεινόμενες ή υφιστάμενες ζώνες -ή την περίμετρό τους- περιβαλλοντικής προστασίας. Κατασκευή συγχρόνου, φιλικού προς το περιβάλλον αποχετευτικού συστήματος με επεξεργασία λυμάτων (βιολογικό καθαρισμό) σε όλες τις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού. Δράσεις μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων τους και στη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείρισή τους από τις τουριστικές επιχειρήσεις. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 36

37 Ε. Ενέργεια Εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας. Θέσπιση κανονισμών και κινήτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας τουριστικών υποδομών Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εξυπηρέτηση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μονάδων και των υποστηρικτικών τους υποδομών (π.χ. μονάδες αφαλάτωσης). ΣΤ. Τηλεπικοινωνίες Ζ. Υγεία Κάλυψη ελλείψεων τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εξασφάλιση της πρόσβασης με υψηλές ταχύτητες και χαμηλό κόστος στο διαδίκτυο. Η εγκατάσταση κεραιών με ιδιαίτερη προσοχή για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και το τοπίο. Προτείνεται η ανάπτυξη κέντρων τηλεργασίας. Η πύκνωση και αναβάθμιση των υποδομών υγείας καθώς και ο συσχετισμός τους με τις κυρίαρχες τουριστικές δραστηριότητες. Ειδικά στις δυσπρόσιτες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές απαιτείται η άμεση, τουλάχιστον, προώθηση των εφαρμογών της τηλεϊατρικής. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 37

38 Α. Δάση και δασικές εκτάσεις Γενικά απαγόρευση δόμησης. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ελαφρών, μη μόνιμων, υποδομών εξυπηρέτησης ειδικών μορφών τουρισμού φύσης, μετά από έγκριση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η δημιουργία ορειβατικών καταφυγίων Β. Αγροτική γη Διατήρηση του υψηλού καθεστώτος προστασίας για την Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η δημιουργία τουριστικών υποδομών με σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση. Η έγκριση της χωροθέτησης με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, του από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου. Τα Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και λοιπά σχέδια χρήσεων γης πρέπει να διερευνούν τη σκοπιμότητα για τον καθορισμό ζωνών τουριστικής ανάπτυξης με στόχο τον περιορισμό της διάχυσης τουριστικών εγκαταστάσεων στο χώρο. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 38

39 Α. Τουρισμός Βιομηχανία Σε περιοχές με αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα είναι κατά κανόνα επιθυμητή η συγκέντρωση σε οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης. Η συνύπαρξη της παραδοσιακής βιοτεχνίας χειροτεχνίας καθώς και μονάδων τυποποίησης τοπικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης με τον τουρισμό κρίνεται επιθυμητή. Β. Τουρισμός Εξόρυξη Σε περιοχές προτεραιότητας τουρισμού, οι εξορυκτικές δραστηριότητες, η πρωτογενής επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών στους χώρους εξόρυξης και η διακίνηση των προϊόντων δεν μπορεί να αποκλειστεί λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης της δραστηριότητας. Η επέκταση της δραστηριότητας στις περιοχές αυτές και σε τμήματα που εντοπίζονται νέα κοιτάσματα, είναι δυνατή ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Η «εκμετάλλευση» της δραστηριότητας ως ειδικού ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου, είναι υπό προϋποθέσεις δυνατή και επιθυμητή. Γ. Τουρισμός Αιολικές Εγκαταστάσεις Σε περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού, απαιτείται η ελεγχόμενη συγκέντρωση ανεμογεννητριών χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασμός τους με την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων με τους όρους που προβλέπει το Ειδικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. Δ. Τουρισμός Υδατοκαλλιέργειες Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά ή παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού πρέπει να αποφεύγεται η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων σε διακριτά τμήματά τους είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς. Η «εκμετάλλευση» της δραστηριότητας ως ειδικού ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου είναι υπό προϋποθέσεις δυνατή και επιθυμητή 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 39

40 Α. Προστασία και αναβάθμιση περιβάλλοντος Ειδική μνεία σε περιοχές με έλλειμμα υδατικών πόρων όπου η τουριστική ανάπτυξη να είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση κάλυψης των αναγκών σε νερό Αναφορά στη φέρουσα ικανότητα των περιοχών με την ιδιαίτερη επισήμανση ότι η ανεπάρκεια και υπέρβαση της αντοχής των πόρων πρέπει να αποτελεί απαγορευτικό κριτήριο για τη χωροθέτηση ζωνών ή τουριστικών μονάδων. Καθορισμός, στις ιδιαίτερα αναπτυγμένες περιοχές, ζωνών αναβάθμισης του οικιστικού αποθέματος Καθορισμός, στις περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού, ζωνών για την οργάνωση του άτυπα διαμορφωμένου εξωαστικού χώρου. Επιβολή προτύπων και εξειδικευμένων κανόνων για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τη δόμηση και την εκτέλεση έργων για τη διαφύλαξη και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου χώρου Προσαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας κατά τρόπο ώστε να μην απαιτούνται έργα υποδομής δυσανάλογα με τις απαιτήσεις ανάπτυξης μικρού μεγέθους καταλυμάτων εναλλακτικού τουρισμού σε περιοχές με βραχώδες και με έντονο ανάγλυφο τοπίο. Προσαρμογή τουριστικών κατασκευών στην κλίμακα και τη φυσιογνωμία του τόπου, και υιοθέτηση βιοκλιματικού σχεδιασμού. Προστασία από οπτική ρύπανση για τα δίκτυα ενέργειας εντός των παραδοσιακών οικισμών και αρχαιολογικών χώρων, τις περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA) 2000 και τα προτεινόμενα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Επέκταση νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών συμφώνων ποιότητας. Β. Προσαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας εξυγίανση, οργάνωση και γενικότερα την ανάπλαση τουριστικών περιοχών και ιδιαίτερα των άτυπα διαμορφωμένων, με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, τουριστικών περιοχών και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις για τους παραδοσιακούς οικισμούς 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 40

41 Γ. Εισαγωγή στη νομοθεσία νέου τύπου τουριστικής εγκατάστασης Νομικό καθεστώς σύνθετης και ολοκληρωμένης τουριστικής υποδομής μικτής χρήσης. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό των κατοικιών δεν θα ξεπερνά το 20% της συνολικής δόμησης, ενώ το ποσοστό των κοινοχρήστων χώρων θα υπολογίζεται στο σύνολο των υποδομών φιλοξενίας (δωμάτια ξενοδοχείου και κατοικίες). Οι κατοικίες αυτές πρέπει να έχουν σχετική αυτοτέλεια (ανεξάρτητη είσοδο κατ ελάχιστο) και ελάχιστη επιφάνεια 80 τ.μ. Νέων μορφών διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων που θα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αγοράς από τρίτους, για χρήση και εκμετάλλευση, τμημάτων τουριστικού συγκροτήματος υπό τη μορφή ανεξάρτητων διαμερισμάτων ή κατοικιών, με την υποχρέωση να το παραχωρούν, στο φορέα της τουριστικής επιχείρησης, ελεύθερο για χρήση ως τμήμα του ξενοδοχείου, τουλάχιστον έξι μήνες το χρόνο βάσει ιδιωτικών συμφωνιών. Το ποσοστό του ξενοδοχειακού καταλύματος που θα μπορεί να μεταβιβαστεί δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και δεν μπορεί να υπερβεί το 20% της δομημένης επιφανείας του συνόλου των εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτό θα επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων συνιδιοκτησιών. Αντίστοιχες ρυθμίσεις μπορεί να προβλεφθούν για την πώληση κατοικιών ή ξενοδοχειακών τμημάτων για περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 20 έως 50 έτη) ή την αγορά κάθε «αυτοτελούς τμήματος» από ένα μικρό αριθμό αγοραστών. Οι ρυθμίσεις θα έχουν εφαρμογή σε υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις Απαιτείται η ομογενοποίηση, βάσει των κατευθύνσεων του παρόντος, των νομικών καθεστώτων Για τα τμήματα της επένδυσης που αφορούν στη δημιουργία κατοικιών προς πώληση δεν θα έχουν εφαρμογή τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 41

42 Δ. Τροποποίηση επενδυτικών κινήτρων Διαχωρισμός ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων τουριστικά περιοχών. Στις αναπτυγμένες περιοχές εμπλουτισμός και αναβάθμιση της υφιστάμενης προσφοράς, βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών, εξαιρουμένων των δωματίων και πρόβλεψη για την απόσυρση των απαξιωμένων καταλυμάτων Στις υπόλοιπες περιοχές, τα κίνητρα χωρικός προσδιορισμός όπου απουσιάζει ή συρρικνώνεται η συμμετοχή των άλλων τομέων της οικονομίας. Ε. Νέα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και υποδομών που αφορούν στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού Προώθηση δράσεων ανάδειξης, προβολής, υποστήριξης, κατάρτισης επιμόρφωσης, εφαρμογής συστημάτων αξιολόγησης, δεικτών επίδοσης απόδοσης, εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και περιβαλλοντικής ποιότητας των ειδικών μορφών τουρισμού Η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και αγκυροβολίων. Διερεύνηση για: περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για την επανάχρηση κελυφών για χρήση τουρισμού τόσο στα όρια παραδοσιακών οικισμών όσο και εκτός αυτών, ενίσχυση δράσεων για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων σε φθίνοντες και εγκαταλελειμμένους οικισμούς, παροχή πρόσθετων κινήτρων, στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, για την ανάληψη του κόστους επιβολής μέτρων ενσωμάτωσης τρίτων δραστηριοτήτων αναγκαίων για τη λειτουργία του χώρου που παρουσιάζουν ασυμβατότητες με την τουριστική δραστηριότητα και ειδικότερα μέτρων αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των υποδομών δυνατότητα επιδότησης της διαφοράς του κόστους μεταξύ παραδοσιακών και μη υλικών και παροχή πρόσθετων κινήτρων για την υιοθέτηση φιλικών, προς το περιβάλλον, πρακτικών. 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 42

43 Α. Μέτρα και δράσεις θεσμικού χαρακτήρα 1.Προσαρμογή Προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών των Υπουργείων, των Περιφερειών και της Αυτοδιοίκησης στις κατευθύνσεις του παρόντος Πλαισίου. 2.Εναρμόνιση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 3. Εναρμόνιση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) 4.Τροποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης των Γ.Π.Σ. και των Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 5.Προσαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στις αναπλάσεις, στις απαιτήσεις του τομέα του τουρισμού. 6.Πιλοτικές μελέτες οργάνωσης και ανάπλασης περιοχών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του παρόντος. Β. Μέτρα και δράσεις διοικητικού οργανωτικού χαρακτήρα 1.Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου 2.Αξιολόγηση του ρόλου των παραδοσιακών οικισμών για τον τουρισμό Δράσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο (α.1, α.2, α.3) Σύνδεση αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος με τουρισμό (α.4) Πρόβλεψη για υποστηρικτικές υποδομές (γ1, γ.2, γ.3) Έλλειψη χρονοδιαγράμματος, κόστους Έλλειψη ιεράρχησης Απαλοιφή εναρμόνισης Ρυθμιστικών σχεδίων Ιδιαίτερα ασαφής και ευρείας εφαρμογής δράση (α1) 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 43

44 Διάχυση τουριστικής ανάπτυξης (ήπιων μορφών) Συγκέντρωση «μαζικού τουρισμού» με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσης της πυκνότητας (όροι δόμησης) Μεγάλες «εκτός σχεδίου» χωροθετήσεις: σύνθετη και ολοκληρωμένη τουριστική υποδομή μικτής χρήσης Ενίσχυση υποστηρικτικών υποδομών Ρυθμίσεις συγκρούσεων χρήσεων γης Κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς προστασίας Ζώνες αποκλεισμού σαφείς χωρίς πολλές παρεκκλίσεις Επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις Ζώνη ανταγωνιστικότητας («συγχρονισμός» με βιομηχανία) Έλεγχος τουριστικής υποδομής μέσω όρων δόμησης Προσπάθεια ελέγχου παράκτιου χώρου Προβληματική κατεύθυνση εντατικοποίησης με μείωση πυκνότητας (ασαφής ο στόχος) Ασαφής τεκμηρίωση κριτηρίων τουριστικής ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 44

45 Διατύπωση κατευθύνσεων για εξασφάλιση τουριστικού «προϊόντος» Λογική δικτύου κέντρων εξυπηρέτησης «υψηλού τουρισμού» (ιεράρχηση) Διασπορά δραστηριοτήτων (πλέγμα δραστηριοτήτων) Έμφαση σε Γκολφ και μαρίνες (πόλοι ανάπτυξης) Ενίσχυση υποστηρικτικών υποδομών Ρυθμίσεις συγκρούσεων χρήσεων γης Κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς προστασίας Επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις Εργαλείο πολιτικής: σύνθετη και ολοκληρωμένη τουριστική υποδομή μικτής χρήσης Λοιπές κατευθύνσεις για φέρουσα ικανότητα σε περιοχές με στενότητα πόρων για ζώνες αναβάθμισης για πολεοδομικούς κανονισμού διαφύλαξης φυσιογνωμίας και τοπίου διαφοροποίηση για αναπτυξιακά κίνητρα χρηματοδότησης με βάση διαρθρωτικές προσαρμογές Αναφορά σε αναπτυξιακές προτεραιότητες Έλλειψη σαφών κατευθύνσεων στο υποκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό Γενικόλογη αναφορά στη φέρουσα ικανότητα Γενικόλογη αναφορά στο περιβάλλον εμπειρική τεκμηρίωση «τύπων ανάπτυξης» 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 45

46 Χωρική κατηγοριοποίηση Σύνθετη ενιαία κατηγοριοποίηση με κριτήρια: έντασης, είδους, αναπτυξιακής φυσιογνωμίας, γεωμορφολογίας, Ευαισθησίας Χωρικές κατευθύνσεις Εντατικοποίηση-αναβάθμιση ανεπτυγμένων περιοχών Μείωση πυκνότητας Διάχυση εναλλακτικού τουρισμού Μεγάλες επενδύσεις (Σύνθετη και ολοκληρωμένη τουριστική υποδομή μικτής χρήσης) Κλίμακα Εθνική Εξειδίκευση Είδη εναλλακτικού τουρισμού Στόχευση στον «υψηλό τουρισμό» Πολιτικές κατευθύνσεις Ενίσχυση υποδομών Σχέσεις χρήσεων γης Εναρμόνιση νομ. Πλαισίου για οικιστική αναβάθμιση Θεσμικό εργαλείο σύνθετης και ολοκληρωμένη τουριστική υποδομή μικτής χρήσης Αναπτυξιακός σχεδιασμός 15/3/2012 Παρουσίαση ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 46

47 ΤΕΛΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.2009 Αρμόδιος Φορέας: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜEΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦ Ημ.Υπογραφής: 04.06.2009

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

! $ " #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E

! $  #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E &'()*+*),-. "#$!% /*012)3-./45678.! 9:;?@=ABC?DDE Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Α. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Δυναμική των χωρικών δομών και των χρήσεων γης και σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού

Μάθημα: Δυναμική των χωρικών δομών και των χρήσεων γης και σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθημα: Δυναμική των χωρικών

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤH ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2013

ΜΕΛΕΤH ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ A. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κεφάλαιο Α.0 Εισαγωγικά... 0-1 Α.0.1 Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας... 0-2 Α.0.2 Νομικό πλαίσιο εκπόνησης... 0-3 Κεφάλαιο Α.1 Χωροταξική Θεώρηση της

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 3.1 Σκοπιµότητα της τροποποίησης του Πλαισίου... 11 3.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3155 12 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 67659 Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ Οι τάσεις ανάπτυξης και το πλαίσιο δράσης καθορίζονται από: 1. Το ΕΣΠΑ 2. Το ΠΕΠ 3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης 4. Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1.1 Σύνοψη Κατάστασης-Προοπτικών Ευρύτερου Χωροταξικού Πλαισίου (Περιφέρειας, Νοµού) Α1.1.1 Ταυτότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Νοµού Κυκλάδων Η Περιφέρεια Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχόµενων

Πίνακας Περιεχόµενων Πίνακας Περιεχόµενων Συντοµογραφίες... 4 Προοίµιο... 5 ιαδικασία Σύνταξης της Έκθεσης... 7 1. Παρουσίαση του ΕΠΧΣΑΑ... 9 1.1 Το ΕΠΧΣΑΑ στο Πλαίσιο του Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον Α.Ε. Μελετητής: GEOPLAN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισμού (ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009)

Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισμού (ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΡΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1 ος όροφος 115 27 ΑΘΗΝΑ «Σύμβουλος Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σύμφωνα με το απ./ οικ 168646/6.6.13 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο

Διαβάστε περισσότερα