Rev. 4 5/31/11 BRW

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "115428726 Rev. 4 5/31/11 BRW"

Transcript

1 R Original instructions Alkuperäiset ohjeet ΑρχικÝj οδηγßεj INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. R ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ιαβüστε προσεκτικü αυτýj τιj οδηγßεj και φροντßστε να τιj κατανοþσετε πριν χρησιmοποιþσετε αυτü το mηχüνηmακαιφυλüξτε το για να το συmβουλεýεστε στο mýλλον Rev. 4 5/31/11 BRW

2 TABLE OF CONTENTS Identification (What is what?) 2 Identification of symbols 3 Safety rules 4 Assembly 7 Operating your unit 9 Cutting methods 11 Service and adjustments 14 Storage 16 Troubleshooting table 17 Declaration of conformity 18 Technical data 19 IDENTICATION (WHAT IS WHAT?) Chain 2. Muffler 3. Front Hand Guard 4. Front Handle 5. Starter Rope 6. Idle Speed Screw 7. ON/STOP Switch 8. Primer Bulb 9. Bar Oil Fill Cap 10. Starter Housing 11. Fuel Mix Fill Cap 12. Rear Handle 13. Throttle Lock -out 14. Cylinder Cover 15. Adjusting Screw Throttle Trigger 17. Choke/Fast Idle Lever 18. Chain Brake 19. Chain Catcher 20. Clutch Cover 21. Bar Nuts 22. Guide Bar 23. Cutters 24. Depth Gauge 25. Drive Links 26. Chain Direction of Travel 27. Chain Adjustment Tool/Bar Tool 28. Bar Guard 29. Bumper Spike

3 IDENTICATION OF SYMBOLS WARNING: Chain saws can be dangerous! Careless or improper use can result in serious or fatal injury to the operator or others. Please read the operator s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine. Always wear: S Approved protective helmet S Approved hearing protection S Protective goggles or a visor This product is in accordance with applicable EC directives. Noise emission to the environment according to the European Community s Directive. The machine s emission is specified in chapter Technical data and on label. Chain brake, activated (right) Chain brake, not activated (left) Oil/petrol mix Switch off the engine by moving the stop switch to the STOP position before carrying out any checks or maintenance. Starting reminder: Move ON/STOP switch to the ON position. Both of the operator s hands must be used to operate the chain saw. Slowly press primer bulb 6 times. Never operate a chain saw holding it with one hand only. Pull choke/fast idle lever out to the full extent (to the FULL CHOKE position). Contact of the guide bar tip with any object must be avoided. WARNING! Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, and cause a lightning fast reverse reaction, kicking the guide bar up and towards the operator. May cause serious personal injury. Pull the starter rope sharply 5 times with your right hand. Push the choke/fast idle lever in to the HALF CHOKE position. Pull the starter rope sharply with your right hand until the engine starts. Other symbols/decals on the machine refer to special certification requirements for certain markets. 3

4 WARNING: Always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs except carburetor adjustments. This chain saw for forest service is only designed for cutting wood. Because a chain saw is a high-speed wood-cutting tool, special safety precautions must be observed to reduce the risk of accidents. Careless or improper use of this tool can cause serious injury. PLAN AHEAD S Read this manual carefully until you completely understand and can follow all safety rules, precautions, and operating instructions before attempting to use the unit. S Restrict the use of your saw to adult users who understand and can follow safety rules, precautions, and operating instructions found in this manual. Hearing Protection Snug Fitting Clothing Safety Shoes Safety Hat Eye Protection Heavy Duty Gloves Safety Chaps S Wear protective gear. Always use steel-toed safety footwear with non-slip soles; snug-fitting clothing; heavy-duty, non-slip gloves; eye protection such as non-fogging, vented goggles or face screen; an approved safety hard hat; and sound barriers (ear plugs or mufflers) to protect your hearing. Secure hair above shoulder length. S Always use approved hearing protection. Regular users should have hearing checked regularly as chain saw noise can damage hearing. Long -term exposure to noise can result in permanent hearing impairment. S Keep all parts of your body away from the chain when the engine is running. S Keep children, bystanders, and animals a minimum of 10 meters away from the work area. Do not allow other people or animals to be near the chain saw when starting or operating the chain saw. S Do not handle or operate a chain saw when you are fatigued, ill, or upset, or if you have taken alcohol, drugs, or medication. You must be in good physical condition and mentally alert. Chain saw work is strenuous. If you have any condition that might be aggravated by strenuous work, check with your doctor before operating a chain saw. S Carefully plan your sawing operation in advance. Do not start cutting until you have a SAFETY RULES 4 clear work area, secure footing, and, if you are felling trees, a planned retreat path. OPERATE YOUR SAW SAFELY WARNING: Long term inhalation of the engine s exhaust fumes, chain oil mist and dust from sawdust can result in serious personal injury. WARNING: This machine produces an electromagnetic field during operation. Under some circumstances, this field may interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this machine. S Do not operate a chain saw with one hand. Serious injury to the operator, helpers, bystanders or any combination of these persons may result from one-handed operation. A chain saw is intended for two-handed use. S Operate the chain saw only in a well-ventilated outdoor area. S Do not operate saw from a ladder or in a tree, unless you are specifically trained to do so. S Make sure the chain will not make contact with any object while starting the engine. Never try to start the saw when the guide bar is in a cut. S Do not put pressure on the saw at the end of the cut. Applying pressure can cause you to lose control when the cut is completed. S Stop the engine before setting the saw down. S Do not operate a chain saw that is damaged, improperly adjusted, or not completely and securely assembled. Always replace bar, chain, hand guard, or chain brake immediately if it becomes damaged, broken or is otherwise removed. S With the engine stopped, hand carry the chain saw with the muffler away from your body, and the guide bar and chain to the rear, preferably covered with a scabbard. S Secure the machine during transport. CHAIN SAW SAFETY EQUIPMENT NOTE: In this section, the safety features of the chain saw and their function are explained. For inspection and maintenance, see instructions in the CHECKING, MAINTAINING AND SERVICING CHAIN SAW SAFETY EQUIP- MENT section. See instructions under the WHAT IS WHAT? section, to find where these parts are located on your chain saw. The life span of the machine can be reduced and the risk of accidents can increase if machine maintenance is not carried out correctly and if service and/or repairs are not carried out professionally. If you need further information, please contact your nearest service dealer. S Chain brake. Your chain saw is equipped with a chain brake that is designed to stop the chain from moving. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Συνδυασmοß οδηγοý και αλυσßδαj Για τα mοντýλα Florabest FBKS 4014, εγκρινονται τα ακüλουθα παρελκümενα κοπþj. Οδηγüj 61 Αλυσßδα πριονßσmατοj ΒÞmα ΠλÜτοj ΜÝγιστοj απιθmüj ΜÞκοj, σýνδεσmοι ΜÞκοj, αλυσßδαj, αυλακþmατοj, δοντιþντροχοý mετüδοσηj, ßντσεj ßντσεj χιλ. mýτjκ Τýποj κßνησηj (αρ.) 14 0,375 1,3 7T Oregon 91VJ ,375 1,3 7T Oregon 91VG 52 91VJ 0,375 0,050/1,3 5/32 / 4, ,025/0,65 91VG 0,375 0,050/1,3 5/32 / 4, ,025/0,65 14/35:52 14/35:52

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤεχνικÜ στοιχεßα FBKS 4014 ΚινητÞραj Κυνισmüj κυλινδρου, ξm 3 40 ιαδροmþ εmβüλου,mm 32 ΣτροφÝj ρελαντß, σ.α.λ Απüδοση, κω 1,5/9000 ΣýστηmαανÜφλεξηj Μπουζß Champion RCJ---7Y ιüκενο ηλεκτροδßων, mm 0,5 Σýστηmακαυσßmου και λßπανσηj Χωρητικüτητα πεζερβουüπ βεβζßνηj, ml 340 ΠαροχÞ αντκßαj λαδιοý στιj 8,500 σ.α.λ., ml/min 4 8 Χωρητικüτητα πεζερβουüρλαδιοý, ml 200 Τýποj αντλßαj λαδιοý Αυτοmατιξ ΒÜροj Αλυσοπρßονο χωρßj οδηγü, αλυσßδα και mε Üδειεj δεξαmενýj, kg 5,5 ΕκποmπÝj θορýβου (Βλ. σηm. 1) ΜετρηmÝνη ηχητικþ στüθmη σεdb(a) 108,7 ΕγγυηmÝνη ηχητικþ στüθmη L WA db(a) 113 ΣτÜθmεj θορýβου (Βλ. σηm. 2) Ισοδýναmη ηχητικþ πßεση στο αυτß του χειριστþ, db(a) 99,7 Αντßστοιχεj στüθmεj κραδασmþν, a hv,eq (Βλ. σηm. 3) ΜπροστινÞ χειρολαβþ, m/s 2 2,4 Πßσω χειρολαβþ, m/s 2 2,4 Αλυσßδα/οδηγüj Βασικü mþκοj οδηγοý, ßντσεj/cm 14/35 Συνιστþmενα mþκη οδηγοý, ßντσεj/cm 14/35 Χρησιmοποιοýmενο mþκοj τοmþj, ßντσεj/cm 13,5/34 ΒÞmα αλυσßδαj, ßντσεj 0,375 ΠÜχοj κινητþριου κρßκου,ßντσεj/mm 0,050/1,3 Τýποj τροχοý mετüδοσηj κßνησηj/αριθmüj δονψιþν 6 Ταχýτητα αλυσßδαj στο φουλ, m/sec 18,5 Σηm. 1: ΕκποmπÞ θορýβου προj το περιβüλλον mετρþθηκε ωj ισχýj Þχου (L WA ) σýmφωνα mετηνεκ2000/14/ek. Σηm2: Ηαντßστοιχη στüθmηπßεσηj θορýβου, σýmφωνα mετοiso 22868, υπολογßζεται ωj το χρονικü υπολογισmýνο σýνολο ενýργειαj για τιj διαφορετικýj στüθmεj πßεσηj θορýβου υπü διüφορεj συνθþκεj εργασßαj. Ηα τυπικþ στατιστικþ διασπορü για την αντßστοιχη στüθmη πßεσηj θορýβου εßναι mßα τυπικþ απüκλιση τηj τüξηj του 1 db(a). Σηm3: Ηαντßστοιχη στüθmηκραδασmþν, σýmφωνα mετοiso 22867, υπολογßζεται ωj το χρονικü υπολογισmýνο σýνολο ενýργειαj για τιj στüθmεj κραδασmþνυπü διüφορεj συνθþκεj εργασßαj. Τα καταγεγραmmýνα στοιχεßα γιατηναντßστοιχη στüθmη κραδασmþν Ýχουν mßα τυπικþ στατιστικþ διασπορü (τυπικþ απüκλιση) τηj τüξηj του 1 m/s 2. WARNING: The chain brake is designed to stop the chain immediately if you get a kickback. The chain brake reduces the risk of accidents, but only you can prevent them. DO NOT ASSUME THAT THE CHAIN BRAKE WILL PROTECT YOU IN THE EVENT OF A KICKBACK. S Throttle trigger lock -out. The throttle lock -out is designed to prevent accidental operation of the throttle trigger. S Chain catcher. The chain catcher is designed to catch the saw chain if it breaks. S Vibration damping system. Your chain saw is equipped with a vibration damping systemthat is designed to minimize vibration and make operation easier. SAFETY NOTICE: Exposure to vibrations through prolonged use of gasoline powered hand tools could cause blood vessel or nerve damage in the fingers, hands, and joints of people prone to circulation disorders or abnormal swellings. Prolonged use in cold weather has been linked to blood vessel damage in otherwise healthy people. If symptoms occur such as numbness, pain, loss of strength, change in skin color or texture, or loss of feeling in the fingers, hands, or joints, discontinue the use of this tool and seek medical attention. An antivibration system does not guarantee the avoidance of these problems. Users who operate power tools on a continual and regular basis must monitor closely their physical condition and the condition of this tool. S ON/STOP switch. The ON/STOP switch should be used to stop the engine. CHECKING, MAINTAINING AND SERVICING CHAIN SAW SAFETY EQUIPMENT WARNING: Never use a chain saw with defective safety equipment. Safety equipment must be inspected and maintained. If your chain saw does not pass inspection, take the saw to your nearest service dealer for repair. S Chain brake. Brush off any wood dust, resin and dirt from the chain brake and clutch drum. Dirt and wear can impair operation of the brake. For additional information, see OPERATING YOUR UNIT section. S Throttle trigger lock -out. Check that the throttle trigger can not be operated until the throttle lock -out is pressed. S Chain catcher. Check that the chain catcher is not damaged and is firmly attached to the body of the chain saw. S Vibration damping system. Regularly check the vibration damping units for cracks or deformation. Make sure the vibration damping units are securely attached to the engine unit and handle unit. S ON/STOP switch. Start the engine and make sure the engine stops when you move the ON/STOP switch to the STOP position. MAINTAIN YOUR SAW IN GOOD WORKING ORDER S Have all chain saw service performed by a qualified service dealer with the exception of the items listed in the maintenance section of this manual. For example, if improper tools are used to remove or hold the flywheel when servicing the clutch, structural damage to the flywheel can occur and cause the flywheel to burst. S Make certain the saw chain stops moving when the throttle trigger is released. For correction, refer to CARBURETOR AD- JUSTMENTS. S Never modify your saw in any way. Use only attachments supplied or specifically recommended by the manufacturer. S Keep the handles dry, clean, and free of oil or fuel mixture. S Keep fuel and oil caps, screws, and fasteners securely tightened. S Use only accessories and replacement parts as recommended. HANDLE FUEL WITH CAUTION S Do not smoke while handling fuel or while operating the saw. S Eliminate all sources of sparks or flame in the areas where fuel is mixed or poured. There should be no smoking, open flames, or work that could cause sparks. Allow engine to cool before refueling. S Mix and pour fuel in an outdoor area on bare ground; store fuel in a cool, dry, well ventilated place; and use an approved, marked container for all fuel purposes. Wipe up all fuel spills before starting saw. S Move at least 10 feet (3 meters) from fueling site before starting engine. S Turn the engine off and let saw cool in a non-combustible area, not on dry leaves, straw, paper, etc. Slowly remove fuel cap and refuel unit. S Store the unit and fuel in an area where fuel vapors cannot reach sparks or open flames from water heaters, electric motors or switches, furnaces, etc. KICKBACK WARNING: Avoid kickback which can result in serious injury. Kickback is the backward, upward or sudden forward motion of the guide bar occurring when the saw chain near the upper tip of the guide bar contacts any object such as a log or branch, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut. Contacting a foreign object in the wood can also result in loss of chain saw control. S Rotational Kickback can occur when the moving chain contacts an object at the upper tip of the guide bar. This contact can cause the chain to dig into the object, which stops the chain for an instant. The result is a lightning fast, reverse reaction which kicks the guide bar up and back toward the operator. 60 5

6 S Pinch-Kickback can occur when the the wood closes in and pinches the moving saw chain in the cut along the top of the guide bar and the saw chain is suddenly stopped. This sudden stopping of the chain results in a reversal of the chain force used to cut wood and causes the saw to move in the opposite direction of the chain rotation. The saw is driven straight back toward the operator. S Pull-In can occur when the moving chain contacts a foreign object in the wood in the cut along the bottom of the guide bar and the saw chain is suddenly stopped. This sudden stopping pulls the saw forward and away from the operator and could easily cause the operator to lose control of the saw. Avoid Pinch -Kickback: S Be extremely aware of situations or obstructions that can cause material to pinch the top of or otherwise stop the chain. S Do not cut more than one log at a time. S Do not twist the saw as the bar is withdrawn from an undercut when bucking. Avoid Pull -In: S Always begin cutting with the engine at full speed and the saw housing against wood. S Use wedges made of plastic or wood. Never use metal to hold the cut open. Kickback Path S Begin and continue cutting at full speed. If the chain is moving at a slower speed, there is greater chance of kickback occurring. S Cut one log at a time. S Use extreme caution when re-entering a previous cut. S Do not attempt cuts starting with the tip of the bar (plunge cuts). S Watch for shifting logs or other forces that could close a cut and pinch or fall into chain. S Use the Reduced-Kickback Guide Bar and Low -Kickback Chain specified for your saw. MAINTAIN CONTROL Stand to the left of the saw Never reverse hand positions Για το ακüλουθο προϊüν: ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αλυσοπρßονο ΕπωνυmßαΤýπου: FBKS 4014 ΣÞmα ΚατατεθÝν: ¼νοmα ΚατασκευαστÞ: Florabest hortus GmbH ιεýθυνση ΚατασκευαστÞ: Hans --- Lorenser --- Str Ulm Germany Βεβαιþνουmε üτιακολουθοýmετιj προϋποθýσειj πουτýθηκαν στο Συmβοýλιο: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC /88/EC, 2004/26/EC Για την εκτßmηση τηj συmmüρφωσηjmεαυτýj τιj οδηγßεj, τα ακüλουθα στüνταπ ισχýουν: EN ISO :2009, EN ISO 14982:2009 Επßπεδο πßεσηj Þχου: 99,7 db(a) Επßπεδο Ýντασηj Þχου: 108,7 db(a) Επßπεδο εγγυηmýνηj Ýντασηj Þχου: 113 db(a) Þλωση Συmmüρφωσηj mε τουj κανüνεj τηj Ε.Ε. Σýmφωνα mε τουj κανονισmοýj: 2006/42/EC, 2004/108/EC 2000/14/EC /88/EC, 2004/26/EC Elbow locked Υπεýθυνο πρüσωπο για αυτþ τη δþλωση: Clear The Working Area Avoid Obstructions REDUCETHECHANCEOF KICKBACK S Recognize that kickback can happen. With a basic understanding of kickback, you can reduce the element of surprise which contributes to accidents. S Never let the moving chain contact any object at the tip of the guide bar. S Keep the working area free from obstructions such as other trees, branches, rocks, fences, stumps, etc. Eliminate or avoid any obstruction that your saw chain could hit while you are cutting through a particular log or branch. S Keep your saw chain sharp and properly tensioned. A loose or dull chain can increase the chance of kickback occurring. Follow manufacturer s chain sharpening and maintenance instructions. Check tension at regular intervals with the engine stopped, never with the engine running. Make sure the bar clampnuts aresecurely tightened after tensioning the chain. Thumb on underside of handlebar S Keep a good, firm grip on the saw with both hands when the engine is running and don t let go. A firm grip will help you reduce kickback and maintain control of the saw. Keep the fingers of your left hand encircling and your left thumb under the front handlebar. Keep your right hand completely around the rear handle whether your are right handed or left handed. Keep your left arm straight with the elbow locked. S Position your left hand on the front handlebar so it is in a straight line with your right hand on the rear handle when making bucking cuts. Never reverse right and left hand positions for any type of cutting. S Stand with your weight evenly balanced on both feet. S Stand slightly to the left side of the saw to keep your body from being in a direct line with the cutting chain. S Do not overreach. You could be drawn or thrown off balance and lose control of the saw. S Do not cut above shoulder height. It is difficult to maintain control of saw above shoulder height. ¼νοmα, επþηυmο: ΘÝση/τßτλοj: Ronnie E. Goldman Υπεýθυνοj Μηχανικüj ΕξουσιλδοτηmÝνοj αντιπρüσωποj και υπεýθυνοj για την τεχνικþ τεκmηρßωση

7 ΠΙΝΑΚΑΣΕΠΙΛΥΣΗΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΑποσυνδÝστε το mπουζß πριν κüνετε συντþρηση, εκτüj απü τη ρýθmιση του καρmπυρατýρ. Πρüβληmα Αιτßα Λýση Η mηχανþ δεν ξεκινü. Η mηχανþ δεν mπαßνει στη νεκρü θýση. Η mηχανþ δεν επιταχýνεται, Ýχει mειωmýνη ισχý, Þ σβþνει üταν φορτþνεται. Βγαßνει υπερβολικü j καπνüj απü τη mηχανþ. Ηαλυσßδα κινεßται στην ταχýτητα ρελαντß. 1. ιακüπιη ΟΝ/STOP στη θýοη STOP. 2. Η mηχανþ εßναι υπερπληρωmýνη. 3. ΗδεξαmενÞ καυσßmων εßναι Üδεια. 4. ΟαναφλεκτÞραj δεν ανüβει. 5. Τα καýσιmα δενφτüνουν στο καρmπυρατýρ. 1. Ηταχýτητα ρελαντß χρειüζεται ρýθmιση. 2. Το καρmπυρατýρχρειüζεται ρýθmιση. 1. Το φßλτρο αýροj εßναι βρþmικο. 2. ΟαναφλεκτÞπαj εßναι ρυπαρüj. 3. 'Εχει τεθεß σε λειτουργßα το αλυσüφρενο. 4. Το καρmπυρατýρχρειüζεται ρýθmιση. 1. Το mεßγmα τωνκαυσßmων δεν εßναι το κατüλληλο mεßγmα. 1. Ηταχýτητα ρελαντß χρειüζεται ρýθmιση. 2. ΟσυmλÝκτηj χρειüζεται επιδιüρθωση. 1. ΜετακινÞστε το διακüπιη ΟΝ/STOP στη θýοη ΟΝ. 2. εßτε «Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ». 3. Γεmßστε τη δεξαmενþmετοσωστü mεßγmα καυσßmων. 4. ΤοποθετÞστε Ýναν καινοýργιο αναφλεκτþρα. 5. ΕλÝγξτε το φßλτρο καυσßmων και αλλüξτε το αν εßναι βρþmικο. ΕλÝγξτε το σωληνüκι καυσßmων και αν διαπιστωθεß στρýβλωση Þ σχßσιmο, επιδιορθþστε Þ ανταλλüξτε το σωληνüκι. 1. εßτε Ρýθmιση ΚαρmπιρατÝρ στην Ενüτητα ΣυντÞρησηj και Ρυθmßσεων. 2. ΕπικοινωνÞστε mε Ýναν εξουσιοδ οτηmýνο αντιπρüσωπο σþλησηj και συντþρησηj. 1. Καθαρßστε Þ αλλüξτε το φßλτρο αýροj. 2. Καθαρßστε Þ αλλüξτε τον αναφλ εκτþρα και επαναριθυεßστε το διüκενü του. 3. Ελευθερþστε το αλυσüφρενο. 4. ΕπικοινωνÞστε mε Ýναν εξουσιοδ οτηmýνο αντιπρüσωπο σþλησηj και συντþρησηj. 1. ΑδειÜστε τη δεξαmενþ καυσßmων και ξαναγεmßστε την mε τοκατüλληλο mεßγmα καυσßmων. 1. εßτε Ρýθmιση ΚαρmπιρατÝρ στην Ενüτητα ΣυντÞρησηj και Ρυθmßσεων. 2. ΕπικοινωνÞστε mε Ýναν εξουσιοδ οτηmýνο αντιπρüσωπο σþλησηj και συντþρησηj. KICKBACK SAFETY FEATURES WARNING: The following features are included on your saw to help reduce the hazard of kickback; however, such features will not totally eliminate this dangerous reaction. As a chain saw user, do not rely only on safety devices. You must follow all safety precautions, instructions, and maintenance in this manual to help avoid kickback and other forces which can result in serious injury. S Reduced -Kickback Guide Bar, designed with a small radius tip which reduces the size of the kickback danger zone on the bar tip. A Reduced -Kickback Guide Bar has been demonstrated to significantly reduce the number and seriousness of kickbacks. Reduced Kickback Symmetrical Guide Bar Symmetrical Guide Bar Small Radius Tip Large Radius Tip S Low -Kickback Chain, designed with a contoured depth gauge and guard link which deflect kickback force and allow wood to gradually ride into the cutter. Low-Kickback Chain Contoured Depth Gauge Elongated Guard Link Deflects Kickback Force And Allows Wood To Gradually Ride Into Cutter Protective gloves (not provided) should be worn during assembly. ATTACHING THE BUMPER SPIKE The bumper spike may be used as a pivot when making a cut. 1. Loosen and remove the bar nuts and the clutch cover from the saw. 2. Attach the bumper spike with the two screws as illustrated. ASSEMBLY S Handguard, designed to reduce the chance of your left hand contacting the chain if your hand slips off the front handlebar. S Position of front and rear handlebars, designed with distance between handles and in-line with each other. The spread and in-line position of the hands provided by this design work together to give balance and resistance in controlling the pivot of the saw back toward the operator if kickback occurs. WARNING: DO NOT RELY UPON ANY OF THE DEVICES BUILT INTO YOUR SAW. YOU SHOULD USE THE SAW PROPERLY AND CAREFULLY TO AVOID KICKBACK. Reduced -kickback guide bars and low -kickback saw chains reduce the chance and magnitude of kickback and are recommended. Your saw has a low kickback chain and bar as original equipment. Repairs on a chain brake should be made by an authorized servicing dealer. Take your unit to the place of purchase if purchased from a servicing dealer, or to the nearest authorized master service dealer. S Tip contact in some cases may cause a lightning fast reverse REACTION, kicking the guide bar up and back toward the operator. S Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back toward the operator. S Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious injury. Do not rely exclusively upon the safety devices built into your saw. The chain is sharp and can cut you even when it is not moving! 1. Loosen and remove the bar nuts and the clutch cover from the saw. 2. Remove the plastic shipping spacer (if present). Clutch cover ATTACHING THE BAR & CHAIN (If not already attached) WARNING: Recheck each assembly step if the saw is received assembled. Always wear gloves when handling the chain. Bar nuts Chain adjustment tool (Bar Tool) Location of shipping spacer 58 7

8 3. An adjusting pin and screw is used to adjust the tension of the chain. It is very important when assembling the bar, that the pin located on the adjusting screw aligns into a hole in the bar. Turning the screw will move the adjustment pin up and down the screw. Locate this adjustment before you begin mounting the bar onto the saw. See illustration below. Adjustment located on clutch cover Inside view of clutch cover 4. Turn the adjusting screw by hand counterclockwise until the adjusting pin just touches the stop. This should allow the pin to be near the correct position. 5. Slide guide bar behind clutch drum until guide bar stops against clutch drum sprocket. 8. Fit bottom of drive links between the teeth in the sprocket in the nose of the guide bar. 9. Fit chain drive links into bar groove. 10.Pull guide bar forward until chain is snug in guide bar groove. Ensure all drive links are in the bar groove. 11. Now, install clutch cover making sure the adjusting pin is positioned in the lower hole in the guide bar. Remember this pin moves the bar forward and backward as the screw is turned. Clutch Cover Adjusting Pin Lower Hole ΕÜν χρειüζεστε εποπλýον βοþθεια Þ δεν εßστε σßγουροι για τη διαδικασßα συτþ, απευθυνθεßτε στον εξουσιοδοτηmýνο αντιπρüσωπο σýρβιj. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΚρατÞστε τα γýρω ατοmü mακριüüταν κüνετε ρυθmßσειj στην ταχýτητα ρελαντß. Η αλυσßδα θα συνεχßσει να κινεßται κατü το mεγαλýτερο mýροj τηj διαδικασßαj αυτþj. ΦορÝστε τον προστατευτικü σαj εξοπλισmü και τηρþστε üλεj τιj προφυλüξειj ασφαλεßαj. ΑφοýκÜνετε τιj ανüλογεj ρυθmßσειj, ηαλυσßδα δεν πρýπει να κινεßται στην ταχýτητα ρελαντß. Τα καρmπιρατýρ Ýχει ρυθmßστει προσεκτικü απü το εργοστüσιο κατασκευþj. Ηρýθmιση στη ταχýτητα ρελαντß mπορεß να εßναι αναγκαßα αν παρατηρþσετε αποιαδþποτε απü τιj ακüλουθεj συνθþκεj: S ΟκινητÞραj δεν mπαßνει στο ρελαντßüταν αφþνεται η σκανδüλη ισχýοj. εßτε ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΕΛΑΝΤΙ Τ. S Ηαλυσßδα κινεßται στην ταχýτητα ρελαντß. εßτε ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΕΛΑΝΤΙ Τ. Ταχυτητα Ρελαντι Τ ΑφÞστε τον κινητþρα να mπει στο ρελαντß. Αν η αλυσßδα κινεßται, το ρελαντι εßναι γρþγορο. Αν η αλυσßδα δεν κινεßται, το ρελαντß εßναι αργü. Ρυθmßστε την ταχýτητα ωσüτου ο κινητþραj να εßναι σε λειτουργßα χωρßj ümωj να γυρßζει η αλυσßδα (γρþγορο ρελαντß) και προσýχονταj να mη σβþσει ο κινητþραj (αργü ρελαντß). Ηβßδα για το ρελαντß βρßσκεται πßσω απü τη λυχνßα ανüφλεξηj και φýρει το σþmα Τ. S Γυρßστε δεξιüστροφα τη βßδα του ρελαντß (Τ) για να αυξþσετε την ταχýτητα του κινητþρα αν ο κινþτηραj σταmατþσει Þ νεκρωθεß. S Γυρßστε αριστεροστρüφα τη βßδα του ρελαντß(τ) για να mειþσετε την ταχýτητα του κινητþρα αν η αλυσßδα γυρßζει ενþ ο κινητþραj εßναι στο ρελαντß. Guide Bar ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Bar bolts Guide bar 6. Carefully remove the chain from the package. Hold chain with the drive links as shown. CUTTERS MUST FACE IN DIIRECTION OF ROTATION Cutters Drive Links Tip of Bar Depth Gauge 7. Place chain over and behind clutch, fitting thedrivelinksintheclutchdrumsprocket. 12.Install bar nuts and finger tighten only. Once the chain is tensioned, you will need to tighten bar nuts. CHAIN TENSION (Including units with chain already installed) WARNING: Wear protective gloves when handling chain. The chain is sharp and can cut you even when it is not moving. NOTE: When adjusting chain tension, make sure the bar nuts are finger tight only. Attempting to tension the chain when the bar nuts are tight can cause damage. Checking the tension: Use the screwdriver end of the chain adjustment tool (bar tool) to move the chain around the bar. If the chain does not rotate, it is too tight. If too loose, the chain will sag below the bar. Guide Bar Chain Adjustment Tool Bar Nuts Adjusting Screw (Bar Tool) Adjusting the tension: Chain tension is very important. Chain stretches during use. This is especially true during the first few times you use your saw. Always check chain tension each time you use and refuel your saw. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΣβÞστε τον κινητþρα και αφþστε τον να κρυþσει, ασφαλßστε το αλυσοπρßονο πριν το αποθηκεýσετε Þ το mεταφýρετε mε üχηmα. Αποθηκεýστε το αλυσοπρßονο και το καýσιmο κüπου üπου οι αναθυmιüσειj του καυσßmου δεν mποροýν ναýρθουν σε επαφþ mε σπινθþρεj Þ φλüγεj απü θερmοσßφωνεj, ηλεκτρικü mοτýρ Þ διακüπτεj, καυστþρεj κλπ. Αποθηκεýστε το αλυσοπρßονο mε τοποθετηmýνεjüλεj τιj διατüξειj ασφüλειαj τοποθετηmýνεj. ΤοποθετÞστε το Ýτσι þστε αιχmηρü αντικεßmενα δεν mποροýν να προκαλýσουν τραυmατισmü σε περαστικοýj. Αποθηκεýστε το αλυσοπρßονο mακριü απü παιδιü. S Πριν την αποθþκευση, στραγγßστε üλο το καýσιmο απü το αλυσοπρßονο. ΒÜλτε εmπρüj τον κινητþρα και αφþστε τον να λειτουργþσει mýχρι να σβþσει. S Καθαρßστε το αλυσοπρßονο πριν το αποθηκεýσετε. þστε ιδιαßτερη προσοχþ στην περιοχþ τηj εισαγωγþj αýρα, διατηρþνταj την καθαρþ απü υπολεßmmατα. ΧρησιmοποιÞστε ÝναmÝτριο απορρυπαντικü και σφουγγüρι για τον καθαρισmü των πλαστικþνεπιφανειþν. S Μην αποθηκεýσετε το αλυσοπρßονο Þ το καýσιmο σε κλειστü χþρο üπου οι αναθυmιüσειj του καυσßmου mποροýν να Ýρθουν σε επαφþ mε σπινθþρεj ÞγυmνÝj φλüγεj απü θερmοσßφωνεj, ηλεκτρικü mοτýρ Þ διακüπτεj, καυστþρεj κλπ. S Αποθηκεýστε σε στεγνü χþρο mακριü απü παιδιü. S Πριν αποθηκεýσετε τη mηχανþ για mεγüλο χρονικü διüστηmα, βεβαιωθεßτε Ýχει προηγουmýνωj καθαριστεß και üτι πλþρεj σýρβιjýχει πραγmατοποιηθεß. S Το προστατευτικü θηκüρι του κοπτικοý εξοπλισmοý θα εßναι πüντα τοποθετηmýνο κατü τη mεταφορü Þ φýλαξη του mηχανþmατοj για την αποφυγþ κατü λüθοj επαφþj mε την ακονισmýνη αλυσßδα. Ακümη και mια αλυσßδα που δεν περιστρýφεται mπορεß να προκαλýσει σοβαρü τραυmατισmü στο χρþστηþ σεüλλα Üτοmα πουýρχονται σε επαφþ mαζß τηj. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Εßναι πολý σηmαντικü να εmποδßσετε το σχηmατισmü καταλοßπων ρητßνηj σε απαραßτητα εξαρτþmατα του συστþmατοj καυσßmου üπωj εßναι το καρmπυρατýρ, το φßλτρο καυσßmου, το σωληνüκι καυσßmου Þ το ρεζερβουüρ καυσßmου, κατü την αποθþκευση. Οι βενζßνεj που περιýχουν αλκοüλ (οι λεγümενεj ΓκÜσοχολ Þ αυτýj που περιýχουν αιθανüλη Þmεθανüλη)mπορεß να τραβþξουν υγρασßακüτι το οποßοπροκαλεß διαχωρισmü του mεßγmατοj του και το σχηmατισmü οξýων κατü την αποθþκευση. Τα üξινα αýρια mπορεß να προκαλýσουν ζηmιü στον κινητþρα. 8 57

9 üτι εüν τοξýλο εßναι νεκρωmýνο Þ σüπιο, το ροκανßδι δεν θα εßναι καλþj ποιüτηταj. S Το πριüνι κüβει προj τη mßαπλευρüþυπü γωνßα. S ΠρÝπει να ασκηθεß πßεση στο πριüνι κατü την κοπþ. Εργαλεßα που απαιτοýνται: S ΣτρογγυλÞ λßmα διαmýτρου 5/32 ιντσþν (4 mm) και βüση λßmαj S Επßπεδη λßmα S Εργαλεßοοδηγοý βüθουj κοπþj ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΝΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙ Α: 1. ΜετακινÞστε το διακüπτη στη θýση STOP. 2. ΕλÝηξτε εüν η αλυσßδα τεντþνεται σωστü. Ρυθmßστε το τýντωmα τηj αλυσßδαj, εüν απαιτεßραι. 3. Ακονßστε τα δüντια κοπþj. S Γιαναακονßσετε τα δüντια κοπþj, τοποθετþστε τη βüση τηj λßmαj σε επßπεδη θýση (90 ) þστε να ακουmπüει στα πüνω Üκρα των δοντιþν κοπþj και του οδηγοý βüθουj κοπþj. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ηαλυσßδα διαθýτει δüντια κοπþj στην αριστερþ και στη δεξιü πγευρü. ΒÜση λßmαj Λßmα οντι κοπþj S Οδηγοý βüθουj κοπþj 90 Ευθυγραmmßστε τιj ενδεßξειj τηj βüσηj τηj λßmαj 30 παρüλλmλα mε τη λümα και προj το κýντρο τηj αλυσßδαj. οντι κοπþj 30 οντι κοπþj ΓραmmÞ βüσηj λßmαj S Ακονßστε τα δüντια κοπþj στη mßα πλευρü τηj αλυσßδαj πρþτα. ΛιmÜπετε απü το εσωτερικü τmþmα κüθε δοντιοý κοπþj προj το εξωτερικü. Στη συνýχεια, γυρßστε το αλυσοπρßονο και επαναλüβετε τη διαικασßα για την Üλλη πλευρü τηj αλυσßδαj. S ΛιmÜρετε müνο στην κατεýθυνση προj τα εmπρüj. ΛιmÜρετε κüθεüκρο δοντιοý κοπþj 2 Þ 3 φορýj. S ¼λα τα δüντια κοπþj πρýπει να Ýχουν το ßδιο mþκοj κατü το λιmüρισmα. S ΛιmÜρετε τα δüντια üσο χρειüζεται þστε να αποκατασταθοýν τυχüν φθορýj στα Üκρα των δοντιþν κοπþj (πλευρικü και Üνω τmþmα δοντιοý κοπþj). 56 ºδιο mþκοj για üλα τα δüντια κοπþj S Αποκατασταοη φθορüj νω τmþmα Πλευρικü τmþmα ΛιmÜρετε την αλυσßδα σýmφωνα mε τιj προδιαγραφýj που αναφýρονται Γωνßα αγκßστρωσηj Σωστü ΠολýmεγÜλη γωνßα αγκßστρωηj ΛÜθαj ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: 0,65 mm ΣτρογγυλεmÝνη γωνßα ΤετραγωνισmÝνη γωνßα Τηρεßτε τη σωστþ γωνßα αγκßστρωσηj σýmφωνα mε τιj προδιαγραφýj του κατασκευαστþ για την αλυσßδα που χρησιmοποιεßτε. ΕÜν η γωνßα αγκßστρωσηj εßναι εσφαλmýνj, αυξüνεται ο κßνδυνοj κλωτσþmατοj που mπορεß να οδηγþσει σε σοβαρü τραυmατισmü. 4. ΕλÝγξτε και mειþστε το ýψοj των οδηγþν βüθουj κοπþj. Εργαλεßο οδηγοý βüθουj κοπþj Λßmα Οδηγοý βüθουj κοπþj S ΤοποθετÞστε το επγαλεßο οδηγοý βüθουj κοπþj στο δüντι κοπþj. S ΕÜνοοδηγüj βüθουj κοπþj βρßσκεται πιο πüνω απü το εργαλεßο οδγηοý βüθουj κοπþj, λιmüρετε τον οδηγü þστε να βρßσκεται στο ßδιο επßπεδο mε το πüνω mýροj του εργαλεßου οδηγοý βüθουj κοπþj. S ΛιmÜρετε mε επßπεδη λßmα þστε η mπροστινþ γωνßατουοδηγοý βüθουj κοπþj να εßναι στρογγυλþ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πüνω Üκρο του οδηγοý βüθουj κοπþj πρýπει να εßναι επßπεδο. ΛιmÜρετε το mισü mπροστινü τmþmα mε επßπεδη λßmα þστε να εßναι στρογγυλü. 1. Loosen bar nuts until they are finger tight against the clutch cover. 2. Turn adjusting screw clockwise until chain solidly contacts bottom of guide bar rail. Adjusting Screw 3. Using bar tool, roll chain around guide bar to ensure all links are in bar groove. 4. Lift up tip of guide bar to check for sag. Release tip of guide bar, then turn adjusting screw 1 / 4 turn clockwise. Repeat until sag does not exist. Adjusting Screw - 1 / 4 Turn 5. While lifting tip of guide bar, tighten bar nuts securely with the bar tool. BEFORE STARTING ENGINE WARNING: Be sure to read the fuel information in the safety rules before you begin. If you do not understand the safety rules, do not attempt to fuel your unit. Contact an authorized service dealer. BAR AND CHAIN LUBRICATION The bar and chain require continuous lubrication. Lubrication is provided by the automatic oiler system when the oil tank is kept filled. Lack of oil will quickly ruin the bar and chain. Too little oil will cause overheating shown by smoke coming from the chain and/ or discoloration of the bar. Only use Bar and Chain Oil for bar and chain lubrication. Oil Cap FUELING ENGINE OPERATING YOUR UNIT Fuel mix cap WARNING: Remove fuel cap slowly when refueling. CAUTION: Never use straight petrol in your unit. This will cause permanent engine damage. FUEL REQUIREMENTS Use good quality unleaded petrol. The lowest recommended octane grade is 90 (RON). 9 Bar Nuts 6. Use the screwdriver end of the bar tool to move chain around guide bar. 7. If chain does not rotate, it is too tight. Slightly loosen bar nuts and loosen chain by turning the adjusting screw 1 / 4 turn counterclockwise. Retighten bar nuts. 8. If chain is too loose, it will sag below the guide bar. DO NOT operate the saw if the chain is loose. WARNING: If the saw is operated with a loose chain, the chain could jump off the guide bar and result in serious injury. WARNING: Muffler is very hot during and after use. Do not touch the muffler or allow combustible material such as dry grass or fuel to do so. IMPORTANT Use of alcohol blended fuels (more than 10% alcohol) can cause major engine performance and durability problems. WARNING: Incorrect use of fuel and/ or lubricants will cause problems such as: improper clutch engagements, overheating, vapor lock, power loss, lubrication deficiency, deterioration of fuel lines, gaskets and internal carburetor components, etc. Alcohol blended fuels willcause ahigh absorption of moisture in the fuel/oil mixture, causing the separation of oil and fuel. CHAIN BRAKE Ensure chain brake is disengaged by pulling the front hand guard back toward the front handle as far as possible. The chain brake must be disengaged before cutting with the saw. WARNING: The chain must not move when the engine runs at idle speed. If the chain moves at idle speed refer to CAR- BURETOR ADJUSTMENT within this manual. Avoid contact with the muffler. A hot muffler can cause serious burns. To stop the engine, move the ON/STOP switch to the STOP position. To start the engine, hold the saw firmly on the ground as illustrated below. Make sure the chain is free to turn without contacting any object.

10 Use only cm of rope per pull. Hold saw firmly while pulling starter rope. Starter Rope Handle Right Foot Through Rear Handle Left Hand on Front Handle IMPORTANT POINTS TO REMEMBER When pulling the starter rope, do not use the full extent of the rope as this can cause the rope to break. Do not let starter rope snap back. Hold the handle and let the rope rewind slowly. For cold weather starting, start the unit at full choke; allow the engine to warm up before squeezing the throttle trigger. NOTE: Do not cut material with the choke/fast idle lever at the FULL CHOKE position. STARTING A COLD ENGINE (or a warm engine after running out of fuel) NOTE: In the following steps, when the choke/fast idle lever is pulled out to the full extent, the correct throttle setting for starting is set automatically. IGNITION SWITCH ON STOP Choke Lever 1. MoveON/STOPswitchtotheONposition. 2. Slowly press primer bulb 6 times. 3. Pull out choke/fast idle to the full extent (to the FULL CHOKE position). 4. Pull the starter rope sharply 5 times with your right hand. Then, proceed to the next step. NOTE: If the engine sounds as if it is trying to start before the 5th pull, stop pulling and immediately proceed to the next step. 5. Push the choke/fast idle lever in to the HALF CHOKE position. CHOKE/FAST IDLE LEVER OFF HALF FULL 6. Pull the starter rope sharply with your right hand until the engine starts. 7. Allow the engine to run for approximately 30 seconds. Then, squeeze and release throttle trigger to allow engine to return to idle speed. STARTING A WARM ENGINE 1. MoveON/STOPswitchtotheONposition. 2. Pull the choke/fast idle lever out to the FULL CHOKE position to set the fast idle, then push the lever in to the HALF CHOKE position. 3. Slowly press the primer bulb 6 times. 4. Pull the starter rope sharply with your right hand until the engine starts. 5. Squeeze and release throttle trigger to allow engine to return to idle speed. DIFCULT STARTING (or starting a flooded engine) The engine may be flooded with too much fuel if it has not started after 10 pulls. Flooded engines can be cleared of excess fuel by pushing the choke/fast idle lever in completely (to the OFF CHOKE position) and then following the warm engine starting procedure listed above. Ensure the ON/ STOP switch is in the ON position. Starting could require pulling the starter rope handle many times depending on how badly the unit is flooded. If engine fails to start, refer to the TROUBLESHOOTING TABLE. CHAIN BRAKE WARNING: If the brake band is worn too thin it may break when the chain brake is triggered. With a broken brake band, the chain brake will not stop the chain. The chain brake should be replaced by an authorized service dealer if any part is worn to less than 0,02 (0,5 mm) thick. Repairs on a chain brake should be made by an authorized service dealer. Take your unit to the place of purchase if purchased from a servicing dealer, or to the nearest authorized master service dealer. S This saw is equipped with a chain brake. The brake is designed to stop the chain if kickback occurs. S The inertia activated chain brake is activated if the front hand guard is pushed forward, either manually or by centrifugal force. ΚαπÜκι φßλτρο αýρα Φßλτρο αýρα ΚαπÜκι κυλßνδρου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ πλευρü, πρýπει να το πιýσετε για να κüψει η απαιτεß παραπüνω λßπανση απ'üτι συνþθωj, τüτε ßσωj να απαιτεßται να γßνει συντþρηση. Αν η ρüβδοj εßναι φθαρmýνη, mπορεß να προκαλýσει ζηmιü στην αλυσßδα και να κüνει δýσκολητηδιαδικασßα τηj κρπþj. ΜετÜ απü κüθε χρþση, βεβαιωθεßτε πωj ο διακüπτηj ON/STOP βρßσκεται στο STOP και κατüπινκαθαρßστε üλατα πριονßδια απü τον οδηγü και τιj τρýπεj των αλυσοτροχþν. ΣυντÞρηση οδηγοý: S ΜετακινÞ το διακüπτηj ON/STOP στη θýση STOP. S Ξεβιδþστε τα παξιmüδια και αφαιρýστε το αλυσüφρενο. ΑφαιρÝστε τη ρüβδο και την αλυσßδα απü το πριüνι. S Καθαρßστε τιj οπýj λßπανσηj και την αυλüκωση του οδηγοý mετü απü κüθε 5 þρεj λειτουργßαj. ΑφαιρÝστε τα πριονßδια απü την αυλüκωση του οδηγοý ΟπÝj λßπανσηj S Η δηmιουργßα τυχüν ανωmαλιþν στην επιφüνεια του οδηγοýη τηjρüβδου εßναιmια φυσιολογικþ διαδικασßα φθορüj. ΑφαιρÝστε τιj λιmüρονταj mε mια επßπεδη λßmα. S 'Οταν η κορνφþ των ραγþν εßναι Üνιση, χρησιmοποιþστε mια επßπεδη λßmα και λιmüρετε τιj πλευρýj και τιj Üκρεj þστε να επανýλθουν στην κανονικþ τουj κατüσταση. ΛιmÜρετε τιj Üκρεj και τιj πλευρýj των ΑλλοιωmÝνη ραγþν ΚανονικÞ αυλüκωση αυλüκωση ΑντικαταστÞστε τον οδηγü αν Ýχει φθαρεß η αυλüκωση, αν οδηγüj εßναι λυγισmýνοj ÞφÝρει ραγßσmατα Þ αν τυχüν δηmιουργεßται υπερβολικþ θýρmανση Þ ανωmαλεßj στην επιφüνεια των ραγþν. Αν εßναι αναγκαßο να γßνει αντικατüσταση, χρησιmοποιþστε müνο Ýναν αντικαταστüτη οδηγü απü αυτοýj ποι αναφýρονται ωj κατüλληλοι για το πριüνι σαj, στη λßστα mεταεξαρτþmατα αντικατüστασηj. ΜΠΟΥΖΙ Για την εýκολη εκκßνηση και καλýτερη απüδοση του κινητþρα, θα πρýπει να αλλ Üζετε το mρουζß mßα φορü ετησßωj. Ο χρονισmüj τηj mßζαj εßναι σταθερüj και δεν mπορεß να ρυθmιστεß. 1. Ξεβιδþστε και αφαιρýστε τιj3βßδεj απü το καπüκι κυλßνδρου. 2. ΑφαιρÝστε το καπüκι κυλßνδρου. 3. ΒγÜλτε το προστατευτικü κüλυmmα του mπουζß. 4. ΑφαιρÝστε το mπουζß απü τον κýλινδρο και πετüξτε το. 5. ΑντικαταστÞστε mε Ýνα mπουζß Champion RCJ --- 7Y σφßξτε το καλü στη θýση του χρησιmοποιþνταj Ýνα σωληνωτü κλειδßmεδιümετρο περßπου 19 mm. Το διüκενο του mπουζß θα πρýπει να εßναι γýρω στα 0,5 mm. 6. ΕπανατοποθετÞστε το προστατευτικü κüλυmmα τουmπουζß. 7. ΤοποθετÞστε πßσω στη θýση τουj το καπüκι κυλßνδρου και τιj3βßδεj. Προστατευ τικü κüλυmmα Μπουζß ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΚαπÜκι κυλßνδρου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΕÜν οι τεχνικýj ακονßσmατοj τηj αλυσßδαj Þ/και η συντþρηση του οδηγοý βüθουj κοπþj εßναι εσφαλmýνεj, αυξüνεται ο κßνδυνοj κλωτσþmατοj που mπορεß να οδηγþσει σε σοβαρü τραυmατισmü. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΦορÜτε προστατευτικü γüντια üταν χειρßζεστε την αλυσßδα. Ηαλυσßδα εßναι κοφτερþ και mπορεß να σαj κüψει ακümη καιüταν εßναι ακßνητη. Περιπτþσειj στιj οποßεj σπαιτεßται ακüνισmα τηj αλυσßδαj: S Μεßωση του mεγýθουj των ποκανιδιþν. Το mýγεθοj των ροκανιδιþν mειþνεται üσο η αλυσßδα γßνεται λιγüτερη κοφτερþ mýχρι να αποκτþσουν mορφþ σκüνηj. ΛÜβετε mπüψη 10 55

11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ S ΠροσÝξτε τα χλωρü κλαδιü. εßξτε εξαιρετικþ προσοχþ üταν κüβετε mικροýj βραχßονεj. Τα λεπτü κλαδιü mπορεß να πιαστοýν στην αλυσßδα του πριονιοý και να τιναχτοýν προj τη mεριü σαj Þνα σαj κüνουν να χüσετε την ισορροπßα σαj. S ΠροσÝχετε για κλαδιü που mπορεß να τιναχτοýν. ΠροσÝξτε κλαδιü που mπορεß να Ýχουν καmφθεß Þ εßναι υπü πßεση. Αποφýγετε να σαj χτυπþσει το κλαδß Þ το αλυσοπρßονο üταν απελευθερωθεß ητüση στιjßνεj του ξýλου. S Αποmακρýνετε τακτικü τα κλαδιü απü το χþρο σαj για να αποφýγετε να σκοντüψετε σε αυτü. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ S ΠÜντοτε αφαιρεßτε τουj βραχßονεj αφüτου Ýχει κοπεß το δýντρο. Μüνο τüτε mπορεß η εργασßα αυτþ να γßνει σωστü και mε ασφüλεια. S ΑφÞστε τουjmεγαλýτερουj βραχßονεj κüτω απü το δýντρο για να στηρßζουν üσο δουλεýετε. S ΞεκινÞστε στη βüση του κοmmýνου δýντρου και προχωρüτε προj την κορυφþ, κüβονταj κλαδιü και βραχßονεj. ΑφαιρÝστε τουj mικροýj βραχßονεjmε mια τοmþ. S Οσο εßναι δυνατü διατηρεßτε το δýντρο mεταξý σαj και τηj αλυσßδαj. S ΗκοπÞ των mεγαλýτερωνκλαδιþν θαπρýπει να γßνεται mε τον τρüπο που περιγρüφεται ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΑποσυνδÝστε το mπουζß πριν κüνετε συντþρηση, εκτüj απü τη ρýθmιση του καρmπυρατýρ. Συνιστοýmε üλα τα σýρβιj και οι ρυθmßσειj που δεν περιγρüφονται σε αυτü το εγχειρßδιο να εκτελοýνται απü ΕξουσιοδοτηmÝνο Αντιπρüσωπο. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΞΤΕ: Βενζßνη... Πριν απü κüθε χρþση Λßπανση... Πριν απü κüθε χρþση Τανυση τησ αλυσιδασ... Πριν απü κüθε χρþση Ακüνισmατηj αλυσßδαj.. Πριν απü κüθε χρþση Για κατεστραmmενα εξαρτηmατα... Πριν απü κüθε χρþση Για χαλαρüυε τüπα... Πριν απü κüθε χρþση Για χαλαρüυε σφιγκτηρεσ. Πριν απü κüθε χρþση Για χαλαρüυε εξαρτηmατα Πριν απü κüθε χρþση ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ: ΜπÜρα... Πριν απü κüθε χρþση Αλυσοπρονο... ΜετÜ απü κüθε χρþση Φßλτρο αýρα... ΜετÜ απü5þπεj* ΦπÝνο αλυσδαj... ΜετÜ απü5þπεj* ΣιγαστÞπαj και ρποστατευτικü πλýγmασπινθþρων... ΜετÜ απü25þπεj* ΑντικαταστÞστε τον αναφλεκτþρα... ΚÜθε χρüνο ΑντικαταστÞσετε το φßλτρο καυσßmου... ΚÜθε χρüνο *þπεj λειτουργßαj 54 στην ενüτητα ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΧΘΡΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. S ΠÜντοτε κüβετε απü πüνω mικροýj βραχßονεj και αυτοýj που κρýmονται ελεýθερα. Το κüψιmο του απü κüτω θα mποροýσε να τουj κüνει να πýσουν και να σφηνþσει το αλυσοπρßονο. ΚΛΑ ΕΜΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Περιορßστε το κλüδεmα σε κλαδιü που βρßσκονται mýχρι το ýψοj του þmου σαj Þχαmηλüτερα. Μην κüψετε αν τα κλαδιü εßναι ψηλüτερα απü τον þmοσαj. ΖητÞστε απüýναεπαγγελmατßανα κüνει τη δουλειü. S ΚÜντε την πρþτη σαj τοmþ κατü το 1/3 απü την κüτω πλευρü του βραχßονα. S Επειτα κüντε τη δεýτερη τοmþ σε üλο το πüχοj του βραχßονα. Στη συνýχεια κüντε mια τρßτη τοmþ απü πüνω αφþνονταj mια απüσταση 2,5 mε 5 cm (κολüρο) απü τον κορmü του δýντρου. εýτερη τοmþ Τρßτη τοmþ ΚολÜρο ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ Πρþτη τοmþ ΤεχνικÞ κλαδýmατοj ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καθαρßσετε το φßλτρο αýρα σε βενζßνη Þ σε Üλλο εýφλεκτο διαλýτηγιανααποφýγετε τον κßνδυνο πυρκαγιüj Þ τη δηmιουργßα βλαβερþν αναθυmιüσεων. Καθαρισmüj του φßλτρου αýρα: Ενα ακüθαρτο φßλτρο αýρα mειþνει τη απüδοση του κινητþρα και αυξüνει την κατανüλωση καυσßmου και τιj εκποmπýj βλαβερþν αερßων. ΠÜντοτε καθαρßζετε το φßλτρο mετü απü κüθε 5 þρεj λειτουργßαj. 1. Καθαρßστε το κüλυmmακαιτηνπεριοχþ γýρω του για να εmποδßσετε ακαθαρσßεj και πριονßδια ναπýσουν mýσα στο θüλαmο του καρmπυρατýρ üταν αφαιρεθεß το κüλυmmα. 2. ΑφαιρÝστε τα εξαρτþmατα üπωj δεßχνει ηεικüνα. 3. Πλýνετε το φßλτρο mενερü και σαποýνι. ΑφÞστε το φßλτρο να στεγνþσει. 4. ΤοποθετÞστε πüλι στη θýση τουj τα εξαρτþmατα. S If the brake is already activated, it is disengaged by pulling the front hand guard back toward the front handle as far as possible. S When cutting with the saw, the chain brake must be disengaged. Disengaged Engaged Braking function control WARNING: The chain brake must be checked several times daily. The engine must be running when performing this procedure. This is the only instance when the saw should be placed on the ground with the engine running. IMPORTANT POINTS WARNING: Occasionally, wood chips get stuck in the clutch cover causing the chain to jam. Always stop engine before cleaning. S Check chain tension before first use and after 1 minute of operation. See CHAIN TENSION in the ASSEMBLY section. S Cut wood only. Do not cut metal, plastics, masonry, non-wood building materials, etc. S The bumper spike may be used as a pivot when making a cut. Drive in the bumper spike of the chain saw directly behind the intended hinge and pivot the saw around this point. The bumper spike rolls against the trunk. S Stop the saw if the chain strikes a foreign object. Inspect the saw and repair parts as necessary. S Keep the chain out of dirt and sand. Even a small amount of dirt will quickly dull a chain and increase the possibility of kickback. S Practice cutting a few small logs using the following techniques to get the feel of using your saw before you begin a major sawing operation. S Squeeze the throttle trigger and allow the engine to reach full speed before cutting. S Begin cutting with the saw frame against the log. S Keep the engine at full speed the entire time you are cutting. S Allow the chain to cut for you. Exert only light downward pressure. S Release the throttle trigger as soon as the cut is completed, allowing the engine to idle. If you run the saw at full throttle without a cutting load, unnecessary wear can occur. CUTTING METHODS 11 Place the saw on firm ground. Grip the rear handle with your right hand and the front handle with your left hand. Apply full throttle by fully depressing the throttle trigger. Activate the chain brake by turning your left wrist against the hand guard without releasing your grip around the front handle. The chain should stop immediately. Inertia activating function control WARNING: When performing the following procedure, the engine must be turned off. Grip the rear handle with your right hand and the front handle with your left hand. Hold the chain saw approximately 14 (35 cm) above a stump or other wooden surface. Release your grip on the front handle and use the weight of the saw to let the top of the guide bar fall forward and contact the stump. When the tip of the bar hits the stump, the brake should activate. S To avoid losing control when cut is complete, do not put pressure on saw at end of cut. S Stop the engine before setting the saw down. TREE FELLING TECHNIQUES WARNING: Do not cut near buildings or electrical wires if you do not know the direction of tree fall, at night since you will not be able to see well, or during bad weather such as rain, snow, or strong winds. as fall is unpredictable. Carefully plan your sawing operation in advance. You need a clear area all around the tree so you can have secure footing. Check for broken or dead branches which can fall on you causing serious injury. Natural conditions that can cause a tree to fall in a particular direction include: S The wind direction and speed. S The lean of the tree. The lean of a tree might not be apparent due to uneven or sloping terrain. Use a plumb or level to determine the direction of tree lean. S Weight and branches on one side. S Surrounding trees and obstacles. Look for decay and rot. If the trunk is rotted, it can snap and fall toward the operator. Make sure there is enough room for the tree to fall. Maintain a distance of 2-1/2 tree lengths from the nearest person or other objects. Engine noise can drown out a warning call. Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples, and wire from the tree where cuts are to be made.

12 45_ Plan a clear retreat path Direction of Fall FELLING LARGE TREES (15cmindiameterorlarger) The notch method is used to fell large trees. A notch is cut on the side of the tree in the desired direction of fall. After a felling cut is made on the opposite side of tree, the tree will tend to fall into the notch. NOTCH CUT AND FELLING THE TREE S Make notch cut by cutting the top of the notch first. Cut through 1/3 of the diameter of the tree. Next complete the notch by cutting the bottom of the notch. See illustration. Once the notch is cut remove the notch of wood from the tree. Final cut here. 5 cm above center of notch. First cut 5cm Notch Second cut 5cm S After removing the wood from the notch, make the felling cut on the opposite side of the notch. This is done by making a cut about two inches higher than the center of the notch. This will leave enough uncut wood between the felling cut and the notch to form a hinge. This hingewill help prevent the tree from falling in the wrong direction. Hinge holds tree on stump and helps control fall Opening of felling cut Closing of notch NOTE: Before felling cut is complete, use wedges to open the cut when necessary to control the direction of fall. To avoid kickback or chain damage, use wood or plastic wedges, but never steel or iron wedges. S Be alert to signs that the tree is ready to fall: cracking sounds, widening of the felling cut, or movement in the upper branches. S As tree starts to fall, stop saw, put it down, and get away quickly on your planned retreat path. S DO NOT cut down a partially fallen tree with your saw. Be extremely cautious with partially fallen trees that may be poorly supported. When a tree doesn t fall completely, set the saw aside and pull down the tree with a cable winch, block and tackle, or tractor. CUTTING A FALLEN TREE (BUCKING) Bucking is the term used for cutting a fallen tree to the desired log length. WARNING: Do not stand on the log being cut. Any portion can roll causing loss of footing and control. Do not stand downhill of the log being cut. Important points S Cut only one log at a time. S Cut shattered wood very carefully; sharp pieces of wood could be flung toward operator. S Use a sawhorse to cut small logs. Never allow another person to hold the log while cutting and never hold the log with your leg or foot. S Do not cut in an area where logs, limbs, and roots are tangled. Drag the logs into a clear area before cutting by pulling out exposed and cleared logs first. TYPES OF CUTTING USED FOR BUCKING WARNING: If saw becomes pinched or hung in a log, don t try to force it out. You can lose control of the saw resulting in injury and/or damage to the saw. Stop the saw, drive a wedge of plastic or wood into the cut until the saw can be removed easily. Restart the saw and carefully reenter the cut. Do not attempt to restart your saw when it is pinched or hung in a log. Turn saw OFF and use a plastic or wooden wedge to force cut open. Overcutting begins on the top side of the log with the saw against the log. When overcutting use light downward pressure. Overcutting Undercutting Undercutting involves cutting on the underside of the log with top of saw against the log. When undercutting use light upward pressure. Hold saw firmly and maintain control. The saw will tend to push back toward you. WARNING: Never turn saw upside down to undercut. The saw cannot be controlled in this position. ΤΥΠΟΙ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το αλυσοπρßονο σφηνþσει mýσα σε κüποιο ξýλο, προσπαθþστε να το απελευθερþσετε βßαια. Μπορεß να χüσετε τον Ýλεγχο του αλυσοπρßονου mε αποτýλεσmα τραυmατισmü Þ/και ζηmιü στο αλυσοπρßονο. ΣβÞστε το αλυσοπρßονο και τοποθετþστε mια πλαστικþ Þ ξýλινη σφþνα στην τοmþ mýχρι που να mπορεß να αφαιρεθεß εýκολα το αλυσοπρßονο. ΒÜλτε και πüλι εmπρüj το αλυσοπρßονο και προσεκτικü ξανακüψτε mýσα στην προηγοýmενη τοmþ. Μην προσπαθþσετε να βüλετε το αλυσοπρßονο εmπρüj üσο εßναι σφηνωmýνο mýσα σε ξýλο. ΣβÞστε το αλυσοπρßονο και χρησιmοποιþστε mια πλαστικþþξýλινη σφþνα για να ανοßξετε την τοmþ. Το κüψιmοαπü πüνω ξεκινü στην επüνω πλευρü του κορmοý mετοαλυσοπρßονο να ακουmπü στον κορmü. Οταν κüβετε απü πüνω εφαρmüστε mια ελαφριü πßεση προj τα κüτω. Κüψιmο απü πüνω Κüψιmο απü κüτω Το κüψιmο απü κüτω ξεκινü mε το κüψιmο τηj κüτω mεριüj του κορmοý mε το πüνω mýροj του αλυσοπρßονο να ακουmπü στον κορmü. Οταν κüβετε απü κüτω εφαρmüστε mια ελαφριü πßεση προj τα πüνω. ΚρατÞστε γερü το αλυσοπρßονο και διατηρþστε τον Ýλεγχο. Το αλυσοπρßονο θα Ýχει την τüση να σπρþξει προj τα πßσω, προj τη mεριü σαj. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΠοτÝ mην γυρßσετε το αλυσοπρßονο ανüποδα για να κüψετε απü κüτω. Το αλυσοπρßονο δεν mπορεß να ελεγχθεß σε αυτþ τη θýση. Πρþτα κüψτε στην πλευρü που Ýχει πßεση οκορmüj εýτερη τοmþ εýτερη τοmþ Πρþτα κüψτε στην πλευρü που Ýχει πßεση οκορmüj ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ S Κüψτε απü πüνω κατü το 1/3 τηj διαmýτρου του κορmοý. S ΚυλÞστε τον κορmü να γυρßσει απü την Üλλη πλευρü και ολοκληρþστε mε mια δεýτερη τοmþ απü πüνω. S εßξτε ιδιαßτερη προσοχþ σε κορmοýj υπü πßεση για να αποφýγετε σφþνωmα του αλυσοπρßονου. ΚÜντε τηνπρþτη τοmþ στην πλευρü που Ýχει πßεση ο κορmüj για να απελευθερωθεß ητüση του κορmοý. ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ S Θυmηθεßτε η πρþτη τοmþ εßναι πüντοτε στην πλευρü που Ýχει πßεση ο κορmüj. S Ηπρþτη τοmþ θα πρýπει να εκτεßνεται στο 1/3 τηj διαmýτρου του κορmοý. S Ολοκληρþστε mε τηδεýτερη τοmþ. ΧρÞση ρεmαχισmοσ 2ηΤοmÞ 2ηΤοmÞ 1ηΤοmÞ ΧρÞση υποστηρßγmατοj 1ηΤοmÞ 1ηΤοmÞ 2ηΤοmÞ 1ηΤοmÞ 2ηΤοmÞ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑ ΕΜΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Να Ýχετετο νου σαj þστε να φυλüγεστε απü τυχüν απüτοmατινüγmατα του αλυσοπρßονου. Μην επιτρýπετε να Ýρχεται η κινοýmενη αλυσßδα σε επαφþ mε Üλλα κλαδιüþαντικεßmενα στο σηmεßο τηj mýτηj του οδηγοý κατü το κλüδεmα Þ το πριüνισmα κλαδιþν. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΠοτÝ mην ανεβεßτε mýσα στο δýντρο για να αφαιρýσετε βραχßονεj Þνα το κλαδýψετε. Μην στýκεστε πüνω σε σκüλü, σκαλωσιü, ξýλο Þ σε Üλλη θýση στην οποßα mπορεß χüσετε την ισορροπßα σαjþτον Ýλεγχο του αλυσοπρßονου

13 ßση mε 2 1/2 φορýj το ýψοj του δýντρου απü τον πλησιýστερο Üνθρωπο ÞÜλλο αντικεßmενο. Ο θüρυβοj του κινητþρα mπορεß να mην αφþσει να ακουστεßmια κραυγþ προειδοποßησηj. ΑφαιρÝστε χþmατα, πýτρεj, κοmmüτια χαλαροý φλοιοý, καρφιü, συνδετþρεj και σýρmατα απü το δýντρο στα σηmεßα πουθα γßνουν κοψßmατα. ιαφυγþ 45_ ΣχεδιÜστε Ýναν ελεýθερο δρümο διαφυγþj ιαφυγþ Κατεýθυνση Πτþσηj ΚΟΨΙΜΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ( ιümετροj15cm και περισσüτερο) Η mýθοδοj τηj εγκοπþj χρησιmοποιεßται για το κüψιmο mεγüλων δýντρων. Κüβεται mια εγκοπþ στο δýντρο στην πλευρü προj την οποßα επιθυmοýmε ναπýσει. Στη συνýχεια στην αντßθετη πλευρü του δýντρου γßνεται η τοmþ που το κüβει. Το δýντρο θα Ýχει την τüση να πýσει στην εγκοπþ. ΚΟΨΙΜΟ ΕΓΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΤΟΥ ΕΝ ΡΟΥ S ΞεκινÞστε την εγκοπþ κüβονταj πρþτα απü την κορυφþ τηj. Κüψτε mýχρι το 1/3 τηj διαmýτρου του δýντρου. Στη συνýχεια ολοκληρþστε την εγκοπþ κüβονταj απü τη βüση τηj. εßτε την εικüνα. Οταν ολοκληρωθεß ηεγκοπþ αφαιρýστε τη σφþνα του ξýλου απü το δýντρο. ΤελικÞ τοmþ εδþ. 5 cm πüνω απü το κýντρο τηj εγκοπþj. Πρþτη τοmþ 5 cm ΕγκοπÞ εýτερη τοmþ 5 cm S Αφοý αφαιρýσετε το κοmmýνο ξýλο, κüντε την τοmþ που θα ρßξει το δýντρο στην αντßθετη πλευρü απü την εγκοπþ. Αυτü γßνεται κüνονταj mια τοmþ περßπου 5 cm πüνω απü το κýντρο τηj εγκοπþj. Αυτü θα επιτρýψει να παραmεßνει Üκοπο ξýλο ανümεσα στην τοmþ και την εγκοπþ το οποßο θα παßξει το ρüλο Üρθρωσηj. Η Üρθρωση αυτþ θα εmποδßσει το δýντρο να πýσει προj λüθοj κατεýθυνση. Η Üρθρωση κρατü το δýντρο στο κοýτσουρο και βοηθü στον Ýλεγχο τηj πτþσηj ΤοmÞ ανοßγmατοj Þ που ρßχνει το δýντρο Κλεßσιmο εγκοπþj ΣΗΜΕßΩΣΗ: Πριν ολοκληρωθεß η τοmþ που θα ρßξει το δýντρο χρησιmοποιþστε σφþνεj για να ανοßξετε την τοmþ üπου χρειüζεται για να ελýγξετε την κατεýθυνση πτþσηj. ΧρησιmοποιÞστε πλαστικýj Þ ξýλινεj σφþνεj αλλü ποτý ατσüλινεj Þ σιδερýνιεj για να αποφýγετε το κλþτσηmα και ζηmιü στη αλυσßδα. S Να εßστε σε εγρþγορση για σηmüδια üτι το δýντρο mπορεß να εßναι Ýτοιmο ναπýσει: Þχοι σπασßmατοj, Üνοιγmα τηj τοmþj Þ κινþσειj στα ψηλüτερα κλαδιü. S Οταν το δýντρο αρχßσει να πýφτει, σβþστε το αλυσοπρßονο, ακουmπþστε το κüτω και αποmακρυνθεßτε γρþγορα απü τον προσχεδιασmýνο δρümοδιαφυγþj. S Να εßστε εξαιρετικü προσεκτικοß mε δýντρα που δεν Ýχουν πýσει απüλυτα και mπορεß να στηρßζονται Üσχηmα. Οταν Ýνα δýντρο δεν πýσει εντελþj αφþστε το αλυσοπρßονο στην Üκρη και τραβþξτε το δýντρο να πýσει mε συρmατüσχοινο, mακαρü ÞτρακτÝρ. Για να αποφýγετε τον τραυmατισmü mην κüψετε δýντρο που δεν Ýχει πýσει mετοαλυσοπρßονο σαj. ΚΟΨΙΜΟ ΠΕΣΜΕΝΟΥ ΕΝΤΡΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ) Τεmαχισmüj σηmαßνει να κüβουmε Ýνα πεσmýνο δýντρο στα επιθυmητümþκη. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην στýκεστε πüνω στον κορmü που κüβετε. ΟποιοδÞποτε κοmmüτι mπορεß να κυλþσει προκαλþνταj απþλεια στþριξηj ÞελÝγχου. Αν βρßσκεστε σε πλαγιü mην στýκεστε χαmηλüτερα απü τον κορmü που κüβετε. ΣηmαντικÜ σηmεßα S Κüβετε müνο Ýνα κορmü κüθε φορü. S Κüβετε θρυmmατισmýνο ξýλο mε mεγüλη προσοχþ. ΚοφτερÜ κοmmüτια ξýλου mπορεß να πεταχτοýν προj το χειριστþ. S ΧρησιmοποιÞστε τρßποδα üταν θýλετε να κüψετε mικρü κοmmüτια. ΠοτÝ mην επιτρýψετε σε Üλλο Üτοmο να κρατü το κοmmüτι ενþ το κüβετε και ποτý mην το κρατüτε mετοπüδι σαj. S ΠοτÝ mην κüβετε σε περιοχþ üπου υπüρχουν mπλεγmýνοι κορmοß, κλαδιü και ρßζεj. ΤραβÞξτε τον κορmü σε ελεýθερη περιοχþ πριν αρχßσετε να κüβετε, τραβþνταj πρþτα τουj ελεýθερουj και καθαρισmýνουj κορmοýj. First cut on pressure side of log Second cut Second cut First cut on pressure side of log BUCKING WITHOUT A SUPPORT S Overcut through 1/3 of the diameter of the log. S Roll the log over and finish with a second overcut. S Give special attention to logs under strain to prevent the saw from pinching. Make the first cut on the pressure side to relieve the stress on the log. BUCKING USING A LOG OR SUPPORT STAND S Remember your first cut is always on the pressure side of the log. S Your first cut should extend 1/3 of the diameter of the log. S Finish with your second cut. Usingalogforsupport 2 nd Cut 1 st Cut 2 nd Cut Using a support stand 2 nd Cut 1 st Cut 2 nd Cut 1 st Cut 1 st Cut LIMBING AND PRUNING WARNING: Be alert for and guard against kickback. Do not allow the moving chain to contact any other branched or objects at the nose of the guide bar when limbing or pruning. Allowing such contact can result in serious injury. WARNING: Neverclimbintoatreeto limb or prune. Do not stand on ladders, platforms, a log, or in any position which can cause you to lose your balance or control of the saw. IMPORTANT POINTS S Watch out for springpoles. Use extreme caution when cutting small size limbs. Slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance. S Be alert for springback. Watch out for branches that are bent or under pressure. Avoid being struck by the branch or the saw when the tension in the wood fibers is released. S Keep a clear work area. Frequently clear branches out of the way to avoid tripping over them. LIMBING S Always limb a tree after it is cut down. Only then can limbing be done safely and properly. S Leave the larger limbs underneath the felled tree to support the tree as you work. S Start at base of the felled tree and work toward the top, cutting branches and limbs. Remove small limbs with one cut. S Keep the tree between you and the chain as much as possible. S Remove larger, supporting branches with the cutting techniques described in BUCK- ING WITHOUT A SUPPORT. S Always use an overcut to cut small and freely hanging limbs. Undercutting could cause limbs to fall and pinch saw. PRUNING WARNING: Limit pruning to limbs shoulder height or below. Do not cut if branches are higher than your shoulder. Get a professional to do the job. S Make your fist cut 1/3 of the way through the bottom of the limb. S Next make a 2nd cut all the way through the limb. Then cut a third overcut leaving a 1 to 2 inch collar from the trunk of the tree. Second cut Third cut Collar First cut Pruning technique 52 13

14 WARNING: Disconnect the spark plug before performing maintenance, except for carburetor adjustments. We recommend all service and adjustments not listed in this manual be performed by an Authorized Service Dealer. MAINTENANCE SCHEDULE Check: Fuel mixture level... Before each use Bar lubrication... Before each use Chain tension... Before each use Chain sharpness... Before each use For damaged parts.. Before each use For loose caps... Before each use For loose fasteners... Before each use For loose parts... Before each use Inspect and Clean: Bar... Before each use Complete saw... After each use Air filter... Every 5 hours* Chain brake... Every 5 hours* Spark arresting screen and muffler... Every 25 hours* Replace spark plug. Yearly Replace fuel filter... Yearly *HoursofOperation AIR LTER WARNING: Do not clean filter in gasoline or other flammable solvent to avoid creating a fire hazard or producing harmful evaporative emissions. Cleaning the air filter: A dirty air filter decreases engine performance and increases fuel consumption and harmful emissions. Always clean after every 5 hours of operation. 1. Clean the cover and the area around it to keep dirt and sawdust from falling into the carburetor chamber when the cover is removed. 2. Remove the parts as illustrated below. 3. Wash the filter in soap and water. Rinse in clean cool water. Air dry completely before reinstalling. 4. Reinstall parts. Air Filter Cover Air Filter SERVICE AND ADJUSTMENTS Cylinder Cover BAR MAINTENANCE If your saw cuts to one side, has to be forced through the cut, or been run with an improper amount of bar lubrication it may be necessary to service your bar. A worn bar will damage your chain and make cutting difficult. After each use, ensure ON/STOP switch is in the STOP position, then clean all sawdust from the guide bar and sprocket hole. To maintain guide bar: S Move ON/STOP switch to the STOP position. S Loosen and remove chain brake nuts and chain brake. Remove bar and chain from saw. S Clean the oil holes and bar groove after each 5 hours of operation. Remove Sawdust From Guide Bar Groove Oil Holes S Burring of guide bar rails is a normal process of rail wear. Remove these burrs with a flat file. S When rail top is uneven, use a flat file to restore square edges and sides. File Rail Edges and Sides Square Worn Groove Correct Groove Replace guide bar when the groove is worn, the guide bar is bent or cracked, or when excess heating or burring of the rails occurs. If replacement is necessary, use only the guide bar specified for your saw in the repair parts list or on the decal located on the chain saw. SPARK PLUG The spark plug should be replaced each year to ensure the engine starts easier and runs better. Ignition timing is fixed and nonadjustable. 1. Loosen 3 screws on cylinder cover. 2. Remove the cylinder cover. 3. Pull off the spark plug boot. 4. Remove spark plug from cylinder and discard. 5. Replace with Champion RCJ -7Y spark plug and tighten securely with a 19 mm socket wrench. Spark plug gap should be 0,5 mm. 6. Reinstall the spark plug boot. 7. Reinstall the cylinder cover and 3 screws. Tighten securely. Ελεγχοj λειτουργßαj φρýνου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Το φρýνο τηj αλυσßδαj πρýπει να ελýγχεται πολλýj φορýj την ηmýρα. ΚατÜ τη διüρκεια του ελýγχου ο κινητþραj θα πρýρει να εßναι σε λειτουργßα. ΑυτÞ εßναι η müνη περßπτωση κατü την οποßα θαπρýπει να ακουmπþσετε το πριüνι στο Ýδαψοj ενþ οκινητþραj εßναι σε λειτουργßα. ΤοποθετÞστε το αλυσοπρßονο σε σταθερü Ýδαφοj. ΚρατÞστε τιj χειρολαβýj και mετα δυο χýρια και βüλτε τýρmα το γκüζι. ΕνεργοποιÞστε το φρýνο τηj αλυσßδαj περιστρýφονταj τον αριστερü σαj καρπü πüνω στον προφυλακτþρα χωρßj να αφþσετε την εmπρüj χειρολαβþ. Ηαλυσßδα θα πρýπει να σταmατþσει αmýσωj. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΜερκÝj φορýj κολλüνε ροκανßδια στο κüλυmmατου συmπλýκτη, προκαλþνταj φρακüρισmα στην αλυσßδα. Να σβþνετε πüντα τον κινητþρα πριν ξεκινþσετε τη διαδικασßα καθαρισmοý. S Κüβετε müνο ξýλο. Μην κüβετε mýταλλα, πλαστικü, mπüζα, mη ξýλινα οικοδοmικü υλικü, κλπ. S ΣταmατÞστε το αλυσοπρßονο αν η αλυσßδα κτυπþσει σε ξýνο σþmα. ΕπιθεωρÞστε το αλυσοπρßονο και επισκευüστε üποια εξαρτþmατα χρειüζεται. S Το αγκυλωτüj προφυλακτþραjmπορεß να χρησιmοποιηθεß ωj υποmüχλιο üταν κüνετε mια τοmþ. ΑκουmπÞστε τον αγκυλωτü προφυλακτþρα πüνω στο σηmεßο πουθýλετε να κüψετε. ΠεριστρÝψτε το αλυσοπρßονο γýρω απü αυτü το σηmεßο. ΟπροφυλακτÞραj γυρνüει γýρω απü τον κορmü. S ΚρατÞστε την αλυσßδα mακριü απü χþmατα και Ümmο. Ακümη καιmια mικρþ ποσüτητα βροmιüj, φθεßρει την αλυσßδα γρþγορα και αυξüνει την πιθανüτητα κλωτσþmατοj. S Εξασκηθεßτε στο κüψιmο mερικþν mικρþν κοmmατιþν mε τιj ακüλουθεj τεχνικýj για να αποκτþσετε την «αßσθηση» του εργαλεßου πριν καταπιαστεßτε mε mεγüλεj κοπτικýj εργασßεj. S ΠατÞστε τη σκανδüλη του γκαζιοý και αφþστε τον κινητþρα να φτüσει στο mýγιστο αριθmü στροφþνπρινκüψετε. S ΞεκινÞστε το κüψιmο mε τοπλαßσιο του αλυσοπρßονου πüνω στο ξýλο. S ΚρατÞστε τιj στροφýj του κινητþρα στο mýγιστο üση þρα κüβετε. S ΑφÞστε την αλυσßδα να κüβει για εσüj. Εφαρmüστε müνο ελαφριü πßεση προj τα κüτω. S Απελευθερþστε τη σκανδüλη τουγκαζιοý müλιj ολοκληρωθεß το κüψιmο, αφþνονταj τον κινητþρα να λειτουργþσει στο ρελαντß. Αν λειτουργεßτε το αλυσοπρßονο σε Ελεγχοj λειτουργßαj αδρανειακþj ενεργοποßησηj ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚατÜ τη διüρκεια τηj ακüλουθηj διαδικασßαj, ο κινητþραj θα πρýπει να εßναι εκτüj λειτουργßαj. ΚρατÞστε το αλυσοπρßονο περßπου 35 cm πüνω απü κüποιο κοýτσουρο Þ Üλλο σταθερü αντικεßmενο. ΑφÞστε την εmπρüj χειρολαβþ και αφþστε το αλυσοπρßονο, λüγω του βüρουj του και ενþ κρατüτε την πßσω χειρολαβþ, να πýσει προj τα εmπρüj. Οταν η Üκρη τηj mπüραj ακουmπþσει το κοýτσουρο, το φρýνο θα πρýπει να ενεργοποιηθεß. mýγιστεj στροφýj χωρßj φορτßο κοπþj mπορεß να προκληθεß περιττþ φθορü. S Για να αποφýγετε την απþλεια ελýγχου üταν τελειþσει κüποιο κüψιmο, mην εφαρmüζετε πßεση στο αλυσοπρßονο στο τýλοj του κοψßmατοj. S ΣβÞστε τον κινητþρα πριν ακουmπþσετε κüτω το αλυσοπρßονο. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κüβετε κοντü σε κτþρια Þ σε γραmmýj mεταφορüj ηλεκτρικοý ρεýmατοj αν δεν ξýρετε προj ποια κατεýθυνση θα πýσει το δýντρο, τη νýχτα διüτι δεν θα βλýπετε καλü Þ σε Üσχηmεj καιρικýj συνθþκεj üπωj βροχþ, χιüνι Þmεδυνατü αýρα διüτι η πτþση του δýντρου δεν εßναι απρüβλεπτη. ΣχεδιÜστε την επιχεßρηση κοπþj προσεκτικü απü πριν. Θα χρειαστεßτε mια ελεýθερη περιοχþ γýρω απü το δýντρο üπου θα mπορεßτεναστýκεστε mεασφüλεια. ΕλÝγξτε mþπωj υπüρχουν νεκρü Þ ξερü κλαδιü τα οποßα θα mποροýσαν να πýσουν πüνω σαj προκαλþνταj τραυmατισmü. Οι φυσικοß παρüγοντεj οι οποßοι mποροýν να κüνουν Ýνα δýντρο να πýσει προj mßα κατεýθυνση περιλαmβüνουν: S Κατεýθυνση και ταχýτητα ανýmου. S Ηκλßση του δýντρου. Ηκλßση του δýντρου mπορεß να mην εßναι προφανþj λüγω τηj κλßσηj Þ του ανþmαλου του εδüφουj. ΧρησιmοποιÞστε οριζüντιο και κüθετο αλφüδι για να διαπιστþσετε την κατεýθυνση κλßσηj του δýντρου. S Το βüροj και τα κλαδιü σε mια πλευρü. S Τα δýντρα και τα Üλλα εmπüδια που περιβüλουν το δýντρο. ΚοιτÜξτε για σαπßσmατα και φαγþmατα. Αν ο κορmüj εßναι σüπιοj, mπορεß να σπüσει ξαφνικü και να πýσει προj τη mεριü του χειριστþ. Σιγουρευτεßτε üτι υπüρχει αρκετüj χþροj για να πýσει το δýντρο. ΚρατÞστε mια απüσταση 14 51

15 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΤΟΠ ON STOP Τσοχ/Κλεßδωmα γκαζιοý 1. ΜετακινÞστε το διακüπτη στη θýση ΟΝ. 2. ΠιÝστε αργü τη φοýσκα πλþρωσηj 6 φορýj. 3. ΤραβÞξτε εντελτοþj Ýξω το τσοκ/ γρþγορο ρελαντß (στη θýση ΠΛΗΡΕΣ ΤΣΟΚ (FULL). 4. Με το δεξß σαj χýρι τραβþξτε mεδýναmητο κορδüνι τηj mßζαj 5ψοπÝj. Στη συνýχεια, προχωρþστε στο επümενο βþmα. ΣΗΜΕßΩΣΗ: ΕÜν οκινητþραj ακουστεß σαν να πρüκειται να εκκινηθεß πριν απü την πýmπτη φορü, σταmατþστε να τραβüτε και προχωρþστε αmýσωη στο επümενο βþmα. 5. Σπρþστε το mοχλü τσοκ/γρþγορο ρελαντß πßσω στη θýση ΜΙΣΟ ΤΣΟΚ (HALF). ΜΟΧΛΟΣ ΤΣΟΚ/ΓΡΗΓΟΡΟ ΡΕΛΑΗΤΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΟ ΠΛΗΡΕΣ 6. Με το δεξß σαj χýρι τραβþξτε mε δýναmη το κορδüνι τηjmßζαjmýχρινα εκκινηθεßο κινητþραj. 7. ΑφÞστε τον κινητþρα να λειτουργþσει για περßπου 30 δευτερüλεπτα. Στη συνýχεια σφßστε και απελευθερþστε τη σκανδüλη mανýτα του γκαζιοý για να επιτρýψετεστον κινητþρα να επανýλθει στο ρελαντß. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1. ΜετακινÞστε το διακüπτη στη θýση ON. 2. ΤραβÞξτε το mοχλü τσοκ/ γρþγορο ρελαντß προj τα Ýξω στη θýση ΠΛΗΡΕΣ ΤΣΟΚ (FULL) για να ρυθmßσετε το γρþγορο ρελαντß. Στη συνýχεια, σπρþξτε το mοχλü προj τα mýσα στη θýση ΜΙΣΟ ΤΣΟΚ (HALF). 3. ΠιÝστε αργü τη φοýσκα πλþρωσηj 6 φορýj. 4. Με το δεξß σαj χýρι τραβþξτε mε δýναmη το κορδüνι τηjmßζαjmýχρινα εκκινηθεßο κινητþραj. 5. Σφßξτε και απελευθερþστε τη mανýτα του γκαζιοý για να επιτρýψετε στον κινητþρα να επανýλθει στο ρελαντß. ΥΣΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Þ εκκßνηση mπουκωmýνου κιντþρα) Ο κινητþραj πιθανüν να Ýχει mπουκþσει mε υπερβολικþ ποσüτητα καυσßmου εüν δεν εκκινηθεßmετü απü10τραβþγmατα. 'Εναj mπουκωmýνοj κινητþραj mπορεß να απελευθερωθεß απü το πλεονüζον καýσιmο σπρþχνονταj το mοχλü τσοκ/γρþγορο ρελαντß εντελþj mýσα (στη θýση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΣΟΚ (OFF) και στη συνýχεια ακολουθþνταj τη διαδικασßα εκκßνησηj ζεστοý κινητþρα που αναγρüφεται παραπüνω. Βεβαιωθεßτε üτι ο διακüπτηj βρßσκεται στη θýση ON. Για την εκκßνηση mπορεß να χρειαστεß να τραβþξετε αρκετýj φορýj τη λαβþ του κορδονιοý τηj mßζαj ανüλογα mε το πüσο Ýχει mπουκþσει ο κινητþραj. ΕÜν ο κινητþραj δεν εκκινηθεß, ανατρýξτε στον ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η ταινßα του ψρýνου εßναι ψθαρmýνη και αρκετü λεπτþ, mπορεß να σπüσει κατü την ενεργοποßηση του αλυσüψρενου. Αν σπüσει η ταινßα, το ψρýνο δεν θα mπορýσει να σταmατþσει την αλυσßδα. Το αλυσüψρενο θα πρýπει να αντικατασταθεß απü Ýνα εξουσιοδοτηmýνο συνεργεßο αν κüποιο απü τα εξαρτþmατü του Ýχει ψθαρεß σε σηmεßο þστε το πüχοj του εξαρτþmατοj να εßναι λιγüτερο απü 0,5 mm ßντσαj. Οι επιοκευýj στο αλυσüψρενο θα πρýπει να γßνονται müνο απü Ýνα εξουσιοοδοτηmýνο συνεργεßο. Απευθυνθεßτε στο εξουσιοδοτηmýνο κατüστηmα απü üπου αγορüσατε το πριüνι σαj Þστο πλησιýστερο εξουσιοδοτηmýνο συνεργεßο. S Αυτü το αλυσοπρßονο εßναι εφοδιασmýνο mε φρýνο αλυσßδαj. Το φρýνο εßναι σχεδιασmýνο να σταmατü την αλυσßδα σε περßπτωση κλωτσþmατοj. S Το αλυσüψρενο ενεργοποιεßται üταν mετακινηθεß ο προψυλακτþραj προj τα εmπρüj mε τοχýρι Þ αυτümατα (mετü απü mßα ξαψνικþ κßνηση). S Αν το φρýνο Ýχει Þδη ενεργοποιηθεß, απελευθερþνεται αν ο εmπρüj προφυλακτþραj τραβηχτεß πßσω mýχρι τýρmα προj την εmπρüj χειρολαβþ. S Οταν κüβετε mε τοαλυσοπρßονο, το φρýνο τηj αλυσßδαj πρýπει να εßναι απελευθερωmýνο. ΑπελευθερωmÝνο Ενεργο ποιηmýνο Spark Plug Boot Spark Plug CHAIN SHARPENING Cylinder Cover WARNING: Improper chain sharpening techniques and/or depth gauge maintenance will increase the chance of kickback which can result in serious injury. WARNING: Wear protective gloves when handling chain. The chain is sharp and can cut you even when it is not moving. Conditions which indicate the need for chain sharpening: S Reduction in size of wood chips. The size of the wood chip will decrease as the chain gets duller until it becomes more like a powder than a chip. Note that dead or rotted wood will not produce a good chip. S Saw cuts to one side or at an angle. S Saw has to be forced through the cut. Tools required: S 5/32 inch (4 mm) diameter round file and file holder S Flat file S Depth gauge tool TO SHARPEN CHAIN: 1. Move ON/STOP switch to the STOP position. 2. Check chain for proper tension. Adjust chain tension if necessary. 3. Sharpen cutters. S To sharpen the cutters, position the file holder level (90 ) so that it rests on the top edges of the cutter and depth gauge. NOTE: The chain has both left and right hand cutters. File Holder File Cutter S Depth Gauge 90 Align the 30 file holder marks parallel with the bar and to the center of the chain. Cutter 30 Cutter File Holder Line S Sharpen cutters on one side of the chain first. File from the inside of each cutter to the outside. Then, turn the chain saw around and repeat the process for the other side of the chain. S File on the forward stroke only. Use 2 or 3 strokes per cutting edge. S Keep all cutters the same length S when filing. File enough to remove any damage to cutting edges (side plate and top plate of cutter). All Cutters Same Length Remove Damage Top Plate Side Plate S File chain to meet the specifications as shown Hook Angle Right Too Much Hook Angle Wrong 0,65 mm Rounded Corner Squared Off Corner WARNING: Maintain the proper hook angle according to the manufacturer s specifications for the chain you are using. Improper hook angle will increase the chance of kickback which can result in serious injury. 4. Check and lower depth gauges. Depth Gauge Tool File S S Depth Gauge Place gauge tool on cutter. If the depth gauge is higher than the depth gauge tool, file it level to the top of the depth gauge tool

16 S Maintain rounded front corner of depth gauge with a flat file. NOTE: The very top of the depth gauge should be flat with the front half rounded off with a flat file. If you require further assistance or are unsure about performing this procedure, contact your authorized service dealer. CARBURETOR ADJUSTMENTS WARNING: The chain will be moving during most of this procedure. Wear your protective equipment and observe all safety precautions. The chain must not move at idle speed. The carburetor has been carefully set at the factory. Adjustments may be necessary if you notice any of the following conditions: WARNING: Stop engine and allow to cool, and secure the unit before storing or transporting in a vehicle. Store unit and fuel in an area where fuel vapors cannot reach sparks or open flames from water heaters, electric motors or switches, furnaces, etc. Store unit with all guards in place. Position so that any sharp object cannot accidentally cause injury to passersby. Store the unit out of reach of children. S Before storing, drain all fuel from the unit. Start engine and allow to run until it stops. S Clean the unit before storing. Pay particular attention to the air intake area, keeping it free of debris. Use a mild detergent and sponge to clean the plastic surfaces. S Do not store the unit or fuel in a closed area where fuel vapors can reach sparks or an open flame from hot water heaters, electric motors or switches, furnaces, etc. S Store in a dry area out of the reach of children. STORAGE 16 S Chain moves at idle. See IDLE SPEED -T adjusting procedure. S Saw will not idle. See IDLE SPEED -T adjusting procedure. Idle Speed---T Allow engine to idle. If the chain moves, idle is too fast. If the engine stalls, idle is too slow. Adjust speed until engine runs without chain movement (idle too fast) or stalling (idle too slow). The idle speed screw is located in the area above the primer bulb and is labeled T. S Turn idle speed screw (T) clockwise to increase engine speed. S Turn idle speed screw (T) counterclockwise to decrease engine speed. S Ensure the machine is cleaned and that a complete service is carried out before long - term storage. S The guide bar and chain must always be covered with a scabbard when the machine is being transported or in storage in order to prevent accident contact with the sharp chain. Even a non -moving chain can cause serious cuts to yourself or persons you bump into with an exposed chain. WARNING: It is important to prevent gum deposits from forming in essential fuel system parts such as the carburetor, fuel filter, fuel hose, or fuel tank during storage. Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to fuel mixture separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the engine. αλυσßδα και/þ θα προκληθεß αποχρωmατισmüj τηjmπüραj. ΧρησιmοποιÞστε müνο το ειδικü λüδι (Bar and ChainOil) γιατη λßπανσητηjmπüραjκαι τηj αλυσßδαj. ΚαπÜκι Λαδιοý ΚαπÜκι ανümιξηj καυσßmου ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Οταν αναπληρþ ετε τα καýσιmα, να αφαιρεßτε σιγü και προσεκτικü το καπüκι του δοχεßου καυσßmων. Αυτüj οκινητþραj εßναι πιστοποιηmýνοj για λειτουργßα mε αmüλυβδη βενζßνη. Πριν απü τη λειτουργßα, ηβενζßνη πρýπει να αναmιγνýεται mε ικανþ ποσüτητα λαδιοý για δßχρονουj αερüψυκτουj κινητþρεj που να Ýχει σχεδιαστεß για ανümειξη σε αναλογßα 40:1. Ηαναλογßα 40:1 επιτυγχüνεται αναmιγνýονταj 5 λßτρα αmüλυβδηj βενζßνηj mε 0,125 λßτρα λαδιοý. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ λüδι για αυτοκßνητα Þ σκüφη. ΑυτÜ τα λüδια προκαλοýν ζηmιýj στον κινητþρα. ¼ταν αναmιγνýετε το καýσιmο, ακολουθþστε τιj οδηγßεj που αναγρüφονται στο δοχεßο του λαδιοý. Μüλιj το λüδι προστεθεß στη βενζßνη, ανακινþστε στιηmιαßα το ρεζερβουüρ γιανα βεβαιωθεßτε üτι το καýσιmο Ýχει αναmιχθεß σωστü Να διαβüζετε και να ακολουθεßτε πüντοτε τουj κανονισmοýj ασφαλεßαj που σχετßζονται mετοκαýσιmοπρινανεφοδιüσετε τη mονüδα σαj. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠοτÝ mη χρησιmοποιεßτε σκýτη βενζßνη στη mονüδα σαj. ιαφοπετικü, θα προκληθεß müνιmη βλüβη στον κινητþπα. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Χρησιmοποιεßτε αmüλυβδη βενζßνη καλþj ποιüτηταj. Ο ελüχιστοj συνιστþmενοj αριθmüj οκτανßων εßναι 90 (RON). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΗχρÞση καυσßmων που περιýχουν αλκοüλη (mε περιεκτικüτητα σε αλκοüλη mεγαλýτερη απü 10%) mπορεß να προκαλýσει σοβαρü προβλþmατα στην απüδοση του κινητþρα και την ανθεκτικüτητα του. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Η λüθοj χρþση καυσßmου και/þ λιπαντικþν θα προκαλýσει προβλþmατα üπωj: ΛανθασmÝνη εmπλοκþ συmπλýκτη, υπερθýρmανση, κλεßδωmα ατmþν, απþλεια ισχýοj, ανεπüρκεια λßπανσηj, φθορα των γραmmþν καυσßmου, των λααστßχων και των εσωτερικþνεξαρτηmüτων του καρmπιρατýρ, κλπ. Τα καýσιmα πουπεριýχουν αλκοüλη θα προκαλýσουν mεγüλη απορρüφηση υγρασßαj στο mεßγmα καυσßmου/λαδιοý που θα προκαλýσει οψηλü διαχωρισmü λαδιοý και καυσßmου. 49 ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙ ΑΣ Αν το φρýνο Ýχει Þδη ενεργοποιηθεß, απελευθερþνεται αν ο εmπρüj προφυλακτþραj τραβηχτεß πßσω mýχρι τýρmα προj την εmπρüj χειρολαβþ. Οτανκüβετε mετο αλυσοπρßονο, το φρýνο τηj αλυσßδαj πρýπεινα εßναι απελευθερωmýνο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Η αλυσßδα δεν θα πρýπει να κινεßται üταν ο κινητþραj λειτουργεß στο ρελαντß. Αν η αλυσßδα λειτουργεß στο ρελαντß ανατρýξτε στο τmþmα ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ σε αυτü το εγχειρßδιο. Αποφýγετε την επαφþ mε την εξüτmιση. Μια καυτþ εξüτmιση mπορεß να προκαλýσει σοβαρü εγκαýmατα. Για να σταmατþσει ο κινητþραj mετακινþστε το διακüπτη στη θýση STOP. Για ναβüλετε εmπρüjτον κινητþρα κρατþστε το αλυσοπρßονο γερü στο Ýδαφοj üπωj δεßχνει η εικüνα παρακüτω. Βεβαιωθεßτε üτι η αλυσßδα εßναι ελεýθερη να περιστραφεß χωρßj να Ýρθει σε επαφþ mε κüποιο αντικεßmενο. ΧρησιmοποιÞστε müνο cm κορδονιοý σε κüθε τρüβηγmα. ΚρατÞστε το αλυσοπρßονο γερü ενþ τραβüτε το κορδüνι. ΛαβÞ mßζαj ΠιÜστε την mπροστινþ χειρολαβþmε το αριστερü σαj χýρι ΚρατÞστε το πριüνι κüτω βüζανταj το δεξι σαj πüδι στην πßσω λαβþ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕßΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ Οταν τραβüτε το κορδüνι εκκßνησηj, mην το τραβüτε mýχρι τýρmα διüτι αυτü mπορεß να κüνει το κορδüνι να σπüσει. Μην αφþσετε το κορδüνι εκκßνησηj ελεýθερο να επανýλθει απüτοmα. ΚρατÞστε τη χειρολαβþ του και αφþστε το κορδüνι να επανατυλιχτεß αργü. Για να βüλετε εmπρüj σε κρýο καιρü, εκκινþστε τον κινητþρα mε üλο το τσοκ, αφþστε τον να προθερmανθεß πριν πιýσετε τη σκανδüλη του γκαζιοý. ΣΗΜΕßΩΣΗ: Μην κüβεται υλικü mε το mοχλü του τσοκ/γρþγορο ρελαντß στη θýση ΠΛΗΡΕΣ ΤΣΟΚ (FULL). ΕΚΚΙΗΓΣΓ ΚΡΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Þ ζεστοý κινητþρα αφοý Ýχει εξαντληθεß το καýσιmο) ΣΗΜΕßΩΣΗ: Στα παρακüτωβþmατα,üταν ο mοχλüj τσοκ/γρþγορο ρελαντß τραβιýται εντελþj Ýξω, ησωστþ θýση του γκαζιοý για τηj εκκßνηση ρυθmßζεται αυτümατα.

17 ΤΑΣΗ ΑΛΥΣΙ ΑΣ (Και για τα αλυσοπρßονα mεεγκατεστηmýνη την αλυσßδα) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΦορÜτε πüντοτεγüντια üταν χειρßζεστε την αλυσßδα. Ηαλυσßδα εßναι κοφτερþ και mπορεß να σαj κüψει ακümη καιüταν δεν κινεßται! ΣΗΜΕßΩΣΗ: Οταν ρυθmßζετε την τüση τηj αλυσßδαj, βεβαιωθεßτε üτι τα παξιmüδια τηj mπüραj εßναι σφιγmýνα müνο mε το χýρι. ΠροσπÜθεια να ρυθmιστεß η τüση τηj αλυσßδαjüταν τα παξιmüδια εßναισφιγmýνα mπορεß να προκαλýσει ζηmιü. Ελεγχοj τηj τüσηj: ΧρησιmοποιÞστε την Üκρη κατσαβßδι του εργαλεßου κατσαβßδι/κλειδß, για να mετακινþσετε την αλυσßδα γýρω απü την mπüρα. Αν η αλυσßδα δεν περιστρýφεται, εßναι πολý σφιχτþ. Αν η αλυσßδα εßναι πολý χαλαρþ, θα κüνει «κοιλιü» κüτω απü την mπüρα. Οδηγüj Επγαλεßο ΠαξιmÜδια ρýθmισηj του οδηγοý ΠυθmιστικÞ mπüραj/αλυσßδαj βßδα Ρýθmιση τηj τüσηj: ΗτÜση τηj αλυσßδαj εßναι πολý σηmαντικþ. Η αλυσßδα τεντþνεται κατü τη χρþση. Αυτü εßναι ιδιαßτερα σηmαντικü κατü τιj πρþτεj φορýj που θα χρησιmοποιþσετε το αλυσοπρßονο σαj. ΕλÝγχετε πüντοτε την τüση τηj αλυσßδαj κüθε φορü που χρησιmοποιεßτε το αλυσοπρßονο και κüθε φορü που του βüζετε καýσιmο. 1. Ξεσφßξτε τα παξιmüδια τουοδηγοýmετο σýνθετο κλειδß και κατüπιν ξανασφßξτε τα üσο mπορεßτε mετοχýρι müνο. 2. Γυρßστε δεξιüστροφα τη ρυθmιστικþ βßδα ωσüτου δεßτε πωj ηαλυσßδα κρýmεται στην κüτω πλευρü του οδηγοý. 3. Με το σýνθετο κλειδι, φýρτε mια βüλτα την αλυσßδα γýρω απü τον οδηγüþστε να βεβαιωθεßτε πωj üλα τα δüντια τηj βρßσχονται mýσα στο αυλüκι του οδηγοý. 4. Με το σýνθετο κλειδß, φýρτε mια βüλτα την αλυσßδα γýρω απü τον οδηγüþστε να βεβαιωθεßτε πωj üλα τα δüντια τηj βρßσχονται mýσα στο αυλüκι του οδηγοý περιστρýψτε τη ρυθmιστικþ βßδα λατα 1/4 τηj περιστροφþj αριστερüστροφα. ΡυθmιστικÞ βßδα κατü1/4 5. Ανασηκþστε την Üκρη τηj mπüραj και σφßξτε γερü τα παξιmüδια του αλοσüφρενου χρησιmοποιþνταj το σýνθετο κλειδß. ΠαξιmÜδια του οδηγοý 6. Με την κεφαλþ κατσαβιδιοý που φýρει το σýνθετο κλειδß γυρßστε την αλυσßδα γýρω απü τον οδηγü. 7. Αν η αλυσßδα δεν γυρßζει, τüτε σηmαßνει πωj εßναι πολý σφιχτþ. Ξεσφßξτε ελαφρü τα παξιmüδιατουοδηγοý καιχαλαρþστε την αλυσßδα γυρßζονταj τη ρυθmιστικþ βßδα προj τα αριστερü. Σφßξτε γερü και πüλι τα παξιmüδια του οδηγοý. 8. Αν η αλυσßδα εßναι πολý χαλαρþ, τüτε θα χρýmεται στην κüτω πλευρü του οδηγοý. ΜΗΝ χρησιmοποιεßτε το πριüνι αν η αλυοßδα εßναι χαλαρþ. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Αν χρησιmοποιþσετε το πριüνι mε χαλαρþ την αλυσßδα, τüτε αυτþ mπορεß να πεταχτεß απü τον οδηγü και να προκαλýσει σοβαρü τραυmατισmü. TROUBLESHOOTING TABLE WARNING: Always stop unit and disconnect spark plug before performing all of the recommended remedies below except remedies that require operation of the unit. TROUBLE CAUSE REMEDY Engine will not start or will run only a few seconds after starting. Engine will not idle properly. Engine will not accelerate, lacks power, or dies under a load. Engine smokes excessively. Chain moves at idle speed. 1. Ignition switch off. 2. Engine flooded. 3. Fuel tank empty. 4. Spark plug not firing. 5. Fuel not reaching carburetor. 1. Idle speed requires adjustment. 2. Carburetor requires adjustment. 1. Air filter dirty. 2. Spark plug fouled. 3. Chain brake engaged. 4. Carburetor requires adjustment. 1. Too much oil mixed with gasoline. 1. Idle speed requires adjustment. 2. Clutch requires repair. 1. Move ignition switch to ON. 2. See Difficult Starting in Operation Section. 3. Fill tank with correct fuel mixture. 4. Install new spark plug. 5. Check for dirty fuel filter; replace. Check for kinked or split fuel line; repair or replace. 1. See Carburetor Adjustment in the Service and Adjustments Section. 2. Contact an authorized service dealer. 1. Clean or replace air filter. 2. Clean or replace plug and regap. 3. Disengage chain brake. 4. Contact an authorized service dealer. 1. Empty fuel tank and refill with correct fuel mixture. 1. See Carburetor Adjustment in the Service and Adjustments Section. 2. Contact an authorized service dealer. ΡυθmιστικÞ βßδα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντßστε ναδιαβßσετε üσα αφοροýντακαýσιmαστουj κανüνεj ασφαλεßαj, πριν αρχßσετε. Αν δεν καταλαβαßνετε τουj κανüνεj ασφαλεßαj, mην επιχειρþσετε να βüλετε καýσιmαστο mηχüνηmα. ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ ΑΣ Η mπüρα και η αλυσßδα χρειüζονται συνεχþ λßπανση. Ηλßπανση εξασφαλßζεται απü το αυτümατο σýστηmα λßπανσηj, εφüσον διατηρεßτε γεmüτο το δοχεßο λαδιοý. Η Ýλλειψη λαδιοý θα καταστρýψει γρþγορα την mπüρα και την αλυσßδα. Αν το λüδι εßναι ελüχιστο, θα προκληθεß υπερθýρmανση και θα αρχßσει να βγαßνει καπνüj απü την 48 17

18 DECLARATION OF CONFORMITY For the following equipment/product: Gas chain saw Type designation: FBKS 4014 Trademark: Importer s name: Florabest hortus GmbH Importer s address: Hans -Lorenser -Str Ulm Germany We herewith confirm to comply with the requirements set out in the Council s Directives: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC /88/EC, 2004/26/EC For the evaluation of the compliance with these Directives, the following standards were applied: EN ISO :2009, EN ISO 14982:2009 Sound pressure level: 99,7 db(a) Sound power level: 108,7 db(a) Guaranteed sound power level: 113 db(a) Person responsible for making this declaration: Name, surname: Position/title: Ronnie E. Goldman Director of Engineering Authorized representative and responsible for technical documentation EU Declaration of Conformity according to the regulations: 2006/42/EC, 2004/108/EC 2000/14/EC /88/EC, 2004/26/EC ΠαξιmÜδια του οδmγοý ΚαπÜκι συmπλýκτη Πλαστικü παρýmβυσmα mεταφορüj Επγαλεßορýθmισηj mπüραj/αλυσßδαj 3. Για τη ρýθmιση τηj τüσηj τηj αλυσßδαj χρησιmοποιεßται mια ρυθmιστικþ περüνη και βßδα. Εßναι πολý σηmαντικü κατü τη συναρmολüγηση τηjmπüραj, ηπερüνη που βρßσκεται πüνω στη ρυθmιστικþ βßδα να ευθυγραmmιστεßmετηνοπþ στην mπüρα. Με περιστροφþ τηj βßδαj mετακινεßται η ρυθmιστικþ περüνη κατü mþκοj τηj βßδαj. ΤοποθετÞστε αυτþ τη ρýθmιση πριν ξεκινþσετε να συνδýετε την mπüρα mετο αλυσοπρßονο. εßτε την εικüνα πιο κüτω. ΕσωτερυjÞ Αποψη ΚαπÜκι συmπλýκτη Ρýθmιση τοποθετηmýνη στο ΚαπÜκι συmπλýκτη 4. ΠεριστρÝψτε τη ρυθmιστικþ βßδα αριστερüστροφα για να mετακινþσετε τη ρυθmιστικþ περüνη σχεδüν mýχρι το τýρmα τηj διαδροmþj τηj προj τα πßσω. Αυτü θα πρýπει να επιτρýψει στην περüνη να εßναι κοντü στη σωστþ θýση. 5. ΜοντÜρετε τον οδηγü στα mπουλüνια του. ΓλιστρÞστε την mπüρα προj το πßσω mýροj του αλυσοπρßονου üσο πüει. ΧρησιmοποιÞστε την εικüνα τηj αλυσßδαj για να διαπιστþσετε τη σωστþ κατεýθυνση. Μýτη του οδηγοý Τα δüντια κοπþj θα πρýπει να κοιτοýνπροj την κατεýθυνση περιφορüj τηj αλυσßδαj üντι κοπþj Οδηγοý βüθουj κοπþj Κρßκου 7. ΤοποθετÞστε την αλυσßδα πüνω στον αλυσοτροχü που βρßσκεται πßσω απü το τýmπανο του συmπλýκτη. Προσαρmüστε την αλυσßδα στα δüντια του αλυσοτροχοý. 8. ΞεκινÞστε στην κορυφþ τηj mπüραj και τοποθετþστε την αλυσßδα στο αυλüκι γýρω απü την mπüρα. 9. ΤραβÞξτε την mπüρα εmπρüj mýχρι που η αλυσßδα να προσαρmοστεß καλü στο αυλüκι τηjmπüραj. 10. ΚρατÞστε την mπüρα πüνωστοσþmατου αλυσοπρßονου και τοποθετþστε το σφιγκτþρα τηjmπüραj. 11. Βεβαιωθεßτε üτι η ρυθmιστικþ περüνη εßναι ευθυγραmmισmýνη mε τηνοπþ στην mπüρα. Θυmηθεßτε üτι αυτþ ηπερüνη mετακινεß την mπüρα εmπρüj Þ πßσω ανüλογα mε την περιστροφþ τηj βßδαj. ΚαπÜκι συmπλýχτη Μπουλüνια Οδηγüj 6. ΠροετοιmÜστε την αλυσßδα ελýγχονταj τη σωστþ κατεýθυνση. Αν δεν ακολουθþσετε την εικüνα εßναι εýκολο να τοποθετþσετε την αλυσßδα στο αλυσοπρßονο προj τη λüθοjκατεýθυνση. ΠερÜστε τον πυθmιστικο πεßρο τηj αλυσßδαj στην οπþ του οδηγοý Οδηγüj 12. ΤοποθετÞστε τα παξιmüδια του σφιγκτþρα και σφßξτε τα mετοχýρι. Οταν θα Ýχει ρυθmιστεß ητüση τηj αλυσßδαj θα χρειαστεß να σφßξετε τα παξιmüδια του σφιγκτþρα τηjmπüραj

19 ΜεγÜλη ακτßνα αιχmþj mπüραj ΜικρÞ ακτßνα αιχmþj mπüραj S Αλυσßδα mειωmýνου κλωτσþmατοj, σχεδιασmýνη mε καmπýλη οδüντωση και επιmηκυσmýνο λαmüκι συνδýσmου που εκτρýπει τη δýναmη απü το κλþτσηmα και επιτρýπει στο ξýλο να γλιστρþσει βαθmιαßα πüνω στον κοπτþρα. Αλυσßδα mειωmýνου κλωτσþmατοj ΚαmπυλωmÝνη οδüντωση ΕπιmηκυσmÝνο λαmüκι συνδýσmου που εκτρýπει τη δýναmηαπü το κλþ τσηmακαιεπιτρýπει στο ξýλο να γλιστρþσει βαθ mιαßαπüνω στον κοπτþρα S ΠροφυλακτÞρα για το χýρι, σχεδιασmýνο να mειþνει την πιθανüτητα να Ýλθει το αριστερü σαj χýρι σε επαφþ mε την αλυσßδα, αν γλιστρþσει απü τη λαβþ. S ΜπροστινÞ και πßσω λαβþ σε θýση σχεδιασmýνη Ýτσι þστε να βρßσκονται σε απüσταση αλλü και σε σειρü mεταξý τουj. Η ανοιχτþ και σε σειρü θýση των χεριþν, την οποßα εξασφαλßζει αυτþ η σχεδßαση των λαβþν, βοηθü το χειριστþ να διατηρþσει την ισορροπßα και την αντßστασþ του, ελýγχονταj το γýρισmα του αλυσοπρßονου προj το mýροj του χειριστþ, σε περßπτωση που κλωτσþσει. ΚατÜ τη συναρmολüγηση θα πρýπει να φορüτε προστατευτικü γüντια (δεν παρýχονται). ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΚΥΛΩΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΠΑΣ (Αν δεν εßναι Þδη συνδεδεmýνα) Το αγκυλωτüj προφυλακτþραj mπορεß να χρησιmοποιηθεß ωj υποmüχλιο üταν κüνετε mια τοmþ. 1. Ξεβιδþστε τα παξιmüδια στερýωσηj του αδηγοý και αφαιρýστε το καπüκι του συmπλýκτη. 2. ΤοποθετÞστε το αγκυλωτüj προφυλακτþραj mετιj δýο βßδεj, üπωj φαßνεται στην εικüνα. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗ ΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΣΤΟΥΕ ΙΑΦΟΡΟΥΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΕ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΘΥΓΕΤΕ ΤΟ ΚΛΩΤΣΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Οι οδηγοßmπüρεj και οι αλυσßδεj που εßναι ειδικü κατασκευασmýνα þστε να ψýρουν προστασßακατü του κλωτσþmατοj, mειþνουν την πιθανüτητα αλλü και το mýγεθοj του κλωτσþmατοj του πριονιοý και ψυσικü συνιστüται η χρþση τουj. Το πριüνι σαjεßναι Þδη εξοπλισmýνο απü το εργοστüσιο mε ειδικþ αλυσßδα για τη mεßωση του κλωτσþmατοj. Οι επισκευýjστην αλυσßδα θα πρýπει να γßνονται müνο απü εξουσιοδοτηmýνο συνεργεßο. Απευθυνθεßτε στο εξουσιοδοτηmýνο κατüστηmα απüüπου αγορüσατε το πριüνι σαjþστο πλησιýστερο εξουσιοδοτηmýνο συνεργεßο. S Σε mερικýj περιπτþσειj, ηεπαφþ τηj αιχmþj τηj αλυσßδαj mπορεß να προκαλýσει mια αστραπιαßα ανüστροφη ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ, mε αποτýλεσmα τοαλυσοπρßονο να κλωτσþσει προj τα πüνω και προj τα πßσω, προj το mýροj του χειριστþ. S Αν το αλυσοπρßονο σφηνþσει, στο πüνω mýροj τηj αλυσßδαj, mπορεß να πεταχτεß απüτοmα προj τα πßσω, προj το mýροj του χειριστþ. S Σε οποιαδþποτε απü τιj δýο περιπτþσειj, mπορεß να χüσετε τον Ýλεγχο του αλυσοπρßονου, mε αποτýλεσmα να τραυmατιστεßτε σοβαρü. Μη βασßζεστε müνο στιj διατüξειj ασφαλεßαj που εßναι ενσωmατωmýνεj στο αλυσοπρßονü σαj. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ ΑΣ (Αν δεν εßναι Þδη συνδεδεmýνα) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΕλÝγξτε ξανü κüθεστüδιο τηj συναρmολüγησηj αν το αλυσοπρßονο παραλεßφθηκε συναρmολογηmýνο. ΦορÜτε πüντοτε γüντια üταν χειρßζεστε την αλυσßδα. Η αλυσßδα εßναι κοφτερþ και mπορεß να σαj κüψει ακümηκαιüταν δεν κινεßται! 1. Ξεβιδþστε τα παξιmüδια στερýωσηj του αδηγοý και αφαιρýστε το καπüκι του συmπλýκτη. 2. ΑφαιρÝστε το πλαστικü παρýmβυσmα mεταφορüj (αν υπüρχει). Technical data TECHNICAL DATA FBKS 4014 ENGINE Cylinder displacement, cm 3 40 Stroke, mm 32 Idle speed, rpm 3000 Power, kw 1,5/9000 IGNITION SYSTEM Spark plug Champion RCJ -7Y Electrode gap, mm 0,5 FUEL AND LUBRICATION SYSTEM Fuel tank capacity, ml 340 Oil pump capacity at 8500 rpm, ml/min 4-8 Oil capacity, ml 200 Type of oil pump Automatic WEIGHT Weight without bar or chain, empty tanks, kg 5,5 NOISE EMISSIONS (see Note 1) Sound power level, measured db(a) 108,7 Sound power level, guaranteed L WA db(a) 113 NOISE LEVELS (see Note 2) Equivalent sound pressure level at the operators ear, db(a) 99,7 VIBRATION LEVELS (see Note 3) Equivalent vibration levels (a hv,eq )m/s 2 Front handle 2,4 Rear handle 2,4 CHAIN/BAR Standard bar length, inch/cm 14/35 Recommended bar lengths, inch/cm 14/35 Usable cutting length, inch/cm 13,5/34 Pitch, inch 0,375 Thickness of drive links, inch/mm 0,050/1,3 No. of teeth on drive sprocket 6 Chain speed at max. power, m/sec 18,5 Note 1: Noise emissions in the environment measured as sound power (L WA ) in conformity with EC directive 2000/14/EC. Note 2: Equivalent sound pressure level, according to ISO 22868, is calculated as the time -weighted energy total for different noise pressure levels under various working conditions. Typical statistical dispersion for equivalent sound pressure level is a standard deviation) of 1 db(a). Note 3: Equivalent vibration level, according to ISO 22867, is calculated as the time -weighted energy total for vibration levels under various working conditions. Reported data for equivalent vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1 m/s

20 Bar TECHNICAL DATA Bar and chain combinations The following cutting attachments are approved for the model Florabest FBKS Chain Length Pitch Gauge inch inch mm Max. nose radius Type Length, drive links (no.) 14 0,375 1,3 7T Oregon 91VJ ,375 1,3 7T Oregon 91VG 52 Type Inch Inch/mm Inch/mm Degree Degree Degree Inch/mm Inch/cm:dl 91VJ 0,375 0,050/1,3 5/32 / 4,0 80_ 30_ 0_ 0,025/0,65 91VG 0,375 0,050/1,3 5/32 / 4,0 80_ 30_ 0_ 0,025/0,65 14/35:56 14/35:56 Καθαρßστε το χþρο εργασßαj Αποφýγετε τα εmπüδια ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΛΩΤΣΗΜΑΤΟΣ S ΣυνειδητοποιÞστε üτι το κλþτσηmα εßναι κüτι που mπορεß να συmβεß. Με την στοιχειþδη κατανüηση του mηχανισmοý κλωτσþmατοj, mπορεßτε να περιορßσετε τον αιφνιδιασmü σαj που mπορεß να οδηγþσει σε ατυχþmατα. S ΠοτÝmηναφÞσετε τηναλυσßδα πουγυρßζει να ακουmπþσει σε κüποιο αντικεßmενο, στο πüνω mýροj τηjmπüραj. S ΚρατÞστε το χþρο εργασßαj καθαρü απü εmπüδια üπωj Üλλα δýνδρα, κλαδιü, βρüχια, φρüκτεj, κοýτσουρα κλπ. ΑποmακρýνετεÞ αποφýγετε κüθεεmπüδιο που θα mποροýσε να χτυπþσει το αλυσοπρßονο, üταν κüβετε Ýνα συγκεκριmýνο κορmü Þ κλαδß. S Να διατηρεßτε το αλυσοπρßονο ακονισmýνο και καλü τεντωmýνο. Αν η αλυσßδα εßναι χαλαρþ, αυξüνεται η πιθανüτητα νακλωτσþσει τοαλυσοπρßονο. ΑκολουθÞστε τιj οδηγßεj του κατασκευαστþ για το ακüνισmα και τη συντþρηση τηj αλυσßδαj. Να ελýγχετε το τýντωmα τηj αλυσßδαj σε τακτü χρονικü διαστþmατα,mετηναλυσßδα σταmατηmýνη και ποτý mε τον κινητþρα αναmmýνο. Φροντßστε να σφßξετε καλü τα παξιmüδια σýσφιξηj τηjmπüραj, mετü το τýντωmατηj αλυσßδαj. S Αρχßστε και συνεχßστε να κüβετε mεπλþρη ταχýτητα. Αν η αλυσßδα γυρßζει mε mικρüτερη ταχýτητα, υπüρχει mεγαλýτερη πιθανüτητα νακλωτσþσει τοαλυσοπρßονο. S Να κüβετε Ýναν κορmü κüθε φορü. S Να εßστε πολý προσεκτικοß, üταν αρχßζετε να κüβετε mýσα σε προηγοýmενη τοmþ. S Μην επιχειρþσετε να αρχßσετε το κüψιmο mετηναιχmþ τηjmπüραj(φυτευτýj τοmýj). S ΠροσÝξτε τα κλαδιü που λυγßζουν Þ πýφτουνστηναλυσßδα,þüλλεj αιτßεj που θα mποροýσαν να κüνουν την τοmþ να κλεßσει και να σφηνþσει την αλυσßδα. S ΧρησιmοποιÞστε την ειδικþ mπüρα και την ειδικþ αλυσßδα, για περιορισmýνο κλþτσηmα, που ενδεßκνυται για το αλυσοπρßονο σαj. ΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ Σταθεßτε στα αριστερü του αλυσοπρßονου ΠοτÝmην αλλüζετε τη θýση των χεριþν 45 Οαγκþναj τεντωmýνοj Οαντßχειραj κüτω απü τη λαβþ S ΚρατÞστε καλü και σφικτü το αλυσοπρßονο, mε τα δýο χýρια, üταν λειτουργεß ο κινητþραj, χωρßj να χαλαρþνετε. Κρατþνταj σφιχτü το αλυσοπρßονο, θα mπορýσετε να περιορßσετε το κλþτσηmα και να διατηρþσετε τον Ýλεγχο του αλυσοπρßονου. Τυλßξτε τα δüχτυλα του αριστεροý σαj χεριοý γýρω απü την mπροστινþ λαβþ, mετοναντßχειρα κüτω απü τη λαβþ. Τυλßξτε το δεξß σαj χýρι γýρω απü την πßσω λαβþ, εßτε εßστε αριστερüχειραj, εßτε δεξιüχειραj. ΚρατÞστε ßσια το αριστερü σαj χýρι mε τοναγκþνα τεντωmýνο. S ΒÜλτε το αριστερü σαj χýρι στην mπροστινþ λαβþ, Ýτσι þστε να βρßσκεται σε ευθεßα γραmmþ mε τοδεξß σαj χýρι, στην πßσω γραmmþ, üταν κüβετε προj τα πßσω. ΠοτÝ mην αντιστρýφετε τη θýση του αριστεροý και του δεξιοý σαj χεριοý, σε οποιοδþποτε εßδοj κοπþj. S Σταθεßτε ισορροπþνταj το βüροj σαj οmοιümορφα και στα δýοπüδια. S Σταθεßτε λßγο αριστερü απü το αλυσοπρßονο, για να mην εßναι το σþmα σαj σε ευθεßα γραmmþ mετηναλυσßδα. S Μην τεντþνεστε. Μπορεß να σαj τραβþξει Þ να σαj πετüξει το αλυσοπρßονο και να χüσετε την ισορροπßα σαj, mε αποτýλεσmα να χüσετε τον Ýλεγχο του πριονιοý. S Μην κüβετε πüνω απü το ýψοj του þmου. Εßναι δýσκολο να διατηρþσετε τονýλεγχο του αλυσοπρßονου στη θýση αυτþ. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΩΤΣΗΜΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Το αλυσοπρßονο που Ýχετε περιλαmβüνει τιj εξþj διατüξειj που βοηθοýνστονπεριορισmü των κινδýνων απü το κλþτσηmα. Οι διατüξειj, ümωj, αυτýj δεν εκmηδενßζουν εντελþj την επικßνδυνη αυτþ αντßδραση του αλυσοπρßονου. Ωj χειριστþj, δεν πρýπει να βασßζεστε müνο στιj διατüξειj ασφαλεßαj. ΠρÝπει να παßρνετε üλεj τιj προφυλüξειj, να ακολουθεßτε τιj οδηγßεj ασφαλεßαj και τιj οδηγßεj συντþρησηj που περιλαmβüνονται στο παρüν εγχειρßδιο, για να mπορýσετε να αποφýγετε το κλþτσηmα και Üλλεj καταστüσειj που θα mποροýσαν να προκαλýσουν σοβαρü τραυmατισmü. S ΜπÜρα mειωmýνου κλωτσþmατοj, σχεδιασmýνη mε mικρþ ακτßνα στην αιχmþπου περιορßζει τη ζþνη που εßναι επικßνδυνο να κüνει το αλυσοπρßονο να κλωτσþσει.

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Styccobond B95

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Styccobond B95 Ημερομηνία αναθεώρησης 30/01/13 Aναθεώρηση 8 Ημερομηνία αντικατάστασης 10/02/12 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ According to Regulation (EC) No 1907/2006 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣIΑ ΠΡΟIOΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΟIOΝΤΟΣ 068865 ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΡΟΜΗΘΕΥΤHΣ 2 ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3.

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3. MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Montageanleitung Οδηγίες Λειτουργίας Απογυμνωτής PV-AZM... για MC3, MC4 MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Assembly Operating instructions Stripping pliers PV-AZM... for MC3 and MC4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : [ΥΦΑΝΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ] ΑΜ : [4187] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ : 9/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία Ενότητα: Principles of an Internal Combustion Engine Παναγιώτης Τσατσαρός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΤΡΟΧΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ UPOWER 202 Ευχαριστούµε που διαλέξατε τα όργανα γυµναστικής µας. Για καλύτερα αποτελέσµατα και για αποφυγή τραυµατισµών, πάντα να κάνετε ασκήσεις προθέρµανσης πριν χρησιµοποιήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Σταµάτη Κωνσταντίνα Φεβρουάριος 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα...

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Ftse and his future and comments...η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Πλέον η αγορά έπιασε τον πλέον σοβαρό στόχο μας στο 286 επίπεδο που ουσιαστικά είναι και το 61% όλης της κινησης από το 360-170

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,ΣΧΕ ΙΟ,ΣΤΟΙΧ. ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤEΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ENGINE 10/15/2008 MODEL DB30. Qty Shipped per order. Item No. Qty. MSRP Dealer Cost. Part No. UPC Number Description Baja Description

ENGINE 10/15/2008 MODEL DB30. Qty Shipped per order. Item No. Qty. MSRP Dealer Cost. Part No. UPC Number Description Baja Description ENGINE 31 DB30S-100 883099115806 CLUTCH 1 1 $48.30 $24.15 32 DB30S-101 883099115813 ENGINE 1 1 $171.66 $128.75 33 DB30S-102 883099115820 FRONT CHAIN COVER 1 1 $6.35 $3.18 34 DB30S-103 883099115837 GASKET,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3,

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3, Αξιοποίηση Έξι Σεισμών στην Πελοπόννησο για την Συσχέτιση Φασματικών Επιταχύνσεων με την Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος Correlation of Spectral Accelerations with the Response of the Built Environment

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ OΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ: ουκινήτσας ηµήτριος Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Σχοινάς

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Cashtester BC 141 SD

Cashtester BC 141 SD Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταμ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

SAFE APPLICATION OF HERBICIDES FOR THE HUMAN AND THE ENVIRONMENT

SAFE APPLICATION OF HERBICIDES FOR THE HUMAN AND THE ENVIRONMENT ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αφεντούλη Αικ. ρ. Γεωπόνος, /νση Β/θµιας Εκπ/σης υτ. Θεσ/νίκης Ε-mail : afentoul @sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ζιζανιοκτόνα είναι χηµικές ουσίες δραστικές

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία: Λειτουργία τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ BR300 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ NUMBER DESCRIPTION QUANTITY 1 LEFT MAIN BASE FRAME 1 2 RIGHT MAIN BASE FRAME 1 3 CENTER MAIN BASE FRAME 1 4 FRONT MAIN BASE FRAME 1 5 UPRIGHT 2

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Π. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα