ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 99-04/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 (αλλαγή ώρας έναρξης της συνεδρίασης αντί ώρα 12:00), στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ /9/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδωνος Σπύρου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρίδων Σπύρου Πρόεδρος 2. Αιμιλία Μόσχου Αντιπρόεδρος 3. Δημήτριος Καρύδης Τακτικό Μέλος 4. Τζόγια Γρουζή Τακτικό Μέλος 5. Δημοσθένη Σκληρός Τακτικό Μέλος 6. Ιωάννης Κορφιάτης Τακτικό Μέλος 7. Δημήτριος Πουλιέζος Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής, ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας κ. Αλεξάνδρα Λάντου, ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης και ο αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Παναγιώτης Κανέλλιας. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ /19048/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σπύρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 5ο Η.Δ.: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισηγήσεις της αναπληρώτριας Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρας Λάντου, τις οποίες διαβιβάζει στην Επιτροπή, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής: Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/2012 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 10. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 12. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 13. Τις κάτωθι κατατεθείσες προσφορές: I. Την από της εταιρείας Α.Γαλάτης-Σ. Μπουρμπούλης Ο.Ε. New Palazzino. II. Την από του Νεόφυτου Ιωάννη III. Την από του Χαλκιά Βασιλείου. 2

3 14. Τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση των δαπανών στους πίνακες Α «Προμήθειες», Β «Παροχή Υπηρεσιών». Β) Την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές πίνακα Α «Προμήθειες» και Β «Παροχή Υπηρεσιών». Πίνακας Α Προμήθειες α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Βιβλίο "Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων στα Ιόνια Νησιά, εικόνες και αντικείμενα του παρελθόντος", Εκδόσεις Φαίδωνσυγγραφέα Κονταρίδη Χρήστου, Γρηγόριος Κυδωνιάτης Εκδόσεις: Φαίδων-Γρηγόριος 925, Κυδωνιάτης. 37 τεμάχια, τιμή τεμαχίου: Υλικά καθαριότητας για Δημοτικό Γυμναστήριο Ληξουρίου, για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας των σεισμοπλήκτων: χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χλωρίνη, υγρό δαπέδου, σακκούλες απορρημάτων, σφουγγαρίστρες, κοντάρι σφουγγαρίστρας. Γασπαρινάτου Βασιλική ΑΦΜ ,00 Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Υπηρεσία ταχυμεταφοράς δεμάτων στο εσωτερικό για το έτος 2014 έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ACS Α.Ε. 300, διαπραγμάτευσης (Απόφαση / ΑΔΑ: ΒΕΧ77ΛΕ-ΨΑΚ) Σύνδεση με ΔΕΗ της αποθήκης 90τ.μ. στο Ληξούρι (οδός Τυπάλδου 58), που έχει Πάγιο: 0,53 ανά μήνα, μισθώσει για έξι μήνες η Π.Ε. Κεφαλληνίας πλέον ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη των κατεπειγουσών κατανάλωσης αναγκών μετά τους ισχυρούς σεισμούς στις και που έπληξαν την Κεφαλονιά ανά κιλοβατώρα Φωτοτυπίες σχεδίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (448,90 τετρ.μέτρα). Καθαρισμός (εξωτερικά και εσωτερικά) των Υπηρεσιακών οχημάτων (αυτοκινήτων και πολυμορφικών) της Π.Ε. Κεφαλλ Παροχή καφέ και κρύων πιάτων (τυροπιτάκια, σαντουϊτσάκια) για 50 άτομα για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Αργοστόλι στις (τιμή κατ'άτομο: 8 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Νεόφυτος Ιωάννης ΑΦΜ Χαλκιάς Βασίλειος ΑΦΜ Α.Γαλάτης-Σ. Μπουρμπούλης Ο.Ε. New Palazzino, ΑΦΜ Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. 900,00 690,00 400,00 3

4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2 η : Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και την έγκριση πληρωμής δαπανών προηγούμενων οικονομικών ετών (προ του 2013), οι οποίες είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους μέχρι 31/12/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ,93 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας 250 τόνων θερμού ασφαλτομείγματος οικονομικού έτους ,76 Εξόφληση τιμολογίου προμήθειας καυσίμων στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας έτους ,00 Εξόφληση τιμολογίου δράσης στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων ,19 Εξόφληση τιμολογίων μεταφοράς υλικού τουριστικής προβολής ,00 Εξόφληση τιμολογίου αποψίλωσης ερεισμάτων και κοπής κλαδιών του επαρχιακού οδικού δικτύου του δήμου Ελειού-Πρόννων (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Ελειού-Πρόννων 2009) ,10 Εξόφληση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών προς Ι.Κ.Α. (οφειλή πριν το 2011, αναμένεται πόρισμα ελεγκτών για το ύψος της τελικής οφειλής) ,37 Εξόφληση τιμολογίων υπηρεσιών ταχυμεταφορών ετών ,88 Εξόφληση τιμολογίων δημοσιεύσεων ,90 Εξόφληση λογαριασμών συντήρησης ανελκυστήρα ,00 Εξόφληση τιμολογίου συντήρησης οχημάτων ξηράς έτους ,50 Εξόφληση τιμολογίων συντήρησης μηχανημάτων έργου ξηράς έτους ,16 Εξόφληση λογαριασμών διαφόρων υπηρεσιών ετών ,00 Εξόφληση τιμολογίου προμήθειας ειδών συντήρησης οχημάτων ξηράς έτους ,10 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης κήπων έτους 2012 ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΡΙΓΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ι.Κ.Α. ACS COURIER ΡΙΓΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΝΤΛΕΡ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΑΡΚΕΤΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΟΦΟΥ 4

5 ,62 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών λοιπού εξοπλισμού έτους 2012 ΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,00 Επιστροφή χρημάτων έτους 2012 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ,45 Εξόφληση τιμολογίων από δράσεις Πολιτικής Προστασίας έτους 2012 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,93 Επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ,00 Προμήθεια χημικών μπλοκ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε ,65 Δαπάνη μετακινήσεων υπαλλήλου Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (Οκτώβριος & Δεκέμβριος 2013) ,00 Διατροφή 25 ατόμων για τις 5 ημέρες (εκ παραδρομής μη διαμονής στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης καταχωρηθέν στην αγώνων Ποδοσφαίρου υπ αριθ / Σάλας με την Ένωση Ποδοσφαιρικών 2014 Απόφαση της Σωματείων Κεφαλληνίας και Ιθάκης Οικ.Επιτροπής της στο Αργοστόλι Π.Ι.Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Eruing Investments Limited, ΑΦΜ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Παρακαλούμε να γίνει τροποποίηση στην αιτιολογία της δαπάνης με α/α 1 του Πίνακα Β Παροχή Υπηρεσιών στην υπ αριθ / Απόφαση της Οικ.Επιτροπής της Π.Ι.Ν., ως προς το ότι η τηλεφωνική γραμμή θα συνδεθεί στο ακίνητο που μισθώνει η Π.Ε. Κεφαλληνίας στο Ληξούρι(οδός Τυπάλδου 58) για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς στις και : Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Επανασύνδεση τηλεφωνικής γραμμής η οποία θα χρησιμοποιείται στο ακίνητο που μισθώνει η Π.Ε. Κεφαλληνίας στο Ληξούρι (οδός Τυπάλδου 58), για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς στις και ΟΤΕ Α.Ε. Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού 5

6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΝΤΟΥ Β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1 η : Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2, που αφορά στη χρήση μέσων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3) Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4) Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5) Το άρθρο 83 παρ. 3 περ. δ του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 6) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 7) Το ΦΕΚ 3400Β / «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 9) Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 10) Τη μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αρ. οικ /6770-Φ.Ε.Κ. 1288/ ). 11) Την υπ αριθ. 456/ (ΑΔΑ: ΒΙΨΗΙ-ΥΓ8) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε έκτακτη των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 12) Την υπ αριθ. 2450/ με ΑΔΑ: Β4ΩΗΙ-ΤΞ3 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με Θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων». 13) Την απόφαση της Κυβερνήσεως ότι ο Ν. Κεφαλληνίας κηρύχθηκε σεισμόπληκτη περιοχή. 14) Την υπ αριθ. οίκ12226/2903/ (αδα: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 15) Την ανάγκη αποκατάστασης βατότητας επαρχιακών οδών μετά τους σεισμούς της και που έπληξαν την Κεφαλονιά. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση κάτωθι Αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ι.Ν. για έκαστον από τους αναδόχους του κάτωθι πίνακα, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών και την έγκριση δέσμευσης των σχετικών πιστώσεων, μετά τους σεισμούς 6

7 της και που έπληξαν την Κεφαλονιά για το χρονικό διάστημα από έως και : α/α Αριθ.Απόφασης Περιφερειάρχη Ι.Ν /3442/ (ΑΔΑ: ΒΙΕ47ΛΕ-ΖΗΓ) 13151/3181/ οίκ /4115/ /2895/ (ΒΙΕ47ΛΕ-ΓΤΠ) 12216/2895/ ( ΒΙΕ47ΛΕ-ΓΤΠ Αιτιολογία Διενέργεια απεντόμωσης και μυοκτονίας σε αποθήκη 90τ.μ. στο Ληξούρι (οδός Τυπάλδου 58), και σε αποθήκη 250 τ.μ. στο Αργοστόλι (στη ΒΙ.ΠΕ.) που έχει μισθώσει για έξι μήνες η Π.Ε. Κεφαλληνίας για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών μετά τους ισχυρούς σεισμούς στις και που έπληξαν την Κεφαλονιά Προμήθεια του κάτωθι υλικού για δειγματοληψίες τροφίμων με τα οποία σιτίζονται οι σεισμόπληκτοι της Κεφαλονιάς: 15 λαβίδες inox: 1,63 προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο. 30 κουταλοπήρουνα: 0,90 προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο. 15 μαχαίρια inox: 1.63 προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο Μεταφορά με το επιβατικότουριστικό Ε.Γ./ΤΡ πλοιάριο με αριθμό 1522 (Νηολόγιο Πειραιώς) κατοίκων του Ληξουρίου με πρόβλημα στέγασης στο πλοίο Aegean Paradise, το οποίο έχει αγκυροβολήσει έξω από το Ληξούρι λόγω καταστροφών που υπέστη το λιμάνι με αποζημίωση 1.130,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά ημέρα. Μεταφορά των απορριμμάτων από το πλοίο Κ/Ζ AEGEAN PARADISE στο Αργοστόλι με το ρυμουλκό Ρ/Κ «ΜΑΚΗΣ» Ν.Α. 546, στις 16& Η αποζημίωση ανά δρομολόγιο ορίζεται κατά αποκοπή σε πεντακόσια ευρώ (500,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εκτέλεση δρομολογίων με το σκάφος ANEMOS με Τ/Α 161 με έδρα Αργοστόλι από το Ληξούρι στο πλοίο Κ/Ζ AEGEAN PARADISE με κατά αποκοπή αποζημίωση ανά δρομολόγιο εκατόν πενήντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% για την κάλυψη Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, Τελικό κόστος 200,00 209,10 93, , , ,00 Ανάδοχος Πολύζος Ιάκωβος, ΑΦΜ Πετράτος Χρήστος, ΑΦΜ Αγιανδρίτης Ιωάννης ΑΦΜ Κάβο Γκρόσσο Ναυτιλιακή Ε.Π.Ε. ΑΦΜ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΓΕΡ. & ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝ., ΑΦΜ: Τουμαζάτος Σωτήρης ΑΦΜ:

8 έκτακτων και συμπληρωματικών αναγκών προς τα κύρια δρομολόγια που έχουν ανατεθεί /2895/ (ΒΙΕ47ΛΕ-ΓΤΠ) 11251/2623/ (ΑΔΑ: ΒΙΡΝ7ΛΕ-ΖΔΣ) 12216/2895/ (ΒΙΕ47ΛΕ-ΓΤΠ) οίκ /4270/ ( ΒΙΕ47ΛΕ-ΝΙΘ) 12216/2895/ (ΒΙΕ47ΛΕ-ΓΤΠ) Προμήθεια και μεταφορά σκύρου με τιμή 16,00 προ ΦΠΑ ανά κυβικό μέτρο (μεταφορά με τα υπ αριθ. ΚΕΒ και ΕΕΑ-6468 οχήματα) και προμήθεια 3Α με τιμή 9,00 προ ΦΠΑ ανά κυβικό μέτρο, για την αποκατάσταση και διαπλάτυνση του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αργοστολίου- Ληξουρίου (θέση Κριτωνού). Προμηθευθείσα έως και ποσότητα: 234 κ.μ. σκύρου Προμήθεια σκύρου για την αποκατάσταση και διαπλάτυνση του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αργοστολίου- Ληξουρίου (θέση Κριτωνού στο Λιβάδι), μετά τις ζημιές που υπέστη (Προμηθευθείσα ποσότητα από 10 έως και : 266 κ.μ. προς 10 ανά κ.μ. προ ΦΠΑ) Μεταφορά φυσικών προσώπων με ωριαία αποζημίωση δεκατέσσερα ευρώ (14,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ΕΔΧ με αριθ. κυκλοφορίας ΤΑΖ Συνολικά από έως και : 4 ώρες Προμήθεια σε μπετόβεργες (675 κιλά) ύψους 1,50μ. (Φ12), οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου μετά τους ισχυρούς σεισμούς της και που έπληξαν την Κεφαλονιά Μεταφορά με το πλοίο SUN, αριθμό νηολογίου 522 στο Λιμάνι του Αργοστολίου, από το Ληξούρι στο πλοίο AEGEAN PARADISE των κατοίκων της περιοχής του Ληξουρίου που έχουν πληγεί από τους σεισμούς στις και με αποζημίωση ανά δρομολόγιο που ορίζεται σε 150,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα από μέχρι και όσο οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, 4.605, ,8 56,00 597,78 678,00 Ι. Μαρούλης Α.Ε.- Ανώνυμος Βιομηχανική Τεχνοεμπορική Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία, ΑΦΜ Ι. Μαρούλης Α.Ε.- Ανώνυμος Βιομηχανική Τεχνοεμπορική Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία, ΑΦΜ Μεταξάς Γεράσιμος ΑΦΜ Χ. Παπαδημάτος Α.Ε., ΑΦΜ Φωκάς Γεράσιμος ΑΦΜ:

9 υφίσταται η εν λόγω ανάγκη οίκ /3132/ /3601/ Μεταφορά με το επιβατικότουριστικό Ε.Γ./ΤΡ πλοιάριο με αριθμό 1522 (Νηολόγιο Πειραιώς) κατοίκων του Ληξουρίου με πρόβλημα στέγασης στο πλοίο Aegean Paradise, το οποίο έχει αγκυροβολήσει έξω από το Ληξούρι λόγω καταστροφών που υπέστη το λιμάνι. Αμοιβή 734,50 ανά ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (από 11 έως και ) Παροχή φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών (Τιμή εργατοημέρας ανά άτομο: 55, τιμή μισής εργατοημέρας ανά άτομο: 40. Η τιμή αυξάνεται κατά 5 ανά άτομο για έξοδα κίνησης όταν οι εργασίες γίνονται στην περιοχή της Παλικής) και ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ) με τιμή ημέρας τα 90, τιμή μισής ημέρας τα 60 (η τιμή αυξάνεται κατά 15 για έξοδα κίνησης όταν οι εργασίες γίνονται στην περιοχή της Παλικής και η τιμή δεν περιλαμβάνει οδηγό-εφόσον χρειαστεί επιπλέον άτομο αυτός χρεώνεται σύμφωνα με την προαναφερθείσα τιμή εργατοημέρας) για τη μεταφορά και διάθεση τροφίμων και άλλων αγαθών από τα φορτηγά προς τις αποθήκες σεισμόπληκτων οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ ( ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, 4.407,00 Δεν έχει πραγματο ποιηθεί ακόμα δαπάνη περιοχών στο Σωματείο Φορτ/των Λιμένος & Ξηράς «Ο Άτλας» ΑΦΜ , σύμφωνα με την από κατατεθείσα προσφορά του. Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα και ΚΑΕ (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014). Κάβο Γκρόσσο Ναυτιλιακή Ε.Π.Ε. ΑΦΜ Σωματείο Φορτ/των Λιμένος & Ξηράς «Ο Άτλας» ΑΦΜ Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2 η : Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού 9

10 Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2, που αφορά στη χρήση μέσων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3) Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4) Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 5) Το άρθρο 83 παρ. 3 περ. δ του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 6) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 7) Το ΦΕΚ 3400Β / «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 9) Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 10) Τη μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αρ. οικ /6770-Φ.Ε.Κ. 1288/ ). 11) Την υπ αριθ /2902// απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πιστώσεων συνολικού ύψους ,54 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού του Φορέα και Κ.Α.Ε με τίτλο «Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014» για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας μετά τους ισχυρούς σεισμούς στις και ) Την υπ αριθ. οίκ12226/2903/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 13) Την ανάγκη Πολιτικής Προστασίας μετά τους ισχυρούς σεισμούς στις και και των προβλημάτων που ανακύπτουν από τους μετασεισμούς αναφορικά με (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά διότι οι ανάγκες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη): α) άρση καταπτώσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, β) προμήθεια και μεταφορά για παροχή πόσιμου νερού σε συνεργασία με το Δήμο Κεφαλληνίας, αρμοδιότητα του οποίου αποτελεί η συγκεκριμένη ενέργεια, γ) διατροφή πληγεισών οικογενειών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, αρμοδιότητα του οποίου αποτελεί η συγκεκριμένη ενέργεια, δ) μεταφορά φυσικών προσώπων και υλικού (σκηνές, κουβέρτες κλπ) με ΚΤΕΛ, ταξί και με μεταφορικές εταιρείες/ ιδιώτες εφόσον δεν μπορούν να καλυφθούν από τα μεταφορικά μέσα της περιφέρειας, ε) κάλυψη φιλοξενίας με γεύματα και διαμονή των πολιτικών μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων (και προσκόπων), οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και συνεπώς δε δικαιούνται κάλυψης οδοιπορικών εξόδων από Υπηρεσία του Δημοσίου που έχουν έρθει στο Νομό για να συνεισφέρουν στον εντοπισμό, καταγραφή και απεικόνιση των προβλημάτων που δημιούργησε η σεισμική δραστηριότητα, στ) εξασφάλιση των όρων καθαριότητας στο χώρο που στεγάζεται το Συντονιστικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας, ζ) προμήθεια φαρμακευτικού υλικού που χρησιμοποιείται από τη Διεύθυνση Υγείας 10

11 της Π.Ε. Κεφαλληνίας, η) προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, θ) προμήθεια βραχοπαγίδων και μπετόβεργων, σκυροδέρματος, ψυχρού ασφαλτομείγματος, εργασιών και ανταλλακτικών από την αυξημένη χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων και ι) εργασίες συνεργείων ηλεκτρολόγων και υδραυλικών για την αποκατάσταση κάθε είδους συναφών ζημιών σε κτήρια αρμοδιότητας της Περιφέρειας. 14) Την υπ αριθ. 456/ με ΑΔΑ: ΒΙΨΞΙ-ΥΓ8 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία η Κεφαλονιά κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη. 15) Την απόφαση της Κυβερνήσεως ότι ο Ν. Κεφαλληνίας κηρύχθηκε σεισμόπληκτη περιοχή. 1) Την διαπραγμάτευση με τους κάτωθι αναδόχους. 2) Την υπ αριθ. οίκ12226/2903/ (αδα: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 3) Την υπ αριθ. οίκ /2904/ (ΑΔΑ: ΒΙΡΣ7ΛΕ-654) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση των υπ αριθ. οίκ /2904/ (ΑΔΑ: ΒΙΡΣ7ΛΕ-654) και 13226/3201/ Αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για απευθείας ανάθεση για έκαστον από τους κάτωθι αναδόχους, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν, μετά τους σεισμούς στις και και την έγκριση των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί έως και , οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και για τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν. θα ενημερωθεί για το πώς θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι και την προηγουμένη της ορισθείσας ημερομηνίας πραγματοποίησης της συνεδρίασής της, ως εξής: Α. Στο ΚΤΕΛ Α.Ε. Νομού Κεφαλληνίας με ΑΦΜ: για την μεταφορά προσώπων (ιδίως συνεργείων, εκκένωση περιοχών - κτηρίων κλπ) και υλικών (για παράδειγμα κουβέρτες κλπ) για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας μετά τον σεισμό στις και με αποζημίωση που ορίζεται με 10,0 ανά χιλιόμετρο έως τα είκοσι χιλιόμετρα και 200,00 για δρομολόγια άνω των 20 χιλιομέτρων. Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ. Πραγματοποιηθείσα από έως και δαπάνη: 5.638,70 Γ. Στον Μπενετάτο Χριστόδουλο,ΑΦΜ: , για τη μεταφορά με το υπ αριθ. ΤΑΖ 8069 ΕΔΧ προσώπων με ωριαία αποζημίωση 30 ευρώ την ώρα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας μετά τον σεισμό στις Πραγματοποιηθείσα από έως και δαπάνη: 390,00 Δ. Στις εταιρείες ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. και Γ & Π. Μελισσαράτος Ο.Ε., για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας, την παροχή γεύματος στους κατοίκους που επλήγησαν οι κατοικίες τους μετά τον σεισμό στις και συγκεκριμένα στην Περιοχή του Ληξουρίου Κεφαλληνίας. Ο αριθμός των γευμάτων θα ανέρχεται μέχρι τα γεύματα ημερησίως με την δυνατότητα μονομερούς προσαύξησης από την ΠΙΝ έως και 20% χωρίς να αποκλείεται μεγαλύτερος αριθμός κατόπιν συμφωνίας με τους προμηθευτές. Πραγματοποιηθείσα από έως και δαπάνη: ,65 από την εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. και ,68 από την εταιρεία Γ & Π. Μελισσαράτος Ο.Ε. 11

12 Ε. Στο ξενοδοχείο «ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Μέρλιν 7 Τ.Κ Αθήνα, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΦΑ.Ε.Ε. Αθηνών, παρtourist και την έγκριση της δέσμευσης διάθεσης πίστωσης ύψους τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500,00 ) για την διαμονή προσώπων που έχουν μεταβεί στην Κεφαλονιά για να συμμετέχουν στην συγκρότηση συνεργείων καταγραφής, εκτίμησης και αποκατάστασης των ζημιών μετά τον σεισμό στις σε μονόκλινα δωμάτια με ημερήσια αποζημίωση 60,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σε δίκλινα δωμάτια με ημερήσια αποζημίωση 55,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κατά τις 10& διέμειναν: Χουλιάρας Γεράσιμος, σεισμολόγος (1 διανυκτέρευση), Σαχπαζή Μαρία, σεισμολόγος (2 διανυκτερεύσεις), Γκιρκογλου Νικόλαος, Μηχανικός ειδικός σε θέματα καταπτώσεων (2 διανυκτερεύσεις). Πραγματοποιηθείσα από έως και δαπάνη: 275,00 ΣΤ. Στη Χρυσομάλλη Αικατερίνη, ΑΦΜ για την προμήθεια πίτσας για τα συνεργεία που εργάζονται για την αποκατάσταση, καταγραφή, εκτίμηση και λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας. Το κόστος ανά πίτσα ανέρχεται σε επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πραγματοποιηθείσα από έως και δαπάνη: 37,50 Ζ. Στην Κοινοπραξία Ταξιάρχης με ΑΦΜ: για την εκτέλεση δρομολογίων Ληξούρι Αργοστόλι και αντιστρόφως με δύο Φέρρυ Μποτ για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Ληξουρίου και την μεταφορά των αναγκαίων υλικών και ανθρώπων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς στις και Τα δρομολόγια θα είναι: α) για τις πρώτες πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης λόγω των αυξημένων αναγκών τουλάχιστον 28 ημερησίως με ημερήσια αποζημίωση ,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και β) από την έκτη ημέρα και μετά ως και την αποκατάσταση της προσβασιμότητας στο ΕΟΔ θα είναι τουλάχιστον 14 ημερησίως με ημερήσια αποζημίωση 8.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα δρομολόγια της β) περίπτωσης χωρίς οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση θα μπορούν να ανέλθουν εφόσον προκύπτει από τις πραγματικές ανάγκες έως και 28 ημερησίως. Τα ανωτέρω δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι και την αποκατάσταση του ΕΟΔ Αργοστόλι Ληξούρι. Πραγματοποιηθείσα από έως και δαπάνη: ,00 Η. Στην εταιρεία Γεράσιμος Βαγγελάτος Ο.Ε., Εμπόριο Τροφίμων ΑΦΜ την προμήθεια σε αναψυκτικά: πορτοκαλάδα/λεμονάδα λουξ εξάδα 1,5 λίτρου, Coca Cola εξάδα 1,5 λίτρου), νερό εξάδα 1,5 λίτρου Ζαγόρι, και πλαστικά ποτήρια μεγάλα διαφανή, για τα συνεργεία που εργάζονται για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας: Πραγματοποιηθείσα από έως και δαπάνη: 5,71 Θ) Στην εταιρεία «Υιοί Σωτ. Σπαθή Ο.Ε.», ΑΦΜ , Αντ.Τρίτση 120, Αργοστόλι για την προμήθεια σε βουτήματα (με τιμή κιλού 8,80 προ ΦΠΑ), σάντουϊτς (με τιμή τεμαχίου 2,30 προ ΦΠΑ) και τυροπιτάκια /κρουασάν (με τιμή 1,90 προ ΦΠΑ) για τα συνεργεία που εργάζονται για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας, στην Κεφαλονιά. Πραγματοποιηθείσα από έως και δαπάνη: 31,82. Ι) Στο Γαλιατσάτο Θεόδωρο με Α.Φ.Μ , Ταχ. Διευθ: Ανδρέα Παπανδρέου 9, Αργοστόλι την προμήθεια καυσίμων για τα Υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε. Κεφαλληνίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τον σεισμό που εκδηλώθηκε στις Η τιμή για τα υγρά καύσιμα ορίζεται με ποσοστιαία έκπτωση 2%, επί της διαμορφωθείσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης για τον μήνα κατά τον οποία γίνεται η σχετική προμήθεια. Πραγματοποιηθείσα από έως και δαπάνη: 500 λίτρα αμόλυβδη (κόστος 865 ), 400 λίτρα πετρέλαιο (κόστος: 580 ). Η Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν. ενημέρωνεται ότι από έως και 12

13 το κόστος της κατανάλωσης ήταν ως εξής: λίτρα αμόλυβδη (1.998,15 ), λίτρα πετρέλαιο (1.603,70 ). Η τιμή για τα υγρά καύσιμα ορίζεται με ποσοστιαία έκπτωση 2%, επί της διαμορφωθείσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης για το μήνα Ιανουάριο του ΙΑ) Στη Μεταφορική Κεφαλλονιάς Κονταρίνης Α.Μ.Ε., ΑΦΜ , για τη μεταφορά υλικού (τρόφιμα, νερό, στρώματα) από την Αθήνα στο Αργοστόλι με κόστος ανά παλέτα 40,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πραγματοποιηθείσα από έως και δαπάνη: 5.067,88 Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα και ΚΑΕ (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014) οικονομικού έτους Βεβαιώνεται ότι έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3 η : Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4.Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 10. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 11. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 12. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.4182/2013 (185 Α ) με θέμα: «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» 13. Τις διατάξεις της υπ αριθ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης (1449 Β ) με ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ με θέμα: «Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες». 14. Το από αναρτηθέν έγγραφο στην δικτυακή πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Οδηγός ενεργειών των περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων σχολικού έτους σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/ (ΦΕΚ Β 1449). 15. Την υπ αριθ. 19/36537/ με ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΝ-Κ8Ψ εγκύκλιο με θέμα: «Διαδικασία και Προϋποθέσεις παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών» 13

14 16. Την υπ αριθ. 456/ με ΑΔΑ: ΒΙΨΞΙ-ΥΓ8 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία η Κεφαλονιά κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη. 17. Την απόφαση της Κυβερνήσεως ότι ο Ν. Κεφαλληνίας κηρύχθηκε σεισμόπληκτη περιοχή. 18. Την υπ αριθ. 138/36/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 19. Την υπ αριθ. Οίκ.16185/4094/ Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση. 20. Την ανάγκη μεταφοράς μαθητών με τροποποιημένα δρομολόγια διότι: α) υπάρχει απογευματινή λειτουργία των σχολείων που έχουν πληγεί τα κτήρια από τον σεισμό και β) η προσβασιμότητα των δρόμων στο Επαρχιακό Δίκτυο Παλικής δεν επιτρέπει την εκτέλεση του δρομολογίου Ληξούρι Αγία Θέκλη από μεγάλο λεωφορείο. 21. Τα υφιστάμενα δρομολόγια όπως εκτελούνται. 22. Την υπ αριθ. Οίκ.16818/4271/ (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ7ΛΕ-Τ0Α) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ι.Ν. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση της υπ αριθ. οίκ.16818/4271/ (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ7ΛΕ-Τ0Α) Απόφασης του Περιφερειάρχη Ι.Ν. για απευθείας ανάθεση για έκαστον από τους κάτωθι αναδόχους, για την εκτέλεση των κάτωθι μαθητικών δρομολογίων: Στο Γαλιατσάτο Σταύρο με ΑΦΜ: την εκτέλεση του δρομολόγιου με έκπτωση 44,02% επί της μέγιστης αποζημίωσης με το ΤΑΖ 8079: 2ο & 3ο Γυμνάσιο Σβορωνάτα Μηνιές Αργοστολίου Μαθητές Χιλιόμετρα 24,10 (τιμή Αργοστόλι Λάσση (φιλοξενούνται στο 2ο 5 15,0 κατακύρωσης) Αργοστόλι Λύκειο και 6ο Δημοτικό αντιστοίχως) Στο Μάντελη Απόστολο με ΑΦΜ: την εκτέλεση του δρομολόγιου με έκπτωση 22,7% επί της μέγιστης αποζημίωσης με το ΤΑΖ 8112: Γυμνάσιο Αγίας Μαθητές Χιλιόμετρα 24,51 (τιμή Ληξούρι Αγία Θέκλη Θέκλης 4 9 κατακύρωσης) Στον Ευαγγελάτο Σπύρο με ΑΦΜ: την εκτέλεση του δρομολόγιου με έκπτωση 13,0% επί της μέγιστης αποζημίωσης με το ΤΑΖ 8089: Κουβαλάτα -Ληξούρι Αγία Θέκλη Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης Μαθητές 3 Χιλιόμετρα 14,5 36,63 (τιμή κατακύρωσης) Το δρομολόγιο αποτελεί επέκταση του δρομολογίου Κουβαλάτα Ληξούρι που ήδη εκτελεί ο κ. Ευαγγελάτος Σπύρος. Στον Μπατιστάτο Νικόλαο με ΑΦΜ: την εκτέλεση του δρομολόγιου με έκπτωση 15% επί της μέγιστης αποζημίωσης με το ΤΑΖ 8126: Ληξούρι Αγία Θέκλη Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης Μαθητές 4 Χιλιόμετρα 9 26,95 (τιμή κατακύρωσης) Η δαπάνη είναι σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΠΙΝ Π.Ε. Κεφαλληνίας Φορέα και ΚΑΕ Α. Οικονομικού Έτους 2014 και προϋπολογίζεται σε εκατόν δώδεκα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (112,19 ) ημερησίως μέχρι την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργία των σχολικών μονάδων. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΝΤΟΥ 14

15 Γ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/2012 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 10. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 12. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 13. Τα υπ αριθ. οίκ. 4287&4288/ έγγραφα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας. 14. Τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση των δαπανών στον πίνακα Β - «Παροχή Υπηρεσιών». α/α Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ποσό 15

16 Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου (20& ) και σεμιναρίου συμπληρωματικής επιμόρφωσης (22& ) από τον Κεφαλληνό Διονύσιο, Προϊστάμενο του ΚΤΕΟ Κεφαλληνίας στο ΤΕΙ Χαλκίδας, το οποίο έχει ορισθεί ως εκπαιδευτικός φορέας για την ειδική επιμόρφωση-κατάρτιση ελεγκτών Δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ, με σκοπό την ανανέωση του κωδικού ΚΤΕΟ ADR και ATP. Το σεμινάριο με θέμα εισαγωγή στο ADR & ATP που διεξήχθη το μήνα Ιανουάριο (20 έως ) ήταν δωρεά από το ΤΕΙ Χαλκίδας ,00 Εξέταση (στις ) του Κεφαλληνού Διονυσίου, Προϊσταμένου του ΚΤΕΟ Κεφαλληνίας από το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που έχει ορισθεί ως Φορέας Εξέτασης ελεγκτικού προσωπικού ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Σκοπός της εξέτασης η ανανέωση του κωδικού ΚΤΕΟ ADR και ATP, σύμφωνα με την αριθ /3257/2001 (ΦΕΚ 703Β ) Υ.Α. 300,00 Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΝΤΟΥ Δ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/2012 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 16

17 Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 10. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 12. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 13. Την υπ αρ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ7ΛΕ-ΣΞΤ) 14. Την υπ αριθ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΒΛΓΞ7ΛΕ-ΘΤ2). 15. Το υπ αριθ. 27/ έγγραφο της Υ.Δ.Ε. στο Ν. Κεφαλληνίας, με θέμα: «Επιστροφή αναλήψεων 2013 που δεν έλαβαν αριθμό έγκρισης». 16. Τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση της δαπάνης στον πίνακα Β - «Παροχή Υπηρεσιών» η οποία με τις προαναφερθείσες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. έτους 2013 και επανυποβάλλονται προς έγκριση στην παρούσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του ότι η δέσμευση των πιστώσεων δεν εγκρίθηκε από την ΥΔΕ Ν. Κεφαλληνίας εντός της χρήσης του Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ποσό Δαπάνη αμοιβής δικηγορικού γραφείου των κυρίων Δημητρίου Νικ. Κουσιουρή και Αντωνίου Γρ. Φούσα, αφορά στην πλήρη υπερασπιστική κάλυψη της Πολιτικής Αγωγής μέχρι το σημείο εκδόσεως παραπεμπτικού βουλεύματος εις βάρος των κατηγορουμένων, ήτοι μέχρι το τέλος της ποινικής προδικασίας συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εξόδων που απαιτούνται για την υποστήριξη του έργου εξαιρουμένου του ακροατηρίου. Ο χειρισμός της εν λόγω πολύ σημαντικής εν εξελίξει υπόθεσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της Περιφέρειας και ανατίθεται στο συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο διότι απαιτείται εξειδικευμένη νομική γνώση και κατάλληλη εμπειρία (αφορά πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, υπεξαίρεση στην υπηρεσία στρεφόμενη κατά ΟΤΑ, κλπ και το αντικείμενο των πράξεων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας) ,13 Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού 17

18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΝΤΟΥ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση για τις κάτωθι δαπάνες στους πίνακες Α «Προμήθειες», Β «Παροχή Υπηρεσιών», για τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας και την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές πίνακα Α «Προμήθειες» και Β «Παροχή Υπηρεσιών»: α/α Πίνακας Α Προμήθειες ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Βιβλίο "Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων στα Ιόνια Νησιά, εικόνες και αντικείμενα του παρελθόντος", συγγραφέα Κονταρίδη Χρήστου, Εκδόσεις: Φαίδων-Γρηγόριος Κυδωνιάτης. 37 τεμάχια, τιμή τεμαχίου: 25 Εκδόσεις Φαίδων- Γρηγόριος Κυδωνιάτης 925, Υλικά καθαριότητας για Δημοτικό Γυμναστήριο Ληξουρίου, για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας των σεισμοπλήκτων: χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χλωρίνη, υγρό δαπέδου, σακκούλες απορρημάτων, σφουγγαρίστρες, κοντάρι σφουγγαρίστρας. Γασπαρινάτου Βασιλική ΑΦΜ ,00 Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Υπηρεσία ταχυμεταφοράς δεμάτων στο εσωτερικό για το έτος 2014 έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ACS Α.Ε. 300, διαπραγμάτευσης (Απόφαση / ΑΔΑ: ΒΕΧ77ΛΕ-ΨΑΚ) Σύνδεση με ΔΕΗ της αποθήκης 90τ.μ. στο Ληξούρι (οδός Τυπάλδου 58), που έχει Πάγιο: 0,53 ανά μήνα, μισθώσει για έξι μήνες η Π.Ε. Κεφαλληνίας πλέον ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη των κατεπειγουσών κατανάλωσης αναγκών μετά τους ισχυρούς σεισμούς στις και που έπληξαν την Κεφαλονιά ανά κιλοβατώρα Φωτοτυπίες σχεδίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (448,90 τετρ.μέτρα). Καθαρισμός (εξωτερικά και εσωτερικά) των Υπηρεσιακών οχημάτων (αυτοκινήτων και πολυμορφικών) της Π.Ε. Κεφαλλ Παροχή καφέ και κρύων πιάτων (τυροπιτάκια, σαντουϊτσάκια) για 50 άτομα για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Αργοστόλι στις (τιμή κατ'άτομο: 8 Νεόφυτος Ιωάννης ΑΦΜ Χαλκιάς Βασίλειος ΑΦΜ Α.Γαλάτης-Σ. Μπουρμπούλης Ο.Ε. New Palazzino, ΑΦΜ ,00 690,00 400,00 18

19 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 2) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των δαπανών προηγούμενων οικονομικών ετών (προ του 2013), σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, οι οποίες είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους μέχρι 31/12/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟΝ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ,93 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας 250 τόνων θερμού ασφαλτομείγματος οικονομικού έτους ,76 Εξόφληση τιμολογίου προμήθειας καυσίμων στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας έτους ,00 Εξόφληση τιμολογίου δράσης στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων ,19 Εξόφληση τιμολογίων μεταφοράς υλικού τουριστικής προβολής ,00 Εξόφληση τιμολογίου αποψίλωσης ερεισμάτων και κοπής κλαδιών του επαρχιακού οδικού δικτύου του δήμου Ελειού-Πρόννων (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Ελειού-Πρόννων 2009) ,10 Εξόφληση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών προς Ι.Κ.Α. (οφειλή πριν το 2011, αναμένεται πόρισμα ελεγκτών για το ύψος της τελικής οφειλής) ,37 Εξόφληση τιμολογίων υπηρεσιών ταχυμεταφορών ετών ,88 Εξόφληση τιμολογίων δημοσιεύσεων ,90 Εξόφληση λογαριασμών συντήρησης ανελκυστήρα ,00 Εξόφληση τιμολογίου συντήρησης οχημάτων ξηράς έτους ,50 Εξόφληση τιμολογίων συντήρησης μηχανημάτων έργου ξηράς έτους ,16 Εξόφληση λογαριασμών διαφόρων υπηρεσιών ετών ,00 Εξόφληση τιμολογίου προμήθειας ειδών συντήρησης οχημάτων ξηράς έτους ,10 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης κήπων έτους 2012 ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΡΙΓΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ι.Κ.Α. ACS COURIER ΡΙΓΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΝΤΛΕΡ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΑΡΚΕΤΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΟΦΟΥ 19

20 ,62 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών λοιπού εξοπλισμού έτους 2012 ΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,00 Επιστροφή χρημάτων έτους 2012 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ,45 Εξόφληση τιμολογίων από δράσεις Πολιτικής Προστασίας έτους 2012 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ,93 Επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ,00 Προμήθεια χημικών μπλοκ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε ,65 Δαπάνη μετακινήσεων υπαλλήλου Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (Οκτώβριος & Δεκέμβριος 2013) (εκ παραδρομής μη καταχωρηθέν στην υπ αριθ / Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Π.Ι.Ν ,00 Διατροφή 25 ατόμων για τις 5 ημέρες διαμονής στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης αγώνων Ποδοσφαίρου Σάλας με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλληνίας και Ιθάκης στο Αργοστόλι ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Eruing Investments Limited, ΑΦΜ ) Εγκρίνει την τροποποίηση στην αιτιολογία της δαπάνης με α/α 1 του Πίνακα Β Παροχή Υπηρεσιών στην υπ αριθμ / Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Π.Ι.Ν., ως προς το ότι η τηλεφωνική γραμμή θα συνδεθεί στο ακίνητο που μισθώνει η Π.Ε. Κεφαλληνίας στο Ληξούρι(οδός Τυπάλδου 58) για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς στις και : Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Επανασύνδεση τηλεφωνικής γραμμής η οποία θα χρησιμοποιείται στο ακίνητο που μισθώνει η Π.Ε. Κεφαλληνίας στο Ληξούρι (οδός Τυπάλδου 58), για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς στις και ΟΤΕ Α.Ε. Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο υπό υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2014 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. 4) Εγκρίνει τις κάτωθι Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ι.Ν. για έκαστον από τους αναδόχους του κάτωθι πίνακα, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών και εγκρίνει την δέσμευση των σχετικών πιστώσεων, μετά τους σεισμούς της και που έπληξαν την Κεφαλονιά για το χρονικό διάστημα από έως και : 20

21 α/α Αριθ.Απόφασης Περιφερειάρχη Ι.Ν /3442/ (ΑΔΑ: ΒΙΕ47ΛΕ-ΖΗΓ) 13151/3181/ οίκ /4115/ /2895/ (ΒΙΕ47ΛΕ-ΓΤΠ) 12216/2895/ (ΒΙΕ47ΛΕ-ΓΤΠ Αιτιολογία Διενέργεια απεντόμωσης και μυοκτονίας σε αποθήκη 90τ.μ. στο Ληξούρι (οδός Τυπάλδου 58), και σε αποθήκη 250 τ.μ. στο Αργοστόλι (στη ΒΙ.ΠΕ.) που έχει μισθώσει για έξι μήνες η Π.Ε. Κεφαλληνίας για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών μετά τους ισχυρούς σεισμούς στις και που έπληξαν την Κεφαλονιά Προμήθεια του κάτωθι υλικού για δειγματοληψίες τροφίμων με τα οποία σιτίζονται οι σεισμόπληκτοι της Κεφαλονιάς: 15 λαβίδες inox: 1,63 προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο. 30 κουταλοπήρουνα: 0,90 προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο. 15 μαχαίρια inox: 1.63 προ ΦΠΑ ανά τεμάχιο Μεταφορά με το επιβατικότουριστικό Ε.Γ./ΤΡ πλοιάριο με αριθμό 1522 (Νηολόγιο Πειραιώς) κατοίκων του Ληξουρίου με πρόβλημα στέγασης στο πλοίο Aegean Paradise, το οποίο έχει αγκυροβολήσει έξω από το Ληξούρι λόγω καταστροφών που υπέστη το λιμάνι με αποζημίωση 1.130,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά ημέρα. Μεταφορά των απορριμμάτων από το πλοίο Κ/Ζ AEGEAN PARADISE στο Αργοστόλι με το ρυμουλκό Ρ/Κ «ΜΑΚΗΣ» Ν.Α. 546, στις 16& Η αποζημίωση ανά δρομολόγιο ορίζεται κατά αποκοπή σε πεντακόσια ευρώ (500,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εκτέλεση δρομολογίων με το σκάφος ANEMOS με Τ/Α 161 με έδρα Αργοστόλι από το Ληξούρι στο πλοίο Κ/Ζ AEGEAN PARADISE με κατά αποκοπή αποζημίωση ανά δρομολόγιο εκατόν πενήντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% για την κάλυψη έκτακτων και συμπληρωματικών αναγκών προς τα κύρια δρομολόγια που έχουν ανατεθεί Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης οίκ12226/2903/ (ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ (ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ (ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ (ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, οίκ12226/2903/ (ΑΔΑ: ΒΙΡ57ΛΕ-ΣΘΚ, Τελικό κόστος 200,00 209,10 93, , , ,00 Ανάδοχος Πολύζος Ιάκωβος, ΑΦΜ Πετράτος Χρήστος, ΑΦΜ Αγιανδρίτης Ιωάννης ΑΦΜ Κάβο Γκρόσσο Ναυτιλιακή Ε.Π.Ε. ΑΦΜ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΓΕΡ. & ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝ., ΑΦΜ: Τουμαζάτος Σωτήρης ΑΦΜ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 96-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 567-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-18/07-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-06-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 367-5/-06-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/20-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 309-13/20-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-0-014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 101-04/19-0-014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 784-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 251-09/09-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 600-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 191-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 0/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 5-0/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 755-26/11-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΠΣΜ πό το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ριθμ. απόφασης 475-18/18-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 314-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 27-01/10-01-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 616-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 915-30/19-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-0-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 738-25/25-0-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 315-12/29-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/28-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 117-06/28-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 590-22/16-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 123-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 789-26/11-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/05-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 859-28/05-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 432-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 78-03/22-02-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 515-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 630-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 752-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 807-35/02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-204 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 228-09/09-04-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 320-15/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 279-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 623-26/02-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 163-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 741-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 364-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 467-18/18-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 693-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 283-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 675-26/14-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 639-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 513-20/10-08-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 749-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΨ: Ορισμός δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/12-07-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 475-19/31-07-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 233-10/10-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 471-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 782-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 413-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 348-14/30-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 128-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 643-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 377-20/09-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 634-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 414-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 562-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 578-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 551-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/28-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/28-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/28-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 116-06/28-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 138-05/09-03-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 441-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 99-5/18-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 104-5/18-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 369-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 400-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/7-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 9-05/7-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 277-15/06-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/05-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 830-28/05-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 31-02/24-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 689-24/15-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 774-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 744-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 780-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 454-17/04-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 695-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 696-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 317-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα