ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «Άρθρο πρώτο 1. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καταργείται η διάταξη του άρθρου 147 παράγραφος Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίστα νται οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 47, 58 παράγραφος 1, 79 παράγραφοι 1, 89, 91 παράγραφοι 1, 94 παράγραφοι 1 και 2, 115, 117 παράγραφοι 1, 118, 119 παράγραφοι 1 και 4, 126 παράγραφοι 1, 128 παράγραφοι 1, 143 παράγραφοι 1, 147 παράγραφοι 2, 148, 190 παράγραφος 2, 192, 200, 204, 205 και 207 παράγραφος 2 ως εξής: «Άρθρο 16 Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ: 1) οι διαφορές από μίσθωση πράγματος ή άλλου προ σοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδι κείων, 2) οι διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργα σίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα στους εργαζομένους ή τους διαδόχους τους ή εκείνους στους οποίους ο νόμος δίνει δικαιώματα από την παροχή της εργασίας των πρώτων και στους εργοδότες ή τους διαδόχους τους, 3) οι δι αφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα σε εκείνους που εργάζονται από κοινού στον ίδιο εργοδότη, 4) οι διαφορές ανάμεσα στους επαγ γελματίες ή τους βιοτέχνες, είτε μεταξύ τους είτε με τους πελάτες τους, από την παροχή εργασίας ή ειδών που κατασκεύασαν αυτοί, 5) οι διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας ή από διατάξεις που εξομοιώνονται με διατάξεις συλλογικής σύμβασης, είτε ανάμεσα σε αυτούς, που δεσμεύονται από αυτές, είτε ανάμεσα σε αυτούς και τρίτους, 6) οι διαφορές ανάμεσα σε οργανι σμούς κοινωνικής ασφάλισης και στους ασφαλισμένους σε αυτούς ή τους διαδόχους τους ή εκείνους που κατά το νόμο έχουν δικαιώματα από τη σχέση ασφάλισης, 7) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημι ώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 15 αρ. 11, συμβολαιογράφων, άμισθων δικαστικών επιμελητών, γιατρών, οδοντογια τρών, διπλωματούχων μαιών, κτηνιάτρων, μηχανικών και χημικών διπλωματούχων ανώτατων και ανώτερων σχολών, μεσιτών που έχουν διοριστεί νόμιμα, ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών, όπως και αν χαρα κτηρίζεται η σχέση από την οποία προκύπτουν και ανε ξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 8) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις διαιτητών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών σε ιδιοκτησία κατά ορόφους ή διαχειριστών που διορίστηκαν από δικαστική αρχή, εκκαθαριστών εταιριών ή νομικών προσώπων ή κληρονομιών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 9) οι διαφορές που αφορούν το ποσοστό ή την πληρωμή του ασφαλίστρου, 10) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώ σεις και τα έξοδα των πραγματογνωμόνων, των διαιτη τών πραγματογνωμόνων και των εκτιμητών, με οποιο δήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, ή των καθολικών

2 796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 11) - μ μ μ, μ - - μ, μ, μ - μ, 12) μ. 17 μ μ μ - : 1), μ, - μ, - μ,, , 2) , μ - μ μ μ, 3) μ , μ - μ μ, μ - μ μ 4) μ μ. 47 μ μ μ μ μ - μ -. μ - μ μ - μμ μ. -, μ μ μ μ, μ μ μ. 89 μ μ - μ. - μ , - μ μ, μ μ. 2. : ), μ ) μ μ μ, μ -, μ : ) μ - μ, ), μ, μ, μ, -,, μ μ, ) μ, ) -, μμ -, μ : 1),, 2), 3) μ, μ, μ, μ μ -, μ μ - μ, μ,, μ μ, 4) μ,, μ 5)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 797 μ μ, μ -, , μ -,,,,,, μ-,, 118, μ, μ μ -, μ μ -. - μ. 4., - μ μ, μ, /2001 ( 125). - - μ μ μ. - μ μ,, μ, : ) -, ), μ μ -, ) μ -,, μ μ μ, ) μ, μ μ μ ,, μμ μ - μ 96, μ -, μ μ 1 31 μ 503, , , , 153, 215 2, 237-1, 238 1,598, 632 2, 633 2, 642, 715 5, 729-5, 847 1, 926 2, 934 1, 943 4, 955, , 971 1, 972 1, 973, 974, 979 2, 985 1, 986, 988 1, μ μ - μ, μ μ, μ μ, μ -. - μ μ μ μ μ ,,, μ 191, μ μ, , μ μ, μ μ, μ -, -. μ μ μ μ, 97, -,. 204 μ μ μ μ,, μ, μ (100) (200) μ μ,

4 798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), -. - μ μ μ μ - μμ. 205, μ -, μ μ -, - μ, μ (1.000) (2.500), μ μ, -,, : 1) μ, μ- μ μ 2) -. μ μ μ μ μμ ,, -,, μ 155». 3. (, 1 207) 1 14, : «14 ) μ μ μ μ μ μ -, μ - (20.000) ,, - μ μ μ μ μ μ - μ μ, - μ μ, - μ - μ μ -, μ μ -, - μ - μ μ μ μ μ μ.» 1. ( -, ) - μ 208, 211, 229, 231, 233 2, 3 4, 244, 245 2, 251, 269, 270, 311, 400 μ (, ) μ , 210, 212-2, 213,215 2, 223, 226 2, 228, 230 1, 232, 237, 238, 254, 260, 263, 268, , , 273, 274, 275, 276 1, 277, 286, 287-1, 293 1, 294, 297, 305, 317-3, 318 1, 340, 370, 393, 394-1, 398, 461, 466, 468 1, : « μ μ μ μ -., - μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ μ - μ - μ. μ, μ μ, -, μ μ μ,,. 2. μ μ μ - μ μ μ μ, - μ μ μ, μ - μ. μ , -

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 799 μ μ μ (30) - μ μ μ - μ μ μ (60) μ. μ μ, - μ. 223 μ, μ - μ. μ μ μ - μ - μ : 1) μ - μ 2) - μ μ μ μ μμ -, μ μ μ,, μ μ μ, μ. 237, μμ μ - μ - μ μ - μ μ. 228, μ - (30) μ, μ μ μ, - (60) μ μ μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ - μ - μ : ) μ μ μ - -, ) μ -, -, ) - μ. - μ - μ μ. 2. μ 1,, μ (100) (200), μ μ. μ μ. - μ - μ μ μ μ μμ (100) μ - μ μ μ. μ, μ μ. μ - (30) μ - μ μ μ μ. 2. μ μ, μ μ (15) μ - μ, μ -. μ μ μ μ - μ μ μ. μ μ. 3. μ μμ, μ μ - -. μ - - μ. μ μ, - μ - μ. 4. (15) μ μ μ μ μ μ, -, μ μ μ, - μ μ -. μ -. μ μ (30) μ μ μ μ., - μ μ μ,, -, μ -

6 800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ). -, μ, μ μμ. μμ μ - μ μ - μ μ - μ. μ μ μ μ. 6. μ - μ -, - - μ, μ - μ - μ μ -, μ (15) μ, μ - μ, μ μ μ -,., μ -,. μ - μ μμ μ - μ μ - μ. μ μ. μ, - μ μ -, μ -. - μ - μ. μ - μ μ - μ -, μ μ -. - μ μ (8) μ μ - μ μ. - μ μ μ μμ - -., - - μ -., - μ μ. μ. 9., -, μ μ μ μ - μ μ - μ μ μ ,, μ - -. μ μ -,. 11.,, μ μ, μ μ, - μ. μ μ μ, μ μ.,, - μ μ,, μ (60) μ. μ - μ, μ - (90) μ. - μ (30) μ - μ μ μ - μ. -, - μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ - μ μ μ - -, μ μ. μ μ μ μ - μ μ. μ μ μ, μ, - μ - μ μ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ, - μ, (30) μ. 3. μ, μ μ - μ, μ, μ μ μ. (60) μ - μ μ, μ. - μ μ μ μ μ, μ : ) μ, -, ), ), ) μ μ, ) - μ μ, ) - μ μ μ μ μ μ - μ μ. 3. μ, μ., μ μ -,, μ μ μ μ. 2. μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ -, μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ -, μ μ. 2. μ μ, : ) μ - μ, μ - μ - μ , ) μ μ μ, - μ μ μ - μ. 3. μ, μμ μ -, μ - 86, μ μ -, μ 76. μ -, μ μ - μ μ - μ μ - μ.

8 802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 277, μ - μ μ, : 1) μ μ, 2) - μ, μ μ, - μ, 3) μ - -, μ μ, μ. μ μ μ, 4) μ, μ - μ - μ. 286, -, μ : ) - μ μ μ μ -, μ μ, - μ μ μ μ, μ, μ μ, μ μ -, ) μ, ), - μ μ -, μ μ-, ),, -, μ - μ μ, μ μ μ μ - μ μ -. - μ μ μ,. μ μ μ - μ. μ μ, , μ-, -, μ μ. 294 μ μ μ., - μ μ μ μ μ μ - μ μ. 305 : 1), μ, μ, 2) μ μ, μ,, - μ μ - μ μ μ μ, - μ μ -, 3) μ μ, μ, -, 4) μ μ, 5) - 6) μ μ μ - -, μ μ, (8) μ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , μ μ - μμ μ μ μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ, μ μ, μ μ -. μ μ - μ μ μ μ μ, - μ μ, μ. 2. μ μ μ - μ μ μ μ-, μ-,, μ - μ (30.000), μ. 2. μ μ μ. 3. μ μ μ μ μ : ) μ, ) μ, ) -, ) - μ, - μ μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ 205. μ μ, μ, μ μ μ. 461 μ, μ μ μ μ, μ μ μ -, μ - μ μ μ (5.000), μ μ μ μ (5.000),, μ μ μ μ (5.000). μ - μ μ - μ μ μ μμ -., 216 1, μ μ, μ. -, μ. - μ , μ

10 804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ 955 2, μ -. μ μ, μ -. μ - μ.» 3. ( -, ) μ 214, 396, 421, 422, : « μ - μ. - - μ (3) μ. μ μ - μ μ μ μ μ- μ. - μ μμ μ μ μ -. μ - μ μ μ , - μ μ μ. μ μ - μ μ, - μ. 421 μ, μ - μ μ μ μ μ μ , μ μ μ -, (2) μ μ, -, μ μ, -,, μ, - μ μ, μ - μ. 2., μ,. 3. (5) (3) , 394, 398 2, 399, 400, 402, 405, 407, 408, , μ. 2.,, μ μ. 424, μ, μ -, μ.» ( -, ) μ 495, 498 2, 502 2, 512, 518-2, 524 1, 2 3, 527, 538, , 546 1, 548, 560, 562 4, , 565 1, 568-2, 569 2, 571, 574, 575, 580-3, : « μ μ, -, μ μμ - μ μμ μ, - μ. 2. μ μ 496, -. - μ μ - μ. 3. μ,, -

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 805 (200), (300) (400), μμ -. μ,. μ μ μ, - μ., μ -. μ, μ, μ μ μ. 3 5, 592 μ μ (30) μ, - μ μ - μ, (60) μ. μ μ μ μ, μ μ, μ, , μ -, μ μ μ - 227, , , , μ μ μ. 2. μ μ μ -. μ μ μ, : 1) -,, μ - μ, μ - μ μ - μ, μ μ μ, μ μ -, 2) μ - μ μ - μ, 3) μ μ, 4) - μ μ - μ, 5) μ 6) μ μ -. μ. 538, μ -, μ μ - μ, ) μ μ, - μ μ, -, μ μ, -, μ μ. -, μ -, μ μ μ, μ, μ - μ, μ, -, μ -, - μ μ. 1 -, μ. 2 - μ

12 806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ. μ μ μ, μ - - μ μ. 548 μ - 227, , , , -, - μ : 1), μ μ -, μ μ,, -. μ - μ μ - μ μ, μ μ, 2) μ, 3) μ -, 4) μ μ -. 5) μ μ μ -, 6) μ μ μ , μ 1, 4, 14, 16, μ μ μ -, μ (60) μ -. 3., μ - (2) μ μ,, μ. μ 592 μ. 1, μ. 2,,, μ, μ,, μμ -, μ μ μ, μ μ μ μ : ) μ, ) μ μ, ) μ μ, μ μ μμ, μ,. - μ. μ,.,,, - μμ μ - μ μ. - μ ,, μ, - μ μ, μ - μ μ,,. μ - μ, μ μ. -,, μ μ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 807 (300) (900). - μ μ (200). - μ μ μ μ - μ -, μ. μ μμ μ μ - μ - μ - - μ (30) μ μ -, μ μ -, μ μ. - μ μ (60) μ - μμ, 3. μ μ μ μ, - μ. μ μ -, μ. - μ. μ μ μ 1., μ μ, - μ, - μ μ μ. -. μ μ μ- μ μ. 1 -, μ μ. 2, μ. 4. μ μ- μ - μμ. 574,,.,,, μ - μ μ μ - μ, μ μ μ μ. μ , - 1 2, μ,. - μ, - μ 1, 2, 3, 6 17, , μ - μ μ μ -., μ, -,. μ μ μ μ - μ , ,. μ - μ μ μμ,, μ μ (60), -, (8) μ -.» ( ) - μ : « μ, -. - : ) μ

14 808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (30) μ, - μ μ - μ, (60) μ. ) μ, -, μ, μ - μμ, - μ - (10) μ, - μ μ. μ μ - -, (5) μ -. ) -. ) μ μ μ -, -. ) - μ. ) μ - μ μ, μ -, μ μ, μ μ - μ. ), μ μ, μμ -, - (8) μ -, μ μ μ μ μ ,, - μ μ μ.,, μ μ μ, μ μ μ -, μ μ μ μ, μ μ - (60) μ, μ. 5. μ - μ μ -. 6., μ μ. 7. μ, μ -, μ μ. μ μ -, , μ, μ,, - 3 : 1. μ : ), ) μ, ) μ, ) μ,, - μ /2008 μ : ), ) - μ, ) μ μ, ) - μ μ μ μ μ μ μ, -, ) -, ). 3. : ) μ, μ -, μ,, μ μ, - μ μ μ, ) μ μ μ μ, - μ μ, - μ μ, - - μ, ) μ - μ μ -, ) -,, μ.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ. 1 2 μ μ μ. 594 μ μ μ - μ μ, -,. 595 μ μ μ μ μ, μ. 1 2, - μ μ. - μ, - μ μ, μ, - - μ -, μ -, μ μ μ - μ : 1) μ, 2) μ,, μ μ - μ, μ, - μ, μ. 1, 2 3, μ -, μ μ 545-3,, (6) μ μ μ μ μ μ. μ μμ - μ , μ, ) μ ) 592 μ. 2,, μ -, μ, μ. μ, - μ. μ -, μ μ μ. 1,, μ μ - μ μ , μ μ μ. 3. μ - 1 2, μ μ -, μ μ -, : ) - μ μ ) μ 1 - μ μ μ μ,,,, μ, , μ -

16 810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),, μ, μ - μ - μ, μ, - μ μ μμ - μ μ, , -,, -.,,, μ, μ μ μ,, μ μ - 1. V μ. 2, μ -, - μ μ, - - μ μ 744, 747 4, , -, - μ μ μ μ -, - μ - μ, μ,, - μ, μ μ, μ μ -, μ - μ μ μ ', μ (100) (500) μ μ. μ μ μ μ μμ μ, μ μ - μ.,, (10) μ. 608 μ μ, μ μ : ) μ, - μ -, ), μ, ) μ, -. -, μ -,, μ - : ) μ μ μ,, μ, -, ), μ μ μ, - μ,. 3. μ -, μ μ, - μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ, - : ), -, ),, ),., μ,.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ -,,. 5. μ - - : ), -, ), -, ),. - μ,. 6. μ -, -, μ - μ,, -. μ -. V μ - μ μ, μ, -. μ μ μ, μ μ. 3, μ μ, μ μ. μ μ, -, μ - μ. 2. μ -, μ,,, - μ.,, μ μ. μ, - - μ. - μ, -. μ - μ. 613, μ μ,, μ,,, μ μ -, μ, μ, μ μ μ - : 1. μ μ μ μ μ μ -, μ. 3. : ) - μ μ μ μ μ μ μ, ) - μ μ μ - μ μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ μ - -, ) μ μ, μ μ - : ) μ μ - μ μ, ) μ - μ μ

18 812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ μ μ : ) μ, μ, μ-, μ μ, -,,, μ μ -, μ μ μ, μ μ μ μ, - μ μ μ μ -, ) μ, μ, μ,, μ μ, -, μ - μ - -, μ μ μ ) - μ, μ μ -, μ μ -, μ μ, μ, μ -, μ, μ - μ - μ μ - μ - - μ, μ μ - μ. 7. μ μ μ μ μ μ, μ μ, μ - μ μ, μμ, -, μ μ μ μ -,, - μ, - μ μ μ (30) μ μ. 616 μ - μ, μ μ μ μ -,, - μ. 2. μ μ μ μ, μ μ - μ. μ (3) μ μ, μ, μ μ μ μ - - μ μ μ - μ - μ, - μ μ μ. μ, μμ μ - μ, μ μ μ.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ. 3 μ - μ,, μ. 2. 1, μ μ - μ μ - μ μ. 1, μ - μ μ μ μ, μ, μ μ μ - μ, μ μ μ : 1) μ μ - μ μ μ, μ - - μ μ, 2) μ μ μ, - μ μ -, 3) μ - μ μ - μ μ - μ - μ, μ-. V μ, μ -, μ, μ - μ μ - μ. 2. μ, μ -,,, μ μ μ μ μ μ μ, μ - μ. 3. μ, μ -, μ μ - μ μ, μ - μ μ. 4. μ, μ -, μ μ μ μ μ. 5. μ, μ - μ μ μ, μ - μ μ - - μ μ -. V μ. 8 μ μ (20.000) μ μ μ. 2. -, , μ. 4. μ μ μ, - μ μ μ μ -,, μ μ μ -, μ μ -, μ μ μ μ μ -, - μ, μ - μ. 2. μ,, μ, - μ μ μ, μ μ 142.

20 814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 625 μ μ - μ - μ μ -. μ μ. μμ. 2. : ) , ) μ ) - μ - μ μ μ -,, μ - μ : ) - μ, ) - μ, ), μ μ : ) - μ μ - μ, ) μμ - μ μ - μ μ μ - μ μ μ, μ -. μ, μ μ - : ) μ μ μ, ) μ μ, μ,,, - μ μ - μ μ, μ μ ) μ μ, - μ,,, μ μ μ μ,, μ - μ, ) μ, ) - μ -, ) μ, ) μ - μ μ μ 636 ). 630 μ - μ μ (2) μ. μ - μ μ, μ. μ μμ, μ. μ μμ - μ. 631 μ. - μ μ μ - μ μ μ μ μ - 632, μ μ - μ μ μ μ, μ - μ. μ - μμ μ μ μ - (15) μ μ μ μ (30) μ μ - μ - μ μ μ. μ, μ, μ, , μ,

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 815. μ - μ μ μ μ μ, μ, ,, μ, - μ, μ, -, μ,. μ,, - μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ - μ -, μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ. 2. μ μ, μ μ -, μ μ - μ (15) μ μ μ. μ, μ - μ μ μ - μ μ - μ. 2. μ, μ - μ μ - μ -, μ, μ - μ. 636, μ , - μ μ -, μ μ , - μ μ, μ - μ, μ -, - μ μ (15) - μ. - μ μ μ, - μ, - μ, μμ. μ. 638 μ μ μ 14-1 μ μ μ μ. 2. μ, , , : ) μ μ μ μ, ) - μ -, ) μ μ μ μ μ -, μ, -,. - μ μ.

22 816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ -, μ μ : ) μ μ, ) μ μ, μ,, -, μ μ - - μ μ, μ μ ) μ μ, μ,, -, μ - μ μ μ,, μ μ, ) μ, ) μ - μ, ) μ -, ) μ μ μ - (20) μ μ μ (15) μ μ ) μ μ (20) μ μ, μ : ) - μ ) μ μ μ μ -, μ 639 -,. 2. μ μ μ. 3. μ μ - μ, μ - μ (15) μ μ -. μ μ μ,, ,, μ, μ μ μ μ μ μ μ, - μ, μ. 645 μ μ μ - μ μ μ, -, μ, μ -, μ - μ. μ , 624, , 630., 634.» μ 1. (, ) μ , (, ) μ , , 4, 5 6, 689, , 691, 693, 697, , , 724, 727, , : « , - μ, μ - μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μμ. 4. μ μμ,, μ μ μ μμ μ μ μ -. μ μ - μ μ - -.

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ. μ μ μ. 6. μ μ - μ - μ μ. 689 μ μ μ, μ - μ μ - μ - μ. 2. μ μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ (48) μ, μ μ μ, μ (48) μ μ, μ μ, μ μ (30) μ - μ - μ μ. μ, μ, - μ,, μ, μ μ (30) μ. 2. μ 1 μ, μ μ - μ. 697 μ μ μ, μ μ μ, - μ μ μ - μ., μ,, μ μ μ,, μ μ -, μ -, μ, μ, μ μ μ, μ, μ μ μ, - μ μ μ μ - μ μ μ. 2. μ μ μ , μ μ. 1,, μ, - μ μ, , 711, 713, 714, 715, 720, μ μ (60) μ - μ -

24 818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ , μ μ - μ μ -., - μ. -, μ - μ μ μ (10) μ., μ μ μ μ μ μ μ μμ.» 3. (, ) μ : «691 1., μ, μ -, -, -, μ μ - μ μ. 2. μ -, μ. - μ μ μ - (30) μ.,,. μ μ - μ μ μ μ - μ -, μ μ , μ.» 1. ( -, ) μ ( -, ) μ , , 748 1, 3 4, 749, 750, 751, 754, , , , 786, , 797, 798, 799, 800 1, 2, 4 5, , , : « μ μ μ - 739,, μ μ, μ, - μ μ μ μ μ μμ μμ μ,, - μ. μ μ 1 μ - μ μ. μ - μ - μ μ. 4. μ μ μ μ μ μ -, μ - μ. μ μ μ μ

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 819 μ μ -, μ. μ μ μ μ - μ, - μ μ μ μ μ : ) , ) μ μ -, μ -,, ) μ μ - μ -, μ μ μ μ - μ μ μ, μ μ μ - μ. 2. μ μ μ. 3. μ μ μ μ μ μ μ - μ - μ, μ μ μ μ, μ μ,, μ, - μ, - μ, μ - μ, μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ μ. 798 μ , μ, μ. μ, μ. 799 μ μ μ -, μ μ, - μ. μ -, μ , o μ, μ μ. - μ μ μ. -,, - μ, -. μ - μ, - μ. 4. μ

26 820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (6) μ (3)., μ -, μ, μ, μ μ - μ, μ μ μ μ - μ, μ μ. μ μ μ μ -, - μ μ -. μ - μ μ,, μ μ. μ μ μ μ,. μ, μ μ. - μ - μ μ μ, μ - μ μ. -, (60) - μ, μ μ,, μ μ μ μ. - μ,, -, μ.» μ (, ) μ 867, , 879, , , : «867 μ μ μ, μ μ μ μ μ - μ -, μ μ μ. μ μ μ, μ, μ μ -,, μ. - μ, μ μ μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, - μ 2. μ μ,, μ - μ -, -. μ μ μ μ, μ μ, μ μ, μ μ μ μ - μ - μ, -. μ (3) μ

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 821 μ μ μ μ μ μ (3) μ μ , μ (3) μ μ.» 1. (, ) μ 938, 960, 963, ( -, ) - μ , 909, , , 914, 917, 924, 933, 934, , , , , 950, 952, 953, 954 1, 2 4, 955, , 958, 959, 962, 965 1, 2, 3, 4 5, , , , 973, 975, 977, 978, , , , , , 995, 997, 998, 1000, 1001, 1009, , 1012, 1015, 1021, : « μ - μ μ μ μ. μ : ) - μ μ - μ, ), ) μ μ, ) μ, ) , ) μ, ) μ μ, ) μ. 909 μ : 1) μ, μ, 2) -, 3) μ - μ, 4) μ μ μ - - μ μ μ μ,, μ μ, - μ,, μ, μ μ,, -, μ μ μ μ, , μ 911, 912 μ μ μ. 914 μ, μ,, μ-, -,,, μ, μ μ. - μ μ - μ μ μ - - μ, μ μ μ μ μ, μ, μ,.

28 822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ. -,, μ - -, -, - -. μ μ μ - -, - μ μ,,, μ μ. - μ, μ μ μμ - - μ. μ - μ μ - μμ,, (8) - μ μ (60) μ (20) μ. 3. μ -, μ - -, μ μ, μ μ, μ ,. 5. μ - μ μ μ μ μ μ (60) μ μ μ : ) μ - μ μ - μ μ -, μ (45) μ μ. - μ, - μ (30) μ. ), μ (30) μ μ, μ - (30) μ μ μ - μ, (60) μ μ -,. 2. μ, μ μ : ) μ μ. ) - μ, μ , - - μ μ -. μ, μ, μ, μ,, μ 686.,, μ, - μ μ. μ -., μ,, (5) μ μ μ - μ. μ 12:00 μ μ μ. ) μ μ, μ μ -, μ 686., μ μ μ μ - μ μ μμ. μ μ -

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 823 μ, μ μ -, - μ μ μ, - μ μ, μ. μ,, μ - μ. μ μ (10) μ - μ. μ μ, ,,, μ ( ) -. μ, - μ μ. μ μ., μ μ μ - μ -,, - μ - ( ) - -., μ μ μ - μ, μ - μ μ μ μ μ μ -, μ μ μ, - μ μ -. μ μ μ μ μ μ μ - μ μ -, μ μ -, , - μ. - μ, μ,, - μ. -. μ,, - -, μ μ, μ μ μ ) μ μ, ) μ μ μ - μ, ) μ μ -, - - μ μ -, μ μ -, μ,. 4. μ μ μ μ , μ 956-1, μ μ μ μ μ. - μ μ μ μ - μ μ μ. 2., - 117

30 824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ, μ μ, ) μ μ - μ μ μ, ) μ -, μ μ, ) -, -, ) μ μ, (7) μ μ - μ - (8) μ μ, μ, μ - μ. -, μ μ, - μ μ μ-, μ 933, , μ,, μ μ. (20) μ μ μ μ. μ 12:00 μ μ μ μ - μ μ μ μμ - μ μ μ μ μ - μ μ μ,,,, μ. - μ, - μ μ -, - μ, μ (5) μ -. μ μ μμ, - μ μ, μ (8) μ μ, μ -,, - μμ -, 956-3, μμ μ, -. μ, μ μ - μ, μ μ - μ μ μ μ, -, μ, -, μ μ μ 927, μ μ, -, μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ. μ μ μ, μμ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ. μ -,, -. μ μ - μ , - - μ μ μ. μ. - -, μ μ μ - μ -, μ. μ μ. - μ μ μ -

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 825 μ - μ, - μ, μ. 2. μ μ - -, μ μ. μ μ -, μ μ -, μ μ. μ - μ μ μ, μ - μ. 3., μ, μ -,, μ μ , - μ μ - μ μ μ μ 10 2 μ, μ - μ μ 4 5 μ, μ. - μ μ, -,. 5 - μ, μ, μ μ μ μ - μ, - μ. 4. μ μ, μ μ, μ μ., μ - μ., - μ - μ. 5. μ μ - -, μ μ. - μ μ μ,, μ μ, - μ. 6., , μ μ μ - μ, - μ - μ -, μ μ μ μ 1 31, μ μ μ μ μ, μ, -, μ. - μ μ - μ. -,, μ μ. μ -, μ. μ, - μ, μ μ., μ μ, (1) μ μ - μ, (30%) μ -. μ - μ, - - μ μ μ. 2. μ μ μ. - μ. 3. μ μ μ μ μ - μ μ, μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. 4. μ, - μ μ μ, μ μ - μ., μ - μ μ μ. 5. μ μ μ μ, μ - μ μ (2) μ μ

32 826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ. μ μ μ μ (5) μ μ, -, -, μ,, μ μ, μ μ, - μ,. μ μ. μ - μ μ- μ μ. μ μ - μ., - μ, - μ μ -,, - μ μ -. μ μ μ μ - μ. - μ μ - μ μ - μ,., μ- μ, μ μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ -. μ -, μ, μ, μ,, μ - μ, μ μ, μ μ μ μ - μ, μ 933, 686., - μ μ μ - - μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ. - μ, - : ( ) μ -, μ, ( ) -. (5) μ μ μ μ μ - μ, μ - μ. μ μ μ (2) μ μ - μ (3) μ μ. μ (3) μ μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ - μ. 2., - - -, μ μ. 3.,, μ - 2, - μ. -, - μ -. - μ (3) μ. μ -. - μ (3) μ μ μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ -

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 827 μ 933, 686., -, - μ μ -, μ -. μ μ μ - μ., -, - 3. μ μ -, - 4,, 933, μ - μ μ, - μ 686., -. μ , μ μ μ (30) μ μ 1. μ (60) μ μ μ (1) μ - μ. - μ μ μ μμ,, - (8) μ. 975 μ., μ μ, : 1),, - (12) μ μ μ. μ -, (80%), μ, μ - μ. 2) μ,, - (6) μ μ μ. 3), μ, - μ, μ, - μ μ μ, - μ μ μ - μ μ. μ, - μ μ μμ - -. μ μ μ μ μ μ μμ, - μ -, μ - (67%), μ μ. 4) μ, μ μ μ μ. 5) μ μ -, μ ) -, /1996 (2) μ - μ , μ. 3, - μ μ. 1 2, 975 μ - μ 976 μ μ -, μ μ. 1 2, μ,, -, μ, , , μ μ μ - μμ μ. 2, , μ - μ, 976

34 828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (65%), 975 (25%) μ μ (10%) μ - μ μμ -. μ (65%) (25%), - μ,. - μ μ μ μ, (90%) (10%) μ, μ - μμ μ μ, μ (70%) - μ, μ, μ μ - μμ μ. μ μ μ μ, μ -,., -. - μ,. 2., - μ μ, μ -, (12) μ μ μ μ μ, μ 933.., μ - μ, μ. μ μ.. μ (60) μ -, μ μ - (120) μ, , μ μ - - μ, μ - μ μ μ. - μ - - μ (8) μ,, - μ μ - μ -. μ, -, μ μ, μ μ- μ μ - 1. μ 959. μ μ , μ - μ - μ, - μ μ. μ -, μ μ, μ,,, μ μ, μ μ. - μ,, μ - μ, μ,,,, μ. - μ, - μ μ, μ, μ (5) μ.. μ - μ μ,. 2., -

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 829 ( μ - ) μ μ (5) μ. - μ,, μμ, μμ μ, -. - μ μ - μ μ (3) μ, μ, - μ μ, μμ - μ μ, μ - μ μ. 3. μ, μ, -, -., -, μ,,. 4. μ, μ (10) μ, - μ,, -, μ - μ, -, -. μ, - μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, - -,,, μ - μ, μ μ -, μ,, μ μ μ 927, μ μ, -, μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μ. μ μ μ,. 5., o μ. 6. μ - 4 μ - μ μ μ μ -, - (7) μ μ - μ. μ μ μ. μ μ μ μ - - μ μ μ μ μ μ - -, μ. μ - μ μ μ μ - μ μ - μ (1) μ μ. μ μ μ (2) μ μ μ μ μ - μ. 2. μ 1 - μ, ), μ- μ 995 -, 1 995, μ - μ μ (5) μ -, ), μ, - μ μ 995 -, , μ - μ (5) μ, ), μ 995, -,, μ μ μ. μ, μ, μ μ μ, μ. 5.

36 830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , μ. -, μ μ μ, - μ. μ μ , 2 5 μ μ μ 1-31, μ μ μ,. - - μ μ μ μ 1 31 μ,. 4. -, μ -,. 5. μ μ-, , μ μ -, μ μ, μ μμ μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ -, μ - μ. 6., 933, , μ - μ μ μ -. μ (10) μ μ μ μ μ. μ - μ, μ μ μ. 1000,, μ, (15) - μ μ μ - μ, 933, 686., μ μ (6) μ μ μ, - μ μ μ, μ, μ - μ. - 12:00 μ μ - μ : ) - μ, - ) μ. μ - μ μ μ μ. μ μ μ μ. 1001, μ,, μ -, μ μ, μ μ :. μ μ - μ μ. μ μ, μ μ 994, μ μ.. μ -, μ, - μ,., μ - ` μ μ - (4) μ μ μ, μ μ μ, μ (2) μ -. - μ μ -, μ μ μ μ, μ μ μ (3) μ μ -. μ μ, μ -

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 831, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. 4. -, μ - μ μ, -,, - μ, μ μ,, μ μ μ,. μ μ, μ 954 4, - μ μ μ, μ - μ, -,, -. - μ μ, μ - μ μ, μ -. - μ - μ μ, μ, μ - μ μ μ μ μ μ. 2. μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ ,, 995,., - μ 954 4, , 965, 966, 967, 969 1, 995 4, 1002, , 2 4, 1004, μ - μ μ. μ μ - μ - μ, 686., μ, μ μ, μ μ.. - μ, -. μ μ μ -., -, - μ, μ μ - μ `. μ, (3) μ -., μ μ 1047, - μ μ.» 3. (, ) μ : « μ - μ, μ μ (...) - μ μ. - μ μ μ - μ μ (40) μ. 2. μ (30) μ - (40) μ -

38 832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ , μ - μ μ (30) μ, μ 686. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ - μ., μ μ - μ μ μ - (30) μ μ μ μ -. - μ μ. 4. μ μ, μ μ 973 μ - μ μ μ - (20) μ μ.» μ μ μ μ μ - μ μ. 3. μ - - μ μ, ( ) μ μ, μ μ 4. 4., μ, μ , μ μ , μ μ μ μ μ, - μ (6) μ μ μ, -, μμ μ - μ (60) μ μ -, μ μ /1938 μ μ μ μ μ μ,, μ, μ - μ μ, -, μ /2013 ( 185). μ, / μ μ - μ, -, μ -, μ μ , 955 2, 965 5, , 995 4, μ μ - μ, μ μ - μ, -, μ - μ , μ μ μ μ, μ μ μ. - μ, - μ μ μ μ, μ - μ, μ μ - μ - μ μ, μ μ, -, - μ μ μ μ, - μ, μ μ μ μ, μ - μ - μ. - μ, - μ μ - μ, μ μ, μ μ - 12 μ, μ -

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 833,. μ μ - μ μ μ - μ μ μ /1982 ( 43), - ` μ μ, - μ, , μ - μ μ μ - μ μ : μ.., μ μ -,., - μ μ (14) μ μ μ μ μ, μ - μ μ. μ, - μ μ μ μ.. μ -, μ , μ μ, μ μ μ - μ, μ μ μ μ - μ μ -, μ μ μ, μ μ μ μ μ.. μ μ - μ, μ 933, 686., - μ μ μ - - μ μ μ. 16. μ μ, - μ μ μ μ ( μ ). - μ, μ,, μ - μ, -, - μ μ / 1993 ( 207) : «, - μ.» 2 μ μ ( μ 2014/59/, L 173) «, 1 μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - : ) μ μ ( ), ) μ μ μ EE, μ μ μ -, μ - μ, μ μ 6 17 μ ( ) μ. 575/2013 ( L 176), ) μ μ μμ, μ μ μ μμ μ μμ μ, ) μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μμ μ, μ μ μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μ μ μμ - μ, ) μ μ -, μ μ - μ. 2. μ - μ μ - μ μ,, μ -, μ - μ, μ μ, -,, μ μ, μ - μ μ μ μ,, μμ μ μ (...) μ ( ) μ. 575/2013 μ μ μ -, /2007 ( 195) μ /65/ (EE L 173).

40 834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2 μ ( /59/ ) 1. μ, μ : 1) : μ μ,, μ μ - μ μ μ 43, 2) : μ /2014 ( 107), ( μ /36/ ) 3) : μ ( ) μ. 575/2013, 4) : μ - μ, μ,, -, μ - μ μ, 5) «μ»: μ μ μ ( ) μ. 575/2013, μ μ μ μ μ ( ) - μ. 1024/2013 (EE L 287) μ. - μ - μ μ μ /2014, 6) «μ»: μ,, - μ μ μ μ /59/, 7) «μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 8) : - 1 3, 9) «μ»: - μ μ - μ, 10) «μ μ»: μ - μ - μ, - μ μ μ μ, 11) : μ μ μ, μ, μ μ μ, μ - μ, 12) «μ»: μ μ - μ - μ, 13) «μ»: μ - μ μ μ, μ -,, μ μ μ μ μ 42, 14) «μ»: μ μ μ, μ, (close out), μ μ μ - μ (set off or netting), μ, - μ μ μ μ, μ, μ,, 15) «μ»:, μ /2014 ( μ /36/ ), 16) «μ»: - μ μ μ μ μ, 17) «μ»: μ - μ μ /2009 ( 27), 18) «μ»: μ μ μ μ μ - μ ( - /2011/3), 19) : μ, 1 1, 20) «μ μ μ»: ( ), μ - μ μ,,, μ μ, - μ μ - μ μ, μ μ μ, 21) «μ»: μ - μ, 2 59, - - μ μ - μ /59/, 22) «μ»: μ μ - μ μ - μ μ μ, 23) : μ μ, 1-1, μ μ 32 33, μ μ μ -, 24) «μ»: μ

41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 835 μ, μ μ ( ) μ. 575/2013, 25) «μ»: μ μ - μ,, μ - μ, -, μ μ, μ μ, μ μ 38, 26) «μ»: μ μ μ -, μ μ μ, μ-, μ μ μ - μ μ μ -, 27) «μ μ»: , 28) «μ»: μ μ, -, μ, -, μ - μ μ, 29) : 63 72, 30) : μ μ -, μ 2 31, 31) «μ»: ) μ μ - μ, ) μ - μ μ - μ - μ -, 32) : μ, μ - μ, μ μ μ μ μ μ - μ, μ μ, 33) : μ /9/ (EE L 084) μ μ /1997 ( 228), 34) «μ»: μ - μ μ μ /2009 ( 27), 35) «μ»: μ - μ μ 1, μ 1 μ 2 μ - 1 1, - μ, μ 2 44, 36) : μ μ ( ) μ. 575/ /2014 ( /36/ ), 37) «μ μ»: μ, μ μ - μ, 38) : μ , 39) «μ μ» «...»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 40) «μ»: - - μ - ) 1 63, 41) «μ»: - μ μ - μ, μ μ μ μ, 42) : μ μ ( ) μ. 575/2013, 43) «μ»: μ μ - μ - μ μ -, 44) :, μ μ ( ) - μ. 575/2013, 45) «μ»: μ -, 46) «μ»:, -, μ EE, - μ μ, 47) «μ»: μ, μ - μ, μ μμ, μ μ μ μμ, μ μμ, μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μμ μ EE μ μ μ μ μμ μ - μ μ μ μ μ μμ μ, μ -, 48) «μμ μ»: μ /2012 ( 250), ( /65/ ), 49) «μ -»: μ μ 107, μ - μ, μ μ μ - μμ, -

42 836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), μ , 50) : μ /49/, 51) «μ μ»:, μ 1 2 μ ( ) μ. 648/2012 (EE L 201), 52) «μ μ - 1»: μ 1 4, μ ( ) μ. 575/2013, 53) «μ»:, -, - μ - μ - μ μ μ, μ -,, - μ μ,, -,, 54) «μ μμ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 55) «μ μ μ μμ -»: μ μ μ μμ μ μ ( ) μ. 575/2013, 56) «μ μ»: μ μ μ, 57) «μ 2»: μ - μ μ 63 μ ( ) μ. 575/2013, 58) «μ μ»: μ 2 40, 59) «μ»: μ,, 60) «μ»: - μ μ 35 μ , 61) «μ»: μ 1 37, 62) «μ»: μ μ μ μ μ 6 9 6, - μ μ μ μ 25 26, μ μ μ- μ μ 27, μ μ μ /2014, -, μ μ μ μ 59, 63) «μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 64) «μ»: μ μ - μ EE, μ μ μμ μ EE μ μ μ μ μμ μ - EE, 65) «μ»: μ -, μ μ μμ μ μ μ μ μμ μ, 66) «μ μ μ μ μμ μ - μ»: - μ μ ( ) μ. 575/2013, 67) «μ μ μ μ μμ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 68) «μ μ μμ - μ - μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 69) «μ μ μμ - μ»: μ μ - μμ, μ μ ( ) μ. 575/2013, 70) «μ μ μ - μ -»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 71) «μ μ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 72) «μμ μ»: - μ μ- μ 88, 73) «μ»: μ, 74) : μ 5-2 μ ( ) μ. 648/2012, 75) «μ»: μ μ ( ) - μ. 575/2013, /2014 ( /36/ ), 76) «μ, μ μ»: - μ 1-2 μ 2003/361/ (EE L 124), 77) «μ 1»: μ 1 52 μ ( ) μ. 575/2013, 78) : 1 32, 79) «μ μ»: μ μ /2007.,, μ /65/., 80) «μ μ»: μ μ μ μ - μ /2014 ( /36/ ), 81) : /1997, 82) «....»: -

43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) /2009, 83) «(...)»: /2009, 84) «(...)»: /2009, 85) : , 86) «μ μ μ - μ μ»: μ μ μ μ μ /2004, ( μ /47/ ), 87) «μ μ μ (netting arrangement)»: μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ (close-out netting),, - ( ), - μ, μ -, μ - μ -, μ μ μ - «μ μ», /2004 ( μ i /47/ ) «μ μ» (netting) /2000 ( 2 98/26/ ), 88) «μ μ μ (set-off arrangement)»: μ - μ - μ μ μ μ μ μ, 89) : μ μ μ μ μ, μ, μ μ - μ μ μ, 90) : μ μ μ /2014 μ μ /2007, 91) : μ μ - μ μ, μ- μ 1 46, 92) «μ»: μ μ - μ μ - μ, μ μ μ μ μ μ, 93) «μ μ»: μ - μ ( ). 2533/1997,.... (. 3746/2009), 94) «μ»: μ. 3746/2009, μ - μ - μ, μ μ /49/, 95) «μ»: μ μ μ μ - μ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ, 96) «μ»: μ -, μ μ μ, μ μ 5, 97) «μ μ»: μ μ, μ μ μ μ 7, 98) : - μ μ μ 18, 99) «μ»: μ, μ μ 20 21, 100) «μ»: μ 1 μ 2, , 101) : μ - μ μ -, μ μ μ, 102) «μ μ»: μ - μ μ - μ, μ μ μ, μ μμ, μ μ μ μμ -, μ μμ, μ μ μ, μ μ μμ - μ, μ μ μ μ μμ μ - μ μ μ μ μ μμ μ, μ, 103) «μ»: μ - μ μ , 104) «μ»: μ, - μ /2014 ( /36/ ), 105) «μ»: μ μ (....), ( ) μ μ μ 95, 106) «μ μ»: μ μ μ - μ

44 838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 107) : μ, μ, μ - μ μ μ μ, - μ μ -, 108) «μ»: μ - μ μ ( ) μ. 575/2013, 109) «μ»: μ - μ - μ -, 110) «μ» : μ - μ μ μ, μ μ μ μ, - μ μ - μ, 111) «μ μμ»: - μ μ ( ) μ. 575/2013, 112) «μ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 113) «μ μ»: ) μ μ μ : ) μ, μ, μ μ, ) μ μ μ -, ) - -, μ, ) μ μ μ μ μ : ) μ, μ - μ μ μ μ - μ μ μ, ) μ μ μ μ μ μ μ -, ) - - μ μ, μ, ) μ μ (futures) μ μ (forwards) μ - μ μ ( μ - μ μ ), μ, μ - μ μ, μ μ -,, - μ μ μ, ) μ (swaps), μ - μ : ) μ μ - μ :, μ μ - μ μ, - μ μ, μ μ, -, μ μ - μ μ, μ, μ - μ, ) μ, -, ) μ μ - μ μ μ - μ μ, ) μ μ μ μ μ, ) μ μ- μ. 3 ( /59/ ) 1., μ μ μ -, μ μ.,, 1 1 -, μ - μ,. 2. μ - μ, μ μ, μ / μ, μ μ. μ μ, μ μ. - μ μ μ μ μ μ μ. 4. μ μ - μ - μ μ - μ - μ μ - μ - μ μ - μ. 5. μ /59/ μ μ - - μ , μ - 1, μ, -, μ μ,, μ μ μ, - μ, μ - μ - μ., μ μμ μ μμ - (...).

45 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ ( /59/ ) 1. μ - : ) μ - μ μ, μ -,,, μ μ, - μ μ μ μ μ, -, μμ μ μ - μ μ μ μ μ ( ) μ. 575/2013, /2007, ) - - μ μ, μ, μ μ, : ) μ μ μ, , ) μ - μ μ μ - μ, - μ μ 2 5, 5 7, , ) μ μ - μ μ - 4-5, 1 19, , μ μ μ μ μ, ) μ μ μ μ μ. 2. μ,, -, μ - 1,, μ μ μ μ -, μ,, - μ μ μ, μ μ. 4. μ μ - μ, -, μ μ - μ. 5. μ μ -... μ - 1, 6, , μ -,, μ - : ) μ μ μ μ - μ μ 10 μ ( ) μ. 575/2013 μ , ) μ μ μ μ - μ μ μ - 6: ) μ μ μ μ 10 μ ( ) μ. 575/2013 μ, ) μ μ - μ μ., μ μ μ μ μ μ - 10 μ ( ) μ. 575/2013,. - μ μ - μ μ μ /2014 μ μ. 8. μ μ μ μ 4 6 μ ( ) μ. 1024/2013 μ μ μ μ, μ μ μ 5 9 μ μ , - μ - μ μ μ μ - μ - : ) ) 20%, μ μ μ μ μ, μ / μ. 5 μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ μ μ μ /2014, - μ μ,

46 840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ μ μ μ μ -. μ μ μ / μ μ - μ - μ μ μ, μ - μ, μ -. μ μ μ μ μ μ μ μ μ : ), μ μ μ μ -,, - μ -. ) 4, μ μ μ μ μ μ μ, - μ μ μ 27. μ μ μ μ. ) μ μ-, μ μ, μ μ - μ μ μ μ - (stress) μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ μ. 5. μ μ μ μ μ μ - μ. 6. μ μ - 1 μ μ. 7. μ μ μ - μ μ μ μ. 6 μ ( /59/ ) 1. μ - μ, μ μ , μ μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ μ,, 5, : ) μ μ μ - μ μ μ μ μ, μ μ μ μ, ) μ - μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ - μ μ μ μ, μ μ μ μ μ, μ - μ,. 4. μ μ, μ, μ - μ - μ - μ. 5. μ μ μ μ, μ μ - μ -, μ μ, - μ, μ, μ, μ, - μ μ. μ, μ - μ, - μ. 6. μ - μ μ - μ, μ μ μ. 7. μ μ - μ μ - μ μ μ - μ -, μ μ - μ μ -, μ μ, - μ, μ - μ μ - μ μ μ μ. μ -

47 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 841 μ μ, μ μ μ μ μ, μ μ - μ μ,, μ - μ μ μ - μ /2014, μ μ,, μ : ) μ, μ μ -, ) μ -, ) μ, ) μ -, - μ μ μ -, ) μ. 9. μ μ μ μ - μ μ. 7 μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ μ. μ μ - μ μ, - μ μ μ μ μ. 2. μ μ 8, μ μ μ μ μ, μ μ μ, - μ - μ μ : ) μ μ μ /2014, ) μ - μ μ μ μ -, ) μ, ) μ. 4. μ μ - μ - μ μ,, μ - μ μ μ μ - μ, μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ - : ) μ, ) 1 1, ), ), μ μ. 4261/ 2014, μ μ. 5. μ μ, - μ μ, - 5,,, μ μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ - μ, - μ 4 5., μ- μ μ - μ μ μ μ μ μ, - μ - μ μ μ μ - μ. 7. μ μ μ μ μ, μ μ 1,, μ -. 8 μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ, μ - μ μ /2014 μ μ μ, μ, μ μ μ μ 6 - μ μ - μ μ μ - μ, - μ. 2. μ μ - - μ : ) - μ μ ) μ μ μ μ - μ μ, ) μ μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ μ μ 3 7. μ μ -

48 842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)... μ - μ 31 μ ( ) μ. 1093/ μ, μ μ μ, μ : ) μ- μ ) μ μ - μ μ 5 9 6, μ -, μ μ - μ - μ - μ. 4. μ μ μ μ μ : ) μ μ μ ) μ,, μ 5 9 6, μ μ. 5. μ - 4 μ μ μ μ, μ μ , μ μ, μ- μ 3 4, - μ μ μ. 7. μ μ, μ μ - 3 4,... μ μ 3 19 μ ( ) - μ. 1093/2010 (EE L 331) μ, - μ μ μ, 8 6. μ - μ μ 2, - μ μ... μ μ, μ - 3 μ - 4,, μ... μ μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ - μ μ.... μ μ μ - μ μ, μ - μ μ -,. μ μ... μ - μ -. 9 μ ( /59/ ) , μ μ μ - μ μ - μ -., μ μ μ μ μ μ 6 8, μ, - μ μ μ μ μ. 2. μ μ μ , μ μ : ) μ μ μ- μ μ μ, μ μ -, ) μ, - μ μ μ. 4. μ - μ μ. 10 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ μ μ-, - μ μ μ 27, μ μ μ -, μ μ μ - μ - μ, μ- μ μ μ μ μ μ μ μ μ : ) μ μ

49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 843 μ μ μ μ -, μ, -, μ μ μ, - μ ) - μ. 4. μ μ μ μ μ , μ μ μ - μ : ) μ μ μ ( ) μ. 575/2013, ). 4261/2014, ) μ - μ μ μ μ, μ, μ μ μ μ μ - : ) μ μ -, μ - μ, - μ, μ μ μ μ μ μ, μ, ) μ μ μ, μ μ -, μ -, μ, μ - μ μ - μ. 6., μ μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, μ μ - μ μ. 7. μ μ μ - μ μ μ μ -. μ μ μ - μ. μ - : ) μ μ. ) μ μ μ μ, μ μ - μ, μ μ μμ μ μ μ. ) μ μ μ μ μ - μ μ. ) μ μ μ μ μ -, μ μ - μ μ μ μ μ - μ. ) μ - μ μ μ - μ μ μ - μ. 8. μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ 27 μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ μ, - μ μ. 11 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ - μ - μ μ 10. μ μ - μ μ- μ μ μ μ μ μ. 2. μ μ - μ μ μ μ. 3. μ, μ μ 4 5, μ μ μ μ 14 μ μ μ μ μ. 4. μ - μ μ μ μ - μ - 14, (4) μ - μ μ - μ., μ, μ μ - μ μ, μ μ μ - μ. μ μ μ. μ μ μ

50 844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ... μ μ - μ, μ μ 31 μ ( ) μ. 1093/ μ μ (4) μ, μ μ μ μ μ 3. - μ μ - μ - μ μ. μ - - μ. 6., μ μ, - μ μ μ μ μ... μ μ - 19 μ (EE) μ. 1093/2010, - μ μ... μ μ μ, μ μ μ -. μ μ μ - μ.... μ - μ. μ μ... μ - μ μ. 12 μ ( /59/ ) 1. μ, - μ, μ μ μ. μ μ μ - μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ, - μ μ, μ μ- μ - μ μ. 13 μ μ μ ( /59/ ) μ μ μ - μ -, -, μ μ. 14 μ μ ( /59/ ) μ μ μ - μ μ 10 μ : ) μ - μ μ μ - μ μ μ μ. ) μ μ - μ - μ μ μ μ. ) μ, - μ μ μ, μ μ ), - μ μ μ μ μ -, μ, μ, - μ μ μ-. μ μ, - -, -. ) μ - μ - μ. ) μ μ μ, - μ μ μ μ. ) μ μ μμ,, μ. 4261/ μ μ /2014. μ - μ -, μ μ μ μ. ) μ μ μμ,, μ μ μ μ ( ) μ. 575/ /2014, μ μ - μ μ - - μ, μ μ μ μ. ) μ - μ μ μ -.

51 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ ( /59/ ) μ μ, μ, μ μ μ μ. - μ, μ, μ - μ μ μ 14. μ μ, μ-, μ μ μ - μ μ. 16 μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ, μ- μ μ, - μ, : ) μ, ) μ,, ) μ μ μ μ - μ, - ).. μ μ μ μ 15 μ μ μ, μ μ μ μ μ. 2. (5) μ μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ - - μ μ μ μ μ μ, - μ μ : ) μ, ) μ μ μ μ-, ).... μ μ μ μ μ μ μ. 4. μ μ - μ μ μ μ- μ μ μ -, μ μ μ... μ μ μ μ 31 μ ( ) - μ. 1093/ μ - μ - μ 2, - μ - μ, μ μ μ μ μ. 6. μ μ μ μ - : ) μ, ) μ,, ) μ μ μ μ- μ, - ).... μ μ μ μ μ μ μ. 7. μ μ μ μ μ 2, - μ μ 5 7 μ μ, μ - μ μ μ μ - μ μ - μ μ - μ μ 8. μ- μ, μ - μ μ μ μ. 17 ( /59/ ) μ μ μ μ μ - μ μ μ 10, - μ μ μ μ μ -. μ μ μ μ ( ) μ. 575/ ( /59/ ) 1., μ μ - μ - μ μ,, μ

52 846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ - μ μ μ / , μ μ μ. 2., -, μ μ, μ μ μ μ - μ μ ) - μ, μ, μ (idiosyncratic), μ μ μ - μ - μ. ) : ) μ μ μ, μ -, ), ) - μ μ -,. 4. μ μ μ -,, μ , μ μ μ. 6. -, μ - μ μ μ μ μ, μ μ μ., μ μ μ μ,. 7. 4, μ - μ μ μ, μ μ μ μ -, μ : ), ) μ μ - μ - μ, ) μ μ - μ μ μ μ μ, μ, μ - μ, ) μ μ -, ) μ, μ μ 2 23, ) μ μ μ μ 25 μ - μ μ μ 23, ) μ μ μ μ -, μ μ μ, ) μ μ μ μ μ 19 μ, ) μ μ - μ : ) μ μ μ, μ -, ), ) - μ μ -,. ) μ μ μ μ μ - μμ -, ) μ, ) - μ, - μ - μ, ) μ, μ μ - μ μ -, μ - μ μ, ) μ μ μ μ -, ) - μ μ, μ μ 1 45, μ -,, ) μ- μ - μ μ 1 45, - μ,,

53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 847 ) μ - - μ, ), - μ μ. 8. μ : ) μ -, 1 1 μ μ - μ μ μ - μ, ) μ μ -, 1 1 -, - μ -, ) μ - μ μ μ μ μ. 19 μ μ ( /59/ ) 1. μ : ) μ ), μ μ μ -, - μ, μ - μ μ, μ, μ μ - μ. 2. μ μ μ - μ μ, μ μ 1, μ, μ ( /59/ ) 1. μ μ, μ - μ - μ μ - μ, μ. μ μ - μ, - μ μ μ μ -. - μ μ - : ) μ, ) μ μ -, ) 1 1, ) 63 72, μ μ. 2. μ μ μ μ : ) μ μ μ μ, - μ -, 1 1, μ μ, μ μ μ, 3 18, ) μ μ - μ μ, μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ -, μ, μ μ μ - μ μ μ, - μ μ, ) μ μ μ -, μ μ μ, -, ) μ, μ μ μ μ μ μ μ - μ μ, - μ, -, ) μ μ μ, ) μ μ μ μ, μ μ μ , - μ μ μ μ μ - μ μ - μ. μ μ,, μ μ μ - μ. : ) μ μ μ, μ, ), ) - μ μ -,. 4. μ -

54 848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ 24 μ - μ. μ μ μ - μ μ μ μ - μ. 21 μ ( /59/ ) 1. μ μ μ μ 19. μ -, μ μ, μ μ, μ μ μ μ - μ, μ - μ μ : )..., ), ) μ - μ μ μ, μ -, ) μ /2014, ) - μ - μ 1 1. μ - μ μ, - - μ μ - μ μ /2014, - μ - μ μ.... μ - μ... - μ. - μ -, μ - - μ. 2. μ, μ, 1, μ - μ μ - μ μ, μ μ μ μ - μ μ - μ, μ - μ. - μ μ, μ μ - 94, μμ μ - μ - μ μ μ μμ μ - μ, μ μ / μ, -, -, μ μ μ, μ μ - μ μ, μ μ μ μ, μ. 4. μ μ- μ μ -. μ - (4) μ μ μ, μ -, - 1. μ μ μ... μ -, μ μ 31 μ ( ) - μ. 1093/ (4) μ, - μ, μ - μ., μ μ - μ μ - - μ (4) μ, μ μ μ. μ μ μ, - μ μ μ - μ μ. - μ μ μ - μ μ , μ μ μ 5 6, μ μ μ. 9. μ μ 5 6, μ,... μ μ μ, μ - μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ μ μ μ μ - μ. μ

55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 849 μ μ 4, - - μ... μ μ -, μ 5 6,, - μ... μ- μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ.... μ - μ μ - μ.... (1) μ, μ - μ,. μ μ... μ μ μ μ μ 4 7, μ - μ 9 - μ μ μ μ μ - μ, - μ μ, μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - μ. 2. μ μ - μ μ μ. 23 μ ( /59/ ) 1., μ μ μ - μ - μ μ - μ, μ, μ μ μ - : ) μ μ μ, μ, ) -, ) μ μ,. μ, : ) -, ) μ μ μ, μ μ μ - μ μ μ -, μ μ - μ, μ μ - μ μ, - μ - μ. μ... μ , μ μ μ μ μ. 3. μ - μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ, μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ, μ - : ) μ μ μ, μ, ) -, ) μ μ,. μ : ) μ μ, ) μ μ μ, - μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ, - μ, μ μ - μ μ, - μ - μ μ, μ μ μ. μ μ -... μ -. μ - μ 85.

56 850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. - μ, μ μ μ μ μ. 3. μ - μ μ μ - 21 μ - μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1., - μ, μ μ 23,, μ μ μ, - μ, - - μ, μ - μ μ μ μ μ μ μ, μ μ , 1, - μ μ - μ μ - 3, μ μ (4) μ μ μ - μ μ 1, μ μ - μ μ - μ -., μ μ μ, μ μ μ μ μ. 4. μ μ μ μ 3 - μ μ, μ, μ μμ μ μ, μ μ - - μ μ, (1) μ - μμ. μ μ, μ μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ, - μ μ μ, μ μ. 5. μ μ 4,, μ μ μ,, μ, μ μ - μ μ, μ, μ - - μ. 6. 4, - μ μ : ) μ - μ μ μ,, μ -, μ μ μ μ, ) μ μ μ - μ μ, ) μ, ) μ μ μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ μ μ - μ, ) μ μ μ μ μ, μ μμ, μ μ - μ μ -, μ μ μ, ) μ μ μ μ μ μμ - μ μ μ μ μμ μ, ) μ μ -, 1 1 μ 45, ) μ μ -, 1 1 μ μ 45, μ μ μ - μ, μ 1 μ 2, μ - μ μ μ μ - - μ, ) μ μ

57 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 851 μ μμ, μ - μμ μ - μμ μ -, μ - μ - μ μ μ μ μ μ μ μ μ. 26 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ μ μ - - μ μ μ μ, μ -, 24 μ - - μ μ μ μ - μ 4 25 μ μ μ μ. 2. μ, - μ μ..., μ μ μ ( ) μ. 1093/2010, μ, -,, - μ - μ μ μ. -, μ μ μ : ) μ - μ μ μ - μ, ) μ - μ, ) μ μ,, μ, μ. 3. (4) μ μ μ -, μ μ - - μ μ μ μ. 4. μ μ μ μ,..., - - μ μ μ μ, μ -. μ -, μ μ μ - - μ μ μ μ, -, - μ μ - μ,, - μ μ, μ - μ - μ μ μ -, μ μ μ μ - μ. 5., μ - (4) μ μ - μ μ 3, μ μ μ, - μ - μ μ. μ... μ -, μ μ 31 μ ( ) μ. 1093/ , μ μ μ μ μ μ 4 25 μ. - μ - μ μ. 7., μ μ μ μ μ μ μ - - μ μ μ μ - μ μ 6 μ - μ μ. 9. μ μ, 6 25, μ μ 6 7 μ..., μ - μ, 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010. μ μ μ 5 -, μ μ, - μ μ μ 6 μ μ 7,, - μ... μ - μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ. - μ μ μ

58 852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ (1) μ, μ - μ,. μ μ... μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ,, μ -, μ μ μ, μ μ ( ) μ. 575/2013,. 4261/2014, 9 13, 15-17, 19, /2007, II 2014/65/ 3 7, , μ ( ) μ. 600/2014 (EE L 173), μ μ /2014 μ μ : ) μ μ μ μ μ μ μ, μ- μ 2 5, - μ, - μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ,, ) μ μ μ μ μ - μμ, μ μ μμ, μ, ) μ μ μ μ, μ μμ, μ - μ μ, μ μ, ) μ - μ μ -, μ μ / /2007, ) μ μ μ μ μ μ μ,, ) μ μ, ) μ μ μ, ), μ, μ - - : ) ) μ μ μ μ - μ μ 36. μ μ - μ μ, μ - μ μ μ - μ, μ -, -, μ 1,5 μ, - μ. 2. μ μ 1 μ - μ. μ - μ μ - μ μ μ, 2-39 μ μ μ μ 1 μ. 28 μ μ ( /59/ ) μ μ - μ μ - μ, μ, - μ μ μ μ 27 -, μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ. 29 ( /59/ ) 1. μ - - μ -, μ μ 28, μ - μ. μ - μ,, - ) μ μ ) -

59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 853 μ μ - μ, μ., μ - μ, -, μ μ μ - μ μ -. μ μ μ -, μ μ., μ - μ. 2. μ - μ μ. μ - μ μ- μ μ, μ μ - μ - μ. μ μ μ μ μ μ, μ, μ μ μ, μ μ μ μ μ. 4. μ μ, -, - μ μ. 5. μ μ, μ - μ - μ, μ - μ μ. -, μ - μ μ μ - μ μ μ. 6. μ μ μ μ μ, μ μ. 7. (1) -. μ -, μ, μ μ μ. 8. μ, μ - μ μ μ μ μ. 9. μ μ. - μ μ. 10. μ μ -, μ μ - μ μ /2014, μ - μ. 30 μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ 27 μ /2014,, - μ, μ... μ μ μ. 2., μ μ μ 27 - μ /2014,, μ, μ- μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μ 27 μ, /2014,, μ μ μ - μ μ μ, -... μ μ., μ μ μ 27 μ μ μ /2014, μ, μ μ - μ - μ. μ - - μ μ., μ - μ μ - 27 μ /2014,. - μ - μ. μ μ, - μ μ μ μ μ - μ 27 - μ μ, - μ μ μ μ μ μ 27 -

60 854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ, μ μ - μ. μ- μ μ - μ μ μ -. H μ μ μ μ - 1. μ- μ - μ. μ μ μ... μ, μ μ - 31 μ ( ) μ. 1093/2010. (5) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ - 1 3, - μ μ 4, μ μ- μ... μ μ μ μ μ ) μ 4, 10, μ μ A μ, 1 27 μ μ... μ μ μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/ μ μ μ -, μ μ 4, μ μ μ - μ μ - μ. μ μ - μ. 6,, 1 3 μ μ - 4, - μ μ μ... μ μ 3 19 μ (EE) μ. 1093/2010, μ - μ μ... μ μ 3 19 μ, μ μ μ μ -, μ μ μ μ μ- μ μ 1 3, 4., 31 ( /59/ ) 1. μ μ, μ - μ. 2. : ) μ -, ) μ μ μ, μ μ, μ, μ, μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ, )., - μ μ μ μ -,. 3. μ, μ. - μ. 32 ( /59/ ) 1. - μ μ μ - : ) μ, μ, μ - μ -, ) μ μ, - μ μ μ ( μ μ μ μ ) - ( μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ μ 9 59) - μ - μ. ) μ μ

61 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,, μ μ - μ. 2. μ μ μ μ μ 27 μ μ - μ - μ - : ) μ μ - - μ -, - μ -, μ, μ μ μ μ, ) μ -, μ -, μ, -,, ) μ μ - μ, μ, - -, ) μ μ μ -, μ μ μ - μ, μ μ μ μ - μ : ) μ μ, ), ) μ μ μ - μ μ, -, μ. 4. μ, 3, μ μ μ - μ μ μ. μ -, μ - μ μ μ - μ. μ ) μ - - μ -, μ (SSM), - μ μ,... μ. 33 μ μ μμ ( /59/ ) 1. μ - μ μ - 1 1, 1 32 μ μ μ μ. 2. μ , μ, - μ μ - - μ. 3. μ μ μ - μμ μ μμ μ μ μ μμ, μ, μ - μ μ - μ μ - μμ μ μ - μ - 1 1, , : ) μ -, , ), μ, -, μ - μ μ, ) μ - μ. 2, μ - μ, μ 1 1 μ, μ μ, -

62 856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ μ, μ μ μ μ μ. 34 ( /59/ ) 1. μ μ μ μ μ μ - μ μ- μ : ) μ μ μ, ) μ - μ μ μ, μ μ - -, - μ, ) μ μ, μ, μ,,, ) μ μ - -, ) μ μ μ, μ μ μ μ -, ) μ, μ -, ) μ μ μ, 1 1, μ μ 73 75, ) μ ) μ μ μ μ. 2. μ μ μ, μ 31, - μ μ - μ μ μ, μ μ - - μ, μ. 3. μ μ -, μ μ,, μμ μ. 4. μ -, μ μ, μ - μ μ, /2002 ( 162) μ - μ μ. 5. μ μ,,, μ μ μ. 6. μ μ μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ. 2. : ), -, ) μ μ, - μ, ) μ μ μ μ 31 μ μ μ. -,, μ μ μ μ, μ -, μ μ μ. μ μ μ, μ μ - μ μ μ μ, μ μ μ 38-44, ), - μ μ μ μ - μ μ -, μ μ,. 3. μ, μ - μ μ μ. 4.. μ,, - μ. 5. μ μ, - μ μ, μ - μ μ -.

63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ ( /59/ ) 1. μ μ μ, -, μ - μ, μ μ -, μ, μ μ - μ, μ , μ. 2. μ μ 1, μ μ - μ -, 1 1, μ μ μ μ μ, μ : ) μ μ μ - μ μ, ), μ μ μ - μ, 1 1, ) μ μ μ, μ μ μ μ μ μμ (dilution), μ μ μ - μ, ) μ, μ μ μ μ μ μ -, ) μ μ μ μ, μ μ μ -, μ, μ μ, - μ μ μ, - μ, μ, ) μ μ, - μ μ μ, μ, μ μ μ μ - μ 38, ), - μ μ, 1 1 μ μ μ - μ μ - μ. 5. μ,, μ, μ, μ - μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ - μ -, 1 1 μ μ μ,, - μ., μ μ, μ - μ : ) μ μ 96 μ μ μ μ 5 37, ) μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ μ -, μ μ, 1 1: ) μ μ μ μ μ μ -, 1 1, ) μ, ) μ - μ μ μ, 1 1, μ -. 7., μ μ μ μ μ - 4, 6 μ - μ μ -, μ -, μ μ, μ μ - μ μ μ -, μ -

64 858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 1 1 μ -, μ μ , μμ μ 6 8 μ 2, - μ, μ μ - 3, μ, μ 1, 6 8, μ μ μ μ μ. μ, μ μ, μ μ 74 μ,. - μ μ μ μ. 10. μ - : ) μ μ, μ μ, 1 1, ) μ μ μ - - μ, μ μ μ - μ -, 1 1 μ μ μ -, 1 1, μ : ) - μ μ, ) μ μ - μ μ -, μ,,, - μ, μ - μ μ - μ μ μ - 9, μ -, μ μ μ - μ -, μ -, 1 1, μ μ - μ. 13. μ μ - μ μ, - μ μ - μ,, μ μ μ ( /59/ ) 1. μ : ) μ, ) μ μ, ) μ, ). 2. 3, - μ μ μ μ μ μ μ μ. 3. μ μ - μ μ μ μ μ. 4. μ μ μ - 1, μ μ μ -, μ, μ μ, μ, μ - μ μ -. μ -, μ μ μ - μ - μ μ 65, μ - - μ μ, μ μ - μ μ - μ, μ, - μ, μ -, - μ - μ μ - μ. -, μ - μ, μ μ -, μ μ μ - μ

65 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ μ - μ μ μ μ μ μ - μ μ -, μ, μ μ - μ μ μ 59 - μ μ μ μ 1 - μ - μ - μ / μ μ - μ - μ, μ μ - μ, μ. 10. μ μ μ μ μ, μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ - μ - μ : ) μ μ, ) μ μ, μ, -, μ μ μ μ μ , μ - μ μ - μ,, μ -,. 3401/ /2006, - μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ - μ, -. μ - μ μ μ μ μ - 1, μ μ μ μ μ - μ μ μ 1 μ μ, μ μ μ μ μ 36, μ μ -, μ μ μ μ - : ) μ -, μ μ, ) μ, μ μ - μ. 5. μ μ - μ -, μ μ μ μ μ μ μ, μ, - μ μ, μ, μ - μ μ, - μ μ μ. 7. μ μ μ μ μ -. μ, μ μ μ /2014, μ /2014, /2007, μ μ μ μ - μμ μ /2014 μ / 2007, μ μ μ -, μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ -, - :

66 860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ - μ μ, ) - - : ) μ μ μ -. - μ, ) μ 58, / μμ - μ μ, ) μ μ - μ,, μ, μ - μ /2014, ) μ μ μ -, μ μ - μ - μ, ) μ μ μ - : ) μ μ, -, μ, ) μ - μ μ, - ) μ -, μ, μ, μ - μ 58, /2014 μμ. 10. μ μ μ - - μ μ μ. 4261/ /2007, - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μμ μ - μ, μ, μ -, μ μ μ - μ, μ μμ μ. : ) μ μ μ μ - μ μ, ) - μ μμ μ μ, μ, μ -, μ μ μ, μ -, 24 μ μ μ , μ - μ μ, μ -, μ, μ μμ, - μ μ. 14. μ μ - μ μ, μ ( μ ) μ μ μ μ μ, /1933 ( 401) μ μ μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ /2011 ( 93) μ - μ. μ - - μ 6 8 μ, - (30) μ -. - μ μ / μ : ( /59/ ) 1. 3, μ μ μ -, 1 1, μ μ μ. μ μ, μ, μ, 1 :

67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 861 ) -, μ μ μ -,,, μ, ) μ μ μ - μ μ, ) μ, ) μ μ, ) μ,, μ μ -., μ μ. - μ, - 1 1,, μ - μ 1 17 μ ( ) μ. 596/2014 (EE L 173), μ μ μ μ. 3. μ - μ μμ μ - - 2, μμ μ - μ -, : ) μ, μ - μ - μ μ - ) μμ μ μ μ - μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ : ) μ μ -, ) μ, μ, μ, μ. 110, μ - μ μ μ μ - μ,, μ -, μ 3401/ / μ μ μ μ : ) μ μ -, μ μ, μ μ μ -, ) μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ μ, 1 1. μ μ μ μ. 3. μ μ, - μ μ μ μ μ μ - μ μ - μ , μ μ - μ : ) μ -, μ μ μ μ μ, ) μ, μ μ μ μ - μ μ μ, - μ : ) μ - μ, μ μ - μ μ μ μ - μ, μ, - μ, ) μ μ - μ μ, μ, μ μ μ, 6, ) μ μ -, μ μ. 6. μ μ μ - - μ μ μ μ :

68 862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ μ μ, - 1, ) μ μ -, μ, μ, μ - μ - 1. μ μ μ μ μ μ - μ -,, μ μ -,, , 8. μ - - μ, μ μ. 4261/ /65/, μ , μ - μ μ μ - μ - μ μ μ μμ - μ μ - μ μ, μ, μ, μ μ - μ μ , μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ μμ,, μ μ μ, μ μ μ μ μ - μ, - μ μ μ -, μ - μ μ μ μ. 41 μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ : ) μ μ - μ, ), μ μ μ, μ μ μ, ) μ - μ μ -, ) μ μ, ) μ μ μ, μ μ. 4261/ /2007, - μ, - μ μ μ μ - μ μ 63, ) μ μ -, μ μ - μ ( ) 575/2013,. 4261/ /2007, μ, ) μ μ, μ - μ., μ -, μ μ μ - μμ μ. 4261/ /2007 μ μ., μ μ -, -, μ μ μμ μ. 2. μ - μ μ - μ, μ μ μ μ μ - - μ, -, 1 1, - μ μ, 5,, μ - μ μ μ 2 40 : ) μ μ μ - ) μ μ ) μ μ - μ ) - 5, μ, - 6 ) μ μ. 4. μ μ, μ μ - μ μ

69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 863, - - μ -. μ μ -, μ μ μ- μ μ μ -,, - 3, μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ, : ) μ - μ,, 3 ) - μ μ μ, μ - μ μ. 8. μ - μ 3 μ - μ , μ - μ μ μ μ. 9. μ μ μ - μ - μ -, 8 - μ - μ μ μ. 42 μ ( /59/ ) 1. H μ μ μ -, μ, - μ μ μ μ μ μ. 110, μ - μ μ μ μ - μ μ μ, μ - : ) μ μ μ μ μ, -, ) μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ. 4. -, : ), ), μ μ μ, μ, ) μ μ μ, ). 5. μ 1 μ, μ : ) μ μ μ - - -, ) μ μ - μ - μ μ μ ) μ μ μ μ μ -, μ μ -, μ μ 36 μ μ E μ. μ μ μ , μ - μ μ μ. - μ μ μ μ μ, μ, μ, - μ μ. 9. μ μ - μ μ - - μ,

70 864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ, μ. 10. μ μ - : ) μ μ 1 ) μ, - μ 1 μ -. μ μ - μ. 11. μ μ μ - - μ μ -, , μ - μ, μ, - μ, μ, μ μμ, μ μ - μ μ μ μ, μ - μ - μ, μ μ - μ μ μ. 43 ( /59/ ) 1., μ μ , μ μ. 2. μ μ - μ μ 31 34, : ) μ μ, - 1 1, - μ : ) μ μμ μ ( - μ ), ) μ μ. 4261/ /2007 ) μ μ ) μ μ μ μ : ) μ μ, μ -, ) μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ - 52, μ - μ μ μ μ - μ, 1 1, - μ μ - 2., μ μ μ, , μ μ - μ -, 1 1, μ - μ μ μ. 44 μ ( /59/ ) 1. μ μ μ, 1-1, μ μ μ - μ -, - - μ : ) μ, ) μ, μ μ μ μμ μ μ μ μ - μ μ, μ, μ μ μμ μ, ) - μ -, μ μ μ - μ - μ μ (.....), /2012, μ

2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2919 2920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2921 2922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β και στ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β και στ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3459 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 15 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4307 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 30 Ιανουαρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3738 Κύρωση των Πράξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρο μικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 250 20 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4263 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 2018. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καταργούνται οι διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας των άρθρων: 17 Α, 208, 211, 229, 231, 244, 245 παρ. 2, 251, 269, 270, 311, 472, 568 παρ. 2 εδ. γ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης που είναι μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Γυναικεία επιχειρηματικότητα ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013, Τεύχος 4 Γυναικεία επιχειρηματικότητα Κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης σας για 18 μήνες από το κράτος! Πρόγραμμα για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4172/2013

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4172/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4172/2013 Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό ο Νόμος 4172/2013 είναι ο ισχύων από 01/01/2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και έχει αλλάξει άρδην τη λογική που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 19 11 2007 Αρ.Πρωτ.1039 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.πρωτ.409/2007 εγκύκλιο Ταμείου Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 2 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 14827/22 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύ πων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύ ξεων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

της χώρας β) ΠΟΛ 1185/30.07.2014 (ΦΕΚ Β 2074/30.07.2014) του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενική

της χώρας β) ΠΟΛ 1185/30.07.2014 (ΦΕΚ Β 2074/30.07.2014) του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 362 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 25 / 4 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 329 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3914 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας (M.O.U.) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΞΕ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΞΕ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Oµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΖΛ8. ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)»

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΖΛ8. ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-1-2009 Αριθμ.πρωτ.94 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κατώτατες εισφορές στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Ασφάλισης Νομικών (πρώην Ταμείο Νομικών) Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας-Κύπρου Χαλκιδική 8-12 Ιουλίου 2015 Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής ανέλαβε της διοργάνωση του 8ου Πανελληνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 " ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Β TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΠΙΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΠΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΕΔΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 10679 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Τμήμα : Προμηθειών & Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα