Aegean Blossoms - Τυποποίθςθ και διάκεςθ βοτάνων τθσ ελλθνικισ γθσ ςε αγορζσ του εξωτερικοφ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aegean Blossoms - Τυποποίθςθ και διάκεςθ βοτάνων τθσ ελλθνικισ γθσ ςε αγορζσ του εξωτερικοφ"

Transcript

1 Aegean Blossoms - Τυποποίθςθ και διάκεςθ βοτάνων τθσ ελλθνικισ γθσ ςε αγορζσ του εξωτερικοφ Η ιδζα: Πρόκειται για τθν προϊκθςθ των βοτάνων τθσ ελλθνικισ γθσ ςε αγορζσ του εξωτερικοφ μζςα ςε ςυςκευαςία θ οποία κα δθλϊνει τθν υψθλι ποιότθτα του προϊόντοσ. Το πρϊτο προϊόν που κα προωκθκεί κα είναι το τςάι του βουνοφ. Aerofilms - UAV Επικεώρθςθσ και Ανίχνευςθσ Θερμικών Διαρροών Η ιδζα: Καταςκευι Aerial Robot (UAV) επικεϊρθςθσ και ανίχνευςθσ κερμικϊν διαρροϊν ςε γραμμζσ μεταφοράσ ρεφματοσ υψθλισ τάςθσ. Η χριςθ των Aerial Robot (UAV) ζχει δυνατότθτεσ πολλϊν επιπλζον εφαρμογϊν και ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ. All About Wine - Ιςτοςελίδα προώκθςθσ προϊόντων Ελλινων οινοπαραγωγών Η ιδζα: Καταςκευι ιςτοςελίδασ με αντικείμενο τθ διαφιμιςθ και προϊκθςθ προϊόντων κυρίωσ μικρϊν Ελλινων οινοπαραγωγϊν και τθ διαςφνδεςι τουσ με πελάτεσ του εξωτερικοφ. Analysis Carotid - Διάγνωςθ & Αξιολόγθςθ τθσ Καρωτιδικισ Ακθρωμάτωςθσ Η ιδζα: H ομάδα ANALYSIS_Carotid ζχει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία προϊόντων λογιςμικοφ για τον τομζα τθσ Βιοϊατρικισ με τεχνολογία αιχμισ που κα απευκφνεται ςτθν παγκόςμια αγορά. Η ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθν υγεία οδθγοφν ςε παροχι υπθρεςιϊν υγείασ οι

2 οποίεσ είναι προςωποποιθμζνεσ για τον αςκενι και μποροφν να βελτιϊςουν τισ διαγνωςτικζσ διαδικαςίεσ από άποψθ αποτελεςματικότθτασ και κόςτουσ. ARECO - Εργοςτάςιο αναδιαμόρφωςθσ μεταλλικών βαρελιών Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία κα καταςκευάςει (εξελίςςοντασ υπάρχον μοντζλο) γραμμι αναδιαμόρφωςθσ μεταλλικϊν βαρελιϊν και κα εμπορεφεται το τελικό προϊόν. Η εταιρεία επιπλζον ςκοπεφει ςτθν πϊλθςθ γραμμϊν παραγωγισ και ςτθν ςυνεκμετάλλευςι τουσ με άλλουσ επενδυτζσ εκτόσ Ελλάδοσ. Biomulfarm - Μονάδα ολοκλθρωμζνθσ αξιοποίθςθσ του δζνδρου τθσ μουριάσ Η ιδζα: Με επίκεντρο το δζντρο τθσ μουριάσ, θ υπό ςφςταςθ εταιρεία ςτοχεφει ςτο να παράγει, με πρϊτθ φλθ τα φφλλα και τον καρπό, υψθλισ ποιότθτασ μετάξι και πιςτοποιθμζνα βιολογικά τρόφιμα. Doctor and Advice.gr - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα ςτον χώρο τθσ υγείασ Η ιδζα: Πρόκειται για τθ δθμιουργία μιασ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ όπου ο αςκενισ κα μπορεί: α) να αναηθτά δεφτερθ ιατρικι γνϊμθ για υπάρχουςα διάγνωςθ, β) να αναηθτά γιατροφσ και να κλείνει άμεςα ραντεβοφ με κριτιρια τθν εξειδίκευςθ, τιμι, κάλυψθ ταμείων και τον επεμβατικό ι διαγνωςτικό εξοπλιςμό και απευκφνεται κυρίωσ ςτθν ελλθνικι αγορά. EpigenTest - Αξιολόγθςθ φαρμάκων και φαρμακευτικών αγωγών Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία πρόκειται να κάνει μελζτεσ με βάςθ τθ λειτουργικι επιγενομικι για τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ανακάλυψθ νζων φαρμάκων κακϊσ επίςθσ και για τον αντίκτυπο τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ ςε υγιι κφτταρα. Απευκφνεται ςε φαρμακευτικζσ εταιρείεσ, διαγνωςτικά κζντρα, ερευνθτικά εργαςτιρια κλπ, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Freelancers - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα επικοινωνίασ ελεφκερων επαγγελματιών με πελάτεσ Η ιδζα: Πρόκειται για μια θλεκτρονικι πλατφόρμα όπου ο οικιακόσ πελάτθσ κα μπορεί να βρίςκει ζναν επαγγελματία, ο οποίοσ κα ζχει τα απαραίτθτα προςόντα αλλά και πιςτοποιθτικά για να εκτελζςει τθν εργαςία. Οι πελάτεσ κα ζχουν τθ

3 δυνατότθτα να πάρουν προςφορζσ και να βακμολογοφν τισ υπθρεςίεσ που δζχτθκαν. GramCarbon - Καταςκευι Sporting Goods από ςφνκετα υλικά Η ιδζα: Η Grammarios Bikes είναι μια εταιρεία καταςκευισ και πϊλθςθσ ςκελετϊν και λοιπϊν εξαρτθμάτων ποδθλάτων από ςφνκετα υλικά με ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό το χαμθλό βάροσ, τθν υψθλι μθχανικι αντοχι και το χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ. Η μζκοδοσ παραγωγισ ςφνκετων υλικϊν μπορεί να εφαρμοςτεί και ςε άλλεσ κατθγορίεσ προϊόντων εκτόσ sporting goods. Greek Traditional Food - Ηλεκτρονικό κατάςτθμα με παραδοςιακά ελλθνικά προϊόντα Η ιδζα: Πρόκειται για τθ δθμιουργία θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ που κα εμπορεφεται ελλθνικά προϊόντα, τα οποία κα απευκφνονται ςε ευρωπαίουσ καταναλωτζσ καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ διατροφισ τουσ ανάλογα με τον τρόπο τθσ ηωισ τουσ. Τα προϊόντα είναι επιλεγμζνα ϊςτε να επιδροφν ευεργετικά ςτον οργανιςμό και να ςυμβάλλουν ςτθ μακροηωία. Helcotour - Διαδικτυακι υπθρεςία τουριςμοφ ςτθ Μακεδονία Η ιδζα: Η ιδζα για τθ δθμιουργία τθσ εταιρείασ Helcotour (Hellas, eco, tourism) βαςίηεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ πωσ παρότι, ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μακεδονίασ (πρακτικά ςυμπεριλαμβάνεται θ διοικθτικι περιοχι τθσ Μακεδονίασ κακϊσ και κοντινζσ περιοχζσ αυτισ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ όπωσ είναι τα Μετζωρα ςτο νομό Τρικάλων) παρατθρείται μία ςυνεχισ αφξθςθ του τουριςμοφ, υπάρχει ζνα κενό που αφορά το κομμάτι του εναλλακτικοφ τουριςμοφ. INTERHEALTH HELLAS - Ανάπτυξθ ειςερχόμενου ιατρικοφ Τουριςμοφ Η ιδζα: Ανάπτυξθ ειςερχόμενου ιατρικοφ τουριςμοφ μζςω ςυνεργαςίασ με επιλεγμζνα επεμβατικά, κεραπευτικά κζντρα και ιατροφσ. Για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ, κα αναπτφξει ειδικι πλατφόρμα (web), θ οποία κα παρζχει δυνατότθτεσ ενθμζρωςθσ, ςφμφωνα με ςυνεργαηόμενουσ ιατροφσ, κλινικζσ και επικοινωνία για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ με τον ξζνο αςκενι. Match & Teach Me - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα διαςφνδεςθσ και διδαςκαλίασ

4 Η ιδζα: Ηλεκτρονικι πλατφόρμα ςτθν οποία μακθτζσ κα μποροφν να ζχουν διδακτικι εξωςχολικι υποςτιριξθ από κακθγθτζσ μζςω του διαδικτφου ςε πραγματικό χρόνο (τθλεματικι). NFA, Natural Food Additives - Χριςθ εκχυλιςμάτων, αικζρια ζλαια Η ιδζα: Η εταιρία NFA κα δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ μεταποίθςθσ ελλθνικϊν αρωματικϊν φυτϊν όπωσ το δεντρολίβανο, θ ρίγανθ και το κυμάρι. Η μεταποίθςθ κα είναι εςτιαςμζνθ ςτθν ολιςτικι αξιοποίθςθ των αρωματικϊν φυτϊν μζςω τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ φυςικϊν προςκζτων για τρόφιμα με ζμφαςθ ςτισ αρωματικζσ, αντιμικροβιακζσ και αντιοξειδωτικζσ φλεσ από αρωματικά φυτά. Paidagogoi - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα ςφνδεςθσ ειδικών για το παιδί με γονείσ παιδιών από βρεφικισ θλικίασ ζωσ και 12 ετών Η ιδζα: Διαδικτυακι εφαρμογι πολφ-κριτθριακισ αναηιτθςθσ και ανεφρεςθσ ειδικϊν επαγγελματιϊν φροντίδασ, απαςχόλθςθσ και μελζτθσ του παιδιοφ, ςχεδιαςμζνθ να καλφπτει τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ κάκε οικογζνειασ και υλοποιθμζνθ από επαγγελματίεσ ςτο χϊρο του παιδιοφ, με εμπειρία ςτθν αξιολόγθςθ ειδικϊν και απαιτιςεισ ςτθν ποιότθτα παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ γονείσ. PROTEOMΑRKERS BIOTECH - Βιοτεχνολογία: Δραςτθριοποίθςθ ςε διαγνωςτικά εργαςτιρια, με φαςματογράφο μάηασ για ανάλυςθ δειγμάτων εγκφων γυναικών Η ιδζα: Η εταιρεία Proteomarkers Biotech (PMB) είναι μία start up εταιρία βιοτεχνολογίασ, ςτο πεδίο του μθ επεμβατικοφ ελζγχου τθσ υγείασ του εμβρφου (non-invasive prenatal test) και των επιπλοκϊν τθσ κφθςθσ (non-invasive test of pregnancy complications). Η εταιρεία ζχει κφριο ςκοπό τθν εμπορικι εκμετάλλευςθ των state-of-the-art τεχνικϊν τθσ πρωτεωμικισ και τθσ φαςματομετρίασ μάηασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ταυτοποίθςθ βιοδεικτϊν. Sports-Guide.gr - Ακλθτικόσ οδθγόσ Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία κα δθμιουργιςει μια θλεκτρονικι πλατφόρμα που κα δίνει τθ δυνατότθτα άκλθςθσ ςε ανκρϊπουσ που κα ικελαν ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ να ακλθκοφν προςφζροντασ τθ δυνατότθτα να βρουν κάποιον διακζςιμο χϊρο αλλά και άλλα άτομα που κα ικελαν να ςυμμετζχουν ςε ζνα ομαδικό άκλθμα.

5 Truckbird - Δομθμζνθ θλεκτρονικι αγορά φορτίων Η ιδζα: Το Truckbird είναι μία θλεκτρονικι αγορά φορτίων που φζρνει ςε επαφι αποςτολείσ εμπορευματικϊν φορτίων με μεταφορικζσ εταιρείεσ. Βοθκά τισ εταιρείεσ να βρίςκουν ανταγωνιςτικζσ προςφορζσ μεταφοράσ, από αξιολογθμζνεσ μεταφορικζσ εταιρείεσ, με τον πιο εφκολο και γριγορο τρόπο. TRUSTPORTER - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα μεταφορών μικρών αντικειμζνων ι ατόμων Η ιδζα: To Τrusporter είναι ζνα ςφςτθμα για το ςυνταίριαςμα αιτθμάτων μεταφοράσ αντικειμζνων ι ανκρϊπων, από άτομα εμπιςτοςφνθσ που κα εκτελοφςαν ζνα ςυμβατό δρομολόγιο ζτςι κι αλλιϊσ. Ενκαρρφνοντασ τθν αξιοποίθςθ των ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ, τθν κοινωνικι ςυμμετοχι και τουσ κοινωνικοφσ δεςμοφσ, το Τrustporter μετατρζπει τθν κρυμμζνθ αξία αυτϊν των διαδρομϊν ςε αξία προσ όφελοσ όλων. Το προϊόν απευκφνεται ςε ιδιϊτεσ, e-shops, μεταφορικζσ εταιρείεσ και επιχειριςεισ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Vitr-Alberi - Παραγωγι πιςτοποιθμζνου φυτωριακοφ υλικοφ οπωροφόρων δζνδρων Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία ςτοχεφει ςτθν παραγωγι πιςτοποιθμζνου φυτωριακοφ υλικοφ οπωροφόρων δζνδρων για διάκεςθ ςε φυτωριοφχουσ ι παραγωγοφσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ με πλιρθ ιχνθλαςιμότθτα και επιπλζον κα εξυγιαίνει προςβεβλθμζνα από ιϊςεισ καρποφόρα δζνδρα. Η δράςθ πραγματοποιείται με τθ χρθματοδότθςθ τθσ ΕΑΤΑ και του Διμου Ακθναίων ςτο πλαίςιο του «Ζργου Ακινα».

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

ROAD BOOK - LEG 1 ROAD BOOK - LEG 2

ROAD BOOK - LEG 1 ROAD BOOK - LEG 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Date: 26 May 2015 Time: 13:00 hrs Subject:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ. (25 points)

ΤΕΛΟΣ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ. (25 points) AΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 10: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ACTION FOR BREAST CANCER SCREENING AND PREVENTION IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Grid update. Hellas Grid Scientific Committee Coordinator, GRNET. Fotis Karayannis. May 26-27th, 2004. Induction Course, EGEE GR Third Parties

Hellas Grid update. Hellas Grid Scientific Committee Coordinator, GRNET. Fotis Karayannis. May 26-27th, 2004. Induction Course, EGEE GR Third Parties EGEE GR Third Parties Induction Course, May 26-27th, 2004 Hellas Grid update Fotis Karayannis EGEE PMB SEE Federation Representative, Hellas Grid Scientific Committee Coordinator, GRNET EGEE is a project

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ APULIA REG-AGROFOOD

Διαβάστε περισσότερα

«Together, for a Europe without discrimination»

«Together, for a Europe without discrimination» Non formal group of Thasos forward it Invitation to Youth exchange «Together, for a Europe without discrimination» Date: 20-30 of November 2010 (9 activity days) Venue: Greece, Thasos Island 30 participants

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of National Education and Religious Affairs English Language Certification LEVEL A1 & A2 on the scale set by the

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

FOODSTANDARD BUSINESS BOOK

FOODSTANDARD BUSINESS BOOK FOODSTANDARD BUSINESS BOOK ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 FOODSTANDARD η κορυφαία ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό κλάδο. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η foodstandard είναι η κορυφαία

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση

Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση Προτάσεις που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση Επιστημονικό 1 193 ASMOPH -Hellas 1 436 LikeJumps Athens University of Economics and Business 1 771 DIKICOMA University of Crete 1 1082 ANAPROBANACH National

Διαβάστε περισσότερα

The evolution of traffic and its impact on the sustainability of Concession Projects

The evolution of traffic and its impact on the sustainability of Concession Projects The evolution of traffic and its impact on the sustainability of Concession Projects Dimitrios S. Gatsonis CEO, Aegean Motorway S.A. 3 June 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Διημερίδα Έργα Μεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΚΟΙΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Σόφια, 11 Μαρτίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΚΟΙΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Σόφια, 11 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΚΟΙΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ.: FAX: E-mail: Σόφια, 11 Μαρτίου 2012 +35 92 9447959, 9447790 Α.Π. Φ. ΟΕΥ 2230/16/ΑΣ 723 +35

Διαβάστε περισσότερα

MEXICOEXICO 2013. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων. Ειδικές τιμές για κρατήσεις εως 19 Ιουνίου

MEXICOEXICO 2013. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων. Ειδικές τιμές για κρατήσεις εως 19 Ιουνίου Ειδικές τιμές για 19 Ιουνίου Κατ ατομο σε Ξενοδοχείο Τύπος δωματίου Εποχικότητα Σημειώσεις δίκλινο Dreams Deluxe room Deluxe ocean front 28/5-12/7 28/5-12/7 1230 1285 1170 1310 1380 1250 Secrets The Vine

Διαβάστε περισσότερα