ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»"

Transcript

1 ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» Σν παξφλ έληππν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ: ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ

2 Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (ΠΑΑ) εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο κε ηελ αξηζ. πξση. Δ(2007) 6015 Απφθαζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. Οη ηραηεγηθοί ηότοη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη: Δηαηήρεζε θαη βειηίωζε ηες αληαγωληζηηθόηεηας ηες γεωργίας, ηες δαζοθοκίας θαη ηοσ αγροδηαηροθηθού ηοκέα Προζηαζία ηοσ περηβάιιοληος θαη αεηθόρος δηατείρηζε ηωλ θσζηθώλ πόρωλ Βειηίωζε ηες ποηόηεηας δωής ζηης αγροηηθές περηοτές θαη ελζάρρσλζε ηες δηαθοροποίεζες ηες αγροηηθής οηθολοκίας Δεκηοσργία ηοπηθώλ ηθαλοηήηωλ γηα ηελ απαζτόιεζε θαη ηε δηαθοροποίεζε ζηης αγροηηθές περηοτές κέζω ηες προζέγγηζες LEADER Οη ηέζζεξηο πξναλαθεξζέληεο ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ζπληζηνύλ ηνπο ηέζζεξηο Άμνλεο ηνπ ΠΑΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ: «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΓΔΝΗΚΑ ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ζα εθαξκνζηνχλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα κε νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα ζε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Η εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο "εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ πξνζέγγηζεο" απφ ηνπηθά εηαηξηθά ζρήκαηα δεκφζηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο ΟΣΓ), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή παξέκβαζεο. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΠΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ LEADER Οη ηξεηο εθαξκνγέο ηεο πξσηνβνπιίαο LEADER πεξηνξίζηεθαλ ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζίαδαλ ηα κεγαιχηεξα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη θπξίσο ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο. Ωζηφζν, κεηά ηελ εκπεηξία ησλ εθαξκνγψλ απηψλ θαη παξάιιεια ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, αιιά θπξίσο ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη άκεζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ, ε πξνζέγγηζε LEADER ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα αθνξά νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο, αιιά θαη πεδηλέο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ LEADER, νη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε Γεκνηηθά/Σνπηθά Γηακεξίζκαηα κέρξη θαηνίθνπο. Η ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 150 θαηνίθσλ αλά km 2. 2

3 Δπίζεο είλαη επηηξεπηή θαη ε πινπνίεζε παξεκβάζεσλ ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο Γεκνηηθψλ/Σνπηθά Γηακεξηζκάησλ κε πιεζπζκφ έσο θαη θαηνίθνπο. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα LEADER ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηνύληαη γεσγξαθηθά απφ ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "ΑΛΙΔΙΑ " θαη λα κελ επηθαιχπηνληαη. Τπεγξάθε ζηηο ε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) (πξνζέγγηζε LEADER) κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Ηπείξνπ Α.Δ. Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.», σο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο πνπ ζα δηαρεηξηζηεί θαη ζα πινπνηήζεη ην ηνπηθφ πξφγξακκα LEADER γηα ηνπο Ννκνχο Ισαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο. Σν χςνο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ έρεη εγθξηζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ «ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.» αλέξρεηαη ζηα ,00 επξώ, ελψ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα μεπεξάζεη ηα ,00 επξώ. Σα ρξνληθά πεξηζψξηα πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ είλαη κέρξη ηηο Ζ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΓΗΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΚΑΗ ΘΔΠΡΩΣΗΑ Ννκόο Ησαλλίλσλ Γήκνο Ησαλληηώλ (κόλν ην Γ.Γ. Μαξκάξσλ) Γήκνο Αλαηνιήο (γηα ην Γ.Γ. Αλαηνιήο εληόο είλαη ε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή) Γήκνο Κόληηζαο Γήκνο Μαζηνξνρσξίσλ Γήκνο Μπηδαλίνπ Γήκνο Πακβώηηδνο Γήκνο Πεξάκαηνο (εθηόο ηνπ Γ.Γ. Πεξάκαηνο) Κνηλόηεηα Αεηνκειίηζαο Κνηλόηεηα Φνύξθαο Κνηλόηεηα Νήζνπ Ησαλλίλσλ Ννκόο Θεζπξσηίαο Γήκνο Ζγνπκελίηζαο (εθηόο ηνπ Γ.Γ. Ζγνπκελίηζαο) Γήκνο Παξαπνηάκνπ Γήκνο πβόησλ Κνηλόηεηα Πέξδηθαο 3

4 ΜΔΣΡΑ ΣΟΠΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 Σα ηνπηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ηξία κέηξα : 41. ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο: 411. Αληαγσληζηηθφηεηα 413. Πνηφηεηα δσήο / Γηαθνξνπνίεζε 421 Γηαηνπηθή θαη Γηαθξαηηθή πλεξγαζία 431 Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο, απόθηεζε δεμηνηήησλ, εκςύρσζε ΜΔΣΡΟ 41: «ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο» Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ππνκέηξα: ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΩΝ ΚΩΓΗΚΟ ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΟ ΚΩΓΗΚΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ Αληαγσληζηηθφηεηα 411 Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ L123 L311 L312 Πνηφηεηα δσήο / Γηαθνξνπνίεζε 413 Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ L313 Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ L321 Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ L322 Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο L323 4

5 ΗΓΗΩΣΗΚΑ ΔΡΓΑ Γηα ηα ηδησηηθά έξγα θπζηθώλ πξνζώπσλ ν ππνςήθηνο επελδπηήο πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα κελ έρεη ππεξβεί ην 65 ν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο. Δπίζεο λα κελ είλαη ελ ελεξγεία Γεκόζηνο Τπάιιεινο ή ππάιιεινο ΝΠΓΓ ή ζηξαηησηηθόο. L123 Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ Αθνξά παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο: L123α Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ L123β Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ Γξάζε: L123α Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ Α. Πεδίν Δθαξκνγήο Παξέρεηαη ελίζρπζε θαηά ηνκέα σο αθνινχζσο: ΚΡΔΑ Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ. Γξάζε 1.4.: Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θξέαηνο ζεξακαηηθψλ εηδψλ θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ ζε πεξηπηψζεηο θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο. Γξάζε 1.5.: Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ, ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ππνδνκή, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. Γξάζε 1.6.: Δθζπγρξνληζκφο ζπκπιήξσζε, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο (αιιαληνπνηεία θνλζέξβεο θ.ιπ.). ΓΑΛΑ Γξάζε 2.1: Ίδξπζε - επέθηαζε ηπξνθνκείσλ εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ επάξθεηαο γάιαθηνο. Γξάζε 2.2.: Δθζπγρξνληζκφο ηπξνθνκείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ψζηε λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί φξνη πγηεηλήο θαη λα πξνσζεζνχλ ηα πνηνηηθά πξντφληα ΠΟΠ, ΠΓΔ ηεο ρψξαο. Γξάζε 2.4.: Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο. 5

6 Γξάζε 2.5.: Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο. Γξάζε 2.6.: Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε, κνλάδσλ αμηνπνίεζεο παξαπξντφλησλ (ηπξφγαια), πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απγά: ΑΤΓΑ ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ Γξάζε : Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ. Γξάζε : Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ. Γξάζε 3.1.3: Ίδξπζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απγψλ γηα παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κε βάζε ηα απγά. Γξάζε 3.1.4: Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ θαη πξντφλησλ πνπ ηππνπνηνχληαη κε βάζε αλαγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα (εηδηθέο εθηξνθέο, βηνινγηθά θ.ιπ.) ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ. Μέιη: ΓΗΑΦΟΡΑ ΕΩΑ Γξάζε 4.1.: Δθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο επεμεξγαζίαο κεηαπνίεζεο - ζπζθεπαζία κειηνχ. Γξάζε 4.2.: Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο ζπζθεπαζίαο κειηνχ κφλν ζε νξεηλέο λεζησηηθέο πεξηνρέο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο κνλάδεο ηππνπνίεζεο επεμεξγαζίαο κεηαπνίεζεο βηνινγηθνχ κειηνχ. Γξάζε 4.3.: Ίδξπζε εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε - κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ γηα παξαγσγή ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη, snacks θιπ. ηνλ ππνηνκέα ηνπ κειηνχ θακία απφ ηηο αλσηέξσ δξάζεηο δελ εκπίπηεη ζηα πεδία επηιεμηκφηεηαο ηνπ Καλ. 797/2004. ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ Γξάζε 6.1.: Δθζπγρξνληζκφο θαζέησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δεκεηξηαθψλ θαη κε εγθαηαζηάζεηο αεξηζκνχ ή κε ςπρξφ αέξα. Γξάζε 6.2.: Δθζπγρξνληζκφο βειηίσζε νξηδνληίσλ παιαηψλ απνζεθψλ. Γξάζε 6.3.: Ίδξπζε μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ. Γξάζε 6.4.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ. Γξάζε 6.5.: πκπιήξσζε εθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ξπδηνχ κε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πξνθαζνξηζκνχ μήξαλζεο & ςχμεο. Γξάζε 6.6.: Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο - επεμεξγαζίαο ηππνπνίεζεο ξπδηνχ. 6

7 Γξάζε 6.7.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο ξπδηνχ κε εμνπιηζκφ ιείαλζεο, ρξσκαηνδηαινγήο θαη πγξνζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπζθεπαζίαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε. Γξάζε 6.8.: Ίδξπζε silos ζε θφκβνπο ζχγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ. Γξάζε 6.9.: Ίδξπζε νξηδνληίσλ απνζεθψλ ζε λεζησηηθέο ή νξεηλέο πεξηνρέο. Α) Διαηόιαδν Γξάζε 7.1.: Διαηνηξηβεία ΔΛΑΗΟΤΥΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ α) Δθζπγρξνληζκφο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ειαηνηξηβείσλ ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηά πνπ επεμεξγάδνληαη βηνινγηθή πξψηε χιε. β) πγρσλεχζεηο ειαηνηξηβείσλ κε δπλακηθφηεηα αλάινγε ησλ ζπγρσλεπζέλησλ. γ) Ιδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο απφ βηνινγηθή πξψηε χιε. Γξάζε 7.2.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηππνπνηεηεξίσλ - ζπζθεπαζηεξίσλ ειαηνιάδνπ, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. Γξάζε 7.3.: Ιδξχζεηο επεθηάζεηο ηππνπνηεηεξίσλ ειαηνιάδνπ γηα ηελ παξαγσγή επψλπκσλ πνηνηηθψλ, εκπνξεχζηκσλ ζπζθεπαζηψλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξντφληνο. Γξάζε 7.4.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ξαθηλαξηψλ ειαηνιάδνπ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. Β) Άιια Έιαηα Γξάζε 7.5: Ίδξπζε Δπέθηαζε Δθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ζπνξειαηνπξγείσλ θαη βηνκεραληψλ ζπνξειαηνπξγίαο. ΟΗΝΟ Γξάζε 8.1.: Δθζπγρξνληζκφο νηλνπνηείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, γηα παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο. Γξάζε 8.2.: πγρψλεπζε νηλνπνηείσλ κε παξάιιειν εθζπγρξνληζκφ (θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. Γξάζε 8.3.: Ίδξπζε λέσλ νηλνπνηείσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο: α) ζε πεξηπηψζεηο εμππεξέηεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζε νξεηλέο θαη λεζηψηηθεο πεξηνρέο β) κνλάδσλ παξαγσγήο νίλσλ απφ πξντφληα ηεο βηνινγηθήο ακπεινπξγίαο [Καλ.(ΔΟΚ) 2092/91] θαη ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο. Γξάζε 8.4: Πξνζζήθε, εθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε γξακκήο εκθηάισζεο νίλνπ ζε νηλνπνηεία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εκθηάισζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο. 7

8 ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ I. ην επίπεδν ηεο εκπνξίαο Γξάζε 9.1.: Ίδξπζε κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ θαη μεξψλ θαξπψλ. Γξάζε 9.2.: Ίδξπζε εγθαηαζηάζεσλ ζηαηηθψλ ςπγείσλ θαη θαηαζθεπή κηθξήο δπλακηθφηεηαο ζπζθεπαζηεξίσλ θεπεπηηθψλ κε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο θηλεηψλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ κφλν ζηα λεζησηηθέο πεξνρέο (πιελ Κξήηεο θαη Δχβνηαο). Γξάζε 9.3.: Δθζπγρξνληζκνί ή/θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ θαη μεξψλ θαξπψλ. II. ην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο Γξάζε 9.7.: Μεηαπνίεζε Βηνκεραληθήο ηνκάηαο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά: ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. Γξάζε 9.8.: Μεηαπνίεζε θξνχησλ (ξνδάθηλα, βεξίθνθα, αριάδηα, κήια, δακάζθελα θ.ιπ.) α) Κνλζεξβνπνηεία Υπκνί θξνχησλ Απνμεξακέλα θξνχηα Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ θνλζεξβνπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ, βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: - ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, - ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο (θνλζεξβνπνίεζεο) νπσξνθεπεπηηθψλ (πιελ βηνκεραληθήο ηνκάηαο), βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. β) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά: - ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, - ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. γ) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο νπσξψλ (πιελ ησλ εζπεξηδνεηδψλ) ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. δ) Απνμεξακέλσλ θξνχησλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε κνλάδσλ απνμήξαλζεο θξνχησλ (δακάζθελα, βεξίθνθα θ.ιπ.). ε) Ίδξπζε εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο καξκειάδσλ θαη γιπθψλ θνπηαιηνχ. 8

9 ζη) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ρπκνπνίεζεο εζπεξηδνεηδψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: - ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, - ηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, - ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. Γξάζε 9.9.: Μεηαπνίεζε ιαραληθψλ α) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπξζηψλ θαη ςεηψλ ιαραληθψλ, εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά : - ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ θαη - ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ή εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή ρπκψλ ιαραληθψλ θχβσλ ή κηγκάησλ απηψλ ζε αζεπηηθή ζπζθεπαζία. Γξάζε 9.10.: Δπελδχζεηο εγθαηάζηαζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ ή/θαη δσνηξνθψλ. Γξάζε 9.11.: Μεηαπνίεζε μεξψλ θαξπψλ. Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ή θαη κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πάζηαο, ληθάδσλ πξαιίλαο, παζηειηψλ, snaks θ.ιπ. Γξάζε 9.12.: Μεηαπνίεζε ζχθσλ - ζηαθίδσλ α) Δθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο απνμήξαλζεο ζχθσλ θαη ζηαθίδσλ. III. ηνλ ηνκέα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειαηώλ Γξάζε 9.13.: Δθζπγρξνληζκφο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βξσζίκσλ ειαηψλ, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. Γξάζε 9.14.: Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ κφλν γηα γξακκέο ζπζθεπαζίαο θαηαλαισηή θαη γξακκέο παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ. Γξάζε 9.15.: Μεηεγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξά κνλάδσλ απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. ΗV. ηνλ ηνκέα ησλ Γεσκήισλ Γξάζε 9.16.: Ιδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ή πξνζζήθε γξακκψλ ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο κεηαπνίεζεο γεσκήισλ κε πξννξηζκφ ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ φπσο: - πξνηεγαληζκέλεο / θαηεςπγκέλεο παηάηαο, - ηζηπο ή ζλαθο παηάηαο θ.ιπ. 9

10 - άιια λέα πξντφληα ΑΝΘΖ Γξάζε 10.1.: Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο ή εθζπγρξνληζκφο ή επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. α) Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ηππνπνηεκέλσλ δξεπηψλ αλζέσλ θαη γιαζηξηθψλ. β) Ίδξπζε μεξαληεξίσλ αλζέσλ. Γξάζε 10.2.: Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο (λέεο αλζαγνξέο θέληξα δηαλνκήο) απφ ζπιινγηθνχο θνξείο αλζνπαξαγσγψλ. ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ Γξάζε 12.1.: Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΩΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ Γξάζε 13.1.: Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. Γξάζε13.2.: Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. Β. Γηθαηνύρνη Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαηαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. Γ. Ύςνο ελίζρπζεο πλνιηθό Κόζηνο Ύςνο ελίζρπζεο: 50% Ύςνο επέλδπζεο: έσο ζπλνιηθφ θφζηνο Απνθιείεηαη ε ελίζρπζε: α) επελδχζεσλ γηα ηε κεηαπνίεζε ή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ. β) επελδχζεσλ παξαζθεπήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απνκίκεζεο ή ππνθαηάζηαζεο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπ κειηνχ. γ) επελδχζεσλ ζην επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ δ) επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα ε) επελδχζεσλ νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ ΚΟΑ. 10

11 Γξάζε: L123β Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ Α. Πεδίν Δθαξκνγήο Η δξάζε αθνξά ζε δεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ & ππάγνληαη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ησλ δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ κέρξη θαη ηελ πξσηνγελή επεμεξγαζία ηνπ μχινπ. Ωο πξσηνγελή δαζηθά πξντφληα ζεσξνχληαη: ηξνγγπιή μπιεία όισλ ησλ δηαζηάζεσλ θσλνθόξσλ θαη πιαηύθπιισλ Καπζόμπια Φειιόο Δξηθόξηδα Η πξσηνγελήο επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ δαζηθψλ πξντφλησλ ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ παξαγσγή ησλ αθνινχζσλ δαζηθψλ πξντφλησλ: Πξηζηή μπιεία όισλ ησλ δηαζηάζεσλ θσλνθόξσλ θαη πιαηύθπιισλ εηδώλ ηύινη ΓΔΖ ρίδεο, ζηξνγγύιηα, βνπβά Ξύιν ζξπκκαηηζκνύ Ξπιάλζξαθεο Ξπινθπηηαξίλε, Ληγλίλε Μνξηνζαλίδεο, ηλνζαλίδεο Δπηθνιιεηά, αληηθνιιεηά, MDF Β. Γηθαηνύρνη Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Καλ(ΔΚ) 800/2008. Γ. Ύςνο ελίζρπζεο πλνιηθό Κόζηνο Ύςνο ελίζρπζεο: Γηα επελδπηηθά ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ κέρξη θαη : 50% Γηα επελδπηηθά ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ησλ : 60% Ύςνο επέλδπζεο: έσο ζπλνιηθφ θφζηνο L311 Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Α. Πεδίν Δθαξκνγήο ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο: 11

12 Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο) Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ (ζε ελδεηθηηθνχο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλφκεζε ΣΑΚΟΓ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ θαιππηφκελσλ ηνκέσλ). Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (ζε ελδεηθηηθνχο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλφκεζε ΣΑΚΟΓ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ θαιππηφκελσλ ηνκέσλ). Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α κεηαπνίεζε Γηα ηηο αλωηέξω δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ ε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο (όπωο θωηνβνιηαϊθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεωζεξκία) κε ζθνπό ηελ ίδηα θαηαλάιωζε, ζα πξηκνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ. Β. Γηθαηνύρνη Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο. Γ. Ύςνο ελίζρπζεο πλνιηθό Κόζηνο Ύςνο ελίζρπζεο: 60% Ύςνο επέλδπζεο: Όζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί) ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη θαη έσο 40 θιίλεο. εκεηψλεηαη, φηη νη παξεκβάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο δχλαηαη λα αθνξνχλ είηε πνηνηηθή αλαβάζκηζε, είηε θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. Γηα ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο (ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί), ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη Σα φξηα απηά ηζρχνπλ θαη γηα ηε δξάζε: «Δπηζθέςηκα αγξνθηήκαηα» ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξέκβαζε πεξηιακβάλεη θαη ππνδνκή δηαλπθηέξεπζεο. Όζνλ αθνξά ζηα επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα, ε ειάρηζηε απαηηνχκελε έθηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 20 ζηξεκκάησλ. Λεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη ηάμεηο ππνδνκώλ δηαλπθηέξεπζεο πνπ επηδνηνύληαη: Μεηαηξνπή παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ, 5, 4 θαη 3 αζηέξσλ. 12

13 Πξφθεηηαη γηα κνξθή μελνδνρείνπ πνπ πεξηιακβάλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, παξακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πειαηψλ, ππλνδσκάηηα, ινπηξά θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Διάρηζηε δπλακηθφηεηα 10 δσκάηηα, 20 θιίλεο Μέγηζηε δπλακηθφηεηα: 40 θιίλεο. Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 5, 4 θαη 3 αζηέξσλ. Πξφθεηηαη γηα μελνδνρεία, πνπ δηαζέηνπλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο θαη παξακνλήο πειαηψλ, βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη πεξηιακβάλνπλ δηακεξίζκαηα ελφο, δχν ή πεξηζζνηέξσλ θχξησλ ρψξσλ κε πιήξεο ινπηξφ θαη κηθξφ καγεηξείν. Διάρηζηε δπλακηθφηεηα : 20 θιίλεο. Μέγηζηε δπλακηθφηεηα: 40 θιίλεο. Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα 4 «θιεηδηψλ», ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 10 δσκαηίσλ Διάρηζηε δπλακηθφηεηα: 5 δσκάηηα, 10 θιίλεο. Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα 4 «θιεηδηψλ» ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 20 δσκαηίσλ Διάρηζηε δπλακηθφηεηα: 5 δσκάηηα, 10 θιίλεο. Σνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο Οη Σνπξηζηηθέο Δπηπισκέλεο θαηνηθίεο είλαη κεκνλσκέλεο ή ζε ζεηξά ή ζε ζπγθξφηεκα κνλφξνθεο ή δπφξνθεο κνλνθαηνηθίεο πνπ έρνπλ απηνηέιεηα ιεηηνπξγίαο, αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πξνζπέιαζε ε θάζε κία θαη ηδησηηθφηεηα. Η ίδξπζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ /87 (ΦΔΚ 557/Β /87) απφθαζε ηνπ ΔΟΣ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Διάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο θαηνηθηψλ 2. Διάρηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο θιηλψλ 10. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηα λεζηά ηα νπνία έρνπλ πιεζπζκφ κέρξη 1500 θαηνίθνπο. Σνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο Γ Σάμεο θαη άλσ. Πεξηνξηζκνί: ε νηθφπεδα ή γήπεδα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 3 km απφ ηηο αθηέο δελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ. ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Ηγνπκελίηζαο δελ επηδνηνύληαη ε ίδξπζε ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ. Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ ζηα θάησζη Γ.Γ. ηνπ Ννκνχ Ισαλλίλσλ: - Γ.Γ. Μαξκάξσλ ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. - Γ.Γ. Αλαηνιήο, Μπάθξαο θαη Νενθαηζάξεηαο ηνπ Γήκνπ Αλαηνιήο. - Γ.Γ. Πεδηλήο, Ακπειεηάο θαη Μπηδαλίνπ ηνπ Γήκνπ Μπηδαλίνπ. 13

14 - Γ.Γ. Καηζηθάο, Βαζηιηθήο, Γξνζνρσξίνπ, Ηιηφθαιεο, Καζηξίηζεο, Κνπηζειηνχ, Λνγγάδσλ θαη Πιαηαληάο ηνπ Γήκνπ Πακβψηηδνο. - Γ.Γ. Ακθηζέαο, Κξαλνχιαο θαη Κξχαο ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο. * Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ίδξπζεο επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ θαη ησλ ελνηθηαδνκέλσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ. Πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνύλ ηηο ηδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρώξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο: Δπηδνηείηαη κόλν ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο εζηηαηνξίσλ θιαζζηθνχ ηχπνπ (Πψιεζε γεπκάησλ πξνο επηηφπηα θαηαλάισζε κε πψιεζε πνηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα γεχκαηα, Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 553.1), ηα παξαδνζηαθά θαθελεία (Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 554.2) θαη νη επηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο κε ηξφθηκα (θέηεξηλγθ) - Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο αηζνπζψλ δεμηψζεσλ, εζηηαηνξίσλ απηνεμππεξέηεζεο, ηαρείαο εμππεξέηεζεο (θαζη θνπλη), εζηηαηνξίσλ πνπ πσινχλ κεξίδεο θαγεηνχ ζε παθέηα, θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ ζνπβιάθηα, ζάληνπηηο θιπ, πηηζαξίεο, ςεηνπσιεία (Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 553.1). Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο δαραξνπιαζηείσλ (Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 553.2). Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κπαξ, ζλαθ - κπαξ, λπρηεξηλψλ θέληξσλ, λάηη θιακπ, κππξαξίεο, πακπ (Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 554.1). Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο θαθελείσλ εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ (Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 554.2). Γελ επηδνηείηαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο θαληίλσλ (Κσδηθφο ΣΑΚΟΓ 555.1). L312 ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ Α. Πεδίν Δθαξκνγήο ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ. Οη ελδεηθηηθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο δξάζεο απηήο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη ελδεηθηηθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο δξάζεο απηήο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α' κεηαπνίεζε. Οη ελδεηθηηθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο 14

15 ππάγνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο δξάζεο απηήο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ. Γηα ηηο αλωηέξω δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ ε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο (όπωο θωηνβνιηαϊθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεωζεξκία) κε ζθνπό ηελ ίδηα θαηαλάιωζε, ζα πξηκνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ. Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Β. Γηθαηνύρνη Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008, εθηφο απηψλ πνπ εληζρχνληαη απφ ηα ππνκέηξα L123 θαη L313 ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ. Γ. Ύςνο ελίζρπζεο πλνιηθό Κόζηνο Ύςνο ελίζρπζεο: 60% Ύςνο επέλδπζεο: έσο ζπλνιηθφ θφζηνο Δηδηθφηεξα, γηα ηε δξάζε ηεο δηθηχσζεο νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε απφ ην δηθαηνχρν ηεο απαηηνχκελεο θξίζηκεο κάδαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ, κε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 5 ή ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ αλ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 5 επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Άμνλα 4. (εάλ ην δίθηπν ησλ επηρεηξήζεσλ δελ πξνβιέπεη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ή ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ην χςνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη έσο ). Α. Πεδίν Δθαξκνγήο L313 Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο Ιδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί γξαθείσλ νξγάλσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο) Γηα ηηο αλωηέξω δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ ε ρξήζε αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο (όπωο θωηνβνιηαϊθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεωζεξκία) κε ζθνπό ηελ ίδηα θαηαλάιωζε, ζα πξηκνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ. 15

16 Β. Γηθαηνύρνη Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008. Γ. Ύςνο ελίζρπζεο πλνιηθό Κόζηνο Ύςνο ελίζρπζεο: 60% Ύςνο επέλδπζεο: Όζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί) ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη θαη έσο 40 θιίλεο. εκεηψλεηαη, φηη νη παξεκβάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο δχλαηαη λα αθνξνχλ είηε πνηνηηθή αλαβάζκηζε, είηε θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. Γηα ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο (ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί), ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη *ΠΡΟΟΧΗ: Ιζτύοσλ οη περηορηζκοί ποσ περηγράθοληαη ζηε δράζε L311: «Δηαθοροποίεζε προς κε γεωργηθές δραζηερηόηεηες» 16

17 Α. Πεδίν Δθαξκνγήο ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ L313 Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα: Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπηθψλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο (γξαθεία πεξίπηεξα ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο), ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ, Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ, Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ. Οη αλσηέξσ δξάζεηο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη εληφο πεξηνρψλ NATURA Β. Γηθαηνύρνη Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Γ. Ύςνο ελίζρπζεο πλνιηθό Κόζηνο Ύςνο ελίζρπζεο: Γηα ηηο ηξεηο πξψηεο παξεκβάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ην χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ γηα ηελ ηέηαξηε παξέκβαζε «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ» ην χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 70%. Ύςνο επέλδπζεο: Γηα ηηο δξάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη κέρξη εθηφο ηεο δξάζεο «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ» φπνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη κέρξη Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ Φ.Π.Α. εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. L321 Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό Α. Πεδίν Δθαξκνγήο ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο: Έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο (κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα, έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο). Υψξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο, φπσο θέληξα θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, σδεία θ.ιπ.. 17

18 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ. Β. Γηθαηνύρνη Γηα ηα έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο ΟΣΑ α βαζκνχ. Γηα ηε δεχηεξε δξάζε ΟΣΑ α βαζκνχ θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα Γηα ηε δξάζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Γ. Ύςνο ελίζρπζεο πλνιηθό Κόζηνο Ύςνο ελίζρπζεο: Γηα ηηο δχν πξψηεο παξεκβάζεηο ην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ γηα ηελ ηξίηε παξέκβαζε «Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ» ην χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 75%. Ύςνο επέλδπζεο: Όζνλ αθνξά ζηα έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο (κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα, έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο) ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη έσο Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε δξάζε ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη έσο Σέινο γηα ηε δξάζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη έσο Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ Φ.Π.Α. εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. ΠΡΟΟΥΖ: νη αλσηέξσ δξάζεηο δελ κπνξνύλ λα αθνξνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη λα απνθέξνπλ έζνδα ζηνπο δηθαηνύρνπο θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Α. Πεδίν Δθαξκνγήο L322 Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ησλ ρσξηώλ ην ππνκέηξν εληάζζνληαη έξγα γηα ηελ αλαβάζκηζε ρσξηψλ ζε εθαξκνγή ζπλνιηθήο κειέηεο αλαβάζκηζεο θαη φρη ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο. Δηδηθφηεξα, αθνξά: βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηζκάησλ 18

19 Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ είλαη ε χπαξμε κειέηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή ε χπαξμε ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο απηνχ. Δπηπιένλ, νη παξεκβάζεηο, ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν κέηξν δελ εθαξκόδεηαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο. Καηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληάζζνληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα βαζηθά δίθηπα (π.ρ. χδξεπζεο, απνρέηεπζεο). Β. Γηθαηνύρνη Γηα ηελ πξψηε δξάζε ΟΣΑ α βαζκνχ. Γηα ηε δεχηεξε δξάζε, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη λφκηκνη ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη ε ελίζρπζε. Γ. Ύςνο ελίζρπζεο πλνιηθό Κόζηνο Ύςνο ελίζρπζεο: Σν χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη κέρξη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε δξάζε βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη 60% γηα ηε δξάζε ηεο απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηζκάησλ. Ύςνο επέλδπζεο: Ο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέξρεηαη έσο ζπλνιηθά αλά νηθηζκφ θαη γηα θάζε παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο εμσηεξηθψλ φςεσλ ηδησηηθψλ θηηξίσλ ΠΡΟΟΥΖ: νη αλσηέξσ δξάζεηο δελ κπνξνύλ λα αθνξνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη λα απνθέξνπλ έζνδα ζηνπο δηθαηνύρνπο θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. L323 Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο Α. Πεδίν Δθαξκνγήο ην ππνκέηξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο: Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ, φπσο βειηίσζε ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο, θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο βξχζεο, γεθχξηα). Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία είραλ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κφλν θαηά ην 19

20 παξειζφλ θαη εληζρχνληαη ψζηε λα θαηαζηνχλ επηζθέςηκα θαη επηδεηθηηθά (φπσο κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα). Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ (φπσο απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, δελδξνθπηεχζεηο κε ελδεκηθά είδε). Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία-ζπιινγέοεθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά Η πξψηε δξάζε εθαξκφδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο Natura Ωο πξνο ηα έξγα ηεο δηαηήξεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: α) λα εμαζθαιίδεηαη ε επρεξήο πξφζβαζε ζε απηά, β) λα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, γ) λα κελ αθνξνχλ αλαθαηαζθεπή απφ ίρλε ή εξείπηα θηηζκάησλ. Δπηπιένλ, ηα έξγα ηεο ηξίηεο δξάζεο (κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα) ζα πξέπεη: α) λα δηαηεξήζνπλ ηε κε παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, β) λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη / ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηνηθία. Β. Γηθαηνύρνη ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Γηα ηε ηξίηε δξάζε (κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα), ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ, θαζψο θαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. Γ. Ύςνο ελίζρπζεο πλνιηθό Κόζηνο Ύςνο ελίζρπζεο: Σν χςνο ελίζρπζεο αλέξρεηαη κέρξη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο ηεο ηξίηεο δξάζεο (κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα) πνπ αλέξρεηαη ζην 75%. Ύςνο επέλδπζεο: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη εθηφο ηεο ηξίηεο δξάζεο (κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα) πνπ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ Φ.Π.Α. εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. ΠΡΟΟΥΖ: νη αλσηέξσ δξάζεηο δελ κπνξνύλ λα αθνξνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη λα απνθέξνπλ έζνδα ζηνπο δηθαηνύρνπο θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 20

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1. Δικαιούσοι Ενίζσςζηρ Γηθαηνχρνη ελίζρπζεο είλαη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηα Λνκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ., Πξνζσπηθέο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

L311 Διαθοποποίηζη ππορ μη γευπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

L311 Διαθοποποίηζη ππορ μη γευπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ L311 Διαθοποποίηζη ππορ μη γευπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ Δλδεηθηηθέο δξάζεηο: Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. Ιδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρψξσλ εζηίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 123

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123Α «Επενδύζειρ ζηη μεηαποίηζη και εμποπία γεωπγικών πποϊόνηων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΣΡΟ 123Α «Επενδύζειρ ζηη μεηαποίηζη και εμποπία γεωπγικών πποϊόνηων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΡΟ 123Α «Επενδύζειρ ζηη μεηαποίηζη και εμποπία γεωπγικών πποϊόνηων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 2013 Γενική Πεπιγπαθή: Σν Μέηξν 123 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο.

Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Δνίζσςζηρ: Θέμα: ΑΞΟΝΑ 3, ΜΔΣΡΟ 313Β «ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ» ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 Γενικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώςιμη και αειφόρο ανάπτυξη τησ φθιωτικήσ υπαίθρου» ΜΔΣΡΑ-ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΧΝ- ΤΠΟΜΔΣΡΑ- ΓΡΑΔΙ

Τοπικό πρόγραμμα: «Πρωτοβουλία για τη βιώςιμη και αειφόρο ανάπτυξη τησ φθιωτικήσ υπαίθρου» ΜΔΣΡΑ-ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΧΝ- ΤΠΟΜΔΣΡΑ- ΓΡΑΔΙ 2ε ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.) ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΚΧΓΙΚΟ 41 ην πιαίζην πινπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηπο 123 : Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηων γεωπγικών και δαζοκομικών πποϊόνηων

Μέηπο 123 : Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηων γεωπγικών και δαζοκομικών πποϊόνηων Μέηπο 123 : Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηων γεωπγικών και δαζοκομικών πποϊόνηων ΣΗΣΛΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ Άξζξα 20 (β) (iii) θαη 28 ηνπ Καλνληζκνχ (EΚ) 1698/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σει , Φαμ

Σει , Φαμ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΟΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 311 Δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεωξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΑΦΟΡΑ ΟΛΕ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΟΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο Δξάζεο απνηειεί όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. Ιδιωηικές επενδύζεις (πλην ηοσριζμού)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τει , Φαμ

Τει , Φαμ Δράζη L313-5 Ιδρύζεις, επεκηάζεις, εκζσγτρονιζμοί μικρής δσναμικόηηηας σποδομών διανσκηέρεσζης Σην πιαίζην ηεο δξάζεο εληζρχνληαη επελδπηηθά ζρεδία ηα νπνία αθνξνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ή αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3299/2004

δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3299/2004 δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3299/2004 ΑΡΘΡΟ 1. Οξηζκνί 1.1 Κε ηελ παξνχζα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππάγνληαη ζηηο εληζρχζεηο ηνπ Λ. 3299/2004 θαη αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Οη Δηδηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θαη Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.:2414000982\\Φ.:2410616003 info@4obs.gr Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 3, ΜΔΣΡΟ 311. Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Δνίζσςζηρ: Θέμα: «ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΜΗ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ»

ΑΞΟΝΑ 3, ΜΔΣΡΟ 311. Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Δνίζσςζηρ: Θέμα: «ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΜΗ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ» Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Δνίζσςζηρ: Θέμα: ΑΞΟΝΑ 3, ΜΔΣΡΟ 311 «ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΜΗ ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 Γενικά: Σηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ πξνβιέπεηαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΜΔΗ ΚΛΑΓΟΗ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Πποκήπςξη Ππογπάμμαηορ για ηην ένηαξη επενδςηικών ζσεδίων ζηο ειδικό καθεζηώρ ενιζσύζεων ηηρ Δπισειπημαηικόηηηαρ ηων Νέων ηος νόμος 3908/2011, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L311 «Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο»

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L311 «Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο» ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L311 «Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο» Φνξείο Γηαρείξηζεο νη θαηά ηόπνπο Οκάδεο Σνπηθο Γξάζεο (Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Σθνπφο ηνπ κέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER Γ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΓΟΠΗ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» 1 Άξζξν 1 Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 ΜΔΣΡΟ 4.2.1 Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι (γεσξγηθφ πξντφλ) Μέηξν 4.2.2 Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ εθηφο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα