ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ ASMETIC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ ASMETIC"

Transcript

1

2

3

4 ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ ASMETIC 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΘΟΝΣΟ 1. Ολνκαζία: Asmetic 1.1 ύλζεζε: Γξαζηηθή νπζία: ξνμηζξνκπθίλε 1.2 Έθδνρα: Hyprolose, Polyvidone, Silicon dioxide colloidal, Poloxamer, Talc, Magnesium stearate, Maize starch, Hypromellose, Dextrose, Propylene glycol, Titanium dioxide 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή: Γηζθία επηθαιπκκέλα κε πκέλην 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία: Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 150mg ή300mg ξνμηζξνκπθίλε Πεξηγξαθή / πζθεπαζία: Γηζθία ησλ 150mg: Κάζε θνπηί πεξηέρεη 1 Blister κε 10 επηθαιπκκέλα κε πκέλην δηζθία Γηζθία ησλ 300mg: Κάζε θνπηί πεξηέρεη 1 Blister κε 8 επηθαιπκκέλα κε πκέλην δηζθία 1.5 Φαξκαθνζεξαπεπηηθή Καηεγνξία: Αληηκηθξνβηαθό 1.7 Τπεύζπλνο θπθινθνξίαο: a VIPharma International A.E. Μεζνγείσλ 43, Μαξνύζη Σει.: Fax: Παξαζθεπαζηήο: ΑΝΦΑΡΜ ΔΛΛΑ Α.Δ., ρεκαηάξη Βνησηίαο, Σει.: ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο ΘΑΣΡΟ Α 2.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Ζ ξνμηζξνκπθίλε είλαη, κηα εκη-ζπλζεηηθή, αληηκηθξνβηαθή νπζία πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ καθξνιίδσλ. Ζ ξνμηζξνκπθίλε έρεη επξύ θάζκα δξάζεο θαηά πνιπάξηζκσλ παζνγόλσλ. 2.2 Ελδείμεηο: Λνηκώμεηο από επαίζζεηνπο ζηε ξνμηζξνκπθίλε κηθξννξγαληζκνύο θαη θπξίσο ζε: Λνηκώμεηο ηνπ αλσηέξνπ αλαπλεπζηηθνύ: θαξπγγίηηο/ακπγδαιίηηο νθεηιόκελεο ζε Streptococcus pyogenes. Ομεία παξαξηλνθνιπίηηδα νθεηιόκελε ζε Streptococcus pneyumoniae. Λνηκώμεηο θαηώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ: αηηηνινγηθή ζεξαπεία νμείαο βαθηεξηαθήο παξόμπλζεο ρξόληαο βξνγρίηηδαο νθεηιόκελε ζε Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis Streptococcus pneumoniae. Δκπεηξηθή ζεξαπεία ζε αζζελείο κε ινηκώμεηο αλαπλεπζηηθνύ, ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ππόλνηα ινίκσμεο από H. Influenzae, δελ ζπληζηάηαη. Πλεπκνλία νθεηιόκελε ζε Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae ηε ζεξαπεία ηεο πλεπκνληνθνθθηθήο πλεπκνλίαο ηα καθξνιίδηα δελ απνηεινύλ θάξκαθα πξώηεο επηινγήο Λνηκώμεηο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο, εθηόο από ηηο γνλνθνθθηθέο ινηκώμεηο Με επηπεπιεγκέλεο ινηκώμεηο δέξκαηνο θαη καιαθώλ κνξίσλ νθεηιόκελεο ζε Streptococcus pyogenes ή Staphylococcus aureus Σα απνζηήκαηα απαηηνύλ ζπλήζσο ρεηξνπξγηθή παξνρέηεπζε.

5 Ζ in vitro επαηζζεζία ησλ βαθηεξηδίσλ ζηα αληηβηνηηθά δηαθέξεη γεσγξαθηθά θαη ρξνληθά. Ζ επηθξαηνύζα ζηελ πεξηνρή θαηάζηαζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε όηαλ γίλεηαη επηινγή αληηκηθξνβηαθήο ζεξαπείαο. 2.3 Αληελδείμεηο Σα θάξκαθα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αξξώζηνπο, κπνξνύλ όκσο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη πξνβιήκαηα όηαλ απηά δελ ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. Σν ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν δελ πξέπεη λα ην πάξεηε ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: o o o o Τπεξεπαηζζεζία ζηε ξνμηζξνκπθίλε ή ζηηο καθξνιίδεο πλδπαζκόο κε αγγεηνζπζπαζηηθά αιθαινεηδή ηεο εξπζηβώδνπο νιύξαο, θπξίσο εξγνηακίλε θαη δηϋδξνεξγνηακίλε (βι. παξάγξαθν 2.5 «Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα ή νπζίεο») Κύεζε θαη γαινπρία (βι. Ηδηαίηεξν θεθάιαην) Σα δηζθία ησλ 300mg αληελδείθλπηλαη ζε αζζελείο κε βαξηάο κνξθήο επαηηθή αλεπάξθεηα 2.4 Εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο θαηά ηε ρξήζε Γεληθά: Πποθςλάξειρ ε ζνβαξή επαηηθή αλεπάξθεηα (π.ρ. θίξξσζε ηνπ ήπαηνο κε ίθηεξν ή/θαη αζθίηε) ε δόζε πξέπεη λα κεηώλεηαη ζην ήκηζπ (π.ρ. ζε ελήιηθεο 150mg εθάπαμ εκεξεζίσο). Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο, ζε πεξηπηώζεηο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Απαηηείηαη πξνζνρή όηαλ ε ξνμηζξνκπθίλε ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο κε ζπγγελέο παξαηεηακέλν δηάζηεκα ηνπ QT, ή κε ζπλππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε αξξπζκίεο (π.ρ. κε δηνξζσκέλε ππνθαιηαηκία ή ππνκαγλεζηαηκία, θιηληθά ζεκαληηθή βξαδπθαξδία) θαη ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αληηαξξπζκηθά ηεο ηάμεο ΗΑ θαη ηεο ηάμεο ΗΗΗ (βι. παξάγξαθν 2.5 «Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα ή νπζίεο») Όπσο είλαη γλσζηό όηη ζπκβαίλεη κε άιια καθξνιίδηα, ελδέρεηαη λα επηδεηλσζεί ε κπαζζέλεηα gravis από ηελ ξνμηζξνκπθίλε Πποειδοποιήζειρ νβαξή ζύζπαζε ησλ αγγείσλ («εξγνηηζκόο») κε πηζαλόηεηα λέθξσζεο ησλ άθξσλ έρεη αλαθεξζεί κεηά από ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε καθξνιηδίσλ κε αγγεηνζπζπαζηηθά ηεο εξπζηβώδνπο νιύξαο. Πξέπεη λα απνθιείεηαη ε ιήςε απηώλ ησλ θαξκάθσλ πξηλ ρνξεγεζεί ε ξνμηζξνκπθίλε (βι. παξάγξαθν 2.5 «Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα ή νπζίεο») Ηιηθησκέλνη: Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο ζηνπο ειηθησκέλνπο Κύεζε, γαινπρία: ε αζθάιεηα γηα ην έκβξπν από ηε ξνμηζξνκπθίλε δελ έρεη εμαθξηβσζεί ζηελ αλζξώπηλε θύεζε Γαινπρία: Καηά ηελ πεξίνδν ηεο γαινπρίαο ή ν ζειαζκόο ή ε ζεξαπεία ηεο κεηέξαο κε ξνμηζξνκπθίλε πξέπεη λα δηαθόπηνληαη Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ Απαηηείηαη πξνζνρή ιόγσ ηεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο δάιεο Παηδηά: Γελ ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε ησλ δηζθίσλ 150mg & 300mg ζε παηδηά 2.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα ή νπζίεο: * πγρνξεγήζεηο πνπ αληελδείθλπληαη: - Αγγεηνζπζπαζηηθά ηεο εξπζηβώδνπο νιύξαο (βι. παξάγξαθν 2.4 «Δηδηθέο πξνθπιάμεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο θαηά ηε ρξήζε») - Ληλθνκπθίλε

6 * πγρνξεγήζεηο πνπ δελ ζπληζηώληαη: -Σεξθελαδίλε - Αζηεκηδόιε, ζηδαπξίδε, πηκνδίδε * Πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε: - ε κειέηεο κε εζεινληέο δελ παξαηεξήζεθε αιιειεπίδξαζε κε βαξθαξίλε. Χζηόζν, αύμεζε ηνπ ρξόλνπ πξνζξνκβίλεο ή ηνπ Γηεζλνύο Γείθηε Οκαινπνίεζεο (INR) νη νπνίνη κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ από ινηκώμεηο, έρεη αλαθεξζεί ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ξνμηζξνκπθίλε θαη αληαγσληζηέο ηεο βηηακίλεο Κ. Θεσξείηαη θξόληκε ε πξαθηηθή παξαθνινύζεζεο ηνπ ΗΝR θαηά ηε ζπλδπαζκέλε αγσγή ξνμηζξνκπθίλεο κε αληαγσληζηέο ηεο βηηακίλεο Κ. - ε κηα κειέηε έρεη παξαηεξεζεί όηη ε ξνμηζξνκπθίλε κπνξεί λα εθηνπίζεη ηε ζπλδεδεκέλε κε πξσηεΐλε δηζνππξακίδε. πλεπώο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη, εθόζνλ είλαη δπλαηό, νη ζπγθεληξώζεηο δηζνππξακίδεο ζηνλ νξό. - Διγοξίνη και άλλοι καπδιοηονωηικοί γλςκοζίδερ: Μειέηε ζε πγηείο εζεινληέο έδεημε όηη ε ξνμηζξνκπθίλε κπνξεί λα απμήζεη ηελ απνξξόθεζε ηεο δηγνμίλεο. Πνιύ ζπάληα ε δξάζε απηή, ζπλήζεο γηα ηηο άιιεο καθξνιίδεο, κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ηνμηθόηεηα από ηηο θαξδηαθέο γιπθνζίδεο. Απηό κπνξεί λα εθδεισζεί κε ζπκπηώκαηα όπσο λαπηία, έκεην, δηάξξνηα, θεθαιαιγία ή δάιε. Ζ ηνμηθόηεηα από θαξδηαθέο γιπθνζίδεο δπλαηό επίζεο λα απνθαιύςεη δηαηαξαρέο ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ ή/ θαη ηεο αγσγηκόηεηαο. πλεπώο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ην ΖΚΓξάθεκα θαη, αλ είλαη δπλαηό, νη ζπγθεληξώζεηο ησλ θαξδηαθώλ γιπθνζίδσλ ζηνλ νξό ζε αζζελείο νη νπνίνη αληηκεησπίδνληαη ζεξαπεπηηθά κε ξνμηζξνκπθίλε θαη δηγνμίλε ή άιιεο θαξδηαθέο γιπθνζίδεο. Απηό ζεσξείηαη ππνρξεσηηθό ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπκπηώκαηα ηα νπνία παξνπζηαζζνύλ ππνδειώλνπλ ππεξδνζνινγία από θαξδηαθέο γιπθνζίδεο * πλδπαζκνί πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε: - Οη δξάζεηο ηεο κηδαδνιάκεο κπνξεί λα εληζρπζνύλ θαη λα παξαηαζνύλ ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ξνμηζξνκπθίλε. Γελ ππάξρεη πεηζηηθή απόδεημε αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ξνμηζξνκπθίλεο θαη ηξηαδνιάκεο. - Έρεη παξαηεξεζεί κηα κηθξή αύμεζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ζην πιάζκα ηεο ζενθπιιίλεο ή ηεο θπθινζπνξίλεο Α ζην πιάζκα, ε νπνία δελ απαηηεί αιιαγέο ζηε ζπλήζε δνζνινγία. * Άιιεο: - Γελ παξαηεξήζεθε θιηληθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κε θαξβακαδεπίλε, ξαληηηδίλε θαη κε πδξνμείδην ηνπ καγλεζίνπ ή ηνπ αξγηιίνπ, από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελα αληηζπιιεπηηθά πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηζηξνγόλσλ θαη ησλ πξνγεζηαγόλσλ. - Ζ απνξξόθεζε ηνπ θαξκάθνπ δελ επεξεάδεηαη όηαλ ρνξεγείηαη πξηλ από ηα γεύκαηα * Επίδξαζε ζηηο εξγαζηεξηαθέο θαη δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο: Κακία γλσζηή 2.6 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Ζ δνζνινγία πξέπεη λα εμαηνκηθεύεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο Επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν 150mg/Tab: Δλήιηθεο: 300mg/εκέξα, 1 δηζθίν ην πξσί θαη 1 ην βξάδπ, κε θελό ζηόκαρν ή 15 ιεπηά πξηλ από ην γεύκα Επηθαιπκκέλν κε ιεπηό πκέλην δηζθίν 300mg/Tab: Δλήιηθεο: Από ην ζηόκα 1 δηζθίν (300mg) ηελ εκέξα κε θελό ζηόκαρν ή 15 ιεπηά πξηλ από ην γεύκα. Σα δηζθία ησλ 150mg θαη 300mg ιακβάλνληαη κε επαξθή πνζόηεηα λεξνύ. Γελ ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε ησλ δηζθίσλ 150mg θαη 300mg ζε παηδηά

7 Δνζνινγία ελειίθσλ ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο Ηιηθησκέλνη: ε ειηθησκέλνπο αζζελείο, ν ρξόλνο εκίζεηαο δσήο παξαηείλεηαη. Παξ όια απηά, κεηά από επαλεηιεκκέλεο ρνξεγήζεηο 150mg αλά 12σξν, ηόζν ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα θαηά ην ζηάδην ηεο ηζνξξνπίαο, όζν θαη ε επηθάλεηα θάησ από ηελ θακπύιε ζην κεζνδηάζηεκα δύν δόζεσλ ξνμηζξνκπθίλεο δελ δηαθέξνπλ από απηέο πνπ επηηπγράλνληαη ζε λένπο αζζελείο. Γηα ην ιόγν απηό δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ δνζνινγηθνύ ζρήκαηνο ζηνπο ππεξήιηθεο αζζελείο. ε ειηθησκέλνπο ρνξεγνύληαη 300mg ηελ εκέξα, δηαηξεκέλα ζε δύν δόζεηο, ήηνη 1 δηζθίν ησλ 150mg ην πξσί θαη 1 δηζθίν ησλ 150mg ην βξάδπ. Αζζελείο κε επαηηθή αλεπάξθεηα: Ζ ξνμηζξνκπθίλε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε άηνκα κε ήπηα έσο κέηξηα επαηηθή αλεπάξθεηα. Οη παξάκεηξνη ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά ζε αζζελείο κε ζεκεία επαηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ή ζε πεξίπησζε πνπ έρεη εκθαληζζεί επαηηθή δπζιεηηνπξγία ζε πξνεγνύκελε ζεξαπεία κε ξνμηζξνκπθίλε. Αλ θαηά ηε ρνξήγεζε ξνμηζξνκπθίλεο νη παξάκεηξνη απηέο επηδεηλσζνύλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα: Γεδνκέλνπ όηη ε λεθξηθή απέθθξηζε είλαη κηθξή δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο, ζε πεξηπηώζεηο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Δηάξθεηα αγσγήο Ζ δηάξθεηα ηεο αγσγήο εμαξηάηαη από ηελ έλδεημε γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη, από ην ινηκώδε παξάγνληα θαη ηελ θιηληθή εηθόλα 2.7 Τπεξδνζνινγία-Αληηκεηώπηζε: ε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο ζπληζηάηαη πιύζε ζηνκάρνπ θαη ζπκπησκαηηθή αγσγή. Γελ ππάξρεη αληίδνην 2.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: Μαδί κε ηηο επηζπκεηέο ελέξγεηεο, θάζε θάξκαθν κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη νξηζκέλεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Αλ θαη όιεο απηέο νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο δελ εκθαλίδνληαη πνιύ ζπρλά, όηαλ εκθαληζζνύλ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν γηαηξόο ζαο, γηα λα ζαο δώζεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο. Οη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνύλ είλαη: Παθολογικέρ επγαζηηπιακέρ εξεηάζειρ: Αύμεζε ησλ επαηηθώλ ελδύκσλ (AST, ALT ή/θαη ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο) Διαηαπασέρ ηος αιμοποιηηικού και ηος λεμθικού ζςζηήμαηορ: Ζσζηλνθηιία. Διαηαπασέρ ηος νεςπικού ζςζηήμαηορ: Εάιε, θεθαιαιγία, παξαηζζεζία. Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια καθξνιίδηα, έρνπλ αλαθεξζεί δηαηαξαρέο ηεο γεύζεο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αγεπζίαο) ή/θαη απώιεηα ηεο όζθξεζεο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλνζκίαο) Διαηαπασέρ ηος αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ, ηος θώπακα και ηος μεζοθωπακίος: Βξνγρνζπαζκόο Διαηαπασέρ ηος γαζηπενηεπικού: Ναπηία, έκεηνο, επηγαζηξαιγία (δπζπεςία), δηάξξνηα νξηζκέλεο θνξέο κε πξόζκημε αίκαηνο). Έρνπλ παξαηεξεζεί ζπκπηώκαηα παγθξεαηίηηδαο. ηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο είραλ ρνξεγεζεί άιια θάξκαθα γηα ηα νπνία ε παγθξεαηίηηδα ήηαλ γλσζηή αλεπηζύκεηε αληίδξαζε. Διαηαπασέρ ηος δέπμαηορ και ηος ςποδόπιος ιζηού: Πνιύκνξθν εξύζεκα, εμάλζεκα, θλίδσζε, αγγεηννίδεκα, πνξθύξα. Λοιμώξειρ και παπαζιηώζειρ: Δπηινίκσμε: όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα άιια αληηβηνηηθά, ε ρνξήγεζε ξνμηζξνκπθίλεο θαη εηδηθόηεξα αλ είλαη παξαηεηακέλε δπλαηόλ λα έρεη σο επαθόινπζν ηελ αλάπηπμε κε επαίζζεησλ κηθξννξγαληζκώλ. Οπζηώδνπο ζεκαζίαο είλαη ε επαλαιακβαλόκελε παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή. ηελ πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί επηινίκσμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα αληηκεηώπηζεο. Διαηαπασέρ ηος ανοζοποιηηικού ζςζηήμαηορ: Αλαθπιαθηηθή θαηαπιεμία

8 Διαηαπασέρ ηος ήπαηορ και ηων σοληθόπων: Υνινζηαηηθή ή επαηνθπηηαξηθή νμεία επαηίηηδα (νξηζκέλεο θνξέο κε ίθηεξν). Ψςσιαηπικέρ διαηαπασέρ: Φεπδαηζζήζεηο 2.9 Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιείςαηε λα πάξεηε θάπνηα δόζε: Αλ πξέπεη λα ιακβάλεηε ην θάξκαθν ζπλερώο θαη παξαιείςεηε κηα δόζε, ζα πξέπεη λα πάξεηε ηε δόζε απηή ην ηαρύηεξν δπλαηό. Αλ εληνύηνηο, πιεζηάδεη ε ώξα γηα ηελ επόκελε δόζε κε ιάβεηε ηε δόζε πνπ παξαιείςαηε, αιιά ζπλερίζηε θαλνληθά ηε ζεξαπεία. Με δηπιαζηάδεηε ηηο δόζεηο Ηκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο: Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. ε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη κελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε Θδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο γηα ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο: Σν Asmetic πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 2.12 Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαζεώξεζεο ηνπ θύιινπ νδεγηώλ: 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σν θάξκαθν απηό ζαο ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο κόλν γηα ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα. Γελ ζα πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα θάπνηα άιιε πάζεζε, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπζεί ηνλ ηαηξό ζαο Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνην πξόβιεκα κε ην θάξκαθν, ελεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γύξσ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θάξκαθν πνπ ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζζε θαιύηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα ε δηζηάζεηε λα δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο από ην γηαηξό ζαο ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη αζθαιέο ηνπ θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δόζεθαλ. Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο γηα ηελ πγεία ζαο είλαη απαξαίηεην λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε. Να κε δηαηεξείηε ηα θάξκαθα ζε εξκάξηα ηνπ ινπηξνύ, δηόηη ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα αιινηώζνπλ ην θάξκαθν θαη λα ην θαηαζηήζνπλ επηβιαβέο γηα ηελ πγεία ζαο. Να κελ θξαηάηε θάξκαθα πνπ δελ ηα ρξεηάδεζηε πιένλ ή πνπ ήδε έρνπλ ιήμεη Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θξαηάηε όια ηα θάξκαθα ζε αζθαιέο κέξνο καθξηά από ηα παηδηά 4. ΣΡΟΠΟ ΔΘΑΘΕΗ: Σν θάξκαθν απηό ρνξεγείηαη κόλν κε ηαηξηθή ζπληαγή Αξηζκόο Άδεηαο Κπθινθνξίαο: ASMETIC F.C. TAB 150mg/Tab: ASMETIC F.C. TAB 300mg/Tab: Σειέθσλν Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: Μεσογείων 43, Μαρούσι Τηλ.: Fax:

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine 1.2 ύνθεζη Γξαζηηθή νπζία: Αmlodipine (σο besylate) Έθδνρα: Cellulose microcrystalline, Starch maize pregelatinized,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

Laxatol 1. LAXATOL CAPSULES 1. LAXATOL ΚΑΦΟΤΛΕ

Laxatol 1. LAXATOL CAPSULES 1. LAXATOL ΚΑΦΟΤΛΕ Laxatol 1. LAXATOL CAPSULES 1. LAXATOL ΚΑΦΟΤΛΕ 1.2 Composition: Active ingredient: SodiumPicosulphate Excipients:Lactose monohydrate, Tragacanth, Magnesium Stearate. 1.2 ύλζεζε: Γξαζηηθή νπζία: SodiumPicosulphate

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ιακβάλεηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη)

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη) ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg (κλαπιθπομςκίνη) Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Τπογλώζζια Διζκία 2 mg 1.2 ύνθεζη Γξαζηηθή νπζία: Nicotine β-cyclodextrine complex πνπ αληηζηνηρεί ζε Nicotine Έθδνρα: Betadex (β-cyclodextrine), Crospovidone,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride.

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride. ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ XOZAL 0,5 mg/ml πόζηκν δηάιπκα levocetirizine dihydrochloride. Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο θάπμακο.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ PARIET 20 mg γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα