ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο"

Transcript

1 ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη Βαζ. οθίας 15 Σατ. Κώδικας ΑΘΗΝΑ ΣΔLEFAX Πληροθορίες Γεώργ. Υαριηάκης Παρ. Λάμπροσ Σηλέθωνο Αθήνα, 31 Μαρηίοσ 2011 Aρ.Πρωη. :οικ. 473/6780 ΠΡΟ Ω Ο ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Θέμα:«Ανηικαηάζηαζη κραηικών πινακίδων κσκλοθορίας σπηρεζιακών ασηοκινήηων ηων πρώην Νομαρτιακών Ασηοδιοικήζεων, Γήμων και Γενικών Γραμμαηειών Περιθερειών, ηων οποίων ηα ασηοκίνηηα περιέρτονηαι ζηην κσριόηηηα ηων νέων Περιθερειών, ηων Γήμων και ηων Αποκενηρωμένων Γιοικήζεων όλης ηης τώρας». αο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ 129/2534/2010 (ΦΔΚ 108/Β ) ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ πξνβιέπεηαη όηη: Σα ππεξεζηαθά απηνθίλεηα ππνρξενύληαη λα θέξνπλ δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα. α) Σα απηνθίλεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ππνρξενύληαη λα θέξνπλ: - Λσξίδα κόκκινοσ ρξώκαηνο, πιάηνπο δέθα εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ (10cm) ζηε κέζε πεξίπνπ ηνπ ακαμώκαηνο, παξάιιεια πξνο ην έδαθνο. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο πνξηνθαιί, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ν εηδηθόο αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (όρη ζπκβαηηθόο) θαη ηα δηαθξηηηθά ςεθία (Κ. Τ.). - Δλδεημε θαη ζηηο δύo (2) πιατλέο πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ νιόθιεξνπ ηνπ ηίηινπ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία απηό αλήθεη. β) Σα απηνθίλεηα ινηπώλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (ΝΠΓΓ, θξαηηθά ΝΠΙΓ θαη ΟΣΑ α θαη β βαζκνύ) ππνρξενύληαη λα θέξνπλ: - Λσξίδα κίηρινοσ ρξώκαηνο, πιάηνπο δέθα εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ (10cm) ζηε κέζε πεξίπνπ ηνπ ακαμώκαηνο, παξάιιεια πξνο ην έδαθνο. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο πνξηνθαιί, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη ν εηδηθόο αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ (όρη ζπκβαηηθόο) θαη ηα δηαθξηηηθά ςεθία (ΚΗΟ,ΚΗΙ, ΚΗΤ) - Δλδεημε θαη ζηηο δύo (2) πιατλέο πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ νιόθιεξνπ ηνπ ηίηινπ ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία απηό αλήθεη. 1

2 Μεηά ηε ςήθηζε ηνπ λόκνπ 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ηελ έθδνζε ησλ Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζύζηαζε ησλ Οξγαληζκώλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ όιεο ηεο ρώξαο, ζπλεζηήζεζαλ, ζπγθξνηήζεθαλ θαη ιεηηνπξγνύλ νη λένη Γήκνη πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζπλέλσζε άιισλ δήκσλ, νη δεθαηξείο (13) Πεξηθέξεηεο θαη νη επηά (7) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρώξαο. - ηελ θπξηόηεηα ησλ παξαπάλσ λέσλ ππεξεζηώλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ θαη ιεηηνπξγνύλ πεξηήιζαλ απηνδηθαίσο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ λόκνπ, ηόζν ηα αθίλεηα όζν θαη ηα θηλεηά (θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηα απηνθίλεηα) πνπ αλήθαλ ζηελ θπξηόηεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηηο θαηαξγεζείζεο ππεξεζίεο. - Καηά ζπλέπεηα, επεηδή ην λνκηθό θαη ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ησλ θξαηηθώλ απηνθηλήησλ πνπ αλήθαλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ πξώελ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, ησλ Γήκσλ θαη ησλ Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ Πεξηθεξεηώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ άιιαμε, νη λέεο ππεξεζίεο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ (Απνθεληξσκέλεο Απηνδηνηθήζεηο, λένη Γήκνη, Πεξηθέξεηεο όιεο ηεο ρώξαο) νθείινπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θξαηηθώλ απηνθηλήησλ (Άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ 129/2534/2010 ΦΔΚ 108/Β ), απεσθσνόμενες ζηις καηά ηόποσς (έδρες Νομών) Γιεσθύνζεις Μεηαθορών και Δπικοινωνιών όλης ηης τώρας, να προβούν ζηην ανηικαηάζηαζη ηων κραηικών πινακίδων ηων προαναθερόμενων ασηοκινήηων, από πηλαθίδεο ΝΠΓΓ (ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΤ) ρξώκαηνο πνξηνθαιί, κε πηλαθίδεο ΚΤ νκνίσο ρξώκαηνο πνξηνθαιί θαη αληηζηξόθσο, όπνπ ρξεηαζηεί, σο αθνινύζσο: 1) Τπεξεζηαθά απηνθίλεηα πνπ αλήθαλ ζηελ θπξηόηεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηηο θαηαξγεζείζεο πξώελ Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο όιεο ηεο ρώξαο. ηα απηνθίλεηα απηά ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ είραλ ρνξεγεζεί πνξηνθαιί πηλαθίδεο ΝΠΓΓ (ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΤ) επεηδή νη πξώελ Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο όιεο ηεο ρώξαο είραλ ραξαθηεξηζηεί ΟΣΑ β βαζκνύ. Όζα από ηα παξαπάλσ απηνθίλεηα πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο: - αλ παξακείλνπλ θαη θπθινθνξνύλ ζηνλ ίδην λνκό, ζα δηαηεξήζνπλ θαη δε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θξαηηθέο πηλαθίδεο ηνπο, επεηδή νη λέεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ΟΣΑ β βαζκνύ, αληηθαζηζηώληαο κόλν ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπο κε λέα άδεηα πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο, ζηελ νπνία αλήθνπλ - αλ ε λέα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ζα αλήθεη ην απηνθίλεην, βξίζθεηαη ζε άιιν Ννκό ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο, ε ππεξεζία απηή ζα δηαηεξήζεη θαη δε ζα αληηθαηαζηήζεη ηηο θξαηηθέο πηλαθίδεο, αληηθαζηζηώληαο κόλν ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ κε λέα άδεηα πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο, ζηελ νπνία αλήθεη. - Σέινο, όζα από ηα παξαπάλσ απηνθίλεηα πνπ αλήθαλ ζηηο πξώελ Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο όιεο ηεο ρώξαο πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, επεηδή νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, πξέπεη νη θξαηηθέο πηλαθίδεο ησλ απηνθηλήησλ απηώλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε ΚΤ πνξηνθαιί πηλαθίδεο θαη λα ηνπο ρνξεγεζεί λέα άδεηα θπθινθνξίαο κε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. 2

3 2) Τπεξεζηαθά απηνθίλεηα πνπ αλήθαλ ζηελ θπξηόηεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηνπο πξώελ Γήκνπο θαη Κνηλόηεηεο όιεο ηεο ρώξαο. ηα απηνθίλεηα απηά είραλ ρνξεγεζεί πνξηνθαιί πηλαθίδεο ΝΠΓΓ (ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΤ), επεηδή νη Γήκνη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ΟΣΑ α βαζκνύ. Σα παξαπάλσ απηνθίλεηα πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ Γήκσλ (πνπ πξνήιζαλ από ηε ζπλέλσζε άιισλ Γήκσλ), ζα δηαηεξήζνπλ θαη δε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θξαηηθέο πηλαθίδεο ρξώκαηνο πνξηνθαιί ΝΠΓΓ (ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΤ) πνπ ηνπο είραλ ρνξεγεζεί, ζα κεξηκλήζνπλ κόλν γηα ηε ρνξήγεζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ Γήκνπ, ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. 3) Τπεξεζηαθά απηνθίλεηα πνπ αλήθαλ ζηελ θπξηόηεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηηο πξώελ Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηώλ. ηα απηνθίλεηα απηά είραλ ρνξεγεζεί ΚΤ πνξηνθαιί πηλαθίδεο, επεηδή νη πξώελ Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηώλ είραλ ραξαθηεξηζηεί σο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο. Από ηα παξαπάλσ απηνθίλεηα: - όζα απηνθίλεηα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο, επεηδή νη λέεο Πεξηθέξεηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ΟΣΑ β βαζκνύ, ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πηλαθίδεο ηνπο θαη από ΚΤ πνξηνθαιί πηλαθίδεο πνπ ηνπο είραλ ρνξεγεζεί, ζα ηνπο ρνξεγεζνύλ πνξηνθαιί πηλαθίδεο ΝΠΓΓ (ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΤ) αληηθαζηζηώληαο παξάιιεια θαη ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ηνπο κε λέεο άδεηεο ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. - όζα απηνθίλεηα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, επεηδή έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη ηα απηνθίλεηα ηνπο παξακέλνπλ θαη θπθινθνξνύλ ζηνλ ίδην Ννκό, ζα δηαηεξήζνπλ θαη δε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θξαηηθέο ΚΤ πνξηνθαιί πηλαθίδεο, ζα κεξηκλήζνπλ κόλν γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ αδεηώλ θπθινθνξίαο κε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. - όζα απηνθίλεηα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, επεηδή έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη ε λέα Τπεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη ζα ηα ρξεζηκνπνηεί, βξίζθεηαη ζε άιιν Ννκό ηεο ίδηαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζα δηαηεξήζνπλ θαη δε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θξαηηθέο ΚΤ πνξηνθαιί πηλαθίδεο, αληηθαζηζηώληαο κόλν ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ηνπο κε λέεο άδεηεο ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. - όζα απηνθίλεηα, ιόγσ κεηαθνξάο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ππεξεζηαθώλ αξκνδηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο ε νπνία ηα είρε πξνκεζεπηεί, πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ Γήκσλ, επεηδή, νη λένη Γήκνη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ΟΣΑ α βαζκνύ, ηα απηνθίλεηα απηά ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πηλαθίδεο ηνπο θαη από ΚΤ πνξηνθαιί πηλαθίδεο ζα ηνπο ρνξεγεζνύλ πνξηνθαιί πηλαθίδεο ΝΠΓΓ (ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΤ), αληηθαζηζηώληαο παξάιιεια θαη ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ηνπο κε λέεο άδεηεο θπθινθνξίαο, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Σν Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη νη Πεξηθέξεηεο όιεο ηεο ρώξαο, ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ην έγγξαθν απηό, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεύνπλ θαζώο θαη ηηο Γ/λζεηο Μεηαθνξώλ 3

4 θαη Δπηθνηλσληώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ όιεο ηεο ρώξαο, δίδνληαο ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ άκεζε θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο αληηθαηάζηαζε (όπνπ ρξεηαζηεί) ησλ θξαηηθώλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο. Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ παξαθαιείηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ λέσλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο πνπ πξόθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ: H Γεληθή Γηεύζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο παξαθαιείηαη λα ελεκεξώζεη γηα ην πεξηερόκελν ηεο εγθπθιίνπ ηνπο ΟΣΑ α θαη β βαζκνύ (Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο) θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο όιεο ηεο ρώξαο. Ο Τθσποσργός Γεώργιος Νηόλιος Κνηλνπνίεζε: α) Γξαθείν Τπνπξγνύ θ. Γ.Ραγθνύζε β) Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο θ.μπεξγειέ 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 1) Όια ηα Τπνπξγεία α) Γξαθεία Τπνπξγώλ, Τθππνπξγώλ, Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ β) Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ 2) Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο α) Γεληθή Γηεύζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ νη Γήκνη, νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρώξαο) 3) Πεξηθέξεηεο όιεο ηεο ρώξαο α) Γηεπζύλζεηο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ 4) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο α) Γεληθέο Γηεπζύλζεηο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο β) Γηεπζύλζεηο Οηθνλνκηθνύ γ) Γηεπζύλζεηο Γηνίθεζεο δ) Σκήκαηα Κξαηηθώλ Ορεκάησλ 5) Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ Γεληθή Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ Γηεύζπλζε Δπηβαηηθώλ Μεηαθνξώλ Αλαζηάζεσο 2 θαη Σζηγάληε Παπάγνπ 6) Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο 5

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ : Β - ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΜΙΘΟΓΟΙΑ Αζήλα 2/7/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜ. ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα