ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34"

Transcript

1 Λέρος Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Είδος Προμήθειας: Τρόφιμα CPV & & Ανάδειξη Τακτικών χορηγητών - με σταθερή τιμή και ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής για ENA ETOΣ Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμών : /8/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/85 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/ ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» Του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11 και τον Ν /96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης προμηθειών του Δημοσίου» Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97 ) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» Του Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης» 1.8. Του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2002) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού» Του Π.Δ. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου» Του Π.Δ. 195/95 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/95 ) «Περί Οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών» Του Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/95) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100/Α/2000). 1

2 1.12. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» Του Π.Δ. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» Του Π.Δ. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Το νόμο 3438/2006 (ΦΕΚ 33/τ. Α ) Σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 985/Β/2003) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» Την με αριθμ. Β3 / 311 / 2001 / ( Φ.Ε.Κ / Β /2001 ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «περί εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων με Εντολή Υφυπουργού» Την υπ αριθμ. Π.8414/3/10/2011 απόφαση Δ/νσης Προγραμματισμού και ελέγχου προμηθειών περί εφαρμογής προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας ( Π.Π.Υ.Υ.) Την αριθμ. 1/ θέμα 1 Απόφαση του Δ/κού Σ/λίου του Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Την αριθμ. 16/ θέμα 8 Απόφαση του Δ/κού Σ/λίου του Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου περί έγκρισης διενέργειας των διαγωνισμών οικονομικού έτους Tην αριθμ. 8/ απόφαση Δ/ΚΟΥ Σ/ΛΙΟΥ του Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ περί έγκρισης προκήρυξης των διαγωνισμών για τα είδη του Π.Π.Υ.Υ Το υπ αριθμ. Πρωτ /26157/ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ περί Καθορισμού Φορέα Διενέργειας για προμήθειες υλικών και υπηρεσιών,που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ,έτους το υπ. Αριθμ πρωτ. 309/ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ περί Αποστολής Τεχνικών Προδιαγραφών προς ΕΚΕΒΥΛ. 3.3.Το αρ.πρωτ.4979/ έγγραφο της υπηρεσίας μας προς ΕΚΕΒΥΛ που αφορά το αίτημα Εγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών για τα είδη του Π.Π.Υ.Υ Tα υπ αριθμ.πρωτ.14230/ & 4528/ έγγραφα της 2 ης Υ.Π.ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ε.Π.Υ. αντίστοιχα που αφορούν την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ειδών Π.Π.Υ.Υ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Τακτικό, Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης: το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής εμπορίου τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2

3 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ (Αίθουσα Διαγωνισμών ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- - ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) Την 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρες : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 08:30-08:45 2.ΑΡΤΟΣ 09:00-09:15 3.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 09:30-09:45 4.ΑΥΓΑ 10:00-10:15 5.ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 10:30-10:45 6.ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 11:00-11:15 7. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 11:30-11:45 8. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 12:00-12:15 9.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 12:30-12:45 10.ΖΥΜΑΡΙΚΑ 13: Β) Την 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρες : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.ΗΛΙΕΛΑΙΟ 08:30-08:45 2.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 09:00-09:15 3.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ 09:30-09:45 4.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10:00-10:15 5.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 10:30-10:45 6.ΚΟΜΠΟΣΤΑ 11:00-11:15 7.ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΦΡΕΣΚΑ 11:30-11:45 8.ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 12:00-12:15 9.ΝΙΦΑΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 12:30-12:45 10.ΟΣΠΡΙΑ 13:

4 Γ) Την 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρες : 1.ΠΑΤΑΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08:30-08:45 2.ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ 09:00-09:15 3.ΡΥΖΙ 09:30-09:45 4.ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 10:00-10:15 5.ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10:30-10:45 6.ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 11:00-11:15 7.ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ -ΣΥΚΩΤΑΡΙΕΣ 11:30-11:45 8.ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΟΣΤΟ 12:00-12:15 9.ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΣΠΑΛΑΣ ΜΕ ΟΣΤΟ 12:30-12: ΕΣΤΙΑΣΗΣ 13: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της παρούσας διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 4. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στην δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 5. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί προς δημοσίευση στις εφημερίδες: a. ΕΞΠΡΕΣ b. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ c. ΡΟΔΙΑΚΗ στο Φ.Ε.Κ στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 4

5 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες περί κρατικών προμηθειών διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης αυτής με τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ως κάτωθι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 9. Όταν για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων, ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων αναφέρεται στο Παράρτημα Δ της διακήρυξης η δε διαδικασία κλπ κατάθεσης τους στα άρθρα 11 & 36 του Π.Δ 118/07 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Δ/ΚΟΥ Σ/ΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΑΡΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1: Τρόφιμα για το Κρατικό Θεραπευτήριο- Κέντρο Υγείας Λέρου. ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ Στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης επισυνάπτονται καταστάσεις με τις ποσότητες Τροφίμων που πρόκειται να προμηθευτούμε κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των συμβάσεων. Επίσης αναφέρονται και τα χαρακτηριστικά και οι κανόνες που υπόκεινται τα είδη που θα παραχωρήσουν οι εταιρίες όσο χρονικό διάστημα θα ισχύει η σύμβαση που θα υπογράψουν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ Το Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΒΑΡΥΝΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: Ευρώ ,47 5

6 Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αποθήκη Τροφίμων, ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής, η οποία θα είναι αρμόδια για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η προμήθεια των ειδών θα ενεργείται σταδιακά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Θερ/ρίου και θα πραγματοποιείται κατόπιν εγγράφου η σε έκτατη ανάγκη τηλεφωνικής παραγγελίας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελεί την παραγγελία το ταχύτερο δυνατό, πάντως όχι πέραν των πέντε (5) ημερών από την επίδοση του δελτίου παραγγελίας στον προμηθευτή η της τηλεφωνικής επικοινωνίας. ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Μαγειρεία - Τμήματα Δομές - Κλινικές του ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ : θεραπευτηρίου ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ β) ΟΙ κρατησεις θα είναι οι κάτωθι : 1.5 υπέρ ΜΤΠΥ 2.4 Χαρτόσημο επ αυτού 4% φόρος 2% υπέρ Υ Υ Κ Α Το δελτίο πιστοποίησης τιμών θα εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 του Ν. 3438/ από την Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας. Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). Η προσφερόμενη κατ είδος τιμή θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για ένα έτος με δυνατότητα δίμηνης παράτασης. 6

7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α) Την 28ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρες : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1.ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ,96 08:30-08:45 2.ΑΡΤΟΣ 09:00-09: ,68 3.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 09:30-09: ,91 4.ΑΥΓΑ 10:00-10: ,96 5.ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 10:30-10: ,60 6.ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 11:00-11: ,80 7. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 11:30-11: ,89 8. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 12:00-12: ,06 9.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 12:30-12: ,00 10.ΖΥΜΑΡΙΚΑ 13: ,90 Β) Την 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρες : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.ΗΛΙΕΛΑΙΟ 08:30-08:45 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 5.325,74 2.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 09:00-09: ,90 3.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ 09:30-09: ,75 4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10:00-10: ,14 5.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 10:30-10: ,40 6.ΚΟΜΠΟΣΤΑ 11:00-11: ,40 7.ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΦΡΕΣΚΑ 11:30-11: ,00 8.ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 12:00-12: ,00 9.ΝΙΦΑΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 12:30-12: ,86 10.ΟΣΠΡΙΑ 13: ,43 7

8 Γ) Την 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρες : 1.ΠΑΤΑΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08:30-08:45 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ,00 2.ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ 09:00-09: ,20 3.ΡΥΖΙ 09:30-09: ,26 4.ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 10:00-10: ,21 5.ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10:30-10: ,22 6.ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 11:00-11: ,80 7.ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ -ΣΥΚΩΤΑΡΙΕΣ 11:30-11: ,86 8.ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΟΣΤΟ 12:00-12: ,20 9.ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΣΠΑΛΑΣ ΜΕ ΟΣΤΟ 12:30-12: , ΕΣΤΙΑΣΗΣ 13: ,29 11.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ,05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ Τα προς προμήθεια είδη, κατά κατηγορία,είναι τα ακόλουθα : - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ : Ωμοπλάτη (σπάλα) : 2800 κιλά ΚΙΛΑ Ωμοπλάτη 2800 Από ωμοπλάτη σφαγίου χοίρου χωρίς του φυσικώς συνεχόμενου λίπους και δέρματος, χωρίς επιδερμίδα. Η υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% με ανοχή 2 μονάδων στο προϊόν ως έχει. Το είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 91, μέρος Α, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ΑΡΤΟΣ Άρτος : κιλά 8

9 ΚΙΛΑ Άρτος Άρτος τύπου 70% που θα παρασκευάζεται πρέπει να έχει βάρος μεταξύ γρ. (σε θερμοκρασία δωματίου), να είναι λευκός και φρέσκος, παραδιδόμενος 3 4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του. Το νερό που χρησιμοποιείται στην αρτοποιία, πρέπει να είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου στην παρασκευή του άρτου. Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την απόκρυψη της ποιότητας των αλεύρων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση των τεμαχίων του άρτου στο φούρνο (κλίβανο) για ψήσιμο, κατά τρόπο προκαλούντα μεταξύ αυτών επαφή, επιτρεπομένης ανοχής μέχρι ποσοστού 15% επί του αριθμού των άρτων. Ο άρτος πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Το ψήσιμο του άρτου πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές, το δε φλόγωμα αυτού (κόρα) ομοιογενές και κανονικό σε όλη την επιφάνεια. Το ποσοστό του προστιθεμένου άλατος δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5%. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή άρτου πρέπει να πληρούν όλους τους όρους και τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα. Ο άρτος πρέπει να διατίθεται σε θερμοκρασίας περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις σε ειδικά πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια καλυμμένα προς αποφυγή επιμολύνσεων (π.χ. από έντομα, οσμές κ.λπ.) σε χάρτινες συσκευασίες. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας και μεταφοράς του άρτου θα πρέπει να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 111 και 112, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. ΑΡΤΟΣ: ΛΑΓΑΝΑ Λαγάνα : 76 κιλά ΚΙΛΑ Λαγάνα 76. Τα αρτοσκευάσματα (λαγάνα) θα υπακούουν στα άρθρα 113 και 114, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 1. Βούτυρο ατομικό: 2940 τεμάχια 2. Ζάχαρη ατομική: 2940 τεμάχια 3. Μαρμελάδα ατομική: 2940 τεμάχια 4. Φρυγανιές ατομικές: 2940 τεμάχια Βούτυρο ατομικό 2940 Ζάχαρη ατομική 2940 Μαρμελάδα ατομική

10 Φρυγανιές ατομικές 2940 Αναλυτικά ως εξής: Ζάχαρη ή λευκή ζάχαρη ατομική Τεμάχια: 2940 Καθαρισμένη και κρυσταλλική σακχαρόζη, σε ατομικές συσκευασίες, καλής, γνήσιας και εμπορεύσιμης ποιότητας. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου VII, του άρθρου 64 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Βούτυρο Τεμάχια: 2940 Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε ατομικές συσκευασίες, θα έχει περιεκτικότητα σε γαλακτική λιπαρή ύλη ίση ή μεγαλύτερη από 80% και μικρότερη από 90%, μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 16% και σε ξηρή μη λιπαρή γαλακτική ύλη 2%. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ, του άρθρου 81 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Μαρμελάδα Τεμάχια: 2940 Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε ατομικές συσκευασίες, να αποτελείται από μίγμα ζαχάρων και πούλπας και / ή πολτού με κατάλληλη πηκτωματώδη υφή είτε από ένα μόνο είδος φρούτου, είτε από δύο ή περισσότερα είδη φρούτων. Θα υπόκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου XIV, του άρθρου 132 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Φρυγανιές ατομικές Τεμάχια: 2940 (πακέτα των δυο φρυγανιών) Οι φρυγανιές θα έρχονται σε ατομικές συσκευασίες που θα περιέχουν δυο φρυγανιές στο πακέτο με αναγραφόμενες προδιαγραφές. Οι φρυγανιές θα είναι ολόκληρες χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα. Οι φρυγανιές υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου , του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ Τεμάχια : Αυγά φρέσκα Αυγά φρέσκα νοούνται τα νωπά αυγά κότας, Α ποιότητας τα οποία έχουν ύψος αεροθαλάμου 4-6 mm. Τα αυγά αυτά δεν θα πρέπει να φέρουν ρυπάνσεις και να μην είναι ραγισμένα ή σπασμένα. Τα αυγά αυτά θα είναι κατηγορίας βάρους 3 και άνω (πάνω από 60 γραμμάρια) και θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης των παρτίδων. Θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 87, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.. ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ Τεμάχια:

11 Γάλα παστεριωμένο Γάλα αγελαδινό, φρέσκο, Ελληνικής προέλευσης, κανονικής παστερίωσης, πλήρες σε συσκευασία του 1ος λίτρου, χάρτινη αναλλοίωτη όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και θα είναι σε άρτια κατάσταση. Θα πρέπει να αναγράφονται τα συστατικά, τα λιπαρά και όλες οι προδιαγραφές του στη συσκευασία. Θα προτιμηθεί είδος το οποίο θα είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες και ασβέστιο. Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 79 και 80α, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικά Τροφίμων και Ποτών. ΓΙΑΟΥΡΤΙ Τεμάχια: Γιαούρτι 1-2% Τα γιαούρτια θα πρέπει να είναι από αγελαδινό γάλα αεροστεγώς σφραγισμένα, σε συσκευασίες γρ και με λιπαρά 1 2 %, ελληνικής προέλευσης. Το είδος θα πρέπει να διατίθεται σε πλαστικές συσκευασίες κατάλληλες για γιαούρτι. Θα πρέπει να αναγράφεται στην συσκευασία αναλυτικά η περιγραφή του είδους και η ημερομηνίας παραγωγής και λήξης. Απαραίτητο το δείγμα κατά τον διαγωνισμό. Το είδος αυτό θα υπακούει στις προδιαγραφές του άρθρου 82, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 1. Βασιλόπιτα : 42 κιλά 2. Ζελέ φρούτων :7000 τεμάχια 3. Κουραμπιέδες : 68 κιλά 4. Κρέμα : τεμάχια 5. Μελομακάρονα : 85 κιλά 6. Παγωτά : 6000 τεμάχια 7. Ρυζόγαλο: τεμάχια 8. Τσουρέκια : 1260 τεμάχια Βασιλόπιτα Ζελέ φρούτων (κιλά) Κουραμπιέδες 68 (κιλά) Κρέμα Μελομακάρονα 85 (κιλά) Παγωτά 6000 Ρυζόγαλο Τσουρέκια

12 Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι φτιαγμένα από υλικά άριστης ποιότητας και να είναι φρέσκα, όχι πολυκαιρισμένα. Αναλυτικά ως εξής: Αρτοσκευάσματα 1. Βασιλόπιτα: 42 Κιλά 2. Τσουρέκια: 1260 τεμάχια Η βασιλόπιτα να αποτελείται από φρέσκα αυγά, ζάχαρη, αλεύρι τύπου 70%, βούτυρο φρέσκο, φυτίνη, πορτοκάλι, βανίλια, μπεΐκιν πάουντερ και λοιπά σε αναλογία βάσει των κείμενων διατάξεων. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής του γλυκού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζη. Τα τσουρέκια θα πρέπει να συσκευάζονται σε ατομική συσκευασία (100 γρ. περίπου) από υλικά: αλεύρι τύπου 70% αυγά Α ποιότητας αλάτι, γάλα ημι-αποβουτυρωμένο, μαχλέπι, βανίλια, μαστίχα και λοιπά. Τα λοιπά στοιχεία των διαφόρων αρτοσκευασμάτων θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 114, του Κεφαλαίου XIΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Ζελέ Τεμάχια: 7000 Τα ζελέ θα έχουν γεύση κεράσι-φράουλα-ανανά, θα ζυγίζουν μεταξύ γρ. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης. Θα περιέχονται σε κατάλληλες πλαστικές συσκευασίες για τρόφιμα. Θα περιέχει 10 γρ. ζελατίνη και 50 γρ. φρούτα και θα έχει ημερομηνία λήξεως. Τα λοιπά στοιχεία του ζελέ θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 136, του Κεφαλαίου XIV, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Κρέμες και Ρυζόγαλα 1. Τεμάχια Κρεμών: Τεμάχια Ρυζόγαλα: Οι κρέμα θα έχει ανά τεμάχιο γάλα 200 γρ., κάστερ σκόνη 10 γρ., ζάχαρη 25 γρ. και θα έχει ημερομηνία λήξεως. Το ρυζόγαλο θα έχει ανά τεμάχιο γάλα 150 γρ., ρύζι γλασέ 25 γρ., κάστερ σκόνη 10 γρ., ζάχαρη 25 γρ. και θα έχει ημερομηνία λήξεως. Τα λοιπά στοιχεία των ανωτέρων ειδών θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 84, του Κεφαλαίου ΙX, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών Παγωτό Τεμάχια: 6000 Τα παγωτά θα είναι κρέμα σοκολάτα, σε ατομικές συσκευασίες (πλαστικές συσκευασίες 100 γρ. κατάλληλες για τρόφιμα), από ημι-αποβουτυρωμένο γάλα, και να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των παγωτών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης και θα έχει ημερομηνία λήξεως. Τα λοιπά στοιχεία του παγωτού θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 137, του Κεφαλαίου XIV, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών Λοιπά Γλυκά Κουραμπιέδες: 68 Κιλά Μελομακάρονα: 85 Κιλά Οι κουραμπιέδες θα πρέπει να ζυγίζουν γρ. ανά τεμάχιο και να αποτελούνται από 12

13 αλεύρι τύπου 70%, φυτίνη, ζάχαρη άχνη και λοιπά υλικά. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης. Τα μελομακάρονα θα πρέπει να ζυγίζουν γρ. ανά τεμάχιο και να αποτελούνται από αλεύρι μαλακό, φυτίνη, ζάχαρη, καρυδόφυλλα, μέλι, και βιτάμ σε αναλογία των κείμενων διατάξεων. Σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γλυκαντική ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης. Τα ανωτέρω είδη ζαχαροπλαστείου θα υπακούουν στις διατάξεις των γλυκισμάτων, του άρθρου 141, του Κεφαλαίου ΧΙV του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - Αλάτι σε συσκευασία ½ κιλού : 1200 κιλά - Αλεύρι : 700 κιλά - Αλκοολούχα Ποτά: 1. Άναμα : 12 φιάλες 2. Ρετσίνα σε φιάλες 1,5 λίτρου : 50 φιάλες. - Αποξεραμένες νιφάδες πατάτας (Πούρες) - Βαφές Αυγών σε φακελάκια : 20 τεμάχια - Αρτύματα 1. Δάφνη φύλλα : 3 κιλά 2. Δυόσμος ξερός σε συσκευασία 100 γρ. :6 κιλά 3. Κανέλλα χύμα ή σε πακέτα των 500 γρ :10 πακέτα 4. Κύμινο: 1ος κιλού 5. Πιπέρι των 50 γρ. : 48 κιλά 6. Μοσχοκάρυδο τριμμένο σε συσκευασία 50 γρ.: 2 κιλά 7. Ρίγανη σε πακέτα 500 γρ. : 20 κιλά - Ζάχαρη λευκή σε συσκευασία 1 κιλού : 3000 κιλά - Κύβοι κοτόσουπες-βοδόσουπες:6000 τεμάχια - Μαργαρίνη σε συσκευασία 250 γρ.: 1150 κιλά - Νερά 1. Απιονισμένο νερό σε συσκευασία 4 λίτρων : 1000 λίτρα 2. Εμφιαλωμένα Νερά 1,5 λίτρου : 4500 φιάλες - Ξύδι σε φιάλες 400 γρ. : 1200 φιάλες - Ροφήματα: 1. Καφές Ελληνικός 500 γρ. κατά προτίμηση χύμα : 100 Κιλά 2. Τσάι φακελάκι : 4000 τεμάχια 3. Τσάι χύμα: 55 κιλά 4. Χαμομήλι σε ατομικά φακελάκια : 1100 τεμάχια - Σόδα μαγειρική : 11 κιλά - Τοματάκια ψιλοκομμένα σε συσκευασία 3 Κιλών: 6000 (κιλά καθαρού βάρους) - Τοματοπολτός 1. Τοματοπολτός διπλής συμπυκνώσεως σε συσ/σία του 1ος κιλού : 840 τεμάχια 2. Τοματοπολτός διπλής συμπυκνώσεως σε συσ/σία των 5 κιλών: 850 τεμάχια - Κρέμες 1. Κρέμες Φαρίν Λακτέ 400 γρ :2000 τεμάχια 2. Φρουτόκρεμες 400 γρ : 2000 τεμάχια - Φρυγανιές σικάλεως : 1900 τμχ - Φυσικοί χυμοί πορτοκάλι χωρίς πρόσθετη ζάχαρης 1 λίτρου :16500 τεμάχια - Χυμός Λεμονιού 330 γρ. περίπου : 2200 φιάλες Αναλυτικά ως εξής: - Αλάτι 13

14 Τεμάχια: 2400 (σε συσκευασίες 500 γρ για 1200 κιλά) Αλάτι 2400 Μαγειρικό αλάτι σε συσκευασία των 500 γρ.. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης με αλάτι καθαρό λευκό χωρίς ξένα σώματα. Τα λοιπά στοιχεία του θα υπακούν στις διατάξεις του άρθρου 38, του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Αλεύρι Τεμάχια: 700 (συσκευασίες του 1 κιλού) Αλεύρι 700 Άλευρο σίτου, τύπου 70%, για όλες τις χρήσεις, σε συσκευασία του 1ος κιλού. Η συσκευασία θα είναι αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης, όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο, και να είναι καθαρό από έντομα και μυρωδιές. Θα υπακούει στις διατάξεις των άρθρων 104 και 106, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Αλκοολούχα ποτά 1. Άναμα: 12 φιάλες των 0,75 λίτρων 2. Κρασί: 50 φιάλες των 1,5 λίτρων Άναμα 0,75 λίτρων 12 Κρασί 1,5 λίτρων 50 Ζητούνται το κόκκινο κρασί τύπου «άναμα» και κρασί τύπου ρετσίνα για μαγειρική χρήση κυρίως όπως και για θρησκευτικά μυστήρια. Τα είδη αυτά θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 144, του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Αποξεραμένες νιφάδες πατάτας (Πούρες) Τεμάχια: 1000 (1000 Κιλά) Αποξεραμένες νιφάδες πατάτας 1000 Αποξεραμένες νιφάδες πατάτας (πουρές), σε συσκευασίες του 1ος κιλού. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των όσπριων θα υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 121, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Βαφές Αυγών Τεμάχια : 20 φακελάκια Φακελάκια Βαφής Αυγών 20 Οι βαφές αυγών θα είναι κόκκινου χρώματος, μη τοξικές, κατάλληλες να έρθουν σε επαφή με 14

15 τρόφιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26α, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Αρτυμάτων 1. Δάφνη φύλλα : 3 κιλά 2. Δυόσμος ξερός σε συσκευασία 100 γρ. :6 κιλά 3. Κανέλλα (χύμα ή σε πακέτα των 500 γρ.) : 10 πακέτα 4. Κύμινο: 1 κιλό 5. Μοσχοκάρυδο τριμμένο (σε συσκευασία 50 γρ.): 2 κιλά 6. Πιπέρι 1ος κιλού. : 48 κιλά 7. Ρίγανη 1ος κιλού. : 20 κιλά Δάφνη φύλλα Δυόσμος ξερός (σε συσκευασία 100 γρ) Κανέλλα (χύμα ή σε πακέτα των 100 γρ.) Κύμινο Μοσχοκάρυδο τριμμένο (σε συσκευασία 50 γρ) Πιπέρι 1ος κιλού (σε συσκευασία 50 γρ) Ρίγανη 1ος κιλού 3 κιλά 6 κιλά 5 κιλά 1 κιλό 2 κιλά 48 κιλά 20 κιλά Μαύρο πιπέρι, σε συσκευασία του 1ος κιλού, φρέσκο με αναγραφόμενες προδιαγραφές και προέλευση. Κανέλλα, ιδανικά χύμα ή σε πακέτα των 500 γρ. Μοσχοκάρυδο, τριμμένο σε συσκευασίες των 50 γρ. Δάφνης χαρακτηρίζονται τα αποξεραμένα φύλλα του δένδρου. Ρίγανη χαρακτηρίζονται τα αποξεραμένα άνθη και φύλλα του φυτού, σε πακέτα 1 κιλού. Μπαχάρι, φακελάκια των 100γρ., 3 κιλά. Δυόσμος χαρακτηρίζονται τα αποξεραμένα φύλλα, σε συσκευασίες των 100 γρ. Τα είδη αυτά θα πρέπει να προσκομίζονται σε συσκευασίες αναλλοίωτες, όσο το δυνατόν πιο πρόσφατης παραγωγής. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των ανωτέρων ειδών υπακούουν στις διατάξεις του άρθρου 42, του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Ζάχαρη (λευκή ζάχαρη) Τεμάχια: 3000 (συσκευασίες του κιλού) Ζάχαρη του 1ος κιλού 3000 Καθαρισμένη και κρυσταλλική σακχαρόζη, σε συσκευασίες του 1ος κιλού, καλής, γνήσιας και εμπορεύσιμης Α ποιότητας. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου VII, του άρθρου 64 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 15

16 - Κύβοι (Βοδόσουπες Κοτόσουπες) Τεμάχια: 6000 Κύβοι 6000 Αποτελούνται από συμπυκνωμένο ζωμό ή/και εκχύλισμα του αντίστοιχου κρέατος (Κοτόπουλο ή Βοδινό). Το είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 91, μέρος Β, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Μαργαρίνη Τεμάχια: 4600 (σε συσκευασία 250 γρ.: 1150 κιλά) Μαργαρίνη 4600 Η μαργαρίνη (τύπου βιτάμ) θα είναι πρόσφατης παραγωγής, σε συσκευασίες των 250 γρ, σφραγισμένα. Θα έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ίση ή μεγαλύτερη από 80% και μικρότερη του 90% και όχι πάνω από 20 % σε υγρασία. Το άλας να μην ξεπερνά το 0,2% και να είναι εμπλουτισμένη με βιταμίνες Α και D (η περιεκτικότητα των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά στην συσκευασία). Το είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 78 του Κεφαλαίου VΙΙΙ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Νερά 1.Απιονισμένο Νερό Τεμάχια: 250 (των 4 λίτρων για 1000 Λίτρα) Απιονισμένο Νερό 4 λίτρων 250 Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 149, του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 2. Εμφιαλωμένο Νερό Τεμάχια 1,5 λίτρου: 5000 φιάλες Εμφιαλωμένο Νερό 1,5 λίτρου 5000 Το εμφιαλωμένο νερό, σε συσκευασίες 1,5 λίτρου, θα είναι φυσικό μεταλλικό νερό και θα προτιμάται να είναι πτωχό σε νάτριο, κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο. Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 149, του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 16

17 - Ξύδι Ξύδι 1200 Σε πλαστική φιάλη των 400 γρ με φυσιολογικό χρώμα αναλλοίωτο, παρασκευασμένο από σταφύλι. Η οξύτητα του ξυδιού που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ και αυτού που προσφέρεται χύμα τουλάχιστον 4,5%. Τα λοιπά στοιχεία του θα υπακούν στις διατάξεις του άρθρου 39, του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Πλαστικά είδη εστίασης Ποτήρια πλαστικά νερού : (1440 συσκευασίες των 50 τεμαχίων) Ποτήρια πλαστικά νερού 1440 Τα πλαστικά ποτήρια νερού μιας χρήσεως θα πρέπει να είναι ml χωρητικότητας. Τα πλαστικά είδη εστίασης θα πρέπει νε είναι καθαρά και να προσκομίζονται καταλλήλως συσκευασμένα (προστατευμένα) και να είναι από υλικό κατάλληλο για την τοποθέτηση ειδών που ορίζονται για κατανάλωση. Θα είναι σε συσκευασίες 50 τεμαχίων. Θα υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 26, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Ροφήματα 1. Καφές Ελληνικός 500 γρ. (κατά προτίμηση χύμα) : 100 Κιλά 2. Τσάι φακελάκι : 4000 φακελάκια 3. Τσάι χύμα : 55 κιλά 4. Χαμομήλι φακελάκια : 2400 τεμάχια Καφές Ελληνικός 500 γρ 100 (κιλά) Τσάι σε φακελάκι 4000 Τσάι χύμα 55 (κιλά) Χαμομήλι σε φακελάκια 2400 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Στα ροφήματα συμπεριλαμβάνονται ο καφές, το τσάι, το χαμομήλι και το τίλιο. Ο καφές θα είναι ελληνικός, φρεσκοκομμένος σε συσκευασίες των 500 γρ. Το τσάι θα είναι μαύρο και θα έρχεται σε ατομικά φακελάκια όπως θα έρχεται και το χαμομήλι και τίλιο, σε συσκευασίες ειδικές με αναγραφόμενες προδιαγραφές. Υπόκεινται στο άρθρο 148, του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ενώ για ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καφέ και του τσαγιού θα τηρηθούν και οι διατάξεις του άρθρου 50 και 54 αντίστοιχα, του Κεφαλαίου V, του Κώδικα. 17

18 - Σόδα Τεμάχια : 22 (των 500 γρ για 11 κιλά) Μαγειρική Σόδα 22 Σε συσκευασία πλαστική των 500 γρ. Το είδος αυτό υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 33, του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Τοματάκια ψιλοκομμένα: Τεμάχια 3 Κιλών: 6000 (κιλά καθαρού βάρους) Τοματάκια Ψιλοκομμένα 2350 Οι τομάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση ή αποφλοιωμένες ή σε τεμάχια ή φέτες φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες. Εφ όσον φέρονται σε χυμό τομάτας, αυτός πρέπει να πληροί τους καθορισμένους γι αυτόν όρους. Η συσκευασία θα είναι μικτού βάρους 3 κιλών με την προϋπόθεση ότι η εισαγωγή του είδους αυτού θα γίνεται σε καθαρό βάρος. Τα τεμάχια έχουν υπολογιστεί στο καθαρό βάρος του είδους. Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 124, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Τοματοπολτός 1. Τεμάχια 1ος Κιλού: 840 τεμάχια 2. Τεμάχια 5 Κιλών: 850 τεμάχια Τεμάχια 1ος Κιλού 840 Τεμάχια 5 Κιλών 850 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της σίτισης των ασθενών του Κ.Θ.Λ. θα πρέπει να γίνει προμήθεια τοματοπολτού (των ιδίων προδιαγραφών) σε κουτιά 1ος κιλού και σε κουτιά μικτού βάρους 5 κιλών με την προϋπόθεση ότι η εισαγωγή του είδους αυτού θα γίνεται σε καθαρό βάρος. Τα τεμάχια έχουν υπολογιστεί στο καθαρό βάρος του είδους. Ο τοματοπολτός θα είναι διπλής συμπύκνωσης, θα περιέχει στερεά συστατικά από χυμό τομάτας τουλάχιστον 28%, πρόσφατης παραγωγής και συσκευασμένα σε μεταλλικά δοχεία. Θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 124, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Θα είναι παραγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει κωδικό με τον οποίο διακινείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. - Φρουτόκρεμες και Φαρίν λακτέ 1. Κρέμες Φαρίν Λακτέ 400γρ. : 2200 τεμάχια 2. Φρουτόκρεμες 400γρ : 2200 τεμάχια 18

19 Κρέμες Φαρίν Λακτέ 400γρ 2200 Φρουτόκρεμες 400γρ 2200 Οι φρουτόκρεμες και οι φαρίν λακτέ θα πρέπει να περιέχουν λινολεικό οξύ, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, εδώδιμες ίνες, νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, βιταμίνες Α, D, Ε, C, Β1, Β2, Β6, Β12, νιασίνη, φολικό οξύ, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη, σίδηρο. Θα περιέχουν ενζυματικά υδρολυμένα δημητριακά, και θα περιγράφεται αναλυτικά η περιεκτικότητα στα άνω καθώς και το ποσό του ύδατος που χρειάζεται για να παρασκευαστεί ένα γεύμα. Να γράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. Ακόμη προτιμάται να υπάρχει τηλεφωνικό τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών. Θα υπακούουν στις διατάξεις άρθρου 6, του Κεφαλαίου Ι, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Φρυγανιές σικάλεως Τεμάχια : 1500 Φρυγανιές σικάλεως 1500 Οι φρυγανιές σικάλεως θα πρέπει να έρχονται, σε μεγάλη συσκευασία των 250 γρ (περίπου), συσκευασμένα σε πακέτα με αναγραφόμενες προδιαγραφές. Οι φρυγανιές θα είναι ολόκληρες χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα. Οι φρυγανιές υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου , του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Φυσικοί Χυμοί Τεμάχια: 3000 (του 1ος λίτρου) Φυσικοί Χυμοί 1ος Λίτρου 3000 Οι φυσικοί χυμοί θα είναι πρόσφατης παραγωγής, από πορτοκάλι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, δεν θα είναι συμπυκνωμένοι και θα είναι εμπλουτισμένοι με σύμπλεγμα βιταμινών (τουλάχιστον 2 βιταμίνες). Θα έρχονται σε συσκευασίες 1ος λίτρου, σφραγισμένες με αναγραφόμενες προδιαγραφές. Τα λοιπά χαρακτηριστικά του είδους αυτού θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙII, του άρθρου 126 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. - Χυμός Λεμονιού Χυμός Λεμονιού 2200 Χυμός λεμονιού πρέπει να προσφέρεται καθαρά χωρίς καμία πρόσμιξη χρώματος, αρώματος ή άλλης ανόργανης ή οργανικής ουσίας. Σε φιάλες των μλ. Τα λοιπά στοιχεία του θα υπακούν στις διατάξεις του άρθρου 125, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Τεμάχια: 2000 (των 5 λίτρων για λίτρα) ΛΙΤΡΑ Ελαιόλαδο

20 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, Α ποιότητας σε συσκευασία πλαστική, των 5 λίτρων (που παρέχει όλες τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση της γνησιότητας του περιεχομένου), του οποίου η οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, να είναι κατά μέγιστο 1 g ανά 100g. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII, του άρθρου 71 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και του Παρατήματος ΙΙ προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. ΖΥΜΑΡΙΚΑ 1. Αστράκι: 3500 κιλά 2. Κοφτό: 5500 κιλά 3. Κριθαράκι: 3600 κιλά 4. Πέννες: 3200 κιλά 5. Σπαγγέτι: 3200 κιλά ΚΙΛΑ Αστράκι 3500 Κοφτό 5500 Κριθαράκι 3600 Πέννες 3200 Σπαγγέτι 3200 Τα ζυμαρικά θα είναι από σιμιγδάλι 100%, συσκευασμένα σε συσκευασίες 500γρ με ημερομηνία λήξης χωρίς αλλοιώσεις. Το περιεχόμενο θα είναι φρέσκο και σε καλή κατάσταση. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. ΗΛΙΕΛΑΙΟ Τεμάχια: 350 (των 10 λίτρων για 3500 λίτρα) ΛΙΤΡΑ Ηλιέλαιο 3500 Παρθένο φυτικό έλαιο, συγκεκριμένα «Ηλιέλαιο» ή «Ηλιανθέλαιο», το οποίο λαμβάνεται από τα σπέρματα του ηλίανθου (Helianthus annuus L), Α ποιότητας σε συσκευασία πλαστική, των 10 λίτρων (που παρέχει όλες τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση της γνησιότητας του περιεχομένου), του οποίου η οξύτητα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ να είναι στο μέγιστο 2%. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII, του άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και του Παρατήματος Ι και ΙΙ προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 20

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ.798 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/19-01-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : 2341351626

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα