ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «Άρθρο πρώτο 1. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καταργείται η διάταξη του άρθρου 147 παράγραφος Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίστα νται οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 47, 58 παράγραφος 1, 79 παράγραφοι 1, 89, 91 παράγραφοι 1, 94 παράγραφοι 1 και 2, 115, 117 παράγραφοι 1, 118, 119 παράγραφοι 1 και 4, 126 παράγραφοι 1, 128 παράγραφοι 1, 143 παράγραφοι 1, 147 παράγραφοι 2, 148, 190 παράγραφος 2, 192, 200, 204, 205 και 207 παράγραφος 2 ως εξής: «Άρθρο 16 Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ: 1) οι διαφορές από μίσθωση πράγματος ή άλλου προ σοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδι κείων, 2) οι διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργα σίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα στους εργαζομένους ή τους διαδόχους τους ή εκείνους στους οποίους ο νόμος δίνει δικαιώματα από την παροχή της εργασίας των πρώτων και στους εργοδότες ή τους διαδόχους τους, 3) οι δι αφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα σε εκείνους που εργάζονται από κοινού στον ίδιο εργοδότη, 4) οι διαφορές ανάμεσα στους επαγ γελματίες ή τους βιοτέχνες, είτε μεταξύ τους είτε με τους πελάτες τους, από την παροχή εργασίας ή ειδών που κατασκεύασαν αυτοί, 5) οι διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας ή από διατάξεις που εξομοιώνονται με διατάξεις συλλογικής σύμβασης, είτε ανάμεσα σε αυτούς, που δεσμεύονται από αυτές, είτε ανάμεσα σε αυτούς και τρίτους, 6) οι διαφορές ανάμεσα σε οργανι σμούς κοινωνικής ασφάλισης και στους ασφαλισμένους σε αυτούς ή τους διαδόχους τους ή εκείνους που κατά το νόμο έχουν δικαιώματα από τη σχέση ασφάλισης, 7) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημι ώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 15 αρ. 11, συμβολαιογράφων, άμισθων δικαστικών επιμελητών, γιατρών, οδοντογια τρών, διπλωματούχων μαιών, κτηνιάτρων, μηχανικών και χημικών διπλωματούχων ανώτατων και ανώτερων σχολών, μεσιτών που έχουν διοριστεί νόμιμα, ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών, όπως και αν χαρα κτηρίζεται η σχέση από την οποία προκύπτουν και ανε ξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 8) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις διαιτητών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών σε ιδιοκτησία κατά ορόφους ή διαχειριστών που διορίστηκαν από δικαστική αρχή, εκκαθαριστών εταιριών ή νομικών προσώπων ή κληρονομιών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 9) οι διαφορές που αφορούν το ποσοστό ή την πληρωμή του ασφαλίστρου, 10) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώ σεις και τα έξοδα των πραγματογνωμόνων, των διαιτη τών πραγματογνωμόνων και των εκτιμητών, με οποιο δήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, ή των καθολικών

2 796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 11) - μ μ μ, μ - - μ, μ, μ - μ, 12) μ. 17 μ μ μ - : 1), μ, - μ, - μ,, , 2) , μ - μ μ μ, 3) μ , μ - μ μ, μ - μ μ 4) μ μ. 47 μ μ μ μ μ - μ -. μ - μ μ - μμ μ. -, μ μ μ μ, μ μ μ. 89 μ μ - μ. - μ , - μ μ, μ μ. 2. : ), μ ) μ μ μ, μ -, μ : ) μ - μ, ), μ, μ, μ, -,, μ μ, ) μ, ) -, μμ -, μ : 1),, 2), 3) μ, μ, μ, μ μ -, μ μ - μ, μ,, μ μ, 4) μ,, μ 5)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 797 μ μ, μ -, , μ -,,,,,, μ-,, 118, μ, μ μ -, μ μ -. - μ. 4., - μ μ, μ, /2001 ( 125). - - μ μ μ. - μ μ,, μ, : ) -, ), μ μ -, ) μ -,, μ μ μ, ) μ, μ μ μ ,, μμ μ - μ 96, μ -, μ μ 1 31 μ 503, , , , 153, 215 2, 237-1, 238 1,598, 632 2, 633 2, 642, 715 5, 729-5, 847 1, 926 2, 934 1, 943 4, 955, , 971 1, 972 1, 973, 974, 979 2, 985 1, 986, 988 1, μ μ - μ, μ μ, μ μ, μ -. - μ μ μ μ μ ,,, μ 191, μ μ, , μ μ, μ μ, μ -, -. μ μ μ μ, 97, -,. 204 μ μ μ μ,, μ, μ (100) (200) μ μ,

4 798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), -. - μ μ μ μ - μμ. 205, μ -, μ μ -, - μ, μ (1.000) (2.500), μ μ, -,, : 1) μ, μ- μ μ 2) -. μ μ μ μ μμ ,, -,, μ 155». 3. (, 1 207) 1 14, : «14 ) μ μ μ μ μ μ -, μ - (20.000) ,, - μ μ μ μ μ μ - μ μ, - μ μ, - μ - μ μ -, μ μ -, - μ - μ μ μ μ μ μ.» 1. ( -, ) - μ 208, 211, 229, 231, 233 2, 3 4, 244, 245 2, 251, 269, 270, 311, 400 μ (, ) μ , 210, 212-2, 213,215 2, 223, 226 2, 228, 230 1, 232, 237, 238, 254, 260, 263, 268, , , 273, 274, 275, 276 1, 277, 286, 287-1, 293 1, 294, 297, 305, 317-3, 318 1, 340, 370, 393, 394-1, 398, 461, 466, 468 1, : « μ μ μ μ -., - μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ μ - μ - μ. μ, μ μ, -, μ μ μ,,. 2. μ μ μ - μ μ μ μ, - μ μ μ, μ - μ. μ , -

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 799 μ μ μ (30) - μ μ μ - μ μ μ (60) μ. μ μ, - μ. 223 μ, μ - μ. μ μ μ - μ - μ : 1) μ - μ 2) - μ μ μ μ μμ -, μ μ μ,, μ μ μ, μ. 237, μμ μ - μ - μ μ - μ μ. 228, μ - (30) μ, μ μ μ, - (60) μ μ μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ - μ - μ : ) μ μ μ - -, ) μ -, -, ) - μ. - μ - μ μ. 2. μ 1,, μ (100) (200), μ μ. μ μ. - μ - μ μ μ μ μμ (100) μ - μ μ μ. μ, μ μ. μ - (30) μ - μ μ μ μ. 2. μ μ, μ μ (15) μ - μ, μ -. μ μ μ μ - μ μ μ. μ μ. 3. μ μμ, μ μ - -. μ - - μ. μ μ, - μ - μ. 4. (15) μ μ μ μ μ μ, -, μ μ μ, - μ μ -. μ -. μ μ (30) μ μ μ μ., - μ μ μ,, -, μ -

6 800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ). -, μ, μ μμ. μμ μ - μ μ - μ μ - μ. μ μ μ μ. 6. μ - μ -, - - μ, μ - μ - μ μ -, μ (15) μ, μ - μ, μ μ μ -,., μ -,. μ - μ μμ μ - μ μ - μ. μ μ. μ, - μ μ -, μ -. - μ - μ. μ - μ μ - μ -, μ μ -. - μ μ (8) μ μ - μ μ. - μ μ μ μμ - -., - - μ -., - μ μ. μ. 9., -, μ μ μ μ - μ μ - μ μ μ ,, μ - -. μ μ -,. 11.,, μ μ, μ μ, - μ. μ μ μ, μ μ.,, - μ μ,, μ (60) μ. μ - μ, μ - (90) μ. - μ (30) μ - μ μ μ - μ. -, - μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ - μ μ μ - -, μ μ. μ μ μ μ - μ μ. μ μ μ, μ, - μ - μ μ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ, - μ, (30) μ. 3. μ, μ μ - μ, μ, μ μ μ. (60) μ - μ μ, μ. - μ μ μ μ μ, μ : ) μ, -, ), ), ) μ μ, ) - μ μ, ) - μ μ μ μ μ μ - μ μ. 3. μ, μ., μ μ -,, μ μ μ μ. 2. μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ -, μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ -, μ μ. 2. μ μ, : ) μ - μ, μ - μ - μ , ) μ μ μ, - μ μ μ - μ. 3. μ, μμ μ -, μ - 86, μ μ -, μ 76. μ -, μ μ - μ μ - μ μ - μ.

8 802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 277, μ - μ μ, : 1) μ μ, 2) - μ, μ μ, - μ, 3) μ - -, μ μ, μ. μ μ μ, 4) μ, μ - μ - μ. 286, -, μ : ) - μ μ μ μ -, μ μ, - μ μ μ μ, μ, μ μ, μ μ -, ) μ, ), - μ μ -, μ μ-, ),, -, μ - μ μ, μ μ μ μ - μ μ -. - μ μ μ,. μ μ μ - μ. μ μ, , μ-, -, μ μ. 294 μ μ μ., - μ μ μ μ μ μ - μ μ. 305 : 1), μ, μ, 2) μ μ, μ,, - μ μ - μ μ μ μ, - μ μ -, 3) μ μ, μ, -, 4) μ μ, 5) - 6) μ μ μ - -, μ μ, (8) μ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , μ μ - μμ μ μ μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ, μ μ, μ μ -. μ μ - μ μ μ μ μ, - μ μ, μ. 2. μ μ μ - μ μ μ μ-, μ-,, μ - μ (30.000), μ. 2. μ μ μ. 3. μ μ μ μ μ : ) μ, ) μ, ) -, ) - μ, - μ μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ 205. μ μ, μ, μ μ μ. 461 μ, μ μ μ μ, μ μ μ -, μ - μ μ μ (5.000), μ μ μ μ (5.000),, μ μ μ μ (5.000). μ - μ μ - μ μ μ μμ -., 216 1, μ μ, μ. -, μ. - μ , μ

10 804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ 955 2, μ -. μ μ, μ -. μ - μ.» 3. ( -, ) μ 214, 396, 421, 422, : « μ - μ. - - μ (3) μ. μ μ - μ μ μ μ μ- μ. - μ μμ μ μ μ -. μ - μ μ μ , - μ μ μ. μ μ - μ μ, - μ. 421 μ, μ - μ μ μ μ μ μ , μ μ μ -, (2) μ μ, -, μ μ, -,, μ, - μ μ, μ - μ. 2., μ,. 3. (5) (3) , 394, 398 2, 399, 400, 402, 405, 407, 408, , μ. 2.,, μ μ. 424, μ, μ -, μ.» ( -, ) μ 495, 498 2, 502 2, 512, 518-2, 524 1, 2 3, 527, 538, , 546 1, 548, 560, 562 4, , 565 1, 568-2, 569 2, 571, 574, 575, 580-3, : « μ μ, -, μ μμ - μ μμ μ, - μ. 2. μ μ 496, -. - μ μ - μ. 3. μ,, -

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 805 (200), (300) (400), μμ -. μ,. μ μ μ, - μ., μ -. μ, μ, μ μ μ. 3 5, 592 μ μ (30) μ, - μ μ - μ, (60) μ. μ μ μ μ, μ μ, μ, , μ -, μ μ μ - 227, , , , μ μ μ. 2. μ μ μ -. μ μ μ, : 1) -,, μ - μ, μ - μ μ - μ, μ μ μ, μ μ -, 2) μ - μ μ - μ, 3) μ μ, 4) - μ μ - μ, 5) μ 6) μ μ -. μ. 538, μ -, μ μ - μ, ) μ μ, - μ μ, -, μ μ, -, μ μ. -, μ -, μ μ μ, μ, μ - μ, μ, -, μ -, - μ μ. 1 -, μ. 2 - μ

12 806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ. μ μ μ, μ - - μ μ. 548 μ - 227, , , , -, - μ : 1), μ μ -, μ μ,, -. μ - μ μ - μ μ, μ μ, 2) μ, 3) μ -, 4) μ μ -. 5) μ μ μ -, 6) μ μ μ , μ 1, 4, 14, 16, μ μ μ -, μ (60) μ -. 3., μ - (2) μ μ,, μ. μ 592 μ. 1, μ. 2,,, μ, μ,, μμ -, μ μ μ, μ μ μ μ : ) μ, ) μ μ, ) μ μ, μ μ μμ, μ,. - μ. μ,.,,, - μμ μ - μ μ. - μ ,, μ, - μ μ, μ - μ μ,,. μ - μ, μ μ. -,, μ μ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 807 (300) (900). - μ μ (200). - μ μ μ μ - μ -, μ. μ μμ μ μ - μ - μ - - μ (30) μ μ -, μ μ -, μ μ. - μ μ (60) μ - μμ, 3. μ μ μ μ, - μ. μ μ -, μ. - μ. μ μ μ 1., μ μ, - μ, - μ μ μ. -. μ μ μ- μ μ. 1 -, μ μ. 2, μ. 4. μ μ- μ - μμ. 574,,.,,, μ - μ μ μ - μ, μ μ μ μ. μ , - 1 2, μ,. - μ, - μ 1, 2, 3, 6 17, , μ - μ μ μ -., μ, -,. μ μ μ μ - μ , ,. μ - μ μ μμ,, μ μ (60), -, (8) μ -.» ( ) - μ : « μ, -. - : ) μ

14 808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (30) μ, - μ μ - μ, (60) μ. ) μ, -, μ, μ - μμ, - μ - (10) μ, - μ μ. μ μ - -, (5) μ -. ) -. ) μ μ μ -, -. ) - μ. ) μ - μ μ, μ -, μ μ, μ μ - μ. ), μ μ, μμ -, - (8) μ -, μ μ μ μ μ ,, - μ μ μ.,, μ μ μ, μ μ μ -, μ μ μ μ, μ μ - (60) μ, μ. 5. μ - μ μ -. 6., μ μ. 7. μ, μ -, μ μ. μ μ -, , μ, μ,, - 3 : 1. μ : ), ) μ, ) μ, ) μ,, - μ /2008 μ : ), ) - μ, ) μ μ, ) - μ μ μ μ μ μ μ, -, ) -, ). 3. : ) μ, μ -, μ,, μ μ, - μ μ μ, ) μ μ μ μ, - μ μ, - μ μ, - - μ, ) μ - μ μ -, ) -,, μ.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ. 1 2 μ μ μ. 594 μ μ μ - μ μ, -,. 595 μ μ μ μ μ, μ. 1 2, - μ μ. - μ, - μ μ, μ, - - μ -, μ -, μ μ μ - μ : 1) μ, 2) μ,, μ μ - μ, μ, - μ, μ. 1, 2 3, μ -, μ μ 545-3,, (6) μ μ μ μ μ μ. μ μμ - μ , μ, ) μ ) 592 μ. 2,, μ -, μ, μ. μ, - μ. μ -, μ μ μ. 1,, μ μ - μ μ , μ μ μ. 3. μ - 1 2, μ μ -, μ μ -, : ) - μ μ ) μ 1 - μ μ μ μ,,,, μ, , μ -

16 810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),, μ, μ - μ - μ, μ, - μ μ μμ - μ μ, , -,, -.,,, μ, μ μ μ,, μ μ - 1. V μ. 2, μ -, - μ μ, - - μ μ 744, 747 4, , -, - μ μ μ μ -, - μ - μ, μ,, - μ, μ μ, μ μ -, μ - μ μ μ ', μ (100) (500) μ μ. μ μ μ μ μμ μ, μ μ - μ.,, (10) μ. 608 μ μ, μ μ : ) μ, - μ -, ), μ, ) μ, -. -, μ -,, μ - : ) μ μ μ,, μ, -, ), μ μ μ, - μ,. 3. μ -, μ μ, - μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ, - : ), -, ),, ),., μ,.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ -,,. 5. μ - - : ), -, ), -, ),. - μ,. 6. μ -, -, μ - μ,, -. μ -. V μ - μ μ, μ, -. μ μ μ, μ μ. 3, μ μ, μ μ. μ μ, -, μ - μ. 2. μ -, μ,,, - μ.,, μ μ. μ, - - μ. - μ, -. μ - μ. 613, μ μ,, μ,,, μ μ -, μ, μ, μ μ μ - : 1. μ μ μ μ μ μ -, μ. 3. : ) - μ μ μ μ μ μ μ, ) - μ μ μ - μ μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ μ - -, ) μ μ, μ μ - : ) μ μ - μ μ, ) μ - μ μ

18 812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ μ μ : ) μ, μ, μ-, μ μ, -,,, μ μ -, μ μ μ, μ μ μ μ, - μ μ μ μ -, ) μ, μ, μ,, μ μ, -, μ - μ - -, μ μ μ ) - μ, μ μ -, μ μ -, μ μ, μ, μ -, μ, μ - μ - μ μ - μ - - μ, μ μ - μ. 7. μ μ μ μ μ μ, μ μ, μ - μ μ, μμ, -, μ μ μ μ -,, - μ, - μ μ μ (30) μ μ. 616 μ - μ, μ μ μ μ -,, - μ. 2. μ μ μ μ, μ μ - μ. μ (3) μ μ, μ, μ μ μ μ - - μ μ μ - μ - μ, - μ μ μ. μ, μμ μ - μ, μ μ μ.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ. 3 μ - μ,, μ. 2. 1, μ μ - μ μ - μ μ. 1, μ - μ μ μ μ, μ, μ μ μ - μ, μ μ μ : 1) μ μ - μ μ μ, μ - - μ μ, 2) μ μ μ, - μ μ -, 3) μ - μ μ - μ μ - μ - μ, μ-. V μ, μ -, μ, μ - μ μ - μ. 2. μ, μ -,,, μ μ μ μ μ μ μ, μ - μ. 3. μ, μ -, μ μ - μ μ, μ - μ μ. 4. μ, μ -, μ μ μ μ μ. 5. μ, μ - μ μ μ, μ - μ μ - - μ μ -. V μ. 8 μ μ (20.000) μ μ μ. 2. -, , μ. 4. μ μ μ, - μ μ μ μ -,, μ μ μ -, μ μ -, μ μ μ μ μ -, - μ, μ - μ. 2. μ,, μ, - μ μ μ, μ μ 142.

20 814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 625 μ μ - μ - μ μ -. μ μ. μμ. 2. : ) , ) μ ) - μ - μ μ μ -,, μ - μ : ) - μ, ) - μ, ), μ μ : ) - μ μ - μ, ) μμ - μ μ - μ μ μ - μ μ μ, μ -. μ, μ μ - : ) μ μ μ, ) μ μ, μ,,, - μ μ - μ μ, μ μ ) μ μ, - μ,,, μ μ μ μ,, μ - μ, ) μ, ) - μ -, ) μ, ) μ - μ μ μ 636 ). 630 μ - μ μ (2) μ. μ - μ μ, μ. μ μμ, μ. μ μμ - μ. 631 μ. - μ μ μ - μ μ μ μ μ - 632, μ μ - μ μ μ μ, μ - μ. μ - μμ μ μ μ - (15) μ μ μ μ (30) μ μ - μ - μ μ μ. μ, μ, μ, , μ,

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 815. μ - μ μ μ μ μ, μ, ,, μ, - μ, μ, -, μ,. μ,, - μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ - μ -, μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ. 2. μ μ, μ μ -, μ μ - μ (15) μ μ μ. μ, μ - μ μ μ - μ μ - μ. 2. μ, μ - μ μ - μ -, μ, μ - μ. 636, μ , - μ μ -, μ μ , - μ μ, μ - μ, μ -, - μ μ (15) - μ. - μ μ μ, - μ, - μ, μμ. μ. 638 μ μ μ 14-1 μ μ μ μ. 2. μ, , , : ) μ μ μ μ, ) - μ -, ) μ μ μ μ μ -, μ, -,. - μ μ.

22 816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ -, μ μ : ) μ μ, ) μ μ, μ,, -, μ μ - - μ μ, μ μ ) μ μ, μ,, -, μ - μ μ μ,, μ μ, ) μ, ) μ - μ, ) μ -, ) μ μ μ - (20) μ μ μ (15) μ μ ) μ μ (20) μ μ, μ : ) - μ ) μ μ μ μ -, μ 639 -,. 2. μ μ μ. 3. μ μ - μ, μ - μ (15) μ μ -. μ μ μ,, ,, μ, μ μ μ μ μ μ μ, - μ, μ. 645 μ μ μ - μ μ μ, -, μ, μ -, μ - μ. μ , 624, , 630., 634.» μ 1. (, ) μ , (, ) μ , , 4, 5 6, 689, , 691, 693, 697, , , 724, 727, , : « , - μ, μ - μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μμ. 4. μ μμ,, μ μ μ μμ μ μ μ -. μ μ - μ μ - -.

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ. μ μ μ. 6. μ μ - μ - μ μ. 689 μ μ μ, μ - μ μ - μ - μ. 2. μ μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ (48) μ, μ μ μ, μ (48) μ μ, μ μ, μ μ (30) μ - μ - μ μ. μ, μ, - μ,, μ, μ μ (30) μ. 2. μ 1 μ, μ μ - μ. 697 μ μ μ, μ μ μ, - μ μ μ - μ., μ,, μ μ μ,, μ μ -, μ -, μ, μ, μ μ μ, μ, μ μ μ, - μ μ μ μ - μ μ μ. 2. μ μ μ , μ μ. 1,, μ, - μ μ, , 711, 713, 714, 715, 720, μ μ (60) μ - μ -

24 818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ , μ μ - μ μ -., - μ. -, μ - μ μ μ (10) μ., μ μ μ μ μ μ μ μμ.» 3. (, ) μ : «691 1., μ, μ -, -, -, μ μ - μ μ. 2. μ -, μ. - μ μ μ - (30) μ.,,. μ μ - μ μ μ μ - μ -, μ μ , μ.» 1. ( -, ) μ ( -, ) μ , , 748 1, 3 4, 749, 750, 751, 754, , , , 786, , 797, 798, 799, 800 1, 2, 4 5, , , : « μ μ μ - 739,, μ μ, μ, - μ μ μ μ μ μμ μμ μ,, - μ. μ μ 1 μ - μ μ. μ - μ - μ μ. 4. μ μ μ μ μ μ -, μ - μ. μ μ μ μ

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 819 μ μ -, μ. μ μ μ μ - μ, - μ μ μ μ μ : ) , ) μ μ -, μ -,, ) μ μ - μ -, μ μ μ μ - μ μ μ, μ μ μ - μ. 2. μ μ μ. 3. μ μ μ μ μ μ μ - μ - μ, μ μ μ μ, μ μ,, μ, - μ, - μ, μ - μ, μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ μ. 798 μ , μ, μ. μ, μ. 799 μ μ μ -, μ μ, - μ. μ -, μ , o μ, μ μ. - μ μ μ. -,, - μ, -. μ - μ, - μ. 4. μ

26 820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (6) μ (3)., μ -, μ, μ, μ μ - μ, μ μ μ μ - μ, μ μ. μ μ μ μ -, - μ μ -. μ - μ μ,, μ μ. μ μ μ μ,. μ, μ μ. - μ - μ μ μ, μ - μ μ. -, (60) - μ, μ μ,, μ μ μ μ. - μ,, -, μ.» μ (, ) μ 867, , 879, , , : «867 μ μ μ, μ μ μ μ μ - μ -, μ μ μ. μ μ μ, μ, μ μ -,, μ. - μ, μ μ μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, - μ 2. μ μ,, μ - μ -, -. μ μ μ μ, μ μ, μ μ, μ μ μ μ - μ - μ, -. μ (3) μ

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 821 μ μ μ μ μ μ (3) μ μ , μ (3) μ μ.» 1. (, ) μ 938, 960, 963, ( -, ) - μ , 909, , , 914, 917, 924, 933, 934, , , , , 950, 952, 953, 954 1, 2 4, 955, , 958, 959, 962, 965 1, 2, 3, 4 5, , , , 973, 975, 977, 978, , , , , , 995, 997, 998, 1000, 1001, 1009, , 1012, 1015, 1021, : « μ - μ μ μ μ. μ : ) - μ μ - μ, ), ) μ μ, ) μ, ) , ) μ, ) μ μ, ) μ. 909 μ : 1) μ, μ, 2) -, 3) μ - μ, 4) μ μ μ - - μ μ μ μ,, μ μ, - μ,, μ, μ μ,, -, μ μ μ μ, , μ 911, 912 μ μ μ. 914 μ, μ,, μ-, -,,, μ, μ μ. - μ μ - μ μ μ - - μ, μ μ μ μ μ, μ, μ,.

28 822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ. -,, μ - -, -, - -. μ μ μ - -, - μ μ,,, μ μ. - μ, μ μ μμ - - μ. μ - μ μ - μμ,, (8) - μ μ (60) μ (20) μ. 3. μ -, μ - -, μ μ, μ μ, μ ,. 5. μ - μ μ μ μ μ μ (60) μ μ μ : ) μ - μ μ - μ μ -, μ (45) μ μ. - μ, - μ (30) μ. ), μ (30) μ μ, μ - (30) μ μ μ - μ, (60) μ μ -,. 2. μ, μ μ : ) μ μ. ) - μ, μ , - - μ μ -. μ, μ, μ, μ,, μ 686.,, μ, - μ μ. μ -., μ,, (5) μ μ μ - μ. μ 12:00 μ μ μ. ) μ μ, μ μ -, μ 686., μ μ μ μ - μ μ μμ. μ μ -

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 823 μ, μ μ -, - μ μ μ, - μ μ, μ. μ,, μ - μ. μ μ (10) μ - μ. μ μ, ,,, μ ( ) -. μ, - μ μ. μ μ., μ μ μ - μ -,, - μ - ( ) - -., μ μ μ - μ, μ - μ μ μ μ μ μ -, μ μ μ, - μ μ -. μ μ μ μ μ μ μ - μ μ -, μ μ -, , - μ. - μ, μ,, - μ. -. μ,, - -, μ μ, μ μ μ ) μ μ, ) μ μ μ - μ, ) μ μ -, - - μ μ -, μ μ -, μ,. 4. μ μ μ μ , μ 956-1, μ μ μ μ μ. - μ μ μ μ - μ μ μ. 2., - 117

30 824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ, μ μ, ) μ μ - μ μ μ, ) μ -, μ μ, ) -, -, ) μ μ, (7) μ μ - μ - (8) μ μ, μ, μ - μ. -, μ μ, - μ μ μ-, μ 933, , μ,, μ μ. (20) μ μ μ μ. μ 12:00 μ μ μ μ - μ μ μ μμ - μ μ μ μ μ - μ μ μ,,,, μ. - μ, - μ μ -, - μ, μ (5) μ -. μ μ μμ, - μ μ, μ (8) μ μ, μ -,, - μμ -, 956-3, μμ μ, -. μ, μ μ - μ, μ μ - μ μ μ μ, -, μ, -, μ μ μ 927, μ μ, -, μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ. μ μ μ, μμ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ. μ -,, -. μ μ - μ , - - μ μ μ. μ. - -, μ μ μ - μ -, μ. μ μ. - μ μ μ -

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 825 μ - μ, - μ, μ. 2. μ μ - -, μ μ. μ μ -, μ μ -, μ μ. μ - μ μ μ, μ - μ. 3., μ, μ -,, μ μ , - μ μ - μ μ μ μ 10 2 μ, μ - μ μ 4 5 μ, μ. - μ μ, -,. 5 - μ, μ, μ μ μ μ - μ, - μ. 4. μ μ, μ μ, μ μ., μ - μ., - μ - μ. 5. μ μ - -, μ μ. - μ μ μ,, μ μ, - μ. 6., , μ μ μ - μ, - μ - μ -, μ μ μ μ 1 31, μ μ μ μ μ, μ, -, μ. - μ μ - μ. -,, μ μ. μ -, μ. μ, - μ, μ μ., μ μ, (1) μ μ - μ, (30%) μ -. μ - μ, - - μ μ μ. 2. μ μ μ. - μ. 3. μ μ μ μ μ - μ μ, μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. 4. μ, - μ μ μ, μ μ - μ., μ - μ μ μ. 5. μ μ μ μ, μ - μ μ (2) μ μ

32 826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ. μ μ μ μ (5) μ μ, -, -, μ,, μ μ, μ μ, - μ,. μ μ. μ - μ μ- μ μ. μ μ - μ., - μ, - μ μ -,, - μ μ -. μ μ μ μ - μ. - μ μ - μ μ - μ,., μ- μ, μ μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ -. μ -, μ, μ, μ,, μ - μ, μ μ, μ μ μ μ - μ, μ 933, 686., - μ μ μ - - μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ. - μ, - : ( ) μ -, μ, ( ) -. (5) μ μ μ μ μ - μ, μ - μ. μ μ μ (2) μ μ - μ (3) μ μ. μ (3) μ μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ - μ. 2., - - -, μ μ. 3.,, μ - 2, - μ. -, - μ -. - μ (3) μ. μ -. - μ (3) μ μ μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ -

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 827 μ 933, 686., -, - μ μ -, μ -. μ μ μ - μ., -, - 3. μ μ -, - 4,, 933, μ - μ μ, - μ 686., -. μ , μ μ μ (30) μ μ 1. μ (60) μ μ μ (1) μ - μ. - μ μ μ μμ,, - (8) μ. 975 μ., μ μ, : 1),, - (12) μ μ μ. μ -, (80%), μ, μ - μ. 2) μ,, - (6) μ μ μ. 3), μ, - μ, μ, - μ μ μ, - μ μ μ - μ μ. μ, - μ μ μμ - -. μ μ μ μ μ μ μμ, - μ -, μ - (67%), μ μ. 4) μ, μ μ μ μ. 5) μ μ -, μ ) -, /1996 (2) μ - μ , μ. 3, - μ μ. 1 2, 975 μ - μ 976 μ μ -, μ μ. 1 2, μ,, -, μ, , , μ μ μ - μμ μ. 2, , μ - μ, 976

34 828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (65%), 975 (25%) μ μ (10%) μ - μ μμ -. μ (65%) (25%), - μ,. - μ μ μ μ, (90%) (10%) μ, μ - μμ μ μ, μ (70%) - μ, μ, μ μ - μμ μ. μ μ μ μ, μ -,., -. - μ,. 2., - μ μ, μ -, (12) μ μ μ μ μ, μ 933.., μ - μ, μ. μ μ.. μ (60) μ -, μ μ - (120) μ, , μ μ - - μ, μ - μ μ μ. - μ - - μ (8) μ,, - μ μ - μ -. μ, -, μ μ, μ μ- μ μ - 1. μ 959. μ μ , μ - μ - μ, - μ μ. μ -, μ μ, μ,,, μ μ, μ μ. - μ,, μ - μ, μ,,,, μ. - μ, - μ μ, μ, μ (5) μ.. μ - μ μ,. 2., -

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 829 ( μ - ) μ μ (5) μ. - μ,, μμ, μμ μ, -. - μ μ - μ μ (3) μ, μ, - μ μ, μμ - μ μ, μ - μ μ. 3. μ, μ, -, -., -, μ,,. 4. μ, μ (10) μ, - μ,, -, μ - μ, -, -. μ, - μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, - -,,, μ - μ, μ μ -, μ,, μ μ μ 927, μ μ, -, μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μ. μ μ μ,. 5., o μ. 6. μ - 4 μ - μ μ μ μ -, - (7) μ μ - μ. μ μ μ. μ μ μ μ - - μ μ μ μ μ μ - -, μ. μ - μ μ μ μ - μ μ - μ (1) μ μ. μ μ μ (2) μ μ μ μ μ - μ. 2. μ 1 - μ, ), μ- μ 995 -, 1 995, μ - μ μ (5) μ -, ), μ, - μ μ 995 -, , μ - μ (5) μ, ), μ 995, -,, μ μ μ. μ, μ, μ μ μ, μ. 5.

36 830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , μ. -, μ μ μ, - μ. μ μ , 2 5 μ μ μ 1-31, μ μ μ,. - - μ μ μ μ 1 31 μ,. 4. -, μ -,. 5. μ μ-, , μ μ -, μ μ, μ μμ μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ -, μ - μ. 6., 933, , μ - μ μ μ -. μ (10) μ μ μ μ μ. μ - μ, μ μ μ. 1000,, μ, (15) - μ μ μ - μ, 933, 686., μ μ (6) μ μ μ, - μ μ μ, μ, μ - μ. - 12:00 μ μ - μ : ) - μ, - ) μ. μ - μ μ μ μ. μ μ μ μ. 1001, μ,, μ -, μ μ, μ μ :. μ μ - μ μ. μ μ, μ μ 994, μ μ.. μ -, μ, - μ,., μ - ` μ μ - (4) μ μ μ, μ μ μ, μ (2) μ -. - μ μ -, μ μ μ μ, μ μ μ (3) μ μ -. μ μ, μ -

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 831, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. 4. -, μ - μ μ, -,, - μ, μ μ,, μ μ μ,. μ μ, μ 954 4, - μ μ μ, μ - μ, -,, -. - μ μ, μ - μ μ, μ -. - μ - μ μ, μ, μ - μ μ μ μ μ μ. 2. μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ ,, 995,., - μ 954 4, , 965, 966, 967, 969 1, 995 4, 1002, , 2 4, 1004, μ - μ μ. μ μ - μ - μ, 686., μ, μ μ, μ μ.. - μ, -. μ μ μ -., -, - μ, μ μ - μ `. μ, (3) μ -., μ μ 1047, - μ μ.» 3. (, ) μ : « μ - μ, μ μ (...) - μ μ. - μ μ μ - μ μ (40) μ. 2. μ (30) μ - (40) μ -

38 832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ , μ - μ μ (30) μ, μ 686. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ - μ., μ μ - μ μ μ - (30) μ μ μ μ -. - μ μ. 4. μ μ, μ μ 973 μ - μ μ μ - (20) μ μ.» μ μ μ μ μ - μ μ. 3. μ - - μ μ, ( ) μ μ, μ μ 4. 4., μ, μ , μ μ , μ μ μ μ μ, - μ (6) μ μ μ, -, μμ μ - μ (60) μ μ -, μ μ /1938 μ μ μ μ μ μ,, μ, μ - μ μ, -, μ /2013 ( 185). μ, / μ μ - μ, -, μ -, μ μ , 955 2, 965 5, , 995 4, μ μ - μ, μ μ - μ, -, μ - μ , μ μ μ μ, μ μ μ. - μ, - μ μ μ μ, μ - μ, μ μ - μ - μ μ, μ μ, -, - μ μ μ μ, - μ, μ μ μ μ, μ - μ - μ. - μ, - μ μ - μ, μ μ, μ μ - 12 μ, μ -

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 833,. μ μ - μ μ μ - μ μ μ /1982 ( 43), - ` μ μ, - μ, , μ - μ μ μ - μ μ : μ.., μ μ -,., - μ μ (14) μ μ μ μ μ, μ - μ μ. μ, - μ μ μ μ.. μ -, μ , μ μ, μ μ μ - μ, μ μ μ μ - μ μ -, μ μ μ, μ μ μ μ μ.. μ μ - μ, μ 933, 686., - μ μ μ - - μ μ μ. 16. μ μ, - μ μ μ μ ( μ ). - μ, μ,, μ - μ, -, - μ μ / 1993 ( 207) : «, - μ.» 2 μ μ ( μ 2014/59/, L 173) «, 1 μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - : ) μ μ ( ), ) μ μ μ EE, μ μ μ -, μ - μ, μ μ 6 17 μ ( ) μ. 575/2013 ( L 176), ) μ μ μμ, μ μ μ μμ μ μμ μ, ) μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μμ μ, μ μ μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μ μ μμ - μ, ) μ μ -, μ μ - μ. 2. μ - μ μ - μ μ,, μ -, μ - μ, μ μ, -,, μ μ, μ - μ μ μ μ,, μμ μ μ (...) μ ( ) μ. 575/2013 μ μ μ -, /2007 ( 195) μ /65/ (EE L 173).

40 834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2 μ ( /59/ ) 1. μ, μ : 1) : μ μ,, μ μ - μ μ μ 43, 2) : μ /2014 ( 107), ( μ /36/ ) 3) : μ ( ) μ. 575/2013, 4) : μ - μ, μ,, -, μ - μ μ, 5) «μ»: μ μ μ ( ) μ. 575/2013, μ μ μ μ μ ( ) - μ. 1024/2013 (EE L 287) μ. - μ - μ μ μ /2014, 6) «μ»: μ,, - μ μ μ μ /59/, 7) «μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 8) : - 1 3, 9) «μ»: - μ μ - μ, 10) «μ μ»: μ - μ - μ, - μ μ μ μ, 11) : μ μ μ, μ, μ μ μ, μ - μ, 12) «μ»: μ μ - μ - μ, 13) «μ»: μ - μ μ μ, μ -,, μ μ μ μ μ 42, 14) «μ»: μ μ μ, μ, (close out), μ μ μ - μ (set off or netting), μ, - μ μ μ μ, μ, μ,, 15) «μ»:, μ /2014 ( μ /36/ ), 16) «μ»: - μ μ μ μ μ, 17) «μ»: μ - μ μ /2009 ( 27), 18) «μ»: μ μ μ μ μ - μ ( - /2011/3), 19) : μ, 1 1, 20) «μ μ μ»: ( ), μ - μ μ,,, μ μ, - μ μ - μ μ, μ μ μ, 21) «μ»: μ - μ, 2 59, - - μ μ - μ /59/, 22) «μ»: μ μ - μ μ - μ μ μ, 23) : μ μ, 1-1, μ μ 32 33, μ μ μ -, 24) «μ»: μ

41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 835 μ, μ μ ( ) μ. 575/2013, 25) «μ»: μ μ - μ,, μ - μ, -, μ μ, μ μ, μ μ 38, 26) «μ»: μ μ μ -, μ μ μ, μ-, μ μ μ - μ μ μ -, 27) «μ μ»: , 28) «μ»: μ μ, -, μ, -, μ - μ μ, 29) : 63 72, 30) : μ μ -, μ 2 31, 31) «μ»: ) μ μ - μ, ) μ - μ μ - μ - μ -, 32) : μ, μ - μ, μ μ μ μ μ μ - μ, μ μ, 33) : μ /9/ (EE L 084) μ μ /1997 ( 228), 34) «μ»: μ - μ μ μ /2009 ( 27), 35) «μ»: μ - μ μ 1, μ 1 μ 2 μ - 1 1, - μ, μ 2 44, 36) : μ μ ( ) μ. 575/ /2014 ( /36/ ), 37) «μ μ»: μ, μ μ - μ, 38) : μ , 39) «μ μ» «...»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 40) «μ»: - - μ - ) 1 63, 41) «μ»: - μ μ - μ, μ μ μ μ, 42) : μ μ ( ) μ. 575/2013, 43) «μ»: μ μ - μ - μ μ -, 44) :, μ μ ( ) - μ. 575/2013, 45) «μ»: μ -, 46) «μ»:, -, μ EE, - μ μ, 47) «μ»: μ, μ - μ, μ μμ, μ μ μ μμ, μ μμ, μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μμ μ EE μ μ μ μ μμ μ - μ μ μ μ μ μμ μ, μ -, 48) «μμ μ»: μ /2012 ( 250), ( /65/ ), 49) «μ -»: μ μ 107, μ - μ, μ μ μ - μμ, -

42 836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), μ , 50) : μ /49/, 51) «μ μ»:, μ 1 2 μ ( ) μ. 648/2012 (EE L 201), 52) «μ μ - 1»: μ 1 4, μ ( ) μ. 575/2013, 53) «μ»:, -, - μ - μ - μ μ μ, μ -,, - μ μ,, -,, 54) «μ μμ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 55) «μ μ μ μμ -»: μ μ μ μμ μ μ ( ) μ. 575/2013, 56) «μ μ»: μ μ μ, 57) «μ 2»: μ - μ μ 63 μ ( ) μ. 575/2013, 58) «μ μ»: μ 2 40, 59) «μ»: μ,, 60) «μ»: - μ μ 35 μ , 61) «μ»: μ 1 37, 62) «μ»: μ μ μ μ μ 6 9 6, - μ μ μ μ 25 26, μ μ μ- μ μ 27, μ μ μ /2014, -, μ μ μ μ 59, 63) «μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 64) «μ»: μ μ - μ EE, μ μ μμ μ EE μ μ μ μ μμ μ - EE, 65) «μ»: μ -, μ μ μμ μ μ μ μ μμ μ, 66) «μ μ μ μ μμ μ - μ»: - μ μ ( ) μ. 575/2013, 67) «μ μ μ μ μμ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 68) «μ μ μμ - μ - μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 69) «μ μ μμ - μ»: μ μ - μμ, μ μ ( ) μ. 575/2013, 70) «μ μ μ - μ -»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 71) «μ μ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 72) «μμ μ»: - μ μ- μ 88, 73) «μ»: μ, 74) : μ 5-2 μ ( ) μ. 648/2012, 75) «μ»: μ μ ( ) - μ. 575/2013, /2014 ( /36/ ), 76) «μ, μ μ»: - μ 1-2 μ 2003/361/ (EE L 124), 77) «μ 1»: μ 1 52 μ ( ) μ. 575/2013, 78) : 1 32, 79) «μ μ»: μ μ /2007.,, μ /65/., 80) «μ μ»: μ μ μ μ - μ /2014 ( /36/ ), 81) : /1997, 82) «....»: -

43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) /2009, 83) «(...)»: /2009, 84) «(...)»: /2009, 85) : , 86) «μ μ μ - μ μ»: μ μ μ μ μ /2004, ( μ /47/ ), 87) «μ μ μ (netting arrangement)»: μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ (close-out netting),, - ( ), - μ, μ -, μ - μ -, μ μ μ - «μ μ», /2004 ( μ i /47/ ) «μ μ» (netting) /2000 ( 2 98/26/ ), 88) «μ μ μ (set-off arrangement)»: μ - μ - μ μ μ μ μ μ, 89) : μ μ μ μ μ, μ, μ μ - μ μ μ, 90) : μ μ μ /2014 μ μ /2007, 91) : μ μ - μ μ, μ- μ 1 46, 92) «μ»: μ μ - μ μ - μ, μ μ μ μ μ μ, 93) «μ μ»: μ - μ ( ). 2533/1997,.... (. 3746/2009), 94) «μ»: μ. 3746/2009, μ - μ - μ, μ μ /49/, 95) «μ»: μ μ μ μ - μ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ, 96) «μ»: μ -, μ μ μ, μ μ 5, 97) «μ μ»: μ μ, μ μ μ μ 7, 98) : - μ μ μ 18, 99) «μ»: μ, μ μ 20 21, 100) «μ»: μ 1 μ 2, , 101) : μ - μ μ -, μ μ μ, 102) «μ μ»: μ - μ μ - μ, μ μ μ, μ μμ, μ μ μ μμ -, μ μμ, μ μ μ, μ μ μμ - μ, μ μ μ μ μμ μ - μ μ μ μ μ μμ μ, μ, 103) «μ»: μ - μ μ , 104) «μ»: μ, - μ /2014 ( /36/ ), 105) «μ»: μ μ (....), ( ) μ μ μ 95, 106) «μ μ»: μ μ μ - μ

44 838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 107) : μ, μ, μ - μ μ μ μ, - μ μ -, 108) «μ»: μ - μ μ ( ) μ. 575/2013, 109) «μ»: μ - μ - μ -, 110) «μ» : μ - μ μ μ, μ μ μ μ, - μ μ - μ, 111) «μ μμ»: - μ μ ( ) μ. 575/2013, 112) «μ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 113) «μ μ»: ) μ μ μ : ) μ, μ, μ μ, ) μ μ μ -, ) - -, μ, ) μ μ μ μ μ : ) μ, μ - μ μ μ μ - μ μ μ, ) μ μ μ μ μ μ μ -, ) - - μ μ, μ, ) μ μ (futures) μ μ (forwards) μ - μ μ ( μ - μ μ ), μ, μ - μ μ, μ μ -,, - μ μ μ, ) μ (swaps), μ - μ : ) μ μ - μ :, μ μ - μ μ, - μ μ, μ μ, -, μ μ - μ μ, μ, μ - μ, ) μ, -, ) μ μ - μ μ μ - μ μ, ) μ μ μ μ μ, ) μ μ- μ. 3 ( /59/ ) 1., μ μ μ -, μ μ.,, 1 1 -, μ - μ,. 2. μ - μ, μ μ, μ / μ, μ μ. μ μ, μ μ. - μ μ μ μ μ μ μ. 4. μ μ - μ - μ μ - μ - μ μ - μ - μ μ - μ. 5. μ /59/ μ μ - - μ , μ - 1, μ, -, μ μ,, μ μ μ, - μ, μ - μ - μ., μ μμ μ μμ - (...).

45 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ ( /59/ ) 1. μ - : ) μ - μ μ, μ -,,, μ μ, - μ μ μ μ μ, -, μμ μ μ - μ μ μ μ μ ( ) μ. 575/2013, /2007, ) - - μ μ, μ, μ μ, : ) μ μ μ, , ) μ - μ μ μ - μ, - μ μ 2 5, 5 7, , ) μ μ - μ μ - 4-5, 1 19, , μ μ μ μ μ, ) μ μ μ μ μ. 2. μ,, -, μ - 1,, μ μ μ μ -, μ,, - μ μ μ, μ μ. 4. μ μ - μ, -, μ μ - μ. 5. μ μ -... μ - 1, 6, , μ -,, μ - : ) μ μ μ μ - μ μ 10 μ ( ) μ. 575/2013 μ , ) μ μ μ μ - μ μ μ - 6: ) μ μ μ μ 10 μ ( ) μ. 575/2013 μ, ) μ μ - μ μ., μ μ μ μ μ μ - 10 μ ( ) μ. 575/2013,. - μ μ - μ μ μ /2014 μ μ. 8. μ μ μ μ 4 6 μ ( ) μ. 1024/2013 μ μ μ μ, μ μ μ 5 9 μ μ , - μ - μ μ μ μ - μ - : ) ) 20%, μ μ μ μ μ, μ / μ. 5 μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ μ μ μ /2014, - μ μ,

46 840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ μ μ μ μ -. μ μ μ / μ μ - μ - μ μ μ, μ - μ, μ -. μ μ μ μ μ μ μ μ μ : ), μ μ μ μ -,, - μ -. ) 4, μ μ μ μ μ μ μ, - μ μ μ 27. μ μ μ μ. ) μ μ-, μ μ, μ μ - μ μ μ μ - (stress) μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ μ. 5. μ μ μ μ μ μ - μ. 6. μ μ - 1 μ μ. 7. μ μ μ - μ μ μ μ. 6 μ ( /59/ ) 1. μ - μ, μ μ , μ μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ μ,, 5, : ) μ μ μ - μ μ μ μ μ, μ μ μ μ, ) μ - μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ - μ μ μ μ, μ μ μ μ μ, μ - μ,. 4. μ μ, μ, μ - μ - μ - μ. 5. μ μ μ μ, μ μ - μ -, μ μ, - μ, μ, μ, μ, - μ μ. μ, μ - μ, - μ. 6. μ - μ μ - μ, μ μ μ. 7. μ μ - μ μ - μ μ μ - μ -, μ μ - μ μ -, μ μ, - μ, μ - μ μ - μ μ μ μ. μ -

47 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 841 μ μ, μ μ μ μ μ, μ μ - μ μ,, μ - μ μ μ - μ /2014, μ μ,, μ : ) μ, μ μ -, ) μ -, ) μ, ) μ -, - μ μ μ -, ) μ. 9. μ μ μ μ - μ μ. 7 μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ μ. μ μ - μ μ, - μ μ μ μ μ. 2. μ μ 8, μ μ μ μ μ, μ μ μ, - μ - μ μ : ) μ μ μ /2014, ) μ - μ μ μ μ -, ) μ, ) μ. 4. μ μ - μ - μ μ,, μ - μ μ μ μ - μ, μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ - : ) μ, ) 1 1, ), ), μ μ. 4261/ 2014, μ μ. 5. μ μ, - μ μ, - 5,,, μ μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ - μ, - μ 4 5., μ- μ μ - μ μ μ μ μ μ, - μ - μ μ μ μ - μ. 7. μ μ μ μ μ, μ μ 1,, μ -. 8 μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ, μ - μ μ /2014 μ μ μ, μ, μ μ μ μ 6 - μ μ - μ μ μ - μ, - μ. 2. μ μ - - μ : ) - μ μ ) μ μ μ μ - μ μ, ) μ μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ μ μ 3 7. μ μ -

48 842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)... μ - μ 31 μ ( ) μ. 1093/ μ, μ μ μ, μ : ) μ- μ ) μ μ - μ μ 5 9 6, μ -, μ μ - μ - μ - μ. 4. μ μ μ μ μ : ) μ μ μ ) μ,, μ 5 9 6, μ μ. 5. μ - 4 μ μ μ μ, μ μ , μ μ, μ- μ 3 4, - μ μ μ. 7. μ μ, μ μ - 3 4,... μ μ 3 19 μ ( ) - μ. 1093/2010 (EE L 331) μ, - μ μ μ, 8 6. μ - μ μ 2, - μ μ... μ μ, μ - 3 μ - 4,, μ... μ μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ - μ μ.... μ μ μ - μ μ, μ - μ μ -,. μ μ... μ - μ -. 9 μ ( /59/ ) , μ μ μ - μ μ - μ -., μ μ μ μ μ μ 6 8, μ, - μ μ μ μ μ. 2. μ μ μ , μ μ : ) μ μ μ- μ μ μ, μ μ -, ) μ, - μ μ μ. 4. μ - μ μ. 10 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ μ μ-, - μ μ μ 27, μ μ μ -, μ μ μ - μ - μ, μ- μ μ μ μ μ μ μ μ μ : ) μ μ

49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 843 μ μ μ μ -, μ, -, μ μ μ, - μ ) - μ. 4. μ μ μ μ μ , μ μ μ - μ : ) μ μ μ ( ) μ. 575/2013, ). 4261/2014, ) μ - μ μ μ μ, μ, μ μ μ μ μ - : ) μ μ -, μ - μ, - μ, μ μ μ μ μ μ, μ, ) μ μ μ, μ μ -, μ -, μ, μ - μ μ - μ. 6., μ μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, μ μ - μ μ. 7. μ μ μ - μ μ μ μ -. μ μ μ - μ. μ - : ) μ μ. ) μ μ μ μ, μ μ - μ, μ μ μμ μ μ μ. ) μ μ μ μ μ - μ μ. ) μ μ μ μ μ -, μ μ - μ μ μ μ μ - μ. ) μ - μ μ μ - μ μ μ - μ. 8. μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ 27 μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ μ, - μ μ. 11 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ - μ - μ μ 10. μ μ - μ μ- μ μ μ μ μ μ. 2. μ μ - μ μ μ μ. 3. μ, μ μ 4 5, μ μ μ μ 14 μ μ μ μ μ. 4. μ - μ μ μ μ - μ - 14, (4) μ - μ μ - μ., μ, μ μ - μ μ, μ μ μ - μ. μ μ μ. μ μ μ

50 844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ... μ μ - μ, μ μ 31 μ ( ) μ. 1093/ μ μ (4) μ, μ μ μ μ μ 3. - μ μ - μ - μ μ. μ - - μ. 6., μ μ, - μ μ μ μ μ... μ μ - 19 μ (EE) μ. 1093/2010, - μ μ... μ μ μ, μ μ μ -. μ μ μ - μ.... μ - μ. μ μ... μ - μ μ. 12 μ ( /59/ ) 1. μ, - μ, μ μ μ. μ μ μ - μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ, - μ μ, μ μ- μ - μ μ. 13 μ μ μ ( /59/ ) μ μ μ - μ -, -, μ μ. 14 μ μ ( /59/ ) μ μ μ - μ μ 10 μ : ) μ - μ μ μ - μ μ μ μ. ) μ μ - μ - μ μ μ μ. ) μ, - μ μ μ, μ μ ), - μ μ μ μ μ -, μ, μ, - μ μ μ-. μ μ, - -, -. ) μ - μ - μ. ) μ μ μ, - μ μ μ μ. ) μ μ μμ,, μ. 4261/ μ μ /2014. μ - μ -, μ μ μ μ. ) μ μ μμ,, μ μ μ μ ( ) μ. 575/ /2014, μ μ - μ μ - - μ, μ μ μ μ. ) μ - μ μ μ -.

51 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ ( /59/ ) μ μ, μ, μ μ μ μ. - μ, μ, μ - μ μ μ 14. μ μ, μ-, μ μ μ - μ μ. 16 μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ, μ- μ μ, - μ, : ) μ, ) μ,, ) μ μ μ μ - μ, - ).. μ μ μ μ 15 μ μ μ, μ μ μ μ μ. 2. (5) μ μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ - - μ μ μ μ μ μ, - μ μ : ) μ, ) μ μ μ μ-, ).... μ μ μ μ μ μ μ. 4. μ μ - μ μ μ μ- μ μ μ -, μ μ μ... μ μ μ μ 31 μ ( ) - μ. 1093/ μ - μ - μ 2, - μ - μ, μ μ μ μ μ. 6. μ μ μ μ - : ) μ, ) μ,, ) μ μ μ μ- μ, - ).... μ μ μ μ μ μ μ. 7. μ μ μ μ μ 2, - μ μ 5 7 μ μ, μ - μ μ μ μ - μ μ - μ μ - μ μ 8. μ- μ, μ - μ μ μ μ. 17 ( /59/ ) μ μ μ μ μ - μ μ μ 10, - μ μ μ μ μ -. μ μ μ μ ( ) μ. 575/ ( /59/ ) 1., μ μ - μ - μ μ,, μ

52 846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ - μ μ μ / , μ μ μ. 2., -, μ μ, μ μ μ μ - μ μ ) - μ, μ, μ (idiosyncratic), μ μ μ - μ - μ. ) : ) μ μ μ, μ -, ), ) - μ μ -,. 4. μ μ μ -,, μ , μ μ μ. 6. -, μ - μ μ μ μ μ, μ μ μ., μ μ μ μ,. 7. 4, μ - μ μ μ, μ μ μ μ -, μ : ), ) μ μ - μ - μ, ) μ μ - μ μ μ μ μ, μ, μ - μ, ) μ μ -, ) μ, μ μ 2 23, ) μ μ μ μ 25 μ - μ μ μ 23, ) μ μ μ μ -, μ μ μ, ) μ μ μ μ μ 19 μ, ) μ μ - μ : ) μ μ μ, μ -, ), ) - μ μ -,. ) μ μ μ μ μ - μμ -, ) μ, ) - μ, - μ - μ, ) μ, μ μ - μ μ -, μ - μ μ, ) μ μ μ μ -, ) - μ μ, μ μ 1 45, μ -,, ) μ- μ - μ μ 1 45, - μ,,

53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 847 ) μ - - μ, ), - μ μ. 8. μ : ) μ -, 1 1 μ μ - μ μ μ - μ, ) μ μ -, 1 1 -, - μ -, ) μ - μ μ μ μ μ. 19 μ μ ( /59/ ) 1. μ : ) μ ), μ μ μ -, - μ, μ - μ μ, μ, μ μ - μ. 2. μ μ μ - μ μ, μ μ 1, μ, μ ( /59/ ) 1. μ μ, μ - μ - μ μ - μ, μ. μ μ - μ, - μ μ μ μ -. - μ μ - : ) μ, ) μ μ -, ) 1 1, ) 63 72, μ μ. 2. μ μ μ μ : ) μ μ μ μ, - μ -, 1 1, μ μ, μ μ μ, 3 18, ) μ μ - μ μ, μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ -, μ, μ μ μ - μ μ μ, - μ μ, ) μ μ μ -, μ μ μ, -, ) μ, μ μ μ μ μ μ μ - μ μ, - μ, -, ) μ μ μ, ) μ μ μ μ, μ μ μ , - μ μ μ μ μ - μ μ - μ. μ μ,, μ μ μ - μ. : ) μ μ μ, μ, ), ) - μ μ -,. 4. μ -

54 848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ 24 μ - μ. μ μ μ - μ μ μ μ - μ. 21 μ ( /59/ ) 1. μ μ μ μ 19. μ -, μ μ, μ μ, μ μ μ μ - μ, μ - μ μ : )..., ), ) μ - μ μ μ, μ -, ) μ /2014, ) - μ - μ 1 1. μ - μ μ, - - μ μ - μ μ /2014, - μ - μ μ.... μ - μ... - μ. - μ -, μ - - μ. 2. μ, μ, 1, μ - μ μ - μ μ, μ μ μ μ - μ μ - μ, μ - μ. - μ μ, μ μ - 94, μμ μ - μ - μ μ μ μμ μ - μ, μ μ / μ, -, -, μ μ μ, μ μ - μ μ, μ μ μ μ, μ. 4. μ μ- μ μ -. μ - (4) μ μ μ, μ -, - 1. μ μ μ... μ -, μ μ 31 μ ( ) - μ. 1093/ (4) μ, - μ, μ - μ., μ μ - μ μ - - μ (4) μ, μ μ μ. μ μ μ, - μ μ μ - μ μ. - μ μ μ - μ μ , μ μ μ 5 6, μ μ μ. 9. μ μ 5 6, μ,... μ μ μ, μ - μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ μ μ μ μ - μ. μ

55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 849 μ μ 4, - - μ... μ μ -, μ 5 6,, - μ... μ- μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ.... μ - μ μ - μ.... (1) μ, μ - μ,. μ μ... μ μ μ μ μ 4 7, μ - μ 9 - μ μ μ μ μ - μ, - μ μ, μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - μ. 2. μ μ - μ μ μ. 23 μ ( /59/ ) 1., μ μ μ - μ - μ μ - μ, μ, μ μ μ - : ) μ μ μ, μ, ) -, ) μ μ,. μ, : ) -, ) μ μ μ, μ μ μ - μ μ μ -, μ μ - μ, μ μ - μ μ, - μ - μ. μ... μ , μ μ μ μ μ. 3. μ - μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ, μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ, μ - : ) μ μ μ, μ, ) -, ) μ μ,. μ : ) μ μ, ) μ μ μ, - μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ, - μ, μ μ - μ μ, - μ - μ μ, μ μ μ. μ μ -... μ -. μ - μ 85.

56 850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. - μ, μ μ μ μ μ. 3. μ - μ μ μ - 21 μ - μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1., - μ, μ μ 23,, μ μ μ, - μ, - - μ, μ - μ μ μ μ μ μ μ, μ μ , 1, - μ μ - μ μ - 3, μ μ (4) μ μ μ - μ μ 1, μ μ - μ μ - μ -., μ μ μ, μ μ μ μ μ. 4. μ μ μ μ 3 - μ μ, μ, μ μμ μ μ, μ μ - - μ μ, (1) μ - μμ. μ μ, μ μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ, - μ μ μ, μ μ. 5. μ μ 4,, μ μ μ,, μ, μ μ - μ μ, μ, μ - - μ. 6. 4, - μ μ : ) μ - μ μ μ,, μ -, μ μ μ μ, ) μ μ μ - μ μ, ) μ, ) μ μ μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ μ μ - μ, ) μ μ μ μ μ, μ μμ, μ μ - μ μ -, μ μ μ, ) μ μ μ μ μ μμ - μ μ μ μ μμ μ, ) μ μ -, 1 1 μ 45, ) μ μ -, 1 1 μ μ 45, μ μ μ - μ, μ 1 μ 2, μ - μ μ μ μ - - μ, ) μ μ

57 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 851 μ μμ, μ - μμ μ - μμ μ -, μ - μ - μ μ μ μ μ μ μ μ μ. 26 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ μ μ - - μ μ μ μ, μ -, 24 μ - - μ μ μ μ - μ 4 25 μ μ μ μ. 2. μ, - μ μ..., μ μ μ ( ) μ. 1093/2010, μ, -,, - μ - μ μ μ. -, μ μ μ : ) μ - μ μ μ - μ, ) μ - μ, ) μ μ,, μ, μ. 3. (4) μ μ μ -, μ μ - - μ μ μ μ. 4. μ μ μ μ,..., - - μ μ μ μ, μ -. μ -, μ μ μ - - μ μ μ μ, -, - μ μ - μ,, - μ μ, μ - μ - μ μ μ -, μ μ μ μ - μ. 5., μ - (4) μ μ - μ μ 3, μ μ μ, - μ - μ μ. μ... μ -, μ μ 31 μ ( ) μ. 1093/ , μ μ μ μ μ μ 4 25 μ. - μ - μ μ. 7., μ μ μ μ μ μ μ - - μ μ μ μ - μ μ 6 μ - μ μ. 9. μ μ, 6 25, μ μ 6 7 μ..., μ - μ, 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010. μ μ μ 5 -, μ μ, - μ μ μ 6 μ μ 7,, - μ... μ - μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ. - μ μ μ

58 852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ (1) μ, μ - μ,. μ μ... μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ,, μ -, μ μ μ, μ μ ( ) μ. 575/2013,. 4261/2014, 9 13, 15-17, 19, /2007, II 2014/65/ 3 7, , μ ( ) μ. 600/2014 (EE L 173), μ μ /2014 μ μ : ) μ μ μ μ μ μ μ, μ- μ 2 5, - μ, - μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ,, ) μ μ μ μ μ - μμ, μ μ μμ, μ, ) μ μ μ μ, μ μμ, μ - μ μ, μ μ, ) μ - μ μ -, μ μ / /2007, ) μ μ μ μ μ μ μ,, ) μ μ, ) μ μ μ, ), μ, μ - - : ) ) μ μ μ μ - μ μ 36. μ μ - μ μ, μ - μ μ μ - μ, μ -, -, μ 1,5 μ, - μ. 2. μ μ 1 μ - μ. μ - μ μ - μ μ μ, 2-39 μ μ μ μ 1 μ. 28 μ μ ( /59/ ) μ μ - μ μ - μ, μ, - μ μ μ μ 27 -, μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ. 29 ( /59/ ) 1. μ - - μ -, μ μ 28, μ - μ. μ - μ,, - ) μ μ ) -

59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 853 μ μ - μ, μ., μ - μ, -, μ μ μ - μ μ -. μ μ μ -, μ μ., μ - μ. 2. μ - μ μ. μ - μ μ- μ μ, μ μ - μ - μ. μ μ μ μ μ μ, μ, μ μ μ, μ μ μ μ μ. 4. μ μ, -, - μ μ. 5. μ μ, μ - μ - μ, μ - μ μ. -, μ - μ μ μ - μ μ μ. 6. μ μ μ μ μ, μ μ. 7. (1) -. μ -, μ, μ μ μ. 8. μ, μ - μ μ μ μ μ. 9. μ μ. - μ μ. 10. μ μ -, μ μ - μ μ /2014, μ - μ. 30 μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ 27 μ /2014,, - μ, μ... μ μ μ. 2., μ μ μ 27 - μ /2014,, μ, μ- μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μ 27 μ, /2014,, μ μ μ - μ μ μ, -... μ μ., μ μ μ 27 μ μ μ /2014, μ, μ μ - μ - μ. μ - - μ μ., μ - μ μ - 27 μ /2014,. - μ - μ. μ μ, - μ μ μ μ μ - μ 27 - μ μ, - μ μ μ μ μ μ 27 -

60 854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ, μ μ - μ. μ- μ μ - μ μ μ -. H μ μ μ μ - 1. μ- μ - μ. μ μ μ... μ, μ μ - 31 μ ( ) μ. 1093/2010. (5) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ - 1 3, - μ μ 4, μ μ- μ... μ μ μ μ μ ) μ 4, 10, μ μ A μ, 1 27 μ μ... μ μ μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/ μ μ μ -, μ μ 4, μ μ μ - μ μ - μ. μ μ - μ. 6,, 1 3 μ μ - 4, - μ μ μ... μ μ 3 19 μ (EE) μ. 1093/2010, μ - μ μ... μ μ 3 19 μ, μ μ μ μ -, μ μ μ μ μ- μ μ 1 3, 4., 31 ( /59/ ) 1. μ μ, μ - μ. 2. : ) μ -, ) μ μ μ, μ μ, μ, μ, μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ, )., - μ μ μ μ -,. 3. μ, μ. - μ. 32 ( /59/ ) 1. - μ μ μ - : ) μ, μ, μ - μ -, ) μ μ, - μ μ μ ( μ μ μ μ ) - ( μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ μ 9 59) - μ - μ. ) μ μ

61 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,, μ μ - μ. 2. μ μ μ μ μ 27 μ μ - μ - μ - : ) μ μ - - μ -, - μ -, μ, μ μ μ μ, ) μ -, μ -, μ, -,, ) μ μ - μ, μ, - -, ) μ μ μ -, μ μ μ - μ, μ μ μ μ - μ : ) μ μ, ), ) μ μ μ - μ μ, -, μ. 4. μ, 3, μ μ μ - μ μ μ. μ -, μ - μ μ μ - μ. μ ) μ - - μ -, μ (SSM), - μ μ,... μ. 33 μ μ μμ ( /59/ ) 1. μ - μ μ - 1 1, 1 32 μ μ μ μ. 2. μ , μ, - μ μ - - μ. 3. μ μ μ - μμ μ μμ μ μ μ μμ, μ, μ - μ μ - μ μ - μμ μ μ - μ - 1 1, , : ) μ -, , ), μ, -, μ - μ μ, ) μ - μ. 2, μ - μ, μ 1 1 μ, μ μ, -

62 856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ μ, μ μ μ μ μ. 34 ( /59/ ) 1. μ μ μ μ μ μ - μ μ- μ : ) μ μ μ, ) μ - μ μ μ, μ μ - -, - μ, ) μ μ, μ, μ,,, ) μ μ - -, ) μ μ μ, μ μ μ μ -, ) μ, μ -, ) μ μ μ, 1 1, μ μ 73 75, ) μ ) μ μ μ μ. 2. μ μ μ, μ 31, - μ μ - μ μ μ, μ μ - - μ, μ. 3. μ μ -, μ μ,, μμ μ. 4. μ -, μ μ, μ - μ μ, /2002 ( 162) μ - μ μ. 5. μ μ,,, μ μ μ. 6. μ μ μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ. 2. : ), -, ) μ μ, - μ, ) μ μ μ μ 31 μ μ μ. -,, μ μ μ μ, μ -, μ μ μ. μ μ μ, μ μ - μ μ μ μ, μ μ μ 38-44, ), - μ μ μ μ - μ μ -, μ μ,. 3. μ, μ - μ μ μ. 4.. μ,, - μ. 5. μ μ, - μ μ, μ - μ μ -.

63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ ( /59/ ) 1. μ μ μ, -, μ - μ, μ μ -, μ, μ μ - μ, μ , μ. 2. μ μ 1, μ μ - μ -, 1 1, μ μ μ μ μ, μ : ) μ μ μ - μ μ, ), μ μ μ - μ, 1 1, ) μ μ μ, μ μ μ μ μ μμ (dilution), μ μ μ - μ, ) μ, μ μ μ μ μ μ -, ) μ μ μ μ, μ μ μ -, μ, μ μ, - μ μ μ, - μ, μ, ) μ μ, - μ μ μ, μ, μ μ μ μ - μ 38, ), - μ μ, 1 1 μ μ μ - μ μ - μ. 5. μ,, μ, μ, μ - μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ - μ -, 1 1 μ μ μ,, - μ., μ μ, μ - μ : ) μ μ 96 μ μ μ μ 5 37, ) μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ μ -, μ μ, 1 1: ) μ μ μ μ μ μ -, 1 1, ) μ, ) μ - μ μ μ, 1 1, μ -. 7., μ μ μ μ μ - 4, 6 μ - μ μ -, μ -, μ μ, μ μ - μ μ μ -, μ -

64 858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 1 1 μ -, μ μ , μμ μ 6 8 μ 2, - μ, μ μ - 3, μ, μ 1, 6 8, μ μ μ μ μ. μ, μ μ, μ μ 74 μ,. - μ μ μ μ. 10. μ - : ) μ μ, μ μ, 1 1, ) μ μ μ - - μ, μ μ μ - μ -, 1 1 μ μ μ -, 1 1, μ : ) - μ μ, ) μ μ - μ μ -, μ,,, - μ, μ - μ μ - μ μ μ - 9, μ -, μ μ μ - μ -, μ -, 1 1, μ μ - μ. 13. μ μ - μ μ, - μ μ - μ,, μ μ μ ( /59/ ) 1. μ : ) μ, ) μ μ, ) μ, ). 2. 3, - μ μ μ μ μ μ μ μ. 3. μ μ - μ μ μ μ μ. 4. μ μ μ - 1, μ μ μ -, μ, μ μ, μ, μ - μ μ -. μ -, μ μ μ - μ - μ μ 65, μ - - μ μ, μ μ - μ μ - μ, μ, - μ, μ -, - μ - μ μ - μ. -, μ - μ, μ μ -, μ μ μ - μ

65 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ μ - μ μ μ μ μ μ - μ μ -, μ, μ μ - μ μ μ 59 - μ μ μ μ 1 - μ - μ - μ / μ μ - μ - μ, μ μ - μ, μ. 10. μ μ μ μ μ, μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ - μ - μ : ) μ μ, ) μ μ, μ, -, μ μ μ μ μ , μ - μ μ - μ,, μ -,. 3401/ /2006, - μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ - μ, -. μ - μ μ μ μ μ - 1, μ μ μ μ μ - μ μ μ 1 μ μ, μ μ μ μ μ 36, μ μ -, μ μ μ μ - : ) μ -, μ μ, ) μ, μ μ - μ. 5. μ μ - μ -, μ μ μ μ μ μ μ, μ, - μ μ, μ, μ - μ μ, - μ μ μ. 7. μ μ μ μ μ -. μ, μ μ μ /2014, μ /2014, /2007, μ μ μ μ - μμ μ /2014 μ / 2007, μ μ μ -, μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ -, - :

66 860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ - μ μ, ) - - : ) μ μ μ -. - μ, ) μ 58, / μμ - μ μ, ) μ μ - μ,, μ, μ - μ /2014, ) μ μ μ -, μ μ - μ - μ, ) μ μ μ - : ) μ μ, -, μ, ) μ - μ μ, - ) μ -, μ, μ, μ - μ 58, /2014 μμ. 10. μ μ μ - - μ μ μ. 4261/ /2007, - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μμ μ - μ, μ, μ -, μ μ μ - μ, μ μμ μ. : ) μ μ μ μ - μ μ, ) - μ μμ μ μ, μ, μ -, μ μ μ, μ -, 24 μ μ μ , μ - μ μ, μ -, μ, μ μμ, - μ μ. 14. μ μ - μ μ, μ ( μ ) μ μ μ μ μ, /1933 ( 401) μ μ μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ /2011 ( 93) μ - μ. μ - - μ 6 8 μ, - (30) μ -. - μ μ / μ : ( /59/ ) 1. 3, μ μ μ -, 1 1, μ μ μ. μ μ, μ, μ, 1 :

67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 861 ) -, μ μ μ -,,, μ, ) μ μ μ - μ μ, ) μ, ) μ μ, ) μ,, μ μ -., μ μ. - μ, - 1 1,, μ - μ 1 17 μ ( ) μ. 596/2014 (EE L 173), μ μ μ μ. 3. μ - μ μμ μ - - 2, μμ μ - μ -, : ) μ, μ - μ - μ μ - ) μμ μ μ μ - μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ : ) μ μ -, ) μ, μ, μ, μ. 110, μ - μ μ μ μ - μ,, μ -, μ 3401/ / μ μ μ μ : ) μ μ -, μ μ, μ μ μ -, ) μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ μ, 1 1. μ μ μ μ. 3. μ μ, - μ μ μ μ μ μ - μ μ - μ , μ μ - μ : ) μ -, μ μ μ μ μ, ) μ, μ μ μ μ - μ μ μ, - μ : ) μ - μ, μ μ - μ μ μ μ - μ, μ, - μ, ) μ μ - μ μ, μ, μ μ μ, 6, ) μ μ -, μ μ. 6. μ μ μ - - μ μ μ μ :

68 862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ μ μ, - 1, ) μ μ -, μ, μ, μ - μ - 1. μ μ μ μ μ μ - μ -,, μ μ -,, , 8. μ - - μ, μ μ. 4261/ /65/, μ , μ - μ μ μ - μ - μ μ μ μμ - μ μ - μ μ, μ, μ, μ μ - μ μ , μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ μμ,, μ μ μ, μ μ μ μ μ - μ, - μ μ μ -, μ - μ μ μ μ. 41 μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ : ) μ μ - μ, ), μ μ μ, μ μ μ, ) μ - μ μ -, ) μ μ, ) μ μ μ, μ μ. 4261/ /2007, - μ, - μ μ μ μ - μ μ 63, ) μ μ -, μ μ - μ ( ) 575/2013,. 4261/ /2007, μ, ) μ μ, μ - μ., μ -, μ μ μ - μμ μ. 4261/ /2007 μ μ., μ μ -, -, μ μ μμ μ. 2. μ - μ μ - μ, μ μ μ μ μ - - μ, -, 1 1, - μ μ, 5,, μ - μ μ μ 2 40 : ) μ μ μ - ) μ μ ) μ μ - μ ) - 5, μ, - 6 ) μ μ. 4. μ μ, μ μ - μ μ

69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 863, - - μ -. μ μ -, μ μ μ- μ μ μ -,, - 3, μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ, : ) μ - μ,, 3 ) - μ μ μ, μ - μ μ. 8. μ - μ 3 μ - μ , μ - μ μ μ μ. 9. μ μ μ - μ - μ -, 8 - μ - μ μ μ. 42 μ ( /59/ ) 1. H μ μ μ -, μ, - μ μ μ μ μ μ. 110, μ - μ μ μ μ - μ μ μ, μ - : ) μ μ μ μ μ, -, ) μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ. 4. -, : ), ), μ μ μ, μ, ) μ μ μ, ). 5. μ 1 μ, μ : ) μ μ μ - - -, ) μ μ - μ - μ μ μ ) μ μ μ μ μ -, μ μ -, μ μ 36 μ μ E μ. μ μ μ , μ - μ μ μ. - μ μ μ μ μ, μ, μ, - μ μ. 9. μ μ - μ μ - - μ,

70 864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ, μ. 10. μ μ - : ) μ μ 1 ) μ, - μ 1 μ -. μ μ - μ. 11. μ μ μ - - μ μ -, , μ - μ, μ, - μ, μ, μ μμ, μ μ - μ μ μ μ, μ - μ - μ, μ μ - μ μ μ. 43 ( /59/ ) 1., μ μ , μ μ. 2. μ μ - μ μ 31 34, : ) μ μ, - 1 1, - μ : ) μ μμ μ ( - μ ), ) μ μ. 4261/ /2007 ) μ μ ) μ μ μ μ : ) μ μ, μ -, ) μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ - 52, μ - μ μ μ μ - μ, 1 1, - μ μ - 2., μ μ μ, , μ μ - μ -, 1 1, μ - μ μ μ. 44 μ ( /59/ ) 1. μ μ μ, 1-1, μ μ μ - μ -, - - μ : ) μ, ) μ, μ μ μ μμ μ μ μ μ - μ μ, μ, μ μ μμ μ, ) - μ -, μ μ μ - μ - μ μ (.....), /2012, μ

2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2919 2920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2921 2922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β και στ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β και στ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3459 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1028 (ΦΕΚ 294/Β/27-02-2015)

ΠΟΛ 1028 (ΦΕΚ 294/Β/27-02-2015) ΠΟΛ 1028 (ΦΕΚ 294/Β/27-02-2015) Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β 32/ 14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 6 Νοεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4341 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.08.03 17:42:36 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη ήλωση Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ.

Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη ήλωση Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν: Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 15 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4307 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης που είναι μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ.

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Η διάταξη ορίζει: «ΑΡΘΡΟ 1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. α. Η μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καταργούνται οι διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας των άρθρων: 17 Α, 208, 211, 229, 231, 244, 245 παρ. 2, 251, 269, 270, 311, 472, 568 παρ. 2 εδ. γ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 30 Ιανουαρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3738 Κύρωση των Πράξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρο μικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3756 Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγο ρά, φορολογικά θέματα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 250 20 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4335 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. «Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4335 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. «Άρθρο πρώτο --------------------- Ο κατωτέρω νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 87 23.7.2015 --------------------- ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4335 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α' 80). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τµήµατα βιβλίου σε πολυκαταστήµατα, τµήµατα βιβλίου σε σούπερ-µάρκετ, εκδοτικούς οίκους

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 19 11 2007 Αρ.Πρωτ.1039 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.πρωτ.409/2007 εγκύκλιο Ταμείου Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4263 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 2018. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, 2, 3 εδ. α και 4 έως 7 και του άρθρου 41α παρ. 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, 2, 3 εδ. α και 4 έως 7 και του άρθρου 41α παρ. 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982, όπως ισχύουν. ΠΟΛ.1173/10.7.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη µεταβίβαση ακινήτων και καθορισµός της διαδικασίας υποβολής αυτής ΠΟΛ 1173/2013 (ΦΕΚ Β' 1793/25-07-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 9 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3870 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Κηφισιά, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κηφισιά, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος «ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» που εδρεύει στην Κηφισιά, Λ. Κηφισίας 321, Δηλώνει ότι: Εκθέτει σε πλειοδοτική Δημοπρασία εκποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 9 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3870 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια»

Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια» Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eκλογική άδεια Συνοπτική παρουσίαση. 3 2. Δικαίωμα λήψης εκλογικής άδειας Έννοια..... 5 3. Χορηγούμενη εκλογική άδεια.... 5 Πήγες. 7 Συντάκτης.. 7 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με τιμή. Ο Πρόεδρος. Γεώργιος Ρούσκας. Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με τιμή. Ο Πρόεδρος. Γεώργιος Ρούσκας. Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 523 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ- ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245 22 Νοεμβρίου 2011 NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4029 Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυ λακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010)

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010) Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ)/ Συμφιλίωση Ρύθμιση διαδικασίας προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην μεσολάβηση και στην διαιτησία και των δύο μερών. Εξαγγελία προεδρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις ή επαγγελµατικά σωµατεία είναι οι ελεύθερες ενώσεις εργαζοµένων που έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1062 20 Σεπτεμβρίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16889 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 19.1.2007 Αρ.Πρωτ.66. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 19.1.2007 Αρ.Πρωτ.66. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 19.1.2007 Αρ.Πρωτ.66 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: «Συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων Συμβολαιογραφείων» Σας κοινοποιούμε την υπ αριθμ.3/2007 διαιτητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 661 Ν. 33/81 Αρ. 1703, 10.7.81

E.E., Παρ. I, 661 Ν. 33/81 Αρ. 1703, 10.7.81 E.E., Παρ. I, 661 Ν. 33/81 Αρ. 1703, 10.7.81 Ό περί Δημοσίας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ("δρυσις ) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25 Απριλίου 2014

Αθήνα 25 Απριλίου 2014 ΠΟΛ.1120/25.4.2014 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες Αθήνα 25 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 131 23 Οκτωβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4338 Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστι κού δικαιώματος διοργάνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Γυναικεία επιχειρηματικότητα ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013, Τεύχος 4 Γυναικεία επιχειρηματικότητα Κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης σας για 18 μήνες από το κράτος! Πρόγραμμα για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα