Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή."

Transcript

1 Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

2 2 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Φεζηηβάι... γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα ζηελ πξάμε, λα δεκηνπξγήζνπκε, λα δηαζθεδάζνπκε κε ηνλ δηθό καο ηξόπν, λα γλωξηζηνύκε, λα γειάζνπκε, λα ζπγθηλεζνύκε...ζηελ πιαηεία εθεί όπνπ καο έβγαδαλ βόιηα νη γνλείο καο, παίδακε κε ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο, ηξώγακε παγωηό κεηά ην ζρνιείν, ραιαξώλνπκε θάηω από ηνλ αλνημηάηηθν ήιην. εθεί όπνπ βξεζήθακε ζε ππαίζξηα πξνβνιή ηαηλίαο έλα θαινθαηξηλό βξάδπ, όπνπ αλαπάληερα αθνύζακε ή παίμακε κνπζηθή, όπνπ πήξακε θαη δώζακε θπιιάδηα, όπνπ γλωξίζακε θόζκν θαη ζπκκεηείρακε ζε απζόξκεηεο ζπδεηήζεηο. εθεί όπνπ ζηήζακε θεζηηβάι θαη εθδειώζεηο. εθεί όπνπ ζπκόκαζηε όηη πέξα από ηα ηζηκεληέληα ηείρε απηήο ηεο πόιεο ππάξρεη ε θύζε θαη ν θαζαξόο αέξαο. Καη όπνπ αλαθαιύπηνπκε όηη ν θόζκνο καο δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηνπ ζπηηηνύ καο, ηεο ζρνιήο, ηεο δνπιεηάο θαη ζην ηξαπεδάθη ηεο θαθεηέξηαο, όπνπ γλωξίδνπκε ηνπο αλζξώπνπο ηεο γεηηνληάο καο θαη ζπλαληώληαη ε θνηλωληθόηεηα κε ηελ αιιειεγγύε, ηελ ειεύζεξε θαη απζόξκεηε έθθξαζε. Η πιαηεία ωο ειεύζεξνο ρώξνο είλαη ε ειπίδα όηη κπνξνύκε λα επηβηώζνπκε ωο θνηλωληθά όληα. Δίλεη ρώξν θαη θωλή ζε όινπο. Πνδειάηεο, -ηζζεο Πάηξαο Μάηνο 2009 To ένησπο ασηό είναι μια ζσλλογική έκδοζη ποσ δημιοσργήθηκε με αθορμή ηο ποδηλαηικό θεζηιβάλ «3 μέρες-2 ρόδες». Για επικοινωνια : podilatespatra.blogspot.com,

3 3 Περιβάλλον Υγεία ηο ασηοκίνηηο μέζα ζηην πόλη θαηαλαιώλεη τώρο γηα ηελ θίλεζε θαη ηε ζηάζκεσζή ηοσ, ζσκβάιιοληας ζηελ αηζζεηηθή σποβάζκηζε ηφλ πόιεφλ θηλείηαη κε θαύζηκα επηβαρύλεη ηελ αηκόζθαηρα κε ρύποσς ποσ προθαιούλ ζοβαρές βιάβες ζηολ αλζρώπηλο οργαληζκό (π.τ. θαρδηοαλαπλεσζηηθά λοζήκαηα) προθαιεί ετορρύπαλζε ποσ εσζύλεηαη γηα ζοβαρές αζζέλεηες (π.τ. υστηθές δηαηαρατές) ηο ποδήλαηο μέζα ζηην πόλη απαηηεί ειάτηζηο τώρο γηα ηελ θίλεζε θαη ηε ζηάζκεσζή ηοσ. Οη ποδειαηόδροκοη κε ηο τρώκα ηοσς αλαβαζκίδοσλ αηζζεηηθά ηο αζηηθό περηβάιιολ θηλείηαη κε αλζρώπηλε ελέργεηα είλαη ηο πιέολ θηιηθό προς ηο περηβάιιολ κέζο κεηαθίλεζες είλαη αζόρσβο Οικονομία τρόνοσ & τρήμαηος ηης ώρες αητκής θηλείηαη κε ποιύ τακειή ηατύηεηα έτεη συειό θόζηος απόθηεζες θαη ζσληήρεζες Κοινωνικόηηηα ε κεηαθίλεζε είλαη αηοκηθή - κολατηθή είλαη εσέιηθηο θαη γρήγορο κέζο κεηαθίλεζες όιες ηης ώρες είλαη ηο πιέολ οηθολοκηθό κέζο κεηαθίλεζες ε κεηαθίλεζε είλαη αλαυστή & άζθεζε Σσμβοσλές για αέναη ποδηλαζία Τύποι ποδηλάηων και οι τρήζεις ηοσς Οη βαζηθνί ηύπνη πνδειάησλ είλαη ηέζζεξηο, ν θαζέλαο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε ηελ ρξήζε: Τν πνδήιαην πόιεο (city bike) πξνζθέξεη άλεηε νδήγεζε, ζε μεθνύξαζηε ζηάζε θαη κεγάιε επζηάζεηα. Τν πνδήιαην δξόκνπ έρεη κία αεξνδπλακηθή ζηάζε πνπ πξνζβιέπεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληίζηαζεο από ηνλ αέξα. Η ζέζε απηή όκσο θαηαπνλεί αζύκκεηξα ηελ όζθπ (κέζε) θαη ηνλ απρέλα ηνπ πνδειάηε. Τν πνδήιαην βνπλνύ έρεη ζηάζε πνπ πξνζθέξεη ηζνξξνπία θαη επαξθή έιεγρν γηα γξήγνξνπο ειηγκνύο. Ωζηόζν, ε ζηάζε θαη ην είδνο ηεο νδνύ θαηαπνλνύλ πνιύ ηνπο θαξπνύο θαη ηελ πιάηε. Τα ηειεπηαία ρξόληα θπθινθνξνύλ θάπνηα πβξηδηθά πνδήιαηα (fitness) πνπ ν ζθειεηόο ηνπο έρεη ζηνηρεία από ηα πνδήιαηα πόιεο, δξόκνπ θαη βνπλνύ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα θαζεκεξηλή άζθεζε. Αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε είλαη νξζόηεξν λα δηαιέμνπκε ηνλ θαηάιιειν ηύπν πνδειάηνπ, ώζηε λα κελ θαηαπνλνύκε ην ζώκα καο δίρσο αηηία. Έλα άιιν θξηηήξην είλαη ε ζσκαηηθή καο δηάπιαζε. Σηελ αγνξά θπθινθνξνύλ θάπνηα βαζηθά «λνύκεξα» - κεγέζε πιαηζίσλ πνδειάηνπ (ζθειεηόο) κε ξπζκηδόκελα, ηηκόλη θαη ζέια, ώζηε λα ηαηξηάμνπλ απόιπηα ζην ζώκα καο.

4 4 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Ορθή θέζη ποδηλαζίας Η ζέζε πνδειαζίαο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ηε θαηαπόλεζε ηνπ ζώκαηνο, λα ην θνπξάδεη θαη λα ην γπκλάδεη νκνηόκνξθα θαη παξάιιεια λα θάλεη ηνλ πνδειάηε λα λνηώζεη άλεηα. Η ζέια ξπζκίδεηαη ζε νξηδόληηα ζέζε. Γηα λα ξπζκίζνπκε ην ύςνο ηεο ζηεθόκαζηε δίπια ζην πνδήιαην θαη ε ζέια πξέπεη λα εθάπηεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ θαβάινπ καο. Έλαο άιινο ηξόπνο ξύζκηζεο είλαη κε βάζε ηελ θίλεζε ηνπ πνδηνύ, όηαλ είκαζηε πάλσ ζηε ζέια θαη ν βξαρίνλαο ησλ πεηαιηώλ ζε νξηδόληηα ζέζε, ε λνεηή γξακκή πνπ ζπλδέεη ην γόλαηό καο κε ην πεηάιη ζα πξέπεη λα είλαη θάζεηε ζηνλ άμνλα ηνπ πεηαιηνύ. Γεληθά ζηεξηδόκαζηε ζηα νζηά ηεο ιεθάλεο, ώζηε λα κεηώλεηαη ε πίεζε ζηηο αξηεξίεο θαη ηα λεύξα ησλ γελεηηθώλ νξγάλσλ θαη ησλ θάησ άθξσλ. Πνιιέο θνξέο ξπζκίδνπκε ηελ ζέια καο ρακειά γηαηί απηό καο θάλεη λα αηζζαλόκαζηε κεγαιύηεξε ηζνξξνπία θαη αζθάιεηα. Απηή ε ζηάζε αλαγθάδεη ηα γόλαηα λα ζεθώλνληαη ςειά κε απνηέιεζκα λα θαηαπνλνύληαη (αηηία γηα πόλνπο ζηα γόλαηα). Θα πξέπεη ζηγά ζηγά ζπλεζίδνληαο ην πνδήιαην θαη ηελ αίζζεζή ηνπ, λα ζεθώλνπκε ηελ ζέια κέρξη λα θηάζνπκε ζην ζσζηό ύςνο. Τα πέικαηα πηέδνπλ ηα πεηάιηα κε ην κπξνζηηλό ζηήξηγκα θαη όρη κε ηελ θακάξα ή εμ νινθιήξνπ κε ηα δάρηπια. Με απηό ηνλ ηξόπν γπκλάδεηαη θαηαπνλείηαη πην νκνηόκνξθα ην κπτθό ζύζηεκα πνπ ειέγρεη ην πέικα. Επίζεο ηα πόδηα δηαγξάθνπλ ηξνρηά παξάιιειε κε ηνλ ζθειεηό θαη δελ πηέδνπκε πιαγίσο ηα πεηάιηα. Τέινο, ην ηηκόλη ίζσο επηδέρεηαη θάπνηεο κηθξνξπζκίζεηο νη νπνίεο ζα καο παξέρνπλ κηα πην άλεηε ζηάζε νδήγεζεο ρσξίο π.ρ. λα ηελησλόκαζηε γηα λα ην θηάζνπκε. Όζνλ αθνξά ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπκε ηελ αίζζεζε όηη βξίζθεηαη ζηελ ζέιια θαη όρη ζηα ρέξηα. Πνηέ δελ ζηεξηδόκαζηε ζηα ρέξηα καο, αθνύ ε ζηάζε απηή θαηαπνλεί ηνπο θαξπνύο (δεκηνπξγεί πόλνπο ζηα ρέξηα ή ζηνπο θαξπνύο) θαη ην βάξνο ζην ηηκόλη κεηώλεη ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ πνδειάηνπ θαηά ηνπο γξήγνξνπο ειηγκνύο. Τα ρέξηα καο είλαη θπξίσο ραιαξά θαη δελ ζθίγγνπκε ζπλέρεηα ην ηηκόλη, όζν αλαζθάιεηα θ αλ αηζζαλόκαζηε, ώζηε λα κελ ππεξιεηηνπξγνύλ νη κύεο ηνπ πήρε, πξάγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκνύο. Διαδρομές Όηαλ μεθηλάκε κία κεγάιε (είλαη ζρεηηθό ζηνλ θαζέλα) δηαδξνκή ή δηαδξνκή κε πνιιέο αλεθόξεο ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζνπκε θαλόλεο όπσο απηνί ηεο «γπκλαζηηθήο», δειαδή δέζηακα θαη απνζεξαπεία. Γεληθά μεθηλάκε ραιαξά θαη δελ δνξίδνπκε πνιύ ηνπο κύεο καο κε απόηνκε εθαξκνγή δύλακεο ζ απηνύο. Σηγά ζηγά ν ξπζκόο καο ζα απμάλεηαη θαη ζα θηάζεη ζην πξνζσπηθό καο επίπεδν. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηνύκε ην ζύζηεκα ηαρπηήησλ, ώζηε λα ξπζκίζνπκε ηε δύλακε πνπ εθαξκόδνπκε ζηα πεηάιηα θαη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλνύκε ηα πόδηα καο (ππεξβνιηθά ζθιεξή ηαρύηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη πόλνπο ζηα πόδηα). Σε πεξίπησζε πνπ δηαλύνπκε κεγάιεο απνζηάζεηο ζε πνιύσξεο πνξείεο πξέπεη λα πξνβιέςνπκε δηαιείκκαηα γηα γεύκαηα θαη ηελ ηξνθνδόηεζε ηνπ νξγαληζκνύ καο κε λεξό. Τν λεξό είλαη ην πνιύ ζεκαληηθό θαη βνεζά λα πίλνπκε ζπλερώο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνδειαζίαο, αθόκα θαη αλ δελ έρνπκε αηζζαλζεί δίςα. Η έθζεζή καο ζηνλ ήιην, ε εθίδξσζε θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα θπθινθνξνύλ ζην ζώκα καο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο απαηηνύλ κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ. Αλ δελ δηαζέηνπκε αζθό πιάηεο (camelback), πξνηείλνληαη ηα ζπλεζηζκέλα παγνπξάθηα πνδειάηνπ, πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε ζέζε κε εύθνιε πξόζβαζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνδειαζίαο. Δηαιείκκαηα θάλνπκε θάζε κία ή κηάκηζε ώξα αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο καο. Η δηάξθεηα ηνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 10 ιεπηά γηαηί ν νξγαληζκόο καο ράλεη ηνλ ξπζκό ηνπ επεηδή ραιαξώλεη. Κάζε ηξεηο κε ηέζζεξηο ώξεο θαιό ζα ήηαλ έλα δηάιεηκκα κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο, πεξίπνπ 20 ιεπηά κε κηζή ώξα, γηα θάπνην κηθξό θαη ζξεπηηθό γεύκα.

5 5 Τρόμος ζηο δρόμο με ηις λακκούβες Θα πάξσ έλα ηξαθηέξ θαη ζα θπθινθνξώ αεξάηε ζηνπο δξόκνπο ηεο Πάηξαο. Μνπ θαίλεηαη όηη είλαη ην πην in όρεκα γηα ην Πηάζε κπινθ θαη ζεκείσλε ηα γηαηί θαη ηα δηόηη Πρώηον, έρεη ηελ ηδαληθή ηαρύηεηα γηα λα θπθινθνξώ ζην θέληξν ηεο πόιεο. Δεύηερον έρεη ηα ηδαληθά δαληνιάζηνηρα, γηα λα ηζνπιάσ κε αζθάιεηα ζε απιαθσκέλνπο δξόκνπο. Τρίηον όηαλ ζα δηπινπαξθάξσ, γηα λα πεηαρηώ κέρξη ην πεξίπηεξν, λα πάξσ ηζηγαξάθηα θαη ζνθνθξέηα, θαλείο δε ζα κνπ θνξλάξεη αθνύ όινη ζα λνκίδνπλ όηη θάλνπλ θαηάιεςε ζηνπο δξόκνπο νη αγξόηεο. Τέηαρηον θαλέλα απηνθίλεην δε ζα κνπ «θνιιάεη», νύηε ζα επηρεηξεί παξαθηλδπλεπκέλα πξνζπεξάζκαηα. Γειαδή ζα κε ιακβάλεη πνιύ ζνβαξά ππόςε. Αιιά, κήπσο πξηλ πξνβώ ζηελ παξαπάλσ εμηξεκηζηηθή ελέξγεηα, λα μαλαδνθίκαδα λα βγσ ζηνπο δξόκνπο κε ην πνδειαηάθη κνπ; Πξηλ θαλά ρξόλν ίζσο λα κε ην ζθεθηόκνπλ ηόζν. κσο έλαο ρξόλνο είλαη έλαο ρξόλνο θαη από ηόηε έρεη θπιήζεη πνιύ λεξό ζη απιάθη θαη ηη απιάθη, απιάθηα λα δνπλ ηα κάηηα ζνπ. Γηόηη αθνύ ηξππήζεθε θαηά κήθνο ε άζθαιηνο, ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνπλ θαιώδηα δηαδηθηπαθά, κεηά, ηα αλνηγκέλα ραληάθηα θαιύθζεθαλ κε απίζηεπηα εγθιεκαηηθή πξνρεηξόηεηα. Απνηέιεζκα, είηε ε δεκηνπξγία καθξηώλ ζηελώλ απιαθηώλ (ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην παζάιεηκκα κε ην ηζηκέλην έρεη «θαζίζεη»), είηε ππεξπςσκέλσλ ηζηκεληέλησλ γξακκώλ (ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ηζηκέλην έπεζε άθζνλν). Σα ελ ιόγσ απιάθηα ή πςώκαηα βξίζθνληαη ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ, αθξηβώο πάλσ ζηελ πνξεία πνπ θηλείηαη έλα πνδήιαην ή έλα άιιν ρακειήο ηαρύηεηαο δίθπθιν, αλ δε ζέιεη λα παξαζπξζεί από ηα ηαρύηεξα θηλνύκελα ηξνρνθόξα. Ίζσο λα κελ είλαη ιίγνη νη πνδειάηεο, πνπ πξνζπαζώληαο λα απνθύγνπλ ην θαθό νδόζηξσκα, θόληεςαλ λα ζθνησζνύλ από δηεξρόκελν απηνθίλεην ή αζηηθό ιεσθνξείν. ινη νη δξόκνη έρνπλ ηα ίδηα ράιηα, κε απνηέιεζκα λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ πνδειαηώλ ή αθόκε θαη άιισλ δηθπθιηζηώλ. Παξόια απηά θαλέλαο ππεύζπλνο δελ αζρνιείηαη κε ηε ζνβαξή επηζθεπή ησλ δξόκσλ, πξνθαλώο επεηδή δε δηαζέηεη πνδήιαην ηαλ έπαζα δεκηά ζην γόλαην, εμαηηίαο ηνπ βνκβαξδηζκέλνπ νδνζηξώκαηνο ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Νόξκαλ + ζσλνο Ακαιίαο, ιίγν πην θεη απ όπνπ νη γξακκέο ηνπ ηξέλνπ δηαζρίδνπλ ην δξόκν (θαη δελ είκαη ε κόλε), αλαγθάζηεθα μαλακεηξήζσ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. ηαλ κεηά ηελ εγρείξεζε, αλαγθάζηεθα λα πεξπαηήζσ κε παηεξίηζεο ζε απαξάδεθηα πεδνδξόκηα, επίζεο μαλακέηξεζα ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Καη ην κέγεζνο είλαη κεγάιν Πεξίπνπ όζν ηνπ ηξαθηέξ πνπ ζα θαβαιήζσ. Καη ηόηε ην πξόβιεκα ζα είλαη όιν δηθό ζαο. smerna

6 6 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας

7 7 ΟΦΙ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ Άιζνο Αγίνπ Αιεμίνπ! Όαζε ζην ηζηκέλην ηεο Πάηξαο ή θαη επθεκηζκό πάξθν κε άκεζα ζρέδηα ηζηκεληνπνίεζεο από ηνπο ηνπηθνύο θνξείο; Δπζηπρώο ε δεύηεξε άπνςε είλαη πην ελδεηθηηθή ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηνπ αιινηηλνύ πάξθνπ πνπ εδώ θαη ρξόληα ε εγθαηάιεηςε ηνπ ην έρεη κεηαηξέςεη ζε parking. Χώξνο 20 ζηξεκκάησλ πνπ αξρηθά άλεθε ζε ηδηώηε. Η θαηάζρεζε ηνπ από ηελ Εζληθή Τξάπεδα θαη από ην ΙΚΑ κεηέηξεςαλ έλα κέξνο ηνπ ζε γξαθεία θαη έλα άιιν ζε ζρνιείν (κεηά από ηελ παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ ζην δεκόζην). Τη γίλεηαη όκσο κε ηελ έθηαζε πνπ έρεη απνκείλεη ειεύζεξε; Μηα έθηαζε ηθαλή λα κεηαηξαπεί ζε όαζε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Δπζηπρώο όκσο είλαη ε αδηαθνξία ησλ ηνπηθώλ αξρώλ αιιά θαη ε έιιεηςε πνιηηηθήο πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηελ γεηηνλία λα αλαζάλεη κε έλαλ ειεύζεξν ρώξν. Η έθηαζε είρε ραξαθηεξηζηεί από ηε δεθαεηία ηνπ 70 σο θνηλσθειήο ρώξνο, θάηη πνπ απέηξεπε ηελ θαηαπάηεζή ηεο από ηδηώηεο. Τν όηη είλαη έλαο ρώξνο θνληά ζηελ ζάιαζζα έθαλε ηνλ απνραξαθηεξηζκό ηνπ αθόκα πην δύζθνιν. Παξ όια απηά ύζηεξα από ζπλερείο πξνζθπγέο ζε δηθαζηήξηα, ην Σπκβνύιην Επηθξαηείαο απνραξαθηήξηζε ηνλ ρώξν δίλνληαο επθαηξία ζε θάζε ινγήο θαηαπαηεηή λα ελδηαθεξζεί γηα αλέγεξζε εκπνξηθνύ θέληξνπ, δεκηνπξγία parking ή θαη πξνζσξηλή εθκεηάιιεπζε ηνπ ρώξνπ από ινύλα παξθ, όπσο αθξηβώο είρε ζπκβεί ιίγα ρξόληα πξηλ. Καη έηζη θαη έγηλε! Η Εζληθή Τξάπεδα πνύιεζε ην πάξθν ζε κεγάιε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία θαη από ηόηε νη αληηδξάζεηο από νκάδεο θαηνίθσλ θαη ζπιιόγσλ, νη νπνίνη είραλ μεθηλήζεη λα δξνπλ από ην 2001, έρνπλ απμεζεί αηζζεηά. Καηά θαηξνύο ζην άιζνο γίλνληαη ζπλειεύζεηο θαηνίθσλ, ζπδεηήζεηο, ζπλαπιίεο θαη πξνβνιέο ηαηληώλ κε ζθνπό λα πάξνπλ νη θάηνηθνη πίζσ έλα ρώξν πνπ αλήθεη κόλν ζε απηνύο. Ο Δήκνο Παηξώλ θαηάθεξε λα δείμεη άιιε κία θνξά ηελ αδηαθνξία ηνπ ζηελ εμέιημε απηήο ηεο ηζηνξίαο. Έδσζε ιεπθή επηηαγή ζηελ Εζληθή Τξάπεδα θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή λα θαπειεύνληαη ην ρώξν, όηαλ κεηά από πξόηαζε ησλ θαηνίθσλ ζην Δήκν λα αγνξάζεη ην άιζνο ζηελ αληηθεηκεληθή ηνπ αμία, απηόο αδηαθόξεζε επηδεηθηηθά επηθαινύκελνο έιιεηςε ρξεκάησλ. Σήκεξα ε κεγαιύηεξε έθηαζε ηνπ πάξθνπ θαιύπηεηαη από ρώκα θαζώο ιίγε βιάζηεζε έρεη θαηαθέξεη λα επηβηώζεη, ζπκίδνληαο ηνλ νπζηαζηηθό ξόιν πνπ ζα έπξεπε λα έρεη απηόο ν ρώξνο. Δπζηπρώο ην πάξθν έρεη κεηαηξαπεί ζε ρώξν παξθαξίζκαηνο γηα κεξηθνύο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο απαμηώλνληαο έηζη αθόκα πεξηζζόηεξν ην άιζνο. Δελ είλαη όκσο ην κόλν παξάδεηγκα παλειιαδηθά απηό ηνπ άιζνπο ηνπ Αγίνπ Αιεμίνπ ζηελ Πάηξα. Δπζηπρώο ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε πξόζθαηα παξαδείγκαηα., πνιινί δεκόζηνη θνηλσθειείο ρώξνη έρνπλ ζε κηα λύρηα κεηαηξαπεί ζε νηθόπεδα γηα πνιπθαηνηθίεο πνιπηειείαο. Τα δέληξα θόβνληαη θαη ζηε ζέζε ηνπο θπηξώλνπλ δηακεξίζκαηα θινπβηά όπνπ ηα παηδηά ζα παίδνπλ ζην κπαιθόλη θαη ζα κάζνπλ γηα ηηο νκνξθηέο ηεο θύζεο από ηα ληνθηκαληέξ ηεο ηειεόξαζεο.

8 8 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας

9 9

10 10 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Διακοπές ζηη Ζάκσνθο με ηο ποδήλαηο (ή Τι έκανες πέρζι ηο καλοκαίρι;) Να λαη κέζα Ηνπιίνπ θαη γσ δνπιεηά λα κελ έρσ, κέζα ζε κηα εξεκσκέλε από θνηηεηέο, θίηξηλε Πάηξα. Πόηε κε ηα πόδηα, πόηε κε ην πνδήιαην, θάλσ πεξηνδηθνύο θύθινπο ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, όιν θαη πην γξήγνξα. αλ αγρσκέλν πνληίθη πνπ δε μέξεη πώο λα βνιέςεη ηελ αλία ηνπ, ζ έλα κέξνο πεξηηξηγπξηζκέλν αόξαηα ηείρε. Μεξηθέο θνξέο θάλσ απόπεηξεο λα θύγσ ζε επζεία πνξεία. Να γπξλώ ιεεη ηα πεηάιηα ηνπ πνδειάηνπ, ρσξίο δεύηεξεο ζθέςεηο γηα γπξηζκό, κέρξη πνπ λα μεθύγσ κηα θαη θαιή από ηελ ειθηηθή ηεο πόιεο δύλακε. Σζάκπα καγθηά όκσο Φηάλσ κέρξη Βξαρλαίηθα, Κάησ Αραγηά ην πνιύ ή απ ηελ άιιε κεξηά, σο Ρίν, σο Φαζόππξγν Ο Θνδσξήο θη ν Άξεο, θίινη Πνδειάηεο, ξίρλνπλ ηελ ηδέα λα πάκε ζηε Εάθπλζν κε ηα πνδήιαηα θαη κε «ςήλνπλ» Όζηεξα θεύγνπλ θη νη δπν γη αιινύ θαη κ αθήλνπλ κε ηελ ηδέα ακαλάηη ζην θεθάιη, λα κε βνπξιίδεη. Γηζηάδσ λα θύγσ κόλε κνπ, γη απηό αλαδεηώ ζπκπνδειάηεο κέζα απ ηελ δηαδηθηπαθή παξέα ησλ Πνδειαηώλ. Απνηέιεζκα κεδέλ. Χξαία. Καη ηώξα ηη; Απζαίξεηα νξίδσ κέξα αλαρώξεζεο. Μεζαύξην! Πξέπεη λα πξνεηνηκαζηώ θαη λα πξνεηνηκάζσ θαη ην πνδήιαην κνπ γηα ην «κεγάιν» ηαμίδη. Σν πάσ ζην πνδειαηάδηθν γηα έλα γεληθό ηζεθάξηζκα (θξέλα, ιάζηηρα), αγγαξεύσ ηνλ «γηαηξό» λα κνπ δείμεη πώο αιιάδνπλ ιάζηηρα (ληξνπή κνπ πηα ηόζα ρξόληα, λα κε μέξσ) θαη πξνζζέησ κηα ζράξα, όπνπ πξνηίζεκαη λα δέζσ ηε ζθελή θαη όιν κνπ ην ηαμηδησηηθό βηνο. Σέινο ςσλίδσ δπν ζακπξέιεο ξεδέξβα θαη κηα ηξόκπα θαη ληώζσ ιηγόηεξν αβέβαηε. - «Γηα πνύ ην βάιακε;», ξσηά ν πνδειαηάο. - «Λεσ λα πάσ Εάθπλζν κε ην πνδήιαην.» ηνπ θάλσ. - «Εάθπλζν κε ην πνδήιαην; Πώο ζα παο δειαδή;» - «Δ, ζα πάσ πξώηα κε ην πνδήιαην Κπιιήλε. Καη κεηά ζα πεξάζσ κε ην βαπνξάθη απέλαληη, ζηε Εάθπλζν», ιεσ κε αλέκειν ύθνο θαη ζπκπιεξώλσ, «Μήπσο μέξεηο πόζε είλαη ε απόζηαζε Πάηξα Κπιιήλε;» - «Υκκκκ Δίλαη γύξσ ζηα 70 km. Πεο όηη παο κε 20 km ηελ ώξα, ζα θηάζεηο ζε ηέζζεξηο θαη βάιε ώξεο αλ ππνινγίζεηο θαη ηηο ζηάζεηο. Καιύηεξα λα μεθηλήζεηο 5 ην πξσί, λα κελ έρεη θίλεζε θαη δέζηε, ώζηε θαηά ηηο 10 λα έρεηο θηάζεη», κε ζπκβνπιεύεη. - «Ναη αζθαιώο. Θα μεθηλήζσ λσξίο - λσξίο θαη όπσο θαη λα ρεη θάπνηε ζα θηάζσ!», πεηάσ ηπρνδησθηηθά. Μέζα κνπ όκσο ακθηβάιισ γηα ην θαηά πόζν είκαη ηθαλή λα ζεθσζώ ηόζν πξσί θαη λα μεθηλήζσ κεο ην ύπνπην ιπθαπγέο. Δπίζεο, ηα 70 ρηιηόκεηξα μεηπιίγνληαη ζην αλήζπρν κπαιό κνπ ηόζν καθξηά θαη άγλσζηα, πνπ ιίγν ζέισ λα ηα παξαηήζσ. Χζηόζν αγλνώληαο ηελ ύπνπιε ιηγνςπρηά πνπ κε θαηαθιύδεη, ζπλερίδσ ηηο εηνηκαζίεο αγνξάδνληαο κηα ζθελή, έλα θαθό, κπαηαξίεο, αληηθνπλνππηθό, αληειηαθό, tide γηα ηα ξνύρα, κηα θνλζέξβα θνξλ κπηθ, κπηζθόηα, 3 θαιακπόθηα θαη γηα πεξηζζόηεξε πεξηπεηεηώδε αίζζεζε, έλα κεγάιν ζνπγηά. * * * Ζ απγή ηεο κεγάιεο κέξαο έθηαζε. Γιπθηά θαη ραξνύκελε, όπσο θάζε θαινθαηξηλή απγή. Μπξίδσ ηνλ Ηνύιε απ ηελ αλνηρηή κπαιθνλόπνξηα θαη ε λύζηα κνπ θάλεη θηεξά. Μηα ιηγσηηθή ηαξαρή παίξλεη ηε ζέζε ηεο θαη κε πηάλνπλ νη βηαζύλεο κνπ. Σαθηνπνηώ ξνύρα, θαγηά, λεξό θαη ινηπά ζπκπξάγθαια ζ έλα ζαθίδην πιάηεο, ελώ δέλσ ην sleeping bag θαη ηε ζθελή, ζηε ζράξα ηνπ πνδειάηνπ, κε ην «ρηαπόδη». Υξεζηέ θη Απόζηνιε! Σν ζαθίδην θαη ην θνξησκέλν πνδήιαην, είλαη δηαβνιεκέλα βαξηά! Παξόια απηά ηα θαηεβάδσ ζην ηζόγεην θαη βγαίλσ κε κηζή θαξδηά (από ην βάξνο) ζην δξόκν. αλ αλεβαίλσ ζην πνδήιαην θαη πάσ λα δώζσ πεηαιηά, ε κπξνζηηλή ξόδα ζεθώλεηαη ζνύδα, εμαηηίαο όινπ απηνύ ηνπ βάξνπο πνπ ππάξρεη ζην πίζσ κέξνο. «Να πάξεη ε νξγή δε μεθηλάκε θαιά!», ζθέθηνκαη λεπξηθά θαη μαλαηζνπιάσ ην πνδήιαην κέζα ζηε πνιπθαηνηθία. Αλεβαίλσ ζπίηη θη αξρίδσ λα μεθνξηώλνκαη πξάγκαηα. Μεηαμύ άιισλ αθήλσ πίζσ ην sleeping bag θαη αληηθαζηζηώ ηε κπνπθάια ην λεξό, κε έλα κηθξό κπνπθαιάθη ζηελ εηδηθή ζέζε ηνπ πνδειάηνπ. Δπίζεο δέλνληαο έλα κέξνο ησλ πξαγκάησλ ηνπ ζαθηδίνπ κνπ ζηε ζράξα, ληώζσ ηελ πιάηε θαη ηνπο ώκνπο κνπ πην άλεηνπο. Ξαλαβγαίλσ ζην δξόκν θαη αλεβαίλσ ζην πνδήιαην. Οη ξόδεο κνπ θπιάλ ηώξα κε ζηγνπξηά. Φνξάσ ην θαπειάθη κνπ θαη ε ώξα έρεη πάεη ήδε 7:50 Καζώο γπξίδσ πεηάιη, ε θαξδηά κνπ ρηππά ζα ηξαπνπιόραξην πηαζκέλν επίηεδεο ζε ξόδα ηνπ πνδειάηνπ, γηα λα θάλεη ζα κνηόξη. Πεξλάσ από ηελ Παξαιία. Ζ Πάηξα ζεθώλεη κηα κηα ηηο άγθπξεο ηεο από πάλσ κνπ θαη ν δξόκνο θπκαηίδεη ειεύζεξνο κπξνζηά κνπ. Δθεί, θάπνπ έμσ απ ηα Βξαρλαίηθα, κεζπζκέλε από ραξά πνπ επηηέινπο ην ηαμίδη κνπ άξρηζε λα ηξέρεη θαη κε όινπο ηνπο θόβνπο κνπ πληγκέλνπο ζην θσο ηεο κέξαο, αξρίδσ λα θάλσ ζθέςεηο, γηα ην πόζα ππέξνρα εγρεηξήκαηα δε ηνικά ν άλζξσπνο, κόλν θαη κόλν επεηδή ηνλ πηάλεη ν θόβνο γηα ην

11 11 άγλσζην ηνπ δξόκνπ. ηνλ νπνίν δξόκν, ε θαληαζία ηνπ θαη οι γνώμες των άλλων, ζηήλνπλ θαη ζεξηεύνπλ παγίδεο αμεπέξαζηεο. Έηζη πεξλά ε δσή ηνπ, δηαγξάθνληαο θιεηζηνύο ζπκβαηηθνύο θύθινπο, ζε δξόκνπο αζθαιείαο, απ όπνπ ηεκπέιηθα βνιεκέλνο, δελ πξνηίζεηαη λα βγεη πνηέ. Αλ παξόια απηά βγεη θαη δηαλύζεη ηελ «παξάδνμε» πνξεία πνπ πεζύκεζε, ηόηε ζην ηέινο πάληα ζα ιεεη όηη άδηθα είρε αλεζπρήζεη ηόζν Με θάηη ηέηνηεο δηαπηζηώζεηο, θηάλσ ρσξίο λα ην θαηαιάβσ ζηε δηαζηαύξσζε ηεο Κάησ Αραγηάο. Κάπνπ εθεί, ζπκβνπιεπόκελε ηνλ ράξηε, βιέπσ όηη πξέπεη λα ζηξίςσ αξηζηεξά, απ όπνπ θαη ζα αξρίζεη ν πξαγκαηηθά άγλσζηνο ζε κέλα δξόκνο. Πξόθεηηαη γηα ηε Νέα Δζληθή νδό θαη δηζηάδσ θαζώο κπαίλσ ζην ξεύκα ηεο. Άθξε άθξε ζην δξόκν θαη έρνληαο όιεο κνπ ηηο αηζζήζεηο ζε επηθπιαθή, αξρίδσ λα ζπλεζίδσ ηελ πνξεία κνπ ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν. Δίλαη θαζώο θαίλεηαη, αξθεηά πξσί αθόκε θαη δελ έρεη πνιύ θίλεζε. Ο θαηξόο, γηα Ηνύιε κήλα, είλαη δξνζεξόο, ν ήιηνο θξύβεηαη αλά δηαζηήκαηα από κηθξά κηθξά ζπλλεθάθηα, ελώ ην αεξάθη πλέεη νύξην! Ζ ραξά κνπ επηζηξέθεη πάλνπιε, θαιπάδνληαο ζ έλα πιαηύ, αλνηρηό θαη ίζην δξόκν, πνπ δηαζρίδεη κεγάια ρσξάθηα κε θαινθαηξηλέο θαιιηέξγεηεο. Καιακπόθηα, θαξπνύδηα, πεπόληα, ληνκάηεο, κειηηδάλεο, θνινθύζεο Πάξε θόζκε! ια απισκέλα θαηά γεο, λα κειώλνπλ ηα δνπκηά ηνπο ζην ήιην, πξνζκέλνληαο ην μεληθό ρέξη ηνπ εξγάηε ηεο γεο, λα ηα καδέςεη, λα ηα θνπβαιήζεη, λα ηα ζηνηβάμεη, λα ηα θνξηώζεη ζε θνξηεγά. Να ηα βιέπσ ηα θνξηεγά, ζηηο άθξεο ηνπ δξόκνπ ή κέζα ζηα ρσξάθηα, λα πεξηκέλνπλ, ηίγθα ζην θαξπό, ηελ αλαρώξεζε γηα ηηο ιατθέο θαη ηα καλάβηθα ηνπ θόζκνπ. ια ηνπο ηξηγπξηζκέλα από κειαςνύο αλζξώπνπο, πνπ ηαθηνπνηνύλ, δέλνπλ, ζθεπάδνπλ, αζθαιίδνπλ ηηο θαξόηζεο. Πνπ θαη πνπ, έλα πεξίεξγν βιέκκα, ζεθώλεηαη θαη κ αθνινπζεί, ξνβνιάεη αζόξπβα αληάκα κε ην κνλαρηθό πνδήιαην θαη μαλά θάλεη ζηξνθή ζηηο δνπιεηέο ηνπ. Κάλσ κηα ζηάζε ζ έλα ρσκάηηλν άπισκα ζην πιάη ηνπ δξόκνπ, θάπνπ 35 ρηιηόκεηξα καθξηά απ ηελ Πάηξα. Πίλσ ην κηζό κπνπθαιάθη θαη θάλσ δηαηάζεηο γηα λα ραιαξώζνπλ νη κύεο ησλ πνδηώλ κνπ. Νηώζσ ηνλ ίδξν λα ηξέρεη ζηελ πιάηε κνπ, αιιά θαζόινπ θνπξαζκέλε. Αληίζεηα. Αλππνκνλώ λα ζπλερίζσ ηνλ δξόκν, πνπ ληώζσ λα είλαη ν κόλνο κνπ ζθνπόο. Αλαδσνγνλεκέλε, ηξσσ ρηιηόκεηξα θαη ηξαγνπδώ δπλαηά όηη κνπ θαηέβεη. Από ηελ πεξηνρή ηεο Μαλνιάδαο θαη πέξα, ν δξόκνο ζηνιίδεηαη κε ζεξηλέο παξάγθεο πνπ κνζηξάξνπλ ηα αγαζά ησλ ρσξαθηώλ. Βαζηιεύνπλ νη ρνληξέο θνινθύζεο, θνπζθώλνληαο ηνπο θινηνύο ηνπο, ζα πνξηνθαιηνί ήιηνη ζξνληαζκέλνη επί ηεο γεο. Πξνζπεξλώληαο, γπξίδσ ηα πεηάιηα πην αξγά θαη είλαη ζα λα κεηώλσ ηαρύηεηα ιόγσ ηεο έιμεο ηνπο. ε έλα πςσκαηάθη, θάησ από θάηη αρακλνύο ζάκλνπο, ζα λα παίξλεη ην κάηη κνπ μαπισκέλνπο, θακέλνπο θνξκνύο δέληξσλ. Ο έλαο «θνξκόο» αλαθαζίδεη θαη κε ραηξεηά. Γελ είλαη θακέλνη θνξκνί. Δίλαη ρακέλνη Αθξηθαλνί, ζηελ κηθξή «Καιηθόξληα» ηεο Ζιείαο. Υαηξεηάσ θαη γσ. [εκείσζε: Αξγόηεξα κέζα ζην θαινθαίξη μαλάθαλα ηελ ίδηα δηαδξνκή κε απηνθίλεην, πεγαίλνληαο πξνο Οιπκπία. Ο δξόκνο δελ είρε λα κνπ πεη ηίπνηα, αθνύ νη ήρνη, νη κπξσδηέο, ην αεξάθη θαη νη εηθόλεο δελ ήηαλ πηα εθεί ή ελαιιάζζνληαλ πνιύ γξήγνξα. Ννκίδσ όηη κε ην πνδήιαην πξαγκαηηθά ηαμίδεςα. Δλώ κε ην απηνθίλεην, απιά κεηαθέξζεθα.] ηε δηαζηαύξσζε ησλ Λεραηλώλ, ζηξίβσ δεμηά θαη αθήλσ πίζσ κνπ ηελ Δζληθή. Σώξα ν δξόκνο είλαη επαξρηαθόο, κε πην θνληό νξίδνληα. Άλζξσπνη, ρσξηνπδάθηα, ζηξνθέο, ε ζάιαζζα πνπ ηε ληώζσ λα πιεζηάδεη Ζ Κπιιήλε! Αξηβάξσ ζην ιηκάλη ζηηο 11:20. Σξεηζήκηζη ώξεο αθόηνπ άθεζα ηε γεηηνληά κνπ ζηελ Πάηξα! Καηεβαίλσ απ ην πνδήιαην θαη πεξπαηάσ, θαηεπζπλόκελε ζηνπο ιπόκελνπο γθηζέδεο ησλ θαξαβηώλ. Σαμηδηώηεο πεξηκέλνπλ ζηηο νπξέο. Οη από δσ δεηνύλ εηζηηήξην γηα Εάθπλζν. Οη από θεη εμαζθαιίδνπλ ζέζε γηα Κεθαινληά. Βξε κήπσο λα ηε θάλσ γηα Κεθαινληά; Μπα, άζε Άιιε θνξά. Μπνπθσκέλε παγσηό, θνπιαξηζκέλε έλα ιίηξν λεξό, κπάδσ ην πνδήιαην ζηε δξνζηά ηεο θνηιηάο ηνπ βαπνξηνύ. Σν θιεηδώλσ ζπληξνθηά κε θάηη άιια δίθπθια θαη αλεβαίλσ ζην θαηάζηξσκα. 12:15. ε κηα ώξα ε πξνπέια πνπ αισλίδεη ην γαιάδην ηνπ Ηνλίνπ, κε θηάλεη Εάθπλζν. * * * Ζ Εάθπλζνο. Μσξή ζεηο πξάκαηα! Πόηε έθηαζα; Πεξηπιαληέκαη ζηελ αγνξά θαη ζηελ παξαιηαθή νδό ηεο πόιεο, ελώ ν ήιηνο θξαηάεη έλα ζθπξί θαη κε βαξάεη ζην θεθάιη. Απηνθίλεηα γπξίδνπλ ζηνπο ζηελνύο δξόκνπο, μεκπνπθάξνπλ απ ηηο γσληέο, ζθπξίδνπλ αλππόκνλα. Άιιν πάιη θαη ηνύην. Νέα Πάηξα καο πξνέθπςε! Σέηνηα θίλεζε, ηέηνην κπνηηιηάξηζκα ζε λεζί, δε ην πεξίκελα. α λα κελ έθηαλε ηόζε παξαδάιε, αθνύσ έλα ζηδεξηθό λα θνπδνπλίδεη θαη αλαθαιύπησ όηη κνπ έθπγε ε βίδα πνπ θξαηάεη ηε ζέια ζηε ζέζε ηεο. Μπατιληηζκέλε θαη λεπξηαζκέλε, ζπλερίδσ άζθνπα λα πεξηθέξνκαη ζηα δξνκάθηα, κέρξη πνπ - σ ηνπ ζαύκαηνο - ζπλαληάσ έλα πνδειαηάδηθν. Ο άλζξσπνο πνπ ην ρε, βηδώλεη ηε βίδα ζηε ζέζε ηεο θαη ην θέθη κνπ ζα λα θηηάρλεη. Μεηά κε ξσηά: - «Από πνύ έξρεζαη;» (Σνπ ιεσ) - «Ση κνπ ιεο;! Δίρε έξζεη θαη κηα παξέα άιισλ πνδειαηώλ απ ηελ Πάηξα». Απαληώ πσο ζηελ Πάηξα έρνπκε θηηάμεη κηα πνδειαηηθή νκάδα, πνπ πξνζπαζεί λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα ηεο, ζε κηα πόιε πνπ αζθπθηηά απ ην θπθινθνξηαθό θαη μεπνπιά ή εγθαηαιείπεη ηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ηεο. Αθόκα, πσο παξαηήξεζα όηη ην ίδην πξόβιεκα ππάξρεη θαη ζηε Εάθπλζν.

12 12 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας - «πσο ην ιεο θνπειηά. ινη κε η απηνθίλεηα θαη ηα κεραλάθηα κεηαθηλνύληαη. Δκείο εδώ, ηώξα αλνίμακε θαη πξνζπαζνύκε λ αλαζηξέςνπκε ην θιίκα Πάλησο εγώ πνπ κέλσ ζηνλ Λαγαλά, θάζε κέξα έξρνκαη εδώ κε ην πνδήιαην! Δζύ πξώηε θνξά έξρεζαη Εάθπλζν; Πνύ ζα κείλεηο;» - «Λεσ λα θάλσ ην γύξσ ηνπ λεζηνύ κε ην πνδήιαην. Οπόηε βνιεύεη λα κείλσ ζε θάκπηλγθ. Ξέξεηε θαλέλα εδώ θνληά;» - «Τπάξρνπλ πνιιά θάκπηλγθ ρηιηόκεηξα από δσ. ηνλ Λαγαλά, ζην Ακκνύδη, ζηηο Αιπθέο Γηαιέγεηο θαη παίξλεηο!», δείρλεη ηα κέξε ζην ράξηε, πνπ θξαηάσ θάησ απ ηε κύηε κνπ. Απνραηξεηάσ ηνλ άλζξσπν θαη πάσ λα ηελ αξάμσ επεηγόλησο. Σν θαξκπηξαηέξ δεηάεη παγσηό θαη θαθέ Σε βαζηθή ηξνθή κνπ, γηα ηηο επόκελεο ηέζζεξηο κέξεο. Καηά ηηο 5:00 η απνγεπκαηάθη παίξλσ πάιη ην δξόκν πξνο βνξξά θαη κηα γεύζε γηα ην πώο έρεη δηακνξθσζεί ην ηνπίν ηνπ λεζηνύ, από ηε καδηθή ελαζρόιεζε ησλ ληόπησλ κε ηνλ ηνπξηζκό. Δθεί πνπ ζθακπαλεβάδεηο ζε απζεληηθνύο λεζηώηηθνπο δξόκνπο, πνπ θηδνγπξίδνπλ κέζα ζηηο ειηέο, ηηο ρνξσδίεο ησλ ηδηηδηθηώλ, ηα ζπηηάθηα θαη ηα κπνζηάληα, μάθλνπ μεπξνβάιεη κπξνζηά ζνπ έλα ηνπξηζηηθό «ινύλα πάξθ», πνπ ζπγθξνηνύλ μελνδνρεία, κπαξ, κίλη κάξθεη, εζηηαηόξηα, καγαδηά κε ρλνπδσηέο θαξέηα θαξέηα θαη άιια ζνπβελίξ. ε κηα ζηξνθή, ζην Σζηιηβί, κέλσ θαηάπιεθηε λ αληηθξίδσ έλα εκπνξηθό θέληξν ππό θαηαζθεπή, ην νπνίν δηαζέηεη θπιηόκελε ζθάια!!! Μάιινλ όκσο όιεο απηέο νη «εηνηκαζίεο» γηα λα ππνδερηνύλ ηνπο βάξβαξνπο, δελ πηάλνπλ ηόπν, γηαηί ηα ηνπξηζηηθά απηά εθηξώκαηα είλαη άδεηα. Ο ήιηνο πάεη λα πέζεη θη εγώ αθόκα δελ απνθαζίδσ λα βξσ ην θάκπηλγθ ζην Ακκνύδη. Πεξλώληαο έμσ από κηα ηαβέξλα κέζα ζηηο ειηέο, θσλάδσ ζε κηα παξέα: - «Μήπσο μέξεηε πνπ είλαη ην θάκπηλγθ;» Έλαο λεαξόο (ην γθαξζόλη ηνπ καγαδηνύ), ζεθώλεηαη ρακνγειαζηόο. - «Κνληά είζαη! Θ αλέβεηο ηελ αλεθόξα, ζα ζηξίςεηο αξηζηεξά θαη ζα ην βξεηο κπξνζηά ζνπ!» Μπαίλσ ζην θάκπηλγθ. Κάηη παηδάθηα πνπ παίδνπλ θνληά ζηελ είζνδν ηνπ θηήκαηνο μεθσλίδνπλ: -«Μπακπάαα! Ήξζε κηα θνπέια κ έλα πνδήιαην!!!» Από έλα ζπηηάθη βγαίλεη έλαο άλζξσπνο κ έλα δεζηό ρακόγειν. Μνπ ιεεη λα δηαιέμσ πνύ ζα ζηήζσ ηε ζθελή θαη κεηά κε βνεζά θηόιαο λα ηε ζηήζσ, γηαηί έηζη πνπ πξώηε θνξά ζηε δσή κνπ μεηπιίγσ ζθελή, πειαγώλσ κπξνζηά ζηα ζρνηληά, ηα ξαβδάθηα, ηα «θαξθηά» θαη ην ύθαζκα. Πξαγκαηηθά κόλε κνπ δε ζα ήμεξα πώο λα ζπλαξκνινγήζσ ην «ζπίηη» κνπ! Σώξα πιένλ θαηείρα κηα αθόκα ρξήζηκε γλώζε. Έρεη βξαδηάζεη θαη απιώλνκαη μεζεσκέλε θαη ιπζζαζκέλε από ηελ πείλα, ζε κηα θαξέθια κπξνζηά απ ηε ζθελή. Πάλσ ζην πιαζηηθό ηξαπεδάθη πνπ κνπ έρνπλ δώζεη, απιώλσ ην θνξλ κπηθ, έλα ιεκόλη, έλα βξαζηό θαιακπόθη, θξάθεξο θαη εηνηκάδνκαη λα νξκήζσ. Αιιά αληί λ αλνίμσ ηελ θνλζέξβα, ζπάσ ην θιεηδί θαη έπεηηα θαηαλαιώλσ κηζή ώξα κέρξη λα ηελ αλνίμσ κε ηε βνήζεηα κηαο ηαλάιηαο θαη ην ελνριεηηθό θσο ηνπ θαθνύ Ξαπιώλνκαη κέζα ζηε ζθελή. Ζ θαληαζία κνπ κεηαιιάζζεη ηα ζνπξζίκαηα ησλ ζαπξώλ ζε ύπνπηα βήκαηα θαη ηνπο ήρνπο από ηα θύιια ηεο ειηάο, πνπ πέθηνπλ ζην ηελησκέλν ύθαζκα ηεο ζθελήο, ζε πεηξαδάθηα πνπ πεηνύλ θαιηθάηδαξνη. ηαλ θαηαθέξλσ λα θνηκεζώ, είλαη πηα μεκεξώκαηα. * * * Σηο επόκελεο ηέζζεξηο κέξεο ηηο πέξαζα πόηε μαπιάξνληαο ζηελ παξαιία, πόηε πίλνληαο ζε θαινθαηξηλά κπαξάθηα κε ληόπηεο παξέεο, πόηε θάλνληαο ην γύξν ηνπ λεζηνύ κε ηελ ππέξνρε θύζε (ζην δπηηθό νξεηλό ηκήκα ηνπ) θαη ηηο παξάθσλεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, πνδειαηώληαο. ηελ Πάηξα επέζηξεςα κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ έθπγα. Έλα βξαδάθη ζηηο 8:00 μαλαβξέζεθα ζηε γεηηνληά κνπ. smerna

13 13 Ποδήλατα, ή περί έρωτος... Θα προσπαθήσω λοιπόν εγώ να σας αποκαλύψω τη δύναμη του έρωτα, κι εσείς πάλι να τα διδάξετε αυτά σε άλλους. Πρέπει πρώτα όμως να μάθετε για την φύση των οχημάτων και για τα παθήματά της: γιατί παλιά δεν ήταν όπως είναι τώρα, αλλά αλλιώτικη. Ολόκληρο το σώμα τους ήταν στρογγυλό, έχοντας ολόγυρα τις πόρτες και τα τζάμια. Λάστιχα είχαν τέσσερα και ζάντες ίσες με τα λάστιχα, και καθίσματα τέσσερα πίσω απ' το τιμόνι, ολόιδια μεταξύ τους μηχανή είχανε μία μπροστά από τα καθίσματα, που βρισκόταν το ένα δίπλα στο άλλο και καθρέφτες είχανε δύο και διπλή εξάτμιση, και όλα τα άλλα όπως θα μπορούσε κανείς από αυτά να εικάσει. Προχωρούσαν λοιπόν, και ευθύ όπως και τώρα, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλανε, αλλά και όταν επιθυμούσαν να γκαζώσουν, όπως αυτοί που περιμένουν με ορθοπεταλιά σε φανάρι, δυνάμωναν τη μηχανή και μετακινούνταν πολύ γρήγορα. Ήταν δε πολύ φασαριόζικα, και αυτά και η πορεία τους, γιατί ήταν όμοια με τους γονείς τους και ήταν άγρια ως προς τη δύναμη και την ισχύ και είχαν πολύ μεγάλη έπαρση. Τα έβαλαν μάλιστα και με τους ανθρώπους και προσπάθησαν να μπουν στα σπίτια και να τους επιτεθούν. Οι μηχανικοί και οι άλλοι άνθρωποι τότε σκέφτονταν τι έπρεπε να κάνουν και δεν έβρισκαν λύση γιατί δεν μπορούσαν ούτε να τα σκοτώσουν και, όπως τα ζώα, να τα κατακεραυνώσουν για να αφανίσουν το είδος τους (γιατί έτσι οι μετακινήσεις και οι ευκολίες θα χάνονταν) ούτε όμως να τα αφήσουν να παρεκτρέπονται. Τέλος, ένας σκέφτηκε και είπε: -Μου φαίνεται πως μηχανεύτηκα έναν τρόπο ώστε και να διατηρηθούν τα οχήματα και να πάψει ο εκτραχηλισμός τους, αφού θα έχουν γίνει ασθενέστερα. Τώρα λοιπόν αυτά θα τα κόψουμε το καθένα στη μέση, κι έτσι και ασθενέστερα θα είναι και χρησιμότερα σ' εμάς, γιατί θα είναι πολυπληθέστερα. Και θα κυλάνε με ισορροπία πάνω στις δύο ρόδες. Αν όμως εξακολουθήσουν να παρεκτρέπονται και δεν θελήσουν να ησυχάσουν, και πάλι θα τα κόψουμε στα δύο, ώστε να πηγαίνουν με τον ένα τροχό, σαν να κάνουν μονόκυκλο. Αφού τα είπε αυτά, συμφώνησαν κι έκοψαν τα οχήματα στη μέση, όπως εκείνοι που κόβουν ξύλο με το πριόνι. Και όποιο έκοβαν του πέταγαν τις πόρτες και τα τζάμια, ώστε βλέποντας τη γύμνια του να γίνει όχημα φρονιμότερο και του επιδιόρθωναν και τα άλλα. Μίκρυναν λοιπόν και τα εξαρτήματα και τράβηξαν όλο το σώμα σε λίγους βασικούς άξονες και μετασχημάτισαν τη μηχανή, βάζοντάς τα να κάνουν πετάλι για να κουνιούνται ώστε να θυμούνται το παλιό τους πάθημα. Κι έτσι τα οχήματα έγιναν πιο φρόνιμα και δεν γκάζωναν πια, ούτε έκαναν φασαρία αλλά ούτε τα ξαναέβαλαν με τους ανθρώπους κι έγιναν πια φίλοι καλοί. Όμως επειδή διχοτομήθηκαν, ποθώντας το καθένα το μισό του, πήγαινε μαζί του και έτρεχε δίπλα του και ένιωθαν ότι αγκαλιάζονταν. Του ολόκληρου λοιπόν η επιθυμία και η επιδίωξη ονομάζεται έρωτας

14 14 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Όλα αυτά που βαλτώνουν μέσα στο μυαλό σου, όλα αυτά που θα θελες να σκορπιστούν στον άνεμο σαν τον καπνό απ το τσιγάρο σου, όλα αυτά που ώρες ώρες βαραίνουν σαν μολύβι στο στήθος σου, όλα αυτά που ζουν στον άσπρο τοίχο που αντικρίζεις το πρωί, όλα αυτά που ξέρεις πως δεν θα φύγουν ποτέ Φοράς το ξεβαμμένο τζιν σου, εκείνο το ζευγάρι πλαστικά παπούτσια που άργησες να αποκτήσεις, και το μαύρο σου κοντομάνικο. Αυτό που σου θυμίζει ακόμα μια εφηβεία που δεν λεει να σιωπήσει, μια μακρινή παιδική ηλικία, αμμουδιές και φιλιά, και τραγούδια, και γέλια Σφηνώνεις αγαπημένες, εκκωφαντικές μουσικές κάτω από τα μαύρα Rayban, χαϊδεύεις απαλά το τιμόνι, γαντζώνεσαι πάνω του, σαν να είναι το τελευταίο καταφύγιο από έναν τυφώνα που βλέπεις να πλησιάζει γοργά στον ορίζοντα, στερεώνεις το πόδι στο πετάλι, ρίχνεις μια τελευταία ματιά στον ουρανό, και χύνεσαι στον δρόμο Για να ξορκίσεις όλα αυτά που ξέρεις πως δεν θα φύγουν ποτέ

15 15 Κάθε Κυριακή στην μικρή, επαρχιακή πόλη, ήταν γιορτή. Από κάθε γωνιά, από κάθε μακρινή συνοικία, ξεκινούσαν σαν μικρά ρυάκια που κατηφορίζουν προς την θάλασσα, και μαζεύονταν στο κέντρο, στην μεγάλη πλατεία με τα πλατάνια, τα παιδιά με τα ποδήλατα. Η πόλη κάθε Κυριακή ξυπνούσε χαμογελαστή από τα γέλια, τα τραγούδια, τις φωνές και τα κουδουνίσματά τους. Ένας - ένας, δυο - δυο, παίρνανε τον δρόμο, συναντιόντουσαν στις διασταυρώσεις, καλημερίζονταν, και συνέχιζαν παρέα. Μερικές φορές γινόντουσαν τόσοι πολλοί που κλείνανε τους δρόμους, ακόμα και τους πιο φαρδιούς. Κοντά στο μεσημέρι μαζεύονταν στην πλατεία και την γέμιζαν με τις αντανακλάσεις του ήλιου πάνω στα στιλβωμένα σώματα των ποδηλάτων τους. Καθόντουσαν για ώρες και στήνανε ένα πανηγύρι, με τραγούδια και ακροβατικά, μιλούσανε ώρες ατέλειωτες για την μουσική, την ποίηση, τον έρωτα, την ζωή. Ανταλλάζανε βιβλία, δίσκους, ιδέες, κάνανε φιλίες, ερωτεύονταν. Οι ηλικιωμένοι που περνούσανε, κοντοστέκονταν και τους χαζεύανε. Χαμογελούσαν γαλήνια, θαυμάζανε και ζηλεύανε τα νιάτα, την ζωντάνια τους, την ελευθερία τους Μετά από ώρες, και ενώ συνήθως το σκοτάδι άρχιζε να πέφτει, παίρνανε τον δρόμο ο καθένας για το σπίτι του. Αισθάνονταν όλοι πιο γεμάτοι καθώς αποχαιρετιζόντουσαν και δίνανε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή Ώσπου μια Κυριακή η πόλη ξύπνησε μέσα στην σιωπή. Ούτε τραγούδια, ούτε φωνές, ούτε κουδουνίσματα. Όλοι βγήκαν απορημένοι στους δρόμους για να τους βρουν άδειους, με χιλιάδες μικρά λευκά χαρτιά να πετάνε από δω κι από κει μανιασμένα. Όσοι τα διάβαζαν, τα περνούσαν αμίλητοι στον διπλανό τους. Σε λίγες ώρες η σιωπή της πόλης είχε γίνει ένας βουβός θρήνος, και μακριές ουρές από μαυροφορεμένες φιγούρες άρχισαν να ανηφορίζουν προς το νεκροταφείο Το ατύχημα είχε γίνει τα ξημερώματα. Ένας μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε ένα από τα παιδιά, ένα από τα παιδιά με τα ποδήλατα. Το μεσημέρι οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν πένθιμα. Όλοι έμοιαζαν χαμένοι, ο καθένας στο δικό του κενό. Όλοι ψάχνανε να βρουν μέσα στο πλήθος τις μορφές των παιδιών. Όμως κανένα δεν ήταν εκεί. Την ώρα που οι καμπάνες σώπασαν και ο κόσμος άρχισε να σκορπάει βουβός, ακούστηκε μια βοή από την κορυφή του λόφου. Όλοι γύρισαν το βλέμμα ψηλά για να τυφλωθούν από μια τεράστια λάμψη. Ήταν όλοι εκεί. Ντυμένοι στα μαύρα, καβάλα στα μεταλλικά άλογά τους, με κραυγές και βλέμματα υψωμένα στον ουρανό, λέγανε το δικό τους αντίο Την επόμενη Κυριακή η πόλη ξύπνησε πάλι με τραγούδια και χαρούμενες φωνές. Το μεσημέρι το πολύχρωμο πλήθος ήταν πάλι μαζεμένο στην πλατεία. Τα δάκρυα δεν είχαν στεγνώσει ακόμα αλλά όλοι χαμογελούσαν. Είχανε χάσει έναν, είχαν κερδίσει όμως πάρα πολλούς morfeas

16 Η δσή ζνπ είλαη κηα βόιηα Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Πξνζπαζείο λα ηζνξξνπήζεηο πάλσ ζηηο δπν ηνπ ξόδεο. Σε πάεη όπνπ ζηξίςεηο Eζύ ην ηηκόλη. Η δσή κηα βόιηα. Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Σηηο αλεθόξεο ζε δπζθνιεύεη. Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Η θαηεθόξα είλαη εύθνιε. Τειεηώλεη πξηλ ην θαηαιάβεηο θαλ. Θέιεη πξνζνρή ε θαηεθόξα κε ην πνδήιαην. Όιε ε δσή κηα βόιηα. Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Όζν ζπξώρλεηο ηόζν ζε πάεη. Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Τν ιάζηηρν άκα ζνπ ζθάζεη, δελ είλαη κεγάιε δεκηά. Τίπνηα δελ είλαη κεγάιε δεκηά όηαλ θάλεηο βόιηα κε πνδήιαην. Δελ κπνξεί λα είλαη κεγάιε ε δεκηά. Πάληα κπνξείο λα ζπλερίζεηο. θαη Πάληα έρεηο ιίγε αθόκα δύλακε λα ζπξώμεηο. Η δσή κηα βόιηα. Μηα βόιηα κε πνδήιαην Πάλσ ζην πνδήιαην παο αξγά λσρειηθά. Πξνιαβαίλεηο λα ηα δεηο όια λα ηα Ζήζεηο Όια. Η δσή κηα βόιηα. κε πνδήιαην. Πξνιαβαίλεηο λα δεηο ην ηνπίν θαη ηηο νκνξθηέο ηνπ, λα γίλεηο κέξνο ηνπ ηνπίνπ, λα γίλεηο Έλα κε ην ηνπίν. Με πνδήιαην. Πξνιαβαίλεηο λα κπξίζεηο ηα ινπινύδηα ηε λύρηα. Να αθνύζεηο ηελ ζάιαζζα. Μηα βόιηα κε πνδήιαην. Να λνηώζεηο ηελ δξνζηά ηνπ πνηακνύ. Να δεηο ηη έρεη ζην ξάκθνο ην ζπνπξγίηη πνπ κόιηο ηξόκαμεο. Η βόιηα απηή πνηέ δελ ηειεηώλεη. Τν πνδήιαην είλαη εθεί, ε δσή.

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα