ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1 ης οµάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» του παραρτήµατος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β 21), όπως εκάστοτε ισχύει Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α 209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτού. 2. Το ν 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α 24). 3. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α 87). 4. Το ν. 3937/2011 «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α 60). 5. Το ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α 303). 6. Το ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α 289) και ειδικότερα τα άρθρα 14, 45-60, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 7. Το ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Α 153). 8. Το ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις» (Α 179). 9. Το προεδρικό διάταγµα (π.δ.) 19/2009 (Α 35) «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισµός, λειτουργία και εκµετάλλευση ελικοδροµίων».

2 10. Το π.δ. 158/2002 (Α 137), «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισµός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκµετάλλευση πολιτικών αερολιµένων από φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε µε το Π 348/2003 (Α 315) 11. Το π.δ. 79/2004 (Α 62) «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθµών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθµών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων (εµπορευµατικών σταθµών αυτοκινήτων)» 12. Την υπουργική απόφαση (υ.α.) υπ αρ. 1958/2012 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α 209)» (Β 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την υπουργική απόφαση (υ.α.) 15277/2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για τα έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (Β 1077). 14. Την µε αρ. Υ46/ (ΦΕΚ 2101/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισµό αρµοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. αποφασίζουµε Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Σκοπός 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις (ΠΠ ), που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής του εν λόγω άρθρου, για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1 ης οµάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» του παραρτήµατος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Για άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της υ.α. 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 και µέχρι την έκδοση των αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόµου. 3. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος µε τον προσδιορισµό όλων των αναγκαίων µέτρων και περιορισµών που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σελίδα 2 από 31

3 Άρθρο 2 Αρµόδια Υπηρεσία 1. Για τα έργα και τις δραστηριότητες του πεδίου εφαρµογής της παρούσας που κατατάσσονται στην υποοµάδα «Έργα οδοποιίας» της 1 ης οµάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» του παραρτήµατος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β 21), όπως ισχύει, αρµόδια για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις είναι η ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ( Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας. 2. Για τα έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται στην υποοµάδα «Έργα εναέριων µεταφορών» της 1 ης οµάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» του παραρτήµατος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β 21), όπως ισχύει, αρµόδια για την υπαγωγή σε ΠΠ είναι η ιεύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, η οποία χορηγεί για το έργο µε α/α 27 το πιστοποιητικό καταλληλότητας χώρου και την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του π.δ. 19/2009 (Α 35), όπως ισχύει, και για το έργο µε α/α 28 τις άδειες ίδρυσηςκατασκευής και λειτουργίας-εκµετάλλευσης του π.δ. 158/2002 (Α 137), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 348/2003 (Α 315) και ισχύει. 3. Για τα έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται στην υποοµάδα «Συνδυασµένες µεταφορές και λοιπά συγκοινωνιακά έργα» της 1 ης οµάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» του παραρτήµατος Ι της Υ.Α. 1958/2012 (Β 21), αρµόδια για την υπαγωγή σε ΠΠ είναι η Υπηρεσία η οποία χορηγεί τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του π.δ. 79/2004 (Α 62) όπως ισχύει, ήτοι η ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 4. Η ως άνω αρµοδιότητα υπαγωγής σε ΠΠ αφορά τόσο σε νέα έργα και δραστηριότητες όσο και σε υφιστάµενα/νες που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή βελτιώνονται ή των οποίων η άδεια ανανεώνεται, επανεκδίδεται ή εκδίδεται για πρώτη φορά. Άρθρο 3 ιαδικασία υπαγωγής σε ΠΠ 1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ή ο εξουσιοδοτηµένος από αυτόν µελετητής υποβάλει στην κατά το άρθρο 2 αρµόδια υπηρεσία, συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠ σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή. Το περιεχόµενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας απόφασης. Η δήλωση συνοδεύεται από την τεκµηρίωση που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. 2. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι εφαρµογής των οριζόµενων στις παραγράφους 6 ή 7 του παρόντος άρθρου, πραγµατοποιείται η αυτοδίκαιη υπαγωγή του έργου ή της δραστηριότητας σε ΠΠ, ως εξής: Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2, υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα σε ΠΠ, µε ευθύνη της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αρµοδιότητας Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ. (παρ. 1 άρθρου 2) χρησιµοποιείται ως βάση το υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος Β, ενώ στις άλλες περιπτώσεις χρησιµοποιείται ως βάση το υπόδειγµα Για τα έργα και τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, η υπαγωγή του έργου σε ΠΠ εκδίδεται εντός 20 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής και της απαραίτητης τεκµηρίωσής της. Σελίδα 3 από 31

4 Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 της παρούσας, η υπαγωγή σε ΠΠ συνοδεύει την κατά περίπτωση άδεια και χορηγείται στον ενδιαφερόµενο µαζί µε αυτήν εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις για την χορήγηση της εν λόγω άδειας. Σε περιπτώσεις όπου έργα ή δραστηριότητες εκ των ως άνω πρόκειται να επεκταθούν, εκσυγχρονιστούν ή τροποποιηθούν χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας άδειας ή τροποποίηση της υφιστάµενης, η πράξη υπαγωγής του έργου σε ΠΠ εκδίδεται εντός 20 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής και της απαραίτητης τεκµηρίωσής της. 4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠ και της κατά το άρθρο 4 απαιτούµενης τεκµηρίωσης, πραγµατοποιείται εγκαίρως ώστε η σχετική διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠ να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας κατασκευής. Για το έργο µε α/α 27 «Ελικοδρόµια (ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις) της υποοµάδας «Έργα εναέριων µεταφορών» της 1 ης οµάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» του παραρτήµατος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β 21), όπως ισχύει, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ υποβάλλεται µαζί µε τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας χώρου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του π.δ. 19/2009 (Α 62) όπως ισχύει. Για το έργο µε α/α 28 «Πεδία απογείωσης προσγείωσης αεραθλητικών µέσων» της υποοµάδας «Έργα εναέριων µεταφορών» της 1 ης οµάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» του παραρτήµατος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β 21), όπως ισχύει, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ υποβάλλεται µαζί µε δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την έκδοση της άδειας ίδρυσης-κατασκευής του π.δ. 158/2002 (Α 137), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 348/2003 (Α 315) και ισχύει. Για τα έργα και δραστηριότητες της υποοµάδας «Συνδυασµένες µεταφορές και λοιπά συγκοινωνιακά έργα» της 1 ης οµάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» του παραρτήµατος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ υποβάλλεται µαζί µε τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την έκδοση της άδειας ίδρυσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του π.δ. 79/2004 (Α 62) όπως ισχύει. 5. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που χωροθετούνται εντός περιοχών που εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, η υπαγωγή σε ΠΠ αποτελεί και έγκριση επέµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 (Α 209) όπως εκάστοτε ισχύει. 6. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ δεν είναι συµπληρωµένη σε όλα τα απαιτούµενα για την κάθε περίπτωση πεδία ή δεν έχουν προσκοµιστεί όλα τα απαιτούµενα κατά το άρθρο 4 της παρούσας στοιχεία τεκµηρίωσης, η αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας εντός 10 εργάσιµων ηµερών επιστρέφει το φάκελο µε έγγραφό της, στο οποίο υποδεικνύει τα απαιτούµενα προς συµπλήρωση πεδία ή στοιχεία. 7. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής, προκύπτει είτε ότι το συγκεκριµένο έργο δεν είναι συµβατό µε τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας ή µε τα στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής (π.χ. σε περίπτωση αρνητικού πορίσµατος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης), ή εάν διαπιστωθεί ασυµβατότητα µε τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, ή ότι το έργο δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας εντός 15 εργάσιµων ηµερών ενηµερώνει εγγράφως το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και δεν προβαίνει σε υπαγωγή του έργου σε ΠΠ, ή αναστέλλει την έκδοση της κατά περίπτωση σχετικής άδειας. Σελίδα 4 από 31

5 8. Για έργο ή δραστηριότητα του πεδίου εφαρµογής της παρούσας το οποίο δεν έχει υπαχθεί σε ΠΠ κατ εφαρµογή της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση οποιαδήποτε άλλης µετέπειτα άδειας. 9. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του φορέα του έργου ή του µελετητή κατά το ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου ή ο µελετητής εν γνώσει του υποβάλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στη δήλωση υπαγωγής υπόκειται στις κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύουν, και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠ καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη ως µη νόµιµη. Ως εκ τούτου το έργο ή η δραστηριότητα δεν είναι πλέον περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένο και εάν η υλοποίηση ή η λειτουργία του έχει ξεκινήσει, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α 160) όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 4 Τεκµηρίωση της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠ 1. Η δήλωση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριότητας σε ΠΠ συνοδεύεται από την ακόλουθη τεκµηρίωση: 1.1. Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων Χαρτογραφική απεικόνιση του έργου ή της δραστηριότητας και της περιοχής του, ως εξής: Χάρτης προσανατολισµού στην περιοχή του έργου, κατάλληλης διαθέσιµης κλίµακας σε υπόβαθρο ΓΥΣ Τοπογραφικό διάγραµµα γενικής διάταξης του έργου (οριζοντιογραφία, κάτοψη ή διάγραµµα κάλυψης), σε κατάλληλη κλίµακα, σε συντεταγµένες των συστηµάτων αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και WGS Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής του έργου, σε κατάλληλη κλίµακα, σύµφωνα µε τον θεσµοθετηµένο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό, όπως Ειδικά, Περιφερειακά Χωροταξικά ή Ρυθµιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης κ.ά., από τον οποίο να προκύπτει το επιτρεπτό υλοποίησης του έργου Γνωµοδότηση της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά µε το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, µε τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α 209) όπως ισχύει, ή σύµφωνη γνώµη εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν µέρει εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α και Β ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α 153). Στη γνωµοδότηση είναι δυνατόν να προσδιορίζονται πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, οι οποίες θα συµπεριληφθούν από την κατά το άρθρο 2 αρµόδια υπηρεσία στην απόφαση ή πράξη υπαγωγής Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα ή µέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών, υποβάλλονται επιπλέον: Σελίδα 5 από 31

6 Πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης, όπου απαιτείται, µε βάση τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας (εξαιρούµενων των έργων που εκτελούνται από δασικές Υπηρεσίες) Βεβαίωση από την Κτηµατική Υπηρεσία του ηµοσίου καθώς και από την οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υ.α /2012 (Β 1077) όπως εκάστοτε ισχύει, για τη µη ύπαρξη άλλων διαθέσιµων εκτάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α 289), όπως εκάστοτε ισχύει, µόνο για τις περιπτώσεις έργων του πεδίου εφαρµογής της παρούσας τα οποία εγκαθίστανται σε δηµόσιες δασικές εκτάσεις. εν απαιτείται η εν λόγω βεβαίωση για έργα δηµόσιων οδών Γνωµοδότηση του οικείου ασαρχείου για τα σχετικά θέµατα αρµοδιότητας του, µε τυχόν απαιτούµενες για δασικούς λόγους πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, οι οποίες θα συµπεριληφθούν από την κατά το άρθρο 2 αρµόδια υπηρεσία κατά την υπαγωγή σε ΠΠ. Η γνωµοδότηση αυτή ζητείται µε βάση το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ και εκδίδεται µε βάση το υπόδειγµα του Παραρτήµατος. εν απαιτείται η εν λόγω γνωµοδότηση για έργα των δασικών Υπηρεσιών Στις περιπτώσεις που χρειάζεται η εφαρµογή της παραγράφου 1.α του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 (έργο ή δραστηριότητα εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, πλην των περιπτώσεων της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, και οι διατάξεις προστασίας της περιοχής δεν περιέχουν σχετικές πρόνοιες για περιβαλλοντική αδειοδότηση), η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη για την έκδοση των ενδεχοµένως απαιτούµενων πρόσθετων όρων της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/ Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), αντίγραφο της απόφασης αυτής µαζί µε τυχόν ανανέωση ή τροποποίησή της. 2. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραπάνω στοιχεία τεκµηρίωσης περιλαµβάνονται στον φάκελο έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών ή εγκρίσεων, τις οποίες θα συνοδεύει η υπαγωγή σε ΠΠ, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν µε τη δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠ. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια ισχύος Τροποποίηση υπαγωγής σε ΠΠ 1. Η υπαγωγή σε ΠΠ για τα έργα και δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης, παραµένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του έργου σε ΠΠ. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις των ΠΠ, όπως αυτές καθορίζονται ακολούθως στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, εφαρµόζονται από την έναρξη ισχύος τους σε έργα και δραστηριότητες που έχουν ήδη υπαχθεί, χωρίς απαίτηση εκ νέου υπαγωγής τους. 2. Πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε µεταβολής των στοιχείων του έργου ή της δραστηριότητας που δηλώθηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠ, ο φορέας του έργου ή ο εξουσιοδοτηµένος µελετητής του υποβάλει στην υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, τη δήλωση υπαγωγής του παραρτήµατος Α και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4, προκειµένου να εκτιµηθεί αν Σελίδα 6 από 31

7 απαιτείται τροποποίηση της υπαγωγής του έργου σε ΠΠ. Στην περίπτωση που απαιτείται, η υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης υπαγάγει εκ νέου το έργο σε ΠΠ σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3 της παρούσας, άλλως εκδίδει έγγραφο περί µη-αναγκαιότητας νέας υπαγωγής σε ΠΠ. 3. εν απαιτούνται οι γνωµοδοτήσεις, πράξεις και βεβαιώσεις των παραγράφων 1.3 καθώς και 1.4.1, και του άρθρου 4 της παρούσας σε περιπτώσεις υφιστάµενων έργων που εκσυγχρονίζονται, βελτιώνονται ή τροποποιούνται χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους. Άρθρο 6 Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις 1. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τα έργα του πεδίου εφαρµογής της παρούσας που ανήκουν στην υποοµάδα «Έργα οδοποιίας» της 1 ης οµάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» του παραρτήµατος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β 21) καθορίζονται στο παράρτηµα E. 2. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τα έργα του πεδίου εφαρµογής της παρούσας που ανήκουν στην υποοµάδα «Έργα εναέριων µεταφορών» της 1 ης οµάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» του παραρτήµατος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β 21) καθορίζονται στο παράρτηµα ΣΤ. 3. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τα έργα του πεδίου εφαρµογής της παρούσας που ανήκουν στην υποοµάδα «Συνδυασµένες µεταφορές και λοιπά συγκοινωνιακά έργα» της 1 ης οµάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών» του παραρτήµατος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β 21) καθορίζονται στο παράρτηµα Ζ. 4. Πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσµεύσεις που ενσωµατώνονται στις ΠΠ κατ εφαρµογή των παραγράφων 1.3, και 1.5 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, κατισχύουν ως ειδικότερες των δεσµεύσεων του σχετικού εκ των ως άνω παραρτηµάτων. 5. Η τήρηση των ΠΠ αποτελεί ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και είναι υποχρεωτική τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας διατηρεί ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠ έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτηµάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 4014/2011 (Α 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Σελίδα 7 από 31

8 2. Έργα και δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης και διαθέτουν ΑΕΠΟ, υπάγονται σε ΠΠ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα απόφαση µε δήλωση υπαγωγής σε ΠΠ που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη λήξη της ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης, εκσυγχρονισµού ή τροποποίησης του έργου, η υπαγωγή σε ΠΠ γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ. Άρθρο 8 Παραρτήµατα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας τα παραρτήµατα Α, Β, Γ,, Ε, ΣΤ και Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ήλωση υπαγωγής σε ΠΠ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υποδείγµατα υπαγωγής σε ΠΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Αίτηση προς υπηρεσίες για έκδοση γνωµοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της υ.α. 1958/2012 (Β 21), όπως ισχύει. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Έντυπο τυποποιηµένης γνωµοδότησης δασικών υπηρεσιών για τη διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠ έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της υ.α. 1958/2012 (Β 21), όπως ισχύει. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τα έργα της υποοµάδας «Έργα οδοποιίας». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τα έργα της υποοµάδας «Έργα εναέριων µεταφορών». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τα έργα και τις δραστηριότητες της υποοµάδας «Συνδυασµένες µεταφορές και λοιπά συγκοινωνιακά έργα». Σελίδα 8 από 31

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠ ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β της 1 ης οµάδας της υ.α. 1958/2012 (Β 21), όπως ισχύει. Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία του έργου ή δραστηριότητας Α.1.1 Γενικά Στοιχεία Ονοµασία: Έτος κατασκευής ή πρώτης λειτουργίας: (συµπληρώνεται µόνο για υφιστάµενα έργα ή δραστηριότητες) Α.1.2 ιεύθυνση/θέση Οδός: Θέση-Περιοχή: (π.χ. τοπικό τοπωνύµιο) Αριθµός: Τ.Κ.: ήµος/οι: Περιφερειακή/ες Ενότητα/ες: Περιφέρεια/ες: Συντεταγµένες έργου σε ΕΓΣΑ 87 και WGS 84 (Για σηµειακό ή εκτατικό έργο/δραστηριότητα οι συντεταγµένες δίδονται κεντροβαρικά, ενώ για γραµµικό έργο δίδονται οι συντεταγµένες της αρχής, του τέλους και της µέσης) ΕΓΣΑ 87 WGS 84 X Y Φ Λ Α.2 Στοιχεία του φορέα του έργου ή δραστηριότητας Επωνυµία: ιεύθυνση έδρας: Τηλέφωνο: Fax: Υπεύθυνος επικοινωνίας: Α.3 Λόγος κατάθεσης ήλωσης Υπαγωγής σε ΠΠ Α.3.1 Νέο/α έργο/δραστηριότητα Α.3.2 Υφιστάµενο/η έργο/δραστηριότητα χωρίς εκσυγχρονισµό ή επέκταση ή τροποποίηση Α.3.3 Α.3.4 Εκσυγχρονισµός ή επέκταση ή τροποποίηση υφιστάµενου/ης έργου ή δραστηριότητας χωρίς επέκταση έκτασης επέµβασης Εκσυγχρονισµός ή επέκταση ή τροποποίηση υφιστάµενου/ης έργου ή δραστηριότητας µε επέκταση έκτασης επέµβασης Σελίδα 9 από 31

10 Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ Β.1 Κατάταξη έργου ή δραστηριότητας Είδος έργου ή δραστηριότητας Κριτήρια / Μεγέθη Έργα οδοποιίας Συλλεκτήρια οδός AIV ευτερεύουσα οδός AV Αγροτική οδός AV Τριτεύουσα οδός AVI ασική οδός AVI Κύρια συλλεκτήρια οδός ΒIV Συλλεκτήρια οδός IV Έργα εναέριων µεταφορών Ελικοδρόµια (ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις) Πεδία απογείωσης - προσγείωσης αεραθλητικών µέσων Συνδυασµένες µεταφορές και λοιπά συγκοινωνιακά έργα Σταθµοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων (εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων) Ωφέλιµη επιφάνεια κάλυψης (συνολική) σε m 2 Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων Αριθµός επιβατών που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως Οργανωµένοι χώροι στάθµευσης, φύλαξης και ελέγχου φορτηγών οχηµάτων χωρίς επικίνδυνα φορτία ή κενά φορτίου Β.2 Στοιχεία περιοχής έργου ή δραστηριότητας Εµβαδό χώρου Β.2.1 Εντός περιοχής του ικτύου Natura 2000; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, σηµειώστε το όνοµα και τον κωδικό της περιοχής Natura 2000: Κωδικός:. Όνοµα:.. Β.2.2 Εντός σχεδίων πόλεων ή εντός ορίων οικισµών; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, σηµειώστε το όνοµα της πόλης ή του οικισµού:.. Β.2.3 Εντός ορίων παραδοσιακού οικισµού; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, σηµειώστε το όνοµα του παραδοσιακού οικισµού.. Β.2.4 Το έργο πρόκειται να καταλάβει δάσος ή δασική έκταση; ΝΑΙ ΟΧΙ Β.2.5 Το έργο πρόκειται να καταλάβει αιγιαλό ή παραλία; ΝΑΙ ΟΧΙ Β.2.6 Το έργο χωροθετείται σε περιοχή µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις χωρικού σχεδιασµού (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, κλπ); ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, προσδιορίστε:. Β.2.4 Το έργο βρίσκεται σε περιοχή που εµπίπτει στις διατάξεις του ν.3028/2002 (Α 153); ΝΑΙ ΟΧΙ Βάσει των παραπάνω κριτηρίων/µεγεθών και σύµφωνα µε την υ.α. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, το συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα κατατάσσεται στη Β κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της 1 ης οµάδας. Σελίδα 10 από 31

11 Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σηµειώνονται τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται, όπου απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης: Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων Χάρτης προσανατολισµού στην περιοχή του έργου, κατάλληλης διαθέσιµης κλίµακας σε υπόβαθρο ΓΥΣ Τοπογραφικό διάγραµµα γενικής διάταξης του έργου (οριζοντιογραφία, κάτοψη ή διάγραµµα κάλυψης), σε κατάλληλη κλίµακα, σε συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87 και WGS84. Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής του έργου, σε κατάλληλη κλίµακα, σύµφωνα µε τον θεσµοθετηµένο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό, όπως Περιφερειακά Χωροταξικά ή Ρυθµιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης κ.ά., από τον οποίο να προκύπτει το επιτρεπτό υλοποίησης του έργου. Γνωµοδότηση της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά µε το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, µε τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α 209) όπως ισχύει Σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν µέρει εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α και Β ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α 153). Πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης, όπου απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας Βεβαίωση από την Κτηµατική Υπηρεσία του ηµοσίου για τη µη ύπαρξη άλλων διαθέσιµων εκτάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/79 (Α 289), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου απαιτείται. Βεβαίωση από την οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη µη ύπαρξη άλλων διαθέσιµων εκτάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 998/79 (Α 289), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου απαιτείται. Γνωµοδότηση οικείου ασαρχείου σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. εν απαιτείται για έργα των ασικών Υπηρεσιών. Σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη µε τυχόν πρόσθετους όρους στις ΠΠ για έργα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, εφόσον υπάρχει. Υφιστάµενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανανέωσή της ή τροποποίησή της. Άλλο (περιγράψτε): Ηµεροµηνία: / / Ο φορέας του έργου ή Ο µελετητής Υπογραφή & Σφραγίδα Υπογραφή & Σφραγίδα Σελίδα 11 από 31

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Υποδείγµατα υπαγωγής σε ΠΠ Υπόδειγµα 1 (για την περίπτωση 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης µε αρµοδιότητα Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ... Οδός/αριθµός.. Πληροφορίες. Τηλ: Fax: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.Π. ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου µε συνηµµένα) Θέµα: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις του έργου.. στη θέση.. της Π.Ε... της Περιφέρειας Σχετικά: (Στα σχετικά µνηµονεύονται οι διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής µε τα έγγραφα ή τις γνωµοδοτήσεις των Υπηρεσιών που συνυποβλήθηκαν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο) Ι. Στοιχεία του έργου (συµπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία µε βάση τα πεδία της δήλωσης υπαγωγής) α. Ονοµασία του έργου.. β. Θέση του έργου (Τοπωνύµιο, ήµος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια) γ. Φορέας του έργου. δ. Υπεύθυνος του έργου.. (Ονοµατεπώνυµο, στοιχεία επικοινωνίας) ΙΙ. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις Το έργο/δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του/της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις που καθορίζονται στην κ.υ.α.../2013 (Β ) (σηµειώνεται ο αριθµός και το ΦΕΚ της παρούσας κ.υ.α.) και ειδικότερα στο Παράρτηµα αυτής (σηµειώνεται ο αριθµός του κατάλληλου παραρτήµατος της παρούσας κ.υ.α.). Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (όπου απαιτείται, βάσει γνωµοδοτήσεων αρµόδιου ασαρχείου, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υφιστάµενης ΑΕΠΟ).... Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης (υπογραφή) Συνηµµένα Σελίδα 12 από 31

13 Υπόδειγµα 2 (στις περιπτώσεις που αρµόδια Υπηρεσία είναι η αναφερόµενη στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 της παρούσας) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ Π.Π.. Υπηρεσία:. (συµπληρώνεται το όνοµα της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης) Άδεια:. (συµπληρώνεται το όνοµα της άδειας στην οποία προσαρτώνται οι ΠΠ ) Ονοµασία, θέση και φορέας δραστηριότητας: (συµπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία µε βάση τα πεδία της ενότητας Α της δήλωσης του Παραρτήµατος Α της παρούσας απόφασης) Η παραπάνω δραστηριότητα και συµφωνά µε τα δηλωθέντα στοιχεία του φορέα της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις (ΠΠ ),που περιγράφονται στην ΚΥΑ./12 (ΦΕΚ Β )(σηµειώνεται ο αριθµός και το ΦΕΚ της παρούσας Κ.Υ.Α.) και ειδικότερα στο Παράρτηµα αυτής. (συµπληρώνεται ο αριθµός του κατάλληλου Παραρτήµατος της παρούσας Κ.Υ.Α.) Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: (όπου απαιτείται, βάσει γνωµοδοτήσεων αρµόδιου ασαρχείου, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή βάσει της διαδικασίας Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης) Σφραγίδα / υπογραφή από υπηρεσία: Σελίδα 13 από 31

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΡΟΣ: (συµπληρώνεται όνοµα υπηρεσίας) ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: (συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1. Στοιχεία Αιτούντος (φυσικό πρόσωπο) Ο Η Όνοµα: Όνοµα Πάτερα: Όνοµα Μητέρας: Αρ. ελτ. Ταυτότητας: Ηµεροµηνία γέννησης: Επώνυµο: Επώνυµο Πατέρα: Επώνυµο Μητέρας: Α.Φ.Μ.: Τόπος Γέννησης: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: Τ.Κ.: Τηλ: Fax: e mail: 2. Στοιχεία Αιτούντος (νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) Α.Φ.Μ: Αρ. Καταστατικού: Επωνυµία: Ηµ. Επικυρ. Καταστατικού: Έδρα/Οδός: Αριθµ: Τ.Κ: ήµος/οι: Περιφερειακή/ες Ενότητα/ες: Περιφέρεια/ες: Τηλ: Fax: e mail: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 3. Θέση και διοικητική υπαγωγή έργου/δραστηριότητας Συντεταγµένες έργου σε ΕΓΣΑ 87 και WGS 84 (Για σηµειακό ή εκτατικό έργο/δραστηριότητα οι συντεταγµένες δίδονται κεντροβαρικά, ενώ για γραµµικό έργο δίδονται οι συντεταγµένες της αρχής, του τέλους και της µέσης) ΕΓΣΑ 87 WGS 84 X Y Φ Λ Περιφέρεια/ες: Περιφερειακή/ες Ενότητα/ες: ήµος/οι: Σελίδα 14 από 31

15 ηλώνω υπεύθυνα ότι το έργο/δραστηριότητα του σηµείου 3 του παρόντος κατατάσσεται στην κατηγορία Β της υ.α. 1958/2012 (Β 21), όπως ισχύει, και συγκεκριµένα στην οµάδα... µε α/α Ως εκ τούτου δύναται να υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις που καθορίζονται στην υ.α... (ΦΕΚ ). (συµπληρώνεται ο αριθµός και το ΦΕΚ της παρούσας απόφασης) Με το παρόν έντυπο ζητώ την προβλεπόµενη από την προαναφερθείσα υ.α. γνωµοδότηση της Υπηρεσίας σας, υποβάλλοντας συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Ηµεροµηνία Ο/Η αιτών/ούσα Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σηµειώνονται τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται, όπου απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης: Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών έργων (µπορεί να αντικατασταθεί από το Κεφ. Β του παραρτήµατος Α) Χάρτης προσανατολισµού στην περιοχή του έργου, κατάλληλης διαθέσιµης κλίµακας σε υπόβαθρο ΓΥΣ Τοπογραφικό διάγραµµα γενικής διάταξης του έργου (οριζοντιογραφία, κάτοψη ή διάγραµµα κάλυψης), σε κατάλληλη κλίµακα, σε συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87 και WGS84. Φωτογραφική τεκµηρίωση Σελίδα 15 από 31

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Ηµεροµηνία: Αρ. Πρωτοκόλλου: 1. Στοιχεία Γνωµοδοτούσας Υπηρεσίας Όνοµα Υπηρεσίας: Ταχ. ιεύθυνση: Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλ: Fax: Ε mail: 2. Τίτλος Έργου ή ραστηριότητας 3. Θεσµικό πλαίσιο που διέπει το πεδίο γνωµοδότησης Α/Α Στοιχείο θεσµικού πλαισίου (ΦΕΚ) Τίτλος στοιχείου θεσµικού πλαισίου 4. Επιτόπια αναγνώριση περιοχής έργου ή δραστηριότητας Για τις ανάγκες της παρούσας γνωµοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου ή δραστηριότητας ΝΑΙ ΟΧΙ Σελίδα 16 από 31

17 5. Στοιχεία Γνωµοδότησης Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η Υπηρεσία µας γνωµοδοτεί: (συµπληρώνεται η κατάλληλη από τις ακόλουθες επιλογές) θετικά για την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας µε τις ακόλουθες πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις: (διατυπώνονται οι πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις) αρνητικά για την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας για τους ακόλουθους λόγους: (διατυπώνονται οι λόγοι αρνητικής γνωµοδότησης) Υπογραφή Σελίδα 17 από 31

18 I. Γενικές εσµεύσεις I.1. I.2. I.3. II. II.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠ ) ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ «ΈΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ» Κατά τα στάδια που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης του έργου (µελέτη εφαρµογής, συµβάσεις, εγκατάσταση κατασκευαστή κ.ά.) και εν συνεχεία καθ όλη τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι εφικτές πρόνοιες ώστε: Να περιορίζεται µόνο στο απολύτως απαραίτητο η κατάληψη δάσους ή δασικής έκτασης. Να αποφεύγεται κάθε υποβάθµιση του περιβάλλοντος από ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα στην περιοχή του έργου, ιδίως διαµέσου της λήψης διαχειριστικών µέτρων και της εφαρµογής ορθών πρακτικών στο επίπεδο της εργοταξιακής καθηµερινότητας. Για την αντιπληµµυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η οµαλή ροή των όµβριων υδάτων, µε την κατάλληλη µελέτη, ένταξη στο σχεδιασµό και κατασκευή όλων των απαραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων. Να εξασφαλίζεται η οµαλή συνέχιση των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή επιρροής της κατασκευής του έργου, µε κατάλληλες διελεύσεις πεζών και οχηµάτων, ελαχιστοποίηση του εύρους κατάληψης, σήµανση και πληροφόρηση. Οι οδοί, που διέρχονται από δασικού χαρακτήρα εκτάσεις αποδίδονται σε δηµόσια χρήση. Εάν το έργο εισέρχεται σε ζώνη παραλίας ή αιγιαλού, θα πρέπει προ της κατασκευής του να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται από το ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α 285), όπως εκάστοτε ισχύει. Ο έλεγχος τήρησης των ΠΠ θα πρέπει να ενταχθεί στα καθήκοντα της επίβλεψης. Οι φορείς και εταιρίες που λαµβάνουν µέρος στις εργασίες κατασκευής, οφείλουν να παρέχουν συστηµατική ενηµέρωση στο φορέα επίβλεψης σχετικά µε την εκ µέρους τους ανταπόκριση στις υποχρεώσεις των ΠΠ Φάση κατασκευής Γενικά II.1.1. Η επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του ν. 3028/2002 «για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Α 153), όπως εκάστοτε ισχύει. II.1.2. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει να χωροθετούνται κατά προτίµηση εντός της ζώνης εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατόν, µετά από έγγραφη έγκριση του φορέα επίβλεψης επιτρέπεται η εγκατάσταση προσωρινών εργοταξίων εκτός ζώνης εκτέλεσης του έργου, εφόσον η θέση τους βρίσκεται εκτός οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, εκτός δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός αρχαιολογικών περιοχών και όσο το δυνατόν µακρύτερα από οικισµούς ή κατοικίες της περιοχής για την αποφυγή οχλήσεων (όπως η σκόνη και ο θόρυβος). II.1.3. Η διάστρωση µε αδιαπέρατο υλικό (π.χ. ασφαλτόµιγµα ή σκυρόδεµα) θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στις επιφάνειες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του έργου. Όλες οι άλλες Σελίδα 18 από 31

19 επιφάνειες θα πρέπει να διαµορφώνονται µε διαπερατή επικάλυψη, από υλικά όσο το δυνατόν συγγενέστερα µε αυτά του άµεσου περιβάλλοντος του έργου. II.1.4. Η τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής προϋποθέτει την εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του, µέσω συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς. II.1.5. Η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων θα πρέπει να αποφεύγεται. II.1.6. Τα αδρανή και γαιώδη υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να προέρχονται από τα προϊόντα εκσκαφών του ή από λατοµεία της περιοχής, των οποίων η λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντικούς όρους. II.1.7. Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των προερχόµενων από εκσκαφές του να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του. II.1.8. Καµία απόθεση, έστω και προσωρινή, καθώς και καµία διάθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε κοίτες υδατορεµάτων, σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε αρχαιολογικούς χώρους. II.1.9. Η διαχείριση των προερχόµενων από το έργο πλεοναζόντων εκχωµάτων και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (υ.α /1757/Ε103/2010 φ.ε.κ. Β 1312, όπως εκάστοτε ισχύει, πιστοποιήσεις συστηµάτων διαχείρισης κ.ά.). II II II II II II II II Το γόνιµο επιφανειακό εδαφικό στρώµα (φυτική γη) θα πρέπει να συλλέγεται και να διατηρείται διακριτά από τα άλλα προϊόντα εκσκαφών, ώστε να επαναδιαστρωθεί στις αποκαθιστούµενες επιφάνειες. Σε κάθε κατασκευαστική ή εργοταξιακή δραστηριότητα, όπου υπάρχει πιθανότητα εκποµπής σκόνης, αιωρούµενων σωµατιδίων ή οσµηρών ουσιών, θα πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισµός που θα εξασφαλίζουν τη δραστική µείωση αυτών των εκποµπών, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται. Κατά τις ξηρές περιόδους του έτους ή/και κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέµων, οι φορτώσεις και αποθέσεις χαλαρών υλικών και οι διαδροµές των οχηµάτων κατασκευής εντός της ζώνης κατασκευής θα πρέπει να γίνονται υπό διαβροχή ή µε ισοδύναµο τρόπο περιορισµού της σκόνης. Το φορτίο των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς υλικών κατασκευής θα καλύπτεται, τόσο κατά τη διαδροµή τους εκτός ζώνης κατασκευής (όπως παγίως απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία οδικής κυκλοφορίας) όσο και εντός της ζώνης κατασκευής, ώστε να ελαχιστοποιείται η εκποµπή σκόνης. Σε περίπτωση ατυχηµατικής ρύπανσης από οχήµατα της κατασκευής του έργου, θα πρέπει να διενεργείται άµεσος καθαρισµός, µε ευθύνη του ρυπαίνοντος και υπό την επίβλεψη του φορέα του έργου. Όλα τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα εκάστοτε όρια αερίων εκποµπής ρύπων. εν επιτρέπεται η καύση οποιασδήποτε φύσης άχρηστων ή πλεοναζόντων υλικών στη ζώνη εκτέλεσης του έργου ή σε οποιεσδήποτε σχετικές µε αυτό εγκαταστάσεις (π.χ. εργοτάξια). Εργασίες συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού και των οχηµάτων της κατασκευής (εργοταξιακά οχήµατα, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και υλικών), θα πρέπει να διενεργούνται σε εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων, µε εξαίρεση τυχόν επιτόπια επιδιόρθωση βλάβης που συνεπάγεται ακινητοποίηση οχήµατος ή µηχανήµατος. Η πλύση µηχανηµάτων και οχηµάτων του έργου να γίνεται αποκλειστικά σε Σελίδα 19 από 31

20 II II II II II II.2. διαµορφωµένους χώρους µε κεκλιµένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό συλλογής και δεξαµενή καθίζησης, ενώ δεν επιτρέπεται η άµεση απόρριψη του προερχόµενου από την πλύση νερού στο υδρογραφικό δίκτυο. Για την άµεση αντιµετώπιση ατυχηµάτων µε πιθανότητα ρύπανσης, κάθε εργοταξιακό µέτωπο θα πρέπει να διαθέτει σε ετοιµότητα κατάλληλα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσµευτικά ή συναφή χηµικά προϊόντα, πριονίδι. Εάν για την αξιοποίηση των υλικών από τις εκσκαφές του έργου, χρησιµοποιηθεί προσωρινός µετακινούµενος σπαστήρας, αυτός θα πρέπει να διαθέτει πλήρες σύστηµα συγκράτησης εκποµπών σκόνης, µε εκνεφωτές ύδατος σε όλα τα κρίσιµα σηµεία και κάλυψη όλων των µεταφορικών ταινιών. Εάν χρειασθεί η εγκατάσταση προσωρινής µονάδας παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος στο πλαίσιο του έργου, αυτή θα χωροθετηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της δέσµευσης II.1.2, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε πλήρες σύστηµα συγκράτησης εκποµπών σκόνης (αποκονίωση σιλό τσιµέντου, αναµίκτη, ζυγιστηρίου κ.ά.) και παράλληλα να προβλεφθεί κεκλιµένο δάπεδο για την πλύση των οχηµάτων µεταφοράς σκυροδέµατος, µε δεξαµενή συλλογής, καθίζησης και επαναξιοποίησης του νερού.. Η οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης του έργου θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εγκαίρως, ώστε να αποτραπεί κάθε επέµβαση σε εκτάσεις εκτός αυτής. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, θα πρέπει να αποµακρυνθεί το σύνολο των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και να αποκατασταθούν πλήρως οι χώροι που καταλάµβαναν. Ποιότητα αέρα II.2.1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις: κ.υ.α. µε α.η.π /549/Ε103/ (B 488), µε την οποία καθορίζονται µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, κ.υ.α. µε α.η.π /1075/Ε103/ (Β 920), µε την οποία καθορίζονται τιµές στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. II.2.2. Για τις σηµειακές εκποµπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του έργου, ισχύει το καθοριζόµενο όριο στο άρθρο 2 ( δ) του π.δ. 1180/1981 (Α 293) ή οι εκάστοτε ειδικότερες διατάξεις. II.3. Θόρυβος και δονήσεις II.3.1. Για το θόρυβο που εκπέµπεται από τον εξοπλισµό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην κ.υ.α. µε α.η.π /2028/ , στην οποία καθορίζονται µέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (Β 1418), όπως εκάστοτε ισχύει. II.3.2. Για κάθε µονάδα του εξοπλισµού που υπόκειται σε οριοθέτηση ή επισήµανση εκπεµπόµενου θορύβου σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, θα διεξάγεται έλεγχος ανταπόκρισης στις σχετικές υποχρεώσεις από τον υπεύθυνο της κατασκευής. Τα σχετικά στοιχεία (δήλωση συµµόρφωσης κ.ά.) θα φυλάσσονται στο εργοτάξιο για όλη τη διάρκεια χρήσης της κάθε τέτοιας µονάδας. εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση εξοπλισµού κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές µε το θόρυβο υποχρεώσεις. Σελίδα 20 από 31

21 II.3.3. Σε απόσταση µικρότερη των 100 m από εν χρήσει κτίρια, η ταυτόχρονη λειτουργία υπεράνω του ενός µηχανηµάτων, καθώς και η ταυτόχρονη εκτέλεση θορυβωδών εργασιών, θα πρέπει να ρυθµίζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε στο όριο του εργοταξιακού µετώπου, η συνολική στάθµη θορύβου να µην υπερβαίνει τα 65 db Α για περισσότερο από 15 ανά τετράωρο εκτός ωρών κοινής ησυχίας. Ειδικά σε θέσεις και περιόδους υψηλού θορύβου βάθους (π.χ. προερχόµενου από την κυκλοφορία σε υφιστάµενες οδούς), η στάθµη των 65 db A µπορεί να υπερβαίνεται, εφόσον ο τελικός αθροιστικός θόρυβος στους πλησιέστερους δέκτες δεν αυξάνεται λόγω εκποµπών κατασκευής πλέον του 1 db A. Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας οι θορυβώδεις εργασίες θα πρέπει να αναστέλλονται. II.3.4. Το επίπεδο των δονήσεων στο πλησιέστερο προς το µέτωπο εργασιών κτίριο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ήµισυ των ορίων που καθορίζονται στον πίνακα της παρ. 1.β του άρθρου 88 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (υ.α. 7/Α/οικ.12050/2223/2011, φ.ε.κ. Β 1227). II.4. Απόβλητα II.4.1. Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, τηρούνται οι διατάξεις της κ.υ.α. υπ αρ /2208/Ε130/2009 «Καθορισµός µέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθµιση, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/118/ΕΚ [ ]» (Β 2075), όπως εκάστοτε ισχύει. II.4.2. Για τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη-επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων ισχύει η παραπάνω δέσµευση υπ αρ. II.1.9. II.4.3. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου από την κατασκευή του έργου θα συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων και θα παραδίδονται ή θα περισυλλέγονται από τα απορριµµατοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου ήµου. II.4.4. Η διαχείριση άλλων µη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κ.υ.α /2727/2003 (Β 1909) όπως ισχύει, καθώς και του ν. 4042/2012 (Α 24). II.4.5. Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύει, θα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα: Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) να συλλέγονται µε διακριτό τρόπο, να φυλάσσονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία, και περιοδικά να παραδίδονται, µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένου συλλέκτη, σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Εάν προκύψει ανάγκη διαχείρισης οχήµατος στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα πρέπει να τηρηθούν όσα απαιτούνται από το π.δ. 116/2004 (Α 81). II.4.6. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις και απαιτήσεις των αποφάσεων 13588/725/2006 (Β 383), 24944/1159/2006 (Β 791), 8668/2007 (Β 287) και του ν. 4042/2012 (Α 24) όπως ισχύουν, µε τήρηση όλων των σχετικών παραστατικών στο αρχείο του εργοταξίου. Σελίδα 21 από 31

22 III. Φάση Λειτουργίας III.1. Τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια περιβαλλοντικού συγκοινωνιακού θορύβου, στον οποίο περιλαµβάνεται ο θόρυβος από οδικά έργα, ορίζονται στην κ.υ.α. οικ / (Β 1367) «Καθορισµός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, [ ] και άλλες διατάξεις». III.2. Εργασίες συντήρησης και επισκευών, καθώς και µικροβελτιώσεων (π.χ. εγκατάσταση φωτισµού, οριζόντιας, κάθετης ή φωτεινής σήµανσης, καθαρισµοί πλευρικών διαµορφώσεων, σηµειακών διευθετήσεων σε συµβολές και κόµβους κ.ά.) πραγµατοποιούνται υπό τις περιβαλλοντικές δεσµεύσεις του παρόντος παραρτήµατος, χωρίς απαίτηση εκ νέου υπαγωγής. IV. Ειδικές εσµεύσεις IV.1. εσµεύσεις για έργα εντός σχεδίου IV.1.1. Ο κύριος του έργου οφείλει να λαµβάνει διαρκή µέριµνα για την αποχέτευση των όµβριων υδάτων του καταστρώµατος του δρόµου, τον τακτικό καθαρισµό των φρεατίων και των εσχαρών υδροσυλλογής, των τριγωνικών ρείθρων κ.λπ. IV.2. εσµεύσεις για έργα εκτός σχεδίου IV.2.1. IV.2.2. Σε όλες τις επιφάνειες του έργου που επιδέχονται φύτευσης (πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων κ.ά.), θα πρέπει να εγκατασταθούν είδη συµβατά µε τις φυτοκοινωνίες της περιοχής, στη µέγιστη πυκνότητα µετά από φυτοτεχνική µελέτη σύµφωνα µε το άρθρο 4 2 της Υ.Α /2012 (ΦΕΚ Β 1077). Να γίνεται τακτικός καθαρισµός και συντήρηση της οδού, των αποχετευτικών τάφρων και των τεχνικών έργων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των ρεµάτων που διασταυρώνονται µε την οδό. IV.3. Να πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση των έργων προστασίας των πρανών και αποστράγγισης και συστηµατική συντήρηση του πρασίνου. Σελίδα 22 από 31

23 I. Γενικές εσµεύσεις I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠ ) ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ «ΈΡΓΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» Κατά τα στάδια που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης του έργου (µελέτη εφαρµογής, συµβάσεις, εγκατάσταση κατασκευαστή κ.ά.) και εν συνεχεία καθ όλη τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι εφικτές πρόνοιες ώστε: Να αποφεύγεται κάθε υποβάθµιση του περιβάλλοντος από ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα στην περιοχή του έργου, ιδίως διαµέσου της λήψης διαχειριστικών µέτρων και της εφαρµογής ορθών πρακτικών στο επίπεδο της εργοταξιακής καθηµερινότητας. Για την αντιπληµµυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η οµαλή ροή των όµβριων υδάτων, µε την κατάλληλη µελέτη, ένταξη στο σχεδιασµό και κατασκευή όλων των απαραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων. Ο έλεγχος τήρησης των ΠΠ θα πρέπει να ενταχθεί στα καθήκοντα της επίβλεψης. Οι φορείς και εταιρίες που λαµβάνουν µέρος στις εργασίες κατασκευής, οφείλουν να παρέχουν συστηµατική ενηµέρωση στο φορέα επίβλεψης σχετικά µε την εκ µέρους τους ανταπόκριση στις υποχρεώσεις των ΠΠ. Η επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του ν. 3028/2002 «για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Α 153), όπως εκάστοτε ισχύει. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει να χωροθετηθούν εντός της ζώνης εκτέλεσης του έργου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιπλέον κατάληψη χώρου. Η διάστρωση µε αδιαπέρατο υλικό (π.χ. ασφαλτόµιγµα ή σκυρόδεµα) θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στις επιφάνειες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του έργου. Όλες οι άλλες επιφάνειες θα πρέπει να διαµορφώνονται µε διαπερατή επικάλυψη, από υλικά όσο το δυνατόν συγγενέστερα µε αυτά του άµεσου περιβάλλοντος του έργου. Τα αδρανή και γαιώδη υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να προέρχονται από τα προϊόντα εκσκαφών του ή από λατοµεία της περιοχής, των οποίων η λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντικούς όρους. Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των προερχόµενων από εκσκαφές του να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του. Η διαχείριση των προερχόµενων από το έργο πλεοναζόντων εκχωµάτων και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (υ.α /1757/Ε103/2010 φ.ε.κ. Β 1312, όπως εκάστοτε ισχύει, πιστοποιήσεις συστηµάτων διαχείρισης κ.ά.). I.9. Να τηρούνται τα προβλεπόµενα στην υ.α. υπ αρ. ΥΠΑ/ 3/Α/2467/490/2002 (Β 177) «Υιοθέτηση Προτύπων και Συνιστώµενων Πρακτικών του Παραρτήµατος 14 Τόµοι Ι και ΙΙ της Σύµβασης του Σικάγο». I.10. Κατά την λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησης του κινδύνου µετάδοσης φωτιάς σε παρακείµενες περιοχές. Σελίδα 23 από 31

24 I.11. Όταν η εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 100 m από κατοικίες ή άλλες ευαίσθητες στο θόρυβο χρήσεις, οι θορυβώδεις πτήσεις θα πρέπει να διεξάγονται εκτός ωρών κοινής ησυχίας, µε την εξαίρεση επειγουσών περιπτώσεων. I.12. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, να αποκατασταθεί ο χώρος της. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισµού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας αποτελούν απόβλητα, να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κ.υ.α /2727/2003 (Β 1909), 13588/2006 (Β 383) και 8668/2007 (Β 287), καθώς και στους νόµους 2939/2001 (Α 179) και 4042/2012 (Α 24) όπως εκάστοτε ισχύουν. II. II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. III. Απόβλητα Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις και απαιτήσεις των αποφάσεων 13588/725/2006 (Β 383), 24944/1159/2006 (Β 791), 8668/2007 (Β 287) και του ν. 4042/2012 (Α 24) όπως ισχύουν, µε τήρηση όλων των σχετικών παραστατικών στο αρχείο του έργου. Για την άµεση αντιµετώπιση ατυχηµάτων µε πιθανότητα ρύπανσης, η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει σε ετοιµότητα κατάλληλα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσµευτικά ή συναφή χηµικά προϊόντα, πριονίδι. Τα απόβλητα που θα προκύψουν µετά από τέτοιο περιστατικό, θα πρέπει να υπόκεινται σε διαχείριση ως επικίνδυνα, κατά τα ανωτέρω. Για τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη-επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων ισχύει η παραπάνω δέσµευση υπ αρ.i.8. Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου από την κατασκευή του έργου θα συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων και θα παραδίδονται ή θα περισυλλέγονται από τα απορριµµατοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου ήµου. Η διαχείριση άλλων µη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κ.υ.α /2727/2003 (Β 1909) όπως ισχύει, καθώς και του ν. 4042/2012 (Α 24). Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύει, θα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Θόρυβος III.1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής: III.1.1. Για το θόρυβο που εκπέµπεται από τον εξοπλισµό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην κ.υ.α. µε α.η.π /2028/ , στην οποία καθορίζονται µέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (Β 1418), όπως εκάστοτε ισχύει. III.1.2. Για κάθε µονάδα του εξοπλισµού που υπόκειται σε οριοθέτηση ή επισήµανση εκπεµπόµενου θορύβου σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, θα διεξάγεται έλεγχος ανταπόκρισης στις σχετικές υποχρεώσεις από τον υπεύθυνο της κατασκευής. Τα σχετικά στοιχεία (δήλωση συµµόρφωσης κ.ά.) θα φυλάσσονται στο εργοτάξιο για όλη τη διάρκεια χρήσης της κάθε τέτοιας µονάδας. εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση εξοπλισµού κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές µε το θόρυβο υποχρεώσεις. III.1.3. Σε απόσταση µικρότερη των 100 m από εν χρήσει κτίρια, η ταυτόχρονη λειτουργία υπεράνω του ενός µηχανηµάτων, καθώς και η ταυτόχρονη εκτέλεση θορυβωδών εργασιών, θα πρέπει να ρυθµίζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε στο όριο του εργοταξιακού µετώπου, η συνολική στάθµη θορύβου να µην υπερβαίνει τα 65 db Α για περισσότερο από 15 ανά τετράωρο εκτός ωρών Σελίδα 24 από 31

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν:

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 88893 /910 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2356 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170163 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Υπόδειγμα 1. Υπόδειγμα Απόφασης Περιφερειάρχη για πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου με συνημμένα) ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Υπόδειγμα 1. Υπόδειγμα Απόφασης Περιφερειάρχη για πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΠΡΟΣ: (Φορέας του έργου με συνημμένα) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 Υπόδειγμα Απόφασης Περιφερειάρχη για πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ... Οδός/αριθμός.. Πληροφορίες. Τηλ: Fax: e-mail: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.Π. ΠΡΟΣ: (Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1999 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 169810 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3266 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 172425 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)/ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ1. του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 25-9-2013 Η.Π. 52983/1952 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Η0-ΥΑΨ Τ.Κ. : F.A.X. : (σχετ. α.π / )

ΑΔΑ: ΒΛ4Η0-ΥΑΨ Τ.Κ. : F.A.X. : (σχετ. α.π / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 169270 ΕΥΠΕ (σχετ. α.π.195261/13.1.2012) (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 εκεµβρίου 2015 Αριθ. πρωτ.: οικ. 153914 Tαχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : FAX :

Τηλ. : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ Ε ΑΦΗ &

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 10 /02/ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 96675 /981 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς : Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Αναστασία Χατζηγιάννη M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας &

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση :ΒΕΙΚΟΥ 9 Ταχ. Θυρίδα :1063 Ταχ. Κώδικας :302 00 Πληροφορίες :Ε. Ψαρροπούλου Τηλέφωνο :26310 27402 FAX :26310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 161 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002)

Αριθμός 161 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3686, 28.2.2003 Κ.Δ.Π. 161/2003 Αριθμός 161 Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 215(1) ΤΟΥ 2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 11(3) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα