ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «Άρθρο πρώτο 1. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καταργείται η διάταξη του άρθρου 147 παράγραφος Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίστα νται οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 47, 58 παράγραφος 1, 79 παράγραφοι 1, 89, 91 παράγραφοι 1, 94 παράγραφοι 1 και 2, 115, 117 παράγραφοι 1, 118, 119 παράγραφοι 1 και 4, 126 παράγραφοι 1, 128 παράγραφοι 1, 143 παράγραφοι 1, 147 παράγραφοι 2, 148, 190 παράγραφος 2, 192, 200, 204, 205 και 207 παράγραφος 2 ως εξής: «Άρθρο 16 Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ: 1) οι διαφορές από μίσθωση πράγματος ή άλλου προ σοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδι κείων, 2) οι διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργα σίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα στους εργαζομένους ή τους διαδόχους τους ή εκείνους στους οποίους ο νόμος δίνει δικαιώματα από την παροχή της εργασίας των πρώτων και στους εργοδότες ή τους διαδόχους τους, 3) οι δι αφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα σε εκείνους που εργάζονται από κοινού στον ίδιο εργοδότη, 4) οι διαφορές ανάμεσα στους επαγ γελματίες ή τους βιοτέχνες, είτε μεταξύ τους είτε με τους πελάτες τους, από την παροχή εργασίας ή ειδών που κατασκεύασαν αυτοί, 5) οι διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας ή από διατάξεις που εξομοιώνονται με διατάξεις συλλογικής σύμβασης, είτε ανάμεσα σε αυτούς, που δεσμεύονται από αυτές, είτε ανάμεσα σε αυτούς και τρίτους, 6) οι διαφορές ανάμεσα σε οργανι σμούς κοινωνικής ασφάλισης και στους ασφαλισμένους σε αυτούς ή τους διαδόχους τους ή εκείνους που κατά το νόμο έχουν δικαιώματα από τη σχέση ασφάλισης, 7) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημι ώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 15 αρ. 11, συμβολαιογράφων, άμισθων δικαστικών επιμελητών, γιατρών, οδοντογια τρών, διπλωματούχων μαιών, κτηνιάτρων, μηχανικών και χημικών διπλωματούχων ανώτατων και ανώτερων σχολών, μεσιτών που έχουν διοριστεί νόμιμα, ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών, όπως και αν χαρα κτηρίζεται η σχέση από την οποία προκύπτουν και ανε ξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 8) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις διαιτητών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών σε ιδιοκτησία κατά ορόφους ή διαχειριστών που διορίστηκαν από δικαστική αρχή, εκκαθαριστών εταιριών ή νομικών προσώπων ή κληρονομιών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 9) οι διαφορές που αφορούν το ποσοστό ή την πληρωμή του ασφαλίστρου, 10) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώ σεις και τα έξοδα των πραγματογνωμόνων, των διαιτη τών πραγματογνωμόνων και των εκτιμητών, με οποιο δήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, ή των καθολικών

2 796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 11) - μ μ μ, μ - - μ, μ, μ - μ, 12) μ. 17 μ μ μ - : 1), μ, - μ, - μ,, , 2) , μ - μ μ μ, 3) μ , μ - μ μ, μ - μ μ 4) μ μ. 47 μ μ μ μ μ - μ -. μ - μ μ - μμ μ. -, μ μ μ μ, μ μ μ. 89 μ μ - μ. - μ , - μ μ, μ μ. 2. : ), μ ) μ μ μ, μ -, μ : ) μ - μ, ), μ, μ, μ, -,, μ μ, ) μ, ) -, μμ -, μ : 1),, 2), 3) μ, μ, μ, μ μ -, μ μ - μ, μ,, μ μ, 4) μ,, μ 5)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 797 μ μ, μ -, , μ -,,,,,, μ-,, 118, μ, μ μ -, μ μ -. - μ. 4., - μ μ, μ, /2001 ( 125). - - μ μ μ. - μ μ,, μ, : ) -, ), μ μ -, ) μ -,, μ μ μ, ) μ, μ μ μ ,, μμ μ - μ 96, μ -, μ μ 1 31 μ 503, , , , 153, 215 2, 237-1, 238 1,598, 632 2, 633 2, 642, 715 5, 729-5, 847 1, 926 2, 934 1, 943 4, 955, , 971 1, 972 1, 973, 974, 979 2, 985 1, 986, 988 1, μ μ - μ, μ μ, μ μ, μ -. - μ μ μ μ μ ,,, μ 191, μ μ, , μ μ, μ μ, μ -, -. μ μ μ μ, 97, -,. 204 μ μ μ μ,, μ, μ (100) (200) μ μ,

4 798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), -. - μ μ μ μ - μμ. 205, μ -, μ μ -, - μ, μ (1.000) (2.500), μ μ, -,, : 1) μ, μ- μ μ 2) -. μ μ μ μ μμ ,, -,, μ 155». 3. (, 1 207) 1 14, : «14 ) μ μ μ μ μ μ -, μ - (20.000) ,, - μ μ μ μ μ μ - μ μ, - μ μ, - μ - μ μ -, μ μ -, - μ - μ μ μ μ μ μ.» 1. ( -, ) - μ 208, 211, 229, 231, 233 2, 3 4, 244, 245 2, 251, 269, 270, 311, 400 μ (, ) μ , 210, 212-2, 213,215 2, 223, 226 2, 228, 230 1, 232, 237, 238, 254, 260, 263, 268, , , 273, 274, 275, 276 1, 277, 286, 287-1, 293 1, 294, 297, 305, 317-3, 318 1, 340, 370, 393, 394-1, 398, 461, 466, 468 1, : « μ μ μ μ -., - μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ μ - μ - μ. μ, μ μ, -, μ μ μ,,. 2. μ μ μ - μ μ μ μ, - μ μ μ, μ - μ. μ , -

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 799 μ μ μ (30) - μ μ μ - μ μ μ (60) μ. μ μ, - μ. 223 μ, μ - μ. μ μ μ - μ - μ : 1) μ - μ 2) - μ μ μ μ μμ -, μ μ μ,, μ μ μ, μ. 237, μμ μ - μ - μ μ - μ μ. 228, μ - (30) μ, μ μ μ, - (60) μ μ μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ - μ - μ : ) μ μ μ - -, ) μ -, -, ) - μ. - μ - μ μ. 2. μ 1,, μ (100) (200), μ μ. μ μ. - μ - μ μ μ μ μμ (100) μ - μ μ μ. μ, μ μ. μ - (30) μ - μ μ μ μ. 2. μ μ, μ μ (15) μ - μ, μ -. μ μ μ μ - μ μ μ. μ μ. 3. μ μμ, μ μ - -. μ - - μ. μ μ, - μ - μ. 4. (15) μ μ μ μ μ μ, -, μ μ μ, - μ μ -. μ -. μ μ (30) μ μ μ μ., - μ μ μ,, -, μ -

6 800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ). -, μ, μ μμ. μμ μ - μ μ - μ μ - μ. μ μ μ μ. 6. μ - μ -, - - μ, μ - μ - μ μ -, μ (15) μ, μ - μ, μ μ μ -,., μ -,. μ - μ μμ μ - μ μ - μ. μ μ. μ, - μ μ -, μ -. - μ - μ. μ - μ μ - μ -, μ μ -. - μ μ (8) μ μ - μ μ. - μ μ μ μμ - -., - - μ -., - μ μ. μ. 9., -, μ μ μ μ - μ μ - μ μ μ ,, μ - -. μ μ -,. 11.,, μ μ, μ μ, - μ. μ μ μ, μ μ.,, - μ μ,, μ (60) μ. μ - μ, μ - (90) μ. - μ (30) μ - μ μ μ - μ. -, - μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ - μ μ μ - -, μ μ. μ μ μ μ - μ μ. μ μ μ, μ, - μ - μ μ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ, - μ, (30) μ. 3. μ, μ μ - μ, μ, μ μ μ. (60) μ - μ μ, μ. - μ μ μ μ μ, μ : ) μ, -, ), ), ) μ μ, ) - μ μ, ) - μ μ μ μ μ μ - μ μ. 3. μ, μ., μ μ -,, μ μ μ μ. 2. μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ -, μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ -, μ μ. 2. μ μ, : ) μ - μ, μ - μ - μ , ) μ μ μ, - μ μ μ - μ. 3. μ, μμ μ -, μ - 86, μ μ -, μ 76. μ -, μ μ - μ μ - μ μ - μ.

8 802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 277, μ - μ μ, : 1) μ μ, 2) - μ, μ μ, - μ, 3) μ - -, μ μ, μ. μ μ μ, 4) μ, μ - μ - μ. 286, -, μ : ) - μ μ μ μ -, μ μ, - μ μ μ μ, μ, μ μ, μ μ -, ) μ, ), - μ μ -, μ μ-, ),, -, μ - μ μ, μ μ μ μ - μ μ -. - μ μ μ,. μ μ μ - μ. μ μ, , μ-, -, μ μ. 294 μ μ μ., - μ μ μ μ μ μ - μ μ. 305 : 1), μ, μ, 2) μ μ, μ,, - μ μ - μ μ μ μ, - μ μ -, 3) μ μ, μ, -, 4) μ μ, 5) - 6) μ μ μ - -, μ μ, (8) μ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , μ μ - μμ μ μ μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ, μ μ, μ μ -. μ μ - μ μ μ μ μ, - μ μ, μ. 2. μ μ μ - μ μ μ μ-, μ-,, μ - μ (30.000), μ. 2. μ μ μ. 3. μ μ μ μ μ : ) μ, ) μ, ) -, ) - μ, - μ μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ 205. μ μ, μ, μ μ μ. 461 μ, μ μ μ μ, μ μ μ -, μ - μ μ μ (5.000), μ μ μ μ (5.000),, μ μ μ μ (5.000). μ - μ μ - μ μ μ μμ -., 216 1, μ μ, μ. -, μ. - μ , μ

10 804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ 955 2, μ -. μ μ, μ -. μ - μ.» 3. ( -, ) μ 214, 396, 421, 422, : « μ - μ. - - μ (3) μ. μ μ - μ μ μ μ μ- μ. - μ μμ μ μ μ -. μ - μ μ μ , - μ μ μ. μ μ - μ μ, - μ. 421 μ, μ - μ μ μ μ μ μ , μ μ μ -, (2) μ μ, -, μ μ, -,, μ, - μ μ, μ - μ. 2., μ,. 3. (5) (3) , 394, 398 2, 399, 400, 402, 405, 407, 408, , μ. 2.,, μ μ. 424, μ, μ -, μ.» ( -, ) μ 495, 498 2, 502 2, 512, 518-2, 524 1, 2 3, 527, 538, , 546 1, 548, 560, 562 4, , 565 1, 568-2, 569 2, 571, 574, 575, 580-3, : « μ μ, -, μ μμ - μ μμ μ, - μ. 2. μ μ 496, -. - μ μ - μ. 3. μ,, -

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 805 (200), (300) (400), μμ -. μ,. μ μ μ, - μ., μ -. μ, μ, μ μ μ. 3 5, 592 μ μ (30) μ, - μ μ - μ, (60) μ. μ μ μ μ, μ μ, μ, , μ -, μ μ μ - 227, , , , μ μ μ. 2. μ μ μ -. μ μ μ, : 1) -,, μ - μ, μ - μ μ - μ, μ μ μ, μ μ -, 2) μ - μ μ - μ, 3) μ μ, 4) - μ μ - μ, 5) μ 6) μ μ -. μ. 538, μ -, μ μ - μ, ) μ μ, - μ μ, -, μ μ, -, μ μ. -, μ -, μ μ μ, μ, μ - μ, μ, -, μ -, - μ μ. 1 -, μ. 2 - μ

12 806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ. μ μ μ, μ - - μ μ. 548 μ - 227, , , , -, - μ : 1), μ μ -, μ μ,, -. μ - μ μ - μ μ, μ μ, 2) μ, 3) μ -, 4) μ μ -. 5) μ μ μ -, 6) μ μ μ , μ 1, 4, 14, 16, μ μ μ -, μ (60) μ -. 3., μ - (2) μ μ,, μ. μ 592 μ. 1, μ. 2,,, μ, μ,, μμ -, μ μ μ, μ μ μ μ : ) μ, ) μ μ, ) μ μ, μ μ μμ, μ,. - μ. μ,.,,, - μμ μ - μ μ. - μ ,, μ, - μ μ, μ - μ μ,,. μ - μ, μ μ. -,, μ μ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 807 (300) (900). - μ μ (200). - μ μ μ μ - μ -, μ. μ μμ μ μ - μ - μ - - μ (30) μ μ -, μ μ -, μ μ. - μ μ (60) μ - μμ, 3. μ μ μ μ, - μ. μ μ -, μ. - μ. μ μ μ 1., μ μ, - μ, - μ μ μ. -. μ μ μ- μ μ. 1 -, μ μ. 2, μ. 4. μ μ- μ - μμ. 574,,.,,, μ - μ μ μ - μ, μ μ μ μ. μ , - 1 2, μ,. - μ, - μ 1, 2, 3, 6 17, , μ - μ μ μ -., μ, -,. μ μ μ μ - μ , ,. μ - μ μ μμ,, μ μ (60), -, (8) μ -.» ( ) - μ : « μ, -. - : ) μ

14 808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (30) μ, - μ μ - μ, (60) μ. ) μ, -, μ, μ - μμ, - μ - (10) μ, - μ μ. μ μ - -, (5) μ -. ) -. ) μ μ μ -, -. ) - μ. ) μ - μ μ, μ -, μ μ, μ μ - μ. ), μ μ, μμ -, - (8) μ -, μ μ μ μ μ ,, - μ μ μ.,, μ μ μ, μ μ μ -, μ μ μ μ, μ μ - (60) μ, μ. 5. μ - μ μ -. 6., μ μ. 7. μ, μ -, μ μ. μ μ -, , μ, μ,, - 3 : 1. μ : ), ) μ, ) μ, ) μ,, - μ /2008 μ : ), ) - μ, ) μ μ, ) - μ μ μ μ μ μ μ, -, ) -, ). 3. : ) μ, μ -, μ,, μ μ, - μ μ μ, ) μ μ μ μ, - μ μ, - μ μ, - - μ, ) μ - μ μ -, ) -,, μ.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ. 1 2 μ μ μ. 594 μ μ μ - μ μ, -,. 595 μ μ μ μ μ, μ. 1 2, - μ μ. - μ, - μ μ, μ, - - μ -, μ -, μ μ μ - μ : 1) μ, 2) μ,, μ μ - μ, μ, - μ, μ. 1, 2 3, μ -, μ μ 545-3,, (6) μ μ μ μ μ μ. μ μμ - μ , μ, ) μ ) 592 μ. 2,, μ -, μ, μ. μ, - μ. μ -, μ μ μ. 1,, μ μ - μ μ , μ μ μ. 3. μ - 1 2, μ μ -, μ μ -, : ) - μ μ ) μ 1 - μ μ μ μ,,,, μ, , μ -

16 810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),, μ, μ - μ - μ, μ, - μ μ μμ - μ μ, , -,, -.,,, μ, μ μ μ,, μ μ - 1. V μ. 2, μ -, - μ μ, - - μ μ 744, 747 4, , -, - μ μ μ μ -, - μ - μ, μ,, - μ, μ μ, μ μ -, μ - μ μ μ ', μ (100) (500) μ μ. μ μ μ μ μμ μ, μ μ - μ.,, (10) μ. 608 μ μ, μ μ : ) μ, - μ -, ), μ, ) μ, -. -, μ -,, μ - : ) μ μ μ,, μ, -, ), μ μ μ, - μ,. 3. μ -, μ μ, - μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ, - : ), -, ),, ),., μ,.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ -,,. 5. μ - - : ), -, ), -, ),. - μ,. 6. μ -, -, μ - μ,, -. μ -. V μ - μ μ, μ, -. μ μ μ, μ μ. 3, μ μ, μ μ. μ μ, -, μ - μ. 2. μ -, μ,,, - μ.,, μ μ. μ, - - μ. - μ, -. μ - μ. 613, μ μ,, μ,,, μ μ -, μ, μ, μ μ μ - : 1. μ μ μ μ μ μ -, μ. 3. : ) - μ μ μ μ μ μ μ, ) - μ μ μ - μ μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ μ - -, ) μ μ, μ μ - : ) μ μ - μ μ, ) μ - μ μ

18 812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ μ μ : ) μ, μ, μ-, μ μ, -,,, μ μ -, μ μ μ, μ μ μ μ, - μ μ μ μ -, ) μ, μ, μ,, μ μ, -, μ - μ - -, μ μ μ ) - μ, μ μ -, μ μ -, μ μ, μ, μ -, μ, μ - μ - μ μ - μ - - μ, μ μ - μ. 7. μ μ μ μ μ μ, μ μ, μ - μ μ, μμ, -, μ μ μ μ -,, - μ, - μ μ μ (30) μ μ. 616 μ - μ, μ μ μ μ -,, - μ. 2. μ μ μ μ, μ μ - μ. μ (3) μ μ, μ, μ μ μ μ - - μ μ μ - μ - μ, - μ μ μ. μ, μμ μ - μ, μ μ μ.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ. 3 μ - μ,, μ. 2. 1, μ μ - μ μ - μ μ. 1, μ - μ μ μ μ, μ, μ μ μ - μ, μ μ μ : 1) μ μ - μ μ μ, μ - - μ μ, 2) μ μ μ, - μ μ -, 3) μ - μ μ - μ μ - μ - μ, μ-. V μ, μ -, μ, μ - μ μ - μ. 2. μ, μ -,,, μ μ μ μ μ μ μ, μ - μ. 3. μ, μ -, μ μ - μ μ, μ - μ μ. 4. μ, μ -, μ μ μ μ μ. 5. μ, μ - μ μ μ, μ - μ μ - - μ μ -. V μ. 8 μ μ (20.000) μ μ μ. 2. -, , μ. 4. μ μ μ, - μ μ μ μ -,, μ μ μ -, μ μ -, μ μ μ μ μ -, - μ, μ - μ. 2. μ,, μ, - μ μ μ, μ μ 142.

20 814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 625 μ μ - μ - μ μ -. μ μ. μμ. 2. : ) , ) μ ) - μ - μ μ μ -,, μ - μ : ) - μ, ) - μ, ), μ μ : ) - μ μ - μ, ) μμ - μ μ - μ μ μ - μ μ μ, μ -. μ, μ μ - : ) μ μ μ, ) μ μ, μ,,, - μ μ - μ μ, μ μ ) μ μ, - μ,,, μ μ μ μ,, μ - μ, ) μ, ) - μ -, ) μ, ) μ - μ μ μ 636 ). 630 μ - μ μ (2) μ. μ - μ μ, μ. μ μμ, μ. μ μμ - μ. 631 μ. - μ μ μ - μ μ μ μ μ - 632, μ μ - μ μ μ μ, μ - μ. μ - μμ μ μ μ - (15) μ μ μ μ (30) μ μ - μ - μ μ μ. μ, μ, μ, , μ,

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 815. μ - μ μ μ μ μ, μ, ,, μ, - μ, μ, -, μ,. μ,, - μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ - μ -, μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ. 2. μ μ, μ μ -, μ μ - μ (15) μ μ μ. μ, μ - μ μ μ - μ μ - μ. 2. μ, μ - μ μ - μ -, μ, μ - μ. 636, μ , - μ μ -, μ μ , - μ μ, μ - μ, μ -, - μ μ (15) - μ. - μ μ μ, - μ, - μ, μμ. μ. 638 μ μ μ 14-1 μ μ μ μ. 2. μ, , , : ) μ μ μ μ, ) - μ -, ) μ μ μ μ μ -, μ, -,. - μ μ.

22 816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ -, μ μ : ) μ μ, ) μ μ, μ,, -, μ μ - - μ μ, μ μ ) μ μ, μ,, -, μ - μ μ μ,, μ μ, ) μ, ) μ - μ, ) μ -, ) μ μ μ - (20) μ μ μ (15) μ μ ) μ μ (20) μ μ, μ : ) - μ ) μ μ μ μ -, μ 639 -,. 2. μ μ μ. 3. μ μ - μ, μ - μ (15) μ μ -. μ μ μ,, ,, μ, μ μ μ μ μ μ μ, - μ, μ. 645 μ μ μ - μ μ μ, -, μ, μ -, μ - μ. μ , 624, , 630., 634.» μ 1. (, ) μ , (, ) μ , , 4, 5 6, 689, , 691, 693, 697, , , 724, 727, , : « , - μ, μ - μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μμ. 4. μ μμ,, μ μ μ μμ μ μ μ -. μ μ - μ μ - -.

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ. μ μ μ. 6. μ μ - μ - μ μ. 689 μ μ μ, μ - μ μ - μ - μ. 2. μ μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ (48) μ, μ μ μ, μ (48) μ μ, μ μ, μ μ (30) μ - μ - μ μ. μ, μ, - μ,, μ, μ μ (30) μ. 2. μ 1 μ, μ μ - μ. 697 μ μ μ, μ μ μ, - μ μ μ - μ., μ,, μ μ μ,, μ μ -, μ -, μ, μ, μ μ μ, μ, μ μ μ, - μ μ μ μ - μ μ μ. 2. μ μ μ , μ μ. 1,, μ, - μ μ, , 711, 713, 714, 715, 720, μ μ (60) μ - μ -

24 818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ , μ μ - μ μ -., - μ. -, μ - μ μ μ (10) μ., μ μ μ μ μ μ μ μμ.» 3. (, ) μ : «691 1., μ, μ -, -, -, μ μ - μ μ. 2. μ -, μ. - μ μ μ - (30) μ.,,. μ μ - μ μ μ μ - μ -, μ μ , μ.» 1. ( -, ) μ ( -, ) μ , , 748 1, 3 4, 749, 750, 751, 754, , , , 786, , 797, 798, 799, 800 1, 2, 4 5, , , : « μ μ μ - 739,, μ μ, μ, - μ μ μ μ μ μμ μμ μ,, - μ. μ μ 1 μ - μ μ. μ - μ - μ μ. 4. μ μ μ μ μ μ -, μ - μ. μ μ μ μ

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 819 μ μ -, μ. μ μ μ μ - μ, - μ μ μ μ μ : ) , ) μ μ -, μ -,, ) μ μ - μ -, μ μ μ μ - μ μ μ, μ μ μ - μ. 2. μ μ μ. 3. μ μ μ μ μ μ μ - μ - μ, μ μ μ μ, μ μ,, μ, - μ, - μ, μ - μ, μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ μ. 798 μ , μ, μ. μ, μ. 799 μ μ μ -, μ μ, - μ. μ -, μ , o μ, μ μ. - μ μ μ. -,, - μ, -. μ - μ, - μ. 4. μ

26 820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (6) μ (3)., μ -, μ, μ, μ μ - μ, μ μ μ μ - μ, μ μ. μ μ μ μ -, - μ μ -. μ - μ μ,, μ μ. μ μ μ μ,. μ, μ μ. - μ - μ μ μ, μ - μ μ. -, (60) - μ, μ μ,, μ μ μ μ. - μ,, -, μ.» μ (, ) μ 867, , 879, , , : «867 μ μ μ, μ μ μ μ μ - μ -, μ μ μ. μ μ μ, μ, μ μ -,, μ. - μ, μ μ μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, - μ 2. μ μ,, μ - μ -, -. μ μ μ μ, μ μ, μ μ, μ μ μ μ - μ - μ, -. μ (3) μ

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 821 μ μ μ μ μ μ (3) μ μ , μ (3) μ μ.» 1. (, ) μ 938, 960, 963, ( -, ) - μ , 909, , , 914, 917, 924, 933, 934, , , , , 950, 952, 953, 954 1, 2 4, 955, , 958, 959, 962, 965 1, 2, 3, 4 5, , , , 973, 975, 977, 978, , , , , , 995, 997, 998, 1000, 1001, 1009, , 1012, 1015, 1021, : « μ - μ μ μ μ. μ : ) - μ μ - μ, ), ) μ μ, ) μ, ) , ) μ, ) μ μ, ) μ. 909 μ : 1) μ, μ, 2) -, 3) μ - μ, 4) μ μ μ - - μ μ μ μ,, μ μ, - μ,, μ, μ μ,, -, μ μ μ μ, , μ 911, 912 μ μ μ. 914 μ, μ,, μ-, -,,, μ, μ μ. - μ μ - μ μ μ - - μ, μ μ μ μ μ, μ, μ,.

28 822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ. -,, μ - -, -, - -. μ μ μ - -, - μ μ,,, μ μ. - μ, μ μ μμ - - μ. μ - μ μ - μμ,, (8) - μ μ (60) μ (20) μ. 3. μ -, μ - -, μ μ, μ μ, μ ,. 5. μ - μ μ μ μ μ μ (60) μ μ μ : ) μ - μ μ - μ μ -, μ (45) μ μ. - μ, - μ (30) μ. ), μ (30) μ μ, μ - (30) μ μ μ - μ, (60) μ μ -,. 2. μ, μ μ : ) μ μ. ) - μ, μ , - - μ μ -. μ, μ, μ, μ,, μ 686.,, μ, - μ μ. μ -., μ,, (5) μ μ μ - μ. μ 12:00 μ μ μ. ) μ μ, μ μ -, μ 686., μ μ μ μ - μ μ μμ. μ μ -

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 823 μ, μ μ -, - μ μ μ, - μ μ, μ. μ,, μ - μ. μ μ (10) μ - μ. μ μ, ,,, μ ( ) -. μ, - μ μ. μ μ., μ μ μ - μ -,, - μ - ( ) - -., μ μ μ - μ, μ - μ μ μ μ μ μ -, μ μ μ, - μ μ -. μ μ μ μ μ μ μ - μ μ -, μ μ -, , - μ. - μ, μ,, - μ. -. μ,, - -, μ μ, μ μ μ ) μ μ, ) μ μ μ - μ, ) μ μ -, - - μ μ -, μ μ -, μ,. 4. μ μ μ μ , μ 956-1, μ μ μ μ μ. - μ μ μ μ - μ μ μ. 2., - 117

30 824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ, μ μ, ) μ μ - μ μ μ, ) μ -, μ μ, ) -, -, ) μ μ, (7) μ μ - μ - (8) μ μ, μ, μ - μ. -, μ μ, - μ μ μ-, μ 933, , μ,, μ μ. (20) μ μ μ μ. μ 12:00 μ μ μ μ - μ μ μ μμ - μ μ μ μ μ - μ μ μ,,,, μ. - μ, - μ μ -, - μ, μ (5) μ -. μ μ μμ, - μ μ, μ (8) μ μ, μ -,, - μμ -, 956-3, μμ μ, -. μ, μ μ - μ, μ μ - μ μ μ μ, -, μ, -, μ μ μ 927, μ μ, -, μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ. μ μ μ, μμ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ. μ -,, -. μ μ - μ , - - μ μ μ. μ. - -, μ μ μ - μ -, μ. μ μ. - μ μ μ -

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 825 μ - μ, - μ, μ. 2. μ μ - -, μ μ. μ μ -, μ μ -, μ μ. μ - μ μ μ, μ - μ. 3., μ, μ -,, μ μ , - μ μ - μ μ μ μ 10 2 μ, μ - μ μ 4 5 μ, μ. - μ μ, -,. 5 - μ, μ, μ μ μ μ - μ, - μ. 4. μ μ, μ μ, μ μ., μ - μ., - μ - μ. 5. μ μ - -, μ μ. - μ μ μ,, μ μ, - μ. 6., , μ μ μ - μ, - μ - μ -, μ μ μ μ 1 31, μ μ μ μ μ, μ, -, μ. - μ μ - μ. -,, μ μ. μ -, μ. μ, - μ, μ μ., μ μ, (1) μ μ - μ, (30%) μ -. μ - μ, - - μ μ μ. 2. μ μ μ. - μ. 3. μ μ μ μ μ - μ μ, μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. 4. μ, - μ μ μ, μ μ - μ., μ - μ μ μ. 5. μ μ μ μ, μ - μ μ (2) μ μ

32 826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ. μ μ μ μ (5) μ μ, -, -, μ,, μ μ, μ μ, - μ,. μ μ. μ - μ μ- μ μ. μ μ - μ., - μ, - μ μ -,, - μ μ -. μ μ μ μ - μ. - μ μ - μ μ - μ,., μ- μ, μ μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ -. μ -, μ, μ, μ,, μ - μ, μ μ, μ μ μ μ - μ, μ 933, 686., - μ μ μ - - μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ. - μ, - : ( ) μ -, μ, ( ) -. (5) μ μ μ μ μ - μ, μ - μ. μ μ μ (2) μ μ - μ (3) μ μ. μ (3) μ μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ - μ. 2., - - -, μ μ. 3.,, μ - 2, - μ. -, - μ -. - μ (3) μ. μ -. - μ (3) μ μ μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ -

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 827 μ 933, 686., -, - μ μ -, μ -. μ μ μ - μ., -, - 3. μ μ -, - 4,, 933, μ - μ μ, - μ 686., -. μ , μ μ μ (30) μ μ 1. μ (60) μ μ μ (1) μ - μ. - μ μ μ μμ,, - (8) μ. 975 μ., μ μ, : 1),, - (12) μ μ μ. μ -, (80%), μ, μ - μ. 2) μ,, - (6) μ μ μ. 3), μ, - μ, μ, - μ μ μ, - μ μ μ - μ μ. μ, - μ μ μμ - -. μ μ μ μ μ μ μμ, - μ -, μ - (67%), μ μ. 4) μ, μ μ μ μ. 5) μ μ -, μ ) -, /1996 (2) μ - μ , μ. 3, - μ μ. 1 2, 975 μ - μ 976 μ μ -, μ μ. 1 2, μ,, -, μ, , , μ μ μ - μμ μ. 2, , μ - μ, 976

34 828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (65%), 975 (25%) μ μ (10%) μ - μ μμ -. μ (65%) (25%), - μ,. - μ μ μ μ, (90%) (10%) μ, μ - μμ μ μ, μ (70%) - μ, μ, μ μ - μμ μ. μ μ μ μ, μ -,., -. - μ,. 2., - μ μ, μ -, (12) μ μ μ μ μ, μ 933.., μ - μ, μ. μ μ.. μ (60) μ -, μ μ - (120) μ, , μ μ - - μ, μ - μ μ μ. - μ - - μ (8) μ,, - μ μ - μ -. μ, -, μ μ, μ μ- μ μ - 1. μ 959. μ μ , μ - μ - μ, - μ μ. μ -, μ μ, μ,,, μ μ, μ μ. - μ,, μ - μ, μ,,,, μ. - μ, - μ μ, μ, μ (5) μ.. μ - μ μ,. 2., -

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 829 ( μ - ) μ μ (5) μ. - μ,, μμ, μμ μ, -. - μ μ - μ μ (3) μ, μ, - μ μ, μμ - μ μ, μ - μ μ. 3. μ, μ, -, -., -, μ,,. 4. μ, μ (10) μ, - μ,, -, μ - μ, -, -. μ, - μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, - -,,, μ - μ, μ μ -, μ,, μ μ μ 927, μ μ, -, μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μ. μ μ μ,. 5., o μ. 6. μ - 4 μ - μ μ μ μ -, - (7) μ μ - μ. μ μ μ. μ μ μ μ - - μ μ μ μ μ μ - -, μ. μ - μ μ μ μ - μ μ - μ (1) μ μ. μ μ μ (2) μ μ μ μ μ - μ. 2. μ 1 - μ, ), μ- μ 995 -, 1 995, μ - μ μ (5) μ -, ), μ, - μ μ 995 -, , μ - μ (5) μ, ), μ 995, -,, μ μ μ. μ, μ, μ μ μ, μ. 5.

36 830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , μ. -, μ μ μ, - μ. μ μ , 2 5 μ μ μ 1-31, μ μ μ,. - - μ μ μ μ 1 31 μ,. 4. -, μ -,. 5. μ μ-, , μ μ -, μ μ, μ μμ μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ -, μ - μ. 6., 933, , μ - μ μ μ -. μ (10) μ μ μ μ μ. μ - μ, μ μ μ. 1000,, μ, (15) - μ μ μ - μ, 933, 686., μ μ (6) μ μ μ, - μ μ μ, μ, μ - μ. - 12:00 μ μ - μ : ) - μ, - ) μ. μ - μ μ μ μ. μ μ μ μ. 1001, μ,, μ -, μ μ, μ μ :. μ μ - μ μ. μ μ, μ μ 994, μ μ.. μ -, μ, - μ,., μ - ` μ μ - (4) μ μ μ, μ μ μ, μ (2) μ -. - μ μ -, μ μ μ μ, μ μ μ (3) μ μ -. μ μ, μ -

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 831, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. 4. -, μ - μ μ, -,, - μ, μ μ,, μ μ μ,. μ μ, μ 954 4, - μ μ μ, μ - μ, -,, -. - μ μ, μ - μ μ, μ -. - μ - μ μ, μ, μ - μ μ μ μ μ μ. 2. μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ ,, 995,., - μ 954 4, , 965, 966, 967, 969 1, 995 4, 1002, , 2 4, 1004, μ - μ μ. μ μ - μ - μ, 686., μ, μ μ, μ μ.. - μ, -. μ μ μ -., -, - μ, μ μ - μ `. μ, (3) μ -., μ μ 1047, - μ μ.» 3. (, ) μ : « μ - μ, μ μ (...) - μ μ. - μ μ μ - μ μ (40) μ. 2. μ (30) μ - (40) μ -

38 832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ , μ - μ μ (30) μ, μ 686. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ - μ., μ μ - μ μ μ - (30) μ μ μ μ -. - μ μ. 4. μ μ, μ μ 973 μ - μ μ μ - (20) μ μ.» μ μ μ μ μ - μ μ. 3. μ - - μ μ, ( ) μ μ, μ μ 4. 4., μ, μ , μ μ , μ μ μ μ μ, - μ (6) μ μ μ, -, μμ μ - μ (60) μ μ -, μ μ /1938 μ μ μ μ μ μ,, μ, μ - μ μ, -, μ /2013 ( 185). μ, / μ μ - μ, -, μ -, μ μ , 955 2, 965 5, , 995 4, μ μ - μ, μ μ - μ, -, μ - μ , μ μ μ μ, μ μ μ. - μ, - μ μ μ μ, μ - μ, μ μ - μ - μ μ, μ μ, -, - μ μ μ μ, - μ, μ μ μ μ, μ - μ - μ. - μ, - μ μ - μ, μ μ, μ μ - 12 μ, μ -

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 833,. μ μ - μ μ μ - μ μ μ /1982 ( 43), - ` μ μ, - μ, , μ - μ μ μ - μ μ : μ.., μ μ -,., - μ μ (14) μ μ μ μ μ, μ - μ μ. μ, - μ μ μ μ.. μ -, μ , μ μ, μ μ μ - μ, μ μ μ μ - μ μ -, μ μ μ, μ μ μ μ μ.. μ μ - μ, μ 933, 686., - μ μ μ - - μ μ μ. 16. μ μ, - μ μ μ μ ( μ ). - μ, μ,, μ - μ, -, - μ μ / 1993 ( 207) : «, - μ.» 2 μ μ ( μ 2014/59/, L 173) «, 1 μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - : ) μ μ ( ), ) μ μ μ EE, μ μ μ -, μ - μ, μ μ 6 17 μ ( ) μ. 575/2013 ( L 176), ) μ μ μμ, μ μ μ μμ μ μμ μ, ) μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μμ μ, μ μ μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μ μ μμ - μ, ) μ μ -, μ μ - μ. 2. μ - μ μ - μ μ,, μ -, μ - μ, μ μ, -,, μ μ, μ - μ μ μ μ,, μμ μ μ (...) μ ( ) μ. 575/2013 μ μ μ -, /2007 ( 195) μ /65/ (EE L 173).

40 834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2 μ ( /59/ ) 1. μ, μ : 1) : μ μ,, μ μ - μ μ μ 43, 2) : μ /2014 ( 107), ( μ /36/ ) 3) : μ ( ) μ. 575/2013, 4) : μ - μ, μ,, -, μ - μ μ, 5) «μ»: μ μ μ ( ) μ. 575/2013, μ μ μ μ μ ( ) - μ. 1024/2013 (EE L 287) μ. - μ - μ μ μ /2014, 6) «μ»: μ,, - μ μ μ μ /59/, 7) «μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 8) : - 1 3, 9) «μ»: - μ μ - μ, 10) «μ μ»: μ - μ - μ, - μ μ μ μ, 11) : μ μ μ, μ, μ μ μ, μ - μ, 12) «μ»: μ μ - μ - μ, 13) «μ»: μ - μ μ μ, μ -,, μ μ μ μ μ 42, 14) «μ»: μ μ μ, μ, (close out), μ μ μ - μ (set off or netting), μ, - μ μ μ μ, μ, μ,, 15) «μ»:, μ /2014 ( μ /36/ ), 16) «μ»: - μ μ μ μ μ, 17) «μ»: μ - μ μ /2009 ( 27), 18) «μ»: μ μ μ μ μ - μ ( - /2011/3), 19) : μ, 1 1, 20) «μ μ μ»: ( ), μ - μ μ,,, μ μ, - μ μ - μ μ, μ μ μ, 21) «μ»: μ - μ, 2 59, - - μ μ - μ /59/, 22) «μ»: μ μ - μ μ - μ μ μ, 23) : μ μ, 1-1, μ μ 32 33, μ μ μ -, 24) «μ»: μ

41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 835 μ, μ μ ( ) μ. 575/2013, 25) «μ»: μ μ - μ,, μ - μ, -, μ μ, μ μ, μ μ 38, 26) «μ»: μ μ μ -, μ μ μ, μ-, μ μ μ - μ μ μ -, 27) «μ μ»: , 28) «μ»: μ μ, -, μ, -, μ - μ μ, 29) : 63 72, 30) : μ μ -, μ 2 31, 31) «μ»: ) μ μ - μ, ) μ - μ μ - μ - μ -, 32) : μ, μ - μ, μ μ μ μ μ μ - μ, μ μ, 33) : μ /9/ (EE L 084) μ μ /1997 ( 228), 34) «μ»: μ - μ μ μ /2009 ( 27), 35) «μ»: μ - μ μ 1, μ 1 μ 2 μ - 1 1, - μ, μ 2 44, 36) : μ μ ( ) μ. 575/ /2014 ( /36/ ), 37) «μ μ»: μ, μ μ - μ, 38) : μ , 39) «μ μ» «...»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 40) «μ»: - - μ - ) 1 63, 41) «μ»: - μ μ - μ, μ μ μ μ, 42) : μ μ ( ) μ. 575/2013, 43) «μ»: μ μ - μ - μ μ -, 44) :, μ μ ( ) - μ. 575/2013, 45) «μ»: μ -, 46) «μ»:, -, μ EE, - μ μ, 47) «μ»: μ, μ - μ, μ μμ, μ μ μ μμ, μ μμ, μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μμ μ EE μ μ μ μ μμ μ - μ μ μ μ μ μμ μ, μ -, 48) «μμ μ»: μ /2012 ( 250), ( /65/ ), 49) «μ -»: μ μ 107, μ - μ, μ μ μ - μμ, -

42 836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), μ , 50) : μ /49/, 51) «μ μ»:, μ 1 2 μ ( ) μ. 648/2012 (EE L 201), 52) «μ μ - 1»: μ 1 4, μ ( ) μ. 575/2013, 53) «μ»:, -, - μ - μ - μ μ μ, μ -,, - μ μ,, -,, 54) «μ μμ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 55) «μ μ μ μμ -»: μ μ μ μμ μ μ ( ) μ. 575/2013, 56) «μ μ»: μ μ μ, 57) «μ 2»: μ - μ μ 63 μ ( ) μ. 575/2013, 58) «μ μ»: μ 2 40, 59) «μ»: μ,, 60) «μ»: - μ μ 35 μ , 61) «μ»: μ 1 37, 62) «μ»: μ μ μ μ μ 6 9 6, - μ μ μ μ 25 26, μ μ μ- μ μ 27, μ μ μ /2014, -, μ μ μ μ 59, 63) «μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 64) «μ»: μ μ - μ EE, μ μ μμ μ EE μ μ μ μ μμ μ - EE, 65) «μ»: μ -, μ μ μμ μ μ μ μ μμ μ, 66) «μ μ μ μ μμ μ - μ»: - μ μ ( ) μ. 575/2013, 67) «μ μ μ μ μμ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 68) «μ μ μμ - μ - μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 69) «μ μ μμ - μ»: μ μ - μμ, μ μ ( ) μ. 575/2013, 70) «μ μ μ - μ -»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 71) «μ μ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 72) «μμ μ»: - μ μ- μ 88, 73) «μ»: μ, 74) : μ 5-2 μ ( ) μ. 648/2012, 75) «μ»: μ μ ( ) - μ. 575/2013, /2014 ( /36/ ), 76) «μ, μ μ»: - μ 1-2 μ 2003/361/ (EE L 124), 77) «μ 1»: μ 1 52 μ ( ) μ. 575/2013, 78) : 1 32, 79) «μ μ»: μ μ /2007.,, μ /65/., 80) «μ μ»: μ μ μ μ - μ /2014 ( /36/ ), 81) : /1997, 82) «....»: -

43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) /2009, 83) «(...)»: /2009, 84) «(...)»: /2009, 85) : , 86) «μ μ μ - μ μ»: μ μ μ μ μ /2004, ( μ /47/ ), 87) «μ μ μ (netting arrangement)»: μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ (close-out netting),, - ( ), - μ, μ -, μ - μ -, μ μ μ - «μ μ», /2004 ( μ i /47/ ) «μ μ» (netting) /2000 ( 2 98/26/ ), 88) «μ μ μ (set-off arrangement)»: μ - μ - μ μ μ μ μ μ, 89) : μ μ μ μ μ, μ, μ μ - μ μ μ, 90) : μ μ μ /2014 μ μ /2007, 91) : μ μ - μ μ, μ- μ 1 46, 92) «μ»: μ μ - μ μ - μ, μ μ μ μ μ μ, 93) «μ μ»: μ - μ ( ). 2533/1997,.... (. 3746/2009), 94) «μ»: μ. 3746/2009, μ - μ - μ, μ μ /49/, 95) «μ»: μ μ μ μ - μ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ, 96) «μ»: μ -, μ μ μ, μ μ 5, 97) «μ μ»: μ μ, μ μ μ μ 7, 98) : - μ μ μ 18, 99) «μ»: μ, μ μ 20 21, 100) «μ»: μ 1 μ 2, , 101) : μ - μ μ -, μ μ μ, 102) «μ μ»: μ - μ μ - μ, μ μ μ, μ μμ, μ μ μ μμ -, μ μμ, μ μ μ, μ μ μμ - μ, μ μ μ μ μμ μ - μ μ μ μ μ μμ μ, μ, 103) «μ»: μ - μ μ , 104) «μ»: μ, - μ /2014 ( /36/ ), 105) «μ»: μ μ (....), ( ) μ μ μ 95, 106) «μ μ»: μ μ μ - μ

44 838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 107) : μ, μ, μ - μ μ μ μ, - μ μ -, 108) «μ»: μ - μ μ ( ) μ. 575/2013, 109) «μ»: μ - μ - μ -, 110) «μ» : μ - μ μ μ, μ μ μ μ, - μ μ - μ, 111) «μ μμ»: - μ μ ( ) μ. 575/2013, 112) «μ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 113) «μ μ»: ) μ μ μ : ) μ, μ, μ μ, ) μ μ μ -, ) - -, μ, ) μ μ μ μ μ : ) μ, μ - μ μ μ μ - μ μ μ, ) μ μ μ μ μ μ μ -, ) - - μ μ, μ, ) μ μ (futures) μ μ (forwards) μ - μ μ ( μ - μ μ ), μ, μ - μ μ, μ μ -,, - μ μ μ, ) μ (swaps), μ - μ : ) μ μ - μ :, μ μ - μ μ, - μ μ, μ μ, -, μ μ - μ μ, μ, μ - μ, ) μ, -, ) μ μ - μ μ μ - μ μ, ) μ μ μ μ μ, ) μ μ- μ. 3 ( /59/ ) 1., μ μ μ -, μ μ.,, 1 1 -, μ - μ,. 2. μ - μ, μ μ, μ / μ, μ μ. μ μ, μ μ. - μ μ μ μ μ μ μ. 4. μ μ - μ - μ μ - μ - μ μ - μ - μ μ - μ. 5. μ /59/ μ μ - - μ , μ - 1, μ, -, μ μ,, μ μ μ, - μ, μ - μ - μ., μ μμ μ μμ - (...).

45 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ ( /59/ ) 1. μ - : ) μ - μ μ, μ -,,, μ μ, - μ μ μ μ μ, -, μμ μ μ - μ μ μ μ μ ( ) μ. 575/2013, /2007, ) - - μ μ, μ, μ μ, : ) μ μ μ, , ) μ - μ μ μ - μ, - μ μ 2 5, 5 7, , ) μ μ - μ μ - 4-5, 1 19, , μ μ μ μ μ, ) μ μ μ μ μ. 2. μ,, -, μ - 1,, μ μ μ μ -, μ,, - μ μ μ, μ μ. 4. μ μ - μ, -, μ μ - μ. 5. μ μ -... μ - 1, 6, , μ -,, μ - : ) μ μ μ μ - μ μ 10 μ ( ) μ. 575/2013 μ , ) μ μ μ μ - μ μ μ - 6: ) μ μ μ μ 10 μ ( ) μ. 575/2013 μ, ) μ μ - μ μ., μ μ μ μ μ μ - 10 μ ( ) μ. 575/2013,. - μ μ - μ μ μ /2014 μ μ. 8. μ μ μ μ 4 6 μ ( ) μ. 1024/2013 μ μ μ μ, μ μ μ 5 9 μ μ , - μ - μ μ μ μ - μ - : ) ) 20%, μ μ μ μ μ, μ / μ. 5 μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ μ μ μ /2014, - μ μ,

46 840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ μ μ μ μ -. μ μ μ / μ μ - μ - μ μ μ, μ - μ, μ -. μ μ μ μ μ μ μ μ μ : ), μ μ μ μ -,, - μ -. ) 4, μ μ μ μ μ μ μ, - μ μ μ 27. μ μ μ μ. ) μ μ-, μ μ, μ μ - μ μ μ μ - (stress) μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ μ. 5. μ μ μ μ μ μ - μ. 6. μ μ - 1 μ μ. 7. μ μ μ - μ μ μ μ. 6 μ ( /59/ ) 1. μ - μ, μ μ , μ μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ μ,, 5, : ) μ μ μ - μ μ μ μ μ, μ μ μ μ, ) μ - μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ - μ μ μ μ, μ μ μ μ μ, μ - μ,. 4. μ μ, μ, μ - μ - μ - μ. 5. μ μ μ μ, μ μ - μ -, μ μ, - μ, μ, μ, μ, - μ μ. μ, μ - μ, - μ. 6. μ - μ μ - μ, μ μ μ. 7. μ μ - μ μ - μ μ μ - μ -, μ μ - μ μ -, μ μ, - μ, μ - μ μ - μ μ μ μ. μ -

47 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 841 μ μ, μ μ μ μ μ, μ μ - μ μ,, μ - μ μ μ - μ /2014, μ μ,, μ : ) μ, μ μ -, ) μ -, ) μ, ) μ -, - μ μ μ -, ) μ. 9. μ μ μ μ - μ μ. 7 μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ μ. μ μ - μ μ, - μ μ μ μ μ. 2. μ μ 8, μ μ μ μ μ, μ μ μ, - μ - μ μ : ) μ μ μ /2014, ) μ - μ μ μ μ -, ) μ, ) μ. 4. μ μ - μ - μ μ,, μ - μ μ μ μ - μ, μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ - : ) μ, ) 1 1, ), ), μ μ. 4261/ 2014, μ μ. 5. μ μ, - μ μ, - 5,,, μ μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ - μ, - μ 4 5., μ- μ μ - μ μ μ μ μ μ, - μ - μ μ μ μ - μ. 7. μ μ μ μ μ, μ μ 1,, μ -. 8 μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ, μ - μ μ /2014 μ μ μ, μ, μ μ μ μ 6 - μ μ - μ μ μ - μ, - μ. 2. μ μ - - μ : ) - μ μ ) μ μ μ μ - μ μ, ) μ μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ μ μ 3 7. μ μ -

48 842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)... μ - μ 31 μ ( ) μ. 1093/ μ, μ μ μ, μ : ) μ- μ ) μ μ - μ μ 5 9 6, μ -, μ μ - μ - μ - μ. 4. μ μ μ μ μ : ) μ μ μ ) μ,, μ 5 9 6, μ μ. 5. μ - 4 μ μ μ μ, μ μ , μ μ, μ- μ 3 4, - μ μ μ. 7. μ μ, μ μ - 3 4,... μ μ 3 19 μ ( ) - μ. 1093/2010 (EE L 331) μ, - μ μ μ, 8 6. μ - μ μ 2, - μ μ... μ μ, μ - 3 μ - 4,, μ... μ μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ - μ μ.... μ μ μ - μ μ, μ - μ μ -,. μ μ... μ - μ -. 9 μ ( /59/ ) , μ μ μ - μ μ - μ -., μ μ μ μ μ μ 6 8, μ, - μ μ μ μ μ. 2. μ μ μ , μ μ : ) μ μ μ- μ μ μ, μ μ -, ) μ, - μ μ μ. 4. μ - μ μ. 10 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ μ μ-, - μ μ μ 27, μ μ μ -, μ μ μ - μ - μ, μ- μ μ μ μ μ μ μ μ μ : ) μ μ

49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 843 μ μ μ μ -, μ, -, μ μ μ, - μ ) - μ. 4. μ μ μ μ μ , μ μ μ - μ : ) μ μ μ ( ) μ. 575/2013, ). 4261/2014, ) μ - μ μ μ μ, μ, μ μ μ μ μ - : ) μ μ -, μ - μ, - μ, μ μ μ μ μ μ, μ, ) μ μ μ, μ μ -, μ -, μ, μ - μ μ - μ. 6., μ μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, μ μ - μ μ. 7. μ μ μ - μ μ μ μ -. μ μ μ - μ. μ - : ) μ μ. ) μ μ μ μ, μ μ - μ, μ μ μμ μ μ μ. ) μ μ μ μ μ - μ μ. ) μ μ μ μ μ -, μ μ - μ μ μ μ μ - μ. ) μ - μ μ μ - μ μ μ - μ. 8. μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ 27 μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ μ, - μ μ. 11 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ - μ - μ μ 10. μ μ - μ μ- μ μ μ μ μ μ. 2. μ μ - μ μ μ μ. 3. μ, μ μ 4 5, μ μ μ μ 14 μ μ μ μ μ. 4. μ - μ μ μ μ - μ - 14, (4) μ - μ μ - μ., μ, μ μ - μ μ, μ μ μ - μ. μ μ μ. μ μ μ

50 844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ... μ μ - μ, μ μ 31 μ ( ) μ. 1093/ μ μ (4) μ, μ μ μ μ μ 3. - μ μ - μ - μ μ. μ - - μ. 6., μ μ, - μ μ μ μ μ... μ μ - 19 μ (EE) μ. 1093/2010, - μ μ... μ μ μ, μ μ μ -. μ μ μ - μ.... μ - μ. μ μ... μ - μ μ. 12 μ ( /59/ ) 1. μ, - μ, μ μ μ. μ μ μ - μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ, - μ μ, μ μ- μ - μ μ. 13 μ μ μ ( /59/ ) μ μ μ - μ -, -, μ μ. 14 μ μ ( /59/ ) μ μ μ - μ μ 10 μ : ) μ - μ μ μ - μ μ μ μ. ) μ μ - μ - μ μ μ μ. ) μ, - μ μ μ, μ μ ), - μ μ μ μ μ -, μ, μ, - μ μ μ-. μ μ, - -, -. ) μ - μ - μ. ) μ μ μ, - μ μ μ μ. ) μ μ μμ,, μ. 4261/ μ μ /2014. μ - μ -, μ μ μ μ. ) μ μ μμ,, μ μ μ μ ( ) μ. 575/ /2014, μ μ - μ μ - - μ, μ μ μ μ. ) μ - μ μ μ -.

51 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ ( /59/ ) μ μ, μ, μ μ μ μ. - μ, μ, μ - μ μ μ 14. μ μ, μ-, μ μ μ - μ μ. 16 μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ, μ- μ μ, - μ, : ) μ, ) μ,, ) μ μ μ μ - μ, - ).. μ μ μ μ 15 μ μ μ, μ μ μ μ μ. 2. (5) μ μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ - - μ μ μ μ μ μ, - μ μ : ) μ, ) μ μ μ μ-, ).... μ μ μ μ μ μ μ. 4. μ μ - μ μ μ μ- μ μ μ -, μ μ μ... μ μ μ μ 31 μ ( ) - μ. 1093/ μ - μ - μ 2, - μ - μ, μ μ μ μ μ. 6. μ μ μ μ - : ) μ, ) μ,, ) μ μ μ μ- μ, - ).... μ μ μ μ μ μ μ. 7. μ μ μ μ μ 2, - μ μ 5 7 μ μ, μ - μ μ μ μ - μ μ - μ μ - μ μ 8. μ- μ, μ - μ μ μ μ. 17 ( /59/ ) μ μ μ μ μ - μ μ μ 10, - μ μ μ μ μ -. μ μ μ μ ( ) μ. 575/ ( /59/ ) 1., μ μ - μ - μ μ,, μ

52 846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ - μ μ μ / , μ μ μ. 2., -, μ μ, μ μ μ μ - μ μ ) - μ, μ, μ (idiosyncratic), μ μ μ - μ - μ. ) : ) μ μ μ, μ -, ), ) - μ μ -,. 4. μ μ μ -,, μ , μ μ μ. 6. -, μ - μ μ μ μ μ, μ μ μ., μ μ μ μ,. 7. 4, μ - μ μ μ, μ μ μ μ -, μ : ), ) μ μ - μ - μ, ) μ μ - μ μ μ μ μ, μ, μ - μ, ) μ μ -, ) μ, μ μ 2 23, ) μ μ μ μ 25 μ - μ μ μ 23, ) μ μ μ μ -, μ μ μ, ) μ μ μ μ μ 19 μ, ) μ μ - μ : ) μ μ μ, μ -, ), ) - μ μ -,. ) μ μ μ μ μ - μμ -, ) μ, ) - μ, - μ - μ, ) μ, μ μ - μ μ -, μ - μ μ, ) μ μ μ μ -, ) - μ μ, μ μ 1 45, μ -,, ) μ- μ - μ μ 1 45, - μ,,

53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 847 ) μ - - μ, ), - μ μ. 8. μ : ) μ -, 1 1 μ μ - μ μ μ - μ, ) μ μ -, 1 1 -, - μ -, ) μ - μ μ μ μ μ. 19 μ μ ( /59/ ) 1. μ : ) μ ), μ μ μ -, - μ, μ - μ μ, μ, μ μ - μ. 2. μ μ μ - μ μ, μ μ 1, μ, μ ( /59/ ) 1. μ μ, μ - μ - μ μ - μ, μ. μ μ - μ, - μ μ μ μ -. - μ μ - : ) μ, ) μ μ -, ) 1 1, ) 63 72, μ μ. 2. μ μ μ μ : ) μ μ μ μ, - μ -, 1 1, μ μ, μ μ μ, 3 18, ) μ μ - μ μ, μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ -, μ, μ μ μ - μ μ μ, - μ μ, ) μ μ μ -, μ μ μ, -, ) μ, μ μ μ μ μ μ μ - μ μ, - μ, -, ) μ μ μ, ) μ μ μ μ, μ μ μ , - μ μ μ μ μ - μ μ - μ. μ μ,, μ μ μ - μ. : ) μ μ μ, μ, ), ) - μ μ -,. 4. μ -

54 848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ 24 μ - μ. μ μ μ - μ μ μ μ - μ. 21 μ ( /59/ ) 1. μ μ μ μ 19. μ -, μ μ, μ μ, μ μ μ μ - μ, μ - μ μ : )..., ), ) μ - μ μ μ, μ -, ) μ /2014, ) - μ - μ 1 1. μ - μ μ, - - μ μ - μ μ /2014, - μ - μ μ.... μ - μ... - μ. - μ -, μ - - μ. 2. μ, μ, 1, μ - μ μ - μ μ, μ μ μ μ - μ μ - μ, μ - μ. - μ μ, μ μ - 94, μμ μ - μ - μ μ μ μμ μ - μ, μ μ / μ, -, -, μ μ μ, μ μ - μ μ, μ μ μ μ, μ. 4. μ μ- μ μ -. μ - (4) μ μ μ, μ -, - 1. μ μ μ... μ -, μ μ 31 μ ( ) - μ. 1093/ (4) μ, - μ, μ - μ., μ μ - μ μ - - μ (4) μ, μ μ μ. μ μ μ, - μ μ μ - μ μ. - μ μ μ - μ μ , μ μ μ 5 6, μ μ μ. 9. μ μ 5 6, μ,... μ μ μ, μ - μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ μ μ μ μ - μ. μ

55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 849 μ μ 4, - - μ... μ μ -, μ 5 6,, - μ... μ- μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ.... μ - μ μ - μ.... (1) μ, μ - μ,. μ μ... μ μ μ μ μ 4 7, μ - μ 9 - μ μ μ μ μ - μ, - μ μ, μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - μ. 2. μ μ - μ μ μ. 23 μ ( /59/ ) 1., μ μ μ - μ - μ μ - μ, μ, μ μ μ - : ) μ μ μ, μ, ) -, ) μ μ,. μ, : ) -, ) μ μ μ, μ μ μ - μ μ μ -, μ μ - μ, μ μ - μ μ, - μ - μ. μ... μ , μ μ μ μ μ. 3. μ - μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ, μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ, μ - : ) μ μ μ, μ, ) -, ) μ μ,. μ : ) μ μ, ) μ μ μ, - μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ, - μ, μ μ - μ μ, - μ - μ μ, μ μ μ. μ μ -... μ -. μ - μ 85.

56 850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. - μ, μ μ μ μ μ. 3. μ - μ μ μ - 21 μ - μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1., - μ, μ μ 23,, μ μ μ, - μ, - - μ, μ - μ μ μ μ μ μ μ, μ μ , 1, - μ μ - μ μ - 3, μ μ (4) μ μ μ - μ μ 1, μ μ - μ μ - μ -., μ μ μ, μ μ μ μ μ. 4. μ μ μ μ 3 - μ μ, μ, μ μμ μ μ, μ μ - - μ μ, (1) μ - μμ. μ μ, μ μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ, - μ μ μ, μ μ. 5. μ μ 4,, μ μ μ,, μ, μ μ - μ μ, μ, μ - - μ. 6. 4, - μ μ : ) μ - μ μ μ,, μ -, μ μ μ μ, ) μ μ μ - μ μ, ) μ, ) μ μ μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ μ μ - μ, ) μ μ μ μ μ, μ μμ, μ μ - μ μ -, μ μ μ, ) μ μ μ μ μ μμ - μ μ μ μ μμ μ, ) μ μ -, 1 1 μ 45, ) μ μ -, 1 1 μ μ 45, μ μ μ - μ, μ 1 μ 2, μ - μ μ μ μ - - μ, ) μ μ

57 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 851 μ μμ, μ - μμ μ - μμ μ -, μ - μ - μ μ μ μ μ μ μ μ μ. 26 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ μ μ - - μ μ μ μ, μ -, 24 μ - - μ μ μ μ - μ 4 25 μ μ μ μ. 2. μ, - μ μ..., μ μ μ ( ) μ. 1093/2010, μ, -,, - μ - μ μ μ. -, μ μ μ : ) μ - μ μ μ - μ, ) μ - μ, ) μ μ,, μ, μ. 3. (4) μ μ μ -, μ μ - - μ μ μ μ. 4. μ μ μ μ,..., - - μ μ μ μ, μ -. μ -, μ μ μ - - μ μ μ μ, -, - μ μ - μ,, - μ μ, μ - μ - μ μ μ -, μ μ μ μ - μ. 5., μ - (4) μ μ - μ μ 3, μ μ μ, - μ - μ μ. μ... μ -, μ μ 31 μ ( ) μ. 1093/ , μ μ μ μ μ μ 4 25 μ. - μ - μ μ. 7., μ μ μ μ μ μ μ - - μ μ μ μ - μ μ 6 μ - μ μ. 9. μ μ, 6 25, μ μ 6 7 μ..., μ - μ, 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010. μ μ μ 5 -, μ μ, - μ μ μ 6 μ μ 7,, - μ... μ - μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ. - μ μ μ

58 852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ (1) μ, μ - μ,. μ μ... μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ,, μ -, μ μ μ, μ μ ( ) μ. 575/2013,. 4261/2014, 9 13, 15-17, 19, /2007, II 2014/65/ 3 7, , μ ( ) μ. 600/2014 (EE L 173), μ μ /2014 μ μ : ) μ μ μ μ μ μ μ, μ- μ 2 5, - μ, - μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ,, ) μ μ μ μ μ - μμ, μ μ μμ, μ, ) μ μ μ μ, μ μμ, μ - μ μ, μ μ, ) μ - μ μ -, μ μ / /2007, ) μ μ μ μ μ μ μ,, ) μ μ, ) μ μ μ, ), μ, μ - - : ) ) μ μ μ μ - μ μ 36. μ μ - μ μ, μ - μ μ μ - μ, μ -, -, μ 1,5 μ, - μ. 2. μ μ 1 μ - μ. μ - μ μ - μ μ μ, 2-39 μ μ μ μ 1 μ. 28 μ μ ( /59/ ) μ μ - μ μ - μ, μ, - μ μ μ μ 27 -, μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ. 29 ( /59/ ) 1. μ - - μ -, μ μ 28, μ - μ. μ - μ,, - ) μ μ ) -

59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 853 μ μ - μ, μ., μ - μ, -, μ μ μ - μ μ -. μ μ μ -, μ μ., μ - μ. 2. μ - μ μ. μ - μ μ- μ μ, μ μ - μ - μ. μ μ μ μ μ μ, μ, μ μ μ, μ μ μ μ μ. 4. μ μ, -, - μ μ. 5. μ μ, μ - μ - μ, μ - μ μ. -, μ - μ μ μ - μ μ μ. 6. μ μ μ μ μ, μ μ. 7. (1) -. μ -, μ, μ μ μ. 8. μ, μ - μ μ μ μ μ. 9. μ μ. - μ μ. 10. μ μ -, μ μ - μ μ /2014, μ - μ. 30 μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ 27 μ /2014,, - μ, μ... μ μ μ. 2., μ μ μ 27 - μ /2014,, μ, μ- μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μ 27 μ, /2014,, μ μ μ - μ μ μ, -... μ μ., μ μ μ 27 μ μ μ /2014, μ, μ μ - μ - μ. μ - - μ μ., μ - μ μ - 27 μ /2014,. - μ - μ. μ μ, - μ μ μ μ μ - μ 27 - μ μ, - μ μ μ μ μ μ 27 -

60 854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ, μ μ - μ. μ- μ μ - μ μ μ -. H μ μ μ μ - 1. μ- μ - μ. μ μ μ... μ, μ μ - 31 μ ( ) μ. 1093/2010. (5) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ - 1 3, - μ μ 4, μ μ- μ... μ μ μ μ μ ) μ 4, 10, μ μ A μ, 1 27 μ μ... μ μ μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/ μ μ μ -, μ μ 4, μ μ μ - μ μ - μ. μ μ - μ. 6,, 1 3 μ μ - 4, - μ μ μ... μ μ 3 19 μ (EE) μ. 1093/2010, μ - μ μ... μ μ 3 19 μ, μ μ μ μ -, μ μ μ μ μ- μ μ 1 3, 4., 31 ( /59/ ) 1. μ μ, μ - μ. 2. : ) μ -, ) μ μ μ, μ μ, μ, μ, μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ, )., - μ μ μ μ -,. 3. μ, μ. - μ. 32 ( /59/ ) 1. - μ μ μ - : ) μ, μ, μ - μ -, ) μ μ, - μ μ μ ( μ μ μ μ ) - ( μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ μ 9 59) - μ - μ. ) μ μ

61 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,, μ μ - μ. 2. μ μ μ μ μ 27 μ μ - μ - μ - : ) μ μ - - μ -, - μ -, μ, μ μ μ μ, ) μ -, μ -, μ, -,, ) μ μ - μ, μ, - -, ) μ μ μ -, μ μ μ - μ, μ μ μ μ - μ : ) μ μ, ), ) μ μ μ - μ μ, -, μ. 4. μ, 3, μ μ μ - μ μ μ. μ -, μ - μ μ μ - μ. μ ) μ - - μ -, μ (SSM), - μ μ,... μ. 33 μ μ μμ ( /59/ ) 1. μ - μ μ - 1 1, 1 32 μ μ μ μ. 2. μ , μ, - μ μ - - μ. 3. μ μ μ - μμ μ μμ μ μ μ μμ, μ, μ - μ μ - μ μ - μμ μ μ - μ - 1 1, , : ) μ -, , ), μ, -, μ - μ μ, ) μ - μ. 2, μ - μ, μ 1 1 μ, μ μ, -

62 856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ μ, μ μ μ μ μ. 34 ( /59/ ) 1. μ μ μ μ μ μ - μ μ- μ : ) μ μ μ, ) μ - μ μ μ, μ μ - -, - μ, ) μ μ, μ, μ,,, ) μ μ - -, ) μ μ μ, μ μ μ μ -, ) μ, μ -, ) μ μ μ, 1 1, μ μ 73 75, ) μ ) μ μ μ μ. 2. μ μ μ, μ 31, - μ μ - μ μ μ, μ μ - - μ, μ. 3. μ μ -, μ μ,, μμ μ. 4. μ -, μ μ, μ - μ μ, /2002 ( 162) μ - μ μ. 5. μ μ,,, μ μ μ. 6. μ μ μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ. 2. : ), -, ) μ μ, - μ, ) μ μ μ μ 31 μ μ μ. -,, μ μ μ μ, μ -, μ μ μ. μ μ μ, μ μ - μ μ μ μ, μ μ μ 38-44, ), - μ μ μ μ - μ μ -, μ μ,. 3. μ, μ - μ μ μ. 4.. μ,, - μ. 5. μ μ, - μ μ, μ - μ μ -.

63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ ( /59/ ) 1. μ μ μ, -, μ - μ, μ μ -, μ, μ μ - μ, μ , μ. 2. μ μ 1, μ μ - μ -, 1 1, μ μ μ μ μ, μ : ) μ μ μ - μ μ, ), μ μ μ - μ, 1 1, ) μ μ μ, μ μ μ μ μ μμ (dilution), μ μ μ - μ, ) μ, μ μ μ μ μ μ -, ) μ μ μ μ, μ μ μ -, μ, μ μ, - μ μ μ, - μ, μ, ) μ μ, - μ μ μ, μ, μ μ μ μ - μ 38, ), - μ μ, 1 1 μ μ μ - μ μ - μ. 5. μ,, μ, μ, μ - μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ - μ -, 1 1 μ μ μ,, - μ., μ μ, μ - μ : ) μ μ 96 μ μ μ μ 5 37, ) μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ μ -, μ μ, 1 1: ) μ μ μ μ μ μ -, 1 1, ) μ, ) μ - μ μ μ, 1 1, μ -. 7., μ μ μ μ μ - 4, 6 μ - μ μ -, μ -, μ μ, μ μ - μ μ μ -, μ -

64 858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 1 1 μ -, μ μ , μμ μ 6 8 μ 2, - μ, μ μ - 3, μ, μ 1, 6 8, μ μ μ μ μ. μ, μ μ, μ μ 74 μ,. - μ μ μ μ. 10. μ - : ) μ μ, μ μ, 1 1, ) μ μ μ - - μ, μ μ μ - μ -, 1 1 μ μ μ -, 1 1, μ : ) - μ μ, ) μ μ - μ μ -, μ,,, - μ, μ - μ μ - μ μ μ - 9, μ -, μ μ μ - μ -, μ -, 1 1, μ μ - μ. 13. μ μ - μ μ, - μ μ - μ,, μ μ μ ( /59/ ) 1. μ : ) μ, ) μ μ, ) μ, ). 2. 3, - μ μ μ μ μ μ μ μ. 3. μ μ - μ μ μ μ μ. 4. μ μ μ - 1, μ μ μ -, μ, μ μ, μ, μ - μ μ -. μ -, μ μ μ - μ - μ μ 65, μ - - μ μ, μ μ - μ μ - μ, μ, - μ, μ -, - μ - μ μ - μ. -, μ - μ, μ μ -, μ μ μ - μ

65 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ μ - μ μ μ μ μ μ - μ μ -, μ, μ μ - μ μ μ 59 - μ μ μ μ 1 - μ - μ - μ / μ μ - μ - μ, μ μ - μ, μ. 10. μ μ μ μ μ, μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ - μ - μ : ) μ μ, ) μ μ, μ, -, μ μ μ μ μ , μ - μ μ - μ,, μ -,. 3401/ /2006, - μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ - μ, -. μ - μ μ μ μ μ - 1, μ μ μ μ μ - μ μ μ 1 μ μ, μ μ μ μ μ 36, μ μ -, μ μ μ μ - : ) μ -, μ μ, ) μ, μ μ - μ. 5. μ μ - μ -, μ μ μ μ μ μ μ, μ, - μ μ, μ, μ - μ μ, - μ μ μ. 7. μ μ μ μ μ -. μ, μ μ μ /2014, μ /2014, /2007, μ μ μ μ - μμ μ /2014 μ / 2007, μ μ μ -, μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ -, - :

66 860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ - μ μ, ) - - : ) μ μ μ -. - μ, ) μ 58, / μμ - μ μ, ) μ μ - μ,, μ, μ - μ /2014, ) μ μ μ -, μ μ - μ - μ, ) μ μ μ - : ) μ μ, -, μ, ) μ - μ μ, - ) μ -, μ, μ, μ - μ 58, /2014 μμ. 10. μ μ μ - - μ μ μ. 4261/ /2007, - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μμ μ - μ, μ, μ -, μ μ μ - μ, μ μμ μ. : ) μ μ μ μ - μ μ, ) - μ μμ μ μ, μ, μ -, μ μ μ, μ -, 24 μ μ μ , μ - μ μ, μ -, μ, μ μμ, - μ μ. 14. μ μ - μ μ, μ ( μ ) μ μ μ μ μ, /1933 ( 401) μ μ μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ /2011 ( 93) μ - μ. μ - - μ 6 8 μ, - (30) μ -. - μ μ / μ : ( /59/ ) 1. 3, μ μ μ -, 1 1, μ μ μ. μ μ, μ, μ, 1 :

67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 861 ) -, μ μ μ -,,, μ, ) μ μ μ - μ μ, ) μ, ) μ μ, ) μ,, μ μ -., μ μ. - μ, - 1 1,, μ - μ 1 17 μ ( ) μ. 596/2014 (EE L 173), μ μ μ μ. 3. μ - μ μμ μ - - 2, μμ μ - μ -, : ) μ, μ - μ - μ μ - ) μμ μ μ μ - μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ : ) μ μ -, ) μ, μ, μ, μ. 110, μ - μ μ μ μ - μ,, μ -, μ 3401/ / μ μ μ μ : ) μ μ -, μ μ, μ μ μ -, ) μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ μ, 1 1. μ μ μ μ. 3. μ μ, - μ μ μ μ μ μ - μ μ - μ , μ μ - μ : ) μ -, μ μ μ μ μ, ) μ, μ μ μ μ - μ μ μ, - μ : ) μ - μ, μ μ - μ μ μ μ - μ, μ, - μ, ) μ μ - μ μ, μ, μ μ μ, 6, ) μ μ -, μ μ. 6. μ μ μ - - μ μ μ μ :

68 862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ μ μ, - 1, ) μ μ -, μ, μ, μ - μ - 1. μ μ μ μ μ μ - μ -,, μ μ -,, , 8. μ - - μ, μ μ. 4261/ /65/, μ , μ - μ μ μ - μ - μ μ μ μμ - μ μ - μ μ, μ, μ, μ μ - μ μ , μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ μμ,, μ μ μ, μ μ μ μ μ - μ, - μ μ μ -, μ - μ μ μ μ. 41 μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ : ) μ μ - μ, ), μ μ μ, μ μ μ, ) μ - μ μ -, ) μ μ, ) μ μ μ, μ μ. 4261/ /2007, - μ, - μ μ μ μ - μ μ 63, ) μ μ -, μ μ - μ ( ) 575/2013,. 4261/ /2007, μ, ) μ μ, μ - μ., μ -, μ μ μ - μμ μ. 4261/ /2007 μ μ., μ μ -, -, μ μ μμ μ. 2. μ - μ μ - μ, μ μ μ μ μ - - μ, -, 1 1, - μ μ, 5,, μ - μ μ μ 2 40 : ) μ μ μ - ) μ μ ) μ μ - μ ) - 5, μ, - 6 ) μ μ. 4. μ μ, μ μ - μ μ

69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 863, - - μ -. μ μ -, μ μ μ- μ μ μ -,, - 3, μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ, : ) μ - μ,, 3 ) - μ μ μ, μ - μ μ. 8. μ - μ 3 μ - μ , μ - μ μ μ μ. 9. μ μ μ - μ - μ -, 8 - μ - μ μ μ. 42 μ ( /59/ ) 1. H μ μ μ -, μ, - μ μ μ μ μ μ. 110, μ - μ μ μ μ - μ μ μ, μ - : ) μ μ μ μ μ, -, ) μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ. 4. -, : ), ), μ μ μ, μ, ) μ μ μ, ). 5. μ 1 μ, μ : ) μ μ μ - - -, ) μ μ - μ - μ μ μ ) μ μ μ μ μ -, μ μ -, μ μ 36 μ μ E μ. μ μ μ , μ - μ μ μ. - μ μ μ μ μ, μ, μ, - μ μ. 9. μ μ - μ μ - - μ,

70 864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ, μ. 10. μ μ - : ) μ μ 1 ) μ, - μ 1 μ -. μ μ - μ. 11. μ μ μ - - μ μ -, , μ - μ, μ, - μ, μ, μ μμ, μ μ - μ μ μ μ, μ - μ - μ, μ μ - μ μ μ. 43 ( /59/ ) 1., μ μ , μ μ. 2. μ μ - μ μ 31 34, : ) μ μ, - 1 1, - μ : ) μ μμ μ ( - μ ), ) μ μ. 4261/ /2007 ) μ μ ) μ μ μ μ : ) μ μ, μ -, ) μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ - 52, μ - μ μ μ μ - μ, 1 1, - μ μ - 2., μ μ μ, , μ μ - μ -, 1 1, μ - μ μ μ. 44 μ ( /59/ ) 1. μ μ μ, 1-1, μ μ μ - μ -, - - μ : ) μ, ) μ, μ μ μ μμ μ μ μ μ - μ μ, μ, μ μ μμ μ, ) - μ -, μ μ μ - μ - μ μ (.....), /2012, μ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καταργούνται οι διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας των άρθρων: 17 Α, 208, 211, 229, 231, 244, 245 παρ. 2, 251, 269, 270, 311, 472, 568 παρ. 2 εδ. γ,

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α 80)

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α 80) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΗ, 22 Ιουλίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΑΔΑ: 4ΑΛΧ4691ΩΓ-7Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α114691ΩΓ-ΝΝ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 070/2 Αριθμ.: 18

ΑΔΑ: 4Α114691ΩΓ-ΝΝ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 070/2 Αριθμ.: 18 ΑΔΑ: 4Α114691ΩΓ-ΝΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 " ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 140 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3581 Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημο σίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 " ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αθανάσιος Τσιορλίδας

Διπλωματική Εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αθανάσιος Τσιορλίδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική Εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2297 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.... 1 Αυτασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45744691ΩΓ-Β43. Αθήνα 14/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Υπηρεσίες Εσόδων)

ΑΔΑ: 45744691ΩΓ-Β43. Αθήνα 14/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Υπηρεσίες Εσόδων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3472 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 11 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλι στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4316 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννη τικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245 1 Νοεμβρίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3607 Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα