ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός Υπουργείο Οικονομικών » Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφέρειες ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ (1) Με την αριθμ. Υ364/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Επικρατείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 2 και 51 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98), το π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγόμενων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπη ρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό,...» (Α 178), και το π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 145), διορίζεται ο Δημήτριος Στεφάνου του Θεοδώ ρου με ΑΔΤ Π στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, με βαθμό 1 ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών 7252/ ). Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Με την αριθμ /3603/Β0011/ πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 6 και 99 4 του α.ν. 2039/39 και του άρθρου 4 του οργανισμού του Ιδρύματος, και κατόπιν της υπ αριθμ. 8/ γνω μοδότησης του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, αποφασίστηκε η έγκριση του από πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφε λούς ιδρύματος με την επωνυμία «Μανιατάκειο Ίδρυμα Δωρεά Δημητρίου και Ελένης Μανιατάκη», αναφορικά με την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού από πέντε (5) σε εννέα (9) και την εκλογή και το διορισμό των παρακάτω ως μελών του Δ.Σ. αυτού, με πενταετή θητεία: 1. Στυλιανής Δανελάκη του Γεωργίου, δικηγόρου, με Α.Δ.Τ. Σ Δημητρίου Καφαντάρη του Παναγιώτη, υπαλλήλου ΔΕΗ Δημάρχου Πύλου Νέστορος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ Ευγενίας Κοκκέβη του Ανδρέα, κοινωνικής λειτουρ γού, με Α.Δ.Τ. Τ Άγγελου Κυριόπουλου του Γεωργίου, οικονομολό γου, με Α.Δ.Τ. Τ Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ Παναγιώτη Μουρδουκούτα του Γεωργίου, καθηγητή Οι κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. ΑΒ Andrea Nanetti του ranco, καθηγητή του Πανε πιστημίου Μπολόνια, με Α.Δ.Τ. ΙΤΑ ΑΑ6/Δήμου Ίμολα Ιταλίας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (3) Με την απόφαση 35181/ του Υπουργού Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδό

2 1766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ/τος 63/2005 διορίζεται, η ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ Ιωάννα του Ιωάννη, κάτοχος του με αριθ. Σ Α.Δ.Τ., σε θέση μετακλητού υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Διοικητι κών Λογιστικών με Γ βαθμό, στο Γραφείο του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής 2015/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Αριθμ. οικ Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης, «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερι σμάτων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ εφαρ μογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007» της ΣΑΕ 075/8, προϋπολογισμού ,77 συμπεριλαμ βανομένου του ΦΠΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Το Ν. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.A / ) Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει σήμερα. 2. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 21 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβά σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροπο ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». 4. Το Ν. 3199/03 «Προστασία και διαχείριση των υδά των Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» σε συνδυασμό με την κοινή υπουργική απόφαση οικ.49139/2005 «Οργάνωση της Κεντρικής Υπη ρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως συμπληρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 7575/ Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α / ) και ιδιαίτερα τα άρθρα 13 έως 15 για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επι τροπής. 6. Την με αρ. οικ / , Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. στους Υφυ πουργούς Π.Ε.Κ.Α.». 7. Το Νόμο 3833/2010, «Προστασία της εθνικής οικο νομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», σχετικά με τις αμοιβές συλλο γικών οργάνων (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.). 8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 112/ ), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα διαύγεια και άλλες διατάξεις». 9. Την με αρ. Ε.Γ.Υ./ οικ / απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν, η ακύρω ση της υπ αριθ. Ε.Γ.Υ οικ: / απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΚΑ., η επαναπροκήρυξη της μελέτης «Κα τάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κρήτης και Νή σων Αιγαίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγί ας 2000/60/ΕΚ, κατ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007» και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. και ορίστηκαν ως Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/νση Προστασίας της Ε.Γ.Υ. και η σχετική πίστωση. 10. Την Περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισμού η οποία απεστάλη ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις από την Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. και δημοσιεύτηκε στις 05/07/ Την Περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης, η οποία απεστάλη για δημο σίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, στον Ελληνικό Τύπο και στο Τ.Ε.Ε. με τα οικ / , οικ / και οικ / έγγραφα της Δ/νσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. αντίστοιχα. 12. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ Β) Από φαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 13. Το με αρ. Πρωτ / έγγραφο του Τ.Ε.Ε. με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του στην επιτροπή διαγωνισμού. Και επειδή α) Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης του θέματος έχει ορισθεί να γίνει την 22/08/2011 β) Η προς ανάθεση σύμβαση κρίνεται πολύπλοκη, απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και η προς συγκρότηση Επιτροπή Διαγωνισμού είναι σκόπιμο να αποτελείται κατ εξαίρεση από πέντε (5) μέλη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 3316/2005, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανά δειξη αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνη ση της μελέτης, «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερι σμάτων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007» που αποτελείται από τους: Τακτικά μέλη: α) Παντελή Παντελόπουλο του Δημητρίου, ΠΕ Πολιτι κών Μηχανικών με Α βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΗ030444) ως Πρόεδρο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1767 β) Παναγιώτα Πούλου του Χρήστου, ΠΕ Χημικών Μη χανικών με ΣΑΧ και Α βαθμό στην Ε.Γ.Υ (Α.Δ.Τ. Ξ297221) ως μέλος γ) Θεόδωρο Πλιάκα του Νικολάου, ΠΕ Χ.Β.Φ.Φ. με Α βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑI ) ως μέλος δ) Χρυσούλα Νικολάρου του Ιωάννη, ΠΕ Γεωπόνων με Β βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Χ658683) ως μέλος ε) Μαρία Χρησταντώνη του Μιχαήλ, Μεταλειολόγο Μηχανικό εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. (Α.Δ.Τ. Χ ) ως μέλος Με αναπληρωματικά μέλη τους: α) Μαρία Γκίνη του Θεοδώρου ΠΕ Τοπογράφων Μηχα νικών MSc Υδρολολογίας με Α βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ν ) αποκλειστικά ως αναπληρωτή Προέδρου β) Χριστίνα Ανδρικοπούλου του Ευσταθίου ΠΕ Βιολό γων με Α βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ι ) ως μέλος γ) Σπύρο Τασόγλου του Αγαθάγγελου, ΠΕ Γεωλόγων με Σ.Α.Χ. και Β βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΒ ) ως μέλος. δ) Χρήστο Καστρινέλλη του Χρυσοστόμου, ΠΕ Χημι κών Μηχανικών με Σ.Α.Χ. στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ν ) ως μέλος ε) Νίκο Μελά του Κωνσταντίνου Τοπογράφο Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. (Α.Δ.Τ. Ξ ), ως μέλος. που αναπληρούν κατά τη σειρά που διορίζονται οποια δήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσι άζουν ή κωλύονται (εκτός από τον εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. ο αναπληρωτής του οποίου είναι καθορισμένος) Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελέσει η Χρι στίνα Κωτσάκη του Κων/νου ΔΕ Διοικητικών Λογι στικών στην Ε.Γ.Υ. με Α βαθμό και (Α.Δ.Τ. Ν047314) με αναπληρωτή τον Χρήστο Δημόπουλο του Γεωργίου ΔΕ Διοικητικών Λογιστικών στην Ε.Γ.Υ. με Α βαθμό και (Α.Δ.Τ. Ξ ). 2. Η Επιτροπή θα συνέλθει, με μέριμνα του Προέδρου της στα γραφεία της Ε.Γ.Υ. στον 10 ο όροφο της οδού Ιατρίδου 2 και Κηφισσίας 124 στους Αμπελόκηπους, στην Αθήνα, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να παραλάβει τους φακέλους συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Προκήρυξης και να διεξάγει τη διαδικασία του διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης. 3. Στα μέλη της Επιτροπής και στην γραμματέα δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση σύμφωνα με το Νόμο 3833/2010, άρθρο 7, παράγρ. 1, «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέ τρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», με εξαίρεση τους ιδιώτες μέλη της επιτροπής, στους οποίους καθορίζεται αποζημίωση ίση με 40 ευρώ/συνε δρίαση και μέχρι σαράντα (40) συνεδριάσεις ετησίως. Η αμοιβή αυτή θα βαρύνει το έργο «Κατάρτιση Σχεδί ων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007» της ΣΑΕ 075/8. Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011 Με εντολή Υπουργού Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (4) Αριθμ. Φ70511/18372/1005 Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ETAM Πλατεί ας Αττικής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «Περί αντικαταστά σεως και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξε ων της διεπούσης το ΙΚΑ Νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α 189). β) του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 1), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ γων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδι ότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Φ.Ε.Κ. Α 272). γ) του άρθρου 20 του ν. 1539/1985 «Ένταξη επαναπα τριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 64). δ) του άρθρου 7 του ν.δ/τος 3710/1957 «Περί τροποποι ήσεως της περί διοικήσεως και ελέγχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. Α 100), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά ξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 45). στ) των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 131). ζ) του Π.δ/τος 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α 145). 2. Την αριθμ. οικ.3187/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας Πρό νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Θητεία Επιτροπών Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Γεν. Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Φ.Ε.Κ. Β 681) 3. Την αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. Β 2234). 4. Την αριθμ. 2/19591/0022/ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω νικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α.» (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 192). 5. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών της Τ.Δ.Ε. του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Πλατείας Ατ τικής στις 17/06/ Τις προτάσεις που μας έχουν υποβληθεί, αποφα σίζουμε: 1. Διορίζουμε στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Πλατείας Αττι κής τα παρακάτω πρόσωπα:

4 1768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) α) Ως Πρόεδρο τη Διαμάντα Βογιάκη του Εμμανουήλ υπάλληλο με Α βαθμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με Α.Δ.Τ. Σ , με αναπλη ρώτρια τη Φωτεινή Κουσουλού του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. AB , ομοίως. β) Τη Σωτηρία Παπαϊωάννου του Παναγιώτη υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως τακτικό μέλος με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Γιωτάκου του Ανδρέα με Α.Δ.Τ. Π , ομοίως. γ) Το Θεμιστοκλή Αμπλά του Παναγιώτη, εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, ως τακτικό μέλος με Α.Δ.Τ. ΑΗ , με αναπληρωτή του το Διομήδη Καρακωνσταντή του Αναστασίου με Α.Δ.Τ. AB , ομοίως. δ) Την Όλγα Σουλιμέτση Αβεροπούλου του Ανδρέα, εκπρόσωπο των εργοδοτών, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. Κ , με αναπληρωτή το Μανώλη Κακαυλά του Παύ λου με Α.Δ.Τ. Χ , ομοίως. 2. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Κωνσταντί να Πουλοπούλου του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , υπάλληλο του Υποκαταστήματος με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Μπούρα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. Π , ομοίως. Η θητεία των διοριζομένων θα είναι για τρία (3) χρό νια. Αθήνα, 12 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (5) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθμ. 2063/11 Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μετανάστευσης, Ν. Ηλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3386/05. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 232/ ) «Οργανι σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου». 3. Τις διατάξεις το άρθρου 13 του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». 4. Την αριθ /2926/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου». 5. Το αριθ. 9100/00 99 ξβ/ έγγραφο της Αστυ νομικής Διεύθυνσης Ηλείας, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε πενταμελή Επιτροπή Μετανάστευσης, για το Νομό Ηλείας, αποτελούμενη από τους: Θεοδόσιο Μαρκόπουλο του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΙ220633, TE Δ/κού Λογιστικού με βαθμό Α, Προϊστά μενο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Νομού Ηλείας, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ζάνο του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΙ219544, ΠΕ Δ/κού Οικονομικού με βαθμό Β, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος. Ελένη Κωνσταντινοπούλου του Αριστομένη, με ΑΔΤ ΑΗ716820, ΠΕ Δ/κού Οικονομικού με βαθμό Β, υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Νομού Ηλείας ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Βαρβάρα Ζωγόγιαννη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΕ240128, ΠΕ Δ/κού Οικονο μικού με βαθμό Β, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος. Διαμάντω Αγγελοπούλου του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΖ215930, TE Δ/κού Λογιστικού με βαθμό Γ, υπάλλη λο του Τμήματος Αδειών Νομού Ηλείας ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Χριστοδουλόπουλο του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΒ389065, ΔΕ Δ/κών Γραμματέων με βαθμό Α, υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης Νομού Ηλείας. Ελένη Τομπουλίδου του Ιωάννου, με ΑΔΤ ΑΒ790954, ΠΕ Δ/κού Οικονομικού με βαθμό Β, υπάλληλο του Τμή ματος Αδειών Νομού Ηλείας ως μέλος, με αναπληρώ τρια την Διαμάντω Αγγελοπούλου του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΖ215930, TE Δ/κού Λογιστικού με βαθμό Γ, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος. Χαράλαμπο Πατσούρη του Ηλία, με αριθμό μητρώου , υπαστυνόμο Α, της Υποδ/νσης Ασφαλείας Πύρ γου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Μπακάλη του Γεωργίου, με αριθμό μητρώου , Αστυνομικό Υποδιευθυντή του επιτελείου της Αστυνο μικής Δ/νσης Ηλείας. Εισηγητής της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Νομού Ηλείας, Γεώργιος Ζάνος του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΙ219544, ΠΕ Δ/κού Οι κονομικού με βαθμό Β, με αναπληρώτρια την υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, Ελένη Τομπουλίδου του Ιωάννου, με ΑΔΤ ΑΒ790954, ΠΕ Δ/κού Οικονομικού με βαθμό Β. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Νομού Ηλείας Ξακουστή Λα δέα του Χρήστου, με ΑΔΤ Π877309, TE Δ/κού Λογιστικού με βαθμό Γ, με αναπληρώτρια την υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, Διαμάντω Αγγελοπούλου του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΖ215930, TE Δ/κού Λογιστικού με βαθμό Γ. Έργο της Επιτροπής Μετανάστευσης είναι η διατύ πωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η επιτροπή, για να διαμορφώσει τη γνώμη της, λαμβάνει υπόψη τα προβλε πόμενα από τις επί μέρους διατάξεις του νόμου αυτού στοιχεία και την εν γένει προσωπικότητα του υπηκόου τρίτης χώρας. 2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Πύργος, 20 Ιουνίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1769 Αριθμ Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μετανάστευσης Ν. Κεφαλληνίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3386/05. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 232/ ) Οργανι σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». 4. Την αριθμ /2926/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 5. Το αριθμ. 9100/2998 ιδ/ έγγραφο της Αστυνομικής Δ/νσης Κεφαλληνίας, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε πενταμελή Επιτροπή Μετανάστευσης, για το Νομό Κεφαλληνίας, αποτελούμενη από τους: Ελένη Μαύρου του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. ΑΑ400896), Προ ϊσταμένη του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κεφαλ ληνίας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την Στάμω Αναλυτή του Γερασίμου, (Α.Δ.Τ. Ρ356162), υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κεφαλληνίας. Αικατερίνη Χαρτουλιάρη του Διονυσίου Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Ρ491601), Προϊσταμένη του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Κεφαλληνίας με αναπληρώτριά της την Σοφία Πανταζή του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Σ663352), υπάλληλο του Τμήματος Αστικής Κατά στασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Κεφαλληνίας Σοφία Πανταζή του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Σ663352), υπάλ ληλο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινω νικής Ένταξης Ν. Κεφαλληνίας με αναπληρώτριά της την Ρεγγίνα Κοψαχείλη του Σταύρου (Α.Δ.Τ. Ν531922), υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κεφαλληνίας. Ροδαμάνθη Ζεππάτου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Ν532016), υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κεφαλλη νίας με αναπληρώτριά της την Αναστασία Κλάδη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), υπάλληλο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Ν. Κεφαλληνίας. Τζωρτζάτο Γεράσιμο του Παναγή, Αστυνόμο Β (Α.Δ.Τ. ΕΛ.ΑΣ ) Διοικητή του Τμήματος Ασφα λείας Αργοστολίου, με αναπληρωτή τον Σάμι Γεώργιο Ισαουί του Χαμντή (Α.Δ.Τ. ΕΛ.ΑΣ ) Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κεφαλληνίας Δήμητρα Μαρκάτου του Παναγή (Α.Δ.Τ. Π ), με αναπληρώ τριά της την Βαρβάρα Θεοδωράτου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΕ781271), Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμμα τειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Ν. Κε φαλληνίας. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Τμήματος Μαρία Δαναλάτου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΒ417336), υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικού Οικο νομικού Ν. Κεφαλληνίας με αναπληρώτρια την Βαρβάρα Θεοδωράτου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΕ781271), Προϊ σταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Ν. Κεφαλληνίας Έργο της Επιτροπής της Μετανάστευσης είναι η δια τύπωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδει ας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η Επιτροπή, για να διαμορφώσει τη γνώμη της, λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα από τις επί μέρους διατάξεις του νόμου αυτού στοιχεία και την εν γένει προσωπικότητα του υπηκόου τρίτης χώρας. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Αργοστόλι, 29 Ιουλίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Με την αριθμ. πρωτ /60/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 99 του Α.Ν. 2039/1939 «περί κληροδοτημάτων», με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Π.Δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232 Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», με την υπ αριθμ. ΓΓ 15650/1253/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ λάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ. Β /480/2011), περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής για θέματα Εθνικών Κληροδο τημάτων, στο Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργί ας, και κατόπιν της υπ αριθμ. 8/ γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, εγκρίνεται ο διορισμός των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλί ου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας όπως αναφέρεται στην υπ αριθμ. πρωτ. 35/ απόφαση της Ι. Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας που είναι: Πρόεδρος Ιερεύς Οδυσσέας Χ. Κυρόσιμος του Χρή στου με Α.Δ.Τ. Σ Μέλη Κωνσταντίνος Φραγκούλης του Θεοδώρου με Α.Δ.Τ. ΑΕ Γεώργιος Κατσικαρέλης του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. Ι Αθανάσιος Κρίτσος του Παναγιώτου με Α.Δ.Τ. ΑΒ Δημήτριος Λιάπης του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. Μ ως μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληρο δοτήματος «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ». Με την αριθμ. πρωτ /2172/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 99 του Α.Ν. 2039/1939 «περί κληροδοτημάτων», με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης», του Π.Δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232 Α)

6 1770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», με την υπ αριθμ. ΓΓ 15650/1253/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 480/2011), περί μεταβίβασης δικαιώμα τος υπογραφής για θέματα Εθνικών Κληροδοτημάτων, στο Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, και κα τόπιν του υπ αριθμ. 3/ πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων εγκρίνεται ο διορισμός του Ιωάννη Μπουλέ του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , Δημάρχου Ναυπακτίας ως μέλους του Δ.Σ. του ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ» σε αντικατάστα ση του απερχόμενου Δημάρχου Ναυπάκτου Αθανασί ου Παπαθανάση. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7804/ απόφασης περί Διορισμού Προέδρου, Μελών και Γραμματέων στις Τ.Δ.Ε. των υποκαταστημάτων ΙΚΑ Νομού Λα σιθίου. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 7 του ν.δ/τος 3710/1957 «Περί διοικήσε ως και ελέγχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας κλπ.» (ΦΕΚ Α 100) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β. του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διέπουσας το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ Α 189), γ) Την αρ. 3187/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Θητεία Επιτροπών Ασφαλιστι κών Οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφα λίσεων Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β 681) δ) των άρθρων 13, 14, 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α 45), ε) των άρθρων 5 και 7 του ν. 2690/2006 «Εθνικό Τυ πογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές δια τάξεις» (ΦΕΚ Α 131), 2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 283/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 149/2010 (ΦΕΚ 242/ τ. Α ) «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης», 4. Την 2704/ (ΦΕΚ 135/ τ. Β ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, 5. την υπ αρ. 7804/ απόφαση του Αντιπερι φερειάρχη Λασιθίου περί διορισμού Προέδρου, Μελών και Γραμματέων στις Τ.Δ.Ε. των υποκαταστημάτων ΙΚΑ Νομού Λασιθίου (ΦΕΚ 171/ τ. Υ.Ο.ΔΔ) 6.Το υπ αριθμ. 6058/ του Τ.Υ. ΙΚΑ Αγ. Νικολάου, αποφασίζουμε: την αντικατάσταση στο Τ.Δ.Ε. Ι.Κ.Α. Αγίου Νικολάου: α. του Γραμματέα Χριστοδουλάκη Παύλου του Εμμα νουήλ με την Χουρδάκη Μαρία του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Γραμματέων με βαθμό Γ και ΑΔΤ Ρ και β. του Αναπληρωτή Γραμματέα Γενειατάκη Γιώργου με την Κρασανάκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ Δι οικητικών Γραμματέων με βαθμό Α και ΑΔΤ Λ981197, αμφότεροι υπάλληλοι του Τ.Υ. Ι.Κ.Α. Αγίου Νικολάου. Ως προς τα λοιπά, ισχύει η υπ αριθμ. 7804/ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, 5 Αυγούστου 2011 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. οικ Ανασυγκρότηση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. του νομού Αργολίδας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 131/2010 (Φ.Ε.Κ. 224/ τ.α ) «Οργανι σμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 825/1978 (Φ.Ε.Κ. 189/1978 τ.α ) «Περί αντικαταστάσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2676/1999 (Φ.Ε.Κ. 1/1999 τ.α ) «Οργάνωση και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατά ξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2747/1999 (Φ.Ε.Κ. 226/1999 τ.α ) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προ σωπικού ΕΡΤ και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/2006 τ.α ) «Καταχώρηση της δημοσιευτέας ύλης στα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως». 7. Την αριθμ. 2/19591/0022/ κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ». 8. Τις εισηγήσεις προτάσεις των εμπλεκομένων φο ρέων. 9. Τα στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1771 Συγκροτούμε τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. του νομού Αργολίδας όπως παρακάτω: Α. ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι.Κ.Α. ΑΡΓΟΥΣ 1. Λιακόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου με ΑΔΤ Π838233, Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Αργολίδας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Αναστασίου Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΑ769399, αποσπασμένη υπάλληλο της ίδιας υπηρε σίας. 2. Πέτσικου Βασιλική του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΒ797104, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Αργο λίδας, ως μέλος, αναπληρούμενη από τον Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΒ784253, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Κορίνθου. 3. Κολεβέντη Φώτιο του Διαμαντή με ΑΔΤ ΑΖ234471, Πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Άργους, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, αναπληρούμενο από τον Νταγιάκα Ιωάννη του Βασιλείου με ΑΔΤ ΑΙ Κονοπισόπουλο Μιλτιάδη του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΒ797664, Περιφερειακό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αργολίδας, ως εκπρόσωπο των εργοδο τών, αναπληρούμενο από τον Κασιδάκη Δημήτριο του Πέτρου με ΑΔΤ ΑΒ Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Καβουκτζή Κυριακή του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Λ υπάλληλο του τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ Άργους, αναπλη ρούμενη από τον Δωρή Νικόλαο του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΖ υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. Β. ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι.Κ.Α. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 1. Λιακόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου με ΑΔΤ Π838233, Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Αργολίδας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Αναστασίου Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΑ769399, αποσπασμένη υπάλληλο της ίδιας υπηρε σίας. 2. Πέτσικου Βασιλική του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΒ797104, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Αρ γολίδας, ως μέλος, αναπληρούμενη από τον Σιώλη Βα σίλειο του Σταύρου με ΑΔΤ Η572022, Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Πελοποννήσου. 3. Δήμιζα Κωνσταντίνο του Ιωάννη με ΑΔΤ Μ505901, Αντιπρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ναυ πλίου, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, αναπληρού μενο από την Μπίμπα Μαρκέλλα του Αριστείδη με ΑΔΤ Μ Γαλανόπουλο Ελισσαίο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΒ405907, ως εκπρόσωπο των εργοδοτών, αναπλη ρούμενο από τον Αρσάνογλου Γεώργιο του Λεωνίδα με ΑΔΤ ΑΒ Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Γκιώνη Δή μητρα του Ανδριανού με ΑΔΤ Ι υπάλληλο του τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ Κρανιδίου, αναπληρού μενη από τον Πέππα Δημήτριο του Σωτηρίου με ΑΔΤ ΑΗ υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. Γ. ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι.Κ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1. Λιακόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου με ΑΔΤ Π838233, Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Αρ γολίδας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Αναστα σίου Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΑ769399, αποσπασμένη υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 2. Σιώλη Βασίλειο του Σταύρου με ΑΔΤ Η572022, Διευ θυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθε ώρησης Πελοποννήσου, ως μέλος, αναπληρούμενος από την Πέτσικου Βασιλική του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΒ797104, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Αρ γολίδας. 3. Χρόνη Νικόλαο του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΖ734054, Γενικό Γραμματέα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ναυπλίου, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, αναπλη ρούμενο από την Γεωργακοπούλου Ευαγγελία του Αθα νασίου με ΑΔΤ ΑΙ Κρεμύδα Θεόδωρο του Δημητρίου με ΑΔΤ Μ457622, ως εκπρόσωπο των εργοδοτών, αναπληρούμενο από τον Μακρή Παναγιώτη του Ευαγγέλου με ΑΔΤ ΑΕ Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Εξίκη Ελένη του Αθανασίου με ΑΔΤ ΑΗ υπάλληλο του τοπι κού υποκαταστήματος ΙΚΑ Ναυπλίου, αναπληρούμενη από την Θάνου Σοφία του Γεωργίου με ΑΔΤ Σ υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται ύστερα από πρό σκληση του Προέδρου της Επιτροπής και οι αρμοδιότη τες και τα θέματα λειτουργίας τους θα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν τα τακτικά που κωλύονται, απουσιάζουν ή λείπουν. Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι τριετής και λήγει στις 2 Αυγούστου Ναύπλιο, 3 Αυγούστου 2011 Ο Περιφερειάρχης κ.α.α. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην αριθμ. Φ.2955/ απόφαση του Αντιπεριφε ρειάρχη, με θέμα: «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Επιτρο πής Σταυλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανί ας», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 217/ / Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: από το εσφαλμένο: «Ερυτανίας» στο ορθό: «Ευρυτανίας» από το εσφαλμένο: «Γ...., με αναπληρωτή τον Βο νόρτα Παναγιώτη του Φωτίου, ΑΔΤ: ΑΒ , κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, με βαθμό Δ.» στο ορθό: «Γ...., με αναπληρωτή τον Βονόρτα Παναγι ώτη του Φωτίου, ΑΔΤ: ΑΒ , κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, με βαθμό Γ.». (Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

8 1772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 83 1 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός..................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 131 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 286 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 216 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 262 2 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364 4 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 για τον Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 828 24 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 440 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 34 2 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 102 8 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1984 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την επεξερ γασία σχεδίου νόμου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3531 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομο γενών από χώρες της τέως Σοβιετικής

Διαβάστε περισσότερα