ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΤΡΙΠΟΛΗ / / 2010

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE Στην Τρίπολη σήµερα την / / 2010, οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 1. Η περιφέρεια Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Φώτη Χατζηµιχάλη. 2. Ο ήµος Καλαµάτας που εδρεύει στην Καλαµάτα, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ήµαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα. 3. Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Φώτη Χατζηµιχάλη. 4. Η εταιρεία SOUKOS ROBOTS ABEE, που εδρεύει στο 9 ο χλµ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ, µε ΑΦΜ Ο.Υ. Β Λάρισας, αποκαλούµενη εφ εξής χάριν συντοµίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Κωνσταντίνο Σούκο. Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.Προοίµιο Μεταξύ των συµβαλλοµένων υπογράφεται η παρούσα προγραµµατική σύµβαση (στο εξής σύµβαση) σύµφωνα µε: 1. Το άρθρο 35 του Π.. 410/95 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 2738/ Την υπ αριθµ / εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ...Α. Με την παρούσα σύµβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συµφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησής της. Σκοπός της σύµβασης είναι η: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ &ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

3 1.2. Προοίµιο Η εταιρία έχει αναπτύξει και εκµεταλλεύεται ένα σύστηµα ψυχρής και οικολογικής επεξεργασίας απορριµµάτων. Το σύστηµα αυτό (Σύστηµα Ψυχρής και Οικολογικής Επεξεργασίας ΑΣΑ) το οποίο αποτελείται από πλέγµα µηχανηµάτων, έχει καταχωρηθεί ως ευρεσιτεχνία στο Ο.Β.Ι και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις περί βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο ήµος Καλαµάτας κατόπιν σχετικών αποφάσεων και προφορικών και έγγραφων διευκρινίσεων και προτάσεων µε την Εταιρεία, ενδιαφέρονται να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστηµα (εφ εξής σύστηµα), καταρχήν σε πιλοτική και πειραµατική βάση, προκειµένου να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα και καταλληλότητα του συστήµατος. Η παρούσα σύµβαση περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Το προοίµιο και το περιεχόµενο της Σύµβασης (άρθρο 1) Το αντικείµενο της σύµβασης (άρθρο 2) Ο σκοπός του έργου (άρθρο 3) Ο προϋπολογισµός του έργου (άρθρο 4) Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (άρθρο 5) Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (άρθρο 6) Τη διάρκεια της σύµβασης (άρθρο 7) Το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβασης και οι αρµοδιότητές του (άρθρου 8) Τις ρήτρες για παράβαση των όρων της σύµβασης (άρθρο 9) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (άρθρο 10) ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αποτελεί η δοκιµαστική λειτουργία συστήµατος διαχείρισης σύµµεικτων οικιακών απορριµµάτων του ήµου Καλαµάτας χωρίς να προκαλούνται οχλήσεις ή δυσµενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Θα έχει δυναµικότητα τελικής διαχείρισης σύµµεικτων απορριµµάτων τουλάχιστον 50 τόνων την ηµέρα. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η αξιολόγηση της λειτουργίας του συγκεκριµένου συστήµατος και η τελική διαχείριση σύµµεικτων οικιακών απορριµµάτων του ήµου Καλαµάτας για ένα τρίµηνο από την τοποθέτησή του.

4 ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός αναλύεται ως εξής: Α) Για την µεταφορά και τοποθέτηση του µηχανήµατος ποσό...ευρώ, µε το οποίο επιβαρύνεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα εξοφληθεί από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου. Β) Τρίµηνη µίσθωση του µηχανήµατος που θα επιβαρύνει το ήµο Καλαµάτας και θα πληρωθεί από τον προϋπολογισµό του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση µεταξύ ήµου Καλαµάτας και Εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 5 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν: 5.1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαµβάνει: Τη χρηµατοδότηση της Μεταφοράς και Τοποθέτησης του συστήµατος σε κατάλληλη θέση που θα υποδείξει ο ήµος Καλαµάτας Για τις αρµοδιότητες επίβλεψης της µεταφοράς, τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία του συστήµατος ορίζεται ως αρµόδια υπηρεσία η ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (.Ε.Κ.Ε.) Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μετά τη µεταφορά, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του µηχανήµατος η επίβλεψη της τρίµηνης λειτουργίας του ανατίθεται στο ήµο Καλαµάτας Ο ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει: Όλες οι υποχρεώσεις του ήµου Καλαµάτας αναγράφονται στο ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί από το ήµο Καλαµάτας και την Εταιρεία, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα και έχει εγκριθεί από το.σ. Καλαµάτας Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου αναλαµβάνει: Την ταµειακή διαχείριση του έργου όσον αφορά τη χρηµατοδότηση για τη «Μεταφορά και Τοποθέτηση του Μηχανήµατος» 5.4. Η Εταιρία SOUKOS ROBOTS ABEE αναλαµβάνει µε δικά της µέσα και δαπάνες: Τη µεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο που θα έχει παραχωρηθεί από το ήµο Καλαµάτας Την τοποθέτηση σε κατάλληλο χώρο χοάνης απόρριψης απορριµµάτων από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του ήµου, ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα καθυστέρησης και δυσλειτουργίας τους.

5 Τη χρησιµοποίηση κατάλληλης γεννήτριας για τη λειτουργία του συστήµατος, εφόσον απαιτηθεί Τη συντήρηση του συστήµατος και του συνόλου του παρελκόµενου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την τρίµηνη λειτουργία τους, µε όλα τα υλικά που θα χρειαστούν, τα οποία βαρύνουν την Εταιρία (4 ο συµβαλλόµενο) Την άµεση αποµάκρυνση των παραγόµενων παραπροϊόντων κατά την τελική διαχείριση µε δική ευθύνη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία Την τήρηση πλήρους αρχείου (καθηµερινό) όγκου εισερχόµενων όγκου επεξεργασµένων παραγόµενα παραπροϊόντα τυχόν δυσλειτουργίες του µηχανήµατος, τα αίτια που τις προκάλεσαν και να αποδίδει αντίγραφο αρχείου κάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες στον υπεύθυνο του ήµου και της Περιφέρειας (.Ε.Κ.Ε.) Την πρόσληψη ανειδίκευτου προσωπικού από την περιοχή εγκατάστασης του µηχανήµατος. ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Το χρονοδιάγραµµα για τη µεταφορά, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του συστήµατος καθορίζεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την διαπίστωση καταλληλότητας του χώρου. ΑΡΘΡΟ 7 ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης λήγει µετά την τρίµηνη λειτουργία του µηχανήµατος. ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Οι συµβαλλόµενοι φορείς συµφωνούν στη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής (στο εξής Κ.ΕΠ.) για την παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 8.1.Η Κ.ΕΠ. είναι πενταµελής αποτελούµενη από : Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκ µέρους της /νσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων (.Ε.Κ.Ε.) ως Πρόεδρο Έναν αιρετό εκπρόσωπο του ήµου Καλαµάτας Έναν υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καλαµάτας.

6 8.1.4.Έναν εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου Έναν εκπρόσωπο της Εταιρείας Όλα τα µέλη της Κ.ΕΠ. ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. 8.2.Η Κ.ΕΠ. παρακολουθεί την πορεία λειτουργίας του µηχανήµατος και την τήρηση των όρων της σύµβασης και επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά µε την ερµηνεία ή τον τρόπο εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης που τυχόν θα προκύψουν µεταξύ των συµβαλλοµένων. 8.3.Χρέη Γραµµατέα της Κ.ΕΠ. θα εκτελεί υπάλληλος του ήµου Καλαµάτας. 8.4.Η Κ.ΕΠ. συνεδριάζει τακτικά κάθε ένα (1) µήνα. Η Κ.ΕΠ. µπορεί να συνεδριάζει και έκτακτα εντός πέντε (5) ηµερών, όταν το ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη. 8.5.Η Κ.ΕΠ. συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα µέλη τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία σύγκλησής της µε τον προσφορότερο τρόπο. Επίσης, αναγράφονται υποχρεωτικά στην ηµερήσια διάταξη και συζητούνται θέµατα τα οποία θα ζητήσει εγγράφως οποιοδήποτε µέλος της Κ.ΕΠ. 8.6.Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέσει σε µέλος ή µέλη της Κ.ΕΠ. την ειδικότερη µελέτη και εισήγηση θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε κρίνει σκόπιµο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 8.7.Η Κ.ΕΠ. βρίσκεται σε απαρτία µε παρόντα τρία (3) µέλη. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις της Κ.ΕΠ. καταγράφονται σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα µέλη της. 8.8.Τα βιβλία της Κ.ΕΠ. τηρούνται και φυλάσσονται από τον Γραµµατέα της. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κ.ΕΠ. αποστέλλονται εγκαίρως σε όλα τα µέλη της µε ευθύνη του Γραµµατέα της. 8.9.Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Κ.ΕΠ. µπορεί να καθοριστούν µε απόφασή της. ΑΡΘΡΟ 9 ΡΗΤΡΕΣ Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών κατά την εφαρµογή της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης θα παραπέµπεται σε διαιτησία. Οι διαιτητές ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 867 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας.

7 ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η Εταιρεία υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλλει εγγυητική επιστολή τραπέζης, ποσού 10% επί του ποσού της µεταφοράς και της εγκατάστασης του συστήµατος (χωρίς ΦΠΑ). Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στη.ε.κ.ε. Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα επιστραφεί µε την εξόφληση του αντίστοιχου ποσού από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης. Οµοίως, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα κατατεθεί στο ήµο Καλαµάτας ποσού 10% επί του αντιτίµου της ελάχιστης εγγυηµένης ηµερήσιας απόδοσης του συστήµατος (χωρίς ΦΠΑ). Αυτό συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώστηκε η σύµβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και κάθε µέρος λαµβάνει από ένα (1). Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου Για το ήµο Καλαµάτας Φώτης Χατζηµιχάλης Παναγιώτης Νίκας Για το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Για την Εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ Φώτης Χατζηµιχάλης Κωνσταντίνος Σούκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.) Τίτλος : Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία, Τουρισµός» Συµβαλλόµενοι : 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τίτλος : Cross Border Infrastructural Project(CBIP) (GREECE -ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013) Συμβαλλόμενοι : 1) Ελληνικό Δημόσιο / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 39-4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Σήμερα την /./ 20 ημέρα. Στη Ζάκυνθο, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 1. Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37193/18-07-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37193/18-07-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37193/18-07-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 247/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Οκτώβριος, 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ Προκειµένου να λειτουργήσει το Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Ποδηλάτων είναι απαραίτητο να αποφασιστούν οι όροι χρήσης και λειτουργίας του, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ7Λ7-ΚΞΔ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ7Λ7-ΚΞΔ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα