ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «Άρθρο πρώτο 1. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καταργείται η διάταξη του άρθρου 147 παράγραφος Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίστα νται οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 47, 58 παράγραφος 1, 79 παράγραφοι 1, 89, 91 παράγραφοι 1, 94 παράγραφοι 1 και 2, 115, 117 παράγραφοι 1, 118, 119 παράγραφοι 1 και 4, 126 παράγραφοι 1, 128 παράγραφοι 1, 143 παράγραφοι 1, 147 παράγραφοι 2, 148, 190 παράγραφος 2, 192, 200, 204, 205 και 207 παράγραφος 2 ως εξής: «Άρθρο 16 Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ: 1) οι διαφορές από μίσθωση πράγματος ή άλλου προ σοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδι κείων, 2) οι διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργα σίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα στους εργαζομένους ή τους διαδόχους τους ή εκείνους στους οποίους ο νόμος δίνει δικαιώματα από την παροχή της εργασίας των πρώτων και στους εργοδότες ή τους διαδόχους τους, 3) οι δι αφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα σε εκείνους που εργάζονται από κοινού στον ίδιο εργοδότη, 4) οι διαφορές ανάμεσα στους επαγ γελματίες ή τους βιοτέχνες, είτε μεταξύ τους είτε με τους πελάτες τους, από την παροχή εργασίας ή ειδών που κατασκεύασαν αυτοί, 5) οι διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας ή από διατάξεις που εξομοιώνονται με διατάξεις συλλογικής σύμβασης, είτε ανάμεσα σε αυτούς, που δεσμεύονται από αυτές, είτε ανάμεσα σε αυτούς και τρίτους, 6) οι διαφορές ανάμεσα σε οργανι σμούς κοινωνικής ασφάλισης και στους ασφαλισμένους σε αυτούς ή τους διαδόχους τους ή εκείνους που κατά το νόμο έχουν δικαιώματα από τη σχέση ασφάλισης, 7) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημι ώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 15 αρ. 11, συμβολαιογράφων, άμισθων δικαστικών επιμελητών, γιατρών, οδοντογια τρών, διπλωματούχων μαιών, κτηνιάτρων, μηχανικών και χημικών διπλωματούχων ανώτατων και ανώτερων σχολών, μεσιτών που έχουν διοριστεί νόμιμα, ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών, όπως και αν χαρα κτηρίζεται η σχέση από την οποία προκύπτουν και ανε ξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 8) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις διαιτητών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών σε ιδιοκτησία κατά ορόφους ή διαχειριστών που διορίστηκαν από δικαστική αρχή, εκκαθαριστών εταιριών ή νομικών προσώπων ή κληρονομιών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 9) οι διαφορές που αφορούν το ποσοστό ή την πληρωμή του ασφαλίστρου, 10) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώ σεις και τα έξοδα των πραγματογνωμόνων, των διαιτη τών πραγματογνωμόνων και των εκτιμητών, με οποιο δήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, ή των καθολικών

2 796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 11) - μ μ μ, μ - - μ, μ, μ - μ, 12) μ. 17 μ μ μ - : 1), μ, - μ, - μ,, , 2) , μ - μ μ μ, 3) μ , μ - μ μ, μ - μ μ 4) μ μ. 47 μ μ μ μ μ - μ -. μ - μ μ - μμ μ. -, μ μ μ μ, μ μ μ. 89 μ μ - μ. - μ , - μ μ, μ μ. 2. : ), μ ) μ μ μ, μ -, μ : ) μ - μ, ), μ, μ, μ, -,, μ μ, ) μ, ) -, μμ -, μ : 1),, 2), 3) μ, μ, μ, μ μ -, μ μ - μ, μ,, μ μ, 4) μ,, μ 5)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 797 μ μ, μ -, , μ -,,,,,, μ-,, 118, μ, μ μ -, μ μ -. - μ. 4., - μ μ, μ, /2001 ( 125). - - μ μ μ. - μ μ,, μ, : ) -, ), μ μ -, ) μ -,, μ μ μ, ) μ, μ μ μ ,, μμ μ - μ 96, μ -, μ μ 1 31 μ 503, , , , 153, 215 2, 237-1, 238 1,598, 632 2, 633 2, 642, 715 5, 729-5, 847 1, 926 2, 934 1, 943 4, 955, , 971 1, 972 1, 973, 974, 979 2, 985 1, 986, 988 1, μ μ - μ, μ μ, μ μ, μ -. - μ μ μ μ μ ,,, μ 191, μ μ, , μ μ, μ μ, μ -, -. μ μ μ μ, 97, -,. 204 μ μ μ μ,, μ, μ (100) (200) μ μ,

4 798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), -. - μ μ μ μ - μμ. 205, μ -, μ μ -, - μ, μ (1.000) (2.500), μ μ, -,, : 1) μ, μ- μ μ 2) -. μ μ μ μ μμ ,, -,, μ 155». 3. (, 1 207) 1 14, : «14 ) μ μ μ μ μ μ -, μ - (20.000) ,, - μ μ μ μ μ μ - μ μ, - μ μ, - μ - μ μ -, μ μ -, - μ - μ μ μ μ μ μ.» 1. ( -, ) - μ 208, 211, 229, 231, 233 2, 3 4, 244, 245 2, 251, 269, 270, 311, 400 μ (, ) μ , 210, 212-2, 213,215 2, 223, 226 2, 228, 230 1, 232, 237, 238, 254, 260, 263, 268, , , 273, 274, 275, 276 1, 277, 286, 287-1, 293 1, 294, 297, 305, 317-3, 318 1, 340, 370, 393, 394-1, 398, 461, 466, 468 1, : « μ μ μ μ -., - μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ μ - μ - μ. μ, μ μ, -, μ μ μ,,. 2. μ μ μ - μ μ μ μ, - μ μ μ, μ - μ. μ , -

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 799 μ μ μ (30) - μ μ μ - μ μ μ (60) μ. μ μ, - μ. 223 μ, μ - μ. μ μ μ - μ - μ : 1) μ - μ 2) - μ μ μ μ μμ -, μ μ μ,, μ μ μ, μ. 237, μμ μ - μ - μ μ - μ μ. 228, μ - (30) μ, μ μ μ, - (60) μ μ μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ - μ - μ : ) μ μ μ - -, ) μ -, -, ) - μ. - μ - μ μ. 2. μ 1,, μ (100) (200), μ μ. μ μ. - μ - μ μ μ μ μμ (100) μ - μ μ μ. μ, μ μ. μ - (30) μ - μ μ μ μ. 2. μ μ, μ μ (15) μ - μ, μ -. μ μ μ μ - μ μ μ. μ μ. 3. μ μμ, μ μ - -. μ - - μ. μ μ, - μ - μ. 4. (15) μ μ μ μ μ μ, -, μ μ μ, - μ μ -. μ -. μ μ (30) μ μ μ μ., - μ μ μ,, -, μ -

6 800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ). -, μ, μ μμ. μμ μ - μ μ - μ μ - μ. μ μ μ μ. 6. μ - μ -, - - μ, μ - μ - μ μ -, μ (15) μ, μ - μ, μ μ μ -,., μ -,. μ - μ μμ μ - μ μ - μ. μ μ. μ, - μ μ -, μ -. - μ - μ. μ - μ μ - μ -, μ μ -. - μ μ (8) μ μ - μ μ. - μ μ μ μμ - -., - - μ -., - μ μ. μ. 9., -, μ μ μ μ - μ μ - μ μ μ ,, μ - -. μ μ -,. 11.,, μ μ, μ μ, - μ. μ μ μ, μ μ.,, - μ μ,, μ (60) μ. μ - μ, μ - (90) μ. - μ (30) μ - μ μ μ - μ. -, - μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ - μ μ μ - -, μ μ. μ μ μ μ - μ μ. μ μ μ, μ, - μ - μ μ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ, - μ, (30) μ. 3. μ, μ μ - μ, μ, μ μ μ. (60) μ - μ μ, μ. - μ μ μ μ μ, μ : ) μ, -, ), ), ) μ μ, ) - μ μ, ) - μ μ μ μ μ μ - μ μ. 3. μ, μ., μ μ -,, μ μ μ μ. 2. μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ -, μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ -, μ μ. 2. μ μ, : ) μ - μ, μ - μ - μ , ) μ μ μ, - μ μ μ - μ. 3. μ, μμ μ -, μ - 86, μ μ -, μ 76. μ -, μ μ - μ μ - μ μ - μ.

8 802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 277, μ - μ μ, : 1) μ μ, 2) - μ, μ μ, - μ, 3) μ - -, μ μ, μ. μ μ μ, 4) μ, μ - μ - μ. 286, -, μ : ) - μ μ μ μ -, μ μ, - μ μ μ μ, μ, μ μ, μ μ -, ) μ, ), - μ μ -, μ μ-, ),, -, μ - μ μ, μ μ μ μ - μ μ -. - μ μ μ,. μ μ μ - μ. μ μ, , μ-, -, μ μ. 294 μ μ μ., - μ μ μ μ μ μ - μ μ. 305 : 1), μ, μ, 2) μ μ, μ,, - μ μ - μ μ μ μ, - μ μ -, 3) μ μ, μ, -, 4) μ μ, 5) - 6) μ μ μ - -, μ μ, (8) μ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , μ μ - μμ μ μ μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ, μ μ, μ μ -. μ μ - μ μ μ μ μ, - μ μ, μ. 2. μ μ μ - μ μ μ μ-, μ-,, μ - μ (30.000), μ. 2. μ μ μ. 3. μ μ μ μ μ : ) μ, ) μ, ) -, ) - μ, - μ μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ 205. μ μ, μ, μ μ μ. 461 μ, μ μ μ μ, μ μ μ -, μ - μ μ μ (5.000), μ μ μ μ (5.000),, μ μ μ μ (5.000). μ - μ μ - μ μ μ μμ -., 216 1, μ μ, μ. -, μ. - μ , μ

10 804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ 955 2, μ -. μ μ, μ -. μ - μ.» 3. ( -, ) μ 214, 396, 421, 422, : « μ - μ. - - μ (3) μ. μ μ - μ μ μ μ μ- μ. - μ μμ μ μ μ -. μ - μ μ μ , - μ μ μ. μ μ - μ μ, - μ. 421 μ, μ - μ μ μ μ μ μ , μ μ μ -, (2) μ μ, -, μ μ, -,, μ, - μ μ, μ - μ. 2., μ,. 3. (5) (3) , 394, 398 2, 399, 400, 402, 405, 407, 408, , μ. 2.,, μ μ. 424, μ, μ -, μ.» ( -, ) μ 495, 498 2, 502 2, 512, 518-2, 524 1, 2 3, 527, 538, , 546 1, 548, 560, 562 4, , 565 1, 568-2, 569 2, 571, 574, 575, 580-3, : « μ μ, -, μ μμ - μ μμ μ, - μ. 2. μ μ 496, -. - μ μ - μ. 3. μ,, -

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 805 (200), (300) (400), μμ -. μ,. μ μ μ, - μ., μ -. μ, μ, μ μ μ. 3 5, 592 μ μ (30) μ, - μ μ - μ, (60) μ. μ μ μ μ, μ μ, μ, , μ -, μ μ μ - 227, , , , μ μ μ. 2. μ μ μ -. μ μ μ, : 1) -,, μ - μ, μ - μ μ - μ, μ μ μ, μ μ -, 2) μ - μ μ - μ, 3) μ μ, 4) - μ μ - μ, 5) μ 6) μ μ -. μ. 538, μ -, μ μ - μ, ) μ μ, - μ μ, -, μ μ, -, μ μ. -, μ -, μ μ μ, μ, μ - μ, μ, -, μ -, - μ μ. 1 -, μ. 2 - μ

12 806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ. μ μ μ, μ - - μ μ. 548 μ - 227, , , , -, - μ : 1), μ μ -, μ μ,, -. μ - μ μ - μ μ, μ μ, 2) μ, 3) μ -, 4) μ μ -. 5) μ μ μ -, 6) μ μ μ , μ 1, 4, 14, 16, μ μ μ -, μ (60) μ -. 3., μ - (2) μ μ,, μ. μ 592 μ. 1, μ. 2,,, μ, μ,, μμ -, μ μ μ, μ μ μ μ : ) μ, ) μ μ, ) μ μ, μ μ μμ, μ,. - μ. μ,.,,, - μμ μ - μ μ. - μ ,, μ, - μ μ, μ - μ μ,,. μ - μ, μ μ. -,, μ μ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 807 (300) (900). - μ μ (200). - μ μ μ μ - μ -, μ. μ μμ μ μ - μ - μ - - μ (30) μ μ -, μ μ -, μ μ. - μ μ (60) μ - μμ, 3. μ μ μ μ, - μ. μ μ -, μ. - μ. μ μ μ 1., μ μ, - μ, - μ μ μ. -. μ μ μ- μ μ. 1 -, μ μ. 2, μ. 4. μ μ- μ - μμ. 574,,.,,, μ - μ μ μ - μ, μ μ μ μ. μ , - 1 2, μ,. - μ, - μ 1, 2, 3, 6 17, , μ - μ μ μ -., μ, -,. μ μ μ μ - μ , ,. μ - μ μ μμ,, μ μ (60), -, (8) μ -.» ( ) - μ : « μ, -. - : ) μ

14 808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (30) μ, - μ μ - μ, (60) μ. ) μ, -, μ, μ - μμ, - μ - (10) μ, - μ μ. μ μ - -, (5) μ -. ) -. ) μ μ μ -, -. ) - μ. ) μ - μ μ, μ -, μ μ, μ μ - μ. ), μ μ, μμ -, - (8) μ -, μ μ μ μ μ ,, - μ μ μ.,, μ μ μ, μ μ μ -, μ μ μ μ, μ μ - (60) μ, μ. 5. μ - μ μ -. 6., μ μ. 7. μ, μ -, μ μ. μ μ -, , μ, μ,, - 3 : 1. μ : ), ) μ, ) μ, ) μ,, - μ /2008 μ : ), ) - μ, ) μ μ, ) - μ μ μ μ μ μ μ, -, ) -, ). 3. : ) μ, μ -, μ,, μ μ, - μ μ μ, ) μ μ μ μ, - μ μ, - μ μ, - - μ, ) μ - μ μ -, ) -,, μ.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ. 1 2 μ μ μ. 594 μ μ μ - μ μ, -,. 595 μ μ μ μ μ, μ. 1 2, - μ μ. - μ, - μ μ, μ, - - μ -, μ -, μ μ μ - μ : 1) μ, 2) μ,, μ μ - μ, μ, - μ, μ. 1, 2 3, μ -, μ μ 545-3,, (6) μ μ μ μ μ μ. μ μμ - μ , μ, ) μ ) 592 μ. 2,, μ -, μ, μ. μ, - μ. μ -, μ μ μ. 1,, μ μ - μ μ , μ μ μ. 3. μ - 1 2, μ μ -, μ μ -, : ) - μ μ ) μ 1 - μ μ μ μ,,,, μ, , μ -

16 810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),, μ, μ - μ - μ, μ, - μ μ μμ - μ μ, , -,, -.,,, μ, μ μ μ,, μ μ - 1. V μ. 2, μ -, - μ μ, - - μ μ 744, 747 4, , -, - μ μ μ μ -, - μ - μ, μ,, - μ, μ μ, μ μ -, μ - μ μ μ ', μ (100) (500) μ μ. μ μ μ μ μμ μ, μ μ - μ.,, (10) μ. 608 μ μ, μ μ : ) μ, - μ -, ), μ, ) μ, -. -, μ -,, μ - : ) μ μ μ,, μ, -, ), μ μ μ, - μ,. 3. μ -, μ μ, - μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ, - : ), -, ),, ),., μ,.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ -,,. 5. μ - - : ), -, ), -, ),. - μ,. 6. μ -, -, μ - μ,, -. μ -. V μ - μ μ, μ, -. μ μ μ, μ μ. 3, μ μ, μ μ. μ μ, -, μ - μ. 2. μ -, μ,,, - μ.,, μ μ. μ, - - μ. - μ, -. μ - μ. 613, μ μ,, μ,,, μ μ -, μ, μ, μ μ μ - : 1. μ μ μ μ μ μ -, μ. 3. : ) - μ μ μ μ μ μ μ, ) - μ μ μ - μ μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ μ - -, ) μ μ, μ μ - : ) μ μ - μ μ, ) μ - μ μ

18 812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ μ μ : ) μ, μ, μ-, μ μ, -,,, μ μ -, μ μ μ, μ μ μ μ, - μ μ μ μ -, ) μ, μ, μ,, μ μ, -, μ - μ - -, μ μ μ ) - μ, μ μ -, μ μ -, μ μ, μ, μ -, μ, μ - μ - μ μ - μ - - μ, μ μ - μ. 7. μ μ μ μ μ μ, μ μ, μ - μ μ, μμ, -, μ μ μ μ -,, - μ, - μ μ μ (30) μ μ. 616 μ - μ, μ μ μ μ -,, - μ. 2. μ μ μ μ, μ μ - μ. μ (3) μ μ, μ, μ μ μ μ - - μ μ μ - μ - μ, - μ μ μ. μ, μμ μ - μ, μ μ μ.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ. 3 μ - μ,, μ. 2. 1, μ μ - μ μ - μ μ. 1, μ - μ μ μ μ, μ, μ μ μ - μ, μ μ μ : 1) μ μ - μ μ μ, μ - - μ μ, 2) μ μ μ, - μ μ -, 3) μ - μ μ - μ μ - μ - μ, μ-. V μ, μ -, μ, μ - μ μ - μ. 2. μ, μ -,,, μ μ μ μ μ μ μ, μ - μ. 3. μ, μ -, μ μ - μ μ, μ - μ μ. 4. μ, μ -, μ μ μ μ μ. 5. μ, μ - μ μ μ, μ - μ μ - - μ μ -. V μ. 8 μ μ (20.000) μ μ μ. 2. -, , μ. 4. μ μ μ, - μ μ μ μ -,, μ μ μ -, μ μ -, μ μ μ μ μ -, - μ, μ - μ. 2. μ,, μ, - μ μ μ, μ μ 142.

20 814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 625 μ μ - μ - μ μ -. μ μ. μμ. 2. : ) , ) μ ) - μ - μ μ μ -,, μ - μ : ) - μ, ) - μ, ), μ μ : ) - μ μ - μ, ) μμ - μ μ - μ μ μ - μ μ μ, μ -. μ, μ μ - : ) μ μ μ, ) μ μ, μ,,, - μ μ - μ μ, μ μ ) μ μ, - μ,,, μ μ μ μ,, μ - μ, ) μ, ) - μ -, ) μ, ) μ - μ μ μ 636 ). 630 μ - μ μ (2) μ. μ - μ μ, μ. μ μμ, μ. μ μμ - μ. 631 μ. - μ μ μ - μ μ μ μ μ - 632, μ μ - μ μ μ μ, μ - μ. μ - μμ μ μ μ - (15) μ μ μ μ (30) μ μ - μ - μ μ μ. μ, μ, μ, , μ,

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 815. μ - μ μ μ μ μ, μ, ,, μ, - μ, μ, -, μ,. μ,, - μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ - μ -, μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ. 2. μ μ, μ μ -, μ μ - μ (15) μ μ μ. μ, μ - μ μ μ - μ μ - μ. 2. μ, μ - μ μ - μ -, μ, μ - μ. 636, μ , - μ μ -, μ μ , - μ μ, μ - μ, μ -, - μ μ (15) - μ. - μ μ μ, - μ, - μ, μμ. μ. 638 μ μ μ 14-1 μ μ μ μ. 2. μ, , , : ) μ μ μ μ, ) - μ -, ) μ μ μ μ μ -, μ, -,. - μ μ.

22 816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ -, μ μ : ) μ μ, ) μ μ, μ,, -, μ μ - - μ μ, μ μ ) μ μ, μ,, -, μ - μ μ μ,, μ μ, ) μ, ) μ - μ, ) μ -, ) μ μ μ - (20) μ μ μ (15) μ μ ) μ μ (20) μ μ, μ : ) - μ ) μ μ μ μ -, μ 639 -,. 2. μ μ μ. 3. μ μ - μ, μ - μ (15) μ μ -. μ μ μ,, ,, μ, μ μ μ μ μ μ μ, - μ, μ. 645 μ μ μ - μ μ μ, -, μ, μ -, μ - μ. μ , 624, , 630., 634.» μ 1. (, ) μ , (, ) μ , , 4, 5 6, 689, , 691, 693, 697, , , 724, 727, , : « , - μ, μ - μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μμ. 4. μ μμ,, μ μ μ μμ μ μ μ -. μ μ - μ μ - -.

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ. μ μ μ. 6. μ μ - μ - μ μ. 689 μ μ μ, μ - μ μ - μ - μ. 2. μ μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ (48) μ, μ μ μ, μ (48) μ μ, μ μ, μ μ (30) μ - μ - μ μ. μ, μ, - μ,, μ, μ μ (30) μ. 2. μ 1 μ, μ μ - μ. 697 μ μ μ, μ μ μ, - μ μ μ - μ., μ,, μ μ μ,, μ μ -, μ -, μ, μ, μ μ μ, μ, μ μ μ, - μ μ μ μ - μ μ μ. 2. μ μ μ , μ μ. 1,, μ, - μ μ, , 711, 713, 714, 715, 720, μ μ (60) μ - μ -

24 818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ , μ μ - μ μ -., - μ. -, μ - μ μ μ (10) μ., μ μ μ μ μ μ μ μμ.» 3. (, ) μ : «691 1., μ, μ -, -, -, μ μ - μ μ. 2. μ -, μ. - μ μ μ - (30) μ.,,. μ μ - μ μ μ μ - μ -, μ μ , μ.» 1. ( -, ) μ ( -, ) μ , , 748 1, 3 4, 749, 750, 751, 754, , , , 786, , 797, 798, 799, 800 1, 2, 4 5, , , : « μ μ μ - 739,, μ μ, μ, - μ μ μ μ μ μμ μμ μ,, - μ. μ μ 1 μ - μ μ. μ - μ - μ μ. 4. μ μ μ μ μ μ -, μ - μ. μ μ μ μ

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 819 μ μ -, μ. μ μ μ μ - μ, - μ μ μ μ μ : ) , ) μ μ -, μ -,, ) μ μ - μ -, μ μ μ μ - μ μ μ, μ μ μ - μ. 2. μ μ μ. 3. μ μ μ μ μ μ μ - μ - μ, μ μ μ μ, μ μ,, μ, - μ, - μ, μ - μ, μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ μ. 798 μ , μ, μ. μ, μ. 799 μ μ μ -, μ μ, - μ. μ -, μ , o μ, μ μ. - μ μ μ. -,, - μ, -. μ - μ, - μ. 4. μ

26 820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (6) μ (3)., μ -, μ, μ, μ μ - μ, μ μ μ μ - μ, μ μ. μ μ μ μ -, - μ μ -. μ - μ μ,, μ μ. μ μ μ μ,. μ, μ μ. - μ - μ μ μ, μ - μ μ. -, (60) - μ, μ μ,, μ μ μ μ. - μ,, -, μ.» μ (, ) μ 867, , 879, , , : «867 μ μ μ, μ μ μ μ μ - μ -, μ μ μ. μ μ μ, μ, μ μ -,, μ. - μ, μ μ μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, - μ 2. μ μ,, μ - μ -, -. μ μ μ μ, μ μ, μ μ, μ μ μ μ - μ - μ, -. μ (3) μ

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 821 μ μ μ μ μ μ (3) μ μ , μ (3) μ μ.» 1. (, ) μ 938, 960, 963, ( -, ) - μ , 909, , , 914, 917, 924, 933, 934, , , , , 950, 952, 953, 954 1, 2 4, 955, , 958, 959, 962, 965 1, 2, 3, 4 5, , , , 973, 975, 977, 978, , , , , , 995, 997, 998, 1000, 1001, 1009, , 1012, 1015, 1021, : « μ - μ μ μ μ. μ : ) - μ μ - μ, ), ) μ μ, ) μ, ) , ) μ, ) μ μ, ) μ. 909 μ : 1) μ, μ, 2) -, 3) μ - μ, 4) μ μ μ - - μ μ μ μ,, μ μ, - μ,, μ, μ μ,, -, μ μ μ μ, , μ 911, 912 μ μ μ. 914 μ, μ,, μ-, -,,, μ, μ μ. - μ μ - μ μ μ - - μ, μ μ μ μ μ, μ, μ,.

28 822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ. -,, μ - -, -, - -. μ μ μ - -, - μ μ,,, μ μ. - μ, μ μ μμ - - μ. μ - μ μ - μμ,, (8) - μ μ (60) μ (20) μ. 3. μ -, μ - -, μ μ, μ μ, μ ,. 5. μ - μ μ μ μ μ μ (60) μ μ μ : ) μ - μ μ - μ μ -, μ (45) μ μ. - μ, - μ (30) μ. ), μ (30) μ μ, μ - (30) μ μ μ - μ, (60) μ μ -,. 2. μ, μ μ : ) μ μ. ) - μ, μ , - - μ μ -. μ, μ, μ, μ,, μ 686.,, μ, - μ μ. μ -., μ,, (5) μ μ μ - μ. μ 12:00 μ μ μ. ) μ μ, μ μ -, μ 686., μ μ μ μ - μ μ μμ. μ μ -

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 823 μ, μ μ -, - μ μ μ, - μ μ, μ. μ,, μ - μ. μ μ (10) μ - μ. μ μ, ,,, μ ( ) -. μ, - μ μ. μ μ., μ μ μ - μ -,, - μ - ( ) - -., μ μ μ - μ, μ - μ μ μ μ μ μ -, μ μ μ, - μ μ -. μ μ μ μ μ μ μ - μ μ -, μ μ -, , - μ. - μ, μ,, - μ. -. μ,, - -, μ μ, μ μ μ ) μ μ, ) μ μ μ - μ, ) μ μ -, - - μ μ -, μ μ -, μ,. 4. μ μ μ μ , μ 956-1, μ μ μ μ μ. - μ μ μ μ - μ μ μ. 2., - 117

30 824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ, μ μ, ) μ μ - μ μ μ, ) μ -, μ μ, ) -, -, ) μ μ, (7) μ μ - μ - (8) μ μ, μ, μ - μ. -, μ μ, - μ μ μ-, μ 933, , μ,, μ μ. (20) μ μ μ μ. μ 12:00 μ μ μ μ - μ μ μ μμ - μ μ μ μ μ - μ μ μ,,,, μ. - μ, - μ μ -, - μ, μ (5) μ -. μ μ μμ, - μ μ, μ (8) μ μ, μ -,, - μμ -, 956-3, μμ μ, -. μ, μ μ - μ, μ μ - μ μ μ μ, -, μ, -, μ μ μ 927, μ μ, -, μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ. μ μ μ, μμ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ. μ -,, -. μ μ - μ , - - μ μ μ. μ. - -, μ μ μ - μ -, μ. μ μ. - μ μ μ -

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 825 μ - μ, - μ, μ. 2. μ μ - -, μ μ. μ μ -, μ μ -, μ μ. μ - μ μ μ, μ - μ. 3., μ, μ -,, μ μ , - μ μ - μ μ μ μ 10 2 μ, μ - μ μ 4 5 μ, μ. - μ μ, -,. 5 - μ, μ, μ μ μ μ - μ, - μ. 4. μ μ, μ μ, μ μ., μ - μ., - μ - μ. 5. μ μ - -, μ μ. - μ μ μ,, μ μ, - μ. 6., , μ μ μ - μ, - μ - μ -, μ μ μ μ 1 31, μ μ μ μ μ, μ, -, μ. - μ μ - μ. -,, μ μ. μ -, μ. μ, - μ, μ μ., μ μ, (1) μ μ - μ, (30%) μ -. μ - μ, - - μ μ μ. 2. μ μ μ. - μ. 3. μ μ μ μ μ - μ μ, μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. 4. μ, - μ μ μ, μ μ - μ., μ - μ μ μ. 5. μ μ μ μ, μ - μ μ (2) μ μ

32 826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ. μ μ μ μ (5) μ μ, -, -, μ,, μ μ, μ μ, - μ,. μ μ. μ - μ μ- μ μ. μ μ - μ., - μ, - μ μ -,, - μ μ -. μ μ μ μ - μ. - μ μ - μ μ - μ,., μ- μ, μ μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ -. μ -, μ, μ, μ,, μ - μ, μ μ, μ μ μ μ - μ, μ 933, 686., - μ μ μ - - μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ. - μ, - : ( ) μ -, μ, ( ) -. (5) μ μ μ μ μ - μ, μ - μ. μ μ μ (2) μ μ - μ (3) μ μ. μ (3) μ μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ - μ. 2., - - -, μ μ. 3.,, μ - 2, - μ. -, - μ -. - μ (3) μ. μ -. - μ (3) μ μ μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ -

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 827 μ 933, 686., -, - μ μ -, μ -. μ μ μ - μ., -, - 3. μ μ -, - 4,, 933, μ - μ μ, - μ 686., -. μ , μ μ μ (30) μ μ 1. μ (60) μ μ μ (1) μ - μ. - μ μ μ μμ,, - (8) μ. 975 μ., μ μ, : 1),, - (12) μ μ μ. μ -, (80%), μ, μ - μ. 2) μ,, - (6) μ μ μ. 3), μ, - μ, μ, - μ μ μ, - μ μ μ - μ μ. μ, - μ μ μμ - -. μ μ μ μ μ μ μμ, - μ -, μ - (67%), μ μ. 4) μ, μ μ μ μ. 5) μ μ -, μ ) -, /1996 (2) μ - μ , μ. 3, - μ μ. 1 2, 975 μ - μ 976 μ μ -, μ μ. 1 2, μ,, -, μ, , , μ μ μ - μμ μ. 2, , μ - μ, 976

34 828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (65%), 975 (25%) μ μ (10%) μ - μ μμ -. μ (65%) (25%), - μ,. - μ μ μ μ, (90%) (10%) μ, μ - μμ μ μ, μ (70%) - μ, μ, μ μ - μμ μ. μ μ μ μ, μ -,., -. - μ,. 2., - μ μ, μ -, (12) μ μ μ μ μ, μ 933.., μ - μ, μ. μ μ.. μ (60) μ -, μ μ - (120) μ, , μ μ - - μ, μ - μ μ μ. - μ - - μ (8) μ,, - μ μ - μ -. μ, -, μ μ, μ μ- μ μ - 1. μ 959. μ μ , μ - μ - μ, - μ μ. μ -, μ μ, μ,,, μ μ, μ μ. - μ,, μ - μ, μ,,,, μ. - μ, - μ μ, μ, μ (5) μ.. μ - μ μ,. 2., -

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 829 ( μ - ) μ μ (5) μ. - μ,, μμ, μμ μ, -. - μ μ - μ μ (3) μ, μ, - μ μ, μμ - μ μ, μ - μ μ. 3. μ, μ, -, -., -, μ,,. 4. μ, μ (10) μ, - μ,, -, μ - μ, -, -. μ, - μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, - -,,, μ - μ, μ μ -, μ,, μ μ μ 927, μ μ, -, μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μ. μ μ μ,. 5., o μ. 6. μ - 4 μ - μ μ μ μ -, - (7) μ μ - μ. μ μ μ. μ μ μ μ - - μ μ μ μ μ μ - -, μ. μ - μ μ μ μ - μ μ - μ (1) μ μ. μ μ μ (2) μ μ μ μ μ - μ. 2. μ 1 - μ, ), μ- μ 995 -, 1 995, μ - μ μ (5) μ -, ), μ, - μ μ 995 -, , μ - μ (5) μ, ), μ 995, -,, μ μ μ. μ, μ, μ μ μ, μ. 5.

36 830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , μ. -, μ μ μ, - μ. μ μ , 2 5 μ μ μ 1-31, μ μ μ,. - - μ μ μ μ 1 31 μ,. 4. -, μ -,. 5. μ μ-, , μ μ -, μ μ, μ μμ μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ -, μ - μ. 6., 933, , μ - μ μ μ -. μ (10) μ μ μ μ μ. μ - μ, μ μ μ. 1000,, μ, (15) - μ μ μ - μ, 933, 686., μ μ (6) μ μ μ, - μ μ μ, μ, μ - μ. - 12:00 μ μ - μ : ) - μ, - ) μ. μ - μ μ μ μ. μ μ μ μ. 1001, μ,, μ -, μ μ, μ μ :. μ μ - μ μ. μ μ, μ μ 994, μ μ.. μ -, μ, - μ,., μ - ` μ μ - (4) μ μ μ, μ μ μ, μ (2) μ -. - μ μ -, μ μ μ μ, μ μ μ (3) μ μ -. μ μ, μ -

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 831, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. 4. -, μ - μ μ, -,, - μ, μ μ,, μ μ μ,. μ μ, μ 954 4, - μ μ μ, μ - μ, -,, -. - μ μ, μ - μ μ, μ -. - μ - μ μ, μ, μ - μ μ μ μ μ μ. 2. μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ ,, 995,., - μ 954 4, , 965, 966, 967, 969 1, 995 4, 1002, , 2 4, 1004, μ - μ μ. μ μ - μ - μ, 686., μ, μ μ, μ μ.. - μ, -. μ μ μ -., -, - μ, μ μ - μ `. μ, (3) μ -., μ μ 1047, - μ μ.» 3. (, ) μ : « μ - μ, μ μ (...) - μ μ. - μ μ μ - μ μ (40) μ. 2. μ (30) μ - (40) μ -

38 832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ , μ - μ μ (30) μ, μ 686. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ - μ., μ μ - μ μ μ - (30) μ μ μ μ -. - μ μ. 4. μ μ, μ μ 973 μ - μ μ μ - (20) μ μ.» μ μ μ μ μ - μ μ. 3. μ - - μ μ, ( ) μ μ, μ μ 4. 4., μ, μ , μ μ , μ μ μ μ μ, - μ (6) μ μ μ, -, μμ μ - μ (60) μ μ -, μ μ /1938 μ μ μ μ μ μ,, μ, μ - μ μ, -, μ /2013 ( 185). μ, / μ μ - μ, -, μ -, μ μ , 955 2, 965 5, , 995 4, μ μ - μ, μ μ - μ, -, μ - μ , μ μ μ μ, μ μ μ. - μ, - μ μ μ μ, μ - μ, μ μ - μ - μ μ, μ μ, -, - μ μ μ μ, - μ, μ μ μ μ, μ - μ - μ. - μ, - μ μ - μ, μ μ, μ μ - 12 μ, μ -

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 833,. μ μ - μ μ μ - μ μ μ /1982 ( 43), - ` μ μ, - μ, , μ - μ μ μ - μ μ : μ.., μ μ -,., - μ μ (14) μ μ μ μ μ, μ - μ μ. μ, - μ μ μ μ.. μ -, μ , μ μ, μ μ μ - μ, μ μ μ μ - μ μ -, μ μ μ, μ μ μ μ μ.. μ μ - μ, μ 933, 686., - μ μ μ - - μ μ μ. 16. μ μ, - μ μ μ μ ( μ ). - μ, μ,, μ - μ, -, - μ μ / 1993 ( 207) : «, - μ.» 2 μ μ ( μ 2014/59/, L 173) «, 1 μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - : ) μ μ ( ), ) μ μ μ EE, μ μ μ -, μ - μ, μ μ 6 17 μ ( ) μ. 575/2013 ( L 176), ) μ μ μμ, μ μ μ μμ μ μμ μ, ) μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μμ μ, μ μ μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μ μ μμ - μ, ) μ μ -, μ μ - μ. 2. μ - μ μ - μ μ,, μ -, μ - μ, μ μ, -,, μ μ, μ - μ μ μ μ,, μμ μ μ (...) μ ( ) μ. 575/2013 μ μ μ -, /2007 ( 195) μ /65/ (EE L 173).

40 834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2 μ ( /59/ ) 1. μ, μ : 1) : μ μ,, μ μ - μ μ μ 43, 2) : μ /2014 ( 107), ( μ /36/ ) 3) : μ ( ) μ. 575/2013, 4) : μ - μ, μ,, -, μ - μ μ, 5) «μ»: μ μ μ ( ) μ. 575/2013, μ μ μ μ μ ( ) - μ. 1024/2013 (EE L 287) μ. - μ - μ μ μ /2014, 6) «μ»: μ,, - μ μ μ μ /59/, 7) «μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 8) : - 1 3, 9) «μ»: - μ μ - μ, 10) «μ μ»: μ - μ - μ, - μ μ μ μ, 11) : μ μ μ, μ, μ μ μ, μ - μ, 12) «μ»: μ μ - μ - μ, 13) «μ»: μ - μ μ μ, μ -,, μ μ μ μ μ 42, 14) «μ»: μ μ μ, μ, (close out), μ μ μ - μ (set off or netting), μ, - μ μ μ μ, μ, μ,, 15) «μ»:, μ /2014 ( μ /36/ ), 16) «μ»: - μ μ μ μ μ, 17) «μ»: μ - μ μ /2009 ( 27), 18) «μ»: μ μ μ μ μ - μ ( - /2011/3), 19) : μ, 1 1, 20) «μ μ μ»: ( ), μ - μ μ,,, μ μ, - μ μ - μ μ, μ μ μ, 21) «μ»: μ - μ, 2 59, - - μ μ - μ /59/, 22) «μ»: μ μ - μ μ - μ μ μ, 23) : μ μ, 1-1, μ μ 32 33, μ μ μ -, 24) «μ»: μ

41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 835 μ, μ μ ( ) μ. 575/2013, 25) «μ»: μ μ - μ,, μ - μ, -, μ μ, μ μ, μ μ 38, 26) «μ»: μ μ μ -, μ μ μ, μ-, μ μ μ - μ μ μ -, 27) «μ μ»: , 28) «μ»: μ μ, -, μ, -, μ - μ μ, 29) : 63 72, 30) : μ μ -, μ 2 31, 31) «μ»: ) μ μ - μ, ) μ - μ μ - μ - μ -, 32) : μ, μ - μ, μ μ μ μ μ μ - μ, μ μ, 33) : μ /9/ (EE L 084) μ μ /1997 ( 228), 34) «μ»: μ - μ μ μ /2009 ( 27), 35) «μ»: μ - μ μ 1, μ 1 μ 2 μ - 1 1, - μ, μ 2 44, 36) : μ μ ( ) μ. 575/ /2014 ( /36/ ), 37) «μ μ»: μ, μ μ - μ, 38) : μ , 39) «μ μ» «...»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 40) «μ»: - - μ - ) 1 63, 41) «μ»: - μ μ - μ, μ μ μ μ, 42) : μ μ ( ) μ. 575/2013, 43) «μ»: μ μ - μ - μ μ -, 44) :, μ μ ( ) - μ. 575/2013, 45) «μ»: μ -, 46) «μ»:, -, μ EE, - μ μ, 47) «μ»: μ, μ - μ, μ μμ, μ μ μ μμ, μ μμ, μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μμ μ EE μ μ μ μ μμ μ - μ μ μ μ μ μμ μ, μ -, 48) «μμ μ»: μ /2012 ( 250), ( /65/ ), 49) «μ -»: μ μ 107, μ - μ, μ μ μ - μμ, -

42 836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), μ , 50) : μ /49/, 51) «μ μ»:, μ 1 2 μ ( ) μ. 648/2012 (EE L 201), 52) «μ μ - 1»: μ 1 4, μ ( ) μ. 575/2013, 53) «μ»:, -, - μ - μ - μ μ μ, μ -,, - μ μ,, -,, 54) «μ μμ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 55) «μ μ μ μμ -»: μ μ μ μμ μ μ ( ) μ. 575/2013, 56) «μ μ»: μ μ μ, 57) «μ 2»: μ - μ μ 63 μ ( ) μ. 575/2013, 58) «μ μ»: μ 2 40, 59) «μ»: μ,, 60) «μ»: - μ μ 35 μ , 61) «μ»: μ 1 37, 62) «μ»: μ μ μ μ μ 6 9 6, - μ μ μ μ 25 26, μ μ μ- μ μ 27, μ μ μ /2014, -, μ μ μ μ 59, 63) «μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 64) «μ»: μ μ - μ EE, μ μ μμ μ EE μ μ μ μ μμ μ - EE, 65) «μ»: μ -, μ μ μμ μ μ μ μ μμ μ, 66) «μ μ μ μ μμ μ - μ»: - μ μ ( ) μ. 575/2013, 67) «μ μ μ μ μμ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 68) «μ μ μμ - μ - μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 69) «μ μ μμ - μ»: μ μ - μμ, μ μ ( ) μ. 575/2013, 70) «μ μ μ - μ -»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 71) «μ μ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 72) «μμ μ»: - μ μ- μ 88, 73) «μ»: μ, 74) : μ 5-2 μ ( ) μ. 648/2012, 75) «μ»: μ μ ( ) - μ. 575/2013, /2014 ( /36/ ), 76) «μ, μ μ»: - μ 1-2 μ 2003/361/ (EE L 124), 77) «μ 1»: μ 1 52 μ ( ) μ. 575/2013, 78) : 1 32, 79) «μ μ»: μ μ /2007.,, μ /65/., 80) «μ μ»: μ μ μ μ - μ /2014 ( /36/ ), 81) : /1997, 82) «....»: -

43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) /2009, 83) «(...)»: /2009, 84) «(...)»: /2009, 85) : , 86) «μ μ μ - μ μ»: μ μ μ μ μ /2004, ( μ /47/ ), 87) «μ μ μ (netting arrangement)»: μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ (close-out netting),, - ( ), - μ, μ -, μ - μ -, μ μ μ - «μ μ», /2004 ( μ i /47/ ) «μ μ» (netting) /2000 ( 2 98/26/ ), 88) «μ μ μ (set-off arrangement)»: μ - μ - μ μ μ μ μ μ, 89) : μ μ μ μ μ, μ, μ μ - μ μ μ, 90) : μ μ μ /2014 μ μ /2007, 91) : μ μ - μ μ, μ- μ 1 46, 92) «μ»: μ μ - μ μ - μ, μ μ μ μ μ μ, 93) «μ μ»: μ - μ ( ). 2533/1997,.... (. 3746/2009), 94) «μ»: μ. 3746/2009, μ - μ - μ, μ μ /49/, 95) «μ»: μ μ μ μ - μ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ, 96) «μ»: μ -, μ μ μ, μ μ 5, 97) «μ μ»: μ μ, μ μ μ μ 7, 98) : - μ μ μ 18, 99) «μ»: μ, μ μ 20 21, 100) «μ»: μ 1 μ 2, , 101) : μ - μ μ -, μ μ μ, 102) «μ μ»: μ - μ μ - μ, μ μ μ, μ μμ, μ μ μ μμ -, μ μμ, μ μ μ, μ μ μμ - μ, μ μ μ μ μμ μ - μ μ μ μ μ μμ μ, μ, 103) «μ»: μ - μ μ , 104) «μ»: μ, - μ /2014 ( /36/ ), 105) «μ»: μ μ (....), ( ) μ μ μ 95, 106) «μ μ»: μ μ μ - μ

44 838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 107) : μ, μ, μ - μ μ μ μ, - μ μ -, 108) «μ»: μ - μ μ ( ) μ. 575/2013, 109) «μ»: μ - μ - μ -, 110) «μ» : μ - μ μ μ, μ μ μ μ, - μ μ - μ, 111) «μ μμ»: - μ μ ( ) μ. 575/2013, 112) «μ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 113) «μ μ»: ) μ μ μ : ) μ, μ, μ μ, ) μ μ μ -, ) - -, μ, ) μ μ μ μ μ : ) μ, μ - μ μ μ μ - μ μ μ, ) μ μ μ μ μ μ μ -, ) - - μ μ, μ, ) μ μ (futures) μ μ (forwards) μ - μ μ ( μ - μ μ ), μ, μ - μ μ, μ μ -,, - μ μ μ, ) μ (swaps), μ - μ : ) μ μ - μ :, μ μ - μ μ, - μ μ, μ μ, -, μ μ - μ μ, μ, μ - μ, ) μ, -, ) μ μ - μ μ μ - μ μ, ) μ μ μ μ μ, ) μ μ- μ. 3 ( /59/ ) 1., μ μ μ -, μ μ.,, 1 1 -, μ - μ,. 2. μ - μ, μ μ, μ / μ, μ μ. μ μ, μ μ. - μ μ μ μ μ μ μ. 4. μ μ - μ - μ μ - μ - μ μ - μ - μ μ - μ. 5. μ /59/ μ μ - - μ , μ - 1, μ, -, μ μ,, μ μ μ, - μ, μ - μ - μ., μ μμ μ μμ - (...).

45 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ ( /59/ ) 1. μ - : ) μ - μ μ, μ -,,, μ μ, - μ μ μ μ μ, -, μμ μ μ - μ μ μ μ μ ( ) μ. 575/2013, /2007, ) - - μ μ, μ, μ μ, : ) μ μ μ, , ) μ - μ μ μ - μ, - μ μ 2 5, 5 7, , ) μ μ - μ μ - 4-5, 1 19, , μ μ μ μ μ, ) μ μ μ μ μ. 2. μ,, -, μ - 1,, μ μ μ μ -, μ,, - μ μ μ, μ μ. 4. μ μ - μ, -, μ μ - μ. 5. μ μ -... μ - 1, 6, , μ -,, μ - : ) μ μ μ μ - μ μ 10 μ ( ) μ. 575/2013 μ , ) μ μ μ μ - μ μ μ - 6: ) μ μ μ μ 10 μ ( ) μ. 575/2013 μ, ) μ μ - μ μ., μ μ μ μ μ μ - 10 μ ( ) μ. 575/2013,. - μ μ - μ μ μ /2014 μ μ. 8. μ μ μ μ 4 6 μ ( ) μ. 1024/2013 μ μ μ μ, μ μ μ 5 9 μ μ , - μ - μ μ μ μ - μ - : ) ) 20%, μ μ μ μ μ, μ / μ. 5 μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ μ μ μ /2014, - μ μ,

46 840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ μ μ μ μ -. μ μ μ / μ μ - μ - μ μ μ, μ - μ, μ -. μ μ μ μ μ μ μ μ μ : ), μ μ μ μ -,, - μ -. ) 4, μ μ μ μ μ μ μ, - μ μ μ 27. μ μ μ μ. ) μ μ-, μ μ, μ μ - μ μ μ μ - (stress) μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ μ. 5. μ μ μ μ μ μ - μ. 6. μ μ - 1 μ μ. 7. μ μ μ - μ μ μ μ. 6 μ ( /59/ ) 1. μ - μ, μ μ , μ μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ μ,, 5, : ) μ μ μ - μ μ μ μ μ, μ μ μ μ, ) μ - μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ - μ μ μ μ, μ μ μ μ μ, μ - μ,. 4. μ μ, μ, μ - μ - μ - μ. 5. μ μ μ μ, μ μ - μ -, μ μ, - μ, μ, μ, μ, - μ μ. μ, μ - μ, - μ. 6. μ - μ μ - μ, μ μ μ. 7. μ μ - μ μ - μ μ μ - μ -, μ μ - μ μ -, μ μ, - μ, μ - μ μ - μ μ μ μ. μ -

47 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 841 μ μ, μ μ μ μ μ, μ μ - μ μ,, μ - μ μ μ - μ /2014, μ μ,, μ : ) μ, μ μ -, ) μ -, ) μ, ) μ -, - μ μ μ -, ) μ. 9. μ μ μ μ - μ μ. 7 μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ μ. μ μ - μ μ, - μ μ μ μ μ. 2. μ μ 8, μ μ μ μ μ, μ μ μ, - μ - μ μ : ) μ μ μ /2014, ) μ - μ μ μ μ -, ) μ, ) μ. 4. μ μ - μ - μ μ,, μ - μ μ μ μ - μ, μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ - : ) μ, ) 1 1, ), ), μ μ. 4261/ 2014, μ μ. 5. μ μ, - μ μ, - 5,,, μ μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ - μ, - μ 4 5., μ- μ μ - μ μ μ μ μ μ, - μ - μ μ μ μ - μ. 7. μ μ μ μ μ, μ μ 1,, μ -. 8 μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ, μ - μ μ /2014 μ μ μ, μ, μ μ μ μ 6 - μ μ - μ μ μ - μ, - μ. 2. μ μ - - μ : ) - μ μ ) μ μ μ μ - μ μ, ) μ μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ μ μ 3 7. μ μ -

48 842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)... μ - μ 31 μ ( ) μ. 1093/ μ, μ μ μ, μ : ) μ- μ ) μ μ - μ μ 5 9 6, μ -, μ μ - μ - μ - μ. 4. μ μ μ μ μ : ) μ μ μ ) μ,, μ 5 9 6, μ μ. 5. μ - 4 μ μ μ μ, μ μ , μ μ, μ- μ 3 4, - μ μ μ. 7. μ μ, μ μ - 3 4,... μ μ 3 19 μ ( ) - μ. 1093/2010 (EE L 331) μ, - μ μ μ, 8 6. μ - μ μ 2, - μ μ... μ μ, μ - 3 μ - 4,, μ... μ μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ - μ μ.... μ μ μ - μ μ, μ - μ μ -,. μ μ... μ - μ -. 9 μ ( /59/ ) , μ μ μ - μ μ - μ -., μ μ μ μ μ μ 6 8, μ, - μ μ μ μ μ. 2. μ μ μ , μ μ : ) μ μ μ- μ μ μ, μ μ -, ) μ, - μ μ μ. 4. μ - μ μ. 10 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ μ μ-, - μ μ μ 27, μ μ μ -, μ μ μ - μ - μ, μ- μ μ μ μ μ μ μ μ μ : ) μ μ

49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 843 μ μ μ μ -, μ, -, μ μ μ, - μ ) - μ. 4. μ μ μ μ μ , μ μ μ - μ : ) μ μ μ ( ) μ. 575/2013, ). 4261/2014, ) μ - μ μ μ μ, μ, μ μ μ μ μ - : ) μ μ -, μ - μ, - μ, μ μ μ μ μ μ, μ, ) μ μ μ, μ μ -, μ -, μ, μ - μ μ - μ. 6., μ μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, μ μ - μ μ. 7. μ μ μ - μ μ μ μ -. μ μ μ - μ. μ - : ) μ μ. ) μ μ μ μ, μ μ - μ, μ μ μμ μ μ μ. ) μ μ μ μ μ - μ μ. ) μ μ μ μ μ -, μ μ - μ μ μ μ μ - μ. ) μ - μ μ μ - μ μ μ - μ. 8. μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ 27 μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ μ, - μ μ. 11 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ - μ - μ μ 10. μ μ - μ μ- μ μ μ μ μ μ. 2. μ μ - μ μ μ μ. 3. μ, μ μ 4 5, μ μ μ μ 14 μ μ μ μ μ. 4. μ - μ μ μ μ - μ - 14, (4) μ - μ μ - μ., μ, μ μ - μ μ, μ μ μ - μ. μ μ μ. μ μ μ

50 844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ... μ μ - μ, μ μ 31 μ ( ) μ. 1093/ μ μ (4) μ, μ μ μ μ μ 3. - μ μ - μ - μ μ. μ - - μ. 6., μ μ, - μ μ μ μ μ... μ μ - 19 μ (EE) μ. 1093/2010, - μ μ... μ μ μ, μ μ μ -. μ μ μ - μ.... μ - μ. μ μ... μ - μ μ. 12 μ ( /59/ ) 1. μ, - μ, μ μ μ. μ μ μ - μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ, - μ μ, μ μ- μ - μ μ. 13 μ μ μ ( /59/ ) μ μ μ - μ -, -, μ μ. 14 μ μ ( /59/ ) μ μ μ - μ μ 10 μ : ) μ - μ μ μ - μ μ μ μ. ) μ μ - μ - μ μ μ μ. ) μ, - μ μ μ, μ μ ), - μ μ μ μ μ -, μ, μ, - μ μ μ-. μ μ, - -, -. ) μ - μ - μ. ) μ μ μ, - μ μ μ μ. ) μ μ μμ,, μ. 4261/ μ μ /2014. μ - μ -, μ μ μ μ. ) μ μ μμ,, μ μ μ μ ( ) μ. 575/ /2014, μ μ - μ μ - - μ, μ μ μ μ. ) μ - μ μ μ -.

51 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ ( /59/ ) μ μ, μ, μ μ μ μ. - μ, μ, μ - μ μ μ 14. μ μ, μ-, μ μ μ - μ μ. 16 μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ, μ- μ μ, - μ, : ) μ, ) μ,, ) μ μ μ μ - μ, - ).. μ μ μ μ 15 μ μ μ, μ μ μ μ μ. 2. (5) μ μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ - - μ μ μ μ μ μ, - μ μ : ) μ, ) μ μ μ μ-, ).... μ μ μ μ μ μ μ. 4. μ μ - μ μ μ μ- μ μ μ -, μ μ μ... μ μ μ μ 31 μ ( ) - μ. 1093/ μ - μ - μ 2, - μ - μ, μ μ μ μ μ. 6. μ μ μ μ - : ) μ, ) μ,, ) μ μ μ μ- μ, - ).... μ μ μ μ μ μ μ. 7. μ μ μ μ μ 2, - μ μ 5 7 μ μ, μ - μ μ μ μ - μ μ - μ μ - μ μ 8. μ- μ, μ - μ μ μ μ. 17 ( /59/ ) μ μ μ μ μ - μ μ μ 10, - μ μ μ μ μ -. μ μ μ μ ( ) μ. 575/ ( /59/ ) 1., μ μ - μ - μ μ,, μ

52 846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ - μ μ μ / , μ μ μ. 2., -, μ μ, μ μ μ μ - μ μ ) - μ, μ, μ (idiosyncratic), μ μ μ - μ - μ. ) : ) μ μ μ, μ -, ), ) - μ μ -,. 4. μ μ μ -,, μ , μ μ μ. 6. -, μ - μ μ μ μ μ, μ μ μ., μ μ μ μ,. 7. 4, μ - μ μ μ, μ μ μ μ -, μ : ), ) μ μ - μ - μ, ) μ μ - μ μ μ μ μ, μ, μ - μ, ) μ μ -, ) μ, μ μ 2 23, ) μ μ μ μ 25 μ - μ μ μ 23, ) μ μ μ μ -, μ μ μ, ) μ μ μ μ μ 19 μ, ) μ μ - μ : ) μ μ μ, μ -, ), ) - μ μ -,. ) μ μ μ μ μ - μμ -, ) μ, ) - μ, - μ - μ, ) μ, μ μ - μ μ -, μ - μ μ, ) μ μ μ μ -, ) - μ μ, μ μ 1 45, μ -,, ) μ- μ - μ μ 1 45, - μ,,

53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 847 ) μ - - μ, ), - μ μ. 8. μ : ) μ -, 1 1 μ μ - μ μ μ - μ, ) μ μ -, 1 1 -, - μ -, ) μ - μ μ μ μ μ. 19 μ μ ( /59/ ) 1. μ : ) μ ), μ μ μ -, - μ, μ - μ μ, μ, μ μ - μ. 2. μ μ μ - μ μ, μ μ 1, μ, μ ( /59/ ) 1. μ μ, μ - μ - μ μ - μ, μ. μ μ - μ, - μ μ μ μ -. - μ μ - : ) μ, ) μ μ -, ) 1 1, ) 63 72, μ μ. 2. μ μ μ μ : ) μ μ μ μ, - μ -, 1 1, μ μ, μ μ μ, 3 18, ) μ μ - μ μ, μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ -, μ, μ μ μ - μ μ μ, - μ μ, ) μ μ μ -, μ μ μ, -, ) μ, μ μ μ μ μ μ μ - μ μ, - μ, -, ) μ μ μ, ) μ μ μ μ, μ μ μ , - μ μ μ μ μ - μ μ - μ. μ μ,, μ μ μ - μ. : ) μ μ μ, μ, ), ) - μ μ -,. 4. μ -

54 848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ 24 μ - μ. μ μ μ - μ μ μ μ - μ. 21 μ ( /59/ ) 1. μ μ μ μ 19. μ -, μ μ, μ μ, μ μ μ μ - μ, μ - μ μ : )..., ), ) μ - μ μ μ, μ -, ) μ /2014, ) - μ - μ 1 1. μ - μ μ, - - μ μ - μ μ /2014, - μ - μ μ.... μ - μ... - μ. - μ -, μ - - μ. 2. μ, μ, 1, μ - μ μ - μ μ, μ μ μ μ - μ μ - μ, μ - μ. - μ μ, μ μ - 94, μμ μ - μ - μ μ μ μμ μ - μ, μ μ / μ, -, -, μ μ μ, μ μ - μ μ, μ μ μ μ, μ. 4. μ μ- μ μ -. μ - (4) μ μ μ, μ -, - 1. μ μ μ... μ -, μ μ 31 μ ( ) - μ. 1093/ (4) μ, - μ, μ - μ., μ μ - μ μ - - μ (4) μ, μ μ μ. μ μ μ, - μ μ μ - μ μ. - μ μ μ - μ μ , μ μ μ 5 6, μ μ μ. 9. μ μ 5 6, μ,... μ μ μ, μ - μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ μ μ μ μ - μ. μ

55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 849 μ μ 4, - - μ... μ μ -, μ 5 6,, - μ... μ- μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ.... μ - μ μ - μ.... (1) μ, μ - μ,. μ μ... μ μ μ μ μ 4 7, μ - μ 9 - μ μ μ μ μ - μ, - μ μ, μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - μ. 2. μ μ - μ μ μ. 23 μ ( /59/ ) 1., μ μ μ - μ - μ μ - μ, μ, μ μ μ - : ) μ μ μ, μ, ) -, ) μ μ,. μ, : ) -, ) μ μ μ, μ μ μ - μ μ μ -, μ μ - μ, μ μ - μ μ, - μ - μ. μ... μ , μ μ μ μ μ. 3. μ - μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ, μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ, μ - : ) μ μ μ, μ, ) -, ) μ μ,. μ : ) μ μ, ) μ μ μ, - μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ, - μ, μ μ - μ μ, - μ - μ μ, μ μ μ. μ μ -... μ -. μ - μ 85.

56 850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. - μ, μ μ μ μ μ. 3. μ - μ μ μ - 21 μ - μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1., - μ, μ μ 23,, μ μ μ, - μ, - - μ, μ - μ μ μ μ μ μ μ, μ μ , 1, - μ μ - μ μ - 3, μ μ (4) μ μ μ - μ μ 1, μ μ - μ μ - μ -., μ μ μ, μ μ μ μ μ. 4. μ μ μ μ 3 - μ μ, μ, μ μμ μ μ, μ μ - - μ μ, (1) μ - μμ. μ μ, μ μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ, - μ μ μ, μ μ. 5. μ μ 4,, μ μ μ,, μ, μ μ - μ μ, μ, μ - - μ. 6. 4, - μ μ : ) μ - μ μ μ,, μ -, μ μ μ μ, ) μ μ μ - μ μ, ) μ, ) μ μ μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ μ μ - μ, ) μ μ μ μ μ, μ μμ, μ μ - μ μ -, μ μ μ, ) μ μ μ μ μ μμ - μ μ μ μ μμ μ, ) μ μ -, 1 1 μ 45, ) μ μ -, 1 1 μ μ 45, μ μ μ - μ, μ 1 μ 2, μ - μ μ μ μ - - μ, ) μ μ

57 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 851 μ μμ, μ - μμ μ - μμ μ -, μ - μ - μ μ μ μ μ μ μ μ μ. 26 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ μ μ - - μ μ μ μ, μ -, 24 μ - - μ μ μ μ - μ 4 25 μ μ μ μ. 2. μ, - μ μ..., μ μ μ ( ) μ. 1093/2010, μ, -,, - μ - μ μ μ. -, μ μ μ : ) μ - μ μ μ - μ, ) μ - μ, ) μ μ,, μ, μ. 3. (4) μ μ μ -, μ μ - - μ μ μ μ. 4. μ μ μ μ,..., - - μ μ μ μ, μ -. μ -, μ μ μ - - μ μ μ μ, -, - μ μ - μ,, - μ μ, μ - μ - μ μ μ -, μ μ μ μ - μ. 5., μ - (4) μ μ - μ μ 3, μ μ μ, - μ - μ μ. μ... μ -, μ μ 31 μ ( ) μ. 1093/ , μ μ μ μ μ μ 4 25 μ. - μ - μ μ. 7., μ μ μ μ μ μ μ - - μ μ μ μ - μ μ 6 μ - μ μ. 9. μ μ, 6 25, μ μ 6 7 μ..., μ - μ, 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010. μ μ μ 5 -, μ μ, - μ μ μ 6 μ μ 7,, - μ... μ - μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ. - μ μ μ

58 852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ (1) μ, μ - μ,. μ μ... μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ,, μ -, μ μ μ, μ μ ( ) μ. 575/2013,. 4261/2014, 9 13, 15-17, 19, /2007, II 2014/65/ 3 7, , μ ( ) μ. 600/2014 (EE L 173), μ μ /2014 μ μ : ) μ μ μ μ μ μ μ, μ- μ 2 5, - μ, - μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ,, ) μ μ μ μ μ - μμ, μ μ μμ, μ, ) μ μ μ μ, μ μμ, μ - μ μ, μ μ, ) μ - μ μ -, μ μ / /2007, ) μ μ μ μ μ μ μ,, ) μ μ, ) μ μ μ, ), μ, μ - - : ) ) μ μ μ μ - μ μ 36. μ μ - μ μ, μ - μ μ μ - μ, μ -, -, μ 1,5 μ, - μ. 2. μ μ 1 μ - μ. μ - μ μ - μ μ μ, 2-39 μ μ μ μ 1 μ. 28 μ μ ( /59/ ) μ μ - μ μ - μ, μ, - μ μ μ μ 27 -, μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ. 29 ( /59/ ) 1. μ - - μ -, μ μ 28, μ - μ. μ - μ,, - ) μ μ ) -

59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 853 μ μ - μ, μ., μ - μ, -, μ μ μ - μ μ -. μ μ μ -, μ μ., μ - μ. 2. μ - μ μ. μ - μ μ- μ μ, μ μ - μ - μ. μ μ μ μ μ μ, μ, μ μ μ, μ μ μ μ μ. 4. μ μ, -, - μ μ. 5. μ μ, μ - μ - μ, μ - μ μ. -, μ - μ μ μ - μ μ μ. 6. μ μ μ μ μ, μ μ. 7. (1) -. μ -, μ, μ μ μ. 8. μ, μ - μ μ μ μ μ. 9. μ μ. - μ μ. 10. μ μ -, μ μ - μ μ /2014, μ - μ. 30 μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ 27 μ /2014,, - μ, μ... μ μ μ. 2., μ μ μ 27 - μ /2014,, μ, μ- μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μ 27 μ, /2014,, μ μ μ - μ μ μ, -... μ μ., μ μ μ 27 μ μ μ /2014, μ, μ μ - μ - μ. μ - - μ μ., μ - μ μ - 27 μ /2014,. - μ - μ. μ μ, - μ μ μ μ μ - μ 27 - μ μ, - μ μ μ μ μ μ 27 -

60 854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ, μ μ - μ. μ- μ μ - μ μ μ -. H μ μ μ μ - 1. μ- μ - μ. μ μ μ... μ, μ μ - 31 μ ( ) μ. 1093/2010. (5) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ - 1 3, - μ μ 4, μ μ- μ... μ μ μ μ μ ) μ 4, 10, μ μ A μ, 1 27 μ μ... μ μ μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/ μ μ μ -, μ μ 4, μ μ μ - μ μ - μ. μ μ - μ. 6,, 1 3 μ μ - 4, - μ μ μ... μ μ 3 19 μ (EE) μ. 1093/2010, μ - μ μ... μ μ 3 19 μ, μ μ μ μ -, μ μ μ μ μ- μ μ 1 3, 4., 31 ( /59/ ) 1. μ μ, μ - μ. 2. : ) μ -, ) μ μ μ, μ μ, μ, μ, μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ, )., - μ μ μ μ -,. 3. μ, μ. - μ. 32 ( /59/ ) 1. - μ μ μ - : ) μ, μ, μ - μ -, ) μ μ, - μ μ μ ( μ μ μ μ ) - ( μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ μ 9 59) - μ - μ. ) μ μ

61 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,, μ μ - μ. 2. μ μ μ μ μ 27 μ μ - μ - μ - : ) μ μ - - μ -, - μ -, μ, μ μ μ μ, ) μ -, μ -, μ, -,, ) μ μ - μ, μ, - -, ) μ μ μ -, μ μ μ - μ, μ μ μ μ - μ : ) μ μ, ), ) μ μ μ - μ μ, -, μ. 4. μ, 3, μ μ μ - μ μ μ. μ -, μ - μ μ μ - μ. μ ) μ - - μ -, μ (SSM), - μ μ,... μ. 33 μ μ μμ ( /59/ ) 1. μ - μ μ - 1 1, 1 32 μ μ μ μ. 2. μ , μ, - μ μ - - μ. 3. μ μ μ - μμ μ μμ μ μ μ μμ, μ, μ - μ μ - μ μ - μμ μ μ - μ - 1 1, , : ) μ -, , ), μ, -, μ - μ μ, ) μ - μ. 2, μ - μ, μ 1 1 μ, μ μ, -

62 856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ μ, μ μ μ μ μ. 34 ( /59/ ) 1. μ μ μ μ μ μ - μ μ- μ : ) μ μ μ, ) μ - μ μ μ, μ μ - -, - μ, ) μ μ, μ, μ,,, ) μ μ - -, ) μ μ μ, μ μ μ μ -, ) μ, μ -, ) μ μ μ, 1 1, μ μ 73 75, ) μ ) μ μ μ μ. 2. μ μ μ, μ 31, - μ μ - μ μ μ, μ μ - - μ, μ. 3. μ μ -, μ μ,, μμ μ. 4. μ -, μ μ, μ - μ μ, /2002 ( 162) μ - μ μ. 5. μ μ,,, μ μ μ. 6. μ μ μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ. 2. : ), -, ) μ μ, - μ, ) μ μ μ μ 31 μ μ μ. -,, μ μ μ μ, μ -, μ μ μ. μ μ μ, μ μ - μ μ μ μ, μ μ μ 38-44, ), - μ μ μ μ - μ μ -, μ μ,. 3. μ, μ - μ μ μ. 4.. μ,, - μ. 5. μ μ, - μ μ, μ - μ μ -.

63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ ( /59/ ) 1. μ μ μ, -, μ - μ, μ μ -, μ, μ μ - μ, μ , μ. 2. μ μ 1, μ μ - μ -, 1 1, μ μ μ μ μ, μ : ) μ μ μ - μ μ, ), μ μ μ - μ, 1 1, ) μ μ μ, μ μ μ μ μ μμ (dilution), μ μ μ - μ, ) μ, μ μ μ μ μ μ -, ) μ μ μ μ, μ μ μ -, μ, μ μ, - μ μ μ, - μ, μ, ) μ μ, - μ μ μ, μ, μ μ μ μ - μ 38, ), - μ μ, 1 1 μ μ μ - μ μ - μ. 5. μ,, μ, μ, μ - μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ - μ -, 1 1 μ μ μ,, - μ., μ μ, μ - μ : ) μ μ 96 μ μ μ μ 5 37, ) μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ μ -, μ μ, 1 1: ) μ μ μ μ μ μ -, 1 1, ) μ, ) μ - μ μ μ, 1 1, μ -. 7., μ μ μ μ μ - 4, 6 μ - μ μ -, μ -, μ μ, μ μ - μ μ μ -, μ -

64 858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 1 1 μ -, μ μ , μμ μ 6 8 μ 2, - μ, μ μ - 3, μ, μ 1, 6 8, μ μ μ μ μ. μ, μ μ, μ μ 74 μ,. - μ μ μ μ. 10. μ - : ) μ μ, μ μ, 1 1, ) μ μ μ - - μ, μ μ μ - μ -, 1 1 μ μ μ -, 1 1, μ : ) - μ μ, ) μ μ - μ μ -, μ,,, - μ, μ - μ μ - μ μ μ - 9, μ -, μ μ μ - μ -, μ -, 1 1, μ μ - μ. 13. μ μ - μ μ, - μ μ - μ,, μ μ μ ( /59/ ) 1. μ : ) μ, ) μ μ, ) μ, ). 2. 3, - μ μ μ μ μ μ μ μ. 3. μ μ - μ μ μ μ μ. 4. μ μ μ - 1, μ μ μ -, μ, μ μ, μ, μ - μ μ -. μ -, μ μ μ - μ - μ μ 65, μ - - μ μ, μ μ - μ μ - μ, μ, - μ, μ -, - μ - μ μ - μ. -, μ - μ, μ μ -, μ μ μ - μ

65 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ μ - μ μ μ μ μ μ - μ μ -, μ, μ μ - μ μ μ 59 - μ μ μ μ 1 - μ - μ - μ / μ μ - μ - μ, μ μ - μ, μ. 10. μ μ μ μ μ, μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ - μ - μ : ) μ μ, ) μ μ, μ, -, μ μ μ μ μ , μ - μ μ - μ,, μ -,. 3401/ /2006, - μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ - μ, -. μ - μ μ μ μ μ - 1, μ μ μ μ μ - μ μ μ 1 μ μ, μ μ μ μ μ 36, μ μ -, μ μ μ μ - : ) μ -, μ μ, ) μ, μ μ - μ. 5. μ μ - μ -, μ μ μ μ μ μ μ, μ, - μ μ, μ, μ - μ μ, - μ μ μ. 7. μ μ μ μ μ -. μ, μ μ μ /2014, μ /2014, /2007, μ μ μ μ - μμ μ /2014 μ / 2007, μ μ μ -, μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ -, - :

66 860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ - μ μ, ) - - : ) μ μ μ -. - μ, ) μ 58, / μμ - μ μ, ) μ μ - μ,, μ, μ - μ /2014, ) μ μ μ -, μ μ - μ - μ, ) μ μ μ - : ) μ μ, -, μ, ) μ - μ μ, - ) μ -, μ, μ, μ - μ 58, /2014 μμ. 10. μ μ μ - - μ μ μ. 4261/ /2007, - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μμ μ - μ, μ, μ -, μ μ μ - μ, μ μμ μ. : ) μ μ μ μ - μ μ, ) - μ μμ μ μ, μ, μ -, μ μ μ, μ -, 24 μ μ μ , μ - μ μ, μ -, μ, μ μμ, - μ μ. 14. μ μ - μ μ, μ ( μ ) μ μ μ μ μ, /1933 ( 401) μ μ μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ /2011 ( 93) μ - μ. μ - - μ 6 8 μ, - (30) μ -. - μ μ / μ : ( /59/ ) 1. 3, μ μ μ -, 1 1, μ μ μ. μ μ, μ, μ, 1 :

67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 861 ) -, μ μ μ -,,, μ, ) μ μ μ - μ μ, ) μ, ) μ μ, ) μ,, μ μ -., μ μ. - μ, - 1 1,, μ - μ 1 17 μ ( ) μ. 596/2014 (EE L 173), μ μ μ μ. 3. μ - μ μμ μ - - 2, μμ μ - μ -, : ) μ, μ - μ - μ μ - ) μμ μ μ μ - μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ : ) μ μ -, ) μ, μ, μ, μ. 110, μ - μ μ μ μ - μ,, μ -, μ 3401/ / μ μ μ μ : ) μ μ -, μ μ, μ μ μ -, ) μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ μ, 1 1. μ μ μ μ. 3. μ μ, - μ μ μ μ μ μ - μ μ - μ , μ μ - μ : ) μ -, μ μ μ μ μ, ) μ, μ μ μ μ - μ μ μ, - μ : ) μ - μ, μ μ - μ μ μ μ - μ, μ, - μ, ) μ μ - μ μ, μ, μ μ μ, 6, ) μ μ -, μ μ. 6. μ μ μ - - μ μ μ μ :

68 862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ μ μ, - 1, ) μ μ -, μ, μ, μ - μ - 1. μ μ μ μ μ μ - μ -,, μ μ -,, , 8. μ - - μ, μ μ. 4261/ /65/, μ , μ - μ μ μ - μ - μ μ μ μμ - μ μ - μ μ, μ, μ, μ μ - μ μ , μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ μμ,, μ μ μ, μ μ μ μ μ - μ, - μ μ μ -, μ - μ μ μ μ. 41 μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ : ) μ μ - μ, ), μ μ μ, μ μ μ, ) μ - μ μ -, ) μ μ, ) μ μ μ, μ μ. 4261/ /2007, - μ, - μ μ μ μ - μ μ 63, ) μ μ -, μ μ - μ ( ) 575/2013,. 4261/ /2007, μ, ) μ μ, μ - μ., μ -, μ μ μ - μμ μ. 4261/ /2007 μ μ., μ μ -, -, μ μ μμ μ. 2. μ - μ μ - μ, μ μ μ μ μ - - μ, -, 1 1, - μ μ, 5,, μ - μ μ μ 2 40 : ) μ μ μ - ) μ μ ) μ μ - μ ) - 5, μ, - 6 ) μ μ. 4. μ μ, μ μ - μ μ

69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 863, - - μ -. μ μ -, μ μ μ- μ μ μ -,, - 3, μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ, : ) μ - μ,, 3 ) - μ μ μ, μ - μ μ. 8. μ - μ 3 μ - μ , μ - μ μ μ μ. 9. μ μ μ - μ - μ -, 8 - μ - μ μ μ. 42 μ ( /59/ ) 1. H μ μ μ -, μ, - μ μ μ μ μ μ. 110, μ - μ μ μ μ - μ μ μ, μ - : ) μ μ μ μ μ, -, ) μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ. 4. -, : ), ), μ μ μ, μ, ) μ μ μ, ). 5. μ 1 μ, μ : ) μ μ μ - - -, ) μ μ - μ - μ μ μ ) μ μ μ μ μ -, μ μ -, μ μ 36 μ μ E μ. μ μ μ , μ - μ μ μ. - μ μ μ μ μ, μ, μ, - μ μ. 9. μ μ - μ μ - - μ,

70 864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ, μ. 10. μ μ - : ) μ μ 1 ) μ, - μ 1 μ -. μ μ - μ. 11. μ μ μ - - μ μ -, , μ - μ, μ, - μ, μ, μ μμ, μ μ - μ μ μ μ, μ - μ - μ, μ μ - μ μ μ. 43 ( /59/ ) 1., μ μ , μ μ. 2. μ μ - μ μ 31 34, : ) μ μ, - 1 1, - μ : ) μ μμ μ ( - μ ), ) μ μ. 4261/ /2007 ) μ μ ) μ μ μ μ : ) μ μ, μ -, ) μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ - 52, μ - μ μ μ μ - μ, 1 1, - μ μ - 2., μ μ μ, , μ μ - μ -, 1 1, μ - μ μ μ. 44 μ ( /59/ ) 1. μ μ μ, 1-1, μ μ μ - μ -, - - μ : ) μ, ) μ, μ μ μ μμ μ μ μ μ - μ μ, μ, μ μ μμ μ, ) - μ -, μ μ μ - μ - μ μ (.....), /2012, μ

-.Στο τέλος να δοθεί προσοχή στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4336/2015.-

-.Στο τέλος να δοθεί προσοχή στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4336/2015.- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΒΙΒΛΙΟ 1 Ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1-207 ΒΙΒΛΙΟ 2 Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 208-494 ΒΙΒΛΙΟ 3 Ο ΈΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ 495-590 ΒΙΒΛΙΟ 4 Ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 591-681Δ ΒΙΒΛΙΟ 5 Ο

Διαβάστε περισσότερα

2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2919 2920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2921 2922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 15 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4307 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β και στ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β και στ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3459 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1028 (ΦΕΚ 294/Β/27-02-2015)

ΠΟΛ 1028 (ΦΕΚ 294/Β/27-02-2015) ΠΟΛ 1028 (ΦΕΚ 294/Β/27-02-2015) Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β 32/ 14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 5 20 Ιανουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4359 Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 6 Νοεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4341 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η. ΘΕΜΑ: Μετάθεση του χρόνου έναρξης της ισχύος διατάξεων του Ν. 4055/2012 βάσει του άρθρ. 1 Ν. 4077/2012 (ΦΕΚ 168 Α) Αριθμ. πρωτ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η. ΘΕΜΑ: Μετάθεση του χρόνου έναρξης της ισχύος διατάξεων του Ν. 4055/2012 βάσει του άρθρ. 1 Ν. 4077/2012 (ΦΕΚ 168 Α) Αριθμ. πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. πρωτ. 137 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 15 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4367 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.08.03 17:42:36 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013, 14/2014, και 12/2015 εγκύκλιοι του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013, 14/2014, και 12/2015 εγκύκλιοι του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.. Αθήνα 14/1/2016 Αριθμ. Πρωτ. Ε57 /4 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59 8 Απριλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3757 Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Οργανι σμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη ήλωση Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ.

Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη ήλωση Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν: Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 15 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4307 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ.

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Η διάταξη ορίζει: «ΑΡΘΡΟ 1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. α. Η μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση από τις Φορολογικές Αρχές περί μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση από τις Φορολογικές Αρχές περί μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών» ΑΔΑ: 4Α8Ψ4691ΩΓ-Ρ95 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 30 Ιανουαρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3738 Κύρωση των Πράξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρο μικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004).

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, 20.12.2013 Ν. 163(Ι)/2013 163(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3756 Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγο ρά, φορολογικά θέματα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καταργούνται οι διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας των άρθρων: 17 Α, 208, 211, 229, 231, 244, 245 παρ. 2, 251, 269, 270, 311, 472, 568 παρ. 2 εδ. γ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης που είναι μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 250 20 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4263 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 2018. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1249 Έτος: 1982 ΦΕΚ: Α 43 19820405 Τέθηκε σε ισχύ: 05.04.1982 Ημ.Υπογραφής: 03.04.1982 Τίτλος Διαρρυθμίσεις στην άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 9 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3870 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 9 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3870 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4214 Kύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις.

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/27 9 2005) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ρθρο 1 Σύσταση Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4335 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. «Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4335 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. «Άρθρο πρώτο --------------------- Ο κατωτέρω νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 87 23.7.2015 --------------------- ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4335 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α' 80). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4212/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡ ΟΥ: 1. ΓΕΝΙΚA ΣΤΟΙΧEIΑ 1.1 Στοιχεία Ασφαλισμένου Επωνυμία Υπερ ού Διακριτικός Τίτλος Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Κ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Νόμιμος Εκπρόσωπος Τηλέφωνο επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245 22 Νοεμβρίου 2011 NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4029 Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυ λακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 19 11 2007 Αρ.Πρωτ.1039 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.πρωτ.409/2007 εγκύκλιο Ταμείου Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4172/2013

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4172/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4172/2013 Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό ο Νόμος 4172/2013 είναι ο ισχύων από 01/01/2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και έχει αλλάξει άρδην τη λογική που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 ν. 2386/1996".

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 ν. 2386/1996. -- 593 -- * Κ.Β.Σ. * Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Απριλίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1042733/312/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ.: 1121 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με τιμή. Ο Πρόεδρος. Γεώργιος Ρούσκας. Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με τιμή. Ο Πρόεδρος. Γεώργιος Ρούσκας. Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 523 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ- ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E 7013 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 121 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4402 Κύρωση της Συμφωνίας για την Επιτροπή Συντονισμού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, 2, 3 εδ. α και 4 έως 7 και του άρθρου 41α παρ. 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, 2, 3 εδ. α και 4 έως 7 και του άρθρου 41α παρ. 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982, όπως ισχύουν. ΠΟΛ.1173/10.7.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη µεταβίβαση ακινήτων και καθορισµός της διαδικασίας υποβολής αυτής ΠΟΛ 1173/2013 (ΦΕΚ Β' 1793/25-07-2013)

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρατηρήσεις επί του Ν.4335/2015 συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος

1. Παρατηρήσεις επί του Ν.4335/2015 συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος 1. Παρατηρήσεις επί του Ν.4335/2015 συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος Ι) Στο Αρθρο ένα/άρθρο έκτο (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, άρθρα 739 έως 866) ο Ν.4335/2015 τροποποίησε πολλά από τα άρθρα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 4 Σεπτεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3796 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Εξωτερικών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Κηφισιά, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κηφισιά, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος «ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» που εδρεύει στην Κηφισιά, Λ. Κηφισίας 321, Δηλώνει ότι: Εκθέτει σε πλειοδοτική Δημοπρασία εκποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήμερα την 18 η Ιουνίου 2003, ο κατά το νόμο 1876/90 Μεσολαβητής - Διαιτητής

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015».

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. .ΑθΚΝΑ n...~..~..:-'~..:n~q.~

ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. .ΑθΚΝΑ n...~..~..:-'~..:n~q.~ ι' EΛΛHNIΚU ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛYKOBPYΣHΣ-ΠEYΚUΣ ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ ASHrdΩN Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. Ι\Γ. 1J 1.1". α... ιη ιll.αθκνα n...~..~..:-'~..:n~q.~ πηρεσία ραφείο /νση.κ. ληροφορίες ηλέφωνα Δ/κου Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα