Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ «Practical Guide to EU funding opportunities for research and innovation» Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Έρευνα 1-2 Κοινωνία της πληροφορίας Νεολαία 4 Κοινωνική πολιτική Περιφερειακή πολιτική INFO DAYS «7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο - Περιβάλλον (και κλιµατική αλλαγή)» Οκτωβρίου, Βρυξέλλες ftp://ftp.cordis.europa.eu/ pub/fp7/environment/docs/ agenda_infoday3rdcall.doc Τραπεζικά θέµατα Ηµερολόγιο Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών Οκτωβρίου εκδηλώσεων Πιλοτικό σχέδιο ελεύθερης ϖρόσβασης στα αϖοτελέσµατα της χρηµατοδοτούµενης έρευνας Με το νέο πιλοτικό σχέδιο ελεύθερης πρόσβασης στα αποτελέσµατα της χρηµατοδοτούµενης έρευνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εξασφαλίσει ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας, την οποία χρηµατοδοτεί στο πλαίσιο του 7ΠΠ µε ποσό που υπερβαίνει τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο , διαδίδονται ευρέως µε όσον το δυνατόν πιο αποτελεσµατικό τρόπο, προκει- µένου να εγγυηθεί τη µέγιστη αξιοποίησή τους και τον αντίκτυπό τους, τόσο µεταξύ των ερευνητών όσο και του υπολοίπου κόσµου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε στις 20 Οι παραλήπτες επιδότησης θα πρέπει να Αυγούστου πιλοτικό σχέδιο το οποίο θα καταθέτουν τα ερευνητικά τους άρθρα ή τα προσφέρει πρόσβαση χωρίς περιορισµούς τελικά χειρόγραφα που προκύπτουν από τα στο διαδίκτυο στα αποτελέσµατα επιδοτούµενα έργα στο πλαίσιο του 7ΠΠ σε της χρηµατοδοτούµενης έρευνας από την ένα «ψηφιακό αποθετήριο». Θα πρέπει να Ε.Ε., στα πρωταρχικά ερευνητικά άρθρα καταβάλουν τις µέγιστες προσπάθειες ώστε που έχουν δηµοσιευθεί στα επιστηµονικά να εξασφαλίσουν την ανοικτή πρόσβαση στα περιοδικά, µετά από περίοδο εµπάργκο άρθρα αυτά µέσα σε 6 ή 12 µήνες µετά τη µεταξύ 6 και 12 µηνών. Το πιλοτικό σχέδιο δηµοσίευσή τους. Η χρονική του εµπάργκο θα καλύπτει γύρω στο 20% του προϋπολογισµού ενδέχεται να διαφέρει µεταξύ των γνωστικών του Έβδοµου Προγράµµατος Πλαι- κλάδων και έχει σκοπό να επιτρέψει στους σίου για την Έρευνα (7ΠΠ) σε τοµείς όπως εκδότες επιστηµονικών δηµοσιεύσεων να υγεία, ενέργεια, περιβάλλον, κοινωνικές απαιτήσουν Το άρθρο αντίτιµο αυτό για µπορεί την επένδυσή να έχει τους. επιστήµες και τεχνολογίες επικοινωνίας λέξεις. λέξεις. και πληροφορίας. Πρόταση Ευρωϖαϊκή ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία Η ανοικτή 2008: στον πρόσβαση τοµέα αύξηση στα ερευνητικά της των άρθρα, Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας ήταν δυνατή Εϖιστηµονικής δαϖανών για και την Τεχνικής που προηγουµένως έρευνα είναι κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) µέσω συνδροµών στα επιστηµονικά περιοδικά, θα τρόπος δελτία Το σύνολο της έρευνας βασίζεται σε προηγούµενες εργασίες και στις δυνατότητες των συµβάλει στην εξοικονόµηση χρόνου σε και πο- πρόσθεσης είναι πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα ένα επιστηµόνων να έχουν πρόσβαση σε επιστη- λύτιµων πόρων την αποφυγή της αναπαραγωγικής διοργανώνει Σκεφτείτε έρευνα. το άρθρο σας και µονικές σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα τοµέα γραφεία Με την πρόσβαση Στις 6 Μαΐου δηµοσιεύσεις το Ευρωπαϊκό και ερευνητικά Γραφείο δεδοµένα. Κύπρου σας. του στις Βρυξέλλες σε µια Η παρουσίαση ταχεία και ευρεία για διάδοση το δίκτυο των EUREKA ερευνητικών και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα θέλετε που να και το ευρύτερη νέο πρόγραµµα δείτε επιλογή εάν η εικόνα επιστηµονικών EUROSTARS υποστηρίζει άρθρων, που αφορά στη οι Περισσότερες αποτελεσµάτων χρηµατοδότηση µπορεί πληροφορίες: και στήριξη να συµβάλει των Μικρο-Μεσαίων ερευνητές µπορούν Επιχειρήσεων να χτίσουν (ΜΜΕ) προσπαθείτε αναφέρετε γνώση να για επιχειρησιακές αποδώσετε. να προαγάγουν Προ- ή την ερ- επάνω που δραστηριοποιούνται σε στην επιτάχυνση της στον καινοτοµίας τοµέα της και Έρευνας την αποφυγή επανάληψης ερευνητικών προσπαγασία τους. σπαθήστε οικονοµικές Οι µικρού να τάσεις µην και επιλέξετε ή να µεσαίου κάνετε µεγέθους και αυτήν Ανάπτυξης. τη θειών, µολονότι θα µπορούσε να δικαιολογηθεί ορισµένη καθυστέρηση όσον αφορά την επίσης να ωφεληθούν από τη βελτιωµένη επιχειρήσεις εικόνες προβλέψεις και που οι για δεν επιχειρηµατίες τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε µπορούν ενώ στη συνάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συµµετέχουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices. πρώτη χρήση εκ µέρους των ερευνητών ή πρόσβαση στις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις για να επιταχύνουν την εµπορευµατοποί- όσον αφορά εµπορικούς σκοπούς. ηση και την καινοτοµία. Περισσότερες πληροφορίες:

2 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 2 Πρόγραµµα EUROSTARS: άνοιξε η νέα ϖρόσκληση υϖοβολής ϖροτάσεων Μέχρι την 21η Νοεµβρίου 2008 θα παραµείνει ανοικτή η νέα πρόσκληση του προγράµµατος «EUROSTARS», το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισµού «EUREKA». Το πρόγραµµα EUROSTARS απευθύνεται σε καινοτόµες µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από την Ε.Ε. για τις ΜΜΕ και επιπλέον το 10% της πλήρους απασχόλησης του προσωπικού τους δραστηριοποιείται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης και το 10% των εσόδων τους ε- πενδύεται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Τα σχέδια στο πλαίσιο του EUROSTARS µπορούν να έχουν ως αντικείµενο οποιονδήποτε τεχνολογικό τοµέα, αλλά πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας. Ένα σχέδιο Εurostars πρέπει να στοχεύει στην αγορά: πρέπει να έχει µέγιστη διάρκεια τριών ετών και µέσα στα δύο πρώτα χρόνια από την ολοκλήρωση του σχεδίου το προϊόν έρευνας πρέπει να είναι έτοιµο να βγει στην αγορά. Οποιοσδήποτε οργανισµός (ΜΜΕ, µεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα) µπορούν να συµµετέχουν στην κοινοπραξία του προγράµµατος EUROSTARS. Ωστόσο, το σχέδιο πρέπει να συντονίζεται από µια ΜΜΕ που δραστηριοποιείται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Η συµµετοχή Κυπριακών φορέων στο Πρόγραµµα «EUROSTARS» υποστηρίζεται από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας µέσω της Ειδικής ράσης «EUROSTARS Κύπρου» του Προγράµµατος «EUREKA Κύπρου» του Άξονα ΙΙΙ «Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις» της έσµης Προγραµµάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία Ο συνολικός προϋπολογισµός της νέας πρόσκλησης ανέρχεται στις ΕUR, ενώ το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά σχέδιο ανέρχεται στις ΕUR. Στην περίπτωση που ο Κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή, τότε το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανέρχεται στις ΕUR. Περισσότερες πληροφορίες: και ιαγωνισµός για φορείς εκµετάλλευσης ϖανευρωϖαϊκών κινητών δορυφορικών υϖηρεσιών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε στις 7 Αυγούστου διαγωνισµό για προ- µηθευτές υπηρεσιών επικοινωνιών µέσω δορυφόρου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι φορείς εκµετάλλευσης δορυφορικών συστηµάτων θα είναι για πρώτη φορά σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες όπως µετάδοση δεδοµένων µε υψηλή ταχύτητα, κινητή τηλεόραση, ανακούφιση από καταστροφές και ιατρικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικασίας επιλογής, αντί 27 διαφορετικών εθνικών συστηµάτων. Με τη νέα ευρωπαϊκή διαδικασία επιλογής, οι εταιρείες θα µπορούν από το 2009 να προσφέρουν καινοτόµες ασύρµατες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη µέσω ραδιοφάσµατος αποκλειστικής χρήσης. Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες µπορούν να υποβάλουν έως τις 7 Οκτωβρίου 2008 τις αιτήσεις τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής θα αξιολογηθούν η τεχνική και εµπορική ικανότητα των υποψηφίων να δροµολογήσουν εγκαίρως τα συστήµατά τους. Τα κριτήρια κατά τη δεύτερη φάση επιλογής περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων: την ταχύτητα µε την οποία θα εξυπηρετηθούν όλα τα κράτη µέλη το εύρος των προσφερόµενων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των αγροτικών περιοχών, καθώς και τον αριθµό των τελικών χρηστών που θα εξυπηρετούνται και την ικανότητα του συστήµατος να εκπληροί στόχους δηµόσιας πολιτικής και αποτελεσµατικής χρήσης του ραδιοφάσµατος. Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν ώστε οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν να έχουν δικαίωµα επιχειρησιακής εκµετάλλευσης στη χώρα τους. Ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων, η Επιτροπή αναµένει ότι η διαδικασία επιλογής µπορεί να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάµηνο του Οι πρώτες εκτοξεύσεις δορυφόρων θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν το Περισσότερες πληροφορίες:

3 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Ένα βήµα ϖιο κοντά στη ψηφιακή βιβλιοθήκη Με την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών έργων, οι ευρωπαίοι µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υλικό από µουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία του εξωτερικού χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν ή να φυλλοµετρήσουν χιλιάδες σελίδες για να εντοπίσουν κάποια πληροφορία. Στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και µόνο φυλάσσονται πάνω από 2,5 δισεκατοµµύρια βιβλία, υπό ψηφιακή όµως µορφή διατίθεται µόλις το 1% του αρχειακού υλικού. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της να βοηθήσει τα κράτη µέλη να διαθέσουν στο διαδίκτυο τον πολιτιστικό τους πλούτο. Σ Ε Λ Ι Α 3 Κατά την περίοδο θα διατεθούν για δραστηριότητες ψηφιοποίησης και για την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών 69 εκατοµµύρια από το πρόγραµµα ερευνών της Ε.Ε. Την ίδια περίοδο, από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας θα διατεθούν περί τα 50 εκατοµµύρια για να βελτιωθεί η πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόµενο της Ευρώπης. Ωστόσο, το συνολικό κόστος ψηφιοποίησης πέντε εκατοµµυρίων βιβλίων από τις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες εκτιµάται ήδη σε περίπου 225 εκατοµµύρια, χωρίς να καλύπτονται αντικείµενα όπως χειρόγραφα ή πίνακες ζωγραφικής. Η µετατροπή του οράµατος της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης (Europeana) σε πραγµατικότητα απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις από εθνικά ιδρύµατα, αλλά οι περισσότερες χώρες διαθέτουν σήµερα για την ψηφιοποίηση µικρής κλίµακας και κατακερµατισµένη χρηµατοδότηση. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τις ικανότητες ψηφιοποίησης προκειµένου να διαθέσουν τις συλλογές τους στους ευρωπαίους πολίτες, να συνεργαστούν µε τον ιδιωτικό τοµέα και να ανταποκριθούν στις παρακάτω προτεραιότητες: Να διατεθεί µεγαλύτερη χρηµατοδότηση για την ψηφιοποίηση, σε συνδυασµό µε προγράµµατα για τον όγκο του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί. Να εφαρµοστούν κοινά πρότυπα ώστε οι διάφορες πηγές πληροφοριών και βάσεις δεδοµένων να καταστούν συµβατές µε την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη (Europeana) και αξιοποιήσιµες από αυτήν. Επίλυση ζητηµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, ιδίως νοµικές λύσεις για το πρόβληµα των αποκαλούµενων ορφανών έργων δηλαδή έργων των οποίων οι κάτοχοι των δικαιωµάτων είναι αδύνατο να εντοπιστούν προκειµένου να συµφωνήσουν για την ψηφιοποίηση. Περισσότερες πληροφορίες: Τιµές ϖεριαγωγής: µείωση στις τηλεφωνικές κλήσεις και ανάγκη εϖανεξέτασης του κανονισµού Από τις 30 Αυγούστου είναι φτηνότερη η πραγµατοποίηση ή η λήψη κλήσεων για τους συνδροµητές που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανώτατο όριο τιµής για κλήσεις περιαγωγής (ευρωχρέωση) που όρισε η Ε.Ε. το 2007 θα µειωθεί από 0,49 σε 0,46 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για την πραγµατοποίηση κλήσης και από 0,24 σε 0,22 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για τη λήψη κλήσης, όταν ο συνδροµητής βρίσκεται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισµός για την περιαγωγή αφορά µόνο τις φωνητικές κλήσεις και λήγει στις 30 Ιουνίου Έπειτα από συγκεκριµένο αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει έως το τέλος 2008 να παραταθεί ή µη η διάρκεια και να επεκταθεί ή µη το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. Ωστόσο, πρόσφατα αριθµητικά στοιχεία από τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών φανερώνουν ότι κάτω από τα ανώτατα όρια τιµών ο ανταγωνισµός εξακολουθεί να είναι υπερβολικά περιορισµένος. Με βάση ανεξάρτητη ανάλυση του κόστους και λαµβάνοντας υπόψη τα φθίνοντα τέλη τερµατισµού, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές έχουν εκτιµήσει ότι τα ανώτατα όρια τιµών που συµφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στον παρόντα κανονισµό είναι κατά περίπου 0,08 ευρώ ανά λεπτό παράλογα υψηλά, τόσο σε χονδρικό όσο και σε λιανικό επίπεδο. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι καταναλωτές πληρώνουν σήµερα 24% περισσότερο από το χρόνο που έχουν πράγµατι χρησιµοποιήσει για πραγµατοποίηση κλήσεων και 19% περισσότερο για τις κλήσεις που δέχονται. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές προτείνουν, σε αναθεωρηµένο κανονισµό για την περιαγωγή, να συµπεριληφθεί ρύθµιση χονδρικής και λιανικής για περιαγόµενα γραπτά µηνύµατα SMS, µε αποτέλεσµα ανώτατη τιµή καταναλωτή µεταξύ 0,11 και 0,15 ευρώ ανά περιαγόµενο µήνυµα (χωρίς ΦΠΑ). Περισσότερες πληροφορίες:

4 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 4 AMICUS τοϖοθετήσεις νέων σε δραστηριότητες ϖολιτικών υϖηρεσιών και εθελοντισµού Η διοικητική µονάδα «Νεολαία εν δράσει» της Γενικής ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισµού ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εφαρµογή της προπαρασκευαστικής ενέργειας Amicus. Η Amicus αποσκοπεί στην προώθηση του διακρατικού χαρακτήρα των τοποθετήσεων νέων σε δραστηριότητες πολιτικών υπηρεσιών και εθελοντισµού, στη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των προσφορών πολιτικών υπηρεσιών και εθελοντισµού και στη θέσπιση ενός σταδίου δοκιµής και αξιολόγησης µέσω συγκεκριµένων έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της πολιτικής υπηρεσίας και του εθελοντισµού των νέων. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, δύο κατηγορίες υποψηφίων είναι επιλέξιµες: αφ' ενός, και κατά προτεραιότητα, οι δηµόσιοι οργανισµοί των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον τοµέα της πολιτικής υπηρεσίας και αφ' ετέρου, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις ή ενώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον τοµέα του εθελοντισµού των νέων. Η Επιτροπή σκοπεύει να υποστηρίξει 27 έργα, δηλαδή 1 έργο ανά κράτος µέλος, ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσό της επιχορήγησης που έχει οριστεί για τα έργα που προτείνονται από υποψήφιους οργανισµούς των οποίων η επίσηµη έδρα βρίσκεται στην Κύπρο δεν µπορεί να υπερβεί τα EUR. Οι δραστηριότητες πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουν στο διάστηµα µεταξύ της 1Φεβρουαρίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009 και να ολοκληρωθούν το αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζεται για τις 31 Οκτωβρίου Περισσότερες πληροφορίες: Βραβείο δηµοσιογραφίας: ναι στην ϖοικιλοµορφία, όχι στις διακρίσεις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη του φετινού διαγωνισµού για το βραβείο δηµοσιογραφίας που διεξάγεται για πέµπτη συνεχή χρονιά. Το βραβείο απονέµεται σε δηµοσιογράφους έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης στην Ε.Ε., οι οποίοι µέσα από τη δουλειά τους βοηθούν το κοινό να κατανοήσει καλύτερα τα οφέλη της ποικιλοµορφίας και τον αγώνα κατά των διακρίσεων. Το βραβείο δηµοσιογραφίας αποτελεί βασική δραστηριότητα της εκστρατείας ενηµέρωσης «Ναι στην ποικιλοµορφία. Όχι στις διακρίσεις.», η οποία διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος δηµοσιογράφοι από την Ε.Ε., οι οποίοι αρθρογραφούν σχετικά µε ζητήµατα διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, α- ναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισµού. Φέτος ο διαγωνισµός περιλαµβάνει ένα ειδικό βραβείο για τους Ροµά ως κοινότητα, η οποία συχνά υφίσταται ρατσιστική βία, λεκτικές εκφράσεις µίσους και διακρίσεις στην προσπάθειά της να αποκτήσει πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγειονοµική περίθαλψη καθώς και σε δηµόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες. Όσα άρθρα δηµοσιεύτηκαν µεταξύ 1Ιανουαρίου και 31 Οκτωβρίου 2008 είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή εντός της Ε.Ε. είναι επιλέξιµα για το διαγωνισµό και µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής συµµετοχών, επιτροπές κριτών θα συνεδριάσουν και στα 27 κράτη µέλη της Ε.Ε. για να επιλέξουν τα καλύτερα άρθρα. Στη συνέχεια, από τους 27 νικητές σε εθνικό επίπεδο, µια επιτροπή θα επιλέξει τα τρία καλύτερα άρθρα και το νικητή του πανευρωπαϊκού βραβείου δηµοσιογραφίας. Οι νικητές θα κερδίσουν βραβεία αξίας έως και EUR. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 5 Πρόγραµµα ESPON 2013: 3 νέες ϖροσκλήσεις επίσης και η ερευνητική κοινότητα. Η δεύτερη πρόσκληση αφορά στην προτεραιότητα 2 για στοχευµένα προγράµµατα ανάλυσης που βασίζονται στις απαιτήσεις των χρηστών στους ακόλουθους 8 τοµείς: ηµοσιεύθηκαν στις 20 Αυγούστου τρεις νέες προσκλήσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος «ESPON ιαδικτυακό Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Χωροταξίας». Το ΕSPON είναι ένα εφαρµοσµένο ερευνητικό πρόγραµµα στον τοµέα της χωροταξικής ανάπτυξης. Βασικός στόχος είναι να παρέχει στους αρµόδιους φορείς σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο συστηµατικές γνώσεις σχετικά µε τις νέες τάσεις στον τοµέα της χωροταξίας καθώς και τις επιδράσεις των σχετικών πολιτικών στις περιφέρειες και σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου το ESPON θα διευκολύνει την κινητικότητα του κεφαλαίου και των αναπτυξιακών ευκαιριών, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, στη διεύρυνση και την εµβάθυνση της εδαφικής συνεργασίας και σε µια βιώσιµη και ισορροπηµένη ανάπτυξη. Η πρώτη πρόσκληση αφορά στην προτεραιότητα 1 του προγράµµατος για εφαρµοσµένα ερευνητικά σχέδια. Φέτος τα σχέδια αυτά πρέπει να επικεντρώνονται στον τοµέα της κλιµατικής αλλαγής και των εδαφικών επιπτώσεων σε περιφέρειες και τοπικές οικονοµίες. Επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι δηµόσιοι οργανισµοί και τα ισότιµα δηµόσια όργανα τα οποία έχουν σύµβαση για την εφαρµογή των δράσεων. Από τα αποτελέσµατα της εφαρµοσµένης έρευνας θα επωφεληθούν (οµάδες στόχοι) οι δηµόσιες υπηρεσίες σε όλες τις διοικητικές βαθµίδες καθώς Η περίπτωση των οικονοµιών συσσώρευσης Η ανάπτυξη νησιών - νησιά και πολιτική συνοχής ιασυνοριακές πολυκεντρικές µητροπολιτικές περιοχές Επιτυχία για οικονοµίες περιοχών σύγκλισης υναµικό των αγροτικών περιοχών Χωροταξικά σενάρια: καινούρια εργαλεία για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ιεθνική µέθοδος υποστήριξης για την ευρωπαϊκή συνεργασία Εδαφική ποικιλοµορφία Επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι δηµόσιοι οργανισµοί και ισότιµα δηµόσια όργανα και οι δηµόσιες αρχές σε όλες τις διοικητικές βαθµίδες. Οι οµάδες στόχοι είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων οι οποίοι συµµετέχουν σε προγράµµατα και σχέδια των διαρθρωτικών ταµείων τα οποία σχετίζονται µε χωροταξική ανάπτυξη και συνεργασία, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήµια τα οποία πραγµατοποιούν την ανάλυση. Τέλος, η τρίτη πρόσκληση αφορά στην προτεραιότητα 3 για Επιστηµονική Πλατφόρµα και Εργαλεία, η οποία φέτος επικεντρώνεται στον τοµέα των εδαφικών δεικτών. Αίτηση µπορούν να υποβάλλουν δηµόσιοι οργανισµοί και ισότιµα δηµόσια όργανα τα οποία έχουν σύµβαση για την εφαρµογή των δράσεων. Οι οµάδες στόχοι είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε όλες τις διοικητικές βαθµίδες, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήµια και η επιστηµονική κοινότητα, το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες:

6 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ: διευκρινήσεις για το ϖλαίσιο καρτών ϖληρωµής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δηµοσίευση ενός εγγράφου από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών (CEP), την ένωση τραπεζών και τραπεζικών ενώσεων που θέτουν τις προδιαγραφές για τις πληρωµές σε ευρώ και, κατ' αυτό τον τρόπο, τη δηµιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωµών σε ευρώ (Single Euro Payment Area-SEPA). Μέσω του εγγράφου αυτού, που παίρνει τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, το CEP διευκρινίζει σηµαντικά στοιχεία για τη συµµόρφωση των τραπεζών και των καρτών πληρωµής µε το πλαίσιο καρτών SEPA (SEPA Cards Framework-SCF), καθώς και τους όρους για τη γεωγραφική κάλυψη των σχεδίων καρτών µέσα στο SEPA. Οι διευκρινίσεις αυτές έχουν στόχο να διευκολύνουν τη µετάβαση από τις υπάρχουσες τεµαχισµένες και µονοπωλιακές εθνικές αγορές πληρωµών προς µια ανταγωνιστική, SEPA-ευρεία αγορά καρτών πληρωµής, όπου οι οικονοµίες κλίµακας και ο αυξανόµενος ανταγωνισµός µπορούν να οδηγήσουν στην αποδοτικότητα και την καινοτοµία προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA) είναι µια πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου να κινηθεί από 31 εθνικά συστήµατα πληρωµής προς σε έναν ολοκληρωµένο χώρο πληρωµών σε ευρώ. Μόλις ο SEPA γίνει πραγµατικότητα, οι πολίτες θα µπορούν να κάνουν τις πληρωµές τους και να αποσύρουν µετρητά σε ευρώ σε όλες τις χώρες µε την ίδια ευκολία όπως στη χώρα προέλευσής τους. Ωστόσο, η επίτροπος κα. Neelie Kroes, αρµόδια για θέµατα ανταγωνισµού και ο επίτροπος κ. Charlie McCreevy, αρµόδιος για την εσωτερική αγορά µαζί µε την κα. Tumpel-Gugerell, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ, έχουν υποδείξει την ανησυχία τους ότι ορισµένες διατάξεις του πλαισίου SEPA για τις κάρτες δεν µπορούν να κατανοηθούν µε τρόπο ώστε να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι του SEPA για πιο αποτελεσµατικό ανταγωνισµού και µεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα αφορά τους κανόνες για τη µετάβαση των καρτών στο SEPA. Σε αντίθεση µε τα λεπτοµερή εγχειρίδια για τις λογιστικές µεταφορές και τις άµεσες χρεώσεις, το πλαίσιο καρτών SEPA δεν αναπτύσσει λεπτοµερείς κανόνες και πρότυπα, αλλά περιγράφει τρεις επιλογές για τη συµµόρφωση προς το SEPA. Όσοι συµµετέχουν στην αγορά φαίνεται να ερµηνεύουν αυτές τις τρεις επιλογές µε τρόπο ώστε ένα σχέδιο καρτών είναι συµβατό µε το πλαίσιο καρτών SEPA µόνο εάν καλύπτει και τα 31 κράτη του SEPA. Σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών - στο πλαίσιο της γεωγραφικής κάλυψης - η έννοια της συµµόρφωσης στο πλαίσιο καρτών SEPA απαιτεί µόνο οι κάρτες να είναι τεχνικά και εµπορικά σε θέση να γίνονται αποδεκτές παντού στο έδαφος του SEPA. Είναι σηµαντικό να αποκλεισθεί οποιαδήποτε σύγχυση στην ακριβή ερµηνεία της παραπάνω έννοιας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών πρόκειται να συνεχίσει τις εργασίες του για να αναπτύξει ένα πλήρες σύνολο τεχνικών προτύπων που θα επιτρέπουν σε οποιαδήποτε κάρτα να χρησιµοποιηθεί, για τις πληρωµές σε ευρώ, ενδεχοµένως οπουδήποτε στην περιοχή SEPA. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση των εθνικών σχεδίων χρεωστικών καρτών στις χώρες SEPA, την ανάδειξη του νέου ευρωπαϊκού σχεδίου καρτών, για την πανευρωπαϊκή πιστοποίηση και την παγίωση της αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες:

7 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 7 ESF conference on functional genomics and disease Περισσότερα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Savings Banks - Main Builders of Europe s Regions ESBG Περισσότερα: The impact of European legislation on local public policies Περισσότερα: quel_avenir_pour_la_libre_administration_des_collectivites_locales Quality of work in Europe: 2010 and beyond - ANACT and Eurofound conference Περισσότερα: Public Private Partnerships (PPP) - Practitioners Workshop: Making Public-Private Partnerships Work - A Practical Guide - EIPA - Περισσότερα: OPEN DAYS 2008 European Week of Regions and Cities Περισσότερα: Sovereign Wealth Funds Conference - Golden Geese or the new locusts? Περισσότερα: EURELECTRIC - BUSINESSEUROPE - FORATOM Conference on "Paving the Way for Europe's Low-Carbon Energy Future" Περισσότερα: The European Social Fund : More and Better Jobs - Making Implementation a Success - Περισσότερα: ORBIT Moving organic waste recycling towards resource management and for bio-based economy Περισσότερα: INFO DAY - FP7 Environment (including climate change) Περισσότερα: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/environment/docs/agenda_infoday3rdcall.doc EVCA Venture Capital Forum - EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association Περισσότερα: International workshop on PRESENCE From virtual reality to human computer confluence Περισσότερα: 2nd European Sport for All Congress - International Sport and Culture Association (ISCA) Περισσότερα: 1-4 Οκτωβρίου Ίνσµπρουκ, Αυστρία 2 Οκτωβρίου 2 Οκτωβρίου Παρίσι, Γαλλία 2-3 Οκτωβρίου Λυόν, Γαλλία 6-8 Οκτωβρίου Μάαστριχτ,Ολλανδία 6-9 Οκτωβρίου 7 Οκτωβρίου 8 Οκτωβρίου 9 Οκτωβρίου Μιλάνο, Ιταλία Οκτωβρίου Wageningen, Ολλανδία Οκτωβρίου Οκτωβρίου Παρίσι, Γαλλία Οκτωβρίου Παδούα, Ιταλία Οκτωβρίου Βαρκελώνη, Ισπανία Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Πανεπιστήµιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Βένια Παπά Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Avenue d Auderghem 22-28, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: Φαξ:

8 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Σ Ε Λ Ι Α 8 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) Συνδροµητές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ INFO DAY «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα» Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2009 http://imi.europa.eu/ events03_en.html ΝΕΑ ΕΚ ΟΣΗ «Γυναίκες στην Επιστήµη» http://ec.europa.eu/research/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Θεσµικά Θέµατα 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία ίκαιο και Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 2 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις 8 Ηµερολόγιο 9 Ηµερολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 2 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο 79 ευρωπαϊκών Ηµερολόγια εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 Το ΕΓΚ συνδιοργανωτής της ιεθνούς Έκθεσης Κύϖρου «Εκϖαίδευση και Καριέρα 2015» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 5 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4 Τιµητική διάκριση για συµβολή στην ανάϖτυξη της Ε.Ε. µέσω βιώσιµων και καινοτόµων έργων ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία).

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 7 Μ Α Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Enterprise Europe Ηµερολόγιο Network ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 INFO DAYS «Secure, Clean and Efficient Energy Info Day» 14-15 Σεπτεµβρίου 2015 http://tinyurl.com/nzgdcws «Info Day on

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενηµέρωση Συµµετοχή Ανάπτυξη ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2009 Ευρωπαϊκό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 8 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 4 Συµµετοχή του ΕΓΚ σε νέο ευρωϖαϊκό σχέδιο για «Πράσινες εξιότητες» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόµενο της πεταλούδας, Μια κριτική ανάλυση των επιπτώσεων των λαχανόκηπων στη ζωή των παιδιών, Η επιστήµη της

Το φαινόµενο της πεταλούδας, Μια κριτική ανάλυση των επιπτώσεων των λαχανόκηπων στη ζωή των παιδιών, Η επιστήµη της ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Οι 10 φιναλίστ του Κυ ριακού FameLab 2015 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία INFO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.9.2005 COM(2005)425 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη,

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 6 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Πόλεις και 9 Περιφέρειες Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

17470/11 ADD 5 ΠΧΚ/ακι 1 DG G II A

17470/11 ADD 5 ΠΧΚ/ακι 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Nοεµβρίου 2011 (29.11) 17470/11 ADD 5 FIN 958 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα