1.ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΑΝΖΚΔΗ ΣΟ ΔΡΓΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΑΝΖΚΔΗ ΣΟ ΔΡΓΟ"

Transcript

1 Κωνσταντίνα Πεταλά

2 ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΑΝΖΚΔΗ ΣΟ ΔΡΓΟ Μεηαθνξέο Μεηαθνξά νλνκάδνπκε ηελ κεηαθίλεζε επηβαηψλ θαη θνξηίσλ απφ έλαλ ηφπν ζε άιινλ. Οη κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεκαληηθφο

3 ηνκέαο κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο. Πεξηιακβάλνπλ ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο. Ο ηνκέαο κεηαθνξψλ κηαο νηθνλνκίαο κπνξεί εμάιινπ λα ρσξηζηεί ζηηο ππνδνκέο (φπσο νη απηνθηλεηφδξνκνη, ηα ιηκάληα θαη ηα αεξνδξφκηα), ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηηο κεηαθνξέο ππεξεζίεο (φπσο ε ιεηηνπξγία ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ). Αο ζεκεησζεί φηη ηα ηαρπδξνκεία ζπλήζσο θαηαηάζζνληαη ζηηο κεηαθνξέο. Δλψ νη ηειεπηθνηλσλίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δηαθξηηφο θιάδνο πνπ πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ, π.ρ. κε ειεθηξνληθά κέζα Ζ αλζξψπηλε ηζηνξία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ κεηαθνξψλ. Γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε αξραίσλ πνιηηηζκψλ φπσο ησλ Φνηλίθσλ ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη εκπφξην. Άιισζηε πνιινί ηζηνξηθνί ηνπνζεηνχλ ην ηέινο ηνπ κεζαίσλα θαη ηελ απαξρή ηεο λεφηεξεο επνρήο ζην 1492, εκεξνκελία αλαθάιπςεο ηεο Ακεξηθήο απφ ηνλ Κνιφκβν. ηηο 17 Γεθέκβξε 1903 νη αδειθνί ξβηι θαη Γνπίικπεξ Ράηη πξαγκαηνπνίεζαλ επηηπρεκέλεο δνθηκέο πηήζεο κεραλνθίλεηνπ αλεκφπηεξνπ κε έιεγρν πεξηζηξνθήο (roll) (ή ζσζηφηεξα δηαηνηρηζκνχ1), έιεγρν εθηξνπήο (yaw) θαη έιεγρν θιίζεο (pitch) (ή ζσζηφηεξα πξφλεπζεο1). Σα ζχγρξνλα επηβαηηθά ηδεη θηλνχληαη κε ηαρχηεηεο 500 κε 700 Km/h (πεξίπνπ 0.5 θνξέο ε ερεηηθή ηαρχηεηα). Ο άλζξσπνο, ησλ πξντζηνξηθψλ ρξφλσλ, ζηε δηαξθή πξνζπάζεηά ηνπ λα επηβηψζεη θαηφξζσζε θαη λα δακάζεη ηε θχζε θαη λα ηελ αμηνπνηήζεη. Αξρηθά επέιεμε ηελ ηξνθή ηνπ θαη αμηνπνίεζε ηε θσηηά, ειέγρνληαο ηε δχλακή ηεο, ηελ νπνία πξνζάξκνζε ζηε θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Σν άιιν κεγάιν θαη ζεκαληηθφ βήκα, ζηελ εμέιημε ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ, ήηαλ ε αλαθάιπςε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γξαθήο. Με απηήλ απνηχπσζε ν άλζξσπνο ηε ζθέςε ηνπ, κεηέδσζε ηελ πείξα ηνπ θαη εμππεξέηεζε ηελ νξγάλσζε ηεο δσήο. ηα γξαπηά θπξίσο θείκελα ζεκειίσζε ε ηζηνξία ηελ αλαζχλζεζε ηνπ παξειζφληνο. Ζ αλαθάιπςε ηεο γξαθήο, δειαδή ηεο απφδνζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε γξαθηθά ζχκβνια, απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πνιηηηζκηθή επαλάζηαζε φισλ ησλ επνρψλ. Δγθαηλίαζε ηνλ πνιηηηζκφ εθείλν πνπ δηαξθεί ήδε ρηιηάδεο ρξφληα, ηνλ απνθαινχκελν «πνιηηηζκφ ηεο γξαθήο», ηνλ δηθφ καο πνιηηηζκφ, ν

4 νπνίνο, εμαθνινπζεί αθφκα θαη ζήκεξα, λα απνθξνχεη ηελ ακθηζβήηεζή ηνπ, απφ ηνλ έσιν «πνιηηηζκφ ηεο εηθφλαο». Σν αλήζπρν θαη δξαζηήξην αλζξψπηλν πλεχκα πάληα αλαδεηνχζε ηξφπνπο γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Έηζη θηάζακε ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα κπνξεί λα κεηαθηλείηαη απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν, ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλνο λα δηαλχζεη κεγάιεο απνζηάζεηο κε ηα πφδηα. Σαπηφρξνλα, έρνληαο εμαζθαιίζεη ηε δηθή ηνπ κεηαθίλεζε, κπφξεζε λα κεηαθέξεη θαη αληηθείκελα ή πξντφληα. Οη κεηαθηλήζεηο απηέο, είηε αλζξψπσλ είηε αληηθεηκέλσλ, επηηπγράλνληαη κε ηα νλνκαδφκελα κέζα κεηαθνξάο. Έηζη, ινηπόλ, θάζε κέζν κεηαθνξάο γηα λα πεηύρεη ην ζθνπό ηνπ, δειαδή λα κεηαθέξεη, πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε απηό ε ηερλνινγία θαη θπζηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί ελέξγεηα. Ζ πξψηε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο ήηαλ ε κπτθή ελέξγεηα, γηα λα κπνξέζεη λα κεηαθηλήζεη ηηο ηξνρήιαηεο άκαμεο θαη λα δηαλχζεη απνζηάζεηο κε ην πνδήιαην. Με ηελ εθεπξεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε φρη κφλν ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχζε θαζεκεξηλά, αιιά θαη ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (αέξαο) θαηαζθεχαζε ηα ηζηηνθφξα, θάλνληαο ρξήζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Με ηα πινία, πνπ δηέζρηδαλ ηηο ζάιαζζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ, κπνξνχζε ν άλζξσπνο λα πάεη ζε δηάθνξα κέξε, θνληηλά ή καθξηλά ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ θαη λα κεηαθέξεη φηη ήζειε. ζν ε ηερλνινγία εμειηζζφηαλ νη αλεζπρίεο ηνπ αλζξψπνπ κεγάισλαλ θαη καδί κε απηέο γίλνληαλ αθφκα κεγαιχηεξε ε αλάγθε γηα ηελ εμεχξεζε λέσλ -πην εχθνισλ- ηξφπσλ κεηαθνξάο. Πάιη ζηξάθεθε ζηε θχζε αμηνπνηψληαο ην «καχξν ρξπζάθη», ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγά ηνπ. Με ηε ρξήζε ησλ θαπζίκσλ θαηφξζσζε λα κεηαηξέςεη ηε ζεξκηθή ελέξγεηά ηνπο ζε κεραληθή ελέξγεηα. Έηζη θαηάθεξε λα ιεηηνπξγήζεη ηνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο, ηνπο ζηξνβίινπο θαη ηνπο θηλεηήξεο αληηδξάζεσο. ηγά ζηγά άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη, κε φιεο απηέο ηηο εθαξκνγέο, έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο ηερλνινγίαο. Μέζα κεηαθνξάο Ο άλζξσπνο εθκεηαιιεπφκελνο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο δηαθηλεί

5 ζήκεξα κεγάιεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ, απφ ην έλα θξάηνο ζην άιιν, κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο αληζφηεηεο ζηελ θαηαλνκή ησλ πξντφλησλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Γεληθφηεξα νη κεηαθνξέο εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα απνηεινχζαλ ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ δηαξθή εμέιημε πνπ παξνπζηάδνπλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, κε πνιιά παξαθιάδηα. Οη κεηαθνξέο γίλνληαη απφ ηε ζηεξηά, ηε ζάιαζζα θαη ηνλ αέξα. Γειαδή κπνξνχκε λα ηηο ρσξίζνπκε ζε ρεξζαίεο, ζαιάζζηεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο. Απηέο ηηο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο κπνξνχκε λα ηηο ρσξίζνπκε ζε ππνθαηεγνξίεο. Υεξζαίεο κεηαθνξέο Οη κεηαθνξέο απφ ηε ζηεξηά, δειαδή νη ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, γίλνληαη θπξίσο κε απηνθίλεηα θαη ηξέλα, πνπ δηαηξέρνπλ φρη κφλν ηελ επηθάλεηα ηεο γεο αιιά ηφζν ην ππφγεην κέξνο ηεο φζν θαη ηηο ζήξαγγεο. Σα νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα ζπλέρεηα αλαβαζκίδνληαη θαη ππθλψλνπλ, θάλνληαο πην εχθνιεο ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο. Σα κέζα κεηαθνξάο είλαη πνιπάξηζκα θαη πνιιψλ ρξήζεσλ. Σν θπξίαξρν κέζν θαζεκεξηλήο κεηαθίλεζεο είλαη ην απηνθίλεην, επηβαηηθφ ΗΥ ή ιεσθνξείν ή θνξηεγφ. Με βαζηθφ πιενλέθηεκα ηελ επειημία ηνπ θαη ηελ ηαρχηεηά ηνπ, απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ζηε δσή καο. Δίλαη είδνο πξψηεο αλάγθεο θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπ εμειίζζνληαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο. ηα ρεξζαία κέζα κεηαθνξάο ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ην απηνθίλεην, ην ηξέλν, ην δίθπθιν (πνδήιαην ή κνηνζηθιέηα), αιιά θαη ν αλειθπζηήξαο θαη νη θπιηφκελεο ζθάιεο. Γηα εηδηθέο κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη ηχπνη ηξαθηέξ, απηνθίλεηα - ςπγεία, αλπςσηηθά κεραλήκαηα, θνληέηλεξο θ.ι.π. Θαιάζζηεο κεηαθνξέο Θαιάζζηεο κεηαθνξέο νλνκάδνληαη φιεο εθείλεο νη κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ ή θάζε άιινπ αληηθεηκέλνπ πνπ γίλεηαη απφ ηε ζάιαζζα, ηνπο πνηακνχο ή ηηο ιίκλεο. Οη κεηαθνξέο απηέο είλαη ηαπηηζκέλεο ζρεδφλ κε ηελ παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ ζηε γε. Υηιηάδεο ρξφληα πξηλ νη μπινθφπνη γηα παξάδεηγκα έξηρλαλ ηνπο θνξκνχο ησλ δέληξσλ ζηα πνηάκηα θαη κε ηε νξκή πνπ είραλ ηα λεξά ηνπο γίλνληαλ ε κεηαθνξά ζε άιιν κέξνο.

6 Σα πξψηα πισηά κέζα ήηαλ νη ζρεδίεο θαη νη μχιηλεο βάξθεο πνπ θηλνχληαλ κε θνππηά ή παληά. Αθνινχζεζαλ ηα ηζηηνθφξα, ηα νπνία ζηαδηαθά εμειίρζεθαλ θαη επέηξεςαλ ζηνπο κεγάινπο ζαιαζζνπφξνπο ηεο Δπξψπεο κεγάια ηαμίδηα εμεξεπλήζεσλ ζηελ Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Ακεξηθή. Μεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο αηκνκεραλήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηδεξέληα αηκνθίλεηα πινία. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα ηνλ πην ζχγρξνλν ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη εμππεξεηνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Σα είδε πισηψλ κέζσλ πεξηιακβάλνπλ πδξφπηεξα, ρφβεξθξαθη, παγνζξαπζηηθά, αεξνπιαλνθφξα, θνξηεγά πινία γηα κεγάια θνξηία, δεμακελφπινηα, πινία ξπκνπιθά, ππνβξχρηα θαη άιια. Δλαέξηεο κεηαθνξέο Σν αεξνπιάλν απνηειεί ην ηαρχηεξν κέζν κεηαθνξάο. Κηλείηαη κε ηαρχηεηα ππεξπνιιαπιάζηα ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ ηξέλσλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ησλ πινίσλ. Κηλνχληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο θαη κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ επηβάηεο αιιά θαη επαίζζεηα εκπνξεχκαηα κεγάιεο αμίαο θαη κηθξνχ φγθνπ. ηα είδε ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ πεξηιακβάλνληαη: αεξνζθάθε κε ζηαζεξά θηεξά (αεξνπιάλα) αεξνζθάθε κε πεξηζηξεθφκελα θηεξά (ειηθφπηεξα) αεξφζηαηα Με ηα κέζα αεξνκεηαθνξάο εμππεξεηνχληαη θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο: θσηνγξάθεζε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ έιεγρνο απηνθηλεηνδξφκσλ ςεθαζκφο θαιιηεξγεηψλ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ κεηαθνξά αζζελψλ Οη ηχπνη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε κία ρψξα είλαη ελδεηθηηθή γηα ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηνλ βαζκφ αλάπηπμήο ηεο. Οη νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο δηαζέηνπλ ζχγρξνλνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, αεξνγέθπξεο, κεηξφ, ππφγεηα ηνχλει, ππθλφ νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη δηεζλή αεξνδξφκηα. Έηζη επηηπγράλεηαη ε γξήγνξε, εχθνιε, νηθνλνκηθή θαη αζθαιήο κεηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ θαη εκπνξεπκάησλ.

7 Δπηθνηλσλία Δπηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία απνζηνιήο ελφο κελχκαηνο απφ έλαλ απνζηνιέα ζε έλα δέθηε. Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο κνξθέο επηθνηλσλίαο: Ζ ιεθηηθή Ζ λνεκαηηθή Ζ γξαπηή Ζ επηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο πνκπφο Α (άλζξσπνο ή νκάδα) κεηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο, ζθέςεηο, ηδέεο ή ζπλαηζζήκαηα ζε έλα δέθηε Β (άλζξσπνο,νκάδα) κε ζηφρν λα ελεξγήζεη πάλσ ηνπ κε ηξφπν ψζηε λα πξνθαιέζεη ζε απηφλ ηελ εκθάληζε ηδεψλ, πξάμεσλ ή ζπλαηζζεκάησλ θαη ζε ηειηθή αλάιπζε λα επεξεάζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Μπνπξαληάο, 1992). Ζ επηθνηλσλία δελ είλαη απαξαίηεηα επηθνηλσλία κεηαμχ αλζξσπίλσλ φλησλ, αιιά θάζε νξγαληζκνχ ή κεραλήο πνπ είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη θαη λα ζηείιεη κελχκαηα ή ζήκαηα. Ζ ηειεπηθνηλσλία είλαη ε επέθηαζε ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε. ηελ πξάμε ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο έλλνηεο ηεο θσδηθνπνίεζεο, ηεο κεηάδνζεο θαη ησλ απσιεηψλ θαη ζθαικάησλ πνπ ππεηζέξρνληαη, έηζη ψζηε ν φξνο «ηειεπηθνηλσλίεο» θαιχπηεη φιεο ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο καδί κε ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο. Οη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ηηο θηλήζεηο, ηνλ ιφγν, ηελ εηθφλα θαη ηελ γξαθή. Κάζε κέξα, θάζε ζηηγκή, νη άλζξσπνη -αιιά θαη θάζε δσληαλφ πιάζκα- επηθνηλσλνχλ αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο. ιεο νη κνξθέο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνπλ έλαλ πνκπφ, έλαλ δέθηε θαη ην κήλπκα πνπ κεηαβηβάδεηαη. Απαξαίηεηνο είλαη έλαο θψδηθαο επηθνηλσλίαο θαη ην κέζνλ πνπ ζήκεξα πξνζθέξεη ε ηερλνινγία. Αλ γηα παξάδεηγκα δχν άλζξσπνη ζπδεηνχλ, ν έλαο είλαη ν πνκπφο θαη ν άιινο ν δέθηεο. Καη θπζηθά, φζν δηαξθεί ε ζπδήηεζε, νη ξφινη απηνί αιιάδνπλ ζπλερψο. Σν ζέκα ηεο ζπδήηεζεο απνηειεί ην κήλπκα πνπ κεηαδίδεηαη κέζν ηνπ αέξα θαη ν θψδηθαο επηθνηλσλίαο είλαη ε

8 γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ δπζθνιία επηθνηλσλίαο απμάλεηαη, φηαλ νη άλζξσπνη είλαη πνιινί ή νη απνζηάζεηο είλαη κεγάιεο. Σφηε είλαη απαξαίηεηα ηα ηερλνινγηθά κέζα (αζχξκαηνο, κεγάθσλν, ηειέθσλν) γηα λα ππάξμεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία είλαη απφ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ, πάλσ ζηε γε, ρξεζηκνπνίεζε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, δειαδή ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλεη κε ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ, ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ηηο ρεηξνλνκίεο πνπ θάλεη. Μία απφ ηηο πξψηεο καξηπξίεο επηθνηλσλίαο είλαη ηα ζρέδηα πνπ νη πξντζηνξηθνί άλζξσπνη δσγξάθηδαλ ζηα ζπήιαηα, εδψ θαη ρξφληα. Ζ εκθάληζε ηεο γξαθήο απνηέιεζε θαη απνηειεί ην βαζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο. Έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ζε φινλ ηνλ αξραίν θφζκν, πνπ ήηαλ ζε ρξήζε κέρξη ηα κεζαησληθά ρξφληα, ήηαλ ε κεηάδνζε θσηεηλψλ ζεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο κε θσηηέο (θξπθησξίεο). Ζ αιιεινγξαθία, έλαο άιινο παλάξραηνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο, πνπ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλνο κέρξη ζήκεξα, ρξεζηκνπνίεζε κία πνηθηιία πιηθψλ αλάινγα κε ηελ επνρή πειφο, πάππξνο, φζηξαθα, θπξσκέλν ζαλίδη, ραξηί θαη άιια. Ο ηξφπνο δηαθίλεζεο ησλ επηζηνιψλ είλαη επίζεο δηαθνξεηηθφο ζε θάζε επνρή (αγγειηνθφξνη ζηα αξραία ρξφληα, ηαρπδξνκεία θαη ειεθηξνληθά κέζα ζήκεξα). Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 άξρηζε ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληψλ. Ο θφζκνο έκνηαδε λα κηθξαίλεη θαη νη εηδηθνί πξνέβιεπαλ φηη ε γε ζα γηλφηαλ «παγθφζκην ρσξηφ». Σα ππεξαηιαληηθά ηειεθσλήκαηα έγηλαλ πξαγκαηηθφηεηα θαη ε ηειεφξαζε ζπλαγσληδφηαλ ην ξαδηφθσλν θαη ηνλ ηχπν. ήκεξα, ζην μεθίλεκα ηεο λέαο ρηιηεηίαο νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ελψ κία ηεξάζηηα πνηθηιία απφ ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο πνπ νινέλα εκπινπηίδεηαη έρνπλ ζπκπηέζεη ηνπο ρξφλνπο θαη ηηο απνζηάζεηο. Πεξηζζφηεξνη απφ 200 ηειεπηθνηλσληαθνί δνξπθφξνη γχξσ απφ ηελ γε κεηαθέξνπλ ρηιηάδεο ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη ηειενπηηθά ζήκαηα. Μεξηθά απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ θαζεκεξηλή καο δσή είλαη: ηα βηβιία κέρξη ηνλ 15ν κ.υ. αηψλα ήηαλ ρεηξφγξαθα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηππσκέλα

9 νη εθεκεξίδεο πνπ δηαθξίλνληαη ζε θαζεκεξηλέο ή εβδνκαδηαίεο ηα πεξηνδηθά, πνπ εκθαλίζηεθαλ κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο ε θσηνγξαθία πνπ αξρηθά ήηαλ αζπξφκαπξε θαη ζηελ ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε έγρξσκε ν θηλεκαηνγξάθνο πνπ μεθίλεζε κε βσβέο αζπξφκαπξεο ηαηλίεο θαη έθηαζε ζηηο ππεξπαξαγσγέο ηνπ Υφιπγνπλη ν ηειέγξαθνο θαη ην ηειέθσλν πνπ κεηαδίδνπλ ηνλ ήρν ράξε ζε θσδηθνπνηεκέλα κελχκαηα ν πξψηνο θαη ζηνλ ειεθηξηζκφ ην δεχηεξν ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε πνπ κεηαδίδνπλ ηνλ ήρν θαη ηελ εηθφλα ηειεπηθνηλσληψλ κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ ηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ πνπ δηαθξίλνληαη ζε θαισδηαθά (ηειέθσλν),ξαδηνειεθηξηθά ή εξηδηαλά (ξαδηφθσλν ή ηειεφξαζε) θαη θπςεινεηδή (θηλεηά ηειέθσλα). ηαλ νη απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα δηαηξέμνπλ ηα θχκαηα είλαη κεγάιεο, απηά ζηέιλνληαη κέζσ δνξπθφξνπ ε δηαθήκηζε πνπ κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ λα γνεηεχζεη θαη λα πείζεη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνπ επηιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη πνιχ γξήγνξα θάζε είδνπο πιεξνθνξία ηα πνιπκέζα ζηα νπνία ν ρξήζηεο επεκβαίλεη θαη δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπ παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο άλνημε λένπο νξίδνληεο ζηελ εχθνιε, γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, κε ηξφπν πνπ ζα ζχκηδε ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο πξηλ απφ ιίγεο ρηιηεηίεο. Μεηαμχ ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο, ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο κπνξεί λα δηαιέμεη ην ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ θαη ηα πνιπκέζα. Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη πνιιέο ππεξεζίεο. Δπηηξέπεη ηελ ιήςε θαη ηελ απνζηνιή κελπκάησλ πνιχ γξήγνξα, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηελ ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο κε άιινπο ρξήζηεο, ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, θσηνγξαθηψλ, κνπζηθήο θ.ι.π. Καζψο ν ηζηφο ηνπ ίληεξλεη απιψλεηαη γχξσ απφ ηνλ πιαλήηε, νη ππνινγηζηέο γίλνληαη φιν θαη πην ηζρπξφηεξνη ελψ ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο έρνπκε πξφζβαζε γίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξνο. Σα πνιπκέζα καο επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηνχκε πιεξνθνξίεο κε κνξθή θεηκέλνπ, εηθφλαο θαη ήρνπ. Ο ρξήζηεο ελφο πνιπκέζνπ δελ

10 δέρεηαη ηηο πιεξνθνξίεο παζεηηθά, φπσο έλαο ηειεζεαηήο, αιιά κπνξεί λα επέκβεη θαη λα δηακνξθψζεη ν ίδηνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπ πξνζθέξεηαη ε πιεξνθνξία. ήκεξα, ηα πνιπκέζα θαιχπηνπλ ηνκείο φπσο ηεο ςπραγσγίαο, ηεο εθπαίδεπζεο θ.α. Ζ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απνηειείηαη απφ ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο ζπληεζεηκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ήρνπο θαη επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κε φιεο ζρεδφλ ηηο αηζζήζεηο καο. Υάξε ζηα ςεθηαθά δίθηπα ηειεπηθνηλσλίαο θαη ηα πνιπκέζα, ν πιαλήηεο εηνηκάδεηαη λα γίλεη κία πφιε πνπ νη θάηνηθνί ηεο ζα επηθνηλσλνχλ φζν ζπρλά ζέινπλ θαηαξγψληαο ηηο απνζηάζεηο. Αληηθείκελα φπσο ν ππνινγηζηήο ησλ Αληηθπζήξσλ, ν Γίζθνο ηεο Φαηζηνχ, ε πεηνκεραλή ηνπ Αξρχηα (ηπηάκελν πεξηζηέξη πνπ πέηαγε ζε απφζηαζε 200 κέηξσλ) θαη άιια καο δείρλνπλ ηειηθά φηη γλσξίδνπκε κάιινλ ιηγφηεξα, ίζσο ειάρηζηα, απφ φζα θαληαδφκαζηε ή πηζηεχνπκε φηη γλσξίδνπκε γηα ην ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ πξνγφλσλ καο. Ο ππνινγηζηήο ησλ Αληηθπζήξσλ ήηαλ έλα αζηξνλνκηθφ φξγαλν κεγάιεο αμίαο (φπσο απνδείρζεθε κεηά απφ 25 ρξφληα κειέηεο ηνπ θαζεγεηή DEREK DE SOLLA PRICE). Έλα ζχλνιν απφ 30 δηαθνξεηηθά γξαλάδηα έδηλε πιεξνθνξίεο γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ Ήιηνπ ηεο ειήλεο θαη ησλ πιαλεηψλ ζηνλ Εσδηαθφ θχθιν. Σν δηαθνξηθφ γξαλάδη πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ κεραληζκνχ «μαλααλαθαιχθζεθε» κφιηο ηνλ 18ν αηψλα. Καηαζθεπάζηεθε ην 80 π.ρ. (ηνπιάρηζηνλ). Δίλαη ν πξψηνο ππνινγηζηήο ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Βξίζθεηαη ζην αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο Αζήλαο.ην θνιέγην ηεο Αηφβα ζηα 1939, θαηαζθεπάδεηαη ν πξψηνο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ςεθηαθφο ππνινγηζηήο απφ ηνπο John V. Atanasoff θαη Cliford Bern Γχν ρξφληα αξγφηεξα θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνπο Konrad Zuse θαη Helmut Schreyer ν ππνινγηζηήο Z3, ζην θέληξν έξεπλαο γηα ηελ αεξφπινηα. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψην πξνγξακκαηηδφκελν ππνινγηζηή γεληθήο εθαξκνγήο. Σν πξφγξακκα εηζάγεηαη κε ηελ βνήζεηα δηάηξεηεο ηαηλίαο. ηελ δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ πνιέκνπ γίλνληαη ζεκαληηθέο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνινγηζηψλ. Έηζη, ζηα 1939 θαηαζθεπάδεηαη ν πξψηνο ππνινγηζηήο απνζεθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ν Mark I, απφ ηνλ Howard Hathaway.

11 Γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξν εθαηνληαεηίαο ηδέεο ηεο αλαιπηηθήο κεραλήο ηνπ Charles Babbage. Σν κήθνο ηνπ έθηαλε ηα 17 κέηξα, ην χθνο ζηα 3 κέηξα θαη ην ζπλνιηθφ κήθνο θαισδηαθήο άγγηδε ηα 700 ρικ. Υξεζηκνπνηήζεθε απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη κέρξη ην Σν αξρηθφ φλνκα ηνπ ππνινγηζηή Mark I, ήηαλ «Automatic Sequence Controlled Calculator», δειαδή «Απηφκαηνο Αιινπρηαθψο Διεγρφκελνο Τπνινγηζηήο», ελψ ην κέζν απνζήθεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ραξηνηαηλία. Σν 1946 αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ν πξψηνο ειεθηξνληθφο ςεθηαθφο ππνινγηζηήο κεγάιεο θιίκαθαο, ν ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator). O ENIAC νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηελ αξρή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πξψηεο γεληάο. Απηή ε γεληά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ιπρληψλ, κεγάιν φγθν θαηαζθεπήο, κεγάιε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ρακειή ηαρχηεηα, πνιχ κεγάιν θφζηνο θαη κεγάιε δπζθνιία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Ο ENIAC, θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Eckert θαη Mauchly. 2.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΜΔΛΔΣΖ Ζ ηειεόξαζε είλαη έλα ζχζηεκα ηειεπηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκεχεη ζηε κεηάδνζε θαη ιήςε θηλνχκελσλ εηθφλσλ θαη ήρνπ εμ απνζηάζεσο. Aπνηειεί ην θπξηφηεξν θαη δεκνθηιέζηεξν Μέζν Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη ε ρξήζε ηεο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζε φιν ηνλ Κφζκν. Ο φξνο θαιχπηεη νιφθιεξν ην θάζκα ησλ ηερληθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο θαη ηε κεηάδνζή ηνπο. πλήζσο, ιέγνληαο "ηειεφξαζε" ελλννχκε ηε ζπζθεπή, δειαδή ηνλ δέθηε, ν νπνίνο ιακβάλεη ην (ηειενπηηθφ) ζήκα πνπ εθπέκπνπλ νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηεο (ή αιιηψο θαλάιηα) κε ηελ νζφλε πνπ απεηθνλίδεη ην απνηέιεζκα ηεο εθπνκπήο (κεηαηξνπή ηνπ ζήκαηνο ζε εηθφλα θαη ήρν).ιν ην ζχζηεκα ηεο ιήςεο εηθφλαο-ήρνπ, ηεο κεηάδνζεο, ηεο ιήςεο απφ ηνλ δέθηε θαη ηεο απεηθφληζήο ηεο απαηηεί ελέξγεηα, δειαδή ειεθηξηθφ ξεχκα ή θάηη αλάινγν.

12 Ζ ιέμε πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν ειιεληθφ πξφζεκα "ηειε-" (="καθξηά") θαη ηελ ιέμε "φξαζε".ήκεξα απνθαιείηαη θαη ηειενπηηθή ζπζθεπή ή ηειενπηηθφο δέθηεο. Παξάιιεια ζπλαληψληαη θαη άιινη ραξαθηεξηζκνί, φπσο γηα παξάδεηγκα ραδνθνχηη. Δθεπξέηεο ηεο ηειεφξαζεο ζεσξείηαη ν Paul Nipkow. Αλήθεη ζηηο εθεπξέζεηο ηνπ 20 νπ αηψλα θαη είλαη βαζηθφ θαη ζπνπδαίν επηθνηλσληαθφ κέζν ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη κηα πεηπρεκέλε κεηάδνζε θαη εθαξκνγή ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα κεηαδίδεη κέζα απφ κηα ζπζθεπή κελχκαηα, νπηηθά θαη αθνπζηηθά. πλδπάδεη κνλαδηθά ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ην ξαδηφθσλν. Μέζα απφ έλα κηθξφ θνπηί ν άλζξσπνο θαηάθεξε λα κεηαδψζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπ ραξίδνληαο έηζη ζηνπο αλζξψπνπο ηελ δπλαηφηεηα λα κνξθψλνληαη θαη λα ςπραγσγνχληαη.ζ ηειενπηηθή ζπζθεπή είλαη πιένλ απηνλφεην ζηνηρείν ησλ πεξηζζφηεξσλ λνηθνθπξηψλ. Δίηε παίδεη ζπλερψο φιε ηε κέξα, είηε ρξεζηκεχεη γηα ηε βξαδηλή ραιάξσζε κεηά ηε δνπιεηά νη άλζξσπνη δχζθνια δνπλ πιένλ ρσξίο θαζφινπ ηειεφξαζε.οιφθιεξεο νηθνγέλεηεο καγλεηίδνληαη απ' απηήλ θαη αθνζηψλνληαη γηα ψξεο.ζ ηειεφξαζε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχκε ηνπο αγψλεο ηεο αγαπεκέλεο καο νκάδαο απφ ην ζπίηη,λα ελεκεξσζνχκε γηα γεγνλφηα ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ,λα παξαθνινπζνχκε ηαηλίεο,ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη κνπζηθά βίληεν. Ζ ηειεφξαζε είλαη σθέιηκε αιιά θαη κεξηθέο θνξέο επηδξά ζηε δσή καο αξλεηηθά,αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ησλ εθπνκπψλ ηεο.οη εθπνκπέο ηεο είλαη θπξίσο ςπραγσγηθέο, ελεκεξσηηθέο, δηαθεκηζηηθέο, αιιά θαη επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο. Ο ηειενπηηθόο δέθηεο ιακβάλεη ην ηειενπηηθφ ζήκα είηε αζχξκαηα είηε ελζχξκαηα. Ζ αζχξκαηε ιήςε γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: Ο έλαο ηξφπνο είλαη ε ιήςε κε θεξαία ζηξακκέλε ζε θάπνην επίγεην ζηαζκφ εθπνκπήο (πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή θάπνηνπ βνπλνχ). Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε ιήςε απφ δνξπθφξν κέζσ δνξπθνξηθήο θεξαίαο (πηάην) θαη εηδηθνχ δέθηε. ηελ ελζχξκαηε ιήςε έρνπκε ηελ θαισδηαθή ηειεφξαζε (ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα ζηελ Πιάθα, ηα Δμάξρεηα θαη ην Κνισλάθη) θαη ηε ιήςε κέζσ δηθηχνπ (IPTV). Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αλάπηπμε ηεο επξπδσληθήο δηθηχσζεο (θαζψο θαη νη λέεο ηερληθέο ζπκπίεζεο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο) θαηέζηεζε ηθαλή ηε κεηάδνζε ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζσ Γηαδηθηχνπ. Πξφζθαηα έρεη μεθηλήζεη θαη ε κεηάδνζε

13 ηειενπηηθνχ ζήκαηνο κέζσ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Mobile TV). Έγρξσκε ηειεόξαζε Παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηεο αζπξφκαπξεο εηθφλαο δφζεθε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έγρξσκεο. Πξψηνο ν Μπεξλη απφ ην 1928 πξφηεηλε κία κέζνδν αλαπαξαγσγήο έγρξσκεο εηθφλαο ζηελ ηειεφξαζε. Ζ κέζνδνο απηή βαζηδφηαλ ζηελ θιαζζηθή αξρή ηεο ηξηρξσκίαο, ζηελ αλάιπζε δει. ηεο εηθφλαο ζηα ηξία βαζηθά ρξψκαηα (θφθθηλν, πξάζηλν θαη γαιάδην) θαη έπεηηα ζηελ ππέξζεζε ησλ ηξηψλ εηθφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απ` απηή. ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσιήλεο πνπ πεξηέρνπλ νζφλεο νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ πνιπάξηζκα ζηνηρεία, πνπ ην θαζέλα ηνπο κπνξεί λα δψζεη έλα απφ ηα ηξία ρξψκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, φηαλ δηεγεξζεί ζε θζνξηζκφ. Έλαο ηέηνηνο ζσιήλαο απνηειείηαη απφ ηξία ειεθηξνληθά ππξνβφια, πνπ ην θαζέλα απ` απηά κπνξεί λα δηεγείξεη ζηνηρεία κφλν ηνπ ελφο απφ ηα βαζηθά ρξψκαηα. Γηα πάλσ απφ 100 ρξφληα ππήξραλ κφλν ζπζθεπέο θαζνδηθνύ ζσιήλα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε θαηάζηαζε απηή άιιαμε ξαγδαία. Ζ ηειεφξαζε θαζνδηθνχ ζσιήλα ζεσξείηαη πιένλ είδνο πξνο εμαθάληζε. ιν θαη ζπρλφηεξα παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο ζηηο ζπζθεπέο κε επίπεδε νζφλε. Σν 2007 γηα πξψηε θνξά ζηνλ θφζκν νη πσιήζεηο επίπεδσλ ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ μεπέξαζαλ εθείλεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηειενξάζεσλ. Πνιινί θαηαζθεπαζηέο έρνπλ ήδε αλαζηείιεη ηελ παξαγσγή ηειενξάζεσλ θαζνδηθνχ ζσιήλα θαη έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε δηάζεζε επίπεδσλ ηειενξάζεσλ.δλψ νη ηειενξάζεηο θαζνδηθνχ ζσιήλα είλαη ζρεηηθά βαξηέο θαη θαηά θαλφλα δηαζέηνπλ κηθξφηεξε δηαγψλην νζφλεο, νη επίπεδεο ηειενξάζεηο ζπλδπάδνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο αλάιπζεο θαη κηθξφηεξν βάξνο. Ζ ηειεόξαζε πγξώλ θξπζηάιισλ ή ηειεφξαζε LCD είλαη έλαο ηχπνο ηειεφξαζεο, ε νζφλε ηεο νπνίαο βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία πγξψλ θξπζηάιισλ. Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε ηερλνινγία

14 ηειενξάζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, μεπεξλψληαο ηελ παιαηφηεξε ηερλνινγία θαζνδηθνχ ζσιήλα (CRT), αιιά θαη ηελ αληαγσληζηηθή, ζχγρξνλε ηερλνινγία πιάζκα.σν θσο αξρηθά παξάγεηαη απφ ιακπηήξεο θζνξηζκνχ πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ νζφλε θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ηνπο πγξνχο θξπζηάιινπο. Οη πγξνί θξχζηαιινη ιεηηνπξγνχλ σο θσηνθξάθηεο θαη θαζνξίδνπλ ην πνζφ ηνπ θσηφο πνπ ζα πεξάζεη δηα κέζνπ ηεο νζφλεο πξνο ηνλ ζεαηή. Γηαθνξεηηθά θίιηξα ζε θάζε ππν-ζηνηρείν (subpixel) δίλνπλ ηα ηξία βαζηθά ρξψκαηα θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο δεκηνπξγεί ηνλ ρξσκαηηζκφ ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ (pixel).καηαζθεπάδνληαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο, κε ελδεηθηηθή γθάκα απφ 10 ίληζεο έσο θαη 70.Υαξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε θσηεηλφηεηα, εμαηξεηηθά ιεπηή θαηαζθεπή θαη ειάρηζηε αθηηλνβνιία. Μηα ηειεόξαζε πιάζκαηνο ή Plasma παξάγεη θσο ζε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα κε ηε βνήζεηα πιηθψλ θζνξηζκνχ. Ζιεθηξηθέο εθθελψζεηο δεκηνπξγνχλ πιάζκα πνπ ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία.οη ηειενξάζεηο Plasma ρξεζηκνπνηνχλ θψζθνξν γηα ηελ παξαγσγή θσηφο, φπσο θαη ν θαζνδηθφο ζσιήλαο Μπξάνπλ. Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ην ελδερφκελν «θάςηκν». Δάλ πξνβάιιεηαη ζπλερψο ε ίδηα εηθφλα ζηελ νζφλε, είλαη πηζαλφ λα παξακείλεη νξαηή αθφκα θαη φηαλ ε εηθφλα αιιάμεη.ηηο ηειενξάζεηο plasma, ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν απνθαιείηαη είδσιν. Ζ επίγεηα ςεθηαθή ηειεόξαζε (DTTV ή DTT) είλαη κηα εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο πνπ παξέρεη κεγαιχηεξν αξηζκφ θαλαιηψλ θαη/ή θαιχηεξε πνηφηεηα εηθφλαο θαη ήρνπ (AC3, Dolby ςεθηαθφ) κέζσ κηαο ζπκβαηηθήο θεξαίαο αληί κηαο δνξπθνξηθήο ζχλδεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην ίδην θαλάιη UHF κπνξνχλ λα εθπέκπνπλ κέρξη θαη 4

15 θαλάιηα κε ζπκβαηηθή πνηφηεηα εηθφλαο (SDTV), ή έλα θαλάιη κε εηθφλα πςειήο επθξίλεηαο (HDTV). Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία είλαη ε ATSC ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, ε ISDB-T ζηελ Ηαπσλία, θαη ε DVB-T ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Απζηξαιία. Σν ISDB-T είλαη παξφκνην κε ην DVB-T θαη κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ ίδησλ δεθηψλ θαη απνδηακνξθσηψλ.ζ ιήςε ηεο επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο DTTV γίλεηαη κέζσ ζρεηηθνχ δέθηε. Απηφο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή κηαο κηθξήο επηηξαπέδηαο ζπζθεπήο ή λα είλαη ελζσκαησκέλνο (ζηελ ηειεφξαζε). Σα ηειενπηηθά δίθηπα ράξε ζηα νπνία ιακβάλνπκε ηηο ηειενπηηθέο εηθφλεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζηηο ζπζθεπέο ηειεφξαζεο ζπγθξνηνχληαη απφ: - ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνχληην φπνπ πινπνηείηαη ε παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο [(εγγξαθή ζε καγλεηνζθφπηα, επεμεξγαζία (editing), αλαπαξαγσγή (ξlayback), εθπνκπή (νn-air)] - ξαδηνδεχμεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη ηα ζηνχληην κε ηηο ιεγφκελεο εμσηεξηθέο παξαγσγέο (ξεπνξηάδ, αζιεηηθνχο αγψλεο θ.ιπ.) θαη κε ηνπο πνκπνχο, πνπ εγθαηεζηεκέλνη ζε πεξηνρέο κεγάινπ πςφκεηξνπ εθπέκπνπλ ηα ηειενπηηθά ζήκαηα ησλ θαλαιηψλ ζε θαζνξηζκέλεο ζπρλφηεηεο - θεξαίεο εθπνκπήο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ππιψλεο - αλακεηαδφηεο, γηα ηελ επέθηαζε ηεο θάιπςεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ πνκπφ - ηειενπηηθνχο δέθηεο, ηηο γλσζηέο δει. ζπζθεπέο ηειενξάζεσλ, πνπ απνηεινχληαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ νζφλε, ην tuner κε ηηο βαζκίδεο ζπρλφηεηαο, ην κεγάθσλν ή ηα κεγάθσλα θ.ιπ. Τπνβξύρηα ηειεόξαζε Πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε ππνβξχρηα ηειεφξαζε ην 1947 γηα ππνβξχρηα παξαηήξεζε ησλ αηνκηθψλ δνθηκψλ πνπ γίλνληαλ ζηνλ Δηξεληθφ. Οη κεραλέο ππνβξχρηαο ιήςεο είλαη εηδηθέο θαη θέξνληαη απφ δχηεο. Ζ ππνβξχρηα ηειεφξαζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα

16 παξαηήξεζε θαη κειέηε ηνπ βπζνχ, εμεξεχλεζε λαπαγίσλ θ.ι.π. Ζ ηειεφξαζε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ κνξθή ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ζηελ βηνκεραλία, ζηα παλεπηζηήκηα γηα ηελ εθπαίδεπζε, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ρψξσλ θηι. Ζ ιήςε εηθφλσλ γίλεηαη είηε ζηα ηειενπηηθά ζηνχληην είηε ζε άιινπο ρψξνπο ή ζηελ χπαηζξν αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ηεο εθπνκπήο. Σα πξνγξάκκαηα ρσξίδνληαη ζε απ επζείαο ή καγλεηνζθνπεκέλα. ηα δεχηεξα ε εγγξαθή γίλεηαη ζε εηδηθέο καγλεηνηαηλίεο. Ζ ηειεόξαζε ηνπ αύξην - Γνξπθνξηθή Σειεφξαζε πνπ ήδε εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Διιάδα, κε πνιιέο ζεκαηηθέο κνξθέο - HDTV (Τςειήο επθξίλεηαο) ε νπνία ζηγά ζηγά ζα αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη - Ηληεξλεη TV πνπ ζα είλαη κηα κνξθή εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, - WEB TV πνπ ήδε εθαξκφδεηαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ κεγάιεο ηαρχηεηεο κεηαθνξάο ηνπ ζήκαηνο κέζα απφ ηηο επηθνηλσληαθέο γξακκέο, - Σειεφξαζε κέζα απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ ζα παξνπζηάδνπλ φηη ζα ηεο πξνζθέξνπλ νη Servers - Ακθίδξνκε ηειεφξαζε ΣΑ ΚΤΡΗΑ ΜΔΡΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Ζ ηειεφξαζε,ν ηειενπηηθφο δέθηεο, απνηειείηαη κηα θεξαία,έλα θύθισκα απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ ηειενπηηθνχ ζήκαηνο,απφ ππξνβόια ειεθηξνλίσλ,έλα ζχζηεκα απφ ειεθηξνκαγλήηεο,έλα ζχζηεκα ιήςεο θαη απνδηακόξθσζεο, απφ ην ειεθηξηθό θαλόλη, ην ζύζηεκα απόθιηζεο δέζκεο, ην κεηαιιηθό πιέγκα, ηελ νζόλε

17 θαη ην ερείν.πλήζσο ππάξρεη θαη έλα ηειερεηξηζηήξην. Ζ ηειεφξαζε είλαη έλα ζχζηεκα ηειεπηθνηλσληψλ κε ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε εθπνκπή θαη ε ιήςε εηθφλσλ θηλεηψλ ή αθίλεησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ήρν.σν φιν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηελ κεηαηξνπή ηεο θσηεηλήο ξνήο πνπ εθπέκπνπλ ηα δηάθνξα ζεκεία κηαο εηθφλαο ζε ελαιιαγέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σα ξεχκαηα απηά ηξνθνδνηνχλ ηελ θεξαία ηνπ πνκπνχ πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο ζα δεκηνπξγήζεη ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν γηα λα γίλεη ε ιήςε ηνπ απφ ην δέθηε. Δπεηδή ε εθπνκπή είλαη δηπιή, δειαδή εθηφο απφ ηελ εηθφλα ππάξρεη θαη ν ήρνο, ν δέθηεο ηεο ηειενξάζεσο απνηειείηαη απφ δηάθνξεο βαζκίδεο πνπ δηαρσξίδνπλ απηά ηα δχν. Γηα λα δείμεη ε ηειεφξαζε εηθφλα, ηα ειεθηξηθά ξεχκαηα πεξλάλε απφ δηάθνξεο θάζεηο θαη κε ηελ βνήζεηα εμαξηεκάησλ εθηεινχλ εξγαζίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ο δέθηεο ηεο ηειεφξαζεο είλαη θαηαζθεπαζηηθά πνιχπινθνο, επεηδή πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ θπθισκάησλ. πνπδαηφηεξα ζηνηρεία ζ` έλα δέθηε ηειεφξαζεο είλαη: ν θαζνδηθφο ζσιήλαο, νη εληζρπηέο (θνηλνί γηα ηα ζήκαηα εηθφλαο θαη ήρνπ), νη θσξαηέο ησλ ζεκάησλ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ θαη νη ηαιαλησηέο νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ηαιάλησζεο. Ζ θεξαία δελ βξίζθεηαη πάλσ ζηε ζπζθεπή αιιά ζπλδέεηαη κε ηε ζπζθεπή κέζσ εηδηθνχ θαισδίνπ.με ηελ θεξαία γίλεηαη ε ιήςε ηνπ ηειενπηηθνχ ζήκαηνο πνπ εθπέκπεη ν ηειενπηηθφο ζηαζκφο.κηίξηα θαη άιια κεγάια εκπφδηα κπνξνχλ λα εκπνδίδνπλ ηε κεηάδνζε ηειενπηηθψλ ζεκάησλ. Έηζη,απηά κπνξνχλ λα ηαμηδεχζνπλ κφλν ζε κηθξή απφζηαζε (πεξίπνπ 120 ρηιηφκεηξα) ρσξίο βνήζεηα.σν ζήκα επάγεηαη ζε κία εζσηεξηθή θεξαία ή ζε κία εμσηεξηθή θεξαία. Με ην θύθισκα απνθσδηθνπνίεζεο ην ηειενπηηθφ ζήκα

18 δηαρσξίδεηαη απφ ην θέξνλ ζήκα θαη δηαζπάηαη ζε μερσξηζηά ζήκαηα γηα ην θφθθηλν ην πξάζηλν θαη ην κπιε ρξψκα. Ππξνβόιν ειεθηξνλίσλ είλαη έλα ζπζηαηηθφ πνπ παξάγεη δέζκε ειεθηξνλίσλ.ε κηα ηειεφξαζε CRT, έλα ππξνβφιν ειεθηξνλίσλ εθηνμεχεη κηα δέζκε ειεθηξνλίσλ, κέζα ζε έλα γπάιηλν αεξφθελν ζσιήλα,έλα γηα θάζε ρξψκα,ηα νπνία "δσγξαθίδνπλ" ηξεηο έγρξσκεο εηθφλεο ζηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο. Με ηνπο ειεθηξνκαγλήηεο γίλεηαη ε θαηεχζπλζε ηεο δέζκεο ειεθηξνλίσλ πάλσ ζηελ νζφλε ελψ ην ζχζηεκα ιήςεο θαη απνδηακόξθσζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζήκα ηνπ ήρνπ. Ζ ηειεφξαζε CRT δνπιεχεη κε ηελ ρξήζε ελφο θαλνληνπ ειεθηξνλίσλ ην νπνίν ζηνρεχεη κε ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο καγλεηηθψλ θαθψλ ζε έλα ζεκείν ζηελ νζφλε ελψ ηαπηφρξνλα δηαηξέρεη απηή ηελ νζφλε κε θνξά απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά κε ηέηνηα ηαρχηεηα ψζηε φιε ε νζφλε λα αλαλεψλεηαη 50 θνξέο ζε έλα δεπηεξφιεπην. Ζ ηαρχηεηα απηή είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη ζηαζεξή γηα φιεο ηηο ηειενξάζεηο. Γηα λα ζρεκαηηζηεί ε εηθφλα ζηελ νζφλε πξέπεη ε Ζιεθηξνληθή Γέζκε λα κεηαθηλείηαη ζηελ επηθάλεηά ηεο. Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απόθιηζεο ηεο δέζκεο. Οη θηλήζεηο πνπ εθηεινχλ νη δχν δέζκεο (εηθνλνζθνπίνπ θαη θαζνδηθνχ ζσιήλα) πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπγρξνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ, ηα ζπζηήκαηα απφθιηζεο ηεο δέζκεο ηξνθνδνηνχληαη απφ εηδηθέο πεγέο, πνπ νλνκάδνληαη "γελλήηξηεο ζαξψζεηο". Ο ζθνπφο δειαδή ηνπ ζπζηήκαηνο απφθιηζεο ηεο δέζκεο είλαη λα κεηαβάιιεη ηελ δηεχζπλζε

19 ηεο δέζκεο έηζη ψζηε λα θαιχςεη φια ηα ζεκεία ηεο θζνξίδνπζαο επηθάλεηαο ηεο νζφλεο. Γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα αθξηβή θαη θαζαξή εηθφλα, είλαη αλαγθαίν λα βεβαησζνχκε φηη ε δέζκε ειεθηξνλίσλ γηα θάζε ρξψκα ρηππάεη κφλν ηηο ζσζηέο θνπθίδεο γηα λα δεκηνπξγήζεη ην ζσζηφ ρξψκα. Ο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα λα ην θαηαθέξεη απηφ, είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ιεπηνχ κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο πνπ νλνκάδεηαη κάζθα ζθίαζεο (shadow mask).ζ κάζθα ζθίαζεο είλαη ζρεδηαζκέλε κε ην ίδην ζρήκα φπσο είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θαζνδηθνχ ζσιήλα θαη ε δέζκε ησλ ειεθηξνλίσλ θσηίδεη κέζσ ηεο κάζθαο. Με ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο κάζθαο, νη αθηίλεο ρηππνχλ κφλν ηηο ζσζηέο θνπθίδεο. Οζόλε θαιείηαη κηα ζπζθεπή ή δηάηαμε ζπζθεπψλ πνπ επηηξέπεη ηελ πξνβνιή εηθφλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε θαζνξηζκέλν ρψξν ζηελ επηθάλεηα ηεο. Δθπέκπεη θσο ρξεζηκνπνηψληαο κηα ειεθηξνληθή δηάηαμε θαη εηδηθέο επηζηξψζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο. Οη πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο νζφλεο απνηεινχληαη απφ κηα νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ, ελψ νη παιηφηεξεο νζφλεο βαζίδνληαλ ζε θαζνδηθφ ζσιήλα. Ζ νζφλε πεξηιακβάλεη ηελ ζπζθεπή απεηθφληζεο, θαζψο θαη απιά ειεθηξνληθά θπθιψκαηα γηα λα παξάγεη θαη λα δηακνξθψλεη ηελ εηθφλα απφ ην ειεθηξηθφ ζήκα πνπ ζηέιλεηαη απφ ηελ πεγή.ε κηα νζφλε κε θξπζηάιινπο θσζθφξνπ,φηαλ ηα ειεθηξφληα πέθηνπλ πάλσ ηνπο,απηνί αθηηλνβνινχλ,παξάγνληαο έηζη ηελ ηειηθή εηθφλα.

20 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα απεηθφληζεο είλαη ηα εμήο: Ζ αλάιπζε είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πεξηγξάθεη ηνλ κέγηζην αξηζκφ εθνλνζηνηρείσλ (πίμει) πνπ κπνξεί λα αεπηθνλίζεη ε νζφλε, ζε θάζε κηα απφ ηηο δχν δηαζηάζεηο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ κεηαβάιιεηαη κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο πιαηζίσλ. Απηφ ην ηειεπηαίν θαηλφκελν είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηφ ζηηο νζφλεο CRT, φπνπ νη κεγάιεο αλαιχζεηο ζπλεπάγνληαη ηδηαίηεξα ρακεινχο ξπζκνχο αλαλέσζεο, κε απνηέιεζκα λα αξρίζεη λα γίλεηαη αηζζεηφ ην αλαβφζβεκα (flickering) ηεο νζφλεο. ιεο νη νζφλεο ππνζηεξίδνπλ θαη ρακειφηεξεο αλαιχζεηο απφ ηε κέγηζηε πνπ κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ. Ζ ζπρλόηεηα αλαλέσζεο πιαηζίσλ αθνξά ησλ αξηζκφ ησλ εηθφλσλ (πιαηζίσλ) ηηο νπνίεο απεηθνλίδεη ε νζφλε κέζα ζε έλα δεπηεξφιεπην. Πξνθεηκέλνπ ε νζφλε λα κπνξεί λα απεηθνλίδεη κεηαβαιιφκελεο εηθφλεο, ν ππνινγηζηήο αλαλεψλεη ηελ εηθφλα πνιιέο θνξέο ην δεπηεξφιεπην, ψζηε λα πξνθαιεί ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο αδηαηάξαθηεο ζπλέρεηαο ηεο θίλεζεο (κεηαίζζεκα). ε ζχγθξηζε φκσο κε ηε ζπκβαηηθή ηειεφξαζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ν αξηζκφο ησλ πιαηζίσλ πνπ απεηθνλίδνληαη αλά δεπηεξφιεπην ζε κηα νζφλε ππνινγηζηή είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο. Έηζη ζηηο νζφλεο CRT κηα απνδεθηή απεηθνληζε μεθηλά απφ ηα 75 πιαίζηα/δεπη., πεξίπνπ, ελψ ζηηο νζφλεο LCD είλαη αξθεηά ηα 60 πιαίζηα/δεπη. (ιφγσ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο εηθφλαο). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην ρξφλν απφθξηζεο. Ζ γσλία ζέαζεο πεξηγξάθεη ηε γσλία (σο πξνο ηελ θάζεην ζηελ επηθάλεηα ηεο νζφλεο) απφ ηελ νπνία κπνξεί ν ρξήζηεο βιέπεη ην

21 ιφγν αληίζεζεο ηεο εηθφλαο λα κεηψλεηαη θαηά ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ (ζπλήζσο ζην 1/10 ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο). Ζ βέιηηζηε γσλία ζέαζεο είλαη πάληνηε 0 κνίξεο. Ζ νκνηνκνξθία απεηθόληζεο πεξηγξάθεη ηελ νκνηνγέλεηα ζην θσηηζκφ ηεο νζφλεο θαη ειέγρεηαη απεηθνλίδνληαο κία θαη κνλαδηθή απφρξσζε ζηελ νζφλε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πξφβιεκα θπξίσο ησλ νζνλψλ LCD, ζηηο νπνίεο ην εθπεκπφκελν θσο πξνέξρεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζην πίζσ κέξνο ηεο νζφλεο (backlight). H xξσκαηηθή πηζηόηεηα πεξηγξάθεη ηελ απφθιηζε θσηεηλφηεηαο ρξσκάησλ απφ ηηο ζηάζκεο πνπ νξίδεη θάπνην πξφηππν απεηθφληζεο (ζηηο νηθηαθέο νζφλεο, απηφ είλαη ην srgb), γηα δηάθνξεο ζηάζκεο θσηεηλφηεηαο. Ζ απφθιηζε απηή κεηξηέηαη κε εηδηθά φξγαλα θαη ινγηζκηθφ, αλάινγα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρξσκαηηθή ξχζκηζε (θαιηκπξάξηζκα) ησλ νζνλψλ. Ζ θσηεηλόηεηα είλαη ζεκαληηθή θπξίσο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε πνιπκέζσλ ή φηαλ ν πεξηβάιισλ θσηηζκφο είλαη πνιχ ηζρπξφο. Δθθξάδεηαη ζε cd/m2. Ο ιόγνο αληίζεζεο πεξηγξάθεη ην ιφγν θσηεηλφηεηαο κεηαμχ ηνπ ιεπθνχ θαη ηνπ καχξνπ πνπ κπνξεί λα απεηθνλίζεη ε νζφλε. Θεσξεηηθά έπξεπε λα είλαη άπεηξε, πξαθηηθά επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηε θσηεηλφηεηα ηνπ ιεπθνχ φζν θαη απφ ην πφζν ζθνηεηλφ είλαη ην καχξν πνπ πξνζπαζεί λα απεηθνλίζεη. Πρ κηα νζφλε κε αληίζεζε 500:1 έρεη ιεπθφ κε 500 θνξέο κεγαιχηεξε θσηεηλφηεηα απφ ην καχξν πνπ κπνξεί λα απεηθνλίζεη. Ζ επθξίλεηα κεηξηέηαη κε εηδηθά ηεζη (πρ αλάγλσζε θεηκέλνπ θαη απεηθφληζε εηδηθψλ εηθφλσλ κε πνιχ ιεπηέο θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηεο γξακκέο) θαη δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ αλάιπζε γηαηί επεξεάδεηαη θαη απφ άιια θπθισκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νζφλεο. Σα γεσκεηξηθά ζθάικαηα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο νζφλεο CRT θαη πεξηγξάθνπλ ηηο γεσκεηξηθέο παξακνξθψζεηο ζηελ απεηθφληζε. Σέηνηα ζθάικαηα είλαη πρ θχθινη πνπ απεηθνλίδνληαη σο ειιείςεηο θαη παξαιιειφγξακκα πνπ εκθαλίδνληαη κε ηξαπεδνεηδέο ζρήκα. ηα ζθάικαηα απηά ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα ζθάικαηα ζχγθιηζεο

22 ρξσκάησλ. Ο ρξόλνο απόθξηζεο είλαη αλεμάξηεηνο ηνπ ξπζκνχ αλαλέσζεο θαη πεξηγξάθεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ε νζφλε γηα λα αιιάμεη ηε θσηεηλφηεηά ηεο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζκε ζε κία άιιε. Μεηξηέηαη ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ (msec) θαη έρεη ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα παηρλίδηα δξάζεο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξαηνύ πιαηζίνπ (ζπλήζσο εθθξάδνληαη κε ηε δηαγψληφ ηνπ) θαζνξίδνπλ πφζν πξαγκαηηθά κεγάιε είλαη ε εηθφλα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζηηο CRT, νη νλνκαζηηθέο δηαζηάζεηο δηέθεξαλ ζεκαληηθά απφ απηέο ηνπ νξαηνχ πιαηζίνπ. Σέινο, ν ιόγνο δηαζηάζεσλ ησλ δύν πιεπξώλ (aspect ratio) ηνπ νξαηνχ πιαηζίνπ θαζνξίδεη ην πφζν «πιαηηά» (wide) είλαη κηα νζφλε. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη ηάζε γηα φιν θαη πιαηχηεξεο νζφλεο. Οζόλεο θαζνδηθνύ ζσιήλα (Cathode Ray Tube, CRT) Οη νζφλεο θαζνδηθνχ ζσιήλα δηαζέηνπλ θαζνδηθφ ζσιήλα (ιπρλία). Ζ πξφζνςε ζαξψλεηαη εζσηεξηθά απφ δέζκεο ειεθηξνλίσλ πνπ παξάγνληαη απ έλαλ έσο ηξεηο (αλάινγα κε ην αλ είλαη κνλφρξσκε ή έγρξσκε νζφλε), ειεθηξνληθνχο εθηνμεπηήξεο (ππξνβφια). Ζ νδήγεζε ησλ δεζκψλ ησλ εθηνμεπηήξσλ ζηα θαηάιιεια εηθνλναζηνηρεία επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε καγλεηηθνχ πεδίνπ ην νπνίν παξάγεηαη απφ πελία θάζεηεο θαη νξηδφληηαο απφθιηζεο ηα νπνία πεξηβάιινλ ην ιαηκφ ηνπ θαζνδηθνχ ζσιήλα. ήκεξα ε ρξήζε νζνλψλ CRT ζηνπο ππνινγηζηέο έρεη ππνρσξήζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ιφγσ ησλ πξαθηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ νζνλψλ πγξνχ θξπζηάιινπ. Οζόλεο πγξνύ θξπζηάιινπ (Liquid Crystal Display, LCD) Μία νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ είλαη ν ζπλδπαζκφο δχν θίιηξσλ πφισζεο θαη κίαο δηάηαμεο πγξψλ θξπζηάιισλ. Έλαο πγξφο θξχζηαιινο είλαη κία ειεγρφκελε απφ ειεθηξηθφ πεδίν δηάηαμε, ε νπνία κπνξεί λα αιιάδεη ή λα κε αιιάδεη ηελ πφισζε ηνπ θσηφο πνπ πεξλά κέζα απ' απηφ. Δπεηδή ε δηάηαμε απηή δελ παξάγεη κφλε ηεο θσο, ρξεζηκνπνηείηαη αλάθιαζε θσηηζκνχ (backlight) πνπ παξάγεηαη απφ ιακπηήξεο θζνξηζκνχ θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ηνπο πγξνχο θξπζηάιινπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε ε δηάζεζε ζηελ αγνξά νζνλψλ LCD πνπ

23 ρξεζηκνπνηνχλ θσηνεθπέκπνπζεο δηφδνπο (LED) αληί ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ. Οζόλεο πιάζκαηνο Οη νζφλεο πιάζκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο ηειενξάζεηο, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ είζνδν γηα ζχλδεζε κε ππνινγηζηή. Έλα ερείν ηειενξάζεσο κνηάδεη πνιχ κε εθείλν ελφο ξαδηνθψλνπ FM. Οη πεξηζζφηεξνη ήρνη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ είλαη ρακειήο πνηφηεηαο κνλνσηηθνί ήρνη (έλα θαλάιη), αιιά ππάξρεη ε ηάζε γηα ήρν πςειήο πνηφηεηαο (ζηεξενθσληθφ).σν ερείν κεηαηξέπεη ην ζήκα ηνπ ήρνπ ζε ήρν.έλα ερείν είλαη κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκεχεη ζηελ αλαπαξαγσγή ήρσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ειεθηξηθά ζήκαηα ρακειήο ζπρλφηεηαο κεηαηξέπνληαη ζε ήρν. Έλα ερείν ζπλδέεηαη ή είλαη ελζσκαησκέλν ζε κηα ηειεφξαζε. Αλάινγα ππάξρνπλ ερεία δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, ζρεκάησλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Έλα ηειερεηξηζηήξην είλαη κηα (θαηά θαλφλα) κηθξή αζχξκαηε ζπζθεπή ρεηξηζκνχ, ε νπνία ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ειεθηξνληθψλ ή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Ο αζχξκαηνο ρεηξηζκφο επηηπγράλεηαη ζπλήζσο κέζσ ππέξπζξσλ ζεκάησλ, ππεξερεηηθψλ ζεκάησλ ή ξαδηνζεκάησλ.ζ ππέξπζξε αθηίλα είλαη κηα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην αλζξψπηλν κάηη.σν ηειεθνληξφι ηεο ηειεφξαζεο αιιάδεη ηα θαλάιηα ζηελ ηειεφξαζε κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ. Ζ ρξήζε ηειερεηξηζηεξίσλ δηεπθνιχλεη ηε δσή ησλ ρξεζηψλ. Σα ηειερεηξηζηήξηα επηηξέπνπλ ην ρεηξηζκφ ησλ ζπζθεπψλ ρσξίο θφπν.

24 4.ΠΟΡΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΖΘΖΚΔ

25 Γηάγξακκα ξνήο εξγαζηώλ ΜΔΛΔΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΖΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΥΔΓΗΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΣΑ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟ Δ ΚΛΗΜΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ Δ ΔΝΟΣΖΣΔ-ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΛΗΚΧΝ-ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΤΝΣΑΞΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΓΟΡΑ ΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΧΝ ΒΑΦΖ ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ (ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ Δ ΝΣΟΗΔ) ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ

26 Αλάιπζε πνξείαο εξγαζηώλ Αξρηθά κειέηεζα ηηο βαζηθέο ηερλνινγηθέο ελφηεηεο θαη ζπγθέ-ληξσζα πιεξνθνξίεο γηα θάζε κηα απ'απηέο.βιέπνληαο ηα ηερλν-ινγηθά δεκηνπξγήκαηα πνπ ππάξρνπλ γηα θαζεκηά,απνθάζηζα λα επηιέμσ ηελ ελφηεηα Μεηαθνξέο θαη Δπηθνηλσλία θαη σο ζέκα επέ-ιεμα ηελ "ηειεφξαζε". Έξεπλα Αξρηθά αλαδήηεζα φζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχζα ζην δηαδίθηπν,ζε πεξηνδηθά,βηβιία θαη εγθπθινπαίδεηεο.πγθέληξσ-ζα φιν ην πιηθφ πνπ ρξεηαδφκνπλ θαη πξνζπάζεζα λα ην αξρεην-ζεηήζσ ζε επηκέξνπο ηκήκαηα (γεληθά ζηνηρεία,ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηερληθά ζηνηρεία,θσηνγξαθίεο).πξαγκαηνπνίεζα ηελ θαηαλνκή ηνπο ζε ελφηεηεο-θεθάιαηα αθνχ πξψηα έθαλα πνιιέο ηξνπνπνη-ήζεηο θαη αιιαγέο γηα ην πνχ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζσ ην θάζε ζηνηρείν-πιεξνθνξία. Οινθιήξσζα ηε γξαπηή εξγαζία κε ηε δα-θηπινγξάθεζε θαη ηνπνζέηεζα θσηνγξαθίεο ζε θάζε θεθάιαην. Πξνηίκεζα λα ηειεηψλσ έλα θεθάιαην θάζε θνξά θαη δνχιεςα κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα θάζε θεθάιαην.σέινο ηνπνζέηεζα ηελ εξγαζία κνπ ζε ληνζηέ. Καηαζθεπή Καη'αξρήλ ζπγθέληξσζα πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηειεφξαζεο γηα λα δεκηνπξγήζσ ην ηερληθφ ζρέδην.ρεδίαζα φιεο ηηο πιεπξέο ηεο ηειεφξαζεο ζε θιίκαθα 1:2(ζθειεηφο-ζαζί: κπξν-ζηηλφ θαη πίζσ κέξνο,πάλσ θαη θάησ κέξνο,πιατλά,βάζε).δπέιεμα θαη αγφξαζα ηα πιηθά θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηελ θα-ηαζθεπή.έθνςα κε ην θνπίδη ην καθεηφραξην αθνχ πξψηα ζρεδία-ζα κε κνιχβη θάζε πιεπξά θαη ηε βάζε ηεο ηειεφξαζεο.ηε ζπλέ-ρεηα θφιιεζα ηα θνκκέλα κπξνζηηλά,πίζσ,πάλσ,θάησ θαη πιατλά κέξε πνπ απνηεινχλ ην ζθειεηφ-ζαζί.έθαλα έλα άλνηγκα ζην κπξνζηηλφ κέξνο γηα λα δεκηνπξγεζεί ε νζφλε φπνπ ηνπνζέηεζα κε θφιια κηα ζθιεξή δειαηίλα δηαθάλεηαο θαη έλα αλάγιπθν

27 ραξηφ-λη.οινθιήξσζα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηειεφξαζεο πξνζαξκφδνληαο ηε βάζε ζην θάησ κέξνο ηεο.σα ζπλέδεζα φια κε θφιια θαη θαξθί-ηζεο.πξνρψξεζα ζηε βαθή ηεο ηειεφξαζεο αθνχ ζρεδίαζα κε δηαβήηε ηελ έλδεημε ιεηηνπξγίαο.υξεζηκνπνίεζα πηλέια θαη ηέκπε-ξεο θαη πέξαζα ηε βαθή 2 θνξέο.σειεπηαίνο κπήθε ν δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεφξαζεο ηνλ νπνίν έθνςα κε ην θνπίδη,έβαςα θαη θφιιεζα ζην θάησ κέξνο ηεο ζπζθεπήο. Υξόλνο εξγαζηώλ - Σν ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη ε ζπγθέ-ληξσζε ζηνηρείσλ απαίηεζε πνιχ ρξφλν.σνλ πξψην κήλα αζρνιή-ζεθα γχξσ ζηηο 5 ψξεο θάζε εβδνκάδα.γηα λα ρσξίζσ ηηο πιεξν-θνξίεο θαη λα ηηο κνηξάζσ ζε ελφηεηεο ψζηε λα ζπληάμσ ηειηθά ηε γξαπηή εξγαζία, ηνπνζεηψληαο θαη ηηο θσηνγξαθίεο, αθηέξσλα γχξσ ζηηο 3 ψξεο θάζε εβδνκάδα.δπέιεμα λα νινθιεξψλσ κηα ελφηεηα-θεθάιαην θάζε θνξά. - Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηερληθψλ ζρεδίσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο ηειεφξαζεο ρξεηάζηεθα ζπλνιηθά 5 ψξεο είηε εξγάζηεθα ζηελ ηάμε είηε ζην ζπίηη.

28 5.ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Σειέγξαθνο Σν 1844 ν Samuel Morse αλαθνίλσζε φηη δεκηνχξγεζε ηνλ ηειέγξαθν, κία κεραλή πνπ κπνξνχζε λα κεηαδψζεη ζπλδπαζκνχο θσδηθνπνηεκέλσλ ιέμεσλ θαη γξακκάησλ δηα κέζνπ ησλ ειεθηξηθψλ παικψλ θαηά κήθνο ησλ θαισδίσλ. Απηή ήηαλ θαη ε βαζηθή ηδέα πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε δεκηνπξγία ηεο ηειεφξαζεο, θαζψο θάηη παξφκνην ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη κε ηελ κεηάδνζε εηθφλσλ. Σν θσο ζα κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε ειεθηξηθνχο παικνχο, θάλνληαο έηζη δπλαηή ηε κεηαβίβαζε ησλ παικψλ απηψλ ζε απφζηαζε θαη ηελ επαλαθνξά ηνπο ζε θσο. Οη νξακαηηζηέο ηεο επνρήο, φκσο, αδπλαηνχζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα κέζνδν γηα ηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο. Ζ κεηαβίβαζε θηλνχκελσλ εηθφλσλ ζε απφζηαζε έγηλε γηα πξψηε θνξά δπλαηή φηαλ επηηεχρζεθε ε κεηαηξνπή ηεο θσηεηλήο ξνήο, πνπ εθπέκπεηαη απφ ηα δηάθνξα ζεκεία κηαο εηθφλαο, ζε ειεθηξνκαγλεηηθά ζήκαηα. Μεηά ηελ αλαθάιπςε ησλ θσηνειεθηξηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ζειελίνπ ην 1873, ν ακεξηθαλφο Carey πξφηεηλε ηελ θαηαζθεπή ελφο ηειενπηηθνχ δηθηχνπ. ην ζχζηεκα απηφ ε κεραλή ιήςεο θαη ν πνκπφο απνηεινχληαλ απφ θσηνειεθηξηθά θχηηαξα ζειελίνπ θαη ηζάξηζκεο ιπρλίεο. Ζ κεραλή ιήςεο θαη ε νζφλε ζπλδένληαλ κε θαιψδηα. Σν 1879, ν Γάιινο Senlek δηαηχπσζε ηε ζεκειηψδε αξρή ηεο δηαδνρηθήο κεηάδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο. Ζ ζπζθεπή απηή είρε κφλν έλα θαιψδην, κε ην νπνίν κεηαδίδνληαλ δηαδνρηθά φια ηα ηκήκαηα ηεο εηθφλαο, ζε 0,1 δεπηεξφιεπηα. Έηζη ν ζεαηήο είρε ηελ εληχπσζε ηεο ζπλερνχο πξνβνιήο ηεο εηθφλαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν George Du Maurier είρε ήδε δεκνζηεχζεη

29 ζην πεξηνδηθφ Punch έλα ζρέδηφ ηνπ, φπνπ έλα δεπγάξη παξαθνινπζνχζε ζην ζπίηη ηνπ έλαλ αγψλα ηέληο ζε κία νζφλε πάλσ απφ έλα ηδάθη. Λήςε εηθόλαο "ΜΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΑΞΗΕΔΗ ΟΟ ΥΗΛΗΔ ΛΔΞΔΗ" Σν 1884 ν Paul Nipkow βαζηδφκελνο ζην εξέζηζκα πνπ ηνπ έδσζε ε παξνπζίαζε ηνπ ηειεθψλνπ απφ ηνλ Alexander Bell, ην 1876 επηλφεζε ην πξψην ειεθηξνκαγλεηηθφ ζχζηεκα ιήςεο εηθφλαο. Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηνχζε κηα δηάηαμε πεξηζηξεθφκελσλ δίζθσλ κε κηθξέο ηξχπεο δηαηεηαγκέλεο ζπεηξνεηδψο θνληά ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δίζθνπ, γλσζηνχ θαη σο «δίζθνο ηνπ Nipkow». Ζ δηάηαμε απηή επέηξεπε ζ έλα θσηνθχηηαξν λα βιέπεη δηαδνρηθά ηε θσηεηλφηεηα ησλ ζεκείσλ ηεο εηθφλαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγραλφηαλ ε κεηαηξνπή ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπ θάζε ζεκείνπ ζε ειεθηξηθφ ζήκα. Ζ αληίζηξνθε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξηθνχ ζήκαηνο ζε κία ιπρλία ηεο νπνίαο ε θσηεηλφηεηα ήηαλ αλάινγε ηνπ ζήκαηνο επέηξεπε ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο. Με άιια ιφγηα ν Nipkow θαηφξζσζε λα αλαιχζεη, εξαζηηερληθά έζησ, ηελ εηθφλα. Σν έηνο 1897 θαηαζθεχαζε ν Ferdinand Braun (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Jonathan Zenneck) ηελ πξψηε θαζνδηθή ιπρλία κε θαλφλη ειεθηξνλίσλ θαη κηα νζφλε κε θζνξίδνλ πιηθφ, ε νπνία νλνκάζηεθε ιπρλία Μπξάνπλ. Με έλα ζχζηεκα ππθλσηψλ θαη πελίσλ είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ πξφζπησζεο ηεο αθηίλαο ζηε θζνξίδνπζα νζφλε ηεο ιπρλίαο. Απηή ε ιπρλία αμηνπνηήζεθε αξρηθά ζηηο κεηξήζεηο (παικνγξάθνο) θαη ζηαδηαθά, κε ηε βειηίσζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ θπθισκάησλ, απνηέιεζε κέρξη ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα ην ζεκαληηθφηεξν κέζν γηα αλαπαξαγσγή εηθφλσλ, ηφζν γηα ςπραγσγηθή, φζν γηα ηαηξηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε. κσο νη πξψηεο

30 «επηηπρείο» αζχξκαηεο ηειενπηηθέο εθπνκπέο έγηλαλ κε ηε βειηησκέλε ηερληθή ηνπ Νίπθν. Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ αηψλα έγηλαλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο λα αμηνπνηεζεί ε ιπρλία Μπξάνπλ, αιιά ε πξψηε ρξήζε ηνπ εληζρπηή ιπρληψλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε ηειενπηηθνχ ζήκαηνο θαίλεηαη λα έγηλε ην 1919 απφ ηνλ Οχγγξν Denes von Mihaly (Μηράιε, ). Ζ ζπζθεπή ηνπ Telehor (tele = καθξάλ, horan = βιέπσ) ειάκβαλε ζηε Βνπδαπέζηε κφλν ζθηψδεηο εηθφλεο απφ έλα πνκπφ ζε απφζηαζε πεξίπνπ 5 ρηιηνκέηξσλ. Σν 1924 έξρεηαη ν Μηράιε ζην Βεξνιίλν θαη εξγάδεηαη σο κεραληθφο ζηελ εηαηξία AEG, αξγφηεξα αλεμαξηνπνηήζεθε επαγγεικαηηθά. Αλάινγα ζήκαηα κε εθείλα ηνπ Μηράιε θαηάθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην έηνο 1925 ν Max Dieckmann (Νηίθκαλ), ν νπνίνο είρε θαηαπηαζηεί ήδε ην έηνο 1906 κε ηελ θαηαζθεπή ελφο ηειενπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ρξήζε ηεο ιπρλίαο Μπξάνπλ. Ο August Karolus (Καξφινπο) πέηπρε επίζεο ην έηνο 1925 ηε ιήςε εηθφλσλ, αμηνπνηψληαο ζηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο ην θαηλφκελν Kerr. Σν 1907, ν ξψζνο θπζηθφο Boris Rosing πξφηεηλε κηα θαζαξά ειεθηξνληθή πξνβνιή, ηνλ θαζνδηθφ ζσιήλα Brown (Cathode Ray Tube, CRT) γηα ηελ αλάιπζε θαη ιήςε ηεο εηθφλαο. Σν 1911 επέδεημε έλα ζχζηεκα πνπ παξήγαγε ρνληξνθνκκέλα, αλεπεμέξγαζηα είδσια, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ πεξηζηξεθφκελν θαζξέθηε ζηνλ δέθηε, καδί κε έλαλ ζσιήλα ςπρξήο θαζφδνπ. Σν 1924, ν Vladimir Zworykin, καζεηήο ηνπ Boris Rosing, επέδεημε έλαλ ηειενπηηθφ δέθηε πνπ ρξεζηκνπνηνχζε έλαλ θαζνδηθφ ζσιήλα κε ειεθηξνζηαηηθή θαη ειεθηξνκαγλεηηθή απφθιηζε ηεο δέζκεο ησλ ειεθηξνλίσλ. Ο Zworykin θαηαζθεχαζε ηελ πξψηε ζπζθεπή ειεθηξνληθήο αλάιπζεο ηεο εηθφλαο, ην νλνκαδφκελν εηθνλνζθφπην. Έηζη, ε κέζνδνο γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηεο εηθφλαο, πνπ πξφηεηλε ν Rosing, πινπνηήζεθε ηερληθά απφ ηνλ Zworykin ην 1928 ζηηο ΖΠΑ κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Westinghouse, φπνπ θαη εξγαδφηαλ ν Zworykin. Σν εηθνλνζθφπην ηνπ Zworykin απνηειείηαη απφ έλα ζσιήλα θελνχ, κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη κηα νζφλε απφ κνλσηηθή πιάθα, ζθεπαζκέλε κε ζηαγνλίδηα κεηαιιηθνχ θεζίνπ. Καζέλα απφ ηα ζηαγνλίδηα απηά απνηειεί θαη έλα ζηνηρεηψδεο θσηνθχηηαξν. Πάλσ ζε απηή ηελ νζφλε πξνβάιιεηαη ε εηθφλα, θαη αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ θσηφο, θάζε θσηνθχηηαξν

31 παξάγεη πνιιά ή ιίγα ειεθηξφληα. Μηα δέζκε ειεθηξνλίσλ ζαξψλεη πεξηνδηθά ηελ νζφλε θαη καδεχεη ηα ειεθηξφληα θάζε θσηνθχηηαξνπ, πξνθαιψληαο έλα θαηλφκελν αληίζηνηρν κε ηελ εθθφξηηζε ηνπ ππθλσηή. Έηζη, ε θσηεηλή έληαζε κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθέο σζήζεηο. Ζ ηειεφξαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ, ε θαζνδηθή ηειεφξαζε, εκθαλίζηεθε ζην πξνζθήλην ιίγα ρξφληα πξηλ ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν θαη ν Vladimir Zworykin είλαη απηφο πνπ αλέπηπμε ηελ εκπνξηθή κεηάδνζε ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ην Radio Corporation of America (RCA). Μεηάδνζε Σν 1925 ν Charles Jenkins θαηαζθεπάδεη έλα πξσηφγνλν ηειενπηηθφ ζχζηεκα πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα δείρλεη είδσια ζε κία νζφλε ελφο δέθηε θαη ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα απηφ γηα λα εθπέκπεη ηειενπηηθέο εηθφλεο κέζσ ξαδηνθψλνπ απφ ηελ Οπάζηγθηνλ ζηε Φηιαδέιθεηα. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1926 ν βξεηαλφο John Logie Baird θαηαθέξλεη κε ηε βνήζεηα ησλ δίζθσλ ηνπ Nipkow λα κεηαδψζεη είδσια ζε απφζηαζε ηξηψλ κέηξσλ θαη πξαγκαηνπνηεί έηζη κεηάδνζε κε θαιψδηα. Ο Baird νλφκαζε ην κεράλεκα ηνπ Television θαη ζεσξήζεθε πξσηνπφξνο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ κέζνπ,. κσο ην κεραληθφ ζχζηεκα αλάιπζεο ηεο εηθφλαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Baird ζηεξίρηεθε ζην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν θαη φπσο απνδείρζεθε ε κέζνδνο απηή δελ ήηαλ ε θαηαιιειφηεξε γηα ηε λέα ζπζθεπή. Πάλησο, κε ηελ επηλφεζε ηνπ Baird αξρίδεη κία λέα πεξίνδνο ζηελ ηζηνξία ηνπ κέζνπ πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ κεραληθνχ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο ηεο εηθφλαο θαη ηε ζηξνθή ζηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο. Ζ British Broadcasting Company (BBC) κεηαδίδεη πξφγξακκα ζηεξηδφκελε ζην ζχζηεκα ηνπ Baird.

32 Σν 1927 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε κεηάδνζε ηειεφξαζεο ζε καθξηλή απφζηαζε. Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηνχζε ζσιήλεο πνιιαπιψλ ειεθηξνδίσλ θαη ειεθηξηθφ θηλεηήξα γηα ηε ζάξσζε, ελψ κεηέδηδε θαη πιεξνθνξίεο ζπγρξνληζκνχ ησλ εηθφλσλ. Σελ ίδηα ρξνληά ε General Electric Company παξνπζίαζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζε έλα ηχκπαλν θαηφπηξσλ. Ο δίζθνο Νίπθν ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην έηνο 1928, φηαλ παξνπζηάδεηαη πάιη ν Οχγγξνο Μηράιε ζην πξνζθήλην θαη επηδεηθλχεη ζην Βεξνιίλν, ζε κηθξφ θχθιν ελδηαθεξνκέλσλ, κηα εθπνκπή θαη ιήςε κε νζφλε 4x4 cm θαη αλάιπζε 900 ζεκείσλ. Σν ίδην έηνο παξνπζίαζε ν Καξφινπο, ζπλεξγαδφκελνο κε ηελ εηαηξία Telefunken, ζε ηερλνινγηθή έθζεζε ζην Βεξνιίλν ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα κε νζφλε 8x10 cm θαη αλάιπζε ζεκείσλ. Καη νη δχν εθεπξέηεο δελ βξήθαλ θπζηθά αγνξαζηέο γηα ηηο ζπζθεπέο ηνπο, γηαηί δελ ππήξραλ αθφκα εθπνκπέο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν 1929, ν Ακεξηθαλφο Philo Farnsworth, ζε ειηθία 16 εηψλ παξνπζίαζε κία ζπζθεπή, ηνλ «εηθνλναλαιπηή» πνπ πξφζθεξε βειηησκέλε αλάιπζε ηεο εηθφλαο. Έθηηαμε δειαδή έλα θαζ νινθιεξία ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε έλα θαζνδηθφ ζσιήλα κε ειεθηξνκαγλεηηθή εθηξνπή ζηελ νζφλε. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα δηραζηνχλ νη απφςεηο ησλ κειεηεηψλ ζρεηηθά κε ηε γέλλεζε ηεο ηειεφξαζεο. Άιινη ζεψξεζαλ σο ρξνλνινγηθή αθεηεξία ηεο γέλλεζήο ηεο ην 1928, ηε ρξνληά δειαδή πνπ παξνπζηάζηεθε ην

33 εηθνλνζθφπην ηνπ Zworykin θαη άιινη ην 1930, φηαλ ν Farnsworth παξνπζίαζε ηε δηθή ηνπ ζπζθεπή. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ε ζπζθεπή ηνπ Farnsworth ήηαλ εθείλε πνπ επηθξάηεζε. Σν 1929 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζηε Γεξκαλία (Witzleben) ν πξψηνο δνθηκαζηηθφο ηειενπηηθφο ζηαζκφο κε ζάξσζε 30 γξακκψλ (αλάιπζε ζεκείσλ) κε 12,5 ελαιιαγέο εηθφλαο αλά δεπηεξφιεπην. ην ζχζηεκα απηφ νη εηθφλεο απνηεινχληαλ κφλν απφ 30 γξακκέο θαη δελ κπνξνχζαλ λα αλαπαξαρζνχλ νη κηθξέο ιεπηνκέξεηεο. Ζ πξψηε εηθφλα απφ ηειεφξαζε 30-γξακκψλ ην 1930 Ζ πξψηε παγθφζκηα εθπνκπή «πςειήο ζηάζκεο» ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία απφ ην BBC ην θζηλφπσξν ηνπ 1936, απφ ην Alexandra Palace, ζην Λνλδίλν θαη ρξεζηκνπνηνχζε 405 γξακκέο. Σν 1937 εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ε ηερληθή ηεο πεπιεγκέλεο ζάξσζεο (interlaced scan) κε 50 εκη-εηθφλεο, θαζεκηά κε 220½ ζεηξέο.

34 Γέθηεο ηνπ Παξφιν πνπ ην κέγεζνο ηεο νζφλεο ήηαλ κφλν 12 ίληζεο (πεξίπνπ 30,48 cm), o ζσιήλαο ήηαλ ηφζν καθξχο ψζηε έπξεπε λα ζηεξεσζεί θάζεηα. Με ηελ βνήζεηα ελφο θαζξέθηε ήηαλ δπλαηφ λα παξαθνινπζήζεη θαλείο ηειεφξαζε.

35 Μεηαπνιεκηθή εμέιημε Απφ ην ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη κεηά παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αχμεζε ζηηο πσιήζεηο ησλ ηειενπηηθψλ δεθηψλ. απηφ ζπλέβαιε θαη ε πησηηθή ηάζε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Σν BBC μαλάξρηζε ην 1946 λα εθπέκπεη ηειενπηηθφ ζήκα θαη ηξία ρξφληα αξγφηεξα θαηαζθεχαζε κε εμαηξεηηθή επηηπρία έλαλ πάξα πνιχ ηζρπξφ, ηνλ ηζρπξφηεξν ζα ιέγακε ζηαζκφ αλακεηάδνζεο αλά ηελ πδξφγεην.σν 1946 δψδεθα εκπνξηθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί ιεηηνπξγνχζαλ ζηηο ΖΠΑ θαη νη πσιήζεηο ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ αλέβεθαλ θαηαθφξπθα. Μαδί κε ηελ νινθιήξσζε ησλ νθηψ επηπιένλ ζηαζκψλ αλακεηάδνζεο ην έηνο 1952, θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ έλα πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν αγγίδεη ην 80%, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.

36

37 Διιάδα Σα πξψηα βήκαηα έγηλαλ ην 1951, νπφηε κε ην λφκν 1663 πξνβιεπφηαλ ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Δπίζεο ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα ζπζηαζεί θαη ε ΤΔΝΔΓ (Τπεξεζία Δλεκέξσζεο Δλφπισλ Γπλάκεσλ) σο ε πιένλ αξκφδηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαζψο θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1960 έγηλε ην πξψην κεγάιν βήκα : ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο κε πξσηνβνπιία ηεο ΓΔΖ ζηήζεθε ν πξψηνο πεηξακαηηθφο ηειενπηηθφο ζηαζκφο. Παξά ηελ πεξηνξηζκέλε ηνπ εκβέιεηα, αθνχ θάιππηε κηα πεξηνρή 45 ρηιηνκέηξσλ γχξσ απφ ηελ Θεζζαινλίθε, ήηαλ έλα πνιχ ζπνπδαίν βήκα γηα ηελ επνρή εθείλε θαη δεδνκέλσλ ησλ επηπέδσλ ή ησλ ξπζκψλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα έγηλε μαλά κηα παξφκνηα απφπεηξα, αιιά δηεθφπε χζηεξα απφ εληνλφηαηεο δηακαξηπξίεο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Ραδηνθσλίαο θαη ην επηρείξεκα φηη απηφ θαη κφλνλ απηφ έρεη δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηεί κεηάδνζε ξαδηνηειενπηηθνχ ζήκαηνο. Καη θηάλνπκε ζην απνθαζηζηηθφηεξν ζεκείν ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο: ηηο πεηξακαηηθέο εθπνκπέο ηερληθψλ ηνπ Δ.Η.Ρ. απφ ηνλ ζηαζκφ ηεο Γ.Δ.Ζ. ζην Εάππεην ην 1964 θαη έλα ρξφλν κεηά ηελ απφθαζε γηα αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζηαζκνχ. Έηζη ε φιε ππφζεζε μέθπγε νξηζηηθά πιένλ απφ ην πεηξακαηηθφ ζηάδην θαη νη πξψηεο πξαγκαηηθέο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο είλαη γεγνλφο.

38 Έλαξμε κεηαδόζεσλ ηηο 23/2/1966 ηπρεξνί ζηάζεθαλ ε Διέλε Κππξαίνπ θαη ν Γεψξγηνο Κάξηεξ, παξνπζηάζηξηα θαη ζπληνληζηήο δεκνζηνγξάθνο αληίζηνηρα, νη νπνίνη ηαπηίζηεθαλ κε ηελ πξψηε επίζεκε ειιεληθή ηειενπηηθή κεηάδνζε. Σν θαινθαίξη ηεο ίδηαο ρξνληάο δηεμάγεηαη ζηελ Αγγιία ην φγδνν Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ. Μέρξη ηφηε νη Έιιελεο θίιαζινη είραλ ηελ επθαηξία κφλνλ ηεο αθξφαζεο φζνλ αθνξά παηρλίδηα πνδνζθαίξνπ ή αζιήκαηα γεληθφηεξα. Με πξσηνβνπιία φκσο ηνπ Γηάλλε Γηαθνγηάλλε, ηνπ θνξπθαίνπ αζιεηηθνχ δεκνζηνγξάθνπ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, έγηλαλ πξαγκαηηθφηεηα νη πξψηεο δσληαλέο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο αγψλσλ πνδνζθαίξνπ. Σξία ρξφληα κεηά ηελ ηζηνξηθή απηή ζηηγκή,ην 1969,γίλεηαη δηεζλήο απεπζείαο ζχλδεζε κε ην θχθισκα ηεο Eurovision πξνθεηκέλνπ νη Έιιελεο ηειεζεαηέο λα κνηξαζηνχλ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν έλα πξαγκαηηθά ηεξάζηην γεγνλφο : ν άλζξσπνο ζην θεγγάξη κε ηελ πξνζειήλσζε ηνπ Apollo 12.

39 Έγρξσκν ζήκα 1970: Απφ Δ.Η.Ρ. (Δζληθφ Ίδξπκα Ραδηνηειεφξαζεο) ζε Δ.Η.Ρ.Σ. (Δζληθφ Ίδξπκα Ραδηνθσλίαο θαη Σειεφξαζεο). 1975: Απφ Δ.Η.Ρ.Σ. ζε Δ.Ρ.Σ. (Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε) κε ην...ηξίπηπρν «ελεκέξσζε, επηκφξθσζε, ςπραγσγία». 1979: Με ην ζχζηεκα Secam γίλεηαη εθηθηή ε πξψηε έγρξσκε ηειενπηηθή κεηάδνζε ζήκαηνο. Ηδησηηθά θαλάιηα

40 Σν 1987 ε ΔΡΣ1 θαη ε ΔΡΣ2 ζπγρσλεχνληαη γηα λα απνηειέζνπλ ηειηθψο έλαλ εληαίν θνξέα ηελ ΔΡΣ Α.Δ., ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Αθνινπζνχλ ε ίδξπζε ηνπ Η.Ο.Μ. (Ηλζηηηνχηνπ Ραδηνηειενπηηθψλ Μέζσλ) θαη ηεο Δηαηξείαο Παξαγσγήο θαη Δκπνξίαο Δθπνκπψλ θαη Πξνγξακκάησλ Σειεφξαζεο, ελψ ην 1989 εκθαλίδεηαη ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θαη ην 1993 ην αξκφδην Τπνπξγείν Σχπνπ θαη ΜΜΔ. ηα ηέιε ηνπ 1989 ην ξαδηνηειενπηηθφ ζθεληθφ ηεο Διιάδαο αιιάδεη εληειψο. ηηο νζφλεο, πξψηα ησλ Αζελψλ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ελ ζπλερεία ζηαδηαθά ηεο ππφινηπεο Διιάδαο, εκθαλίδνληαη ην Mega Channel θαη ην ΑΝΣ1, νη δχν πξψηνη ηδησηηθνί θνξείο. Σν 1994 θάλεη ην ληεκπνχην ηεο ε ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε κε ην γλσζηφ Filmnet θαη κεηέπεηηα θαη κε ην Supersport, αιιά θαη ην 1999 κε ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα ηεο Nova, νπφηε θαη ην SuperSport εκπινπηίζηεθε κε ην SS2 θαη ην SS3, αιιά θαη γεληθφηεξα φιν ην ζπλδξνκεηηθφ ζχζηεκα κε πάξα πνιιά ζεκαληηθά θαλάιηα απφ ην εμσηεξηθφ. Δδψ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ απνθσδηθνπνηεηή πξνθεηκέλνπ λα απνθσδηθνπνηεζεί ην πξνο ιήςε ζήκα (πνπ απνζηέιιεηαη θσδηθνπνηεκέλν). Απηφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα παξαθνινπζήζνπκε κφλν ηηο ζπρλφηεηεο ηνπ Filmnet θαη ηνπ SuperSport 1. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Nova είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε επηπξνζζέησο ηεο νηθηαθήο δνξπθνξηθήο θεξαίαο (ηνπ δνξπθνξηθνχ «πηάηνπ»). Σέινο λα αλαθέξνπκε φηη ην 1997 ε ΔΣ2 κεηνλνκάδεηαη ζε ΝΔΣ θαη ν ραξαθηήξαο ηεο γίλεηαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσηηθφο, ελψ ε ΔΣ1 (δελ άιιαμε ην φλνκα) απμάλεη θαηά πνιχ ηα ςπραγσγηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηφο ηεο. Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ Διιεληθνχ ηειενπηηθνχ πεδίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπκέξεηα, πνιπζπιιεθηηθφηεηα θαη δπλακηζκφ. Παξάιιεια πξνο ηνπο θξαηηθνχο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ πςειέο πιεξνθνξηαθέο θαη ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο, ιεηηνπξγνχλ πνιινί ηδησηηθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί, παλειιαδηθήο ή ηνπηθήο εκβέιεηαο. Ζ ΔΡΣ θαη ν Antenna TV έρνπλ ηα δηθά ηνπο δνξπθνξηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, ζηελ Διιάδα αλακεηαδίδνληαη κέζα απφ ηνπηθέο ζπρλφηεηεο θαη δνξπθνξηθά θαλάιηα φπσο ην CNN, ην MCM, ην Euronews θαη ην γαιιηθφ TV : Ζ ςεθηαθή ηειεόξαζε βγαίλεη απφ ηα επηζηεκνληθά

41 εξγαζηήξηα. Απφ ηφηε, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ήηαλ ξαγδαία θαη ζήκεξα ε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο (ηεο κεηαηξνπήο δειαδή, ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθφλαο ζηα δχν «καγηθά» λνχκεξα 0 θαη 1) ππφζρεηαη λα κπεη ζε θάζε ηειενπηηθφ λνηθνθπξηφ θαη λα κεηακνξθψζεη εκάο απφ παζεηηθνχο δέθηεο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ελεξγνχο ρξήζηεο πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ππεξεζηψλ. Ζ ςεθηαθή ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε (Digital Video Broadcasting DVB) είλαη ην λέν αγγινζαμνληθφ αξθηηθφιεμν πνπ θηινδνμεί λα κπεη ζηε δσή καο. Σα αξρηθά ζπκίδνπλ, φρη ηπραία, ην DVD. Κνηλφ ζεκείν αλάκεζα ζηηο δχν ηερλνινγίεο; Καη νη δχν ζηνρεχνπλ ζην λα κεηαθέξνπλ ζηηο νζφλεο καο άξηζηεο πνηφηεηαο εηθφλα, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θξπζηάιιηλν ζηεξενθσληθφ ήρν. Σν DVB φκσο θηινδνμεί λα καο πξνζθέξεη αθφκα πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο θαη λα αιιάμεη ηηο ηειενπηηθέο καο ζπλήζεηεο (αθφκα θαη ηελ «ηεξνηειεζηία» ηεο ηειεζάξσζεο, θνηλψο δάπηλγθ). Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο λέαο, ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: -Απφιπηε επθξίλεηα θαη άξηζηε πνηφηεηα ήρνπ. -Ο ηειεζεαηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηη ζα παξαθνινπζήζεη κέζα απφ κηα επξεία γθάκα πξνγξακκάησλ. -Ο ηειεζεαηήο κπνξεί λα επηιέμεη αθφκα θαη πφηε ζα παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα ηεο αξεζθείαο ηνπ. -Πιήζνο ππεξεζηψλ δηαηίζεληαη πιένλ απφ απφζηαζε κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ αθφκε θαη ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. Δπίζεο, ράξε ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, ν ηειεζεαηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα «θαζίζεη» ζηελ θαξέθια ηνπ ζθελνζέηε θαη λα επηιέμεη, γηα παξάδεηγκα, ηελ θάκεξα απφ ηελ νπνία ζα παξαθνινπζήζεη έλα ζηηγκηφηππν πνδνζθαηξηθνχ αγψλα ή πφηε ζα δεη ην ζθνξ, ηα ζηαηηζηηθά θαη έλα ξηπιέη. Ο ηνκέαο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ θαλαιηψλ ζα αδπλαηίζεη, θαζψο ν ηειεζεαηήο ζα είλαη πιένλ εθείλνο πνπ ζα επηιέγεη πφηε ζα δεη κία εθπνκπή. Ζ ηερλνινγία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο 72 δηαθνξεηηθψλ ηαηληψλ κέζα ζε κηα εκέξα ή κηαο ηαηλίαο 48 θνξέο κέζα ζηελ ίδηα εκέξα, κε έλαξμε πξνβνιήο θάζε κηζή ψξα. Οη επηινγέο ηνπ ζεαηή ζα γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ελφο ηειερεηξηζηεξίνπ πνπ ζα ζπκίδεη ην ζεκεξηλφ, αιιά ζα έρεη πνιιέο επηπιένλ δπλαηφηεηεο. Σνλ ξφιν ηνπ βνεζνχ ζε θάζε επηινγή ζα παίδεη ν Ζιεθηξνληθφο Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο (ΔΡG), έλα είδνο εμειηγκέλεο ηειεθεηκελνγξαθίαο (teletext) κε εηθφλεο θαη πνιιέο

42 δπλαηφηεηεο ακθίδξνκσλ ιεηηνπξγηψλ. ηνλ λέν ςεθηαθφ θφζκν, νη ζπκβαηηθέο δηαθεκίζεηο πηζαλφηαηα δελ ζα έρνπλ ζέζε, θαζψο ζα είλαη εχθνιν ν ηειεζεαηήο λα ηηο παξαθάκςεη. Γη απηφ, νη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο πξνβιέπνπλ φηη ην θνηλφ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα επσθειεζεί απφ κία ζεηξά θηλήηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεη ηα ηειενπηηθά ζπνη. ηα κειινληηθά ζρέδηα ησλ δηαθεκηζηψλ εληάζζνληαη θαη νη δηαδξαζηηθέο δηαθεκίζεηο (interactive). 6.ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΘΔΩΡΗΔ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΟ- ΑΡΥΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Σειεόξαζε, γεληθά, είλαη ν ηνκέαο ηεο ειεθηξνληθήο θπζηθήο πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθεξζνύλ εηθόλεο αθίλεησλ θαη θηλεηώλ αληηθεηκέλσλ από κεγάιεο απνζηάζεηο κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ.

43 Γηα ηε κεηαθνξά εηθφλσλ ζε ζρεηηθά κεγάιεο απνζηάζεηο γίλεηαη ρξήζε ηξηψλ βαζηθψλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ * ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ θσηεηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κηαο εηθόλαο ζε ειεθηξηθά ξεύκαηα, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα πνπ παξάγεη έλαο πνκπφο, * ηεο εθπνκπήο ζην ρψξν θαη ηεο δηάδνζεο ησλ δηακνξθσκέλσλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ κέρξη ην ζεκείν ιήςεο θαη * ηεο απνδηακόξθσζεο απηψλ, πνπ γίλεηαη ζην δέθηε ηεο ηειεφξαζεο θαη πάιη ζε ειεθηξηθά ξεύκαηα, πνπ ε νζφλε ηα κεηεηξέπεη ζε θσηεηλά ραξαθηεξηζηηθά. ηελ ηειεφξαζε γίλεηαη αθφκε ρξήζε θαη κεξηθψλ θπζηνινγηθώλ θαηλνκέλσλ. ιεο π.ρ. νη αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο φξαζεο (νμχηεηα ηεο φξαζεο, κεηαίζζεκα) ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ εηθφλσλ ζε ειεθηξηθά ζήκαηα ζηνλ πνκπφ, φζν θαη θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο ζην δέθηε. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ηειεφξαζεο ζηεξίδεηαη ζηε κεηαβίβαζε θαη ιήςε κε θαιώδηα ή ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα εηθόλσλ από αληηθείκελα θηλεηά ή αθίλεηα.οη ζπζθεπέο ιήςεσο εηθφλσλ κεηαηξέπνπλ φ,ηη βιέπνπλ ζε ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ θαηφπηλ κεηαδίδνληαη.οη ηειενπηηθέο εηθφλεο κεηαδίδνληαη αθνχ πξψηα κεηαηξαπνχλ ζε ειεθηξηθά ζήκαηα απφ ηηο ηειενπηηθέο θάκεξεο.σειενπηηθά ζήκαηα κεηαδίδνληαη ζε δψλεο VHF (πνιχ πςειή ζπρλφηεηα) θαη UHF (πάξα πνιχ πςειή ζπρλφηεηα).απηά ηα ζήκαηα πξνζηίζεληαη ζε έλα θχκα-θνξέα,ην θέξνλ θχκα.πξνθχπηεη έηζη ην ιεγφκελν δηακνξθσκέλν θχκα,ην νπνίν δηαδίδεηαη κε ηε κνξθή ξαδηνθπκάησλ,ηα νπνία εθπέκπνληαη απφ πνκπνχο ηνπνζεηεκέλνπο ζηελ θνξπθή κεγάισλ θεξαηψλ.σα ζήκαηα ιακβάλνληαη απφ ηηο κηθξφηεξεο θεξαίεο ζηα ζπίηηα καο.έλα θχθισκα ζπληνληζκνύ επηιέγεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα θαη ζπληνλίδεη ηνλ ηειενπηηθφ καο δέθηε ζην ζήκα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνχ. Με ιίγα ιφγηα,ε αλάιπζε-κεηαηξνπή εηθφλσλ, θηλνχκελσλ ή κε, ζε ειεθηξηθά ζήκαηα, ε κεηάδνζή ηνπο κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε ιήςε θαη αλαπαξαγσγή ηνπο ζε νζφλε εηδηθήο ζπζθεπήο, ηε γλσζηή ζπζθεπή ηειεφξαζεο.

44 Λεηηνπξγία Ζ ιεηηνπξγία ηεο ηειεφξαζεο βαζίδεηαη ζην θσηνειεθηξηθό θαηλόκελν, θαηά ην νπνίν ε θσηεηλή ξνή πνπ εθπέκπεηαη από δηάθνξα ζεκεία κηαο εηθόλαο κεηαηξέπεηαη ζε ελαιιαγέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Οπζηαζηηθά θαηά ην ζρεκαηηζκφ κηαο αζπξφκαπξεο εηθφλαο πάλσ ζε κία νζφλε ζπκβαίλεη κία θαηαλνκή ηεο θσηεηλφηεηαο (δηαθνξεηηθήο γηα θάζε έλα) ησλ ζεκείσλ ηεο εηθφλαο. Ζ θίλεζε δε αληίζηνηρα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα πξνθαιείηαη απφ κία κεηαβνιή ηεο θσηεηλόηεηαο ηνπ θάζε ζεκείνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. πλνπηηθά νη ηηκέο ηεο θσηεηλφηεηαο κηαο εηθφλαο αλαιχνληαη ζεκείν πξνο ζεκείν θαη απηφ γίλεηαη δεθάδεο θνξέο θάζε δεπηεξφιεπην, νη κεηαβνιέο δε ηεο θσηεηλφηεηαο αλαπαξάγνληαη ζηελ νζφλε κηαο ζπζθεπήο αλαπαξαγσγήο πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε. Ζ αλάιπζε απηήο ηεο θσηεηλφηεηαο ηεο εηθφλαο ζεκείν πξνο ζεκείν νλνκάδεηαη "ζάξσκα ηεο εηθόλαο". Ζ παξαπάλσ αλάπηπμε φκσο ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεφξαζεο είλαη ζρεκαηηθή θαη ζεσξεηηθή ζηελ πξάμε είλαη αδχλαην λα γίλεη κία αλάιπζε ηεο θσηεηλφηεηαο ζεκείν πξνο ζεκείν. Γη` απηφ ε αλάιπζε γίλεηαη φρη θαηά ζεκεία, αιιά θαηά πεξηνρέο ηεο εηθόλαο, θπζηθά φζν πην κηθξέο γίλεηαη. Έηζη, φιε ε νζφλε ρσξίδεηαη ζε πνιιέο νξηδφληηεο γξακκέο, νπφηε ε αλάιπζε θαη ε αλαζχλζεζε ηεο εηθφλαο γίλεηαη κε ην δηάβαζκα θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θσηεηλήο έληαζεο ησλ ηεηξαγσληδίσλ πνπ είλαη ζηελ πξψηε γξακκή, έπεηηα ζηε δεχηεξε θιπ. ιε απηή ε δηαδηθαζία φκσο δελ πξέπεη λα παίξλεη ρξφλν κεγαιχηεξν απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ κία εηθφλα παξακέλεη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα ηνπ καηηνχ. Μ` απηφλ ηνλ ηξφπν ε αληίιεςε ηεο εηθφλαο απφ ην κάηη γίλεηαη ζην ζχλνιφ ηεο.οη ηειενξάζεηο ζηελ Δπξψπε αλαιχνπλ ηελ εηθφλα ζε 625 γξακκέο,ελψ πξνβάιινπλ 25 εηθφλεο(θαξέ) ην δεπηεξφιεπην.ζ θηλνχκελε εηθφλα,δειαδή απηή πνπ βιέπνπκε ζηελ ηειεφξαζή καο,είλαη κηα πνιχ γξήγνξε δηαδνρή θαξέ.σν κάηη καο,φκσο,ιφγσ ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ "ειαηηψκαηφο" ηνπ,ην νπνίν θαιείηαη κεηαίζζεκα ή κεηείθαζκα,δελ αληηιακβάλεηαη ηηο κεηαβνιέο κεηαμχ εηθφλσλ πνπ

45 ελαιιάζζνληαη κε ηφζν κεγάιε ηαρχηεηα,ζεσξψληαο ηεο σο κηα εηθφλα πνπ θηλείηαη.πάλσ ζε απηή ηελ ηδηφηεηα ηνπ καηηνχ καο ζηεξίδεηαη ε "νθζαικαπάηε" ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο.γη` απηφ θαη νη νζφλεο θαηαζθεπάδνληαη έηζη, ψζηε ηα ηεηξαγσλίδηα θαη νη γξακκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κία νπηηθή αληίιεςε λα κελ εμαθαλίδνληαη ακέζσο, αιιά λα παξακέλνπλ γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα. ηελ ηειεφξαζε ε εληχπσζε ηεο θίλεζεο ηεο εηθφλαο δίλεηαη κε ηξφπν αλάινγν κ` απηφλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Οη δηάθνξεο εηθφλεο δει. "ζαξψλνληαη" ζηελ νζφλε ζε πνιχ ζχληνκε ρξνληθή δηάξθεηα, νπφηε πξνθαιείηαη κία ππέξζεζε εηθφλσλ πνπ δηαθέξνπλ ρξνληθά ειάρηζηα κεηαμχ ηνπο. Ζ ππέξζεζε θαη γξήγνξε ελαιιαγή ησλ εηθόλσλ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη απηέο παξακέλνπλ γηα ειάρηζην δηάζηεκα ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε ηεο θίλεζεο ηεο εηθφλαο. Σα ηειενπηηθά δίθηπα ράξε ζηα νπνία ιακβάλνπκε ηηο ηειενπηηθέο εηθφλεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζηηο ζπζθεπέο ηειεφξαζεο ζπγθξνηνχληαη απφ: - ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνχληην φπνπ πινπνηείηαη ε παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο [(εγγξαθή ζε καγλεηνζθφπηα, επεμεξγαζία (editing), αλαπαξαγσγή (ξlayback), εθπνκπή (νn-air)] - ξαδηνδεχμεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη ηα ζηνχληην κε ηηο ιεγφκελεο εμσηεξηθέο παξαγσγέο (ξεπνξηάδ, αζιεηηθνχο αγψλεο θ.ιπ.) θαη κε ηνπο πνκπνχο, πνπ εγθαηεζηεκέλνη ζε πεξηνρέο κεγάινπ πςφκεηξνπ εθπέκπνπλ ηα ηειενπηηθά ζήκαηα ησλ θαλαιηψλ ζε θαζνξηζκέλεο ζπρλφηεηεο - θεξαίεο εθπνκπήο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ππιψλεο - αλακεηαδφηεο, γηα ηελ επέθηαζε ηεο θάιπςεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ πνκπφ - ηειενπηηθνχο δέθηεο, ηηο γλσζηέο δει. ζπζθεπέο ηειενξάζεσλ, πνπ απνηεινχληαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ νζφλε, ην tuner κε ηηο βαζκίδεο ζπρλφηεηαο, ην κεγάθσλν ή ηα κεγάθσλα θ.ιπ. Γηα ηελ ηειενπηηθή κεηάδνζε εηθφλαο απαηηείηαη α) ε κεηαηξνπή ζε ειεθηξηθά ζήκαηα ηεο θσηεηλήο ξνήο πνπ εθπέκπεηαη ή αλαθιάηαη απφ ην αληηθείκελν κεηάδνζεο, β) ε κεηαβίβαζε απηψλ ησλ ειεθηξηθψλ ζεκάησλ κέζα απφ ηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο θαη γ) ε ιήςε θαη κεηαηξνπή ησλ ειεθηξηθψλ ζεκάησλ ζε θσηεηλνχο παικνχο πνπ αλαπαξάγνπλ ηελ εηθφλα ηνπ αληηθεηκέλνπ.

46 ηα 1844 ν Ρψζνο επηζηήκνλαο Παχινο Νίπθνθ επηλφεζε κία δηάηαμε πνπ επέηξεπε ηε κεηαβίβαζε ησλ εηθφλσλ ζε απφζηαζε. Ήηαλ κία νπηηθν - κεραληθή ζπζθεπή πνπ απνηεινχληαλ απφ έλα δηάηξεην δίζθν, γλσζηφ σο "δίζθν ηνπ Νίπθνθ". Οη νπέο ηνπ δίζθνπ απηνχ ήηαλ πνιχ κηθξέο θαη θαηαλεκεκέλεο ζε κία ζπεηξνεηδή θακπχιε, θνληά ζηελ πεξηθέξεηα. ηαλ ν δίζθνο πεξηζηξεθφηαλ κπξνζηά ζε κία εηθφλα πνπ θσηηδφηαλ ηζρπξά, έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ παξαηεξεηή λα εμεξεπλά ηελ εηθφλα γξακκή πξνο γξακκή. Οη θσηεηλέο αθηίλεο πνπ πεξλνχζαλ κέζα απ` ηηο νπέο ζπγθεληξψλνληαλ απφ έλα θσηνζηνηρείν ζειελίνπ, ηνπνζεηεκέλν πίζσ απ` ην δίζθν θαη, κε ηε βνήζεηά ηνπ, κεηαηξέπνληαλ ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. Σν ξεχκα απνζηειιφηαλ ζε κία ζπζθεπή παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε, κφλν πνπ ζηε ζέζε ηνπ θσηνζηνηρείνπ είρε κία ειεθηξηθή ιάκπα πνπ έξηρλε θσο πάλσ ζηελ νζφλε. Αλάκεζα ζηε ιάκπα θαη ζηε θσηηδφκελε νζφλε ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο έλαο άιινο δηάηξεηνο "δίζθνο Νίπθνθ", πνπ πεξηζηξεθφηαλ κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζπρλφηεηα κε ηνλ πξνεγνχκελν. Οη θσηεηλέο αθηίλεο πνπ άθελαλ νη νπέο, ζρεκάηηδαλ πάλσ ζηε νζφλε ηελ εηθφλα. Ζ ζπζθεπή απηή ηνπ Νίπθνθ δελ κπνξνχζε λα θέξεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, επεηδή ηελ επνρή εθείλε δελ ππήξραλ νχηε θσηνζηνηρεία θαηάιιεια, αιιά νχηε θαη εληζρπηέο ηθαλνί λα εληζρχζνπλ ηα αζζελή ξεχκαηα πνπ έδηλαλ ηα θσηνζηνηρεία. Σν 1926 ν θφηνο Μπεξλη ηειεηνπνίεζε ζεκαληηθά ηε ζπζθεπή ηνπ Νίπθνθ ψζηε λα θάλεη επηηπρεκέλε ιήςε θαη κεηαβίβαζε θηλνχκελσλ εηθφλσλ. ηε ζπζθεπή πνπ παξνπζίαζε ν Μπεξλη ε εηθφλα αλαιπφηαλ ζε 28 γξακκέο 12,5 θνξέο ην δεπηεξφιεπην. ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα έγηλαλ νη πξψηεο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο κε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή πηζηφηεηα εηθφλαο. Ζ κέζνδνο φκσο απηή γηα κεηάδνζε εηθφλσλ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Έηζη άξρηζε ε αλαδήηεζε κηαο λέαο κεζφδνπ γηα ηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο. Ο Ρψζνο θπζηθφο Ρφδηγθ πξφηεηλε ηνλ θαζνδηθφ ζσιήλα Βraun (Μπξάνπλ) γηα ηελ αλάιπζε θαη ιήςε ηεο εηθφλαο (θαζνδηθή ηειεφξαζε). Λίγν αξγφηεξα έλαο άιινο Ρψζνο, ν Βιαδίκεξνο Εβνξίθηλ, έθαλε έλα απνθαζηζηηθφ βήκα γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαηαζθεπάδνληαο ην εηθνλνζθφπην, κία ζπζθεπή γηα ειεθηξνληθή αλάιπζε ηεο εηθφλαο. Σν εηθνλνζθόπην είλαη έλαο αεξφθελνο ζσιήλαο κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη κία νζφλε πνπ απνηειείηαη απφ κνλσηηθή πιάθα. Πάλσ

47 ζηελ πιάθα απηή ζρεκαηίδεηαη κ` έλα ζχζηεκα θαθψλ ε εηθφλα πνπ πξφθεηηαη λα κεηαβηβαζηεί. Πξνο ηελ πιεπξά ηεο πιάθαο φπνπ ζρεκαηίδεηαη ε εηθφλα, απηή ζθεπάδεηαη κ` έλα ιεπηφ θχιιν απφ κίθα πνπ είλαη θαιπκκέλν απφ πάξα πνιιά κηθξνζθνπηθά ζηαγνλίδηα (κέρξη 100 εθαηνκκχξηα) απφ κεηαιιηθφ θαίζην. Σν θαζέλα απφ ηα ζηαγνλίδηα απηά απνηειεί έλα ζηνηρεηψδεο θσηνθύηηαξν θαη ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ έλα κσζατθφ. Ζ άιιε πιεπξά ηεο πιάθαο θαιχπηεηαη κε έλα αγψγηκν κέζν,πνπ νλνκάδεηαη ζπλήζσο "άλνδνο ζήκαηνο", ζπλδεκέλν κ` έλα θαιψδην, πνπ θαηαιήγεη ζην εηθνλνζθφπην.ηελ άλνδν ζήκαηνο ζπλδέεηαη ε αληίζηαζε θνξηίνπ, απφ ηελ νπνία παίξλνπκε ην ζήκα εηθφλαο. Σα θσηνθχηηαξα ηνπ θαηζίνπ, φηαλ πξνζβάιινληαη απφ ην θσο, εθπέκπνπλ ειεθηξφληα, κε απνηέιεζκα λα ζπκπεξηθέξνληαη σο ππθλσηέο πνπ εθθνξηίδνληαη αξλεηηθά θαη θνξηίδνληαη ζεηηθά, κε κέηξν αλάινγν πξνο ηε θσηεηλή έληαζε πνπ δέρνληαη.σφηε, κε κηα πνιχπινθε ειεθηξνληθή δηεξγαζία, "απνηππώλεηαη" ζην κσζατθφ ε εηθφλα ηνπ αληηθεηκέλνπ κε κνξθή ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Έλα ειεθηξνληθό ππξνβόιν παξάγεη, ιφγσ ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ, θαη εθπέκπεη ειεθηξφληα. Ζ ειεθηξνληθή δέζκε, κε ηε βνήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο απφθιηζεο, κπνξεί λα θηλείηαη ζην κσζατθφ απφ ηελ άλσ αξηζηεξή άθξε ηεο επηθάλεηάο ηνπ πξνο ηα δεμηά θαη θάησ, σο ηελ θάησ δεμηά άθξε ηεο. Ζ θίλεζε ηεο ειεθηξνληθήο δέζκεο είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε ηελ θίλεζε ησλ νθζαικψλ θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ζειίδαο βηβιίνπ θαη νλνκάδεηαη "ζάξσζε".σα ειεθηξφληα απηά "ζαξψλνπλ" ηελ νζφλε ζεκείν πξνο ζεκείν θαη γξακκή πξνο γξακκή. Απηφ πξνθαιεί εθθφξηηζε ησλ κηθξνζθνπηθψλ ππθλσηψλ θαη δεκηνπξγία ειεθηξηθήο ξνήο θαη κεηαβνιή ηεο ηάζεο ζηα άθξα κηαο αληίζηαζεο πνπ ππάξρεη κέζα ζην θχθισκα. Ζ κεηαβνιή απηήο ηεο ηάζεο είλαη αλάινγε πξνο ηε θσηεηλφηεηα θάζε ζεκείνπ ηεο εηθφλαο θαη κε ηελ θαηάιιειε ελίζρπζε κεηαδίδεηαη ζηε ζπζθεπή ιήςεο.σν ξεχκα απηφ δεκηνπξγεί κηα Ζιεθηξηθή Σάζε ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο θνξηίνπ πνπ απνηειεί ην ζήκα εηθφλαο. Σν ζήκα εηθφλαο εληζρχεηαη θαηάιιεια θαη, αθνχ δηακνξθψζεη έλαλ πνκπφ, αθηηλνβνιείηαη ζην γχξσ ρψξν κε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θεξαία ηνπ πνκπνχ, νδεχνπλ πξνο ηελ θεξαία ηνπ δέθηε θαη επάγνπλ ζ' απηή κηα κηθξή ειεθηξηθή ηάζε. Ζ ηάζε νδεγείηαη ζην δέθηε θαη, χζηεξα απφ νξηζκέλνπο κεηαζρεκαηηζκνχο, θαηαιήγεη ζηνλ "θαζνδηθό ζσιήλα" ή "ιπρλία εηθόλαο".ο Καζνδηθφο σιήλαο είλαη ε δηάηαμε πνπ κεηαηξέπεη ην ζήκα εηθφλαο ζε θσηεηλέο αθηίλεο, δειαδή πνπ εθηειεί κηα ιεηηνπξγία

48 αληίζεηε απφ εθείλε ηνπ εηθνλνζθφπηνπ. Ο θαζνδηθφο ζσιήλαο απνηειείηαη επίζεο απφ έλα ειεθηξνληθφ ππξνβφιν, ην νπνίν δεκηνπξγεί ιεπηή δέζκε ειεθηξνλίσλ. Ο αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ κεηαθέξεη ε δέζκε (δειαδή ην ξεχκα ηεο δέζκεο) κεηαβάιιεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηάζεο πνπ θηάλεη απφ ην δέθηε. κσο ε ηάζε απηή κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε θσηεηλφηεηα θάζε ζηνηρείνπ ηεο εηθφλαο πνπ κεηαθέξεη θη επνκέλσο κε ηνλ ίδην ξπζκφ κεηαβάιιεηαη θη ε πνζφηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο δέζκεο. Ζ δέζκε θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ ζσιήλα θαη πξνζπίπηεη ζηελ νζφλε. Ζ νζφλε, θαιχπηεηαη εζσηεξηθά απφ ζηξψκα πιηθνχ πνπ θζνξίδεη θαη ζηε ζέζε ηεο πξφζπησζεο ηεο δέζκεο ζρεκαηίδεηαη έλα θσηεηλφ ζηίγκα. Ζ θσηεηλφηεηα ηνπ ζηίγκαηνο είλαη αλάινγε πξνο ηελ πνζφηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο δέζκεο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1953 κπήθε γηα πξψηε θνξά ζε ιεηηνπξγία ην επξσπατθφ δίθηπν ηειεφξαζεο (Δurνλisiνn), ην 1962 δε ιεηηνχξγεζε θαη ην παγθφζκην δίθηπν (Μνndνλisiνn), ράξε ζηνλ ηερλεηφ δνξπθφξν "Σέιεζηαξ". Παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηεο αζπξφκαπξεο εηθφλαο έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο θαη ε έγρξσκε εηθφλα. Λήςε - κεηάδνζε - αλαπαξαγσγή Ζ ιεηηνπξγία ηεο ηειεφξαζεο βαζίδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο θσηεηλφηεηαο ησλ εηθφλσλ ζεκείν πξνο ζεκείν. Οη κεηαβνιέο απηέο κεηαηξέπνληαη ζε ελαιιαγέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηδηαίηεξε ηάζε, πνπ απνηειεί ην ζήκα ηεο εηθφλαο ή φπσο επηθξάηεζε ζηε δηεζλή νξνινγία, ην signal λideν. Σν ζήκα απηφ εληζρχεηαη θαη ζπληειεί ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο εηθόλαο πάλσ ζηελ νζόλε. Ζ ιήςε ησλ εηθφλσλ γίλεηαη κε εηδηθέο εηθνλνιεπηηθέο κεραλέο (θάκεξεο), πνπ απνηεινχλ εμειηγκέλεο κνξθέο ηνπ εηθνλνζθνπίνπ ηνπ βνξίθηλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην χπαηζξν ή ζε εηδηθά ζηνχληην. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο θάκεξαο είλαη ε εηθνλνιεπηηθή ιπρλία. Ζ ιήςε ηεο εηθφλαο γίλεηαη φπσο πεξηγξάθηεθε πξνεγνπκέλσο ζην εηθνλνζθφπην. Ζ κεηαβνιή ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο κέζα ζην εηθνλνζθόπην πνπ κεηαδίδεηαη ζηε ζπζθεπή ιήςεο, αληηζηνηρεί ζε κία αλάινγε κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηεο ειεθηξνληθήο δέζκεο ηνπ θαζνδηθνύ ζσιήλα πνπ ππάξρεη κέζα ζην δέθηε ηεο ηειεόξαζεο. Ζ κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηεο ειεθηξνληθήο δέζκεο πξνθαιεί ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εηθόλαο ζηε θζνξίδνπζα νζόλε ηνπ θαζνδηθνύ ζσιήλα. Καη ζηε κεραλή ιήςεο θαη ζηνλ θαζνδηθφ

49 ζσιήλα ε ζάξσζε ηεο εηθφλαο κε ειεθηξνληθή δέζκε πξαγκαηνπνηείηαη ράξε ζε δχν ηαιαληψζεηο κε πξηνλσηή κνξθή (πξηνλσηέο ηάζεηο),πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ δχν αληίζηνηρα θπθιψκαηα ζάξσζεο, πνπ νλνκάδνληαη "βάζεηο ρξόλνπ". Σν πξψην θχθισκα πξνθαιεί ηελ νξηδφληηα ζάξσζε θαη αλαιχεη ηελ εηθφλα ζε ισξίδεο θαη ην δεχηεξν πξνθαιεί ηελ θαηαθφξπθε ζάξσζε αλαιχνληαο ηελ εηθφλα ζε γξακκέο.γηα λα ζρεκαηηζηεί ε εηθφλα ζηελ νζφλε πξέπεη ε Ζιεθηξνληθή Γέζκε, επνκέλσο θαη ην θσηεηλφ ζηίγκα, λα κεηαθηλείηαη ζηελ επηθάλεηά ηεο φπσο αθξηβψο κεηαθηλείηαη ε δέζκε ηνπ εηθνλνζθφπηνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ κσζατθνχ. Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απφθιηζεο ηεο δέζκεο. Οη θηλήζεηο πνπ εθηεινχλ νη δχν δέζκεο (εηθνλνζθνπίνπ θαη θαζνδηθνχ ζσιήλα) πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπγρξνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ, ηα ζπζηήκαηα απόθιηζεο ηεο δέζκεο ηξνθνδνηνχληαη απφ εηδηθέο πεγέο, πνπ νλνκάδνληαη "γελλήηξηεο ζαξώζεηο". Οη ειεθηξηθέο ηάζεηο πνπ παξάγνπλ νη γελλήηξηεο ζάξσζεο ζηνλ πνκπφ θαη ζην δέθηε είλαη ηεο ίδηαο αθξηβψο κνξθήο θαη εμειίζζνληαη ηαπηφρξνλα (ζπγρξνληζκφο). Ο ζπγρξνληζκφο ησλ γελλεηξηψλ ζάξσζεο ειέγρεηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ειεθηξηθψλ παικψλ ζπγρξνληζκνχ. Πσο ζρεκαηίδεηαη ε εηθόλα ζηελ νζόλε ηνπ δέθηε: Αξρηθή θαη

50 βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ν απόιπηνο ζπγρξνληζκόο ζηελ θίλεζε ηεο ειεθηξνληθήο δέζκεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ θάκεξα θαη απηήο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ θαζνδηθφ ζσιήλα ηνπ δέθηε. Γηα λα ππάξρεη απηφο ν ζπγρξνληζκφο εθπέκπνληαη απφ ην ζηαζκφ ηεο ηειεφξαζεο καδί κε ην θέξνλ θύκα θαη δχν άιια εηδηθά ζήκαηα, ηα ζήκαηα ζπγρξνληζκνύ. Ο δέθηεο ελφο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο είλαη βεβαίσο ε ηειενπηηθή ζπζθεπή.σν ζήκα επάγεηαη ζε κία εζσηεξηθή θεξαία ή ζε κία εμσηεξηθή θεξαία.σα ζήκαηα εληζρχνληαη θαη ζηέιλνληαη ζηνλ επηινγέα θαλαιηνχ.ρπζκίδνληαο ηνλ επηινγέα θαλαιηψλ ζηε ζπζθεπή ιεο ζηνλ επηινγέα πνηα ζπρλφηεηα ζέιεηο λα ςάμεη.ο επηινγέαο επηιέγεη απηφ ην ζήκα θαη ην ζηέιλεη ζε έλα κείθηε, φπνπ κεηαηξέπεηαη ζε κία ελδηάκεζε ζπρλφηεηα. Καηφπηλ εληζρχεηαη απφ έλαλ άιιν εληζρπηή.σν ζήκα ζηέιλεηαη θαηφπηλ ζηνπο θσξαηέο πνπ δηαρσξίδνπλ ηα θέξνληα θχκαηα απφ ην αθνπζηηθφ θαη νπηηθφ ζήκα.ην θσξαηή ήρνπ ην αθνπζηηθφ θχκα μερσξίδεηαη θαη ζηέιλεηαη ζην ερείν.έλα ερείν ηειενξάζεσο κνηάδεη πνιχ κε εθείλν ελφο ξαδηνθψλνπ FM. Οη πεξηζζφηεξνη ήρνη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ είλαη ρακειήο πνηφηεηαο κνλνσηηθνί ήρνη (έλα θαλάιη), αιιά ππάξρεη ε ηάζε γηα ήρν πςειήο πνηφηεηαο (ζηεξενθσληθφ). ην θσξαηή εηθφλαο, ην ζήκα ηεο εηθφλαο δηαρσξίδεηαη. Σν έγρξσκν ηκήκα ηεο εηθφλαο ηνπ ηειενπηηθνχ ζήκαηνο δηαρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε δχν ζήκαηα, ζε ζήκα ρξψκαηνο θαη ζήκα θσηεηλφηεηαο.έλαο απνθσδηθνπνηεηήο (ηαιαλησηήο) ηα αιιάδεη ζε ζήκαηα θφθθηλνπ, πξάζηλνπ θαη κπιε ηεο πξσηφηππεο εηθφλαο. Καηφπηλ απηά ζηέιλνληαη ζηε ιπρλία εηθφλαο.ο ζσιήλαο ησλ εηθφλσλ είλαη έλαο ζσιήλαο θαζνδηθψλ αθηηλψλ.ζ επίπεδε άθξε ηνπ ζσιήλα θαιχπηεηαη κε θσζθνξηθφ άιαο.ην άιιν άθξν ππάξρεη έλα ειεθηξνληθφ ππξνβφιν.σα ειεθηξφληα πνπ εθηνμεχνληαη απφ ην ππξνβφιν δηεγείξνπλ ηα θσζθνξηθά άιαηα,ψζηε απηά λα ιάκπνπλ. Απηά ηα ζεκεία πνπ ιάκπνπλ δεκηνπξγνχλ ηελ εηθφλα.ο παικφο ζπληνληζκνχ πνπ πξνζηέζεθε φηαλ δεκηνπξγήζεθε ην ζήκα ζηε ζπζθεπή ιήςεσο εηθφλσλ έξρεηαη ηψξα ζην πξνζθήλην.σν ζήκα απηφ βεβαηψλεη φηη ε ζάξσζε ηαηξηάδεη επαθξηβψο κε εθείλε πνπ γίλεηαη απφ ηελ ηειενπηηθή ζπζθεπή ιήςεσο.αλ ε εηθφλα δελ είλαη ζε ζπγρξνληζκφ, κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε νξηδφληηνπο θαη θάζεηνπο ειέγρνπο ζηε ζπζθεπή ηειενξάζεσο. Ζ ιήςε ησλ εηθφλσλ απφ ηελ εηθνλνιεπηηθή κεραλή ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξάιιειε ιήςε ηνπ ήρνπ πνπ ζπλνδεχεη ηηο εηθφλεο.σν ζήκα εηθφλαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε πιάηνπο ελφο

51 θέξνληνο θχκαηνο.σν αθνπζηηθφ ζήκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπρλφηεηαο ελφο άιινπ θέξνληνο θχκαηνο.σν ζήκα ήρνπ απνζηέιιεηαη ζπλδπαζκέλν κε έλα θέξνλ θχκα θαη πθίζηαηαη απνδηακόξθσζε,δειαδή δηαρσξηζκφ απφ ην θέξνλ θχκα,ζηε ζπζθεπή καο.ηε ζπλέρεηα εληζρχεηαη θαη νδεγείηαη ζε έλα ερείν,ην νπνίν παξάγεη ήρν ηαπηφρξνλα κε ηελ ηειενπηηθή εηθφλα. Οη ειεθηξηθέο ηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ελαιιαγή θσηεηλφηεηαο ησλ εηθφλσλ θαη απφ ηελ ελαιιαγή έληαζεο ηνπ ήρνπ πνπ ηηο ζπλνδεχεη δεκηνπξγνχλ δχν αληίζηνηρα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα, κε παξαπιήζηεο ζπρλφηεηεο. Σν ζχλνιν φισλ ησλ ζπρλνηήησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα δχν απηά θχκαηα απνηεινχλ έλα "δίαπιν" (ην γλσζηφ "θαλάιη" ηεο ηειεφξαζεο) ηελ ηειεφξαζε ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα κε πνιχ πςειή ζπρλφηεηα, γη` απηφ επηβάιιεηαη νη δχν θεξαίεο, πνκπνχ θαη δέθηε λα ηνπνζεηνχληαη αληηθξηζηά. Κηίξηα θαη άιια κεγάια εκπφδηα κπνξνχλ λα εκπνδίδνπλ ηε κεηάδνζε ηειενπηηθψλ ζεκάησλ. Έηζη,απηά κπνξνχλ λα ηαμηδεχζνπλ κφλν ζε κηθξή απφζηαζε (πεξίπνπ 120 ρηιηφκεηξα) ρσξίο βνήζεηα.ζ εκβέιεηα ελφο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο είλαη θαηά πξνζέγγηζε ε νξαηή

52 πεξηνρή απφ ηνλ πχξγν κεηαδφζεσο. Απηφ νλνκάδεηαη κεηάδνζε κέζσ γξακκήο νπηηθήο επαθήο.αλ ην ζήκα πξέπεη λα ηαμηδεχζεη καθξχηεξα, ηφηε απηφ αλακεηαδίδεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πχξγνπο ή ζηαζκνχο. Κάζε ζηαζκφο αλακεηαδφζεσο έρεη κία θεξαία ιήςεσο θαη έλαλ πνκπφ. Ο ζηαζκφο πξνζιακβάλεη ην ζήκα, ην εληζρχεη θαη ην κεηαδίδεη ζηνλ επφκελν ζηαζκφ. Αλνηρηό θαη θιεηζηό θύθισκα ηειεόξαζεο Αλνηρηά θπθιψκαηα είλαη ηα ζπλεζηζκέλα θπθιψκαηα (δίθηπα) ηεο ηειεφξαζεο. ` απηά ε κεηαβίβαζε ηνπ signal λideν γίλεηαη κε ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα. Τπάξρεη φκσο θαη ην θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο, φπνπ ε κεηαβίβαζε ηνπ signal λideν γίλεηαη κε νκναμνληθά θαιψδηα. Σν θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα αλακεηαδφζεηο ζε κηθξέο απνζηάζεηο, π.ρ. ζην ίδην θηίξην. Έηζη π.ρ. δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηεο ηαηξηθήο ζρνιήο λα παξαθνινπζήζνπλ ζην ακθηζέαηξν κία εγρείξεζε πνπ γίλεηαη ζην ρεηξνπξγείν θ.ν.θ. ε πνιιέο ρψξεο φκσο ππάξρνπλ θαισδηαθά πξνγξάκκαηα ηειεφξαζεο γηα ην επξχ θνηλφ ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο. Γέθηεο ηεο ηειεόξαζεο Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ίδηα κε απηήλ ηνπ δέθηε ξαδηνθψλνπ, είλαη φκσο θαηαζθεπαζηηθά πεξηζζφηεξν πνιχπινθνο, επεηδή πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ θπθισκάησλ, θαζψο θαη έλα θαζνδηθφ ζσιήλα. πνπδαηφηεξα ζηνηρεία ζ` έλα δέθηε ηειεφξαζεο είλαη: ν θαζνδηθόο ζσιήλαο, νη εληζρπηέο (θνηλνί γηα ηα ζήκαηα εηθφλαο θαη ήρνπ), νη θσξαηέο ησλ ζεκάησλ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ θαη νη ηαιαλησηέο νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ηαιάλησζεο. Σα ξεχκαηα πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ θεξαία ηνπ δέθηε εληζρχνληαη θαηάιιεια θαη, αθνχ θσξαζνχλ θαη εληζρπζνχλ πάιη, νδεγνχληαη ηα κελ ζήκαηα ηεο εηθφλαο ζηνλ θαζνδηθφ ζσιήλα, φπνπ θαη ξπζκίδεηαη ε έληαζε ηεο δέζκεο, ηα δε ζήκαηα ήρνπ ζην κεγάθσλν. Ζ ειεθηξνληθή δέζκε ηνπ θαζνδηθνχ ζσιήλα ζαξψλεη ηελ νζφλε κε ηελ βνήζεηα ησλ δχν θπθισκάησλ ζάξσζεο πνπ έρνπλ ίδηα ζπρλφηεηα κε ηα αληίζηνηρα θπθιψκαηα ηνπ πνκπνχ. Κάζε ηαιάλησζε ηεο δέζκεο δηεγείξεηαη απφ ηα ζήκαηα ζπγρξνληζκνύ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηνλ απφιπην ζπγρξνληζκφ ηνπ δέθηε κε ηνλ πνκπφ. Έηζη ε θσηεηλή θειίδα ηνπ δέθηε θάλεη ηελ ίδηα αθξηβψο δηαδξνκή ζηελ νζφλε κ` απηήλ ηνπ πνκπνχ.

53 Αζπξόκαπξνο δέθηεο Ζ αζπξφκαπξε ηειεφξαζε είλαη ζαλ ηελ εηθφλα κηαο εθεκεξίδαο. Αλ εμεηάζνπκε πξνζερηηθά ηελ εηθφλα ζε κηα εθεκεξίδα απηή δείρλεη λα απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ζηηγκάησλ (θνπθθίδεο) θαλνληζκέλσλ έλα ζπλεζηζκέλν γεσκεηξηθφ ππφδεηγκα. Σα ζηίγκαηα είλαη πνιχ κηθξά ζε ζρεδφλ άζπξεο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο, ελψ είλαη κεγάια θαη ζρεδφλ αγγίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζηηο πνιχ ζθνηεηλέο πεξηνρέο. Μεζαία κεγέζε ζηηγκάησλ δίλνπλ ηηο πνηθίιεο ζθηέο γθξίδνπ ρξψκαηνο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ άζπξνπ θαη καχξνπ. ε θπζηνινγηθέο απνζηάζεηο ηεο εθεκεξίδαο ηα ζηίγκαηα δελ θαίλνληαη, επεηδή είλαη αξθεηά κηθξά θαη ε εηθφλα εκθαλίδεηαη ζπλερήο. Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο λα παξάγνπκε κηα θσηνγξαθία ζα ήηαλ λα έρνπκε ζηίγκαηα ζηαζεξνχ κεγέζνπο πνηθίισλ βαζκψλ γθξίδνπ ρξψκαηνο κεηαμχ καχξνπ θαη ιεπθνχ. Ζ ηερληθή απηήο ηεο δηαηξέζεσο ηεο εηθφλαο ζε πνιχ κηθξά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηειεφξαζε. Πιεξνθνξίεο γηα ην βαζκφ ηνπ γθξίδνπ θάζε ζηνηρείνπ εθπέκπεηαη ζην άθξν ηεο ιήςεσο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλνηθνδνκήζεη ηελ εηθφλα ηεο αξρηθήο ζθελήο. Γηάθνξεο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ εκθαλήο κε ην ζήκα βίληεν θαη ζηελ πξάμε επηηπγράλνληαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο ιπρλίεο θελνχ, έλα ή πεξηζζφηεξα ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ ή κε νινθιεξσκέλα ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ. Οη πξψηνη δέθηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ιπρλίεο θελνχ, θαη νη κεηέπεηηα δέθηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ιπρλίεο θελνχ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ. Οη πιένλ ζχγρξνλνη δέθηεο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ ή έλα κίγκα απφ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ θαη νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. Οη ηειενπηηθνί δέθηεο ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ππεξεηεξφδπλνπ πνπ είλαη νη εμήο: Ζ πεξηζζφηεξε ελίζρπζε θαη επηιεθηηθφηεηα ηνπ δέθηε πξνζδίδεηαη απφ έλαλ εληζρπηή πνπ είλαη γλσζηφο ζαλ εληζρπηήο κεζαίσλ ζπρλνηήησλ(if). Ή ζπρλφηεηα ηνπ θνξέα θάζε ζήκαηνο πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ ζπληνληζηή κεηαβάιιεηαη, ψζηε λα ιάβεη ηελ IF ηηκή θαη εθαξκφδεηαη ζηνλ εληζρπηή IF. Ο ζπληνληζηήο πεξηέρεη έλα ζηάδην κεηαβνιήο ζπρλνηήησλ θαη έλαλ εληζρπηή ξαδηνθσληθψλ ζπρλνηήησλ (RF). Ζ επηινγή ηνπ θαλαιηνχ ζηνλ ζπληνληζηή γίλεηαη ζπλήζσο κε ηελ πίεζε

54 θνπκπηψλ ή επηινγέσλ, πνπ πεξηζηξέθνληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαιακβάλνπλ πνιιέο ζέζεηο, αιιά ην ζπλερέο ηηνχληγθ (tuning) είλαη πξνηηκφηεξν θαη ππάξρεη εηδηθά ζηνπο θνξεηνχο δέθηεο. Σα ζήκαηα βίληεν θαη ήρνπ γηα ην επηιεγκέλν θαλάιη εληζρχνληαη ηαπηφρξνλα ζηηο πξψηεο βαζκίδεο ηνπ δέθηε, αιιά δηαρσξίδνληαη αξγφηεξα θαη ρεηξίδνληαη απφ μερσξηζηά θπθιψκαηα. Σν ζήκα βίληεν απνρσξίδεηαη απφ ην ζήκα βίληεν θαη ηα ζήκαηα ζπγρξνληζκνχ γξακκήο εθαξκφδνληαη ζηνλ ηαιαληεπηή γξακκήο γηα λα ηνλ «θιεηδψζνπλ» ζηε ζσζηή ζπρλφηεηα. Ζ έμνδνο ηνπ ηαιαληεπηή γξακκήο ηξνθνδνηείηαη ζε πελία απνθιίζεσο πεξηηπιηγκέλα ζθηρηά γχξσ απφ ην ιαηκφ ηνπ ζσιήλα πνπ θέξεηαη ε εηθφλα θαη απηά είλαη ππεχζπλα γηα ηελ νξηδφληηα εμέηαζε. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ ηαιαληεπηή ηεο γξακκήο κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε έλαλ έιεγρν γηα λα κεηαθεξζεί ζηελ πεξηνρή πνπ «θιεηδψλεηαη». Ο ηαιαληεπηήο πεδίνπ είλαη παξφκνηα «θιεηδσκέλνο», κε ηνλ έιεγρν ηεο ζπρλφηεηαο. Έγρξσκε ηειεόξαζε Παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηεο αζπξφκαπξεο εηθφλαο δφζεθε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έγρξσκεο. Πξψηνο ν Μπεξλη απφ ην 1928 πξφηεηλε κία κέζνδν αλαπαξαγσγήο έγρξσκεο εηθφλαο ζηελ ηειεφξαζε. Ζ κέζνδνο απηή βαζηδφηαλ ζηελ θιαζζηθή αξρή ηεο ηξηρξσκίαο, ζηελ αλάιπζε δει. ηεο εηθφλαο ζηα ηξία βαζηθά ρξψκαηα (θφθθηλν, πξάζηλν θαη γαιάδην) θαη έπεηηα ζηελ ππέξζεζε ησλ ηξηψλ εηθφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απ` απηή. Ζ έγρξσκε ηειεφξαζε βαζίζηεθε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπνπ λα αλαπαξάγεη ηα ρξψκαηα κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηξηψλ βαζηθψλ ρξσκάησλ, ηνπ κπιε, ηνπ θφθθηλνπ θαη ηνπ πξάζηλνπ. 1. Σξία ππξνβφια ειεθηξνλίσλ (γηα ην θφθθηλν, πξάζηλν θαη κπιε) 2. Γέζκεο ειεθηξνλίσλ 3. Δζηίαζε ζπεηξψλ θαη ζάξσζε 4. Πελία Απφθιηζεο 5. χλδεζε Αλφδνπ 6.Μάζθα ζθηάο- Γηαρσξηζκφο γηα ην θφθθηλν, πξάζηλν θαη κπιε ηκήκα ηεο πξνβαιιφκελεο εηθφλαο 7. Δγρξσκα θσζθνξηθά άιαηα ζηελ νζφλε(θφθθηλα, πξάζηλα, κπιε) 8. Δζσηεξηθή πιεπξά ηεο θσζθνξνχρνπ νζφλεο

55 Ζ εηθφλα πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα κεραλήκαηα εηθνλνιεςίαο, αλαιχεηαη κέζσ ρξσκαηηθψλ θίιηξσλ ζε ηξεηο έγρξσκεο εηθφλεο. Οη έγρξσκνη δέθηεο απνθσδηθνπνηνύλ ην ζχλζεην ζήκα, αλαπαξάγνπλ ηηο ηξεηο κνλνρξσκαηηθέο εηθφλεο θαη κεηαθέξνπλ κε εηδηθέο δηαηάμεηο ζηελ νζφλε ηελ αξρηθή αλαινγία θάζε ρξψκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε απηφκαηε ζχλζεζε απφ ηα κάηηα ηνπ αλζξψπνπ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο έγρξσκεο εηθφλαο. ήκεξα ρξεζηκν-πνηνχληαη ζσιήλεο πνπ πεξηέρνπλ νζφλεο νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ πνιπάξηζκα ζηνηρεία, πνπ ην θαζέλα ηνπο κπνξεί λα δψζεη έλα απφ ηα ηξία ρξψκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, φηαλ δηεγεξζεί ζε θζνξηζκφ. Έλαο ηέηνηνο ζσιήλαο απνηειείηαη απφ ηξία ειεθηξν-ληθά ππξνβόια, πνπ ην θαζέλα απ` απηά κπνξεί λα δηεγείξεη ζηνηρεία κφλν ηνπ ελφο απφ ηα βαζηθά ρξψκαηα. Βαζηθά ρξώκαηα ζηελ νζόλε (εθπνκπή θσηόο) Αλαιχνπλ/ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ζε αξθεηά κηθξά νκνηφκνξθα ζηνηρεία, ηα εηθνλνζηνηρεία (pixels), κε βάζε θάπνηεο κεζφδνπο. Σα επηκέξνπο απηά ζηνηρεία ζεσξνχληαη νκνηφκνξθα. πλήζσο απνηεινχληαη απν έλα ρξψκα ε ηνλ ζπλδπαζκφ θάπνησλ ιίγσλ, ησλ βαζηθψλ ηνπ θάζε κνληέινπ. Δηζη πξνζεγγίδνπλ αξθεηά ηελ εηθφλα πνπ βιέπνπκε, κε δηαθνξεηηθή αθξίβεηα ην θαζέλα. Ζ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο ιεηηνπξγεί κε ηξία βαζηθά ρξψκαηα: Κφθθηλν Πξάζηλν Μπιε (Red Green Blue: RGB).Με ηα βαζηθά απηά ρξψκαηα έρεη δεκηνπξγεζεί ην ρξσκαηηθφ κνληέιν RGB κε ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε θσδηθνπνίεζε φισλ ησλ ρξσκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κία νζφλε. ηελ 8bit έθδνζε ηνπ ρξσκαηηθνχ απηνχ κνληέινπ θάζε ρξψκα κπνξεί λα παξαζηαζεί κε κία ηξηάδα αξηζκψλ απφ 0 έσο 255. Σν κνληέιν βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη φηαλ κία νζφλε δελ εθπέκπεη θσο εκθαλίδεηαη καχξε. Σα ππφινηπα ρξψκαηα δεκηνπξγνχληαη κε ππέξζεζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ κε ζπγθεθξηκέλε αλαινγία Με ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ ρξσκάησλ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηα δεπηεξεχνληα ή δεπηεξνγελή ρξψκαηα σο εμήο: * Κίηξηλν: Κφθθηλν + Πξάζηλν * Γαιάδην: Πξάζηλν + Μπιε * Μνβ(Magenta): Μπιε + Κφθθηλν Απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ πξσηνγελψλ ή ησλ δεπηεξνγελψλ

56 ρξσκάησλ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε φινπο ηνπο δπλαηνχο ρξσκαηηζκνχο. Σα ηξία πξσηνγελή ρξψκαηα φηαλ ζπλδπαζηνχλ δίλνπλ ην ιεπθφ. * Λεπθφ: Κφθθηλν + Πξάζηλν + Μπιε Λεπθφ επίζεο δίλνπλ θαη νη ζπλδπαζκνί ελφο πξσηνγελνχο θαη ηνπ αληίζεηνχ ηνπ δεπηεξνγελνχο (ζπκπιεξσκαηηθά ρξψκαηα). * Λεπθφ: Κφθθηλν + Γαιάδην * Λεπθφ: Πξάζηλν + Μνβ (Magenta) * Λεπθφ: Μπιε + Κίηξηλν Δγγξαθή ηειενπηηθήο εθπνκπήο Μπνξεί λα γίλεη είηε κε θηικ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, είηε κε καγλεηηθή ηαηλία, νπφηε έρνπκε ηε ιεγφκελε καγλεηνζθφπεζε. Σν ζχζηεκα ηεο καγλεηνζθφπεζεο θαηέρεη ηα πξσηεία ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο κηαο εθπνκπήο. Ζ εγγξαθή ηεο εθπνκπήο γίλεηαη ζε κία καγλεηηθή ηαηλία πνπ έρεη πιάηνο 2 ίληζεο θαη ζε ηέζζεξηο μερσξηζηέο πίζηεο. Τπάξρνπλ φκσο θαη ηξεηο άιιεο πίζηεο εγγξαθήο, θαηά κήθνο ηεο ηαηλίαο, πνπ αληηζηνηρνχλ ε κία ζηνλ ήρν πνπ ζπλνδεχεη ηελ εηθφλα, ε άιιε γηα δηάθνξεο εληνιέο θαη ε ηξίηε γηα ζήκαηα ζπγρξνληζκνχ. Δηθόλα Μία ηειενπηηθή εηθφλα (αλαπαξαγφκελε) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα, ηε γξακκηθφηεηα, ην θνληξάζη θαη ηε ιακπξφηεηα. Ζ πνηόηεηα ηεο εηθφλαο είλαη ζπλάξηεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ παξαγσγή ηεο, εμαξηάηαη φκσο βαζηθά απφ ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ αλάιπζεο (ζαξψκαηνο) ηεο εηθφλαο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο απηφο, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πνηφηεηα ηεο αλαπαξαγφκελεο εηθφλαο. ηελ Διιάδα επηθξαηεί ην ζχζηεκα αλάιπζεο ζε 625 γξακκέο, ζηελ Αγγιία 405 γξακκέο, ζηελ Ακεξηθή 525 γξακκέο θιπ. ηαλ ιέκε γξακκηθόηεηα ηεο εηθφλαο ελλννχκε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηξίαο ηεο εηθφλαο, ρσξίο ηελ νπνία ε αλαπαξαγφκελε εηθφλα παξνπζηάδεηαη παξακνξθσκέλε. Ζ έιιεηςε γξακκηθφηεηαο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θαηά ηελ νξηδφληηα ή θαηά ηελ θαηαθφξπθε έλλνηα θαη πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο ιαζεκέλεο ηάζεηο πνπ παξάγνπλ νη ηαιαλησηέο ηεο νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ζάξσζεο. Σν θνληξάζη αλαθέξεηαη ζηε δηαβάζκηζε ησλ ηφλσλ απφ ην ιεπθφ

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ ΣΗΛΕΟΡΑΗ SONY 13 ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 2012 ΣΜΗΜΑ Α3. ΜΑΘΗΣΡΙΑ :ΝΣΟΝΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΝΙΚΟΛΙΓΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ ΣΗΛΕΟΡΑΗ SONY 13 ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 2012 ΣΜΗΜΑ Α3. ΜΑΘΗΣΡΙΑ :ΝΣΟΝΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΝΙΚΟΛΙΓΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ ΣΗΛΕΟΡΑΗ SONY 13 ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 2012 ΣΜΗΜΑ Α3 ΜΑΘΗΣΡΙΑ :ΝΣΟΝΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΝΙΚΟΛΙΓΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 η : ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΟΤ ΑΝΖΚΔΗ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα