Rev. 4 5/31/11 BRW

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "115428726 Rev. 4 5/31/11 BRW"

Transcript

1 R Original instructions Alkuperäiset ohjeet ΑρχικÝj οδηγßεj INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. R ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ιαβüστε προσεκτικü αυτýj τιj οδηγßεj και φροντßστε να τιj κατανοþσετε πριν χρησιmοποιþσετε αυτü το mηχüνηmακαιφυλüξτε το για να το συmβουλεýεστε στο mýλλον Rev. 4 5/31/11 BRW

2 TABLE OF CONTENTS Identification (What is what?) 2 Identification of symbols 3 Safety rules 4 Assembly 7 Operating your unit 9 Cutting methods 11 Service and adjustments 14 Storage 16 Troubleshooting table 17 Declaration of conformity 18 Technical data 19 IDENTICATION (WHAT IS WHAT?) Chain 2. Muffler 3. Front Hand Guard 4. Front Handle 5. Starter Rope 6. Idle Speed Screw 7. ON/STOP Switch 8. Primer Bulb 9. Bar Oil Fill Cap 10. Starter Housing 11. Fuel Mix Fill Cap 12. Rear Handle 13. Throttle Lock -out 14. Cylinder Cover 15. Adjusting Screw Throttle Trigger 17. Choke/Fast Idle Lever 18. Chain Brake 19. Chain Catcher 20. Clutch Cover 21. Bar Nuts 22. Guide Bar 23. Cutters 24. Depth Gauge 25. Drive Links 26. Chain Direction of Travel 27. Chain Adjustment Tool/Bar Tool 28. Bar Guard 29. Bumper Spike

3 IDENTICATION OF SYMBOLS WARNING: Chain saws can be dangerous! Careless or improper use can result in serious or fatal injury to the operator or others. Please read the operator s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine. Always wear: S Approved protective helmet S Approved hearing protection S Protective goggles or a visor This product is in accordance with applicable EC directives. Noise emission to the environment according to the European Community s Directive. The machine s emission is specified in chapter Technical data and on label. Chain brake, activated (right) Chain brake, not activated (left) Oil/petrol mix Switch off the engine by moving the stop switch to the STOP position before carrying out any checks or maintenance. Starting reminder: Move ON/STOP switch to the ON position. Both of the operator s hands must be used to operate the chain saw. Slowly press primer bulb 6 times. Never operate a chain saw holding it with one hand only. Pull choke/fast idle lever out to the full extent (to the FULL CHOKE position). Contact of the guide bar tip with any object must be avoided. WARNING! Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, and cause a lightning fast reverse reaction, kicking the guide bar up and towards the operator. May cause serious personal injury. Pull the starter rope sharply 5 times with your right hand. Push the choke/fast idle lever in to the HALF CHOKE position. Pull the starter rope sharply with your right hand until the engine starts. Other symbols/decals on the machine refer to special certification requirements for certain markets. 3

4 WARNING: Always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs except carburetor adjustments. This chain saw for forest service is only designed for cutting wood. Because a chain saw is a high-speed wood-cutting tool, special safety precautions must be observed to reduce the risk of accidents. Careless or improper use of this tool can cause serious injury. PLAN AHEAD S Read this manual carefully until you completely understand and can follow all safety rules, precautions, and operating instructions before attempting to use the unit. S Restrict the use of your saw to adult users who understand and can follow safety rules, precautions, and operating instructions found in this manual. Hearing Protection Snug Fitting Clothing Safety Shoes Safety Hat Eye Protection Heavy Duty Gloves Safety Chaps S Wear protective gear. Always use steel-toed safety footwear with non-slip soles; snug-fitting clothing; heavy-duty, non-slip gloves; eye protection such as non-fogging, vented goggles or face screen; an approved safety hard hat; and sound barriers (ear plugs or mufflers) to protect your hearing. Secure hair above shoulder length. S Always use approved hearing protection. Regular users should have hearing checked regularly as chain saw noise can damage hearing. Long -term exposure to noise can result in permanent hearing impairment. S Keep all parts of your body away from the chain when the engine is running. S Keep children, bystanders, and animals a minimum of 10 meters away from the work area. Do not allow other people or animals to be near the chain saw when starting or operating the chain saw. S Do not handle or operate a chain saw when you are fatigued, ill, or upset, or if you have taken alcohol, drugs, or medication. You must be in good physical condition and mentally alert. Chain saw work is strenuous. If you have any condition that might be aggravated by strenuous work, check with your doctor before operating a chain saw. S Carefully plan your sawing operation in advance. Do not start cutting until you have a SAFETY RULES 4 clear work area, secure footing, and, if you are felling trees, a planned retreat path. OPERATE YOUR SAW SAFELY WARNING: Long term inhalation of the engine s exhaust fumes, chain oil mist and dust from sawdust can result in serious personal injury. WARNING: This machine produces an electromagnetic field during operation. Under some circumstances, this field may interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this machine. S Do not operate a chain saw with one hand. Serious injury to the operator, helpers, bystanders or any combination of these persons may result from one-handed operation. A chain saw is intended for two-handed use. S Operate the chain saw only in a well-ventilated outdoor area. S Do not operate saw from a ladder or in a tree, unless you are specifically trained to do so. S Make sure the chain will not make contact with any object while starting the engine. Never try to start the saw when the guide bar is in a cut. S Do not put pressure on the saw at the end of the cut. Applying pressure can cause you to lose control when the cut is completed. S Stop the engine before setting the saw down. S Do not operate a chain saw that is damaged, improperly adjusted, or not completely and securely assembled. Always replace bar, chain, hand guard, or chain brake immediately if it becomes damaged, broken or is otherwise removed. S With the engine stopped, hand carry the chain saw with the muffler away from your body, and the guide bar and chain to the rear, preferably covered with a scabbard. S Secure the machine during transport. CHAIN SAW SAFETY EQUIPMENT NOTE: In this section, the safety features of the chain saw and their function are explained. For inspection and maintenance, see instructions in the CHECKING, MAINTAINING AND SERVICING CHAIN SAW SAFETY EQUIP- MENT section. See instructions under the WHAT IS WHAT? section, to find where these parts are located on your chain saw. The life span of the machine can be reduced and the risk of accidents can increase if machine maintenance is not carried out correctly and if service and/or repairs are not carried out professionally. If you need further information, please contact your nearest service dealer. S Chain brake. Your chain saw is equipped with a chain brake that is designed to stop the chain from moving. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Συνδυασmοß οδηγοý και αλυσßδαj Για τα mοντýλα Florabest FBKS 4014, εγκρινονται τα ακüλουθα παρελκümενα κοπþj. Οδηγüj 61 Αλυσßδα πριονßσmατοj ΒÞmα ΠλÜτοj ΜÝγιστοj απιθmüj ΜÞκοj, σýνδεσmοι ΜÞκοj, αλυσßδαj, αυλακþmατοj, δοντιþντροχοý mετüδοσηj, ßντσεj ßντσεj χιλ. mýτjκ Τýποj κßνησηj (αρ.) 14 0,375 1,3 7T Oregon 91VJ ,375 1,3 7T Oregon 91VG 52 91VJ 0,375 0,050/1,3 5/32 / 4, ,025/0,65 91VG 0,375 0,050/1,3 5/32 / 4, ,025/0,65 14/35:52 14/35:52

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤεχνικÜ στοιχεßα FBKS 4014 ΚινητÞραj Κυνισmüj κυλινδρου, ξm 3 40 ιαδροmþ εmβüλου,mm 32 ΣτροφÝj ρελαντß, σ.α.λ Απüδοση, κω 1,5/9000 ΣýστηmαανÜφλεξηj Μπουζß Champion RCJ---7Y ιüκενο ηλεκτροδßων, mm 0,5 Σýστηmακαυσßmου και λßπανσηj Χωρητικüτητα πεζερβουüπ βεβζßνηj, ml 340 ΠαροχÞ αντκßαj λαδιοý στιj 8,500 σ.α.λ., ml/min 4 8 Χωρητικüτητα πεζερβουüρλαδιοý, ml 200 Τýποj αντλßαj λαδιοý Αυτοmατιξ ΒÜροj Αλυσοπρßονο χωρßj οδηγü, αλυσßδα και mε Üδειεj δεξαmενýj, kg 5,5 ΕκποmπÝj θορýβου (Βλ. σηm. 1) ΜετρηmÝνη ηχητικþ στüθmη σεdb(a) 108,7 ΕγγυηmÝνη ηχητικþ στüθmη L WA db(a) 113 ΣτÜθmεj θορýβου (Βλ. σηm. 2) Ισοδýναmη ηχητικþ πßεση στο αυτß του χειριστþ, db(a) 99,7 Αντßστοιχεj στüθmεj κραδασmþν, a hv,eq (Βλ. σηm. 3) ΜπροστινÞ χειρολαβþ, m/s 2 2,4 Πßσω χειρολαβþ, m/s 2 2,4 Αλυσßδα/οδηγüj Βασικü mþκοj οδηγοý, ßντσεj/cm 14/35 Συνιστþmενα mþκη οδηγοý, ßντσεj/cm 14/35 Χρησιmοποιοýmενο mþκοj τοmþj, ßντσεj/cm 13,5/34 ΒÞmα αλυσßδαj, ßντσεj 0,375 ΠÜχοj κινητþριου κρßκου,ßντσεj/mm 0,050/1,3 Τýποj τροχοý mετüδοσηj κßνησηj/αριθmüj δονψιþν 6 Ταχýτητα αλυσßδαj στο φουλ, m/sec 18,5 Σηm. 1: ΕκποmπÞ θορýβου προj το περιβüλλον mετρþθηκε ωj ισχýj Þχου (L WA ) σýmφωνα mετηνεκ2000/14/ek. Σηm2: Ηαντßστοιχη στüθmηπßεσηj θορýβου, σýmφωνα mετοiso 22868, υπολογßζεται ωj το χρονικü υπολογισmýνο σýνολο ενýργειαj για τιj διαφορετικýj στüθmεj πßεσηj θορýβου υπü διüφορεj συνθþκεj εργασßαj. Ηα τυπικþ στατιστικþ διασπορü για την αντßστοιχη στüθmη πßεσηj θορýβου εßναι mßα τυπικþ απüκλιση τηj τüξηj του 1 db(a). Σηm3: Ηαντßστοιχη στüθmηκραδασmþν, σýmφωνα mετοiso 22867, υπολογßζεται ωj το χρονικü υπολογισmýνο σýνολο ενýργειαj για τιj στüθmεj κραδασmþνυπü διüφορεj συνθþκεj εργασßαj. Τα καταγεγραmmýνα στοιχεßα γιατηναντßστοιχη στüθmη κραδασmþν Ýχουν mßα τυπικþ στατιστικþ διασπορü (τυπικþ απüκλιση) τηj τüξηj του 1 m/s 2. WARNING: The chain brake is designed to stop the chain immediately if you get a kickback. The chain brake reduces the risk of accidents, but only you can prevent them. DO NOT ASSUME THAT THE CHAIN BRAKE WILL PROTECT YOU IN THE EVENT OF A KICKBACK. S Throttle trigger lock -out. The throttle lock -out is designed to prevent accidental operation of the throttle trigger. S Chain catcher. The chain catcher is designed to catch the saw chain if it breaks. S Vibration damping system. Your chain saw is equipped with a vibration damping systemthat is designed to minimize vibration and make operation easier. SAFETY NOTICE: Exposure to vibrations through prolonged use of gasoline powered hand tools could cause blood vessel or nerve damage in the fingers, hands, and joints of people prone to circulation disorders or abnormal swellings. Prolonged use in cold weather has been linked to blood vessel damage in otherwise healthy people. If symptoms occur such as numbness, pain, loss of strength, change in skin color or texture, or loss of feeling in the fingers, hands, or joints, discontinue the use of this tool and seek medical attention. An antivibration system does not guarantee the avoidance of these problems. Users who operate power tools on a continual and regular basis must monitor closely their physical condition and the condition of this tool. S ON/STOP switch. The ON/STOP switch should be used to stop the engine. CHECKING, MAINTAINING AND SERVICING CHAIN SAW SAFETY EQUIPMENT WARNING: Never use a chain saw with defective safety equipment. Safety equipment must be inspected and maintained. If your chain saw does not pass inspection, take the saw to your nearest service dealer for repair. S Chain brake. Brush off any wood dust, resin and dirt from the chain brake and clutch drum. Dirt and wear can impair operation of the brake. For additional information, see OPERATING YOUR UNIT section. S Throttle trigger lock -out. Check that the throttle trigger can not be operated until the throttle lock -out is pressed. S Chain catcher. Check that the chain catcher is not damaged and is firmly attached to the body of the chain saw. S Vibration damping system. Regularly check the vibration damping units for cracks or deformation. Make sure the vibration damping units are securely attached to the engine unit and handle unit. S ON/STOP switch. Start the engine and make sure the engine stops when you move the ON/STOP switch to the STOP position. MAINTAIN YOUR SAW IN GOOD WORKING ORDER S Have all chain saw service performed by a qualified service dealer with the exception of the items listed in the maintenance section of this manual. For example, if improper tools are used to remove or hold the flywheel when servicing the clutch, structural damage to the flywheel can occur and cause the flywheel to burst. S Make certain the saw chain stops moving when the throttle trigger is released. For correction, refer to CARBURETOR AD- JUSTMENTS. S Never modify your saw in any way. Use only attachments supplied or specifically recommended by the manufacturer. S Keep the handles dry, clean, and free of oil or fuel mixture. S Keep fuel and oil caps, screws, and fasteners securely tightened. S Use only accessories and replacement parts as recommended. HANDLE FUEL WITH CAUTION S Do not smoke while handling fuel or while operating the saw. S Eliminate all sources of sparks or flame in the areas where fuel is mixed or poured. There should be no smoking, open flames, or work that could cause sparks. Allow engine to cool before refueling. S Mix and pour fuel in an outdoor area on bare ground; store fuel in a cool, dry, well ventilated place; and use an approved, marked container for all fuel purposes. Wipe up all fuel spills before starting saw. S Move at least 10 feet (3 meters) from fueling site before starting engine. S Turn the engine off and let saw cool in a non-combustible area, not on dry leaves, straw, paper, etc. Slowly remove fuel cap and refuel unit. S Store the unit and fuel in an area where fuel vapors cannot reach sparks or open flames from water heaters, electric motors or switches, furnaces, etc. KICKBACK WARNING: Avoid kickback which can result in serious injury. Kickback is the backward, upward or sudden forward motion of the guide bar occurring when the saw chain near the upper tip of the guide bar contacts any object such as a log or branch, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut. Contacting a foreign object in the wood can also result in loss of chain saw control. S Rotational Kickback can occur when the moving chain contacts an object at the upper tip of the guide bar. This contact can cause the chain to dig into the object, which stops the chain for an instant. The result is a lightning fast, reverse reaction which kicks the guide bar up and back toward the operator. 60 5

6 S Pinch-Kickback can occur when the the wood closes in and pinches the moving saw chain in the cut along the top of the guide bar and the saw chain is suddenly stopped. This sudden stopping of the chain results in a reversal of the chain force used to cut wood and causes the saw to move in the opposite direction of the chain rotation. The saw is driven straight back toward the operator. S Pull-In can occur when the moving chain contacts a foreign object in the wood in the cut along the bottom of the guide bar and the saw chain is suddenly stopped. This sudden stopping pulls the saw forward and away from the operator and could easily cause the operator to lose control of the saw. Avoid Pinch -Kickback: S Be extremely aware of situations or obstructions that can cause material to pinch the top of or otherwise stop the chain. S Do not cut more than one log at a time. S Do not twist the saw as the bar is withdrawn from an undercut when bucking. Avoid Pull -In: S Always begin cutting with the engine at full speed and the saw housing against wood. S Use wedges made of plastic or wood. Never use metal to hold the cut open. Kickback Path S Begin and continue cutting at full speed. If the chain is moving at a slower speed, there is greater chance of kickback occurring. S Cut one log at a time. S Use extreme caution when re-entering a previous cut. S Do not attempt cuts starting with the tip of the bar (plunge cuts). S Watch for shifting logs or other forces that could close a cut and pinch or fall into chain. S Use the Reduced-Kickback Guide Bar and Low -Kickback Chain specified for your saw. MAINTAIN CONTROL Stand to the left of the saw Never reverse hand positions Για το ακüλουθο προϊüν: ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αλυσοπρßονο ΕπωνυmßαΤýπου: FBKS 4014 ΣÞmα ΚατατεθÝν: ¼νοmα ΚατασκευαστÞ: Florabest hortus GmbH ιεýθυνση ΚατασκευαστÞ: Hans --- Lorenser --- Str Ulm Germany Βεβαιþνουmε üτιακολουθοýmετιj προϋποθýσειj πουτýθηκαν στο Συmβοýλιο: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC /88/EC, 2004/26/EC Για την εκτßmηση τηj συmmüρφωσηjmεαυτýj τιj οδηγßεj, τα ακüλουθα στüνταπ ισχýουν: EN ISO :2009, EN ISO 14982:2009 Επßπεδο πßεσηj Þχου: 99,7 db(a) Επßπεδο Ýντασηj Þχου: 108,7 db(a) Επßπεδο εγγυηmýνηj Ýντασηj Þχου: 113 db(a) Þλωση Συmmüρφωσηj mε τουj κανüνεj τηj Ε.Ε. Σýmφωνα mε τουj κανονισmοýj: 2006/42/EC, 2004/108/EC 2000/14/EC /88/EC, 2004/26/EC Elbow locked Υπεýθυνο πρüσωπο για αυτþ τη δþλωση: Clear The Working Area Avoid Obstructions REDUCETHECHANCEOF KICKBACK S Recognize that kickback can happen. With a basic understanding of kickback, you can reduce the element of surprise which contributes to accidents. S Never let the moving chain contact any object at the tip of the guide bar. S Keep the working area free from obstructions such as other trees, branches, rocks, fences, stumps, etc. Eliminate or avoid any obstruction that your saw chain could hit while you are cutting through a particular log or branch. S Keep your saw chain sharp and properly tensioned. A loose or dull chain can increase the chance of kickback occurring. Follow manufacturer s chain sharpening and maintenance instructions. Check tension at regular intervals with the engine stopped, never with the engine running. Make sure the bar clampnuts aresecurely tightened after tensioning the chain. Thumb on underside of handlebar S Keep a good, firm grip on the saw with both hands when the engine is running and don t let go. A firm grip will help you reduce kickback and maintain control of the saw. Keep the fingers of your left hand encircling and your left thumb under the front handlebar. Keep your right hand completely around the rear handle whether your are right handed or left handed. Keep your left arm straight with the elbow locked. S Position your left hand on the front handlebar so it is in a straight line with your right hand on the rear handle when making bucking cuts. Never reverse right and left hand positions for any type of cutting. S Stand with your weight evenly balanced on both feet. S Stand slightly to the left side of the saw to keep your body from being in a direct line with the cutting chain. S Do not overreach. You could be drawn or thrown off balance and lose control of the saw. S Do not cut above shoulder height. It is difficult to maintain control of saw above shoulder height. ¼νοmα, επþηυmο: ΘÝση/τßτλοj: Ronnie E. Goldman Υπεýθυνοj Μηχανικüj ΕξουσιλδοτηmÝνοj αντιπρüσωποj και υπεýθυνοj για την τεχνικþ τεκmηρßωση

7 ΠΙΝΑΚΑΣΕΠΙΛΥΣΗΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΑποσυνδÝστε το mπουζß πριν κüνετε συντþρηση, εκτüj απü τη ρýθmιση του καρmπυρατýρ. Πρüβληmα Αιτßα Λýση Η mηχανþ δεν ξεκινü. Η mηχανþ δεν mπαßνει στη νεκρü θýση. Η mηχανþ δεν επιταχýνεται, Ýχει mειωmýνη ισχý, Þ σβþνει üταν φορτþνεται. Βγαßνει υπερβολικü j καπνüj απü τη mηχανþ. Ηαλυσßδα κινεßται στην ταχýτητα ρελαντß. 1. ιακüπιη ΟΝ/STOP στη θýοη STOP. 2. Η mηχανþ εßναι υπερπληρωmýνη. 3. ΗδεξαmενÞ καυσßmων εßναι Üδεια. 4. ΟαναφλεκτÞραj δεν ανüβει. 5. Τα καýσιmα δενφτüνουν στο καρmπυρατýρ. 1. Ηταχýτητα ρελαντß χρειüζεται ρýθmιση. 2. Το καρmπυρατýρχρειüζεται ρýθmιση. 1. Το φßλτρο αýροj εßναι βρþmικο. 2. ΟαναφλεκτÞπαj εßναι ρυπαρüj. 3. 'Εχει τεθεß σε λειτουργßα το αλυσüφρενο. 4. Το καρmπυρατýρχρειüζεται ρýθmιση. 1. Το mεßγmα τωνκαυσßmων δεν εßναι το κατüλληλο mεßγmα. 1. Ηταχýτητα ρελαντß χρειüζεται ρýθmιση. 2. ΟσυmλÝκτηj χρειüζεται επιδιüρθωση. 1. ΜετακινÞστε το διακüπιη ΟΝ/STOP στη θýοη ΟΝ. 2. εßτε «Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ». 3. Γεmßστε τη δεξαmενþmετοσωστü mεßγmα καυσßmων. 4. ΤοποθετÞστε Ýναν καινοýργιο αναφλεκτþρα. 5. ΕλÝγξτε το φßλτρο καυσßmων και αλλüξτε το αν εßναι βρþmικο. ΕλÝγξτε το σωληνüκι καυσßmων και αν διαπιστωθεß στρýβλωση Þ σχßσιmο, επιδιορθþστε Þ ανταλλüξτε το σωληνüκι. 1. εßτε Ρýθmιση ΚαρmπιρατÝρ στην Ενüτητα ΣυντÞρησηj και Ρυθmßσεων. 2. ΕπικοινωνÞστε mε Ýναν εξουσιοδ οτηmýνο αντιπρüσωπο σþλησηj και συντþρησηj. 1. Καθαρßστε Þ αλλüξτε το φßλτρο αýροj. 2. Καθαρßστε Þ αλλüξτε τον αναφλ εκτþρα και επαναριθυεßστε το διüκενü του. 3. Ελευθερþστε το αλυσüφρενο. 4. ΕπικοινωνÞστε mε Ýναν εξουσιοδ οτηmýνο αντιπρüσωπο σþλησηj και συντþρησηj. 1. ΑδειÜστε τη δεξαmενþ καυσßmων και ξαναγεmßστε την mε τοκατüλληλο mεßγmα καυσßmων. 1. εßτε Ρýθmιση ΚαρmπιρατÝρ στην Ενüτητα ΣυντÞρησηj και Ρυθmßσεων. 2. ΕπικοινωνÞστε mε Ýναν εξουσιοδ οτηmýνο αντιπρüσωπο σþλησηj και συντþρησηj. KICKBACK SAFETY FEATURES WARNING: The following features are included on your saw to help reduce the hazard of kickback; however, such features will not totally eliminate this dangerous reaction. As a chain saw user, do not rely only on safety devices. You must follow all safety precautions, instructions, and maintenance in this manual to help avoid kickback and other forces which can result in serious injury. S Reduced -Kickback Guide Bar, designed with a small radius tip which reduces the size of the kickback danger zone on the bar tip. A Reduced -Kickback Guide Bar has been demonstrated to significantly reduce the number and seriousness of kickbacks. Reduced Kickback Symmetrical Guide Bar Symmetrical Guide Bar Small Radius Tip Large Radius Tip S Low -Kickback Chain, designed with a contoured depth gauge and guard link which deflect kickback force and allow wood to gradually ride into the cutter. Low-Kickback Chain Contoured Depth Gauge Elongated Guard Link Deflects Kickback Force And Allows Wood To Gradually Ride Into Cutter Protective gloves (not provided) should be worn during assembly. ATTACHING THE BUMPER SPIKE The bumper spike may be used as a pivot when making a cut. 1. Loosen and remove the bar nuts and the clutch cover from the saw. 2. Attach the bumper spike with the two screws as illustrated. ASSEMBLY S Handguard, designed to reduce the chance of your left hand contacting the chain if your hand slips off the front handlebar. S Position of front and rear handlebars, designed with distance between handles and in-line with each other. The spread and in-line position of the hands provided by this design work together to give balance and resistance in controlling the pivot of the saw back toward the operator if kickback occurs. WARNING: DO NOT RELY UPON ANY OF THE DEVICES BUILT INTO YOUR SAW. YOU SHOULD USE THE SAW PROPERLY AND CAREFULLY TO AVOID KICKBACK. Reduced -kickback guide bars and low -kickback saw chains reduce the chance and magnitude of kickback and are recommended. Your saw has a low kickback chain and bar as original equipment. Repairs on a chain brake should be made by an authorized servicing dealer. Take your unit to the place of purchase if purchased from a servicing dealer, or to the nearest authorized master service dealer. S Tip contact in some cases may cause a lightning fast reverse REACTION, kicking the guide bar up and back toward the operator. S Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back toward the operator. S Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious injury. Do not rely exclusively upon the safety devices built into your saw. The chain is sharp and can cut you even when it is not moving! 1. Loosen and remove the bar nuts and the clutch cover from the saw. 2. Remove the plastic shipping spacer (if present). Clutch cover ATTACHING THE BAR & CHAIN (If not already attached) WARNING: Recheck each assembly step if the saw is received assembled. Always wear gloves when handling the chain. Bar nuts Chain adjustment tool (Bar Tool) Location of shipping spacer 58 7

8 3. An adjusting pin and screw is used to adjust the tension of the chain. It is very important when assembling the bar, that the pin located on the adjusting screw aligns into a hole in the bar. Turning the screw will move the adjustment pin up and down the screw. Locate this adjustment before you begin mounting the bar onto the saw. See illustration below. Adjustment located on clutch cover Inside view of clutch cover 4. Turn the adjusting screw by hand counterclockwise until the adjusting pin just touches the stop. This should allow the pin to be near the correct position. 5. Slide guide bar behind clutch drum until guide bar stops against clutch drum sprocket. 8. Fit bottom of drive links between the teeth in the sprocket in the nose of the guide bar. 9. Fit chain drive links into bar groove. 10.Pull guide bar forward until chain is snug in guide bar groove. Ensure all drive links are in the bar groove. 11. Now, install clutch cover making sure the adjusting pin is positioned in the lower hole in the guide bar. Remember this pin moves the bar forward and backward as the screw is turned. Clutch Cover Adjusting Pin Lower Hole ΕÜν χρειüζεστε εποπλýον βοþθεια Þ δεν εßστε σßγουροι για τη διαδικασßα συτþ, απευθυνθεßτε στον εξουσιοδοτηmýνο αντιπρüσωπο σýρβιj. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΚρατÞστε τα γýρω ατοmü mακριüüταν κüνετε ρυθmßσειj στην ταχýτητα ρελαντß. Η αλυσßδα θα συνεχßσει να κινεßται κατü το mεγαλýτερο mýροj τηj διαδικασßαj αυτþj. ΦορÝστε τον προστατευτικü σαj εξοπλισmü και τηρþστε üλεj τιj προφυλüξειj ασφαλεßαj. ΑφοýκÜνετε τιj ανüλογεj ρυθmßσειj, ηαλυσßδα δεν πρýπει να κινεßται στην ταχýτητα ρελαντß. Τα καρmπιρατýρ Ýχει ρυθmßστει προσεκτικü απü το εργοστüσιο κατασκευþj. Ηρýθmιση στη ταχýτητα ρελαντß mπορεß να εßναι αναγκαßα αν παρατηρþσετε αποιαδþποτε απü τιj ακüλουθεj συνθþκεj: S ΟκινητÞραj δεν mπαßνει στο ρελαντßüταν αφþνεται η σκανδüλη ισχýοj. εßτε ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΕΛΑΝΤΙ Τ. S Ηαλυσßδα κινεßται στην ταχýτητα ρελαντß. εßτε ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΕΛΑΝΤΙ Τ. Ταχυτητα Ρελαντι Τ ΑφÞστε τον κινητþρα να mπει στο ρελαντß. Αν η αλυσßδα κινεßται, το ρελαντι εßναι γρþγορο. Αν η αλυσßδα δεν κινεßται, το ρελαντß εßναι αργü. Ρυθmßστε την ταχýτητα ωσüτου ο κινητþραj να εßναι σε λειτουργßα χωρßj ümωj να γυρßζει η αλυσßδα (γρþγορο ρελαντß) και προσýχονταj να mη σβþσει ο κινητþραj (αργü ρελαντß). Ηβßδα για το ρελαντß βρßσκεται πßσω απü τη λυχνßα ανüφλεξηj και φýρει το σþmα Τ. S Γυρßστε δεξιüστροφα τη βßδα του ρελαντß (Τ) για να αυξþσετε την ταχýτητα του κινητþρα αν ο κινþτηραj σταmατþσει Þ νεκρωθεß. S Γυρßστε αριστεροστρüφα τη βßδα του ρελαντß(τ) για να mειþσετε την ταχýτητα του κινητþρα αν η αλυσßδα γυρßζει ενþ ο κινητþραj εßναι στο ρελαντß. Guide Bar ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Bar bolts Guide bar 6. Carefully remove the chain from the package. Hold chain with the drive links as shown. CUTTERS MUST FACE IN DIIRECTION OF ROTATION Cutters Drive Links Tip of Bar Depth Gauge 7. Place chain over and behind clutch, fitting thedrivelinksintheclutchdrumsprocket. 12.Install bar nuts and finger tighten only. Once the chain is tensioned, you will need to tighten bar nuts. CHAIN TENSION (Including units with chain already installed) WARNING: Wear protective gloves when handling chain. The chain is sharp and can cut you even when it is not moving. NOTE: When adjusting chain tension, make sure the bar nuts are finger tight only. Attempting to tension the chain when the bar nuts are tight can cause damage. Checking the tension: Use the screwdriver end of the chain adjustment tool (bar tool) to move the chain around the bar. If the chain does not rotate, it is too tight. If too loose, the chain will sag below the bar. Guide Bar Chain Adjustment Tool Bar Nuts Adjusting Screw (Bar Tool) Adjusting the tension: Chain tension is very important. Chain stretches during use. This is especially true during the first few times you use your saw. Always check chain tension each time you use and refuel your saw. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΣβÞστε τον κινητþρα και αφþστε τον να κρυþσει, ασφαλßστε το αλυσοπρßονο πριν το αποθηκεýσετε Þ το mεταφýρετε mε üχηmα. Αποθηκεýστε το αλυσοπρßονο και το καýσιmο κüπου üπου οι αναθυmιüσειj του καυσßmου δεν mποροýν ναýρθουν σε επαφþ mε σπινθþρεj Þ φλüγεj απü θερmοσßφωνεj, ηλεκτρικü mοτýρ Þ διακüπτεj, καυστþρεj κλπ. Αποθηκεýστε το αλυσοπρßονο mε τοποθετηmýνεjüλεj τιj διατüξειj ασφüλειαj τοποθετηmýνεj. ΤοποθετÞστε το Ýτσι þστε αιχmηρü αντικεßmενα δεν mποροýν να προκαλýσουν τραυmατισmü σε περαστικοýj. Αποθηκεýστε το αλυσοπρßονο mακριü απü παιδιü. S Πριν την αποθþκευση, στραγγßστε üλο το καýσιmο απü το αλυσοπρßονο. ΒÜλτε εmπρüj τον κινητþρα και αφþστε τον να λειτουργþσει mýχρι να σβþσει. S Καθαρßστε το αλυσοπρßονο πριν το αποθηκεýσετε. þστε ιδιαßτερη προσοχþ στην περιοχþ τηj εισαγωγþj αýρα, διατηρþνταj την καθαρþ απü υπολεßmmατα. ΧρησιmοποιÞστε ÝναmÝτριο απορρυπαντικü και σφουγγüρι για τον καθαρισmü των πλαστικþνεπιφανειþν. S Μην αποθηκεýσετε το αλυσοπρßονο Þ το καýσιmο σε κλειστü χþρο üπου οι αναθυmιüσειj του καυσßmου mποροýν να Ýρθουν σε επαφþ mε σπινθþρεj ÞγυmνÝj φλüγεj απü θερmοσßφωνεj, ηλεκτρικü mοτýρ Þ διακüπτεj, καυστþρεj κλπ. S Αποθηκεýστε σε στεγνü χþρο mακριü απü παιδιü. S Πριν αποθηκεýσετε τη mηχανþ για mεγüλο χρονικü διüστηmα, βεβαιωθεßτε Ýχει προηγουmýνωj καθαριστεß και üτι πλþρεj σýρβιjýχει πραγmατοποιηθεß. S Το προστατευτικü θηκüρι του κοπτικοý εξοπλισmοý θα εßναι πüντα τοποθετηmýνο κατü τη mεταφορü Þ φýλαξη του mηχανþmατοj για την αποφυγþ κατü λüθοj επαφþj mε την ακονισmýνη αλυσßδα. Ακümη και mια αλυσßδα που δεν περιστρýφεται mπορεß να προκαλýσει σοβαρü τραυmατισmü στο χρþστηþ σεüλλα Üτοmα πουýρχονται σε επαφþ mαζß τηj. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Εßναι πολý σηmαντικü να εmποδßσετε το σχηmατισmü καταλοßπων ρητßνηj σε απαραßτητα εξαρτþmατα του συστþmατοj καυσßmου üπωj εßναι το καρmπυρατýρ, το φßλτρο καυσßmου, το σωληνüκι καυσßmου Þ το ρεζερβουüρ καυσßmου, κατü την αποθþκευση. Οι βενζßνεj που περιýχουν αλκοüλ (οι λεγümενεj ΓκÜσοχολ Þ αυτýj που περιýχουν αιθανüλη Þmεθανüλη)mπορεß να τραβþξουν υγρασßακüτι το οποßοπροκαλεß διαχωρισmü του mεßγmατοj του και το σχηmατισmü οξýων κατü την αποθþκευση. Τα üξινα αýρια mπορεß να προκαλýσουν ζηmιü στον κινητþρα. 8 57

9 üτι εüν τοξýλο εßναι νεκρωmýνο Þ σüπιο, το ροκανßδι δεν θα εßναι καλþj ποιüτηταj. S Το πριüνι κüβει προj τη mßαπλευρüþυπü γωνßα. S ΠρÝπει να ασκηθεß πßεση στο πριüνι κατü την κοπþ. Εργαλεßα που απαιτοýνται: S ΣτρογγυλÞ λßmα διαmýτρου 5/32 ιντσþν (4 mm) και βüση λßmαj S Επßπεδη λßmα S Εργαλεßοοδηγοý βüθουj κοπþj ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΝΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙ Α: 1. ΜετακινÞστε το διακüπτη στη θýση STOP. 2. ΕλÝηξτε εüν η αλυσßδα τεντþνεται σωστü. Ρυθmßστε το τýντωmα τηj αλυσßδαj, εüν απαιτεßραι. 3. Ακονßστε τα δüντια κοπþj. S Γιαναακονßσετε τα δüντια κοπþj, τοποθετþστε τη βüση τηj λßmαj σε επßπεδη θýση (90 ) þστε να ακουmπüει στα πüνω Üκρα των δοντιþν κοπþj και του οδηγοý βüθουj κοπþj. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ηαλυσßδα διαθýτει δüντια κοπþj στην αριστερþ και στη δεξιü πγευρü. ΒÜση λßmαj Λßmα οντι κοπþj S Οδηγοý βüθουj κοπþj 90 Ευθυγραmmßστε τιj ενδεßξειj τηj βüσηj τηj λßmαj 30 παρüλλmλα mε τη λümα και προj το κýντρο τηj αλυσßδαj. οντι κοπþj 30 οντι κοπþj ΓραmmÞ βüσηj λßmαj S Ακονßστε τα δüντια κοπþj στη mßα πλευρü τηj αλυσßδαj πρþτα. ΛιmÜπετε απü το εσωτερικü τmþmα κüθε δοντιοý κοπþj προj το εξωτερικü. Στη συνýχεια, γυρßστε το αλυσοπρßονο και επαναλüβετε τη διαικασßα για την Üλλη πλευρü τηj αλυσßδαj. S ΛιmÜρετε müνο στην κατεýθυνση προj τα εmπρüj. ΛιmÜρετε κüθεüκρο δοντιοý κοπþj 2 Þ 3 φορýj. S ¼λα τα δüντια κοπþj πρýπει να Ýχουν το ßδιο mþκοj κατü το λιmüρισmα. S ΛιmÜρετε τα δüντια üσο χρειüζεται þστε να αποκατασταθοýν τυχüν φθορýj στα Üκρα των δοντιþν κοπþj (πλευρικü και Üνω τmþmα δοντιοý κοπþj). 56 ºδιο mþκοj για üλα τα δüντια κοπþj S Αποκατασταοη φθορüj νω τmþmα Πλευρικü τmþmα ΛιmÜρετε την αλυσßδα σýmφωνα mε τιj προδιαγραφýj που αναφýρονται Γωνßα αγκßστρωσηj Σωστü ΠολýmεγÜλη γωνßα αγκßστρωηj ΛÜθαj ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: 0,65 mm ΣτρογγυλεmÝνη γωνßα ΤετραγωνισmÝνη γωνßα Τηρεßτε τη σωστþ γωνßα αγκßστρωσηj σýmφωνα mε τιj προδιαγραφýj του κατασκευαστþ για την αλυσßδα που χρησιmοποιεßτε. ΕÜν η γωνßα αγκßστρωσηj εßναι εσφαλmýνj, αυξüνεται ο κßνδυνοj κλωτσþmατοj που mπορεß να οδηγþσει σε σοβαρü τραυmατισmü. 4. ΕλÝγξτε και mειþστε το ýψοj των οδηγþν βüθουj κοπþj. Εργαλεßο οδηγοý βüθουj κοπþj Λßmα Οδηγοý βüθουj κοπþj S ΤοποθετÞστε το επγαλεßο οδηγοý βüθουj κοπþj στο δüντι κοπþj. S ΕÜνοοδηγüj βüθουj κοπþj βρßσκεται πιο πüνω απü το εργαλεßο οδγηοý βüθουj κοπþj, λιmüρετε τον οδηγü þστε να βρßσκεται στο ßδιο επßπεδο mε το πüνω mýροj του εργαλεßου οδηγοý βüθουj κοπþj. S ΛιmÜρετε mε επßπεδη λßmα þστε η mπροστινþ γωνßατουοδηγοý βüθουj κοπþj να εßναι στρογγυλþ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πüνω Üκρο του οδηγοý βüθουj κοπþj πρýπει να εßναι επßπεδο. ΛιmÜρετε το mισü mπροστινü τmþmα mε επßπεδη λßmα þστε να εßναι στρογγυλü. 1. Loosen bar nuts until they are finger tight against the clutch cover. 2. Turn adjusting screw clockwise until chain solidly contacts bottom of guide bar rail. Adjusting Screw 3. Using bar tool, roll chain around guide bar to ensure all links are in bar groove. 4. Lift up tip of guide bar to check for sag. Release tip of guide bar, then turn adjusting screw 1 / 4 turn clockwise. Repeat until sag does not exist. Adjusting Screw - 1 / 4 Turn 5. While lifting tip of guide bar, tighten bar nuts securely with the bar tool. BEFORE STARTING ENGINE WARNING: Be sure to read the fuel information in the safety rules before you begin. If you do not understand the safety rules, do not attempt to fuel your unit. Contact an authorized service dealer. BAR AND CHAIN LUBRICATION The bar and chain require continuous lubrication. Lubrication is provided by the automatic oiler system when the oil tank is kept filled. Lack of oil will quickly ruin the bar and chain. Too little oil will cause overheating shown by smoke coming from the chain and/ or discoloration of the bar. Only use Bar and Chain Oil for bar and chain lubrication. Oil Cap FUELING ENGINE OPERATING YOUR UNIT Fuel mix cap WARNING: Remove fuel cap slowly when refueling. CAUTION: Never use straight petrol in your unit. This will cause permanent engine damage. FUEL REQUIREMENTS Use good quality unleaded petrol. The lowest recommended octane grade is 90 (RON). 9 Bar Nuts 6. Use the screwdriver end of the bar tool to move chain around guide bar. 7. If chain does not rotate, it is too tight. Slightly loosen bar nuts and loosen chain by turning the adjusting screw 1 / 4 turn counterclockwise. Retighten bar nuts. 8. If chain is too loose, it will sag below the guide bar. DO NOT operate the saw if the chain is loose. WARNING: If the saw is operated with a loose chain, the chain could jump off the guide bar and result in serious injury. WARNING: Muffler is very hot during and after use. Do not touch the muffler or allow combustible material such as dry grass or fuel to do so. IMPORTANT Use of alcohol blended fuels (more than 10% alcohol) can cause major engine performance and durability problems. WARNING: Incorrect use of fuel and/ or lubricants will cause problems such as: improper clutch engagements, overheating, vapor lock, power loss, lubrication deficiency, deterioration of fuel lines, gaskets and internal carburetor components, etc. Alcohol blended fuels willcause ahigh absorption of moisture in the fuel/oil mixture, causing the separation of oil and fuel. CHAIN BRAKE Ensure chain brake is disengaged by pulling the front hand guard back toward the front handle as far as possible. The chain brake must be disengaged before cutting with the saw. WARNING: The chain must not move when the engine runs at idle speed. If the chain moves at idle speed refer to CAR- BURETOR ADJUSTMENT within this manual. Avoid contact with the muffler. A hot muffler can cause serious burns. To stop the engine, move the ON/STOP switch to the STOP position. To start the engine, hold the saw firmly on the ground as illustrated below. Make sure the chain is free to turn without contacting any object.

10 Use only cm of rope per pull. Hold saw firmly while pulling starter rope. Starter Rope Handle Right Foot Through Rear Handle Left Hand on Front Handle IMPORTANT POINTS TO REMEMBER When pulling the starter rope, do not use the full extent of the rope as this can cause the rope to break. Do not let starter rope snap back. Hold the handle and let the rope rewind slowly. For cold weather starting, start the unit at full choke; allow the engine to warm up before squeezing the throttle trigger. NOTE: Do not cut material with the choke/fast idle lever at the FULL CHOKE position. STARTING A COLD ENGINE (or a warm engine after running out of fuel) NOTE: In the following steps, when the choke/fast idle lever is pulled out to the full extent, the correct throttle setting for starting is set automatically. IGNITION SWITCH ON STOP Choke Lever 1. MoveON/STOPswitchtotheONposition. 2. Slowly press primer bulb 6 times. 3. Pull out choke/fast idle to the full extent (to the FULL CHOKE position). 4. Pull the starter rope sharply 5 times with your right hand. Then, proceed to the next step. NOTE: If the engine sounds as if it is trying to start before the 5th pull, stop pulling and immediately proceed to the next step. 5. Push the choke/fast idle lever in to the HALF CHOKE position. CHOKE/FAST IDLE LEVER OFF HALF FULL 6. Pull the starter rope sharply with your right hand until the engine starts. 7. Allow the engine to run for approximately 30 seconds. Then, squeeze and release throttle trigger to allow engine to return to idle speed. STARTING A WARM ENGINE 1. MoveON/STOPswitchtotheONposition. 2. Pull the choke/fast idle lever out to the FULL CHOKE position to set the fast idle, then push the lever in to the HALF CHOKE position. 3. Slowly press the primer bulb 6 times. 4. Pull the starter rope sharply with your right hand until the engine starts. 5. Squeeze and release throttle trigger to allow engine to return to idle speed. DIFCULT STARTING (or starting a flooded engine) The engine may be flooded with too much fuel if it has not started after 10 pulls. Flooded engines can be cleared of excess fuel by pushing the choke/fast idle lever in completely (to the OFF CHOKE position) and then following the warm engine starting procedure listed above. Ensure the ON/ STOP switch is in the ON position. Starting could require pulling the starter rope handle many times depending on how badly the unit is flooded. If engine fails to start, refer to the TROUBLESHOOTING TABLE. CHAIN BRAKE WARNING: If the brake band is worn too thin it may break when the chain brake is triggered. With a broken brake band, the chain brake will not stop the chain. The chain brake should be replaced by an authorized service dealer if any part is worn to less than 0,02 (0,5 mm) thick. Repairs on a chain brake should be made by an authorized service dealer. Take your unit to the place of purchase if purchased from a servicing dealer, or to the nearest authorized master service dealer. S This saw is equipped with a chain brake. The brake is designed to stop the chain if kickback occurs. S The inertia activated chain brake is activated if the front hand guard is pushed forward, either manually or by centrifugal force. ΚαπÜκι φßλτρο αýρα Φßλτρο αýρα ΚαπÜκι κυλßνδρου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ πλευρü, πρýπει να το πιýσετε για να κüψει η απαιτεß παραπüνω λßπανση απ'üτι συνþθωj, τüτε ßσωj να απαιτεßται να γßνει συντþρηση. Αν η ρüβδοj εßναι φθαρmýνη, mπορεß να προκαλýσει ζηmιü στην αλυσßδα και να κüνει δýσκολητηδιαδικασßα τηj κρπþj. ΜετÜ απü κüθε χρþση, βεβαιωθεßτε πωj ο διακüπτηj ON/STOP βρßσκεται στο STOP και κατüπινκαθαρßστε üλατα πριονßδια απü τον οδηγü και τιj τρýπεj των αλυσοτροχþν. ΣυντÞρηση οδηγοý: S ΜετακινÞ το διακüπτηj ON/STOP στη θýση STOP. S Ξεβιδþστε τα παξιmüδια και αφαιρýστε το αλυσüφρενο. ΑφαιρÝστε τη ρüβδο και την αλυσßδα απü το πριüνι. S Καθαρßστε τιj οπýj λßπανσηj και την αυλüκωση του οδηγοý mετü απü κüθε 5 þρεj λειτουργßαj. ΑφαιρÝστε τα πριονßδια απü την αυλüκωση του οδηγοý ΟπÝj λßπανσηj S Η δηmιουργßα τυχüν ανωmαλιþν στην επιφüνεια του οδηγοýη τηjρüβδου εßναιmια φυσιολογικþ διαδικασßα φθορüj. ΑφαιρÝστε τιj λιmüρονταj mε mια επßπεδη λßmα. S 'Οταν η κορνφþ των ραγþν εßναι Üνιση, χρησιmοποιþστε mια επßπεδη λßmα και λιmüρετε τιj πλευρýj και τιj Üκρεj þστε να επανýλθουν στην κανονικþ τουj κατüσταση. ΛιmÜρετε τιj Üκρεj και τιj πλευρýj των ΑλλοιωmÝνη ραγþν ΚανονικÞ αυλüκωση αυλüκωση ΑντικαταστÞστε τον οδηγü αν Ýχει φθαρεß η αυλüκωση, αν οδηγüj εßναι λυγισmýνοj ÞφÝρει ραγßσmατα Þ αν τυχüν δηmιουργεßται υπερβολικþ θýρmανση Þ ανωmαλεßj στην επιφüνεια των ραγþν. Αν εßναι αναγκαßο να γßνει αντικατüσταση, χρησιmοποιþστε müνο Ýναν αντικαταστüτη οδηγü απü αυτοýj ποι αναφýρονται ωj κατüλληλοι για το πριüνι σαj, στη λßστα mεταεξαρτþmατα αντικατüστασηj. ΜΠΟΥΖΙ Για την εýκολη εκκßνηση και καλýτερη απüδοση του κινητþρα, θα πρýπει να αλλ Üζετε το mρουζß mßα φορü ετησßωj. Ο χρονισmüj τηj mßζαj εßναι σταθερüj και δεν mπορεß να ρυθmιστεß. 1. Ξεβιδþστε και αφαιρýστε τιj3βßδεj απü το καπüκι κυλßνδρου. 2. ΑφαιρÝστε το καπüκι κυλßνδρου. 3. ΒγÜλτε το προστατευτικü κüλυmmα του mπουζß. 4. ΑφαιρÝστε το mπουζß απü τον κýλινδρο και πετüξτε το. 5. ΑντικαταστÞστε mε Ýνα mπουζß Champion RCJ --- 7Y σφßξτε το καλü στη θýση του χρησιmοποιþνταj Ýνα σωληνωτü κλειδßmεδιümετρο περßπου 19 mm. Το διüκενο του mπουζß θα πρýπει να εßναι γýρω στα 0,5 mm. 6. ΕπανατοποθετÞστε το προστατευτικü κüλυmmα τουmπουζß. 7. ΤοποθετÞστε πßσω στη θýση τουj το καπüκι κυλßνδρου και τιj3βßδεj. Προστατευ τικü κüλυmmα Μπουζß ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΚαπÜκι κυλßνδρου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΕÜν οι τεχνικýj ακονßσmατοj τηj αλυσßδαj Þ/και η συντþρηση του οδηγοý βüθουj κοπþj εßναι εσφαλmýνεj, αυξüνεται ο κßνδυνοj κλωτσþmατοj που mπορεß να οδηγþσει σε σοβαρü τραυmατισmü. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΦορÜτε προστατευτικü γüντια üταν χειρßζεστε την αλυσßδα. Ηαλυσßδα εßναι κοφτερþ και mπορεß να σαj κüψει ακümη καιüταν εßναι ακßνητη. Περιπτþσειj στιj οποßεj σπαιτεßται ακüνισmα τηj αλυσßδαj: S Μεßωση του mεγýθουj των ποκανιδιþν. Το mýγεθοj των ροκανιδιþν mειþνεται üσο η αλυσßδα γßνεται λιγüτερη κοφτερþ mýχρι να αποκτþσουν mορφþ σκüνηj. ΛÜβετε mπüψη 10 55

11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ S ΠροσÝξτε τα χλωρü κλαδιü. εßξτε εξαιρετικþ προσοχþ üταν κüβετε mικροýj βραχßονεj. Τα λεπτü κλαδιü mπορεß να πιαστοýν στην αλυσßδα του πριονιοý και να τιναχτοýν προj τη mεριü σαj Þνα σαj κüνουν να χüσετε την ισορροπßα σαj. S ΠροσÝχετε για κλαδιü που mπορεß να τιναχτοýν. ΠροσÝξτε κλαδιü που mπορεß να Ýχουν καmφθεß Þ εßναι υπü πßεση. Αποφýγετε να σαj χτυπþσει το κλαδß Þ το αλυσοπρßονο üταν απελευθερωθεß ητüση στιjßνεj του ξýλου. S Αποmακρýνετε τακτικü τα κλαδιü απü το χþρο σαj για να αποφýγετε να σκοντüψετε σε αυτü. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ S ΠÜντοτε αφαιρεßτε τουj βραχßονεj αφüτου Ýχει κοπεß το δýντρο. Μüνο τüτε mπορεß η εργασßα αυτþ να γßνει σωστü και mε ασφüλεια. S ΑφÞστε τουjmεγαλýτερουj βραχßονεj κüτω απü το δýντρο για να στηρßζουν üσο δουλεýετε. S ΞεκινÞστε στη βüση του κοmmýνου δýντρου και προχωρüτε προj την κορυφþ, κüβονταj κλαδιü και βραχßονεj. ΑφαιρÝστε τουj mικροýj βραχßονεjmε mια τοmþ. S Οσο εßναι δυνατü διατηρεßτε το δýντρο mεταξý σαj και τηj αλυσßδαj. S ΗκοπÞ των mεγαλýτερωνκλαδιþν θαπρýπει να γßνεται mε τον τρüπο που περιγρüφεται ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΑποσυνδÝστε το mπουζß πριν κüνετε συντþρηση, εκτüj απü τη ρýθmιση του καρmπυρατýρ. Συνιστοýmε üλα τα σýρβιj και οι ρυθmßσειj που δεν περιγρüφονται σε αυτü το εγχειρßδιο να εκτελοýνται απü ΕξουσιοδοτηmÝνο Αντιπρüσωπο. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΞΤΕ: Βενζßνη... Πριν απü κüθε χρþση Λßπανση... Πριν απü κüθε χρþση Τανυση τησ αλυσιδασ... Πριν απü κüθε χρþση Ακüνισmατηj αλυσßδαj.. Πριν απü κüθε χρþση Για κατεστραmmενα εξαρτηmατα... Πριν απü κüθε χρþση Για χαλαρüυε τüπα... Πριν απü κüθε χρþση Για χαλαρüυε σφιγκτηρεσ. Πριν απü κüθε χρþση Για χαλαρüυε εξαρτηmατα Πριν απü κüθε χρþση ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ: ΜπÜρα... Πριν απü κüθε χρþση Αλυσοπρονο... ΜετÜ απü κüθε χρþση Φßλτρο αýρα... ΜετÜ απü5þπεj* ΦπÝνο αλυσδαj... ΜετÜ απü5þπεj* ΣιγαστÞπαj και ρποστατευτικü πλýγmασπινθþρων... ΜετÜ απü25þπεj* ΑντικαταστÞστε τον αναφλεκτþρα... ΚÜθε χρüνο ΑντικαταστÞσετε το φßλτρο καυσßmου... ΚÜθε χρüνο *þπεj λειτουργßαj 54 στην ενüτητα ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΧΘΡΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. S ΠÜντοτε κüβετε απü πüνω mικροýj βραχßονεj και αυτοýj που κρýmονται ελεýθερα. Το κüψιmο του απü κüτω θα mποροýσε να τουj κüνει να πýσουν και να σφηνþσει το αλυσοπρßονο. ΚΛΑ ΕΜΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Περιορßστε το κλüδεmα σε κλαδιü που βρßσκονται mýχρι το ýψοj του þmου σαj Þχαmηλüτερα. Μην κüψετε αν τα κλαδιü εßναι ψηλüτερα απü τον þmοσαj. ΖητÞστε απüýναεπαγγελmατßανα κüνει τη δουλειü. S ΚÜντε την πρþτη σαj τοmþ κατü το 1/3 απü την κüτω πλευρü του βραχßονα. S Επειτα κüντε τη δεýτερη τοmþ σε üλο το πüχοj του βραχßονα. Στη συνýχεια κüντε mια τρßτη τοmþ απü πüνω αφþνονταj mια απüσταση 2,5 mε 5 cm (κολüρο) απü τον κορmü του δýντρου. εýτερη τοmþ Τρßτη τοmþ ΚολÜρο ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ Πρþτη τοmþ ΤεχνικÞ κλαδýmατοj ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καθαρßσετε το φßλτρο αýρα σε βενζßνη Þ σε Üλλο εýφλεκτο διαλýτηγιανααποφýγετε τον κßνδυνο πυρκαγιüj Þ τη δηmιουργßα βλαβερþν αναθυmιüσεων. Καθαρισmüj του φßλτρου αýρα: Ενα ακüθαρτο φßλτρο αýρα mειþνει τη απüδοση του κινητþρα και αυξüνει την κατανüλωση καυσßmου και τιj εκποmπýj βλαβερþν αερßων. ΠÜντοτε καθαρßζετε το φßλτρο mετü απü κüθε 5 þρεj λειτουργßαj. 1. Καθαρßστε το κüλυmmακαιτηνπεριοχþ γýρω του για να εmποδßσετε ακαθαρσßεj και πριονßδια ναπýσουν mýσα στο θüλαmο του καρmπυρατýρ üταν αφαιρεθεß το κüλυmmα. 2. ΑφαιρÝστε τα εξαρτþmατα üπωj δεßχνει ηεικüνα. 3. Πλýνετε το φßλτρο mενερü και σαποýνι. ΑφÞστε το φßλτρο να στεγνþσει. 4. ΤοποθετÞστε πüλι στη θýση τουj τα εξαρτþmατα. S If the brake is already activated, it is disengaged by pulling the front hand guard back toward the front handle as far as possible. S When cutting with the saw, the chain brake must be disengaged. Disengaged Engaged Braking function control WARNING: The chain brake must be checked several times daily. The engine must be running when performing this procedure. This is the only instance when the saw should be placed on the ground with the engine running. IMPORTANT POINTS WARNING: Occasionally, wood chips get stuck in the clutch cover causing the chain to jam. Always stop engine before cleaning. S Check chain tension before first use and after 1 minute of operation. See CHAIN TENSION in the ASSEMBLY section. S Cut wood only. Do not cut metal, plastics, masonry, non-wood building materials, etc. S The bumper spike may be used as a pivot when making a cut. Drive in the bumper spike of the chain saw directly behind the intended hinge and pivot the saw around this point. The bumper spike rolls against the trunk. S Stop the saw if the chain strikes a foreign object. Inspect the saw and repair parts as necessary. S Keep the chain out of dirt and sand. Even a small amount of dirt will quickly dull a chain and increase the possibility of kickback. S Practice cutting a few small logs using the following techniques to get the feel of using your saw before you begin a major sawing operation. S Squeeze the throttle trigger and allow the engine to reach full speed before cutting. S Begin cutting with the saw frame against the log. S Keep the engine at full speed the entire time you are cutting. S Allow the chain to cut for you. Exert only light downward pressure. S Release the throttle trigger as soon as the cut is completed, allowing the engine to idle. If you run the saw at full throttle without a cutting load, unnecessary wear can occur. CUTTING METHODS 11 Place the saw on firm ground. Grip the rear handle with your right hand and the front handle with your left hand. Apply full throttle by fully depressing the throttle trigger. Activate the chain brake by turning your left wrist against the hand guard without releasing your grip around the front handle. The chain should stop immediately. Inertia activating function control WARNING: When performing the following procedure, the engine must be turned off. Grip the rear handle with your right hand and the front handle with your left hand. Hold the chain saw approximately 14 (35 cm) above a stump or other wooden surface. Release your grip on the front handle and use the weight of the saw to let the top of the guide bar fall forward and contact the stump. When the tip of the bar hits the stump, the brake should activate. S To avoid losing control when cut is complete, do not put pressure on saw at end of cut. S Stop the engine before setting the saw down. TREE FELLING TECHNIQUES WARNING: Do not cut near buildings or electrical wires if you do not know the direction of tree fall, at night since you will not be able to see well, or during bad weather such as rain, snow, or strong winds. as fall is unpredictable. Carefully plan your sawing operation in advance. You need a clear area all around the tree so you can have secure footing. Check for broken or dead branches which can fall on you causing serious injury. Natural conditions that can cause a tree to fall in a particular direction include: S The wind direction and speed. S The lean of the tree. The lean of a tree might not be apparent due to uneven or sloping terrain. Use a plumb or level to determine the direction of tree lean. S Weight and branches on one side. S Surrounding trees and obstacles. Look for decay and rot. If the trunk is rotted, it can snap and fall toward the operator. Make sure there is enough room for the tree to fall. Maintain a distance of 2-1/2 tree lengths from the nearest person or other objects. Engine noise can drown out a warning call. Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples, and wire from the tree where cuts are to be made.

12 45_ Plan a clear retreat path Direction of Fall FELLING LARGE TREES (15cmindiameterorlarger) The notch method is used to fell large trees. A notch is cut on the side of the tree in the desired direction of fall. After a felling cut is made on the opposite side of tree, the tree will tend to fall into the notch. NOTCH CUT AND FELLING THE TREE S Make notch cut by cutting the top of the notch first. Cut through 1/3 of the diameter of the tree. Next complete the notch by cutting the bottom of the notch. See illustration. Once the notch is cut remove the notch of wood from the tree. Final cut here. 5 cm above center of notch. First cut 5cm Notch Second cut 5cm S After removing the wood from the notch, make the felling cut on the opposite side of the notch. This is done by making a cut about two inches higher than the center of the notch. This will leave enough uncut wood between the felling cut and the notch to form a hinge. This hingewill help prevent the tree from falling in the wrong direction. Hinge holds tree on stump and helps control fall Opening of felling cut Closing of notch NOTE: Before felling cut is complete, use wedges to open the cut when necessary to control the direction of fall. To avoid kickback or chain damage, use wood or plastic wedges, but never steel or iron wedges. S Be alert to signs that the tree is ready to fall: cracking sounds, widening of the felling cut, or movement in the upper branches. S As tree starts to fall, stop saw, put it down, and get away quickly on your planned retreat path. S DO NOT cut down a partially fallen tree with your saw. Be extremely cautious with partially fallen trees that may be poorly supported. When a tree doesn t fall completely, set the saw aside and pull down the tree with a cable winch, block and tackle, or tractor. CUTTING A FALLEN TREE (BUCKING) Bucking is the term used for cutting a fallen tree to the desired log length. WARNING: Do not stand on the log being cut. Any portion can roll causing loss of footing and control. Do not stand downhill of the log being cut. Important points S Cut only one log at a time. S Cut shattered wood very carefully; sharp pieces of wood could be flung toward operator. S Use a sawhorse to cut small logs. Never allow another person to hold the log while cutting and never hold the log with your leg or foot. S Do not cut in an area where logs, limbs, and roots are tangled. Drag the logs into a clear area before cutting by pulling out exposed and cleared logs first. TYPES OF CUTTING USED FOR BUCKING WARNING: If saw becomes pinched or hung in a log, don t try to force it out. You can lose control of the saw resulting in injury and/or damage to the saw. Stop the saw, drive a wedge of plastic or wood into the cut until the saw can be removed easily. Restart the saw and carefully reenter the cut. Do not attempt to restart your saw when it is pinched or hung in a log. Turn saw OFF and use a plastic or wooden wedge to force cut open. Overcutting begins on the top side of the log with the saw against the log. When overcutting use light downward pressure. Overcutting Undercutting Undercutting involves cutting on the underside of the log with top of saw against the log. When undercutting use light upward pressure. Hold saw firmly and maintain control. The saw will tend to push back toward you. WARNING: Never turn saw upside down to undercut. The saw cannot be controlled in this position. ΤΥΠΟΙ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το αλυσοπρßονο σφηνþσει mýσα σε κüποιο ξýλο, προσπαθþστε να το απελευθερþσετε βßαια. Μπορεß να χüσετε τον Ýλεγχο του αλυσοπρßονου mε αποτýλεσmα τραυmατισmü Þ/και ζηmιü στο αλυσοπρßονο. ΣβÞστε το αλυσοπρßονο και τοποθετþστε mια πλαστικþ Þ ξýλινη σφþνα στην τοmþ mýχρι που να mπορεß να αφαιρεθεß εýκολα το αλυσοπρßονο. ΒÜλτε και πüλι εmπρüj το αλυσοπρßονο και προσεκτικü ξανακüψτε mýσα στην προηγοýmενη τοmþ. Μην προσπαθþσετε να βüλετε το αλυσοπρßονο εmπρüj üσο εßναι σφηνωmýνο mýσα σε ξýλο. ΣβÞστε το αλυσοπρßονο και χρησιmοποιþστε mια πλαστικþþξýλινη σφþνα για να ανοßξετε την τοmþ. Το κüψιmοαπü πüνω ξεκινü στην επüνω πλευρü του κορmοý mετοαλυσοπρßονο να ακουmπü στον κορmü. Οταν κüβετε απü πüνω εφαρmüστε mια ελαφριü πßεση προj τα κüτω. Κüψιmο απü πüνω Κüψιmο απü κüτω Το κüψιmο απü κüτω ξεκινü mε το κüψιmο τηj κüτω mεριüj του κορmοý mε το πüνω mýροj του αλυσοπρßονο να ακουmπü στον κορmü. Οταν κüβετε απü κüτω εφαρmüστε mια ελαφριü πßεση προj τα πüνω. ΚρατÞστε γερü το αλυσοπρßονο και διατηρþστε τον Ýλεγχο. Το αλυσοπρßονο θα Ýχει την τüση να σπρþξει προj τα πßσω, προj τη mεριü σαj. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΠοτÝ mην γυρßσετε το αλυσοπρßονο ανüποδα για να κüψετε απü κüτω. Το αλυσοπρßονο δεν mπορεß να ελεγχθεß σε αυτþ τη θýση. Πρþτα κüψτε στην πλευρü που Ýχει πßεση οκορmüj εýτερη τοmþ εýτερη τοmþ Πρþτα κüψτε στην πλευρü που Ýχει πßεση οκορmüj ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ S Κüψτε απü πüνω κατü το 1/3 τηj διαmýτρου του κορmοý. S ΚυλÞστε τον κορmü να γυρßσει απü την Üλλη πλευρü και ολοκληρþστε mε mια δεýτερη τοmþ απü πüνω. S εßξτε ιδιαßτερη προσοχþ σε κορmοýj υπü πßεση για να αποφýγετε σφþνωmα του αλυσοπρßονου. ΚÜντε τηνπρþτη τοmþ στην πλευρü που Ýχει πßεση ο κορmüj για να απελευθερωθεß ητüση του κορmοý. ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ S Θυmηθεßτε η πρþτη τοmþ εßναι πüντοτε στην πλευρü που Ýχει πßεση ο κορmüj. S Ηπρþτη τοmþ θα πρýπει να εκτεßνεται στο 1/3 τηj διαmýτρου του κορmοý. S Ολοκληρþστε mε τηδεýτερη τοmþ. ΧρÞση ρεmαχισmοσ 2ηΤοmÞ 2ηΤοmÞ 1ηΤοmÞ ΧρÞση υποστηρßγmατοj 1ηΤοmÞ 1ηΤοmÞ 2ηΤοmÞ 1ηΤοmÞ 2ηΤοmÞ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑ ΕΜΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Να Ýχετετο νου σαj þστε να φυλüγεστε απü τυχüν απüτοmατινüγmατα του αλυσοπρßονου. Μην επιτρýπετε να Ýρχεται η κινοýmενη αλυσßδα σε επαφþ mε Üλλα κλαδιüþαντικεßmενα στο σηmεßο τηj mýτηj του οδηγοý κατü το κλüδεmα Þ το πριüνισmα κλαδιþν. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΠοτÝ mην ανεβεßτε mýσα στο δýντρο για να αφαιρýσετε βραχßονεj Þνα το κλαδýψετε. Μην στýκεστε πüνω σε σκüλü, σκαλωσιü, ξýλο Þ σε Üλλη θýση στην οποßα mπορεß χüσετε την ισορροπßα σαjþτον Ýλεγχο του αλυσοπρßονου

en de fr it nl es pt el TCS 40EA

en de fr it nl es pt el TCS 40EA en TCS 40EA de fr it nl es pt el en de fr it nl es pt el Handling instructions Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Instrucciones de manejo Instruções de uso Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Parts & Maintenance Manual Εγχειρίδιο εξαρτημάτων & συντήρησης

Parts & Maintenance Manual Εγχειρίδιο εξαρτημάτων & συντήρησης 19 6 5 9 11 16 15 13 7 18 17 3 8 1 - INCLUDES ITEMS 3-16 18963-Rev.A-GR Parts & Maintenance Manual Εγχειρίδιο εξαρτημάτων & συντήρησης Tri King Triplex Mower with ROPS Tri King Τριπλό χορτοκοπτικό μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its 4189625-Rev.A-GR Dealer s Manual Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Tri King Triplex Mower with ROPS Tri King Τριπλό χορτοκοπτικό μηχάνημα με σύστημα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS) 67069 Kubota D722-E3B

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 606907-GR OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ GASOLINE POWERED REFRESHMENT VEHICLE ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ISSUED OCTOBER 2007 REVISED FEBRUARY 2010 ΕΚ ΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102787 MITRE SAW PKS 1500 A1 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1

IAN 102787 MITRE SAW PKS 1500 A1 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 MITRE SAW PKS 1500 A1 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB IE CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

608354-GR OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ELECTRIC POWERED UTILITY VEHICLES ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

608354-GR OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ELECTRIC POWERED UTILITY VEHICLES ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 608354-GR OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ELECTRIC POWERED UTILITY VEHICLES ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ISSUED MARCH 2008 REVISED FEBRUARY 2010 ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

IAN 93463 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1. ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 GB CY MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual GR CY ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ PKS 1500 A1 Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Petrol Grass Trimmer FBS 43 A1

Petrol Grass Trimmer FBS 43 A1 K E Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. M Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102828 ANGLE GRINDER PWS 125 A1 ANGLE GRINDER ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WINKELSCHLEIFER. Translation of original operation manual

IAN 102828 ANGLE GRINDER PWS 125 A1 ANGLE GRINDER ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ WINKELSCHLEIFER. Translation of original operation manual ANGLE GRINDER PWS 125 A1 ANGLE GRINDER Translation of original operation manual ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας WINKELSCHLEIFER Originalbetriebsanleitung IAN 102828 Before

Διαβάστε περισσότερα

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW Translation of the original instructions ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 104447

Διαβάστε περισσότερα

ANGLE GRINDER PWS 125 A1

ANGLE GRINDER PWS 125 A1 ANGLE GRINDER PWS 125 A1 ANGLE GRINDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 605512 OWNER S MANUAL & SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ELECTRIC POWERED FLEET GOLF CARS & PERSONAL VEHICLES ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΟΛΦ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ REVISED DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

CG22EJ/CG22EJ (L) CG22EJ (S)/CG22EJ (SL) CG22EJ (LB)/CG22EJ (SLB) CG22EJ (SLD)/CG22EJ2 (SL)

CG22EJ/CG22EJ (L) CG22EJ (S)/CG22EJ (SL) CG22EJ (LB)/CG22EJ (SLB) CG22EJ (SLD)/CG22EJ2 (SL) G B CG22EJ/CG22EJ (L) CG22EJ (S)/CG22EJ (SL) CG22EJ (LB)/CG22EJ (SLB) CG22EJ (SLD)/CG22EJ2 (SL) F R I T D E E S N L P T Owner's manual Mode d emploi Manuale d istruzioni Bedienungsanleitung Manual del

Διαβάστε περισσότερα

Invacare XPO₂ XPO100, XPO100B. Portable Oxygen Concentrator User Manual... 3 el

Invacare XPO₂ XPO100, XPO100B. Portable Oxygen Concentrator User Manual... 3 el Invacare XPO₂ XPO100, XPO100B This manual MUST be given to the user of the product. BEFORE using this product, read this manual and save for future reference. en Portable Oxygen Concentrator User Manual................................

Διαβάστε περισσότερα

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης Thermomix TM31 Instruction Manual Retain for future reference! Guide d utilisation A conserver pour consultation ultérieure! Manual de Instrucciones Consérvelo para futuras consultas! Οδηγίες Χρήσης Κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Invacare XPO 2 Portable Concentrator

Invacare XPO 2 Portable Concentrator Operator s Manual Invacare XPO 2 Portable Concentrator English UK..............2 Italian.................49 Spanish...............104 Portuguese............158 Greek................210 Dutch................272

Διαβάστε περισσότερα

Dealer Manual Εγχειρίδιο αντιπροσώπου PGM 22. InCommand

Dealer Manual Εγχειρίδιο αντιπροσώπου PGM 22. InCommand 4131592-GR-Rev B Dealer Manual Εγχειρίδιο αντιπροσώπου PGM 22 InCommand 63280 PGM 22, 11 Blade Reel / Περιστρεφόμενη λεπίδα 11 μαχαιριών 63286 PGM 22, 15 Blade Reel / Περιστρεφόμενη λεπίδα 15 μαχαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities SEAD RS7* Refrigerator user manual English imagine the possibilities Thank you for purchasing a Samsung product. To receive a more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

PRECISION MULTI-GRINDER PFBS 160 A1

PRECISION MULTI-GRINDER PFBS 160 A1 PRECISION MULTI-GRINDER PFBS 160 A1 PRECISION MULTI-GRINDER Operation and Safety Notes Translation of the original instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

IAN 70380. Cordless Hedge Trimmer FAH 18 B2. Cordless Hedge Trimmer Translation of original operation manual

IAN 70380. Cordless Hedge Trimmer FAH 18 B2. Cordless Hedge Trimmer Translation of original operation manual Cordless Hedge Trimmer FAH 18 B2 Cordless Hedge Trimmer Translation of original operation manual Κλαδευτήρι θαμνων μπαταριας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Akku-HeCkensCHere Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7300 WE20 WNF 7361 SCE20

Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7300 WE20 WNF 7361 SCE20 Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7300 WE20 WNF 7361 SE20 User s Manual Bedienungsanleitung Εγχειρίδιο Χρήστη Manuale utente 1 Important safety instructions This section contains

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102867. CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 18-Li A1 CORDLESS CIRCULAR SAW ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-HANDKREISSÄGE

IAN 102867. CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 18-Li A1 CORDLESS CIRCULAR SAW ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AKKU-HANDKREISSÄGE CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 18-Li A1 CORDLESS CIRCULAR SAW Translation of original operation manual ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-HANDKREISSÄGE Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7301 WE20 WNF 7321 AE20 WNF 7341 AE20 WNF 7361 AE20

Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7301 WE20 WNF 7321 AE20 WNF 7341 AE20 WNF 7361 AE20 Washing Machine Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων Lavatrice WNF 7301 WE20 WNF 7321 AE20 WNF 7341 AE20 WNF 7361 AE20 User s Manual Bedienungsanleitung Εγχειρίδιο Χρήστη Manuale utente 1 Important safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device. Dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias SleepCube de ES DeVilbiss

DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device. Dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias SleepCube de ES DeVilbiss DV54 SleepCube AutoPlus & SleepCube autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician.

Διαβάστε περισσότερα

DV57 autobilevel cpap series

DV57 autobilevel cpap series DV57 autobilevel cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT SPLIT TYPE AIR CONDITIONER INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT MODEL RAS-8PPAG / RAC-8WPAG INDOOR UNIT RAS-8PPAG OUTDOOR UNIT RAC-8WPAG SAFETY PRECAUTION Please read the Safety Precaution carefully before operating

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

FDR 701 EL. Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Document Number 2820522592_EN/ 24-12-12.(9:43)

FDR 701 EL. Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Document Number 2820522592_EN/ 24-12-12.(9:43) FDR 701 EL Washing Machine User s Manual Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Document Number 2820522592_EN/ 24-12-12.(9:43) 1 Important instructions for safety and environment This section contains safety

Διαβάστε περισσότερα

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

IAN 102855 BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BENCH PILLAR DRILL TISCHBOHRMASCHINE. Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BENCH PILLAR DRILL PTBM 500 A1 BENCH PILLAR DRILL Translation of original operation manual ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας TISCHBOHRMASCHINE Originalbetriebsanleitung IAN

Διαβάστε περισσότερα