Ι. Εισαγωγικές διαγραμματικές παρατηρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. Εισαγωγικές διαγραμματικές παρατηρήσεις"

Transcript

1 Ι. Εισαγωγικές διαγραμματικές παρατηρήσεις Στη μονογραφία αυτή προσεγγίζεται διεξοδικά το έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών, όπως αυτό τυποποιείται στο άρθρο 397 ΠΚ. Εισαγωγικά επιχειρείται η τοποθέτηση της ποινικής ρύθμισης στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο προστασίας των δανειστών από καταδολιεύσεις και η οριοθέτηση αυτής έναντι της αστικής προστασίας, ώστε από την αρχή να αποτυπωθεί η διαπλοκή της αστικής και της ποινικής ρύθμισης, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, που καθιστά την ποινική ρύθμιση επικουρική σε σχέση με την αστική και αποτελεί ένα σημείο εισόδου του αστικού δικαίου στο ποινικό δόγμα. Η αρχική αυτή διαπίστωση επιβεβαιώνεται στη συνέχεια, όταν κατά την ερμηνευτική προσέγγιση των ειδικότερων στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος κρίνεται απαραίτητη η προσφυγή στις σχετικές έννοιες και ρυθμίσεις του αστικού δικαίου. Σκόπιμη κρίνεται η προσφυγή στη θεσμική εξέλιξη της ρύθμισης της καταδολίευσης, όχι μόνο με ιστορική επισκόπηση της ποινικής, αλλά και της αστικής προστασίας, δεδομένου ότι η τελευταία εμφανίζεται ως θεσμός με αξιόλογο «παρελθόν» και «δανείζει» ιστορικό περιεχόμενο και στην ποινική ρύθμιση, η οποία συνέχεται εννοιολογικά και ουσιαστικά με την όλη κατασκευή και λειτουργία της «παυλιανής αγωγής», η οποία έτυχε ιδιαίτερης επεξεργασίας στη γενικότερη πορεία και εξέλιξή της. Με δεδομένο ότι η ιστορικά βραδεία εμφάνιση της ποινικής ρύθμισης της καταδολίευσης ακολούθησε ξένα πρότυπα κατά την αρχική τυποποίησή της, επιχειρείται μια σύντομη αναφορά σε αλλοδαπές ποινικές ρυθμίσεις, οι περισσότερες των οποίων επηρέασαν τον ποινικό νομοθέτη στην τελική αποτύπωση των ρυθμιστικών επιλογών του, για μια συγκριτική ανάγνωση της ελληνικής και των αλλοδαπών ρυθμίσεων. Ακολουθεί ο εντοπισμός και ο εννοιολογικός προσδιορισμός του εννόμου αγαθού που προσβάλλεται με το συγκεκριμένο έγκλημα και επιχειρείται η επαλήθευση αυτού μέσα από την εξειδίκευση της προσβολής του και της ειδικότερης μορφής της. Βάσει της νομοτεχνικής δομής και τυπολογίας του εγκλήματος, επιχειρείται με την ένταξη του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών στις ευρύτερες κατηγορίες εγκλημάτων, μια πρώτη κατεύθυνση για τη λύση ειδικότερων δογματικών προβλημάτων, τα οποία θα προκύψουν στην πορεία της ερμηνευτικής προσέγγισης της νομοτυπικής μορφής του άρθρου 397 ΠΚ. Στην ερμηνευτική προσέγγιση των όρων της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος εξειδικεύονται και οριοθετούνται εννοιολογικά τα επιμέρους στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης αυτού, δηλαδή (α) το ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματος στις δύο παραγράφους του άρθρου 397 ΠΚ, (β) το υλικό αντικείμενο, (γ) η πράξη προσβολής του εννόμου αγαθού, (δ) οι τυποποιημένοι τρόποι τέλεσης του εγκλήματος και (ε) η ματαίωση της ικανοποίησης του δανειστή, ως τυποποιημένου αποτελέσματος της εγκληματικής προσβολής. Ακολουθεί η έρευνα της απαιτούμενης υπαιτιότητας, σύμφωνα με την

2 Ι. Εισαγωγικές διαγραμματικές παρατηρήσεις τυποποίηση, για την πλήρωση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος και ειδικότερες αναφορές σε θέματα καταλογισμού. Κατά τη συστηματική της ερμηνευτικής προσέγγισης μιας ειδικής εγκληματικής συμπεριφοράς, ακολουθεί υποενότητα, στην οποία προσεγγίζονται οι μορφές εμφάνισης του εγκλήματος, δηλαδή η απόπειρά του και η συμμετοχή σ αυτό, με την ιδιαιτερότητα που επισημαίνεται στη μελέτη, αναφορικά με τον χαρακτήρα του εγκλήματος ως γνήσιου ιδιαίτερου και με τις δογματικές προσεγγίσεις, που αναδεικνύουν τα προβλήματα της συμμετοχικής ευθύνης σ αυτό. Στην οντολογία του εγκλήματος εντάσσεται και η προβληματική της συρροής, η οποία στο έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών αποκτά ειδικότερο στίγμα, ενόψει της τυποποιημένης στον κυρωτικό κανόνα του άρθρου 397 ΠΚ ρήτρας σχετικής επικουρικότητας. Στα πλαίσια της προσπάθειας επίλυσης προβλημάτων συρροής, προκρίνεται η αναφορά στη λειτουργία και ερμηνεία της επικουρικότητας της κρίσιμης διάταξης, πριν την επίλυση ζητημάτων συρροής της με άλλα εγκλήματα που συμπραγματώνονται μ αυτήν με την ίδια συμπεριφορά του δράστη, ανεξάρτητα αν προσβάλλουν το ίδιο μ αυτήν ή διαφορετικό έννομο αγαθό και με το δεδομένο ότι αναφέρεται πάντως σε περιπτώσεις «κατ ιδέαν» αληθινής ή φαινομενικής συρροής. Ακολουθεί ο προσδιορισμός της μονάδας προσβολής για τη μέτρηση εγκλημάτων, που τελούνται με διαδοχικές πράξεις πραγμάτωσης της κρίσιμης διάταξης και επιχειρείται περιπτωσιολογική ανίχνευση της συρροής του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών με άλλα περιουσιακά εγκλήματα, καθώς και με εγκλήματα που προσβάλλουν διαφορετικά έννομα αγαθά και τελικά με την προβληματική της διασύνδεσης αυτού με το «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος». Στην ανάπτυξη που αφορά στο κυρωτικό μέρος του κανόνα, κυρίαρχα σημεία προσέγγισης αποτελούν η κατ έγκληση δίωξη του εγκλήματος και οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 402 ΠΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 379 ΠΚ λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου με έμπρακτη μετάνοια και απαλλαγής από την ποινή με «ποινική συνδιαλλαγή». Η ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος ολοκληρώνεται με ειδικότερες αναφορές σε δικονομικά ζητήματα, που εντοπίζονται κατά τη δικαστηριακή πρακτική, με κυρίαρχο αυτό της νομιμοποίησης του πολιτικώς ενάγοντα. Στο σημείο αυτό και με βάση το «αστικό κριτήριο» της πολιτικής αγωγής, ανακύπτουν προβλήματα νομιμοποίησης του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική δίκη, που αναδεικνύουν τη στενή διασύνδεση της ποινικής ρύθμισης με την αστική διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, ακολουθώντας μια συγκριτική αξιολόγηση της νομολογιακής αντιμετώπισης των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Η ίδια προβληματική διατρέχει και την αντιμετώπιση ζητημάτων αστικής φύσεως στην ποινική δίκη, όπου προβάλλει η ανάγκη επίλυσης, ως προδικαστικού ζητήματος αστικής φύσης, της ύπαρξης απαίτησης και δανειστή, που αφορά στη θεμελίωση του εγκλήματος και κατά την άποψη της μελέτης δεν διασφαλίζεται εγγυητικά de lege lata με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις των άρθρων 60, 61 και 62 ΚΠ. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης δικονομικών ζητημάτων στη δίκη για καταδολίευση δανειστών προσεγγίζονται περιπτώσεις αναιρετικού ελέγχου της δικαιοδοτικής κρίσης και εντοπίζονται 2

3 Ι. Εισαγωγικές διαγραμματικές παρατηρήσεις ειδικότερα θέματα που χρήζουν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στη δικονομική μεταχείριση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών. Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με τον εντοπισμό ζητημάτων στην έκδοση αλλοδαπού, στη μεταβολή κατηγορίας και στην εκκρεμοδικία. Ως επίμετρο, διατυπώνονται de lege ferenda προτάσεις για την εγγυητικότερη διαχείριση του φαινομένου της καταδολίευσης, ανταποκρινόμενης στην ανάγκη του έλλογου περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της ποινικής διάταξης του άρθρου 397 ΠΚ, μέσω της συσταλτικής ερμηνείας των όρων της αντικειμενικής υπόστασης και ιδίως της έννοιας της απαίτησης και του δανειστή, καθώς και της περιουσιακής βλάβης αυτού. 3

4 ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών 1. Η καταδολίευση ως ευρύτερο νομικά ρυθμιστέο ζήτημα Η καταδολίευση των δανειστών στα πλαίσια των εγκλημάτων κατά της περιουσίας αξιολογείται από τον ίδιο τον ποινικό νομοθέτη ως ένα απλό πλημμέλημα μικρής απαξίας και σοβαρότητας, κυρίως βάσει της ποινικής κύρωσης που αφηρημένα απειλείται γι αυτό και της ρήτρας σχετικής επικουρικότητας που εμπεριέχεται ρητά στη νομοτεχνική δομή του. Παρά την αξιολογική αυτή νομοθετική επιλογή σε κυρωτικό επίπεδο, αποτελεί ένα έντονο και συνεχώς αυξανόμενο κοινωνικό φαινόμενο, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και παράλληλα ένα έγκλημα που απαιτεί για την ερμηνευτική προσέγγιση και τη δικανική (:διαγνωστική υπαγωγική) διεργασία του για τους εφαρμοστές του ποινικού δικαίου δυσανάλογη συγκριτικά με την απαξία του- έρευνα, με αναγκαία προσφυγή στις διατάξεις και αρχές του αστικού και αστικού δικονομικού δικαίου, από τις οποίες εξαρτάται και η δυνατότητα του ζημιωθέντος να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη. Η ποινική ρύθμιση εντάσσεται σε ένα πλέγμα νομικών ρυθμίσεων που αναφέρονται στην αντιμετώπιση των κακόπιστων οφειλετών που με ποικίλες μεθοδεύσεις καθιστούν προβληματική, δυσχερή έως αδύνατη την ικανοποίηση των πιστωτών τους 1. ιατάξεις που προστατεύουν τους δανειστές από απαλλοτριώσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη τους και τον κίνδυνο που απορρέει από την «κατασκευασμένη» αφερεγγυότητά του, εμφανίσθηκαν ήδη σε αρχαία ελληνικά δίκαια. Η προστασία αυτή παρεχόταν και παρέχεται κατά βάση στον Αστικό Κώδικα 2, ακολουθώντας στην εξελικτική πορεία της το επίπεδο εξέλιξης των οικονομικών δομών και σχέσεων της συγκεκριμένης κάθε φορά κοινωνίας, με σχετικά δε πρόσφατη συγκριτικά με την ιστορική διαδρομή τηςνομοθετική παρέμβαση επεκτάθηκε η ρύθμιση του αστικού δικαίου και σε δικονομικό επίπεδο με ένα πλέγμα διατάξεων που εισήγαγε το άρθρο 4 του ν.2298/ Η ουσία της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης έγκειται στο ότι αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα (:στη δικονομική δυνατότητα) ικανοποίησης του δανειστή επί των υπέγγυων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του 4. Στόχο, συνεπώς, της συνολικά παρε- 1. Βλ. ΕισΕκθΣχΝ. 2298/1995, σελ.5,6. 2. Με το θεσμό της διάρρηξης των καταδολιευτικών απαλλοτριώσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 939 επ ΑΚ. 3. βλ. σχετικά Κλαβανίδου., Η καταδολίευση δανειστών μετά το ν.2298/1995, Ελλ νη 36 (1995).1463 επ. 4. Βλ. Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, 1991, ΒΙΒΛΙΟ- ΘΗΚΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ, τ. 17, σελ.25 επ, 106 επ, Κλαβανίδου., ό.π., 4

5 1. Η καταδολίευση ως ευρύτερο νομικά ρυθμιστέο ζήτημα χόμενης νομικής προστασίας συνιστά η κατοχύρωση της υπεγγυότητας της περιουσίας του οφειλέτη, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ικανοποίησης του δανειστή απ αυτήν, όταν πλέον φθάσει στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Προϋποθέτει δε λογικά μια σχέση δανειστή και οφειλέτη, η οποία διαμορφώνεται και διέπεται από τις ρυθμίσεις του ενοχικού δικαίου. Κατά λογική και νομική ακολουθία, στην προστασία των δανειστών από καταδολιευτικές ενέργειες του οφειλέτη τους αποσκοπούν κύρια οι ρυθμίσεις των άρθρων ΑΚ, καθώς και οι συμπληρωματικές αυτών διατάξεις των άρθρων 936 παρ. 3 5, 953 παρ. 2 περ.γ 6 και 992 παρ. 1 εδ. β 7 ΚΠολ, οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα στους δανειστές να διαρρήξουν- υπό προϋποθέσεις- την καταδολιευτική απαλλοτρίωση που επιχείρησε ο οφειλέτης τους, στηριζόμενες στην αρχή της «παυλιανής αγωγής» (actio pauliana) 8 του ρωμαϊκού δικαίου, η οποία διαμορφώθηκε 9 στο ελληνικό δίκαιο ως θεσμός του ουσιαστικού δικαίου 10. Σκοπός της διάρρηξης της Ελλ νη 36 (1995).1475, Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο Ι (2002), σελ. 713 επ. 5. Κατά το άρθρο 936 παρ.3 ΚΠολ : «Τρίτος που απέκτησε το δικαίωμα από τον καθ ου η εκτέλεση με απαλλοτρίωση που διαρρήχθηκε ως καταδολιευτική κατά τα άρθρα 939 επ του Αστικού Κώδικα, δεν μπορεί να αντιτάξει το δικαίωμα αυτό κατά του επισπεύδοντος που πέτυχε τη διάρρηξη ούτε κατά του υπερθεματιστή και των διαδόχων του». 6. Κατά το άρθρο 953 παρ. 2 περ.γ ΚΠολ : «Οι διατάξεις για την κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη εφαρμόζονται και...γ) όταν πρόκειται για κινητά πράγματα που είχαν μεταβιβαστεί από τον οφειλέτη σε τρίτο, εφόσον η κατάσχεση επιβάλλεται από δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της μεταβίβασης ως καταδολιευτικής κατά τα άρθρα 939 επ του Αστικού Κώδικα». 7. Κατά το άρθρο 992 παρ. 1 (εδ. β ) ΚΠολ : «Μπορεί να γίνει κατάσχεση ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα του οφειλέτη ή εμπράγματου δικαιώματος του οφειλέτη επάνω σε ακίνητο. Ακίνητο που έχει μεταβιβαστεί από τον οφειλέτη σε τρίτο κατάσχεται στην περιουσία του οφειλέτη από το δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της μεταβίβασης αυτής ως καταδολιευτικής, κατά τα άρθρα 939 επ του Αστικού Κώδικα, αφού η απόφαση που απαγγέλλει τη διάρρηξη σημειωθεί στο περιθώριο μεταγραφής της απαλλοτριωτικής πράξης...» 8. Βλ. Πετρόπουλου Γ.Α., Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού δικαίου : ως εισαγωγή εις τον Αστικόν Κώδικα και εις το προϊσχύσαν αυτού αστικόν δίκαιον, 1963, 113, σελ επ, Τράμπου Γ., Η ιστορική εξέλιξις της παυλιανής αγωγής. Προκλασική εποχή, ΑΙ 14 (1950), σελ. 102 επ. Ο θεσμός όμως της παυλιανής διάρρηξης αποδείχθηκε στην πράξη εξαιρετικά δυσεφάρμοστος και παρήκμασε, παρά τη συχνότητα των καταδολιευτικών απαλλοτριώσεων και την έκδηλη χρησιμότητά του, τουλάχιστον στην έκταση που θα ανταποκρινόταν στην αποστολή του, ως κύριο μέσο προστασίας των δανειστών έναντι των κακόπιστων οφειλετών τους. βλ. σχετικά Ματθία Στ., Τα αποτελέσματα της παυλιανής διάρρηξης, Ελλ νη 30 (1989).1273 επ (ιδίως σελ σημ.10). 9. Με βάση κυρίως τη γαλλική και ιταλική θεωρία και πράξη βλ. μεταξύ άλλων αναλυτικά Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, σελ.32 επ (ιδίως σελ. 56). 10. Βλ. μεταξύ άλλων, Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη, ό.π., σελ. 56, Ζέπου Π., Η καταδολίευσις των δανειστών ως ιδιόρρυθμον αστικόν αδίκημα, ΕΕΝ επ (ιδίως σελ. 1202, 1203). 5

6 ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης είναι η ανατροπή των αποτελεσμάτων της (:ενδιάμεσος σκοπός/μέσο), προκειμένου να αποκατασταθεί η δυνατότητα του δανειστή να ικανοποιηθεί από το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης (:τελικός σκοπός), η οποία (δυνατότητα) συνδέεται άμεσα με την «υπεγγυότητα» της περιουσίας του οφειλέτη 11. Στις σχετικές δικονομικές διατάξεις, θα πρέπει να αναφερθεί και αυτή του άρθρου 333 παρ. 2 ΚΠολ 12, η οποία χαρακτηρίζεται ως μετάσταση της «παυλιανής» προστασίας των δανειστών στο δικονομικό χώρο 13, καθώς παρέχεται το δικαίωμα στους δανειστές (και κάθε άλλο τρίτο) για τους οποίους ισχύει το δεδικασμένο, να το προσβάλουν, όταν αυτό αποτελεί προϊόν συμπαιγνίας των διαδίκων (δηλαδή του οφειλέτη και του προσώπου που εμφανίζεται ως αντίδικός του). εν θα πρέπει όμως να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση οδηγεί στη στέρηση από τον οφειλέτη του δικαιώματος διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του, ακόμη και ρευστοποίησης αυτών, γεγονός που δεσμεύει πολλές φορές υπέρμετρα την ελευθερία του οφειλέτη να απολαμβάνει και να διαθέτει την περιουσία του, σύμφωνα με τις προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες και προοπτικές του, αναμένοντας την οριστική εκκαθάριση των αξιώσεων των δανειστών του. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι στην περίπτωση της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης διαπλέκονται τα συμφέροντα του δανειστή, του οφειλέτη και του τρίτου, που απέκτησε το απαλλοτριωθέν περιουσιακό στοιχείο. Η διαπλοκή αυτή αντίρροπων συμφερόντων εκφράζεται με ανταγωνισμό δικαιϊκών αρχών 14. Η αγωγή διάρρηξης των άρθρων 939 επ ΑΚ αποτελεί έκφανση της αρχής της 11. Όπως γίνεται δεκτό κατά την κρατούσα άποψη, το δικαίωμα διάρρηξης διαμορφώνεται, μετά τις τροποποιήσεις του θεσμού με τον ν.2298/1995, σε δικαίωμα δικαστικής διάπλασης με άμεση (εμπράγματη) ενέργεια, η οποία ισχύει μέσα στα υποκειμενικά όρια που διαγράφονται από τα άρθρα ΑΚ και τον σκοπό του θεσμού. Βλ. Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο Ι (2002), σελ.735, Ποδηματά Ε., Σκέψεις ως προς τη νέα ρύθμιση (ν.2298/1995) για την καταδολίευση των δανειστών, Αρμεν επ, 952 σημ.24, Φίλιου Π., Ενοχικό ίκαιο. Ειδικό Μέρος, τόμος ΙΙ/2, 4 η έκδοση (1998), σελ. 208/ ΚΠολ 332 παρ. 2: «Τρίτοι απέναντι στους οποίους ισχύει το δεδικασμένο μπορούν να το προσβάλουν μόνο εξαιτίας δόλου του διαδίκου». 13. Βλ. Μπανάκα Ε., σε: Απ.Γεωργιάδη/Μ.Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ. Κατ άρθρο ερμηνεία, τόμος IV [: Ειδικό Ενοχικό (άρθρα )], (1982), άρθρο 939, σελ. 848, αρ.περ Ειδικότερα, το συμφέρον του δανειστή συμπορεύεται με την αρχή της «ηθικής τάξης», της επιείκειας, «της καλής πίστης» και των συναλλακτικών ηθών, και ειδικότερα την αρχή της εμπιστοσύνης και της υπεγγυότητας της περιουσίας για τα χρέη του οφειλέτη, ως και την αρχή της ασφάλειας των συναλλαγών. Αντίστροφα, το συμφέρον του οφειλέτη εμφανίζεται στη δυνατότητά του να διαθέτει κατά βούληση τα περιουσιακά του στοιχεία, συμπορεύεται δηλαδή με την αρχή της ελευθερίας της βούλησης (ιδιωτική αυτονομία) στην ειδικότερη έκφανσή της ως ελευθερίας διαθέσεως. Το δε συμφέρον του τρίτου συμπορεύεται με την κατοχύρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των οικονομικών αγαθών (δικαιοπρακτική ελευθερία) και την αρχή της ασφάλειας των συναλλαγών. Βλ. σχετικά Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, ό.π., σελ. 106 επ. 6

7 1. Η καταδολίευση ως ευρύτερο νομικά ρυθμιστέο ζήτημα καλής πίστης που διατρέχει το συναλλακτικό δίκαιο του αστικού κώδικα. Η προσέγγιση της φύσης των συγκρουόμενων και αντίρροπων συμφερόντων οδήγησε στην αξιολογική στάθμισή τους από τον νομοθέτη και έδωσε το προβάδισμα στο συμφέρον του δανειστή, το οποίο κρίνεται - στα πλαίσια της αστικής προστασίας του - ως άξιο μεγαλύτερης προστασίας με συγκεκριμένους όρους, είτε με την αγωγή διάρρηξης της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, είτε με την προσβολή της εικονικότητας της σχετικής εκποιητικής δικαιοπραξίας του οφειλέτη 15, οι οποίες ενεργούν κατασταλτικά, ως «εκ των υστέρων θεραπεία», όταν τα προβλεπόμενα και παρεχόμενα από το νόμο ασφαλιστικά μέτρα (όπως πχ η συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατ άρθρο 707 επ ΚΠολ ) ή άλλες μορφές παροχής ασφάλειας του ουσιαστικού δικαίου (όπως η σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, εγγραφή υποθήκης) δεν χρησιμοποιήθηκαν εγκαίρως από τους δανειστές ή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη 16. Όπως, όμως, διαπιστώνεται από το σύνολο σχεδόν των θεωρητικών του αστικού δικαίου 17, η ρύθμιση της καταδολίευσης των δανειστών στον Αστικό Κώδικα είναι ατελής και ασαφής και παραμένει μεταξύ των περισσότερο αμφισβητούμενων κατά το περιεχόμενό τους νομικών ρυθμίσεων, ακόμη και μετά τη νομοθετική παρέμβαση με το 15. Η επίκληση βέβαια της ακυρότητας των εκποιητικών δικαιοπραξιών του υποχρέου κατά το άρθρο 138 ΑΚ, δηλαδή ως εικονικών, προσκρούει σε σοβαρότατα προβλήματα απόδειξης Βλ. εληγιάννη Ι./Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, τόμος ΙΙΙ (1992), σελ. 369 επ. 16. Ενόψει πχ της διάταξης του άρθρου 1269 εδ.α και β ΑΚ, σύμφωνα με την οποία για την εγγραφή υποθήκης απαιτείται η χρηματική ποσότητα, για την οποία γίνεται η εγγραφή, να είναι ορισμένη ή να οριστεί τουλάχιστον κατά προσέγγιση, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τέτοιος ποσοτικός προσδιορισμός απαιτεί προηγούμενη άσκηση αναγνωριστικής αγωγής (όπως πχ στην περίπτωση του άρθρου 1402 σε συνδ. με 1262 περ.4 ΑΚ, και εφόσον ο δικαιούχος σύζυγος έχει ασκήσει αγωγή διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή την αγωγή για αποκτήματα του 1400 ΑΚ) βλ. Μπανάκα Ε., σε: Α.Κ. - Απ.Γεωργιάδη/Μ.Σταθόπουλου, τ. IV, άρθρο 939, σελ. 846 επ (847), αρ.περ Βλ. Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, ό.π., σελ. 28, 59 επ, 361, σύμφωνα με τον οποίο «...η νομική ρύθμιση της «καταδολίευσης των δανειστών» στο ρωμαϊκό δίκαιο δημιουργούσε σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα, τα οποία συνόδευσαν τον νομικό θεσμό στη μακραίωνη εξέλιξή του...έτσι ακόμη και σήμερα, παρά τη βαθειά και συστηματική επεξεργασία την οποία έχει υποστεί η νομική αντιμετώπιση της «καταδολίευσης» σε όλη αυτή τη μακραίωνη ιστορία της και ίσως εξαιτίας ακριβώς της αντίστοιχης παράδοσης των ερμηνευτικών προβλημάτων της, οι σχετικές διατάξεις ιδίως στα δίκαια της ρωμανογερμανικής οικογένειας παραμένουν μεταξύ των περισσότερο αμφισβητούμενων κατά το περιεχόμενό τους νομικών ρυθμίσεων». Επίσης βλ. εληγιάννη Ι./Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, τ. ΙΙΙ, σελ. 387, Καργάδου Π., ΕρμΑΚ, Εισαγ. άρθρ , αρ.περ.20, Κλαβανίδου., ό.π., Ελλ νη 36 (1995).1463,1473,1476, Ματθία Στ., ό.π., Ελλ νη 30 (1989).1273, Μπανάκα Ε., σε: Α.Κ. - Απ.Γεωργιάδη/ Μ.Σταθόπουλου, τ. IV (Eιδικό Ενοχικό), άρθρο 943, σελ. 864, αρ.περ.1, Φίλιου Π., Ενοχικό ίκαιο. Ειδικό Μέρος, 61 Ε, σελ

8 ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών ν.2298/1995, με τον οποίο δημιουργήθηκε μια αναντιστοιχία μεταξύ του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, που οδήγησε σε νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του θεσμού 18. Την ίδια ανάγκη προστασίας των δανειστών εξυπηρετούν και άλλες ρυθμίσεις 19, όπως λ.χ. α) η «πλαγιαστική» αγωγή του άρθρου 72 ΑΚ, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο δανειστή να ασκήσει απευθείας τα δικαιώματα του οφειλέτη του που αδρανεί, β) η διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ (: μεταβίβαση ομάδας περιουσίας ή επιχείρησης), γ) η δυνατότητα αναγνώρισης της ακυρότητας της δικαιοπραξίας ως εικονικής, παράνομης ή ανήθικης, βάσει του άρθρου 138 ΑΚ (:εικονικότητα), του άρθρου 174 ΑΚ (:παράνομη δικαιοπραξία) ή 178 ΑΚ (:αντίθετη στα χρηστά ήθη), ως και (δ) η πτωχευτική ανάκληση (ΕμπΝ 537 επ), δηλαδή η ανατροπή των απαλλοτριωτικών δικαιοπραξιών που επιχείρησε ο πτωχός κατά την ύποπτη περίοδο ή μέσα στις δέκα πριν απ αυτήν ημέρες, η οποία εξυπηρετεί την πτώχευση, ως μορφή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, αυξάνοντας το μέγεθος της πτωχευτικής περιουσίας, από την οποία αναμένουν να ικανοποιηθούν οι πτωχευτικοί δανειστές. (ε) Τέλος, να σημειωθεί και η ειδική προστασία των δανειστών στο κληρονομικό δίκαιο (ΑΚ 1901) από χαριστικές επιδόσεις διά διαθήκης του αφερέγγυου οφειλέτη. Ο απλός (χωρίς δηλ. το ευεργέτημα της απογραφής) κληρονόμος του τελευταίου οφείλει, ευθυνόμενος και με την προσωπική περιουσία του, να ικανοποιήσει τους δανειστές προτού αρχίσει την εκπλήρωση κληροδοσιών ή τρόπων του διαθέτη. Η ποινική προστασία του δανειστή από καταδολιευτικές πράξεις του οφειλέτη του επιλέχθηκε συμπληρωματικά με την αστική κατασταλτική προστασία του, καλύπτοντας και περιπτώσεις που δεν καλύπτει η αστική ρύθμιση 20. Ειδικότερα, για την ενεργοποίηση της διάρρηξης της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης ή την προσβολή της εικονικότητας αυτής με τις ρυθμίσεις του Αστικού ικαίου απαιτούνται πρόσθετες προϋποθέσεις, που αφορούν στους συμβαλλόμενους με τον οφειλέτη τρίτους 21, ενώ επιμέρους όψεις της κα- 18. Βλ. ειδικότερα Κλαβανίδου., Ελλ νη 36 (1995) Βλ. αντί άλλων, Μπανάκα Ε., σε: Α.Κ. Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, τ. IV, άρθρο 939, σελ. 847/848, αρ.περ. 2 επ. 20. Οι προϋποθέσεις, με τις οποίες παρέχεται στο δανειστή το δικαίωμα να ζητήσει τη διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης που επιχείρησε ο οφειλέτης του, κατ άρθρ. 939 επ ΑΚ, είναι: (α) ύπαρξη αξίωσης του δανειστή, (β) απαλλοτρίωση εκ μέρους του οφειλέτη προς τρίτο, (γ) ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη για την ικανοποίηση του δανειστή, (δ) δόλος του οφειλέτη και (γ) γνώση του τρίτου βλ. αντί άλλων Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, σελ Σύμφωνα με το άρθρο 941 σε συνδ. με το άρθρο 944 ΑΚ, η απαλλοτρίωση υπόκειται σε διάρρηξη, αν αυτός υπέρ του οποίου έγινε (ο τρίτος ή ο ειδικός διάδοχος του τρίτου) γνώριζε ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς βλάβη των δανειστών του. ηλαδή, στις «επαχθείς» απαλλοτριώσεις, ο τρίτος όταν λαμβάνει εξ επαχθούς αιτίας περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, πρέπει κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης να μετείχε του δόλου του τελευταίου, δηλαδή να γνώριζε (: θετική γνώση) την πρόθεση του οφειλέτη να ζημιώσει τους δανειστές του και την πρόκληση τέτοιας βλάβης με τη δημιουργία αφερεγγυότητάς του. βλ. Μπανάκα Ε., σε: Α.Κ. Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 8

9 1. Η καταδολίευση ως ευρύτερο νομικά ρυθμιστέο ζήτημα ταδολιευτικής συμπεριφοράς του οφειλέτη (όπως είναι η βλάβη, καταστροφή, απαξίωση και απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του), ως μορφές απαξίωσης της υπέγγυας περιουσίας του, δεν καλύπτονται καν από τις αστικές ρυθμίσεις και δεν υπόκεινται σε ανατροπή με τα παρεχόμενα ένδικα μέσα και βοηθήματα του αστικού δικαίου 22. Είχε δε επισημανθεί ήδη από τη δημοσίευση του σχεδίου του Αστικού Κώδικα 23, ότι θάπρεπε να προστεθεί ειδική διάταξη που να προβλέπει αστική αγωγή αποζημιώσεως, απορρέουσα από το ποινικό αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών. Οι επιφυλάξεις αυτές επιβεβαιώθηκαν με τη σημερινή διχογνωμία στη θεωρία και τη νομολογία αναφορικά με το αν η σχετική συμπεριφορά συνιστά αδικοπραξία 24 και με περαιτέρω συνέπεια, αν είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη για καταδολίευση δανειστών. Η αγωγή διάρρηξης των καταδολιευτικών πράξεων σε πολλές αλλοδαπές νομοθεσίες (όπως Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας) αποδεσμεύτηκε από το αστικό και καταστρώθηκε στο αστικό δικονομικό δίκαιο, όπου και τυποποιήθηκε ως ιδιαίτερος θεσμός του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, στην οποία και αφορά 25. Απόρροια της αποτ. IV, άρθρο 941, σελ , Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, ό.π., σελ Για τις δυσχέρειες απόδειξης που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη διατύπωση του δόλου του τρίτου, που εκτός από αντικειμενικό κριτήριο απαιτεί και υποκειμενικό (:συμπαιγνία τρίτου και οφειλέτη), βλ. Τράμπου Γ., Η Παυλιανή αγωγή κατά το σχέδιον του νέου αστικού κώδικος, ΑΙ 4, (1937), σελ. 106 επ (112/113). 22. Η διάρρηξη κατά τον Αστικό Κώδικα αναφέρεται σε καταδολιευτική «απαλλοτρίωση» περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στην ανατροπή της οποίας αποσκοπεί η ρύθμιση, προκειμένου να αποκατασταθούν τα πράγματα στην κατάσταση που ήταν πριν απ αυτήν (άρθρο 943 ΑΚ), ώστε να αποκατασταθεί η (δικονομική) δυνατότητα του δανειστή να ικανοποιηθεί από το απαλλοτριωθέν, όπως η δυνατότητα αυτή υπήρχε και πριν από την καταδολιευτική απαλλοτρίωση. Αν ο οφειλέτης επιχειρεί να παρεμποδίσει την ικανοποίηση του δανειστή με υλική πράξη (πχ απόκρυψη ή παράδοση του οφειλόμενου αντικειμένου σε τρίτον), χωρίς παράλληλα να επέρχεται και μεταβολή σε υφιστάμενο δικαίωμά του, τότε η ενέργεια αυτή δεν εμπίπτει στην έννοια της απαλλοτρίωσης και δεν υπόκειται σε διάρρηξη (βλ. μεταξύ άλλων και Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη, ό.π., σελ. 133). 23. «...ότι πρέπει να προστεθεί ειδική διάταξις, δι ης θα διατηρήται εν ισχύι η εκ του ποινικού αδικήματος (άρθρα 404 Π.Ν., ως επίσης υπό του άρθρου 1 του Ν. ΓΜã) απορρέουσα αστική αγωγή. Η διατήρησις αυτής, ερειδομένης εις πραγματικά περιστατικά πολλάκις διάφορα των στοιχείων της αγωγής του νέου κώδικος είναι απολύτως σκόπιμος. Εάν δε δεν ληφθή ειδική πρόνοια, δεδομένου ότι ο εισηγητής ομιλεί περί διατηρήσεως των ποινικής φύσεως μόνον διατάξεων του νόμου, νομίζομεν ότι θα προκύψη ζήτημα ισχύος της αγωγής κατά τον νέον κώδικα» Βλ. Τράμπου Γ., Η Παυλιανή αγωγή και το σχέδιον του νέου αστικού κώδικος, ΑΙ 4 (1937), σελ. 106 επ (σελ. 121). 24. Βλ. αναλυτική αναφορά στο κεφάλαιο των δικονομικών ζητημάτων, αναφορικά με την πολιτική αγωγή στο κρίσιμο έγκλημα του άρθρου 397 ΠΚ (ενότητα ) 25. βλ. Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη, ό.π., σελ. 100 επ, 143, όπου γίνεται εκτενής αναφο- 9

10 ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών δέσμευσης αυτής και της μετάθεσής της στο αστικό δικονομικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί και η διαφορετική τυποποίηση της αντίστοιχης ποινικής διάταξης στα γερμανικά νομικά συστήματα, όπου προϋπόθεση για να υπάρξει αξιόποινη συμπεριφορά είναι να επίκειται κατά του οφειλέτη αναγκαστική εκτέλεση 26. Άμεση συνέπεια της τυποποίησης αυτής είναι η διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση των όρων της αντικειμενικής υπόστασης του αντίστοιχου εγκλήματος, ιδιαίτερα της έννοιας του οφειλέτη, του δανειστή και της απαίτησης 27. Κάθε μορφή όμως αστικής ευθύνης (ακόμα και η αδικοπρακτική) διαφοροποιείται από την ποινική, ως προς τους σκοπούς που επιδιώκει η καθεμιά τους και, αντίστοιχα, ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών αυτών 28. Η κινητοποίηση του ποινικού μηχανισμού επιλέχθηκε από τον ποινικό νομοθέτη με βαρύτητα στη γενική πρόληψη, προκειμένου δηλαδή η απειλή της ποινικής κύρωσης να δράσει προληπτικά, αναστέλλοντας και αποθαρρύνοντας φαινόμενα καταδολίευσης 29. Παραρά στις «δικονομικές θεωρίες», που θεωρούν τη διάρρηξη δικονομικό βοήθημα της αναγκαστικής εκτέλεσης. 26. Βλ. για παράδειγμα στην αντίστοιχη διάταξη του γερμπκ ( 288 StGB : Vereiteln der Zwangsvollstreckung), όπου θεωρείται αξιόποινη η συμπεριφορά του οφειλέτη, μόνο όταν απειλείται σε βάρος του αναγκαστική εκτέλεση και αυτός εκποιεί ή καταφέρνει να απομακρύνει περιουσιακά του στοιχεία με σκοπό να ματαιώσει την ικανοποίηση του δανειστή του. βλ. για την αντίστοιχη ποινική διάταξη του γερμπκ σε: App M., Gläubigerbenachteiligende Vermögensverschiebung, wistra 1989, S , Bruns H., Gläubigerschutz gegen Vollstreckungsvereitelung, ZStW 53(1934).450 ff, Geppert, Vollstreckungsvereitelung ( 288 StGB) und Pfandkehr ( 289 StGB), Jura , Haas G., Beseiteschaffen von Forderungen, wistra 1998, S , Haftung W., Probleme bei der Feststellung der Zahlungsunfähigkeit, wistra 1997, S. 1-12, Krause D-M, Ordnungsgemäßes Wirtschaften und erlaubtes Risiko: Grundfragen und Einzelfragen des Bankrotts ( 283), Berlin, (1995), Schöne W., Das Vereiteln von Gläubigerrechten, JZ 73, S , Umhauer, Das strafbare Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Forderungen, ZStW ff. 27. Αναφέρεται σε κάθε περιουσιακό στοιχείο που υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση, η οποία μπορεί να επισπευσθεί άμεσα με αρμόδιο όργανο εκτέλεσης. Προϋποθέτει δηλαδή βάσιμη, γεγεννημένη και δικαστικά επιδιώξιμη αξίωση (βλ. αντί άλλων: Sch/Schr-Eser/Heine, StGB Kommentar, 26. Aufl, 2001, 288, σελ.2304 επ (Rn. 7-9), με τις εκεί παραπομπές. 28. Βλ. Γεωργιάδη Απ., σε: Απ.Γεωργιάδη/Μ.Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ. Κατ άρθρο ερμηνεία, τόμος IV (Ειδικό Ενοχικό- άρθρα ), 1982, Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα , αρ.περ.11. Για τη σχέση εγκλήματος και αστικού αδικήματος βλ. επίσης Ανδρουλάκη Ν., Ποινικό ίκαιο. Γενικό Μέρος. Θεωρία για το έγκλημα, (2000), σελ. 6/ Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Ελληνικού Ποινικού Κώδικος, έκδοση Εθνικού Τυπογραφείου, (1933), σελ. 603, σύμφωνα με την οποία η χρησιμότητα της διάταξης είναι «γενικώς ανεγνωρισμένη», Μεταλληνού Γάφου Μ., Το έγκλημα της καταδολιεύσεως δανειστών, ΠΧρ επ. (ιδίως σελ. 758 σημ. 9), Παπαδαμάκη Αδ., Τα περιουσιακά εγκλήματα. Άρθρα ΠΚ, (2000), σελ.318, Bruns H., Gläubigerschutz gegen Vollstreckungsvereitelung, ZStW 53 (1934), S. 450 ff (457). 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 Ι. ΑΡΧΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (Νόμος του Χαμουραμπί)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση

Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Φορολογικού Συμβούλου Solicitor of the Supreme Court(England and Wales) ΜΔΕ (ΑΠΘ), LL.M (Univ. of London),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ I. Η σημασία της δικονομικής πράξης...1 II. Η ανισόπεδη λειτουργία της δικονομικής πράξης στη μεταβολή της κατηγορίας και στο δεδικασμένο...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πτώχευση του πτωχευτικού δικαίου Άλλως η προνομιακή ικανοποίηση των προσημειούχων πιστωτών και η καταστρατήγηση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης

Η πτώχευση του πτωχευτικού δικαίου Άλλως η προνομιακή ικανοποίηση των προσημειούχων πιστωτών και η καταστρατήγηση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης Η πτώχευση του πτωχευτικού δικαίου Άλλως η προνομιακή ικανοποίηση των προσημειούχων πιστωτών και η καταστρατήγηση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Φορολογικού Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΠ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΣΠ ΝΟΜΙΚΗΣ - 1 -

ΠΑΣΠ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΣΠ ΝΟΜΙΚΗΣ - 1 - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΣΠ ΝΟΜΙΚΗΣ - 1 - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ: Διαφορά ΑΚ 334 ΑΚ 922: Η ΑΚ 334 προϋποθέτει προϋφιστάμενη σχέση μεταξύ του υπεύθυνου για τις αλλότριες πράξεις και του ζημιωθέντος απ αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου Ε. Σκαλίδης 1201 I. Η εξασφαλιστική μεταβίβαση της κυριότητας κινητού 1. Η εξασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 2003: Αποφοίτηση από το Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδας Αττικής «Οδυσσέας Ελύτης»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.. ΧΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧXI II. ΞΕΝΕΣ... XXI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Έννοια και αποστολή της Δικαστικής Ψυχιατρικής. Υπευθυνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (άρθρα 1-13 ΠΚ) Η έκταση ισχύος του άρθρου 2 2 ΠΚ (Υπεράσπιση 1999, 314)... 3 Η έννοια της «εµπορίας ναρκωτικών» στο άρθρο 8 ΠΚ (Υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μάθηµα ECTS 2000 Ιστορία του 2001 Συνταγµατικό ίκαιο 8 2002 Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου 8 2003 Εισαγωγή στην Επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

έχει παύσει τις πληρωμές του, κατά τη διάρκεια της οποίας ανοίγει η διαδικασία συνδιαλλαγής που επιδιώκει τη διάσωση της επιχείρησης.

έχει παύσει τις πληρωμές του, κατά τη διάρκεια της οποίας ανοίγει η διαδικασία συνδιαλλαγής που επιδιώκει τη διάσωση της επιχείρησης. Newsletter Οκτώβριος 2007 Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο επικεντρώνεται στις πιο σημαντικές αλλαγές, που περιλαμβάνονται στο νέο πτωχευτικό Κώδικα που ψηφίστηκε στη Βουλή (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο βασικών συντομογραφιών ελληνικών και ξενόγλωσσων. Πρόλογος... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο βασικών συντομογραφιών ελληνικών και ξενόγλωσσων. Πρόλογος... 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο βασικών συντομογραφιών ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών... 11 Πρόλογος... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η σημασία του συγκριτικού δικαίου περιβάλλοντος... 23 2. Σκοπός, αντικείμενο, διάρθρωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 Σχετ: Το από 4.11.2008 μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη, 6-5-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξεταστική: 6/6/2015 4/7/2015 Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας του άρθρου 235 Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του Ν. 1680/1950.

Για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας του άρθρου 235 Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του Ν. 1680/1950. Προτείνει: Για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας του άρθρου 235 Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του Ν. 1680/1950. Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην Υπουργού, Αθανασίου Αποστόλου Τζοχατζόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01]

ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01] ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ [01.01.---] Κιάντος Β. Ιδιωτικό Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου Δ Έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα 2005 01.01.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ένα παράδειγμα δογματικής διαφωνίας... 1 ΙΙ. Η μεταδογματική προσέγγιση ενός παραδείγματος δογματικής διαφωνίας Το αντικείμενο της μελέτης... 2 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 Κλειδώστε την επιτυχία σας στο ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα