ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «Άρθρο πρώτο 1. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καταργείται η διάταξη του άρθρου 147 παράγραφος Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίστα νται οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 47, 58 παράγραφος 1, 79 παράγραφοι 1, 89, 91 παράγραφοι 1, 94 παράγραφοι 1 και 2, 115, 117 παράγραφοι 1, 118, 119 παράγραφοι 1 και 4, 126 παράγραφοι 1, 128 παράγραφοι 1, 143 παράγραφοι 1, 147 παράγραφοι 2, 148, 190 παράγραφος 2, 192, 200, 204, 205 και 207 παράγραφος 2 ως εξής: «Άρθρο 16 Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ: 1) οι διαφορές από μίσθωση πράγματος ή άλλου προ σοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδι κείων, 2) οι διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργα σίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα στους εργαζομένους ή τους διαδόχους τους ή εκείνους στους οποίους ο νόμος δίνει δικαιώματα από την παροχή της εργασίας των πρώτων και στους εργοδότες ή τους διαδόχους τους, 3) οι δι αφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα σε εκείνους που εργάζονται από κοινού στον ίδιο εργοδότη, 4) οι διαφορές ανάμεσα στους επαγ γελματίες ή τους βιοτέχνες, είτε μεταξύ τους είτε με τους πελάτες τους, από την παροχή εργασίας ή ειδών που κατασκεύασαν αυτοί, 5) οι διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας ή από διατάξεις που εξομοιώνονται με διατάξεις συλλογικής σύμβασης, είτε ανάμεσα σε αυτούς, που δεσμεύονται από αυτές, είτε ανάμεσα σε αυτούς και τρίτους, 6) οι διαφορές ανάμεσα σε οργανι σμούς κοινωνικής ασφάλισης και στους ασφαλισμένους σε αυτούς ή τους διαδόχους τους ή εκείνους που κατά το νόμο έχουν δικαιώματα από τη σχέση ασφάλισης, 7) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημι ώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 15 αρ. 11, συμβολαιογράφων, άμισθων δικαστικών επιμελητών, γιατρών, οδοντογια τρών, διπλωματούχων μαιών, κτηνιάτρων, μηχανικών και χημικών διπλωματούχων ανώτατων και ανώτερων σχολών, μεσιτών που έχουν διοριστεί νόμιμα, ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών, όπως και αν χαρα κτηρίζεται η σχέση από την οποία προκύπτουν και ανε ξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 8) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις διαιτητών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών σε ιδιοκτησία κατά ορόφους ή διαχειριστών που διορίστηκαν από δικαστική αρχή, εκκαθαριστών εταιριών ή νομικών προσώπων ή κληρονομιών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρωμής της, 9) οι διαφορές που αφορούν το ποσοστό ή την πληρωμή του ασφαλίστρου, 10) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώ σεις και τα έξοδα των πραγματογνωμόνων, των διαιτη τών πραγματογνωμόνων και των εκτιμητών, με οποιο δήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, ή των καθολικών

2 796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 11) - μ μ μ, μ - - μ, μ, μ - μ, 12) μ. 17 μ μ μ - : 1), μ, - μ, - μ,, , 2) , μ - μ μ μ, 3) μ , μ - μ μ, μ - μ μ 4) μ μ. 47 μ μ μ μ μ - μ -. μ - μ μ - μμ μ. -, μ μ μ μ, μ μ μ. 89 μ μ - μ. - μ , - μ μ, μ μ. 2. : ), μ ) μ μ μ, μ -, μ : ) μ - μ, ), μ, μ, μ, -,, μ μ, ) μ, ) -, μμ -, μ : 1),, 2), 3) μ, μ, μ, μ μ -, μ μ - μ, μ,, μ μ, 4) μ,, μ 5)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 797 μ μ, μ -, , μ -,,,,,, μ-,, 118, μ, μ μ -, μ μ -. - μ. 4., - μ μ, μ, /2001 ( 125). - - μ μ μ. - μ μ,, μ, : ) -, ), μ μ -, ) μ -,, μ μ μ, ) μ, μ μ μ ,, μμ μ - μ 96, μ -, μ μ 1 31 μ 503, , , , 153, 215 2, 237-1, 238 1,598, 632 2, 633 2, 642, 715 5, 729-5, 847 1, 926 2, 934 1, 943 4, 955, , 971 1, 972 1, 973, 974, 979 2, 985 1, 986, 988 1, μ μ - μ, μ μ, μ μ, μ -. - μ μ μ μ μ ,,, μ 191, μ μ, , μ μ, μ μ, μ -, -. μ μ μ μ, 97, -,. 204 μ μ μ μ,, μ, μ (100) (200) μ μ,

4 798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), -. - μ μ μ μ - μμ. 205, μ -, μ μ -, - μ, μ (1.000) (2.500), μ μ, -,, : 1) μ, μ- μ μ 2) -. μ μ μ μ μμ ,, -,, μ 155». 3. (, 1 207) 1 14, : «14 ) μ μ μ μ μ μ -, μ - (20.000) ,, - μ μ μ μ μ μ - μ μ, - μ μ, - μ - μ μ -, μ μ -, - μ - μ μ μ μ μ μ.» 1. ( -, ) - μ 208, 211, 229, 231, 233 2, 3 4, 244, 245 2, 251, 269, 270, 311, 400 μ (, ) μ , 210, 212-2, 213,215 2, 223, 226 2, 228, 230 1, 232, 237, 238, 254, 260, 263, 268, , , 273, 274, 275, 276 1, 277, 286, 287-1, 293 1, 294, 297, 305, 317-3, 318 1, 340, 370, 393, 394-1, 398, 461, 466, 468 1, : « μ μ μ μ -., - μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ μ - μ - μ. μ, μ μ, -, μ μ μ,,. 2. μ μ μ - μ μ μ μ, - μ μ μ, μ - μ. μ , -

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 799 μ μ μ (30) - μ μ μ - μ μ μ (60) μ. μ μ, - μ. 223 μ, μ - μ. μ μ μ - μ - μ : 1) μ - μ 2) - μ μ μ μ μμ -, μ μ μ,, μ μ μ, μ. 237, μμ μ - μ - μ μ - μ μ. 228, μ - (30) μ, μ μ μ, - (60) μ μ μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ - μ - μ : ) μ μ μ - -, ) μ -, -, ) - μ. - μ - μ μ. 2. μ 1,, μ (100) (200), μ μ. μ μ. - μ - μ μ μ μ μμ (100) μ - μ μ μ. μ, μ μ. μ - (30) μ - μ μ μ μ. 2. μ μ, μ μ (15) μ - μ, μ -. μ μ μ μ - μ μ μ. μ μ. 3. μ μμ, μ μ - -. μ - - μ. μ μ, - μ - μ. 4. (15) μ μ μ μ μ μ, -, μ μ μ, - μ μ -. μ -. μ μ (30) μ μ μ μ., - μ μ μ,, -, μ -

6 800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ). -, μ, μ μμ. μμ μ - μ μ - μ μ - μ. μ μ μ μ. 6. μ - μ -, - - μ, μ - μ - μ μ -, μ (15) μ, μ - μ, μ μ μ -,., μ -,. μ - μ μμ μ - μ μ - μ. μ μ. μ, - μ μ -, μ -. - μ - μ. μ - μ μ - μ -, μ μ -. - μ μ (8) μ μ - μ μ. - μ μ μ μμ - -., - - μ -., - μ μ. μ. 9., -, μ μ μ μ - μ μ - μ μ μ ,, μ - -. μ μ -,. 11.,, μ μ, μ μ, - μ. μ μ μ, μ μ.,, - μ μ,, μ (60) μ. μ - μ, μ - (90) μ. - μ (30) μ - μ μ μ - μ. -, - μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ - μ μ μ - -, μ μ. μ μ μ μ - μ μ. μ μ μ, μ, - μ - μ μ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ, - μ, (30) μ. 3. μ, μ μ - μ, μ, μ μ μ. (60) μ - μ μ, μ. - μ μ μ μ μ, μ : ) μ, -, ), ), ) μ μ, ) - μ μ, ) - μ μ μ μ μ μ - μ μ. 3. μ, μ., μ μ -,, μ μ μ μ. 2. μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ -, μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ -, μ μ. 2. μ μ, : ) μ - μ, μ - μ - μ , ) μ μ μ, - μ μ μ - μ. 3. μ, μμ μ -, μ - 86, μ μ -, μ 76. μ -, μ μ - μ μ - μ μ - μ.

8 802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 277, μ - μ μ, : 1) μ μ, 2) - μ, μ μ, - μ, 3) μ - -, μ μ, μ. μ μ μ, 4) μ, μ - μ - μ. 286, -, μ : ) - μ μ μ μ -, μ μ, - μ μ μ μ, μ, μ μ, μ μ -, ) μ, ), - μ μ -, μ μ-, ),, -, μ - μ μ, μ μ μ μ - μ μ -. - μ μ μ,. μ μ μ - μ. μ μ, , μ-, -, μ μ. 294 μ μ μ., - μ μ μ μ μ μ - μ μ. 305 : 1), μ, μ, 2) μ μ, μ,, - μ μ - μ μ μ μ, - μ μ -, 3) μ μ, μ, -, 4) μ μ, 5) - 6) μ μ μ - -, μ μ, (8) μ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , μ μ - μμ μ μ μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ, μ μ, μ μ -. μ μ - μ μ μ μ μ, - μ μ, μ. 2. μ μ μ - μ μ μ μ-, μ-,, μ - μ (30.000), μ. 2. μ μ μ. 3. μ μ μ μ μ : ) μ, ) μ, ) -, ) - μ, - μ μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ 205. μ μ, μ, μ μ μ. 461 μ, μ μ μ μ, μ μ μ -, μ - μ μ μ (5.000), μ μ μ μ (5.000),, μ μ μ μ (5.000). μ - μ μ - μ μ μ μμ -., 216 1, μ μ, μ. -, μ. - μ , μ

10 804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ 955 2, μ -. μ μ, μ -. μ - μ.» 3. ( -, ) μ 214, 396, 421, 422, : « μ - μ. - - μ (3) μ. μ μ - μ μ μ μ μ- μ. - μ μμ μ μ μ -. μ - μ μ μ , - μ μ μ. μ μ - μ μ, - μ. 421 μ, μ - μ μ μ μ μ μ , μ μ μ -, (2) μ μ, -, μ μ, -,, μ, - μ μ, μ - μ. 2., μ,. 3. (5) (3) , 394, 398 2, 399, 400, 402, 405, 407, 408, , μ. 2.,, μ μ. 424, μ, μ -, μ.» ( -, ) μ 495, 498 2, 502 2, 512, 518-2, 524 1, 2 3, 527, 538, , 546 1, 548, 560, 562 4, , 565 1, 568-2, 569 2, 571, 574, 575, 580-3, : « μ μ, -, μ μμ - μ μμ μ, - μ. 2. μ μ 496, -. - μ μ - μ. 3. μ,, -

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 805 (200), (300) (400), μμ -. μ,. μ μ μ, - μ., μ -. μ, μ, μ μ μ. 3 5, 592 μ μ (30) μ, - μ μ - μ, (60) μ. μ μ μ μ, μ μ, μ, , μ -, μ μ μ - 227, , , , μ μ μ. 2. μ μ μ -. μ μ μ, : 1) -,, μ - μ, μ - μ μ - μ, μ μ μ, μ μ -, 2) μ - μ μ - μ, 3) μ μ, 4) - μ μ - μ, 5) μ 6) μ μ -. μ. 538, μ -, μ μ - μ, ) μ μ, - μ μ, -, μ μ, -, μ μ. -, μ -, μ μ μ, μ, μ - μ, μ, -, μ -, - μ μ. 1 -, μ. 2 - μ

12 806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ. μ μ μ, μ - - μ μ. 548 μ - 227, , , , -, - μ : 1), μ μ -, μ μ,, -. μ - μ μ - μ μ, μ μ, 2) μ, 3) μ -, 4) μ μ -. 5) μ μ μ -, 6) μ μ μ , μ 1, 4, 14, 16, μ μ μ -, μ (60) μ -. 3., μ - (2) μ μ,, μ. μ 592 μ. 1, μ. 2,,, μ, μ,, μμ -, μ μ μ, μ μ μ μ : ) μ, ) μ μ, ) μ μ, μ μ μμ, μ,. - μ. μ,.,,, - μμ μ - μ μ. - μ ,, μ, - μ μ, μ - μ μ,,. μ - μ, μ μ. -,, μ μ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 807 (300) (900). - μ μ (200). - μ μ μ μ - μ -, μ. μ μμ μ μ - μ - μ - - μ (30) μ μ -, μ μ -, μ μ. - μ μ (60) μ - μμ, 3. μ μ μ μ, - μ. μ μ -, μ. - μ. μ μ μ 1., μ μ, - μ, - μ μ μ. -. μ μ μ- μ μ. 1 -, μ μ. 2, μ. 4. μ μ- μ - μμ. 574,,.,,, μ - μ μ μ - μ, μ μ μ μ. μ , - 1 2, μ,. - μ, - μ 1, 2, 3, 6 17, , μ - μ μ μ -., μ, -,. μ μ μ μ - μ , ,. μ - μ μ μμ,, μ μ (60), -, (8) μ -.» ( ) - μ : « μ, -. - : ) μ

14 808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (30) μ, - μ μ - μ, (60) μ. ) μ, -, μ, μ - μμ, - μ - (10) μ, - μ μ. μ μ - -, (5) μ -. ) -. ) μ μ μ -, -. ) - μ. ) μ - μ μ, μ -, μ μ, μ μ - μ. ), μ μ, μμ -, - (8) μ -, μ μ μ μ μ ,, - μ μ μ.,, μ μ μ, μ μ μ -, μ μ μ μ, μ μ - (60) μ, μ. 5. μ - μ μ -. 6., μ μ. 7. μ, μ -, μ μ. μ μ -, , μ, μ,, - 3 : 1. μ : ), ) μ, ) μ, ) μ,, - μ /2008 μ : ), ) - μ, ) μ μ, ) - μ μ μ μ μ μ μ, -, ) -, ). 3. : ) μ, μ -, μ,, μ μ, - μ μ μ, ) μ μ μ μ, - μ μ, - μ μ, - - μ, ) μ - μ μ -, ) -,, μ.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ. 1 2 μ μ μ. 594 μ μ μ - μ μ, -,. 595 μ μ μ μ μ, μ. 1 2, - μ μ. - μ, - μ μ, μ, - - μ -, μ -, μ μ μ - μ : 1) μ, 2) μ,, μ μ - μ, μ, - μ, μ. 1, 2 3, μ -, μ μ 545-3,, (6) μ μ μ μ μ μ. μ μμ - μ , μ, ) μ ) 592 μ. 2,, μ -, μ, μ. μ, - μ. μ -, μ μ μ. 1,, μ μ - μ μ , μ μ μ. 3. μ - 1 2, μ μ -, μ μ -, : ) - μ μ ) μ 1 - μ μ μ μ,,,, μ, , μ -

16 810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),, μ, μ - μ - μ, μ, - μ μ μμ - μ μ, , -,, -.,,, μ, μ μ μ,, μ μ - 1. V μ. 2, μ -, - μ μ, - - μ μ 744, 747 4, , -, - μ μ μ μ -, - μ - μ, μ,, - μ, μ μ, μ μ -, μ - μ μ μ ', μ (100) (500) μ μ. μ μ μ μ μμ μ, μ μ - μ.,, (10) μ. 608 μ μ, μ μ : ) μ, - μ -, ), μ, ) μ, -. -, μ -,, μ - : ) μ μ μ,, μ, -, ), μ μ μ, - μ,. 3. μ -, μ μ, - μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ, - : ), -, ),, ),., μ,.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ -,,. 5. μ - - : ), -, ), -, ),. - μ,. 6. μ -, -, μ - μ,, -. μ -. V μ - μ μ, μ, -. μ μ μ, μ μ. 3, μ μ, μ μ. μ μ, -, μ - μ. 2. μ -, μ,,, - μ.,, μ μ. μ, - - μ. - μ, -. μ - μ. 613, μ μ,, μ,,, μ μ -, μ, μ, μ μ μ - : 1. μ μ μ μ μ μ -, μ. 3. : ) - μ μ μ μ μ μ μ, ) - μ μ μ - μ μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ μ - -, ) μ μ, μ μ - : ) μ μ - μ μ, ) μ - μ μ

18 812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ μ μ : ) μ, μ, μ-, μ μ, -,,, μ μ -, μ μ μ, μ μ μ μ, - μ μ μ μ -, ) μ, μ, μ,, μ μ, -, μ - μ - -, μ μ μ ) - μ, μ μ -, μ μ -, μ μ, μ, μ -, μ, μ - μ - μ μ - μ - - μ, μ μ - μ. 7. μ μ μ μ μ μ, μ μ, μ - μ μ, μμ, -, μ μ μ μ -,, - μ, - μ μ μ (30) μ μ. 616 μ - μ, μ μ μ μ -,, - μ. 2. μ μ μ μ, μ μ - μ. μ (3) μ μ, μ, μ μ μ μ - - μ μ μ - μ - μ, - μ μ μ. μ, μμ μ - μ, μ μ μ.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ. 3 μ - μ,, μ. 2. 1, μ μ - μ μ - μ μ. 1, μ - μ μ μ μ, μ, μ μ μ - μ, μ μ μ : 1) μ μ - μ μ μ, μ - - μ μ, 2) μ μ μ, - μ μ -, 3) μ - μ μ - μ μ - μ - μ, μ-. V μ, μ -, μ, μ - μ μ - μ. 2. μ, μ -,,, μ μ μ μ μ μ μ, μ - μ. 3. μ, μ -, μ μ - μ μ, μ - μ μ. 4. μ, μ -, μ μ μ μ μ. 5. μ, μ - μ μ μ, μ - μ μ - - μ μ -. V μ. 8 μ μ (20.000) μ μ μ. 2. -, , μ. 4. μ μ μ, - μ μ μ μ -,, μ μ μ -, μ μ -, μ μ μ μ μ -, - μ, μ - μ. 2. μ,, μ, - μ μ μ, μ μ 142.

20 814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 625 μ μ - μ - μ μ -. μ μ. μμ. 2. : ) , ) μ ) - μ - μ μ μ -,, μ - μ : ) - μ, ) - μ, ), μ μ : ) - μ μ - μ, ) μμ - μ μ - μ μ μ - μ μ μ, μ -. μ, μ μ - : ) μ μ μ, ) μ μ, μ,,, - μ μ - μ μ, μ μ ) μ μ, - μ,,, μ μ μ μ,, μ - μ, ) μ, ) - μ -, ) μ, ) μ - μ μ μ 636 ). 630 μ - μ μ (2) μ. μ - μ μ, μ. μ μμ, μ. μ μμ - μ. 631 μ. - μ μ μ - μ μ μ μ μ - 632, μ μ - μ μ μ μ, μ - μ. μ - μμ μ μ μ - (15) μ μ μ μ (30) μ μ - μ - μ μ μ. μ, μ, μ, , μ,

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 815. μ - μ μ μ μ μ, μ, ,, μ, - μ, μ, -, μ,. μ,, - μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ - μ -, μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ. 2. μ μ, μ μ -, μ μ - μ (15) μ μ μ. μ, μ - μ μ μ - μ μ - μ. 2. μ, μ - μ μ - μ -, μ, μ - μ. 636, μ , - μ μ -, μ μ , - μ μ, μ - μ, μ -, - μ μ (15) - μ. - μ μ μ, - μ, - μ, μμ. μ. 638 μ μ μ 14-1 μ μ μ μ. 2. μ, , , : ) μ μ μ μ, ) - μ -, ) μ μ μ μ μ -, μ, -,. - μ μ.

22 816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ -, μ μ : ) μ μ, ) μ μ, μ,, -, μ μ - - μ μ, μ μ ) μ μ, μ,, -, μ - μ μ μ,, μ μ, ) μ, ) μ - μ, ) μ -, ) μ μ μ - (20) μ μ μ (15) μ μ ) μ μ (20) μ μ, μ : ) - μ ) μ μ μ μ -, μ 639 -,. 2. μ μ μ. 3. μ μ - μ, μ - μ (15) μ μ -. μ μ μ,, ,, μ, μ μ μ μ μ μ μ, - μ, μ. 645 μ μ μ - μ μ μ, -, μ, μ -, μ - μ. μ , 624, , 630., 634.» μ 1. (, ) μ , (, ) μ , , 4, 5 6, 689, , 691, 693, 697, , , 724, 727, , : « , - μ, μ - μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μμ. 4. μ μμ,, μ μ μ μμ μ μ μ -. μ μ - μ μ - -.

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ. μ μ μ. 6. μ μ - μ - μ μ. 689 μ μ μ, μ - μ μ - μ - μ. 2. μ μ, μ, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ (48) μ, μ μ μ, μ (48) μ μ, μ μ, μ μ (30) μ - μ - μ μ. μ, μ, - μ,, μ, μ μ (30) μ. 2. μ 1 μ, μ μ - μ. 697 μ μ μ, μ μ μ, - μ μ μ - μ., μ,, μ μ μ,, μ μ -, μ -, μ, μ, μ μ μ, μ, μ μ μ, - μ μ μ μ - μ μ μ. 2. μ μ μ , μ μ. 1,, μ, - μ μ, , 711, 713, 714, 715, 720, μ μ (60) μ - μ -

24 818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ , μ μ - μ μ -., - μ. -, μ - μ μ μ (10) μ., μ μ μ μ μ μ μ μμ.» 3. (, ) μ : «691 1., μ, μ -, -, -, μ μ - μ μ. 2. μ -, μ. - μ μ μ - (30) μ.,,. μ μ - μ μ μ μ - μ -, μ μ , μ.» 1. ( -, ) μ ( -, ) μ , , 748 1, 3 4, 749, 750, 751, 754, , , , 786, , 797, 798, 799, 800 1, 2, 4 5, , , : « μ μ μ - 739,, μ μ, μ, - μ μ μ μ μ μμ μμ μ,, - μ. μ μ 1 μ - μ μ. μ - μ - μ μ. 4. μ μ μ μ μ μ -, μ - μ. μ μ μ μ

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 819 μ μ -, μ. μ μ μ μ - μ, - μ μ μ μ μ : ) , ) μ μ -, μ -,, ) μ μ - μ -, μ μ μ μ - μ μ μ, μ μ μ - μ. 2. μ μ μ. 3. μ μ μ μ μ μ μ - μ - μ, μ μ μ μ, μ μ,, μ, - μ, - μ, μ - μ, μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ μ. 798 μ , μ, μ. μ, μ. 799 μ μ μ -, μ μ, - μ. μ -, μ , o μ, μ μ. - μ μ μ. -,, - μ, -. μ - μ, - μ. 4. μ

26 820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (6) μ (3)., μ -, μ, μ, μ μ - μ, μ μ μ μ - μ, μ μ. μ μ μ μ -, - μ μ -. μ - μ μ,, μ μ. μ μ μ μ,. μ, μ μ. - μ - μ μ μ, μ - μ μ. -, (60) - μ, μ μ,, μ μ μ μ. - μ,, -, μ.» μ (, ) μ 867, , 879, , , : «867 μ μ μ, μ μ μ μ μ - μ -, μ μ μ. μ μ μ, μ, μ μ -,, μ. - μ, μ μ μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, - μ 2. μ μ,, μ - μ -, -. μ μ μ μ, μ μ, μ μ, μ μ μ μ - μ - μ, -. μ (3) μ

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 821 μ μ μ μ μ μ (3) μ μ , μ (3) μ μ.» 1. (, ) μ 938, 960, 963, ( -, ) - μ , 909, , , 914, 917, 924, 933, 934, , , , , 950, 952, 953, 954 1, 2 4, 955, , 958, 959, 962, 965 1, 2, 3, 4 5, , , , 973, 975, 977, 978, , , , , , 995, 997, 998, 1000, 1001, 1009, , 1012, 1015, 1021, : « μ - μ μ μ μ. μ : ) - μ μ - μ, ), ) μ μ, ) μ, ) , ) μ, ) μ μ, ) μ. 909 μ : 1) μ, μ, 2) -, 3) μ - μ, 4) μ μ μ - - μ μ μ μ,, μ μ, - μ,, μ, μ μ,, -, μ μ μ μ, , μ 911, 912 μ μ μ. 914 μ, μ,, μ-, -,,, μ, μ μ. - μ μ - μ μ μ - - μ, μ μ μ μ μ, μ, μ,.

28 822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ. -,, μ - -, -, - -. μ μ μ - -, - μ μ,,, μ μ. - μ, μ μ μμ - - μ. μ - μ μ - μμ,, (8) - μ μ (60) μ (20) μ. 3. μ -, μ - -, μ μ, μ μ, μ ,. 5. μ - μ μ μ μ μ μ (60) μ μ μ : ) μ - μ μ - μ μ -, μ (45) μ μ. - μ, - μ (30) μ. ), μ (30) μ μ, μ - (30) μ μ μ - μ, (60) μ μ -,. 2. μ, μ μ : ) μ μ. ) - μ, μ , - - μ μ -. μ, μ, μ, μ,, μ 686.,, μ, - μ μ. μ -., μ,, (5) μ μ μ - μ. μ 12:00 μ μ μ. ) μ μ, μ μ -, μ 686., μ μ μ μ - μ μ μμ. μ μ -

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 823 μ, μ μ -, - μ μ μ, - μ μ, μ. μ,, μ - μ. μ μ (10) μ - μ. μ μ, ,,, μ ( ) -. μ, - μ μ. μ μ., μ μ μ - μ -,, - μ - ( ) - -., μ μ μ - μ, μ - μ μ μ μ μ μ -, μ μ μ, - μ μ -. μ μ μ μ μ μ μ - μ μ -, μ μ -, , - μ. - μ, μ,, - μ. -. μ,, - -, μ μ, μ μ μ ) μ μ, ) μ μ μ - μ, ) μ μ -, - - μ μ -, μ μ -, μ,. 4. μ μ μ μ , μ 956-1, μ μ μ μ μ. - μ μ μ μ - μ μ μ. 2., - 117

30 824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ, μ μ, ) μ μ - μ μ μ, ) μ -, μ μ, ) -, -, ) μ μ, (7) μ μ - μ - (8) μ μ, μ, μ - μ. -, μ μ, - μ μ μ-, μ 933, , μ,, μ μ. (20) μ μ μ μ. μ 12:00 μ μ μ μ - μ μ μ μμ - μ μ μ μ μ - μ μ μ,,,, μ. - μ, - μ μ -, - μ, μ (5) μ -. μ μ μμ, - μ μ, μ (8) μ μ, μ -,, - μμ -, 956-3, μμ μ, -. μ, μ μ - μ, μ μ - μ μ μ μ, -, μ, -, μ μ μ 927, μ μ, -, μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ. μ μ μ, μμ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ. μ -,, -. μ μ - μ , - - μ μ μ. μ. - -, μ μ μ - μ -, μ. μ μ. - μ μ μ -

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 825 μ - μ, - μ, μ. 2. μ μ - -, μ μ. μ μ -, μ μ -, μ μ. μ - μ μ μ, μ - μ. 3., μ, μ -,, μ μ , - μ μ - μ μ μ μ 10 2 μ, μ - μ μ 4 5 μ, μ. - μ μ, -,. 5 - μ, μ, μ μ μ μ - μ, - μ. 4. μ μ, μ μ, μ μ., μ - μ., - μ - μ. 5. μ μ - -, μ μ. - μ μ μ,, μ μ, - μ. 6., , μ μ μ - μ, - μ - μ -, μ μ μ μ 1 31, μ μ μ μ μ, μ, -, μ. - μ μ - μ. -,, μ μ. μ -, μ. μ, - μ, μ μ., μ μ, (1) μ μ - μ, (30%) μ -. μ - μ, - - μ μ μ. 2. μ μ μ. - μ. 3. μ μ μ μ μ - μ μ, μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. 4. μ, - μ μ μ, μ μ - μ., μ - μ μ μ. 5. μ μ μ μ, μ - μ μ (2) μ μ

32 826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ. μ μ μ μ (5) μ μ, -, -, μ,, μ μ, μ μ, - μ,. μ μ. μ - μ μ- μ μ. μ μ - μ., - μ, - μ μ -,, - μ μ -. μ μ μ μ - μ. - μ μ - μ μ - μ,., μ- μ, μ μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ -. μ -, μ, μ, μ,, μ - μ, μ μ, μ μ μ μ - μ, μ 933, 686., - μ μ μ - - μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ. - μ, - : ( ) μ -, μ, ( ) -. (5) μ μ μ μ μ - μ, μ - μ. μ μ μ (2) μ μ - μ (3) μ μ. μ (3) μ μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ - μ. 2., - - -, μ μ. 3.,, μ - 2, - μ. -, - μ -. - μ (3) μ. μ -. - μ (3) μ μ μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ -

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 827 μ 933, 686., -, - μ μ -, μ -. μ μ μ - μ., -, - 3. μ μ -, - 4,, 933, μ - μ μ, - μ 686., -. μ , μ μ μ (30) μ μ 1. μ (60) μ μ μ (1) μ - μ. - μ μ μ μμ,, - (8) μ. 975 μ., μ μ, : 1),, - (12) μ μ μ. μ -, (80%), μ, μ - μ. 2) μ,, - (6) μ μ μ. 3), μ, - μ, μ, - μ μ μ, - μ μ μ - μ μ. μ, - μ μ μμ - -. μ μ μ μ μ μ μμ, - μ -, μ - (67%), μ μ. 4) μ, μ μ μ μ. 5) μ μ -, μ ) -, /1996 (2) μ - μ , μ. 3, - μ μ. 1 2, 975 μ - μ 976 μ μ -, μ μ. 1 2, μ,, -, μ, , , μ μ μ - μμ μ. 2, , μ - μ, 976

34 828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (65%), 975 (25%) μ μ (10%) μ - μ μμ -. μ (65%) (25%), - μ,. - μ μ μ μ, (90%) (10%) μ, μ - μμ μ μ, μ (70%) - μ, μ, μ μ - μμ μ. μ μ μ μ, μ -,., -. - μ,. 2., - μ μ, μ -, (12) μ μ μ μ μ, μ 933.., μ - μ, μ. μ μ.. μ (60) μ -, μ μ - (120) μ, , μ μ - - μ, μ - μ μ μ. - μ - - μ (8) μ,, - μ μ - μ -. μ, -, μ μ, μ μ- μ μ - 1. μ 959. μ μ , μ - μ - μ, - μ μ. μ -, μ μ, μ,,, μ μ, μ μ. - μ,, μ - μ, μ,,,, μ. - μ, - μ μ, μ, μ (5) μ.. μ - μ μ,. 2., -

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 829 ( μ - ) μ μ (5) μ. - μ,, μμ, μμ μ, -. - μ μ - μ μ (3) μ, μ, - μ μ, μμ - μ μ, μ - μ μ. 3. μ, μ, -, -., -, μ,,. 4. μ, μ (10) μ, - μ,, -, μ - μ, -, -. μ, - μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, - -,,, μ - μ, μ μ -, μ,, μ μ μ 927, μ μ, -, μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μ. μ μ μ,. 5., o μ. 6. μ - 4 μ - μ μ μ μ -, - (7) μ μ - μ. μ μ μ. μ μ μ μ - - μ μ μ μ μ μ - -, μ. μ - μ μ μ μ - μ μ - μ (1) μ μ. μ μ μ (2) μ μ μ μ μ - μ. 2. μ 1 - μ, ), μ- μ 995 -, 1 995, μ - μ μ (5) μ -, ), μ, - μ μ 995 -, , μ - μ (5) μ, ), μ 995, -,, μ μ μ. μ, μ, μ μ μ, μ. 5.

36 830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) , μ. -, μ μ μ, - μ. μ μ , 2 5 μ μ μ 1-31, μ μ μ,. - - μ μ μ μ 1 31 μ,. 4. -, μ -,. 5. μ μ-, , μ μ -, μ μ, μ μμ μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ -, μ - μ. 6., 933, , μ - μ μ μ -. μ (10) μ μ μ μ μ. μ - μ, μ μ μ. 1000,, μ, (15) - μ μ μ - μ, 933, 686., μ μ (6) μ μ μ, - μ μ μ, μ, μ - μ. - 12:00 μ μ - μ : ) - μ, - ) μ. μ - μ μ μ μ. μ μ μ μ. 1001, μ,, μ -, μ μ, μ μ :. μ μ - μ μ. μ μ, μ μ 994, μ μ.. μ -, μ, - μ,., μ - ` μ μ - (4) μ μ μ, μ μ μ, μ (2) μ -. - μ μ -, μ μ μ μ, μ μ μ (3) μ μ -. μ μ, μ -

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 831, μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. 4. -, μ - μ μ, -,, - μ, μ μ,, μ μ μ,. μ μ, μ 954 4, - μ μ μ, μ - μ, -,, -. - μ μ, μ - μ μ, μ -. - μ - μ μ, μ, μ - μ μ μ μ μ μ. 2. μ μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ ,, 995,., - μ 954 4, , 965, 966, 967, 969 1, 995 4, 1002, , 2 4, 1004, μ - μ μ. μ μ - μ - μ, 686., μ, μ μ, μ μ.. - μ, -. μ μ μ -., -, - μ, μ μ - μ `. μ, (3) μ -., μ μ 1047, - μ μ.» 3. (, ) μ : « μ - μ, μ μ (...) - μ μ. - μ μ μ - μ μ (40) μ. 2. μ (30) μ - (40) μ -

38 832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ , μ - μ μ (30) μ, μ 686. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ - μ., μ μ - μ μ μ - (30) μ μ μ μ -. - μ μ. 4. μ μ, μ μ 973 μ - μ μ μ - (20) μ μ.» μ μ μ μ μ - μ μ. 3. μ - - μ μ, ( ) μ μ, μ μ 4. 4., μ, μ , μ μ , μ μ μ μ μ, - μ (6) μ μ μ, -, μμ μ - μ (60) μ μ -, μ μ /1938 μ μ μ μ μ μ,, μ, μ - μ μ, -, μ /2013 ( 185). μ, / μ μ - μ, -, μ -, μ μ , 955 2, 965 5, , 995 4, μ μ - μ, μ μ - μ, -, μ - μ , μ μ μ μ, μ μ μ. - μ, - μ μ μ μ, μ - μ, μ μ - μ - μ μ, μ μ, -, - μ μ μ μ, - μ, μ μ μ μ, μ - μ - μ. - μ, - μ μ - μ, μ μ, μ μ - 12 μ, μ -

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 833,. μ μ - μ μ μ - μ μ μ /1982 ( 43), - ` μ μ, - μ, , μ - μ μ μ - μ μ : μ.., μ μ -,., - μ μ (14) μ μ μ μ μ, μ - μ μ. μ, - μ μ μ μ.. μ -, μ , μ μ, μ μ μ - μ, μ μ μ μ - μ μ -, μ μ μ, μ μ μ μ μ.. μ μ - μ, μ 933, 686., - μ μ μ - - μ μ μ. 16. μ μ, - μ μ μ μ ( μ ). - μ, μ,, μ - μ, -, - μ μ / 1993 ( 207) : «, - μ.» 2 μ μ ( μ 2014/59/, L 173) «, 1 μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - : ) μ μ ( ), ) μ μ μ EE, μ μ μ -, μ - μ, μ μ 6 17 μ ( ) μ. 575/2013 ( L 176), ) μ μ μμ, μ μ μ μμ μ μμ μ, ) μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μμ μ, μ μ μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μ μ μμ - μ, ) μ μ -, μ μ - μ. 2. μ - μ μ - μ μ,, μ -, μ - μ, μ μ, -,, μ μ, μ - μ μ μ μ,, μμ μ μ (...) μ ( ) μ. 575/2013 μ μ μ -, /2007 ( 195) μ /65/ (EE L 173).

40 834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2 μ ( /59/ ) 1. μ, μ : 1) : μ μ,, μ μ - μ μ μ 43, 2) : μ /2014 ( 107), ( μ /36/ ) 3) : μ ( ) μ. 575/2013, 4) : μ - μ, μ,, -, μ - μ μ, 5) «μ»: μ μ μ ( ) μ. 575/2013, μ μ μ μ μ ( ) - μ. 1024/2013 (EE L 287) μ. - μ - μ μ μ /2014, 6) «μ»: μ,, - μ μ μ μ /59/, 7) «μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 8) : - 1 3, 9) «μ»: - μ μ - μ, 10) «μ μ»: μ - μ - μ, - μ μ μ μ, 11) : μ μ μ, μ, μ μ μ, μ - μ, 12) «μ»: μ μ - μ - μ, 13) «μ»: μ - μ μ μ, μ -,, μ μ μ μ μ 42, 14) «μ»: μ μ μ, μ, (close out), μ μ μ - μ (set off or netting), μ, - μ μ μ μ, μ, μ,, 15) «μ»:, μ /2014 ( μ /36/ ), 16) «μ»: - μ μ μ μ μ, 17) «μ»: μ - μ μ /2009 ( 27), 18) «μ»: μ μ μ μ μ - μ ( - /2011/3), 19) : μ, 1 1, 20) «μ μ μ»: ( ), μ - μ μ,,, μ μ, - μ μ - μ μ, μ μ μ, 21) «μ»: μ - μ, 2 59, - - μ μ - μ /59/, 22) «μ»: μ μ - μ μ - μ μ μ, 23) : μ μ, 1-1, μ μ 32 33, μ μ μ -, 24) «μ»: μ

41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 835 μ, μ μ ( ) μ. 575/2013, 25) «μ»: μ μ - μ,, μ - μ, -, μ μ, μ μ, μ μ 38, 26) «μ»: μ μ μ -, μ μ μ, μ-, μ μ μ - μ μ μ -, 27) «μ μ»: , 28) «μ»: μ μ, -, μ, -, μ - μ μ, 29) : 63 72, 30) : μ μ -, μ 2 31, 31) «μ»: ) μ μ - μ, ) μ - μ μ - μ - μ -, 32) : μ, μ - μ, μ μ μ μ μ μ - μ, μ μ, 33) : μ /9/ (EE L 084) μ μ /1997 ( 228), 34) «μ»: μ - μ μ μ /2009 ( 27), 35) «μ»: μ - μ μ 1, μ 1 μ 2 μ - 1 1, - μ, μ 2 44, 36) : μ μ ( ) μ. 575/ /2014 ( /36/ ), 37) «μ μ»: μ, μ μ - μ, 38) : μ , 39) «μ μ» «...»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 40) «μ»: - - μ - ) 1 63, 41) «μ»: - μ μ - μ, μ μ μ μ, 42) : μ μ ( ) μ. 575/2013, 43) «μ»: μ μ - μ - μ μ -, 44) :, μ μ ( ) - μ. 575/2013, 45) «μ»: μ -, 46) «μ»:, -, μ EE, - μ μ, 47) «μ»: μ, μ - μ, μ μμ, μ μ μ μμ, μ μμ, μ μ μμ - μ - μ, μ μ - μμ μ EE μ μ μ μ μμ μ - μ μ μ μ μ μμ μ, μ -, 48) «μμ μ»: μ /2012 ( 250), ( /65/ ), 49) «μ -»: μ μ 107, μ - μ, μ μ μ - μμ, -

42 836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), μ , 50) : μ /49/, 51) «μ μ»:, μ 1 2 μ ( ) μ. 648/2012 (EE L 201), 52) «μ μ - 1»: μ 1 4, μ ( ) μ. 575/2013, 53) «μ»:, -, - μ - μ - μ μ μ, μ -,, - μ μ,, -,, 54) «μ μμ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 55) «μ μ μ μμ -»: μ μ μ μμ μ μ ( ) μ. 575/2013, 56) «μ μ»: μ μ μ, 57) «μ 2»: μ - μ μ 63 μ ( ) μ. 575/2013, 58) «μ μ»: μ 2 40, 59) «μ»: μ,, 60) «μ»: - μ μ 35 μ , 61) «μ»: μ 1 37, 62) «μ»: μ μ μ μ μ 6 9 6, - μ μ μ μ 25 26, μ μ μ- μ μ 27, μ μ μ /2014, -, μ μ μ μ 59, 63) «μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 64) «μ»: μ μ - μ EE, μ μ μμ μ EE μ μ μ μ μμ μ - EE, 65) «μ»: μ -, μ μ μμ μ μ μ μ μμ μ, 66) «μ μ μ μ μμ μ - μ»: - μ μ ( ) μ. 575/2013, 67) «μ μ μ μ μμ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 68) «μ μ μμ - μ - μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 69) «μ μ μμ - μ»: μ μ - μμ, μ μ ( ) μ. 575/2013, 70) «μ μ μ - μ -»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 71) «μ μ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 72) «μμ μ»: - μ μ- μ 88, 73) «μ»: μ, 74) : μ 5-2 μ ( ) μ. 648/2012, 75) «μ»: μ μ ( ) - μ. 575/2013, /2014 ( /36/ ), 76) «μ, μ μ»: - μ 1-2 μ 2003/361/ (EE L 124), 77) «μ 1»: μ 1 52 μ ( ) μ. 575/2013, 78) : 1 32, 79) «μ μ»: μ μ /2007.,, μ /65/., 80) «μ μ»: μ μ μ μ - μ /2014 ( /36/ ), 81) : /1997, 82) «....»: -

43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) /2009, 83) «(...)»: /2009, 84) «(...)»: /2009, 85) : , 86) «μ μ μ - μ μ»: μ μ μ μ μ /2004, ( μ /47/ ), 87) «μ μ μ (netting arrangement)»: μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ (close-out netting),, - ( ), - μ, μ -, μ - μ -, μ μ μ - «μ μ», /2004 ( μ i /47/ ) «μ μ» (netting) /2000 ( 2 98/26/ ), 88) «μ μ μ (set-off arrangement)»: μ - μ - μ μ μ μ μ μ, 89) : μ μ μ μ μ, μ, μ μ - μ μ μ, 90) : μ μ μ /2014 μ μ /2007, 91) : μ μ - μ μ, μ- μ 1 46, 92) «μ»: μ μ - μ μ - μ, μ μ μ μ μ μ, 93) «μ μ»: μ - μ ( ). 2533/1997,.... (. 3746/2009), 94) «μ»: μ. 3746/2009, μ - μ - μ, μ μ /49/, 95) «μ»: μ μ μ μ - μ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ, 96) «μ»: μ -, μ μ μ, μ μ 5, 97) «μ μ»: μ μ, μ μ μ μ 7, 98) : - μ μ μ 18, 99) «μ»: μ, μ μ 20 21, 100) «μ»: μ 1 μ 2, , 101) : μ - μ μ -, μ μ μ, 102) «μ μ»: μ - μ μ - μ, μ μ μ, μ μμ, μ μ μ μμ -, μ μμ, μ μ μ, μ μ μμ - μ, μ μ μ μ μμ μ - μ μ μ μ μ μμ μ, μ, 103) «μ»: μ - μ μ , 104) «μ»: μ, - μ /2014 ( /36/ ), 105) «μ»: μ μ (....), ( ) μ μ μ 95, 106) «μ μ»: μ μ μ - μ

44 838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 107) : μ, μ, μ - μ μ μ μ, - μ μ -, 108) «μ»: μ - μ μ ( ) μ. 575/2013, 109) «μ»: μ - μ - μ -, 110) «μ» : μ - μ μ μ, μ μ μ μ, - μ μ - μ, 111) «μ μμ»: - μ μ ( ) μ. 575/2013, 112) «μ μ»: μ μ ( ) μ. 575/2013, 113) «μ μ»: ) μ μ μ : ) μ, μ, μ μ, ) μ μ μ -, ) - -, μ, ) μ μ μ μ μ : ) μ, μ - μ μ μ μ - μ μ μ, ) μ μ μ μ μ μ μ -, ) - - μ μ, μ, ) μ μ (futures) μ μ (forwards) μ - μ μ ( μ - μ μ ), μ, μ - μ μ, μ μ -,, - μ μ μ, ) μ (swaps), μ - μ : ) μ μ - μ :, μ μ - μ μ, - μ μ, μ μ, -, μ μ - μ μ, μ, μ - μ, ) μ, -, ) μ μ - μ μ μ - μ μ, ) μ μ μ μ μ, ) μ μ- μ. 3 ( /59/ ) 1., μ μ μ -, μ μ.,, 1 1 -, μ - μ,. 2. μ - μ, μ μ, μ / μ, μ μ. μ μ, μ μ. - μ μ μ μ μ μ μ. 4. μ μ - μ - μ μ - μ - μ μ - μ - μ μ - μ. 5. μ /59/ μ μ - - μ , μ - 1, μ, -, μ μ,, μ μ μ, - μ, μ - μ - μ., μ μμ μ μμ - (...).

45 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ ( /59/ ) 1. μ - : ) μ - μ μ, μ -,,, μ μ, - μ μ μ μ μ, -, μμ μ μ - μ μ μ μ μ ( ) μ. 575/2013, /2007, ) - - μ μ, μ, μ μ, : ) μ μ μ, , ) μ - μ μ μ - μ, - μ μ 2 5, 5 7, , ) μ μ - μ μ - 4-5, 1 19, , μ μ μ μ μ, ) μ μ μ μ μ. 2. μ,, -, μ - 1,, μ μ μ μ -, μ,, - μ μ μ, μ μ. 4. μ μ - μ, -, μ μ - μ. 5. μ μ -... μ - 1, 6, , μ -,, μ - : ) μ μ μ μ - μ μ 10 μ ( ) μ. 575/2013 μ , ) μ μ μ μ - μ μ μ - 6: ) μ μ μ μ 10 μ ( ) μ. 575/2013 μ, ) μ μ - μ μ., μ μ μ μ μ μ - 10 μ ( ) μ. 575/2013,. - μ μ - μ μ μ /2014 μ μ. 8. μ μ μ μ 4 6 μ ( ) μ. 1024/2013 μ μ μ μ, μ μ μ 5 9 μ μ , - μ - μ μ μ μ - μ - : ) ) 20%, μ μ μ μ μ, μ / μ. 5 μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ μ μ μ /2014, - μ μ,

46 840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ μ μ μ μ -. μ μ μ / μ μ - μ - μ μ μ, μ - μ, μ -. μ μ μ μ μ μ μ μ μ : ), μ μ μ μ -,, - μ -. ) 4, μ μ μ μ μ μ μ, - μ μ μ 27. μ μ μ μ. ) μ μ-, μ μ, μ μ - μ μ μ μ - (stress) μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ μ. 5. μ μ μ μ μ μ - μ. 6. μ μ - 1 μ μ. 7. μ μ μ - μ μ μ μ. 6 μ ( /59/ ) 1. μ - μ, μ μ , μ μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ μ,, 5, : ) μ μ μ - μ μ μ μ μ, μ μ μ μ, ) μ - μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ, μ μ μ - μ μ μ μ, μ μ μ μ μ, μ - μ,. 4. μ μ, μ, μ - μ - μ - μ. 5. μ μ μ μ, μ μ - μ -, μ μ, - μ, μ, μ, μ, - μ μ. μ, μ - μ, - μ. 6. μ - μ μ - μ, μ μ μ. 7. μ μ - μ μ - μ μ μ - μ -, μ μ - μ μ -, μ μ, - μ, μ - μ μ - μ μ μ μ. μ -

47 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 841 μ μ, μ μ μ μ μ, μ μ - μ μ,, μ - μ μ μ - μ /2014, μ μ,, μ : ) μ, μ μ -, ) μ -, ) μ, ) μ -, - μ μ μ -, ) μ. 9. μ μ μ μ - μ μ. 7 μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ μ. μ μ - μ μ, - μ μ μ μ μ. 2. μ μ 8, μ μ μ μ μ, μ μ μ, - μ - μ μ : ) μ μ μ /2014, ) μ - μ μ μ μ -, ) μ, ) μ. 4. μ μ - μ - μ μ,, μ - μ μ μ μ - μ, μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ - : ) μ, ) 1 1, ), ), μ μ. 4261/ 2014, μ μ. 5. μ μ, - μ μ, - 5,,, μ μ μ, - μ μ μ μ μ μ μ - μ, - μ 4 5., μ- μ μ - μ μ μ μ μ μ, - μ - μ μ μ μ - μ. 7. μ μ μ μ μ, μ μ 1,, μ -. 8 μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ, μ - μ μ /2014 μ μ μ, μ, μ μ μ μ 6 - μ μ - μ μ μ - μ, - μ. 2. μ μ - - μ : ) - μ μ ) μ μ μ μ - μ μ, ) μ μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ μ μ 3 7. μ μ -

48 842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)... μ - μ 31 μ ( ) μ. 1093/ μ, μ μ μ, μ : ) μ- μ ) μ μ - μ μ 5 9 6, μ -, μ μ - μ - μ - μ. 4. μ μ μ μ μ : ) μ μ μ ) μ,, μ 5 9 6, μ μ. 5. μ - 4 μ μ μ μ, μ μ , μ μ, μ- μ 3 4, - μ μ μ. 7. μ μ, μ μ - 3 4,... μ μ 3 19 μ ( ) - μ. 1093/2010 (EE L 331) μ, - μ μ μ, 8 6. μ - μ μ 2, - μ μ... μ μ, μ - 3 μ - 4,, μ... μ μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ - μ μ.... μ μ μ - μ μ, μ - μ μ -,. μ μ... μ - μ -. 9 μ ( /59/ ) , μ μ μ - μ μ - μ -., μ μ μ μ μ μ 6 8, μ, - μ μ μ μ μ. 2. μ μ μ , μ μ : ) μ μ μ- μ μ μ, μ μ -, ) μ, - μ μ μ. 4. μ - μ μ. 10 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ μ μ-, - μ μ μ 27, μ μ μ -, μ μ μ - μ - μ, μ- μ μ μ μ μ μ μ μ μ : ) μ μ

49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 843 μ μ μ μ -, μ, -, μ μ μ, - μ ) - μ. 4. μ μ μ μ μ , μ μ μ - μ : ) μ μ μ ( ) μ. 575/2013, ). 4261/2014, ) μ - μ μ μ μ, μ, μ μ μ μ μ - : ) μ μ -, μ - μ, - μ, μ μ μ μ μ μ, μ, ) μ μ μ, μ μ -, μ -, μ, μ - μ μ - μ. 6., μ μ μ μ μ, μ - μ μ μ μ, μ μ - μ μ. 7. μ μ μ - μ μ μ μ -. μ μ μ - μ. μ - : ) μ μ. ) μ μ μ μ, μ μ - μ, μ μ μμ μ μ μ. ) μ μ μ μ μ - μ μ. ) μ μ μ μ μ -, μ μ - μ μ μ μ μ - μ. ) μ - μ μ μ - μ μ μ - μ. 8. μ μ μ - μ μ μ μ μ - μ μ μ 27 μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ μ, - μ μ. 11 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ - μ - μ μ 10. μ μ - μ μ- μ μ μ μ μ μ. 2. μ μ - μ μ μ μ. 3. μ, μ μ 4 5, μ μ μ μ 14 μ μ μ μ μ. 4. μ - μ μ μ μ - μ - 14, (4) μ - μ μ - μ., μ, μ μ - μ μ, μ μ μ - μ. μ μ μ. μ μ μ

50 844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ... μ μ - μ, μ μ 31 μ ( ) μ. 1093/ μ μ (4) μ, μ μ μ μ μ 3. - μ μ - μ - μ μ. μ - - μ. 6., μ μ, - μ μ μ μ μ... μ μ - 19 μ (EE) μ. 1093/2010, - μ μ... μ μ μ, μ μ μ -. μ μ μ - μ.... μ - μ. μ μ... μ - μ μ. 12 μ ( /59/ ) 1. μ, - μ, μ μ μ. μ μ μ - μ, μ μ μ μ μ - μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ, - μ μ, μ μ- μ - μ μ. 13 μ μ μ ( /59/ ) μ μ μ - μ -, -, μ μ. 14 μ μ ( /59/ ) μ μ μ - μ μ 10 μ : ) μ - μ μ μ - μ μ μ μ. ) μ μ - μ - μ μ μ μ. ) μ, - μ μ μ, μ μ ), - μ μ μ μ μ -, μ, μ, - μ μ μ-. μ μ, - -, -. ) μ - μ - μ. ) μ μ μ, - μ μ μ μ. ) μ μ μμ,, μ. 4261/ μ μ /2014. μ - μ -, μ μ μ μ. ) μ μ μμ,, μ μ μ μ ( ) μ. 575/ /2014, μ μ - μ μ - - μ, μ μ μ μ. ) μ - μ μ μ -.

51 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ ( /59/ ) μ μ, μ, μ μ μ μ. - μ, μ, μ - μ μ μ 14. μ μ, μ-, μ μ μ - μ μ. 16 μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ, μ- μ μ, - μ, : ) μ, ) μ,, ) μ μ μ μ - μ, - ).. μ μ μ μ 15 μ μ μ, μ μ μ μ μ. 2. (5) μ μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ - - μ μ μ μ μ μ, - μ μ : ) μ, ) μ μ μ μ-, ).... μ μ μ μ μ μ μ. 4. μ μ - μ μ μ μ- μ μ μ -, μ μ μ... μ μ μ μ 31 μ ( ) - μ. 1093/ μ - μ - μ 2, - μ - μ, μ μ μ μ μ. 6. μ μ μ μ - : ) μ, ) μ,, ) μ μ μ μ- μ, - ).... μ μ μ μ μ μ μ. 7. μ μ μ μ μ 2, - μ μ 5 7 μ μ, μ - μ μ μ μ - μ μ - μ μ - μ μ 8. μ- μ, μ - μ μ μ μ. 17 ( /59/ ) μ μ μ μ μ - μ μ μ 10, - μ μ μ μ μ -. μ μ μ μ ( ) μ. 575/ ( /59/ ) 1., μ μ - μ - μ μ,, μ

52 846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ - μ μ μ / , μ μ μ. 2., -, μ μ, μ μ μ μ - μ μ ) - μ, μ, μ (idiosyncratic), μ μ μ - μ - μ. ) : ) μ μ μ, μ -, ), ) - μ μ -,. 4. μ μ μ -,, μ , μ μ μ. 6. -, μ - μ μ μ μ μ, μ μ μ., μ μ μ μ,. 7. 4, μ - μ μ μ, μ μ μ μ -, μ : ), ) μ μ - μ - μ, ) μ μ - μ μ μ μ μ, μ, μ - μ, ) μ μ -, ) μ, μ μ 2 23, ) μ μ μ μ 25 μ - μ μ μ 23, ) μ μ μ μ -, μ μ μ, ) μ μ μ μ μ 19 μ, ) μ μ - μ : ) μ μ μ, μ -, ), ) - μ μ -,. ) μ μ μ μ μ - μμ -, ) μ, ) - μ, - μ - μ, ) μ, μ μ - μ μ -, μ - μ μ, ) μ μ μ μ -, ) - μ μ, μ μ 1 45, μ -,, ) μ- μ - μ μ 1 45, - μ,,

53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 847 ) μ - - μ, ), - μ μ. 8. μ : ) μ -, 1 1 μ μ - μ μ μ - μ, ) μ μ -, 1 1 -, - μ -, ) μ - μ μ μ μ μ. 19 μ μ ( /59/ ) 1. μ : ) μ ), μ μ μ -, - μ, μ - μ μ, μ, μ μ - μ. 2. μ μ μ - μ μ, μ μ 1, μ, μ ( /59/ ) 1. μ μ, μ - μ - μ μ - μ, μ. μ μ - μ, - μ μ μ μ -. - μ μ - : ) μ, ) μ μ -, ) 1 1, ) 63 72, μ μ. 2. μ μ μ μ : ) μ μ μ μ, - μ -, 1 1, μ μ, μ μ μ, 3 18, ) μ μ - μ μ, μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ -, μ, μ μ μ - μ μ μ, - μ μ, ) μ μ μ -, μ μ μ, -, ) μ, μ μ μ μ μ μ μ - μ μ, - μ, -, ) μ μ μ, ) μ μ μ μ, μ μ μ , - μ μ μ μ μ - μ μ - μ. μ μ,, μ μ μ - μ. : ) μ μ μ, μ, ), ) - μ μ -,. 4. μ -

54 848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ 24 μ - μ. μ μ μ - μ μ μ μ - μ. 21 μ ( /59/ ) 1. μ μ μ μ 19. μ -, μ μ, μ μ, μ μ μ μ - μ, μ - μ μ : )..., ), ) μ - μ μ μ, μ -, ) μ /2014, ) - μ - μ 1 1. μ - μ μ, - - μ μ - μ μ /2014, - μ - μ μ.... μ - μ... - μ. - μ -, μ - - μ. 2. μ, μ, 1, μ - μ μ - μ μ, μ μ μ μ - μ μ - μ, μ - μ. - μ μ, μ μ - 94, μμ μ - μ - μ μ μ μμ μ - μ, μ μ / μ, -, -, μ μ μ, μ μ - μ μ, μ μ μ μ, μ. 4. μ μ- μ μ -. μ - (4) μ μ μ, μ -, - 1. μ μ μ... μ -, μ μ 31 μ ( ) - μ. 1093/ (4) μ, - μ, μ - μ., μ μ - μ μ - - μ (4) μ, μ μ μ. μ μ μ, - μ μ μ - μ μ. - μ μ μ - μ μ , μ μ μ 5 6, μ μ μ. 9. μ μ 5 6, μ,... μ μ μ, μ - μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ μ μ μ μ - μ. μ

55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 849 μ μ 4, - - μ... μ μ -, μ 5 6,, - μ... μ- μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ.... μ - μ μ - μ.... (1) μ, μ - μ,. μ μ... μ μ μ μ μ 4 7, μ - μ 9 - μ μ μ μ μ - μ, - μ μ, μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ - μ. 2. μ μ - μ μ μ. 23 μ ( /59/ ) 1., μ μ μ - μ - μ μ - μ, μ, μ μ μ - : ) μ μ μ, μ, ) -, ) μ μ,. μ, : ) -, ) μ μ μ, μ μ μ - μ μ μ -, μ μ - μ, μ μ - μ μ, - μ - μ. μ... μ , μ μ μ μ μ. 3. μ - μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ, μ μ μ μ, - μ μ μ μ μ, μ - : ) μ μ μ, μ, ) -, ) μ μ,. μ : ) μ μ, ) μ μ μ, - μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ, - μ, μ μ - μ μ, - μ - μ μ, μ μ μ. μ μ -... μ -. μ - μ 85.

56 850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. - μ, μ μ μ μ μ. 3. μ - μ μ μ - 21 μ - μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1., - μ, μ μ 23,, μ μ μ, - μ, - - μ, μ - μ μ μ μ μ μ μ, μ μ , 1, - μ μ - μ μ - 3, μ μ (4) μ μ μ - μ μ 1, μ μ - μ μ - μ -., μ μ μ, μ μ μ μ μ. 4. μ μ μ μ 3 - μ μ, μ, μ μμ μ μ, μ μ - - μ μ, (1) μ - μμ. μ μ, μ μ μ μ μ μ - μ. μ - μ μ, - μ μ μ, μ μ. 5. μ μ 4,, μ μ μ,, μ, μ μ - μ μ, μ, μ - - μ. 6. 4, - μ μ : ) μ - μ μ μ,, μ -, μ μ μ μ, ) μ μ μ - μ μ, ) μ, ) μ μ μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ μ μ - μ, ) μ μ μ μ μ, μ μμ, μ μ - μ μ -, μ μ μ, ) μ μ μ μ μ μμ - μ μ μ μ μμ μ, ) μ μ -, 1 1 μ 45, ) μ μ -, 1 1 μ μ 45, μ μ μ - μ, μ 1 μ 2, μ - μ μ μ μ - - μ, ) μ μ

57 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 851 μ μμ, μ - μμ μ - μμ μ -, μ - μ - μ μ μ μ μ μ μ μ μ. 26 μ μ μ ( /59/ ) 1. μ, μ μ μ μ - - μ μ μ μ, μ -, 24 μ - - μ μ μ μ - μ 4 25 μ μ μ μ. 2. μ, - μ μ..., μ μ μ ( ) μ. 1093/2010, μ, -,, - μ - μ μ μ. -, μ μ μ : ) μ - μ μ μ - μ, ) μ - μ, ) μ μ,, μ, μ. 3. (4) μ μ μ -, μ μ - - μ μ μ μ. 4. μ μ μ μ,..., - - μ μ μ μ, μ -. μ -, μ μ μ - - μ μ μ μ, -, - μ μ - μ,, - μ μ, μ - μ - μ μ μ -, μ μ μ μ - μ. 5., μ - (4) μ μ - μ μ 3, μ μ μ, - μ - μ μ. μ... μ -, μ μ 31 μ ( ) μ. 1093/ , μ μ μ μ μ μ 4 25 μ. - μ - μ μ. 7., μ μ μ μ μ μ μ - - μ μ μ μ - μ μ 6 μ - μ μ. 9. μ μ, 6 25, μ μ 6 7 μ..., μ - μ, 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010. μ μ μ 5 -, μ μ, - μ μ μ 6 μ μ 7,, - μ... μ - μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/2010, μ μ μ. - μ μ μ

58 852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ (1) μ, μ - μ,. μ μ... μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ,, μ -, μ μ μ, μ μ ( ) μ. 575/2013,. 4261/2014, 9 13, 15-17, 19, /2007, II 2014/65/ 3 7, , μ ( ) μ. 600/2014 (EE L 173), μ μ /2014 μ μ : ) μ μ μ μ μ μ μ, μ- μ 2 5, - μ, - μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ,, ) μ μ μ μ μ - μμ, μ μ μμ, μ, ) μ μ μ μ, μ μμ, μ - μ μ, μ μ, ) μ - μ μ -, μ μ / /2007, ) μ μ μ μ μ μ μ,, ) μ μ, ) μ μ μ, ), μ, μ - - : ) ) μ μ μ μ - μ μ 36. μ μ - μ μ, μ - μ μ μ - μ, μ -, -, μ 1,5 μ, - μ. 2. μ μ 1 μ - μ. μ - μ μ - μ μ μ, 2-39 μ μ μ μ 1 μ. 28 μ μ ( /59/ ) μ μ - μ μ - μ, μ, - μ μ μ μ 27 -, μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ. μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ. 29 ( /59/ ) 1. μ - - μ -, μ μ 28, μ - μ. μ - μ,, - ) μ μ ) -

59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 853 μ μ - μ, μ., μ - μ, -, μ μ μ - μ μ -. μ μ μ -, μ μ., μ - μ. 2. μ - μ μ. μ - μ μ- μ μ, μ μ - μ - μ. μ μ μ μ μ μ, μ, μ μ μ, μ μ μ μ μ. 4. μ μ, -, - μ μ. 5. μ μ, μ - μ - μ, μ - μ μ. -, μ - μ μ μ - μ μ μ. 6. μ μ μ μ μ, μ μ. 7. (1) -. μ -, μ, μ μ μ. 8. μ, μ - μ μ μ μ μ. 9. μ μ. - μ μ. 10. μ μ -, μ μ - μ μ /2014, μ - μ. 30 μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ 27 μ /2014,, - μ, μ... μ μ μ. 2., μ μ μ 27 - μ /2014,, μ, μ- μ μ μ μ - μ. μ - μ μ μ 27 μ, /2014,, μ μ μ - μ μ μ, -... μ μ., μ μ μ 27 μ μ μ /2014, μ, μ μ - μ - μ. μ - - μ μ., μ - μ μ - 27 μ /2014,. - μ - μ. μ μ, - μ μ μ μ μ - μ 27 - μ μ, - μ μ μ μ μ μ 27 -

60 854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ, μ μ - μ. μ- μ μ - μ μ μ -. H μ μ μ μ - 1. μ- μ - μ. μ μ μ... μ, μ μ - 31 μ ( ) μ. 1093/2010. (5) μ, μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ - 1 3, - μ μ 4, μ μ- μ... μ μ μ μ μ ) μ 4, 10, μ μ A μ, 1 27 μ μ... μ μ μ 3 19 μ ( ) μ. 1093/ μ μ μ -, μ μ 4, μ μ μ - μ μ - μ. μ μ - μ. 6,, 1 3 μ μ - 4, - μ μ μ... μ μ 3 19 μ (EE) μ. 1093/2010, μ - μ μ... μ μ 3 19 μ, μ μ μ μ -, μ μ μ μ μ- μ μ 1 3, 4., 31 ( /59/ ) 1. μ μ, μ - μ. 2. : ) μ -, ) μ μ μ, μ μ, μ, μ, μ, ) μ μ - μ μ - μ, ) μ, )., - μ μ μ μ -,. 3. μ, μ. - μ. 32 ( /59/ ) 1. - μ μ μ - : ) μ, μ, μ - μ -, ) μ μ, - μ μ μ ( μ μ μ μ ) - ( μ μ μ μ - μ μ μ - μ μ μ 9 59) - μ - μ. ) μ μ

61 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ,, μ μ - μ. 2. μ μ μ μ μ 27 μ μ - μ - μ - : ) μ μ - - μ -, - μ -, μ, μ μ μ μ, ) μ -, μ -, μ, -,, ) μ μ - μ, μ, - -, ) μ μ μ -, μ μ μ - μ, μ μ μ μ - μ : ) μ μ, ), ) μ μ μ - μ μ, -, μ. 4. μ, 3, μ μ μ - μ μ μ. μ -, μ - μ μ μ - μ. μ ) μ - - μ -, μ (SSM), - μ μ,... μ. 33 μ μ μμ ( /59/ ) 1. μ - μ μ - 1 1, 1 32 μ μ μ μ. 2. μ , μ, - μ μ - - μ. 3. μ μ μ - μμ μ μμ μ μ μ μμ, μ, μ - μ μ - μ μ - μμ μ μ - μ - 1 1, , : ) μ -, , ), μ, -, μ - μ μ, ) μ - μ. 2, μ - μ, μ 1 1 μ, μ μ, -

62 856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ μ μ, μ μ μ μ μ. 34 ( /59/ ) 1. μ μ μ μ μ μ - μ μ- μ : ) μ μ μ, ) μ - μ μ μ, μ μ - -, - μ, ) μ μ, μ, μ,,, ) μ μ - -, ) μ μ μ, μ μ μ μ -, ) μ, μ -, ) μ μ μ, 1 1, μ μ 73 75, ) μ ) μ μ μ μ. 2. μ μ μ, μ 31, - μ μ - μ μ μ, μ μ - - μ, μ. 3. μ μ -, μ μ,, μμ μ. 4. μ -, μ μ, μ - μ μ, /2002 ( 162) μ - μ μ. 5. μ μ,,, μ μ μ. 6. μ μ μ μ μ μ μ ( /59/ ) 1. μ - μ μ. 2. : ), -, ) μ μ, - μ, ) μ μ μ μ 31 μ μ μ. -,, μ μ μ μ, μ -, μ μ μ. μ μ μ, μ μ - μ μ μ μ, μ μ μ 38-44, ), - μ μ μ μ - μ μ -, μ μ,. 3. μ, μ - μ μ μ. 4.. μ,, - μ. 5. μ μ, - μ μ, μ - μ μ -.

63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ ( /59/ ) 1. μ μ μ, -, μ - μ, μ μ -, μ, μ μ - μ, μ , μ. 2. μ μ 1, μ μ - μ -, 1 1, μ μ μ μ μ, μ : ) μ μ μ - μ μ, ), μ μ μ - μ, 1 1, ) μ μ μ, μ μ μ μ μ μμ (dilution), μ μ μ - μ, ) μ, μ μ μ μ μ μ -, ) μ μ μ μ, μ μ μ -, μ, μ μ, - μ μ μ, - μ, μ, ) μ μ, - μ μ μ, μ, μ μ μ μ - μ 38, ), - μ μ, 1 1 μ μ μ - μ μ - μ. 5. μ,, μ, μ, μ - μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ - μ -, 1 1 μ μ μ,, - μ., μ μ, μ - μ : ) μ μ 96 μ μ μ μ 5 37, ) μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ μ -, μ μ, 1 1: ) μ μ μ μ μ μ -, 1 1, ) μ, ) μ - μ μ μ, 1 1, μ -. 7., μ μ μ μ μ - 4, 6 μ - μ μ -, μ -, μ μ, μ μ - μ μ μ -, μ -

64 858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 1 1 μ -, μ μ , μμ μ 6 8 μ 2, - μ, μ μ - 3, μ, μ 1, 6 8, μ μ μ μ μ. μ, μ μ, μ μ 74 μ,. - μ μ μ μ. 10. μ - : ) μ μ, μ μ, 1 1, ) μ μ μ - - μ, μ μ μ - μ -, 1 1 μ μ μ -, 1 1, μ : ) - μ μ, ) μ μ - μ μ -, μ,,, - μ, μ - μ μ - μ μ μ - 9, μ -, μ μ μ - μ -, μ -, 1 1, μ μ - μ. 13. μ μ - μ μ, - μ μ - μ,, μ μ μ ( /59/ ) 1. μ : ) μ, ) μ μ, ) μ, ). 2. 3, - μ μ μ μ μ μ μ μ. 3. μ μ - μ μ μ μ μ. 4. μ μ μ - 1, μ μ μ -, μ, μ μ, μ, μ - μ μ -. μ -, μ μ μ - μ - μ μ 65, μ - - μ μ, μ μ - μ μ - μ, μ, - μ, μ -, - μ - μ μ - μ. -, μ - μ, μ μ -, μ μ μ - μ

65 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ - μ μ - μ μ μ μ μ μ - μ μ -, μ, μ μ - μ μ μ 59 - μ μ μ μ 1 - μ - μ - μ / μ μ - μ - μ, μ μ - μ, μ. 10. μ μ μ μ μ, μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ - μ - μ : ) μ μ, ) μ μ, μ, -, μ μ μ μ μ , μ - μ μ - μ,, μ -,. 3401/ /2006, - μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ - μ, -. μ - μ μ μ μ μ - 1, μ μ μ μ μ - μ μ μ 1 μ μ, μ μ μ μ μ 36, μ μ -, μ μ μ μ - : ) μ -, μ μ, ) μ, μ μ - μ. 5. μ μ - μ -, μ μ μ μ μ μ μ, μ, - μ μ, μ, μ - μ μ, - μ μ μ. 7. μ μ μ μ μ -. μ, μ μ μ /2014, μ /2014, /2007, μ μ μ μ - μμ μ /2014 μ / 2007, μ μ μ -, μ μ μ μ μ μ μ μ - μ μ -, - :

66 860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ - μ μ, ) - - : ) μ μ μ -. - μ, ) μ 58, / μμ - μ μ, ) μ μ - μ,, μ, μ - μ /2014, ) μ μ μ -, μ μ - μ - μ, ) μ μ μ - : ) μ μ, -, μ, ) μ - μ μ, - ) μ -, μ, μ, μ - μ 58, /2014 μμ. 10. μ μ μ - - μ μ μ. 4261/ /2007, - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ μμ μ - μ, μ, μ -, μ μ μ - μ, μ μμ μ. : ) μ μ μ μ - μ μ, ) - μ μμ μ μ, μ, μ -, μ μ μ, μ -, 24 μ μ μ , μ - μ μ, μ -, μ, μ μμ, - μ μ. 14. μ μ - μ μ, μ ( μ ) μ μ μ μ μ, /1933 ( 401) μ μ μ - μ, μ μ - μ μ μ μ μ - μ /2011 ( 93) μ - μ. μ - - μ 6 8 μ, - (30) μ -. - μ μ / μ : ( /59/ ) 1. 3, μ μ μ -, 1 1, μ μ μ. μ μ, μ, μ, 1 :

67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 861 ) -, μ μ μ -,,, μ, ) μ μ μ - μ μ, ) μ, ) μ μ, ) μ,, μ μ -., μ μ. - μ, - 1 1,, μ - μ 1 17 μ ( ) μ. 596/2014 (EE L 173), μ μ μ μ. 3. μ - μ μμ μ - - 2, μμ μ - μ -, : ) μ, μ - μ - μ μ - ) μμ μ μ μ - μ μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ μ μ - μ μ, μ μ μ μ : ) μ μ -, ) μ, μ, μ, μ. 110, μ - μ μ μ μ - μ,, μ -, μ 3401/ / μ μ μ μ : ) μ μ -, μ μ, μ μ μ -, ) μ μ - μ μ - μ μ μ μ μ μ, 1 1. μ μ μ μ. 3. μ μ, - μ μ μ μ μ μ - μ μ - μ , μ μ - μ : ) μ -, μ μ μ μ μ, ) μ, μ μ μ μ - μ μ μ, - μ : ) μ - μ, μ μ - μ μ μ μ - μ, μ, - μ, ) μ μ - μ μ, μ, μ μ μ, 6, ) μ μ -, μ μ. 6. μ μ μ - - μ μ μ μ :

68 862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ) μ μ μ μ, - 1, ) μ μ -, μ, μ, μ - μ - 1. μ μ μ μ μ μ - μ -,, μ μ -,, , 8. μ - - μ, μ μ. 4261/ /65/, μ , μ - μ μ μ - μ - μ μ μ μμ - μ μ - μ μ, μ, μ, μ μ - μ μ , μ - μ μ μ - μ μ, μ, μ μμ,, μ μ μ, μ μ μ μ μ - μ, - μ μ μ -, μ - μ μ μ μ. 41 μ μ ( /59/ ) 1. μ μ μ : ) μ μ - μ, ), μ μ μ, μ μ μ, ) μ - μ μ -, ) μ μ, ) μ μ μ, μ μ. 4261/ /2007, - μ, - μ μ μ μ - μ μ 63, ) μ μ -, μ μ - μ ( ) 575/2013,. 4261/ /2007, μ, ) μ μ, μ - μ., μ -, μ μ μ - μμ μ. 4261/ /2007 μ μ., μ μ -, -, μ μ μμ μ. 2. μ - μ μ - μ, μ μ μ μ μ - - μ, -, 1 1, - μ μ, 5,, μ - μ μ μ 2 40 : ) μ μ μ - ) μ μ ) μ μ - μ ) - 5, μ, - 6 ) μ μ. 4. μ μ, μ μ - μ μ

69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 863, - - μ -. μ μ -, μ μ μ- μ μ μ -,, - 3, μ - μ μ μ μ μ μ μ - μ μ μ μ, : ) μ - μ,, 3 ) - μ μ μ, μ - μ μ. 8. μ - μ 3 μ - μ , μ - μ μ μ μ. 9. μ μ μ - μ - μ -, 8 - μ - μ μ μ. 42 μ ( /59/ ) 1. H μ μ μ -, μ, - μ μ μ μ μ μ. 110, μ - μ μ μ μ - μ μ μ, μ - : ) μ μ μ μ μ, -, ) μ μ μ - μ μ μ μ μ μ μ. 4. -, : ), ), μ μ μ, μ, ) μ μ μ, ). 5. μ 1 μ, μ : ) μ μ μ - - -, ) μ μ - μ - μ μ μ ) μ μ μ μ μ -, μ μ -, μ μ 36 μ μ E μ. μ μ μ , μ - μ μ μ. - μ μ μ μ μ, μ, μ, - μ μ. 9. μ μ - μ μ - - μ,

70 864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μ μ - μ, μ. 10. μ μ - : ) μ μ 1 ) μ, - μ 1 μ -. μ μ - μ. 11. μ μ μ - - μ μ -, , μ - μ, μ, - μ, μ, μ μμ, μ μ - μ μ μ μ, μ - μ - μ, μ μ - μ μ μ. 43 ( /59/ ) 1., μ μ , μ μ. 2. μ μ - μ μ 31 34, : ) μ μ, - 1 1, - μ : ) μ μμ μ ( - μ ), ) μ μ. 4261/ /2007 ) μ μ ) μ μ μ μ : ) μ μ, μ -, ) μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ - μ μ μ - 52, μ - μ μ μ μ - μ, 1 1, - μ μ - 2., μ μ μ, , μ μ - μ -, 1 1, μ - μ μ μ. 44 μ ( /59/ ) 1. μ μ μ, 1-1, μ μ μ - μ -, - - μ : ) μ, ) μ, μ μ μ μμ μ μ μ μ - μ μ, μ, μ μ μμ μ, ) - μ -, μ μ μ - μ - μ μ (.....), /2012, μ

-.Στο τέλος να δοθεί προσοχή στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4336/2015.-

-.Στο τέλος να δοθεί προσοχή στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4336/2015.- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΒΙΒΛΙΟ 1 Ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1-207 ΒΙΒΛΙΟ 2 Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 208-494 ΒΙΒΛΙΟ 3 Ο ΈΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ 495-590 ΒΙΒΛΙΟ 4 Ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 591-681Δ ΒΙΒΛΙΟ 5 Ο

Διαβάστε περισσότερα

2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2919 2920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2921 2922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 15 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4307 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3459 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β και στ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β και στ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1028 (ΦΕΚ 294/Β/27-02-2015)

ΠΟΛ 1028 (ΦΕΚ 294/Β/27-02-2015) ΠΟΛ 1028 (ΦΕΚ 294/Β/27-02-2015) Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β 32/ 14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 5 20 Ιανουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4359 Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1945 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 30 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4063 Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 6 Νοεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4341 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1191 12 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 83 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4475 Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016)

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016) Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016) Σε συνέχεια της επίλυσης των εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την ασφάλιση μέσω ΕΦΚΑ από 1/1/2017, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η. ΘΕΜΑ: Μετάθεση του χρόνου έναρξης της ισχύος διατάξεων του Ν. 4055/2012 βάσει του άρθρ. 1 Ν. 4077/2012 (ΦΕΚ 168 Α) Αριθμ. πρωτ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η. ΘΕΜΑ: Μετάθεση του χρόνου έναρξης της ισχύος διατάξεων του Ν. 4055/2012 βάσει του άρθρ. 1 Ν. 4077/2012 (ΦΕΚ 168 Α) Αριθμ. πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. πρωτ. 137 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας

Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.08.03 17:42:36 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 15 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4367 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7829 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013, 14/2014, και 12/2015 εγκύκλιοι του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013, 14/2014, και 12/2015 εγκύκλιοι του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.. Αθήνα 14/1/2016 Αριθμ. Πρωτ. Ε57 /4 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59 8 Απριλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3757 Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Οργανι σμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 401 22 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 37 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4460 Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 144 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3681 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Πειραιάς, 22 Απριλίου 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Αλλαγές για τους

Διαβάστε περισσότερα

Αναληφθείσα δραστηριότητα (2) Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος, Κατώτατο Όριο : 586,08 Ασφάλιστρο : 20%

Αναληφθείσα δραστηριότητα (2) Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος, Κατώτατο Όριο : 586,08 Ασφάλιστρο : 20% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΕΠΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α/α Αναληφθείσα δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη ήλωση Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ.

Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη ήλωση Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν: Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 15 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4307 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ.

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Η διάταξη ορίζει: «ΑΡΘΡΟ 1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. α. Η μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση από τις Φορολογικές Αρχές περί μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση από τις Φορολογικές Αρχές περί μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών» ΑΔΑ: 4Α8Ψ4691ΩΓ-Ρ95 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 30 Ιανουαρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3738 Κύρωση των Πράξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρο μικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004).

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, 20.12.2013 Ν. 163(Ι)/2013 163(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3756 Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγο ρά, φορολογικά θέματα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καταργούνται οι διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας των άρθρων: 17 Α, 208, 211, 229, 231, 244, 245 παρ. 2, 251, 269, 270, 311, 472, 568 παρ. 2 εδ. γ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης, των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης, των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών. - 1085 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 16 η Δ/ΝΣΗ (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ) ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Β.Μαντέλλου Τηλέφωνα: 3635480 Η.Π.18/7/2001/ΑΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29 / 9 /2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ22/3 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215280-81

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 109/1-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης που είναι μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ:Β 294/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 250 20 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli.kke.gr, http:// www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4263 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 2018. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1249 Έτος: 1982 ΦΕΚ: Α 43 19820405 Τέθηκε σε ισχύ: 05.04.1982 Ημ.Υπογραφής: 03.04.1982 Τίτλος Διαρρυθμίσεις στην άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.09.21 09:17:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.7544 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 9 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3870 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 9 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3870 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4214 Kύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις.

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/27 9 2005) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ρθρο 1 Σύσταση Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2939 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων που κενώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4335 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. «Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4335 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. «Άρθρο πρώτο --------------------- Ο κατωτέρω νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 87 23.7.2015 --------------------- ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4335 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α' 80). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β) ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΙΩΝ E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3851, 30.4.2004 3858 Κ.Δ.Π. 466/2004 Αριθμός 466 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4212/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ι4691ΩΓ-ΓΒΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β49Ι4691ΩΓ-ΓΒΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245 22 Νοεμβρίου 2011 NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4029 Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυ λακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡ ΟΥ: 1. ΓΕΝΙΚA ΣΤΟΙΧEIΑ 1.1 Στοιχεία Ασφαλισμένου Επωνυμία Υπερ ού Διακριτικός Τίτλος Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Κ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Νόμιμος Εκπρόσωπος Τηλέφωνο επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 19 11 2007 Αρ.Πρωτ.1039 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Εισφορές Ταμείου Νομικών Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.πρωτ.409/2007 εγκύκλιο Ταμείου Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 ν. 2386/1996".

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 ν. 2386/1996. -- 593 -- * Κ.Β.Σ. * Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Απριλίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1042733/312/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ.: 1121 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ασφάλισης ελ. επαγγελματιών από Μια σύνοψη όλων όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα

Οδηγός ασφάλισης ελ. επαγγελματιών από Μια σύνοψη όλων όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα Οδηγός ασφάλισης ελ. επαγγελματιών από 1.1.2017 - Μια σύνοψη όλων όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα Μια σύνοψη των όσων μέχρι τώρα έχουν γίνει γνωστά με τις εγκυκλίους του Υπ.Εργασίας σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E 7013 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 121 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4402 Κύρωση της Συμφωνίας για την Επιτροπή Συντονισμού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4172/2013

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4172/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4172/2013 Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό ο Νόμος 4172/2013 είναι ο ισχύων από 01/01/2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και έχει αλλάξει άρδην τη λογική που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με τιμή. Ο Πρόεδρος. Γεώργιος Ρούσκας. Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με τιμή. Ο Πρόεδρος. Γεώργιος Ρούσκας. Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 523 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ- ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 23-12-2008 Αριθμ.πρωτ.1191 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεων και διευκρινήσεων για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα