Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ «Practical Guide to EU funding opportunities for research and innovation» Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Έρευνα 1-2 Κοινωνία της πληροφορίας Νεολαία 4 Κοινωνική πολιτική Περιφερειακή πολιτική INFO DAYS «7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο - Περιβάλλον (και κλιµατική αλλαγή)» Οκτωβρίου, Βρυξέλλες ftp://ftp.cordis.europa.eu/ pub/fp7/environment/docs/ agenda_infoday3rdcall.doc Τραπεζικά θέµατα Ηµερολόγιο Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών Οκτωβρίου εκδηλώσεων Πιλοτικό σχέδιο ελεύθερης ϖρόσβασης στα αϖοτελέσµατα της χρηµατοδοτούµενης έρευνας Με το νέο πιλοτικό σχέδιο ελεύθερης πρόσβασης στα αποτελέσµατα της χρηµατοδοτούµενης έρευνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εξασφαλίσει ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας, την οποία χρηµατοδοτεί στο πλαίσιο του 7ΠΠ µε ποσό που υπερβαίνει τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο , διαδίδονται ευρέως µε όσον το δυνατόν πιο αποτελεσµατικό τρόπο, προκει- µένου να εγγυηθεί τη µέγιστη αξιοποίησή τους και τον αντίκτυπό τους, τόσο µεταξύ των ερευνητών όσο και του υπολοίπου κόσµου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε στις 20 Οι παραλήπτες επιδότησης θα πρέπει να Αυγούστου πιλοτικό σχέδιο το οποίο θα καταθέτουν τα ερευνητικά τους άρθρα ή τα προσφέρει πρόσβαση χωρίς περιορισµούς τελικά χειρόγραφα που προκύπτουν από τα στο διαδίκτυο στα αποτελέσµατα επιδοτούµενα έργα στο πλαίσιο του 7ΠΠ σε της χρηµατοδοτούµενης έρευνας από την ένα «ψηφιακό αποθετήριο». Θα πρέπει να Ε.Ε., στα πρωταρχικά ερευνητικά άρθρα καταβάλουν τις µέγιστες προσπάθειες ώστε που έχουν δηµοσιευθεί στα επιστηµονικά να εξασφαλίσουν την ανοικτή πρόσβαση στα περιοδικά, µετά από περίοδο εµπάργκο άρθρα αυτά µέσα σε 6 ή 12 µήνες µετά τη µεταξύ 6 και 12 µηνών. Το πιλοτικό σχέδιο δηµοσίευσή τους. Η χρονική του εµπάργκο θα καλύπτει γύρω στο 20% του προϋπολογισµού ενδέχεται να διαφέρει µεταξύ των γνωστικών του Έβδοµου Προγράµµατος Πλαι- κλάδων και έχει σκοπό να επιτρέψει στους σίου για την Έρευνα (7ΠΠ) σε τοµείς όπως εκδότες επιστηµονικών δηµοσιεύσεων να υγεία, ενέργεια, περιβάλλον, κοινωνικές απαιτήσουν Το άρθρο αντίτιµο αυτό για µπορεί την επένδυσή να έχει τους. επιστήµες και τεχνολογίες επικοινωνίας λέξεις. λέξεις. και πληροφορίας. Πρόταση Ευρωϖαϊκή ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία Η ανοικτή 2008: στον πρόσβαση τοµέα αύξηση στα ερευνητικά της των άρθρα, Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας ήταν δυνατή Εϖιστηµονικής δαϖανών για και την Τεχνικής που προηγουµένως έρευνα είναι κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) µέσω συνδροµών στα επιστηµονικά περιοδικά, θα τρόπος δελτία Το σύνολο της έρευνας βασίζεται σε προηγούµενες εργασίες και στις δυνατότητες των συµβάλει στην εξοικονόµηση χρόνου σε και πο- πρόσθεσης είναι πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα ένα επιστηµόνων να έχουν πρόσβαση σε επιστη- λύτιµων πόρων την αποφυγή της αναπαραγωγικής διοργανώνει Σκεφτείτε έρευνα. το άρθρο σας και µονικές σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα τοµέα γραφεία Με την πρόσβαση Στις 6 Μαΐου δηµοσιεύσεις το Ευρωπαϊκό και ερευνητικά Γραφείο δεδοµένα. Κύπρου σας. του στις Βρυξέλλες σε µια Η παρουσίαση ταχεία και ευρεία για διάδοση το δίκτυο των EUREKA ερευνητικών και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα θέλετε που να και το ευρύτερη νέο πρόγραµµα δείτε επιλογή εάν η εικόνα επιστηµονικών EUROSTARS υποστηρίζει άρθρων, που αφορά στη οι Περισσότερες αποτελεσµάτων χρηµατοδότηση µπορεί πληροφορίες: και στήριξη να συµβάλει των Μικρο-Μεσαίων ερευνητές µπορούν Επιχειρήσεων να χτίσουν (ΜΜΕ) προσπαθείτε αναφέρετε γνώση να για επιχειρησιακές αποδώσετε. να προαγάγουν Προ- ή την ερ- επάνω που δραστηριοποιούνται σε στην επιτάχυνση της στον καινοτοµίας τοµέα της και Έρευνας την αποφυγή επανάληψης ερευνητικών προσπαγασία τους. σπαθήστε οικονοµικές Οι µικρού να τάσεις µην και επιλέξετε ή να µεσαίου κάνετε µεγέθους και αυτήν Ανάπτυξης. τη θειών, µολονότι θα µπορούσε να δικαιολογηθεί ορισµένη καθυστέρηση όσον αφορά την επίσης να ωφεληθούν από τη βελτιωµένη επιχειρήσεις εικόνες προβλέψεις και που οι για δεν επιχειρηµατίες τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε µπορούν ενώ στη συνάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συµµετέχουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices. πρώτη χρήση εκ µέρους των ερευνητών ή πρόσβαση στις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις για να επιταχύνουν την εµπορευµατοποί- όσον αφορά εµπορικούς σκοπούς. ηση και την καινοτοµία. Περισσότερες πληροφορίες:

2 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 2 Πρόγραµµα EUROSTARS: άνοιξε η νέα ϖρόσκληση υϖοβολής ϖροτάσεων Μέχρι την 21η Νοεµβρίου 2008 θα παραµείνει ανοικτή η νέα πρόσκληση του προγράµµατος «EUROSTARS», το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισµού «EUREKA». Το πρόγραµµα EUROSTARS απευθύνεται σε καινοτόµες µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από την Ε.Ε. για τις ΜΜΕ και επιπλέον το 10% της πλήρους απασχόλησης του προσωπικού τους δραστηριοποιείται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης και το 10% των εσόδων τους ε- πενδύεται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Τα σχέδια στο πλαίσιο του EUROSTARS µπορούν να έχουν ως αντικείµενο οποιονδήποτε τεχνολογικό τοµέα, αλλά πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας. Ένα σχέδιο Εurostars πρέπει να στοχεύει στην αγορά: πρέπει να έχει µέγιστη διάρκεια τριών ετών και µέσα στα δύο πρώτα χρόνια από την ολοκλήρωση του σχεδίου το προϊόν έρευνας πρέπει να είναι έτοιµο να βγει στην αγορά. Οποιοσδήποτε οργανισµός (ΜΜΕ, µεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα) µπορούν να συµµετέχουν στην κοινοπραξία του προγράµµατος EUROSTARS. Ωστόσο, το σχέδιο πρέπει να συντονίζεται από µια ΜΜΕ που δραστηριοποιείται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Η συµµετοχή Κυπριακών φορέων στο Πρόγραµµα «EUROSTARS» υποστηρίζεται από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας µέσω της Ειδικής ράσης «EUROSTARS Κύπρου» του Προγράµµατος «EUREKA Κύπρου» του Άξονα ΙΙΙ «Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις» της έσµης Προγραµµάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία Ο συνολικός προϋπολογισµός της νέας πρόσκλησης ανέρχεται στις ΕUR, ενώ το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά σχέδιο ανέρχεται στις ΕUR. Στην περίπτωση που ο Κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή, τότε το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανέρχεται στις ΕUR. Περισσότερες πληροφορίες: και ιαγωνισµός για φορείς εκµετάλλευσης ϖανευρωϖαϊκών κινητών δορυφορικών υϖηρεσιών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε στις 7 Αυγούστου διαγωνισµό για προ- µηθευτές υπηρεσιών επικοινωνιών µέσω δορυφόρου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι φορείς εκµετάλλευσης δορυφορικών συστηµάτων θα είναι για πρώτη φορά σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες όπως µετάδοση δεδοµένων µε υψηλή ταχύτητα, κινητή τηλεόραση, ανακούφιση από καταστροφές και ιατρικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικασίας επιλογής, αντί 27 διαφορετικών εθνικών συστηµάτων. Με τη νέα ευρωπαϊκή διαδικασία επιλογής, οι εταιρείες θα µπορούν από το 2009 να προσφέρουν καινοτόµες ασύρµατες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη µέσω ραδιοφάσµατος αποκλειστικής χρήσης. Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες µπορούν να υποβάλουν έως τις 7 Οκτωβρίου 2008 τις αιτήσεις τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής θα αξιολογηθούν η τεχνική και εµπορική ικανότητα των υποψηφίων να δροµολογήσουν εγκαίρως τα συστήµατά τους. Τα κριτήρια κατά τη δεύτερη φάση επιλογής περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων: την ταχύτητα µε την οποία θα εξυπηρετηθούν όλα τα κράτη µέλη το εύρος των προσφερόµενων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των αγροτικών περιοχών, καθώς και τον αριθµό των τελικών χρηστών που θα εξυπηρετούνται και την ικανότητα του συστήµατος να εκπληροί στόχους δηµόσιας πολιτικής και αποτελεσµατικής χρήσης του ραδιοφάσµατος. Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν ώστε οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν να έχουν δικαίωµα επιχειρησιακής εκµετάλλευσης στη χώρα τους. Ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων, η Επιτροπή αναµένει ότι η διαδικασία επιλογής µπορεί να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάµηνο του Οι πρώτες εκτοξεύσεις δορυφόρων θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν το Περισσότερες πληροφορίες:

3 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Ένα βήµα ϖιο κοντά στη ψηφιακή βιβλιοθήκη Με την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών έργων, οι ευρωπαίοι µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υλικό από µουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία του εξωτερικού χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν ή να φυλλοµετρήσουν χιλιάδες σελίδες για να εντοπίσουν κάποια πληροφορία. Στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και µόνο φυλάσσονται πάνω από 2,5 δισεκατοµµύρια βιβλία, υπό ψηφιακή όµως µορφή διατίθεται µόλις το 1% του αρχειακού υλικού. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της να βοηθήσει τα κράτη µέλη να διαθέσουν στο διαδίκτυο τον πολιτιστικό τους πλούτο. Σ Ε Λ Ι Α 3 Κατά την περίοδο θα διατεθούν για δραστηριότητες ψηφιοποίησης και για την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών 69 εκατοµµύρια από το πρόγραµµα ερευνών της Ε.Ε. Την ίδια περίοδο, από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας θα διατεθούν περί τα 50 εκατοµµύρια για να βελτιωθεί η πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόµενο της Ευρώπης. Ωστόσο, το συνολικό κόστος ψηφιοποίησης πέντε εκατοµµυρίων βιβλίων από τις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες εκτιµάται ήδη σε περίπου 225 εκατοµµύρια, χωρίς να καλύπτονται αντικείµενα όπως χειρόγραφα ή πίνακες ζωγραφικής. Η µετατροπή του οράµατος της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης (Europeana) σε πραγµατικότητα απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις από εθνικά ιδρύµατα, αλλά οι περισσότερες χώρες διαθέτουν σήµερα για την ψηφιοποίηση µικρής κλίµακας και κατακερµατισµένη χρηµατοδότηση. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τις ικανότητες ψηφιοποίησης προκειµένου να διαθέσουν τις συλλογές τους στους ευρωπαίους πολίτες, να συνεργαστούν µε τον ιδιωτικό τοµέα και να ανταποκριθούν στις παρακάτω προτεραιότητες: Να διατεθεί µεγαλύτερη χρηµατοδότηση για την ψηφιοποίηση, σε συνδυασµό µε προγράµµατα για τον όγκο του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί. Να εφαρµοστούν κοινά πρότυπα ώστε οι διάφορες πηγές πληροφοριών και βάσεις δεδοµένων να καταστούν συµβατές µε την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη (Europeana) και αξιοποιήσιµες από αυτήν. Επίλυση ζητηµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, ιδίως νοµικές λύσεις για το πρόβληµα των αποκαλούµενων ορφανών έργων δηλαδή έργων των οποίων οι κάτοχοι των δικαιωµάτων είναι αδύνατο να εντοπιστούν προκειµένου να συµφωνήσουν για την ψηφιοποίηση. Περισσότερες πληροφορίες: Τιµές ϖεριαγωγής: µείωση στις τηλεφωνικές κλήσεις και ανάγκη εϖανεξέτασης του κανονισµού Από τις 30 Αυγούστου είναι φτηνότερη η πραγµατοποίηση ή η λήψη κλήσεων για τους συνδροµητές που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανώτατο όριο τιµής για κλήσεις περιαγωγής (ευρωχρέωση) που όρισε η Ε.Ε. το 2007 θα µειωθεί από 0,49 σε 0,46 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για την πραγµατοποίηση κλήσης και από 0,24 σε 0,22 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για τη λήψη κλήσης, όταν ο συνδροµητής βρίσκεται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισµός για την περιαγωγή αφορά µόνο τις φωνητικές κλήσεις και λήγει στις 30 Ιουνίου Έπειτα από συγκεκριµένο αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει έως το τέλος 2008 να παραταθεί ή µη η διάρκεια και να επεκταθεί ή µη το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. Ωστόσο, πρόσφατα αριθµητικά στοιχεία από τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών φανερώνουν ότι κάτω από τα ανώτατα όρια τιµών ο ανταγωνισµός εξακολουθεί να είναι υπερβολικά περιορισµένος. Με βάση ανεξάρτητη ανάλυση του κόστους και λαµβάνοντας υπόψη τα φθίνοντα τέλη τερµατισµού, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές έχουν εκτιµήσει ότι τα ανώτατα όρια τιµών που συµφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στον παρόντα κανονισµό είναι κατά περίπου 0,08 ευρώ ανά λεπτό παράλογα υψηλά, τόσο σε χονδρικό όσο και σε λιανικό επίπεδο. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι καταναλωτές πληρώνουν σήµερα 24% περισσότερο από το χρόνο που έχουν πράγµατι χρησιµοποιήσει για πραγµατοποίηση κλήσεων και 19% περισσότερο για τις κλήσεις που δέχονται. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές προτείνουν, σε αναθεωρηµένο κανονισµό για την περιαγωγή, να συµπεριληφθεί ρύθµιση χονδρικής και λιανικής για περιαγόµενα γραπτά µηνύµατα SMS, µε αποτέλεσµα ανώτατη τιµή καταναλωτή µεταξύ 0,11 και 0,15 ευρώ ανά περιαγόµενο µήνυµα (χωρίς ΦΠΑ). Περισσότερες πληροφορίες:

4 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 4 AMICUS τοϖοθετήσεις νέων σε δραστηριότητες ϖολιτικών υϖηρεσιών και εθελοντισµού Η διοικητική µονάδα «Νεολαία εν δράσει» της Γενικής ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισµού ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εφαρµογή της προπαρασκευαστικής ενέργειας Amicus. Η Amicus αποσκοπεί στην προώθηση του διακρατικού χαρακτήρα των τοποθετήσεων νέων σε δραστηριότητες πολιτικών υπηρεσιών και εθελοντισµού, στη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των προσφορών πολιτικών υπηρεσιών και εθελοντισµού και στη θέσπιση ενός σταδίου δοκιµής και αξιολόγησης µέσω συγκεκριµένων έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της πολιτικής υπηρεσίας και του εθελοντισµού των νέων. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, δύο κατηγορίες υποψηφίων είναι επιλέξιµες: αφ' ενός, και κατά προτεραιότητα, οι δηµόσιοι οργανισµοί των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον τοµέα της πολιτικής υπηρεσίας και αφ' ετέρου, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις ή ενώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον τοµέα του εθελοντισµού των νέων. Η Επιτροπή σκοπεύει να υποστηρίξει 27 έργα, δηλαδή 1 έργο ανά κράτος µέλος, ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσό της επιχορήγησης που έχει οριστεί για τα έργα που προτείνονται από υποψήφιους οργανισµούς των οποίων η επίσηµη έδρα βρίσκεται στην Κύπρο δεν µπορεί να υπερβεί τα EUR. Οι δραστηριότητες πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουν στο διάστηµα µεταξύ της 1Φεβρουαρίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009 και να ολοκληρωθούν το αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζεται για τις 31 Οκτωβρίου Περισσότερες πληροφορίες: Βραβείο δηµοσιογραφίας: ναι στην ϖοικιλοµορφία, όχι στις διακρίσεις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη του φετινού διαγωνισµού για το βραβείο δηµοσιογραφίας που διεξάγεται για πέµπτη συνεχή χρονιά. Το βραβείο απονέµεται σε δηµοσιογράφους έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης στην Ε.Ε., οι οποίοι µέσα από τη δουλειά τους βοηθούν το κοινό να κατανοήσει καλύτερα τα οφέλη της ποικιλοµορφίας και τον αγώνα κατά των διακρίσεων. Το βραβείο δηµοσιογραφίας αποτελεί βασική δραστηριότητα της εκστρατείας ενηµέρωσης «Ναι στην ποικιλοµορφία. Όχι στις διακρίσεις.», η οποία διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος δηµοσιογράφοι από την Ε.Ε., οι οποίοι αρθρογραφούν σχετικά µε ζητήµατα διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, α- ναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισµού. Φέτος ο διαγωνισµός περιλαµβάνει ένα ειδικό βραβείο για τους Ροµά ως κοινότητα, η οποία συχνά υφίσταται ρατσιστική βία, λεκτικές εκφράσεις µίσους και διακρίσεις στην προσπάθειά της να αποκτήσει πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγειονοµική περίθαλψη καθώς και σε δηµόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες. Όσα άρθρα δηµοσιεύτηκαν µεταξύ 1Ιανουαρίου και 31 Οκτωβρίου 2008 είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή εντός της Ε.Ε. είναι επιλέξιµα για το διαγωνισµό και µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής συµµετοχών, επιτροπές κριτών θα συνεδριάσουν και στα 27 κράτη µέλη της Ε.Ε. για να επιλέξουν τα καλύτερα άρθρα. Στη συνέχεια, από τους 27 νικητές σε εθνικό επίπεδο, µια επιτροπή θα επιλέξει τα τρία καλύτερα άρθρα και το νικητή του πανευρωπαϊκού βραβείου δηµοσιογραφίας. Οι νικητές θα κερδίσουν βραβεία αξίας έως και EUR. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 5 Πρόγραµµα ESPON 2013: 3 νέες ϖροσκλήσεις επίσης και η ερευνητική κοινότητα. Η δεύτερη πρόσκληση αφορά στην προτεραιότητα 2 για στοχευµένα προγράµµατα ανάλυσης που βασίζονται στις απαιτήσεις των χρηστών στους ακόλουθους 8 τοµείς: ηµοσιεύθηκαν στις 20 Αυγούστου τρεις νέες προσκλήσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος «ESPON ιαδικτυακό Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Χωροταξίας». Το ΕSPON είναι ένα εφαρµοσµένο ερευνητικό πρόγραµµα στον τοµέα της χωροταξικής ανάπτυξης. Βασικός στόχος είναι να παρέχει στους αρµόδιους φορείς σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο συστηµατικές γνώσεις σχετικά µε τις νέες τάσεις στον τοµέα της χωροταξίας καθώς και τις επιδράσεις των σχετικών πολιτικών στις περιφέρειες και σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου το ESPON θα διευκολύνει την κινητικότητα του κεφαλαίου και των αναπτυξιακών ευκαιριών, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, στη διεύρυνση και την εµβάθυνση της εδαφικής συνεργασίας και σε µια βιώσιµη και ισορροπηµένη ανάπτυξη. Η πρώτη πρόσκληση αφορά στην προτεραιότητα 1 του προγράµµατος για εφαρµοσµένα ερευνητικά σχέδια. Φέτος τα σχέδια αυτά πρέπει να επικεντρώνονται στον τοµέα της κλιµατικής αλλαγής και των εδαφικών επιπτώσεων σε περιφέρειες και τοπικές οικονοµίες. Επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι δηµόσιοι οργανισµοί και τα ισότιµα δηµόσια όργανα τα οποία έχουν σύµβαση για την εφαρµογή των δράσεων. Από τα αποτελέσµατα της εφαρµοσµένης έρευνας θα επωφεληθούν (οµάδες στόχοι) οι δηµόσιες υπηρεσίες σε όλες τις διοικητικές βαθµίδες καθώς Η περίπτωση των οικονοµιών συσσώρευσης Η ανάπτυξη νησιών - νησιά και πολιτική συνοχής ιασυνοριακές πολυκεντρικές µητροπολιτικές περιοχές Επιτυχία για οικονοµίες περιοχών σύγκλισης υναµικό των αγροτικών περιοχών Χωροταξικά σενάρια: καινούρια εργαλεία για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ιεθνική µέθοδος υποστήριξης για την ευρωπαϊκή συνεργασία Εδαφική ποικιλοµορφία Επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι δηµόσιοι οργανισµοί και ισότιµα δηµόσια όργανα και οι δηµόσιες αρχές σε όλες τις διοικητικές βαθµίδες. Οι οµάδες στόχοι είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων οι οποίοι συµµετέχουν σε προγράµµατα και σχέδια των διαρθρωτικών ταµείων τα οποία σχετίζονται µε χωροταξική ανάπτυξη και συνεργασία, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήµια τα οποία πραγµατοποιούν την ανάλυση. Τέλος, η τρίτη πρόσκληση αφορά στην προτεραιότητα 3 για Επιστηµονική Πλατφόρµα και Εργαλεία, η οποία φέτος επικεντρώνεται στον τοµέα των εδαφικών δεικτών. Αίτηση µπορούν να υποβάλλουν δηµόσιοι οργανισµοί και ισότιµα δηµόσια όργανα τα οποία έχουν σύµβαση για την εφαρµογή των δράσεων. Οι οµάδες στόχοι είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε όλες τις διοικητικές βαθµίδες, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήµια και η επιστηµονική κοινότητα, το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες:

6 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ: διευκρινήσεις για το ϖλαίσιο καρτών ϖληρωµής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δηµοσίευση ενός εγγράφου από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών (CEP), την ένωση τραπεζών και τραπεζικών ενώσεων που θέτουν τις προδιαγραφές για τις πληρωµές σε ευρώ και, κατ' αυτό τον τρόπο, τη δηµιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωµών σε ευρώ (Single Euro Payment Area-SEPA). Μέσω του εγγράφου αυτού, που παίρνει τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, το CEP διευκρινίζει σηµαντικά στοιχεία για τη συµµόρφωση των τραπεζών και των καρτών πληρωµής µε το πλαίσιο καρτών SEPA (SEPA Cards Framework-SCF), καθώς και τους όρους για τη γεωγραφική κάλυψη των σχεδίων καρτών µέσα στο SEPA. Οι διευκρινίσεις αυτές έχουν στόχο να διευκολύνουν τη µετάβαση από τις υπάρχουσες τεµαχισµένες και µονοπωλιακές εθνικές αγορές πληρωµών προς µια ανταγωνιστική, SEPA-ευρεία αγορά καρτών πληρωµής, όπου οι οικονοµίες κλίµακας και ο αυξανόµενος ανταγωνισµός µπορούν να οδηγήσουν στην αποδοτικότητα και την καινοτοµία προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA) είναι µια πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου να κινηθεί από 31 εθνικά συστήµατα πληρωµής προς σε έναν ολοκληρωµένο χώρο πληρωµών σε ευρώ. Μόλις ο SEPA γίνει πραγµατικότητα, οι πολίτες θα µπορούν να κάνουν τις πληρωµές τους και να αποσύρουν µετρητά σε ευρώ σε όλες τις χώρες µε την ίδια ευκολία όπως στη χώρα προέλευσής τους. Ωστόσο, η επίτροπος κα. Neelie Kroes, αρµόδια για θέµατα ανταγωνισµού και ο επίτροπος κ. Charlie McCreevy, αρµόδιος για την εσωτερική αγορά µαζί µε την κα. Tumpel-Gugerell, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ, έχουν υποδείξει την ανησυχία τους ότι ορισµένες διατάξεις του πλαισίου SEPA για τις κάρτες δεν µπορούν να κατανοηθούν µε τρόπο ώστε να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι του SEPA για πιο αποτελεσµατικό ανταγωνισµού και µεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα αφορά τους κανόνες για τη µετάβαση των καρτών στο SEPA. Σε αντίθεση µε τα λεπτοµερή εγχειρίδια για τις λογιστικές µεταφορές και τις άµεσες χρεώσεις, το πλαίσιο καρτών SEPA δεν αναπτύσσει λεπτοµερείς κανόνες και πρότυπα, αλλά περιγράφει τρεις επιλογές για τη συµµόρφωση προς το SEPA. Όσοι συµµετέχουν στην αγορά φαίνεται να ερµηνεύουν αυτές τις τρεις επιλογές µε τρόπο ώστε ένα σχέδιο καρτών είναι συµβατό µε το πλαίσιο καρτών SEPA µόνο εάν καλύπτει και τα 31 κράτη του SEPA. Σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών - στο πλαίσιο της γεωγραφικής κάλυψης - η έννοια της συµµόρφωσης στο πλαίσιο καρτών SEPA απαιτεί µόνο οι κάρτες να είναι τεχνικά και εµπορικά σε θέση να γίνονται αποδεκτές παντού στο έδαφος του SEPA. Είναι σηµαντικό να αποκλεισθεί οποιαδήποτε σύγχυση στην ακριβή ερµηνεία της παραπάνω έννοιας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών πρόκειται να συνεχίσει τις εργασίες του για να αναπτύξει ένα πλήρες σύνολο τεχνικών προτύπων που θα επιτρέπουν σε οποιαδήποτε κάρτα να χρησιµοποιηθεί, για τις πληρωµές σε ευρώ, ενδεχοµένως οπουδήποτε στην περιοχή SEPA. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση των εθνικών σχεδίων χρεωστικών καρτών στις χώρες SEPA, την ανάδειξη του νέου ευρωπαϊκού σχεδίου καρτών, για την πανευρωπαϊκή πιστοποίηση και την παγίωση της αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες:

7 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 7 ESF conference on functional genomics and disease Περισσότερα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Savings Banks - Main Builders of Europe s Regions ESBG Περισσότερα: The impact of European legislation on local public policies Περισσότερα: quel_avenir_pour_la_libre_administration_des_collectivites_locales Quality of work in Europe: 2010 and beyond - ANACT and Eurofound conference Περισσότερα: Public Private Partnerships (PPP) - Practitioners Workshop: Making Public-Private Partnerships Work - A Practical Guide - EIPA - Περισσότερα: OPEN DAYS 2008 European Week of Regions and Cities Περισσότερα: Sovereign Wealth Funds Conference - Golden Geese or the new locusts? Περισσότερα: EURELECTRIC - BUSINESSEUROPE - FORATOM Conference on "Paving the Way for Europe's Low-Carbon Energy Future" Περισσότερα: The European Social Fund : More and Better Jobs - Making Implementation a Success - Περισσότερα: ORBIT Moving organic waste recycling towards resource management and for bio-based economy Περισσότερα: INFO DAY - FP7 Environment (including climate change) Περισσότερα: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/environment/docs/agenda_infoday3rdcall.doc EVCA Venture Capital Forum - EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association Περισσότερα: International workshop on PRESENCE From virtual reality to human computer confluence Περισσότερα: 2nd European Sport for All Congress - International Sport and Culture Association (ISCA) Περισσότερα: 1-4 Οκτωβρίου Ίνσµπρουκ, Αυστρία 2 Οκτωβρίου 2 Οκτωβρίου Παρίσι, Γαλλία 2-3 Οκτωβρίου Λυόν, Γαλλία 6-8 Οκτωβρίου Μάαστριχτ,Ολλανδία 6-9 Οκτωβρίου 7 Οκτωβρίου 8 Οκτωβρίου 9 Οκτωβρίου Μιλάνο, Ιταλία Οκτωβρίου Wageningen, Ολλανδία Οκτωβρίου Οκτωβρίου Παρίσι, Γαλλία Οκτωβρίου Παδούα, Ιταλία Οκτωβρίου Βαρκελώνη, Ισπανία Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Πανεπιστήµιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Βένια Παπά Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Avenue d Auderghem 22-28, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: Φαξ:

8 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 8 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) Συνδροµητές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα κινητικότητας επιχειρηµατιών Λευκωσία, 2011 1 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Cyprus Eyes are open Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ηµερ. ηµοσίευσης Καταληκτική Ηµεροµηνία «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2014» ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΝΕ/0514 23

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Απαντήσεις 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 100.225 Λόγω του ότι η απόφαση για µεταφορά του Κινηµατογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιανουάριος 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιανουάριος 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-NEARLY ZERO-ENERGY SPORTS FACILITIES - N0E SPORT FACILITIES Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αν και αποτελούν μόνο το 4% των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2016: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2016: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 16/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012

Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας Θεσσαλονίκη, 29 Νοεµβρίου 2012 Θέµατα Οι Κρατικές Ενισχύσεις στην ΚτΠ Α.Ε. Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων σε υλοποίηση Καλό παράδειγµα: δράση digi-lodge 3 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors)

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια Ρόλος των τοπικών αρχών στον καταρτισμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών για τη βιώσιμη ενέργεια Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENCLOSE (Μετάφραση Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 71/ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.250 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου με το EACI Executive Agency for Competitiveness and Innovation είναι η 1 Οκτωβρίου 2008 (ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Έρευνα και Επιστήµη 1-3. Απασχόληση και Ανάπτυξη 4. Θεσµικά Θέµατα. Οικονοµία 5. Κοινωνική πολιτική

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Έρευνα και Επιστήµη 1-3. Απασχόληση και Ανάπτυξη 4. Θεσµικά Θέµατα. Οικονοµία 5. Κοινωνική πολιτική Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα