Παν. Θεσσαλίας, Τµήµα Χηµείας ΑΠΘ, ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, ΤΕΕ. Πορταριά Πηλίου 8-9 Απριλίου 2006, (Εκδότες Α. Ζουµπούλης, Α. Κούγκολος, Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παν. Θεσσαλίας, Τµήµα Χηµείας ΑΠΘ, ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, ΤΕΕ. Πορταριά Πηλίου 8-9 Απριλίου 2006, 279-286 (Εκδότες Α. Ζουµπούλης, Α. Κούγκολος, Π."

Transcript

1 BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανθεµίδης, Α., Ζαχαριάδης, Γ., Βουτσά,., Κούρας, Α., Σαµαρά, Κ. (2002): ιακυµάνσεις των συγκεντρώσεων βαρέων µετάλλων και τοξικών στοιχείων στα επιφανειακά νερά της Μακεδονίας. Πρακτικά 1 ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Αγγελάκης, Α., Χαρτζουλάκης, Κ., Romano, P. (1999): Εµπλουτισµός υπόγειων υδροφορέων µε επεξεργασµένα αστικά υγρά απόβλητα. Πρακτικά ηµερίδας «Τεχνητός εµπλουτισµός υπόγειων υδροφορέων». Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας. Ξάνθη, 28 Μαΐου Al-Adamat, R.A.N., Foster, I.D.L., Baban, S.M.J. (2003): Groundwater vulnerability and risk mapping for the basaltic aquifer of the Azraq basin of Jordan using GIS, Remote sensing and DRASTIC. Applied Geography 23 (2003), Αλιβάνης, Κ. (1999): Περιβαλλοντικές επιπτώσεις χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στα γεωλογικά χαρακτηριστικά και τους υδατικούς πόρους. ιδακτορική ιατριβή. Τµήµα Γεωλογίας ΑΠΘ. Aller, L., Bennet, T., Lehr, JH., Petty, RJ., Hackett, G. (1987): DRASTIC: a standardized system for evaluating groundwater pollution potential using hydrogeological setting. EPA/600/2-87/035. US Environmental Protection Agency, 163 p. Al-Zabet, T. (2002): Evaluation of aquifer vulnerability to contamination potential using the DRASTIC method. Environmental Geology (2002) 43: Ανδρεαδάκης, Α., Μαµάης,., Ντινοπούλου, Γ., Τζίµας, Α. (2006): Ασβεστοποίηση από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Πρακτικά Συνεδρίου «Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µικρής κλίµακας». Παν. Θεσσαλίας, Τµήµα Χηµείας ΑΠΘ, ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, ΤΕΕ. Πορταριά Πηλίου 8-9 Απριλίου 2006, (Εκδότες Α. Ζουµπούλης, Α. Κούγκολος, Π. Σαµαράς, Χ. Προχάσκα). Antonakos, A., Lambrakis, N. (2000): Hydrodynamic characteristics and nitrate propagation in Sparta aquifer. Water Res. 34, (16), Antonopoulos, V. & Papazafiriou, Z. (1990): Simultaneous one-dimensional water flow and mass transport of conserrative solutes in porous media. Water Res. Manag. 4(1): Αντωνόπουλος, Β. (2000): Μεταφορά µάζας και προσρόφηση ρύπων και ουσιών σε πορώδη εδαφικά υλικά. Πρακτικά 8 ου Συνεδρίου της ΕΥΕ. Αθήνα. Αντωνόπουλος, Β. (2001): Ποιότητα και Ρύπανση υπόγειων νερών. Εκδ. Ζήτη. Θεσσαλονίκη. Apgar, M.A. & Langmuir, D. (1971): Groundwater pollution potential near landfill above the water table. Ground Water 17, Appelo, C. and Postma, D. (1993): Geochemistry, groundwater and pollution, Balkema, 536 p. Bachmat, Y., Collin, M. (1987): Mapping to assess groundwater vulnerability to pollution. Proc. And Information No 38. TNO Committee on Hydrogeology Research. Hague. Netherlands, Batu, V. (1998): Aquifer hydraulics. A comprehensive guide to hydrogeological data analysis. John Wiley & Sons, Inc. p Bear, J.W. (1979): Hydraulics of groundwater. McGraw-Hill, New York. Bekesi, G., McConchie, J. (2002): The use of aquifer-media characteristics to model vulnerability to contamination, Manawatu region, New Zealand. Hydrogeology J. (2002) 10: Birkle, P., V.T. Rodriguez, E.G. Partida (1998): The water balance for the basin of the Valley of Mexico and implications for future water consumption. Hydrogeology Journal, V. 6, No. 4, Bosch, X., Custodio, E. (1993): Dissolution processes in the freshwater-saltwater mixing zone in the Cala Jostel area (Tarragona). Proc. of the XII Salt Water Intrusion Meeting, Barcelona, CIMNE-UPC edn, Boυδούρης, Κ. (1995): Υδρογεωλογικές συνθήκες Β /κού τµήµατος του Ν. Αχαΐας. ιδ. ιατριβή. Τµήµα Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. Βουδούρης, Κ. (2006): Ρυπαντική επιδεκτικότητα των γεωλογικών σχηµατισµών και εδαφική διάθεση των λυµάτων: Η περίπτωση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων του Νοµού Κορινθίας. Πρακτικά Συνεδρίου «Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µικρής κλίµακας».

2 Παν. Θεσσαλίας, Τµήµα Χηµείας ΑΠΘ, ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, ΤΕΕ. Πορταριά Πηλίου 8-9 Απριλίου 2006, (Εκδότες Α. Ζουµπούλης, Α. Κούγκολος, Π. Σαµαράς, Χ. Προχάσκα). Βουδούρης, Κ., Γιαννάτος, Γ., ιαµαντοπούλου, Π., Ζάννης, Π., Παπακωνσταντίνου, Κ. (2002): Αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος τεχνητού εµπλουτισµού του υπό πίεση υδροφορέα της βιοµηχανικής περιοχής Πατρών, µέσω βαθιών γεωτρήσεων. Πρακτικά 6 ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου. Ξάνθη, Βουδούρης, Κ., Μανδηλαράς,. (2004): Εκτίµηση της τρωτότητας των υπόγειων νερών µε τη µέθοδο DRASTIC: Η περίπτωση του αλλουβιακού υδροφορέα της λεκάνης του Γλαύκου (Ν. Αχαΐας). Υδροτεχνικά, Τόµος 14, εκέµβριος 2004, Βουδούρης, Κ., Σούλιος, Γ., Γιαννέλη, Χ., Μανδηλαράς,., Αντωνάκος, Α. (2005): Μέθοδοι υπολογισµού του φυσικού εµπλουτισµού των υπόγειων υδροφορέων. Πρακτικά 13 ου Σεµιναρίου για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ, Bouwer, H. (1996): Issues in artificial recharge. Wat. Sci. Tech, Vol. 33, No 10-11, Burgess, D.B., Fletcher, S.W. (1998): Methods used to delinate groundwater source protection zones in England and Wales. Groundwater pollution, Aquifer recharge and Vulnerability. Geological Society, London, Special publications, 130, Γείτονας, Α. (1996). ιάθεση ιλύος σε φυσικούς αποδέκτες. Πρακτικά Σεµιναρίου «Επεξεργασία και διάθεση υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων».πανεπιστήµιο Πατρών. Γεωργιάδης, Θ., Καλλέργης, Γ., Φερεντίνος, Γ. (2004). Φυσικό περιβάλλον και ρύπανση. Τόµος Α «Το χερσαίο περιβάλλον ως αποδέκτης αποβλήτων». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Γεωργιάδης, Θ., Καλλέργης, Γ., Φερεντίνος, Γ., κ.ά. (2004). Φυσικό περιβάλλον και ρύπανση. Τόµος «ιάθεση αποβλήτων και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Γκεµιτζή, Α., Πεταλάς, Χ., Τσιχριντζής, Β., Πισινάρας, Β., Γεωργιάδης, Π. (2005): Εκτίµηση της τρωτότητας στη ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε τη χρήση GIS, πολυκριτηριακής ανάλυσης και ασαφούς λογικής. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Τόµος XXXVII, ΓΕΩΤεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Παρ/µα Κρήτης), (1991): ιαχείριση αποβλήτων ελαιουργείων. Χανιά. Charbeneau, R.J., Bedient P.B. & Loehr, R.C. (1992): Groundwater Remediation. Technomic Publishing Co, USA. Chen, H., Zhang, Y., Wang, X., Ren, Z., Li, L. (1997): Salt water intrusion in the lower reaches of the Weihe river, Shandong province, China. Hydrogeology Journal, v. 5, No 3: Cherry, J.A. (1985): Migration of contaminants in groundwater at a landfill: a case study. Journal of Hydrogeology (special issue). Civita, M. (1994): Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all inquinamento. Teoria & practica. (Aquifer vulnerability maps to pollution). Pitarora Ed., Bologna (in Italian). Civita, M., Regibus, C. (1995): Sperimentazione di alcune metodologie per la valutazione della vulnerabilita degli aquiferi. Quaderni di Geologia Applicata, Pitarora Ed., Bologna (in Italian). Corniello, A., Ducci, D., Napolitano, P. (1997): Comparison between parametric methods to evaluate aquifer pollution vulnerability using GIS: an example in the Piana Campana, Southern Italy. In: Marinos P., Koukis G., Tsiambaos G., Stournaras G. (Eds). Engineering Geology and the Environment, Balkema, Rotterdam, Daskalaki, P., Voudouris, K. (2006): Groundwater quality in porous aquifers in Greece: a synoptic review. Las aquas subterráneas en los paises mediterráneos. Publicaciones del Instituto Geologico y Minero de España. Serie: Hidrogeologia y aguas subterráneas No 17, Madrid. De Smedt, F. & Wierenga, P.J. (1979): Mass tranfer in porous media with immobile water. Journal of Hydrology, 41: ηµόπουλος, Γ. (1986): Τεχνική Γεωλογία. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη. Θεσσαλονίκη. ηµόπουλος, Γ. (2001): Χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) και περιβάλλον. Πρακτικά ηµερίδας «Υδρογεωλογία και Περιβάλλον». ΕΕΥ. Αθήνα, Diamantis, J.B. & Petalas, C.P. (1989): Seawater intrusion into coastal aquifers of the Thrace and its impact on the environment. Toxicological & Environmental Chemistry. Vol ,

3 ιαµαντής, Ι., Σκιάς, Σ. (1994): Γεωλογική µεθοδολογία για επιλογή θέσης-σχεδιασµό-κατασκευήέλεγχο ΧΥΤΑ. Η περίπτωση του ΧΥΤΑ της Αλεξανδρούπολης. Ειδικές δηµοσιεύσεις της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Νο 8, 1998, Doerfliger, N., Jeannin, P.Y., Zwahlen, F. (1999): Water vulnerability assessment in karst environments: a new method of defining protection areas using a multi-attribute approach and GIS tools (EPIK method). Env. Geology 39 (2), Domenico, A. & Schwartz, W. (1990): Physical and chemical hydrogeology. Wiley & Sons. Douglas, E.B., Leo, W.N. (1977): Hydrochemical relationships using partial correlation coefficients: Water Resources Bull., Vol. 13, No 4, ρακάτος, Π., Καλαβρουζιώτης, Γ., Βαρνάβας, Σ., ρακάτου, Σ. (1997): υνατότητες επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση στην περιοχή Μεσολογγίου. Πρακτικά 7 ου Παν. Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Πάτρα, El-Baruni S.S. (1995): Deterioration of quality of groundwater from Suani wellfield, Tripoli, Libya. Hydrogeology Journal 3(2): Ελληνική Εταιρεία ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΣ Α). Ellis, K.V. (1989): Surface water pollution and its control. McMillan, 373 p. Ellis, D., Bouchard, C., Lantagne, G. (2000): Removal of iron and manganese from groundwater by oxidation and microfiltration. Desalination, Vol. 130, Επεξεργασία και διάθεση υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων (1996): Πρακτικά Σεµιναρίου. Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών. Ergil, M. (2000): The salination problem of the Guzelyurt aquifer, Cyprus. Water Resources, Vol. 34, No 4, European Environmental Agency (1999): Groundwater quality and quantity in Europe. Environmental assessment report, No 3. E.U. Council (1998): Council directive 98/83 about water quality intended for human consumption. Official paper of the European Communities, V. L330, Farguhar, G.L. & Rovers, F.A. (1973): Gas production during refuse decomposition. Water, Air, Soil Pollut., 2, Fetter, C.W. (1994): Applied Hydrogeology. Prentice Hall, Inc. 691 p. Focazio, M., Reilly, Th., Rupert, M., Helsel, D. (2002): Assessing groundwater vulnerability to contamination: Providing Scientifically Defensible information for decision makers. U.S. Geological Survey Circular Foster, S.S.D. (1987): Fundamental concepts in aquifer vulnerability, pollution risk and protection strategy. In: van Duijvenbooden W., Waegeningh H.G. (eds) TNO Committee on Hydrological Research, The Hague. Vulnerability of soil and groundwater to pollutants, Proc. Inf. 38, Freeze, A., Cherry, J.A. (1979): Groundwater. Prentice Hall, Englewood Cliffs. Gimenez, E.-Morell, I. (1997): Hydrogeochemical analysis of salinization processes in the coastal aquifer of Oropesa (Spain). Environmental Geology 29 (1/2) January 1997: Glover, R.E. (1964): The pattern of fresh water in coastal aquifer. Geol. Survey Water Supply. Gogu, R.C. & Dassargues, A. (2000): Sensitivity analysis for the EPIK method of vulnerability assessment in a small karstic aquifer, S. Belgium. Hydrogeology Journal (2000) 8: Gogu, R.C., Hallet, V., Dassargues, A. (2003): Comparison of aquifer vulnerability assessment techniques. Application to the Neblon river basin (Belgium). Envir. Geology 44: Goldscheider, N. (2005): Karst groundwater vulnerability mapping: application of a new method in the Swabian Alb, Germany. Hydrogeology Journal (2005) 13: Grubb, S. (1993): Analytical model for estimation of steady-state capture zones of pumping wells in confined and unconfined aquifers. Ground Water 31, No 1: Hafi, Z.B. (1998): Hydrochemical evaluation of the coastal Quaternary aquifer East of Tripoli, Libya. Journal of African Earth Sciences, Vol. 26, No 4, Hill, A.R., (1982): Nitrate distribution in the groundwater at the Alliston region of Ontario, Canada. Ground Water 20: Hionidi M., Panagopoulos, A., Koumantakis, J., and Voudouris, K. (2001): Groundwater quality considerations related to artificial recharge application in the aquifer of the Korinthos

4 Prefecture, Greece. Proc. 3th Int. Conf. Groundwater Quality 2001, Sheffield, United Kingdom. ΙAHS Publication No 275, Holman, I.P., Palmer, R.C., Leonaviciute, N. (2000): Using soil and quaternary geological information to assess the intrinsic groundwater vulnerability of shallow aquifers: an example from Lithuania. Hydrogeology Journal (2000) 8: Hrkal, Z. (2001): Vulnerability of groundwater to acid deposition Jizezske mountains northern Czech Republic: Construction and reliability of a GIS-based vulnerability map. Hydrology Journal (2001) 9: Ibe, K.M., Nwankwor, G.I., Onyekuru, S.O. (2001): Assessment of groundwater vulnerability and its application to the development of protection strategy for the water supply aquifer in Owerri, Southeastern Nigeria. Environmental Monitoring and Assessment 67: Θεοδοσίου, Ν. (1999): Περιβαλλοντικός σχεδιασµός έργων πολιτικού µηχανικού. Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Θεσσαλίας. Θεοδωρίκας, Στ. (1997): Γεωχηµεία. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη. Israilides, C.J., Vlyssides, A.G., Doulogeris, C. And Waite, T.D., (1998): Use of ionizing radiation for the treatment of olive mill wastes. Proc. Protection and restoration of the environment IV. Sani, Greece, Vol. II, Καββαδάς, Μ. (1996): Στοιχεία Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής. ΕΜΠ. Kacaroglou, F., Gunay, G. (1997): Groundwater nitrate pollution in the alluvium aquifer, Eskisehir urban area and its vicinity, Turkey. Environmental Geology 31 (3/4), Καλλέργης, Γ., Κούκης, Γ., Λαµπράκης, Ν. (1990): Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περίπτωση του µελλοντικού σκουπιδότοπου της πόλης των Πατρών. ελτίο ΚΕ Ε, Τόµος , σελ Καλλέργης, Γ. (2001): Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη ρύπανση νερών και εδαφών. Πρακτικά ηµερίδας «Υδρογεωλογία και Περιβάλλον». ΕΕΥ. Αθήνα, Καλλέργης, Γ. (2000): Εφαρµοσµένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Τόµος Β ΤΕΕ. Aθήνα. Karyotis, Th., Panagopoulos, A., Kosmas, C., Pateras D., Panoras, A., Danalatos, N., Yassoglou, N. (2001): Guidelines for establishing a code for good agricultural practice in the river Pinios sedimentary basin, southern Greece. 12 th World Fertilizer Congress, Beijing, China. Preprints (in press), Chinese Academy of Sciences, Beijing, China. Κατσογιάννης, Α., Κουϊµτζής, Θ. (2005): Απολύµανση πόσιµου νερού µε βάση το χλώριο. Σύγκριση των διαφόρων µεθόδων χλωρίωσης. Πρακτικά 13 ου Σεµιναρίου για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Τµήµα Χηµείας ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, Kays, W.B. (1977): Construction of linings for reservoirs, tanks and pollution control facilities. Wiley, New York. Kilchmann, S., Waber, N., Parriaux, A., Bensimon, M. (2004): Natural tracers in recent groundwaters from different Alpine aquifers. Hydrogeology Journal (2004) 12: Kili, M., Chao, J., Kacimi, I., Mansouri, B.El. (2005): Well protection zone limits in urban areas: Kenitra city, Morocco. Journal of Environmental Hydrology, Vol. 13, paper 6. Kitching, R., Edmunds, W.M., Shearer, T.R. Walton, W.R.G. (1980): Assessment of recharge to aquifers. Hydrogeol. Sci. Bulletin 25: Κόλλιας, Π. (1993): Απορρίµµατα. Αθήνα. Κοντός, Θ., Χαλβαδάκης, Κ., Σουλακέλης, Ν. (2004): ηµιουργία ολοκληρωµένου χωρικού συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων για τη χωροθέτηση ΧΥΤΑ: Η περίπτωση της Νήσου Λήµνου. Πρακτικά 7 ου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, Κουϊµτζής, Θ., (1994): Χηµεία Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη. Κουµαντάκης, Ι., Παναγόπουλος, Α., Σταυρόπουλος, Ξ., Βουδούρης, Κ. (1999): Εφαρµογή τεχνητού εµπλουτισµού στο παράκτιο υδροφόρο σύστηµα του Βόρειου τµήµατος του Νοµού Kορινθίας. Πρακτικά 5 ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου. Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας- Σύνδεσµος Γεωλόγων Μεταλλειολόγων Κύπρου, Λευκωσία, Kumar, J. and Jedlicka, J.A. (1973): Selecting and Installing synthetic pond linings. Chem. Eng, Feb 5, 12973, 67 p. Λαµπράκης, Ν. (1992): Υδροχηµεία. Τµήµα Γεωλογίας. Πανεπιστήµιο Πατρών.

5 Λαµπράκης, N., Tηνιακός, Λ., Λαζάρου, A., Kαλλέργης, Γ. (1997): Νιτρορρύπανση αγροτικής προέλευσης στα υπόγεια νερά (Πελοπόννησος). Πρακτικά 4 ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, Λέκκας, Θ. (2001): Περιβαλλοντική Μηχανική ΙΙ- ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων. Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος. Μυτιλήνη. Lloyd, J.W. and Heathcote, J.A. (1985): Natural inorganic hydrochemistry in relation to groundwater. Oxford, Clarendon Press. 296 p. Μήτρακας, Μ. (2001): Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. Mandia, Y. (1993): Typology of Triassic evaporate-rock aquifers in the Swiss Rhone valley, western Alps. PhD thesis, Federal Institute of Technology, Lausanne. Marino, M.A. (1974): Distribution of contaminants in porous media. Water Resources Res. 10: Margat, J. (1968): Groundwater vulnerability maps, conception-estimation-mapping (in French). EEC Institut Europeen de l Eau, Paris, France. Μαρκαντωνάτος, Γ. (1990): Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων. Αθήνα. Martinez, D.E., Bocanegra, E.M. (2002): Hydrogeochemistry and cation exchange processes in the coastal aquifer of Mar Del Plata, Argentina. Hydrogeol. J., Vol. 10, Number 3, 2002: Mason, B., Moore, C. (1982): Principles of Geochemistry. John Wiley and Sons. McLay, C.D.A, Dragten, R., Sparling, G., Selvarajah, N. (2001): Predicting groundwater nitrate concentrations in a region of mixed agricultural land use: a comparison of three approaches. Environmental Pollution 115 (2001) Μήτρακας, Μ., Μπουγιουκλής, Γ., Στοϊλίδου, Μ. (2002): Αποµάκρυνση του Αρσενικού από το νερό µε τη συµβατική µέθοδο ιζηµατοποίησης µε Fe 3+ ή Al 3+. Πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου. Ξάνθη, Mikkelsen, S.A. (1992): Current nitrate research in Denmark-background and practical application, nitrate and farming systems. Aspects of applied Biology, 30, Μιχαλοπούλου, Χ. (2004): Νοµοθεσία για το Περιβάλλον. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη. Morell, I., Medina, J., Pulido, A., Fernandez-Rubio, R. (1986): The use of Br and Sr ions as indicators of marine intrusion in the aquifer of Oropesa. Proc. 9 th saltwater meeting. Delft. Nanou-Giannarou, K., (2003): Investigation of seawater intrusion in inclined coastal aquifers. Proc. XXX IAHR Congress, Theme B, Νικολαΐδης, Ν. (2005): Υδατική Χηµεία. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη. Οικονόµου, Ν., Σταθακόπουλος, Α., Μαυρίδου, Σ. (2006): Μέτρα για την αποτελεσµατική διαχείριση των δοµικών απορριµµάτων στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου Συµβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. «Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής: Οι απόψεις του Α.Π.Θ.». 1-4 Ιουνίου 2006, Θεσσαλονίκη, Ogata, A. & Banks, R.B. (1961): A solution of the different equation of longitudinal dispersion in porous media. U.S. Geol. Surv., Prof. Pap., 411-A: A1-A9. Olmer, M., Rezac, B. (1974): Methodical principles of maps for protection of groundwater in Bohemia and Moravia, scale geologists. Montpelier, France, Memoires, Tome 10, 1. Pacheco, J. and Cabrera, A. (1997): Groundwater contamination by nitrates in the Yucatan Peninsula, Mexico. Hydrogeology Journal, Vol. 5, No 2, 1997, Palmer, C.M. (1991): Principles of contaminant Hydrogeology. Lewis Publishing, Inc., USA. Panagopoulos A., Voudouris, K., Koumantakis, J. and Hionidi, M. (2001): Groundwater evolution of the northern Corinthian region coastal aquifer system, as indicated by Hydrochemistry, Proc. 9 th Int. Conf. of the Geological Society of Greece, Athens, Panagopoulos, G., Lambrakis, N., Tsolis-Katagas, P., Papoulis, D. (2004): Cation exchange processes and human activities in unconfined aquifers. Environmental Geology 46: Panagopoulos, G., Antonakos, A., Lambrakis, N. (2005): Optimization of the DRASTIC method for groundwater vulnerability assessment via the use of simple statistical methods and GIS. Hydrogeology Journal (in press). Πανώρας, Α. & Ηλίας, Α. (1999): Άρδευση µε επεξεργασµένα υγρά αστικά απόβλητα. Θεσσαλονίκη.

6 Περγιαλιώτης, Π., Παπαδάκου, Σ. (1998): Τα υφάλµυρα νερά και οι γενεσιουργές αιτίες τους. Πρακτικά Ηµερίδας «Υφαλµύρωση Υπόγειων Υδάτων». ΤΕΕ, Αθήνα. Πεταλάς, Χ., ιαµαντής, Ι., Πλιάκας, Φ. (1997): Η συµβολή των διαφόρων χηµικών και φυσικοχηµικών παραµέτρων στη µελέτη των υδροφόρων οριζόντων και της υφαλµύρινσής τους. Πρακτικά 4 ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, Πουλοβασίλης, Α. (1980): Τεχνητός εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφόρων σχηµατισµών. Πρακτικά ΙΙ Πανελληνίου Σεµιναρίου Υδρολογίας. Τόµος ΙΙ, Προχάσκα, Χ.Α., Ζουµπούλης, Α.Ι. (2005): Επεξεργασία υπερχειλίσεων µικτής απορροής µε χρήση κατασκευασµένων υγροτόπων κατακόρυφης ροής. Πρακτικά 13 ου Σεµιναρίου για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη. Εργ. Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ, Rajagopal, P., Tobin, G. (1989): Expert opinion and groundwater quality protection: the case of nitrate in drinking water. Groundwater 27, Rao, S., Reddy, T.V.K., Nayudu, P.T. (1997): Groundwater quality in the Niva river basin, Chittoor district, India. Environmental Geology 32 (1) Jyle 1997, Rosen, L. (1994): A study of the DRASTIC methodology with emphasis on Swedish conditions. Ground Water, Vol. 32, No 2, Σαµπατακάκης, Ν. (1998): Σηµειώσεις Βραχοµηχανικής. Τµήµα Γεωλογίας, Παν. Πατρών. Secunda, S., Collin, M.L., Melloul, A. (1998): Groundwater vulnerability assessment using a composite model combining DRASTIC with extensive agricultural land use in Israel s Sharon region. Journal of Environmental Management (1998) 54, Shipolavov, GV. (1984): Altitudinal hydrochemical zonations of groundwaters. Water Resources: Σκορδίλης, Α. (1993): Τεχνολογίες διάθεσης απορριµµάτων. Η υγειονοµική ταφή. Εκδόσεις Ιων. Αθήνα. Soliman, M., LaMoreaux, P., Memon, B., Assaad, F., LaMoreaux, J. (1998): Environmental Hydrogeology. Lewis Publishers. Σούλιος, Γ. (1996): Γενική Υδρογεωλογία. Τόµος Α. University Press. Θεσσαλονίκη. Σούλιος, Γ. (2004): Γενική Υδρογεωλογία. Τόµος Γ. Αποθέµατα και διαχείριση του υπόγειου νερού. Εκδόσεις Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη. Σταµάτης, Γ., Βουδούρης, Κ. (2000): Καθορισµός περιµέτρου προστασίας υδροληπτικών έργων του υδροφορέα µεταλλικών νερών λεκάνης Λουτρακίου βάσει υδρογεωλογικών κριτηρίων. Ορυκτός Πλούτος 116/2000, Stamatis, G., Voudouris, K., Κarafilakis, Th. (2001): Groundwater pollution by heavy metals in historical and mineral area of Lavrio, Greece. Water, Air and Soil Pollution, 128:61-83, Stamatis, G., Voudouris, K. (2003): Marine and human activity influences on the groundwater quality of southern Korinthos area (Greece). Hydrological processes, 17, Σταµπολίδης, Η. (2005): Αξιοποίηση της βιολογικής λάσπης µε τη µέθοδο της σβολοποίησης. Περιοδικό Υδρο-οικονοµία, Τεύχος 35, Hydromedia. Steinich, B., Escolero, O., Marin, L. (1998): Salt-water intrusion and nitrate contamination in the Valley of Hermosillo and El Sahuaral coastal aquifers, Sonora, Mexico. Hydrogeology Journal, Vol. 6, Number 4, December 1998, Στουρνάρας, Γ. (1996): Ειδικά θέµατα Υδρογεωλογίας. Τµήµα Γεωλογίας. Παν. Αθηνών. Sun, N.Z. (1995): Mathematical modeling of groundwater pollution. Springer-Verlang. Berlin. Stuyfzand, P. (1999): Patterns in groundwater chemistry resulting from groundwater flow. Hydrogeology Journal (1999) 7: Tchobanoglous, G., Theisen, H., Eliassen, R. (1977): Solid Wastes. McGraw-Hill, New York. Tchobanoglous, G., Schroeder, E.D. (1985): Water quality. Addison-Wesley Publ. Co, p Todd, D.K. (1980): Groundwater Hydrology. John Wiley & Sons 535 p. Toth, J. (1999): Groundwater as a geologic agent: An overview of the causes, processes and manifestations. Hydrogeology Journal (1999) 7: Τσιραµπίδης, Α. (2002): Πετρολογία ιζηµατογενών πετρωµάτων. Τµήµα Γεωλογίας, ΑΠΘ. Τσίτσιας, (1985): Εδαφολογία. ΤΕΙ Λαρίσης.

7 Τσώνης, Π., (1996): ιαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων ελαιουργείων. Πρακτικά Σεµιναρίου «Επεξεργασία και διάθεση υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων». Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Παν. Πατρών. Uricchio, V.F., Giordano, R., Lopez, N. (2004): A fuzzy knowledge-based decision support system for groundwater pollution risk evaluation. Journal of Environmental Management 73 (2004), U.S. Geological Survey, (2002): Assessing groundwater vulnerability to contamination: Providing scientifically defensible information for decision makers. U.S.G.S., Dep. Of the Interior. Circular 1224, Reston, Virginia. U.S.N.R.C. (1992): Restoration of aquatic ecosystems. Nation. Acad. Press., pp Van Genuchten, M.Th. (1980): A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am., J., 44: Van Genuchten, M.Th. (1981): Analytical solutions for chemical transport with simultaneous adsorption, zero-order production and first-order decay. J. of Hydrology, 49: Van Stempvoort, D, Evert, L, Wassenaar, L. (1992): Aquifer Vulnerability Index: A GIS compatible method for groundwater vulnerability mapping. Canadian Water Resources Journal, 18, Vighi, M. & Funari, E. (1995): Pesticide risk in groundwater. CRC Press, Inc. USA. Villumsen, A., Jacobsen, O.S., Sonderskov, C. (1983): Mapping of vulnerability of groundwater reservoirs with regard to surface pollution. Year book 1982, Geological Survey of Denmark, Copenhagen, Voudouris, K., Panagopoulos, A. and Daniil, D. (2000a): Implications to surface water quality of Korinthos Prefecture from anthropogenic activities. Proc. Int. Conf. Protection and Restoration of the Environment V, Thassos, Greece, Voudouris, K., Panagopoulos, A. & Koumantakis, J. (2000b): Multivariate statistical analysis in the assessment of hydrochemistry of the northern Korinthia Prefecture alluvial aquifer system, Peloponnesus, Greece. Natural Resources Research, Vol. 9, No 2, Voudouris, Κ., Panagopoulos, Α, Koumantakis, Ι. (2004): Nitrate pollution in the coastal aquifer system of the Korinthos Prefecture (Greece). Global Nest: The International Journal, Vol. 6, No 1, 31-38, Walraevens, K., Boughrida, M., de Breuck, W. (1993): Groundwater quality evolution in the Black Sluice polder area around Assenede (Belgium). Proc. XII Salt Intrusion Μeeting, Barcelona, CIMNE-UPC edn, Wohnlich, S. (2005): Cleanup of contaminated groundwater in Germany. Natural attenuation versus remediation. Προφορική διάλεξη στο Τµήµα Γεωλογίας του ΑΠΘ. WHO (1996): Guidelines for drinking-water quality. Vol. 2: Health criteria and other supporting information. Geneva. Φάττα,.. (2005): ιαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων. Εργ. Μηχανικής Περιβάλλοντος. Πανεπιστήµιο Κύπρου. Φιλιππίδης, Α. (2005): Εξυγίανση και προστασία των υδάτων της λίµνης Κορώνειας µε φυσικό ζεόλιθο. Πρακτικά 13ου Σεµιναρίου για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη. Εργ. Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ, Χριστούλας,. (1991): Ρύπανση των υδάτων και αντιρρυπαντική τεχνολογία. Εκδ. Συµεών. Αθήνα. Xue, Y., Wu, J., Lui, P., Wang, J., Jiang, Q., Shi, H. (1993): Seawater intrusion in the coastal area of the Laizhou Bay, China: 1. Distribution of seawater intrusion and its hydrochemical characteristics. Ground Water 31(4), Young, C.P., Gray, E.M. (1978): Nitrate in groundwater TR69. Water Research Center, UK. Yurtsever, Y. (1983): Models for tracer data analysis. Guidebook on nuclear techniques in Hydrology, IEEA, Vienna, Zektser, I.S., Belousova, A.P., Dudov, V.Yu. (1995): Regional assessment and mapping of groundwater vulnerability. Environmental Geology (1995) 25: Zheng, C. & Bennett, G.D. (1995): Applied contaminant transport modeling. Theory and Practice. Van Nistrand Reinhold. New York, USA.

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28 .. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 14.2.1. 14.2.2. 20.3. 22.3.1. 22.3.2. 22.4. 25.4.1. 25.4.2. 25. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.7.3. μ 29.7.4. μ 29 .. 30.1. 30.1.1. (PhD) 30.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάρτιος Ιούνιος 2007

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάρτιος Ιούνιος 2007 Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία Σίνα 32, Αθήνα 106 72 Τηλ. 210-3617824 / Φαξ 210-3643476 e-mail: ellspe@otenet.gr & info@speleological society.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE ,.., 1. *, 2. 2. 1, /,. 32, 55134,, opatrikaki@yahoo.gr 2,, &, 54124,, kazakis@geo.auth.gr :,, -,., 133,6 Km 2 -. ( - ) -. - -.., ( ). 23,59 m 2 951,8 m. ( ). - (G.I.S.). - -. 15%, - 12%, 635 mm. ESTIMATION

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Ερευνητικό και εργαστηριακό δυναµικό του Τµήµατος ΜηχΟΠ για την υποστήριξη της έρευνας και της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Το Τµήµα µας Το

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αθανάσιος Καμπάς Τι είναι η οδηγία πλαίσιο 2000/60 ή Ν.3199/2003 ; Θεσμικό πλαίσιο που αποσκοπεί ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 e e a - grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 Β1.5. Προσομοίωση των υπόγειων υδάτων στο Νομό Ροδόπης με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστηκαν τα παραπάνω σχετικά Ακολούθησε διαλογική συζήτηση

ιαβάστηκαν τα παραπάνω σχετικά Ακολούθησε διαλογική συζήτηση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4/12-9-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και ιατροφής (ΣΤΕΓ& ΤΕ.ΤΡΟ..) του ΤΕΙ υτικής Ελλάδας. Στο Μεσολόγγι σήµερα 12-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Άρδευση αγροτικών περιοχών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Άρδευση αγροτικών περιοχών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής αύξηση του πληθυσµού, η µόλυνση τόσο των επιφανειακών νερών, όσο και υπογείων, η ανισοκατανοµή των υδατικών πόρων και οι περιοδικές λειψυδρίες έχουν ωθήσει τους αρµόδιους φορείς σε παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών Υλικών Καθηγητής Αγιουτάντης Ζαχαρίας Επιστημονικός υπεύθυνος Έργου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η Διπλωματική Εργασία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής βασικά μέρη: Πρώτη Σελίδα (Εξώφυλλο), Πρόλογο, Περίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη

1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη Η 1 η Συνάντηση Εργασίας στα πλαίσια το έργου APICE πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2012 στο Ξενοδοχείο Electra Palace, μεταξύ των Ελλήνων εταίρων και των φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Βιογραφικό Σημείωμα Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Δημητρακάκη 41 Χανιά, 73100 Tηλέφωνο: 28210 37793 Κινητό: 6937733274

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ».

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΠΕΡΑ K. ΚΥΡΙΑΚΗ MSc Γεωλόγος Ηµερ. και τόπος γεννήσεως: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): 15/04/1983, Θεσσαλονίκη heraia@geo.auth.gr, piperakyr@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2008- Σήµερα Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: : Ι.Ε. Κουμαντάκη,, Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Προβλήματα υπεραντλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Barratt Rod, 2001: Atmospheric Dispersion Modelling. Earthscan Publications Ltd, 240 pages

Barratt Rod, 2001: Atmospheric Dispersion Modelling. Earthscan Publications Ltd, 240 pages Βιβλιογραφία A. Ξένη Ahrens, D., 2005: Essentials of Meteorology: An Invitation to the Atmosphere. Thomson Brooks/Cole; 4 th edition. 473pp. Arya S.P. Air Pollution Meteorology and Dispersion. Oxford University

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Γεώργιος Παναγόπουλος Τόπος και χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 15-01-1975 Τηλέφωνο: 2610-991119 κινητό: 6974-605354 Email: gpanagopoulos@teimes.gr ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο Εθνικότητα Επάγγελµα Οικογενειακή Κατάσταση Μαρµάνης ηµήτριος Ελληνική Καθηγητής Εφαρµογών σε προσωποπαγή θέση ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση έσποινα Φυτιλή, Χηµικός Μηχανικός MSc, MBA, Μελετήτρια Έργων Περιβάλλοντος ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Το Προεδρικό ιάταγµα του 1969, µε το οποίο επετράπη η εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανιών στην περιοχή των Οινοφύτων, αποτελεί το πρώτο κείµενο το οποίο σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting 1 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική ως Πρόκληση Ανάπτυξης 2 Ευρωπαϊκοί Πόροι: Εργαλεία Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60

Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60 «Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές» 16 Μαρτίου 2015, Αθήνα, Αμφιθέατρο YΠΑΠΕΝ Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60 Ανδρέας Ευστρατιάδης, Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η. Κατσαβού 1, Σ. Μπακοπούλου 1, Σ. Πολύζος 1, Κ. Αραβώσης 2, Α. Κούγκολος 1 1 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ελληνική Γεώσφαιρα Τόμος 3, Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Άγγελος Χρίστου Πολ. Μηχανικός, Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΑΛΑ πως ήταν η κατάσταση πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε. 1, Σαμαράς Π. 2 1 Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος 2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων

Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίκ. Καθηγήτρια MSc Δρ. Δρ. Νίκη Ευελπίδου Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Energean Oil & Gas Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 Περιεχόμενα 1. Οι άδειες του Πρίνου 2.

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΙΤΣΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. : 1972 ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΥΟ ΠΑΙ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Λογοθέτης Εθνικότητα: Ελληνική / Βρετανική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά 2. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ (A) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Doctor of Philosophy

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η Γεωλογία είναι ο κλάδος των Γεωεπιστημών που καλύπτει τη μελέτη και την έρευνα της σύστασης, του σχηματισμού, της συμπεριφοράς του γήινου φλοιού, όπως επίσης και τους παράγοντες κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SUSTAINABLE INDICATORS THE CASE OF ROMANIA

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SUSTAINABLE INDICATORS THE CASE OF ROMANIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Μαυράκη., Σιταρά Α. και Λουκάτος Α. Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε., Τοµέας ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης, Αχαρνών 141Β, Αθήνα KEYWO Περιβαλλοντικοί δείκτες,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα