ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΜΑΙΟΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2005-2007 ΜΑΙΟΣ 2008"

Transcript

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΜΑΙΟΣ 2008 ICAP ΑΕ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιεύθυνση Yπηρεσιών ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Βας. Σοφίας Αθήνα

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ- ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Εισαγωγή 1.2.Υποδείγµατα ιαβάθµισης Πιστοληπτικής Ικανότητας 2. ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2.1.Εξέλιξη Συναλλακτικής Συµπεριφοράς των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων 2.2.Εξέλιξη της µετακίνησης των Επιχειρήσεων στις ιαβαθµίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3.1.Επεξήγηση πινάκων 3.2.Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/ Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/ Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕ-ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.1.Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων 4.2.Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Εµπορικών Επιχειρήσεων 4.3.Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 5. ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ 5.1.Μικρο-οικονοµικά Μεγέθη Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων 5.2.Μικρο-οικονοµικά Μεγέθη Εµπορικών Επιχειρήσεων 5.3.Μικρο-οικονοµικά Μεγέθη Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 2

3 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ-ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Εισαγωγή Η ICAP, για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο της µέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Οι υπηρεσίες της καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα αναγκών τόσο των τραπεζικών οργανισµών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας και του οικονοµικού κεφαλαίου τους όσο και των επιχειρήσεων για περιορισµό των ζηµιών τους από αθέτηση των υποχρεώσεων των προµηθευτών-πελατών τους. Συγκεκριµένα, η ICAP προσφέρει στις Ελληνικές τράπεζες, υπηρεσίες ανάπτυξης και επικύρωσης υποδειγµάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης στα πλαίσια των νέων οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ όπως αποτυπώνονται στις πράξεις του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Υπολογισµό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. Ταυτόχρονα η ICAP προσφέρει σε οργανισµούς και επιχειρήσεις λύσεις διαχείρισης και µέτρησης πιστωτικού κινδύνου και υπηρεσίες υποστήριξης λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων οι οποίες στηρίζονται στην πιστοληπτική αξιολόγηση των πελατών και προµηθευτών τους. Η παρούσα µελέτη έχει εκπονηθεί στα πλαίσια της τακτικής παρακολούθησης της εξέλιξης της πιστοληπτικής ικανότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων και αφορά τη χρονική περίοδο 01/01/ /12/2007. Στη µελέτη περιλαµβάνονται διαβαθµισµένες επιχειρήσεις όλων των τοµέων δραστηριότητας της Ελληνικής αγοράς, οι οποίες αξιολογήθηκαν από τα υποδείγµατα της ICAP τα οποία ενσωµατώνουν τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου Basel II και της πράξης 2588/ του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο έγγραφο παραθέτονται στοιχεία για την εξέλιξη της των Ελληνικών ΑΕ και ΕΠΕ επιχειρήσεων και της µετακίνησής τους µεταξύ των ζωνών διαβάθµισης για την περίοδο 01/01/2005 έως 31/12/2007. Το δείγµα επιχειρήσεων της µελέτης αποτελεί µέρος του δείγµατος ιστορικών διαβαθµίσεων που διατηρεί και συντηρεί η ICAP και καλύπτει το σύνολο των τοµέων δραστηριότητας. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 3

4 1.2 Υποδείγµατα ιαβάθµισης Πιστοληπτικής Ικανότητας Ως πιστοληπτική ικανότητα ορίζεται η ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Η ICAP ανέπτυξε και προσφέρει στα µέλη της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υποδείγµατα για τη διαβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας των εγχώριων επιχειρήσεων. Για την ανάπτυξη των υποδειγµάτων αυτών η ICAP συνεργάστηκε µε την εταιρεία COFACE-SCRL, η οποία αποτελεί το µεγαλύτερο Όµιλο Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης στην Ευρώπη. Η COFACE-SCRL συνέβαλε σηµαντικά στο έργο της ICAP, µε τη µεταφορά εξειδικευµένης τεχνογνωσίας για την ενσωµάτωση των νέων απαιτήσεων του κανονιστικού πλαισίου για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, βάσει του Νέου Συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας και της αναθεωρηµένης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαβάθµιση των επιχειρήσεων σε ζώνες Πιστοληπτικής Ικανότητας προκύπτει από την αξιολόγηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών τους και αποτυπώνεται σε δεκάβαθµη κλίµακα διαβάθµισης (AA, A, BB, B, C, D, E, F, G, H). Σε κάθε διαβάθµιση αντιστοιχεί συγκεκριµένη πιθανότητα εµφάνισης. Όσο υψηλότερη είναι η διαβάθµιση στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση, τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα εµφάνισης ή και πτώχευσης. Αντίθετα, όσο χαµηλότερη είναι η διαβάθµιση στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εµφάνισης ή και πτώχευσης. Έτσι στις διαβαθµίσεις ΑΑ έως και Β κατατάσσονται επιχειρήσεις χαµηλού πιστωτικού κινδύνου, ενώ στις διαβαθµίσεις F έως και H κατατάσσονται επιχειρήσεις υψηλού πιστωτικού κινδύνου. Στο µέσο της κλίµακας διαβάθµισης, δηλαδή στις κατηγορίες C, D και E, κατατάσσονται οι επιχειρήσεις µέσου πιστωτικού κινδύνου. Χαµηλός Πιστωτικός Κίνδυνος ΚΛΙΜΑΚΑ ICAP CREDIT RATING Μέσος Πιστωτικός Κίνδυνος Υψηλός Πιστωτικός Κίνδυνος Μη ιαβαθµισµένες AA A BB B C D E F G H N.R. / N.T. Η πιστοληπτική διαβάθµιση (credit rating) των επιχειρήσεων επηρεάζεται θετικά όταν µια σειρά συγκεκριµένων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών ή και συνδυασµός των χαρακτηριστικών αυτών βελτιώνεται και αρνητικά όταν τα παραπάνω χαρακτηριστικά ή οι συνδυασµοί τους επιδεινώνονται. Τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να είναι οικονοµικά στοιχεία όπως λογαριασµοί ισολογισµών ή αριθµοδείκτες, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως τα έτη παρουσίας στην αγορά, ο κλάδος δραστηριοποίησης, ο αριθµός των απασχολουµένων, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, κλπ. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 4

5 2 ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2.1 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συµπεριφοράς των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων Από τη µελέτη της εξέλιξης της συναλλακτικής συµπεριφοράς των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων, παρατηρείται ότι το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων παρουσιάζει σταθεροποιητική τάση τη 2ετία , ενώ µειώνεται το έτος Με βάση τα στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται στο πίνακα 2.1, παρατηρούµε ότι το συνολικό ποσοστό ήτοι πτωχεύσεις και καθυστερήσεις πληρωµών για το 2006 σε σχέση µε το 2005 αυξήθηκε κατά 0,51% ενώ το ίδιο ποσοστό για το 2007 σε σχέση µε το 2006 µειώθηκε κατά 15,35%. Αντίστοιχα οι πτωχεύσεις για το 2006 σε σχέση µε το 2005 µειώθηκαν κατά 30,23% ενώ για το 2007 σε σχέση µε το 2006 µειώθηκαν κατά 26,67%. Πίνακας 2.1: Εξέλιξη συναλλακτικής συµπεριφοράς την περίοδο 01/01/ /12/2007 Έτος Σύνολο Ποσοστό Πτωχεύσεις Καθυστερήσεις επιχειρήσεων Ασυνέπειας ,43% 3,46% 3,89% ,30% 3,61% 3,91% ,22% 3,09% 3,31% Αναλυτικότερα, από την εξέταση της εξέλιξης της συναλλακτικής συµπεριφοράς προκύπτουν τα κάτωθι: Έτος Από τις ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν το 2005, 849 ή 3,89% εµφάνισαν συνολική ασυνέπεια. Αναλυτικότερα, 93 επιχειρήσεις πτώχευσαν (0,43%) ενώ 756 εµφάνισαν καθυστερήσεις πληρωµών (3,46%). Έτος Από τις ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν το 2006, 887 ή 3,91% εµφάνισαν συνολική ασυνέπεια. Αναλυτικότερα, 69 επιχειρήσεις πτώχευσαν (0,30%) ενώ 818 εµφάνισαν καθυστερήσεις πληρωµών (3,61%). Έτος Από τις ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν το 2007, 673 ή 3,31% εµφάνισαν συνολική ασυνέπεια. Αναλυτικότερα, 44 επιχειρήσεις πτώχευσαν (0,22%) ενώ 629 εµφάνισαν καθυστερήσεις πληρωµών (3,09%). Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 5

6 2.2 Εξέλιξη της µετακίνησης των Επιχειρήσεων στις ιαβαθµίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας Στον πίνακα 2.2 αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε τις αναβαθµίσεις και τις υποβαθµίσεις ανά έτος για το σύνολο των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων. Πίνακας 2.2: Υποβαθµίσεις / Αναβαθµίσεις ΑΕ ΕΠΕ επιχειρήσεων την περίοδο 01/01/ /12/2007 Έτος Υποβαθµίσεις Αναβαθµίσεις Σταθερές Υποβαθµίσεις/ Αναβαθµίσεις Ασυνεπείς Μη διαβαθµισµένες 2005 Συχν ,00 % 24,68% 24,60% 31,68% 3,89% 15,15% 2006 Συχν ,46 % 28,17% 19,28% 37,17% 3,91% 11,47% 2007 Συχν ,06 % 25,67% 24,31% 35,07% 3,31% 11,64% Αναλυτικότερα, από την εξέταση της µετακίνησης των επιχειρήσεων προκύπτουν: Περίοδος 01/01/ /12/2005. Από τις επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν την 01/01/2005, οι (24,68%) υποβαθµίστηκαν ένα έτος µετά ενώ οι (24,60%) αναβαθµίστηκαν ήτοι οι υποβαθµίσεις παρουσίασαν µικρή αύξηση της τάξης του 0,34% έναντι των αναβαθµίσεων. Στην ίδια διαβάθµιση παρέµεινε το 31,68% του πληθυσµού κατά τη διάρκεια της περιόδου. Περίοδος 01/01/ /12/2006. Από τις επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν την 01/01/2006, οι (28,17%) υποβαθµίστηκαν ένα έτος µετά ενώ οι (19,28%) αναβαθµίστηκαν ήτοι οι υποβαθµίσεις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 46,08% έναντι των αναβαθµίσεων. Στην ίδια διαβάθµιση παρέµεινε το 37,17% του πληθυσµού κατά τη διάρκεια της περιόδου. Περίοδος 01/01/ /12/2007. Από τις επιχειρήσεις που διαβαθµίστηκαν την 01/01/2007, οι (25,67%) υποβαθµίστηκαν ένα έτος µετά ενώ οι (24,31%) αναβαθµίστηκαν ήτοι οι υποβαθµίσεις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 5,61% έναντι των αναβαθµίσεων. Στην ίδια διαβάθµιση παρέµεινε το 35,07% του πληθυσµού κατά τη διάρκεια της περιόδου. Από τις µεταβολές της πιστοληπτικής ικανότητας των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων ανά έτος προκύπτει: Σηµαντική αύξηση του ποσοστού των υποβαθµίσεων στο έτος 2006 σε σχέση µε το Σηµαντική µείωση του ποσοστού των υποβαθµίσεων στο έτος 2007 σε σχέση µε το Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 6

7 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3.1 Επεξήγηση πινάκων Αναλυτικά, οι πίνακες µετακίνησης 3.1, 3.2 και 3.3 που ακολουθούν αποτυπώνουν τη µετακίνηση των επιχειρήσεων στις διαβαθµίσεις πιστοληπτικής ικανότητας ένα έτος µετά από την αρχική τους αξιολόγηση. Οι πίνακες µετακίνησης έχουν την ακόλουθη µορφή: Η πρώτη στήλη και η πρώτη γραµµή των πινάκων αφορούν τις διαβαθµίσεις πιστοληπτικής ικανότητας στις οποίες οι επιχειρήσεις είχαν διαβαθµιστεί στο έτος εκκίνησης (π.χ. 01/01/2005) και στο έτος µετάβασης (π.χ. 31/12/2005), αντίστοιχα. Στη στήλη #Issuers αναγράφεται ο αριθµός των επιχειρήσεων σε κάθε διαβάθµιση κατά το έτος εκκίνησης. Το άθροισµα (total) των επιχειρήσεων σε όλες τις διαβαθµίσεις δίνει το σύνολο των επιχειρήσεων που διαβαθµίστηκαν το έτος εκκίνησης. Η στήλη N.R (Not Rated Μη διαβαθµισµένες) περιλαµβάνει το ποσοστό των επιχειρήσεων που λόγω ειδικών συνθηκών (π.χ. αδράνεια, συγχώνευση, διάλυση, κτλ) δεν κατέστη δυνατή η αξιολόγηση τους και οπότε δεν έχει αποδοθεί διαβάθµιση σε αυτές το έτος µετάβασης. Η στήλη Defaults (συνολικός αριθµός ασυνεπών) περιλαµβάνει το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ των δύο διαβαθµίσεων εµφάνισαν καθυστερήσεις πληρωµών ή πτώχευση. Η στήλη Bankrupts (συνολικός αριθµός πτωχεύσεων) καταγράφει το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποίες κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ των δύο διαβαθµίσεων πτώχευσαν. Στην κύρια διαγώνιο του πίνακα αποτυπώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέµειναν στην ίδια διαβάθµιση ένα έτος µετά την αρχική τους αξιολόγηση. Το ποσοστό των επιχειρήσεων κάτω της κύριας διαγωνίου αποτελεί το πλήθος των αναβαθµίσεων, ενώ αντίθετα το ποσοστό των επιχειρήσεων πάνω από την κύρια διαγώνιο αποτελεί το πλήθος των υποβαθµίσεων. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 7

8 3.2 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2005 Πίνακας 3.1: Εξέλιξη διαβαθµίσεων την περίοδο 01/01/ /12/2005 Από τον πίνακα µετακίνησης των πιστοληπτικών διαβαθµίσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2005 συµπεραίνουµε ότι: Από τις 300 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΑΑ καµία δεν εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Α καµία δεν εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΒΒ το 0,2% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Β το 0,4% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση C το 0,8% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση D το 2,0% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση E το 3,3% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση F το 6,5% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση G το 20,1% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις 424 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση H το 51,9% εµφάνισε ασυνέπεια. ιατρέχοντας την κύρια διαγώνιο του πίνακα µετακίνησης από τη διαβάθµιση ΑΑ έως και την Η παρατηρούµε ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέµεινε στην ίδια διαβάθµιση ανέρχεται σε: 66,7% για τη διαβάθµιση ΑΑ, 54,7% για τη διαβάθµιση Α, 41,5% για τη διαβάθµιση ΒΒ, 28,8% για τη διαβάθµιση B, 31,5% για τη διαβάθµιση C, 27,4% για τη διαβάθµιση D, 26,9% για τη διαβάθµιση E, 29% για τη διαβάθµιση F, 27,4% για τη διαβάθµιση G και 14,6% για τη διαβάθµιση H. Κυρίως στις διαβαθµίσεις χαµηλού πιστωτικού κινδύνου ΑΑ, Α και ΒΒ παρατηρείται συγκέντρωση σηµαντικού ποσοστού επιχειρήσεων στην κύρια διαγώνιο. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 8

9 3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2006 Πίνακας 3.2: Εξέλιξη διαβαθµίσεων την περίοδο 01/01/ /12/2006 Από τον πίνακα µετακίνησης των πιστοληπτικών διαβαθµίσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2006 συµπεραίνουµε ότι: Από τις 297 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΑΑ καµία δεν εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Α το 0,1% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΒΒ το 0,2% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Β το 0,3% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση C το 1,1% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση D το 1,8% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση E το 2,6% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση F το 5,5% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση G το 20,2% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις 472 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση H το 53,6% εµφάνισε ασυνέπεια. ιατρέχοντας την κύρια διαγώνιο του πίνακα µετακίνησης από τη διαβάθµιση ΑΑ έως και την Η παρατηρούµε ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέµεινε στην ίδια διαβάθµιση ανέρχεται σε: 62,3% για τη διαβάθµιση ΑΑ, 50,4% για τη διαβάθµιση Α, 43,5% για τη διαβάθµιση ΒΒ, 37,4% για τη διαβάθµιση B, 36,9% για τη διαβάθµιση C, 32,5% για τη διαβάθµιση D, 38,4% για τη διαβάθµιση E, 37,2% για τη διαβάθµιση F, 24,4% για τη διαβάθµιση G και 17,2% για τη διαβάθµιση H. Η συγκέντρωση σηµαντικού ποσοστού επιχειρήσεων στην κύρια διαγώνιο αποδεικνύει τη σταθερότητα των διαβαθµίσεων. Η συγκέντρωση αυτή µειώνεται καθώς µετακινούµαστε σε διαβαθµίσεις υψηλότερου κινδύνου, ιδιαίτερα στις διαβαθµίσεις G και Η. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 9

10 3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2007 Πίνακας 3.3 Εξέλιξη διαβαθµίσεων την περίοδο 01/01/ /12/2007 Από τον πίνακα µετακίνησης των πιστοληπτικών διαβαθµίσεων για την περίοδο 01/01/ /12/2007συµπεραίνουµε ότι: Από τις 273 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΑΑ καµία δεν εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Α το 0,1% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση ΒΒ το 0,3% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση Β το 0,5% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση C το 0,9% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση D το 1,8% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση E το 2,9% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις επιχειρήσεις στη διαβάθµιση F το 4,6% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις 768 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση G το 10,9% εµφάνισε ασυνέπεια. Από τις 576 επιχειρήσεις στη διαβάθµιση H το 45,7% εµφάνισε ασυνέπεια. ιατρέχοντας την κύρια διαγώνιο του πίνακα µετακίνησης από τη διαβάθµιση ΑΑ έως και την Η παρατηρούµε ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέµεινε στην ίδια διαβάθµιση ανέρχεται σε: 74,0% για τη διαβάθµιση ΑΑ, 55,4% για τη διαβάθµιση Α, 43,9% για τη διαβάθµιση ΒΒ, 34,6% για τη διαβάθµιση B, 33,8% για τη διαβάθµιση C, 31,1% για τη διαβάθµιση D, 32,8% για τη διαβάθµιση E, 33,2% για τη διαβάθµιση F, 21,1% για τη διαβάθµιση G και 18,9% για τη διαβάθµιση H. Η συγκέντρωση σηµαντικού ποσοστού επιχειρήσεων στην κύρια διαγώνιο αποδεικνύει τη σταθερότητα των διαβαθµίσεων. Η συγκέντρωση αυτή µειώνεται καθώς µετακινούµαστε σε διαβαθµίσεις υψηλότερου κινδύνου, ιδιαίτερα στις διαβαθµίσεις G και Η. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 10

11 4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕ-ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας µελετάται και σε επίπεδο κλάδων (κατά κωδικοποίηση NACE 1 ) για τους τρεις βασικούς τοµείς δραστηριότητας της Ελληνικής οικονοµίας: Βιοµηχανία, Εµπόριο και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών. Πίνακας 4.1: Ποσοστό ανά τοµέα δραστηριότητας Mεταβολή ποσοστού (%) Τοµέας Σύνολο Επιχ Βιοµηχανία Ποσοστό -0,21% -16,28% -16,46% 4,74% 4,73% 3,96% Σύνολο Επιχ Εµπόριο Ποσοστό -3,45% -10,71% -13,79% 3,48% 3,36% 3,00% Σύνολο Επιχ Υπηρεσίες Ποσοστό 10,12% -21,35% -13,39% 3,36% 3,70% 2,91% Βάσει των στοιχείων του πίνακα 4.1, συµπεραίνουµε τα ακόλουθα: Ο τοµέας της Βιοµηχανίας παρουσιάζει τον υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο. Τα ποσοστά της συνολικής που αφορούν την Βιοµηχανία είναι υψηλότερα (2005: 4,74%, 2006: 4,73%, 2007: 3,96%) από τα αντίστοιχα του Εµπορίου (2005: 3,48%, 2006: 3,36%. 2007: 3,00%) και των Υπηρεσιών (2005: 3,36%, 2006: 3,70%, 2007: 2,91%) σε κάθε έτος της εξεταζόµενης περιόδου (01/01/ /12/2007). Από τη µελέτη της ετήσιας µεταβολής των ποσοστών της συνολικής των τριών τοµέων, παρατηρούµε ότι το 2006 σε σχέση µε το 2005 η Βιοµηχανία και το Εµπόριο σηµείωσαν πτώση της συνολικής, ενώ αντιθέτως το αντίστοιχο ποσοστό των Υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 10,12%. Τέλος, το 2007 σε σχέση µε το 2006 παρατηρείται πτώση του ποσοστού της συνολικής και στους τρεις τοµείς που µελετώνται. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2005 έως 2007, παρατηρείται µείωση του ποσοστού της συνολικής και στους τρεις τοµείς. Συγκεκριµένα, η πτώση του ποσοστού της συνολικής της Βιοµηχανίας έφτασε το 16,46%, ενώ τα ποσοστά του Εµπορίου και των Υπηρεσιών µειώθηκαν κατά 13,79% και 13,39% αντίστοιχα. 1 NACE: Nomenclature des Activités économiques dans la Communauté Européenne. Σύστηµα κωδικοποίησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT). Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 11

12 4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στον πίνακα 4.2 που ακολουθεί αποτυπώνονται οι κλάδοι της Βιοµηχανίας οι οποίοι εµφάνισαν τα χαµηλότερα και τα υψηλότερα ποσοστά συνολικής, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (2007) της περιόδου της µελέτης. Από τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούµε ότι: Ο κλάδος της Γεωργίας, Θήρας και Συναφών ραστηριοτήτων εµφάνισε το χαµηλότερο ποσοστό συνολικής (1,89%) Ακολούθησε ο κλάδος Κατασκευής Ειδών Ενδυµασίας (2,07%) και ο κλάδος Παραγωγής Χηµικών Ουσιών και Προϊόντων (2,58%) Αντίθετα τα υψηλότερα ποσοστά συνολικής εµφάνισαν: Ο κλάδος των Εκδόσεων, Εκτυπώσεων, Αναπαραγωγής Προεγγεγραµµένων Μέσων Εγγραφής Ήχου, Εικόνας, Μέσων Πληροφορικής (6,00%) Ακολούθησε ο κλάδος Κατασκευών (5,54%) και ο κλάδος Κατασκευή Επίπλων, Βιοµηχανίες Κατασκευών (4,86%). Πίνακας 4.2: Κλάδοι του τοµέα της Βιοµηχανίας µε τα υψηλότερα και χαµηλότερα ποσοστά συνολικής ΑΑ Κλάδοι µε χαµηλά ποσοστά ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ποσοστό 1,89% Κλάδοι µε υψηλά ποσοστά ΕΚ ΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ποσοστό 6,00% 2,07% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5,54% 2,58% ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4,86% Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 12

13 Τα ποσοστά των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων στο Τοµέα της Βιοµηχανίας στην κλίµακα αξιολογήσεων της ICAP (βλ. πίνακα 4.3) εµφανίζονται να ακολουθούν την τάση την οποία ακολουθούν τα αντίστοιχα ποσοστά υποβαθµίσεων του συνόλου των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων (βλ. πίνακα 2.2). Πίνακας 4.3: Υποβαθµίσεις /Αναβαθµίσεις των επιχειρήσεων της Βιοµηχανίας την περίοδο 01/01/ /12/2007 Έτος Υποβαθµίσεις(%) Αναβαθµίσεις(%) Υποβαθµίσεις/ Αναβαθµίσεις ,94% 25,06% 1, ,41% 18,34% 1, ,66% 24,81% 1,03 Πιο συγκεκριµένα η εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων της Βιοµηχανίας έχει ως εξής: Την περίοδο 01/01/ /12/2005 παρατηρείται ισορροπία µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων και ο λόγος των υποβαθµίσεων προς τις αναβαθµίσεις ανήλθε σε 1,04. Την περίοδο 01/01/ /12/2006, οι υποβαθµίσεις έφτασαν το 30,41% επί του συνόλου του Τοµέα, σηµαντικά αυξηµένες σε σύγκριση µε τις αναβαθµίσεις οι οποίες περιορίστηκαν στο 18,34%. Την περίοδο 01/01/ /12/2007 παρατηρείται ισορροπία µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων και ο λόγος των υποβαθµίσεων προς τις αναβαθµίσεις ανήλθε σε 1,03. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 13

14 4.2 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Εµπορικών Επιχειρήσεων Οι κλάδοι οι οποίοι εµφάνισαν τα χαµηλότερα και τα υψηλότερα ποσοστά συνολικής κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (2007) της περιόδου της µελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4. Από τα στοιχεία του συγκεκριµένου πίνακα παρατηρούµε ότι: Ο κλάδος µε τα µικρότερα ποσοστά συνολικής αφορούσε το Χονδρικό Εµπόριο (όχι αυτοκινήτων) (2,79%) Ο κλάδος Λιανικό Εµπόριο (όχι αυτοκινήτων), Επισκευή Ειδών Ατοµικής και Οικιακής Χρήσης εµφάνισε το υψηλότερο ποσοστό (3,62%) Πίνακας 4.4: Κλάδοι του τοµέα του Εµπορίου µε το υψηλότερο και χαµηλότερο ποσοστό συνολικής ΑΑ Κλάδοι µε χαµηλά ποσοστά Ποσοστό Κλάδοι µε υψηλά ποσοστά Ποσοστό 1 ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΟΧΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 2,79% ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΟΧΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3,62% Τα ποσοστά των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων στο Τοµέα του Εµπορίου στην κλίµακα αξιολογήσεων της ICAP (βλ. πίνακα 4.5) εµφανίζονται να ακολουθούν την τάση την οποία ακολουθούν τα αντίστοιχα ποσοστά υποβαθµίσεων του συνόλου των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων (βλ. πίνακα 2.2). Πίνακας 4.5: Υποβαθµίσεις /Αναβαθµίσεις των επιχειρήσεων του Εµπορίου την περίοδο 01/01/ /12/2007 Έτος Υποβαθµίσεις(%) Αναβαθµίσεις(%) Υποβαθµίσεις/ Αναβαθµίσεις ,64% 25,04% 0, ,07% 18,70% 1, ,51% 23,61% 1,08 Πιο συγκεκριµένα η εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων του Εµπορίου έχει ως εξής: Την περίοδο 01/01/ /12/2005 δεν εµφανίζεται σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων και ο λόγος υποβαθµίσεων προς αναβαθµίσεις ανήλθε σε 0,98. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 14

15 Την περίοδο 01/01/ /12/2006 έχουµε σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό υποβαθµίσεων που φτάνει το 28,07% επί του συνόλου των επιχειρήσεων του Τοµέα ενώ οι αναβαθµίσεις περιορίζονται στο 18,70% των επιχειρήσεων του Τοµέα µε το δείκτη υποβαθµίσεων προς αναβαθµίσεις να βρίσκεται στο 1,5. Την περίοδο 01/01/ /12/2007 δεν εµφανίζεται σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων και ο λόγος υποβαθµίσεων προς αναβαθµίσεις ανήλθε σε 1,08. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 15

16 4.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Οι κλάδοι οι οποίοι εµφάνισαν τα χαµηλότερα και υψηλότερα ποσοστά συνολικής κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (2007) της περιόδου της µελέτης αποτυπώνονται στον πίνακα 4.6. Από τα στοιχεία του συγκεκριµένου πίνακα παρατηρούµε ότι: Ο κλάδος της Πληροφορικής και Συναφών ραστηριοτήτων παρουσίασε το χαµηλότερο ποσοστό συνολικής (1,80%) Ακολούθησε ο κλάδος της Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας (1,90%) και ο κλάδος της Εκµίσθωσης Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού Χωρίς Χειριστή (2,01%) Αντίθετα οι κλάδοι µε τα υψηλότερα ποσοστά συνολικής αφορούν: Τον κλάδο των Ψυχαγωγικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών ραστηριοτήτων (4,98%) Τους κλάδους Ταχυδροµεία και Τηλεπικοινωνίες και Χερσαίες Μεταφορές Μέσω Αγωγών (3,70%). Πίνακας 4.6: Κλάδοι του τοµέα των Υπηρεσιών µε τα υψηλότερα και χαµηλότερα ποσοστά συνολικής ΑΑ Κλάδοι µε χαµηλά ποσοστά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Ποσοστό 1,80% 1,90% 2,01% Κλάδοι µε υψηλά ποσοστά ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Ποσοστό 4,98% 3,70% 3,70% Τα ποσοστά των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων στο Τοµέα των Υπηρεσιών στην κλίµακα αξιολογήσεων της ICAP (βλ. πίνακα 4.7) εµφανίζονται να ακολουθούν την τάση την οποία ακολουθούν τα αντίστοιχα ποσοστά υποβαθµίσεων του συνόλου των ΑΕ-ΕΠΕ επιχειρήσεων (βλ. πίνακα 2.2) σε µικρότερο όµως βαθµό σε σχέση µε τους άλλους δυο Τοµείς. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 16

17 Πίνακας 4.7: Υποβαθµίσεις /Αναβαθµίσεις των επιχειρήσεων των Υπηρεσιών την περίοδο 01/01/ /12/2007 Έτος Υποβαθµίσεις(%) Αναβαθµίσεις(%) Υποβαθµίσεις/ Αναβαθµίσεις ,93% 23,18% 0, ,19% 21,61% 1, ,97% 24,81% 1,05 Πιο συγκεκριµένα η εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων των Υπηρεσιών έχει ως εξής: Την περίοδο 01/01/2005 έως 31/12/2005 παρουσιάζεται ισορροπία µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων. Η τάση αυτή διαφοροποιήθηκε ελαφρώς την περίοδο 01/01/2006 έως 31/12/2006. Ο λόγος των υποβαθµίσεων προς τις αναβαθµίσεις παρουσιάζει τη µέγιστη τιµή του για το συγκεκριµένο τοµέα: 1,17. Την περίοδο 01/01/2007 έως 31/12/2007 παρουσιάζεται ισορροπία µεταξύ των υποβαθµίσεων και των αναβαθµίσεων. Έτσι, ο λόγος των υποβαθµίσεων προς τις αναβαθµίσεις είναι ίσος µε 1,05. Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 17

18 5 ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ Στα πλαίσια της µελέτης εξετάζονται τα οικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων και οι µεταβολές βασικών αριθµοδεικτών µε βάση τα στοιχεία ισολογισµών 2006 vs 2005 ενώ την περίοδο της δηµοσίευσης της παρούσης µελέτης τα στοιχεία ισολογισµών του 2007 δεν είναι ακόµη διαθέσιµα. Η ανάλυση έχει γίνει χωριστά για κάθε τοµέα: Βιοµηχανία, Εµπόριο, Υπηρεσίες και εξετάζονται οι διάµεσοι των αριθµοδεικτών χωριστά για τις επιχειρήσεις που αναβαθµίστηκαν ή υποβαθµίστηκαν. 5.1 Μικρό-οικονοµικά Μεγέθη Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στον πίνακα 5.1 αποτυπώνονται οι µεταβολές βασικών αριθµοδεικτών για τις επιχειρήσεις του τοµέα της Βιοµηχανίας. Πίνακας 5.1: Εξέλιξη οικονοµικών δεικτών των ΑΕ ΕΠΕ επιχειρήσεων της Βιοµηχανίας Οικονοµικά Στοιχεία Αριθµοδείκτης Αναβαθµίσεις Υποβαθµίσεις Καθαρό περιθώριο κέρδους 1 61,73% -26,09% Κερδοφορία Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 2 85,32% -22,31% Κάλυψη ΕΒΙΤ/Χρ/κά Έξοδα 45,68% -21,43% χρηµατοοικ. ΕΒΙΤDA/Χρ/κά έξοδα 19,47% -21,18% Χρηµατοοικ. Σύν. Υποχρεώσεων/Σύν. µόχλευση Παθητικού -2,32% 9,02% Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 3 4,64% -2,25% Αποδοτικότητα Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων 4-9,66% 14,72% 1 Καθαρό περιθώριο κέρδους=καθαρό Κέρδος/Πωλήσεις 2 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων=Καθαρό Κέρδος/Ίδια Κεφάλαια 3 Γενική Ρευστότητα=Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μεταβολή Οικονοµικών δεικτών 4 Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων=365*γραµµάτια Εισπρακτέα Απαιτήσεις κατά πελατών/πωλήσεις Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία οι επιχειρήσεις που αναβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση αύξηση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 61,73% Μέση αύξηση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 85,32% Μείωση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 2,32% Μείωση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 9,66% Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις οι οποίες υποβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση µείωση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 26,09% Μέση µείωση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 22,31% Αύξηση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 9,02% Αύξηση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 14,72% Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 18

19 5.2 Μικρο-οικονοµικά Μεγέθη Εµπορικών Επιχειρήσεων Στον πίνακα 5.2 αποτυπώνονται οι µεταβολές βασικών αριθµοδεικτών για τις επιχειρήσεις του τοµέα του Εµπορίου. Πίνακας 5.2: Εξέλιξη οικονοµικών δεικτών των ΑΕ ΕΠΕ επιχειρήσεων του Εµπορίου Οικονοµικά Στοιχεία Κερδοφορία Κάλυψη χρηµατοοικ. εξόδων Αριθµοδείκτης Αναβαθµίσεις Υποβαθµίσεις Καθαρό περιθώριο κέρδους 1 36,64% -16,16% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 2 22,41% -8,67% ΕΒΙΤ/Χρ/κά Έξοδα 23,35% -19,57% ΕΒΙΤDA/Χρ/κά έξοδα 6,91% -20,39% Χρηµατοοικ. Σύν. Υποχρεώσεων/Σύν. -2,47% 3,94% µόχλευση Παθητικού Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 3 3,93% -2,43% Αποδοτικότητα Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων 4-1,16% 12,17% 1 Καθαρό περιθώριο κέρδους=καθαρό Κέρδος/Πωλήσεις 2 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων=Καθαρό Κέρδος/Ίδια Κεφάλαια 3 Γενική Ρευστότητα=Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μεταβολή Οικονοµικών δεικτών 4 Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων=365*γραµµάτια Εισπρακτέα Απαιτήσεις κατά πελατών/πωλήσεις Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία οι επιχειρήσεις που αναβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση αύξηση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 36,64% Μέση αύξηση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 22,41% Μείωση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 2,47% Μείωση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 1,16% Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις οι οποίες υποβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση µείωση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 16,16% Μέση µείωση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 8,67% Αύξηση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 3,94% Αύξηση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 12,17% Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 19

20 5.3 Μικρο-οικονοµικά Μεγέθη Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Στον πίνακα 5.3 αποτυπώνονται οι µεταβολές βασικών αριθµοδεικτών για τις επιχειρήσεις του τοµέα των Υπηρεσιών. Πίνακας 5.3: Εξέλιξη οικονοµικών δεικτών των ΑΕ ΕΠΕ επιχειρήσεων των Υπηρεσιών Οικονοµικά Στοιχεία Αριθµοδείκτης Μεταβολή Οικονοµικών δεικτών Αναβαθµίσεις Υποβαθµίσεις Κερδοφορία Κάλυψη χρηµατοοικ. εξόδων Καθαρό περιθώριο κέρδους 1 87,11% -22,47% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 2 53,47% -18,31% ΕΒΙΤ/Χρ/κά Έξοδα 60,65% -31,63% ΕΒΙΤDA/Χρ/κά έξοδα 5,38% -16,16% Χρηµατοοικ. µόχλευση Σύν. Υποχρεώσεων/Σύν. Παθητικού -4,62% 7,30% Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα 3 4,32% 0,07% Αποδοτικότητα Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων 4-14,62% 32,30% 1 Καθαρό περιθώριο κέρδους=καθαρό Κέρδος/Πωλήσεις 2 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων=Καθαρό Κέρδος/Ίδια Κεφάλαια 3 Γενική Ρευστότητα=Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4 Μ.Ο Είσπραξης απαιτήσεων=365*γραµµάτια Εισπρακτέα Απαιτήσεις κατά πελατών/πωλήσεις Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία οι επιχειρήσεις που αναβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση αύξηση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 87,11% Μέση αύξηση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 53,47% Μείωση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 4,62% Μείωση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 14,62% Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις οι οποίες υποβάθµισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά το τελευταίο έτος εξέτασής τους (01/01/ /12/2007) παρουσίασαν: Μέση µείωση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 22,47% Μέση µείωση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 18,31% Αύξηση του Μέσου Συνόλου των Υποχρεώσεών τους κατά 7,30% Αύξηση του Μέσου Όρου Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 32,30% Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Ελληνικών ΑΕ & ΕΠΕ Επιχειρήσεων 20

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙ ΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙ ΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 3 / 2592/2007 1 2...1. 3.2. 5.3. 7.4. 8...1. 8.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.1.4. 31/12/2008 9.1.5. 31/12/2008 9.2. 8.2.1. 9.2.2. 1.2.3. 2.2.4. 31/12/2008 9.2.5. 31/12/2008 9.2.6. 31/12/2008 9.2.7. 27. 30601/2007

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

(...).. 1 2008 31 2008 (, )

(...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...).. 1 2008 31 2008 (, ) 1 2008 31 2008 1 (...).. 1 2008 31 2008 (, ). 3-4.... 5-39.. 40 41 42-43. 44. 45-97 2 (...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...)... ( ), 31 2008,,.,.,,,..,.,..,.,.,,.,.. :..... 1,6.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100. , ( ) 809/2004.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100. , ( ) 809/2004. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100.., ( ) 809/2004., 20 2007-1 - 1. 5 1.1. 5 1.1.1. 5 1.1.2. 6 1.1.3. 7 1.2. 7 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Περιεχόµενα ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP Α.Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ICAP GROUP Α.Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ICAP GROUP Α.Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM For Alan Cameron

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πιστωτικής Πολιτικής (Credit Policy Manual): Πολυτέλεια ή Ανάγκη;

Εγχειρίδιο Πιστωτικής Πολιτικής (Credit Policy Manual): Πολυτέλεια ή Ανάγκη; Εγχειρίδιο Πιστωτικής Πολιτικής (Credit Policy Manual): Πολυτέλεια ή Ανάγκη; Είναι γεγονός ότι σε αυτούς τους ομολογουμένως δύσκολους καιρούς της αναταραχής και της οικονομικής κρίσης στις παγκόσμιες αγορές,

Διαβάστε περισσότερα