Προηγµένα Θέµατα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθµων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προηγµένα Θέµατα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθµων"

Transcript

1 Προηγµένα Θέµατα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθµων Χρήστος Ζαρολιάγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών Γρηγόρης Πράσινος Υποψήφιος ιδάκτωρ Τµήµα Μηχ/κων Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών Boost Graph Library Γενικευµένος προγραµµατισµός και αλγόριθµοι γραφηµάτων 1 / 21

2 Εισαγωγή Ο σκοπός της Boost Graph Library είναι η υλοποίηση γενικευµένων αλγορίθµων για γραφήµατα. Παρόµοια µε την STL, οι ιδιότητες και οι διάφοροι τρόποι αναπαράστασης ενός γραφήµατος περιγράφονται γενικευµένα και οι αλγόριθµοι προσπελαύνουν τα γραφήµατα µέσω ειδικών iterators χωρίς να εξαρτώνται από την εσωτερική τους αναπαράσταση. Με την περιγραφή των concepts που παρουσιάζονται στους αλγορίθµους γραφηµάτων η BGL ϕιλοδοξεί να είναι µια ανοικτή και εύκολα επεκτάσιµη ϐιβλιοθήκη χωρίς να ϑυσιάζει ορθότητα και αποδοτικότητα. 2 / 21

3 Κόµβοι και ακµές Το απλούστερο concept στη BGL είναι το Graph που ορίζει ότι ένα γράφηµα πρέπει να έχει κόµβους και ακµές. Η αναγνώριση και η προσπέλαση των κόµβων και των ακµών ενός γραφήµατος πραγµατοποιείται µέσω των descriptors. Οι descriptors παρέχονται από την κλάση graph_traits που αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλάση γραφήµατος. Οι descriptors κόµβων και ακµών παρέχουν έναν τελεστή ανάθεσης και έλεγχο ισότητας. 3 / 21

4 Περιγραφείς κόµβων και ακµών Παράδειγµα: ανίχνευση self-loops. template<typename Graph> bool isselfloop(typename graph_traits<graph> ::edge_descriptor e, const Graph &g) { typename graph_traits<graph> ::vertex_descriptor u, v; u = source(e, g); v = target(e, g); return u == v; } 4 / 21

5 Property maps Συνήθως σε ένα γράφηµα υπάρχει κάποια πληροφορία (float συντεταγµένες, int αποστάσεις) που συσχετίζεται µε τους κόµβους και τις ακµές του. Μία τέτοια συσχέτιση µπορεί να υλοποιηθεί µε πολλούς τρόπους (π.χ. µε node_arrays και edge_arrays στη LEDA). Για τη συγγραφή γενικευµένων αλγορίθµων απαιτείται ένας γενικευµένος τρόπος πρόσβασης σε αυτή τη πληροφορία που να είναι ανεξάρτητος από την υλοποίηση. Στη BGL χρησιµοποιείται το concept του property map. Π.χ. Το concept του LvaluePropertyMap ορίζει τρεις µεθόδους: - get(p_map, key): επιστρέφει την τιµή που αντιστοιχεί στο κλειδί key - put(p_map, key, value): εισάγει ή ενηµερώνει το (key, value) - p_map[key]: επιστρέφει µία αναφορά στην αντίστοιχη τιµή value 5 / 21

6 ιάτρεξη γραφήµατος Για να µπορούµε να προσπελαύνουµε ένα γράφηµα, η BGL ορίζει 5 ϐασικά είδη iterators: vertex_iterator: ιάσχιση κόµβων του γραφήµατος. Παρέχει πρόσβαση σε vertex descriptors. edge_iterator: ιάσχιση ακµών του γραφήµατος. Παρέχει πρόσβαση σε edge descriptors. out_edge_iterator: ιάσχιση εξερχόµενων ακµών ενός κόµβου. in_edge_iterator: ιάσχιση εισερχόµενων ακµών ενός κόµβου. adjacency_iterator: ιάσχιση προσκείµενων κόµβων ενός κόµβου. 6 / 21

7 ιάτρεξη γραφήµατος Κάθε τύπος γραφήµατος παρέχει τους δικούς του iterators µέσω της κλάσης graph_traits. Για να οριοθετηθεί το πρώτο και το τελευταίο στοιχείο, είτε για κόµβους std::pair<vertex_iterator, vertex_iterator> είτε για ακµές std::pair<edge_iterator, edge_iterator>, από τις παρακάτω συναρτήσεις παρέχονται οι iterators που δείχνουν στην αρχή και στο τέλος της συλλογής των στοιχείων : - vertices(g) - edges(g) - out_edges(v, g) - in_edges(v, g) - adjacent_vertices(v, g) 7 / 21

8 Κατασκευή και διαχείριση γραφήµατος Το concept που περιγράφει την προσθήκη και διαγραφή κόµβων και ακµών είναι το MutableGraph. Οι αντίστοιχες συναρτήσεις είναι: - add_vertex(g) - remove_vertex(g) - add_edge(s, t, g) - remove_edge(s, t, g) Η add_vertex() επιστρέφει τον αντίστοιχο vertex descriptor ενώ η add_edge() ένα std::pair που περιέχει τον αντίστοιχο edge descriptor και ένα flag που υποδεικνύει αν έγινε η εισαγωγή ή όχι. 8 / 21

9 Η ιδέα της επίσκεψης Η STL παρέχει τη δυνατότητα προσαρµογής της συµπεριφοράς των αλγορίθµων µε χρήση του κατάλληλου functor (π.χ. sort). Η BGL παρέχει έναν παρόµοιο µηχανισµό για την προσαρµογή αλγορίθµων γραφηµάτων, τους algorithm visitors. Ενας visitor δεν παρέχει τον operator() αλλά πολλές µεθόδους οι οποίες καλούνται σε συγκεκριµένα σηµεία του αλγορίθµου (π.χ. κατά την ανακάλυψη ή εγκατάλειψη ενός κόµβου). Η BGL ορίζει 4 (προς το παρόν) είδη visitors και τις µεθόδους τους: BFS, DFS, Dijkstra, BellmanFord. 9 / 21

10 Η ιδέα της επίσκεψης - Παράδειγµα template<typename VertexNameMap> class bfs_name_printer : public default_bfs_visitor { public: bfs_name_printer(vertexnamemap n_map) : m_name_map(n_map) { } template<typename Vertex, typename Graph> void discover_vertex(vertex u, const Graph &) const { std::cout << m_name_map[u] << " "; } private: VertexNameMap m_name_map; }; 10 / 21

11 Η ιδέα της επίσκεψης - Παράδειγµα ηµιουργείται ένα στιγµιότυπο του bfs_name_printer και δίνεται σαν όρισµα στη breadth_first_search(): std::map<vertex, std::string> names; // Assume "names" is filled with values names[u1]="iqpatras2015"; names[u2]="algo2015"; // Make a property map out of the std::map typedef associative_property_map< std::map<vertex, std::string> > VertexNameMap; VertexNameMap name_map(names); bfs_name_printer<vertexnamemap> vis(name_map); // Using named parameters version of bfs breadth_first_search(g, s, visitor(vis)); 11 / 21

12 Κλάσεις γραφηµάτων Η BGL παρέχει τρεις τύπους γραφηµάτων: adjacency_list, adjacency_matrix, και compressed_sparse_row_graph. Οι τρεις τύποι µοντελοποιούν διαφορετικά concepts οπότε προσφέρουν διαφορετική πρόσβαση στους κόµβους και τις ακµές του γραφηµατος. Π.χ. το adjacency_list δεν µοντελοποιεί το BidirectionalGraph (πρόσβαση σε εισερχόµενες ακµές) οπότε δεν παρέχει τον iterator in_edges() ενώ το compressed_sparse_row_graph δεν µοντελοποιεί το MutableGraph, προσφέρει δηλαδή ένα στατικό γράφηµα. 12 / 21

13 Κλάσεις γραφηµάτων - adjacency_list Η κλάση adjacency_list είναι template µε παραµέτρους: - VertexList και EdgeList που ορίζουν τις κλάσεις που ϑα χρησιµοποιηθούν για την αποθήκευση των κόµβων και των ακµών. - Directed για τον τύπο του γραφήµατος - VertexProperties, EdgeProperties, GraphProperties που ορίζουν τις κλάσεις που ϑα χρησιµοποιηθούν για την αντιστοίχιση τιµών µε τους κόµβους, τις ακµές και το ίδιο το γράφηµα. Η επιλογή των παραµέτρων VertexList και EdgeList καθορίζει την χρονική πολυπλοκότητα των λειτουργιών του γραφήµατος και πρέπει να συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις του προβλήµατος. 13 / 21

14 Παράδειγµα χρήσης γραφήµατος #include <boost/graph/adjacency_list.hpp> #include <boost/graph/dijkstra_shortest_paths.hpp> #include <iostream> #include <string> using namespace boost; using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { typedef adjacency_list<vecs, vecs, undirecteds string, int> Graph; typedef graph_traits<graph>::vertex_descriptor Vertex; typedef graph_traits<graph>::edge_descriptor Edge; Graph G; Vertex v1 = add_vertex(g); Vertex v2 = add_vertex(g); Edge e1 = add_edge(v1, v2, G).first; G[v1] = "Athens"; G[v2] = "Patra"; G[e1] = 215; 14 / 21

15 Παράδειγµα χρήσης γραφήµατος (συνέχεια) // vector for storing distance property vector<edge_bundle_type<graph>::type > dist(num_vertices(g)); // invoke "named parameters" variant of Dijkstra dijkstra_shortest_paths(g, v1, weight_map(get(edge_bundle,g)).distance_map(&dist[0])); } cout << "distances from start vertex:" << endl; graph_traits<graph>::vertex_iterator vi; for(vi = vertices(g).first; vi!= vertices(g).second; ++vi) cout << "distance(" << G[*vi] << ") = " << dist[*vi] << endl; 15 / 21

16 Προσαρµογείς γραφηµάτων Παρέχονται διάφοροι προσαρµογείς (adaptors), π.χ.: - reverse_graph που αντιστρέφει τη ϕορά των ακµών - filtered_graph που παρέχει µία περιορισµένη όψη του γραφήµατος - Προσαρµογέας για χρήση του τύπου γραφήµατος της LEDA - Προσαρµογέας για χρήση του τύπου std::vector< std::list<int> > ως γράφηµα 16 / 21

17 Παράδειγµα: τοπολογική διάταξη Η τοπολογική διάταξη µπορεί να υλοποιηθεί µε χρήση του depth_first_search(). Θα δηµιουργήσουµε ένα κατάλληλο visitor µε υλοποιηµένη τη µέθοδο finish_vertex ο οποίος ϑα δοθεί σαν όρισµα στην depth_first_search(). Η υλοποίηση του αλγορίθµου δεν απαιτεί σχεδόν καµµία γνώση για την εσωτερική υλοποίηση του γραφήµατος. 17 / 21

18 Παράδειγµα: τοπολογική διάταξη // Outputs nodes in reverse topological order template<typename OutputIterator> class topo_sort_visitor: public default_dfs_visitor { template <typename Vertex, typename Graph> void finish_vertex(vertex u, const Graph &) { *m_iter++ = u; } template <typename Edge, typename Graph> void back_edge(const Edge& u, Graph&) { // throw an exception - no topo sort possible } //... constructor and private iterator copy }; template <typename Graph, typename OutputIterator> void topological_sort(graph &g, OutputIterator result) { topo_sort_visitor<outputiterator> vis(result); depth_first_search(g, visitor(vis)); } 18 / 21

19 Αλγόριθµοι της BGL Υπάρχουν αλγόριθµοι για: - Αναζήτηση - Συνεκτικές συνιστώσες - Ελάχιστα γεννητικά δένδρα - Συντοµότερες διαδροµές - Ροές - Επίπεδα γραφήµατα 19 / 21

20 Σύγκριση µε LEDA Πλεονεκτήµατα της BGL: - Γενικότητα και ευελιξία καθώς ϐασίζεται στο ισχυρότερο µοντέλο του γενικευµένου προγραµµατισµού. - Πλήρης τεκµηρίωση. - Αποδοτικότητα (δεν χρησιµοποιούνται π.χ. εικονικές µέθοδοι). Μειονεκτήµατα: - Μικρότερο πλήθος αλγορίθµων. - Αρχική δυσκολία στην εκµάθηση λόγω του διαφορετικού µοντέλου προγραµµατισµού. - υσκολία στην εύρεση σφαλµάτων λόγω χρήσης προχωρηµένων τεχνικών της C++. - Ορισµένοι αλγόριθµοι δεν έχουν την ποιότητα υλοποίησης που έχει η LEDA. 20 / 21

21 Περισσότερες πληροφορίες Ο ιστοχώρος του Boost Project: Boost graph library book: 21 / 21

24ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

24ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΦΑΣΗΣ Θέμα 1 ο : Λουτράκι [30 Μονάδες] C++ Παναγιώτου Σωτήριος 59 ο ΓΕΛ Αθηνών /* USER:pdp24u226 TASK:loutraki LANG:C++ */ #include

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατης Σταµατιαδης

Σταµατης Σταµατιαδης Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σηµειώσεις ιαλέξεων Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@iesl.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2009 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams CONSTRUCTORS DESTRUCTORS Η κλάση mystring class mystring private: char s[100]; public: char *GetString(); void SetString(char

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150. Προγραμματισμός

ΗΥ-150. Προγραμματισμός ΗΥ-150 Αλφαριθμητικά (Strings) Χαρακτήρες Αναπαριστώνται από έναν δυαδικό αριθμό 8 δυαδικών ψηφίων (8 bits) (256 διαφορετικές τιμές) Η κωδικοποίησή τους έχει τυποποιηθεί με τον κώδικα ASCII Εκτός από γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπερφόρτωση τελεστών (operator(

Υπερφόρτωση τελεστών (operator( Υπερφόρτωση τελεστών (operator( overloading) Η υπερφόρτωση τελεστών είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Αναφέρεται στην πρόσθετη χρήση των συνηθισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150 Προγραμματισμός Αλυαριθμητικά (Strings)

ΗΥ-150 Προγραμματισμός Αλυαριθμητικά (Strings) ΗΥ-150 Προγραμματισμός Αλυαριθμητικά (Strings) Χαξαθηήξεο Αλαπαξηζηώληαη από έλαλ δπαδηθό αξηζκό 8 δπαδηθώλ ςεθίσλ (8 bits) (256 δηαθνξεηηθέο ηηκέο) Η θσδηθνπνίεζή ηνπο έρεη ηππνπνηεζεί κε ηνλ θώδηθα ASCII

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 1 από 10 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ Τελική Εξέηαζη (3 ώπερ) Ημεπομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό

Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό Exercise Session 4: Introduction to GNU Radio Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Introduction into GNU Radio Manolis Surligas surligas@csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages. Persistent C++ Systems. Object-Relational Databases. Object-Oriented Oriented Databases

Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages. Persistent C++ Systems. Object-Relational Databases. Object-Oriented Oriented Databases Αντικείµενα στις Β Object-Oriented Databases Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages Persistent Programming Languages Persistent C++ Systems Object-Relational Databases Nested Relations

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές 21 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές Θέμα 1 ο : HydroloGIS C++ Γαϊτανίδης Απόστολος Ιδ. ΓΕΛ Εκπ/τηρίων Μαντουλίδη LANG:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ C++ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C#

Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C# Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C# Δημήτρης Ηλίας Γκανάτσιος Υπεύθυνος ακαδημαϊκών προγραμμάτων, Microsoft Hellas v-digkan@microsoft.com twitter.com/dgkanatsios facebook.com/dgkanatsios Version: 0.2.0.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150. Προγραμματισμός

ΗΥ-150. Προγραμματισμός ΗΥ-150 Δυναμική Διαχείριση Μνήμης (1/2) Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Μέχρι τώρα στατική ανάθεση και δέσμευση μνήμης Ζητούσαμε στο πρόγραμμά μας τη μέγιστη μνήμη που μπορεί να χρειαζόμασταν #define MAX_SIZE

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης. Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007

ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης. Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υ πολογιστών ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών. Οδηγίες εργαστηρίου. Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 9 ο Εξάμηνο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών. Οδηγίες εργαστηρίου. Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 9 ο Εξάμηνο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Οδηγίες εργαστηρίου 9 ο Εξάμηνο Λογαριασμοί Έχετε 2 accounts (και 2 διαφορετικά home directories!)

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Αναφορά εργασίας Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Η εργασία εξαμήνου είναι στο περιβάλλον του Webots και περιλαμβάνει το Nao, καθώς και σκαλοπάτια που πρέπει να ανεβαίνει. Αρχικά έχουμε τον έτοιμο κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΦΑΣΗΣ. Υπολογιστικά Νέφη Ενδεικτικές Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Α ΦΑΣΗΣ. Υπολογιστικά Νέφη Ενδεικτικές Απαντήσεις 24 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α ΦΑΣΗΣ Υπολογιστικά Νέφη Ενδεικτικές Απαντήσεις Οι παρακάτω κώδικες αποτελούν ενδεικτικές λύσεις του προβλήματος. Πολλοί μαθητές υπέβαλαν εξ ίσου αξιόλογους

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζην.νδτ Framework θαη ζηε C#

Δηζαγσγή ζην.νδτ Framework θαη ζηε C# Δηζαγσγή ζην.νδτ Framework θαη ζηε C# Μέζνδνη Αλάπηπμεο θαη Αξρηηεθηνληθέο Σπζηεκάησλ ΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα, ΟΠΑ Τξίηε, 12 Ιαλνπαξίνπ 2010 Άγγεινο Μπηκπνύδεο BSc, MSc PhD Candidate, University of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΓΣ 518: ΧΕΔΙΑΜΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Θέμα: Βασικά για Scripting Tutorial 3: Attack the wall 1. Create a new project 2. Import Packages: When you complete your prototyping environment will feature a

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΕ PC ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://www.smsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://www.smsn.gr. Table of Contents SOAP API https://www.smsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email sales@smsn.gr, Τηλ: 211 800 4200,

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Naxos Solver Εγχειρίδιο Χρήσης Νίκος Ποθητός 1 Ιουνίου 2009

Naxos Solver Εγχειρίδιο Χρήσης Νίκος Ποθητός 1 Ιουνίου 2009 Naxos Solver Εγχειρίδιο Χρήσης Νίκος Ποθητός 1 Ιουνίου 2009 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 3 2 ιαχείριση Σφαλµάτων 4 3 Περιορισµένες Μεταβλητές 5 4 Πίνακες Περιορισµένων Μεταβλητών 8 4.1 Πίνακες Γενικής Χρήσης.....................

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Σχολιασµένη Βιβλιογραϕία Χρηστος. Ζαρολιαγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Υπολογιστών & Πληροϕορικής Πανεπιστήµιο Πατρών email: zaro@ceid.upatras.gr Φεβρουάριος 2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 10-1 Περιεχόμενο Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

Μdi form νέες Solution Explorer Add Windows Form. Startup form Solution Explorer Properties/Application/StartupForm. Add New Item

Μdi form νέες Solution Explorer Add Windows Form. Startup form Solution Explorer Properties/Application/StartupForm. Add New Item Μdi form Μέσα σε ένα project ( *.vbproj) µπορώ να προσθέσω µια ή περισσότερες νέες φόρµες(*.vb) από το επιθυµητό template. Αυτό µπορεί να γίνει από τον Solution Explorer µε κλικ στο όνοµα του Project και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα