Ι. Εισαγωγικές διαγραμματικές παρατηρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. Εισαγωγικές διαγραμματικές παρατηρήσεις"

Transcript

1 Ι. Εισαγωγικές διαγραμματικές παρατηρήσεις Στη μονογραφία αυτή προσεγγίζεται διεξοδικά το έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών, όπως αυτό τυποποιείται στο άρθρο 397 ΠΚ. Εισαγωγικά επιχειρείται η τοποθέτηση της ποινικής ρύθμισης στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο προστασίας των δανειστών από καταδολιεύσεις και η οριοθέτηση αυτής έναντι της αστικής προστασίας, ώστε από την αρχή να αποτυπωθεί η διαπλοκή της αστικής και της ποινικής ρύθμισης, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, που καθιστά την ποινική ρύθμιση επικουρική σε σχέση με την αστική και αποτελεί ένα σημείο εισόδου του αστικού δικαίου στο ποινικό δόγμα. Η αρχική αυτή διαπίστωση επιβεβαιώνεται στη συνέχεια, όταν κατά την ερμηνευτική προσέγγιση των ειδικότερων στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος κρίνεται απαραίτητη η προσφυγή στις σχετικές έννοιες και ρυθμίσεις του αστικού δικαίου. Σκόπιμη κρίνεται η προσφυγή στη θεσμική εξέλιξη της ρύθμισης της καταδολίευσης, όχι μόνο με ιστορική επισκόπηση της ποινικής, αλλά και της αστικής προστασίας, δεδομένου ότι η τελευταία εμφανίζεται ως θεσμός με αξιόλογο «παρελθόν» και «δανείζει» ιστορικό περιεχόμενο και στην ποινική ρύθμιση, η οποία συνέχεται εννοιολογικά και ουσιαστικά με την όλη κατασκευή και λειτουργία της «παυλιανής αγωγής», η οποία έτυχε ιδιαίτερης επεξεργασίας στη γενικότερη πορεία και εξέλιξή της. Με δεδομένο ότι η ιστορικά βραδεία εμφάνιση της ποινικής ρύθμισης της καταδολίευσης ακολούθησε ξένα πρότυπα κατά την αρχική τυποποίησή της, επιχειρείται μια σύντομη αναφορά σε αλλοδαπές ποινικές ρυθμίσεις, οι περισσότερες των οποίων επηρέασαν τον ποινικό νομοθέτη στην τελική αποτύπωση των ρυθμιστικών επιλογών του, για μια συγκριτική ανάγνωση της ελληνικής και των αλλοδαπών ρυθμίσεων. Ακολουθεί ο εντοπισμός και ο εννοιολογικός προσδιορισμός του εννόμου αγαθού που προσβάλλεται με το συγκεκριμένο έγκλημα και επιχειρείται η επαλήθευση αυτού μέσα από την εξειδίκευση της προσβολής του και της ειδικότερης μορφής της. Βάσει της νομοτεχνικής δομής και τυπολογίας του εγκλήματος, επιχειρείται με την ένταξη του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών στις ευρύτερες κατηγορίες εγκλημάτων, μια πρώτη κατεύθυνση για τη λύση ειδικότερων δογματικών προβλημάτων, τα οποία θα προκύψουν στην πορεία της ερμηνευτικής προσέγγισης της νομοτυπικής μορφής του άρθρου 397 ΠΚ. Στην ερμηνευτική προσέγγιση των όρων της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος εξειδικεύονται και οριοθετούνται εννοιολογικά τα επιμέρους στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης αυτού, δηλαδή (α) το ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματος στις δύο παραγράφους του άρθρου 397 ΠΚ, (β) το υλικό αντικείμενο, (γ) η πράξη προσβολής του εννόμου αγαθού, (δ) οι τυποποιημένοι τρόποι τέλεσης του εγκλήματος και (ε) η ματαίωση της ικανοποίησης του δανειστή, ως τυποποιημένου αποτελέσματος της εγκληματικής προσβολής. Ακολουθεί η έρευνα της απαιτούμενης υπαιτιότητας, σύμφωνα με την

2 Ι. Εισαγωγικές διαγραμματικές παρατηρήσεις τυποποίηση, για την πλήρωση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος και ειδικότερες αναφορές σε θέματα καταλογισμού. Κατά τη συστηματική της ερμηνευτικής προσέγγισης μιας ειδικής εγκληματικής συμπεριφοράς, ακολουθεί υποενότητα, στην οποία προσεγγίζονται οι μορφές εμφάνισης του εγκλήματος, δηλαδή η απόπειρά του και η συμμετοχή σ αυτό, με την ιδιαιτερότητα που επισημαίνεται στη μελέτη, αναφορικά με τον χαρακτήρα του εγκλήματος ως γνήσιου ιδιαίτερου και με τις δογματικές προσεγγίσεις, που αναδεικνύουν τα προβλήματα της συμμετοχικής ευθύνης σ αυτό. Στην οντολογία του εγκλήματος εντάσσεται και η προβληματική της συρροής, η οποία στο έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών αποκτά ειδικότερο στίγμα, ενόψει της τυποποιημένης στον κυρωτικό κανόνα του άρθρου 397 ΠΚ ρήτρας σχετικής επικουρικότητας. Στα πλαίσια της προσπάθειας επίλυσης προβλημάτων συρροής, προκρίνεται η αναφορά στη λειτουργία και ερμηνεία της επικουρικότητας της κρίσιμης διάταξης, πριν την επίλυση ζητημάτων συρροής της με άλλα εγκλήματα που συμπραγματώνονται μ αυτήν με την ίδια συμπεριφορά του δράστη, ανεξάρτητα αν προσβάλλουν το ίδιο μ αυτήν ή διαφορετικό έννομο αγαθό και με το δεδομένο ότι αναφέρεται πάντως σε περιπτώσεις «κατ ιδέαν» αληθινής ή φαινομενικής συρροής. Ακολουθεί ο προσδιορισμός της μονάδας προσβολής για τη μέτρηση εγκλημάτων, που τελούνται με διαδοχικές πράξεις πραγμάτωσης της κρίσιμης διάταξης και επιχειρείται περιπτωσιολογική ανίχνευση της συρροής του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών με άλλα περιουσιακά εγκλήματα, καθώς και με εγκλήματα που προσβάλλουν διαφορετικά έννομα αγαθά και τελικά με την προβληματική της διασύνδεσης αυτού με το «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος». Στην ανάπτυξη που αφορά στο κυρωτικό μέρος του κανόνα, κυρίαρχα σημεία προσέγγισης αποτελούν η κατ έγκληση δίωξη του εγκλήματος και οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 402 ΠΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 379 ΠΚ λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου με έμπρακτη μετάνοια και απαλλαγής από την ποινή με «ποινική συνδιαλλαγή». Η ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος ολοκληρώνεται με ειδικότερες αναφορές σε δικονομικά ζητήματα, που εντοπίζονται κατά τη δικαστηριακή πρακτική, με κυρίαρχο αυτό της νομιμοποίησης του πολιτικώς ενάγοντα. Στο σημείο αυτό και με βάση το «αστικό κριτήριο» της πολιτικής αγωγής, ανακύπτουν προβλήματα νομιμοποίησης του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική δίκη, που αναδεικνύουν τη στενή διασύνδεση της ποινικής ρύθμισης με την αστική διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, ακολουθώντας μια συγκριτική αξιολόγηση της νομολογιακής αντιμετώπισης των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Η ίδια προβληματική διατρέχει και την αντιμετώπιση ζητημάτων αστικής φύσεως στην ποινική δίκη, όπου προβάλλει η ανάγκη επίλυσης, ως προδικαστικού ζητήματος αστικής φύσης, της ύπαρξης απαίτησης και δανειστή, που αφορά στη θεμελίωση του εγκλήματος και κατά την άποψη της μελέτης δεν διασφαλίζεται εγγυητικά de lege lata με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις των άρθρων 60, 61 και 62 ΚΠ. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης δικονομικών ζητημάτων στη δίκη για καταδολίευση δανειστών προσεγγίζονται περιπτώσεις αναιρετικού ελέγχου της δικαιοδοτικής κρίσης και εντοπίζονται 2

3 Ι. Εισαγωγικές διαγραμματικές παρατηρήσεις ειδικότερα θέματα που χρήζουν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στη δικονομική μεταχείριση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών. Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με τον εντοπισμό ζητημάτων στην έκδοση αλλοδαπού, στη μεταβολή κατηγορίας και στην εκκρεμοδικία. Ως επίμετρο, διατυπώνονται de lege ferenda προτάσεις για την εγγυητικότερη διαχείριση του φαινομένου της καταδολίευσης, ανταποκρινόμενης στην ανάγκη του έλλογου περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της ποινικής διάταξης του άρθρου 397 ΠΚ, μέσω της συσταλτικής ερμηνείας των όρων της αντικειμενικής υπόστασης και ιδίως της έννοιας της απαίτησης και του δανειστή, καθώς και της περιουσιακής βλάβης αυτού. 3

4 ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών 1. Η καταδολίευση ως ευρύτερο νομικά ρυθμιστέο ζήτημα Η καταδολίευση των δανειστών στα πλαίσια των εγκλημάτων κατά της περιουσίας αξιολογείται από τον ίδιο τον ποινικό νομοθέτη ως ένα απλό πλημμέλημα μικρής απαξίας και σοβαρότητας, κυρίως βάσει της ποινικής κύρωσης που αφηρημένα απειλείται γι αυτό και της ρήτρας σχετικής επικουρικότητας που εμπεριέχεται ρητά στη νομοτεχνική δομή του. Παρά την αξιολογική αυτή νομοθετική επιλογή σε κυρωτικό επίπεδο, αποτελεί ένα έντονο και συνεχώς αυξανόμενο κοινωνικό φαινόμενο, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και παράλληλα ένα έγκλημα που απαιτεί για την ερμηνευτική προσέγγιση και τη δικανική (:διαγνωστική υπαγωγική) διεργασία του για τους εφαρμοστές του ποινικού δικαίου δυσανάλογη συγκριτικά με την απαξία του- έρευνα, με αναγκαία προσφυγή στις διατάξεις και αρχές του αστικού και αστικού δικονομικού δικαίου, από τις οποίες εξαρτάται και η δυνατότητα του ζημιωθέντος να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη. Η ποινική ρύθμιση εντάσσεται σε ένα πλέγμα νομικών ρυθμίσεων που αναφέρονται στην αντιμετώπιση των κακόπιστων οφειλετών που με ποικίλες μεθοδεύσεις καθιστούν προβληματική, δυσχερή έως αδύνατη την ικανοποίηση των πιστωτών τους 1. ιατάξεις που προστατεύουν τους δανειστές από απαλλοτριώσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη τους και τον κίνδυνο που απορρέει από την «κατασκευασμένη» αφερεγγυότητά του, εμφανίσθηκαν ήδη σε αρχαία ελληνικά δίκαια. Η προστασία αυτή παρεχόταν και παρέχεται κατά βάση στον Αστικό Κώδικα 2, ακολουθώντας στην εξελικτική πορεία της το επίπεδο εξέλιξης των οικονομικών δομών και σχέσεων της συγκεκριμένης κάθε φορά κοινωνίας, με σχετικά δε πρόσφατη συγκριτικά με την ιστορική διαδρομή τηςνομοθετική παρέμβαση επεκτάθηκε η ρύθμιση του αστικού δικαίου και σε δικονομικό επίπεδο με ένα πλέγμα διατάξεων που εισήγαγε το άρθρο 4 του ν.2298/ Η ουσία της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης έγκειται στο ότι αποτελεί επέμβαση στο δικαίωμα (:στη δικονομική δυνατότητα) ικανοποίησης του δανειστή επί των υπέγγυων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του 4. Στόχο, συνεπώς, της συνολικά παρε- 1. Βλ. ΕισΕκθΣχΝ. 2298/1995, σελ.5,6. 2. Με το θεσμό της διάρρηξης των καταδολιευτικών απαλλοτριώσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 939 επ ΑΚ. 3. βλ. σχετικά Κλαβανίδου., Η καταδολίευση δανειστών μετά το ν.2298/1995, Ελλ νη 36 (1995).1463 επ. 4. Βλ. Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, 1991, ΒΙΒΛΙΟ- ΘΗΚΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ, τ. 17, σελ.25 επ, 106 επ, Κλαβανίδου., ό.π., 4

5 1. Η καταδολίευση ως ευρύτερο νομικά ρυθμιστέο ζήτημα χόμενης νομικής προστασίας συνιστά η κατοχύρωση της υπεγγυότητας της περιουσίας του οφειλέτη, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ικανοποίησης του δανειστή απ αυτήν, όταν πλέον φθάσει στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Προϋποθέτει δε λογικά μια σχέση δανειστή και οφειλέτη, η οποία διαμορφώνεται και διέπεται από τις ρυθμίσεις του ενοχικού δικαίου. Κατά λογική και νομική ακολουθία, στην προστασία των δανειστών από καταδολιευτικές ενέργειες του οφειλέτη τους αποσκοπούν κύρια οι ρυθμίσεις των άρθρων ΑΚ, καθώς και οι συμπληρωματικές αυτών διατάξεις των άρθρων 936 παρ. 3 5, 953 παρ. 2 περ.γ 6 και 992 παρ. 1 εδ. β 7 ΚΠολ, οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα στους δανειστές να διαρρήξουν- υπό προϋποθέσεις- την καταδολιευτική απαλλοτρίωση που επιχείρησε ο οφειλέτης τους, στηριζόμενες στην αρχή της «παυλιανής αγωγής» (actio pauliana) 8 του ρωμαϊκού δικαίου, η οποία διαμορφώθηκε 9 στο ελληνικό δίκαιο ως θεσμός του ουσιαστικού δικαίου 10. Σκοπός της διάρρηξης της Ελλ νη 36 (1995).1475, Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο Ι (2002), σελ. 713 επ. 5. Κατά το άρθρο 936 παρ.3 ΚΠολ : «Τρίτος που απέκτησε το δικαίωμα από τον καθ ου η εκτέλεση με απαλλοτρίωση που διαρρήχθηκε ως καταδολιευτική κατά τα άρθρα 939 επ του Αστικού Κώδικα, δεν μπορεί να αντιτάξει το δικαίωμα αυτό κατά του επισπεύδοντος που πέτυχε τη διάρρηξη ούτε κατά του υπερθεματιστή και των διαδόχων του». 6. Κατά το άρθρο 953 παρ. 2 περ.γ ΚΠολ : «Οι διατάξεις για την κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη εφαρμόζονται και...γ) όταν πρόκειται για κινητά πράγματα που είχαν μεταβιβαστεί από τον οφειλέτη σε τρίτο, εφόσον η κατάσχεση επιβάλλεται από δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της μεταβίβασης ως καταδολιευτικής κατά τα άρθρα 939 επ του Αστικού Κώδικα». 7. Κατά το άρθρο 992 παρ. 1 (εδ. β ) ΚΠολ : «Μπορεί να γίνει κατάσχεση ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα του οφειλέτη ή εμπράγματου δικαιώματος του οφειλέτη επάνω σε ακίνητο. Ακίνητο που έχει μεταβιβαστεί από τον οφειλέτη σε τρίτο κατάσχεται στην περιουσία του οφειλέτη από το δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της μεταβίβασης αυτής ως καταδολιευτικής, κατά τα άρθρα 939 επ του Αστικού Κώδικα, αφού η απόφαση που απαγγέλλει τη διάρρηξη σημειωθεί στο περιθώριο μεταγραφής της απαλλοτριωτικής πράξης...» 8. Βλ. Πετρόπουλου Γ.Α., Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού δικαίου : ως εισαγωγή εις τον Αστικόν Κώδικα και εις το προϊσχύσαν αυτού αστικόν δίκαιον, 1963, 113, σελ επ, Τράμπου Γ., Η ιστορική εξέλιξις της παυλιανής αγωγής. Προκλασική εποχή, ΑΙ 14 (1950), σελ. 102 επ. Ο θεσμός όμως της παυλιανής διάρρηξης αποδείχθηκε στην πράξη εξαιρετικά δυσεφάρμοστος και παρήκμασε, παρά τη συχνότητα των καταδολιευτικών απαλλοτριώσεων και την έκδηλη χρησιμότητά του, τουλάχιστον στην έκταση που θα ανταποκρινόταν στην αποστολή του, ως κύριο μέσο προστασίας των δανειστών έναντι των κακόπιστων οφειλετών τους. βλ. σχετικά Ματθία Στ., Τα αποτελέσματα της παυλιανής διάρρηξης, Ελλ νη 30 (1989).1273 επ (ιδίως σελ σημ.10). 9. Με βάση κυρίως τη γαλλική και ιταλική θεωρία και πράξη βλ. μεταξύ άλλων αναλυτικά Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, σελ.32 επ (ιδίως σελ. 56). 10. Βλ. μεταξύ άλλων, Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη, ό.π., σελ. 56, Ζέπου Π., Η καταδολίευσις των δανειστών ως ιδιόρρυθμον αστικόν αδίκημα, ΕΕΝ επ (ιδίως σελ. 1202, 1203). 5

6 ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης είναι η ανατροπή των αποτελεσμάτων της (:ενδιάμεσος σκοπός/μέσο), προκειμένου να αποκατασταθεί η δυνατότητα του δανειστή να ικανοποιηθεί από το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης (:τελικός σκοπός), η οποία (δυνατότητα) συνδέεται άμεσα με την «υπεγγυότητα» της περιουσίας του οφειλέτη 11. Στις σχετικές δικονομικές διατάξεις, θα πρέπει να αναφερθεί και αυτή του άρθρου 333 παρ. 2 ΚΠολ 12, η οποία χαρακτηρίζεται ως μετάσταση της «παυλιανής» προστασίας των δανειστών στο δικονομικό χώρο 13, καθώς παρέχεται το δικαίωμα στους δανειστές (και κάθε άλλο τρίτο) για τους οποίους ισχύει το δεδικασμένο, να το προσβάλουν, όταν αυτό αποτελεί προϊόν συμπαιγνίας των διαδίκων (δηλαδή του οφειλέτη και του προσώπου που εμφανίζεται ως αντίδικός του). εν θα πρέπει όμως να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση οδηγεί στη στέρηση από τον οφειλέτη του δικαιώματος διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του, ακόμη και ρευστοποίησης αυτών, γεγονός που δεσμεύει πολλές φορές υπέρμετρα την ελευθερία του οφειλέτη να απολαμβάνει και να διαθέτει την περιουσία του, σύμφωνα με τις προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες και προοπτικές του, αναμένοντας την οριστική εκκαθάριση των αξιώσεων των δανειστών του. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι στην περίπτωση της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης διαπλέκονται τα συμφέροντα του δανειστή, του οφειλέτη και του τρίτου, που απέκτησε το απαλλοτριωθέν περιουσιακό στοιχείο. Η διαπλοκή αυτή αντίρροπων συμφερόντων εκφράζεται με ανταγωνισμό δικαιϊκών αρχών 14. Η αγωγή διάρρηξης των άρθρων 939 επ ΑΚ αποτελεί έκφανση της αρχής της 11. Όπως γίνεται δεκτό κατά την κρατούσα άποψη, το δικαίωμα διάρρηξης διαμορφώνεται, μετά τις τροποποιήσεις του θεσμού με τον ν.2298/1995, σε δικαίωμα δικαστικής διάπλασης με άμεση (εμπράγματη) ενέργεια, η οποία ισχύει μέσα στα υποκειμενικά όρια που διαγράφονται από τα άρθρα ΑΚ και τον σκοπό του θεσμού. Βλ. Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο Ι (2002), σελ.735, Ποδηματά Ε., Σκέψεις ως προς τη νέα ρύθμιση (ν.2298/1995) για την καταδολίευση των δανειστών, Αρμεν επ, 952 σημ.24, Φίλιου Π., Ενοχικό ίκαιο. Ειδικό Μέρος, τόμος ΙΙ/2, 4 η έκδοση (1998), σελ. 208/ ΚΠολ 332 παρ. 2: «Τρίτοι απέναντι στους οποίους ισχύει το δεδικασμένο μπορούν να το προσβάλουν μόνο εξαιτίας δόλου του διαδίκου». 13. Βλ. Μπανάκα Ε., σε: Απ.Γεωργιάδη/Μ.Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ. Κατ άρθρο ερμηνεία, τόμος IV [: Ειδικό Ενοχικό (άρθρα )], (1982), άρθρο 939, σελ. 848, αρ.περ Ειδικότερα, το συμφέρον του δανειστή συμπορεύεται με την αρχή της «ηθικής τάξης», της επιείκειας, «της καλής πίστης» και των συναλλακτικών ηθών, και ειδικότερα την αρχή της εμπιστοσύνης και της υπεγγυότητας της περιουσίας για τα χρέη του οφειλέτη, ως και την αρχή της ασφάλειας των συναλλαγών. Αντίστροφα, το συμφέρον του οφειλέτη εμφανίζεται στη δυνατότητά του να διαθέτει κατά βούληση τα περιουσιακά του στοιχεία, συμπορεύεται δηλαδή με την αρχή της ελευθερίας της βούλησης (ιδιωτική αυτονομία) στην ειδικότερη έκφανσή της ως ελευθερίας διαθέσεως. Το δε συμφέρον του τρίτου συμπορεύεται με την κατοχύρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των οικονομικών αγαθών (δικαιοπρακτική ελευθερία) και την αρχή της ασφάλειας των συναλλαγών. Βλ. σχετικά Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, ό.π., σελ. 106 επ. 6

7 1. Η καταδολίευση ως ευρύτερο νομικά ρυθμιστέο ζήτημα καλής πίστης που διατρέχει το συναλλακτικό δίκαιο του αστικού κώδικα. Η προσέγγιση της φύσης των συγκρουόμενων και αντίρροπων συμφερόντων οδήγησε στην αξιολογική στάθμισή τους από τον νομοθέτη και έδωσε το προβάδισμα στο συμφέρον του δανειστή, το οποίο κρίνεται - στα πλαίσια της αστικής προστασίας του - ως άξιο μεγαλύτερης προστασίας με συγκεκριμένους όρους, είτε με την αγωγή διάρρηξης της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, είτε με την προσβολή της εικονικότητας της σχετικής εκποιητικής δικαιοπραξίας του οφειλέτη 15, οι οποίες ενεργούν κατασταλτικά, ως «εκ των υστέρων θεραπεία», όταν τα προβλεπόμενα και παρεχόμενα από το νόμο ασφαλιστικά μέτρα (όπως πχ η συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατ άρθρο 707 επ ΚΠολ ) ή άλλες μορφές παροχής ασφάλειας του ουσιαστικού δικαίου (όπως η σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, εγγραφή υποθήκης) δεν χρησιμοποιήθηκαν εγκαίρως από τους δανειστές ή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη 16. Όπως, όμως, διαπιστώνεται από το σύνολο σχεδόν των θεωρητικών του αστικού δικαίου 17, η ρύθμιση της καταδολίευσης των δανειστών στον Αστικό Κώδικα είναι ατελής και ασαφής και παραμένει μεταξύ των περισσότερο αμφισβητούμενων κατά το περιεχόμενό τους νομικών ρυθμίσεων, ακόμη και μετά τη νομοθετική παρέμβαση με το 15. Η επίκληση βέβαια της ακυρότητας των εκποιητικών δικαιοπραξιών του υποχρέου κατά το άρθρο 138 ΑΚ, δηλαδή ως εικονικών, προσκρούει σε σοβαρότατα προβλήματα απόδειξης Βλ. εληγιάννη Ι./Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, τόμος ΙΙΙ (1992), σελ. 369 επ. 16. Ενόψει πχ της διάταξης του άρθρου 1269 εδ.α και β ΑΚ, σύμφωνα με την οποία για την εγγραφή υποθήκης απαιτείται η χρηματική ποσότητα, για την οποία γίνεται η εγγραφή, να είναι ορισμένη ή να οριστεί τουλάχιστον κατά προσέγγιση, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τέτοιος ποσοτικός προσδιορισμός απαιτεί προηγούμενη άσκηση αναγνωριστικής αγωγής (όπως πχ στην περίπτωση του άρθρου 1402 σε συνδ. με 1262 περ.4 ΑΚ, και εφόσον ο δικαιούχος σύζυγος έχει ασκήσει αγωγή διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή την αγωγή για αποκτήματα του 1400 ΑΚ) βλ. Μπανάκα Ε., σε: Α.Κ. - Απ.Γεωργιάδη/Μ.Σταθόπουλου, τ. IV, άρθρο 939, σελ. 846 επ (847), αρ.περ Βλ. Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, ό.π., σελ. 28, 59 επ, 361, σύμφωνα με τον οποίο «...η νομική ρύθμιση της «καταδολίευσης των δανειστών» στο ρωμαϊκό δίκαιο δημιουργούσε σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα, τα οποία συνόδευσαν τον νομικό θεσμό στη μακραίωνη εξέλιξή του...έτσι ακόμη και σήμερα, παρά τη βαθειά και συστηματική επεξεργασία την οποία έχει υποστεί η νομική αντιμετώπιση της «καταδολίευσης» σε όλη αυτή τη μακραίωνη ιστορία της και ίσως εξαιτίας ακριβώς της αντίστοιχης παράδοσης των ερμηνευτικών προβλημάτων της, οι σχετικές διατάξεις ιδίως στα δίκαια της ρωμανογερμανικής οικογένειας παραμένουν μεταξύ των περισσότερο αμφισβητούμενων κατά το περιεχόμενό τους νομικών ρυθμίσεων». Επίσης βλ. εληγιάννη Ι./Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, τ. ΙΙΙ, σελ. 387, Καργάδου Π., ΕρμΑΚ, Εισαγ. άρθρ , αρ.περ.20, Κλαβανίδου., ό.π., Ελλ νη 36 (1995).1463,1473,1476, Ματθία Στ., ό.π., Ελλ νη 30 (1989).1273, Μπανάκα Ε., σε: Α.Κ. - Απ.Γεωργιάδη/ Μ.Σταθόπουλου, τ. IV (Eιδικό Ενοχικό), άρθρο 943, σελ. 864, αρ.περ.1, Φίλιου Π., Ενοχικό ίκαιο. Ειδικό Μέρος, 61 Ε, σελ

8 ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών ν.2298/1995, με τον οποίο δημιουργήθηκε μια αναντιστοιχία μεταξύ του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, που οδήγησε σε νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του θεσμού 18. Την ίδια ανάγκη προστασίας των δανειστών εξυπηρετούν και άλλες ρυθμίσεις 19, όπως λ.χ. α) η «πλαγιαστική» αγωγή του άρθρου 72 ΑΚ, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο δανειστή να ασκήσει απευθείας τα δικαιώματα του οφειλέτη του που αδρανεί, β) η διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ (: μεταβίβαση ομάδας περιουσίας ή επιχείρησης), γ) η δυνατότητα αναγνώρισης της ακυρότητας της δικαιοπραξίας ως εικονικής, παράνομης ή ανήθικης, βάσει του άρθρου 138 ΑΚ (:εικονικότητα), του άρθρου 174 ΑΚ (:παράνομη δικαιοπραξία) ή 178 ΑΚ (:αντίθετη στα χρηστά ήθη), ως και (δ) η πτωχευτική ανάκληση (ΕμπΝ 537 επ), δηλαδή η ανατροπή των απαλλοτριωτικών δικαιοπραξιών που επιχείρησε ο πτωχός κατά την ύποπτη περίοδο ή μέσα στις δέκα πριν απ αυτήν ημέρες, η οποία εξυπηρετεί την πτώχευση, ως μορφή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, αυξάνοντας το μέγεθος της πτωχευτικής περιουσίας, από την οποία αναμένουν να ικανοποιηθούν οι πτωχευτικοί δανειστές. (ε) Τέλος, να σημειωθεί και η ειδική προστασία των δανειστών στο κληρονομικό δίκαιο (ΑΚ 1901) από χαριστικές επιδόσεις διά διαθήκης του αφερέγγυου οφειλέτη. Ο απλός (χωρίς δηλ. το ευεργέτημα της απογραφής) κληρονόμος του τελευταίου οφείλει, ευθυνόμενος και με την προσωπική περιουσία του, να ικανοποιήσει τους δανειστές προτού αρχίσει την εκπλήρωση κληροδοσιών ή τρόπων του διαθέτη. Η ποινική προστασία του δανειστή από καταδολιευτικές πράξεις του οφειλέτη του επιλέχθηκε συμπληρωματικά με την αστική κατασταλτική προστασία του, καλύπτοντας και περιπτώσεις που δεν καλύπτει η αστική ρύθμιση 20. Ειδικότερα, για την ενεργοποίηση της διάρρηξης της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης ή την προσβολή της εικονικότητας αυτής με τις ρυθμίσεις του Αστικού ικαίου απαιτούνται πρόσθετες προϋποθέσεις, που αφορούν στους συμβαλλόμενους με τον οφειλέτη τρίτους 21, ενώ επιμέρους όψεις της κα- 18. Βλ. ειδικότερα Κλαβανίδου., Ελλ νη 36 (1995) Βλ. αντί άλλων, Μπανάκα Ε., σε: Α.Κ. Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, τ. IV, άρθρο 939, σελ. 847/848, αρ.περ. 2 επ. 20. Οι προϋποθέσεις, με τις οποίες παρέχεται στο δανειστή το δικαίωμα να ζητήσει τη διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης που επιχείρησε ο οφειλέτης του, κατ άρθρ. 939 επ ΑΚ, είναι: (α) ύπαρξη αξίωσης του δανειστή, (β) απαλλοτρίωση εκ μέρους του οφειλέτη προς τρίτο, (γ) ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη για την ικανοποίηση του δανειστή, (δ) δόλος του οφειλέτη και (γ) γνώση του τρίτου βλ. αντί άλλων Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, σελ Σύμφωνα με το άρθρο 941 σε συνδ. με το άρθρο 944 ΑΚ, η απαλλοτρίωση υπόκειται σε διάρρηξη, αν αυτός υπέρ του οποίου έγινε (ο τρίτος ή ο ειδικός διάδοχος του τρίτου) γνώριζε ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς βλάβη των δανειστών του. ηλαδή, στις «επαχθείς» απαλλοτριώσεις, ο τρίτος όταν λαμβάνει εξ επαχθούς αιτίας περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, πρέπει κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης να μετείχε του δόλου του τελευταίου, δηλαδή να γνώριζε (: θετική γνώση) την πρόθεση του οφειλέτη να ζημιώσει τους δανειστές του και την πρόκληση τέτοιας βλάβης με τη δημιουργία αφερεγγυότητάς του. βλ. Μπανάκα Ε., σε: Α.Κ. Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 8

9 1. Η καταδολίευση ως ευρύτερο νομικά ρυθμιστέο ζήτημα ταδολιευτικής συμπεριφοράς του οφειλέτη (όπως είναι η βλάβη, καταστροφή, απαξίωση και απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του), ως μορφές απαξίωσης της υπέγγυας περιουσίας του, δεν καλύπτονται καν από τις αστικές ρυθμίσεις και δεν υπόκεινται σε ανατροπή με τα παρεχόμενα ένδικα μέσα και βοηθήματα του αστικού δικαίου 22. Είχε δε επισημανθεί ήδη από τη δημοσίευση του σχεδίου του Αστικού Κώδικα 23, ότι θάπρεπε να προστεθεί ειδική διάταξη που να προβλέπει αστική αγωγή αποζημιώσεως, απορρέουσα από το ποινικό αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών. Οι επιφυλάξεις αυτές επιβεβαιώθηκαν με τη σημερινή διχογνωμία στη θεωρία και τη νομολογία αναφορικά με το αν η σχετική συμπεριφορά συνιστά αδικοπραξία 24 και με περαιτέρω συνέπεια, αν είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη για καταδολίευση δανειστών. Η αγωγή διάρρηξης των καταδολιευτικών πράξεων σε πολλές αλλοδαπές νομοθεσίες (όπως Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας) αποδεσμεύτηκε από το αστικό και καταστρώθηκε στο αστικό δικονομικό δίκαιο, όπου και τυποποιήθηκε ως ιδιαίτερος θεσμός του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, στην οποία και αφορά 25. Απόρροια της αποτ. IV, άρθρο 941, σελ , Κορνηλάκη Π., Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, ό.π., σελ Για τις δυσχέρειες απόδειξης που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη διατύπωση του δόλου του τρίτου, που εκτός από αντικειμενικό κριτήριο απαιτεί και υποκειμενικό (:συμπαιγνία τρίτου και οφειλέτη), βλ. Τράμπου Γ., Η Παυλιανή αγωγή κατά το σχέδιον του νέου αστικού κώδικος, ΑΙ 4, (1937), σελ. 106 επ (112/113). 22. Η διάρρηξη κατά τον Αστικό Κώδικα αναφέρεται σε καταδολιευτική «απαλλοτρίωση» περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στην ανατροπή της οποίας αποσκοπεί η ρύθμιση, προκειμένου να αποκατασταθούν τα πράγματα στην κατάσταση που ήταν πριν απ αυτήν (άρθρο 943 ΑΚ), ώστε να αποκατασταθεί η (δικονομική) δυνατότητα του δανειστή να ικανοποιηθεί από το απαλλοτριωθέν, όπως η δυνατότητα αυτή υπήρχε και πριν από την καταδολιευτική απαλλοτρίωση. Αν ο οφειλέτης επιχειρεί να παρεμποδίσει την ικανοποίηση του δανειστή με υλική πράξη (πχ απόκρυψη ή παράδοση του οφειλόμενου αντικειμένου σε τρίτον), χωρίς παράλληλα να επέρχεται και μεταβολή σε υφιστάμενο δικαίωμά του, τότε η ενέργεια αυτή δεν εμπίπτει στην έννοια της απαλλοτρίωσης και δεν υπόκειται σε διάρρηξη (βλ. μεταξύ άλλων και Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη, ό.π., σελ. 133). 23. «...ότι πρέπει να προστεθεί ειδική διάταξις, δι ης θα διατηρήται εν ισχύι η εκ του ποινικού αδικήματος (άρθρα 404 Π.Ν., ως επίσης υπό του άρθρου 1 του Ν. ΓΜã) απορρέουσα αστική αγωγή. Η διατήρησις αυτής, ερειδομένης εις πραγματικά περιστατικά πολλάκις διάφορα των στοιχείων της αγωγής του νέου κώδικος είναι απολύτως σκόπιμος. Εάν δε δεν ληφθή ειδική πρόνοια, δεδομένου ότι ο εισηγητής ομιλεί περί διατηρήσεως των ποινικής φύσεως μόνον διατάξεων του νόμου, νομίζομεν ότι θα προκύψη ζήτημα ισχύος της αγωγής κατά τον νέον κώδικα» Βλ. Τράμπου Γ., Η Παυλιανή αγωγή και το σχέδιον του νέου αστικού κώδικος, ΑΙ 4 (1937), σελ. 106 επ (σελ. 121). 24. Βλ. αναλυτική αναφορά στο κεφάλαιο των δικονομικών ζητημάτων, αναφορικά με την πολιτική αγωγή στο κρίσιμο έγκλημα του άρθρου 397 ΠΚ (ενότητα ) 25. βλ. Αυγουστιανάκη Μ., Η διάρρηξη, ό.π., σελ. 100 επ, 143, όπου γίνεται εκτενής αναφο- 9

10 ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών δέσμευσης αυτής και της μετάθεσής της στο αστικό δικονομικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί και η διαφορετική τυποποίηση της αντίστοιχης ποινικής διάταξης στα γερμανικά νομικά συστήματα, όπου προϋπόθεση για να υπάρξει αξιόποινη συμπεριφορά είναι να επίκειται κατά του οφειλέτη αναγκαστική εκτέλεση 26. Άμεση συνέπεια της τυποποίησης αυτής είναι η διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση των όρων της αντικειμενικής υπόστασης του αντίστοιχου εγκλήματος, ιδιαίτερα της έννοιας του οφειλέτη, του δανειστή και της απαίτησης 27. Κάθε μορφή όμως αστικής ευθύνης (ακόμα και η αδικοπρακτική) διαφοροποιείται από την ποινική, ως προς τους σκοπούς που επιδιώκει η καθεμιά τους και, αντίστοιχα, ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών αυτών 28. Η κινητοποίηση του ποινικού μηχανισμού επιλέχθηκε από τον ποινικό νομοθέτη με βαρύτητα στη γενική πρόληψη, προκειμένου δηλαδή η απειλή της ποινικής κύρωσης να δράσει προληπτικά, αναστέλλοντας και αποθαρρύνοντας φαινόμενα καταδολίευσης 29. Παραρά στις «δικονομικές θεωρίες», που θεωρούν τη διάρρηξη δικονομικό βοήθημα της αναγκαστικής εκτέλεσης. 26. Βλ. για παράδειγμα στην αντίστοιχη διάταξη του γερμπκ ( 288 StGB : Vereiteln der Zwangsvollstreckung), όπου θεωρείται αξιόποινη η συμπεριφορά του οφειλέτη, μόνο όταν απειλείται σε βάρος του αναγκαστική εκτέλεση και αυτός εκποιεί ή καταφέρνει να απομακρύνει περιουσιακά του στοιχεία με σκοπό να ματαιώσει την ικανοποίηση του δανειστή του. βλ. για την αντίστοιχη ποινική διάταξη του γερμπκ σε: App M., Gläubigerbenachteiligende Vermögensverschiebung, wistra 1989, S , Bruns H., Gläubigerschutz gegen Vollstreckungsvereitelung, ZStW 53(1934).450 ff, Geppert, Vollstreckungsvereitelung ( 288 StGB) und Pfandkehr ( 289 StGB), Jura , Haas G., Beseiteschaffen von Forderungen, wistra 1998, S , Haftung W., Probleme bei der Feststellung der Zahlungsunfähigkeit, wistra 1997, S. 1-12, Krause D-M, Ordnungsgemäßes Wirtschaften und erlaubtes Risiko: Grundfragen und Einzelfragen des Bankrotts ( 283), Berlin, (1995), Schöne W., Das Vereiteln von Gläubigerrechten, JZ 73, S , Umhauer, Das strafbare Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Forderungen, ZStW ff. 27. Αναφέρεται σε κάθε περιουσιακό στοιχείο που υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση, η οποία μπορεί να επισπευσθεί άμεσα με αρμόδιο όργανο εκτέλεσης. Προϋποθέτει δηλαδή βάσιμη, γεγεννημένη και δικαστικά επιδιώξιμη αξίωση (βλ. αντί άλλων: Sch/Schr-Eser/Heine, StGB Kommentar, 26. Aufl, 2001, 288, σελ.2304 επ (Rn. 7-9), με τις εκεί παραπομπές. 28. Βλ. Γεωργιάδη Απ., σε: Απ.Γεωργιάδη/Μ.Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ. Κατ άρθρο ερμηνεία, τόμος IV (Ειδικό Ενοχικό- άρθρα ), 1982, Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα , αρ.περ.11. Για τη σχέση εγκλήματος και αστικού αδικήματος βλ. επίσης Ανδρουλάκη Ν., Ποινικό ίκαιο. Γενικό Μέρος. Θεωρία για το έγκλημα, (2000), σελ. 6/ Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Ελληνικού Ποινικού Κώδικος, έκδοση Εθνικού Τυπογραφείου, (1933), σελ. 603, σύμφωνα με την οποία η χρησιμότητα της διάταξης είναι «γενικώς ανεγνωρισμένη», Μεταλληνού Γάφου Μ., Το έγκλημα της καταδολιεύσεως δανειστών, ΠΧρ επ. (ιδίως σελ. 758 σημ. 9), Παπαδαμάκη Αδ., Τα περιουσιακά εγκλήματα. Άρθρα ΠΚ, (2000), σελ.318, Bruns H., Gläubigerschutz gegen Vollstreckungsvereitelung, ZStW 53 (1934), S. 450 ff (457). 10

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

έχει παύσει τις πληρωμές του, κατά τη διάρκεια της οποίας ανοίγει η διαδικασία συνδιαλλαγής που επιδιώκει τη διάσωση της επιχείρησης.

έχει παύσει τις πληρωμές του, κατά τη διάρκεια της οποίας ανοίγει η διαδικασία συνδιαλλαγής που επιδιώκει τη διάσωση της επιχείρησης. Newsletter Οκτώβριος 2007 Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο επικεντρώνεται στις πιο σημαντικές αλλαγές, που περιλαμβάνονται στο νέο πτωχευτικό Κώδικα που ψηφίστηκε στη Βουλή (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 2003: Αποφοίτηση από το Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδας Αττικής «Οδυσσέας Ελύτης»

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας του άρθρου 235 Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του Ν. 1680/1950.

Για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας του άρθρου 235 Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του Ν. 1680/1950. Προτείνει: Για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας του άρθρου 235 Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του Ν. 1680/1950. Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην Υπουργού, Αθανασίου Αποστόλου Τζοχατζόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01]

ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01] ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ [01.01.---] Κιάντος Β. Ιδιωτικό Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου Δ Έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα 2005 01.01.001

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΑΣ " ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ"

LEGAL INSIGHT Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΑΣ  ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ LEGAL INSIGHT Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΑΣ " ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ" Γιώργος Ψαράκης Με το παρόν αναλύεται η πολιτική της «δεύτερης ευκαιρίας» στο πλαίσιο της Ε.Ε. και σκιαγραφείται η ελληνική πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μάθηµα ECTS 2000 Ιστορία του 2001 Συνταγµατικό ίκαιο 8 2002 Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου 8 2003 Εισαγωγή στην Επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 2ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας

LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας Μέχρι ποιο σημείο είναι δυνατόν να φτάσει το δικαίωμα του δανειστή να κατάσχει τραπεζικές καταθέσεις;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Τρόποι κτήσης. Η κυριότητα μπορεί να αποκτηθεί με πρωτότυπους και παράγωγους τρόπους. Πρωτότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος του Θεόδωρου Π. Μαντά Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και oικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση 1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση Φωτεινή Ριζάβα (Συγγραφέας) Copyright: Νομική Βιβλιοθήκη (2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη, 6-5-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξεταστική: 6/6/2015 4/7/2015 Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα.

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar @ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού 1. Η σημασία της επιδίωξης του εξωδικαστικού συμβιβασμού Ο νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.2010) για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ι. Όταν αμφισβητούνται τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις ενός προσώπου ή αυτό αντιμετωπίζει κατηγορία ποινικής φύσεως δικαιούται να προσφύγει σε δικαστήριο και

Διαβάστε περισσότερα

νει σχολαστική και σωστή ανάλυση, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η σύνθεση, που από τη φύση της είναι συνοπτικότερη, αφού στηρίζεται στο

νει σχολαστική και σωστή ανάλυση, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η σύνθεση, που από τη φύση της είναι συνοπτικότερη, αφού στηρίζεται στο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη αυτή προσπαθεί να προσεγγίσει τα προβλήματα, που θέτει η δογματική «κατασκευή» της εξ αμελείας δια παραλείψεως τέλεσης και να δώσει τις, κατά την άποψη του συγγραφέα, ενδεικνυόμενες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/8/2015. Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698. Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη. Τηλ. 2103332626. Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ.

Αθήνα, 20/8/2015. Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698. Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη. Τηλ. 2103332626. Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/8/2015 Γραφείο Υπουργού Αριθ. πρωτ.: 7698 Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη Αικ. Ανουσάκη Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλ. 2103332626 Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Πλ. Συντάγματος ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στο ηµόσιο ίκαιο Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Η «αποδεικτική» συμβολή του εγγράφου στην σύγχρονη συναλλαγή...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Η «αποδεικτική» συμβολή του εγγράφου στην σύγχρονη συναλλαγή... 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΚΛΑΜΑΡΗ... ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ... ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 9 15 17 i. ii. ii.α. ii.β. ii.γ. 2. 2.i. 2.ii. 2.ii.α. 2.ii.β.

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 Κλειδώστε την επιτυχία σας στο ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα υπό Αντωνίου Αλαπάντα Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιώς, Δ.Ν. Σημ. Το παρόν άρθρο αποτέλεσε εισήγηση το 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων/πουσα Καθηγητής ; κ κ ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2015 L 141/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα