Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή."

Transcript

1 Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

2 2 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Φεζηηβάι... γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα ζηελ πξάμε, λα δεκηνπξγήζνπκε, λα δηαζθεδάζνπκε κε ηνλ δηθό καο ηξόπν, λα γλωξηζηνύκε, λα γειάζνπκε, λα ζπγθηλεζνύκε...ζηελ πιαηεία εθεί όπνπ καο έβγαδαλ βόιηα νη γνλείο καο, παίδακε κε ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο, ηξώγακε παγωηό κεηά ην ζρνιείν, ραιαξώλνπκε θάηω από ηνλ αλνημηάηηθν ήιην. εθεί όπνπ βξεζήθακε ζε ππαίζξηα πξνβνιή ηαηλίαο έλα θαινθαηξηλό βξάδπ, όπνπ αλαπάληερα αθνύζακε ή παίμακε κνπζηθή, όπνπ πήξακε θαη δώζακε θπιιάδηα, όπνπ γλωξίζακε θόζκν θαη ζπκκεηείρακε ζε απζόξκεηεο ζπδεηήζεηο. εθεί όπνπ ζηήζακε θεζηηβάι θαη εθδειώζεηο. εθεί όπνπ ζπκόκαζηε όηη πέξα από ηα ηζηκεληέληα ηείρε απηήο ηεο πόιεο ππάξρεη ε θύζε θαη ν θαζαξόο αέξαο. Καη όπνπ αλαθαιύπηνπκε όηη ν θόζκνο καο δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηνπ ζπηηηνύ καο, ηεο ζρνιήο, ηεο δνπιεηάο θαη ζην ηξαπεδάθη ηεο θαθεηέξηαο, όπνπ γλωξίδνπκε ηνπο αλζξώπνπο ηεο γεηηνληάο καο θαη ζπλαληώληαη ε θνηλωληθόηεηα κε ηελ αιιειεγγύε, ηελ ειεύζεξε θαη απζόξκεηε έθθξαζε. Η πιαηεία ωο ειεύζεξνο ρώξνο είλαη ε ειπίδα όηη κπνξνύκε λα επηβηώζνπκε ωο θνηλωληθά όληα. Δίλεη ρώξν θαη θωλή ζε όινπο. Πνδειάηεο, -ηζζεο Πάηξαο Μάηνο 2009 To ένησπο ασηό είναι μια ζσλλογική έκδοζη ποσ δημιοσργήθηκε με αθορμή ηο ποδηλαηικό θεζηιβάλ «3 μέρες-2 ρόδες». Για επικοινωνια : podilatespatra.blogspot.com,

3 3 Περιβάλλον Υγεία ηο ασηοκίνηηο μέζα ζηην πόλη θαηαλαιώλεη τώρο γηα ηελ θίλεζε θαη ηε ζηάζκεσζή ηοσ, ζσκβάιιοληας ζηελ αηζζεηηθή σποβάζκηζε ηφλ πόιεφλ θηλείηαη κε θαύζηκα επηβαρύλεη ηελ αηκόζθαηρα κε ρύποσς ποσ προθαιούλ ζοβαρές βιάβες ζηολ αλζρώπηλο οργαληζκό (π.τ. θαρδηοαλαπλεσζηηθά λοζήκαηα) προθαιεί ετορρύπαλζε ποσ εσζύλεηαη γηα ζοβαρές αζζέλεηες (π.τ. υστηθές δηαηαρατές) ηο ποδήλαηο μέζα ζηην πόλη απαηηεί ειάτηζηο τώρο γηα ηελ θίλεζε θαη ηε ζηάζκεσζή ηοσ. Οη ποδειαηόδροκοη κε ηο τρώκα ηοσς αλαβαζκίδοσλ αηζζεηηθά ηο αζηηθό περηβάιιολ θηλείηαη κε αλζρώπηλε ελέργεηα είλαη ηο πιέολ θηιηθό προς ηο περηβάιιολ κέζο κεηαθίλεζες είλαη αζόρσβο Οικονομία τρόνοσ & τρήμαηος ηης ώρες αητκής θηλείηαη κε ποιύ τακειή ηατύηεηα έτεη συειό θόζηος απόθηεζες θαη ζσληήρεζες Κοινωνικόηηηα ε κεηαθίλεζε είλαη αηοκηθή - κολατηθή είλαη εσέιηθηο θαη γρήγορο κέζο κεηαθίλεζες όιες ηης ώρες είλαη ηο πιέολ οηθολοκηθό κέζο κεηαθίλεζες ε κεηαθίλεζε είλαη αλαυστή & άζθεζε Σσμβοσλές για αέναη ποδηλαζία Τύποι ποδηλάηων και οι τρήζεις ηοσς Οη βαζηθνί ηύπνη πνδειάησλ είλαη ηέζζεξηο, ν θαζέλαο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε ηελ ρξήζε: Τν πνδήιαην πόιεο (city bike) πξνζθέξεη άλεηε νδήγεζε, ζε μεθνύξαζηε ζηάζε θαη κεγάιε επζηάζεηα. Τν πνδήιαην δξόκνπ έρεη κία αεξνδπλακηθή ζηάζε πνπ πξνζβιέπεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληίζηαζεο από ηνλ αέξα. Η ζέζε απηή όκσο θαηαπνλεί αζύκκεηξα ηελ όζθπ (κέζε) θαη ηνλ απρέλα ηνπ πνδειάηε. Τν πνδήιαην βνπλνύ έρεη ζηάζε πνπ πξνζθέξεη ηζνξξνπία θαη επαξθή έιεγρν γηα γξήγνξνπο ειηγκνύο. Ωζηόζν, ε ζηάζε θαη ην είδνο ηεο νδνύ θαηαπνλνύλ πνιύ ηνπο θαξπνύο θαη ηελ πιάηε. Τα ηειεπηαία ρξόληα θπθινθνξνύλ θάπνηα πβξηδηθά πνδήιαηα (fitness) πνπ ν ζθειεηόο ηνπο έρεη ζηνηρεία από ηα πνδήιαηα πόιεο, δξόκνπ θαη βνπλνύ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα θαζεκεξηλή άζθεζε. Αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε είλαη νξζόηεξν λα δηαιέμνπκε ηνλ θαηάιιειν ηύπν πνδειάηνπ, ώζηε λα κελ θαηαπνλνύκε ην ζώκα καο δίρσο αηηία. Έλα άιιν θξηηήξην είλαη ε ζσκαηηθή καο δηάπιαζε. Σηελ αγνξά θπθινθνξνύλ θάπνηα βαζηθά «λνύκεξα» - κεγέζε πιαηζίσλ πνδειάηνπ (ζθειεηόο) κε ξπζκηδόκελα, ηηκόλη θαη ζέια, ώζηε λα ηαηξηάμνπλ απόιπηα ζην ζώκα καο.

4 4 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Ορθή θέζη ποδηλαζίας Η ζέζε πνδειαζίαο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ηε θαηαπόλεζε ηνπ ζώκαηνο, λα ην θνπξάδεη θαη λα ην γπκλάδεη νκνηόκνξθα θαη παξάιιεια λα θάλεη ηνλ πνδειάηε λα λνηώζεη άλεηα. Η ζέια ξπζκίδεηαη ζε νξηδόληηα ζέζε. Γηα λα ξπζκίζνπκε ην ύςνο ηεο ζηεθόκαζηε δίπια ζην πνδήιαην θαη ε ζέια πξέπεη λα εθάπηεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ θαβάινπ καο. Έλαο άιινο ηξόπνο ξύζκηζεο είλαη κε βάζε ηελ θίλεζε ηνπ πνδηνύ, όηαλ είκαζηε πάλσ ζηε ζέια θαη ν βξαρίνλαο ησλ πεηαιηώλ ζε νξηδόληηα ζέζε, ε λνεηή γξακκή πνπ ζπλδέεη ην γόλαηό καο κε ην πεηάιη ζα πξέπεη λα είλαη θάζεηε ζηνλ άμνλα ηνπ πεηαιηνύ. Γεληθά ζηεξηδόκαζηε ζηα νζηά ηεο ιεθάλεο, ώζηε λα κεηώλεηαη ε πίεζε ζηηο αξηεξίεο θαη ηα λεύξα ησλ γελεηηθώλ νξγάλσλ θαη ησλ θάησ άθξσλ. Πνιιέο θνξέο ξπζκίδνπκε ηελ ζέια καο ρακειά γηαηί απηό καο θάλεη λα αηζζαλόκαζηε κεγαιύηεξε ηζνξξνπία θαη αζθάιεηα. Απηή ε ζηάζε αλαγθάδεη ηα γόλαηα λα ζεθώλνληαη ςειά κε απνηέιεζκα λα θαηαπνλνύληαη (αηηία γηα πόλνπο ζηα γόλαηα). Θα πξέπεη ζηγά ζηγά ζπλεζίδνληαο ην πνδήιαην θαη ηελ αίζζεζή ηνπ, λα ζεθώλνπκε ηελ ζέια κέρξη λα θηάζνπκε ζην ζσζηό ύςνο. Τα πέικαηα πηέδνπλ ηα πεηάιηα κε ην κπξνζηηλό ζηήξηγκα θαη όρη κε ηελ θακάξα ή εμ νινθιήξνπ κε ηα δάρηπια. Με απηό ηνλ ηξόπν γπκλάδεηαη θαηαπνλείηαη πην νκνηόκνξθα ην κπτθό ζύζηεκα πνπ ειέγρεη ην πέικα. Επίζεο ηα πόδηα δηαγξάθνπλ ηξνρηά παξάιιειε κε ηνλ ζθειεηό θαη δελ πηέδνπκε πιαγίσο ηα πεηάιηα. Τέινο, ην ηηκόλη ίζσο επηδέρεηαη θάπνηεο κηθξνξπζκίζεηο νη νπνίεο ζα καο παξέρνπλ κηα πην άλεηε ζηάζε νδήγεζεο ρσξίο π.ρ. λα ηελησλόκαζηε γηα λα ην θηάζνπκε. Όζνλ αθνξά ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπκε ηελ αίζζεζε όηη βξίζθεηαη ζηελ ζέιια θαη όρη ζηα ρέξηα. Πνηέ δελ ζηεξηδόκαζηε ζηα ρέξηα καο, αθνύ ε ζηάζε απηή θαηαπνλεί ηνπο θαξπνύο (δεκηνπξγεί πόλνπο ζηα ρέξηα ή ζηνπο θαξπνύο) θαη ην βάξνο ζην ηηκόλη κεηώλεη ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ πνδειάηνπ θαηά ηνπο γξήγνξνπο ειηγκνύο. Τα ρέξηα καο είλαη θπξίσο ραιαξά θαη δελ ζθίγγνπκε ζπλέρεηα ην ηηκόλη, όζν αλαζθάιεηα θ αλ αηζζαλόκαζηε, ώζηε λα κελ ππεξιεηηνπξγνύλ νη κύεο ηνπ πήρε, πξάγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκνύο. Διαδρομές Όηαλ μεθηλάκε κία κεγάιε (είλαη ζρεηηθό ζηνλ θαζέλα) δηαδξνκή ή δηαδξνκή κε πνιιέο αλεθόξεο ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζνπκε θαλόλεο όπσο απηνί ηεο «γπκλαζηηθήο», δειαδή δέζηακα θαη απνζεξαπεία. Γεληθά μεθηλάκε ραιαξά θαη δελ δνξίδνπκε πνιύ ηνπο κύεο καο κε απόηνκε εθαξκνγή δύλακεο ζ απηνύο. Σηγά ζηγά ν ξπζκόο καο ζα απμάλεηαη θαη ζα θηάζεη ζην πξνζσπηθό καο επίπεδν. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηνύκε ην ζύζηεκα ηαρπηήησλ, ώζηε λα ξπζκίζνπκε ηε δύλακε πνπ εθαξκόδνπκε ζηα πεηάιηα θαη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλνύκε ηα πόδηα καο (ππεξβνιηθά ζθιεξή ηαρύηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη πόλνπο ζηα πόδηα). Σε πεξίπησζε πνπ δηαλύνπκε κεγάιεο απνζηάζεηο ζε πνιύσξεο πνξείεο πξέπεη λα πξνβιέςνπκε δηαιείκκαηα γηα γεύκαηα θαη ηελ ηξνθνδόηεζε ηνπ νξγαληζκνύ καο κε λεξό. Τν λεξό είλαη ην πνιύ ζεκαληηθό θαη βνεζά λα πίλνπκε ζπλερώο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνδειαζίαο, αθόκα θαη αλ δελ έρνπκε αηζζαλζεί δίςα. Η έθζεζή καο ζηνλ ήιην, ε εθίδξσζε θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα θπθινθνξνύλ ζην ζώκα καο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο απαηηνύλ κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ. Αλ δελ δηαζέηνπκε αζθό πιάηεο (camelback), πξνηείλνληαη ηα ζπλεζηζκέλα παγνπξάθηα πνδειάηνπ, πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε ζέζε κε εύθνιε πξόζβαζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνδειαζίαο. Δηαιείκκαηα θάλνπκε θάζε κία ή κηάκηζε ώξα αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο καο. Η δηάξθεηα ηνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 10 ιεπηά γηαηί ν νξγαληζκόο καο ράλεη ηνλ ξπζκό ηνπ επεηδή ραιαξώλεη. Κάζε ηξεηο κε ηέζζεξηο ώξεο θαιό ζα ήηαλ έλα δηάιεηκκα κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο, πεξίπνπ 20 ιεπηά κε κηζή ώξα, γηα θάπνην κηθξό θαη ζξεπηηθό γεύκα.

5 5 Τρόμος ζηο δρόμο με ηις λακκούβες Θα πάξσ έλα ηξαθηέξ θαη ζα θπθινθνξώ αεξάηε ζηνπο δξόκνπο ηεο Πάηξαο. Μνπ θαίλεηαη όηη είλαη ην πην in όρεκα γηα ην Πηάζε κπινθ θαη ζεκείσλε ηα γηαηί θαη ηα δηόηη Πρώηον, έρεη ηελ ηδαληθή ηαρύηεηα γηα λα θπθινθνξώ ζην θέληξν ηεο πόιεο. Δεύηερον έρεη ηα ηδαληθά δαληνιάζηνηρα, γηα λα ηζνπιάσ κε αζθάιεηα ζε απιαθσκέλνπο δξόκνπο. Τρίηον όηαλ ζα δηπινπαξθάξσ, γηα λα πεηαρηώ κέρξη ην πεξίπηεξν, λα πάξσ ηζηγαξάθηα θαη ζνθνθξέηα, θαλείο δε ζα κνπ θνξλάξεη αθνύ όινη ζα λνκίδνπλ όηη θάλνπλ θαηάιεςε ζηνπο δξόκνπο νη αγξόηεο. Τέηαρηον θαλέλα απηνθίλεην δε ζα κνπ «θνιιάεη», νύηε ζα επηρεηξεί παξαθηλδπλεπκέλα πξνζπεξάζκαηα. Γειαδή ζα κε ιακβάλεη πνιύ ζνβαξά ππόςε. Αιιά, κήπσο πξηλ πξνβώ ζηελ παξαπάλσ εμηξεκηζηηθή ελέξγεηα, λα μαλαδνθίκαδα λα βγσ ζηνπο δξόκνπο κε ην πνδειαηάθη κνπ; Πξηλ θαλά ρξόλν ίζσο λα κε ην ζθεθηόκνπλ ηόζν. κσο έλαο ρξόλνο είλαη έλαο ρξόλνο θαη από ηόηε έρεη θπιήζεη πνιύ λεξό ζη απιάθη θαη ηη απιάθη, απιάθηα λα δνπλ ηα κάηηα ζνπ. Γηόηη αθνύ ηξππήζεθε θαηά κήθνο ε άζθαιηνο, ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνπλ θαιώδηα δηαδηθηπαθά, κεηά, ηα αλνηγκέλα ραληάθηα θαιύθζεθαλ κε απίζηεπηα εγθιεκαηηθή πξνρεηξόηεηα. Απνηέιεζκα, είηε ε δεκηνπξγία καθξηώλ ζηελώλ απιαθηώλ (ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην παζάιεηκκα κε ην ηζηκέλην έρεη «θαζίζεη»), είηε ππεξπςσκέλσλ ηζηκεληέλησλ γξακκώλ (ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ηζηκέλην έπεζε άθζνλν). Σα ελ ιόγσ απιάθηα ή πςώκαηα βξίζθνληαη ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ, αθξηβώο πάλσ ζηελ πνξεία πνπ θηλείηαη έλα πνδήιαην ή έλα άιιν ρακειήο ηαρύηεηαο δίθπθιν, αλ δε ζέιεη λα παξαζπξζεί από ηα ηαρύηεξα θηλνύκελα ηξνρνθόξα. Ίζσο λα κελ είλαη ιίγνη νη πνδειάηεο, πνπ πξνζπαζώληαο λα απνθύγνπλ ην θαθό νδόζηξσκα, θόληεςαλ λα ζθνησζνύλ από δηεξρόκελν απηνθίλεην ή αζηηθό ιεσθνξείν. ινη νη δξόκνη έρνπλ ηα ίδηα ράιηα, κε απνηέιεζκα λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ πνδειαηώλ ή αθόκε θαη άιισλ δηθπθιηζηώλ. Παξόια απηά θαλέλαο ππεύζπλνο δελ αζρνιείηαη κε ηε ζνβαξή επηζθεπή ησλ δξόκσλ, πξνθαλώο επεηδή δε δηαζέηεη πνδήιαην ηαλ έπαζα δεκηά ζην γόλαην, εμαηηίαο ηνπ βνκβαξδηζκέλνπ νδνζηξώκαηνο ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Νόξκαλ + ζσλνο Ακαιίαο, ιίγν πην θεη απ όπνπ νη γξακκέο ηνπ ηξέλνπ δηαζρίδνπλ ην δξόκν (θαη δελ είκαη ε κόλε), αλαγθάζηεθα μαλακεηξήζσ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. ηαλ κεηά ηελ εγρείξεζε, αλαγθάζηεθα λα πεξπαηήζσ κε παηεξίηζεο ζε απαξάδεθηα πεδνδξόκηα, επίζεο μαλακέηξεζα ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Καη ην κέγεζνο είλαη κεγάιν Πεξίπνπ όζν ηνπ ηξαθηέξ πνπ ζα θαβαιήζσ. Καη ηόηε ην πξόβιεκα ζα είλαη όιν δηθό ζαο. smerna

6 6 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας

7 7 ΟΦΙ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ Άιζνο Αγίνπ Αιεμίνπ! Όαζε ζην ηζηκέλην ηεο Πάηξαο ή θαη επθεκηζκό πάξθν κε άκεζα ζρέδηα ηζηκεληνπνίεζεο από ηνπο ηνπηθνύο θνξείο; Δπζηπρώο ε δεύηεξε άπνςε είλαη πην ελδεηθηηθή ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηνπ αιινηηλνύ πάξθνπ πνπ εδώ θαη ρξόληα ε εγθαηάιεηςε ηνπ ην έρεη κεηαηξέςεη ζε parking. Χώξνο 20 ζηξεκκάησλ πνπ αξρηθά άλεθε ζε ηδηώηε. Η θαηάζρεζε ηνπ από ηελ Εζληθή Τξάπεδα θαη από ην ΙΚΑ κεηέηξεςαλ έλα κέξνο ηνπ ζε γξαθεία θαη έλα άιιν ζε ζρνιείν (κεηά από ηελ παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ ζην δεκόζην). Τη γίλεηαη όκσο κε ηελ έθηαζε πνπ έρεη απνκείλεη ειεύζεξε; Μηα έθηαζε ηθαλή λα κεηαηξαπεί ζε όαζε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Δπζηπρώο όκσο είλαη ε αδηαθνξία ησλ ηνπηθώλ αξρώλ αιιά θαη ε έιιεηςε πνιηηηθήο πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηελ γεηηνλία λα αλαζάλεη κε έλαλ ειεύζεξν ρώξν. Η έθηαζε είρε ραξαθηεξηζηεί από ηε δεθαεηία ηνπ 70 σο θνηλσθειήο ρώξνο, θάηη πνπ απέηξεπε ηελ θαηαπάηεζή ηεο από ηδηώηεο. Τν όηη είλαη έλαο ρώξνο θνληά ζηελ ζάιαζζα έθαλε ηνλ απνραξαθηεξηζκό ηνπ αθόκα πην δύζθνιν. Παξ όια απηά ύζηεξα από ζπλερείο πξνζθπγέο ζε δηθαζηήξηα, ην Σπκβνύιην Επηθξαηείαο απνραξαθηήξηζε ηνλ ρώξν δίλνληαο επθαηξία ζε θάζε ινγήο θαηαπαηεηή λα ελδηαθεξζεί γηα αλέγεξζε εκπνξηθνύ θέληξνπ, δεκηνπξγία parking ή θαη πξνζσξηλή εθκεηάιιεπζε ηνπ ρώξνπ από ινύλα παξθ, όπσο αθξηβώο είρε ζπκβεί ιίγα ρξόληα πξηλ. Καη έηζη θαη έγηλε! Η Εζληθή Τξάπεδα πνύιεζε ην πάξθν ζε κεγάιε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία θαη από ηόηε νη αληηδξάζεηο από νκάδεο θαηνίθσλ θαη ζπιιόγσλ, νη νπνίνη είραλ μεθηλήζεη λα δξνπλ από ην 2001, έρνπλ απμεζεί αηζζεηά. Καηά θαηξνύο ζην άιζνο γίλνληαη ζπλειεύζεηο θαηνίθσλ, ζπδεηήζεηο, ζπλαπιίεο θαη πξνβνιέο ηαηληώλ κε ζθνπό λα πάξνπλ νη θάηνηθνη πίζσ έλα ρώξν πνπ αλήθεη κόλν ζε απηνύο. Ο Δήκνο Παηξώλ θαηάθεξε λα δείμεη άιιε κία θνξά ηελ αδηαθνξία ηνπ ζηελ εμέιημε απηήο ηεο ηζηνξίαο. Έδσζε ιεπθή επηηαγή ζηελ Εζληθή Τξάπεδα θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή λα θαπειεύνληαη ην ρώξν, όηαλ κεηά από πξόηαζε ησλ θαηνίθσλ ζην Δήκν λα αγνξάζεη ην άιζνο ζηελ αληηθεηκεληθή ηνπ αμία, απηόο αδηαθόξεζε επηδεηθηηθά επηθαινύκελνο έιιεηςε ρξεκάησλ. Σήκεξα ε κεγαιύηεξε έθηαζε ηνπ πάξθνπ θαιύπηεηαη από ρώκα θαζώο ιίγε βιάζηεζε έρεη θαηαθέξεη λα επηβηώζεη, ζπκίδνληαο ηνλ νπζηαζηηθό ξόιν πνπ ζα έπξεπε λα έρεη απηόο ν ρώξνο. Δπζηπρώο ην πάξθν έρεη κεηαηξαπεί ζε ρώξν παξθαξίζκαηνο γηα κεξηθνύο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο απαμηώλνληαο έηζη αθόκα πεξηζζόηεξν ην άιζνο. Δελ είλαη όκσο ην κόλν παξάδεηγκα παλειιαδηθά απηό ηνπ άιζνπο ηνπ Αγίνπ Αιεμίνπ ζηελ Πάηξα. Δπζηπρώο ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε πξόζθαηα παξαδείγκαηα., πνιινί δεκόζηνη θνηλσθειείο ρώξνη έρνπλ ζε κηα λύρηα κεηαηξαπεί ζε νηθόπεδα γηα πνιπθαηνηθίεο πνιπηειείαο. Τα δέληξα θόβνληαη θαη ζηε ζέζε ηνπο θπηξώλνπλ δηακεξίζκαηα θινπβηά όπνπ ηα παηδηά ζα παίδνπλ ζην κπαιθόλη θαη ζα κάζνπλ γηα ηηο νκνξθηέο ηεο θύζεο από ηα ληνθηκαληέξ ηεο ηειεόξαζεο.

8 8 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας

9 9

10 10 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Διακοπές ζηη Ζάκσνθο με ηο ποδήλαηο (ή Τι έκανες πέρζι ηο καλοκαίρι;) Να λαη κέζα Ηνπιίνπ θαη γσ δνπιεηά λα κελ έρσ, κέζα ζε κηα εξεκσκέλε από θνηηεηέο, θίηξηλε Πάηξα. Πόηε κε ηα πόδηα, πόηε κε ην πνδήιαην, θάλσ πεξηνδηθνύο θύθινπο ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, όιν θαη πην γξήγνξα. αλ αγρσκέλν πνληίθη πνπ δε μέξεη πώο λα βνιέςεη ηελ αλία ηνπ, ζ έλα κέξνο πεξηηξηγπξηζκέλν αόξαηα ηείρε. Μεξηθέο θνξέο θάλσ απόπεηξεο λα θύγσ ζε επζεία πνξεία. Να γπξλώ ιεεη ηα πεηάιηα ηνπ πνδειάηνπ, ρσξίο δεύηεξεο ζθέςεηο γηα γπξηζκό, κέρξη πνπ λα μεθύγσ κηα θαη θαιή από ηελ ειθηηθή ηεο πόιεο δύλακε. Σζάκπα καγθηά όκσο Φηάλσ κέρξη Βξαρλαίηθα, Κάησ Αραγηά ην πνιύ ή απ ηελ άιιε κεξηά, σο Ρίν, σο Φαζόππξγν Ο Θνδσξήο θη ν Άξεο, θίινη Πνδειάηεο, ξίρλνπλ ηελ ηδέα λα πάκε ζηε Εάθπλζν κε ηα πνδήιαηα θαη κε «ςήλνπλ» Όζηεξα θεύγνπλ θη νη δπν γη αιινύ θαη κ αθήλνπλ κε ηελ ηδέα ακαλάηη ζην θεθάιη, λα κε βνπξιίδεη. Γηζηάδσ λα θύγσ κόλε κνπ, γη απηό αλαδεηώ ζπκπνδειάηεο κέζα απ ηελ δηαδηθηπαθή παξέα ησλ Πνδειαηώλ. Απνηέιεζκα κεδέλ. Χξαία. Καη ηώξα ηη; Απζαίξεηα νξίδσ κέξα αλαρώξεζεο. Μεζαύξην! Πξέπεη λα πξνεηνηκαζηώ θαη λα πξνεηνηκάζσ θαη ην πνδήιαην κνπ γηα ην «κεγάιν» ηαμίδη. Σν πάσ ζην πνδειαηάδηθν γηα έλα γεληθό ηζεθάξηζκα (θξέλα, ιάζηηρα), αγγαξεύσ ηνλ «γηαηξό» λα κνπ δείμεη πώο αιιάδνπλ ιάζηηρα (ληξνπή κνπ πηα ηόζα ρξόληα, λα κε μέξσ) θαη πξνζζέησ κηα ζράξα, όπνπ πξνηίζεκαη λα δέζσ ηε ζθελή θαη όιν κνπ ην ηαμηδησηηθό βηνο. Σέινο ςσλίδσ δπν ζακπξέιεο ξεδέξβα θαη κηα ηξόκπα θαη ληώζσ ιηγόηεξν αβέβαηε. - «Γηα πνύ ην βάιακε;», ξσηά ν πνδειαηάο. - «Λεσ λα πάσ Εάθπλζν κε ην πνδήιαην.» ηνπ θάλσ. - «Εάθπλζν κε ην πνδήιαην; Πώο ζα παο δειαδή;» - «Δ, ζα πάσ πξώηα κε ην πνδήιαην Κπιιήλε. Καη κεηά ζα πεξάζσ κε ην βαπνξάθη απέλαληη, ζηε Εάθπλζν», ιεσ κε αλέκειν ύθνο θαη ζπκπιεξώλσ, «Μήπσο μέξεηο πόζε είλαη ε απόζηαζε Πάηξα Κπιιήλε;» - «Υκκκκ Δίλαη γύξσ ζηα 70 km. Πεο όηη παο κε 20 km ηελ ώξα, ζα θηάζεηο ζε ηέζζεξηο θαη βάιε ώξεο αλ ππνινγίζεηο θαη ηηο ζηάζεηο. Καιύηεξα λα μεθηλήζεηο 5 ην πξσί, λα κελ έρεη θίλεζε θαη δέζηε, ώζηε θαηά ηηο 10 λα έρεηο θηάζεη», κε ζπκβνπιεύεη. - «Ναη αζθαιώο. Θα μεθηλήζσ λσξίο - λσξίο θαη όπσο θαη λα ρεη θάπνηε ζα θηάζσ!», πεηάσ ηπρνδησθηηθά. Μέζα κνπ όκσο ακθηβάιισ γηα ην θαηά πόζν είκαη ηθαλή λα ζεθσζώ ηόζν πξσί θαη λα μεθηλήζσ κεο ην ύπνπην ιπθαπγέο. Δπίζεο, ηα 70 ρηιηόκεηξα μεηπιίγνληαη ζην αλήζπρν κπαιό κνπ ηόζν καθξηά θαη άγλσζηα, πνπ ιίγν ζέισ λα ηα παξαηήζσ. Χζηόζν αγλνώληαο ηελ ύπνπιε ιηγνςπρηά πνπ κε θαηαθιύδεη, ζπλερίδσ ηηο εηνηκαζίεο αγνξάδνληαο κηα ζθελή, έλα θαθό, κπαηαξίεο, αληηθνπλνππηθό, αληειηαθό, tide γηα ηα ξνύρα, κηα θνλζέξβα θνξλ κπηθ, κπηζθόηα, 3 θαιακπόθηα θαη γηα πεξηζζόηεξε πεξηπεηεηώδε αίζζεζε, έλα κεγάιν ζνπγηά. * * * Ζ απγή ηεο κεγάιεο κέξαο έθηαζε. Γιπθηά θαη ραξνύκελε, όπσο θάζε θαινθαηξηλή απγή. Μπξίδσ ηνλ Ηνύιε απ ηελ αλνηρηή κπαιθνλόπνξηα θαη ε λύζηα κνπ θάλεη θηεξά. Μηα ιηγσηηθή ηαξαρή παίξλεη ηε ζέζε ηεο θαη κε πηάλνπλ νη βηαζύλεο κνπ. Σαθηνπνηώ ξνύρα, θαγηά, λεξό θαη ινηπά ζπκπξάγθαια ζ έλα ζαθίδην πιάηεο, ελώ δέλσ ην sleeping bag θαη ηε ζθελή, ζηε ζράξα ηνπ πνδειάηνπ, κε ην «ρηαπόδη». Υξεζηέ θη Απόζηνιε! Σν ζαθίδην θαη ην θνξησκέλν πνδήιαην, είλαη δηαβνιεκέλα βαξηά! Παξόια απηά ηα θαηεβάδσ ζην ηζόγεην θαη βγαίλσ κε κηζή θαξδηά (από ην βάξνο) ζην δξόκν. αλ αλεβαίλσ ζην πνδήιαην θαη πάσ λα δώζσ πεηαιηά, ε κπξνζηηλή ξόδα ζεθώλεηαη ζνύδα, εμαηηίαο όινπ απηνύ ηνπ βάξνπο πνπ ππάξρεη ζην πίζσ κέξνο. «Να πάξεη ε νξγή δε μεθηλάκε θαιά!», ζθέθηνκαη λεπξηθά θαη μαλαηζνπιάσ ην πνδήιαην κέζα ζηε πνιπθαηνηθία. Αλεβαίλσ ζπίηη θη αξρίδσ λα μεθνξηώλνκαη πξάγκαηα. Μεηαμύ άιισλ αθήλσ πίζσ ην sleeping bag θαη αληηθαζηζηώ ηε κπνπθάια ην λεξό, κε έλα κηθξό κπνπθαιάθη ζηελ εηδηθή ζέζε ηνπ πνδειάηνπ. Δπίζεο δέλνληαο έλα κέξνο ησλ πξαγκάησλ ηνπ ζαθηδίνπ κνπ ζηε ζράξα, ληώζσ ηελ πιάηε θαη ηνπο ώκνπο κνπ πην άλεηνπο. Ξαλαβγαίλσ ζην δξόκν θαη αλεβαίλσ ζην πνδήιαην. Οη ξόδεο κνπ θπιάλ ηώξα κε ζηγνπξηά. Φνξάσ ην θαπειάθη κνπ θαη ε ώξα έρεη πάεη ήδε 7:50 Καζώο γπξίδσ πεηάιη, ε θαξδηά κνπ ρηππά ζα ηξαπνπιόραξην πηαζκέλν επίηεδεο ζε ξόδα ηνπ πνδειάηνπ, γηα λα θάλεη ζα κνηόξη. Πεξλάσ από ηελ Παξαιία. Ζ Πάηξα ζεθώλεη κηα κηα ηηο άγθπξεο ηεο από πάλσ κνπ θαη ν δξόκνο θπκαηίδεη ειεύζεξνο κπξνζηά κνπ. Δθεί, θάπνπ έμσ απ ηα Βξαρλαίηθα, κεζπζκέλε από ραξά πνπ επηηέινπο ην ηαμίδη κνπ άξρηζε λα ηξέρεη θαη κε όινπο ηνπο θόβνπο κνπ πληγκέλνπο ζην θσο ηεο κέξαο, αξρίδσ λα θάλσ ζθέςεηο, γηα ην πόζα ππέξνρα εγρεηξήκαηα δε ηνικά ν άλζξσπνο, κόλν θαη κόλν επεηδή ηνλ πηάλεη ν θόβνο γηα ην

11 11 άγλσζην ηνπ δξόκνπ. ηνλ νπνίν δξόκν, ε θαληαζία ηνπ θαη οι γνώμες των άλλων, ζηήλνπλ θαη ζεξηεύνπλ παγίδεο αμεπέξαζηεο. Έηζη πεξλά ε δσή ηνπ, δηαγξάθνληαο θιεηζηνύο ζπκβαηηθνύο θύθινπο, ζε δξόκνπο αζθαιείαο, απ όπνπ ηεκπέιηθα βνιεκέλνο, δελ πξνηίζεηαη λα βγεη πνηέ. Αλ παξόια απηά βγεη θαη δηαλύζεη ηελ «παξάδνμε» πνξεία πνπ πεζύκεζε, ηόηε ζην ηέινο πάληα ζα ιεεη όηη άδηθα είρε αλεζπρήζεη ηόζν Με θάηη ηέηνηεο δηαπηζηώζεηο, θηάλσ ρσξίο λα ην θαηαιάβσ ζηε δηαζηαύξσζε ηεο Κάησ Αραγηάο. Κάπνπ εθεί, ζπκβνπιεπόκελε ηνλ ράξηε, βιέπσ όηη πξέπεη λα ζηξίςσ αξηζηεξά, απ όπνπ θαη ζα αξρίζεη ν πξαγκαηηθά άγλσζηνο ζε κέλα δξόκνο. Πξόθεηηαη γηα ηε Νέα Δζληθή νδό θαη δηζηάδσ θαζώο κπαίλσ ζην ξεύκα ηεο. Άθξε άθξε ζην δξόκν θαη έρνληαο όιεο κνπ ηηο αηζζήζεηο ζε επηθπιαθή, αξρίδσ λα ζπλεζίδσ ηελ πνξεία κνπ ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν. Δίλαη θαζώο θαίλεηαη, αξθεηά πξσί αθόκε θαη δελ έρεη πνιύ θίλεζε. Ο θαηξόο, γηα Ηνύιε κήλα, είλαη δξνζεξόο, ν ήιηνο θξύβεηαη αλά δηαζηήκαηα από κηθξά κηθξά ζπλλεθάθηα, ελώ ην αεξάθη πλέεη νύξην! Ζ ραξά κνπ επηζηξέθεη πάλνπιε, θαιπάδνληαο ζ έλα πιαηύ, αλνηρηό θαη ίζην δξόκν, πνπ δηαζρίδεη κεγάια ρσξάθηα κε θαινθαηξηλέο θαιιηέξγεηεο. Καιακπόθηα, θαξπνύδηα, πεπόληα, ληνκάηεο, κειηηδάλεο, θνινθύζεο Πάξε θόζκε! ια απισκέλα θαηά γεο, λα κειώλνπλ ηα δνπκηά ηνπο ζην ήιην, πξνζκέλνληαο ην μεληθό ρέξη ηνπ εξγάηε ηεο γεο, λα ηα καδέςεη, λα ηα θνπβαιήζεη, λα ηα ζηνηβάμεη, λα ηα θνξηώζεη ζε θνξηεγά. Να ηα βιέπσ ηα θνξηεγά, ζηηο άθξεο ηνπ δξόκνπ ή κέζα ζηα ρσξάθηα, λα πεξηκέλνπλ, ηίγθα ζην θαξπό, ηελ αλαρώξεζε γηα ηηο ιατθέο θαη ηα καλάβηθα ηνπ θόζκνπ. ια ηνπο ηξηγπξηζκέλα από κειαςνύο αλζξώπνπο, πνπ ηαθηνπνηνύλ, δέλνπλ, ζθεπάδνπλ, αζθαιίδνπλ ηηο θαξόηζεο. Πνπ θαη πνπ, έλα πεξίεξγν βιέκκα, ζεθώλεηαη θαη κ αθνινπζεί, ξνβνιάεη αζόξπβα αληάκα κε ην κνλαρηθό πνδήιαην θαη μαλά θάλεη ζηξνθή ζηηο δνπιεηέο ηνπ. Κάλσ κηα ζηάζε ζ έλα ρσκάηηλν άπισκα ζην πιάη ηνπ δξόκνπ, θάπνπ 35 ρηιηόκεηξα καθξηά απ ηελ Πάηξα. Πίλσ ην κηζό κπνπθαιάθη θαη θάλσ δηαηάζεηο γηα λα ραιαξώζνπλ νη κύεο ησλ πνδηώλ κνπ. Νηώζσ ηνλ ίδξν λα ηξέρεη ζηελ πιάηε κνπ, αιιά θαζόινπ θνπξαζκέλε. Αληίζεηα. Αλππνκνλώ λα ζπλερίζσ ηνλ δξόκν, πνπ ληώζσ λα είλαη ν κόλνο κνπ ζθνπόο. Αλαδσνγνλεκέλε, ηξσσ ρηιηόκεηξα θαη ηξαγνπδώ δπλαηά όηη κνπ θαηέβεη. Από ηελ πεξηνρή ηεο Μαλνιάδαο θαη πέξα, ν δξόκνο ζηνιίδεηαη κε ζεξηλέο παξάγθεο πνπ κνζηξάξνπλ ηα αγαζά ησλ ρσξαθηώλ. Βαζηιεύνπλ νη ρνληξέο θνινθύζεο, θνπζθώλνληαο ηνπο θινηνύο ηνπο, ζα πνξηνθαιηνί ήιηνη ζξνληαζκέλνη επί ηεο γεο. Πξνζπεξλώληαο, γπξίδσ ηα πεηάιηα πην αξγά θαη είλαη ζα λα κεηώλσ ηαρύηεηα ιόγσ ηεο έιμεο ηνπο. ε έλα πςσκαηάθη, θάησ από θάηη αρακλνύο ζάκλνπο, ζα λα παίξλεη ην κάηη κνπ μαπισκέλνπο, θακέλνπο θνξκνύο δέληξσλ. Ο έλαο «θνξκόο» αλαθαζίδεη θαη κε ραηξεηά. Γελ είλαη θακέλνη θνξκνί. Δίλαη ρακέλνη Αθξηθαλνί, ζηελ κηθξή «Καιηθόξληα» ηεο Ζιείαο. Υαηξεηάσ θαη γσ. [εκείσζε: Αξγόηεξα κέζα ζην θαινθαίξη μαλάθαλα ηελ ίδηα δηαδξνκή κε απηνθίλεην, πεγαίλνληαο πξνο Οιπκπία. Ο δξόκνο δελ είρε λα κνπ πεη ηίπνηα, αθνύ νη ήρνη, νη κπξσδηέο, ην αεξάθη θαη νη εηθόλεο δελ ήηαλ πηα εθεί ή ελαιιάζζνληαλ πνιύ γξήγνξα. Ννκίδσ όηη κε ην πνδήιαην πξαγκαηηθά ηαμίδεςα. Δλώ κε ην απηνθίλεην, απιά κεηαθέξζεθα.] ηε δηαζηαύξσζε ησλ Λεραηλώλ, ζηξίβσ δεμηά θαη αθήλσ πίζσ κνπ ηελ Δζληθή. Σώξα ν δξόκνο είλαη επαξρηαθόο, κε πην θνληό νξίδνληα. Άλζξσπνη, ρσξηνπδάθηα, ζηξνθέο, ε ζάιαζζα πνπ ηε ληώζσ λα πιεζηάδεη Ζ Κπιιήλε! Αξηβάξσ ζην ιηκάλη ζηηο 11:20. Σξεηζήκηζη ώξεο αθόηνπ άθεζα ηε γεηηνληά κνπ ζηελ Πάηξα! Καηεβαίλσ απ ην πνδήιαην θαη πεξπαηάσ, θαηεπζπλόκελε ζηνπο ιπόκελνπο γθηζέδεο ησλ θαξαβηώλ. Σαμηδηώηεο πεξηκέλνπλ ζηηο νπξέο. Οη από δσ δεηνύλ εηζηηήξην γηα Εάθπλζν. Οη από θεη εμαζθαιίδνπλ ζέζε γηα Κεθαινληά. Βξε κήπσο λα ηε θάλσ γηα Κεθαινληά; Μπα, άζε Άιιε θνξά. Μπνπθσκέλε παγσηό, θνπιαξηζκέλε έλα ιίηξν λεξό, κπάδσ ην πνδήιαην ζηε δξνζηά ηεο θνηιηάο ηνπ βαπνξηνύ. Σν θιεηδώλσ ζπληξνθηά κε θάηη άιια δίθπθια θαη αλεβαίλσ ζην θαηάζηξσκα. 12:15. ε κηα ώξα ε πξνπέια πνπ αισλίδεη ην γαιάδην ηνπ Ηνλίνπ, κε θηάλεη Εάθπλζν. * * * Ζ Εάθπλζνο. Μσξή ζεηο πξάκαηα! Πόηε έθηαζα; Πεξηπιαληέκαη ζηελ αγνξά θαη ζηελ παξαιηαθή νδό ηεο πόιεο, ελώ ν ήιηνο θξαηάεη έλα ζθπξί θαη κε βαξάεη ζην θεθάιη. Απηνθίλεηα γπξίδνπλ ζηνπο ζηελνύο δξόκνπο, μεκπνπθάξνπλ απ ηηο γσληέο, ζθπξίδνπλ αλππόκνλα. Άιιν πάιη θαη ηνύην. Νέα Πάηξα καο πξνέθπςε! Σέηνηα θίλεζε, ηέηνην κπνηηιηάξηζκα ζε λεζί, δε ην πεξίκελα. α λα κελ έθηαλε ηόζε παξαδάιε, αθνύσ έλα ζηδεξηθό λα θνπδνπλίδεη θαη αλαθαιύπησ όηη κνπ έθπγε ε βίδα πνπ θξαηάεη ηε ζέια ζηε ζέζε ηεο. Μπατιληηζκέλε θαη λεπξηαζκέλε, ζπλερίδσ άζθνπα λα πεξηθέξνκαη ζηα δξνκάθηα, κέρξη πνπ - σ ηνπ ζαύκαηνο - ζπλαληάσ έλα πνδειαηάδηθν. Ο άλζξσπνο πνπ ην ρε, βηδώλεη ηε βίδα ζηε ζέζε ηεο θαη ην θέθη κνπ ζα λα θηηάρλεη. Μεηά κε ξσηά: - «Από πνύ έξρεζαη;» (Σνπ ιεσ) - «Ση κνπ ιεο;! Δίρε έξζεη θαη κηα παξέα άιισλ πνδειαηώλ απ ηελ Πάηξα». Απαληώ πσο ζηελ Πάηξα έρνπκε θηηάμεη κηα πνδειαηηθή νκάδα, πνπ πξνζπαζεί λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηεο, ζε κηα πόιε πνπ αζθπθηηά απ ην θπθινθνξηαθό θαη μεπνπιά ή εγθαηαιείπεη ηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ηεο. Αθόκα, πσο παξαηήξεζα όηη ην ίδην πξόβιεκα ππάξρεη θαη ζηε Εάθπλζν.

12 12 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας - «πσο ην ιεο θνπειηά. ινη κε η απηνθίλεηα θαη ηα κεραλάθηα κεηαθηλνύληαη. Δκείο εδώ, ηώξα αλνίμακε θαη πξνζπαζνύκε λ αλαζηξέςνπκε ην θιίκα Πάλησο εγώ πνπ κέλσ ζηνλ Λαγαλά, θάζε κέξα έξρνκαη εδώ κε ην πνδήιαην! Δζύ πξώηε θνξά έξρεζαη Εάθπλζν; Πνύ ζα κείλεηο;» - «Λεσ λα θάλσ ην γύξσ ηνπ λεζηνύ κε ην πνδήιαην. Οπόηε βνιεύεη λα κείλσ ζε θάκπηλγθ. Ξέξεηε θαλέλα εδώ θνληά;» - «Τπάξρνπλ πνιιά θάκπηλγθ ρηιηόκεηξα από δσ. ηνλ Λαγαλά, ζην Ακκνύδη, ζηηο Αιπθέο Γηαιέγεηο θαη παίξλεηο!», δείρλεη ηα κέξε ζην ράξηε, πνπ θξαηάσ θάησ απ ηε κύηε κνπ. Απνραηξεηάσ ηνλ άλζξσπν θαη πάσ λα ηελ αξάμσ επεηγόλησο. Σν θαξκπηξαηέξ δεηάεη παγσηό θαη θαθέ Σε βαζηθή ηξνθή κνπ, γηα ηηο επόκελεο ηέζζεξηο κέξεο. Καηά ηηο 5:00 η απνγεπκαηάθη παίξλσ πάιη ην δξόκν πξνο βνξξά θαη κηα γεύζε γηα ην πώο έρεη δηακνξθσζεί ην ηνπίν ηνπ λεζηνύ, από ηε καδηθή ελαζρόιεζε ησλ ληόπησλ κε ηνλ ηνπξηζκό. Δθεί πνπ ζθακπαλεβάδεηο ζε απζεληηθνύο λεζηώηηθνπο δξόκνπο, πνπ θηδνγπξίδνπλ κέζα ζηηο ειηέο, ηηο ρνξσδίεο ησλ ηδηηδηθηώλ, ηα ζπηηάθηα θαη ηα κπνζηάληα, μάθλνπ μεπξνβάιεη κπξνζηά ζνπ έλα ηνπξηζηηθό «ινύλα πάξθ», πνπ ζπγθξνηνύλ μελνδνρεία, κπαξ, κίλη κάξθεη, εζηηαηόξηα, καγαδηά κε ρλνπδσηέο θαξέηα θαξέηα θαη άιια ζνπβελίξ. ε κηα ζηξνθή, ζην Σζηιηβί, κέλσ θαηάπιεθηε λ αληηθξίδσ έλα εκπνξηθό θέληξν ππό θαηαζθεπή, ην νπνίν δηαζέηεη θπιηόκελε ζθάια!!! Μάιινλ όκσο όιεο απηέο νη «εηνηκαζίεο» γηα λα ππνδερηνύλ ηνπο βάξβαξνπο, δελ πηάλνπλ ηόπν, γηαηί ηα ηνπξηζηηθά απηά εθηξώκαηα είλαη άδεηα. Ο ήιηνο πάεη λα πέζεη θη εγώ αθόκα δελ απνθαζίδσ λα βξσ ην θάκπηλγθ ζην Ακκνύδη. Πεξλώληαο έμσ από κηα ηαβέξλα κέζα ζηηο ειηέο, θσλάδσ ζε κηα παξέα: - «Μήπσο μέξεηε πνπ είλαη ην θάκπηλγθ;» Έλαο λεαξόο (ην γθαξζόλη ηνπ καγαδηνύ), ζεθώλεηαη ρακνγειαζηόο. - «Κνληά είζαη! Θ αλέβεηο ηελ αλεθόξα, ζα ζηξίςεηο αξηζηεξά θαη ζα ην βξεηο κπξνζηά ζνπ!» Μπαίλσ ζην θάκπηλγθ. Κάηη παηδάθηα πνπ παίδνπλ θνληά ζηελ είζνδν ηνπ θηήκαηνο μεθσλίδνπλ: -«Μπακπάαα! Ήξζε κηα θνπέια κ έλα πνδήιαην!!!» Από έλα ζπηηάθη βγαίλεη έλαο άλζξσπνο κ έλα δεζηό ρακόγειν. Μνπ ιεεη λα δηαιέμσ πνύ ζα ζηήζσ ηε ζθελή θαη κεηά κε βνεζά θηόιαο λα ηε ζηήζσ, γηαηί έηζη πνπ πξώηε θνξά ζηε δσή κνπ μεηπιίγσ ζθελή, πειαγώλσ κπξνζηά ζηα ζρνηληά, ηα ξαβδάθηα, ηα «θαξθηά» θαη ην ύθαζκα. Πξαγκαηηθά κόλε κνπ δε ζα ήμεξα πώο λα ζπλαξκνινγήζσ ην «ζπίηη» κνπ! Σώξα πιένλ θαηείρα κηα αθόκα ρξήζηκε γλώζε. Έρεη βξαδηάζεη θαη απιώλνκαη μεζεσκέλε θαη ιπζζαζκέλε από ηελ πείλα, ζε κηα θαξέθια κπξνζηά απ ηε ζθελή. Πάλσ ζην πιαζηηθό ηξαπεδάθη πνπ κνπ έρνπλ δώζεη, απιώλσ ην θνξλ κπηθ, έλα ιεκόλη, έλα βξαζηό θαιακπόθη, θξάθεξο θαη εηνηκάδνκαη λα νξκήζσ. Αιιά αληί λ αλνίμσ ηελ θνλζέξβα, ζπάσ ην θιεηδί θαη έπεηηα θαηαλαιώλσ κηζή ώξα κέρξη λα ηελ αλνίμσ κε ηε βνήζεηα κηαο ηαλάιηαο θαη ην ελνριεηηθό θσο ηνπ θαθνύ Ξαπιώλνκαη κέζα ζηε ζθελή. Ζ θαληαζία κνπ κεηαιιάζζεη ηα ζνπξζίκαηα ησλ ζαπξώλ ζε ύπνπηα βήκαηα θαη ηνπο ήρνπο από ηα θύιια ηεο ειηάο, πνπ πέθηνπλ ζην ηελησκέλν ύθαζκα ηεο ζθελήο, ζε πεηξαδάθηα πνπ πεηνύλ θαιηθάηδαξνη. ηαλ θαηαθέξλσ λα θνηκεζώ, είλαη πηα μεκεξώκαηα. * * * Σηο επόκελεο ηέζζεξηο κέξεο ηηο πέξαζα πόηε μαπιάξνληαο ζηελ παξαιία, πόηε πίλνληαο ζε θαινθαηξηλά κπαξάθηα κε ληόπηεο παξέεο, πόηε θάλνληαο ην γύξν ηνπ λεζηνύ κε ηελ ππέξνρε θύζε (ζην δπηηθό νξεηλό ηκήκα ηνπ) θαη ηηο παξάθσλεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, πνδειαηώληαο. ηελ Πάηξα επέζηξεςα κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ έθπγα. Έλα βξαδάθη ζηηο 8:00 μαλαβξέζεθα ζηε γεηηνληά κνπ. smerna

13 13 Ποδήλατα, ή περί έρωτος... Θα προσπαθήσω λοιπόν εγώ να σας αποκαλύψω τη δύναμη του έρωτα, κι εσείς πάλι να τα διδάξετε αυτά σε άλλους. Πρέπει πρώτα όμως να μάθετε για την φύση των οχημάτων και για τα παθήματά της: γιατί παλιά δεν ήταν όπως είναι τώρα, αλλά αλλιώτικη. Ολόκληρο το σώμα τους ήταν στρογγυλό, έχοντας ολόγυρα τις πόρτες και τα τζάμια. Λάστιχα είχαν τέσσερα και ζάντες ίσες με τα λάστιχα, και καθίσματα τέσσερα πίσω απ' το τιμόνι, ολόιδια μεταξύ τους μηχανή είχανε μία μπροστά από τα καθίσματα, που βρισκόταν το ένα δίπλα στο άλλο και καθρέφτες είχανε δύο και διπλή εξάτμιση, και όλα τα άλλα όπως θα μπορούσε κανείς από αυτά να εικάσει. Προχωρούσαν λοιπόν, και ευθύ όπως και τώρα, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλανε, αλλά και όταν επιθυμούσαν να γκαζώσουν, όπως αυτοί που περιμένουν με ορθοπεταλιά σε φανάρι, δυνάμωναν τη μηχανή και μετακινούνταν πολύ γρήγορα. Ήταν δε πολύ φασαριόζικα, και αυτά και η πορεία τους, γιατί ήταν όμοια με τους γονείς τους και ήταν άγρια ως προς τη δύναμη και την ισχύ και είχαν πολύ μεγάλη έπαρση. Τα έβαλαν μάλιστα και με τους ανθρώπους και προσπάθησαν να μπουν στα σπίτια και να τους επιτεθούν. Οι μηχανικοί και οι άλλοι άνθρωποι τότε σκέφτονταν τι έπρεπε να κάνουν και δεν έβρισκαν λύση γιατί δεν μπορούσαν ούτε να τα σκοτώσουν και, όπως τα ζώα, να τα κατακεραυνώσουν για να αφανίσουν το είδος τους (γιατί έτσι οι μετακινήσεις και οι ευκολίες θα χάνονταν) ούτε όμως να τα αφήσουν να παρεκτρέπονται. Τέλος, ένας σκέφτηκε και είπε: -Μου φαίνεται πως μηχανεύτηκα έναν τρόπο ώστε και να διατηρηθούν τα οχήματα και να πάψει ο εκτραχηλισμός τους, αφού θα έχουν γίνει ασθενέστερα. Τώρα λοιπόν αυτά θα τα κόψουμε το καθένα στη μέση, κι έτσι και ασθενέστερα θα είναι και χρησιμότερα σ' εμάς, γιατί θα είναι πολυπληθέστερα. Και θα κυλάνε με ισορροπία πάνω στις δύο ρόδες. Αν όμως εξακολουθήσουν να παρεκτρέπονται και δεν θελήσουν να ησυχάσουν, και πάλι θα τα κόψουμε στα δύο, ώστε να πηγαίνουν με τον ένα τροχό, σαν να κάνουν μονόκυκλο. Αφού τα είπε αυτά, συμφώνησαν κι έκοψαν τα οχήματα στη μέση, όπως εκείνοι που κόβουν ξύλο με το πριόνι. Και όποιο έκοβαν του πέταγαν τις πόρτες και τα τζάμια, ώστε βλέποντας τη γύμνια του να γίνει όχημα φρονιμότερο και του επιδιόρθωναν και τα άλλα. Μίκρυναν λοιπόν και τα εξαρτήματα και τράβηξαν όλο το σώμα σε λίγους βασικούς άξονες και μετασχημάτισαν τη μηχανή, βάζοντάς τα να κάνουν πετάλι για να κουνιούνται ώστε να θυμούνται το παλιό τους πάθημα. Κι έτσι τα οχήματα έγιναν πιο φρόνιμα και δεν γκάζωναν πια, ούτε έκαναν φασαρία αλλά ούτε τα ξαναέβαλαν με τους ανθρώπους κι έγιναν πια φίλοι καλοί. Όμως επειδή διχοτομήθηκαν, ποθώντας το καθένα το μισό του, πήγαινε μαζί του και έτρεχε δίπλα του και ένιωθαν ότι αγκαλιάζονταν. Του ολόκληρου λοιπόν η επιθυμία και η επιδίωξη ονομάζεται έρωτας

14 14 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Όλα αυτά που βαλτώνουν μέσα στο μυαλό σου, όλα αυτά που θα θελες να σκορπιστούν στον άνεμο σαν τον καπνό απ το τσιγάρο σου, όλα αυτά που ώρες ώρες βαραίνουν σαν μολύβι στο στήθος σου, όλα αυτά που ζουν στον άσπρο τοίχο που αντικρίζεις το πρωί, όλα αυτά που ξέρεις πως δεν θα φύγουν ποτέ Φοράς το ξεβαμμένο τζιν σου, εκείνο το ζευγάρι πλαστικά παπούτσια που άργησες να αποκτήσεις, και το μαύρο σου κοντομάνικο. Αυτό που σου θυμίζει ακόμα μια εφηβεία που δεν λεει να σιωπήσει, μια μακρινή παιδική ηλικία, αμμουδιές και φιλιά, και τραγούδια, και γέλια Σφηνώνεις αγαπημένες, εκκωφαντικές μουσικές κάτω από τα μαύρα Rayban, χαϊδεύεις απαλά το τιμόνι, γαντζώνεσαι πάνω του, σαν να είναι το τελευταίο καταφύγιο από έναν τυφώνα που βλέπεις να πλησιάζει γοργά στον ορίζοντα, στερεώνεις το πόδι στο πετάλι, ρίχνεις μια τελευταία ματιά στον ουρανό, και χύνεσαι στον δρόμο Για να ξορκίσεις όλα αυτά που ξέρεις πως δεν θα φύγουν ποτέ

15 15 Κάθε Κυριακή στην μικρή, επαρχιακή πόλη, ήταν γιορτή. Από κάθε γωνιά, από κάθε μακρινή συνοικία, ξεκινούσαν σαν μικρά ρυάκια που κατηφορίζουν προς την θάλασσα, και μαζεύονταν στο κέντρο, στην μεγάλη πλατεία με τα πλατάνια, τα παιδιά με τα ποδήλατα. Η πόλη κάθε Κυριακή ξυπνούσε χαμογελαστή από τα γέλια, τα τραγούδια, τις φωνές και τα κουδουνίσματά τους. Ένας - ένας, δυο - δυο, παίρνανε τον δρόμο, συναντιόντουσαν στις διασταυρώσεις, καλημερίζονταν, και συνέχιζαν παρέα. Μερικές φορές γινόντουσαν τόσοι πολλοί που κλείνανε τους δρόμους, ακόμα και τους πιο φαρδιούς. Κοντά στο μεσημέρι μαζεύονταν στην πλατεία και την γέμιζαν με τις αντανακλάσεις του ήλιου πάνω στα στιλβωμένα σώματα των ποδηλάτων τους. Καθόντουσαν για ώρες και στήνανε ένα πανηγύρι, με τραγούδια και ακροβατικά, μιλούσανε ώρες ατέλειωτες για την μουσική, την ποίηση, τον έρωτα, την ζωή. Ανταλλάζανε βιβλία, δίσκους, ιδέες, κάνανε φιλίες, ερωτεύονταν. Οι ηλικιωμένοι που περνούσανε, κοντοστέκονταν και τους χαζεύανε. Χαμογελούσαν γαλήνια, θαυμάζανε και ζηλεύανε τα νιάτα, την ζωντάνια τους, την ελευθερία τους Μετά από ώρες, και ενώ συνήθως το σκοτάδι άρχιζε να πέφτει, παίρνανε τον δρόμο ο καθένας για το σπίτι του. Αισθάνονταν όλοι πιο γεμάτοι καθώς αποχαιρετιζόντουσαν και δίνανε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή Ώσπου μια Κυριακή η πόλη ξύπνησε μέσα στην σιωπή. Ούτε τραγούδια, ούτε φωνές, ούτε κουδουνίσματα. Όλοι βγήκαν απορημένοι στους δρόμους για να τους βρουν άδειους, με χιλιάδες μικρά λευκά χαρτιά να πετάνε από δω κι από κει μανιασμένα. Όσοι τα διάβαζαν, τα περνούσαν αμίλητοι στον διπλανό τους. Σε λίγες ώρες η σιωπή της πόλης είχε γίνει ένας βουβός θρήνος, και μακριές ουρές από μαυροφορεμένες φιγούρες άρχισαν να ανηφορίζουν προς το νεκροταφείο Το ατύχημα είχε γίνει τα ξημερώματα. Ένας μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε ένα από τα παιδιά, ένα από τα παιδιά με τα ποδήλατα. Το μεσημέρι οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν πένθιμα. Όλοι έμοιαζαν χαμένοι, ο καθένας στο δικό του κενό. Όλοι ψάχνανε να βρουν μέσα στο πλήθος τις μορφές των παιδιών. Όμως κανένα δεν ήταν εκεί. Την ώρα που οι καμπάνες σώπασαν και ο κόσμος άρχισε να σκορπάει βουβός, ακούστηκε μια βοή από την κορυφή του λόφου. Όλοι γύρισαν το βλέμμα ψηλά για να τυφλωθούν από μια τεράστια λάμψη. Ήταν όλοι εκεί. Ντυμένοι στα μαύρα, καβάλα στα μεταλλικά άλογά τους, με κραυγές και βλέμματα υψωμένα στον ουρανό, λέγανε το δικό τους αντίο Την επόμενη Κυριακή η πόλη ξύπνησε πάλι με τραγούδια και χαρούμενες φωνές. Το μεσημέρι το πολύχρωμο πλήθος ήταν πάλι μαζεμένο στην πλατεία. Τα δάκρυα δεν είχαν στεγνώσει ακόμα αλλά όλοι χαμογελούσαν. Είχανε χάσει έναν, είχαν κερδίσει όμως πάρα πολλούς morfeas

16 Η δσή ζνπ είλαη κηα βόιηα Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Πξνζπαζείο λα ηζνξξνπήζεηο πάλσ ζηηο δπν ηνπ ξόδεο. Σε πάεη όπνπ ζηξίςεηο Eζύ ην ηηκόλη. Η δσή κηα βόιηα. Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Σηηο αλεθόξεο ζε δπζθνιεύεη. Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Η θαηεθόξα είλαη εύθνιε. Τειεηώλεη πξηλ ην θαηαιάβεηο θαλ. Θέιεη πξνζνρή ε θαηεθόξα κε ην πνδήιαην. Όιε ε δσή κηα βόιηα. Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Όζν ζπξώρλεηο ηόζν ζε πάεη. Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Τν ιάζηηρν άκα ζνπ ζθάζεη, δελ είλαη κεγάιε δεκηά. Τίπνηα δελ είλαη κεγάιε δεκηά όηαλ θάλεηο βόιηα κε πνδήιαην. Δελ κπνξεί λα είλαη κεγάιε ε δεκηά. Πάληα κπνξείο λα ζπλερίζεηο. θαη Πάληα έρεηο ιίγε αθόκα δύλακε λα ζπξώμεηο. Η δσή κηα βόιηα. Μηα βόιηα κε πνδήιαην Πάλσ ζην πνδήιαην παο αξγά λσρειηθά. Πξνιαβαίλεηο λα ηα δεηο όια λα ηα Ζήζεηο Όια. Η δσή κηα βόιηα. κε πνδήιαην. Πξνιαβαίλεηο λα δεηο ην ηνπίν θαη ηηο νκνξθηέο ηνπ, λα γίλεηο κέξνο ηνπ ηνπίνπ, λα γίλεηο Έλα κε ην ηνπίν. Με πνδήιαην. Πξνιαβαίλεηο λα κπξίζεηο ηα ινπινύδηα ηε λύρηα. Να αθνύζεηο ηελ ζάιαζζα. Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Να λνηώζεηο ηελ δξνζηά ηνπ πνηακνύ. Να δεηο ηη έρεη ζην ξάκθνο ην ζπνπξγίηη πνπ κόιηο ηξόκαμεο. Η βόιηα απηή πνηέ δελ ηειεηώλεη. Τν πνδήιαην είλαη εθεί, ε δσή.

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη»

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» ECOCITY Διεθνέρ Πανεπιζηήμιο Ελλάδορ Θεζζαλονίκη - Οικολογική Μεηακίνηζη «Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» Επιστημονική Επιτροπή ECOCITY Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία 4. Γακαζθός, Σσρία Ο ζπξηαθόο εκθύιηνο πόιεκνο έρεη θαηαζηξέςεη ηε Γακαζθό, κε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο κάρεο λα δηεμάγνληαη ζηελ ηζηνξηθή Πόιε. Δίλαη πνιύ λσξίο αθόκε γηα λα πεη θαλείο κε ζηγνπξηά,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα