ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη προϋπόθεση με ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η οικονομική και η χρηματοοικονομική επάρκεια τους και οι τεχνικές δυνατότητες τους: 1) Αντίγραφο του ισολογισμού της συμμετέχουσας εταιρείας των δύο τελευταίων ετών από το οποίο να προκύπτει ύψος ιδίων κεφαλαίων επιχείρησης τουλάχιστον ευρώ. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, των παραπάνω ισολογισμών, υποβάλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Οι εταιρείες που εκ φύσεως τους δεν υποβάλουν ισολογισμό θα πρέπει να καταθέσουν καταστατικό που να καταγράφει το κεφάλαιο της εταιρείας με κατώτερο ύψος ιδίων κεφαλαίων επιχείρησης ευρώ, του οποίου η καταβολή θα πιστοποιείται. 2) Πρωτότυπες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου- έκδοσης του τελευταίου διμήνου- σε τουλάχιστον τρία (3) έργα εντός των τελευταίων τριών (3) ετών σχετικών με σίτιση εξακοσίων (600) και άνω μερίδων ημερησίως που θα προκύπτει από αντίστοιχες συμβάσεις. 3) Πρωτότυπες βεβαιώσεις καλή εκτέλεσης έργου-έκδοσης τελευταίου διμήνου- σε τουλάχιστον ένα (1) έργο σίτισης (παροχής μαγειρεμένου φαγητού με πρώτες ύλες της συμμετέχουσας εταιρείας) σε Νοσοκομειακό Ίδρυμα (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) εντός των τελευταίων τριών (3) ετών σχετικών με σίτιση διακοσίων (200) και άνω μερίδων ημερησίως που θα προκύπτει από αντίστοιχες συμβάσεις. 4) Ακριβές φωτοαντίγραφο του ηλεκτρονικά υποβληθέντος πίνακα προσωπικού της εταιρείας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο του έργου ( Τεχνολόγος τροφίμων, Μάγειροι, βοηθητικό προσωπικό κουζίνας, υπάλληλος αποθήκης τροφίμων). 5) Υπεύθυνη δήλωση της συμμετέχουσας εταιρείας στην οποία θα δηλώνονται το πλήθος, τα ωράρια και η κατανομή του προσφερόμενου προσωπικού καθώς και αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου υλοποίησης του παρόντος έργου: περιγραφή θέσεων εργασίας, ευθύνες και αρμοδιότητες και οδηγίες σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Σελίδα 1 από 92

2 6) Ύπαρξη εναλλακτικών μονάδων παραγωγής μαγειρεμένου φαγητού σε απόσταση ακτίνας μέχρι 50 χιλιομέτρων από το Νοσοκομείο, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του Μαγειρείου του Νοσοκομείου και αδειών λειτουργίας αυτών. 7) Ύπαρξη κατάλληλων οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας (βεβαιώσεις από Κτηνιατρική Υπηρεσία όπου προβλέπεται). 8) Πιστοποιητικά ISO, 22000:2005 (HACCP), 9001:2008 (παρεχόμενες υπηρεσίες), 18001:2007 (ασφάλεια και υγεία εργαζομένων) και 14001:2004 (περιβαλλοντική διαχείριση) των εναλλακτικών μονάδων παραγωγής ή ισοδύναμα αυτών από αντίστοιχα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 9) Λίστα εγκεκριμένων προμηθευτών τροφίμων, άδειες λειτουργίας και πιστοποιήσεις αυτών (απαραίτητα, ISO 22000:2005). 10) Η συμμετέχουσα εταιρεία οφείλει να καταθέσει στον φάκελο τεχνικής προσφοράς κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του παρόντος έργου, τα παρακάτω στοιχεία: I. Μελέτη ανάλυσης επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) μέτρα ελέγχου των διεργασιώνδιαδικασίες παρακολούθησης που καταδεικνύουν την εφαρμογή του συστήματος- σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων συμβατό με σχετικό πρότυπο σύστημα (εθνικό ή διεθνές). II. Έντυπα καταγραφής του συστήματος Διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι τα έντυπα τεκμηρίωσης του ελέγχου των συνθηκών που επηρεάζουν την ασφάλεια, στα πλαίσια της παρακολούθησης των μέτρων που έχουν ληφθεί και συμπληρώνονται από το προσωπικό σε καθημερινή βάση ή όποτε καθορίζεται. Απαραίτητη ελάχιστη σύνθεση σημαντικών εντύπων τεκμηρίωσης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που θα εφαρμοστεί και θα κατατεθούν, είναι: Έντυπο ελέγχου παραλαμβανομένων πρώτων υλών (κριτήρια παραλαβής). Έντυπα παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου. Έντυπο ελέγχου μη συμμορφώσεων (διορθώσεων- διορθωτικών ενεργειών). Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι όταν παρουσιάζεται απόκλιση από τα κρίσιμα όρια στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, τα προϊόντα που ενδεχομένως έχουν επηρεαστεί, αναγνωρίζονται και ελέγχονται ως προς τη χρήση και απορρίπτονται όπου είναι απαραίτητο, καταγράφοντας και εφαρμόζοντας διορθωτικές ενέργειες. Σελίδα 2 από 92

3 Περιγραφή συστήματος ιχνηλασιμότητας που θα εφαρμοστεί στο παρόν έργο. III. Έντυπα προγράμματος καθαριότητας και απολύμανσης των εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της αναδόχου εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης (ΠΟΥ- ΠΟΤΕ-ΠΟΙΟΣ-ΠΩΣ). Οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν να λάβουν πλήρη και σαφή γνώση των συνθηκών των χώρων δραστηριότητας του παρόντος έργου. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να έχουν προσαρμοσθεί κατάλληλα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου της διακήρυξης, ενώ γενικευμένα εγχειρίδια, διαδικασίες και οδηγίες μη προσαρμοσμένα στο έργο δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα αξιολογούνται ως μη αποδεκτά. Τα έγγραφα που θα προσκομισθούν ως στοιχεία φερεγγυότητας θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα υπογεγραμμένα από τον Εκπρόσωπο της εταιρείας. Απλές φωτοτυπίες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Επιπλέον, θα πρέπει να υφίσταται: I. Η ύπαρξη σαφούς αντιστοίχησης των παραγράφων της τεχνικής προσφοράς με τα αξιολογούμενα στοιχεία. II. Η ύπαρξη συνεχόμενης αρίθμησης και πίνακα περιεχομένων του φακέλου. III. Η μη προσθήκη μη σχετικών με τα αξιολογούμενα στοιχεία που απλά θα δυσχεραίνουν το έργο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους παρασκευής φαγητών όλων των εταιρειών (εναλλακτικών μονάδων παραγωγής) που συμμετέχουν καθώς και να ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού ή εποπτεύοντος μηχανισμού, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα όσα αναφέρονται στις προσφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1.Γενικά Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλη την ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανονισμούς Τροφίμων, και ειδικά αυτούς που συντάσσονται από τον ΕΦΕΤ με βάση τον Κανονισμό 852/2004 για την Υγιεινή Τροφίμων. Επιπλέον, οφείλει να τηρεί όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ή των εξουσιοδοτημένων από αυτό οργάνων, που τον αφορούν. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες σωστής Υγιεινής πρακτικής και ειδικότερα για την πρόληψη των τροφικών δηλητηριάσεων και σαλμονελώσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για περιπτώσεις δηλητηριάσεων. Σελίδα 3 από 92

4 Για όλους τους παραπάνω λόγους, συγκροτείται επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες, η οποία κατά τη διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο, ελέγχει μετά από σχετική εντολή, αν η παρασκευή των φαγητών γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες σωστής Υγιεινής πρακτικής, ύστερα από απροειδοποίητη επίσκεψη στο χώρο των μαγειρείων του Νοσοκομείου, και εισηγείται στη Διοίκηση Τρόπος και χρόνος παρασκευής και παράδοσης φαγητών και τροφίμων α) O ανάδοχος θα παρασκευάζει και θα μεριδοποιεί το φαγητό των ασθενών και του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και των φιλοξενούμενων στην Μονάδα εφήβων στον χώρο του Μαγειρείου του Νοσοκομείου με δικό του προσωπικό και δικές του πρώτες ύλες. Η παρασκευή του φαγητού θα βασίζεται στο σύστημα COOK & SERVE. Ο ανάδοχος δεν δύναται να χρησιμοποιεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου για οποιοδήποτε άλλο λόγο. β) ο ανάδοχος θα παρασκευάζει το φαγητό των ασθενών και προσωπικού (γεύμα και δείπνο) στους κατάλληλους χρόνους, ώστε να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. β) Το τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής θα παραδίδει 11:30-12:00 μ.μ. καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή εκτός επίσημων αργιών) από την προηγούμενη ημέρα της παρασκευής φαγητού, στον υπεύθυνο των μαγειρείων (υπάλληλος της αναδόχου εταιρείας), τα εξής μηχανογραφημένα έντυπα: - ημερήσιο συγκεντρωτικό διαιτολόγιο κλινικών ανά μερίδαμαγειρεία - ημερήσια αναλυτική κατάσταση τροφίμων - ημερήσιο συγκεντρωτικό διαιτολόγιο κλινικών ανά μερίδα - ημερήσιο συγκεντρωτικό διαιτολόγιο ανά κλινική - εντολή εξαγωγής τροφίμων γ) ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει έναν Τεχνολόγο τροφίμων ως υπεύθυνο Προϊστάμενο για τα Μαγειρεία, ο οποίος θα παρεβρίσκεται εντός του Νοσοκομείου καθημερινά σε όλες τις ώρες των διανομών και θα παραλαμβάνει με δική του ευθύνη εβδομαδιαίο διαιτολόγιο ασθενών και προσωπικού μια εβδομάδα πριν, για ενημέρωση του αναδόχου. γ) Η παράδοση του πρωινού θα γίνεται στις 07:45 π.μ., η παράδοση του γεύματος θα γίνεται στις 12:30 μ.μ. (φαγητό + σούπα) και η παράδοση του δείπνου (φαγητό + σούπα) θα γίνεται στις 17:45 μ.μ. καθημερινά (αυθημερόν). Η παράδοση των φρούτων-κομπόστας και σαλάτας για το γεύμα της ημέρας θα γίνεται στις 11:00 π.μ. της ίδιας ημέρας και η παράδοση των φρούτων-κομπόστας και σαλάτας για το δείπνο θα γίνεται στις μ.μ. Οι ώρες παράδοσης του φαγητού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου. Οι ώρες διανομής δύναται να αλλάξουν με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της σίτισης και σύμφωνα με τις ανάγκες των σιτιζόμενων ασθενών. Σελίδα 4 από 92

5 δ) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τον αριθμό των μερίδων σε ποσοστό μέχρι 10% από την ημερήσια παραγγελία μέχρι τις π.μ. για τα μεσημεριανά γεύματα της ίδιας ημέρας ενώ δύναται να αυξομειώνει τον αριθμό των μερίδων των βραδινών γευμάτων της ίδιας ημέρας και των πρωινών γευμάτων της επόμενης ημέρας σε ποσοστό μέχρι 20% μέχρι τις μ.μ., κατόπιν εντολής των Διαιτολόγων του τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής. ε) Σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή λειτουργίας της κουζίνας, ανεξάρτητα από το αν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει την κανονική σίτιση των ασθενών και των εφημερευόντων γιατρών, με κάθε μέσο, τηρουμένων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. Το κόστος που προκύπτει θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. στ) Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει τις υπηρεσίες της ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτατα και μη προβλέψιμα φαινόμενα. 1.3 Παραλαβή τροφίμων (πρώτων υλών) α) Η προμήθεια όλων των πρώτων υλών θα γίνεται από τον ανάδοχο και για λογαριασμό του από ποιοτικά ελεγμένους προμηθευτές. Οι ώρες παραλαβής των τροφίμων για την σίτιση του Νοσοκομείου θα γίνεται μεταξύ 7.00 π.μ. με μ.μ. από τον υπάλληλο αποθήκης του αναδόχου παρουσία του Τεχνολόγου Τροφίμων του αναδόχου και του Νοσοκομείου. β) Όλα τα τρόφιμα πρέπει να είναι Α Κατηγορίας και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,καθώς και τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Όλες οι εταιρείες τροφοδοσίας που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, θα πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ενημερωμένη λίστα με τις πρώτες ύλες και με τους προμηθευτές αυτών, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε κάθε ζήτηση από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. Η λίστα θα συνοδεύεται και από τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στην κατοχή του πιστοποιητικά ISO ή άλλα αντίστοιχα (π.χ. BRC) για τις εταιρίες παρασκευής των πρώτων υλών που είναι προϊόντα δευτερογενούς παραγωγής. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο παρασκευής των προϊόντων αυτών. Επίσης, εφόσον οι εταιρείες διανομής/αποθήκευσης είναι διαφορετικές από αυτές που παρασκευάζουν τις πρώτες ύλες απαιτούνται τα ίδια πιστοποιητικά και για τις εταιρείες αυτές. Τέλος, ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στην κατοχή του πιστοποιητικά εντομοκτονίας και μυοκτονίας των εγκαταστάσεων των προμηθευτών του. Σελίδα 5 από 92

6 δ) η μεταφορά των τροφίμων των προμηθευτών της αναδόχου εταιρείας προς το Νοσοκομείο πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μεταφορικά μέσα, που θα πληρούν τις προδιαγραφές των Υγειονομικών Διατάξεων (καθαρά και απολυμασμένα). ε) Η διατήρηση των τροφίμων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για κάθε είδος. στ) Η παραλαβή των τροφίμων της αναδόχου εταιρείας προς τον Μάγειρα της αναδόχου εταιρείας θα πρέπει να γίνεται παρουσία του Τεχνολόγου Τροφίμων του Νοσοκομείου. ζ) Η παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών/υπηρεσιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί να γίνει με όλους ή όσους τους παρακάτω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό/υπηρεσία ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, και συγκεκριμένα: α. Με μακροσκοπική εξέταση. β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). γ. Με πρακτική δοκιμασία Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την αυτήν οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή Παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει ομόφωνα συμβατικά παρεχόμενο υλικό/υπηρεσία, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα τα απορριφθέντα υλικά. Εάν η ανάδοχος εταιρεία δεν συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Επιτροπής Παραλαβής, η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει το δικαίωμα να της υποβάλει πρόστιμο ή να την κηρύξει έκπτωτη και να ακυρώσει τη σύμβαση της. 1.4 Παρασκευή φαγητού Σελίδα 6 από 92

7 α) Η μαγειρική παρασκευή του φαγητού (γεύμα-δείπνο) από την ανάδοχο εταιρεία θα πρέπει να γίνεται βάση των διαιτητικών εντολών και του συνταγολογίου που δίνονται από το τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής. β) Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας οφείλει να συμμορφώνεται σε τυχόν συστάσεις που μπορεί να προβούν οι Διαιτολόγοι του τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής για την ορθή παρασκευή του φαγητού βάση των διαιτητικών εντολών. γ) Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας οφείλει να συμμορφώνεται σε τυχόν συστάσεις που μπορεί να προβεί το τμήμα Διαιτολογίας- Διατροφής (Τεχνολόγος Τροφίμων-Διαιτολόγοι) για την υγιεινή του προσωπικού και της καθαριότητα των χώρων του Μαγειρείου. 1.5 Διαθέσιμοι χώροι εγκαταστάσεις- εξοπλισμός-παροχές Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του το Νοσοκομείο παραχωρεί προς χρήση στον ανάδοχο για το συμβατικό χρόνο, τους διατιθέμενους χώρους και εγκαταστάσεις: - Κουζίνα με πλήρη εξοπλισμό και χώρο διανομής φαγητού και τροφίμων - Χώρους ψύξης κατάψυξης και αποθήκευσης τροφίμων - Χώρους ανάπαυσης και αποδυτήρια προσωπικού - Όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις και μηχανήματα καθώς και τα εξαρτήματα τους. Το προσωπικό του αναδόχου θα χρησιμοποιεί τον υπάρχον εξοπλισμό (μηχανήματα, σκεύη κ.α.) και τις παροχές (νερό, ρεύμα, αέριο, τηλέφωνο) του μαγειρείου. Το κόστος των παροχών θα βαρύνει το Νοσοκομείο, ενώ το κόστος συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού του Νοσοκομείου πάντοτε υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Νοσοκομείου, θα επιβαρύνει τον ανάδοχο για όλο τον συμβατικό χρόνο. Εάν κριθεί απαραίτητο για την εξασφάλιση των κανόνων σωστής υγιεινής πρακτικής καθώς και για τη διευκόλυνση της εργασίας του προσωπικού του αναδόχου στα μαγειρεία, θα φέρει ο ανάδοχος και επιπλέον εξοπλισμό με δική του οικονομική επιβάρυνση, μετά από τις υποδείξεις του τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής. Το κόστος συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού του αναδόχου βαρύνει τον ίδιο. Το Νοσοκομείο θα παραδώσει στον ανάδοχο το σύνολο του εξοπλισμού με βάση το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής εξοπλισμού, που θα συνταχθεί κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, όπου θα καταγράφεται και η κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος οφείλει, με αποκλειστικά δική του μέριμνα και δαπάνη, να διατηρεί τον εξοπλισμό εστίασης στο πλήθος και στην κατάσταση που τον παρέλαβε. Με την λήξη ή την λύση της σύμβασης θα παραδώσει και πάλι το σύνολο των σκευών και των ειδών εστίασης, ποσοτικά και ποιοτικά, όπως τα παρέλαβε, συμπληρώνοντας με δική του ευθύνη και έξοδα τις τυχόν φθορές ή απώλειες. Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του Νοσοκομείου ο ανά Σελίδα 7 από 92

8 πάσα στιγμή έλεγχος του πλήθους και της ποιότητας των σκευών εστίασης, υλικών Μαγειρείου και κάθε είδους ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που παρέδωσε στον ανάδοχο. Στην περίπτωση που ο αριθμός και η ποιότητα των παραπάνω έχει αποκλίσεις ποιοτικές ή ποσοτικές από αυτά που παραδόθηκαν στην αρχή της υπογραφής της σύμβασης, το Νοσοκομείο μπορεί να απαιτήσει την άμεση αντικατάστασή τους. Οι εγκεκριμένες κατασκευές και τροποποιήσεις εγκαταστάσεων παραμένουν στην κυριότητα του Νοσοκομείου και μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης γι αυτές. Ομοίως παραμένει στην κυριότητα του Νοσοκομείου, ο τυχόν εγκεκριμένος πρόσθετος εξοπλισμός που ενσωματώνεται στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, κτιριακές ή ηλεκτρομηχανολογικές. Από τον εγκεκριμένο πρόσθετο εξοπλισμό ο ανάδοχος δύναται να αποκομίσει, μετά την λήξη ή λύση της σύμβασης, μόνον εκείνα τα αντικείμενα τα οποία αποσυνδέονται με απλό τρόπο από τις ηλεκτρικές και τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και υπό την προϋπόθεση να επαναφέρει τις εγκαταστάσεις αυτές στην αρχική κατάσταση. Είναι δυνατό κατά τη λήξη της σύμβασης, ο νέος ανάδοχος να αγοράσει από τον προηγούμενο το σύνολο του πρόσθετου πάγιου εξοπλισμού με οικονομική αποτίμηση η οποία θα βασίζεται σε μεταξύ τους συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται ή καθυστερεί να αποκαταστήσει τις τυχόν φθορές ή απώλειες στα σκεύη και στα είδη εστίασης και σερβιρίσματος και παρέλθει άκαρπη η προς τούτο 15ήμερη προθεσμία, που θα του δίδεται για τον σκοπό αυτό κάθε φορά, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στην αποκατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει προσφορότερο, σε βάρος του και για λογαριασμό του, παρακρατώντας τις σχετικές δαπάνες από την αμέσως επόμενη πληρωμή του αναδόχου ή ακόμη εφόσον δεν υπάρχουν επαρκείς οφειλές προς αυτόν- καταπίπτοντας ανάλογα τις κατατεθειμένες εγγυήσεις. Τυχόν επανάληψη τις διαδικασίας αυτής για τρεις (3) φορές, καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης, συνιστά σοβαρό λόγο για την εκ μέρους του Νοσοκομείου καταγγελία της σύμβασης. Οι πληρωμές για κατασκευές σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στον ανάδοχο βαρύνουν το Νοσοκομείο. Επίσης, το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να επιβαρύνεται με τα έξοδα για τις επισκευές δομικών στοιχείων στους χώρους της κεντρικής κουζίνας, εφόσον οι φθορές οφείλονται αποκλειστικά στην συνήθη χρήση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους χώρους στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν του παραχωρήθηκαν. Στην περίπτωση που για να γίνει αυτό απαιτείται να αποκαταστήσει φθορές σε κτηριακές εγκαταστάσεις, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τα ίδια υλικά, μέθοδο και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και πάντα μετά από Σελίδα 8 από 92

9 την έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας, το Νοσοκομείο με δική του μέριμνα θα προβεί στις αποκαταστάσεις των φθορών και θα καταλογίσει τη δαπάνη στον ανάδοχο. 1.6 Ειδικές δίαιτες α) Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον δύο άτομα από το προσωπικό της που θα εκπαιδευτούν από τους Διαιτολόγους του τμήματος για την παρασκευή πολτοποιημένων μιγμάτων ή εξατομικεύμενων διαιτολόγιων για την εντερική σίτιση ασθενών μέσω ρινογαστρικού καθετήρα (Levin) ή γαστροστομίας. β) θα διαμορφωθεί ειδικός χώρος στα Μαγειρεία για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, ο οποίος θα εξοπλιστεί με τα κατάλληλα μέσα (π.χ. μίξερ, ζυγαριές ακριβείας κ.α.) σύμφωνα με τις υποδείξεις του τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής. γ) η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού θα βαρύνει οικονομικά την ανάδοχο εταιρεία. 1.7 Μεριδοποίηση και Μεταφορά του φαγητού στις κλινικές α) το πρωινό, το γεύμα και το δείπνο θα παραδίδονται: - υπομεριδοποιημένα σε λεκάνες gastronorm, ανάλογης χωρητικότητας με τη δύναμη του τμήματος και το είδος του φαγητού και των τροφίμων. Οι λεκάνες θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν καπάκι. Η κάθε λεκάνη θα φέρει σημείωμα με το μενού του φαγητού, το ποσό των μερίδων που περιέχει και το όνομα της κλινικής στην οποία θα καταλήξει. - σε λεκάνες gastronorm στην τραπεζαρία, για τη σίτιση του εφημερευόντων ιατρών. - Τα φαγητά θα μεταφέρονται από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή προσωπικό ιδιωτικού συνεργείου εστίασης στα OFFICE (κουζίνες) των κλινικών, μέσα σε ισοθερμικά δοχεία (thermobox) της αναδόχου εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του φαγητού σε θερμοκρασία άνω των 65 ο C, όταν πρόκειται για φαγητό που θα καταναλωθεί «ζεστό» και σε θερμοκρασία ίση ή μικρότερη των 2 ο C όταν πρόκειται να καταναλωθεί «κρύο». Τα thermobox καθώς και όλα τα σκεύη να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και να φέρουν το σχετικό ειδικό σήμα καταλληλότητας. Συμπληρωματικά, θα ζητηθεί από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει όποια τροχήλατα διανομής δίσκων των κλινικών θεωρηθούν ακατάλληλα. γ) το γάλα βρασμένο, θα παραδίδεται σε ισοθερμικά δοχεία-κανάτες στις κουζίνες των κλινικών ενώ το τσάι και το χαμομήλι σε ατομική συσκευασία. δ) κάθε μερίδα γεύματος και δείπνου (ασθενών-σιτιζόμενου προσωπικού) θα συνοδεύεται από πλαστικό διαφανές ποτήρι μίας χρήσεως σε ατομική συσκευασία. Η προμήθεια αυτών των ποτηριών θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σελίδα 9 από 92

10 ε) Η μεριδοποίηση και διανομή των γευμάτων στις κουζίνες των τμημάτων του Νοσοκομείου, καθώς και η διανομή του φαγητού θα γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή προσωπικό ιδιωτικού συνεργείου εστίασης. στ) Ο ανάδοχος θα εφοδιάζει καθημερινά, τα διανομεία (κουζίνες) των κλινικών ανάλογα με τις ανάγκες τους με τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά (αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη, λάδι κ.λ.π.) καθώς και για ειδικές περιπτώσεις νοσηλευομένων (καθ υπόδειξη) θα πρέπει να διαθέτει σερβίτσια μιας χρήσεως (πλαστικά πιάτα, μαχαιροπήρουνα, κουτάλια, ποτήρια, κεσεδάκια κλπ.) τα οποία θα υπάρχουν στις αποθήκες του. 1.8 Προσωπικό αναδόχου Κανονισμοί εργασίας α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την παραλαβή και διαχείριση των τροφίμων, αναλώσιμων ειδών γενικά και πάγιων εγκαταστάσεων, την επεξεργασία των πρώτων υλών, την παρασκευή των γευμάτων, την πολτοποίηση των γευμάτων όπου απαιτείται και την μεριδοποίηση αυτών. β) Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις συστάσεις του Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής του Νοσοκομείου. γ) Ανεξαρτήτως εορτών, αργιών, αδειών, ασθενειών, ρεπό κτλ. το Μαγειρείο θα εξυπηρετείται από ελάχιστο σταθερό αριθμό προσωπικού. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον έναν (1) Υπεύθυνο Προϊστάμενο Μαγειρείου σε κάθε βάρδια, ο οποίος θα είναι Τεχνολόγος τροφίμων, έναν (1) υπεύθυνο αποθήκης, δύο (2) Μάγειρες και δύο (2) Βοηθούς μάγειρα κατά την πρωινή βάρδια και τουλάχιστον έναν (1) Μάγειρα και έναν (1) Βοηθό μάγειρα κατά την απογευματινή βάρδια με λήξη της απογευματινής βάρδιας στις (η συγκεκριμένη ώρα δύναται να αλλάξει σε περίπτωση αλλαγής των αναγκών σίτισης των ασθενών). Τα άτομα αυτά θα πρέπει να απασχολούνται αποκλειστικά στους χώρους της κουζίνας. Κάθε ημέρα και σε κάθε βάρδια θα πρέπει να απασχολείται τουλάχιστον ένας (1) μάγειρας Α. δ) Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo) θα εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή σίτιση όλων των σιτιζομένων. Ομαλή σίτιση θα διασφαλίζεται ανεξαρτήτως απρόσμενων γεγονότων (για παράδειγμα έκτακτης απουσίας ή ασθένειας δηλωμένου προσωπικού βάρδιας), θα έχει προβλεφθεί και θα υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης του. ε) Οι υπάλληλοι του αναδόχου πρέπει να είναι υγιείς, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσημα έγγραφα (πιστοποιητικά υγείας κ.λ.π.) που θα κατατεθούν στο τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής του Νοσοκομείου και θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των υπηρεσιών Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το Νοσοκομείο, μετά από εισήγηση της επιτροπής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, Σελίδα 10 από 92

11 δύναται να ζητήσει εξέταση ή εμβολιασμό του προσωπικού με δαπάνες του ασφαλιστικού του φορέα ή του αναδόχου ή των ιδίων των εργαζομένων. Σε περίπτωση που εργαζόμενος αρνηθεί να εξετασθεί ή εμβολιασθεί απομακρύνεται από το Νοσοκομείο χωρίς άλλη προειδοποίηση. στ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί μόνον ασφαλισμένο προσωπικό. Η απασχόληση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου (αμοιβή, ασφάλεια κ.λ.π.). Φωτοτυπίες των δηλώσεων στο Ι.Κ.Α. των εργαζομένων πρέπει να δοθούν στο Νοσοκομείο. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνον εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Το προσωπικό που θα απασχολείται θα πρέπει τουλάχιστον να καταλαβαίνει την Ελληνική γλώσσα. ζ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο έργου στο Νοσοκομείο με προηγούμενη εμπειρία σε μονάδες σίτισης/catering, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου υποχρεούται κατά τις πρώτες ημέρες ανάληψης έργου να παρουσιάσει στον ανάδοχο όλους τους χώρους του Νοσοκομείου στους οποίους εμπλέκεται και να τον ενημερώσει πλήρως ως προς τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. η) Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση από την εργασία ορισμένων εργαζομένων που κρίνει ότι δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του Νοσοκομείου. θ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό που διαθέτει εμπειρία στο αντικείμενο και να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυμα κατά τη διάρκεια των εργασιών του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να αναλάβουν την ευθύνη, με γραπτή δήλωσή τους, πως δεν θα ανακοινώσουν σε κανέναν πράγματα που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ.λ.π.). Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά το πέρας της συμβάσεως. ι) Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στον χώρο του μαγειρείου και της τραπεζαρίας του Νοσοκομείου άσχετων, συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών των υπαλλήλων της αναδόχου εταιρείας. κ) Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν μπορούν να συνδιαλέγονται με τους ασθενείς ή τους συνοδούς τους για την ασθένεια τους ή τη θεραπευτική τους αγωγή, ενώ είναι απαγορευμένη η προμήθεια φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρμάκων κλπ. σε ασθενείς και συνοδούς. λ) Ο ανάδοχος ή ο υπεύθυνος Προϊστάμενος Μαγειρείου που αυτός ορίζει εποπτεύει πλήρως το αντικείμενο που έχει αναλάβει και είναι υποχρεωμένος να κάνει τις δέουσες παρατηρήσεις στους υπαλλήλους, όταν αυτοί ξεφεύγουν από τους κανόνες που θέτει το Νοσοκομείο. Ο υπεύθυνος πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλούνται ζημιές από τους υπαλλήλους του. Ζημιές σε χώρους, τοίχους, εξοπλισμό και δίκτυα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην Σελίδα 11 από 92

12 Προϊσταμένη του τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής από τον Υπεύθυνο του καταστήματος. Απολεσθέντα αντικείμενα που ανευρίσκονται από προσωπικό του αναδόχου θα παραδίδονται αμέσως. Η ελλιπής σύνθεση του προσωπικού του αναδόχου, είτε σε ειδικότητες είτε σε αριθμό, σε σχέση με την αναγραφόμενη στην προσφορά του, όπως και η καθ υποτροπή παραβίαση των οριζόμενων στο εδάφιο αποτελούν σοβαρούς λόγους επιβολής χρηματικών προστίμων ή καταγγελίας της σύμβασης σε βάρος του αναδόχου Εκπαίδευση Απαραίτητη θεωρείται η κατάθεση πιστοποιητικών παρακολούθησης Επίσημου Προγράμματος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Χειριστών Τροφίμων σε θέματα Υγιεινής Τροφίμων που έχει συνταχθεί κι εγκριθεί από τον Ε.Φ.Ε.Τ (ΚΥΑ 487/2000) για όλους τους εργαζόμενους του αναδόχου που θα εργάζονται μέσα στο Νοσοκομείο. Επιπρόσθετα, θα κατατεθεί δήλωση που υπογράφει ο εργαζόμενος (κατάθεση ονομαστικής βεβαίωσης) μετά την εκπαίδευση του, υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο Συστήματος Ποιότητας και το Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα αναφέρεται, θα έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από τον ΕΦΕΤ (το υλικό εκπαίδευσης θα αναφέρεται με σαφήνεια). Η διάρκεια εκπαίδευσης του δεν θα είναι λιγότερη από 20 ώρες. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για θέματα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, την διαιτολογία, τεχνολογία και την παρασκευή προϊόντων σίτισης. Τα έξοδα για τον σκοπό αυτό βαρύνουν τον ανάδοχο Ενδυμασία εργασίας Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να φέρει εν ώρα εργασίας καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή καθώς και κατάλληλο σκούφοκαπέλο σύμφωνα με τα πρότυπα του Νοσοκομείου. Η προμήθεια, συντήρηση και το πλύσιμο των στολών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο Πρόληψη ατυχημάτων Όλοι οι κανόνες πρόληψης ατυχημάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζόμενου. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 1.9 Καθαριότητα- Απολύμανση Πλύσιμο σκευών σίτισης-εξοπλισμού Σελίδα 12 από 92

13 Όλα τα άπλυτα σκεύη καθώς και ο εξοπλισμός του Μαγειρείου θα παραδίδονται στον υπάλληλο της λάντζας, ο οποίος είναι υπάλληλος ιδιωτικού συνεργείου καθαριότητας, και θα πρέπει να αντικαθίστανται με καθαρά και απολυμασμένα σε κάθε επόμενη παράδοση. Το πλύσιμο τους θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των μαγειρείων καθημερινά, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή τους. Η οικονομική επιβάρυνση της προμήθειας των υλικών καθαριότητας θα αφορά αποκλειστικά το Νοσοκομείο. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να συνεργάζεται άψογα με τον υπάλληλο της λάντζας, στα πλαίσια της ασφάλειας και υγιεινής του Μαγειρείου. Θα εργάζεται ένας υπάλληλος λάντζας σε κάθε βάρδια Καθαριότητα-απολύμανση ισοθερμικών δοχείων μεταφοράς φαγητού (thermobox) Όλα τα ισοθερμικά δοχεία μεταφοράς φαγητού στα OFFICE των κλινικών θα πλένονται και θα απολυμαίνονται από τις τραπεζοκόμες του Νοσοκομείου (μόνιμο προσωπικό ή ιδιωτικό συνεργείο εστίασης) σύμφωνα με τις συστάσεις του τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής Καθαριότητα-απολύμανση πάγκων εργασίας και διανομής Μαγειρείου Το προσωπικό του αναδόχου είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα και απολύμανση των πάγκων εργασίας και διανομής του Μαγειρείου καθώς και τον καθαρισμό των φούρνων σε καθημερινή βάση. Ο τρόπος της καθαριότητας και απολύμανσης θα γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων του Νοσοκομείου και των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης που θα ορίσει το τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής του Νοσοκομείου. Τα υλικά καθαριότητας και απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται προτείνονται από τον ανάδοχο και εγκρίνονται από το Νοσοκομείο, το οποίο μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων ειδικών απολυμαντικών και υγρών καθαρισμού γενικότερα. Η δαπάνη προμήθειας των ανωτέρω υλικών καθώς και των γαντιών μίας χρήσης βαρύνει τον ανάδοχο αποκλειστικά Καθαριότητα χώρων Μαγειρείου, αποθήκης τροφίμων και ψυκτικού Θαλάμου Η καθαριότητα-απολύμανση των χώρων του Μαγειρείου, ψυγείων, λάντζας και αποθήκης τροφίμων θα γίνεται από καθαρίστριες του ιδιωτικού συνεργείου καθαριότητας. Τα υλικά καθαριότητας για τις παραπάνω εργασίες θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο και το ιδιωτικό συνεργείο καθαριότητας υπεύθυνος ελέγχου τήρησης εργασιών καθαριότηταςαπολύμανσης Υπεύθυνος για τον έλεγχο και εφαρμογή του ισχύοντος Υγειονομικού κανονισμού στους χώρους Μαγειρείου, Τραπεζαρίας και Αποθήκης τροφίμων είναι ο Τεχνολόγος τροφίμων του Νοσοκομείου ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ορίσει η Διοίκηση του Νοσοκομείου. Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει να τηρεί και Σελίδα 13 από 92

14 να εφαρμόζει τα πρωτόκολλα καθαριότητας- απολύμανσης του Μαγειρείου σύμφωνα με τις συστάσεις του Νοσοκομείου Τήρηση θεσμικών κανόνων 1) Ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να εφαρμόζει, να διατηρεί και να αναθεωρεί μόνιμες διαδικασίες σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος HACCP-Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να χειρίζεται έγγραφα και να τηρεί αρχεία ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και να καθίσταται δυνατός ο επίσημος έλεγχος των τροφίμων. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόζει και να τηρεί αρχείο εντομοκτονίας και μυοκτονίας και για τους χώρους του Νοσοκομείου που χρησιμοποιεί για όλο τον συμβατικό χρόνο. 2) Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί και να ενημερώνει αρχείο μηνιαίων χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των προϊόντων που παραλαμβάνει, παράγει και διαχειρίζεται. Ειδικότερα, οι αναλύσεις πρέπει να αφορούν: τον έλεγχο των πρώτων υλών τον έλεγχο των τελικών προϊόντων τον έλεγχο των χώρων, των σκευών και του εξοπλισμού τον έλεγχο του νερού 3) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρεται στην Διοίκηση του Νοσοκομείου μία φορά το μήνα επί των αποκλίσεων αστοχιών που έχουν επισημανθεί από τα εξουσιοδοτημένα όργανα του νοσοκομείου και να ορίζει: τις διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των εκάστοτε αποκλίσεων αστοχιών, τον τρόπο συγκεκριμενοποίησης των διορθωτικών ενεργειών και τον χρόνο υλοποίησης τους. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις στον ανάδοχο εφόσον δεν τηρεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που έχει οριστεί στην εκάστοτε μηνιαία συνάντηση των δύο πλευρών Ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές 1. Κάθε λεκάνη gastronorm και κάθε ατομική συσκευασία θα φέρει ετικέτα με το είδος του γεύματος (γεύμα-δείπνο), το μενού, τον κωδικό της παρτίδας και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Τα ισοθερμικά δοχεία (thermobox) θα φέρουν σήμανση με την επωνυμία της εταιρείας, τη διεύθυνση και τον αριθμό αδείας της. 2. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μεταλλαγμένων προϊόντων για την παρασκευή των γευμάτων. 3. Τα φαγητά θα πρέπει να είναι παρασκευασμένα με υλικά Α ποιότητας χωρίς πολλά καρυκεύματα και ζωικά λίπη και Σελίδα 14 από 92

15 εφόσον χρειαστεί καθ υπόδειξη των Διαιτολόγων του τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής. 4. Όλα τα φαγητά θα πρέπει να είναι χωρίς αλάτι εκτός από τα φαγητά που ανήκουν στη δίαιτα «Τακτική Α» και δίαιτα ιατρών (ελεύθερη δίαιτα), εκτός εάν καθοριστεί διαφορετικά από το Νοσοκομείο στην πορεία της σύμβασης με τον ανάδοχο. 5. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται με ελαιόλαδο extra παρθένο. 6. Το λάδι στις σαλάτες να είναι extra παρθένο ελαιόλαδο. 7. Οι σάλτσες των φαγητών των ασθενών να μην τσιγαρίζονται και να παρασκευάζονται από ντοματάκια «κονκασέ» ή φρέσκια ντομάτα και όχι πελτέ ντομάτας. 8. Η άγλυκη κομπόστα και η άγλυκη κρέμα εάν ζητηθεί σε δίαιτα, δε θα περιέχουν γλυκαντικές ύλες. 9. Εάν ζητηθούν άγλυκες κομπόστες σε δίαιτα να είναι μήλο ή ροδάκινο ή αχλάδι, τεμαχισμένα και να είναι καλοβρασμένες (όχι όξινες). 10. Το γάλα που θα χρησιμοποιείται στην παρασκευή των διαφόρων τροφίμων των ασθενών (κρέμες, ρυζόγαλο, πουρέ) να είναι φρέσκο και όχι εβαπορέ. Τα προμηθευόμενο γάλα πρέπει να πληρεί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ/τος 56/95 και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και την μεταφορά. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 ο C για 15 ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασία για την επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδρασης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλής παστερίωσης». Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6 ο C στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια της συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. Το παστεριωμένο γάλα θα προμηθεύεται σε χάρτινη συσκευασία με εσωτερική στοιβάδα πλαστικού του ¼ λίτρου ή μεγαλύτερη κατά την κρίση του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής του Νοσοκομείου. Στην συσκευασία πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η ημερομηνία της παστεριώσεως. Το παστεριωμένο γάλα μπορεί να είναι περιεκτικότητας 0% ή Σελίδα 15 από 92

16 1,5% ή 3,5% σε λιπαρά κατά την κρίση του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής του Νοσοκομείου. Τα κιτία πρέπει να παραδίδονται στο Νοσοκομείο σε κιβώτια με εσωτερικά χωρίσματα και να έχουν χειρολαβές ώστε να προστατεύεται στις μετακινήσεις. Οι συσκευασίες (κιβώτια) πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή. Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως και να φέρουν την σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας. 11. Το γιαούρτι με λιπαρά 2% και 0% και 3,85% αεροστεγώς κλεισμένο να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 2% και 0% και 3,85% σε συσκ. 200 γραμμάριων. Το προμηθευόμενο γιαούρτι να πληρεί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 56/95. Να έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP ή να διατηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 12. Τα είδη γαλακτοκομίας (τυρί φέτα και ανθότυρο ή μυζήθρα προδιαγραφές Π.Ο.Π., κασέρι προδιαγραφές Π.Ο.Π., κεφαλοτύρι προδιαγραφές Π.Ο.Π και κίτρινο τυρί) θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Προκειμένου για φέτα και τελεμέ τα τρίμματα αποκλείονται. Τα τυροκομεία να πληρούν τις προϋποθέσεις Του Π.Δ. 56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), HACCP ή να τηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α ποιότητας και στην προσφορά να δηλώνεται η προέλευσή τους, η οποία θα προέρχεται από μονάδα που εφαρμόζει σύστημα HACCP και φέρει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους. Το ανθότυρο ή μυζήθρα να είναι χαμηλότερο σε αλάτι και λιπαρά από το τυρί φέτα. Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 13. Το μοσχάρι και το χοιρινό (εκτός της μπριζόλας) να είναι άνευ οστών, νωπό Ά ποιότητας, εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει τις παρακάτω απαιτούμενες σημάνσεις: Αριθμός Αδείας Βιοτεχνίας Επεξεργασίας Κρέατος, Μέρος, Κωδικός Ζώου, Χώρα Γέννησης, Χώρα Εκτροφής, Χώρα Σφαγής, Ημερομηνία Σφαγής, Ημερομηνία Επεξεργασίας, Ημερομηνία Λήξης. Οι ετικέτες πρέπει να είναι μεταφρασμένες στα ελληνικά. Το κρέας θα είναι πολύ καλά καθαρισμένο από λίπη και πέτσα. Το κρέας να προέρχεται από ζώο ποιοτικής κατάταξης AR3, σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, πριν 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες και να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο. Τα χοιρινά μαδητού τύπου να είναι κατηγορίας U ή R, τα χοιρινά τύπου καρέ να είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα Σελίδα 16 από 92

17 Αγορανομική διάταξη και η προέλευση τους να είναι από ωμοπλάτη ή την οσφυϊκή χώρα. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας (μοσχάρι ή χοιρινό) προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών μέσα στο χώρο του Μαγειρείου του Νοσοκομείου, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών ή άλλου είδους ζώου, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. Οι προμηθεύουσες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος του αναδόχου θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 14. Το ψάρι να είναι κατεψυγμένο (φέτα ή φιλέτο ανάλογα το είδος) ή φρέσκο, Α ποιότητας. Οι προμηθεύουσες μονάδες του αναδόχου θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 15. Το κοτόπουλο να είναι νωπό Α ποιότητας μπούτι ή στήθος ή φιλέτο στήθος. Τα κοτόπουλα θα είναι πολύ καλά καθαρισμένα από περιττά λίπη, πούπουλα, πέτσες και ουρά. Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας σε εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, θα διαθέτουν ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό, ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν τραφεί με καλή τροφή (όχι μεταλλαγμένη). Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν την σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του Κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Γενικά πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κοτόπουλων του αναδόχου θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 16. Τα ερίφια γάλακτος να είναι νωπά Α ποιότητας και να έχουν επιφανειακό λίπος πάχους όχι μεγαλύτερο των 6χλστ. Η μέτρηση θα γίνεται στην περιοχή του ισχίου του στέρνου και στην έσω επιφάνεια του μηρού. 17. Τα αυγά θα βράζονται πολύ καλά, ο κρόκος θα πρέπει να είναι σφιχτός ( βράσιμο 4 λεπτά μετά το σημείο βρασμού).τα Σελίδα 17 από 92

18 προμηθευόμενα αυγά να είναι Α Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. και να είναι άνω των 63 γρ. (μέγεθος L). 18. Τα αλλαντικά που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος τόσο αυτά όσο και οι πρώτες ύλες και ενδείξεις τους να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 19. Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α ποιότητας, της εποχής και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων με αλλοιώσεις. Τα φρούτα που προσφέρονται σε συσκευασία με περισσότερες από μια σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας. Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από ξένες ύλες με ευθύνη του προμηθευτή. Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να μην είναι μεταλλαγμένα. 20. Ο προμηθευόμενος άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Τα αρτίδια πρέπει να είναι βάρους γρ. και να φέρονται εντός κατάλληλης πλαστικής ατομικής συσκευασίας για τη διατήρηση του προϊόντος. 21. Η προμηθευόμενη μαρμελάδα θα είναι παρασκευασμένη με περιεκτικότητα σε φρούτα 40% και άνω, με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους που θα προσδιορίζεται από το Τμήμα Διατροφής, και σε συσκευασία των 20 γραμμαρίων ζελέ. Γενικά η μαρμελάδα και το μέλι που χορηγούνται να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Π. 22. Η πρώτη ύλη της κομπόστας θα είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, με ποσοστό ζάχαρης 14-16%. Το προϊόν να μην περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες ή μικρόβια που να υποδηλώνουν εντερική μόλυνση που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζύμωση του περιεχομένου. Γενικά η προμηθευόμενη κομπόστα να πληρεί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 23. Τα γλυκά θα παρασκευάζονται από άριστη και κατάλληλη ποιότητα υλικών με άριστες συνθήκες καθαριότητας και σε εργαστήρια που είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία άδεια λειτουργίας. Πρέπει να είναι τυλιγμένα ανά ένα ή σε ειδική για τρόφιμα αρίστης ποιότητας ατομική συσκευασία. Τα είδη που περιέχουν σοκολάτα θα πρέπει να παρασκευάζονται από γνήσια κουβερτούρα που θα αναγράφεται στις ενδείξεις και όχι από προϊόν απομιμήσεως. Σελίδα 18 από 92

19 24. Τα φαγητά να είναι καλοβρασμένα ή καλοψημένα και καλοσερβιρισμένα. 25. Φαγητά όπως λαδερά και σούπες να έχουν την σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόμενο. Οι σούπες να συνοδεύονται πάντα με ¼ κομμάτι φρέσκου λεμονιού. 26. Τα πρωινά ροφήματα τσαγιού και χαμομηλιού να συνοδεύονται με ¼ κομμάτι φρέσκου λεμονιού. 27. Το τριμμένο τυρί που συνοδεύει τα ζυμαρικά πρέπει να σερβίρεται ξεχωριστά σε ατομική συσκευασία στα τμήματα. 28. Όσα είδη είναι συσκευασμένα/τυποποιημένα όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής/επιδόρπια να έχουν την κατάλληλη σήμανση (ετικέτα, συστατικά, ημερομηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.). 29. Τα κρύα σάντουιτς θα παραδίδονται συσκευασμένα και θα έχουν την κατάλληλη σήμανση (συστατικά, ημερομηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.). 30. Το υπομεριδοποιημένο σε λεκάνες gastronorm φαγητό να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνει το περαιτέρω σερβίρισμα στο πιάτο. 31. Οι σαλάτες, οι κρέμες, το ρυζόγαλο, τα τυριά και τα κασέρια θα παραδίδονται κρύα. 32. Ο πουρές πατάτας θα γίνεται από νωπές πατάτες και όχι από σκόνη. 33. Το βάρος των μερίδων θα είναι σύμφωνο με το ποσοτολόγιο των φαγητών του Νοσοκομείου. 34. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του φαγητού θα πραγματοποιείται από επιτροπή που θα ορίσει το Νοσοκομείο. 35. Η δύναμη σιτιζομένων ασθενών και προσωπικού κυμαίνεται ως εξής: ασθενείς: μερίδες (πρωινό-γεύμα-δείπνο) ανάλογα με τη διαμόρφωση της δύναμης ασθενών καθημερινά. Ιατροί εφημερεύοντες: μερίδες γεύμα και μερίδες δείπνο, ανάλογα το είδος της εφημερίας του Νοσοκομείου. Δεκατιανά για ασθενείς ογκολογικού (μοναδικό γεύμα): ημερησίως 10, τα οποία θα είναι σάντουιτς σε ατομική συσκευασία (νάιλον) με κασέρι και γαλοπούλα, αυγό βραστό και χυμό ατομικό καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Δεκατιανά για ασθενείς τεχνητού νεφρού (μοναδικό γεύμα): 45 σάντουιτς ημερησίως με κασέρι και γαλοπούλα, 45 χυμοί, 45 φρούτα, 45 μερίδες ελιές, 45 σκέτα ψωμάκια καθημερινά εκτός Κυριακής. Πυρηνική: μερίδες γάλα πλήρες, ψωμί, αυγό, και τυρί φέτα 4 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη). Παιδιατρική MDA: 15 ατομικούς χυμούς και 15 μερίδες φρυγανιές(2 φρυγανιές/μερίδα-συσκευασμένες), 1 φορά την εβδομάδα. Σελίδα 19 από 92

20 Γιατροί Μονάδας Μεσογειακής αναιμίας: 4 σάντουιτς (συσκευασμένα) ημερησίως με κασέρι γαλοπούλα, 4 χυμούς και 4 φρούτα. 36. συνθέσεις προγραμμάτων διαιτών o Κατάλογος ειδών φαγητού και τροφίμων προσωπικού και ασθενών ποσοτολόγιο, συνταγές μερίδων (παράρτημα Ι) o Δίαιτες Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ - Ενδεικτικός μηνιαίος - ημερήσιος πίνακας κατανομής διαιτών και επιπλέον τροφίμων (παράρτημα ΙΙ) o Ενδεικτικά προγράμματα διαιτών (παράρτημα ΙΙΙ) 1.12 Παρακολούθηση και έλεγχος α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει, να διατηρεί και να συντηρεί ευκρινώς σημασμένα δείγματα από κάθε κατηγορία και παρτίδα παρασκευαζόμενων για τους ασθενείς και προσωπικό εδεσμάτων. Ο ακριβής τρόπος σήμανσης των δειγμάτων, η μέθοδος δειγματοληψίας, ο χρόνος και οι συνθήκες διατήρησης θα καθορισθούν από την Επιτροπή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων του Νοσοκομείου. β) Το Νοσοκομείο έχει τα δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους για την διαπίστωση της τήρησης των όρων της παρούσας σύμβασης, των υγειονομικών διατάξεων κλπ. γ) Η αξία των δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της καταλληλότητας των τροφίμων και παρασκευασμένου φαγητού, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων σε περίπτωση χημικής εξέτασης, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. δ) Ανεξάρτητα από τους ελέγχους του Νοσοκομείου, θα πρέπει και ο ανάδοχος να διεξάγει διάφορους ελέγχους, για να εξακριβώσει την σωστή λειτουργία. ε) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από ελέγχους των υπηρεσιών του Νοσοκομείου ή άλλων φορέων ότι υπήρξε παρέκκλιση από την ισχύουσα σύμβαση ή παρέκκλιση υγειονομικών, αγορανομικών κ.λ.π. διατάξεων, καλείται ο ανάδοχος σε έγγραφη παροχή εξηγήσεων. Το Νοσοκομείο ανάλογα με την παράβαση έχει την δυνατότητα επιβολής ποινής, σύστασης προστίμου, ακόμη και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. στ) Εφόσον το Νοσοκομείο διαπιστώσει την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ανάδοχου έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλη εταιρεία την διεξαγωγή του έργου αυτού σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, μετά από έγγραφη προειδοποίηση του αναδόχου κι εφόσον παρέλθει άπρακτη η τουλάχιστον 20ήμερη προθεσμία που θα πρέπει να του δοθεί για συμμόρφωση. Σελίδα 20 από 92

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

Επί μέρους είδη. καταθέτουμε πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του διαγωνισμού. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επί μέρους είδη. καταθέτουμε πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του διαγωνισμού. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σήμερα, την Πέμπτη 27/10/2016 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ που με την υπ αριθμ. 115/16.2.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ με ΑΔΑ: ΩΠ3Π469064- ΤΟΛ ορισθήκαμε μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 08-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :17824

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 7439 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Προς: Οικονομικούς Φορείς Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ο προµηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιµα θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού γάλακτος στο νοσοκομείο μας.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού γάλακτος στο νοσοκομείο μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 29-3-2016

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδου Μαρία Τηλ.: 2621082776 Φαξ: 2621082394

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 29-12-2014 Αριθ. Πρωτ. : 24370 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ===================== Πειραιάς: 23-3-17 Αρ.πρωτ. 4209 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΘΕΜΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς:28-7-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 10-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ )

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. O Eργολάβος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών σίτισης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Αριθ. Μελέτης : 02/2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Σίτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 13.09.2016 3 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 8430/13.09.2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΜΗΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Μελέτης: 119 Ηµεροµηνία: 24/8/2015 «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Αριθ. Μελέτης : 3/2017 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Σίτιση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης Κάθε υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 7/4/17

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 25-1-17

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 46.963,46

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Ελαιόλαδο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 25-6-2014 Αρ.Πρ. 12253 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Μαρμαριτσάκη Μαρία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΤΙΔΙΑ Πιθανή δαπάνη 26.000,00 συμπ/μένου του Φ.Π.Α Αρτίδια 159.000 τεμάχια ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Τα αρτίδια θα είναι βάρους 60-65 γραμμαρίων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 09:07:50 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3343 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ` ΚΑΡΔΙΤΑ 12-09-2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11627 YΛΙΚΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 14PROC002318973 2014-10-02 ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ θα υποβάλλονται μόνον εφόσον πληρούν τις πλήρες προδιαγραφές που ζητούνται, με κλειστή οικονομική προσφορά.υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. Άμφισσα Τ.Κ.33 100 CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Άμφισσα Τ.Κ.33 100 Προϋπολογισμός: 46.872,40 Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές παρατηρήσεις. Επιπλέον είδη που ζητούνται συγκριτικά με την ισχύουσα σύμβαση:

Γενικές παρατηρήσεις. Επιπλέον είδη που ζητούνται συγκριτικά με την ισχύουσα σύμβαση: ΑΥΛΙΔΑ: 07-11-16 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΧΑΛΒΑ (κακάο) και ΤΑΡΑΜΑ (λευκό γνήσιο) στο νοσοκομείο μας.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΧΑΛΒΑ (κακάο) και ΤΑΡΑΜΑ (λευκό γνήσιο) στο νοσοκομείο μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 7-2-2017

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005484987 2016-11-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ίλιον: 30-11-2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6624 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Τσουκαλά Χριστίνα Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.7: Κρίσιμα σημεία ελέγχου και ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25-10-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. πρωτ. : 15562 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Για πληροφορίες: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρ. Μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της. Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της. Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας κατηγορίας Α, το περιεχόμενό τους απαλλαγμένο από ξένες προς το είδος ουσίες να

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΕΤΟΥΣ 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΕΤΟΥΣ 2016 Δ/ΝΣΗ Σ.Σ.Η.Δ.Δ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Δ/ΝΣΗ Σ.Σ.Η.Δ.Δ. έτους 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ποσότητες και Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου Α. Πίνακας ειδών και ποσοτήτων

Είδη - Ποσότητες και Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου Α. Πίνακας ειδών και ποσοτήτων Είδη - Ποσότητες και Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου Α. Πίνακας ειδών και ποσοτήτων 1) Φρυγανιές ατομικές 90.000 τεμάχια 2) Φρυγανιές 250 γραμ 1150 τεμάχια 3) Φύλλο κρούστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΩΠA ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ και ΑΥΓΑ Προϋπολογισμού 67.000,00 συμπ/μένου του Φ.Π.Α Α) Κοτόπουλα νωπά 26.000 κιλά Β) Αυγά Α ωοσκοπημένα 28.000 τεμάχια ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015 CPV: 15511000-3 Κ.Α.Ε. : 20.6063 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.04 12:24:29 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΡΒ946907Μ-ΜΝΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

17/7/2015 & & 2.960 74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & &

17/7/2015 & &    2.960  74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισµού) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας παρασκευής γευµάτων µε δυναµικότητα παραγωγής τουλάχιστον 1.000 µερίδων ηµερησίως. Άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 14723 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5457 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/966

Διαβάστε περισσότερα

. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: EΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382350522 / FAX : 2382082362

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Νωπών Κρεάτων για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Νωπών Κρεάτων για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 1396/25-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Παστεριωµένου Γάλατος για ηµόσια ιαβούλευση»

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Παστεριωµένου Γάλατος για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 17898/22-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίες Προδιαγραφές-Υποχρεώσεις αναδόχου παροχής προσωπικού εστίασης (μαγειρεία διανομή φαγητού)

Ενιαίες Προδιαγραφές-Υποχρεώσεις αναδόχου παροχής προσωπικού εστίασης (μαγειρεία διανομή φαγητού) Ενιαίες Προδιαγραφές-Υποχρεώσεις αναδόχου παροχής προσωπικού εστίασης (μαγειρεία διανομή φαγητού) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τμήμα Διατροφής αποτελεί ένα σημαντικό χώρο παροχής υπηρεσιών για κάθε Νοσοκομειακή Μονάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

100 5,22 522,00 5,90 590,00 100 7,00 700,00 7,90 790,00 2,57 257 2,90 290 125 3,98 497,50 4,50 562,50

100 5,22 522,00 5,90 590,00 100 7,00 700,00 7,90 790,00 2,57 257 2,90 290 125 3,98 497,50 4,50 562,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Σέρρες 20 Σεπτεµβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ριθ.πρωτ.6605 /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΥΓΕΙΣ ΠΙ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΩΝ Ταχ. /νση: ιοικητήριο-μεραρχίας 36 Πληροφορίες:.Μυλωνά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 55320000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 55320000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΦΑΝΗ Τηλ.: 210 3501526 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.1. Οι εργαζόμενοι να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίες Προδιαγραφές-Υποχρεώσεις αναδόχου παροχής προσωπικού εστίασης (μαγειρεία διανομή φαγητού)

Ενιαίες Προδιαγραφές-Υποχρεώσεις αναδόχου παροχής προσωπικού εστίασης (μαγειρεία διανομή φαγητού) Ενιαίες Προδιαγραφές-Υποχρεώσεις αναδόχου παροχής προσωπικού εστίασης (μαγειρεία διανομή φαγητού) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τμήμα Διατροφής αποτελεί ένα σημαντικό χώρο παροχής υπηρεσιών για κάθε Νοσοκομειακή Μονάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια : Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου- ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Λυκείου Καρδίτσας ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ. : 45.460,80 χωρίς το Φ. Π. Α. Κα:15-6481.0000 CPV:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1α/Γ.Π.OLK.76785/ (ΦΕΚ 3758/ τεύχος Β')

Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1α/Γ.Π.OLK.76785/ (ΦΕΚ 3758/ τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1α/Γ.Π.OLK.76785/12.10.2017 (ΦΕΚ 3758/25.10.2017 τεύχος Β') Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

75.512,25 (με Φ.Π.Α.)

75.512,25 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: EΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382350522 / FAX : 2382082362

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352423 FAX : 2531082705 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.:588 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.229 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16. 06. 2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 1060 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Τεχνική Έκθεση (Προμήθεια έτοιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1. ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ: 1. Να έχουν πιστοποιητικό υγείας που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τα κύρια θρεπτικά συστατικά που τροφοδοτούν καθημερινά τη Λιλιπούπολη, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι το όραμα και η φαντασία. Με συνταγή την πίστη και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 2 ος ΟΡΟΦΟΣ Γραφ.:270 ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» Αρ.

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» Αρ. -07 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ Αριθ. Σύμβασης : 03/2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Προμήθειας ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ προοριζομένων για τις ανάγκες του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πειραιάς: 12-11-2014 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 14068 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ 2015»

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ 2015» Αριθμ.Μελέτης: 55 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 56.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 68.880,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τιμολόγια 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα